Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0227(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0050/2010

Předložené texty :

A7-0050/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 19
CRE 14/12/2010 - 19

Hlasování :

PV 15/12/2010 - 9.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0479

Rozpravy
Úterý 14. prosince 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

19. Zrušení směrnic týkajících se metrologie (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva, kterou jménem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů předkládá Anja Weisgerberová a jež se týká návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii (KOM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD)) (A7-0050/2010).

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber, zpravodajka. (DE) Pane předsedající, pane komisaři Tajani, dámy a pánové, na úvod bych chtěla vyjádřit své upřímné díky stínovým zpravodajům Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, kteří pomáhali s přípravou této zprávy, a dále všem, kdo k tomuto skvělému výsledku přispěli. Bez konstruktivní a velmi otevřené spolupráce s Komisí a s belgickým předsednictvím Rady by nebylo možné tento balíček zítra uzavřít.

Jak si jistě umíte představit, jsem s tímto výsledkem velmi spokojena. Zrušení celkem osmi neaktuálních a zastaralých směrnic nám umožní učinit další krok směrem k menší byrokracii v Evropě. Na zmíněných směrnicích je zajímavé, že zastaraly do značné míry proto, že již byly nahrazeny mezinárodními standardy, které odrážejí aktuální situaci. Koneckonců pravidla a předpisy členských států jsou často zastaralé v důsledku harmonizovaných evropských pravidel a předpisů. V tomto případě se evropská pravidla a předpisy staly nadbytečnými díky mezinárodním ujednáním.

Pokud chceme pokročit k cíli spočívajícím v 25% snížení byrokracie v Evropě do roku 2012, musíme dát otevřeně najevo svůj názor. Řečeno slovy Edmunda Stoibera, předsedy skupiny na vysoké úrovni pro snižování administrativní zátěže, nestačí, když o tom tady v Evropě budeme mluvit. Musíme také konat. Jinými slovy musí být naše slova následována konkrétním opatřením. Avšak co se týče tohoto opatření, problém se často skrývá v detailech. Tato směrnice, kterou se ruší osm směrnic týkajících se metrologie, to znovu jasně ukázala. Vodoměry na studenou vodu pro nečistou vodu, lihoměry, některé váhy, měřidla tlaku vzduchu v pneumatikách a měřidla objemové hmotnosti obilí nebo velikosti nádrží na plavidlech byly prakticky nahrazeny modernějšími digitálními zařízeními. Zastaralé vybavení se používá stále řidčeji a pravidla pro tato zařízení tedy mohou být zrušena. Nebude to mít také žádný dopad na fungování vnitřního trhu nebo na vysokou úroveň ochrany spotřebitele, která má pro nás i nadále velký význam.

Rada tento balíček přesto na nějakou dobu blokovala. Nám se však podařilo dosáhnout mezi Radou a Parlamentem rozumného kompromisu v neformálním trialogu, a dokonce v prvním čtení – což je vždy spíše výjimkou než pravidlem. Podstata této dohody je následující: jedna směrnice – konkrétně ta, která se týká kalibrace nádrží na plavidlech – má být zrušena okamžitě, což znamená s účinností od 1. července 2011, zatímco zbývajících sedm směrnic bude zrušeno, jakmile bude přijata přepracovaná verze rámcové směrnice pro měřicí přístroje, na které Komise v současné době pracuje. Komise vypracuje nový návrh směrnice pro měřicí přístroje do konce dubna 2011. Cílem je to, aby Komise při přezkumu směrnice pro měřicí přístroje také prošetřila, zda by měly být ze starých směrnic některé prvky zachovány, a tedy začleněny do nové směrnice pro měřicí přístroje, a pokud ano, tak které. Pokud členské státy předloží důkazy, že některé prvky ze sedmi směrnic jsou nadále nezbytné, například z důvodů ochrany spotřebitele, jako jsou ustanovení směrnice týkající se měření tlaku v pneumatikách motorových vozidel, budou tyto části začleněny do rámcové směrnice pro měřicí přístroje. Jakmile bude přepracovaná verze směrnice přijata, budou zbývající směrnice zrušeny.

