Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0241(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0229/2010

Rozpravy :

PV 03/02/2011 - 5
CRE 03/02/2011 - 5

Hlasovanie :

PV 03/02/2011 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0037

Rozpravy
Štvrtok, 3. februára 2011 - Brusel Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Teraz pristúpime k vysvetleniam hlasovania.

 
  
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Charles Goerens (A7-0009/2011)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Vážený pán predsedajúci, zdržala som sa hlasovania, pretože 14. januára Európska rada obnovila opatrenia proti Pobrežiu Slonoviny vzhľadom na vážnosť situácie po prezidentských voľbách koncom minulého roka. Musím povedať, že tieto opatrenia boli prijaté pre ľudí a subjekty, ktoré boli proti demokraticky zvolenému prezidentovi alebo nerešpektovali jeho autoritu. K nim patria aj autonómne prístavy Abidjan a San Pedro, ako aj mnohé banky.

Zámerom iniciatívy je rozvoj a podpora medzinárodného obchodu s cieľom urýchliť rozvoj. Program je určený pre fyzické a právnické osoby. Príloha I tejto iniciatívy zahŕňa Pobrežie Slonoviny, ale vôbec sa nezmieňuje o rozhodnutí, ktoré som spomínala, a preto som sa zdržala hlasovania.

Vážený pán predsedajúci, chcela by som vás ako predsedajúceho dnešného zasadnutia požiadať, aby ste zlepšili imidž Parlamentu, pretože si myslím, že situácia, akú zažívame dnes a počas každej plenárnej schôdze, absolútne v ničom neprispieva k zlepšeniu imidžu a zvýšeniu prestíže, ktoré sa snažíme šíriť. Podľa môjho názoru je neprijateľné, aby sa skupiny počas prejavu ktoréhokoľvek poslanca smiali a nevenovali mu pozornosť: takto sa môžu celkom pokojne správať vonku. Chcela by som využiť túto príležitosť a požiadať všetkých, ktorí predsedajú týmto zasadnutiam, aby zlepšili imidž Parlamentu, pretože takýto imidž škodí európskej politike.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ako viete, pán Swoboda má pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá konaním v pléne. O vašej pripomienke ho budem informovať. Chcel by som tiež zdôrazniť, že máte možnosť kedykoľvek podať vysvetlenie hlasovania.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). - (HU) Vážený pán predsedajúci, chcel by som vzniesť procedurálnu námietku. Hlásim sa o slovo už asi desať minút. Žiadam, aby sa v zápisnici uviedlo, že počas posledných hlasovaní nebol prítomný rumunský politik pán Becali, ktorý sedáva za mnou, ale to potvrdia videozáznamy. Napriek tomu jeho asistent alebo tajomník hlasoval s poslaneckou kartou pána Becaliho. Chcel by som sa opýtať, pán predsedajúci, či je to v súlade s pravidlami, a ak nie, aký trest môže extrémny rumunský politik očakávať za to, že namiesto neho hlasoval jeho asistent.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Toto je veľmi vážne tvrdenie a predsedníctvo sa ním bude zaoberať.

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Ak sa chceme pohnúť vpred na ceste, ktorú sme nastúpili v roku 2006, ak chceme zefektívniť a sprehľadniť vonkajšiu pomoc Európskej únie, nemôžeme tolerovať nezrovnalosti týkajúce sa výnimky zo zásady neoprávnenosti daní, ciel a iných poplatkov na financovanie Únie.

Zmena a doplnenie tohto nariadenia sú z tohto hľadiska nevyhnutné a aktuálne. Komisia by mala mať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o strategické dokumenty, pretože tieto strategické dokumenty dopĺňajú nariadenie (ES) č. 1889/2006 a majú všeobecnú pôsobnosť.

Dúfam, že počas prípravných prác sa neuskutočnia len náležité konzultácie, ale predovšetkým verím, že prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poskytnú Parlamentu vhodné nástroje, aby Parlament mohol monitorovať a ovplyvňovať opatrenia prijaté Komisiou. Iba tak môžeme zabezpečiť legitímne a demokratické fungovanie politiky vonkajšej pomoci EÚ.

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Helmut Scholz (A7-0005/2011)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Chcela by som povedať, že je v záujme Európskej únie uzatvárať dohody, ktoré využívajú finančné nástroje na spoluprácu s priemyselnými krajinami. Podľa môjho názoru treba tiež zdôrazniť, koľko krajín obsahuje príloha. Preto by som rada vyzdvihla význam tejto iniciatívy.

 
  
  

Odporúčanie: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - (SK) Vítam dosiahnutie dohody v zdĺhavom a ostrom právnom spore týkajúcom sa obchodu s banánmi, ktorou sa ukončil dlhodobý stav neistoty a destabilizácie v krajinách produkujúcich a obchodujúcich s banánmi.

Dohoda o obchode s banánmi bude mať významný vplyv aj na ostatné rozvojové krajiny zameriavajúce sa na vývoz banánov, ktorým bude treba poskytnúť pomoc pri prispôsobovaní sa značným zmenám v konkurenčnom prostredí na svetovom trhu.

Program sprievodných opatrení preto musí riešiť aj pálčivé otázky spojené so sociálnymi následkami prispôsobenia. Súhlasím teda s návrhom na preskúmanie vplyvu tejto dohody na dotknuté regióny za účelom stanovenia vhodných opatrení na zmiernenie nežiaducich vplyvov.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) (Začiatok prejavu chýba) takzvaná banánová vojna, ktorá sa takmer stala rozsiahlejšou než život, až je úžasné, že sa už skončila. Je v podstate pravda, že nemôžeme dopustiť, aby sa porušovali všeobecné pravidlá týkajúce sa obchodu. Je úplne správne, že Svetová obchodná organizácia zasiahla a že aj my v Európskom parlamente a v Európskej únii sme sa zachovali korektne. V dôsledku toho sa prestane uplatňovať systém osobitného zaobchádzania s niektorými krajinami AKT.

Je, samozrejme, v podstate pravda, že je dôležité zabezpečiť, aby sa na trhoch zachovali pravidlá spravodlivej súťaže, musíme sa však pridržiavať svojich zásad, podľa ktorých zaobchádzame so všetkými producentmi rovnako. Na druhej strane mali krajiny v dovoznom režime od roku 1993 obrovské výhody a v tom čase mali príležitosť diferencovať a špecifikovať svoju produkciu banánov. Znamená to, že sú tiež viac schopné zvládnuť situáciu uprostred skutočnej hospodárskej súťaže a nie sú len závislé od osobitnej pomoci.

Preto som hlasoval za túto zmenu a blahoželám Komisii a Európskej únii k tomu, že v súčasnosti ukončili banánovú vojnu.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Spor týkajúci sa obchodu s banánmi bol jedným z najdlhšie trvajúcich a asi aj najťažších v dejinách WTO a je to spor, v ktorom sa Európska únia jasne a jednoznačne mýlila. Jej politika spočívala v uprednostňovaní producentov v niektorých bývalých kolóniách na úkor zásad voľného obchodu, ktoré sú, samozrejme, teoreticky zakotvené v Rímskej zmluve.

Táto politika nebola dobrá pre nikoho. Nebola dobrá pre spotrebiteľov v Európe, ktorí museli platiť omnoho vyššie ceny, nebola dobrá pre vývozcov, nebola dobrá pre harmóniu medzinárodných vzťahov a spoločenstvo národov a nebola dobrá pre ľudí, ktorých mala teoreticky chrániť. Niekdajšie britské a francúzske závislé územia sa teraz stali závislými územiami v pravom slova zmysle, keďže sú naviazané na umelý a neproduktívny vývoz, pričom mohli diverzifikovať svoje hospodárstva a viac sa začleniť do svetového hospodárstva.

Chcem v tejto súvislosti povedať ešte jednu vec, ktorá nebola spomenutá ani v jednej z rozpráv. EÚ hanebne vyvíjala tlak na producentov banánov, aby vytvorili politické a hospodárske únie napodobňujúc model EÚ, čo skutočne nie je naša vec. Myšlienka celého voľného obchodu spočíva vo výmene na základe rozdielov a nie v predávaní si banánov navzájom, a teda nie v umelej colnej únii medzi industrializovanými hospodárstvami Európy.

 
  
  

Správa: Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). - (SK) V rámci prerokovania smernice o elektroodpade na pôde Európskeho parlamentu boli do nej zapracované viaceré zmeny, ktoré ju vylepšujú. Upravené znenie tejto dôležitej smernice som podporil. Smernica umožní výrobcom elektrických zariadení poskytovať kupujúcim pri kúpe výrobkov informácie týkajúce sa nákladov na zber, spracovanie a likvidáciu odpadu spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Zvýši sa transparentnosť trhu pri poskytovaní informácii príslušným orgánom, distribútorom, vývozcom alebo zákazníkom. Vzrastie úroveň povedomia a akceptovania recyklácie a refundácie nákladov. Je dôležité, aby sa finančné povinnosti priemyslu sústredili na rozvoj efektívneho systému zberu elektroodpadu, a nie na platenie sankcií v prípade, že nedosiahnu stanovené ciele zberu, pokiaľ v danej krajine nie je dostatočne rozvinutá infraštruktúra na zber odpadu.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Dynamický rozvoj a technologický pokrok v krajinách Európy sprevádzajú, žiaľ, aj menej žiaduce dôsledky. Najzrejmejším príkladom toho je obrovský nárast objemu elektronického odpadu. Sústavne používame všetky možné elektronické zariadenia a po stále kratšom čase ich nahrádzame novými, neznepokojujeme sa však nad tým, že je potrebné zaistiť bezpečnosť starých zariadení. To však musí mať nevyhnutne vplyv na prírodné prostredie.

Dúfam, že prepracovanie právnych predpisov o zbere a spracovaní elektronického odpadu umožní dosiahnuť zvýšenie zhodnocovania hodnotných materiálov, pretože to bude mať environmentálny aj hospodársky prínos. Vysoký podiel separovaného zberu, ktorý odporúča Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, by mal viesť k zachovaniu týchto materiálov a ich príprave na recykláciu.

Súhlasím, že je nevyhnutné obmedziť nezákonný vývoz elektronického odpadu mimo Európskej únie. Rovnako očakávam, že sa obmedzí skladovanie odpadu z jedného členského štátu na území iného, teda niečo, čo nie je vždy v súlade s nariadeniami.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Myslím, že ste priekopníkom nového spôsobu vystupovania. Po prvýkrát som videl niekoho čítať svoj prejav z iPadu.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Odpad nepozná hranice a to platí najmä v prípade odpadu z elektronických a elektrických zariadení. Preto je v členských štátoch Európskej únie potrebné zosúladiť ustanovenia týkajúce sa zneškodňovania odpadu a recyklácie a predovšetkým zastaviť vývoz odpadu bez zaistenia osvedčeného zneškodnenia odpadu šetrného k životnému prostrediu.

Napokon žiadam, aby sme prešetrili, v akej miere sú naše rozhodnutia účinné a dokážu zabezpečiť, že sa naše zámery naozaj uskutočnia.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - (SK) Odpad z elektrických a elektronických zariadení sa v Európskej únii rýchlo zvyšuje a jeho neefektívna likvidácia a neodborný zber predstavujú závažný problém pre životné prostredie a ľudské zdravie, ale aj plytvanie s materiálom a zdrojmi, ktoré nie sú neobmedzené.

Vo svetle nových poznatkov získaných počas uplatňovania smernice o odpade s elektrických a elektronických zariadení sa javí potrebné vhodne upraviť niektoré časti tejto právnej úpravy, ktoré doteraz spôsobovali značné aplikačné problémy v praxi. Súhlasím preto s ustanoveniami vedúcimi výrobcov a spotrebiteľov k väčšej zodpovednosti za riadne zneškodňovanie takýchto zariadení.

No a čo sa týka doterajšieho vytýčeného cieľa, pripomínam, že tento cieľ neberie do úvahy veľmi odlišné hospodárske podmienky v jednotlivých členských štátoch. Percentuálny podiel z množstva uvedeného na trh v určitom časovom úseku podľa môjho názoru lepšie zohľadní špecifiká členských štátov a ich osobitnú situáciu na trhu s elektrozariadeniami.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Hlasovali sme – a aj ja som hlasovala – za túto iniciatívu o elektronickom odpade. Hovorili sme o zbere, spracovaní, zákaze a nezákonnosti, chcem však, aby sa v Parlamente zaznamenalo, že pravdepodobne by sme sa mali zamerať na niečo, čo bolo nejakú dobu predmetom štúdií. Prečo sa materiály, ktoré by mohli vydržať a byť užitočné a účinné dlhšie, po určitej dobe rozpadávajú, a to podľa toho, ako sa to očakáva a naplánuje?

Práve tento týždeň som vypracovala niekoľko otázok pre Radu aj Komisiu, aby prešetrili, či niektoré spoločnosti v tejto súvislosti skutočne prijímajú premyslené rozhodnutia a či by na základe toho bolo možné zabrániť hromadeniu takéhoto objemu elektronického odpadu vyprodukovaného na európskej aj celosvetovej úrovni bojom proti tomuto druhu postupu.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - (GA) V prvom rade mi dovoľte zablahoželať môjmu priateľovi a kolegovi Karlovi-Heinzovi k tejto správe. Všetko, čo robí, je presné a praktické, a to platí aj v prípade tejto správy.

– Ako už bolo povedané, žijeme v elektronickej dobe a na trh sa takmer každý deň dostávajú stále novšie prístroje. Životnosť mnohých takýchto elektronických zariadení a prístrojov je veľmi krátka a zariadenia si vyžadujú modernizáciu alebo zneškodnenie. V tomto smere sú návrhy v tejto správe určite aktuálne.

Veľmi dôležitá je aj poznámka týkajúca sa vnútorného trhu. Radi o ňom hovoríme, ale nie je ani zďaleka dokončený.

(GA) Preto si myslím, že táto správa predstavuje značný pokrok v riešení týchto problémov, vítam ju a som rád, že som za ňu mohol hlasovať.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Dnes sme prijali uznesenie o odpade v Kampánii, a z toho by sme si všetci mali vziať ponaučenie, aby sme zabránili podobným environmentálnym katastrofám.

Dnes môžeme byť so sebou spokojní, pretože sme v tomto pléne prijali takéto opatrenie, prostredníctvom ktorého je kultúra recyklácie a opätovného použitia v čase globalizácie opatrením, ktoré treba všetkými možnými spôsobmi podporovať a podnecovať s cieľom zabezpečiť, aby si európski občania, ktorí sa nemusia namáhať a produkovať výrobky, pretože sú v súčasnosti všetkým ľahko dostupné, boli vedomí ich skutočnej hodnoty.

Správa pána Florenza o opätovnom použití elektrických a elektronických zariadení, o ktorej dnes hlasujeme, je dôležitá nielen pre budúcnosť udržateľnosti životného prostredia v Európe, ale aj pre iný aspekt: stratu surovín. Efektívne a inovačné využívanie materiálov a zdrojov je v globalizovanom hospodárstve kľúčové. Preto považujem za pozitívne, že sme si stanovili ambiciózne ciele a tiež že skutočné náklady na výrobky by sa mali uviesť tak, aby si ich boli spotrebitelia vedomí.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Som rada, že môžem podporiť ambicióznu správu Parlamentu, ktorá vysiela silný signál vládam v celej EÚ. V správe sa primeraným spôsobom presadzuje zásada, podľa ktorej znečisťovateľ platí.

Teší ma pozmeňujúci a doplňujúci návrh Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu, ktorý vyníma mikropodniky – teda podniky s menej ako 10 zamestnancami a s obratom neprevyšujúcim 2 milióny – z požiadavky prevziať všetok odpad vo veľmi malom objeme. To zabezpečuje, aby sa malé obchody, ktoré majú priestorové problémy, nezaťažovali nezmyselnými požiadavkami.

Na záver sa chcem obrátiť k tým, ktorí sa sťažujú na náklady spojené s týmto návrhom – a niekoľko ich veru bolo. Rada by som povedala, že nemáme právo aj naďalej využívať zmenšujúce sa zdroje tejto planéty. Sme povinní aktívne presadzovať opätovné používanie a recykláciu a vynaložiť všetko úsilie na to, aby sa zmiernilo ubúdanie stále menších zásob surovín.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Ako som autom prechádzal cez nádhernú mierne zvlnenú krajinu a kopce vo svojom juhovýchodnom volebnom obvode, všimol som si, že popri ceste sú hromady bielej techniky a iných vyhodených elektrických prístrojov. Tieto hromady sú viditeľnou známkou neúmyselných dôsledkov právnych predpisov. Smernica, ktorá mala podporiť recykláciu, viedla napokon k podnecovaniu vytvárania nezákonných skládok odpadu.

V dôsledku toho narušila tradičné chápanie vlastníckych práv. Normálne chápeme pojem vlastníctva ako skutočnosť, že keď mi niekto niečo predá a ja to od neho kúpim, som za to potom zodpovedný. Povinnosť recyklovať sa už predávajúceho netýka. Na voľnom trhu sa v skutočnosti budú tieto predmety vo všeobecnosti recyklovať a existujú aj úžasní ľudia, takzvaní priekupníci šrotu, ktorí to urobia zadarmo. Niekedy vám dokonca za to, že to urobia, aj zaplatia. Nič z toho však nie je útechou pre mojich voličov, ktorí uvažujú, ako sa zbaviť svojej bielej techniky.

Jedna z mojich voličiek sa na mňa minulý týždeň obrátila a opýtala sa ma, ako sa má zbaviť svojej chladničky. Mohol som jej len odporučiť, aby ju dala svojej svokre.

 
  
  

Návrhy uznesenia: (RC-B7-0078/2011)

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Som nanajvýš sklamaná z toho, ako sa hlavnej predstaviteľke pre spoločnú zahraničnú politiku pani barónke Ashtonovej zviazali ruky v rámci rokovaní, pokiaľ ide o krízu na Blízkom východe. Pre nás v Európe by malo byť samozrejmosťou stáť po boku tých, ktorí bojujú za demokraciu a slobodu. Náš spoločný Parlament a naša spoločná Únia sú výsledkom úsilia dosiahnuť, aby sme už nikdy nemuseli zažívať hrôzy, ktoré prinášajú totalitné systémy. Týmto uznesením chceme prijať svoj podiel zodpovednosti za túto skutočnosť a ukázať, že sme ochotní podporovať boj za demokraciu a slobodu na Blízkom východe. Preto je o to viac poľutovaniahodné vidieť, že Komisia ani Rada neboli schopné prijať svoj podiel zodpovednosti. Vidíme, že na Blízkom východe si razia cestu zmeny. Ľudia tam volajú o pomoc a je našou povinnosťou poskytnúť im ju. Z našej strany je potrebné prijať osobitné opatrenia v podobe poskytnutia potravín, liekov a humanitárnych pracovníkov. Je to potrebné teraz. Zároveň musíme, samozrejme, pomôcť budovať v Tunisku a Európe demokratické spoločnosti, ktoré majú právnu istotu. Polovica členských štátov v našej Únii prešla od diktatúry k demokracii a slobode. Čo je také ťažké na tom povedať, že to isté by sa malo stať v prípade ľudí na Blízkom východe?

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Niet pochýb o tom, že povstanie mladších generácií, ktoré otriasa Tuniskom, môže mať závažné dôsledky pre samotnú Európsku úniu. Je na to mnoho dobrých dôvodov vrátane formulovania nového akčného plánu Európska únia – Tunisko na obdobie rokov 2011 – 2016 a predovšetkým regulovania migračných tokov.

Tento Parlament len pred mesiacom prijal dôležité opatrenie o obchodovaní s ľuďmi – išlo o prvé legislatívne dokumenty podľa Lisabonskej zmluvy. Je nevyhnutné rozhodne sa postaviť proti každému nárastu prílevu nezákonných migrantov. Na tento účel je potrebná európska dohoda, ktorá sa bude vzťahovať na južné pobrežie Stredozemného mora vrátane Tuniska a tiež Egypta. Na dosiahnutie toho je potrebné, aby delegácia vycestovala a monitorovala tento proces úplnej demokratizácie, ako to aj dnes naozaj urobila, zároveň však musíme dať Tunisku skutočnú príležitosť prostredníctvom neustálej a nepretržitej podpory úplnej demokracie.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Chcel by som sa znovu ujať slova v rámci vysvetlení hlasovania, pretože včera som, žiaľ, nemal možnosť vystúpiť.

Chcem vyjadriť svoj obdiv obyvateľom Tuniska, ktorí zmietli diktatúru mierovými prostriedkami, a dúfam, že dočasná vláda Tuniska bude chápať naše uznesenie ako príležitosť priblížiť sa k demokracii.

Zároveň by som sa chcel znovu ospravedlniť občanom Tuniska, pretože Európska únia a jej politici očividne neboli pripravení na túto náhlu zmenu smeru. Podcenili sme silu ľudu, ak to môžem takto povedať, a mali by sme túto príležitosť využiť na to, aby sme zabezpečili lepšie analyzovanie situácií v budúcnosti a v prípade potreby primerane reagovali na udalosti tohto druhu.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Nedávne udalosti v Tunisku a teraz aj v Egypte upútali pozornosť celého sveta. Demonštrácie občanov týchto krajín proti skostnateným režimom, ktoré sú pri moci, však priniesli nádej trvalej politickej zmeny.

Na to, aby premena, ktorá sa začala v Tunisku, pokračovala v mieri, je nevyhnutná plná podpora demokratickej Európy. Pridávam sa k žiadosti predsedu Európskeho parlamentu pána Buzeka a tiež vyzývam, aby sa podnikli všetky kroky s cieľom zabezpečiť uskutočnenie plne demokratických volieb v Tunisku a dosiahnuť sformovanie vlády národnej jednoty.

Podporujem tiež žiadosť parlamentnej Delegácie pre vzťahy s krajinami Maghrebu, aby sa vykonalo nezávislé vyšetrovanie s cieľom určiť, do akej miery sú osoby vládnuce Tunisku zodpovedné za použitie násilia a krviprelievanie. Spolupráca a rozvoj vzájomných a rovnocenných vzťahov s Tuniskom je v záujme občanov Európy aj Tuniska. Preto som dnes hlasoval za toto uznesenie – dokument, ktorý poskytuje podrobnosti o vyhliadkach na takúto spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Ja sám som nebol priateľom ani pána Bina Alího, ani pána Mubaraka. Nevítal som ich objatím a láskavým poklepaním po pleci, ako to robieval prezident Sarkozy. Nevítal som ich strany v našej politickej federácii, do ktorej ja a moji politickí kolegovia patríme – a to na rozdiel od socialistov, keďže strana pána Gbagba v Pobreží Slonoviny, strana pána Bina Alího a strana pána Mubaraka boli všetky súčasťou Socialistickej internacionály.

To znamená, že mám preto väčšie právo povedať, aký som znechutený – nenachádzam však lepšie slovo – z toho, ako sa s týmito ľuďmi zaobchádza, pričom ale nijako osobne nezasahujem do politickej situácie v týchto krajinách. Až príliš totiž rešpektujem zásadu nezasahovania. Ja som pána Bina Alího do Európskeho parlamentu nepozval. Ak ste chceli pána Bina Alího kritizovať, mali ste to urobiť v tom čase. Je príliš jednoduché kritizovať týchto ľudí po tom, čo padli.

Ľudia na celom Blízkom východe a na svete sú si dnes vedomí, že Západ nepodporuje svojich priateľov, a môžete si byť istí, že odteraz bude málokto stáť o naše priateľstvo.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Nemyslíme si, že pán Bin Alí bol niekedy pozvaný do Európskeho parlamentu. Teraz však, našťastie, tak či tak nepríde.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Som presvedčená, že situácia v Tunisku Európsku úniu zaskočila. Stačí sa pozrieť na spôsob zaobchádzania s pánom Binom Alím v uplynulých mesiacoch. Som presvedčená, že sme opäť prišli príliš neskoro, pretože Európska únia sa nepostavila dôrazne za občanov Tuniska, ktorí chceli odstrániť toľko rokov vládnucu diktatúru a získať slobodu a demokraciu.

Rada by som preto požiadala pani barónku Ashtonovú, aby sa Európska únia viac zapájala a aby ona sama zriadila pracovnú skupinu spomínanú v tomto uznesení, v ktorej by mal byť zapojený Európsky parlament, aby občania Tuniska mohli uskutočniť demokratické voľby, zriadiť inštitúcie vo svojej krajine a získať späť svoje slobody.

Povedala by som však, že budúcnosť politiky je takáto: budúcnosť politiky v 21. storočí sa musí zakladať na dialógu a rokovaniach, aby sa túžby všetkých občanov začlenili do demokratických postupov. Okrem toho sa domnievam, že by sme mali zvážiť otázku, či my v Európskej únii skutočne zaobchádzame so všetkými krajinami rovnako, keď vytvárame doložky týkajúce sa dodržiavania ľudských práv.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ako viete, Európsky parlament dnes vysiela do Tuniska delegáciu, ktorej predsedá pán Salafranca, a budúci týždeň bude delegácia predkladať správu.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). – Udalosti v Tunisku slúžia ako varovanie pre všetky nedemokratické vlády, a to nielen v arabskom, ale na celom svete. Ak ľuďom neposkytujú vo svojich ústavách mechanizmy na vyjadrenie nespokojnosti, čelia revolúciám a násiliu, ktoré to prináša.

Nie je úlohou EÚ, aby krajinám diktovala každý detail v ich ústavách. Mali by sme však podnecovať prechod k ústavnej demokracii a podporovať otvorené hospodárstvo, investície a hospodársky rast, pretože práve hospodársky rast, teda obchodovanie so zvyškom sveta, prinesie pracovné miesta a zmierni chudobu, ktorá je v podstate základnou príčinou značnej nespokojnosti v arabskom svete.

 
  
  

Návrhy uznesenia: (RC-B7-0075/2011)

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Hlasovala som, samozrejme, za toto uznesenie, pretože sa domnievam, že je potrebné, aby všetky členské štáty vyvíjali väčšie úsilie v boji proti endemickým chorobám.

Organizácia Spojených národov v New Yorku uviedla v roku 2000 tento cieľ vo svojom vyhlásení o rozvojových cieľoch tisícročia. Európska únia prostredníctvom svojho rámcového programu pre výskum a inovácie už poskytla finančné prostriedky na vývoj vakcín proti tuberkulóze s cieľom úplne zbaviť ľudstvo tohto ochorenia do roku 2050. Navyše s týmto cieľom podporovala partnerstvo s vyše 40 výskumnými strediskami v Európe, ktoré sa špecializujú na vývoj a výrobu vakcín.

Prijatím tohto textu musia teraz členské štáty vyvíjať úsilie s cieľom splniť svoje finančné záväzky, najmä čo sa týka rozvojových krajín, aby právo na zdravie mohlo znamenať aj právo na preventívnu starostlivosť.

 
  
  

Návrh rozhodnutia (B7-0090/2011)

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI).(NL) Parlament minulý rok v septembri odmietol uzatvoriť účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie z dôvodu veľmi zlého riadenia a štrukturálnych problémov. Neočakávalo sa, že sa situácia do roku 2014 napraví. Nemám dojem, že by sa v akadémii medzičasom čokoľvek zlepšilo. Prečo teda napriek tomu máme teraz pred sebou návrh na uzatvorenie účtovnej závierky z roku 2008?

Delegácia holandskej Strany za slobodu (PVV) preto hlasovala proti tomuto návrhu a chce, aby náklady na všetky neprimerané straty znášali strany, ktorých sa to týka. Okrem toho spochybňujeme samotnú existenciu akadémie. Už sme dosiahli vynikajúcu policajnú spoluprácu v Európe a akadémiu tu nepotrebujeme. Pokiaľ ide o nás, môže sa čo najskôr úplne zrušiť. Pre daňového poplatníka by to v skutočnosti predstavovalo obrovské úspory.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Myslím si, že som bol vždy zástancom svojich voličov na juhovýchode Anglicka. Jedným zo spôsobov, ako sa snažím obhajovať ich záujmy ako daňových poplatníkov, je zabraňovanie premárneniu peňazí, ktoré zarobili svojou prácou, na zbytočné, neúčinné alebo skorumpované agentúry EÚ.

Tento argument vôbec nestráca na váhe, aj keď sa neužitočná agentúra náhodou nachádza v mojom volebnom obvode, ako je to v prípade Európskej policajnej akadémie. Podľa mňa niet pochýb o tom, že ide o zlé vedenie jej účtov. Nemyslím si, že ktokoľvek v tomto Parlamente tvrdí, že je táto organizácia užitočná alebo účinná, pokiaľ ide o finančné hľadisko.

Otázka, prečo vôbec potrebujeme európsku policajnú agentúru, je širšia. Monopol na právo donucovacej sily je asi určujúcou vlastnosťou štátnosti a štáty na celom svete dosiahli mimoriadne sofistikované a nanajvýš účinné dohody v oblasti spolupráce polície bez toho, aby im tieto agentúry EÚ museli povedať, čo majú robiť.

V grófstve Hampshire, kde sa nachádza Európska policajná akadémia, sa nám bez EÚ pracovalo veľmi dobre. Je staršie ako väčšina členských štátov a bude mu dobre, či už s touto agentúrou EÚ umiestnenou na jeho území, alebo bez nej.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). – Hlasoval som proti účtovnej závierke Európskej policajnej akadémie. Urobil som tak, aby som vyjadril malý protest proti spôsobu, akým EÚ zaobchádza s peniazmi daňových poplatníkov.

Príliš veľa prostriedkov premárnime a príliš veľa premrháme na zbytočné orgány ako Európska policajná akadémia. Nepotrebujeme ju. Mali by sme šetriť peniaze daňových poplatníkov a zrušiť ju.

 
  
  

Návrhy uznesení: (B7-0091/2011, B7-0092/2011, B7-0093/2011)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Veľakrát ste ma v tejto rokovacej sále počuli, ako bojujem svoju osamelú a vyčerpávajúcu vojnu proti zriadeniu týchto nových orgánov dohľadu EÚ v oblasti finančných služieb.

Vždy som tvrdil, že sú riešením neexistujúceho problému. Ani jeden z ľudí, ktorých môžete viniť z finančnej krízy, nepodlieha právomoci týchto agentúr. Z môjho pohľadu nejde o primeranú, premyslenú reakciu na daný problém, ale o ideologický krok mať k dispozícii viac samoúčelnej európskej integrácie.

Akékoľvek pochybnosti o tom, kto mal pravdu, určite rozohnala fraška, ktorú sme tu pred chvíľou videli, keď sa pán predsedajúci opýtal Parlamentu, ktorých troch kandidátov sme vlastne práve schválili, a ani jediný poslanec či poslankyňa EP mu neboli schopní odpovedať.

Prečo sme teda takou drvivou väčšinou hlasovali s cieľom vymenovať týchto kandidátov? Domnievam sa, že dôvodom je to, čo povedal komisár Barnier pri ich odporučení – boli vybratí „na základe ich oddanosti Európe“. O to tu teda ide. Nemá to nič spoločné so zlepšením finančných služieb a ide jednoznačne o rozšírenie kontroly Bruselu.

Na záver zopakujem slová lorda Dartmoutha: ak – ako sa dnes navrhlo – potrebujeme mať na niektorých z týchto pozícií ženské kandidátky, nenapadá mi nikto lepší než udavačka, ktorá spôsobila pád predchádzajúcej Komisie, moja kolegyňa z juhovýchodného Anglicka pani Andreasenová.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). – Prial by som si, aby sme nemali Európsky orgán dohľadu, ale máme ho. Vzhľadom na to, že ho máme, by sme mali vymenovať tých najlepších ľudí, ktorí budú viesť jeho jednotlivé zložky. To, čo sme už dnes videli, bola skutočne fraška, v ktorej kolegovia, ktorí vypočúvali jednotlivcov a pokladali ich za kompetentných, však chceli napnúť svoje svaly a protestovať, že sa s nimi nekonzultovalo v dostatočnej miere. Preto sa dnes hlasovalo. Išlo o pózovanie v najnevhodnejšej situácii a tomuto Parlamentu to vôbec neprospieva.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, veľmi šikovne ste dnes poznamenali, že po prvýkrát jeden poslanec čítal prejav z iPadu. Potom – dúfajme, že prvýkrát aj naposledy – sme tu mali poslanca, ktorý údajne hlasoval počas svojej neprítomnosti. Následne sme my sami hlasovali o predsedoch orgánu dohľadu. Hlasovaním proti sme vlastne hlasovali za. To je pre mňa záhada. Ako sa už poznamenalo, samozrejme, nevedeli sme mená kandidátov a nemali sme ženskú kandidátku, hoci treba uznať, že komisár Barnier to primerane vysvetlil.

Pravdepodobne nie je prekvapujúce, že sme dnes rokovali o banánoch, pretože keď sa to všetko vezme do úvahy, mnoho ľudí sa domnieva, že sme ako v banánovej republike. V tomto duchu sa odoberiem na obed, ktorého dôležitú súčasť menu budú tvoriť banány. Ďakujem vám za vašu zhovievavosť, pán predsedajúci.

 
  
  

Návrhy uznesenia: (RC-B7-0073/2011)

 
  
MPphoto
 

  Luigi de Magistris (ALDE).(IT) Uznesenie o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii, ktoré bolo dnes väčšinou hlasov prijaté, je veľmi dôležitým znamením. Núdzový stav v Kampánii sa stal európskym núdzovým stavom a to je rozhodnutie v prospech ľudí v Kampánii.

Hovoríme „nie“ vyplácaniu finančných prostriedkov, ktoré sa použijú len na posilnenie skorumpovaných politikov, bezohľadných obchodníkov a organizovaného zločinu; „áno“ vyplácaniu európskych prostriedkov, ak sa predloží dôveryhodný plán zaobchádzania s odpadom šetrného k životnému prostrediu; „nie“ nekontrolovaným skládkam v národných parkoch; „nie“ spaľovacím zariadeniam produkujúcim dioxín a „áno“ recyklovaniu a metódam šetrným k životnému prostrediu. Takisto hovoríme „nie“ kriminalizovaniu nesúhlasu v miestnych spoločenstvách, a teda „áno“ legalite.

Je to dôležitý bod zlomu a varovanie pre Berlusconiho vládu a regionálnu vládu Stefana Caldora, ktoré doteraz nerobili nič, len hovorili naprázdno a podporovali svoje skupiny a mafiu.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Dúfam, že občania Kampánie budú chápať uznesenie, ktoré sme dnes prijali, ako povzbudenie. Naším cieľom nebolo zdiskreditovať ani znevážiť región. Nemali sme ani v úmysle bojovať proti akýmkoľvek domácim politickým konfliktom. Čestná ponuka Európskej únie Kampánii je takáto: Európska únia poskytne finančnú podporu, ak Kampánia vyvinie úplnú koncepciu na zneškodňovanie odpadu, ktorá bude logická, šetrná k životnému prostrediu, účinná a neskorumpovaná. Za predpokladu, že bol tento odkaz prijatý, dúfam, že raz budeme môcť rokovať o tom, že kríza v Kampánii sa konečne a natrvalo vyriešila.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Enrico Speroni (A7-0015/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Jednomyseľné hlasovanie vo veci žiadosti o zbavenie imunity maďarského poslanca Európskeho parlamentu Tamása Deutscha poukazuje na užitočnosť ochrany zaručovanej na úrovni EÚ všetkým členom zákonodarných orgánov. Dôvodom je, ako vyplynulo z nášho hĺbkového preskúmania žiadosti, ktorú podali maďarské súdne orgány, že ide o jasný prípad imunity týkajúcej sa politických názorov. Udelenie imunity členom zákonodarného orgánu – nástroja, ktorý bol pri nespočetných príležitostiach spochybňovaný – je určené na to, aby im umožnilo slobodne vyjadrovať názory. Prípad, ktorý sa týka Tamása Deutscha, skutočne názorne dokazuje jej priamy prínos. Chcel by som vám pripomenúť, že Európsky parlament nikdy žiadneho zo svojich poslancov nechránil v prípadoch, keď sa vyšetrovali korupčné činy alebo priestupky týkajúce sa zvykového práva. Samotný pokus zabrániť poslancom Európskeho parlamentu vo vyjadrovaní názorov na veci verejného záujmu a obáv tým, že sa začnú súdne konania, je v demokratickej spoločnosti neprijateľný. Nehovoriac o tom, že je porušením článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorého zmyslom je ochrana slobody prejavu poslancov EP pri výkone ich povinností.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, ako sa uvádza v žiadosti, ktorú podali kompetentné maďarské orgány, že ide o poslanca Európskeho parlamentu, vykonávajúceho svoje politické činnosti, hlasoval som za závery tejto správy, ktorá odporúča zamietnutie zbavenia imunity pána Deutscha. Ide o zabezpečenie dodržiavania európskych právnych predpisov a ochranu činností poslanca, pretože sa zaoberáme údajným trestným činom vyjadrenia názoru v súvislosti s verejne známymi skutočnosťami. Potvrdilo sa tiež, že pán Deutsch sa žiadnym spôsobom nezúčastnil na propagovaní týchto skutočností ani na ich vytvorení, preto nemá žiadnu spojitosť s postupom zisťovania, či tieto skutočnosti sú pravdivé, alebo nepravdivé.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Parlament zodpovedá za ochranu nezávislosti mandátu poslancov Európskeho parlamentu a táto nezávislosť nesmie byť ohrozená. Pán poslanec je obvinený z hanobenia, ktorého sa údajne dopustil výrokmi o žalobcovi, maďarskom občanovi, počas rozhlasového vysielania dňa 25. marca 2010, na ktoré bol pozvaný ako politik a poslanec Európskeho parlamentu. To teda dokazuje, že pán Deutsch vyjadroval názory pri výkone svojich povinností ako poslanec Európskeho parlamentu, a preto som proti tomu, aby bol zbavený imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Všetok tento hurhaj okolo imunity poslanca Európskeho parlamentu Tamása Deutscha je len formou politického boja. Som kategoricky proti takýmto metódam, ktoré sa používajú na vyrovnávanie účtov s politickými protivníkmi. V danom prípade som hlasoval proti zbaveniu Tamása Deutscha imunity. Myslím si, že zbavenie imunity by sa malo vzťahovať len na poslanca Európskeho parlamentu, ktorý spáchal vraždu. My (t. j. všetci poslanci Európskeho parlamentu) by sme mali pochopiť, že keď politický zápas zachádza za všetky hranice zdravého rozumu, stávame sa spoluvinníkmi bezprávia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Minulý rok Tamás Deutsch vyslovil počas rozhlasového vysielania niekoľko poznámok, ktoré viedli k jeho obvineniu podľa maďarského práva. Jediné, čo urobil bolo to, že vyjadril svoj názor na skutočnosti, ktoré boli verejne známe a zverejnené v denníku. Je evidentné, že tieto poznámky vyslovil ako poslanec Európskeho parlamentu, čo znamená, že podľa predpisov EÚ sa na neho vzťahuje parlamentná imunita. Účelom tejto imunity je chrániť integritu Európskeho parlamentu ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a zabezpečiť nezávislosť jeho poslancov pri výkone ich povinností. Pokus zabrániť prostredníctvom súdneho konania poslancom tohto Parlamentu vo vyjadrovaní názorov na veci legitímneho verejného záujmu nie je zlučiteľný s demokraciou. Právo na slobodu prejavu musíme chrániť. Z tohto dôvodu plne podporujem túto správu, ktorá zamieta žiadosť o zbavenie imunity Tamása Deutscha.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne.(IT) Rozhodovanie o zbavení imunity poslanca Európskeho parlamentu je vždy citlivou otázkou, ale v niektorých prípadoch by sa mali žiadosti o zbavenie analyzovať v kontexte povinností poslanca. Nemyslím si, že prostá sťažnosť, keď je osoba obvinená z verejných vyhlásení vnímaných ako hanobenie, je dostatočným dôvodom na požadovanie zbavenia parlamentnej imunity. Predpisy o imunite tiež ukazujú, že obvinenia voči Tamásovi Deutschovi sa týkajú názorov, ktoré vyjadril pri výkone svojich povinností ako poslanec Európskeho parlamentu. Pán Deutsch preto vyjadril pre svojich voličov názor na vec verejného záujmu pri výkone svojich povinností ako poslanec Európskeho parlamentu. Nikto by sa nemal pokúšať brániť poslancom Európskeho parlamentu pri vyjadrovaní názorov na veci legitímneho verejného záujmu, a preto som hlasoval za správu pána Speroniho proti zbaveniu Tamása Deutscha imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Európsky parlament bol požiadaný, aby zbavil parlamentnej imunity nášho kolegu poslanca pána Deutscha v dôsledku trestného stíhania, v ktorom je podľa maďarského trestného zákonníka obvinený z hanobenia. Výbor pre právne veci vydal k tejto veci stanovisko spolu so správou, ktorá rozhodla nezbaviť pána Deutscha parlamentnej imunity a ktorá bola jednomyseľne prijatá. Dospelo sa k záveru, že pán Deutsch predniesol vyhlásenia, ktoré dali podnet k tomuto trestnému konaniu, pri výkone svojich povinností ako poslanec Európskeho parlamentu. Snaha o umlčanie poslancov Európskeho parlamentu pri vyjadrovaní názorov na veci verejného záujmu podávaním súdnych oznámení je v demokratickej spoločnosti neprijateľná.

Hlasovala som za, pretože obhajujem slobodu prejavu poslancov pri výkone ich povinností a s cieľom chrániť záujmy Európskeho parlamentu ako inštitúcie. Napriek tomu by som chcela ešte dodať, že podľa môjho názoru tí, ktorí majú zodpovedné politické funkcie vo všeobecnosti – vrátane poslancov tohto Parlamentu –, musia vždy dbať o pravdivosť svojich vyjadrení a rešpektovať ostatné zainteresované strany, ale vždy to tak nebýva.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Na plenárnej schôdzi 8. júla 2010 pán predseda podľa článku 6 ods. 2 rokovacieho poriadku oznámil, že dostal list zaslaný maďarskými súdnymi orgánmi 9. júna 2010, v ktorom tieto orgány žiadajú o zbavenie Tamása Deutscha poslaneckej imunity. Predseda postúpil túto žiadosť Výboru pre právne veci podľa článku 6 ods. 2. Súd druhého a tretieho budapeštianskeho obvodu požiadal Európsky parlament o zbavenie imunity jeho poslanca Tamása Deutscha, proti ktorému sa na tomto súde začína trestné konanie. Tamás Deutsch je v konaniach pred budapeštianskym súdom obvinený zo spáchania trestného činu hanobenia podľa oddielu 179 ods. 2 písm. b) – c) maďarského trestného zákonníka. Podstatou sporu voči Tamásovi Deutschovi je, že počas rozhlasového vysielania s názvom Pohovorme si o tom (Megbeszéljük) na rozhlasovej stanici Klubradio dňa 25. marca 2010 uviedol viacero údajne nepravdivých výrokov o minulosti žalobcu, ktoré tento považuje za hanobenie. Žalobca preto podal na Tamása Deutscha trestné oznámenie.

