Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0227(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0050/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0050/2010

Viták :

PV 14/12/2010 - 19
CRE 14/12/2010 - 19

Szavazatok :

PV 15/12/2010 - 9.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0479

Viták
2010. december 14., kedd - Strasbourg HL kiadás

19. Mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezése (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök. – A következő napirendi pont az Anja Weisgerber által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében a 71/317/EGK, 71/347/EGK, 71/349/EGK, 74/148/EGK, 75/33/EGK, 76/765/EGK, 76/766/EGK és 86/217/EEC mérésügyi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról készített jelentés (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD)) (A7-0050/2010).

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber, előadó.(DE) Elnök úr, Tajani biztos úr, hölgyeim és uraim! Azzal szeretném kezdeni, hogy őszinte köszönetet mondok a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság árnyékelőadóinak, akik elősegítették ennek a jelentésnek az elkészítését, és mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a nagyszerű eredményhez. A két bizottságnak és a Tanács belga elnökségének konstruktív és rendkívül nyílt együttműködése nélkül holnap nem határozhatnánk erről a csomagról.

Biztosan el tudják képzelni, mennyire elégedett vagyok ezzel az eredménnyel. Az összesen nyolc idejétmúlt és elavult irányelv hatályon kívül helyezése lehetővé teszi, hogy újabb lépést tegyünk az európai bürokrácia csökkentése felé. Az említett irányelvekben az az érdekes, hogy jelentős részben azért váltak elavulttá, mert már felváltották azokat olyan nemzetközi szabványok, amelyek a legújabb helyzetet tükrözik. Elvégre a tagállamok szabályait és rendeleteit gyakran elavulttá teszik a harmonizált európai szabályok és rendeletek. Ebben az esetben az európai szabályok és rendeletek váltak feleslegessé egyes nemzetközi kikötések miatt.

Ha előrehaladást akarunk elérni azzal a célkitűzésünkkel kapcsolatban, hogy 2012-re 25%-kal csökkentjük a bürokráciát Európában, akkor most színt kell vallanunk. A független érdekképviselőkből álló, adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport elnöke, Edmund Stoiber szavaival élve: nekünk, európaiaknak nemcsak az ajkainkat kell biggyesztenünk, hanem fütyülnünk is kell, méghozzá jó hangosan. Más szavakkal: szavainkat kézzelfogható tetteknek kell követniük. Ami azonban ezt a cselekvést illeti, az ördög gyakran a részletekben lakozik. Ez újból világosan megmutatkozott ennél az irányelvnél, amely hatályon kívül helyez nyolc mérésügyi irányelvet. A hideg víz, a nem tiszta víz mérésére szolgáló mérőeszközöket, a szeszfokolókat, egyes súlyokat, gumiabroncsnyomás-mérőket, valamint a gabona előírt tömegének vagy a hajótartályok mérésére szolgáló eszközöket a gyakorlatban már modernebb digitális berendezések váltották fel. Az elavult berendezéseket egyre ritkábban használják, ezért az ilyen jellegű berendezésekre vonatkozó szabályokat el lehet törölni. Nem jelentkeznek következmények a belső piac vagy a fogyasztóvédelem magas szintű előírásainak működése szempontjából sem, amelyek továbbra is nagyon fontosak a számunkra.

A Tanács azonban mégis hosszú időn keresztül blokkolta ezt a csomagot. Ennek ellenére sikerült ésszerű kompromisszumot elérni a Tanács és a Parlament között az informális háromoldalú egyeztetésen, ráadásul első olvasatra – ami mindig inkább kivétel, nem szabály a mi esetünkben. Ennek a megállapodásnak a lényege a következő: az egyik irányelvet – nevezetesen azt, amelyik a hajótartályok kalibrálására vonatkozik – azonnal, vagyis 2011. július 1-jei hatállyal hatályon kívül kell helyezni, míg a többi hét irányelvet akkor kell hatályon kívül helyezni, miután elfogadták a mérőműszerekről szóló keretirányelv (MID) átdolgozott változatát, amelyen a Bizottság jelenleg dolgozik. A Bizottság 2011. április végéig kidolgoz egy új javaslatot a MID tekintetében. Az elgondolás az, hogy a Bizottság a MID felülvizsgálata során azt is megvizsgálja, hogy vannak-e olyan elemek a régi irányelvekben, amelyeket meg kell őriznünk és ezért ebből a célból be kell azokat építeni a MID-be, és ha igen, akkor melyek azok. Ha a tagállamok bizonyítékkal szolgálnak arra nézve, hogy a hét irányelv egyes elemei továbbra is szükségesek, például fogyasztóvédelmi okokból, mint például a gépjárművek gumiabroncsainak nyomását mérő műszerekkel kapcsolatos irányelv rendelkezései, akkor ezeket a szakaszokat beépítjük a mérőeszközökről szóló keretirányelvbe. A MID átdolgozott változatának elfogadása után a többi irányelvet hatályon kívül helyezzük.