To je signál, že Evropa to myslí s omezením byrokracie vážně a že máme velký zájem vytvořit podmínky pro udržitelný hospodářský růst. Jsem hrdá na to, že Evropský parlament tímto způsobem přispívá svým dílem k tomu, aby byla snížena byrokracie a vytvořeny lepší, efektivnější a jednodušší právní předpisy.

Na závěr mi dovolte jen pár slov o srovnávacích tabulkách. Jedná se o tabulky, které mají vypracovat členské státy, aby podložily provádění směrnice. Nakonec jsme se v této souvislosti shodli na méně striktní formulaci. Avšak bojovali jsme za přísnější formulaci do budoucna a v této oblasti jsme dosáhli svého cíle. Konference předsedů bude tuto věc náležitě v Radě a Komisi podporovat. To je úspěch, za který musíme zpravodajům a stínovým zpravodajům poděkovat.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, místopředseda Komise.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych začít gratulací a poděkováním paní Weisgerberové za pečlivou práci, kterou odvedla na složitém a komplikovaném návrhu, jenž byl předmětem dlouhé debaty. Její práce proto nebyla jednoduchá a skutečnost, že bylo možné dosáhnout v prvním čtení dohody, vypovídá o schopnostech zpravodajky při zajišťování shody.

Toto rozhodnutí představuje bezpochyby důležitý krok v oblasti zjednodušení a inteligentní regulace. Lepší regulace musí být cíl, o který chtějí evropské instituce stále více usilovat, a Komise se chce zcela jednomyslně zaměřit na neustálé zlepšování evropské regulace.

Jak zdůraznila zpravodajka, tímto návrhem bude v podstatě zrušeno osm zastaralých směrnic týkajících se šesti kategorií měřidel, a to na základě skutečnosti, že nástroje, na něž se příslušné směrnice vztahují, jsou nyní zastaralé a obchod v této oblasti klesá. Kromě toho neexistují žádné překážky obchodu s obdobnými, technicky vyspělejšími výrobky, které nespadají do působnosti směrnic.

V budoucnosti mohou členské státy mít zájem přijmout vnitrostátní předpisy. Tím však nebudou vytvořeny nové překážky obchodu, protože existují mezinárodní normy, které již plně regulují tyto staré nástroje i většinu obdobných, modernějších výrobků.

Podle dohody Světové obchodní organizace o technických překážkách obchodu musí členské státy založit své právní předpisy na těchto mezinárodních normách. Smlouva o Evropské unii stanoví, že členské státy musí také vzájemně uznávat ekvivalentní výrobky legálně prodávané v jiném členském státě.

Komise proto vítá kompromis mezi Parlamentem a Radou dosažený v prvním čtení, který stanoví zrušení jedné směrnice do července 2011 a dalších sedmi směrnic do prosince 2015.

Na závěr Komise zdůrazňuje společné prohlášení všech tří orgánů a vyjadřuje ochotu znovu přezkoumat argumenty pro harmonizaci prezentované v průběhu legislativního procesu. Jak již bylo uvedeno, projednáme tyto argumenty do konce dubna 2011 a případně předložíme legislativní návrh v souladu se zásadami lepší regulace.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi, jménem skupiny PPE.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, plně podporuji postoj zpravodajky k návrhu Komise na zrušení osmi směrnic v oblasti metrologie.

Vítám zejména návrh týkající se vhodnosti poskytnout členským státům dostatek času na analýzu možných důsledků zrušení v souvislosti s přezkumem směrnice o měřidlech.

Podporuji obecné cíle týkající se lepší a jednodušší regulace, které podporuje i Lisabonská strategie, a zároveň si myslím, že je naprosto nezbytné poskytnout členským státům čas potřebný k prozkoumání toho, zda zrušení směrnic povede k právní nejistotě. Tato situace by ve skutečnosti pomohla zmírnit obavy vyjádřené různými členskými státy, že nebudou mít dostatek času k řešení právního vakua, které by zrušení způsobilo.