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Charles Goerens (A7-0009/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Súhlasím s tým, že sa musí prijať pozícia k delegovaným aktom a opakovať v druhom čítaní. Vzhľadom na neexistenciu alternatívneho návrhu zo strany spoluzákonodarcu a na potrebu konať rýchlo v záujme príjemcov si myslím, že Parlament musí potvrdiť svoju pozíciu z prvého čítania, pokiaľ ide o vhodný postup demokratickej kontroly a uplatňovanie delegovaných aktov bez toho, aby sa v tejto fáze otvárala nová diskusia o jednotlivých zmenách. Zároveň súhlasím, že Rada musí čo najskôr reagovať na pozíciu Parlamentu v druhom čítaní, aby sme vedeli nájsť riešenie a mohli sa uvoľniť všetky finančné prostriedky.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark a William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva sa domnieva, že najlepším spôsobom podpory rozvojových krajín nie je pomoc, ale obchod.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za nariadenie, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce. Cieľom rozvojovej politiky Európskej únie je zníženie a v budúcnosti aj odstránenie chudoby. Únia podporuje úsilie afrických, karibských a tichomorských krajín (AKT) znížiť mieru chudoby a zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj. Európska únia sa zaviazala podporovať hladkú a postupnú integráciu rozvojových krajín do svetového hospodárstva so zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj. Krajiny AKT, ktoré sú hlavnými vývozcami banánov, môžu čeliť problémom v súvislosti s meniacimi sa obchodnými dohodami najmä v dôsledku liberalizácie cla v rámci doložky najvyšších výhod (DNV) v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a dvojstranných alebo regionálnych dohôd, ktoré už boli uzavreté alebo sa uzatvárajú medzi Úniou a krajinami Latinskej Ameriky. Opatrenia finančnej pomoci, ktoré sa majú prijať v rámci programu, by sa mali zameriavať na zlepšovanie životnej úrovne a životných podmienok obyvateľstva, ktoré žije v oblastiach, kde sa pestujú banány, a podieľa sa na hodnotových reťazcoch odvetvia produkcie banánov, konkrétne malých farmárov a malých subjektov, ako aj na zabezpečenie dodržiavania pracovných noriem a noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a environmentálnych noriem, najmä tých, ktoré sa týkajú používania pesticídov a vystavenia voči nim. Tieto opatrenia by mali preto podporovať aj adaptáciu a v prípade, ak je to vhodné, zahŕňať reorganizáciu oblastí závislých od vývozu banánov prostredníctvom sektorovej rozpočtovej podpory alebo osobitných intervencií pre jednotlivé projekty.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vítam záväzok EÚ podporovať úsilie afrických, karibských a tichomorských krajín (AKT), zamerané na dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Európska únia významne prispela k znižovaniu a odstraňovaniu chudoby v týchto krajinách začlenením obchodného rozmeru do rozvojových stratégií a podporovaním medzinárodného obchodu. Dôležité je podporiť hospodársku diverzifikáciu týchto regiónov a zvýšiť ich konkurencieschopnosť, pričom je potrebné zohľadniť politiky a adaptačné stratégie týchto krajín, ako aj ich regionálne prostredie. Je dôležité podporiť prispôsobenie sa krajín AKT liberalizácii trhu Únie v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Žiadam, aby sa pomoc EÚ zameriavala najmä na zlepšovanie životnej úrovne a životných podmienok obyvateľstva, a v prípade potreby malých subjektov, vrátane dodržiavania pracovných noriem, noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a environmentálnych noriem.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Podporením tohto legislatívneho odporúčania do druhého čítania chcem zaručiť, aby sa legislatívna úloha, ktorú Lisabonská zmluva poskytla Európskemu parlamentu, neznehodnotila neústupnosťou Rady. Odmietnutie Rady udeliť Parlamentu náležitú úlohu pri uplatňovaní finančných nástrojov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa mi nezdá legitímne. Neústupčivosť, s ktorou Rada tvrdošijne odmieta riešenie delegovaných aktov, blokuje rôzne dôležité legislatívne procesy. Parlament musí byť zodpovedne informovaný, aby mohol aj zodpovedne rozhodovať. V prípade delegovaných aktov musí zachovať neporušené svoje právomoci na odvolanie tohto delegovania. Vystaviť bianko šek iným inštitúciám a pritom vylúčiť Parlament, znamená odobrať tejto inštitúcii dohľad nad rozdeľovaním finančných prostriedkov a sektorovými prioritami v súvislosti s rozvojovou spoluprácou.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Vyzývam Radu, aby rýchlejšie reagovala na návrh odporúčania Európskeho parlamentu, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce. Po roku od začatia medziinštitucionálnych rokovaní o horizontálnych otázkach delegovaných aktov v oblasti finančných nástrojov pre vonkajšiu činnosť Rada oficiálne odmietla priznať Parlamentu jeho skutočnú úlohu vo fungovaní finančných nástrojov vrátane rozvojovej spolupráce, ako to stanovuje článok 290 Lisabonskej zmluvy. Rada po zamietnutí všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov z prvého čítania, ktoré sa pokúšali zaviesť delegované akty do týchto nástrojov, a to bez toho, aby navrhla nejaký alternatívny postup, požiadala Parlament, aby prijal spoločnú pozíciu – bez toho, aby ponechala nejaký priestor na rokovania. Tieto rokovania nie sú určené len na zabezpečenie efektívnej parlamentnej kontroly a tým aj demokratickej kontroly nad uplatňovaním právnych predpisov EÚ, ale hlavne na zabezpečenie dodržiavania Lisabonskej zmluvy zo strany všetkých inštitúcií. Výsledok rokovaní vytvorí naozaj dôležitý precedens pre budúce legislatívne rokovania o všetkých finančných nástrojoch. Chcela by som vyzvať Radu, aby nás čo najskôr informovala o svojej pozícii, aby sme mohli dosiahnuť dohodu a odblokovať finančné prostriedky.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za správu o ustanovení nástroja financovania rozvojovej spolupráce. Myslím si, že v súvislosti s tým, že rozvojové krajiny sa stali strategickými partnermi EÚ, je takýto finančný nástroj nevyhnutnosťou. Tento nástroj uľahčí hospodársku, technickú, akademickú, finančnú a kultúrnu spoluprácu, a tým prinesie výhody Európskej únii aj jej partnerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Napriek kríze, ktorou Európska únia prechádza, a vnútorným problémom postihujúcim jej občanov, nesmie zanedbávať podporu, ktorú poskytuje rozvojovým krajinám, a dovoliť, aby upadli do tragickej situácie extrémnej chudoby a biedy. Niektoré z týchto krajín vo veľkej miere závisia od produkcie jedného alebo len niekoľkých produktov, veľmi často poľnohospodárskych, a preto sú osobitne citlivé na fluktuácie na trhu.

To je prípad banánov, ktoré pre mnohé krajiny predstavujú jeden z ich hlavných zdrojov príjmu. Dúfam, že tento finančný nástroj bude schopný podporiť nevyhnutné prispôsobenie v dôsledku znižovania preferenčných ciel pre produkujúce krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Tento návrh legislatívneho uznesenia, ktorým sa konsoliduje zmena a doplnenie nástroja financovania rozvojovej spolupráce, viedol k formálnym problémom medzi spoluzákonodarcami v súvislosti s dokumentmi strategického plánovania na podporu tohto sektora. Podľa návrhov, ktoré boli predložené v prvom čítaní, postupy týkajúce sa delegovaných aktov sa musia začleniť do nariadenia o nástroji financovania rozvojovej spolupráce (DCI), ako je ustanovené v Lisabonskej zmluve. Dôležité je zachovať právomoci Parlamentu týkajúce sa kontroly nad uplatňovaním strategických rozhodnutí a rozvojovej pomoci. Vzhľadom na Lisabonskú zmluvu súhlasím s tým, že toto monitorovanie by sa naozaj malo uskutočňovať na rovnakej úrovni s Radou, čo by prispelo k väčšiemu rozdeleniu zodpovedností medzi európske inštitúcie a zmierneniu nedostatku demokracie v rozhodovacom procese EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) V diskusii o nástroji financovania rozvojovej spolupráce dominovala otázka delegovaných aktov, ako to v skutočnosti bolo aj v prípade iných finančných nástrojov. V tomto prípade tu boli vyjadrené oprávnené obavy, s ktorými sa stotožňujeme, že v dôsledku súčasného sporu medzi Parlamentom a Radou by sa mohol oneskoriť presun finančných prostriedkov stanovených v sprievodných opatreniach týkajúcich sa banánov. Bez zľahčovania dôležitosti tejto diskusie by však bolo dobré pozrieť sa na zásadné otázky vyplývajúce z tejto dohody o liberalizácii obchodu s banánmi, ktorú podpísala Európska únia.

Nesmieme zabúdať, že africké, karibské a tichomorské krajiny (AKT), ktoré táto zmluva významne ovplyvní a ktoré neboli náležite zapojené do diskusie o tejto zmluve, odhadujú výšku pomoci potrebnej na zachovanie svojho odvetvia produkcie banánov na 500 miliónov EUR. Suma 190 miliónov EUR, ktorú navrhla Komisia, je preto hlboko pod odhadovaným vplyvom tejto dohody. Len na africkom kontinente závisí živobytie asi 500 000 ľudí od odvetvia banánov. Toto odvetvie sa považuje za ohnisko trvalo udržateľného rozvoja, ktoré umožnilo vybudovať zdravotnú, vodohospodársku, energetickú a bytovú infraštruktúru. Voľný obchod, ktorému táto dohoda otvára dvere, to teraz všetko ohrozí.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Parlament dnes schválil text odporúčania, ktorý predložil pán Goerens, pretože považoval za správne zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce. Presadzovanie mieru, hodnôt Únie a ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, ako aj zabezpečenie blahobytu ľudí, patria bezpochyby medzi hlavné ciele Únie. V tejto súvislosti je dobre známe úsilie vynakladané na podporu rozvojových krajín vrátane hlavne afrických, karibských a tichomorských krajín. Cieľom tejto pomoci je zlepšiť životné podmienky obyvateľstva prijímajúcich krajín prostredníctvom odporúčania a poskytovania všetkých tých prostriedkov, ktoré zabezpečia, aby sa tieto krajiny vydali na cestu smerom k rastu a zodpovednosti. Nakoniec by som chcel spomenúť, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sme prijali, nadväzujú na preskúmanie programu v polovici obdobia a zameriavajú sa na efektívnejšiu intervenciu a rozsiahlejšie monitorovanie Európskou úniou.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ sa vždy zameriavala na pomoc rozvojovým krajinám, najmä africkým, karibským a tichomorským krajinám (AKT). Cieľom tohto návrhu legislatívneho uznesenia je ustanovenie finančného nástroja, ktorý pomôže krajinám AKT, ovplyvneným znížením colných preferencií. Prostredníctvom pomoci odvetviu banánov v týchto krajinách im pomáhame rozvíjať hospodárstvo, vytvárať pracovné miesta a bojovať proti chudobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Hlasoval som za odporúčanie do druhého čítania o nástroji financovania rozvojovej spolupráce. Okrem toho by som chcel zdôrazniť, že Európsky parlament bol vždy za udeľovanie finančných opatrení odvetviu banánov desiatich krajín AKT, ktoré produkujú banány. Jediným kameňom úrazu v tejto veci zostáva horizontálna otázka delegovaných aktov. Dúfam, že o tomto poslednom bode budeme môcť rýchlo dosiahnuť dohodu na inštitucionálnej úrovni. Je naozaj ťažké akceptovať, že krajiny, ktoré dostávajú tieto finančné prostriedky, ich nemôžu využívať. Toto oneskorenie podkopáva dôveryhodnosť našich záväzkov a má vplyv na uzatváranie dohôd o hospodárskom partnerstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Tak ako v prípade ostatných správ, ktoré sa týkajú nástrojov financovania rozvojovej spolupráce, aj táto správa posilňuje práva Európskeho parlamentu vzhľadom na delegované akty prijaté Komisiou, a preto som hlasoval za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne.(DE) Správa udeľuje Európskemu parlamentu viac právomocí v oblasti delegovaných kompetencií. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu, hlasoval som za ustanovenie finančného nástroja na podporenie tohto procesu, pretože cieľom rozvojovej politiky Európskej únie je znižovanie chudoby z dlhodobého hľadiska. Z toho vyplýva, že integrácia rozvojových stratégií a podporovanie medzinárodného obchodu sú dôležitými faktormi na znižovanie chudoby. Myslím si, že opatrenia finančnej pomoci, ktoré sa majú prijať v tomto kontexte, by sa mali zameriavať na zlepšovanie životných podmienok najohrozenejších skupín, a preto by mali uľahčiť prispôsobenie a začleňovanie prostredníctvom sektorovej podpory a špecifických opatrení.

Zastávam tiež názor, že politika EÚ by sa mala viac zameriavať na skutočnú integráciu s rozvojovými krajinami ustanovením špecifického, vhodného nástroja financovania. Rozvoj a hospodársky rast sú v súčasnosti oporou správneho fungovania krajiny. Preto je potrebné podporiť cielené opatrenia v tomto smere, aby sa vzhľadom na ohrozené krajiny dosiahla stabilná úroveň spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce, v druhom čítaní. Cieľom týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je podporiť najvýznamnejších vývozcov banánov z afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) prostredníctvom sprievodných opatrení týkajúcich sa banánov (BAM) počas predpokladaného obdobia štyroch rokov (2010 – 2013).

Podľa správy Výboru pre rozvoj Parlament už v počiatočnej fáze vyjadril v súvislosti s návrhom Komisie viacero pochybností, ktoré viedli k tomu, že sa zohľadnili jeho obavy, najmä potreba zabezpečiť, aby sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov smerovali k odstráneniu chudoby a k rozvoju. Tieto a ďalšie obavy, na ktoré správne poukazuje konečný text, napríklad environmentálne, zdravotné a pracovné normy v spojení so splnením konkrétnych kritérií pre vyčlenenie finančných prostriedkov, boli dôvodom, prečo som hlasovala za.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlavní dodávatelia banánov z afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) môžu čeliť problémom po liberalizácii cla uplatňovaného podľa doložky najvyšších výhod (DNV) v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a dvojstranných alebo regionálnych dohôd, ktoré už boli uzavreté alebo sa uzatvárajú medzi EÚ a niektorými krajinami Latinskej Ameriky. Podľa tohto návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006, krajiny AKT, ktoré sú hlavnými dodávateľmi banánov, budú mať výhody vyplývajúce zo sprievodných opatrení týkajúcich sa banánov zameraných na podporu procesu prispôsobenia sa tomuto novému dovoznému režimu. Pokiaľ ide konkrétne o toto odporúčanie do druhého čítania, ide o otázku uplatňovania nástroja financovania rozvojovej spolupráce na postup týkajúci sa delegovaných aktov, ako sa uvádza v článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré by sa týkalo dokumentov strategického plánovania aj sprievodných opatrení týkajúcich sa banánov (BAM). Hlasoval som za, pretože súhlasím s tým, že Parlament ako spoluzákonodarca by mal byť schopný rovnako ako Rada monitorovať prijímanie strategických rozhodnutí o tom, kde a na aké účely sa vynakladá rozvojová pomoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Výbor pre rozvoj, Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod začali pod vplyvom právnej služby Európskeho parlamentu boj o získanie spolurozhodovacích práv na úrovni strategického plánovania finančných nástrojov vo vonkajších vzťahoch. Parlament sa rozhodol zvýšiť úroveň vyjednávania riešením všetkých nástrojov v jednom balíku. Okrem tohto základného konfliktu sú ostatné strednodobé prispôsobenia výsledkom konsenzu troch inštitúcií (s výnimkou nástroja ICI+). Ako sa ukázalo po prvom čítaní v októbri 2010, rokovania o delegovaných aktoch sú úplne zablokované. Parlament sa preto rozhodol: (1) zachovať spoločnú líniu, t. j. držať pokope balík nástrojov vonkajšej finančnej pomoci (aj vrátane – zatiaľ neformálne – nástroja stability); (2) spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi EP v druhom čítaní opätovne potvrdiť pozície, ktoré EP prijal v prvom čítaní, t. j. v súvislosti so všetkými nástrojmi vonkajšej finančnej pomoci prijať tie isté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré Rada odmietla, a (3) usilovať sa o rýchle druhé čítanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Cieľom návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nástroj financovania rozvojovej spolupráce je podporiť najvýznamnejších vývozcov banánov z afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) prostredníctvom opatrení známych ako sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov (BAM). Iniciatíva prichádza v dôsledku znižovania preferenčných ciel na vývoz banánov z krajín AKT, ktoré poskytuje Európska únia.

Potreba znížiť clá uplatňované na výrobky, ktoré dováža Európska únia, vyplýva z klasifikácie Svetovej obchodnej organizácie. Je to štvorročný plán, ktorý bude prebiehať od roku 2010 do roku 2013, a podľa dokumentu sa tieto opatrenia musia zamerať na ciele v oblasti rozvoja a odstránenia chudoby pri zohľadnení environmentálnych, zdravotných a pracovných noriem a musia sa sformulovať konkrétne kritériá pre vyčlenenie finančných prostriedkov.

Podporujem iniciatívu, ktorá vychádza zo záujmu prispieť k rozvoju krajín AKT a spolupracovať na ňom, pretože pridáva program sprievodných opatrení týkajúcich sa banánov. Očakávam so záujmom, ako bude ovplyvnená situácia v najvzdialenejších regiónoch, ktoré produkujú v tom istom sektore, a následne zohľadnená po zmenách obchodných podmienok medzi obidvomi stranami.

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že pri vykonávaní nového rámca upravujúceho plánovanie a vykonávanie činností v oblasti pomoci, ktorý bol ustanovený v roku 2006 s cieľom zlepšiť efektívnosť a transparentnosť pomoci Spoločenstva, sa ukázali niektoré nezrovnalosti, konkrétne v súvislosti s výnimkami zo zásady neoprávnenosti financovania nákladov zo strany EÚ, súvisiacich s daňami, clami a inými poplatkami, schvaľujem prijatie druhého čítania nariadenia (ES) č. 1889/2006, ktoré poskytuje väčšiu legitímnosť ostatným inštitúciám (Parlamentu a Rade) pri prijímaní strategických dokumentov Komisiou v rámci delegovaných aktov.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva plne podporuje vec skutočných ľudských práv. Konštatujeme však, že interpretácia ľudských práv zo strany EÚ je chybná. EÚ škodí Británii – od volebného práva väzňov až po odmietanie vyhostenia teroristických kazateľov nenávisti –, a to všetko v mene „ľudských práv“, a teraz to chce s využitím peňazí daňových poplatníkov rozšíriť po celom svete. Preto nemôžeme toto opatrenie podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Demokracia a ľudské práva sú základnými hodnotami Európskej únie, ktoré by sa mali dôrazne podporovať na celom svete ako integrálna súčasť prebiehajúcich opatrení zameraných na znižovanie chudoby a riešenie konfliktov, a zároveň sú dôležitým východiskovým bodom v boji proti terorizmu. Preto vítam konkrétny zámer Európskej únie začleniť podporu demokracie a ľudských práv do svojich vonkajších politik. Nástroj financovania na podporu ľudských práv vo svete zvyšuje efektívnosť a transparentnosť vonkajšej pomoci EÚ a podporuje dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v krajinách a regiónoch, v ktorých sú najviac ohrozené. Som za opatrenia na zvýšenie úlohy občianskej spoločnosti pri presadzovaní ľudských práv a demokratickej reformy, podporovaní pokojného zmierenia skupinových záujmov a zvyšovaní politickej účasti a zastúpenia. Okrem toho podporujem činnosti vykonávané v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú usmernenia Európskej únie, týkajúce sa osobitne podpory demokracie, ľudských práv, trestu smrti, mučenia, práv detí, násilia páchaného na ženách a ozbrojeného konfliktu. Hlasovala som za túto správu, ktorá podporuje a posilňuje medzinárodný a regionálny rámec na ochranu ľudských práv, spravodlivosti, právneho štátu a podporu demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) EÚ financuje mnohé projekty v rozvojových krajinách s cieľom podporovať rozvojovú spoluprácu, demokraciu a ľudské práva. Je nevyhnutné, aby Parlament mal právo kontrolovať financovanie týchto projektov z prostriedkov EÚ. Parlament ako spoluzákonodarca by mal byť schopný rovnako ako Rada monitorovať prijímanie strategických rozhodnutí o tom, kde a na aké účely sa pomoc vynakladá, aby sa zabezpečilo zohľadňovanie rozvoja a ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Plne podporujem rozhodnutie opätovne predložiť tie isté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli prijaté v prvom čítaní, ale Rada ich zamietla.

Cieľom návrhu, ktorý zapadá do širšieho kontextu medziinštitucionálnych rokovaní o využívaní delegovaných aktov na financovanie vonkajších činností Únie, je v skutočnosti zachovanie výsad Parlamentu, ustanovených v Lisabonskej zmluve, a zároveň aj zabezpečenie efektívnej kontroly nad vykonávaním právnych predpisov EÚ.

Ukázalo sa, že Rada nie je ochotná akceptovať, že postup podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa vzťahuje na spomínané nástroje. To predstavuje nielen neoprávnené odmietnutie Rady priznať Parlamentu jeho náležitú úlohu spoluzákonodarcu pri strategických rozhodnutiach o riadení nástrojov financovania, ale tiež završuje legalizáciu neprijateľného demokratického deficitu pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ. Toto odmietnutie Rady ide proti duchu a litere Lisabonskej zmluvy.

Preto si myslím, že z právnych aj politických dôvodov je dôležité trvať na prijatí predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, aby sa posilnila úloha Parlamentu a aby bol Parlament postavený na jednu úroveň s Radou z hľadiska vzájomného uznávania svojich právomocí a legislatívnych zmien, ktoré zaviedla Lisabonská zmluva.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že je nevyhnutné, aby Európska únia znovu potvrdila svoju úlohu svetového lídra v boji za demokraciu a základné práva. V tejto súvislosti je predovšetkým potrebné zvýšiť prispôsobivosť európskeho nástroja financovania, aby Únii a príjemcom európskej finančnej pomoci umožnil pri riadení projektov, ktoré uskutočňujú, využívať určitý stupeň pružnosti. Na druhej strane si myslím, že je potrebná vhodná kontrola nad využívaním týchto finančných prostriedkov. Okrem výnimky, ktorá by mala zostať, týkajúcej sa schválenia financovania nákladov spojených s clami, daňami a inými poplatkami a uplatňovanej na individuálnom základe, Európsky parlament musí mať právo monitorovať činnosti, ktoré vykonáva Komisia a strategické dokumenty, ktoré Komisia prijíma.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Komisia a Rada stoja proti sebe vo veci uplatňovania článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete a aj na všetky strategické dokumenty a viacročné orientačné programy. Podobne ako uznesenie, ktoré je výsledkom správy pána Mitchella, o ktorej sme dnes hlasovali, aj súčasné uznesenie akceptuje potrebu hlavne technického objasnenia v snahe zaručiť pozíciu Európskeho parlamentu v legislatívnom procese a pri kontrole a monitorovaní aktov Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Pretože som zástancom dodržiavania a rešpektovania Lisabonskej zmluvy, hlasoval som za to, aby Parlament mal jasnú pozíciu pri presadzovaní svojich právomocí a zodpovedností a aby prevzal aktívnu úlohu pri podporovaní politík EÚ, ktoré sú schopné zabezpečiť účinnú podporu demokracie, slobody a rešpektovania ľudských práv vo svete. Z tohto hľadiska je rozhodujúce, aby Parlament mal skutočnú príležitosť tento nástroj posúdiť a zabezpečiť, aby sa využíval správne na podporovanie ľudí a inštitúcií pracujúcich v príslušných krajinách vo veľmi nepriaznivých podmienkach, aby čelili tyranským režimom alebo trendom. Títo ľudia podporujú rozvoj demokratických štruktúr, slobody tlače a prejavu a boja proti korupcii a ďalším problémom, ktoré podkopávajú úplné dodržiavanie ľudských práv a ktoré sú hlavnými príčinami takých kríz, ako sú tie, ku ktorým v súčasnosti dochádza v krajinách severnej Afriky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Dosiahli sme druhé čítanie zmien, ktoré nie sú ničím iným než súperením Parlamentu, Komisie a Rady o moc v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy.

Cieľom je kontrola nástroja, ktorý je vraj určený na „podporu demokracie a ľudských práv vo svete“, ale ktorý bol v praxi sám útokom na demokraciu. Pozrite sa na príklad Hondurasu, kde EÚ využila tento nástroj na legitimizovanie moci, čo vzišla zo štátneho prevratu, ktorý zosadil legitímne zvoleného prezidenta, a z porušení ústavy v tejto krajine. Nástroj legitimizuje moc spojenú s prudkým nárastom počtu vrážd, najmä členov hnutia odporu proti štátnemu prevratu, novinárov a ich rodín, a so zaberaním pôdy a vyháňaním poľnohospodárov z ich pôdy.

Pozrime sa aj na protirečenie v súvislosti s podpísaním takzvanej dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou, ktorá obsahuje doložku požadujúcu dodržiavanie ľudských práv a demokracie. Túto dohodu podpísali orgány, ktoré sú, de facto, výsledkom štátneho prevratu v Hondurase.

Čoraz zrejmejší je však pokrytecký spôsob, akým EÚ využíva svoj údajný záujem o ľudské práva: zasahovaním na podporu agentov, ktorí sú ochotní brániť záujmy veľkého kapitálu v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Súhlasil som s týmto dokumentom, pretože vo svete je ešte stále príliš veľa prípadov porušení ľudských práv. Finančná a hospodárska kríza, zmena klímy, zavádzanie nových informačných technológií a vojna proti terorizmu otázky ľudských práv ďalej zhoršujú a objavujú sa nové formy porušovania ľudských práv. Celosvetová finančná kríza nepriaznivo postihuje predovšetkým práva najchudobnejších. Je veľmi pravdepodobné, že negatívnymi dôsledkami zmeny klímy budú trpieť najzraniteľnejšie skupiny v rozvojových krajinách. Veľmi dôležitú súčasť vonkajších vzťahov EÚ predstavuje rozvojová spolupráca. Je to najdôležitejší nástroj na znižovanie chudoby v rozvojových krajinách a rozvíjanie hospodárstiev najchudobnejších národov, ako aj sociálnych politík, demokracie, zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv. Podpora demokracie a ľudských práv by mala byť najdôležitejšou prioritou koherentnej zahraničnej politiky EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Európsky parlament a Rada v decembri 2006 vydali nariadenie (ES) č. 1889/2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete. O štyri roky neskôr považovali tieto dve inštitúcie za vhodné zmeniť a doplniť určité články nariadenia s cieľom zlepšiť z hľadiska jasnosti aj efektívnosti pomoc, ktorú poskytuje. Môj hlas za odporúčanie môžem vysvetliť jednoducho: skúsenosť z nedávnej minulosti nás poučila, že pri poskytovaní humanitárnej pomoci nemôžeme byť nikdy dosť opatrní, ak máme zaistiť, aby skončila v správnych rukách. Najmä z tohto dôvodu som presvedčený, že Parlament vďaka svojmu hlasu poskytol dnes to niečo navyše, čo zaistí, aby jeho finančná pomoc mala vplyv na ochranu demokracie a základných ľudských práv, pretože práve na dosiahnutie týchto vecí bol vytvorený.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Hlasoval som za túto správu o európskom nástroji na podporu demokracie a ľudských práv vo svete. Tento nástroj sa môže využívať spôsobmi, ktoré budú prínosom pre obyvateľstvo. Môj hlas určite neznamená, že akceptujem hanebné dvojité metre, ktoré Európska únia používa v oblastiach demokracie a ľudských práv. Neudelenie Sacharovovej ceny severoafrickým oponentom počas viacročného obdobia režimov, ktoré majú dnes problémy, dosvedčuje zaslepený ideologický charakter protikomunistických eurokratov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Problémy, ktoré sa objavili pri vykonávaní týchto nariadení, viedli k nezrovnalostiam týkajúcim sa výnimiek zo zásady neoprávnenosti financovania nákladov zo strany EÚ, súvisiacich s daňami, clami a inými poplatkami. Preto sa k príslušným ustanoveniam nariadenia (ES) č. 1889/2006 predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom zosúladiť ich s ostatnými nástrojmi, aby tak mohli zohrávať svoju úlohu aj v boji za ľudské práva vo svete.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Hlasujem proti. Dnes sa financovanie projektov v oblasti ľudských práv mení na súkromnú záležitosť niektorých vyšších úradníkov Európskej únie. Dôkazom toho je napríklad Sacharovova cena. Podľa môjho názoru v posledných dvoch rokoch bola cena udelená kandidátom, ktorí neboli najlepší. Pri ochrane ľudských práv sa v práci Európskeho parlamentu objavili jasné známky politickej zaujatosti. Na ceny sú často nominovaní ľudia, ktorí nemajú právo nazývať sa ochrancami ľudských práv. Potrebné sú jasné a prísne pravidlá, v opačnom prípade bude hroziť riziko nesprávneho využitia finančných prostriedkov Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V tomto návrhu ide v prvom rade o to, aby bola Komisii udelená právomoc prijímať delegované akty. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil Parlament, ukladajú Komisii rozsiahle povinnosti v súvislosti s poskytovaním informácií Parlamentu. Táto skutočnosť a možnosť vzniesť námietky proti delegovaným aktom, alebo ich dokonca úplne odvolať, spolu s navrhnutými opatreniami na zvýšenie účinnosti ma priviedli k tomu, aby som hlasoval za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne.(DE) Správa udeľuje Európskemu parlamentu viac právomocí v rámci delegovaných kompetencií. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. (LT) Európska únia je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. Poskytujeme vyše 50 % celosvetovej pomoci, a tak dávame príklad, ktorý by mali nasledovať ostatné regióny a krajiny. Veľmi dôležitú súčasť vonkajších vzťahov EÚ predstavuje rozvojová spolupráca. Je to najdôležitejší nástroj na znižovanie chudoby v rozvojových krajinách a rozvíjanie hospodárstiev najchudobnejších národov, ako aj sociálnych politík, demokracie, zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv. Ak sa bude rozvojová pomoc uplatňovať ešte efektívnejšie, je nádej, že možno prekonáme rozdelenie sveta na „bohaté“ a „chudobné“ krajiny. Hlasoval som za toto odporúčanie, pretože súhlasím s výzvou adresovanou Európskej komisii, aby pripravila kompromisný návrh, ako po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy zahrnúť Európsky parlament do kontroly nástroja rozvojovej spolupráce. Európsky parlament by mal získať rovnaké právomoci ako Európska rada pri rozhodovaní o tom, kedy, kde a koľko nástrojov by sa malo použiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) V súlade s politikou Európskej únie v oblasti ľudských práv a presadzovania demokracie som hlasoval za toto nariadenie, pretože som presvedčený, že hodnoty a zásady, na ktorých sa zakladá naša Únia, sa musia presadzovať a rozšíriť do celého sveta.

Existujú však ešte krajiny, v ktorých sa nedodržiavajú ľudské práva a demokracia nezohráva významnú úlohu a kde ľudia žijú v stave otroctva a podrobenia, bez slobody prejavu. V tejto súvislosti si myslím, že sa musí zlepšiť efektívnosť a transparentnosť vonkajšej pomoci Únie, aby sa demokracii a ľudským právam priznala dôležitosť, ktorú si zaslúžia na celom svete. Preto by bolo vhodné ustanoviť nástroj financovania s cieľom uľahčiť a podporiť presadzovanie ľudských práv a demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) S cieľom zlepšiť efektívnosť a transparentnosť vonkajšej pomoci Spoločenstva bol v roku 2006 ustanovený rámec pre plánovanie a poskytovanie pomoci. Podľa správ predložených Parlamentu sa pri vykonávaní tohto rámca ukázali hlboké nezrovnalosti týkajúce sa výnimiek zo zásady neoprávnenosti financovania nákladov zo strany EÚ, súvisiacich s daňami, clami a inými poplatkami. Vzhľadom na to je dôležité zmeniť a doplniť určité ustanovenia nariadenia (ES) č. 1889/2006 s cieľom zosúladiť ich s ustanoveniami iných nástrojov patriacich do spomínaného regulačného rámca. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neprekračujú ciele stanovené v Zmluve o Európskej únii a prispievajú k potrebe objasnenia tohto nariadenia; vzhľadom na tieto okolnosti som hlasovala za.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Čo sa týka konkrétne tohto odporúčania do druhého čítania, ide o otázku uplatňovania postupu týkajúceho sa delegovaných aktov, ako sa uvádza v článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv. Hlasoval som za, pretože súhlasím s tým, že Parlament ako spoluzákonodarca by mal byť, rovnako ako Rada, schopný monitorovať prijímanie strategických rozhodnutí o uplatňovaní tohto nástroja.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Výbor pre rozvoj, Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod začali pod vplyvom právnej služby Európskeho parlamentu boj o získanie spolurozhodovacích práv na úrovni strategického plánovania finančných nástrojov vo vonkajších vzťahoch. Parlament sa rozhodol zvýšiť úroveň vyjednávania riešením všetkých nástrojov v jednom balíku. Okrem tohto základného konfliktu predstavujú ostatné strednodobé prispôsobenia konsenzus medzi tromi inštitúciami (s výnimkou nástroja ICI+). Ako sa ukázalo po prvom čítaní v októbri 2010, rokovania o delegovaných aktoch sú úplne zablokované. Parlament sa preto rozhodol: (1) zachovať spoločnú líniu, t. j. držať pokope balík nástrojov vonkajšej finančnej pomoci (aj vrátane – zatiaľ neformálne – nástroja stability); (2) spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi EP v druhom čítaní opätovne potvrdiť pozície, ktoré EP prijal v prvom čítaní, t. j. v súvislosti so všetkými nástrojmi vonkajšej finančnej pomoci prijať tie isté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré Rada odmietla, a (3) usilovať sa o rýchle druhé čítanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Podporila som tento text, pretože si myslím, že pomôže zlepšiť efektívnosť a transparentnosť postupov vonkajšej pomoci Európskej únie. Pri vykonávaní niektorých nariadení sa časom objavili nezrovnalosti týkajúce sa výnimiek zo zásady neoprávnenosti financovania nákladov zo strany EÚ, súvisiacich s daňami, clami a inými poplatkami. Teraz, keď sa tento bod objasnil, musíme v tejto ceste rázne pokračovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Demokracia nie sú len slobodné a spravodlivé voľby. Ak má existovať demokratická spoločnosť, je potrebné podporovať a brániť ľudské práva. EÚ sa často ponáhľala, aby ako prvá odsúdila porušenia ľudských práv mimo EÚ, ako keď v pondelok schválila uplatňovanie sankcií proti režimu prezidenta Lukašenka alebo keď kritizovala porušenia ľudských práv v Egypte a v Tunisku. Keď sa však pozornosť obráti na porušovanie ľudských práv v EÚ, reagujeme pomaly. To pozíciu EÚ len oslabuje. Vonkajšie finančné nástroje EÚ, napríklad nástroj rozvojovej spolupráce, nástroj európskeho susedstva a partnerstva a nástroj stability, majú veľký potenciál. EÚ by však mala zamerať pozornosť na posilnenie zásad právneho štátu v rámci svojich hraníc, ako aj na zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti verejných služieb. Myslím si, že na znižovanie chudoby, dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja, mieru a stability sú dôležité aj demokratizácia a volebný proces. Ak sa nám nepodarí zaistiť ľudské práva a demokraciu, potom riskujeme, že stratíme viac. Ak chceme v plnej miere využiť finančné nástroje pre vonkajšiu činnosť, je dôležité, aby EÚ mala dobrú povesť v oblasti ľudských práv.

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Gay Mitchell (A7-0006/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Parlament musí opätovne potvrdiť svoju pozíciu z prvého čítania bez toho, aby v tejto fáze vstupoval do jednotlivých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Vzhľadom na to, že nebol navrhnutý žiadny alternatívny postup a že bolo prijatých len niekoľko technických pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov EP, a keďže Rada žiada EP, aby do konca roka 2010 bez rokovania prijal spoločnú pozíciu Rady s cieľom spoločne určiť najvhodnejší okamih na zaslanie svojej pozície, ako sa to vyžaduje v súlade s článkom 20 dohody o dobrej medziinštitucionálnej spolupráci v oblasti spolurozhodovania, súhlasím so súčasnou správou, aby sa čo najskôr prijala a zopakovala pozícia Parlamentu týkajúca sa delegovaných aktov v druhom čítaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) S cieľom zlepšiť efektívnosť a transparentnosť vonkajšej pomoci Spoločenstva bol v roku 2006 ustanovený nový rámec, ktorý upravuje plánovanie a poskytovanie príslušných činností. Zahŕňa nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva, nariadenie Rady (ES) č. 1934/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1717/2006 z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj stability, nariadenie Rady (Euratom) č. 300/2007 z 19. februára 2007, ktorým sa ustanovuje nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti, nariadenie (ES) č. 1889/2006 a nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce. Pri vykonávaní týchto nariadení sa vyskytli nezrovnalosti týkajúce sa výnimiek zo zásady neoprávnenosti daní, ciel a iných poplatkov na financovanie Únie. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť a doplniť príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1889/2006 na účely jeho zosúladenia s ostatnými nástrojmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Podporením tohto legislatívneho odporúčania do druhého čítania chcem zaručiť, aby sa legislatívna úloha, ktorú Lisabonská zmluva poskytla Európskemu parlamentu, neznehodnotila neústupnosťou Rady. Odmietnutie Rady udeliť Parlamentu náležitú úlohu pri uplatňovaní finančných nástrojov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa mi nezdá byť legitímne. Neústupčivosť, s ktorou Rada tvrdošijne odmieta riešenie delegovaných aktov, blokuje rôzne dôležité legislatívne procesy. Parlament musí byť zodpovedne informovaný, aby mohol aj zodpovedne rozhodovať. V prípade delegovaných aktov musí zachovať neporušené svoje právomoci na odvolanie tohto delegovania. Vystaviť bianko šek iným inštitúciám a vylúčiť pritom Parlament znamená odobrať tejto inštitúcii dohľad nad rozdeľovaním finančných prostriedkov a sektorovými prioritami v súvislosti s rozvojovou spoluprácou.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) Plne podporujem rozhodnutie opätovne predložiť tie isté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli prijaté v prvom čítaní, ale Rada ich zamietla.

Preto si myslím, že je dôležité trvať na prijatí navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov z právnych aj politických dôvodov, aby sa posilnila úloha Parlamentu a zabezpečilo sa, aby mal rovnaké postavenie ako Rada z hľadiska vzájomného uznávania právomocí a legislatívnych zmien, ktoré zaviedla Lisabonská zmluva.

Ukázalo sa, že Rada nie je ochotná akceptovať, že postup podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa vzťahuje na spomínané nástroje. To poukazuje nielen na neoprávnené odmietnutie Rady udeliť Parlamentu jeho náležitú úlohu spoluzákonodarcu pri strategických rozhodnutiach o riadení nástrojov financovania, ale tiež ukončuje legitimovanie neprijateľného demokratického deficitu pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ. Toto odmietnutie Rady ide proti duchu a litere Lisabonskej zmluvy.

Preto si myslím, že je dôležité trvať na prijatí navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov z právnych aj politických dôvodov, aby sa posilnila úloha Parlamentu a zabezpečilo sa, aby mal rovnaké postavenie ako Rada z hľadiska vzájomného uznávania právomocí a legislatívnych zmien, ktoré zaviedla Lisabonská zmluva.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne.(RO) Opatrenia, ktoré plánuje Európska únia prostredníctvom nástrojov financovania rozvojovej spolupráce, najmä tie, ktoré podporujú malých poľnohospodárov a malé poľnohospodárske jednotky, považujem za prospešné. Tieto opatrenia sú zamerané nielen na vytvorenie politík sociálnej odolnosti, ale aj na hospodársku diverzifikáciu v cieľových oblastiach alebo investície na zvýšenie konkurencieschopnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože si myslím, že Európsky parlament ako spoluzákonodarca musí byť schopný rovnako ako Rada kontrolovať prijímanie strategických rozhodnutí o tom, kde a na aké účely sa vynakladá rozvojová pomoc, ako to ustanovuje Lisabonská zmluva.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Príslušný pozmeňujúci a doplňujúci návrh je zrejme technický a vyplýva z rozdielneho výkladu Rady a Komisie na jednej strane a Parlamentu na strane druhej v súvislosti s uplatniteľnosťou článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na viacročné orientačné programy. Delegované akty (článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)) poskytujú obom zložkám zákonodarných orgánov právomoc zablokovať návrhy Komisie alebo zrušiť delegovanie.

Napriek svojmu očividnému technickému charakteru návrh vychádza z rôznych výkladoch rozsahu právomocí Parlamentu týkajúcich sa kontroly činností Komisie v zmysle novej zmluvy. Jednomyseľné hlasovanie vo výbore potvrdzuje, že ide o výklad, s ktorým väčšina súhlasí s cieľom zachovať demokratické výsady Parlamentu vzhľadom na kontrolu strategických rozhodnutí o rozdelení rozvojovej pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. Vzhľadom na to, že Parlament prijal odporúčanie o nástroji financovania rozvojovej pomoci do druhého čítania, súhlasím s potrebou nevyhnutne prejsť k zmene a doplneniu nariadenia (ES) č. 1905/2006 s cieľom zabrániť medziinštitucionálnym sporom, ktoré v žiadnom prípade nezlepšujú imidž Európskych inštitúcií a len spomaľujú vyčleňovanie finančných prostriedkov v príslušných postupoch v rámci rozvojovej spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Počas tohto druhého čítania v diskusii prevažovala možnosť delegovať na Komisiu prijatie nelegislatívnych aktov, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívnych aktov, inými slovami to, čo poznáme pod názvom delegované akty. Urýchlenie určitého druhu postupov, ktoré zaručujú, že nevyhnutná pomoc rozvojovým krajinám sa včas dostane do určeného cieľa, je určite záležitosť, ktorú je potrebné zohľadniť. Ďalšia obava sa týka záruky, že Komisia bude konať prísne v rámci splnomocnenia, ktoré jej bolo udelené (ktoré môže byť zrušené podľa stanovených podmienok), bez toho, aby prekročila svoje právomoci, a zabezpečenie toho, že právomoci Parlamentu a Rady sú týmto riadne zaručené.