Ez annak jelzésére szolgál, hogy Európa komolyan gondolja a bürokrácia csökkentését és alig várjuk, hogy létrehozhassuk a fenntartható gazdasági növekedés feltételeit. Büszke vagyok arra, hogy az Európai Parlament is megteszi azt, ami rajta múlik, hogy ezzel hozzájáruljon a bürokrácia csökkentéséhez, valamint jobb, ésszerűbb és egyszerűbb jogszabályok megalkotásához.

Engedjék meg, hogy befejezésül röviden megemlítsem a korrelációs táblázatokat. Ezeket a táblázatokat a tagállamoknak annak dokumentálására kell összeállítaniuk, hogy hogyan hajtották végre az irányelvet. Végül kevésbé szigorú megszövegezésben állapodtunk meg ebben a tekintetben. Ám szigorúbb jövőbeni megfogalmazásért harcoltunk, és elértük célunkat ebben a tekintetben. Az Elnökök Értekezlete támogatja ezt az ügyet a Tanáccsal és a Bizottsággal való egyetértésben. Ez is egy siker, amelyért köszönetet kell mondanunk az előadóknak és az árnyékelőadóknak.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, a Bizottság alelnöke.(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok és köszönetet mondok Weisgerber asszonynak azért az alapos munkáért, amelyet ezen a komplikált és bonyolult javaslaton végzett, amely már hosszú ideje áll viták középpontjában; ezért munkája nem volt egyszerű, és az a tény, hogy már első olvasatra sikerült megállapodást elérni, jól mutatja az előadó készségeit a jó megállapodások elérése területén.

Ez a határozat minden bizonnyal fontos szakaszt jelöl az egyszerűsítés és az intelligens szabályozás területén. Az európai intézményeknek fokozottan kell törekedniük a jobb szabályozásra, és a Bizottság teljesen egyhangúan minden idők legjobb európai szabályozására akar összpontosítani.

Amint az előadó is rámutatott, ez a javaslat valójában hatályon kívül helyez nyolc elavult irányelvet, amelyek a törvényes mérőeszközök hat kategóriájára vonatkoznak, annak a ténynek az alapján, hogy a kérdéses irányelv hatálya alá tartozó eszközök mára elavultak, és hogy a vonatkozó termékek kereskedelme hanyatlik. Ezenkívül semmi nem akadályozza a technikailag fejlettebb helyettesítő termékek kereskedelmét, amelyek nem tartoznak az említett irányelvek hatálya alá.

A jövőben a tagállamok szükségesnek tarthatják nemzeti szabályok életbe léptetését. Ezek a szabályok azonban nem támaszthatnak új kereskedelmi akadályokat, mivel léteznek nemzetközi előírások, amelyek már ma is teljes mértékben szabályozzák ezeket a régi eszközöket és a fejlettebb helyettesítő termékek legnagyobb részét is.

A Kereskedelmi Világszervezetnek a kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodása szerint a tagállamoknak ezekre a nemzetközi előírásokra kell építeniük jogszabályaikat. Az Európai Unióról szóló szerződés azt is kiköti, hogy a tagállamoknak kölcsönösen el kell ismerniük a más tagállamokban jogszerűen értékesített egyenértékű termékeket.

A Bizottság ezért üdvözli a Parlament és a Tanács között első olvasatra létrejött kompromisszumot, amely elrendeli az egyik irányelv 2011 júliusáig, a többi hét irányelvnek pedig 2015 decemberéig történő hatályon kívül helyezését.

