Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000020/2011 (B7-0012/2011)

Rozpravy :

PV 15/02/2011 - 21
CRE 15/02/2011 - 20

Hlasování :

OJ 17/02/2011 - 64

Přijaté texty :


Rozpravy
Úterý 15. února 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

20. Energetická strategie Světové banky (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. - Dalším bodem je rozprava o otázce k ústnímu zodpovězení Komisi, kterou jménem Výboru pro rozvoj předložila Eva Jolyová a která se týká energetické strategie Světové banky pro rozvojové země (O-000020/2011 - B70012/2011).

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, autorka. Pane předsedající, v současné době nemá 1,5 miliardy lidí přístup k elektřině, ale přístup k elektrické energii je nezbytným předpokladem pro vymýcení chudoby, v níž tito lidé žijí. Právo na energii znamená, že dodávky energie umožňují všeobecný a spolehlivý přístup: spravedlivý přístup, který překlenuje propast mezi městskými a venkovskými oblastmi a který je také cenově dostupný. Rovněž je velmi důležité, aby daná země vytvářela udržitelné a bezpečné dodávky energie, přičemž nejspolehlivější a nejbezpečnější dodávky představuje decentralizované využívání obnovitelných zdrojů energie.

Ale energie musí být nejen bezpečná a spolehlivá; při její výrobě musí být zohledněny rovněž další otázky, jako je změna klimatu, odlesňování, zhoršování životního prostředí, lidské zdraví a chudoba, kterou způsobuje. Tyto problémy nelze řešit pomocí fosilních paliv. Fosilní paliva mají katastrofální dopad na zdraví, životní prostředí a klima. Krize klimatu zároveň více škodí lidem, kteří žijí v extrémní chudobě. Fosilní paliva způsobují znečištění, které ohrožuje lidské zdraví i zdravé životní prostředí, dále jsou drahá a jejich cena se zvyšuje tím více, čím více nám ubývá ropy a zemního plynu. Fosilní paliva vedou k centralizované, hierarchické a nepružné distribuci energie.

Musíme se zaměřit na obnovitelné zdroje energie. Musíme pomoci rozvojovým zemím obejít naši destruktivní cestu fosilních paliv. Řešení těchto problémů mohou přinést pouze obnovitelné zdroje. Obnovitelná energie využívá zdroje, kterých bude pořád dost a kterých má mnoho rozvojových zemí vrchovatě: je to hlavně slunce a vítr. Mohou být použity lokálně ve velmi malém a levném rozsahu, což také, velmi doslova, posiluje občany. Decentralizované dodávky energie jsou v rukou lidí. Jsou demokratické. Přesto Světová banka i nadále prosazuje do své energetické strategie fosilní paliva. Nedávné zvýšení poskytování úvěrů na obnovitelné energie a energetickou dostatečnost je stále velmi malé a nemůže skrýt zjevné preference.

Investice do fosilních paliv probíhají také prostřednictvím finančních zprostředkovatelů, které Světová banka nedostatečně monitoruje. Zprávy o fosilních palivech nejsou adekvátní. Banka bude nadále významně investovat do uhelných elektráren, čímž pro příští desetiletí odsoudí rozvojové země k využívání uhelné energie. Takto energetická revoluce nevypadá.

Energetická politika Světové banky není dostatečně transparentní. Tento problém je třeba řešit definováním jasných požadavků, které musí splňovat finanční zprostředkovatelé, aby mohli dostat vícestranné financování. 40 % objemu půjček Světové banky soukromému sektoru jde přes tyto finanční zprostředkovatele a velká část těchto úvěrů směřuje do odvětví energetiky, zejména do těžebních projektů. Avšak na rozdíl od přímých projektových investic banky nejsou veřejně k dispozici informace o těchto investicích na jednotlivé dílčí projekty, takže je velmi obtížné sledovat, co se nakonec s finančními prostředky od zprostředkovatelů stane.

Když se podíváme na to, jaký druh energie je ve strategii považován za nízkouhlíkovou, zjistíme, že to jsou velké vodní elektrárny. Takové velké hydroelektrárny ničí obrovským způsobem přírodu a vyhánějí lidi z domovů. Tento stav je neudržitelný a není to v zájmu lidí ani společnosti. Navíc zachycování a ukládání uhlíku neznamená, že jde o uhlí s nízkým obsahem uhlíku. Je tam pořád CO2 a nikdo nemůže předpovědět, co se s ním v podzemí stane. Nikdo z nás nemůže s jistotou říci, že tam klidně zůstane příští tisíciletí. To je věštění a ne výzkum, a už vůbec ne politika.