V diskusii o nástroji financovania rozvojovej spolupráce však ide o viac než len o otázku delegovaných aktov. Aby som bol konkrétny, táto záležitosť vyžaduje, aby sme popremýšľali o zásadnej otázke: o smere, ktorým je poznačená politika spolupráce EÚ. Preto musíme odsúdiť spôsob, akým Komisia chcela vnútiť rozvojovým krajinám dohody o voľnom obchode napriek ich značnému odporu, keďže to priamo alebo nepriamo spôsobuje, že v prípade neprijateľného vydierania je časť pomoci podmienená týmito dohodami.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), písomne.(IT) Medziinštitucionálne rokovania o vonkajších nástrojoch financovania sa zaoberajú potrebou zabezpečiť demokratickú kontrolu zo strany Parlamentu pri vykonávaní právnych predpisov EÚ. Článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie udeľuje Parlamentu právomoc namietať proti určitým rozhodnutiam zo strany Komisie o tom, kde a ako použiť peniaze, alebo ich zamietnuť. Spomínané prostriedky poslúžia na účely ako organizovanie civilnej spoločnosti v Bielorusku alebo podpora ľudských práv v Tunisku. Podľa mňa musí Rada rýchlo konať na zabezpečenie toho, aby sa našlo riešenie a aby sa mohli čo najskôr uvoľniť finančné prostriedky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Rozdielne výklady článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zo strany Parlamentu a Rady ma priviedli k podpore tohto legislatívneho odporúčania. Nesmieme zabudnúť na zákonodarnú úlohu Parlamentu zakotvenú v Lisabonskej zmluve, ale zdá sa, že Rada ju prehliada. Táto neústupnosť blokuje celý rad legislatívnych postupov, a to v žiadnom prípade neprospieva EÚ. Rozvojová spolupráca s krajinami, ktoré majú takzvané rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva, je pre EÚ veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne.(LV) Hlasujem za, pretože som presvedčený, že je potrebné poskytnúť dodatočné bonusy a ďalšie podnety s cieľom podporiť rozvoj priemyslu, vedy, dopravy a energetiky. Na základe najlepších príkladov z histórie (Marshallov plán) sa musíme usilovať o zvýšenie rastu dopytu zo strany priemyslu a spotrebiteľov tým, že podporíme inovácie v rámci nových technológií a vedy a financovanie priekopníkov v oblasti technológií.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Tak ako v prípade správy pani Gálovej a pani Lochbihlerovej sa navrhovaná zmena a doplnenie nariadenia o vytvorení nástroja financovania rozvojovej spolupráce zaoberá zlepšením efektívnosti prostredníctvom delegovaných aktov prijatých Komisiou. Hlasoval som za túto správu, pretože pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by zvýšili kontrolné právomoci Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za zmenu a doplnenie nariadenia, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce, pretože si myslím, že spolupráca je dôležitým aspektom politiky EÚ v oblasti vonkajších činností a vzťahov. Zastávam názor, že politika EÚ by sa mala viac zameriavať na skutočnú integráciu s rozvojovými krajinami ustanovením špecifického a vhodného nástroja financovania. Rozvoj a hospodársky rast sú v súčasnosti oporou správneho fungovania krajiny. Preto je potrebné podporiť cielené opatrenia v tomto smere, aby sa vzhľadom na ohrozené krajiny dosiahla stabilná úroveň spolupráce. Finančná pomoc, ktorá sa vyčlení a poskytne týmto krajinám, by mala byť určená na vážnu a praktickú podporu, aby sa stali finančne nezávislými od medzinárodnej pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Hlasovala som za túto správu, správu A7-0006/2011, z podobných dôvodov, z akých som hlasovala za predchádzajúcu správu A7-0014/2011. Oba prípady sa zaoberajú sporom týkajúcim sa vykonávania Lisabonskej zmluvy v plnom rozsahu. V tomto čase právnych zmien Parlament skutočne nemôže a nesmie prísť o právomoci, ktoré mu udelila Lisabonská zmluva. Najdôležitejší aspekt legislatívneho odporúčania, ktoré spravodajca predložil v tomto postupe, sa však netýka podstaty nariadenia o nástroji financovania rozvojovej spolupráce. Jeho hlavným cieľom je zachovať demokratické výsady Parlamentu, ako to ustanovuje Lisabonská zmluva.

Parlament ako spoluzákonodarca musí byť schopný rovnako ako Rada kontrolovať prijímanie strategických rozhodnutí o tom, kde a na aké účely sa použije rozvojová pomoc. V tejto súvislosti je spravodajca presvedčený, že z technického hľadiska množstvo rozhodnutí, ktoré za bežných podmienok prijíma Komisia na účel vykonávania základného aktu, spĺňa kritériá delegovaných aktov podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Týmto by obe zložky legislatívneho orgánu získali možnosť namietať proti niektorým návrhom rozhodnutí navrhovaných Komisiou, či dokonca odvolať delegovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne.(IT) Cieľom rozvojovej politiky Únie je znížiť a napokon odstrániť chudobu. Podľa mňa je potrebné zdôrazniť, že opatrenia finančnej pomoci, ktoré sa majú prijať v rámci programu, by sa mali zameriavať na zvyšovanie životnej úrovne a zlepšovanie životných podmienok obyvateľstva, ktoré žije v oblastiach, kde sa pestujú banány, a podieľa sa na hodnotových reťazcoch odvetvia produkcie banánov, konkrétne malých poľnohospodárov a malých subjektov, ako aj na zabezpečenie dodržiavania pracovných noriem a noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a environmentálnych noriem, najmä tých, ktoré sa týkajú používania pesticídov a vystavenia ich účinkom. Tieto opatrenia by mali preto podporovať adaptáciu, a ak je to vhodné, zahŕňať reorganizáciu oblastí závislých od vývozu banánov prostredníctvom sektorovej rozpočtovej podpory alebo osobitných intervencií pre jednotlivé projekty.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Čo sa týka tohto odporúčania do druhého čítania, ide o otázku uplatňovania nástroja financovania rozvojovej spolupráce prostredníctvom postupu týkajúceho sa delegovaných aktov, ako sa uvádza v článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Hlasoval som za, pretože súhlasím s tým, že Parlament ako spoluzákonodarca by mal byť schopný rovnako ako Rada kontrolovať prijímanie strategických rozhodnutí o tom, kde a na aké účely sa vynakladá rozvojová pomoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Zlepšenie demokratickej kontroly nad finančnými prostriedkami určenými na podporu ľudských práv je konkrétny cieľ, ktorý musíme dosiahnuť. To je však možné len pomocou nášho priameho zapojenia: Parlament ako spoluzákonodarca musí byť schopný priamo kontrolovať rozhodnutia o výdavkoch na vonkajší rozvoj. Udelenie právomoci tomuto Parlamentu vo veciach známych ako delegované akty by pomohlo pri obmedzení demokratického deficitu v rozhodovacom procese Európskej únie. V októbri minulého roku presadzovala väčšina tohto Parlamentu zásadu uplatňovania delegovaných aktov aj na rozhodnutia o vonkajšom financovaní, aby sme na ne mohli použiť právo veta. Výsledok rokovaní o použití týchto nástrojov vytvorí silný precedens. Ak prehráme tento boj, budeme možno musieť počkať na novú zmluvu, aby sme získali právomoci, ktoré nám dnes dáva Lisabonská zmluva.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne.(PT) Európska komisia navrhla technickú revíziu Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (ENDĽP) s cieľom zvýšiť flexibilitu, účinnosť uplatňovania a úroveň koordinácie s ostatnými mechanizmami financovania. Udalosti, ktoré otriasli mnohými arabskými krajinami, predovšetkým Tuniskom a Egyptom, poukazujú na potrebu podporiť projekty, ktoré majú vplyv na dosiahnutie demokratických hodnôt a ľudských práv.

Preto považujem za mimoriadne dôležité, aby tento nástroj financovania podporoval občianske organizácie, štáty a súkromné osoby bez toho, aby bolo potrebné predchádzajúce schválenie národných vlád. Vzhľadom na obmedzenie rozpočtu určeného pre ENDĽP sa musí uplatňovať len na iniciatívy, ktoré podporujú ľudské práva a demokraciu. Ľutujem však, že musím zdôrazniť zamietnutie Rady týkajúce sa uplatňovania článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý splnomocňuje Komisiu na prijímanie nelegislatívnych aktov, ktoré majú všeobecné uplatnenie, s cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Zavedenie regulačného postupu s kontrolou strategických dokumentov a viacročných programov spolupráce v rámci ENDĽP by Európskemu parlamentu poskytlo väčšiu právomoc v tomto ohľade, ako je stanovené v ZFEÚ.

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Helmut Scholz (A7-0005/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Návrh Komisie obsahuje najmenej štyri jednotlivé nástroje financovania. Sú zamerané na rôzne sektory trhu. Pre každý z nich existujú odôvodnenia, ktoré vyzerajú dôveryhodne. Ak ich však zoberieme ako celok, majú jediný cieľ. Ich zámerom je zlepšenie a podpora politického a zahraničnopolitického programu Európskej komisie. Dokonca aj komisár pre obchod pán De Gucht v rozprave uznáva, že podporujú celý rad politických cieľov EÚ vrátane obchodu a umožňujú nám zotrvať v pozícii dôležitých zahraničnopolitických aktérov. A teraz už vieme, kto na to všetko dopláca. Ťažko skúšaný daňový poplatník a očividne a ako zvyčajne britský daňový poplatník – v neprimeranej výške. Napriek nášmu enormnému úsiliu nepoznáme cenu tohto všetkého. Komisia opäť zaobchádza márnotratne a nezodpovedne s peniazmi iných ľudí. Z tohto dôvodu sme nepodporili ani jeden návrh a zdržali sme sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Keďže Parlament a Rada prijímajú rozhodnutia spoločne vzhľadom na ciele a obsah a zohľadňujú skutočnosť, že Rada prijala svoju pozíciu 10. decembra 2010, ale bez toho, aby zobrala do úvahy pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu týkajúce sa postupov vzťahujúcich sa na prijatie programových dokumentov a návrhov týkajúcich sa financovania, súhlasím s tým, aby sa obnovila pozícia, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní, s cieľom zabezpečiť rovnaké postavenie, aké majú Rada a členské štáty, a aby sa v štruktúre programu nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami uplatnili zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Hlasovala som za odporúčanie, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami. Hlavným cieľom nariadenia (ES) č. 1905/2006 je odstránenie chudoby prostredníctvom plnenia rozvojových cieľov tisícročia. Rozsah spolupráce v prípade geografických programov s rozvojovými krajinami, územiami a regiónmi stanovený v uvedenom nariadení je navyše konkrétne obmedzený len na financovanie opatrení navrhnutých tak, aby spĺňali kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc („kritériá ODA“) stanovené Výborom pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/DAC). Je v záujme Európskej únie ďalej prehlbovať svoje vzťahy s príslušnými rozvojovými krajinami, ktoré sú významnými bilaterálnymi partnermi a aktérmi na multilaterálnych fórach a v celosvetovom riadení. Únia má strategický záujem na posilňovaní rôznorodých väzieb s týmito krajinami, najmä v oblasti hospodárskej, obchodnej, akademickej a vedeckej výmeny. Únia preto potrebuje finančný nástroj umožňujúci financovanie takýchto opatrení, ktoré v zásade nespĺňajú podmienky ODA podľa kritérií ODA, ale majú rozhodujúci význam pre upevňovanie vzťahov a významne prispievajú k podpore pokroku príslušných rozvojových krajín. Spolupráca Únie by mala zohľadniť úsilie, ktoré tieto krajiny, ktoré sú príjemcami pomoci, vyvinuli na dodržiavanie medzinárodných dohôd v rámci Medzinárodnej organizácie práce, a úsilie podieľať sa na všeobecných cieľoch znižovania emisií skleníkových plynov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) Plne podporujem rozhodnutie opätovne predložiť tie isté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli prijaté v prvom čítaní, ale Rada ich zamietla.

Preto si myslím, že je dôležité trvať na prijatí navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov z právnych aj politických dôvodov, aby sa posilnila úloha Parlamentu a zabezpečilo sa, aby mal rovnaké postavenie ako Rada z hľadiska vzájomného uznávania právomocí a legislatívnych zmien, ktoré zaviedla Lisabonská zmluva.

Ukázalo sa, že Rada nie je ochotná akceptovať, že postup podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa vzťahuje na spomínané nástroje. To poukazuje nielen na neoprávnené odmietnutie Rady udeliť Parlamentu jeho náležitú úlohu spoluzákonodarcu pri strategických rozhodnutiach o riadení nástrojov financovania, ale tiež ukončuje legalizovanie neprijateľného demokratického deficitu pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ. Toto odmietnutie Rady ide proti duchu a litere Lisabonskej zmluvy.

Preto si myslím, že je dôležité trvať na prijatí navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov z právnych aj politických dôvodov, aby sa posilnila úloha Parlamentu a zabezpečilo sa, aby mal rovnaké postavenie ako Rada z hľadiska vzájomného uznávania právomocí a legislatívnych zmien, ktoré zaviedla Lisabonská zmluva.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Považujem za zásadné, že Európa buduje silné vzťahy s určitými regionálnymi a globálnymi aktérmi tým, že ich podporuje a vytvára pevné politické a hospodárske väzby. Predovšetkým chcem spomenúť dve krajiny, s ktorými má Portugalsko pevné väzby z hľadiska histórie a blízkych vzťahov, a to Brazíliu a Angolu, dvoch významných globálnych aktérov v Južnej Amerike a Afrike, ktoré musí EÚ čoraz viac považovať za partnerov.

Keďže vieme, že hlavný všeobecný cieľ nariadenia (ES) č. 1905/2006 je odstránenie chudoby prostredníctvom plnenia rozvojových cieľov tisícročia, spolupráca sa nevyhnutne obmedzuje na financovanie opatrení zameraných na plnenie kritérií, ktoré sa vzťahujú na stanovenú verejnú rozvojovú pomoc. To veľmi často vylučuje iné druhy činností, ktoré nie sú zahrnuté do rozsahu verejnej rozvojovej pomoci, ale ktoré sú napriek tomu veľmi dôležité ako súčasť vonkajšej politiky EÚ.

Schválenie tohto nariadenia sa s náležitým zohľadnením návrhov Parlamentu navrhuje práve s cieľom regulovať takéto praktiky – vrátane hospodárskych, obchodných, akademických a vedeckých výmen – s rozvojovými krajinami.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Parlament má povinnosť a záväzok obhajovať podmienky potrebné na vykonávanie svojich právomocí a zodpovedností podľa Lisabonskej zmluvy. Okrem významu tohto nástroja pri podpore krajín s rozvíjajúcim sa hospodárstvom – najmä v Afrike a Latinskej Amerike – s cieľom presadzovať úlohu EÚ ako podporovateľa sociálneho rozvoja a mieru v globálnych podmienkach by som chcel poukázať na potrebu Parlamentu získavať lepšie informácie na zabezpečenie riadneho uplatňovania takýchto prostriedkov zameraných na podporu rozvojovej spolupráce v tretích krajinách. Tiež by som chcel zdôrazniť uznanie stratégií na úrovni obnoviteľnej energie, politiky v oblasti ochrany životného prostredia, kultúry a malých a stredných podnikov, ako aj význam prijatia opatrení na predchádzanie potravinovým a surovinovým krízam.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne.(FR) Hlasovala som za ustanovenie nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami na doplnenie európskej rozvojovej pomoci. Financovanie sa zameriava na podporu hospodárskej, finančnej, technickej, kultúrnej a akademickej spolupráce s partnerskými krajinami a na posilnenie hospodárskych väzieb a bilaterálnych dohôd s týmito krajinami. V tomto znení tiež žiadame, aby sme boli lepšie informovaní o opatreniach, ktoré sa financujú, ale tiež aby sme boli zapojení aktuálne vtedy, keď sa programy pripravujú, a neskôr, keď sa hodnotia, čo je v niektorých prípadoch pár rokov po implementácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Rozdielne výklady článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zo strany Parlamentu a Rady ma priviedli k podpore tohto legislatívneho odporúčania. Nesmieme zabudnúť na zákonodarnú úlohu Parlamentu zakotvenú v Lisabonskej zmluve, ale zdá sa, že Rada ju prehliada. Táto neústupnosť blokuje celý rad legislatívnych postupov a to v žiadnom prípade neprospieva EÚ. Spolupráca s industrializovanými krajinami má mimoriadny význam pre hospodárstvo EÚ. Z tohto dôvodu som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Súčasný záväzok nepriniesol takmer žiadne zlepšenie. Práve naopak, vlády sa stali závislé od pomoci a, čo je ešte horšie, milióny eur rozvojovej pomoci sa často strácajú v dôsledku korupcie alebo sa presunú na bankové účty diktátorov tretieho sveta. Preto je rozvojová pomoc nielen neúčinná, ale niekedy aj škodlivá, lebo nerieši konkrétne problémy danej krajiny a navyše chýba koordinácia a dohľad. Podľa mňa je veľmi otázne, či celoeurópsky nástroj financovania pre rozvoj a ľudské práva dokáže zlepšiť túto situáciu. Na jednej strane poskytovanie peňazí malým africkým poľnohospodárom a zároveň skutočnosť, že ich privádzame na pokraj bankrotu prostredníctvom našich dotovaných poľnohospodárskych produktov, na strane druhej znamená zbytočné vyhadzovanie peňazí európskych daňových poplatníkov. Zdržal som sa hlasovania na základe svojich pochybností, pokiaľ ide o životaschopnosť plánovaného nástroja financovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne.(IT) Moje rozhodnutie hlasovať za vytvorenie nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami, ktoré bolo v tomto Parlamente prijaté prevažnou väčšinou, v plnej miere podporuje spoločný postoj pre uplatnenie článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy nemôžu byť kritériá článku 290 predmetom politických dohadov alebo akýchkoľvek mimoriadnych opatrení.

Myslím si, že spolupráca s industrializovanými krajinami predstavuje krok, ktorý Európska únia musí vykonať, aby mali všetky členské štáty úžitok z nástroja financovania, ktorý slúži na zvýšenie rastu a rozvoja Únie. V súčasnej situácii sa musí EÚ pohnúť smerom k budúcnosti poznačenej zmenami, hospodárskym rozvojom a prosperitou, a preto by spolupráca s industrializovanými krajinami uľahčila a rozšírila tento postup.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Od roku 2007 EÚ racionalizuje svoju geografickú spoluprácu s rozvojovými krajinami v Ázii, Strednej Ázii a Latinskej Amerike a s Irakom, Iránom, Jemenom a Južnou Afrikou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráci. Prvoradým a základným cieľom tohto nariadenia je odstránenie chudoby prostredníctvom plnenia rozvojových cieľov tisícročia. Vzhľadom na nové právomoci, ktoré Parlamentu udelila Lisabonská zmluva, spravodajca objasňuje potrebu zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1905/2006 rozšírením jeho rozsahu pôsobnosti a zároveň umiestnením Parlamentu do centra rozhodovacieho procesu spoločne s Radou. V tejto súvislosti boli uvedené navrhované zmeny. Chcela by som zdôrazniť udelenie právomocí Komisii na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožní, aby sa Parlamentu venovala väčšia pozornosť vo všetkých fázach procesu, od rokovaní až po prijatie, čo povedie k demokratickejšej a legitímnejšej EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Čo sa týka tohto odporúčania do druhého čítania, ide o otázku uplatňovania postupu týkajúceho sa delegovaných aktov, ako sa uvádza v článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami. Hlasoval som za, pretože si myslím, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby mal Parlament rovnaké postavenie ako Rada a aby sa štruktúra programu nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami harmonizovala so zmenami, ktoré zaviedla Lisabonská zmluva.

 
  
  

Návrh uznesenia (B7-0074/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasoval som za návrh uznesenia, pretože sa domnievam, že obsahuje odporúčania pre Komisiu a Radu, ktoré sú zásadné pre spravodlivú kompenzáciu negatívnych dôsledkov uzavretých dohôd, konkrétne dôsledkov pre regióny Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Hlasovala som za návrh uznesenia o uzatvorení dohody o obchode s banánmi. Vítam koniec jedného z technicky najzložitejších, politicky najchúlostivejších a obchodne najvýznamnejších právnych sporov, ktoré doteraz Svetová obchodná organizácia (WTO) riešila. Domnievam sa, že dosiahnutá dohoda je riešením, nemôže však úplne zosúladiť oprávnené záujmy všetkých strán, preto žiadam Komisiu, aby pri najbližšej príležitosti predložila posúdenie vplyvu dohôd o obchode s banánmi na rozvojové krajiny a najodľahlejšie regióny Európy, ktoré sú producentmi banánov, a to až do roku 2020. Vítam skutočnosť, že dohody o obchode s banánmi budú predstavovať konečné záväzky EÚ týkajúce sa prístupu na trh s banánmi a budú zahrnuté do konečných výsledkov nasledujúceho kola mnohostranných rokovaní o prístupe na trh s poľnohospodárskymi výrobkami úspešne uzavretých pod záštitou WTO (kolo rokovaní v Dauhe). Chcela by som zdôrazniť, že dosiahnutá dohoda predstavuje – hoci len obmedzený – krok vpred v rámci kola rokovaní v Dauhe vzhľadom na to, že problémy, ktoré sa vyskytli, presahujú samotnú problematiku banánov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Vítam prijatie dohody o obchode s banánmi, ale chcela by som zdôrazniť, že musíme chrániť záujmy všetkých strán. Dohoda môže mať výrazný vplyv na producentov z afrických, karibských a tichomorských krajín (AKT), EÚ a jej najodľahlejších regiónov. Je nevyhnutné, aby Komisia zabezpečila posúdenie vplyvu tejto dohody. Je rovnako dôležité, aby EÚ zvýšila podporu pre hlavné krajiny AKT, ktoré sú dodávateľmi banánov, a zamerala pomoc na zlepšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej rozmanitosti a na zmierňovanie sociálnych dôsledkov prispôsobovania sa.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne.(RO) Hlasoval som za návrh uznesenia o dohode o obchode s banánmi, pretože táto dohoda ukončuje spor trvajúci takmer dve desaťročia a predstavuje tiež krok správnym smerom, čo sa týka ukončenia kola rokovaní v Dauhe.

Touto dohodou sa rozhodlo o znížení ciel pre latinskoamerických vývozcov banánov a súčasne o zaručení finančnej pomoci zameranej na posilnenie konkurencieschopnosti producentov banánov skupiny štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE), písomne. (SV) Je dôležité ukončiť zdĺhavý spor o dovozných clách na banány v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), a preto bola nevyhnutná ratifikácia ženevskej dohody o clách a obchode z roku 2009. Takisto je dôležité poukázať na to, že v dôsledku predchádzajúcej dohody boli krajiny AKT často závislé od obmedzenej produkcie banánov namiesto komplexnejšieho typu produkcie, a preto boli zraniteľnejšie. Spolu s prechodným obdobím, o ktorom sme teraz rozhodli, tieto krajiny získajú podporu na preskúmanie iných možností produkcie. Táto podpora je dôležitá a rozumieme, že prispôsobenie sa môže určitý čas trvať. Toto prispôsobenie sa je však nevyhnutné, pretože krajiny AKT v opačnom prípade podstupujú riziko, že zostanú pri obmedzenej produkcii banánov, ktorá sa napriek prednostnému zaobchádzaniu nestala konkurencieschopnou na vnútornom trhu EÚ.

Chceli by sme najmä zdôrazniť skutočnosť, že ak skutočne chceme pomôcť krajinám AKT prispôsobiť sa, bolo by oveľa účinnejšie zaručiť koordináciu poľnohospodárskych, obchodných a rozvojových politík EÚ s cieľom zaistiť voľný a spravodlivý obchod, ako žiadať väčšiu kompenzáciu z rozpočtu EÚ na prechodné obdobie.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog a Åsa Westlund (S&D), písomne. (SV) My švédski sociálni demokrati podporujeme záver Ženevskej dohody o obchode s banánmi medzi EÚ, USA a viacerými latinskoamerickými krajinami a skutočnosť, že krajiny AKT budú mať zaručenú podporu prostredníctvom programu sprievodných opatrení týkajúcich sa banánov (BAM). Nepodporujeme však časti týkajúce sa zvýšenia poľnohospodárskej pomoci prostredníctvom programu osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI) pre producentov EÚ ovplyvnených dohodou. Domnievame sa, že poľnohospodárska pomoc EÚ by sa mala postupne zrušiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Zdá sa, že dohoda, ktorá sa uzavrela 15. decembra 2009 medzi EÚ, skupinou latinskoamerických krajín a USA, čo sa týka ciel na dovoz banánov, má výhody, nemôže však úplne zosúladiť oprávnené záujmy všetkých strán. Z tohto dôvodu je očividne dôležité pokračovať v konkrétnych opatreniach zameraných na zlepšovanie uplatňovania dohôd na viacerých úrovniach najmä prostredníctvom posúdenia vplyvu na rozvojové krajiny, ktoré sú producentmi banánov, a na najodľahlejšie regióny Európy posúdením sprievodných opatrení týkajúcich sa banánov (BAM) 18 mesiacov pred skončením programu s navrhnutím opatrení spolu so skupinou krajín africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT), aby sme pomohli týmto krajinám, ktoré sú veľmi závislé od pestovania banánov, pri diverzifikácii ich hospodárstiev a tiež prehodnotením a úpravou balíčka na podporu producentov v rámci EÚ predpokladaného v rozpočte programu osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI) predovšetkým vo francúzskych zámorských departementoch Guadeloupe a Martinik, na Azorách, Madeire a Kanárskych ostrovoch. Tento návrh uznesenia zdôrazňuje tieto a iné, rovnako významné opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Podpísanie ženevskej dohody 15. decembra 2009 medzi EÚ a latinskoamerickými krajinami, ktoré sú dodávateľmi banánov, ukončilo dlhotrvajúci spor v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Tieto rokovania, ktoré sa konali v súvislosti s kolom rokovaní v Dauhe, sa týkajú nielen latinskoamerických krajín, ale aj skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov a USA, ktoré sa zaviazali ukončiť spor vo WTO o režime dovozu banánov a s ktorými EÚ udržiava obchodné vzťahy. Cieľom tejto dohody je zaviesť postupné znižovanie ciel počas siedmich rokov.

Z tohto dôvodu vítam rokovania, ktoré uskutočnila Komisia, a dúfam, že dohody o banánoch – ženevská dohoda a dohoda medzi EÚ a USA – sa podpíšu čo najskôr. Na záver dúfam, že tieto dohody prispejú k zlepšeniu konkurencieschopnosti a k podpore politík diverzifikácie hospodárstiev a politík, ktoré zvyšujú sociálnu a hospodársku úroveň, ako aj úroveň životného prostredia v týchto krajinách rozvojového sveta tak, aby sa, samozrejme, nezabudlo na opatrenia na pomoc v rámci programu osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter na podporu producentov banánov v najodľahlejších regiónoch EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sme predložili a ktoré väčšina v Parlamente zamietla, stručne zhŕňajú dôvody nášho konečného hlasovania proti tomuto uzneseniu. Koniec sporu – v tomto prípade obchodného – sám osebe nie je dôvod na radosť. Všetko očividne závisí od spôsobu, akým bol spor vyriešený, kto vďaka konečnému riešeniu zvíťazil a kto prehral a či to je spravodlivé alebo nespravodlivé. Zdá sa, že toto väčšina v tomto Parlamente ignoruje. Ukončenie toho sporu je prínosom pre americké nadnárodné spoločnosti v tomto odvetví, ale trestom najmä pre malých a stredných európskych producentov a producentov z krajín AKT.

Návrh uznesenia to uznáva, no s určitou dávkou pokrytectva, keďže tí, ktorí to navrhujú, sú tí istí, ktorí schválili dohodu, ktorá spôsobuje spomenuté negatívne dôsledky. Sú to tí istí, ktorí teraz vyjadrujú nič neriešiace znepokojenie nad týmito dôsledkami, ale ktorí ich umožnili svojím hlasovaním. Sú to tí istí, ktorí požadujú posúdenie vplyvu dohody, ale ktorí nečakajú na výsledky tohto posúdenia pred jej schválením. Sú to tí istí, ktorí teraz žiadajú rešpektovanie programu o dôstojnej práci Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ale nepočujú hlasy zo Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a zatvárajú oči pred správami o porušovaní ľudských práv americkými nadnárodnými spoločnosťami v krajinách Latinskej Ameriky.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Brusel sa opäť podvolil neeurópskym záujmom a z ničoho nič sa vzdal princípov, ktoré údajne bráni vo vzťahu k rozvojovým, sociálnym a environmentálnym doložkám, podpory svojich zámorských území a tak ďalej. Nedodržiavajú sa žiadne princípy ani hodnoty, pretože je vôľa zaviesť zákony trhu a voľného obchodu vo všetkých štátoch bez ohľadu na hospodárske a sociálne dôsledky.

Ženevská dohoda neukončí obchodnú vojnu proti USA, ktorej v skutočnosti čelíme, keďže v tom istom čase ako Komisia predávala odvetvie produkcie banánov v Európe a v krajinách AKT zámenou za ukončenie právnych sporov vo WTO, rokovala o ešte výhodnejších dohodách s inými krajinami Strednej a Južnej Ameriky. Kto naozaj verí tomu, že signatári ženevskej dohody budú veľmi dlho znášať druhotriedne zaobchádzanie?

Musíme uplatniť zásadu uprednostňovania Spoločenstva a zaviesť naše sociálne, environmentálne a bezpečnostné normy pre tých, ktorí chcú dovážať k nám. Musíme žiadať vzájomnosť výhod a prístup na zahraničné trhy pre naše vlastné výrobky. Musíme zastaviť strmhlavý pád do globalizovaného voľného obchodu, z ktorého nemá úžitok nikto, možno okrem Číny.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), písomne.(FR) Poslanci Európskeho parlamentu hlasovali za návrh uznesenia s podporou pre tzv. ženevskú dohodu, ktoré má ukončiť tzv. banánovú vojnu. V skutočnosti táto dohoda priamo ohrozuje všetkých európskych producentov, najmä však francúzskych zámorských producentov, keďže navyše viaceré latinskoamerické krajiny už opätovne rokovali s cieľom dosiahnuť ďalšie zníženia alebo dokonca nulové kvóty. Tento škandál dokazuje, že práve naopak, namiesto ukončenia tejto záležitosti spôsobili ďalšiu ťažko riešiteľnú situáciu, s ktorou budeme mať problémy z obchodného hľadiska nielen v odvetví produkcie banánov, ale aj v súvislosti s inými poľnohospodárskymi výrobkami. Európa a Francúzsko, vnímané ako dojné kravy sveta, sú so zviazanými rukami ponechané napospas úplnej liberalizácii trhov s trestuhodným súhlasom politických lídrov, ktorí poslúchajú globalistických a ultraliberálnych zástancov Európy. Namiesto zníženia dovozných ciel by sme mali vytvoriť rozumnú politiku protekcionizmu na našich hospodárskych hraniciach. To je jedno z riešení uprostred medzinárodnej obchodnej vojny, ktoré ochráni francúzskych poľnohospodárov a pracovné miesta v poľnohospodárstve, najmä v zámorských oblastiach, kde je hospodárska a sociálna situácia už dosť katastrofálna.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za toto uznesenie a za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 7 a 11. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 upozorňuje na skutočnosť, že niektoré latinskoamerické krajiny získali dodatočné výhody po dohode WTO prostredníctvom uzavretia dohôd o voľnom obchode a že tieto dohody ďalej oslabujú pozíciu krajín AKT. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 upozorňuje na znepokojenie v súvislosti s ľudskými právami v Kolumbii a Hondurase.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Tento návrh uznesenia sú prázdne reči, ktorých cieľom je, aby ľudia zabudli, že Parlament môže buď schvaľovať, alebo zamietať. Toto uznesenie však znamená niečo iné: prikrášľuje podriadenie sa USA a ich nadnárodným spoločnostiam, ktoré patria medzi najbezohľadnejšie a najnemilosrdnejšie na svete. Neobsahuje ani zmienku o časti súvisiacej s Hondurasom, hoci krajinu riadi pučistický režim.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Musím uvítať koniec jedného z technicky najzložitejších, politicky najchúlostivejších a obchodne najvýznamnejších právnych sporov, ktoré doteraz riešila Svetová obchodná organizácia. Domnievam sa však, že táto dohoda nie je dokonalá a že môže spôsobiť určité problémy v budúcnosti. Z tohto dôvodu vyzývam Komisiu, aby v čo najskoršom možnom termíne predložila posúdenie vplyvu dôsledkov dohody o obchode s banánmi na rozvojové krajiny, ktoré sú producentmi banánov a na najodľahlejšie regióny Európy do roku 2020, aby sme mohli posúdiť ťažkosti týchto krajín a primerane konať a podľa potreby upraviť a posilniť program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Súhlasím s návrhom uznesenia, ktorý spomína dôležitosť pestovania banánov pre najodľahlejšie regióny EÚ, ako sú napríklad Kanárske ostrovy, Azorské ostrovy alebo Madeira, kde je to kľúčové poľnohospodárske odvetvie. Domnievam sa tiež, že zvýšenie pomoci pre producentov banánov v týchto regiónoch je pozitívne. Napriek tomu som nehlasoval za návrh uznesenia, pretože podobne ako iné obchodné dohody podpísané EÚ nezohľadňuje chúlostivú situáciu poľnohospodárskych pracovníkov v rozvojových krajinách ani negatívny vplyv na obyvateľstvo. Nespomína sledovateľnosť výrobkov ani požiadavku EÚ, aby bol dovoz v súlade s pracovným právom a zdravotnými štandardmi podobnými tým, ktoré existujú v rámci EÚ, čo by malo rozhodujúci vplyv na zlepšenie žalostných životných podmienok poľnohospodárov v rozvojových krajinách. Navyše v rozpore s odsekom 10 uznesenia, ktorý uvádza, že zamietnutie viacstranných dohôd medzi EÚ a Peru a Kolumbiou Ekvádorom je poľutovaniahodné, vítam postoj vlády prezidenta Correu k tejto otázke a podporujem jeho alternatívu známu ako dohoda pre rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Dosiahla sa dohoda o dovoze banánov do EÚ, ktorá už nebude znevýhodňovať latinskoamerické dodávateľské krajiny v porovnaní so skupinou afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov. Týmto sa pravidlá o dovoze banánov zosúladia s nariadeniami Svetovej obchodnej organizácie. V zmysle dohody bude EÚ do roku 2017 postupne znižovať dovozné clá na banány z Latinskej Ameriky zo 176 EUR/tonu na 114 EUR/tonu. Zdržal som sa hlasovania, pretože je možné, že táto dohoda spôsobí relatívne zhoršenie konkurencieschopnosti niektorých krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne.(IT) Vzhľadom na situáciu v obchode s banánmi, keďže banány predstavujú štvrtú najväčšiu poľnohospodársku vývoznú položku na svete a ich produkcia má významný vplyv na miestne spoločenstvá a keďže systém colných kvót EÚ vytvoril podmienky, ktoré krajinám africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT) umožňujú vývoz značného množstva banánov do EÚ, a zachránil veľký počet pracovných miest spojených s produkciou banánov, môj súhlasný postoj k tejto otázke zdôrazňuje skutočnosť, že dosiahnuté dohody urovnávajú rôzne spory, ktoré doteraz vznikli.

Týmto chcem zdôrazniť, že EÚ bude postupne znižovať dovozné clá na banány z Latinskej Ameriky, a preto krajiny AKT vyvážajúce banány získajú dodatočnú podporu prostredníctvom nového programu sprievodných opatrení týkajúcich sa banánov (BAM).

Domnievam sa tiež, že by sa mala riadne zohľadniť sociálno-hospodárska dôležitosť odvetvia produkcie banánov ako prostriedku na dosiahnutie sociálnej a hospodárskej súdržnosti vzhľadom na príjmy a zamestnanosť, ktorú vytvára.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za tento návrh uznesenia, pretože sa domnievam, že obsahuje dôležité odporúčania pre Komisiu a Radu, pokiaľ ide o spravodlivú kompenzáciu negatívnych vonkajších dôsledkov podpísaných dohôd, najmä čo sa týka najodľahlejších regiónov Európy. Dosiahnutá dohoda nemôže dať úplne do súladu oprávnené záujmy všetkých strán, preto je dôležité uskutočniť určité kroky zamerané na lepšie vykonávanie dohôd na rôznych úrovniach najmä prostredníctvom posúdenia vplyvu na rozvojové krajiny, ktoré dovážajú banány, a na najodľahlejšie regióny Európy. Z tohto dôvodu je dôležité posúdiť a upraviť podporný balík pre producentov z EÚ v rámci programu osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI) predovšetkým vo francúzskych zámorských departementoch Guadeloupe a Martinik, na Azorách, Madeire a Kanárskych ostrovoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(IT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia nasledujúci po dohode dosiahnutej 15. decembra 2009 medzi EÚ, skupinou latinskoamerických krajín a USA o clách na dovoz banánov, ktorý upozorňuje na potrebu vykonať posúdenie vplyvu na rozvojové krajiny, ktoré sú producentmi banánov, a na najodľahlejšie regióny Európy a na potrebu poskytnúť primeranú podporu krajinám, ktoré sú producentmi banánov v skupine afrických, karibských a tichomorských štátov a v EÚ, aby sa prispôsobili novej realite medzinárodného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. (FR) Tieto dohody posilnili dominantnú pozíciu amerických nadnárodných spoločností, ktoré už ovládajú viac ako 80 % svetového trhu, a teda konajú proti záujmom, predovšetkým krajín AKT, najodľahlejších regiónov a Ekvádora. Znovu opakujem, budú trpieť práve malí producenti. Pravidlá medzinárodného obchodu sa musia naliehavo radikálne prepracovať, aby sa už neuprednostňovala produkcia motivovaná vývozom. Treba naliehavo zmeniť náš model s cieľom zaručiť potravinovú sebestačnosť a rozvoj miestnej produkcie pre všetkých. Finančné opatrenia navrhované Európskou komisiou na pomoc producentom z krajín AKT (sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov (BAM)) a najodľahlejších regiónov Európskej únie (program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI)) sú nedostatočné. Bolo by neprijateľné, keby tieto krajiny mali doplatiť na zlú medzinárodnú obchodnú politiku. Európska únia musí zabezpečiť nielen to, aby sa v súvislosti s týmito dohodami vykonalo posúdenie vplyvu, ale predovšetkým musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť svoje právne predpisy, aby podporila trvalo udržateľnú produkciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne.(PT) V súlade s podmienkami dohody podpísanej s latinskoamerickými krajinami EÚ do roku 2017 postupne zníži clá platné pre vývoz banánov zo 176 EUR/tonu na 114 EUR/tonu. Cieľom je dosiahnuť predvídateľnejší a stabilnejší svetový trh s banánmi a tým dosiahnuť väčšie investície a rast v odvetví a ukončiť desaťročia trvajúci spor vyplývajúci zo sťažností proti EÚ, keď v roku 2006 zaviedla zmeny v clách na banány.

Otázka vzťahov EÚ s tretími krajinami v odvetví produkcie banánov tiež zahŕňa zaobchádzanie s africkými, karibskými a tichomorskými krajinami prostredníctvom nových sprievodných opatrení. Ešte sa uvidí, ktoré opatrenia sa prijmú, aby sa náležite zohľadnili záujmy producentov v najodľahlejších regiónoch, ktoré sa už údajne kompenzujú v rozpočte programu osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI). Vzhľadom na to, že program POSEI bol naposledy revidovaný v roku 2006, je neprijateľné argumentovať tým, že tieto zmeny v rámci obchodných vzťahov v odvetví už boli zohľadnené.

Je naliehavé a nevyhnutné, aby sa kompenzačné opatrenia prijali v nasledujúcej revízii nariadenia s cieľom zaručiť finančné prostriedky pre producentov banánov v najodľahlejších regiónoch Európy, aby sa minimalizoval vplyv v dôsledku liberalizácie odvetvia.

 
  
  

Odporúčanie: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hoci súhlasím so stanoviskom pani spravodajkyne v súvislosti s tým, že je potrebné, aby sa Komisia a Rada osobitne zaviazali, že zabezpečia posúdenie vplyvu so zameraním na účinky dohôd na regióny a rozvojové krajiny, nesúhlasím s tým, že tento proces postupoval bez predchádzajúceho posúdenia vplyvu, hoci sa vedelo, že sa týka plodín, ktoré majú veľký význam pre niektoré regióny Európskej únie, napríklad pre najodľahlejšie regióny. V tejto súvislosti vyjadrujem námietku a zdržiavam sa tohto hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne.(FR) Hlasoval som proti tejto medzinárodnej obchodnej dohode. História medzinárodného obchodu dokazuje, že trend monokultúry nie je životaschopným ani udržateľným modelom hospodárskeho rozvoja. Dohody o voľnom obchode, ktoré boli uzatvorené v tomto duchu, sú podľa môjho názoru neuvážené. Domnievam sa, že Európska únia je navyše povinná plniť si záväzky a poskytovať primeranú finančnú podporu najodľahlejším regiónom.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Hlasovala som za návrh rozhodnutia o uzatvorení dohody o obchode s banánmi. Banány sú štvrtou najdôležitejšou plodinou na svete a vo významnej miere prispievajú k potravinovej bezpečnosti. Vo väčšine krajín, v ktorých sa pestujú banány, je však ich produkcia určená výhradne pre domáci trh a príležitostne pre regionálne trhy, zatiaľ čo iba s 20 % celosvetovej produkcie sa obchoduje medzinárodne. Obchod s banánmi je sústredený v rukách obmedzeného počtu spoločností, pričom len päť hlavných nadnárodných spoločností ovláda viac než 80 % celého medzinárodného obchodu s touto plodinou. EÚ, skupina latinskoamerických krajín a Spojené štáty americké dosiahli 15. decembra 2009 dohodu o clách EÚ na dovoz banánov, čím ukončili jeden z najzdĺhavejších a najostrejších sporov v nedávnej histórii mnohostranného obchodného systému. Dohoda pozostáva z troch základných zložiek: z dohodnutého harmonogramu znižovania ciel pre vývozcov banánov s doložkou najvyšších výhod (DNV), z dohody o riešení otázky tropických produktov a výrobkov s klesajúcimi preferenciami v rámci širších rokovaní Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a z finančného balíka vo výške 190 miliónov EUR určeného na pomoc vývozcom banánov z krajín AKT, ktorý sa označuje ako program sprievodných opatrení týkajúcich sa banánov (BAM). Spory týkajúce sa obchodu s banánmi destabilizovali situáciu v dotknutých krajinách, pokiaľ ide o produkciu banánov a obchod s nimi. Vďaka tejto dohode bude svetový obchod s banánmi predvídateľnejší a stabilnejší, čo zároveň povzbudí investície a rast, ako aj zabezpečí, že sa bude venovať väčšia pozornosť širším otázkam týkajúcim sa podmienok produkcie v dodávateľských reťazcoch v rámci obchodu s banánmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne.(IT) Hlasoval som za túto správu a blahoželám pani spravodajkyni k vykonanej práci. Súhlasím s procesom liberalizácie obchodu s banánmi, ktorý vyplýva z dohôd dosiahnutých v rámci Svetovej obchodnej organizácie a dvojstranných dohôd uzatvorených s krajinami Strednej a Južnej Ameriky. Mám však pocit, že je zároveň potrebné chrániť európskych výrobcov, ktorí boli vždy oddaní produkcii a spracovaniu banánov a ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v určitých regiónoch EÚ, ako sú napríklad Guadeloupe, Martinik, Madeira a Azory.