Jedná se tedy o výborný kompromis mezi postojem Komise, která je pro úplné zrušení všech směrnic a proti novým předpisům v této oblasti v rámci směrnice o měřicích přístrojích, a kritickými postoji, které vůči tomuto návrhu původně zastávaly členskými státy.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, jménem skupiny S&D.(DE) Pane předsedající, pane komisaři, chtěla bych poděkovat paní Weisgerberové za skutečně kolegiální spolupráci, která nám byla potěšením. Jménem své skupiny bych chtěla říct, že k euforii ze zrušení těchto osmi směrnic mám daleko. Existuje prakticky řada zastaralých měřicích přístrojů, pro které jsou pravidla a předpisy rušeny, ale v rozpravách jsme konstatovali, že problém se skrývá v detailech, jak jste sama řekla. Proto nebylo vždy jasné, zda je tato cesta opravdu tou pravou, kterou bychom se měli ubírat. Moje skupina bude hlasovat pro tento kompromis vzhledem k tomu, že se nám dostalo ujištění ze strany Komise, že prozkoumá myšlenku případného řádného začlenění těchto měřicích přístrojů do evropské směrnice pro měřicí přístroje, na které se v tuto chvíli samozřejmě pracuje. Tento závazek prozkoumat – předpokládám, že i tento – bude také brán velmi vážně a bude mu věnována důkladná pozornost. Pod touto podmínkou hlasujeme pro kompromis, přičemž jsme si dobře vědomi, že existuje ještě jedna nebo dvě záležitosti, které je třeba prozkoumat.

Pokud jde o srovnávací tabulky, chtěla bych v tuto chvíli říct, že jsme nyní uvedli, že jsme připraveni přijmout mírné znění, které je v současné době v tomto textu, ale že je to jeden z posledních dokumentů, u kterých to akceptujeme, protože nám jde opravdu o to, aby evropské právo, které je po udělení souhlasu ze strany členských států vytvořeno, bylo skutečně a řádně prováděno. To však můžeme kontrolovat pouze v případě, že máme potřebné informace. Tyto informace dostaneme pouze z těchto srovnávacích tabulek. Budeme k tomu za všech okolností v naší práci nadále směřovat.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, chtěl bych poblahopřát zpravodajce a ostatním kolegům, kteří se podíleli na této zprávě. Ačkoli to původně vypadalo jako velmi technická zpráva, nakonec bylo velmi jasné, že politické rozhodnutí pro ni najde řešení.

Je potřeba zjednodušit acquis communautaire zrušením směrnic, jež obsahují ustanovení o měřicích přístrojích, které v důsledku technického pokroku a využívání mezinárodních standardů již nejsou používány. Přístup Komise je rozumný. Pokud zásada vzájemného uznávání zajišťuje volný pohyb, přičemž neexistují žádné zvláštní bariéry, pak není potřeba žádné další doplnění a členské státy by měly technické specifikace přijmout.

Zrušení směrnice by však nemělo přinést nové překážky volného pohybu ani nárůst administrativní zátěže. Musíme také zajistit, aby nevznikly žádné mezery mezi starými směrnicemi, které se ruší, a směrnicí o měřicích přístrojích z roku 2004.

Zpráva přijatá ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů v prvním čtení umožnila navíc začlenit do všeobecné směrnice o měřicích přístrojích ustanovení o měřicích přístrojích, které jsou předmětem směrnic, jež se ruší. Členské státy dostaly více času, aby prošetřily, zda zrušení směrnic povede k právní nejistotě.

Zpráva obsahuje ustanovení o tom, že Komise posoudí, zda měřicí přístroje, které spadají do působnosti rušených směrnic, je třeba zahrnout do oblasti působnosti směrnice o měřicích přístrojích. Vzhledem k tomu, že byla učiněna také horizontální rozhodnutí týkající se srovnávacích tabulek, spolu s ostatními stínovými zpravodaji navrhuji podpořit text dohodnutý v prvním čtení s Radou.