Totéž platí pro jadernou energii. Těžba uranu produkuje obrovské množství CO2 a nikdo neví, co s odpadem, který tím vytváříme. Tento postup není nízkouhlíkový a není ani udržitelný. Nebude-li proto znění o nízkouhlíkové energii nahrazeno, bude strana Zelených – Evropské svobodné aliance hlasovat proti usnesení.

V usnesení však vidíme také několik dobrých věcí: například zaměření na obnovitelné zdroje energie nevyžadující připojení do sítě, které by bylo vhodné pro venkovské oblasti a místní malovýrobu, a také zájem o orientaci na vývoz, rostlinná paliva a biopaliva ve velkém měřítku.

Poslední slovo: velmi se také zaměřujeme na výzvy k většímu transferu technologií. Transfer technologií nebude potřebovat mnoho, pokud zůstanou nedotčena práva duševního vlastnictví. Prvořadým cílem by mělo být zacházení s právy duševního vlastnictví způsobem, který umožňuje přístup k technologii za přijatelné ceny. Právě to jsme slíbili v jednáních o klimatu a svůj slib bychom měli dodržet.

(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu.)

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). – Pane předsedající, chtěl bych jen pogratulovat paní Kellerové k jejím slovům a její analýze. Otázka zní ale takto: o těchto problémech víme už dvě desetiletí. Paní Kellerová, protože se touto problematikou zabýváte podrobněji než většina z nás, řekněte nám, je nějaký konkrétní bod, který vás vede k optimismu, že to, o čem budeme rozhodovat, by mohlo skutečně přinést určitý pokrok, nebo že Světová banka nyní konečně míří správným směrem?

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, autorka. Pane předsedající, o těchto problémech diskutujeme opravdu více než dvě desetiletí a já skutečně doufám, že Světová banka se z těchto diskusí poučí, protože všichni souhlasí s tím, že budoucnost leží v obnovitelných zdrojích energie.

V této strategii jsme viděli nepatrnou změnu. Posunula se například o něco více směrem k obnovitelným zdrojům, ale jen o krůček a nikoli dostatečně daleko. Stále ještě příliš převažují fosilní paliva, a co se týče obnovitelných zdrojů energie, strategie se příliš zaměřuje na vodní elektrárny, které nejsou pro nikoho obnovitelné, ani udržitelné.

Takže doufám, že tento Parlament může učinit důrazné prohlášení o tom, kam chceme, aby směřovala evropská energetická politika a také energetická politika, kterou podporujeme ve světě. Doufám ve vaši podporu při odstranění nízkouhlíkových formulací a směřování k řádným, udržitelným, obnovitelným zdrojům energie.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komise. Pane předsedající, mám pocit, že jsem také učinil velmi důrazné prohlášení. Zaprvé chci zdůraznit, že energetická strategie Světové banky je velmi vítaná, protože Světová banka hraje ve světě velmi specifickou úlohu zejména při řešení otázek rozvoje. Není skromné říci, že jsou vůdci veřejného mínění a přístupů k rozvojovým strategiím. Myslím si, že bychom měli tento problém řešit se vší vážností.

Zároveň bychom neměli zapomínat na pár věcí, které jsou v naší přípravě reakce na strategii velmi důležité. Existuje stále značný počet domácností, které dnes nemají přístup k žádnému druhu energie. Je pravda, že i když o této problematice mluvíme už 20 let, značné investice v odvětví energetiky nebo poskytování energetických služeb nebyly poskytnuty stovkám milionů lidí, zejména v subsaharské Africe. Proto se domnívám, že musíme pochopit rozsah tohoto problému.

Druhou věcí, kterou musíme brát v úvahu, je růst. V každé ze zemí, které jsou na cestě rozvoje, je obrovský růst poptávky. Na růst poptávky bychom měli reagovat nabídkou. Vzhledem k jejímu rozsahu je to další zásadní problém.

Třetí věcí – a zde plně souhlasím s paní Kellerovou – je udržitelnost a očekávání. Každý krok v odvětví energetiky by měl být posuzován z hlediska jeho dopadů na změnu klimatu. Víme, že odvětví energetiky v dnešním stavu je největším původcem emisí skleníkových plynů. Kromě toho bychom se měli také podívat na ceny fosilních paliv, protože bychom neměli zapomínat, že tento problém je stále před námi. Doufám, že se s ním nebudeme potýkat hned, ale spíše později, ale určitě je součástí očekávání týkajících se strategie.