Preto si myslím, že Rada a Komisia by mali na túto situáciu reagovať prostredníctvom dlhodobého posudzovania vplyvov a poskytovania finančnej podpory týmto oblastiam, aby si európski výrobcovia v priebehu postupnej liberalizácie trhu s banánmi mohli zachovať konkurencieschopnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písomne. (CS) Hlasoval som za dohodu o obchode s banánmi, ktorá definitívne ukončuje šestnásťročný obchodný spor o dovoze banánov medzi EÚ a americkými štátmi. Vážnosť problému dokumentujú rozsudky Európskeho súdneho dvora, pred ktorý sa dostal diskriminačný režim dovozu banánov do EÚ. Oceňujem, že dovoz banánov sa konečne zrovnoprávni a ukončí sa neodôvodnené zvýhodňovanie bývalých európskych kolónií, ktoré deformuje svetový obchod s banánmi. Aj po zrovnoprávnení obchodných podmienok sa však bude s doposiaľ zvýhodňovanými poľnohospodármi z Afriky, Karibiku a Tichomoria naďalej zaobchádzať preferenčne. Ako kompenzačné opatrenie pre nich bola pripravená podpora vo výške 200 miliónov EUR, ktorá im má pomôcť pripraviť sa na tvrdší konkurenčný boj. Obávam sa však, že skôr či neskôr budeme musieť akceptovať skutočnosť, že africké banány pre svoju nižšiu kvalitu a vyššie náklady na produkciu jednoducho neobstoja v konkurencii s latinskoamerickými banánmi. Zároveň chcem vyjadriť nádej, že po úspešnom ukončení rokovaní o banánoch príde na rad zníženie dovozného cla aj na ďalšie tropické ovocie, čo by malo znížiť ceny týchto plodín a mali by z toho prospech všetci občania EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (S&D), písomne. (DA) Podporujeme uzatvorenie Ženevskej dohody o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a viacerými latinskoamerickými krajinami a dohody so Spojenými štátmi americkými. V tejto súvislosti podporujeme aj to, že okrem pravidelnej pomoci EÚ dostanú hlavní vývozcovia banánov z krajín AKT dodatočnú podporu prostredníctvom programu sprievodných opatrení týkajúcich sa banánov (BAM). Sme proti zvýšeniu pomoci EÚ pre výrobcov EÚ, ktorých sa táto dohoda dotýka (odsek 19 a 20 návrhu), a vo všeobecnosti sa domnievame, že poľnohospodárska pomoc EÚ by sa mala postupne zrušiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za odporúčanie týkajúce sa dohôd o obchode s banánmi, pretože sa domnievam, že podpísanie týchto dohôd ukončí spory v rámci WTO a prispeje k stabilite svetového trhu s banánmi. Som však presvedčená, že je nevyhnutné zabezpečiť rešpektovanie záujmov a osobitných potrieb producentov banánov z najodľahlejších regiónov, konkrétne zvýšením dostupných finančných prostriedkov v rámci programu osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI).

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Pestovanie banánov je štvrtým najväčším trhom na svete, na ktorom sa zúčastňuje len obmedzený počet producentských krajín. Z celej produkcie je na medzinárodný obchod určených len 20 %. EÚ, skupina latinskoamerických krajín a Spojené štáty americké dosiahli 15. decembra 2009 dohodu o clách na dovoz banánov. Tým sa ukončil spor predložený Svetovej obchodnej organizácii, ktorý sa týkal európskej diskriminácie voči latinskoamerickým výrobcom v prospech producentov z krajín africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT), a zároveň prebehla reforma politík EÚ so zameraním na postupné zníženie cla zo súčasnej úrovne 176 EUR na tonu na konečnú úroveň 114 EUR na tonu do roku 2017. Krajiny AKT preto prídu o konkurencieschopnosť, čo môže mať napriek oslobodeniu od cla, ktoré majú tieto krajiny zaručené, negatívne hospodárske a sociálne dôsledky. Táto dohoda má podľa všetkého určité pozitíva, je však nevyhnutné vykonať posúdenie vplyvu, pokiaľ ide o schopnosť krajín AKT reagovať na zmeny na trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Toto uznesenie sa zaoberá uzatvorením Ženevskej dohody o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a určitými latinskoamerickými krajinami a ďalšej dohody o obchode s banánmi medzi EÚ a USA. Za toto uznesenie som hlasoval nielen preto, že žiada Komisiu, aby objasnila, či dohoda o financovaní zabezpečuje zvýšenie súčasnej sumy na rozvoj, ale predovšetkým preto, že venuje osobitnú pozornosť európskym výrobcom v tomto poľnohospodárskom odvetví, ktoré sa nachádza v najodľahlejších regiónoch Európy. Je to prípad Madeiry, ktorá má vysokú mieru nezamestnanosti, uznesenie teda prispieva k zvýšeniu sociálnej a hospodárskej súdržnosti. Preto dúfam, že sumy vyčlenené na program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI) sa zvýšia, aby európski producenti banánov odolali konkurencii spôsobenej rastúcou mierou liberalizácie tohto odvetvia na základe nových dohôd.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za dohodu o obchode s banánmi uzatvorenú s 11 latinskoamerickými krajinami a Spojenými štátmi americkými. Odsúhlasením tejto dohody dnes Európsky parlament ukončil dlhotrvajúcu banánovú vojnu. Vítam skutočnosť, že dohoda v záujme zníženia dosahu na najchudobnejšie krajiny AKT, ktorých základné hospodárstvo je založené na banánoch, navrhuje finančný nástroj, ktorý im má pomôcť zmodernizovať a diverzifikovať výrobu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písomne. (CS) So zreteľom na predložené návrhy, stanoviská Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice k predloženým podkladom v súvislosti so zmenou pravidiel prístupu tejto poľnohospodárskej komodity na trhy EU a na príslušné pravidlá medzinárodného obchodu v súvislosti s dovozom a vývozom by som chcel uviesť svoje stanovisko, ktoré sa zhoduje s názorom českej vlády v tejto oblasti. Česká vláda podporuje zmenu dovozných režimov, ktorá upravuje colné zaťaženie dovozu tejto poľnohospodárskej komodity z tretích krajín, a víta Ženevskú dohodu, ktorá upravuje obchodovanie s ňou. Samotná poľnohospodárska produkcia a medzinárodný obchod s touto komoditou, predovšetkým prístup na trh EÚ, sú pre mnohé dotknuté krajiny kľúčovými otázkami. Túto skutočnosť by sme mali brať do úvahy vždy pri vytváraní spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Ako vyplýva z textu, prerokované podmienky by mali prispieť k vytvoreniu istej stability v tomto odvetví. Základom by však malo zostať posudzovanie vplyvov na dotknuté krajiny v spojení s odhadom možného rozvoja z dlhodobého hľadiska. Napriek priorite, ktorou je úprava pravidiel medzinárodného obchodu, by sme nemali zabúdať na význam tejto komodity pre konečných spotrebiteľov. Je dôležité zachovať primerané nutričné hodnoty a ekologickú produkciu tejto potraviny. V konečnom dôsledku by sa nemalo zabúdať na primeranú kvalitu, ktorá by mala byť uprednostnená pred kvantitou.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Tieto dohody sú jednoducho výsledkom nátlaku vyvíjaného hlavnými nadnárodnými spoločnosťami obchodujúcimi s banánmi pod vľúdnym dohľadom WTO. Umelo vytvára rovnaké podmienky medzi krajinami vyvážajúcimi banány. V skutočnosti schvaľuje hrozné mzdové politiky a zánik demokracie, ktoré nadnárodné spoločnosti ako Chiquita a Dole spôsobujú v latinskoamerických krajinách. Vôbec nereaguje na ich environmentálne trestné činy. Z dohôd o hospodárskom partnerstve vyplýva, že dosiahnuť rovnosť je možné len zavedením rovnosti. Doposiaľ boli dohody Európskej komisie na celosvetovej úrovni opakom rovnosti. Táto dohoda je preto ilúziou a súčasťou škodlivej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Banány sú po ryži, pšenici a kukurici štvrtou najdôležitejšou plodinou na svete a musím teda uvítať koniec jedného z technicky najzložitejších, politicky najchúlostivejších a obchodne najvýznamnejších právnych sporov, ktoré doteraz Svetová obchodná organizácia riešila. Zároveň sa však domnievam, že táto dohoda nie je dokonalá a môže viesť k problémom v budúcnosti. Z tohto dôvodu vyzývam Komisiu, aby čo najskôr predložila posúdenie vplyvu dohôd o obchode s banánmi na rozvojové krajiny, ktoré sú producentmi banánov, a na najodľahlejšie regióny Európy do roku 2020, aby sme mohli posúdiť problémy týchto krajín a primerane konať a podľa potreby upraviť a posilniť program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI).

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Tieto dohody ukončili spor, ktorý vyše 15 rokov spôsoboval nezhody medzi Európou a latinskoamerickými krajinami pestujúcimi banány, ako aj USA, ktoré odsudzovali preferenčné zaobchádzanie zo strany Európy s vývozom zo skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT).

Odteraz bude Európska únia postupne znižovať dovozné clá na banány z Latinskej Ameriky. Banány z krajín AKT však budú mať naďalej bezcolný prístup do Európskej únie. Hlavné krajiny AKT pestujúce banány navyše dostanú pomoc z rozpočtu EÚ do výšky 200 miliónov EUR, čo im pomôže prispôsobiť sa tvrdšiemu konkurenčnému boju zo strany Latinskej Ameriky.

Musíme však predovšetkým zabezpečiť, aby táto dohoda nemala negatívny vplyv na malých producentov prostredníctvom posilnenia monopolného postavenia veľkých amerických nadnárodných spoločností, ktoré ovládajú trh s banánmi v latinskoamerických krajinách. Je nutné posúdiť vplyv týchto dohôd na producentov v rozvojových krajinách a v najodľahlejších regiónoch Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) V decembri roku 2009 bola uzatvorená dohoda, ktorá ukončila dlhotrvajúci spor medzi EÚ a Svetovou obchodnou organizáciou týkajúci sa dovozu banánov. Pozostáva z troch hlavných požiadaviek, ktoré musia splniť dodávatelia banánov z afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) a latinskoamerických krajín. Jej cieľom je vyplniť údajné medzery. EÚ sa navyše zaväzuje, že bude prísne kontrolovať dovozné clá na banány. Zdržal som sa hlasovania, keďže niektoré body tejto správy, predovšetkým body týkajúce sa tarifných dohôd, sa nepodarilo úplne vyriešiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. − (DE) Ženevská dohoda má ukončiť takzvanú banánovú vojnu. Musíme však počítať s ďalšími konfliktmi, pretože latinskoamerické krajiny požadujú oveľa významnejšie zníženie ciel. Mnohé tretie krajiny sa navyše pokúšajú dostať banány zo svojej produkcie na európsky trh bez colnej povinnosti pod zámienkou osobitného prístupu k spotrebiteľom. Mohlo by to spôsobiť značné škody. EÚ opäť urobila neodôvodnené ústupky, z ktorých budú mať v konečnom dôsledku prospech len nadnárodné spoločnosti. Z týchto dôvodov som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohôd o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a krajinami Severnej a Južnej Ameriky, ako aj latinskoamerickými krajinami, má veľký význam z toho hľadiska, že uľahčuje obchodovanie s jednou z najbežnejších plodín na svete po ryži, pšenici a kukurici. Hlasoval som za správu pani Balzaniovej, pretože takéto dohody umožňujú väčší rozsah obchodovania a vyššiu mieru diverzifikácie distribúcie tohto produktu, keďže len malý počet producentských krajín sa podieľa na obchode s banánmi, ktorý je obmedzený na vybranú skupinu nadnárodných spoločností ovládajúcich vyše 80 % medzinárodného obchodu s touto plodinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Hlasovala som za odporúčanie týkajúce sa dohôd o obchode s banánmi, pretože tieto dohody ukončia spory v rámci WTO a prispejú k stabilite svetového trhu s banánmi. Som však presvedčená, že je nevyhnutné zabezpečiť rešpektovanie záujmov a osobitných potrieb producentov banánov z najvzdialenejších regiónov, konkrétne zvýšením dostupných finančných prostriedkov v rámci programu osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI). Situácia v Európskej únii je veľmi osobitná, pretože banány sú štvrtou najdôležitejšou plodinou na svete a počet krajín, ktoré ju pestujú, je obmedzený. Z celosvetovej produkcie je na medzinárodný obchod určených len 20 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) EÚ, skupina latinskoamerických krajín a Spojené štáty americké dosiahli 15. decembra 2009 dohodu o clách EÚ na dovoz banánov, čím ukončili zdĺhavý spor týkajúci sa preferenčného zaobchádzania EÚ s dovozom banánov z afrických, karibských a tichomorských krajín (AKT) v neprospech dovozu tejto plodiny z Latinskej Ameriky. V zmysle tejto dohody bude EÚ postupne znižovať dovozné clá na banány z Latinskej Ameriky zo súčasnej úrovne 176 EUR na tonu na úroveň 114 EUR na tonu do roku 2017, čo bude mať nepochybne negatívny vplyv na krajiny AKT a najodľahlejšie regióny EÚ pestujúce banány. Preto je nevyhnutné pozorne zvážiť dôsledky tejto dohody a prijať primerané podporné opatrenia pre producentov z krajín AKT a najodľahlejších regiónov EÚ. V tejto súvislosti je okrem plánovanej dodatočnej pomoci hlavným krajinám AKT vyvážajúcim banány, ktorá je známa pod názvom sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov (BAM), nevyhnutné upraviť podporný balík pre domácich výrobcov EÚ v rámci rozpočtu programu osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI) a pomôcť im prispôsobiť sa účinkom týchto zmien na svetový trh banánov.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Banány sú štvrtou najdôležitejšou plodinou na svete a vo významnej miere prispievajú k celosvetovej potravinovej bezpečnosti. Z celej produkcie je však na medzinárodný obchod určených len 20 %. Obchod s banánmi je sústredený v rukách piatich hlavných nadnárodných spoločností, ktoré ovládajú viac než 80 % celého medzinárodného obchodu s touto plodinou.

EÚ, skupina latinskoamerických krajín a Spojené štáty americké odsúhlasili 15. decembra 2009 nový tarifný režim, čím ukončili zdĺhavý spor týkajúci sa skutočnosti, že africké, karibské a tichomorské krajiny (AKT) mohli vyvážať banány do Európy za priaznivejšie tarify, čo narúšalo trh v neprospech producentov z Južnej Ameriky. Vďaka tejto dohode bude svetový trh s banánmi predvídateľnejší a stabilnejší, čo zároveň povzbudí investície a rast v tomto odvetví.

Parlament by mal teraz zabezpečiť, aby Komisia a Rada predložili osobitné iniciatívy na posilnenie obchodného postavenia pestovateľov banánov a aby mu čo najskôr predložili posúdenie vplyvu dohôd na rozvojové krajiny a najodľahlejšie regióny EÚ, v ktorých sa pestujú banány. A nakoniec by sme sa za žiadnych okolností nemali pokúšať financovať krajiny AKT, ktoré pestujú banány, presunutím finančných prostriedkov z rozvojovej spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písomne. − Hlasovala som za toto odporúčanie, pretože EÚ bola obvinená z porušovania pravidiel obchodu, keďže dovážala banány z afrických, karibských a tichomorských krajín bez cla, pričom vyžadovala vysoké dane od ostatných krajín. Preto vítam ukončenie tejto obchodnej vojny.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrice Tirolien (S&D), písomne. (FR) Je nemožné oddeliť Ženevskú dohodu od ostatných dohôd, ktoré Komisia následne uzatvorila. Krátko po podpísaní Ženevskej dohody sa značne znížilo clo pre Kolumbiu a Peru, čo potvrdilo, že táto dohoda neposkytuje žiadnu právnu istotu a že nevyriešila spor týkajúci sa obchodu s banánmi, ako tvrdí. Toto rôzne zaobchádzanie podnietilo Ekvádor a Guatemalu k tomu, aby požadovali rovnaké zaobchádzanie a hrozili podaním ďalších odvolaní WTO. Táto dohoda okrem toho vážne narúša odvetvie, ktoré zabezpečuje nespočetné množstvo pracovných miest nielen v našich partnerských krajinách AKT, ale aj v najodľahlejších regiónoch. Pomoc, ktorú EÚ poskytuje na podporu producentov v najodľahlejších regiónoch, sa vyčísľuje na základe zákonov schválených v rámci WTO v roku 2006. Program POSEI však nepočítal s dohodou z decembra roku 2009 ani s dohodou s andskými krajinami. Pokiaľ ide o pomoc vyčlenenú pre producentov z krajín AKT, nestačí, ak im umožníme prispôsobiť sa novému tarifnému režimu. Ak niekto vyjadrí súhlas s touto dohodou, znamená to, že podporuje stratégiu Komisie, ktorá je v rozpore s úsilím EÚ zameraným na najodľahlejšie regióny a krajiny AKT.

 
  
  

Správa: Francesca Balzani (A7-0003/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) So zreteľom na stanoviská, ktoré som uviedol vo svojom predchádzajúcom vysvetlení hlasovania, a keďže nesúhlasím s tým, že tento proces postupoval bez predchádzajúceho posúdenia vplyvu, hoci sa vedelo, že sa týka plodín, ktoré majú veľký význam pre niektoré regióny Európskej únie, napríklad pre najvzdialenejšie regióny, zdržiavam sa tohto hlasovania, čím prejavujem svoj nesúhlas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), písomne. (IT) Banány sú po ryži, pšenici a kukurici štvrtou najdôležitejšou plodinou na svete a vo významnej miere prispievajú k potravinovej bezpečnosti.

EÚ, skupina latinskoamerických krajín a Spojené štáty americké dosiahli v decembri roku 2009 dohodu o colných sadzbách EÚ na dovoz banánov. Uzatvorením tejto dohody ukončili jeden z najzdĺhavejších sporov v nedávnej histórii mnohostranného obchodného systému. Politiky EÚ v oblasti dovozu banánov boli donedávna predmetom sporu na pôde WTO trvajúceho celé desaťročia, v ktorom sa EÚ dostala do konfliktu s niekoľkými latinskoamerickými producentmi banánov a so Spojenými štátmi americkými.

Nemôžeme však prehliadať to, že tarifné zmeny vyplývajúce zo zavedenia tejto dohody môžu mať negatívny vplyv na živobytie producentov banánov z EÚ. Preto vyzývam Komisiu, aby v nasledujúcich mesiacoch zabezpečila seriózne, nezávislé posúdenie vplyvu v záujme odhalenia prípadných negatívnych účinkov a dôsledkov nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu k producentom banánov v rámci EÚ. Zároveň by mala zvýšiť opatrenia pomoci naplánované v rámci programu POSEI (programu osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter).

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Hlasovala som za správu o návrhu, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady o colných sadzbách na banány. Režim EÚ týkajúci sa dovozu banánov umožňoval, aby sa do EÚ každý rok bezcolne doviezlo 775 000 ton tohto ovocia z krajín AKT, zatiaľ čo všetci ostatní vývozcovia (dodávatelia s doložkou najvyšších výhod (DNV)) museli platiť clo vo výške 176 EUR na tonu banánov. Mnohé latinskoamerické krajiny dlho tvrdili, že tento dovozný režim predstavuje nezákonnú diskrimináciu v prospech banánov z krajín AKT a porušuje pravidlá WTO o kvantitatívnych obmedzeniach. V zmysle tejto dohody bude EÚ postupne znižovať clá na dovoz banánov z Latinskej Ameriky na konečnú úroveň 114 EUR na tonu. Dohoda zároveň obsahuje doložku, v ktorej sa uvádza, že latinskoamerickí vývozcovia banánov upustia od všetkých opatrení voči EÚ v rámci WTO: „hneď ako WTO potvrdí nový colný sadzobník EÚ, latinskoamerické krajiny dodávajúce banány ukončia všetky svoje spory s EÚ v rámci WTO a upustia od všetkých nárokov, ktoré vzniesli voči EÚ po vstupe nových členských štátov do Únie alebo v čase, keď EÚ v roku 2006 zmenila svoje clo vzťahujúce sa na banány“ a nebudú v rámci kola rokovaní v Dauhe požadovať ďalšie znižovanie ciel na banány.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za správu o colných sadzbách na banány, ktorej cieľom je uplatniť nové clá stanovené v Ženevskej dohode, ktorej podpísanie by malo prispieť k stabilite a predvídateľnosti svetového trhu s banánmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) EÚ, skupina latinskoamerických krajín a Spojené štáty americké dosiahli 15. decembra 2009 dohodu o clách na dovoz banánov. Tým ukončili spor predložený Svetovej obchodnej organizácii, ktorého predmetom bola európska diskriminácia voči latinskoamerickým producentom banánov v prospech afrických, karibských a tichomorských producentov a zároveň bola zavedená reforma politík EÚ so zameraním na postupné zníženie cla zo súčasnej úrovne 176 EUR na tonu na konečnú úroveň 114 EUR na tonu do roku 2017. Po odsúhlasení Ženevskej dohody týkajúcej sa obchodovania s banánmi bude nevyhnutné zaviesť potrebné legislatívne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a úpravy, ktoré zaručia účinné uplatnenie tejto dohody. V tejto súvislosti je nutné zrušiť súčasné nariadenie Rady (ES) č. 1964/2005 o colných sadzbách na banány, ktoré stanovuje clo vo výške 176 EUR na tonu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Colné sadzby platné pre obchod s banánmi boli stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1964/2005. Po nedávnych rokovaniach medzi Európskou úniou a krajinami pestujúcimi banány, ktoré viedli k vzniku nových dohôd, konkrétne Ženevskej dohody, a ukončili zdĺhavé spory v rámci Svetovej obchodnej organizácie, je nevyhnutné zrušiť vyššie uvedené nariadenie. Hoci sa nepodarilo dosiahnuť úplný konsenzus, vítam tento ďalší pokrok v rámci konečného záväzku EÚ zaradiť túto problematiku do ďalšieho kola rokovaní a vyjadrujem plný súhlas so zrušením colnej sadzby, ktorú stanovuje nariadenie Rady (ES) č. 1964/2005 z 29. novembra 2005.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne.(PT) Táto dohoda je dobrým príkladom moci nadnárodných spoločností a úlohy Svetovej obchodnej organizácie ako fóra, ktoré obhajuje ich záujmy. Zároveň nám opäť ukazuje, že Európska únia sa tiež považuje za nástroj v službách záujmov nadnárodných spoločností. Vďaka tejto dohode sa podiel na trhu nadnárodných spoločností z USA, ktoré už dnes ovládajú vyše 80 % celosvetového obchodu s banánmi, ešte zväčší, pričom Komisia priznáva, že ide o záujmy, ktoré sa prostredníctvom tejto dohody snažila utíšiť.

Práve tieto nadnárodné spoločnosti sú obviňované a odsudzované za porušovanie ľudských práv, zabavovanie pôdy pôvodných obyvateľov a podporovanie takmer otrockých pracovných podmienok, pričom toto všetko podporuje z environmentálneho hľadiska neudržateľné a intenzívne modely produkcie. Ako pani spravodajkyňa sama priznáva, dohoda na druhej strane ohrozí prežitie tisícov malých a stredných producentov v afrických, karibských a tichomorských, ako aj európskych krajinách.

Opäť sme svedkami toho, že malí a strední producenti, sociálne a pracovné práva, ako aj ochrana životného prostredia sú naďalej obetou na oltári voľného obchodu a v rámci oficiálnej rozpravy sa menia na prázdne sľuby, ktoré sa v praxi každý deň pošliapavajú.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za toto uznesenie o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1964/2005 o colných sadzbách na banány. Je to nevyhnutné preto, aby bol výsledkom hlasovania súhlas s dohodou o obchode s banánmi uzatvorenou v rámci WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Je neštandardné podľahnúť vydieraniu zo strany nadnárodných spoločností a spätne vyplácať clá. Európska únia by mohla mať toľko slušnosti, aby použila milióny, ktoré vkladá do tohto prípadu, na to, aby zmiernila utrpenie zámorského obyvateľstva, ktoré bude obeťou dohôd uzatvorených práve v čase, keď ho zasiahla kríza.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Musím uvítať koniec jedného z technicky najzložitejších, politicky najchúlostivejších a obchodne najvýznamnejších právnych sporov, ktoré doteraz riešila Svetová obchodná organizácia (WTO). Po prijatí tejto novej dohody musíme upraviť nariadenie Rady (ES) č. 1964/2005. V zmysle dohody o znížení colných sadzieb zo súčasnej úrovne 176 EUR na tonu na 114 EUR na tonu do roku 2017 je nutné toto nariadenie zrušiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Z vlny nadšenia, s ktorou poslanci tohto Parlamentu hlasovali o znížení ciel na banány dovážané z Latinskej Ameriky, jasne vyplýva, že mnohí kolegovia poslanci si neuvedomujú, aký význam má táto otázka pre Európsky parlament. Každý rok schvaľujeme rozpočet vrátane financovania pomoci, a to aj pomoci pre latinskoamerické krajiny. Ak dnes znížime dovozné clá na banány z Latinskej Ameriky, zvýši sa konkurencieschopnosť tohto produktu. To znamená, že sa zvýši množstvo dopestovaných banánov a počet vytvorených pracovných miest, čo umožní zníženie finančnej pomoci pre latinskoamerické krajiny. To znamená, že Európska únia dosiahne značné úspory v rámci finančných prostriedkov vyčlenených na vzťahy s rozvojovými krajinami. To je však už ďalšia vec. Vedome som podporil túto iniciatívu bez úsmevu na tvári.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Banány sú po ryži, pšenici a kukurici štvrtou najdôležitejšou plodinou na svete. V roku 2008 sa len v EÚ predalo viac ako 5,4 milióna ton banánov. EÚ má však problém. Päť nadnárodných spoločností ovláda 80 % medzinárodného obchodu s banánmi. Prostredníctvom dohody dosiahnutej v decembri roku 2009 sa konečne ukončil spor medzi EÚ a Svetovou obchodnou organizáciou, ktorý trval celé desaťročia a ktorý sa týkal preferenčného zaobchádzania zo strany EÚ s banánmi dovážanými z afrických, karibských a tichomorských krajín (AKT) v neprospech banánov z Latinskej Ameriky. Zdržal som sa hlasovania, pretože nemôžeme zaručiť, že sme náležite zohľadnili oprávnené záujmy všetkých zúčastnených strán.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne.(IT) Hlasoval som za správu pani Balzaniovej o zrušení nariadenia Rady z roku 2005 o colných sadzbách na banány z latinskoamerických krajín. O tejto problematike sa rokovalo aj v rámci WTO, keďže niektoré latinskoamerické krajiny odsúdili diskriminačný a nezákonný charakter nariadenia o dovoznom režime EÚ, ktoré stanovovalo colné sadzby pre krajiny Južnej Ameriky a robilo ústupky krajinám AKT. Považoval som za svoju povinnosť hlasovať za zrušenie nariadenia, ktoré na medzinárodnej úrovni spôsobilo len spory a destabilizovalo prostredie produkcie banánov a obchodovania s nimi v rámci dotknutých krajín. Vďaka novej dohode bude svetový obchod s banánmi predvídateľnejší a stabilnejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Hlasovala som za správu A7-0003/2011, ale podporujem myšlienku, že je nutné predložiť posúdenie vplyvu na najodľahlejšie regióny, keďže pestovanie banánov je kľúčovou zložkou miestneho hospodárstva v mnohých z týchto regiónov. Keďže momentálne prebieha revízia nariadenia ustanovujúceho program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI), Komisia musí preskúmať možnosti vyššie uvedených regiónov v súvislosti s ochranou pred negatívnymi vonkajšími dôsledkami. Výsledkom Ženevskej dohody o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a latinskoamerickými krajinami, ako sú Brazília, Kolumbia, Kostarika, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Peru a Venezuela, je zníženie ciel na banány do roku 2017. Európske vnútorné právne predpisy bude nutné upraviť zrušením nariadenia (ES) č. 1964/2005 o colných sadzbách na banány. Prípadný výsledok tejto dohody, čiže postupná liberalizácia tohto odvetvia a otváranie európskeho trhu dovozu banánov, bude mať nepochybne negatívny vplyv na domácu produkciu banánov v rámci Európy a na túto problematiku je nutné reagovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Banány sú po ryži, pšenici a kukurici štvrtou najdôležitejšou plodinou na svete a vo významnej miere prispievajú k potravinovej bezpečnosti. Vo väčšine krajín, v ktorých sa pestujú banány, je však ich produkcia určená výhradne pre domáci trh a príležitostne pre regionálne trhy, zatiaľ čo iba s 20 % celosvetovej produkcie sa obchoduje medzinárodne. Podľa údajov uvedených v správe si spotrebitelia v EÚ v roku 2008 kúpili viac ako 5,4 milióna ton banánov. EÚ doviezla takmer 90 % svojej spotreby banánov, pričom 72,5 % pochádzalo z Latinskej Ameriky a 17 % z afrických, karibských a tichomorských krajín (AKT). Preto som presvedčený, že táto správa je veľmi dôležitá, čo potvrdzujem svojím hlasom za dosiahnutú dohodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Dňa 31. marca 2010 bola podpísaná Ženevská dohoda o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a Brazíliou, Kolumbiou, Kostarikou, Ekvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Mexikom, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou, ktorá zabezpečuje postupné zníženie ciel na dovoz banánov z týchto krajín. Prvým znížením, ktoré sa so spätnou účinnosťou uplatnilo k 15. decembru 2009, čiže ku dňu parafovania dohody, sa clo znížilo na 148 EUR na tonu. Clo sa bude následne znižovať každý rok po siedmich častiach, pričom tento proces je možné pozastaviť na obdobie maximálne dvoch rokov, ak sa v rámci kola rokovaní WTO v Dauhe nedosiahne dohoda o podmienkach týkajúcich sa poľnohospodárskych produktov. Konečná colná sadzba vo výške 114 EUR na tonu by sa mala dosiahnuť najneskôr do 1. januára 2019. Po uzatvorení tejto dohody je preto teraz potrebné zrušiť nariadenie Rady (ES) č. 1964/2005 z 29. novembra 2005, ktoré stanovilo colnú sadzbu na dodávku banánov s doložku najvyšších výhod EÚ vo výške 176 EUR na tonu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne.(PT) Výsledkom podpísania medzinárodnej Ženevskej dohody o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a latinskoamerickými krajinami, ako sú Brazília, Kolumbia, Kostarika, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Peru a Venezuela, má byť postupné zníženie ciel na dovoz banánov do roku 2017.

Európske vnútorné právne predpisy preto bude nutné prispôsobiť podmienkam tejto dohody. To si vyžiada zrušenie nariadenia (ES) č. 1964/2005 o colných sadzbách na banány, o ktorom dnes hlasujeme. Podmienky tejto dohody, čiže postupná liberalizácia tohto odvetvia a otváranie európskeho trhu dovozu banánov, bude mať nepochybne vplyv na domácu produkciu v rámci tohto odvetvia v Európe.

Je nevyhnutné, aby Európska komisia predložila posúdenie vplyvu na najodľahlejšie regióny, ako je napríklad Madeira, odkiaľ pochádzam. Pestovanie banánov je kľúčovou zložkou hospodárstva viacerých najodľahlejších regiónov, pričom v súvislosti s ich postavením, ktoré je zakotvené v Lisabonskej zmluve, je podľa môjho názoru nutné upraviť program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI).

 
  
  

Správa: Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Súhlasím so súčasnou správou, lebo zohľadňuje aktuálnu potrebu spojiť a zvýšiť funkčnosť a účinnosť zneškodňovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Napriek pozitívnym údajom, podľa ktorých sa vyzbiera približne 85 % tohto druhu odpadu, predsa len zisťujeme, že pri porovnaní zozbieraného množstva s celkovým počtom zariadení, ktoré sú uvádzané na trh, vychádza, že sa vyzbiera 65 % predaných zariadení. Veľká časť týchto údajov sa však neoznamuje na úradné miesta alebo sa náležite nespracúva.

Súhlasím aj s myšlienkou, že vykonávanie smernice môže zvýšiť množstvo spracovaného a oznámeného odpadu, najmä pokiaľ ide o podiel zberu, zodpovednosť za dosiahnutie cieľa zberu a zodpovednosť spotrebiteľov. Uplatňovanie smernice zabezpečí jasnejšie pravidlá zberu, normy spracovania a recyklácie a tiež jasnejšie informácie o výsledných nákladoch na zber a spracovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Spracovanie odpadu sa v našej spotrebiteľskej spoločnosti stalo dôležitou otázkou z hospodárskeho hľadiska aj z hľadiska životného prostredia. Recyklácii odpadu v Európe sa na tejto schôdzi dostalo dôležité miesto: smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení a uznesením o hospodárení s odpadom v Kampánii sme vyjadrili svoj názor na tému, ktorá je technického aj politického charakteru. Nikoho neprekvapí, že každoročne vyprodukujeme viac elektrického a elektronického odpadu. Výrobky, o ktorých sa tu hovorí, v skutočnosti používame v každodennom živote (telefóny, televízory, počítače a podobne). Odhaduje sa, že v súčasnosti sa recykluje len jedna tretina z 9 miliónov ton každoročne vzniknutého elektrického a elektronického odpadu. Cieľom tejto smernice je zvýšiť toto množstvo a zastaviť plytvanie, ale je to aj otázka zodpovednejšieho správania výrobcov. Členské štáty vyzývame, aby zabezpečili, že účet za zber a spracovanie výrobkov na recykláciu zaplatia výrobcovia. Maloobchodníci a predajcovia výrobkov musia spotrebiteľov, ktorí už vo významnej miere prispievajú k hospodáreniu s odpadom, v tejto úlohe podporovať a pomáhať im.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), písomne. (IT) Myslím si, že efektívne a inovatívne využívanie energie, materiálov a zdrojov je v globalizovanom hospodárstve kľúčovou úlohou.

Ako poukazuje uvedená správa, odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) predstavuje najrýchlejšie rastúci tok odpadu v EÚ. Smernica o OEEZ platná v súčasnosti od členských štátov vyžaduje, aby vykonávali separovaný zber elektrických a elektronických zariadení, a určuje ciele zhodnocovania a recyklácie.

V priebehu prepracovania smernice vyšlo na povrch niekoľko problémov spojených s jej vykonávaním. Vyskytol sa najmä problém s rozširovaním pôsobnosti smernice. Skúsenosti so smernicou odhaľujú obrovské rozdiely v jej interpretácii a uplatňovaní jednotlivými členskými štátmi. Zostaviť konečný zoznam výrobkov nie je uskutočniteľné, pretože trh s elektrickými a elektronickými zariadeniami sa rýchlo mení, a smernicu by teda bolo nutné neustále prepracúvať a nikdy by nebola aktuálna.

Myslím si preto, že je nutné snažiť sa o lepšiu harmonizáciou smernice o OEEZ a tiež znižovať administratívne náklady malých a stredných podnikov v tomto odvetví bez poškodzovania úrovne ochrany životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za návrh smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Odpad z elektrických a elektronických zariadení predstavuje najrýchlejšie rastúci tok odpadu v EÚ a pred nami je teda niekoľko úloh. Podľa posúdenia vplyvu Komisie sa v súčasnosti vyzbiera už 85 % elektronického odpadu. Pri porovnaní zozbieraného množstva s celkovým počtom zariadení, ktoré sú uvádzané na trh, vychádza, že sa vyzbiera 65 % predaných zariadení. Tieto údaje o množstvách sa však neoznamujú na úradné miesta a väčšinou sa ani náležite nespracúvajú: iba 33 % OEEZ sa oficiálne oznamuje, zbiera a spracúva v súlade s požiadavkami smernice. Najväčšou výzvou pri tomto prepracovaní je preto zvýšiť uvedené množstvo. Pokiaľ ide o zabránenie nezákonnej preprave, hlavným východiskovým bodom sú členské štáty. Je zodpovednosťou členských štátov, aby zabezpečili transpozíciu, vykonávanie a kontrolu smernice. Odpad sa stále vo veľkých množstvách nezákonne prepravuje von z EÚ. Príliš často je elektronický odpad podvodne deklarovaný ako použité, ale funkčné zariadenia, a ako taký je vyvážaný z EÚ. Preto by sa pomocou tejto smernice malo zabezpečiť jednoduchšie rozlišovanie medzi odpadom a použitými zariadeniami.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písomne. (CS) Hlasoval som za správu o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení, ktorá rieši veľmi aktuálny problém. Na jednej strane platí, že pokiaľ by sa s týmito zariadeniami riadne nenakladalo, malo by to neodvratné environmentálne a zdravotné dôsledky. Na druhej strane čelíme v tejto súvislosti problému straty surovín, čo je jedna z kľúčových úloh v globalizovanom hospodárstve. Podľa dostupných údajov sa dnes recykluje 85 % elektronického odpadu, ale len 33 % tohto odpadu sa oficiálne oznamuje a spracúva v súlade s ustanoveniami smernice EU. Nemôžem sa bezvýhradne stotožniť so stanoviskom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), podľa ktorého by náklady spojené so zberom, spracovaním, využitím a environmentálne šetrným zneškodňovaním odpadu z elektronických zariadení mali byť hradené podľa zásady „znečisťovateľ platí“. Naopak, som toho názoru, že výrobcovia, maloobchodníci a spotrebitelia by nemali platiť za zber a odvoz odpadu z domácností na zberné miesta, ale že by táto zodpovednosť mala teraz ležať priamo na miestnych orgánoch. Zároveň nevidím problém v tom, aby výrobcovia mali možnosť pri predaji nového výrobku spotrebiteľovi ukázať náklady na zber a recykláciu výrobku. Považujem za prospešné, aby spotrebitelia boli o týchto nákladoch informovaní a tým povzbudení k zodpovednému správaniu v súlade so životným prostredím.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Prevencia odpadu z elektrických a elektronických zariadení a opätovné použitie a recyklácia takéhoto odpadu sú pre udržateľnú výrobu a spotrebu nevyhnutné. Je dôležité znižovať množstvo odpadu určeného na zneškodnenie a prispievať k efektívnemu využívaniu zdrojov. Vyzývam na zlepšenie environmentálneho vplyvu všetkých subjektov zapojených do životného cyklu elektrických a elektronických zariadení, konkrétne výrobcov, distribútorov a spotrebiteľov a najmä tých subjektov, ktoré sú priamo zapojené do zberu a spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber je predbežnou podmienkou na zabezpečenie špecifického spracovania a recyklácie OEEZ a je potrebný na dosiahnutie požadovanej úrovne ochrany zdravia ľudí a životného prostredia. Spotrebiteľov vyzývam, aby sa aktívne podieľali na úspešnosti takéhoto zberu. Preto by sa mali vytvoriť vhodné zariadenia na odovzdávanie OEEZ vrátane verejných zberných miest, kde by mali súkromné domácnosti možnosť odovzdať odpad bezplatne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), písomne. (DE) Nemecká Slobodná demokratická strana (FDP) v Európskom parlamente smernicu o zneškodňovaní odpadu celkovo podporuje. Problémom však zostáva téma fotovoltaických modulov. Neexistuje pochopiteľný dôvod, prečo by malo byť z pôsobnosti nariadení vyňaté celé odvetvie. Máme širokú škálu právnych predpisov upravujúcich tok odpadov. Preto nie je jasné, prečo sa vyníma celé odvetvie, ktoré má vyprodukovať veľké množstvo odpadu. Z tohto dôvodu sa niektorí poslanci strany FDP v Európskom parlamente zdržali hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Úplne súhlasím s cieľom tejto smernice a som presvedčená o tom, že ak máme znížiť environmentálny vplyv odpadu a zvýšiť množstvo recyklovaného odpadu, musíme ho triediť. Na to sú potrebné dve zmeny: použité zariadenia z domácností musia byť náležite zneškodnené a musí sa zlepšiť hospodárenie s nimi. Smernica sa zaoberá obidvoma týmito bodmi, a to s cieľom, s ktorým plne súhlasím.

Musím však poukázať na niekoľko podstatných nedostatkov. Po prvé, stanovené ciele sú príliš ambiciózne a mohli by byť kontraproduktívne. Myslím si tiež, že náklady na zneškodnenie odpadu by mali byť zahrnuté do širšieho systému stimulov a pokút a mali by byť transparentné pre tých, ktorí ich budú musieť znášať. Okrem toho sa tu vyskytli aj iné veľmi dôležité body. Myslím si napríklad, že spotrebiteľské informácie by sa mali poskytovať čo najúčinnejšie, aby sme u ľudí predišli vytváraniu zlozvykov v dôsledku nedostatočných informácií. Vzhľadom na ciele a celkovú štruktúru smernice som za jej prijatie.