Végül: a Bizottság kihangsúlyozza a három intézmény együttes nyilatkozatát és kijelenti, hogy hajlandó újból felülvizsgálni a harmonizálás mellett szóló érveket, amelyeket a jogalkotási folyamat során benyújtottak. Amint már elhangzott, a 2011. április vége mellett szóló érvekre gondolunk, és ahol ez helyénvaló, benyújtjuk a jogalkotási javaslatot a jobb szabályozás alapelvei szerint.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi, a PPE képviselőcsoport nevében.(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Teljes mértékben támogatom az előadó álláspontját a Bizottságnak a nyolc mérésügyi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló javaslatával kapcsolatban.

Különösen üdvözlöm az azzal kapcsolatos javaslatot, hogy célszerű lenne elegendő időt adni a tagállamoknak a hatályon kívül helyezés lehetséges következményeinek elemzésére a mérőműszerekről szóló irányelv (MID) felülvizsgálata kapcsán.

Valójában, jóllehet támogatom a jobb szabályozás és az egyszerűsítés általános céljait, amelyeket a Lisszaboni Stratégia is támogatott, elengedhetetlennek tartom, hogy megadjuk a tagállamoknak az annak kivizsgálásához szükséges időt, hogy az irányelvek hatályon kívül helyezése nem vezet-e jogbizonytalansághoz. Ez a helyzet azoknak az aggályoknak az eloszlatásához is hozzájárulna, amelyeket több tagállam is felvetett azzal kapcsolatban, hogy nincs elegendő idejük annak a jogi vákuumnak a kezelésére, amelyet a hatályon kívül helyezés előidézhet.

Ezért kiváló ez a kompromisszum, amely létrejött a Bizottság által elfogadott álláspont – amely támogatja az összes irányelv teljes hatályon kívül helyezését és ellenzi az új szabályozást ezen a területen a MID keretein belül –, valamint a tagállamok által kezdetben a javaslattal szemben képviselt kritikus álláspontok között.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, az S&D képviselőcsoport nevében.(DE) Elnök úr, biztos úr! Szeretném kifejezni köszönetemet Weisgerber asszonynak azért a valóban munkatársi együttműködésért, amelyben részünk lehetett. Képviselőcsoportom nevében szeretném elmondani, hogy távolról sem lelkesedem ennek a nyolc irányelvnek a hatályon kívül helyezéséért. Az igaz, hogy létezik sok elavult mérőeszköz, amelyekre a most eltörölt szabályok és rendeletek vonatkoznak, de a viták során láthattuk, hogy az ördög a részletekben lakozik, amint ez ön is mondta. Ezért nem volt mindig egyértelmű, hogy valóban a helyes utat választottuk-e. Képviselőcsoportom megszavazza ezt a kompromisszumot annak figyelembevételével, hogy biztosítékot kaptunk a Bizottságtól arra nézve, hogy meg fogja vizsgálni, hogy ahol ez szükséges, be lehet-e megfelelő módon építeni ezeket a mérőműszereket a mérőműszerekről szóló európai irányelvbe (MID), amely jelenleg természetesen megszövegezés alatt áll. Ezt a vizsgálati kötelezettséget – ezt is elfogadom – szintén nagyon komolyan fogjuk venni és alapos mérlegelésnek fogjuk alávetni. Ezzel a feltétellel megszavazzuk a kompromisszumot, jól tudva, hogy van még egy-két kérdés, amit meg kell vizsgálni.

Ami a korrelációs táblázatokat illeti, ezen a ponton azt szeretném mondani, hogy éppen most jelentettük ki, hogy hajlandóak vagyunk elfogadni ezt az engedékeny megszövegezést, de ez az utolsó olyan dokumentumok egyike, amelyben ezt elfogadtuk, mivel ez számunkra valóban az európai jogról szól, amelyet valamikor a tagállamok beleegyezésével létrehoztak, majd ténylegesen és megfelelő módon végrehajtottak. De ezt csak akkor tudjuk megvizsgálni, ha megkaptuk az információkat, és csak ezekből a korrelációs táblázatokból tudjuk megszerezni az információkat. Mindenképpen folytatni fogjuk a munkát ebben az irányban.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Szeretnék gratulálni az előadónak és a többi kollégának is, akik ehhez a dokumentumhoz hozzájárultak. Bár kezdetben rendkívül technikai jellegű dokumentációnak tűnt, végül teljesen egyértelművé vált, hogy csak politikai döntéssel lehet megtalálni a megoldást ehhez a jelentéshez.