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, jménem skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pane předsedající, i já bych chtěla poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za jejich vynikající spolupráci. Myslím, že mohu být stručná, protože všechny podstatné body již byly zmíněny.

Naše skupina kompromis samozřejmě podpoří, ale počítáme také s tím, že Komise některé záležitosti znovu kriticky zhodnotí v rámci přezkumu směrnice o měřicích přístrojích. Podporujeme samozřejmě skutečnost, že byl nalezen kompromis týkající se srovnávacích tabulek. Tento kompromis je však časově omezený a Rada musí v budoucnu reagovat mnohem důrazněji. Nejsme ochotni dále ustupovat. Konec konců musí být také možné členské státy sledovat a k tomu naléhavě potřebujeme právě srovnávací tabulky.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník, jménem skupiny ECR. (CS) Osobně jsem od začátku podporoval původní návrh Komise zrušit všech osm směrnic bez náhrady. Jsem toho názoru, že návrh Komise byl ukázkovým příkladem, jak správně postupovat při zjednodušování evropského práva a prosazování přístupu „better regulation“. Neměli bychom usilovat o harmonizaci všech oblastí za každou cenu. Měli bychom přemýšlet i o jiných nástrojích regulace, než jsou jenom právní předpisy EU, jako jsou například mezinárodní normy. A tyto alternativní regulatorní nástroje pak nasazovat v těch případech, kdy je jejich užití efektivnější. U zavádění regulací v oblasti metrologie upřednostňuji dobrovolný systém vzájemného uznávání vnitrostátních předpisů založený na mezinárodních normách před shora nařizovanou centrální harmonizací. Je mi tak líto, že Parlament spolu s některými členskými státy tento výjimečný a liberální přístup Komise nepodporuje a upřednostňuje konzervativní přístup při odstraňování nadměrné regulace.

Přesto všechno ale velmi děkuji paní zpravodajce za to, jaké úsilí věnovala hledání společného kompromisního řešení. Oceňuji její osobní nasazení, díky němuž návrh Komise nespadl pod stůl a podařilo se prosadit alespoň část z původního záměru.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, jménem skupiny EFD.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jsme pro zprávu o metrologii. Jedná se o velmi technický text a na hlasování o něm jsme čekali celé měsíce.

Zpráva, která proplula příslušným výborem, byla předložena loni v březnu a situace se vlekla tak dlouho, protože v Radě bylo potřeba dosáhnout dohody mezi 27 členskými státy o srovnávacích tabulkách, které s touto problematikou souvisí.

Skutečným problémem je to, že Evropská komise dosud nepředložila návrh směrnice o měřicích přístrojích, která by měla nahradit zastaralé směrnice, jež dnes rušíme, a která by měla tuto záležitost jednou provždy regulovat. Chtěl bych vyjádřit vůči Komisi kritiku za to, že dospěla do stádia, kdy zruší zastaralé směrnice, aniž by současně předložila návrh na revizi směrnice o měřicích přístrojích. Takový postup je neomluvitelný a má daleko k uspokojování potřeb podniků a občanů.

Současně bych chtěl pokárat všechny, kdo se zbytečně obávají, že právo členských států nedokáže vyplnit mezeru v průběhu vacatio legis. Evropské podniky mají naštěstí systém mezinárodních standardů pro odvětví, které je na pravidlech EU nezávislé a přesahuje je. Obavy z katastrofy v období mezi vyhlášením a vstupem směrnice v platnost proto nejsou opodstatněné.

Firmy zaplní mezery zákonodárců svými obchodními organizacemi, svými schopnostmi, pravidly, které si samy stanovily s cílem vytvořit dynamický a vyvážený trh. Nesmíme zapomínat na naše podniky, které v Evropě působí i nadále s velkými obtížemi. Musíme je přestat sužovat daněmi, byrokracií a absurdními požadavky.