Som si však istá, že je tu priestor na zmenu detailov, ktoré je podľa mňa možné zlepšiť. Hovorím predovšetkým o ďalšej záťaži, ktorú bude zber malých spotrebičov určených na zneškodnenie predstavovať pre maloobchodníkov. Takéto zmeny si vyžadujú kompromisy medzi zdravým životným prostredím a udržateľnosťou nášho životného štýlu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jürgen Creutzmann (ALDE), písomne. (DE) Nemecká Slobodná demokratická strana (FDP) v Európskom parlamente smernicu o zneškodňovaní odpadu celkovo podporuje. Problémom však zostáva téma fotovoltaických modulov. Neexistuje pochopiteľný dôvod, prečo by malo byť z pôsobnosti nariadení vyňaté celé odvetvie. Máme širokú škálu právnych predpisov upravujúcich tok odpadov. Preto nie je jasné, prečo sa vyníma celé odvetvie, ktoré má vyprodukovať veľké množstvo odpadu. Z tohto dôvodu som sa zdržal hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Myslím si, že aj výrobcovia musia na úrovni EÚ hrať dôležitú úlohu v procese zhodnocovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Mali by sme pamätať na to, že zhodnocovanie OEEZ predstavuje dôležitý zdroj druhotných surovín, čo je dôvod, pre ktorý by mali výrobcovia podporiť spotrebiteľov, aby sa do tohto procesu zapojili v čo najväčšej miere. Zodpovedný prístup zo strany výrobcov posilňuje inováciu a pomáha zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť, teda ciele, ktoré sú v súlade so stratégiou EÚ 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, lebo si myslím, že vzhľadom na súčasnú neprimeranú rovnováhu v tejto oblasti a na čoraz rýchlejší rast objemu elektrického a elektronického odpadu sa musí s týmto odpadom hospodáriť účinnejšie. Zmena a doplnenie tejto smernice pomôže zlepšiť podiel zberu a právne predpisy týkajúce sa nezákonného vývozu a tiež zabezpečí spravodlivejšie rozdelenie zodpovedností spojených s hospodárením s elektrickým a elektronickým odpadom. V porovnaní s výhodami v oblasti životného prostredia bude mať táto zmena a doplnenie navyše aj pozitívny sociálno-hospodársky dosah na tvorbu nových pracovných miest v odvetví zberu, spracovania a recyklácie použitých elektrických a elektronických zariadení.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o odpade z elektrických a elektronických zariadení, pretože predstavuje návrhy, ktoré by mali prispieť k zníženiu administratívnych poplatkov a mali by posilniť ochranu životného prostredia a ľudského zdravia, keďže predchádzajú nepriaznivému vplyvu, ktorý je výsledkom hospodárenia s OEEZ, alebo ho obmedzujú, a to je pre spoločnosť prínosom.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Odpad z elektrických a elektronických zariadení sa v celej EÚ zvyšuje geometrickým radom a dnes jeho spracovanie a recyklácia v európskom kontexte predstavuje zvlášť dôležitú úlohu. Aj keď odhliadneme od otázok životného prostredia a verejného zdravia, ktoré predstavujú samostatnú problematiku, platí, že ak suroviny opätovne nepoužívame, vedie to k neefektívnosti a ďalším nákladom výrobného systému, ktoré je možné vyriešiť lepším využívaním materiálov, z ktorých sú uvedené zariadenia vyrobené.

Teraz, keď máme viac informácií o výrobkoch, na ktoré sa smernica vzťahuje, chcem, aby EÚ čoraz účinnejšie využívala elektronické a elektrické prístroje a zariadenia a opätovne ich používala environmentálne bezpečným a sociálne zodpovedným spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Je absolútne nevyhnutné, aby sme stanovili jasné pravidlá a ciele hospodárenia s OEEZ a tým udržateľne konsolidovali vnútorný trh a zlepšovali kvalitu životného prostredia v Európskej únii, a tiež aby sme zhodnocovali strategické suroviny. Potrebujeme sa naučiť, ako lepšie využívať dostupné prostriedky, a to najmä vzhľadom na známy nedostatok surovín, a ako oceniť bohatstvo či pridanú hodnotu, ktorú pre naše hospodárstvo predstavuje odpad. Vzhľadom na rozdiely v oblasti zberu OEEZ v rámci EÚ – od 16 kg na osobu ročne po 1 kg – chcem zdôrazniť potrebu posilniť úsilie o harmonizáciu a stanoviť minimálne 4 kg na osobu do roku 2012, čo je úplne opodstatnené. Je dôležité, aby sme vo vyspelej Európe dosiahli cieľ, ktorým je do roku 2016 vyzbierať 85 % elektrického a elektronického odpadu (podľa pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý som predložil vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a ktorý bol prijatý) a recyklovať 50 % až 75 % tohto odpadu. Tiež by som chcel poukázať na svoj návrh, ktorý výbor prijal, aby členské štáty každoročne odovzdávali údaje o objeme vzniknutého OEEZ.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Toky odpadu z elektrických a elektronických zariadení sa v Európskej únii zvyšujú. Vzhľadom na túto skutočnosť sa navrhuje pozmeniť a doplniť smernicu z roku 2002, ktorá platí doteraz. Zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení je dôležitý a nevyhnutný, a to nielen z hľadiska možného vplyvu tohto odpadu na životné prostredie a verejné zdravie, ale tiež z hľadiska straty druhotných surovín v prípade, že sa tieto procesy neuskutočnia, a to predstavuje vážny problém. V EÚ sa už vyzbiera približne 85 % vzniknutého odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Tento odpad sa však nezákonne prepravuje von z EÚ, čo podčiarkuje dôležitú úlohu, ktorú majú pri monitorovaní a kontrole zberu a spracovania členské štáty.

Navrhovaná smernica umožňuje členským štátom viaceré možné prístupy: od obmedzovania počtu spoločností oprávnených na zber odpadu zo zariadení cez zvyšovanie počtu zberných miest až po nútenie výrobcov do zavedenia systémov odmien za doručenie odpadu pre spotrebiteľov. V každom prípade je cieľom viac recyklovať a opätovne používať. My sme preto hlasovali za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), písomne.(PL) Elektrický a elektronický odpad sa recykluje úplne odlišným spôsobom. Elektrický odpad sa demontuje a potom recykluje, kým elektronický odpad sa po počiatočnej demontáži zvyčajne spracúva chemicky. Tieto dve skupiny sa výrazne líšia hmotnosťou, čo znamená, že elektrický odpad zvyšuje podiel zberu, kým elektronický odpad, ktorý je bohatý na zlato, striebro a vzácne kovy, často končí na skládkach odpadu. Pokrok v oblasti elektrických a elektronických zariadení znamená dlhšiu životnosť, znižovanie hmotnosti jednotlivých spotrebičov v dôsledku miniaturizácie a znižovanie spotreby energie. K týmto cieľom by mala smerovať aj časť našej inovačnej činnosti, ktorá by mala zahŕňať aj dizajn uľahčujúci zhodnocovanie.

Ustanovenia tejto smernice, žiaľ, nestimulujú inovatívnosť a tok odpadu rastie hrozivým tempom. Na dosiahnutie tohto návrhu by sa mala pre výrobcu alebo dovozcu zaviesť primeraná daň súvisiaca s uvedením výrobku na trh. Finančné prostriedky získané týmto spôsobom môžu použiť inovatívne malé a stredné podniky zapojené do trhovo orientovaného zhodnocovania druhotných materiálov z odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Táto smernica prevádza administratívnu potrebu organizovať zber a následné spracovanie veľmi odlišných a zložitých technických štruktúr, ktoré sa zároveň veľmi ťažko recyklujú, na členské štáty. Tieto výrobky prichádzajú na trh v týchto krajinách, a preto by mali podliehať tamojším zákonom trhu. Skutočnosť, že trhové mechanizmy sa, žiaľ, pri recyklácii odpadu náležite nepoužívajú, znamená, že na návrhu uznesenia je potrebné ešte popracovať. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne. (FR) Hlasoval som za smernicu, lebo je jednoznačne potrebné odovzdávať a recyklovať odpad z elektrických a elektronických zariadení.

Európsky parlament však uplatňuje dvojaké normy, keď uvádza, že do pôsobnosti smernice by mali patriť všetky elektrické a elektronické zariadenia vrátane lámp a malých spotrebičov na starostlivosť o telo, ako sú holiace strojčeky a zubné kefky, kým fotovoltaické moduly sú z jej pôsobnosti vyňaté.

Hoci by sme mali podporovať solárnu energiu, fotovoltaické moduly obsahujú materiály, ktoré škodia životnému prostrediu aspoň toľko ako elektrická zubná kefka.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne.(FR) Verejnosť má právo dozvedieť sa prostredníctvom primeraného označenia, či cena nového výrobku zahŕňa náklady na jeho zber, spracovanie a zneškodnenie. Ľutujem, že Parlament dnes toto opatrenie neprijal, a v priebehu rokovaní sa budem zasadzovať o to, aby sa tento viditeľný príspevok k ekológii zachoval v tých členských štátoch, v ktorých sa uplatňuje.

Len jedna tretina z 9 miliónov ton každoročne vzniknutého elektrického a elektronického odpadu v Európe sa vyzbiera a náležite spracuje. Je potrebné, aby sme s maximálnou naliehavosťou presadzovali opätovné používanie, recykláciu a zhodnocovanie všetkého tohto odpadu.

Členské štáty musia zabezpečiť aj to, aby distribútori zaviedli náležité systémy zberu a budovania povedomia v súvislosti s bežnými druhmi odpadu, ako sú použité mobilné telefóny, ktoré sa v súčasnosti nezhodnocujú v dostatočnom množstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Musíme zriadiť ambiciózny systém hospodárenia s elektrickým a elektronickým odpadom, ktorý bude súčasne zahŕňať verejné orgány, výrobcov aj spotrebiteľov, a pripomenúť im všetkým ich zodpovednosť. Aby sme to dosiahli za čo najlepších podmienok, je, samozrejme, nutné znížiť administratívne zaťaženie všetkých zúčastnených. Podporujem predovšetkým prísne pravidlá, ktoré majú predchádzať nezákonnej preprave potenciálne nebezpečného odpadu do rozvojových krajín. Teraz je rad na Rade, no zdá sa, že tá má problém súhlasiť s cieľmi, ktoré sme určili.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadja Hirsch (ALDE) , písomne. (DE) Nemecká Slobodná demokratická strana (FDP) v Európskom parlamente smernicu o zneškodňovaní odpadu celkovo podporuje. Problémom však zostáva téma fotovoltaických modulov. Neexistuje pochopiteľný dôvod, prečo by malo byť z pôsobnosti nariadení vyňaté celé odvetvie. Máme širokú škálu právnych predpisov upravujúcich tok odpadov. Preto nie je jasné, prečo sa vyníma celé odvetvie, ktoré má vyprodukovať veľké množstvo odpadu. Z tohto dôvodu sa niektorí poslanci strany FDP v Európskom parlamente zdržali hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Súhlasil som s týmto návrhom, lebo odpad z elektrických a elektronických zariadení predstavuje najrýchlejšie rastúci tok odpadu v EÚ. Na jednej strane sa musíme venovať tomu, aké environmentálne a zdravotné dôsledky bude mať to, ak sa tieto zariadenia náležite nespracujú a nezneškodnia, a na druhej strane je tu vážny problém straty surovín. V globalizovanom hospodárstve je efektívne a inovatívne využívanie energie, materiálov a zdrojov kľúčovou úlohou. Zvýšenie zberu a náležitého spracovania tohto odpadu v súlade s touto smernicou preto predstavuje dôležitú úlohu a nutnosť. Je potrebné, aby sme zohľadňovali a podporovali primeraný zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení, pretože rozhodné opatrenia pomáhajú presadzovať vyvážený hospodársky rast bez poškodzovania prostredia a čistého a zdravého okolia našich občanov. Súhlasím s názorom, že nielen výrobcovia a členské štáty, ale aj my spotrebitelia musíme prispievať k vytváraniu čistého a zdravého prostredia a musíme niesť významný podiel zodpovednosti za náležité zneškodňovanie odpadu. Priveľa zariadení leží buď zabudnutých, alebo nepoužitých v zásuvkách či skrinkách, alebo končí nezákonne doma v koši. Členské štáty musia použiť všetky dostupné prostriedky, aby dosiahli ambiciózny podiel zberu, hoci dosiahnuť navrhnuté ciele nebude ľahké. To, že je táto úloha možná, jasne vidieť z podielu, ktorý už teraz dosahujú niektoré krajiny. Ak chceme v budúcnosti zachovať vysokú úroveň spotreby, musíme sa k zostávajúcemu prírodnému kapitálu správať zodpovednejšie a nemrhať ním.

 
  
MPphoto
 
 

  Holger Krahmer (ALDE), písomne. (DE) Nemecká Slobodná demokratická strana (FDP) v Európskom parlamente smernicu o zneškodňovaní odpadu celkovo podporuje. Problémom však zostáva téma fotovoltaických modulov. Neexistuje pochopiteľný dôvod, prečo by malo byť z pôsobnosti nariadení vyňaté celé odvetvie. Máme širokú škálu právnych predpisov upravujúcich tok odpadov. Preto nie je jasné, prečo sa vyníma celé odvetvie, ktoré má vyprodukovať veľké množstvo odpadu. Z tohto dôvodu sa niektorí poslanci strany FDP v Európskom parlamente zdržali hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Návrh smernice, o ktorej sa dnes hlasuje, sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Od členských štátov žiada, aby vykonávali separovaný zber elektrických a elektronických zariadení, a stanovuje ciele zhodnocovania a recyklácie vrátane dosiahnutia 65 % podielu zberu OEEZ do roku 2016. Ako všetci vieme, efektívne a inovatívne využívanie energie, materiálov a zdrojov je v globalizovanom hospodárstve kľúčové. Navyše je to zodpovednosť, ktorá platí pre všetky subjekty na trhu od verejných orgánov po spotrebiteľov a výrobcov. Výrobcovia tu nepochybne zohrávajú kľúčovú úlohu v súlade so zásadou zodpovednosti výrobcov, no aj spotrebitelia musia niesť zodpovednosť a zabezpečiť náležité zneškodnenie zariadení. Okrem záväzku dodržiavať usmernenia Komisie považujem za dôležité neklásť žiadne zložité administratívne požiadavky či príliš zaťažujúce povinnosti na výrobcov, distribútorov a maloobchodníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písomne.(PL) Podľa môjho názoru by sme mali žiadať prísnejšie normy pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V súčasnosti má s organizáciou recyklácie použitých zariadení problém celý svet, nielen Európska únia. Zber a preprava odpadu z elektrických a elektronických zariadení by sa mala robiť separovane s cieľom zabezpečiť optimálne opätovné použitie, recykláciu a zníženie objemu nebezpečných látok, čo má z pohľadu občana mimoriadny význam. Je dobré, že sa touto témou zaoberáme, pretože táto problematika sa v našich regiónoch a na úrovni miestnych orgánov objavila veľakrát. Je dôležité hovoriť o monitorovaní tohto problému, preto som podporila správu pána Florenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Cornelis van Baalen, Toine Manders a Jan Mulder (ALDE), písomne. (NL) Delegácia holandskej Ľudovej strany za slobodu a demokraciu (VVD) v Európskom parlamente dnes hlasovala proti mnohým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k správe o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Sme proti opatreniam, ktoré zavádzajú pre malé obchody povinnosť neobmedzene zbierať malé zariadenia bez toho, aby sa od spotrebiteľa vyžadovalo kúpiť si na výmenu nové, podobné zariadenie. VVD sa domnieva, že namiesto zavádzania nových nefungujúcich a nereálnych povinností by sme mohli a mali lepšie využívať súčasné možnosti zberu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Vítam túto správu, ktorá stanovuje nové ciele v úsilí zabrániť úniku toxických chemikálií z likvidovaných elektrických zariadení do okolia.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne. – (FR) Hlasovala som za správu o odpade z elektrických a elektronických zariadení, ktorej cieľom je zlepšiť v súčasnosti platný text. Je dôležité zaviesť čo najúčinnejšie kritériá vzhľadom na rastúci počet vyrábaných zariadení a ich vplyv na zdravie a životné prostredie, pokiaľ by sa po skončení životného cyklu nespracovali. Žiadame stanoviť nové ciele pre zber, recykláciu a opätovné použitie odpadu, ktorý je pre nás zaujímavý z dôvodu, že obsahuje obnoviteľné suroviny. Tento odpad sa musí následne spracovať a nie vyvážať do rozvojových krajín, často v nebezpečných podmienkach. Domnievame sa, že intenzívnejšie kontroly by znížili objem elektronického odpadu, ktorý sa často nesprávne označuje ako „opätovne použiteľný“.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Hospodársky rast a neustály technologický pokrok v oblasti elektrických a elektronických zariadení spôsobili veľký problém, ako si poradiť so vzniknutým odpadom. Táto situácia so sebou prináša rôzne problémy v neposlednom rade v oblasti životného prostredia, verejného zdravia a hospodárstva, ktoré sa ešte prehĺbili v dôsledku celosvetovej krízy, čo sa prejavilo vo výške nákladov na spracovanie tohto odpadu. Preto musíme nájsť taký spôsob spracovania odpadu, ktorý neovplyvní nevyhnutný udržateľný rast hospodárstiev EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som za toto legislatívne uznesenie o návrhu smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (prepracované znenie), pretože podporujem zavedenie opatrení zameraných na dosiahnutie pokroku v udržateľnosti výroby a spotreby elektrických a elektronických zariadení. Napriek tomu, že toto opatrenie chce do istej miery len zakryť problémy spôsobené nadmernou spotrebou, ktorú presadzuje ničivý model kapitalistickej výroby, a nepretržitou výrobou založenou na vytváraní umelých potrieb, som presvedčený, že podpora opätovného použitia, recyklácie a zhodnocovania odpadu je pozitívny krok. Súhlasím aj s tým, že je potrebné zabrániť vzniku odpadu a šetriť strategické suroviny. Hlasoval som za toto uznesenie, ale myslím si, že by sme mali trvať na regulácii kvality elektrických a elektronických zariadení: mali by sme zakázať výrobné technológie, ktoré sú založené na plánovanej zastaranosti, a podporiť opravy týchto výrobkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Množstvo odpadu z elektrických a elektronických zariadení sa každoročne stabilne zvyšuje. Nesprávne spracovanie alebo zneškodňovanie odpadu spôsobuje množstvo zdravotných a ekologických problémov. Všetky tieto zariadenia – počítače, televízory, mobilné telefóny a domáce spotrebiče – spôsobujú tiež plytvanie v súčasnosti vzácnymi surovinami. Dnes sa zbiera a riadne spracúva iba tretina tohto odpadu. Toto číslo musíme teda zvýšiť.

Navrhovaný text nám umožňuje riešiť niekoľko aspektov v súvislosti so zabezpečením riadneho zneškodňovania elektrického a elektronického odpadu či už z hľadiska podielu zberu (85 % vyzbieraného odpadu), cieľa zberu, prenesenia zodpovednosti na spotrebiteľov, typu zariadenia, alebo noriem pre zber, spracovanie a recykláciu. Rovnako dôležité je zabrániť nezákonnej preprave odpadu mimo Európskej únie a najmä do rozvojových krajín. Zvyšujúci sa počet zberných miest by mal umožniť občanom jednoduchšiu likvidáciu odpadu. To je ďalší krok smerom k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Skupina S&D a ja sme hlasovali za správu, pretože je jasné, že objem odpadu z elektronických a elektrických zariadení neustále narastá. V snahe zabrániť plytvaniu prostriedkami EÚ je nevyhnutné, aby sme krajinám, ktoré dodávajú elektrické a elektronické zariadenia do EÚ, ponúkli možnosť platiť osobitné poplatky za používanie pri predaji zariadenia alebo prijať záväzok vziať späť staré zariadenia na účely opätovného použitia/recyklácie. Tento krok môže výrazne zosúladiť proces opätovného použitia/recyklácie a dodávania zariadení a nedovolí nám v budúcnosti znovu sa vracať k tejto otázke.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Objem odpadu z elektrických a elektronických zariadení sa neustále zvyšuje. Z ekologických dôvodov je mimoriadne dôležité, aby sa tento typ odpadu riadne zneškodňoval, pretože často obsahuje veľké množstvo toxických látok vrátane ťažkých kovov, ako je ortuť, olovo, kadmium a chlórfluórované uhľovodíky (CFC). V snahe zvýšiť informovanosť v členských štátoch, v podnikateľskej komunite a medzi jednotlivými spotrebiteľmi EÚ stanovila ciele zberu, ktoré sa nová smernica snaží zmeniť. Nehlasoval som za túto správu, pretože podľa môjho názoru predstavuje neprimeraný zásah do právomocí jednotlivých krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Cieľom správy o revízii smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení bolo podporiť separovaný zber, zhodnocovanie a recykláciu tohto druhu odpadu. Teoreticky by som si želal podporiť tento prístup. K správe sa však pridalo množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predstavujú záťaž pre drobných obchodníkov. Tí musia znášať ďalšie administratívne náklady a plniť ďalšie požiadavky, čo im spôsobí problémy. Preto som sa rozhodol hlasovať proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písomne. (LT) Hlasovala som za túto smernicu, pretože si myslím, že zneškodňovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení predstavuje ďalšiu úlohu, ktorú musíme splniť. Pokiaľ ide o zneškodňovanie OEEZ, moja krajina Litva, žiaľ, v súčasnosti výrazne zaostáva za priemerom EÚ. Odpad z elektrických a elektronických zariadení je vynikajúcim zdrojom vzácnych kovov a ďalších surovín dovážaných do EÚ. Ak by sa všetok odpad riadne zneškodňoval, zhodnocoval a recykloval, ušetrili by sme množstvo prostriedkov za nákup surovín. Nadobudnutie platnosti novej smernice, ktorá by mala zaviesť lepší systém zberu, opätovného použitia a recyklácie, je ešte ďaleko, ale dúfam, že táto smernica poskytne nové možnosti podnikom a zároveň zmierni problémy konečných spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Elektrické a elektronické zariadenia dnes predstavujú obrovskú kategóriu spotrebného tovaru, preto zodpovedajú za rovnako veľké množstvo odpadu, ktorý svojím charakterom prináša riziká vážneho poškodenia životného prostredia a ľudského zdravia. Cieľom správy o návrhu smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení je regulovať zber, spracovanie a recykláciu tohto druhu odpadu na úrovni EÚ a stanoviť ich množstvá a percentá. Preto som podporil správu pána Florenza, ktorá žiada členské štáty, aby realizovali separovaný zber v objeme minimálne 4 kilogramov elektrického odpadu na obyvateľa ročne a aby do roku 2016 splnili cieľ 65 % podielu separovaného zberu a minimálne 5 % opätovného použitia materiálu, čím sa prinajmenšom zabráni plytvaniu surovinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Pokiaľ ide o tento návrh Komisie, stotožňujem sa s obavami členských štátov. Záujmy malých a stredných podnikov (MSP) sa z veľkej časti ignorovali. V prípade zavedenia týchto predpisov by MSP zápasili s obrovskými problémami.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne.(PL) Odpad z elektrických a elektronických zariadení v súčasnosti predstavuje najrýchlejšie rastúci druh odpadu v Európskej únii. Táto skutočnosť so sebou prináša niekoľko ďalších problémov, ktoré si vyžadujú účinné riešenie. Predovšetkým musíme brať do úvahy dôsledky nevhodnej recyklácie na ochranu zdravia a životného prostredia. Ďalšou úlohou je zníženie úrovne materiálovej straty – zhodnocovanie materiálu znamená, že priemysel opätovne získa cenné druhotné suroviny – a potreba zintenzívniť zber a riadne spracovanie odpadu.

Na základe údajov zozbieraných Európskou komisiou sa v súčasnosti zbiera približne 85 % elektronického odpadu. Napriek tomu, že sa dodatočne vyzbiera až 65 % predaných zariadení, iba čosi vyše 30 % použitých elektrických a elektronických zariadení sa spracováva v súlade s ustanoveniami smernice. Preto sa nedá nesúhlasiť so spravodajcom v tom, že práve členské štáty zodpovedajú za správne vykonávanie smernice a za vytvorenie účinných kontrolných procesov pre skladovanie a spracovanie odpadových zariadení. Je jednoznačne povinnosťou členských štátov, výrobcov nových zariadení a spotrebiteľov využiť všetky možnosti v snahe dosiahnuť vyšší podiel zberu.

Hlasoval som za prijatie správy, ktorej cieľom je zvýšenie podielu separovaného zberu, zníženie strát odpadových zariadení, zabránenie nezákonnej preprave, ako aj náležité spracovanie tohto druhu odpadu na vysokej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. (LT) Odpad z elektrických a elektronických zariadení je jedným z najrýchlejšie sa zvyšujúcich druhov odpadu. Príčinou je rastúce životné tempo, technológie, ktoré napredujú čoraz rýchlejšie, a túžba vlastniť najnovšie a najmodernejšie zariadenia. Uprostred tohto kolotoča čelíme dvom závažným problémom – zdrojom a odpadu. Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím s myšlienkou vyzbierať čo najvyššie percento použitých zariadení, následne ich recyklovať a opätovne použiť. Iba tak obmedzíme potrebu zdrojov a objem odpadu na skládkach. Verím, že stanovené ciele sa dajú dosiahnuť, ale nebude to jednoduché. Nové členské štáty EÚ budú musieť vynaložiť mimoriadne úsilie. Žiaľ, nemáme náhradnú planétu. Ak chceme v budúcnosti zachovať vysokú mieru spotreby, musíme sa k zostávajúcemu prírodnému kapitálu správať zodpovednejšie a nemrhať ním.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Dnes som hlasoval za správu Európskeho parlamentu o hospodárení s elektronickým odpadom, ktoré má pre Grécko mimoriadny význam, pretože objem elektronického odpadu dosiahol v roku 2010 v Grécku 150 000 ton. Našou základnou ambíciou je zákonné spracovanie na vysokej úrovni (keďže v súčasnosti sa len jedna tretina elektronického odpadu v EÚ zbiera a spracúva zákonným spôsobom), riadny zber, recyklácia a opätovné použitie cenných látok z odpadu a opatrenie s cieľom zabrániť nezákonným prepravám odpadu, čo je záväzok, ktorý musia dodržiavať predovšetkým členské štáty. Zvýšenie informovanosti medzi všetkými zainteresovanými stranami (výrobcami, spotrebiteľmi a verejnými orgánmi) a stimuly pre všetkých, ktorí riadne zneškodňujú tento typ odpadu, sú kľúčové body celkového úsilia.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za správu vzhľadom na to, že konzultačná pracovná skupina právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie dospela k záveru, že spomínaný návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré boli identifikované. Pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu s uvedenými podstatnými zmenami, návrh obsahuje jasnú kodifikáciu existujúceho textu bez toho, aby sa zmenila podstata. Pripájam sa k výzve Parlamentu, ktorou žiada Komisiu, aby túto záležitosť znovu postúpila Parlamentu v prípade, že Komisia mieni návrh podstatne zmeniť alebo doplniť, prípadne ho nahradiť iným textom.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Chcel by som zablahoželať pánovi spravodajcovi k dosiahnutiu dôležitého cieľa. Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) predstavuje najrýchlejšie rastúci odpad v EÚ a pred nami je teda celý rad úloh.

Na jednej strane sa musíme zaoberať možnými ekologickými a zdravotnými dôsledkami nedostatočného spracovania a zneškodnenia zariadení a na druhej strane je tu vážny problém straty surovín. V globalizovanom hospodárstve je efektívne a inovatívne využívanie energie, materiálov a zdrojov kľúčové. Zintenzívnenie zberu a riadne spracovanie tohto odpadu v súlade s touto smernicou preto predstavuje dôležitú úlohu.

Cieľom navrhovaných zmien je dosiahnutie vyššieho podielu separovaného zberu, zníženie strát odpadových zariadení v rámci systému OEEZ a zabránenie nezákonnej preprave, ako aj náležité spracovanie elektrického a elektronického odpadu na vysokej úrovni. Okrem toho treba odstrániť súčasné vnútroštátne byrokratické požiadavky a tým aj prekážky vnútorného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. – Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) predstavuje najrýchlejšie rastúci odpad v EÚ, a preto čelíme mnohým problémom: súčasný objem 9 miliónov ton sa do roku 2020 zvýši na 12,3 milióna. Vzhľadom na tieto čísla existuje viacero dôvodov na intenzívnejšie zhodnocovanie OEEZ: vyššie tržby a viac pracovných miest v sektore nakladania s odpadom, prínos v oblasti zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených osôb, odhadovaná cena zhodnoteného materiálu, ktorá ročne dosahuje približne 2 miliardy EUR. OEEZ obsahuje dôležité vzácne suroviny, ktoré by sme mali zhodnocovať, aby sme znížili potrebu dovozu. Prepracované znenie smernice bolo naliehavo potrebné na boj proti zmene klímy, zabránenie škodám na životnom prostredí spôsobených nesprávnym nakladaním s odpadom a na využitie cenných materiálov pochádzajúcich z elektrických a elektronických zariadení. Budeme potrebovať vyšší podiel zberu, vyšší podiel recyklácie a primerané recyklačné normy, prísne právne predpisy vo vzťahu k nezákonnému vývozu, vysokú mieru zodpovednosti výrobcov, kvalitnejšie skonštruované zariadenia a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti a nákladov medzi výrobcov, spotrebiteľov a verejné orgány.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu o návrhu smernice, ktorou sa upravuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) z 27. januára 2003. OEEZ predstavuje najrýchlejšie rastúci odpad v EÚ a je nevyhnutné zintenzívniť zber a riadne spracovanie tohto odpadu. Musíme však zabrániť vážnym dôsledkom, ktoré môže nevhodné zneškodňovanie OEEZ priniesť v oblasti životného prostredia a verejného zdravia a v súvislosti so stratou surovín. Preto súčasné navrhované zmeny vítame, keďže ich cieľom je práve dosiahnutie vyššieho podielu separovaného zberu, zníženie strát odpadových zariadení v rámci systému OEEZ a zabránenie nezákonnej preprave, ako aj riadne spracovanie elektrického a elektronického odpadu na vysokej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Reimers (ALDE), písomne. (DE) Smernicu o nakladaní s odpadom vo všeobecnosti podporujem. Problémom však zostáva téma fotovoltaických modulov. Neexistuje pochopiteľný dôvod, prečo by malo byť z pôsobnosti nariadení vyňaté celé odvetvie. Máme širokú škálu právnych predpisov upravujúcich tok odpadov. Preto nie je jasné, prečo sa vyníma celé odvetvie, ktoré má vyprodukovať veľké množstvo odpadu. Z tohto dôvodu som sa zdržala hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Po ôsmich rokoch od schválenia smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení Európsky parlament opäť vyjadruje názor v súvislosti s dôležitou problematikou recyklácie odpadu z technologických zariadení. Napriek nespornému pokroku v spracovaní, zhodnocovaní a zneškodňovaní tohto druhu odpadu (z celkového ročného vyprodukovaného množstva odpadu 5,8 tony na osobu v Európe tento druh odpadu predstavuje v priemere iba 20 kilogramov na osobu) musíme v tomto smere neustále napredovať. Preto ma teší, že sme dnes napoludnie prijali správu pána Florenza, ktorá konsoliduje cieľ Európskej komisie dosiahnuť do roku 2016 v celej Únii podiel zberu 85 % a podiel recyklácie 50 – 70 % v závislosti od druhu odpadu. Možno si napríklad ani neuvedomujeme význam zhodnocovania cenných materiálov, ktoré sú súčasťou mnohých zariadení: jedna tona mobilných telefónov obsahuje približne 280 gramov zlata a 140 gramov platiny a paládia. Z hospodárskeho hľadiska to predstavuje významný prínos k ochrane životného prostredia. V rovnakom duchu som podporila vyňatie solárnych panelov z rozsahu smernice na obdobie piatich rokov. Myslím si, že toto je vynikajúci spôsob podpory čistých technológií.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Dnešné hlasovanie je vítaný krok smerom k sprísneniu pravidiel EÚ o elektrickom odpade, ktoré zabezpečujú najmä účinnejší zber a spracovanie OEEZ. EP hlasoval za zvýšenie podielu zberu a zamedzenie nedostatočného spracovania a nezákonného vývozu OEEZ do tretích krajín. Do roku 2016 by sa malo zbierať minimálne 85 % vzniknutého odpadu a všetok odpad by sa mal riadne spracúvať. To je dôležitý krok vpred. Ďalší významný pokrok predstavuje ustanovenie, ktoré zabezpečuje, aby maloobchodníci nemuseli zbierať odpad s veľmi malým objemom, ako sú žiarovky alebo mobilné telefóny, bez ohľadu na to, či v tom čase predajú nový výrobok rovnakého typu. Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetkých maloobchodníkov vrátane predajcov na diaľku (s výnimkou mikropodnikov). Nárast zberu týchto zariadení a zvýšenie informovanosti spotrebiteľov v tejto oblasti by malo obmedziť počet malých zariadení, ktoré končia v netriedenom odpade, v dôsledku čoho sa nezabezpečí ich riadne spracovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. – (IT) Týmto hlasovaním aktualizujeme smernicu o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) z roku 2003 a zaoberáme sa témami, ako je jednotné uplatňovanie príslušných ustanovení, zjednodušenie pravidiel a zníženie administratívnych nákladov. Konečný cieľ je, ako už zdôraznil Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, dosiahnuť do roku 2016 zber 85 % a recykláciu 50 % – 70 % OEEZ v závislosti od kategórie.

Zámerom prijatého textu nie je len zhodnocovať cenné suroviny, ale aj zastaviť nezákonnú prepravu elektronického odpadu mimo EÚ, keďže nevhodné spracovanie odpadu spôsobuje zdravotné a ekologické riziká. Teraz je podstatné, aby sme dosiahli dohodu s Radou, ktorá prisľúbila, že po dnešnom hlasovaní prehodnotí svoje stanovisko.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písomne. – Elektrické a elektronické zariadenia sú najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu. V súčasnosti sa zbiera jedna tretina tohto odpadu. Preto som hlasovala za revíziu tejto smernice, keďže vítam nový cieľ, podľa ktorého sa má do roku 2016 zbierať a spracovávať 85 % tohto odpadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Thein (ALDE), písomne. – (DE) Nemecká Slobodná demokratická strana (FDP) v Európskom parlamente smernicu o zneškodňovaní odpadu celkovo podporuje. Problémom však zostáva téma fotovoltaických modulov. Neexistuje pochopiteľný dôvod, prečo by mal byť solárny priemysel vyňatý z pôsobnosti nariadení. Máme širokú škálu právnych predpisov upravujúcich tok odpadov. Z toho dôvodu nie je jasné, prečo sa vyníma celé odvetvie priemyslu, ktoré podľa očakávania vyprodukuje veľké množstvo odpadu, najmä preto, že solárny priemysel bude v blízkej budúcnosti zrejme zodpovedný za veľké množstvo odpadu, keďže prvé solárne články inštalované na mnohých európskych strechách sa musia vymeniť. Solárne články môžu obsahovať toxické látky, ktoré sa dajú opätovne použiť. Preto som sa zdržala hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. – Plne podporujem rozhodnutie aktualizovať smernicu o odpade z elektrických a elektronických zariadení (SEEZ). Nebezpečné látky, ktoré často vznikajú z odpadu z elektrických a elektronických zariadení, môžu spôsobiť obrovské zdravotné a ekologické riziká. Zabezpečením recyklácie a opätovného použitia tohto odpadu smernica zlepší environmentálne ukazovatele výrobcov a distribútorov. Nové ciele v oblasti recyklácie, opätovného použitia a zberu odpadu stanovujú pre členské štáty podiel zberu vo výške 85 %. Aktualizovaná smernica tiež zosúladí predkladanie správ členských štátov a regulačné opatrenia, čo prinesie zjednodušenie administratívnych postupov a zníženie nákladov pre spoločnosti. Som si istý, že schválenie zmien tejto smernice prinesie výhody zo zdravotného a ekologického hľadiska a prispeje k splneniu cieľov programu EÚ v oblasti účinného využívania zdrojov. Vzhľadom na škrty vo výdavkoch miestnych orgánov je dôležité, aby zastupiteľstvá, ktoré plánujú zaviesť pouličný zber odpadu, získali finančnú podporu od výrobcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), písomne. (DE) Rozhodne podporujem myšlienku zvýšiť úroveň zberu elektrických zariadení v Európe minimálne z dôvodu, že tento krok nám umožní účinnejšie využívať vzácne suroviny. Chcel by som poukázať na skutočnosť, že moja rodná krajina Nemecko má z tohto hľadiska veľmi dobrú pozíciu a zaviedla vyvážené riešenia v oblasti recyklácie pre podniky i spotrebiteľov. Tento systém nie je potrebné meniť na účely zlepšenia spôsobu opätovného použitia surovín. Komisia tiež nechcela zavádzať žiadne zmeny. Správa, o ktorej sme práve hlasovali, však, žiaľ, zavádza množstvo dodatočných bremien, ktoré môžu mať nadmerný vplyv na podnikateľské subjekty vrátane elektrotechnikov, pričom najviac budú postihnuté malé a stredné podniky (MSP). Z tohto dôvodu som nehlasoval za túto správu. Povinnosť zbierať zariadenia, dokonca aj tie, ktoré nepatria do sortimentu výrobkov firmy, čo za istých okolností zahŕňa separovanie výrobkov podľa toho, či obsahujú alebo neobsahujú toxické látky a či ide o pokazené alebo použiteľné výrobky, prinesie dodatočné náklady a množstvo ďalšej byrokracie. Toto nesmieme dopustiť najmä vo vzťahu k MSP. Vyňatie najmenších spoločností fungujúcich vo veľmi malých prevádzkach nestačí. Zaujali sme obdivuhodný postoj, ale tento postoj nerieši problém ako taký a nedodržiava zásadu „najskôr myslieť v malom“, ktorú sme si stanovili v politike EÚ v oblasti stredných podnikov.