Le kell egyszerűsítenünk az uniós vívmányokat azoknak az irányelveknek a hatályon kívül helyezésével, amelyek olyan mérőeszközökre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak, amelyeket a technikai haladás és a nemzetközi előírások alkalmazása miatt ma már nem használnak. A Bizottság megközelítési módja ésszerű. Ha a kölcsönös elismerés alapelve biztosítja a szabad mozgást és nincsenek különleges akadályok, akkor nincs szükség további kiegészítésekre, és a műszaki előírásokat a tagállamoknak kell elfogadniuk.

Az irányelv hatályon kívül helyezése azonban nem vezethet a szabad mozgás új akadályainak kialakulásához és további adminisztrációs terhekhez. Arról is gondoskodnunk kell, hogy ne legyenek hézagok a hatályon kívül helyezett régi irányelvek, valamint a mérőműszerekről szóló 2004. évi irányelv között.

Továbbá a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságban az első olvasatra elfogadott jelentés lehetővé tette, hogy a mérőműszerekről szóló általános irányelvbe beillesszünk rendelkezéseket a hatályon kívül helyezett irányelvek hatálya alá tartozó mérőműszerekről. A tagállamok több időt kaptak annak megvizsgálására, hogy az irányelvek hatályon kívül helyezése nem vezet-e jogbizonytalansághoz.

A jelentésben szerepel az a rendelkezés, hogy a Bizottságnak ki kell értékelnie, hogy vajon a hatályon kívül helyezett irányelvek hatálya alá tartozó mérőműszereket be kell-e illeszteni a mérőműszerekről szóló irányelv hatálya alá. Annak a ténynek a figyelembevételével, hogy horizontális határozatot is hoztak a korrelációs táblázatokról, a többi árnyékelőadóval együtt javaslom, hogy támogassuk a Tanáccsal az első olvasatra elfogadott szöveget.

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.(DE) Elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyékelőadóknak a kiváló együttműködésért. Azt hiszem, rövidre foghatom a mondandómat, mert valójában már minden lényeges pont elhangzott.

Képviselőcsoportunk természetesen támogatja a kompromisszumot, ugyanakkor azon feltételezés alapján állunk, hogy a Bizottság még egyszer kritikusan megvizsgálja az egyes kérdéseket a mérőműszerekről szóló irányelv (MID) felülvizsgálata során. Természetesen támogatjuk azt, hogy sikerült kompromisszumra jutnunk a korrelációs táblázatok kérdésében. Ez a kompromisszum azonban időhatárhoz van kötve, és a jövőben a Tanácsnak sokkal erőteljesebben kell reagálnia. Többet nem tudunk engedni. Elvégre a tagállamoknak is ellenőrizhetőnek kell lenniük, és ezért sürgősen szükségünk van a korrelációs táblázatokra.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník, az ECR képviselőcsoport nevében.(CS) Elnök úr! Jómagam kezdettől fogva támogattam a Bizottság eredeti javaslatát, amely szerint mind a nyolc irányelvet hatályon kívül kell helyezni, ellentételezés nélkül. Meggyőződésem szerint a Bizottság javaslata elsőrendű példa volt az európai jog leegyszerűsítésének helyes módjára, és előmozdítja a „jobb szabályozás” megközelítési módját. Nem szabad erőltetnünk az összes terület mindenáron történő összehangolását. Gondolnunk kell más szabályozási eszközökre is, nemcsak az EU rendeleteire, például a nemzetközi előírásokra. Ezeket az alternatív szabályozási eszközöket is alkalmaznunk kell olyan esetekben, amikor azok hatékonyabbak. A mérésügyi rendeletek bevezetése során szívesebben látnám a nemzeti rendeletek kölcsönös elismerésének önkéntes rendszerét, a nemzetközi előírások alapján, egy fentről lefelé irányuló, centralizált harmonizáció helyett. Nagyon sajnálom, hogy a Parlament és egyes tagállamok nem támogatják a Bizottságnak ezt a kivételes és liberális megközelítési módját, hanem inkább a túlzott szabályozás megszüntetésének konzervatív megközelítési módját részesítik előnyben.