Pokud jde o orientaci, očekával bych, že Parlament zohlední zelenou knihu o rozvojové politice EU, kde je přístup k obnovitelným zdrojům energie v rozvojových zemích jedním z hlavních pilířů nové politiky EU v oblasti rozvoje. Nepodnikneme-li tento průkopnický krok, nemůžeme očekávat, že snadno přesvědčíme Světovou banku a další o tom, že bychom se měli zaměřit na investice do obnovitelných zdrojů energie. Domnívám se, že jsme schopni zvládnout rozsah investic do obnovitelných zdrojů energie. Potřebujeme jen odvahu. Je pravda, že to dnes vyžaduje hodně finančních prostředků, ale to by vyžadovala každá energetická strategie. Takže když vidím očekávání týkající se cen, vždycky budu tvrdit, že energie z obnovitelných zdrojů by určitě měla být v centru veškeré energetické politiky v jakékoli části světa.

Naše nynější znalosti o obnovitelných technologiích dávají spolehlivou záruku, že bychom opravdu mohli v těchto zemích dosáhnout změny. Domnívám se také, že je tam spousta nevyužitého potenciálu. Vím například, že vodní energie je ze všech úhlů pohledu poměrně náročný zdroj energie, ale bude-li provedena analýza udržitelnosti životního prostředí, myslím si, že většina zemí má také fantastický nevyužitý potenciál v oblasti vodní energie, což poskytuje další argumenty pro to, že je zde obrovský rozsah – například přehrada Inga.

Na začátku musíme jít příkladem. Je-li toho EU schopna a vy diskutujete o zprávě o zelené knize o vývoji politiky EU, měl by Parlament rozhodně podpořit směřování rozvojové politiky EU tímto směrem. Budeme mít lepší argument pro to, abychom přesvědčili Světovou banku, že má postupovat skutečně tímto směrem a více se zaměřit na investice do uhelných elektráren. Banka má nyní šest kritérií stanovených jako obecné pokyny pro budoucí uhelné investice. Světová banka pod vedením Boba Zoellicka je v diskusi velmi aktivní, takže by se mohlo zdát, že Světová banka je přínosem, a nikoli někým, koho bychom se měli bát. Je naším spojencem; my ale potřebujeme skutečně zajistit vedoucí postavení Evropy v této problematice i v odvětví energetiky pro rozvojový svět.

Rád bych se také zabýval problematikou Evropské investiční banky, protože to bylo součástí otázky. Dohoda z Cotonou je legislativním základem pro činnost EIB financovanou ve výši 3,1 miliardy EUR zemím AKT. Hlavním nástrojem v tomto rámci je investiční nástroj AKT. Nástroj financuje infrastrukturu a energetické projekty šetrné ke klimatu. Co se týče odvětví energetiky, v oblasti fosilních paliv neexistují žádné projekty. Obecná politika je velmi jasná – financovat energetické projekty šetrné ke klimatu a založené na větrné, vodní nebo sluneční energii.

V rámci přezkumu v polovině období vnějšího mandátu EIB, který zahrnuje země připravující se na přistoupení, sousedské a partnerské země, Asii, Latinskou Ameriku a jižní Afriku, předložila Komise návrh aktivovat další mandát ve výši 2 miliard EUR na období 2011–2013 na podporu finančních operací EIB v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobení ve všech regionech. Návrh zdůrazňuje, že vlastní pravidla a postupy EIB musí zahrnovat nezbytná opatření, která zajistí, že budou v rámci mandátu podporovány pouze projekty, které budou hospodářsky, finančně, ekologicky a sociálně udržitelné.

Domnívám se, že EU již podnikla některé kroky správným směrem, ale mohli bychom opravdu podniknout další kroky k zajištění skutečného vedení ve světě, přinejmenším tím, že se budeme zabývat energetickou strategií Světové banky.

 
  
MPphoto
 

  Alf Svensson, jménem skupiny PPE.(SV) Pane předsedající, záležitost, kterou se v této sněmovně zabýváme, je velmi naléhavá a důležitá, konkrétně tedy postupné ukončování úvěrů na projekty využívání fosilních paliv. Domnívám se, že bychom měli mít odvahu říct právě to, co řekl komisař Piebalgs, tedy že Světová banka má velmi promyšlenou energetickou strategii. Můžeme v této souvislosti dokonce hovořit o motivaci, což je bezesporu pozitivní věc. Samozřejmě to není jen otázka postupného ukončování, ale – jak již bylo řečeno – také postupného zavádění.