 
  
  

Návrh uznesenia (RC-B7-0078/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasoval som za spoločný návrh uznesenia o situácii v Tunisku a chcem vyjadriť svoju úplnú solidaritu s obyvateľmi Tuniska, ktorí vedení oprávnenou túžbou po demokracii, lepších sociálnych podmienkach a prístupe k práci priviedli svoju krajinu k historickému politickému zlomu. Uznesenie v tejto súvislosti víta odvahu a odhodlanie, ktoré obyvatelia preukázali počas demonštrácií, vyjadruje sústrasť rodinám obetí a vyjadruje solidaritu so zranenými. Som tiež presvedčený, že koniec autoritárskeho režimu v Tunisku môže prispieť k stabilnej demokracii, ako aj k potvrdeniu rovnakých túžob ostatných národov. V tejto súvislosti podporujem demokratický proces a zdôrazňujem význam vytvorenia vhodných podmienok na uskutočnenie volieb, aby si všetky opozičné sily a médiá mohli vytvoriť štruktúry na celoštátnej úrovni a aby nové parlamentné zhromaždenie zodpovedné za vytvorenie demokratickej ústavy rešpektovalo rovnováhu medzi výkonnou a zákonodarnou mocou, ako aj nezávislosť súdnictva.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne.(RO) Nedávne udalosti v Tunisku opäť vyvolali diskusiu o účinnosti susedskej politiky EÚ v stredozemskej oblasti. Uznesenie Európskeho parlamentu vysiela v tejto súvislosti významný signál. Žiaľ, boju občanov za dodržiavanie ich práv sa nedostalo európskej podpory z dôvodu chýbajúcich konkrétnych mechanizmov v dohode o pridružení. Nepokoje tak boli násilne potlačené a vyžiadali si obete na životoch. Vítam preto iniciatívu na vytvorenie vyšetrovacej komisie. Domnievam sa tiež, že sledovanie uplatňovania doložky o ľudských právach zabráni návratu takýchto udalostí. Tunisania potrebujú pomoc pri vytváraní riadne fungujúcich štátnych inštitúcií. Prípad Tuniska si vyžaduje okamžitú zmenu priorít na úrovni EÚ, pokiaľ ide o tretie krajiny. Základom politického dialógu má byť dodržiavanie ľudských práv. EÚ musí vysielať súdržný odkaz, aby nestratila dôveryhodnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), písomne. (FR) Tento návrh uznesenia podporuje záväzok Európanov voči základným reformám, ktoré žiadajú obyvatelia Tuniska. Európa si s obyvateľmi Tuniska dlho udržiavala osobitný vzťah. Bola to jediná medzinárodná organizácia, ktorá do svojich vzťahov s Tuniskom zahrnula doložky týkajúce sa dodržiavania ľudských práv a demokratických hodnôt. Európska hospodárska pomoc poskytovaná v rámci susedskej politiky pomohla zlepšiť priemernú životnú úroveň, vytvárať pracovné miesta, odborne vzdelávať mladých ľudí a zabezpečiť prístup žien k vedúcim funkciám. Európa dnes chce podporiť obyvateľov Tuniska pri prechode k demokracii, ktorý sa začína.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne.(FR) Obyvatelia Tuniska začali písať novú kapitolu. Európsky parlament týmto návrhom uznesenia prispieva k formovaniu európskej pozície. Európsky parlament víta predovšetkým odvahu obyvateľov Tuniska, ktorí priviedli svoju krajinu k historickému politickému obratu. Európska únia teraz musí naplniť oprávnené očakávania Tunisanov. Európa si musí ako prioritu stanoviť vzťahy s tými subjektmi, ktoré rešpektujú základné slobody. A napokon, keďže prišlo k útokom, oprávnene sme požiadali, aby Európska únia okamžite uplatnila rozhodnutie zmraziť neprávom nadobudnutý majetok rodiny bin Alího a jej spojencov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za tento návrh uznesenia, pretože je dôležité, aby v dočasnej vláde boli zastúpené všetky politické, spoločenské, občianske a demokratické sily v Tunisku, pretože to je jediný spôsob, ako zabezpečiť tejto vláde dôveru obyvateľov a dať jej legitimitu, ktorú potrebuje na prípravu volieb a prechodu k demokracii. EÚ a Tunisko sa nachádzali v procese tvorby akčného plánu na obdobie rokov 2011 – 2016 a tento proces si bude vyžadovať, aby sa obaja partneri zaviazali k dosiahnutiu väčšieho pokroku vo všetkých otázkach, ktoré obsahuje, najmä v otázke ľudských práv a základných slobôd. Európsky parlament odsudzuje represívne opatrenia a použitie neprimeranej sily bezpečnostnými zložkami, dôrazne však podporuje demokratický proces v krajine. Preto je veľmi dôležité vytvoriť podmienky potrebné na uskutočnenie volieb do nového parlamentného zhromaždenia, ktorého úlohou bude vypracovanie demokratickej ústavy, ktorá zabezpečí náležitú rovnováhu medzi výkonnou a zákonodarnou mocou a nezávislosť súdnictva, v časovom rámci, ktorý poskytne všetkým opozičným silám a všetkým médiám čas na vytvorenie štruktúr na celoštátnej úrovni. Parlament dúfa, že na týchto voľbách sa budú môcť zúčastniť všetky demokratické sily, ktoré rešpektujú slobodu svedomia, dohody o demokratickom odovzdaní moci a slobodu prejavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Len niekoľko týždňov po podobných udalostiach v Tunisku sú v tejto chvíli v uliciach obyvatelia Egypta, aby pozdvihli svoj hlas. Analytici prirovnávajú situáciu v arabských krajinách k situácii v strednej a východnej Európe v 90. rokoch minulého storočia. Po dvadsiatich rokoch sa história opakuje a do ulíc vychádzajú státisíce ľudí. Európska únia musí vyjadriť solidaritu s obyvateľstvom arabských krajín, ktoré sú teraz v uliciach alebo v uliciach boli. Dôležité však je, aby protesty boli motivované legitímnymi demokratickými túžbami a potrebou zlepšiť spoločenské a životné podmienky. EÚ so svojimi demokratickými tradíciami musí odsúdiť akty represií a používanie neprimeranej sily policajnými zložkami vedúce k obetiam na životoch. Presvedčivo treba podporiť demokratický proces v týchto krajinách, kde je situácia stále neistá. Európska únia má v tejto súvislosti skutočne veľkú povinnosť. Teraz treba vytvoriť podmienky potrebné na uskutočnenie slobodných volieb spolu s prijatím demokratickej ústavy, ktorá zaručí slobodu vyjadrovania, politický pluralizmus a zásadu voliteľnosti. Vysoká predstaviteľka EÚ musí zohrávať aktívnu úlohu pri posudzovaní potrieb týchto krajín, ktoré prechádzajú radikálnymi premenami, pretože nemajú praktickú skúsenosť s demokraciou.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Chcela by som vyjadriť solidaritu s obyvateľmi Tuniska, ktorí vedení oprávnenými demokratickými snahami a túžbou po lepších sociálnych podmienkach a jednoduchšom prístupe k zamestnanosti priviedli svoju krajinu k historickému politickému zlomu. Oceňujem ich odvahu a odhodlanie počas demonštrácií a odsudzujem spôsob, akým bolo násilne potlačené pokojné protestné hnutie a ktorý viedol k viac ako sto obetiam na životoch. Vyjadrujem sústrasť rodinám obetí a solidaritu so zranenými.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne.(RO) Arabským svetom od Tuniska po Jemen už mesiac a pol lomcuje vlna otrasov či vietor slobody. Ešte nevieme presne povedať, o ktorú z týchto možností ide, vzhľadom na komplikované dôsledky protestov, ktoré poslali bin Alího do exilu a teraz rozkolísali Mubarakov trón, pričom medzitým preventívne odstúpila aj vláda v Jordánsku. Odchod tuniského prezidenta neznamená aj zmiznutie jeho režimu, ktorý zostáva zdrojom napätia. Stotožňujem sa s obavami Tunisanov spojené s tým, že pri moci zostávajú ministri z predošlého režimu, pričom niektorí z nich sa podieľali na potlačení demonštrácií. Domnievam sa, že povinnosťou EÚ je podporovať proces položenia pevných základov demokracie, aby sa predišlo vzniku podmienok na nahradenie jednej formy totalitarizmu inou. Tunisko v skutočnosti nie je len vzorom pre tých, ktorí si želajú pád arabských autokratov, ale zostáva aj precedensom, ktorý nám môže pomôcť pochopiť ďalší vývoj v zložitej východnej rovnici.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne.(PT) Európa nemôže podľa môjho názoru zostať ľahostajná voči sile intenzívnych ľudových protestných hnutí, ktoré si razia cestu vo viacerých krajinách severnej Afriky a Blízkeho východu. Ako som v Parlamente povedal počas rozpravy o tomto návrhu uznesenia, naozaj si myslím, že v súčasnosti prežívame výnimočný okamih v dejinách. Je to jeden z tých okamihov, ktoré menia smer dejín a vytvárajú novú skutočnosť. Potrebné však je, aby namiesto hŕstky vedúcich činiteľov, ktorí konajú buď spoločne, alebo sami, prevzala vedúcu úlohu pri podpore týchto reforiem Európa ako celok a našla pre Blízky východ nový model, ktorý zabráni radikalizmu a bude rešpektovať ľudské práva vrátane bezpečnosti, demokracie, dôstojnosti a tolerancie. Viem, že nič už nebude znovu rovnaké. Vyjadrujem solidaritu s národmi severnej Afriky a Blízkeho východu, ktoré bojujú za svoje práva, tak ako som prednedávnom vyjadril solidaritu s národmi východnej Európy. Keďže si uvedomujem, že islamský extrémizmus živený sociálnym vylúčením, na ktoré reaguje, sa objavil ako politická – a nie náboženská – reakcia na tieto problémy, dúfam, že tieto národy čoskoro dokážu, že v tomto regióne môžu žiť všetci spoločne v mieri a vzájomnej úcte bez ohľadu na náboženskú vieru, politické preferencie a etnickú príslušnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za toto uznesenie, keďže vyjadruje solidaritu s obyvateľmi Tuniska, ktorí vedení oprávnenými túžbami po demokracii a lepších životných podmienkach priviedli svoju krajinu k historickému politickému zlomu. EÚ sa nemôže vyhýbať zodpovednosti, vysoká predstaviteľka preto musí presadzovať vytvorenie pracovnej skupiny za účasti Európskeho parlamentu, ktorá umožní posúdenie potreby pomoci v procese demokratickej premeny, najmä pokiaľ ide o prípravy na slobodné a demokratické voľby.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Súčasná situácia na Blízkom východe ukázala, ako málo vieme o obyčajných Araboch, o tom, čo si myslia tí, ktorí demonštrujú v Tunise a Káhire, o tom, čo skutočne cítia a čo chcú. Televízne spoločnosti, ktoré vysielajú na celom svete, napríklad CNN a al-Džazíra, a sociálne siete upozorňujú na prvé kroky celosvetovej občianskej spoločnosti, ktorá dokáže sledovať udalosti, napríklad udalosti v Tunisku a Egypte, v reálnom čase.

Západ zo strachu pred islamským extrémizmom dlho uprednostňoval politiku kontroly vplyvu namiesto toho, aby získaval partnerov, ktorí sa stotožňujú s rovnakými myšlienkami a sú zástancami spoločností, ktoré sú politicky založené na demokracii, slobode a zásadách právneho štátu. Robil to preto, lebo takí partneri údajne neexistovali. Zdá sa, že to nie je celkom pravda. Ich skutočnú váhu a ich schopnosť zmobilizovať svoje krajiny týmto smerom ešte treba zistiť. Na mieste je preto opatrnosť, starostlivé sledovanie udalostí a európska pomoc pre demokratov, ktorí odmietajú sekulárny militarizmus aj náboženský fundamentalizmus.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Demokratické hodnoty slobody a právo na sebaurčenie musia rešpektovať všetky národy. Preto môžem len privítať prijatie tohto návrhu uznesenia o politickej situácii v Tunisku, v ktorom Parlament vyjadruje solidaritu s obyvateľmi Tuniska. Napriek represívnym opatreniam a použitiu sily zo strany bezpečnostných zložiek sa Tunisanom demonštráciami podarilo skoncovať s diktátorským režimom prezidenta bin Alího. Som však sklamaný neschopnosťou Európskej únie rozvíjať vo vzťahu k niektorým svojim partnerom súdržnejšiu a účinnejšiu vonkajšiu politiku, čím by mohla prispieť k zvrhnutiu totalitných režimov, ktoré sú stále pri moci ako režim, ktorý vládol v Tunisku.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Podpísali sme návrh uznesenia našej skupiny o situácii v Tunisku, v ktorom vítame odhodlanie obyvateľov Tuniska opätovne získať slobodu a skoncovať so súčasným režimom a vyjadrujeme solidaritu so všetkými tuniskými pokrokovými silami a s tuniským národom.

V uznesení sme tiež zdôraznili potrebu poskytnutia nevyhnutnej finančnej pomoci na dokončenie reforiem, ktoré sa už začali, a na uspokojenie hospodárskych a sociálnych potrieb obyvateľov Tuniska, ak by o takú pomoc požiadali.

Je nám však jasné, že sa treba vyhnúť zasahovaniu do vnútorných záležitostí Tuniska. Európska únia nemá hovoriť, kto smie a kto nesmie vládnuť v týchto krajinách. Ich obyvatelia sa prebúdzajú sami a je na nich, aby sa rozhodli, kto im má vládnuť. Nesmieme im nič určovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), písomne. − Smutné je, že Európskej únii trvalo tak dlho, kým zaujala postoj k politickým a sociálnym nepokojom na Blízkom východe, ktoré vypukli v Tunisku a nedávno aj v Egypte. Povinnosťou nás ako Únie bolo vystrčiť naše politické antény a zistiť, že sa blíži kríza, ba čo viac, mali sme v tejto súvislosti aktívne konať. Namiesto toho sme pasívne a samoľúbo vyčkávali a odmietali sme vnímať signály, ktoré jasne poukazovali na stav politickej a sociálnej nespokojnosti, ktorá napokon vyhnala ľudí protestovať do ulíc. Musíme nájsť spôsob, ako si vytvoriť skutočné vzťahy a aktívne podporiť obyvateľov týchto krajín. Nesmieme pritom nič diktovať, ale musíme týchto občanov ubezpečiť, že Európa bude v príslušných regiónoch aktívne podporovať sociálnu stabilitu, hospodársku prosperitu a slobodu. EÚ sa však, podobne ako v palestínsko-izraelskom konflikte, rozhodla neprijať potrebné opatrenia. Neexistuje žiadna osoba ani inštitúcia, ktorá by za Európu hovorila jedným hlasom. Keď chceme mať v medzinárodných vzťahoch zmysluplný vplyv a význam, najmä pokiaľ ide o taký blízky región, musíme túto otázku konečne vyriešiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), písomne. (DE) Podporujem tento návrh uznesenia napriek tomu, že sa domnievam, že demokratické sily v týchto krajinách si vyžadovali pravidelnejšiu podporu už skôr. Mnoho členských štátov EÚ s tým má problémy, pretože často ide o ich hospodárske záujmy. Egypt, Rusko a Čína sú dobrými príkladmi politickej „diskrétnosti“ či mlčania. Dúfam, že vývoj v severnej Afrike podnieti EÚ k zaujatiu odvážnejšieho postoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Hlasovaním za tento návrh uznesenia o Tunisku jasne vyjadrujem svoju plnú podporu obyvateľom Tuniska a historickej demokratickej revolúcii, ktorú začali. Je mi ľúto, že Európska únia reagovala pomaly, čím vyvolala veľmi úbohý dojem o našich diplomatických službách, ktoré sa ešte stále nevyrovnali so svojimi povinnosťami a vedú zápas o jednotné vystupovanie na medzinárodnej scéne. Únia teraz musí zabezpečiť všetku technickú, právnu a finančnú pomoc potrebnú na plynulé usporiadanie slobodných volieb v Tunisku. Musíme tiež okamžite prehodnotiť našu susedskú politiku vo vzťahu k tretím krajinám a do všetkých našich obchodných dohôd musíme ako nevyhnutnú podmienku začleniť doložky o ľudských právach.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písomne. − Hlasoval som za uznesenie o Tunisku, aby som vyjadril solidaritu so želaním obyvateľov Tuniska dosiahnuť slobodu vyjadrovania a obnoviť slobodné voľby. Znepokojujúce je, že začiatok obrovských ľudových demonštrácií proti bývalému autoritárskemu režimu zastihol EÚ nepripravenú. Nech nám tieto udalosti pripomenú, že stabilita hospodárskych a politických vzťahov s našimi partnermi môže byť založená len na skutočnej demokracii a plnom uplatňovaní občianskych práv. Vyzývam vysokú predstaviteľku, aby presadzovala vytvorenie pracovnej skupiny na pomoc Tunisku na jeho ceste k demokracii.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Európska únia prednedávnom preskúmala svoju susedskú politiku a zdôraznila rozdiel medzi politickými cieľmi, ktoré sledujú členské štáty v Stredozemí, a cieľmi strednej, východnej a severnej Európy. Nič z toho však neviedlo k analýze, ktorá by dokázala predísť tomu, čo sa dialo a stále deje v rôznych afrických krajinách. Plne podporujem ciele návrhu uznesenia, ktoré dnes bolo v Parlamente predložené. Ide o ciele, ktoré chce Európsky parlament ako celok sledovať vo vzťahu k situácii v Tunisku. Odsúdenie represívnych opatrení a použitia neprimeraného násilia, požiadavka na zmrazenie neoprávnene nadobudnutého majetku rodiny bin Alího a podpora ustanovenia troch výborov zameraných na boj proti korupcii, ktorá charakterizovala tuniský systém vládnutia posledných 23 rokov – to boli požiadavky, ktoré dnes predložil Európsky parlament. Na záver vyzývame vysokú predstaviteľku, aby prijala rozhodnutie o zásahu na podporu obyvateľstva prostredníctvom pracovnej skupiny, na ktorej organizácii sa má podieľať aj Parlament. V tejto chvíli považujem za nevyhnutné, aby Európska únia ukázala obyvateľom Tuniska svoju prítomnosť a aby im pomohla vrátiť sa na cestu skutočnej demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), písomne.(PL) Vzhľadom na situáciu v celom regióne Európsky parlament rýchlo prijal stanovisko k situácii v Tunisku. Sympatizujeme s vôľou národov, ktoré chcú lepší život, posilnenie svojho postavenia a lepší zajtrajšok. Sme svedkami vynúteného odchodu autoritárskych vládcov. Tunisko od nás potrebuje rozvážne partnerstvo. My potrebujeme systematické posilňovanie uznania hodnôt, ktoré zastávame. Máme novú službu pre vonkajšiu činnosť, ktorá má tieto aktivity podporovať. Spoločne s Tuniskom musíme dbať na vývoj situácie v Egypte a ďalších krajinách regiónu. Vítam skutočnosť, že sme prijali spoločný návrh uznesenia, ktorý predložilo päť politických skupín.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za uznesenie o Tunisku. Považujem za nevyhnutné, aby sa Parlament jednoznačne postavil na stranu demokracie, právneho štátu a ochrany ľudských práv v Tunisku aj všade inde na Blízkom východe.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Vítam demonštrácie v Tunisku, ktoré viedli obyvateľov tejto krajiny k opätovnému získaniu slobody a k ukončeniu režimu, ktorý v roku 1987 zaviedol zvrhnutý prezident Zín al-Ábidín bin Alí. Teraz musia byť riadne zastúpené všetky politické, spoločenské, občianske a demokratické sily v Tunisku, pretože to je jediný spôsob, ako zabezpečiť dočasnej vláde dôveru občanov a legitimitu, ktorú potrebuje na prípravu volieb a prechodu k demokracii. Domnievam sa tiež, že musíme preskúmať spôsoby pomoci Tunisku vrátane finančnej pomoci, ako aj podporu a pomoc, ktorú môže európska občianska spoločnosť poskytnúť tuniskej občianskej spoločnosti a najmä združeniam pôsobiacim v oblasti ľudských práv a sociálnym partnerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Podporujem pozíciu prijatú v návrhu uznesenia o Tunisku. Tunisko dosiahlo historický bod obratu vo svojich dejinách. Našou povinnosťou je podporiť obyvateľov Tuniska poskytnutím pomoci pri budovaní stabilnej demokracie a prostredníctvom podpory a posilnenia občianskej spoločnosti, ktorá robí veľa pre posilnenie demokracie prostredníctvom jej presadzovania. Plne podporujem proces demokratickej premeny a rozvoja v Tunisku. Podporujem preto dočasnú vládu v jej úsilí usporiadať demokratické voľby, v ktorých budú zastúpené všetky politické smery.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som za návrh uznesenia o situácii v Tunisku, pretože súhlasím s tým, že musíme vyjadriť solidaritu a podporu obyvateľom Tuniska a ich požiadavkám týkajúcim sa demokracie a zlepšenia sociálnej situácie. Domnievam sa, že je mimoriadne dôležité, aby Parlament vo svojom stanovisku vyjadril masívnu podporu odvahe a odhodlaniu utláčaných národov, v tomto prípade obyvateľom Tuniska, kde prebiehajú masové demonštrácie s cieľom skoncovať s tyraniou, ktorú zaviedol teraz už bývalý prezident bin Alí. Podľa mňa je osobitne dôležité, že uznesenie považuje za potrebné revidovať susedskú politiku, keďže táto politika je zameraná skôr na uzatváranie nespravodlivých dohôd o voľnom obchode ako na rozvoj pre ľudí, ľudské práva či skoncovanie s autokraciami a sociálnou nespravodlivosťou, za čo som ju už mnohokrát odsúdil. Za toto uznesenie som hlasoval aj preto, lebo súhlasím s odsúdením represálií, ktorých sa počas ľudových demonštrácií dopustila tuniská vláda, a súhlasím s požiadavkou na nezávislé vyšetrovanie týchto represálií, ako aj rozsiahlych korupčných praktík vlády bin Alího.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. − Po zmene ústavy a vytvorení novej formy riadenia krajina spravidla potrebuje demokratické a spravodlivé voľby. Diskusiu o finančnej či inej podpore môžeme začať až potom, keď Tunis uskutoční všetky odporúčania OBSE, Európskeho parlamentu, Európskej únie a Európskej rady. Žiaľ, história nás učí, že krajiny, ktoré túžia po demokracii, sa stanú centrom korupcie a zneužívania. Tento proces je spojený s vysokou mierou trestnej činnosti a porušovania zákonov a spoločenských pravidiel. Hlasoval som za uznesenie s prihliadnutím na skutočnosť, že finančná podpora Tunisku sa má poskytnúť až po slobodných voľbách a pod prísnou kontrolou inštitúcií, ktoré za finančnú podporu zodpovedajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Hlasoval som za spoločný návrh uznesenia o situácii v Tunisku, pretože jasne a vyváženým spôsobom vyjadruje postoj Európskeho parlamentu k udalostiam v Tunisku. Nevyhnutné je, aby dočasná vláda čo najskôr usporiadala voľby, aby krajina mohla prejsť od autoritárskeho zriadenia k stabilnej demokratickej vláde. Uznesenie tiež vyzýva barónku Ashtonovú, aby prijala urýchlené opatrenia a poskytla Tunisku potrebnú pomoc EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o situácii v Tunisku podporuje úsilie obyvateľov Tuniska o prechod k demokracii. Zdôrazňuje tiež skutočnosť, že treba vytvoriť potrebné podmienky, ktoré umožnia zvolenie parlamentného zhromaždenia. Takéto zhromaždenie by potom muselo vypracovať demokratickú ústavu, ktorá zaručí rozdelenie moci. Odsudzujú sa represívne opatrenia a použitie neprimeranej sily bezpečnostnými zložkami. Z týchto dôvodov podporujem návrh uznesenia o situácii v Tunisku.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne.(PL) Vzhľadom na nedávne udalosti, ku ktorým prišlo v Tunisku, by som chcel vyjadriť solidaritu s obyvateľmi tejto krajiny. Ako Európska únia musíme podporiť obyvateľov Tuniska, ktorým protesty a demonštrácie umožnili oslobodiť sa a opätovne získať slobodu od režimu, ktorý trval dlhé roky. Chcel by som tiež odsúdiť represálie a prejavy násilia, ktorých sa dopustili bezpečnostné služby a ktoré boli namierené voči demonštrantom. Plne schvaľujem výzvu Európskej únie. Udalosti v Tunisku, žiaľ, opäť odhalili slabosť zahraničnej politiky Únie. Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Európsku komisiu treba požiadať, aby prijali hmatateľnejšie opatrenia. Únia by vo svojich spoločných vonkajších opatreniach mala viac upozorňovať na otázky týkajúce sa ochrany ľudských práv a demokracie. Počas hlasovania o návrhu uznesenia Európskeho parlamentu, v ktorom sa opisuje situácia v Tunisku, som hlasoval za, pretože sa domnievam, že ako Európska únia máme dokonalú príležitosť pomôcť budovať občiansku spoločnosť v Tunisku.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. − Vyjadrujem solidaritu s obyvateľmi Tuniska, ktorí vedení túžbou po lepších sociálnych podmienkach a jednoduchšom prístupe k zamestnanosti priviedli svoju krajinu k historickému politickému obratu. Udalosti v Tunisku otriasli aj základmi nedemokratických režimov v iných krajinách. Stále nie je jasné, kam povedie zmena vlády. Dúfam, že volieb do nového parlamentného zhromaždenia sa budú môcť zúčastniť všetky demokratické sily, ktoré sa zaviazali rešpektovať pluralizmus, slobodu svedomia a dohody o demokratickom odovzdaní moci. Hlasoval som za toto uznesenie, pretože som za podporu EÚ pre tuniské hospodárstvo vo forme pôžičiek a dotácií, ktoré by Tunisanom ponúkli vyhliadky na kvalifikované pracovné miesta ako súčasť skutočnej rozvojovej zmluvy na podporu miestnych a zahraničných produktívnych investícií.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za návrh uznesenia o situácii v Tunisku, aby som spolu s kolegami poslancami vyjadril stanovisko Európskeho parlamentu k Jazmínovej revolúcii. Partnerstvo medzi Tuniskom a Európskou úniou, vzťahy so severoafrickými krajinami v rámci Únie pre Stredozemie a všetky susedské vzťahy sa musia účinne využiť na to, aby sme obyvateľom Tuniska, s ktorými stojíme bok po boku, umožnili dosiahnuť usporiadaný a pokojný prechod k skutočnému demokratickému systému. Pomoc EÚ musí slúžiť ako varovanie, ktorého cieľom je zabezpečiť riadny volebný proces a zaručiť dodržiavanie ľudských práv, pričom zámerom je poskytnúť obyvateľom Tuniska podporu a odporúčania s cieľom zabrániť akýmkoľvek posunom k fundamentalizmu. EÚ musí určite dodržať svoj záväzok vo veci demokracie a ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Hlasoval som za návrh uznesenia o situácii v Tunisku s cieľom vyslať odkaz podpory pre túto krajinu, tak ako všetky politické skupiny. Stabilita v tejto oblasti je základným a stálym európskym cieľom. V budúcnosti by základným pilierom susedskej politiky EÚ v Stredozemí malo byť vytvorenie oblasti prosperity, v ktorej budú vládnuť demokratické režimy a dodržiavanie ľudských práv. Nesmieme zabúdať na to, že zdroje nestability v európskom susedstve môžu vyvolať reťazové reakcie a priniesť ešte väčšiu vlnu utečencov a prisťahovalcov ako v minulosti konflikty v Strednej Ázii.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Hlasovala som za tento návrh uznesenia o súčasnej situácii v Tunisku. Pripájam sa k Parlamentu vo vyjadrení solidarity s obyvateľmi Tuniska, ktorí vedení oprávnenými demokratickými snahami a túžbou po lepších sociálnych podmienkach a jednoduchšom prístupe k zamestnanosti priviedli svoju krajinu k historickému politickému zlomu. V tejto súvislosti vítam odvahu a odhodlanie Tunisanov počas demonštrácií a pripájam sa k odsúdeniu represívnych opatrení a použitia neprimeranej sily bezpečnostnými zložkami. Pevne podporujem potrebný demokratický proces, ktorým Tunisko prejde, a zdôrazňujem význam vytvorenia primeraných podmienok na uskutočnenie volieb v časovom rámci, ktorý umožní všetkým opozičným silám a všetkým médiám, aby sa zorganizovali na celoštátnej úrovni a vytvorili demokratický základ novej spoločnosti. Vítam žiadosť Parlamentu určenú Komisii a Európskej investičnej banke, aby poskytli Tunisku podporu vo forme pôžičiek so zvýhodnenou úrokovou sadzbou s cieľom umožniť diverzifikáciu tuniského hospodárstva a poskytnúť mladým Tunisanom vyhliadky na kvalifikované pracovné miesta ako súčasť skutočnej rozvojovej zmluvy na podporu miestnych a zahraničných produktívnych investícií.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Podporil som tento návrh uznesenia a pripájam sa k vyjadreniu solidarity s obyvateľmi Tuniska, ktorí vedení oprávnenými demokratickými snahami a túžbou po lepších sociálnych podmienkach a jednoduchšom prístupe k zamestnanosti priviedli svoju krajinu k historickému politickému zlomu. Úprimne dúfam, že teraz sa vytvoria podmienky na pokrok s reformami potrebnými na vybudovanie pevnej a tolerantnej demokracie, ktorá bude rešpektovať menšiny, a že Tunisku sa v tomto smere poskytne plná podpora.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne.(FR) Hlasovaním za návrh uznesenia o situácii v Tunisku chcem v prvom rade vyjadriť solidaritu s obyvateľmi Tuniska, ktorí vedení oprávnenými demokratickými túžbami a vôľou zlepšiť sociálnu situáciu v krajine priviedli svoju krajinu k historickému politickému obratu. Vyzývam európske inštitúcie, aby presmerovali – a zvýšili – finančné prostriedky pre rôzne nástroje na financovanie spolupráce medzi EÚ a Tuniskom. Musí to byť rýchlo. Ďalej naliehavo žiadam Európsku úniu, aby si vzala poučenie z týchto udalostí a aby revidovala svoju politiku na podporu demokracie a ľudských práv a urobila ich prísne dodržiavanie nevyhnutnou podmienkou spolupráce EÚ s tretími krajinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Európsky parlament týmto uznesením vyjadruje solidaritu s obyvateľmi Tuniska, ktorí vedení oprávnenými demokratickými snahami a túžbou po lepších sociálnych podmienkach a jednoduchšom prístupe k zamestnanosti priviedli svoju krajinu k historickému politickému zlomu. Parlament v tejto súvislosti víta ich odvahu a odhodlanie počas demonštrácií a vyjadruje sústrasť rodinám obetí a solidaritu so zranenými. Parlament tiež odsudzuje represívne opatrenia a použitie neprimeranej sily bezpečnostnými zložkami a naopak, víta kroky ozbrojených síl, ktoré odmietli strieľať na demonštrantov. Žiada nezávislé vyšetrenie udalostí, ktoré v posledných týždňoch viedli k obetiam na životoch a neprimeranému použitiu násilia, ako aj vyšetrovanie korupcie a vydanie zodpovedných osôb do rúk spravodlivosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Nepokoje, ktoré v posledných dňoch vypukli v Tunisku, už viedli najmenej k 35 potvrdeným obetiam na životoch. Delegácia Parlamentu pre vzťahy s krajinami Maghrebu už vyzvala na nezávislé vyšetrenie podielu vlády na použití násilia počas zrážok v uliciach. Výnimočný stav vyhlásený v tejto krajine, ktorá je tradične sekulárna, pokroková a demokratická, musí byť okamžite zrušený, aby tuniské orgány mohli opäť začať uplatňovať bežné demokratické postupy. Všetky vlády Európy vrátane Švajčiarska musia súhlasiť so spoluprácou s cieľom vrátiť peniaze a majetok, ktorý nadobudla rodina prezidenta bin Alího. A napokon treba okamžite vystúpiť proti všetkým náznakom rastu a šírenia salafizmu, pretože inak by viedli k presadzovaniu radikálnej verzie islamu v Tunisku.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písomne.(FR) Bolo už načase, aby Európsky parlament skoncoval s mlčaním, pokiaľ ide o tuniské povstanie. Ako môže niekto zostať hluchý voči prosbám, ako môže niekto bez pohnutia sledovať tento nedostatok demokracie, ako môže niekto zostať pokojný pri pohľade na mužov a ženy, bohatých aj chudobných, mladých aj starých, ktorí žiadajú o vyslobodenie spod režimu strachu?

Tunisko malo ticho tolerovaný autokratický model, scenár, v ktorom si tí najchudobnejší, ba ani stredná vrstva nevedeli predstaviť, že jedného dňa sa stanú pánmi svojho osudu. Tento jediný prístup sa teraz rozpadol na prach. Tieto kroky k slobode kladú základy novej spoločnosti a prinášajú nádej na novú rovnováhu. Dni diktátorského a technokratického Východu sa skončili. Teraz zostáva vytvoriť iný Východ.

Dúfajme, že európske inštitúcie budú vnímavejšie ako kedykoľvek predtým voči každej žiadosti týchto nových štátov o spoluprácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), písomne. (PL) Som za tento návrh uznesenia a najmä za ustanovenia týkajúce sa veľmi konkrétnych nástrojov, ktoré máme k dispozícii na ovplyvnenie systémových zmien prebiehajúcich v tejto krajine. Mám tu na mysli predovšetkým politickú podporu pre čo najväčšie zapojenie vysokej predstaviteľky, prebiehajúcu revíziu susedskej politiky EÚ, rokovania o novom akčnom pláne pre Tunisko na roky 2011 – 2016 a vyslanie pozorovateľskej misie EÚ, ktorá by nepochybne poskytla podporu voľbám, ktoré boli oznámené.

 
  
  

Návrh uznesenia (RC-B7-0075/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Celosvetové rozširovanie tuberkulózy nás neprestáva znepokojovať, keďže táto choroba naďalej patrí medzi hlavné príčiny úmrtnosti vo svete, pretože každoročne zapríčiní smrť takmer dvoch miliónov ľudí. Napriek dosiahnutému pokroku sme v nedávnych rokoch zaznamenali v krajinách bývalého sovietskeho bloku dramatický nárast výskytu tejto bakteriálnej infekcie v dôsledku sociálno-hospodárskeho úpadku, slabej infraštruktúry verejných systémov zdravotnej starostlivosti a nespravodlivého prístupu k liečbe. Vítam spoločný návrh uznesenia o nadácii Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI), pretože si myslím, že vakcína spolu s najúčinnejšími testami na diagnostiku infekcie a najlepšou liečbou sú základnou zbraňou v boji proti tejto chorobe. Myslím si tiež, že prístup k pitnej vode a vyvážená strava, rovnako ako slobodný prístup k službám zdravotnej starostlivosti zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti chudobe a tuberkulóze a pri zlepšovaní životných podmienok. Po zohľadnení týchto aspektov som hlasovala za návrh spoločného uznesenia o vakcíne proti tuberkulóze.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne. (GA) Podľa nadácie Tuberculosis Vaccine Initiative je každoročne diagnostikovaných približne 9 miliónov nových prípadov tuberkulózy a táto choroba spôsobuje smrť dvoch miliónov ľudí ročne – jedno úmrtie každých 18 sekúnd. Do konečného dátumu cieľa tisícročia, ktorý sa týka odstránenia chorôb, zostávajú už len štyri roky, no tuberkulóza naďalej patrí medzi hlavné príčiny úmrtnosti vo svete a je tiež najnebezpečnejšia pre ľudí trpiacich HIV/AIDS. EÚ musí splniť svoju povinnosť dosiahnuť cieľ tisícročia OSN v oblasti boja proti tuberkulóze a jej odstránenia do roku 2015. Hlasoval som za tento dôležitý návrh uznesenia a súhlasím s tým, aby sa boj proti tuberkulóze začlenil do stratégie EÚ do roku 2020. Ako sa uvádza v uznesení, Komisia a členské štáty musia podniknúť všetky kroky potrebné na to, aby sa správne množstvo finančných prostriedkov určených na zdravotnú starostlivosť dostalo k chudobným obyvateľom v rozvojových krajinách, a podniknúť všetky kroky potrebné na zaistenie zlepšenia a podpory služieb zdravotnej starostlivosti v chudobných oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Hlasovala som za tento návrh uznesenia o nadácii Tuberculosis Vaccine Initiative, pretože táto choroba patrí naďalej medzi hlavné príčiny úmrtnosti vo svete, keďže v dôsledku nej zomierajú každoročne takmer dva milióny ľudí. Táto iniciatíva by sa uplatňovala v záujme osôb trpiacich tuberkulózou na celom svete, najmä v najmenej rozvinutých krajinách. Prispelo by to aj k vykonaniu cieľov stratégie EÚ 2020 a dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia do roku 2015. Okrem toho by program vakcinácie zvýšil strategickú nezávislosť EÚ v boji proti tuberkulóze a iným prenosným chorobám. Malo by sa zdôrazniť, že vakcíny sú spolu s lepšími testami základným nástrojom v rámci boja proti tuberkulóze. Testy spolu s účinnejšou diagnostikou a liečbou musia byť dôveryhodné, finančne nenáročné a dostupné všetkým pacientom. To znamená dôležité preorientovanie zamerania výskumu a zvýšenie trvalo udržateľného financovania vakcinačného balíka. Európska komisia a členské štáty by preto mali dodržať svoje finančné záväzky a podniknúť všetky kroky potrebné na to, aby sa finančné prostriedky určené na zdravotnú starostlivosť dostali aj k najchudobnejším a najzraniteľnejším ľuďom v krajine.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Očkovanie proti tuberkulóze a investície do výskumu zameraného na vývoj nových spôsobov liečby tejto choroby sú jediným riešením, ktoré prinesie jej odstránenie do roku 2050. Žiaľ, Rumunsko má slabé výsledky v oblasti boja proti šíreniu tejto choroby, pretože v počte pacientov trpiacich tuberkulózou stojí v Európskej únii na čele rebríčka a podľa odborníkov tam dlho zostane. Za týchto okolností sú dôležité investície do zdravia európskych občanov a programy riadené EÚ a finančné prostriedky vyčlenené na liečbu tuberkulózy sú mimoriadne vítané. Podľa údajov rumunských orgánov Rumunsko každoročne zaznamená 30 000 nových prípadov tuberkulózy. Jedným z možných vysvetlení každoročného diagnostikovania takéhoto veľkého počtu prípadov je práve zvyšovanie úrovne pokroku prostredníctvom vytvárania nových programov prevencie, z ktorých väčšinu financuje EÚ. Napriek tomu, že Rumunsko má stále najvyšší výskyt tuberkulózy v Európe, hodnoty tohto ukazovateľa sa v ostatných piatich rokoch výrazne znížili. Rumunsko zaznamenalo aj klesajúcu tendenciu počtu úmrtí na tuberkulózu z 10,7 % v roku 2002 na 7,6 % v roku 2008. Vítané sú najmä finančné prostriedky poskytované na programy na odstránenie tuberkulózy, keďže za ostatných 35 rokov sa nepodarilo objaviť žiadne nové nástroje diagnostiky a liečby.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písomne.(CS) Vzhľadom na celý rad dôvodov som podporila návrh spoločného uznesenia o boji proti tuberkulóze. V prvom rade by som chcela zdôrazniť potrebu zaoberať sa humanitárnym aspektom tejto choroby, keďže je to choroba, ktorej možno jednoducho predchádzať očkovaním, a smrť viac než dvoch miliónov ľudí ročne teda nepredstavuje len vysoké číslo, ale predovšetkým je úplne zbytočná. Plne súhlasím s tým, že tuberkulóza je markantným príkladom nerovnosti medzi národmi, pretože v priemyselne rozvinutých krajinách sa ju takmer podarilo odstrániť. Nadácia Tuberculosis Vaccine Initiative pomáha trpiacim tuberkulózou na celom svete, no najmä v menej rozvinutých krajinách. Osobne považujem tento spôsob boja proti tuberkulóze za prejav solidarity európskych občanov a pokus o obmedzenie úplne zbytočných úmrtí spôsobených jednoducho nedostatkom finančných prostriedkov na očkovanie v menej rozvinutých krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Prostredníctvom tohto návrhu uznesenia vítame iniciatívy Európskej únie v oblasti boja proti tuberkulóze v najchudobnejších krajinách, vyzývame však ku konkrétnejšiemu výskumu zameranému na vývoj nových liekov a nových vakcín proti tejto chorobe. Vakcíny sú najlacnejším a najúčinnejším opatrením verejného zdravia na ochranu Európanov pred infekčnými chorobami, no sú dôležité aj na to, aby sa zdravotná starostlivosť dostala do rozvojových krajín a prispela tak k zvýšeniu priemernej dĺžky života a k boju proti chudobe.

Ako som povedala, dosiahol sa určitý pokrok a sme na dobrej ceste, ale EÚ musí zdvojnásobiť svoje úsilie a vyzvať na koordinovanejšie kroky pri začleňovaní európskeho výskumu do boja proti chorobám súvisiacim s chudobou. To je jediný spôsob, ako môžeme zmierniť tragickú zdravotnú situáciu, v akej sa nachádzajú viaceré rozvojové krajiny. Chcela by som sa spýtať Komisie, ako plánuje ďalej rozvíjať vedecký výskum v tejto oblasti, ako chce toto úsilie zintenzívniť a preniesť výsledky tohto výskumu do praxe, aby boli prospešné Európanom, pokiaľ ide o stratégiu EÚ 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za návrh uznesenia o nadácii Tuberculosis Vaccine Initiative, pretože len rozsiahla vakcinačná kampaň môže prispieť k uskutočneniu cieľov stanovených v rozvojovom cieli tisícročia, ktorým je zastavenie rastu a zvrátenie tendencie vo výskyte tuberkulózy do roku 2015 a jej odstránenie do roku 2050. Naliehavo treba preskúmať možnosti inovatívnych iniciatív financovania, ktoré by pomohli posilniť systémy zdravotníctva a boj proti nerovnosti najmä v súvislosti so zdravím matiek a úmrtnosťou detí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Hoci je tuberkulóza jednou z chorôb, ktorým sa v rozvinutých krajinách prakticky prestala venovať pozornosť v oblasti otázok zdravia, pravda je, že dnes naďalej patrí medzi hlavné príčiny úmrtnosti vo svete a spôsobuje smrť dvoch miliónov ľudí ročne. Najmä v rozvojových krajinách je táto choroba v mnohých prípadoch smrteľná, hlavne keď sa k nej pridruží HIV/AIDS.

Preto je príkladom zdravotnej nerovnosti medzi priemyselne vyspelým svetom a rozvojovými krajinami. Okrem toho hoci tuberkulóza stále zabíja, výskum sa zastavuje jednoducho preto, lebo nie je finančne výhodný. Preto je dôležité, aby sa Európa prihlásila k vedeckému výskumu a podporila nadáciu Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI), aby rozsiahla vakcinácia mohla mať pozitívny vplyv a viedla k odstráneniu tuberkulózy do roku 2050.

Uvedomujeme si že, vakcíny predstavujú základný nástroj spolu s lepšími, finančne nenáročnými a dôveryhodnými testami na diagnostikovanie infekcie, ako aj s účinnejšou diagnostikou a spôsobmi liečby. To znamená dôležité preorientovanie výskumu a zvýšenie trvalo udržateľného financovania, pri ktorom môže EÚ podľa mňa zohrávať významnú úlohu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Tento spoločný návrh uznesenia, ktorý nahrádza návrhy Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu, Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie a Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, má podporiť nadáciu Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI) so zámerom splniť ciele vymedzené v rozvojových cieľoch tisícročia Organizácie Spojených národov. Patrí medzi ne zvrátenie tendencie v počte pacientov s tuberkulózou do roku 2015 a odstránenie choroby do roku 2050. Zlepšenie zdravotného stavu svetovej populácie je jedným z hlavných záujmov Európskej únie. Hoci možno povedať, že tuberkulóza je v Európe pod kontrolou, v spojení s ďalšími prenosnými chorobami stále zapríčiňuje smrť miliónov ľudí v rozvojových krajinách. Je mimoriadne dôležité, aby sme spojili politické a finančné úsilie s cieľom rýchlo ukončiť túto celosvetovú pohromu. Preto vítam schválenie tejto iniciatívy na odstránenie tejto prenosnej choroby, ktorá najmä v rozvojových krajinách dokonca aj v 21. storočí stále zapríčiňuje množstvo úmrtí.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Úsilie v oblasti výskumu a vývoja nových liekov a vakcín účinných proti chorobám ako tuberkulóza, ktorá si na celom svete naďalej každoročne vyžiada milióny životov, sa musí podporovať a pozitívne výsledky by sa mali vrele privítať. Po dosiahnutí výsledkov je nevyhnutné sprístupniť nové výdobytky vedy a techniky všetkým, ktorí ich potrebujú, bez akéhokoľvek vylúčenia.

Jediným kritériom prístupu preto musí byť potreba. Splácanie zahraničného dlhu a úrokov za dlhovú službu bohatým krajinám predstavuje hlavné odčerpávanie zdrojov, ktoré v krajinách tretieho sveta preto neprichádzajú do rozpočtov zdravotníctva a vzdelávania, ktoré sú znížené takmer na zanedbateľnú úroveň. Prispievajú k tomu aj programy zamerané na štrukturálne zmeny zavádzané zvonku.

Boj proti chorobám, ktoré sa tak ako tuberkulóza šíria v chudobe, obsahuje mechanizmy, ktoré vytvárajú a udržiavajú závislosť a chudobu. V tejto súvislosti je poľutovaniahodné, že sprístupnenie novej vakcíny proti tuberkulóze menej rozvinutým krajinám – čo, prirodzene, podporujeme – možno obhajovať v mene posilnenia úlohy a vedúceho postavenia EÚ v týchto krajinách, ako je to uvedené v otázke, ktorá podnietila vypracovanie tohto návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Ako môže niekto nepodporiť iniciatívu zameranú na odstránenie tuberkulózy do roku 2050, keď táto choroba naďalej na celom svete spôsobuje smrť dvoch miliónov ľudí ročne?

Prekvapuje ma však, že text, ktorý odsudzuje nedostatočnú zdravotnú starostlivosť v rozvojových krajinách, prehliada jeden z najväčších škandálov našich čias: kradnutie lekárov z týchto krajín bohatšími krajinami, ktoré sa vzdali dostatočnej odbornej prípravy svojich vlastných lekárov v presvedčení, že takto znížia náklady na ich sociálnu ochranu. Vo Francúzsku preto numerus clausus alebo počet študentov, ktorým sa umožní postup do druhého ročníka, je približne 7 000, zatiaľ čo vo Francúzsku môže každoročne vykonávať prax takmer 3 000 lekárov s diplomom získaným mimo Európy. A to nehovoríme o zahraničných študentoch, ktorých vzdelávame, ktorí tak majú francúzske diplomy a ktorí nikdy neodídu. Svetová zdravotnícka organizácia súčasne odhaduje, že v chudobných krajinách chýba 4,5 milióna odborných zdravotníckych pracovníkov.