Mindennek ellenére azonban szeretném nagyon megköszönni az előadónak azt az erőfeszítést, amelyet egy közös kompromisszumos megoldás megtalálásának szentelt. Értékelem személyes lelkesedését, amelynek köszönhetően a Bizottság javaslata nem tűnt el a süllyesztőben, és az eredeti szándéknak legalább egy része megvalósult.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, az EFD képviselőcsoport nevében.(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Mi támogatjuk a mérésügyről készített jelentést. Ez egy erősen technikai jellegű szöveg, és már hónapok óta várjuk, hogy szavazhassunk róla a plenáris ülésen.

A jelentést, amelyet az illetékes szakbizottság elfogadott, a múlt márciusban nyújtották be, és ez az ügy azért húzódott el ilyen hosszan, mert a 27 tagállamnak megállapodásra kellett jutnia a Tanácson belül a kapcsolódó korrelációs táblázatokról.

Az igazi probléma az, hogy az Európai Bizottság még mindig nem nyújtotta be a mérőműszerekről szóló irányelvre vonatkozó javaslatát, amelynek fel kell váltania azokat az elavult irányelveket, amelyeket ma hatályon kívül helyezünk, és amelynek véglegesen szabályoznia kell ezt az ügyet. Kritizálom a Bizottságot azért, mert úgy jutott el az elavult irányelvek eltörlésének szakaszába, hogy ezzel egyidejűleg nem nyújtott be javaslatot a mérőműszerekről szóló irányelv átdolgozásáról. Ez a magatartás nem igazolható, és nagyon távol áll a vállalkozások és a polgárok szükségleteinek kielégítésétől.

Ugyanakkor kritizálom azoknak túlzott félelmét, akik úgy gondolják, hogy a tagállamok jogszabályai nem alkalmasak a hézag betöltésére a hatálybalépési haladék ideje alatt. Szerencsére az európai vállalkozásoknak rendelkezésére áll a nemzetközi előírások rendszere abban az ágazatban, amely független az EU szabályaitól és túllép azokon. Ezért megalapozatlanok azok a félelmek, hogy katasztrófa történik az irányelvek kihirdetése és hatálybalépése közötti időszakban.

A vállalkozások ki fogják tölteni a jogalkotói hézagot kereskedelmi szervezeteikkel, készségeikkel és azokkal a szabályokkal, amelyeket saját maguknak létrehoztak egy dinamikus és kiegyensúlyozott piac létrehozása érdekében. Gondolnunk kell vállalkozásainkra, amelyek továbbra is nagy nehézségekkel küszködve tevékenykednek Európában. Nem szabad adókkal, bürokratikus intézkedésekkel és abszurd elvárásokkal szorongatnunk őket.

A Parlamentben időnként gyorsan halad a munka. A józan ész és a többi európai intézménnyel való megállapodás vágya felülmúlja a politikai megosztottságot.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Elnök úr! A nyolc elavult mérésügyi irányelv első pillantásra nem igazán érdekes politikai téma, de hatályon kívül helyezésük valójában a szubszidiaritás elvének konkrét beteljesülését, valamint a „jobb szabályozásra” irányuló erőfeszítést képviseli. A mérésügy területén már léteznek nemzetközi megállapodások, amelyeket a tudomány és a kereskedelem globalizálódása tett szükségessé, és ezért valójában nincs is szükség európai szintű harmonizációra. Üdvözlöm az előadó, Anja Weisgerber felelős hozzáállását, aki úgy döntött, hogy támogatja a Bizottságnak az irányelvek teljes hatályon kívül helyezésével kapcsolatos javaslatát, de közben hét irányelv esetében időt hagy arra, hogy a tagállamok releváns mérésügyi intézményei elemezzék a nemzeti jogszabályokra gyakorolt hatásokat.

Ezért az a megoldás, amelyet holnap minden bizonnyal jóvá fogunk hagyni, egyben érdekes kísérlet is lesz más irányelvek tekintetében arra nézve, hogy a nemzeti szintű rendeletek kölcsönös elismerése elégséges-e és nem vezet-e jogbizonytalansághoz, és ezért előnyösebb-e, mint a módosítás vagy a teljes harmonizáció. Jómagam nagyon meglepődnék, ha a tagállamok a harmonizációt részesítenék előnyben.