Někdy se v Parlamentu pracuje rychle. Politické rozdíly překonává zdravý rozum a touha dosáhnout dohody s ostatními evropskými orgány.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Osm zastaralých směrnic o měřících přístrojích nejsou na první pohled zajímavá politická témata, ale ve skutečnosti jejich zrušení představuje konkrétní naplňování zásady subsidiarity a současně snahu o „better regulation“. V oblasti metrologie dnes již existují mezinárodní dohody, které si vyžádala globalizace vědy a obchodu, a tak případná harmonizace na evropské úrovni skutečně nemusí být nutná. Oceňuji odpovědný přístup zpravodajky Anji Weisgerberové, která se rozhodla podpořit na jedné straně návrh Komise na úplně zrušení směrnic, ale na druhou stranu u sedmi z nich ponechává časový prostor, aby příslušné metrologické instituce členských států provedly analýzu dopadů pro národní legislativu.

Toto řešení, které zítra jistě odhlasujeme, tak bude i zajímavým testem pro další směrnice, zda vzájemné uznávání předpisů na národní úrovni bude dostačující a nepovede k právní nejistotě, a tudíž bude výhodnější, než by byla novelizace, resp. úplná harmonizace. Sama se podivuji, že by členské státy spíše dávaly přednost harmonizaci.

Blahopřeji zpravodajce k dosažení absolutní podpory ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a současně jí děkuji za její vyjednání shodného postoje s Radou.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). – Pane předsedající, nejprve chci také poděkovat paní Anji Weisgerberové, která je oddanou členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a která velmi pečlivě pracovala na celé řadě těchto velmi technických zpráv. Tato zpráva je toho dobrým příkladem.

Myslím, že když na ní začala pracovat, což bylo krátce po loňských volbách, všichni jsme měli pocit, že to, co bylo na první pohled zdánlivě jednoduchým návrhem Komise zrušit, co se na pohled jevilo jako zastaralá legislativa, bude zřejmě vyřešeno poměrně rychle a bez větších dohadů.

Doba, kterou to zabralo, a poměrně složité řešení ukazují, že deregulace a snižování byrokracie nejsou tak jednoduché, jak si lidé myslí. Je velmi snadné přijít s těmito povrchními frázemi o deregulaci, ale v reálném světě jsou vždy lidé, kteří chtějí regulaci zachovat. Jakmile tento návrh doputoval do Rady, začali jsme si uvědomovat některé z hluboce zakořeněných problémů, které v některých zemích existovaly. Byly země, které měly problémy se zjišťováním hmotnosti lodí nebo s lihoměry či s měřidly tlaku vzduchu v pneumatikách. Každý měl svůj konkrétní problém.

Můj celkový závěr se netýká hodnoty tohoto návrhu, protože za pár měsíců budeme mít alternativní návrh, díky němuž bude ten nynější zastaralý, a možná jsme na něj mohli počkat. Obracíme se na komisaře s naléhavou výzvou, aby se Komise mnohem hlouběji podívala na posouzení dopadů a na svůj domácí úkol týkající se návrhů deregulace, a než s těmito návrhy přijde, musí zajistit, aby se do nich zapojily i členské státy.

Po zralém uvážení si myslím, že jsme tomu mohli věnovat více času, kdybychom ho měli. Je to pro výbor sice úspěch, ale řekl bych, že úspěch částečný a my si z toho musíme vzít pro naše další kroky ponaučení.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Pane předsedající, já také vítám návrhy zpravodajky. Zcela jistě žijeme ve světě, který je mnohem menší, než kdy byl. Interakce mezi lidmi je daleko větší a bude to tak dále do budoucna pokračovat, takže samozřejmě čím větší harmonizaci máme v oblasti měřicích přístrojů, tím lépe. Jednoznačně vítám zrušení směrnic o metrologii a snížení byrokracie o 25 %.

Někdy si myslím, že podceňujeme schopnost lidí přizpůsobit se. Viděl jsem, jak jsme v mé zemi snadno přešli od starých liber, šilinků a centů na euro a centy, a také to, jak jsme si v posledních letech místo mílí zvykli na kilometry, pokud jde o cestování a omezení rychlosti. Mnoha lidem se tak zjednodušil život a bude to tak pokračovat. Myslím, že to je krok správným směrem, takže ještě jednou gratuluji.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, místopředseda Komise.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jsem vděčný všem, kdo vystoupili v rozpravě, protože to znamená, že je o tento návrh na zjednodušení zájem. Proto chci ještě jednou zdůraznit výhody, které toto rozhodnutí přináší, a tím i užitek, který z něj budeme mít.