Zvláštne je aj to, že sa v texte prehliada 5 500 až 6 000 prípadov tuberkulózy vo Francúzsku. Chorobu sme odstránili a jej opätovný výskyt môže mať priame spojenie s hromadným prisťahovalectvom. Nemyslím si ani to, že sme v Európe v tejto otázke ojedinelým prípadom.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Prítomnosť tuberkulózy vo svete je naďalej dôvodom na obavy. Zdá sa však, že len rozsiahla vakcinácia môže odvrátiť hrozbu, ktorú táto choroba predstavuje pre zdravie mnohých obyvateľov rozvojových krajín. Preto som podporila toto uznesenie, ktoré vyzýva na väčšie dlhodobé investície členských štátov a Európskej komisie, aby mali prostriedky na boj proti tuberkulóze, najmä prostredníctvom výskumu a inovácií. Zdroje vyčlenené na túto oblasť by sa tu však nemali zastaviť: zdravotná situácia a zdravotnícke služby sú oblasti, ktoré potrebujú podporu, toto je teda ďalšia oblasť, na ktorej treba pracovať a ktorú nemožno prehliadať.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness a Gay Mitchell (PPE), písomne. – Zdržali sme sa hlasovania o nadácii Tuberculosis Vaccine Initiative (RC-B7-0075/2011). Plne podporujeme cieľ tejto nadácie, nemohli sme však podporiť citáciu, ktorá odkazuje na iné hlasovanie Parlamentu, ktoré podporuje okrem iného prerušenie tehotenstva a je v rozpore s predchádzajúcim vysvetlením hlasovania, ktoré sme Parlamentu predložili.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Súhlasil som s týmto dokumentom, lebo musíme bojovať proti tuberkulóze, pretože každý rok na túto chorobu zomierajú na celom svete dva milióny ľudí a je ňou nakazená takmer tretina svetovej populácie. Je to choroba, ktorá predstavuje pre ľudí vážne nebezpečenstvo; spomedzi infekčných chorôb je to druhá najčastejšia príčina úmrtia na celom svete. Tuberkulóza je výrazne spätá so sociálnymi a ekonomickými problémami, ako napríklad s chudobou, nezamestnanosťou, alkoholizmom, drogovou závislosťou a HIV/AIDS, ako aj s neprimeraným a veľmi zlým stavom systémov zdravotnej starostlivosti v chudobných krajinách a neskorou diagnostikou tejto choroby. Teší ma, že sa vytvoril model nadácie Tuberculosis Vaccine Initiative, pretože z výsledkov výskumu a vykonanej práce budú mať prospech všetci pacienti trpiaci touto chorobou na celom svete. Chcel by som zdôrazniť, že na boj proti tuberkulóze je stále nedostatok finančných prostriedkov a je potrebné zabezpečiť konkrétne mechanizmy financovania, ktoré prispejú k udeleniu licencií na vakcíny proti tuberkulóze v Európe, dostupnosti vakcíny, klinickému výskumu tuberkulózy a účinnejšej diagnostike a liečbe, a že peniaze vyčlenené na zdravotnícke služby sa musia dostať k najchudobnejším a najzraniteľnejším obyvateľom krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Tuberkulóza je, žiaľ, jednou z hlavných príčin úmrtnosti vo svete. Skutočne, choroba si každoročne vyžiada životy takmer dvoch miliónov ľudí. Cieľom Parlamentu pri predkladaní tohto návrhu uznesenia bolo vyzvať Európsku úniu, aby plnila rozvojové ciele tisícročia Organizácie Spojených národov, ktoré sa usilujú o zastavenie rastu výskytu tejto vážnej choroby do roku 2015. Odhadované údaje vyvolávajú obavy a naliehavosť situácie nás hlboko znepokojuje najmä v súvislosti s najchudobnejšími krajinami, v ktorých sú prípady úmrtí súvisiace s tuberkulózou čoraz bežnejšie. Spoločný návrh uznesenia o nadácii Tuberculosis Vaccine Initiative má preto moju plnú podporu, pretože sa popri zdôrazňovaní podmienok zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách usiluje riešiť hlavné príčiny problému prostredníctvom poskytovania väčšieho množstva finančných prostriedkov a podpory vedeckého výskumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písomne.(PL) Hoci vo väčšine európskych krajín je očkovanie proti tuberkulóze povinné, celosvetové štatistiky sú znepokojujúce. Počet ľudí, ktorí sa nakazili touto chorobou, nám jasne hovorí, že dnes, v 21. storočí, nielenže musíme viesť komplexnú informačnú kampaň a poskytovať správnu prevenciu, ale predovšetkým musíme zvýšiť financovanie ochranných očkovaní. Len to nám umožní zmierniť šírenie tejto choroby. Z tohto dôvodu som hlasovala za tento návrh uznesenia. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Plne podporujem výzvy na zvýšenie financovania a alternatívnych spôsobov financovania programov na boj proti tuberkulóze. Z pozície predsedu pracovnej skupiny tohto Parlamentu pre inovácie, prístup k liekom a choroby súvisiace s chudobou si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme naše úsilie sústredili na výskum a inovácie, ak máme splniť rozvojové ciele tisícročia. Celosvetová úroveň výskytu tuberkulózy je stále neprijateľne vysoká a ja vítam nové nástroje financovania rozsiahlej vakcinačnej kampane nadácie Tuberculosis Vaccine Initiative.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Napriek tomu, že tuberkulóza je v rozvinutých krajinách prakticky odstránená, zostáva hrozbou v chudobných a nedostatočne rozvinutých krajinách najmä v Afrike, kde naďalej každoročne zabíja milióny ľudí. Len plán očkovania na celosvetovej úrovni môže túto pohromu zastaviť a priniesť jej úplné odstránenie do roku 2050 v rámci plnenia rozvojových cieľov tisícročia.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne.(ES) Súhlasím s väčšinou toho, čo sa v tomto návrhu uznesenia uvádza, s jeho konečným cieľom a s jeho pohľadom na prístup k zdravotnej starostlivosti ako k právu, ktorého zaručenie je úlohou vlád, ktoré si musia plniť povinnosť poskytovať verejné zdravotné služby všetkým svojim obyvateľom. Napriek tomu som ho nemohol podporiť, pretože si o väčšine návrhov a cieľov, ktoré uvádza, myslím, že im chýba ambícia a sú jednoznačne nedostatočné. Domnievam sa, že nestačí navrhnúť odstránenie choroby, ktorá zasahuje tých najchudobnejších a patrí medzi hlavné príčiny úmrtnosti vo svete a každoročne spôsobuje smrť viac ako dvoch miliónov ľudí, do roku 2050. Je to preto, že množstvo štúdií vypracovaných mimovládnymi organizáciami zdôrazňuje, že sa toto obdobie dá skrátiť na polovicu rozhodnou politikou a následným zvýšením finančných prostriedkov vyčlenených na boj proti tejto chorobe. Okrem toho, hoci súhlasím s vyjadrením v odseku 2, ktoré sa týka toho, že je dôležité zlepšiť diagnostické a vakcinačné postupy účinnejšou diagnostikou a efektívnejšími spôsobmi liečby, nesúhlasím s tým, že sa vyslovene neuviedlo, že takéto služby by mali vykonávať verejné zdravotné služby. Práve tie by sa mali posilniť prostredníctvom európskej pomoci a spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Som veľmi rád, že môžem podporiť celoeurópsky projekt, ktorý svojím cieľom definitívne odstrániť tuberkulózu ponúka pridanú hodnotu nielen Európe, ale aj svetu.

V roku 2009 si tuberkulóza vyžiadala životy 1,7 milióna ľudí, čo znamená, že denne zomrelo 4 700 ľudí. Svetová banka odhaduje, že táto choroba spôsobuje Afrike ročnú hospodársku stratu 52 miliárd USD. Prípady hlásené zo Spojeného kráľovstva a Írska v lete 2010 nám tiež pripomínajú, že táto choroba ostáva pre Európsku úniu vážnym problémom. Vďaka nadácii Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI) bude možné vytvoriť účinné vakcíny, ktoré si rozvojové krajiny môžu dovoliť a ktoré sú prispôsobené krajinám s rozvíjajúcim sa hospodárstvom a Európe.

Európska komisia je najväčším darcom oficiálnej rozvojovej pomoci a ročne poskytuje 49 miliárd EUR. To však nestačí. Musíme nájsť ďalšie zdroje financovania, akými je vytvorenie finančnej záruky členskými štátmi alebo Európskou úniou, ktoré by umožnili získať finančné prostriedky z Európskej investičnej banky. Iniciatíva TBVI je praktickým spôsobom vykonávania stratégie EÚ 2020. Väčším zatraktívnením Európy pripravuje pre budúce generácie nové hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Program očkovania proti tuberkulóze je veľmi dôležitý, čo však bude Európsky parlament robiť do roku 2015? Napríklad v Lotyšsku liečebný postup prípadov tuberkulózy v súčasnosti zahŕňa určenie diagnózy a pobyt v karanténe. Všetky finančné prostriedky, ktoré sa mali investovať do nákupu lekárskeho vybavenia a výstavby špecializovaných nemocníc, vyšli nazmar. Napríklad v meste Olaine sa postavila nemocnica určená na liečbu ľudí nakazených tuberkulózou v priestoroch väznice. Množstvo finančných prostriedkov investovaných do vybavenia nemocnice dosiahlo dva milióny EUR. Nemocnica stále nefunguje, pretože nemá žiadnych zdravotníckych zamestnancov. Preto by som chcel upozorniť svojich kolegov na skutočnosť, že nestačí len vytvárať a vyrábať vakcíny, je potrebné pripraviť odborníkov s konkrétnou špecializáciou a vysoko kvalifikovaných zdravotných pracovníkov a zapojiť ich do boja proti tuberkulóze. Inak bude mať výsledok dnešného hlasovania len emocionálnu rovinu. Je mimoriadne dôležité, aby sme mali úplne transparentnú kontrolu finančných prostriedkov vyčlenených na boj proti tuberkulóze, aby sa tak neopakovala situácia Lotyšska.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Každoročne sa na liečbu ľudí s tuberkulózou v Európskej únii vynaložia dve miliardy EUR. Spolu s HIV a maláriou patrí tuberkulóza medzi tri najrozšírenejšie epidémie na svete. Približne tretina svetovej populácie je nakazená. Je zrejmé, že k odstráneniu tuberkulózy máme veľmi ďaleko. Tak ako v prípadoch všetkých chorôb, zvyšujúca sa rezistencia vo forme multirezistentných, či dokonca ultrarezistentných baktérií a z toho vyplývajúci nízky počet spôsobov liečby, predstavujú pre modernú medicínu vážny problém. Bežné lieky, ktoré sa používajú od 60. rokov 20. storočia, nemajú na zmutované formy žiadny účinok. V dôsledku toho sa predpisujú iné lieky, ktoré sú drahšie a majú silnejšie vedľajšie účinky. Náklady na následnú liečbu môžu byť až stonásobne vyššie ako náklady na bežnú tuberkulózu. Ak pacient prestane užívať bežné lieky na bežnú formu tuberkulózy pred koncom šesťmesačného obdobia, výsledkom sú nielen vážne vedľajšie účinky, ale aj rezistencia. Okrem toho jediný možný spôsob, ako zastaviť šírenie choroby, je vyšetriť všetkých ľudí, s ktorými bol pacient v kontakte. Niektoré krajiny tieto požiadavky nedodržiavajú. Ak sa tieto známe základné pravidlá nedodržiavajú, výskumné projekty za miliardy eur pravdepodobne neprinesú žiadne výrazné zmeny a objavia sa nové typy rezistencie. Z tohto dôvodu som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písomne. – (LT) Hlasovala som za návrh uznesenia o nadácii Tuberculosis Vaccine Initiative. V mnohých prípadoch tuberkulóza a prevencia zostávajú problémom nielen rozvojového sveta, ale aj rozvinutých krajín. Mali by sme sa podeliť o osvedčené postupy, vyčleniť finančné prostriedky na vakcínu proti tuberkulóze a použiť rozličné opatrenia v snahe znížiť hrozivú štatistiku, podľa ktorej si tuberkulóza na celom svete každoročne vyžiada približne dva milióny životov. Na druhej strane, niektoré z hlavných rizikových faktorov zvýšenej úmrtnosti sú alkoholizmus, užívanie drog a obrovská chudoba. Preto je nevyhnutné, aby sme zohľadňovali nielen vakcináciu, ale aj dlhodobé programy na zníženie týchto faktorov. Znova vítam túto iniciatívu EÚ prispieť k aktívnej podpore EÚ určenej na vakcinačné programy, ktoré po realizácii dokážu výrazne znížiť mieru nákazy tuberkulózou, ako dokazujú štatistiky členských štátov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne.(IT) Keďže tuberkulóza naďalej patrí medzi hlavné príčiny úmrtnosti vo svete a každoročne jej padnú za obeť milióny životov a keďže sa výskum napriek tomu v súčasnosti v nedostatočnej miere zaoberá najviac zanedbávanými chorobami, ktoré zasahujú len obyvateľov rozvojových krajín, jednoznačne podporujem nadáciu Tuberculosis Vaccine Initiative. V tejto súvislosti môžu mať na dosiahnutie cieľa pozitívny vplyv len vakcinačné programy, ktoré zahŕňajú rozsiahlu vakcinačnú kampaň. Som presvedčený, že vakcíny sú spolu s lepšími testami základným nástrojom boja proti tuberkulóze, čo znamená dôležité preorientovanie výskumu a zvýšenie trvalo udržateľného financovania. Preto zastávam názor, že v rozvojových krajinách by sa očkovanie proti tuberkulóze malo vykonávať prioritne na klinikách a že európska pomoc by mala podporovať vnútorné úsilie rozvojových krajín o posilnenie kapacít v oblasti personálu.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. – (EL) Hlasoval som za návrh uznesenia o nadácii Tuberculosis Vaccine Initiative. Tento konkrétny návrh uznesenia, ktorý podporili všetky politické skupiny, reaguje na zvýšený výskyt tejto choroby v Európe a v Spojených štátoch amerických v uplynulých desiatich rokoch. Najzákladnejšou príčinou opätovného výskytu tejto choroby je hromadné prisťahovalectvo, najmä nezákonné prisťahovalectvo, v rámci ktorého nemožno zaistiť dodržiavanie základných hygienických pravidiel. Grécko, ktoré sa v súčasnosti usiluje vyrovnať s nezákonným prisťahovalectvom, je krajinou s relatívne vysokou mierou výskytu tuberkulózy vo vyspelom svete, a preto sú návrhy v tomto konkrétnom návrhu uznesenia, ako napríklad rozsiahla vakcinačná kampaň v členských štátoch, jej financovanie z Európskej investičnej banky a výzva na zaručenie verejnej zdravotnej starostlivosti v odľahlých oblastiach, dôležité pre našu krajinu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Dnes je tuberkulóza jedným z príkladov toho, ako nerovnosť medzi národmi ovplyvňuje oblasť zdravia, keďže túto chorobu sa v priemyselne vyspelých krajinách takmer podarilo odstrániť, no stále sa šíri v iných častiach sveta. V súčasnosti však nesmieme zabúdať ani na to, že tuberkulóza je jednou z infekčných chorôb, ktoré využívajú stav osôb, ktoré sú séropozitívne alebo majú AIDS, čo z nej v týchto prípadoch robí mimoriadne vážnu chorobu. Tieto problémy sú dôvodom pre tento návrh uznesenia, ktoré podporuje potrebu rozsiahlej vakcinačnej kampane s úmyslom dosiahnuť šiesty rozvojový cieľ tisícročia po roku 2015 a najmä odstrániť tuberkulózu do roku 2050.

Aj tieto úctyhodné ciele boli dôvodom, prečo som návrh podporila. Vakcíny sú základným nástrojom, ktorý v spojení s lepšími testami na odhalenie infekcie, ako aj s účinnejšou diagnostikou a liečbou rozhodujúcou mierou bojuje proti tuberkulóze a ktorý je dôveryhodný a finančne nenáročný. To znamená dôležité preorientovanie výskumu a zvýšenie trvalo udržateľného financovania. EÚ by prostredníctvom Európskej komisie mala preskúmať spôsoby inovatívneho financovania, ako je zavedenie finančných záruk členských štátov alebo Únie, ktoré umožnia nadácii získať od Európskej investičnej banky finančné prostriedky na iniciatívu nadácie Tuberculosis Vaccine Initiative s cieľom zaručiť financovanie výskumu v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Napriek dosiahnutému pokroku je výskyt tuberkulózy na celosvetovej úrovni stále veľmi vážnym dôvodom na obavy, keďže táto choroba naďalej patrí medzi hlavné príčiny úmrtnosti na svete hlavne v rozvojových krajinách. Preto by sa malo zintenzívniť financovanie a výskum v tejto oblasti. Je dôležité zmobilizovať prostriedky na iniciatívu nadácie Tuberculosis Vaccine Initiative, pretože len rozsiahla vakcinačná kampaň môže prispieť k zastaveniu nárastu výskytu tuberkulózy do roku 2015, zvráteniu tendencie a odstráneniu tejto choroby do roku 2050, ako sa uvádza v rozvojových cieľoch tisícročia Organizácie Spojených národov a v programe Stop tuberkulóze, ktorý zastrešuje Svetová zdravotnícka organizácia.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Tuberkulóza každoročne zabíja takmer dva milióny ľudí hlavne v subsaharskej Afrike a v Ázii. Je to pohroma, ktorá zvýrazňuje nerovnosti medzi severom a juhom a nedostatok zdrojov, spôsobov liečby a výskumu, ktoré máme k dispozícii na zastavenie choroby.

Náš návrh uznesenia zdôrazňuje úsilie, ktoré treba vynaložiť na rýchlejšie a účinnejšie zisťovanie a diagnostiku choroby. Predovšetkým však zdôrazňuje potrebu uskutočniť rozsiahly vakcinačný program, ktorý je jediným spôsobom na dosiahnutie jedného z rozvojových cieľov tisícročia (šiesteho rozvojového cieľa tisícročia) a odstránenie tejto choroby do roku 2050.

Súčasne je mimoriadne dôležité, aby sa úsilie v oblasti farmaceutického výskumu sústredilo na túto zanedbávanú a „neekonomickú“ chorobu. Musí sa zaručiť financovanie tohto výskumu napríklad prostredníctvom finančných prostriedkov z Európskej investičnej banky. Ako vieme, uskutočnenie programu Stop tuberkulóze, ktorý zastrešuje Svetová zdravotnícka organizácia, si vyžiada tri miliardy USD. Je to kľúčová investícia, ak chceme dosiahnuť pokrok v oblasti výskumu a inovácií, a tak pomôcť zvýšiť podporu poskytovanú najchudobnejším národom.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto uznesením Európsky parlament v prvom rade zdôrazňuje skutočnosť, že len vakcinačný program zahŕňajúci rozsiahlu vakcinačnú kampaň môže mať pozitívny vplyv v súvislosti s plnením šiesteho rozvojového cieľa tisícročia po roku 2015 a najmä v súvislosti s odstránením tuberkulózy do roku 2050. Po druhé, vakcíny považuje za mimoriadne dôležité nástroje v boji proti tuberkulóze spolu s lepšími – dôveryhodnými, finančne nenáročnými a kvalitnými – testami, ako aj s účinnejšou diagnostikou a liečbou, a to predstavuje dôležité preorientovanie výskumu a zvýšenie trvalo udržateľného financovania. Po tretie vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsoby inovatívneho financovania, ako je zavedenie finančných záruk členských štátov alebo Únie, ktoré umožnia získať od Európskej investičnej banky finančné prostriedky pre iniciatívu nadácie TBVI s cieľom zaručiť financovanie výskumu v rozvojových krajinách v oblasti zanedbávaných chorôb a chorôb, ktoré nie sú z výskumného hľadiska finančne výhodné.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), písomne. – (PL) Hlasoval som za návrh uznesenia o nadácii Tuberculosis Vaccine Initiative. Na tropické choroby, akými sú malária, tuberkulóza a spavá choroba, každoročne umierajú milióny ľudí. Je to najmä dôsledok toho, že tieto ochorenia sú čoraz rezistentnejšie voči liekom a chýba primeraná liečba, lebo bol zastavený výskum, ktorý sa z finančných dôvodov jednoducho nevykonáva. Vzhľadom na to, že počet nových prípadov tuberkulózy diagnostikovaných na celom svete štyri roky pred konečným termínom na dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia je stále dôvodom na obavy, mali by sme okamžite zasiahnuť. Zdravotnícke služby vo väčšine rozvojových krajín ani zďaleka nespĺňajú potreby miestnych obyvateľov. Programy zamerané na štrukturálne zmeny zavedené v 90. rokoch minulého storočia situáciu len zhoršili, pretože vyvolali drastické krátenie rozpočtov v sociálnej oblasti. Domnievam sa, že v rozvojových krajinách by sa očkovanie proti tuberkulóze malo v prvom rade vykonávať na klinikách a v nemocniciach a mal by sa obnoviť systém verejných zdravotníckych služieb. Vlády musia plniť svoju povinnosť pri zaisťovaní verejných zdravotníckych služieb pre všetkých obyvateľov, keďže ide o základné právo zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (SK) Podporujem iniciatívu Vakcína proti tuberkulóze. Považujem za morálnu povinnosť nás Európanov, aby sme prevzali na seba časť zodpovednosti nielen za výskum a hľadanie nových liekov, ale aj za pomoc chudobným krajinám pri vzdelávaní zdravotníckeho personálu a budovaní aspoň základnej siete zdravotníckej starostlivosti. Solidarita medzi ľuďmi musí ísť ponad hranice štátov a kontinentov. Ak prestaneme cítiť túto solidaritu, prestaneme byť ľuďmi. A práve v mene zachovania ľudskosti som nemohla podporiť schválený text rezolúcie. Pretože tento text obsahuje aj odkaz na zabíjanie nenarodených detí, ktoré väčšina v tomto Parlamente chápe ako súčasť reprodukčného zdravia. Zdržala som sa hlasovania, pretože nemôžem súhlasiť s tým, aby sa boj proti pandémii tuberkulózy v najchudobnejších častiach sveta akokoľvek spájal s neľudskou praxou uzurpovať si právo na rozhodovanie o živote a smrti nenarodeného dieťaťa.

 
  
  

Návrh rozhodnutia (B7-0090/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), písomne. – Hlasovala som za účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie, ktorej som vlani odmietla udeliť absolutórium, pretože toto je bežný postup, ktorý by sa mal používať každý rok, hneď ako je zo správy Dvora audítorov jasné, že nie sú potrebné žiadne ďalšie úpravy, bez ohľadu na to, či bolo alebo nebolo udelené absolutórium. Vzhľadom na zistené nezrovnalosti by sa akadémia mala zrušiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Obavy o model správy Európskej policajnej akadémie spôsobili, že Parlament jej neudelil absolutórium za rozpočtový rok 2008. Táto skutočnosť je znepokojujúca a neslýchaná, keďže je to prvýkrát, čo sa európskej agentúre odmietol takýto postup. Preto je cieľom súčasného uznesenia iba vykonať účtovnú závierku za príslušné obdobie v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. b) prílohy VI Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Pripomínam, že 7. októbra 2010 Parlament prijal rozhodnutie neudeliť Európskej policajnej akadémii absolutórium za rozpočtový rok 2008 počtom hlasov 618 k 0, pričom siedmi poslanci sa zdržali. Toto rozhodnutie vykonať účtovnú závierku za rozpočtový rok 2008 neznamená, že sa udelí absolutórium, ale je len technickým opatrením, ktoré vychádza z rokovacieho poriadku Parlamentu, podľa ktorého sa v prípade, že nebolo udelené absolutórium, musí na nasledujúcej schôdzi uskutočniť formálne hlasovanie o tom, či vykonať účtovnú závierku. Hlasoval som preto za toto rozhodnutie.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne.(FR) Parlament 7. októbra 2010 počtom hlasov 618 k 0, pričom siedmi poslanci sa zdržali, prijal rozhodnutie neudeliť riaditeľovi Európskej policajnej akadémie absolutórium za rozpočtový rok 2008. Podľa rokovacieho poriadku Parlamentu, keď sa absolutórium neudelí, na nasledujúcej schôdzi má byť predložený formálny návrh na vykonanie účtovnej závierky. Toto rozhodnutie, za ktoré som hlasovala, je technickým opatrením určeným na vykonanie účtovnej závierky za príslušný rozpočtový rok, nie na udelenie absolutória. Zaoberáme sa tým na tejto schôdzi, pretože ja a moji kolegovia z Výboru pre kontrolu rozpočtu sme chceli uskutočniť vypočutie riaditeľa akadémie, predsedu jej správnej rady a predsedu Európskej komisie, aby sme získali ďalšie podrobnosti a vysvetlenia, najmä v súvislosti s účtovnými opravami za rok 2008 vykonanými v júli 2010 a v súvislosti s reakciou správnej rady.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Je poľutovaniahodné, že európska inštitúcia financovaná z verejných prostriedkov nemá transparentný model správy, ktorý by umožnil dozornému orgánu udeliť jej absolutórium. Vzácnosť takejto udalosti znamená, že je nevyhnutné analyzovať príčiny a nájsť riešenia, ktoré zabránia tomu, aby sa zopakovala. Preto je cieľom tohto uznesenia iba vykonať účtovnú závierku na základe článku 5 ods. 2 písm. b) prílohy VI Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Neefektívne využívanie finančných prostriedkov, ktoré mala policajná akadémia k dispozícii, už viedlo k pozastaveniu finančnej podpory pre malé agentúry. Sú tam prípady nevhodného použitia finančných prostriedkov, ktoré hraničia s finančnou kriminalitou. Všetky tieto priestupky sa môžu stať, keď neexistuje dostatočná kontrola zo strany Komisie. Rozhodnutie Parlamentu o tejto záležitosti posiela jasný signál všetkým ostatným agentúram a inštitúciám, že je nevyhnutné dodržiavať finančnú disciplínu a byť zodpovednejší, čo sa týka povinností, ktoré majú. Okrem toho by nebolo na škodu prepustiť z pozícií tých úradníkov Komisie, ktorí sa dlho len prizerali a nedokázali rozhodne a účinne konať. Viem o mnohých prípadoch, keď úradníci Komisie, či už pre svoj nekonštruktívny postoj, alebo niekedy dokonca až lenivosť, zatvárali oči pred vážnymi porušeniami predpisov vo finančných projektoch Európskej únie. Považujem toto uznesenie za veľmi vhodne načasované a užitočné.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Európska policajná akadémia (CEPOL) bola založená v roku 2000. Jej cieľom je podporovať úzku spoluprácu medzi rôznymi policajnými jednotkami v Európskej únii. Akadémia pomáha vnútroštátnym orgánom spolupracovať v prevencii zločinu a boji proti nemu. Okrem toho úzko spolupracuje s policajnými jednotkami z tretích krajín. Myslím si, že akadémia je užitočná inštitúcia, a preto som hlasoval za tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Európska policajná akadémia spája vyššie postavených policajtov z celej Európy s cieľom podporiť cezhraničnú spoluprácu v boji proti zločinu a udržiavanie verejnej bezpečnosti, práva a poriadku. Akadémia, založená v roku 2005 ako agentúra Európskej únie, funguje ako sieť, v ktorej sú aktivity – kurzy, semináre, konferencie a schôdze – organizované v členských štátoch a členskými štátmi, prevažne v národných školiacich strediskách. Ročne sa organizuje 60 až 100 kurzov, seminárov a konferencií, ktoré pokrývajú široké spektrum tém relevantných pre policajnú prácu v súčasnej Európe. Aktivita akadémie je zásadná pre vytváranie synergií medzi policajnými jednotkami rôznych členských štátov. V skutočnosti je to v súčasnosti primárny zdroj učenia sa a rozvoja v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pre lepšiu spoluprácu a lepšiu policajnú prácu v Európe. Z uvedených dôvodov a najmä vzhľadom na pozitívne stanoviská Dvora audítorov a Rady hlasujem za účtovnú závierku akadémie za rozpočtový rok 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Po rozhodnutí zo 7. októbra 2010 neudeliť Európskej policajnej akadémii absolutórium za rozpočtový rok 2008 pre zistené problémy s jej správou sme sa teraz presunuli k účtovnej závierke na základe článku 5 ods. 2 písm. b) prílohy VI rokovacieho poriadku.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Je veľmi dôležité, aby tieto nové orgány a ich predsedovia vykonávali svoje funkcie v záujme občanov Európy. V tejto súvislosti sa zelení usilovali o väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o vzťahy medzi predstaviteľmi priemyslu a orgánmi a ich predsedami, a sme radi, že všetci traja kandidáti sa ju písomne zaviazali zabezpečiť. Neprehľadné vzťahy s lobistami budú podkopávať dôveryhodnosť a účinnosť týchto orgánov a je dôležité, aby vykonávali svoju prácu s čo najväčšou transparentnosťou. Musíme sa teraz pohnúť vpred a zabezpečiť, aby tieto orgány mohli efektívne vykonávať svoju veľmi významnú úlohu dohľadu nad finančnými trhmi EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Ako preukázalo hlasovanie vo Výbore pre kontrolu rozpočtu Parlamentu, mnohí ľudia boli nespokojní so spôsobom, akým Európska policajná akadémia spravovala svoje financie v roku 2008 a v predchádzajúcich rokoch. Toto je výnimočná situácia – doteraz žiadnej európskej agentúre nebolo odmietnuté udeliť absolutórium. Teraz je však dôležité sústrediť sa na budúcnosť. Nový šéf Európskej policajnej akadémie generál Bánfi prevzal vedenie v zložitej situácii a musí znovu získať dôveru Parlamentu a daňových poplatníkov. Okrem toho si myslím, že pokračujúce diskusie o neefektívnej správe rozpočtu a ľudských zdrojov akadémie iba odvracajú pozornosť od väčšieho problému – nedostatku integrity a profesionality v polícii a bezpečnostných orgánoch v celej Európe vrátane Litvy. Musíme venovať viac pozornosti úsiliu o zlepšenie základných funkcií policajnej akadémie – musíme prijať prísnejšie opatrenia na boj proti zločinu prostredníctvom vzdelávania a špeciálneho výcviku. Ako som povedal počas schôdze v októbri, Európska policajná akadémia má vznešené ciele – presadzovať spoločné európske normy policajnej práce a posilniť právny štát a právne predpisy. Nie je dôležité, čo sa v budúcnosti stane s Európskou policajnou akadémiou, ale všetky členské štáty musia zabezpečiť, aby sa dosiahli tieto ciele.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. – Hlasoval som za účtovnú závierku pre Európsku policajnú akadémiu, keďže si myslím, že je dôležité za postupom udeľovania absolutória za rok 2008 urobiť čiaru. Neudelením absolutória poslanci Európskeho parlamentu vyslali silný signál vedeniu všetkých agentúr EÚ, že Parlament nebude tolerovať falošné účtovníctvo ani neopodstatnené výdavky. Poslanci Európskeho parlamentu sa teraz potrebujú sústrediť na postup udeľovania absolutória za rok 2009, ktorý práve posudzuje Výbor pre kontrolu rozpočtu, a na zavádzanie zmien, ktoré majú zabezpečiť, aby boli zavedené prísnejšie účtovné postupy. Nemôžu sa zopakovať nedostatky, ktoré zdôraznila správa Dvora audítorov o účtovníctve za rok 2008. Vítam pozitívne kroky, ktoré prijal nový riaditeľ akadémie Ferenc Bánfi, a dúfam, že spolupráca medzi Výborom pre kontrolu rozpočtu a akadémiou bude pokračovať a prijmú sa významné kroky na zabezpečenie toho, že akadémia bude spravovaná efektívne a v súlade so všetkými finančnými pravidlami.

 
  
  

Návrh uznesenia (B7-0091/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), písomne. – Hlasovala som za návrh uznesenia proti vymenovaniu predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo nie preto, že som našla nejaké nedostatky vo vymenovanom jednotlivcovi, ale preto, lebo v princípe namietam proti vytvoreniu tohto nového orgánu. Hovoria nám, že je potrebný na zabránenie vzniku budúcich hospodárskych a finančných kríz. V skutočnosti len pridáva k existujúcemu dohľadu ďalší stupeň byrokracie. Vzniknú nejasnosti v tom, kto je za čo zodpovedný. Súbor pravidiel, ktoré vymyslia, nepochybne nebude vyhovovať londýnskej štvrti City a prispeje k zníženiu počtu pracovných miest v Británii. Okrem toho tento proces nie je transparentný, keďže Parlamentu bol predstavený len jeden kandidát, a čo je najhoršie, záverečné hlasovanie je tajné.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ak nás posledná kríza niečo naučila, tak je to potreba reformovať štruktúru inštitucionálneho dohľadu zriadením európskych agentúr a prostredníctvom toho preformulovať celú koncepciu makroekonomického a mikroekonomického dohľadu. Výsledkom toho je vznik Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Keďže globálna finančná kríza vážne poškodila dôveru v banky, je dôležité, aby trhy a Európania vo všeobecnosti opäť získali dôveru v pevnosť a odolnosť bankových inštitúcií a predovšetkým znovu získali dôveru v orgány dohľadu. Z tohto dôvodu je úloha vyhradená pre tento nový Európsky orgán pre bankovníctvo pre budúcnosť taká rozhodujúca. Preto hlasujem za vymenovanie pána Andreu Enriu za prvého predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo a dúfam, že svoj mandát bude vykonávať aktívne, starostlivo a úspešne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nedávna finančná kríza poukázala na hlavné nedostatky finančného dohľadu v jednotlivých prípadoch, ako aj vo vzťahu k finančnému systému ako celku. Modely dohľadu sledovali vnútroštátne záujmy a neprispôsobili sa globalizácii, ktorá nastala vo finančnom systéme, v ktorom rozličné finančné skupiny vykonávajú svoje cezhraničné operácie, čo so sebou prináša systémové riziká. Z tohto dôvodu neexistovala žiadna spolupráca, koordinácia ani jednotnosť v uplatňovaní právnych predpisov EÚ. Chápem, že vytvorenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo je nevyhnutné na dosiahnutie účinného modelu dohľadu. Je však potrebné vykonať mnohé ďalšie kroky na zabránenie opakovaniu takých skutočne nemorálnych situácií, ako boli tie, čo sa stali v nedávnej minulosti a ktoré poškodili ekonomiky, akcionárov, vkladateľov, daňových poplatníkov a dôveryhodnosť systému. Hlasujem preto za vymenovanie Andreu Enriu za prvého predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo a želám mu po všetkých stránkach veľmi kvalitné volebné obdobie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V novom centrálnom európskom orgáne dohľadu vnútroštátne záujmy zastupujú orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad finančnými trhmi – v Rakúsku je to napríklad FMA –, sú členmi tohto nového orgánu a majú hlasovacie práva. Vnútroštátne banky sa takisto zúčastňujú na schôdzach tohto orgánu, ale nemajú právo hlasovať. Som proti vymenovaniu uvedeného kandidáta za predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Podporujem preto túto správu, keďže podľa môjho názoru to vyústi do drahých zdvojených štruktúr. Dokazuje to okrem iného skutočnosť, že jednotlivé orgány dohľadu majú sídla v rôznych mestách. Okrem toho orgány finančného dohľadu predstavujú len časť celkového riešenia. Musia sa sprísniť aj mechanizmy sankcií namierené proti členským štátom s vysokými rozpočtovými deficitmi.

 
  
  

Návrh uznesenia (B7-0092/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), písomne. – Hlasovala som za uznesenie proti vymenovaniu predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov nie preto, že som našla nejaké nedostatky na navrhovanom jednotlivcovi, ale preto, lebo v princípe namietam proti vytvoreniu tohto nového orgánu. Hovoria nám, že je potrebný na zabránenie vzniku budúcich hospodárskych a finančných kríz. V skutočnosti len pridáva k existujúcemu dohľadu ďalší stupeň byrokracie. Vzniknú nejasnosti v tom, kto je za čo zodpovedný. Súbor pravidiel, ktoré vymyslia, nepochybne nebude vyhovovať londýnskej štvrti City a prispeje k zníženiu počtu pracovných miest v Británii. Okrem toho tento proces nie je transparentný, keďže Parlamentu bol predstavený len jeden kandidát, a čo je najhoršie, záverečné hlasovanie je tajné.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Jedným z dôsledkov vyvodených z krízy bola potreba zriadiť nezávislé európske agentúry, ktoré budú vykonávať dohľad nad bankami a zabezpečovať poistenie finančných trhov. Tieto agentúry nenahradia vnútroštátne agentúry pre dohľad, ale budú s nimi spolupracovať, vykonávať svoj mandát v oblasti prudenciálneho dohľadu a analýzy systémových rizík s cieľom zabrániť tomu, aby znovu európske krajiny zasiahla kríza podobného rozsahu, ako tá, ktorej čelíme.

Som dnes veľmi hrdý, že hlasujem za portugalského občana pána Gabriela Rodriga Ribeira Tavaresa Bernardina za prvého predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov. Jeho povesť, čo sa týka integrity a jeho odborných kvalít, ktoré sa preukázali v priebehu náročného výberového postupu, sú prísľubom starostlivého a aktívneho mandátu v orgáne dohľadu, ktorému bude odteraz predsedať. Chcel by som využiť túto príležitosť a zaželať mu veľa úspechov v jeho novej práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nedávna finančná kríza poukázala na hlavné nedostatky finančného dohľadu v jednotlivých prípadoch, ako aj vo vzťahu k finančnému systému ako celku. Modely dohľadu mali vnútroštátnu perspektívu a neprispôsobili sa globalizácii, ktorá nastala vo finančnom systéme, v ktorom rôzne finančné skupiny vykonávajú cezhraničné operácie a podstupujú s tým spojené systémové riziká. Z tohto dôvodu neexistovala žiadna spolupráca, koordinácia ani jednotnosť v uplatňovaní právnych predpisov EÚ. Zriadenie európskeho orgánu pre sektor poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov je nevyhnutné, ak chceme dosiahnuť účinný model dohľadu, pričom rovnako nevyhnutné a naliehavé je aj rozhodnúť o mnohých ďalších mechanizmoch monitorovania a zrealizovať ich. Som, samozrejme, rád, že Portugalčan Gabriel Rodrigo Ribeiro Tavares Bernardino bol vymenovaný za prvého predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov. Želám mu veľa šťastia pri plnení jeho povinností.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Veľmi ma teší výsledok hlasovania z dnešného dopoludnia, v ktorom dal Parlament zelenú vymenovaniu pána Bernardina z Portugalska za predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov. Je to víťazstvo pre Európsku úniu a pre Parlament, ktorí tvrdo bojovali za vytvorenie tohto orgánu, ale predovšetkým je to víťazstvo pre Európanov, ktorí budú odteraz podľa mňa celkom isto lepšie chránení.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) V novembri 2010 Európsky parlament a Rada v prvom čítaní prijali ambicióznu sériu legislatívnych návrhov na posilnenie dohľadu nad finančnými trhmi v Európe. Tieto návrhy podporovali zriadenie troch nových európskych orgánov dohľadu v oblasti poistenia, cenných papierov a bankovníctva. Európsky parlament má dôležitú úlohu pri menovaní vedúcich týchto inštitúcií: tento Parlament má právo uskutočniť vypočutia predsedov nominovaných vnútroštátnymi orgánmi dohľadu na základe užšieho výberu zostaveného Komisiou a môže sa postaviť proti ich nominácii. Kandidáti absolvovali vypočutia pred Výborom pre hospodárske a menové veci, ktorý vyjadril svoj súhlas. Na základe týchto predpokladov som hlasovala za portugalského nominanta na predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, ktorý, ako je stanovené, v otázke nezávislosti podlieha prísnym pravidlám.

 
  
  

Návrh uznesenia (B7-0093/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), písomne. – Hlasovala som za uznesenie proti vymenovaniu predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy nie preto, že som našla nejaké nedostatky na navrhovanom jednotlivcovi, ale preto, lebo v princípe namietam proti vytvoreniu tohto nového orgánu. Hovoria nám, že je potrebný na zabránenie vzniku budúcich hospodárskych a finančných kríz. V skutočnosti len pridáva k existujúcemu dohľadu ďalší stupeň byrokracie. Vzniknú nejasnosti v tom, kto je za čo zodpovedný. Súbor pravidiel, ktoré vymyslia, nepochybne nebude vyhovovať londýnskej štvrti City a prispeje k zníženiu počtu pracovných miest v Británii. Okrem toho tento proces nie je transparentný, keďže v Parlamente bol predstavený len jeden kandidát, a čo je najhoršie, záverečné hlasovanie je tajné.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Keďže finančné trhy tvrdo zasiahla kríza, je dôležité obnoviť dôveru, k čomu by vo veľkej miere prispela úloha, ktorú majú zohrávať orgány dohľadu. Tie musia vykonávať svoj mandát kompetentne a efektívne, aby potrebnú dôveru signalizovali investorom a spoločnostiam. V tejto súvislosti bol zriadený Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, ktorý zohrá významnú úlohu v novom európskom rámci dohľadu, pričom jeho cieľom nie je nahradiť vnútroštátne orgány dohľadu. Je preto dôležité, aby tento orgán začal čo najskôr fungovať. Hlasujem za vymenovanie pána Stevena J. Maijoora za prvého predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy a dúfam, že svoj mandát bude vykonávať aktívne, dôkladne a úspešne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nedávna finančná kríza poukázala na hlavné nedostatky finančného dohľadu v jednotlivých prípadoch, ako aj vo vzťahu k finančnému systému ako celku. Modely dohľadu sledovali vnútroštátne záujmy a neprispôsobili sa globalizácii vo finančnom systéme, v ktorom rozličné finančné skupiny vykonávajú svoje cezhraničné operácie, čo so sebou prináša systémové riziká. Z tohto dôvodu neexistovala žiadna spolupráca, koordinácia ani jednotnosť v uplatňovaní právnych predpisov EÚ. Zriadenie európskeho úradu pre finančné trhy je nevyhnutné na dosiahnutie účinného modelu dohľadu. Je však potrebné vykonať mnohé ďalšie kroky na zabránenie opakovanému výskytu skutočne nemorálnych situácií, ktoré vznikli v nedávnej minulosti. Hlasujem preto za vymenovanie Stevena J. Maijoora za prvého predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy a želám mu po všetkých stránkach kvalitné funkčné obdobie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Úrady pre finančný dohľad sú možno užitočnejšie než mnohé iné inštitúcie EÚ. Stačil by však jeden orgán so sídlom na jednom mieste namiesto troch v troch rôznych mestách a nákladnej duplicity štruktúr, ktorá s tým súvisí. Dohľad na európskej úrovni by mal medziiným zahŕňať koordináciu vnútroštátnych orgánov dohľadu. Pri súčasnom rozdelení zodpovednosti to bude ťažké. Navyše je potrebný účinný systém včasného varovania, ako aj primeraná podpora od špekulantov a diskusia bez tabu. Pretože verím, že zriadenie troch európskych orgánov finančného dohľadu je mrhanie peniazmi, podporujem to, že správa je zásadne proti vymenovaniu určeného kandidáta na predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som proti, a preto ma veľmi teší výsledok hlasovania z dnešného dopoludnia, v ktorom dal Parlament zelenú vymenovaniu predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Nedávna finančná kríza ukázala, do akej miery je potrebný podrobný, starostlivý dohľad v sektoroch, ktoré sa v minulosti úspešne vyhýbali regulácii. Mnohé legislatívne návrhy, ktoré skúmame vo Výbore pre hospodárske a menové veci – od derivátov až po predaj nakrátko –, poskytujú orgánu ESMA značné právomoci v oblasti dohľadu aj kontroly, a preto je veľmi dôležité, aby sme tomuto orgánu umožnili čo najrýchlejšie sa rozbehnúť.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) V novembri 2010 Európsky parlament a Rada v prvom čítaní prijali ambicióznu sériu legislatívnych návrhov na posilnenie dohľadu nad finančnými trhmi v Európe. Tieto návrhy podporovali zriadenie troch nových európskych orgánov dohľadu v oblasti poistenia, cenných papierov a bankovníctva. Európsky parlament má dôležitú úlohu pri menovaní vedúcich týchto inštitúcií: má právo uskutočniť vypočutia predsedov nominovaných vnútroštátnymi orgánmi dohľadu na základe užšieho výberu zostaveného Komisiou a môže sa postaviť proti ich nominácii. Kandidáti absolvovali vypočutia pred Výborom pre hospodárske a menové veci, ktorý vyjadril svoj súhlas. Na základe týchto predpokladov som hlasovala za írskeho nominanta na predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, ktorý, ako je stanovené, podlieha prísnym pravidlám v súvislosti s jeho nezávislosťou.