Szeretnék gratulálni az előadónak, amiért sikerült elérnie a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság teljes támogatását, és szeretnék neki köszönetet mondani, amiért következetes álláspontot képviselt a Tanáccsal folytatott tárgyalások során.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). – Elnök úr! Mindenekelőtt én is szeretnék köszönetet mondani Anja Weisgerber asszonynak, aki elszánt tagja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságnak, és nagy szorgalommal dolgozott számos ilyen erősen technikai jellegű jelentés elkészítésén, és erre jó példa ez a jelentés.

Úgy gondolom, hogy amikor nem sokkal a tavalyi választások után elkezdte ezt a munkát, valamennyien úgy véltük, hogy valószínűleg viszonylag gyorsan és túl sok vita nélkül meg lehet oldani a Bizottság első látásra megtévesztően egyszerűnek tűnő javaslatát a felszínen elavultnak tűnő jogszabályok hatályon kívül helyezéséről.

A munka elvégzéséhez szükséges idő és a viszonylag bonyolult megoldás azt mutatja, hogy a dereguláció és a bürokrácia csökkentése távolról sem olyan egyszerű, mint ahogyan azt az ember gondolná. Nagyon egyszerű előállni ilyen felületes frázisokkal a deregulációról, de a valóságban mindig vannak olyanok, akik érvényben akarnak hagyni egy adott rendeletet. Mihelyt ez a javaslat eljutott a Tanácshoz, felismertünk néhány mélyen meggyökerezett problémát, amelyek a tagállamokban tapasztalhatók. Voltak olyan országok, amelyeknek gondjaik voltak a hajók súlyának mérésével, vagy a szeszfokolókkal, vagy a gumiabroncsnyomás-mérőkkel. Mindenkinek megvolt a saját gondja.

Általános következtetésem nem a javaslat értékével kapcsolatos, mert néhány hónapon belül a kezünkben lesz az alternatív javaslat, amely ténylegesen idejétmúlttá teszi ezt a javaslatot, és ezt már alig várjuk. Azt kérem a biztos úrtól, hogy a Bizottság tekintse át saját hatásvizsgálatát és sokkal alaposabban végezze el a deregulációs javaslatokkal kapcsolatos házi feladatát, és vegye rá a tagállamokat arra, hogy foglalkozzanak ezekkel a javaslatokkal, mielőtt előállna azokkal.

Alapos mérlegelés után úgy gondolom, hogy több időt kellett volna szánnunk erre az ügyre, mint amennyit engedtek nekünk. Ez siker a szakbizottság számára, de azt mondanám, hogy ez egy összességében pozitív, de nem teljesen kielégítő siker, és menet közben tanulnunk kell a tapasztalatainkból.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Elnök úr! Én is üdvözlöm az előadó javaslatait, és határozottan sokkal kisebb világban élünk, mint valaha. Sokkal több az interakció az emberek között, és ez a jövőben csak fokozódni fog, ezért nyilvánvaló módon minél nagyobb a harmonizáció a mérőműszerek között, annál jobb. Természetesen üdvözlöm a mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezését és a bürokrácia 25%-os csökkentését.

Szerintem időnként alábecsüljük az emberek alkalmazkodási képességét. Láttam, hogy az én hazám milyen könnyen átállt a régi fontról, shillingről és pennyről az euró és a cent használatára, és alig néhány éve a mérföldről a kilométerre a megtett út és a sebességhatárok szempontjából. Ez sok ember életét nagyon megkönnyítette és továbbra is meg fogja könnyíteni. Szerintem ez a lépés a helyes irányba vezet, tehát még egyszer gratulálok.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, a Bizottság alelnöke.(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Hálás vagyok mindenkinek, aki a vita során felszólalt, mert ez azt mutatja, hogy érdekli önöket az egyszerűsítést célzó javaslat. Ezért szeretném még egyszer kihangsúlyozni az ezzel a választással együtt járó előnyöket és az ebből fakadó hasznokat.