Mluvím tu o výhodách pro spotřebitele, pro výrobce přístrojů a státní správu. Také bych chtěl reagovat na konkrétní otázku, kterou vznesla paní Gebhardtová, a ujistit vás, že Komise je připravena provést studie potřebné k tomu, aby byly do dubna 2011 znovu prozkoumány argumenty pro harmonizaci.

V reakci na pana Rossiho, který kritizoval Komisi, ale nyní sněmovnu opustil – bylo by dobré, kdyby člověk, který něco zkritizuje, si pak vyslechl odpověď –, chci říct, že k této záležitosti existuje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, které uvádí, cituji: „v souladu s článkem 25 směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích vyzývá Evropský parlament a Rada Komisi, aby do 30. dubna 2011 podala zprávu o uplatňování této směrnice a případně předložila legislativní návrh“. Jak jsem uvedl ve svém příspěvku na začátku rozpravy, mám v úmyslu se tímto prohlášením řídit.

Děkuji vám, pane předsedající, dámy a pánové, za vaše úsilí a spolupráci. Na závěr bych chtěl na téma srovnávací tabulky říct, že Komise podporuje postoj Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber, zpravodajka.(DE) Pane předsedající, chtěla bych vyjádřit své upřímné poděkování všem kolegům poslancům a přivítat jejich cenné příspěvky do dnešní rozpravy. Po dopoledním hlasování musíme přesunout naši pozornost do budoucnosti. Samozřejmě se těšíme na to, jak jednotlivá pravidla a předpisy dopadnou – Komise nyní oznámila, že předloží návrh směrnice o měřicích přístrojích do konce dubna. Pak také bude možné zjistit, zda do ní má být začleněn některý z jednotlivých legislativních režimů, které nyní odstraňujeme.

Je důležité, jak uvedla také paní Comiová, aby nevzniklo právní vakuum. Paní Gebhardtová, můžu vám říct, že i pro skupinu Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu to byla velmi důležitá záležitost, kterou jsme se mohli dále zabývat. Pro mě je ale důležité také zmínit, že členské státy musí ještě přesněji doložit, proč by měly být některé aspekty nebo prvky zachovány, protože jen v těchto případech opravdu potřebujeme evropské předpisy; ty nejsou samy o sobě účelem.

Také se těším na internetovou konzultaci, kterou ohlásila Komise a která se bude konat mezi 6. zářím a 1. listopadem 2011. Konzultace bude zahrnovat i dotčené podniky, úřady a tak dále. Znovu budu podniky bedlivě poslouchat. Co se týče stávající směrnice, zjišťovala jsem, zda jsou tyto měřicí přístroje stále používány, a pokaždé se mi kupodivu dostalo odpovědi – například od mého vinařského sdružení, jehož jsem se ptala na lihoměry, že tato zařízení již rozhodně nejsou používána. Musíme to proto velmi podrobně prozkoumat. Pokud chceme opravdu učinit pokrok směrem k cíli, kterým je snížení byrokracie v Evropě do roku 2012 o 25 %, což už samozřejmě není moc daleko, musíme v této oblasti dosáhnout významného pokroku. My jakožto Parlament jsme připraveni se na tom podílet.

Na závěr chci zmínit ještě jednu věc o srovnávacích tabulkách. V tuto chvíli chci říct, že tady máme kompromis, ale co se týče budoucnosti, chtěla bych vyzvat členské státy, aby se zavázaly skutečně tyto tabulky vypracovat, protože se opravdu jedná o jednotné provádění pravidel a předpisů v celé Evropě.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra (ve středu 15. prosince 2010).

 
Poslední aktualizace: 2. května 2011Právní upozornění