 
  
  

Návrhy uznesení (B7-0091/2011, B7-0092/2011, B7-0093/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), písomne.(FR) V hlasovaní o vymenovaní predsedov európskych orgánov dohľadu, ktoré sa dnes, vo štvrtok 3. februára 2011, uskutočnilo v pléne, bol totálny zmätok. Či už ide o Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (návrh uznesenia B7-0093/2011), Európsky orgán pre bankovníctvo (návrh uznesenia B7-0091/2011) alebo Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (návrh uznesenia B7-0092/2011), ani jedna z nominovaných nebola žena. V mene rovnosti, základnej hodnoty, ktorú zastáva Skupina zelených/Európska slobodná aliancia, nemôžem v nijakom prípade hlasovať za také návrhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (S&D), písomne. – Finančná kríza v roku 2008 jasne ukázala potrebu zriadiť európske orgány dohľadu, aby koordinovali reguláciu a dohľad nad finančným sektorom v Európskej únii. Dnešným hlasovaním prijímame troch vedúcich týchto nových orgánov a dávame im zelenú, aby sa pustili do práce. V posledných dvoch rokoch sme tiež boli svedkami toho, že niektoré časti odvetvia finančných služieb majú tendenciu vzdorovať potrebným novým pravidlám a nariadeniam. V priebehu vypočutia som preto požiadala kandidátov, aby sa zaviazali dodržiavať najprísnejšie normy transparentnosti a otvoreného vládnutia. Aby si tieto nové orgány udržali dôveru verejnosti, musia byť schopné vykonávať svoju prácu nezávisle, spravodlivo a objektívne. Je nutné zabezpečiť, aby tieto začínajúce inštitúcie neboli nútené zmierňovať alebo podkopávať kľúčové pravidlá reformovania finančného sektoru. Preto vítam záväzok kandidátov, že budú pracovať podľa najprísnejších zásad transparentnosti, k čomu patrí aj zverejňovanie výsledkov regulačných stretnutí s lobistami a predstaviteľmi jednotlivých odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Hlasoval som proti z jediného dôvodu – pretože som nepoznal meno tohto kandidáta na vysoký úrad. „Páčilo“ sa mi najmä to, že predstaviteľ Európskej komisie nechcel prezradiť kandidátovo priezvisko. Asi sa v našom svete niečo zmenilo, keď poslanci Európskeho parlamentu nemajú právo poznať meno a životopis osoby, ktorá chce zastávať úrad v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Ak majú byť zriadené tri nové orgány EÚ so sídlom v Londýne, Paríži a Frankfurte spolu s poradným výborom pre riziká Európskej centrálnej banky (ECB), výsledkom pravdepodobne bude zmätok v súvislosti s právomocami týchto orgánov. Orgány finančného dohľadu sú možno užitočnejšie ako mnohé iné inštitúcie EÚ, napríklad takzvaná Agentúra Európskej únie pre základné práva. Jeden orgán by však bol postačujúci. Tri nové orgány finančného dohľadu predstavujú len časť celkového riešenia. Navyše členské štáty musia zmeniť svoj postoj. Zaužívané motto „ak mi neublížiš, ani ja ti neublížim“, ktoré členským štátom EÚ umožňuje vzájomne si ušetriť finančné pokuty pri postupe pri schodku, viedlo k fiasku. Z tohto dôvodu som hlasoval za návrh uznesenia a proti kandidátovi na pozíciu predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) V novembri 2010 Európsky parlament a Rada v prvom čítaní prijali ambicióznu sériu legislatívnych návrhov na posilnenie dohľadu nad finančnými trhmi v Európe. Tieto návrhy podporovali zriadenie troch nových európskych orgánov dohľadu v oblasti poistenia, cenných papierov a bankovníctva. Európsky parlament má dôležitú úlohu pri menovaní vedúcich týchto inštitúcií: má právo uskutočniť vypočutia predsedov nominovaných vnútroštátnymi orgánmi dohľadu na základe užšieho výberu zostaveného Komisiou a môže sa postaviť proti ich nominácii. Kandidáti absolvovali vypočutia pred Výborom pre hospodárske a menové veci, ktorý vyjadril svoj súhlas. Na základe týchto predpokladov som hlasovala za holandského nominanta na predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo, ktorý, ako je stanovené, podlieha prísnym pravidlám v súvislosti s jeho nezávislosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Celé toto výberové konanie bolo neuspokojivým chaosom a naznačuje nešťastný začiatok pre nové orgány finančného dohľadu. Zodpovednosť za túto situáciu nesie rovnako Komisia aj Rada a je dôležité, aby si z nej vzali ponaučenie na nasledujúce kolo vymenúvania. Tieto nové orgány musia zabezpečovať prísny a účinný dohľad nad finančným sektorom, aby sme sa vyhli chybám z minulosti. Je poľutovaniahodné, že kandidáti nemali vyššiu prestíž. Zelení boli nespokojní najmä s kandidátom na predsedu nového orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie Gabrielom Bernardinom. Máme vážne obavy, že pán Bernardino nie je odhodlaný vykonávať zmysluplný európsky dohľad a bude len poslušným psíčkom vnútroštátnych orgánov. Tiež sa zdá, že bude zľahčovať potenciálne riziko, ktoré sektor poisťovníctva predstavuje pre finančnú stabilitu. Z tohto dôvodu Skupina zelených hlasovala za zamietnutie jeho kandidatúry. Je veľmi dôležité, aby tieto nové orgány a ich predsedovia vykonávali svoje funkcie v záujme občanov Európy. V tejto súvislosti sa zelení usilovali o väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o vzťahy medzi predstaviteľmi priemyslu a orgánmi a ich predsedami, a sme radi, že všetci traja kandidáti sa ju písomne zaviazali zabezpečiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), písomne. – Hlasoval som za schválenie vymenovania predsedov európskych orgánov EBA, EIOPA a ESMA, pretože pri vypočutí preukázali, že sú kompetentní a oboznámení s témami, ktoré súvisia s úlohami, ktorým budú čeliť. Tiež si myslím, že je poľutovaniahodné, že ani na jednu funkciu na tejto úrovni nie je ženská kandidátka, a dúfam, že pri kandidátoch na pozíciu výkonného riaditeľa bude lepší výber. Je poľutovaniahodné aj to, že dve politické skupiny – Skupina zelených a Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu (niektorí z nich, nie všetci) – vyjadrili svoj nesúhlas s týmito predsedami z dôvodov, ktoré nesúvisia s úlohami, ktoré ako predsedovia budú riešiť. V dôsledku toho si môžeme len predstavovať, že za ich voľbou, ktorá dokazuje nedostatok cítenia s týmto európskym projektom, sú iné dôvody. Žiadame predsa nezávislosť krokov, ktoré tieto európske orgány dohľadu majú podniknúť. Oni však túto nezávislosť popierajú, keď bezdôvodným hlasovaním za zamietnutie znevažujú výsledky tejto nezávislej voľby.

 
  
  

Návrh uznesenia (RC-B7-0073/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za spoločný návrh uznesenia o kríze týkajúcej sa odpadu v provincii Kampánia, pretože sa domnievam, že v súvislosti s krízou týkajúcou sa odpadového hospodárstva je nevyhnutné uplatňovať výnimky z nariadení a kontrol, čo zahŕňa napríklad výnimku z povinnosti vypracovať posúdenie vplyvov na životné prostredie a neuplatňovanie právnych predpisov o verejnom obstarávaní. Pokladám tiež za dôležité, že dodržiavanie právnych predpisov EÚ o odpadoch v regióne Kampánia aj v ostatných regiónoch Európy si vyžaduje veľké úsilie, aby sa znížil objemu odpadu a dosiahlo predchádzanie jeho vzniku, znižovanie, opätovné používanie a recyklácia, a to zabezpečením zodpovedajúcej infraštruktúry. Zároveň treba klásť väčší dôraz na recykláciu organického odpadu najmä v tomto prevažne poľnohospodárskom regióne.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne. (IT) Chápeme dôvody Komisie, ale kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii sa nevyrieši tým, že sa uložia finančné pokuty, ani tým, že sa pozastaví vyplatenie príspevkov vo výške 135 miliónov EUR za obdobie rokov 2006 – 2013 a ďalších 10,5 miliónov EUR za obdobie rokov 2000 – 2006, ktoré boli určené na financovanie projektov týkajúcich sa odpadu.

Riešenie krízy, naopak, spočíva v ozdravení politickej a prevádzkovej situácie. Nová regionálna vláda, ktorá nastúpila do úradu iba v júni minulého roku, zdedila, žiaľ, 15 rokov zanedbávania a odsúvania tohto problému. Napriek tomu už začala realizovať plán integrovaného zberu a zneškodňovania odpadu, ktorý tiež zahŕňa rozmiestnenie potrebných zariadení a dosiahnutie dohôd s piatimi regiónmi Talianska o dočasnom presune odpadu, pokým tento plán nebude naplno fungovať. Ďalšie opatrenia sa musia zamerať na transparentnosť a dialóg medzi ľuďmi a miestnymi orgánmi, na to, aby občania prevzali zodpovednosť za zneškodňovanie domového odpadu, a tiež na lepšie využitie organického odpadu.

Dúfam, že Komisia ocení ochotu a úsilie novej regionálnej vlády a čoskoro umožní uvoľnenie európskych finančných prostriedkov určených pre tento región, aby podporila jeho rast, samozrejme, pod podmienkou riadnych a prísnych kontrol a súladu s právnymi predpismi EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Zatiaľ čo hlasovanie o smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení bolo skôr technické, hlasovanie o návrhu uznesenia o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii je nanajvýš politické. Keďže väčšina v Parlamente odmietla pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), ktoré by boli narušili tento text, Parlament hlasoval za to, aby Taliansko konalo v súlade s európskymi pravidlami v oblasti odpadového hospodárstva. V tomto spoločnom návrhu uznesenia, ktorý predložili Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu, Skupina zelených/Európska slobodná aliancia a Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica, vyzývame Taliansko, aby podniklo okamžité kroky a podriadilo sa pravidlám, čo zahŕňa boj proti účasti organizovaného zločinu v oblasti, ktorá je považovaná za veľmi lukratívny trh. Situácia v oblasti zdravia a životného prostredia v tomto regióne je už teraz veľmi alarmujúca. Preto sme presvedčení, že európske finančné prostriedky by sa nemali uvoľniť skôr, než sa urobí niečo na zlepšenie situácie. Je nemysliteľné, aby sme, na jednej strane, rozvíjali Európu so stále prísnejšími pravidlami v oblasti zdravia a životného prostredia a aby sa, na druhej strane, v niektorých oblastiach žiadne z týchto právnych predpisov nedodržiavali.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), písomne. (IT) Počas poslednej schôdze v Štrasburgu sa Komisia zúčastnila rozpravy, keď reagovala na otázky na ústne zodpovedanie od Parlamentu v súvislosti s krízou týkajúcou sa odpadu v Kampánii. Potešila ma výmena názorov s európskym komisárom pre životné prostredie pánom Potočnikom, ktorý prejavil mimoriadne pochopenie pre prípad Kampánie.

Vplyv krízy týkajúcej sa odpadu na odvetvie cestovného ruchu je mimoriadne vážny, čo sa prejavilo na znepokojivých údajoch, ktoré nedávno zverejnili organizácie cestovného ruchu. Táto situácia škodí nielen dopravným spoločnostiam, ale aj malým a stredným podnikom a hotelovým a stravovacím zariadeniam v tomto regióne. Dosah na zamestnanosť v tomto odvetví sa pravdepodobne ešte zhorší, ak sa okamžite neurobia potrebné opatrenia. Talianske orgány už poskytli Komisii plán na obnovenie zákonnosti. Cieľom politík, ktoré sa v súčasnosti zavádzajú, je nielen čistenie hlavného mesta regiónu, ale predovšetkým vytvorenie integrovaného systému odpadového hospodárstva, ktorý by zahŕňal separovaný zber, zníženie objemu vyprodukovaného odpadu, budovanie moderných zariadení a obnovu bývalých skládok. Teším sa na rýchle a definitívne riešenie problému zneškodňovania odpadu, aby sme ochránili dobré meno Talianska aj hospodárstvo cestovného ruchu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. – (LT) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii. Súlad s právnymi predpismi EÚ o odpade si v Kampánii vyžaduje veľmi energické úsilie, aby sa znížil objem odpadu a dosiahlo sa predchádzanie jeho vzniku, znižovanie, opätovné používanie a recyklácia. Treba klásť väčší dôraz na zhodnocovanie organického odpadu najmä v tomto prevažne poľnohospodárskom regióne. Okrem toho sa odporúča, aby sa kontrolovali údaje a aby bol zavedený systém výmeny osvedčených postupov. Európsky parlament sa domnieva, že dlhodobé výnimočné opatrenia, ktoré prijímajú talianske orgány, vrátane vymenúvania osobitných komisárov alebo označovania skládok odpadu za skládky strategického záujmu pod kontrolou armády, sú kontraproduktívne. Požaduje preto oveľa väčšiu mieru transparentnosti zo strany rôznych zodpovedných orgánov. Ďalej je dôležité obnoviť dôveru prostredníctvom štruktúrovaného dialógu medzi verejnosťou a rôznymi orgánmi a medzi rôznymi úrovňami štátnej správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Odpadové hospodárstvo je v poslednej dobe problematickou otázkou v mnohých regiónoch Talianska a najmä v regióne Kampánia. Je potrebné zaistiť, aby sa odpady zhodnocovali alebo zneškodňovali bez ohrozenia zdravia ľudí a bez použitia postupov alebo metód, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie. Je naliehavo potrebné identifikovať trvalo udržateľné riešenie pomocou uplatnenia plánu nakladania s odpadom. Je dôležité znížiť objem odpadu a dosiahnuť predchádzanie jeho vzniku, znižovanie, opätovné používanie a recykláciu. Vyzývam na to, aby sa väčší dôraz kládol na zhodnocovanie organického odpadu najmä v tomto prevažne poľnohospodárskom regióne, aby sa kontrolovali údaje a zaviedol systém výmeny osvedčených postupov.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za návrh uznesenia o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii, pretože zdôrazňuje význam tejto otázky v súvislosti so životným prostredím najmä s ohľadom na ochranu lokalít Natura 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Je potrebné nájsť dlhodobo udržateľné riešenie krízy týkajúcej sa odpadu v provincii Kampánia, kde je najkomplikovanejšia situácia zo všetkých problematických prípadov odpadového hospodárstva v talianskych regiónoch. Je potrebné, aby sa dodržiavali kritériá EÚ, najmä zavádzanie plánu nakladania s odpadom v súlade so smernicou 2008/98/ES. Je naliehavo potrebné vynaložiť úsilie, aby sa znížil objem odpadu a dosiahlo predchádzanie jeho vzniku, znižovanie, opätovné používanie a recyklácia, a to zabezpečením zodpovedajúcej infraštruktúry. Napĺňanie ustanovení acquis communautaire a posledných dvoch rozhodnutí Súdneho dvora talianskymi orgánmi je nevyhnutné na všetkých úrovniach.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Európska únia na seba prebrala úlohu hlavného aktéra v boji proti zmene klímy a v podpore kvality životného prostredia. Dobre vieme, že je potrebné zdvojnásobiť úsilie v oblasti náležitého zberu a spracovania odpadu, ak chceme zlepšiť kvalitu života a hospodársky rozvoj tým, že budeme lepšie nakladať s odpadom a zneškodňovať ho. Vzhľadom na to podporujem opatrenia, ktoré budú stimulovať uplatňovanie osvedčených postupov v súvislosti so životným prostredím v problematickom regióne Kampánia v Taliansku. Chcem zdôrazniť, že miestne riziká, pokiaľ ide o škodlivé účinky v dôsledku nesprávneho spracovania a uskladnenia odpadu, určite budú mať vplyv na kvalitu života občanov. Musíme zvyšovať informovanosť a mobilizáciu verejnosti, pokiaľ ide o odpadové hospodárstvo ako rozhodujúci faktor ochrany životného prostredia a podpory kvality života súčasných, ako aj budúcich generácií. Úsilie a schopnosti miestnych orgánov však treba uznať. Počas poslednej krízy týkajúcej sa odpadu v mestách na jeseň 2010 urobili mimoriadne opatrenia, aby konali v súlade s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie zo 4. marca 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) V rámci naliehavej potreby nájsť riešenie problému krízy týkajúcej sa odpadu v Kampánii v Taliansku hovorí schválený dokument o potrebe „predchádzania vzniku odpadu, jeho znižovania, opätovného používania a recyklácie“. Kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii ukázala, že je nebezpečné ponechať environmentálne riadenie – s jeho mnohými aspektmi – jednoduchej logike zisku.

Otázka odpadu je vzhľadom na svoju povahu a riziká, svoje zrejmé a úzke prepojenie s naliehavými otázkami verejného zdravia a životného prostredia komplexná, preto sa nakladanie s odpadom musí zaistiť prostredníctvom výkonných, vysokokvalitných verejných služieb a je neprijateľné, aby sa ponechávalo dynamike trhu. Rozhorčenie obyvateľov, ktoré sa prejavilo veľkými demonštráciami, je v tomto prípade úplne pochopiteľné. Musíme vyjadriť vážne znepokojenie nad obviňovaním občanov, ktorí pokojne demonštrovali, a tiež nad násilím, ktorého sa voči nim dopustili bezpečnostné sily.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), písomne. (IT) Som skutočne zhrozený správaním príslušníkov talianskej ľavice. Dnešné hlasovanie je len ďalším prejavom toho, ako sa talianska ľavica, hoci je už len tieňom toho, čo bývala, snaží očierňovať Taliansko v Európe s cieľom napádať Berlusconiho vládu.

Cieľom našich 17 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bolo v skutočnosti zmierniť niektoré body tohto návrhu uznesenia, ktoré bolo na Taliansko príliš prísne bez toho, aby sa, okrem iného, vzali do úvahy celé skupiny rozhodujúcich faktorov vo vývoji tejto krízovej situácie alebo úsilie, ktoré vnútroštátna a regionálna vláda za posledné mesiace vynaložili na vyriešenie tejto krízy raz a navždy. Uznesenie výslovne hovorí o opatreniach, ktoré zaviedla súčasná vláda, a kritizuje ich, ale zabúda na to, že súčasný primátor Neapola pán Iervolino patrí k strednej ľavici a, čo je horšie, zabúda na dlhoročné vládnutie pána Bassolina, ktorý bol primátorom Neapola od roku 1993 do roku 2000 a guvernérom Kampánie od roku 2000 do roku 2010, ako aj mnohé roky osobitným komisárom pre krízu týkajúcu sa odpadu.

Ľutujem tiež to, že niektorí poslanci zo stredopravých strán z ostatných krajín nepochopili, aká je skrytá agenda za týmto uznesením, a nechali sa ním zviesť. Budeme na to pamätať, keď od nás budú chcieť prejav skupinovej solidarity vo veciach ich záujmu, v ktorých zastávajú stanoviská, ktoré sú oveľa menej obhájiteľné ako v tomto prípade týkajúcom sa Talianska.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), písomne. (IT) Cieľom návrhu uznesenia, ktorý predložila Skupina Európa slobody a demokracie, je zaistiť, aby sa orgány regiónu Kampánia zodpovedali za svoje činy. Za cyklus nakladania s odpadom a súvisiace problémy sú v súlade s platnými právnymi predpismi zodpovedné miestne orgány. Tento dokument má moju plnú podporu, keďže sa stavia proti tým, ktorí sa snažia za vlastnú nedbalosť obviňovať druhých.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), písomne. (IT) Obraz Neapola zasypaného odpadkami sa rozšíril do celého sveta. Všetci teda poznajú rozsah tohto problému. Tón použitý v tomto uznesení je však neprijateľný a pošliapava zásadu subsidiarity najmä vzhľadom na to, že komisár Potočnik povedal, že nie je dôvod na uvalenie ďalších pokút Taliansku.

Talianska ľavica urobila znova tú istú chybu a hlasovala proti Taliansku, pričom zmanipulovala Parlament v záujme vlastných politických cieľov. To je neprijateľné. Je to skutočná urážka Talianska. Tento ich postoj oklamal mnohých poslancov z iných krajín, ktorí si nevedia ani predstaviť, že by sa niekto postavil proti svojej vlastnej krajine. Je paradoxné, že táto istá ľavica, ktorá desiatky rokov vládla v regióne Kampánia a stále spravuje mesto Neapol, pričom absolútne pohŕda celým spoločenstvom Kampánie, teraz poúča a napáda tých, ktorí tvrdo pracujú na hľadaní riešení tejto hroznej situácie. Preto sme s podporou našich kolegov z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) hlasovali proti tomuto straníckemu, spolitizovanému a agresívnemu uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), písomne. – Hlasoval som za spoločné uznesenie o Kampánii, ktoré vyzýva taliansku vládu, aby sa otázke krízy týkajúcej sa odpadu v tomto regióne venovala s naliehavosťou a vážnosťou, ktorú si zaslúži. Komisia, žiaľ, nemala inú možnosť než pozastaviť vyplácanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ určených pre Kampániu, ktoré budú uvoľnené až vtedy, keď plán nakladania s odpadom v Kampánii bude v súlade s právnymi predpismi EÚ. Parlament tiež vyzval talianske orgány, aby preskúmali a odstránili „7 miliónov ton ekobalov“, ktoré sa nahromadili na skládkach, a aby sa zaoberali „nezákonnou skládkou zmiešaného a bližšie neurčeného odpadu“ v tejto oblasti. V tomto období je nevyhnutné, aby sme nepodceňovali oprávnené obavy a sťažnosti obyvateľov tohto regiónu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) S dnešným hlasovaním nesúhlasilo Taliansko a väčšina zástupcov Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), ktorí podporili boj proti spoločnému návrhu uznesenia o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii predloženému ľavicovými skupinami. Boli sme nútení byť svedkami zneužitia krízy na základe subjektívneho dokumentu, ktorý obsahuje nepravdivé informácie a ktorého hlavným cieľom je zakryť úsilie národnej vlády a miestnych orgánov, ktoré museli čeliť nepríjemnej situácii spôsobenej nevhodným spravovaním tohto regiónu v predchádzajúcich rokoch. V dokumente, ktorý bol v Parlamente predložený, sa nehovorí o dôležitých informáciách, ako sú pokračujúce rokovania medzi vládnymi orgánmi a Európskou komisiou, ktorej boli v rámci pár mesiacov predložené až tri návrhy plánov na reguláciu a intervenciu. Už sa toho veľa urobilo a obrovské úsilie bude naďalej pokračovať, aby sa zaistilo, že obyvatelia Neapola a celej Kampánie budú môcť opäť využívať právo na zdravé životné prostredie a dostatočnú kvalitu života.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Vítam toto uznesenie, ktoré zdôrazňuje nielen dôsledky na životné prostredie, ale aj dôležitosť boja proti korupcii. Pripájam sa k tým, ktorí vyzývajú talianske orgány, aby plne vykonávali právne predpisy EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), písomne. (PT) Kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii a ďalších regiónoch Talianska jasne ukazuje nebezpečenstvo toho, keď sa environmentálne riadenie zverí do rúk súkromných spoločností, ktorých jediným cieľom je dosahovanie zisku. Je to tiež príkladom prípadu, keď vláda chránila súkromné záujmy a nie spoločné dobro. Európske inštitúcie boli tichými komplicmi tohto útoku na obyvateľov a na ekosystém. Preto som hlasovala za tento návrh uznesenia a dúfam, že talianska vláda pod vedením pána Berlusconiho bude tentoraz konať v súlade s európskymi právnymi predpismi v tejto oblasti a dohliadne na verejný záujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Kríza týkajúca sa odpadu, ku ktorej došlo v Kampánii a ďalších regiónoch Talianska, ukazuje, aké nebezpečné je, keď naše životné prostredie riadia spoločnosti, ktoré sú poháňané jedine ziskom. O to viac to platí vtedy, keď tieto spoločnosti podporujú vlády, ktoré chránia ich záujmy. Podsvetie, ktorým pohŕdame, zarába na medzerách v zákone vytvorených týmto systémom a nič mu nestojí v ceste. Za tichú spoluúčasť eurokratov pritom platia cenu obyvatelia a celý náš ekosystém.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii je už niekoľko rokov neudržateľná a porušuje predpisy, ktoré prijali všetky členské štáty EÚ. Je preto nevyhnutné rýchlo zaviesť plán nakladania s odpadom, v ktorom dodržiavanie hierarchie nakladania s odpadom podľa smernice 2008/98/ES predstavuje dôležitý základ. Európsky parlament musí byť informovaný o vývoji situácie, najmä o vykonávaní plánu nakladania s odpadom v súlade s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie zo 4. marca 2010 a v súlade s právnymi predpismi EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), písomne. (HU) Kríza týkajúca sa odpadu v provincii Kampánia spôsobila nedávno v Taliansku veľké problémy. Dodržiavanie právnych predpisov EÚ o nakladaní s odpadom sa preto musí v tejto oblasti prísne presadzovať. Považujem za poľutovaniahodné, že orgány postupovali násilne voči ľuďom, ktorí pokojne demonštrovali proti otváraniu nových skládok. Talianske orgány musia zaistiť, aby sa podnikli všetky potrebné kroky na zaručenie toho, že odpad sa bude riadne zberať, triediť a spracovávať. Podľa môjho názoru by za vyčistenie znečistenej oblasti nemali zaplatiť daňoví poplatníci, ale podľa princípu „znečisťovateľ platí“ tí, ktorí toto znečistenie zapríčinili. Udržateľné riešenie tohto problému však bude možné nájsť iba za aktívnej účasti občanov v celom procese. Nesúhlasím však s politizáciou celej veci a s tým, že sa používa ako zámienka pri útokoch na taliansku vládu.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som za tento návrh uznesenia, pretože súhlasím s tým, že by sa urýchlene malo rozhodnúť o riešení, ktoré bude dlhodobo udržateľné a bude rešpektovať pravidlá EÚ, pričom sa bude uplatňovať plán nakladania s odpadom, v ktorom dodržiavanie hierarchie nakladania s odpadom predstavuje dôležitý základ. Ako člen Výboru pre petície som sa zaoberal viacerými petíciami v súvislosti s krízou týkajúcou sa odpadu a kontraproduktívnymi opatreniami, ktoré zaviedli talianske orgány. Som rád, že Parlament prijal toto uznesenie, ktoré je nielen dôležitým krokom k vyriešeniu konkrétneho problému v Taliansku, ale aj mechanizmom na posilnenie európskych právnych predpisov a na predchádzanie podobným sporom v budúcnosti. Vítam ľútosť vyjadrenú v uznesení v súvislosti so správaním sa talianskych orgánov k svojim občanom, ktorí využili svoje právo na pokojné demonštrácie, pričom v niektorých prípadoch došlo aj k použitiu násilia. Takisto som presvedčený, že výzva Komisii, aby zmenila a doplnila potrebné smernice s cieľom zakázať umiestňovanie skládok do chránených prírodných oblastí, národných parkov, lokalít Natura 2000 a oblastí svetového dedičstva Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru alebo rozširovanie existujúcich skládok do takýchto oblastí, je veľmi prospešná.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Zdržal som sa hlasovania o uznesení. Chcem dodať, že tu nejde o politickú, ale o technickú otázku. Je zvláštne, že poslanci Európskeho parlamentu musia žiadať o vyriešenie čisto vnútroštátnych problémov. Ak bude tento trend pokračovať, je možné, že EÚ bude od občanov žiadať, aby prestali nadávať, fajčiť, piť, opaľovať sa, jesť nezdravé potraviny a dlho spať. Od požiarnikov sa bude požadovať, aby oheň uhasili rýchlejšie, od zdravotníckeho personálu, aby ošetroval ľudí starostlivejšie, od policajtov, aby účinnejšie zadržiavali páchateľov trestných činov, a od učiteľov, aby lepšie vzdelávali žiakov. Ak budeme pokračovať v takýchto výzvach, občania EÚ sa budú pýtať, načo potrebujú Európsky parlament – na to, aby hovoril občanom, čo majú robiť? Alebo na to, aby riešil skutočné problémy?

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Kríza týkajúca sa odpadu v Taliansku a najmä v provincii Kampánia už trvá celé roky. Nevyvíja sa žiadne úsilie na zníženie objemu vyprodukovaného odpadu ani na zaistenie toho, že vyprodukovaný odpad sa bude riadne zneškodňovať alebo dokonca recyklovať. Nakopili sa obrovské hory odpadkov, ktoré sa zneškodňujú nezákonne, napríklad sa vyhadzujú do mora, čo vyvoláva negatívne titulky. Vyšetrovatelia nedávno zistili, že nespracovaný domový odpad sa vyhadzuje do Stredozemného mora okolo Neapola. Nehlasoval som za návrh uznesenia, pretože podľa môjho názoru je to predovšetkým vyhlásenie opozície voči pravicovej vláde a nezaujíma k problému nestranný prístup.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), písomne.(IT) Hlasoval som za návrh uznesenia o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii, ktorá je dlhodobým problémom, pretože som presvedčený, že zodpovednosť za súčasnú situáciu nemožno pripísať iba jednej vláde. Je hanbou, že nebolo možné nájsť definitívne riešenie tejto otázky. Vyzývam na to, aby sme dali nabok politické rozdiely a nevraživosť, ktoré bránia tomu, aby ľudia z Kampánie mohli dýchať čistý vzduch a jesť zdravé potraviny bez neustáleho ohrozovania svojho zdravia. Problém treba riešiť a využívanie tejto otázky na mediálne a politické účely situáciu, ktorá je dlhodobo neznesiteľná, iba zhorší. Prioritou občanov, malých a stredných podnikov cestovného ruchu a spotrebiteľov kupujúcich výrobky z Kampánie nie je zisťovať, kto je za vytvorenú situáciu zodpovedný, ale zabezpečiť, aby sa vyriešila. Preto podporujem uznesenie o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii, ktoré predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), a podporujem žiadosť predloženú Komisii, aby uvoľnila európske prostriedky, ktoré boli vyčlenené na pomoc pre odpadové hospodárstvo a zneškodňovanie odpadu a ktoré boli zmrazené po začatí konania vo veci porušenia predpisov voči Taliansku. Zároveň dúfam, že Taliansko bude konečne schopné prijať dlhodobé strategické opatrenia v súlade s európskymi právnymi predpismi predovšetkým pre dobro ľudí, ale aj pre zachovanie dobrého mena krajiny vo svete.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Žiaľ, Európsky parlament bol znova využitý ako platforma pre vnútroštátne spory. Títo profesionálni manipulátori, talianska a európska ľavica, začali útok na Taliansko prostredníctvom návrhu uznesenia, ktoré je plné klamstiev a propagandy o situácii týkajúcej sa odpadu v Kampánii. Vážnu situáciu, ktorá je dnes v Kampánii v dôsledku problému s odpadom, zapríčinili tri veľmi konkrétne mená: Bassolino, Prodi a Iervolino. Dnes sa tu v Európe talianska ľavica snaží zakryť 15 rokov svojho úplne zlého vládnutia, ktoré viedlo ku katastrofe, ktorej sme teraz svedkami, tým, že manipuluje európske inštitúcie, aby presunuli svoju zodpovednosť na stredopravé vnútroštátne a regionálne vlády, ktoré usilovne pracujú na odstraňovaní ich zlyhaní a zlého hospodárenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo 4. marca 2010 v prípade C-297/08 znel, že Taliansko porušilo právne predpisy EÚ, keďže nevytvorilo integrovanú a primeranú sieť zariadení na likvidáciu odpadu v Kampánii, čím by sa zabezpečilo zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu bez ohrozovania zdravia ľudí a bez škodlivého vplyvu na životné prostredie. Tento návrh uznesenia je motivovaný skutočnosťou, že Taliansko stále neprijalo opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, a hlasovala som za, pretože súhlasím s argumentmi Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov).

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za túto správu, pretože zatiaľ došlo v otázke odpadového hospodárstva len k minimálnemu pokroku. Preto vyzývam taliansku vládu, aby rešpektovala nariadenia EÚ a lehoty, ktoré určila Komisia. Komisia by mala tieto aktivity pozorne sledovať a, ak to bude potrebné, uvaliť sankcie s cieľom zaistiť, aby miestne orgány v Kampánii dodržiavali ustanovenia EÚ o odpadovom hospodárstve. Štrukturálne fondy, ktoré v súčasnosti Komisia zablokovala, sa musia uvoľniť, len čo bude predložená regionálna stratégia, ktorá bude v súlade s právnymi predpismi EÚ, ako aj spoľahlivý plán nakladania s odpadom. Pokiaľ ide o umiestňovanie nových zberných miest odpadu alebo skládok, musia sa uplatňovať prísnejšie kontroly, aby sa zabránilo otváraniu skládok v chránených oblastiach, ako v prípade tých, ktoré sa vybudovali v národnom parku Vezuv (skládka Terzigno). Chcem zdôrazniť potrebu obnovy dôvery bežných občanov pomocou dialógu s miestnymi obyvateľmi, pretože protesty verejnosti, ktoré sa doteraz uskutočnili na mnohých miestach skládok, talianske orgány nebrali vážne.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) V posledných rokoch taliansky región Kampánia bojuje s vážnymi problémami týkajúcimi sa zberu a zneškodňovania odpadu, ktoré majú nepriaznivý vplyv na životné podmienky miestneho obyvateľstva a vedú k vážnemu ohrozeniu životného prostredia a verejného zdravia. Po rozsudku Súdneho dvora Európskej únie zo 14. mája 2010 je preto nevyhnutné, aby talianske orgány prijali potrebné opatrenia na definitívne a uspokojivé vyriešenie krízy týkajúcej sa odpadového hospodárstva v tomto regióne a zároveň zaistili úplný súlad s právnymi predpismi EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne.(FR) Napriek protestom občanov nedošlo k žiadnemu zlepšeniu otrasnej situácie týkajúcej sa odpadového hospodárstva v Kampánii – podľa môjho názoru vlastne nedošlo takmer k nijakému pokroku. Vzhľadom na rozsah súčasnej krízy vyzývam talianske orgány, aby pracovali na hľadaní skutočného riešenia situácie v súlade s platnými európskymi pravidlami. Pokiaľ ide o rozhodnutie otvoriť skládky v chránených oblastiach, súhlasím s názorom, že prostriedky z európskych regionálnych fondov by sa za týchto podmienok nemali uvoľniť. Je tiež potrebná väčšia transparentnosť s cieľom bojovať proti účasti organizovaného zločinu a obnoviť dôveru miestneho obyvateľstva, ak chceme vyriešiť túto bezprecedentnú krízu. Čas nás tlačí, musíme konať rýchlo. Preto podporujem návrh uznesenia Európskeho parlamentu o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Veľká väčšina Európskeho parlamentu súhlasila (1) s výzvou na urýchlené nájdenie trvalo udržateľného riešenia, ktoré bude spĺňať kritériá EÚ, konkrétne vykonávanie plánu nakladania s odpadom, v ktorom predstavuje dodržiavanie hierarchie nakladania s odpadom podľa smernice 2008/98/ES dôležitý základ. Parlament požiadal Komisiu, aby ho informovala o vývoji tejto záležitosti vrátane plánu nakladania s odpadom a rešpektovania rozsudku Súdneho dvora zo 4. marca 2010 a pravidiel EÚ. Parlament takisto poukázal na to (2), že dodržiavanie právnych predpisov EÚ o odpade v Kampánii si vyžaduje veľmi veľké úsilie, aby sa znížil objem odpadu a dosiahlo sa predchádzanie jeho vzniku, jeho znižovanie, opätovné použitie a recyklácia, a to zabezpečením zodpovedajúcej infraštruktúry. Upozornil na to, že väčší dôraz sa musí klásť na zhodnocovanie organického odpadu najmä v tomto prevažne poľnohospodárskom regióne. Odporučil, aby sa kontrolovali údaje a aby sa zaviedol systém výmeny osvedčených postupov.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Na území mesta Neapol už celé roky prebieha kríza týkajúca sa odpadu, ktorá je do veľkej miery výsledkom dvadsaťročného vládnutia ľavice.

Vyšetrovaním odpadového hospodárstva v roku 2003 sa zistili nedostatky predchádzajúcej regionálnej vlády až v ôsmich prípadoch vrátane podvodov pri verejnom obstarávaní, pomáhania a spoluviny pri porušovaní právnych predpisov v oblasti životného prostredia a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Keď sa v roku 2008 ocitlo na cestách 35 000 ton zanechaného odpadu, Berlusconiho vláde sa podarilo vyriešiť kritickú fázu tohto núdzového stavu len za 58 dní. Odvtedy sa orgánom podarilo zvýšiť mieru separovaného zberu z 15 % na 22 %, pripraviť päť skládok podľa noriem EÚ a sprevádzkovať sedem prevádzok na triedenie a spracovanie odpadu. Od roku 2010 tento región konečne riadi člen stredopravej strany a práve sa chystá predložiť nový plán na zneškodňovanie odpadu, ktorý odsúhlasil regionálny komisár pre životné prostredie. Čoskoro sa očakáva silná reakcia celej oblasti: konkrétne miestnej iniciatívy, ktorá počas desaťročí zlého hospodárenia ľavice nemala podporu, čo naprávajú iba iniciatívy, ktoré zaviedla vláda Silvia Berlusconiho.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), písomne. – (ET) V dnešnom hlasovaní som podporila spoločný návrh uznesenia štyroch skupín o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii. Dôvody, prečo som tak urobila, sú nasledovné. Po prvé, je neprijateľné, že došlo k takejto situácii, ako aj to, že talianskym vnútroštátnym a miestnym orgánom sa nepodarilo situáciu vyriešiť. Takéto množstvo odpadu sa neobjaví za niekoľko dní; treba na to oveľa viac času. Po druhé, hoci podporujem dnešné uznesenie, myslím si, že Európsky parlament by nemal byť orgánom, ktorý má upratovať neporiadok členských štátov. Po tretie, smernice Európskej únie o odpade, nebezpečnom odpade a skládkach sa musia uplatňovať v celej Európe bez ohľadu na to, o ktorom členskom štáte hovoríme. Očakávam urýchlené a účinné riešenie tohto problému najmä od talianskych orgánov, ale aj od orgánov Európskej únie. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii spôsobuje politikom bolenie hlavy už niekoľko desaťročí. Znepríjemňuje každodenný život mnohých Talianov. Je dôležité ujasniť si priority; nemá význam hľadať tých, ktorých by sme mohli obviňovať. Teraz je najdôležitejšou vecou zaviesť integrovaný plán nakladania s odpadom, pričom treba uprednostňovať zníženie objemu odpadu, jeho opätovné používanie a recykláciu. V tomto prípade si myslím, že kríza v Kampánii môže byť ponaučením v oblasti odpadového hospodárstva pre všetkých Európanov vrátane Litovcov. Som presvedčený, že zníženie objemu odpadu a rozumné nakladanie s týmto odpadom sú pre Litvu dôležitými environmentálnymi prioritami. Správa, ktorú zverejnila Európska environmentálna agentúra v decembri 2010, poukazuje na to, že celkový objem odpadu v Litve v porovnaní s rokom 2004 sa zvýšil a že množstvo komunálneho odpadu neustále rapídne rastie. Problém tiež spôsobuje, v Kampánii, ako aj v Litve, úplný nedostatok spolupráce medzi občanmi a orgánmi. Je nevyhnutné obnoviť tento dialóg. Potrebujeme triezve uvažovanie a kreatívne rozhodnutia. Pri skládke Kariotiškės pri Vilniuse bola napríklad v decembri otvorená továreň, ktorá vyrába elektrickú energiu z metánu. Takéto továrne sú už otvorené aj v Utene, Marijampolė a Panevėžyse. Je to dobrý príklad, ale potrebujeme viac. Teraz, tak ako nikdy predtým, musíme bezodkladne budovať a financovať továrne na recykláciu odpadu (spolufinancovaním z rozpočtov členských štátov, EÚ a súkromných fondov), pretože len tak môžeme výrazne obmedziť škody, ktoré sa v súčasnosti páchajú na životnom prostredí a proti záujmom spoločnosti.

 
Posledná úprava: 24. mája 2011Právne oznámenie