Jsem poměrně vytrvalý, a chci proto zopakovat, že EU má příležitosti učinit konkrétní investice na pomoc lidem v rozvojových zemích, v Africe, Asii a Latinské Americe. Myslím si, že komisař mě při předchozí příležitosti slyšel mluvit o kamnech na dřevo, které lidé v současné době stále používají na chatách a v domech a kvůli nimž dochází k otravám. Dva miliony lidí předčasně umírají kvůli plynům, které se vyskytují v běžných domácnostech.

V tomto ohledu bychom stejně jako Spojené státy a řada evropských zemí mohli investovat do jednoduchých kamen na sluneční energii, které alespoň eliminují 95 % těchto plynů. Pak již nebudou muset používat hnůj, který, jak víme, potřebují pro pěstování plodin, a nebudou už muset používat k vytápění černé uhlí. A nebudou ani muset kácet lesy, které by v žádném případě neměly být káceny.

Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že jsou možnosti, jak udělat něco hmatatelného. Když hovoříme o alternativních zdrojích energie, často okázale mluvíme o větrné energii a sluneční energii a to je samozřejmě správné. Nicméně nemáme dost hmatatelných výsledků navzdory skutečnosti, že příležitosti k tomu jsou. Nedovolte, aby byla EU v těchto otázkách pozadu, ale zapojme EU do vytváření konkrétních způsobů nahrazení těchto fosilních paliv, které již nechceme v průmyslových ani v rozvojových zemích.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis, jménem skupiny S&D.(EL) Pane předsedající, pane komisaři, nejprve bych rád poděkoval paní Kellerové za vynikající práci na této zprávě. Každý, kdo na této zprávě pracoval, bezpochyby viděl, jak je strategie Světové banky v několika bodech neuskutečnitelná. Jak uvedla paní Kellerová, financuje neuskutečnitelné velké projekty, jako jsou vodní elektrárny, a mnoho dalších.

Je skutečností, že finanční prostředky na obnovitelné zdroje energie vzrostly o 300 %. Současně se ale zvýšilo financování projektů využívajících fosilní paliva o 430 %.

Světová banka – což je podle mého názoru skandál – nevzala v úvahu dopad projektů, které financuje, na životní prostředí. Zároveň stále, dokonce i dnes, projednává možnost zahájit financování programů pro plantáže palmového oleje. Nebere žádné ohledy na zásadu svobodného, předchozího a informovaného souhlasu místních obyvatel s projekty, které jsou financovány, a nezačlenila ani (a měla by začlenit) analýzu celého cyklu projektů, které financuje.

Upřímně doufám, že tato zpráva v konečné verzi po hlasování bude jasným signálem o ekologických reformách, které musí Světová banka interně provést.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens , jménem skupiny ALDE.(FR) Pane předsedající, v souladu s podmínkami mandátu je Světová banka povinna přispět k vymýcení chudoby v rozvojových zemích. Tento cíl musí mít všechny projekty financované Světovou bankou. Tento požadavek musí být splněn dokonce i v případě financování podnikatelského projektu na investice do základních sociálních služeb – zdravotnictví, vzdělání, přístupu k vodě. Bude-li Světová banka považovat boj s chudobou za prioritu, můžeme být spokojeni, že plní úkol, který jsme stanovili.

Otázka k ústnímu zodpovězení, o které diskutujeme, vyjadřuje vážné výhrady k financování projektů založených na benzínu nebo uhlí. Chtěl bych k tomu něco poznamenat.

Zaprvé musí podmínky projektů financování Světovou bankou obsahovat kritéria hodnocení, která budou uplatňována již od počátku. Musí být jasné, co má být hodnoceno, a kritéria hodnocení musí být proto začleněna do projektu po celou dobu jeho životnosti.

Zadruhé musí politický dialog mezi Světovou bankou a jejím partnerem zohlednit politickou a hospodářskou správu jak v dané zemi, tak ve vztahu k věřiteli.

Zatřetí v případech, kdy je možné podpořit obnovitelné zdroje energie na základě oprávněných nákladů, musíme tuto formu energie upřednostnit.