A fogyasztók, a műszergyártók és a nemzeti közigazgatások számára jelentkező előnyökről beszélek. Szeretném önöket biztosítani afelől – válaszul a Gebhardt asszony által felvetett konkrét kérdésre –, hogy a Bizottság készen áll arra, hogy 2011 áprilisáig lefolytassa a harmonizáció mellett szóló érvek ismételt megvizsgálásához szükséges tanulmányokat.

Válaszul Rossi úrnak, aki kritizálta a Bizottságot, de közben elhagyta az üléstermet – miután olyan kritikát fogalmazott meg, amellyel kapcsolatban a választ is meg kellett volna hallgatnia –, megszületett a Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata ebben az ügyben, ami ezt mondja ki, idézem: „a mérőműszerekről szóló 2004/22/EK irányelv 25. cikke szerint az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot arra, hogy 2011. április 30. előtt tegyen jelentést ezen irányelv végrehajtásáról, valamint arra, hogy adott esetben tegyen javaslatot az irányelv módosítására”. Amint a vita kezdetén elhangzott felszólalásomban is mondtam, feltett szándékom, hogy kitartok e nyilatkozat mellett.

Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm elkötelezettségüket és együttműködésüket. Végül, a korrelációs táblázatok ügyében a Bizottság támogatja a Parlament álláspontját.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber, előadó.(DE) Elnök úr! Szeretném kifejezni őszinte köszönetemet minden képviselőtársam felé, és szeretném elmondani, milyen nagyra értékelem a ma esti vitához kapcsolódó értékes hozzájárulásaikat. A délelőtti szavazás után a jövőre kell összpontosítanunk a figyelmünket. Természetesen előre tekintünk, ha látni akarjuk, mi lesz a sorsa az egyes szabályoknak és rendeleteknek – a Bizottság most bejelentette, hogy április végéig benyújtja a mérőműszerekről szóló irányelvre (MID) vonatkozó javaslatát. Ezután lehetővé válik annak ellenőrzése, hogy vajon szükség van-e bármelyik most megszüntetett önálló jogi szabályozás beépítésére.

Amint Comi asszony is mondta, nagyon fontos, hogy ne keletkezzen jogi vákuum. Gebhardt asszony, elmondhatom önnek, hogy ez a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja számára is nagyon fontos aggályként merült fel, és ez nagyon fontos törekvés volt a számunkra. Én azonban azt is nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy a tagállamoknak még szigorúbban kell dokumentálniuk, miért akarnak megőrizni bizonyos szempontokat vagy elemeket, mert valójában csak ilyen körülmények között van szükségünk európai szabályozásra; ezek nem öncélúak.

Én is nagyon várom a Bizottság által bejelentett internetes konzultációt, amelyre 2011. szeptember 6. és november 11. között kerül majd sor. A konzultációban az érintett társaságok, a hatóságok stb. szintén részt vesznek majd. Megismétlem: nagyon oda fogok figyelni a vállalkozásokra. Az érvényben lévő irányelvről is tudakozódtam, vajon ezek a mérőműszerek továbbra is használatban vannak-e, és a válasz szinte minden egyes alkalommal az volt – például az én bortermelő szövetségem részéről, ahol rákérdeztem a szeszfokolókra –, hogy ezeket az eszközöket már biztosan nem használják. Ezért ezt a kérdést nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk. Ha valóban előrehaladást akarunk elérni abban a tekintetben, hogy 2012-re 25%-kal csökkentjük a bürokráciát Európában – és ettől a céltól természetesen már nem vagyunk nagyon messze –, akkor jelentős előrehaladást kell elérnünk ezen a területen. Mi a Parlamentben készen állunk arra, hogy kivegyük a részünket ebből a feladatból

Végül mondanom kell még valamit a korrelációs táblázatokról. Újból le akarom szögezni a jelenlegi fázisban, hogy ami a kezünkben van, az egy kompromisszum, de ami a jövőt illeti, szeretném felszólítani a tagállamokat arra, hogy vállaljanak kötelezettséget ezeknek a táblázatoknak a tényleges összeállítására, mert ennek lényege a szabályok és a rendeletek egységes végrehajtása az egész Európában.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap kerül sor (szerda, 2010. december 15.).

 
Utolsó frissítés: 2011. május 2.Jogi nyilatkozat