Začtvrté – a zde musím poděkovat komisaři Piebalgsovi za to, že se ve své odpovědi paní Kellerové již zabýval jednou ze záležitostí, která mne znepokojuje – Evropská investiční banka již bere všechny tyto faktory v úvahu.

Mohu jen doufat, že Světová banka bude následovat příklad ostatních, kteří již tyto priority přijali, v neposlední řadě Evropské investiční banky. Vzhledem k tomu, že 27 členských států Evropské unie je zároveň členy Světové banky, nemůžeme tvrdit, že na její politiku nemáme žádný vliv.

Myslím si, že by stálo za to prodiskutovat možnost spojit síly v rámci Světové banky s cílem vyřešit otázky vznesené paní Kellerovou. Chtěl bych poblahopřát paní Kellerové za její vynikající práci.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, jménem skupiny GUE/NGL.(PT) Pane předsedající, nejprve bych také chtěla pochválit práci, kterou vykonala kolegyně poslankyně, a říct, že plně podporuji otázky, které zde byly uvedeny.

Teď mám v plánu udělat něco, co jsem ještě nikdy neudělala, ale o čem si myslím, že stojí za to. Máme řadu dokumentů, které obsahují soubor předpokladů, o nichž diskutujeme jen zřídkakdy. Jako by tyto předpoklady nestály za diskusi. Máme otázku k ústnímu zodpovězení a máme usnesení, které nám říká různé věci, například to, že programy konvenční elektrifikace venkova financované Světovou bankou nejsou celosvětově schopné splnit svůj úkol, kterým je dostat se až k nejchudším lidem ve venkovských oblastech.

Zjišťujeme také, že bude možná údajná změna v energetické strategii Světové banky v polovině roku 2011, ale víme také, že proti chudobě můžeme velmi specifickým způsobem bojovat v energetických odvětvích a pomoci jim vymanit se z chudoby. Apelujeme proto na Světovou banku, aby zaujala rozvojový přístup, který může maximalizovat výhody pro chudé a zároveň nám umožní bojovat proti změně klimatu.

Také jsme již řekli, že dominantní roli v celkovém energetickém portfoliu Světové banky nadále hrají půjčky určené pro fosilní paliva a že tuto dominanci musíme opustit. Máme také slib, že do roku 2015 již tato oblast dominantní nebude a že dojde k postupnému snižování financování těchto projektů založených na fosilních palivech.

V neposlední řadě máme soubor prohlášení, která říkají, že je nutné, aby Světová banka upřednostnila přístup k místním energiím v malém měřítku. Dále existuje i celá řada dalších prohlášení zohledňujících změnu klimatu.

Vzhledem tomu, co jsem právě uvedla, bych chtěla opravit to, co zde bylo řečeno a co jsem podpořila. Opravím všechna naše prohlášení a ponechám jen dvě poslední otázky, protože nestojí za to pokračovat v pouhých prohlášeních o tom, co zamýšlíme udělat.

První otázka zní: proč z toho všeho nemůžeme vyvodit nějaký základní závěr, jako je tento? Proč nadále umožňujeme, abychom zpívali píseň toho, koho chleba jíme? Proč má mít Světová banka nadále odpovědnost za světovou energetickou strategii? Kdy rozhodneme, že světová energetická strategie by měla být předmětem celosvětové koordinace vycházející z Organizace spojených národů?

Druhá otázka, kterou nechám na vás, a omlouvám se za malé překročení vymezené doby, zní takto: kdy přestaneme určovat rozvojový model jiným lidem, ať už první nebo druhé generaci, jinými slovy ať už přímo nebo nepřímo, kdy ho přestaneme určovat zbytku světa, jako by to byl model rozvoje, který by měl být aplikován na všechny?

Arogance má své limity. Musíme být demokratičtější.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Pane předsedající, v 70. letech a na začátku 80. let 20. století byla slepota Světové banky k otázkám životního prostředí hlavním tématem diskusí. Tehdy zněly stejné projevy, jako tady slyšíme dnes, spolu s některými sliby ze strany Světové banky. Byly učiněny kroky k reformě Světové banky, ale od té doby uběhly desítky let. Z celé řady důvodů jsem nedávno navštívil několik zemí, které jsou obecně označovány jako rozvojové. Situace byla nepřijatelná. Co se s těmi všemi projekty stalo? Kde jsou solární elektrárny v tropech? Kde jsou udržitelné lesy v Amazonii nebo ve Vietnamu? Kde jsou solární panely a větrné turbíny v Keni?

Není tam naprosto nic. Stala se jediná věc: byl přesně zkopírován evropský systém samosprávy. Místní lidé řídí sami sebe a nahrávají přitom několika velkým zúčastněným stranám, ale pokroku nedosáhli. Pak jsme překvapeni, když občané rozvojových zemí zoufale říkají: „Nechci už žít v Karibiku. Chci se přestěhovat do USA a přes Martinik se dostat do EU.“ Jsme překvapeni, když se všichni lidé v zemích Maghrebu chtějí přesunout sem. Pokrytectví této rozpravy je naprosto neuvěřitelné. Musíme pochopit, že se radikalizují miliony lidí. Říkají prostě: „Už toho máme dost!“

Každý, kdo viděl návrh usnesení Evropského parlamentu, bude muset přiznat, že možná nemuselo být takové. Měli jsme mluvit mnohem hlasitěji. Měli jsme mnohem jasněji vyzvat Světovou banku, aby přijala nezbytná opatření. K čemu jsou všechny tyto výbory – Výbor pro rozvoj, Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU a tak dále, když jediné, co jsou schopny vytvořit, je nesouvislý cár papíru, který částečně obsahuje závěry rozpravy, která se konala na konci 70. let? Celá věc je trapná.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Pane předsedající, nemusíme nikoho přesvědčovat o významu energie pro rozvojové země. Mnohokrát jsem viděl, jak jsou lidé překvapeni, když se dozví, kolik stojí v Africe elektřina. Také je asi pravda, že nemusíme nikoho přesvědčovat o tom, že Světová banka hraje v energetických otázkách v rozvojových zemích obrovskou roli.

Moje politická skupina, skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), předložila k usnesení, o němž diskutujeme, řadu pozměňovacích návrhů k samostatnému hlasování. Zdá se nám, že některé části usnesení jsou ke Světové bance příliš kritické. Nemyslím si například, že můžeme Světovou banku upozornit na skutečnost, že považuje některé druhy energie za čisté, když by měly být považovány za ekologicky špatné nebo nežádoucí. Například jaderná energie je v členských státech EU široce používána a stále více evropských zemí, které jsou závislé na uhlí nebo plynu, mají do určité míry potíže, protože mají omezit emise, což vyvolává náklady, které jsou rozděleny mezi jednotlivé členské státy velmi nerovnoměrně. Když tedy externím subjektům říkáme, které druhy energie by měly být rozvíjeny, musíme při tom být opatrní. Souhlasím však s myšlenkou, že je třeba dát místním projektům, které pokrývají malé oblasti, zvláštní podporu v tom, že stojí za to podporovat projekty související s nízkými emisemi a že stojí za to podporovat myšlenky týkající se diverzifikovaných zdrojů energie a možnosti vyhnout se energetické závislosti.

Chtěli bychom, aby Světová banka investovala do obnovitelných zdrojů energie a zvýšené energetické účinnosti, ale musíme mít vždy na paměti základní cíl, jinými slovy to, jak má přístup k energii pomoci lidem vymanit se z chudoby. Chceme zabít několik much jednou ranou – vytvořit podmínky pro rozvoj, omezit emise a zohlednit v nových energetických projektech sociální a environmentální aspekty. Jedná se o ambiciózní úkoly a doufám, že Světová banka se jich nebojí. Zároveň vím, že komisař Piebalgs klade velký důraz na rozvoj energetických projektů v rozvojových zemích, a mohu potvrdit, že je to obsahem zelené knihy a že Evropský parlament by měl tuto strategii podpořit.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Pane předsedající, v současné době je na světě 1,4 miliardy lidí bez přístupu k elektrické energii, z nichž 85 % žije ve venkovských oblastech. Rozvojových cílů tisíciletí vymýtit do roku 2015 chudobu nebude dosaženo, protože nedošlo k podstatnému pokroku při zajišťování přístupu k energii. Dosažení tohoto cíle do roku 2015 znamená, že 395 milionů lidí bude mít přístup k elektřině a 1 miliarda lidí získá přístup k hygienickým zařízením pro přípravu pokrmů. Všechna tato opatření si v období 2010–2015 vyžádají roční investice ve výši zhruba 40 miliard USD, což představuje 0,6 % světového HDP.

Univerzální přístup k elektřině je jedním z nejdůležitějších cílů, které stanovily vlády v rozvojových zemích. Ke zjištěným překážkám bránícím elektrifikaci patří vysoké náklady na dodávky elektrické energie ve venkovských oblastech a domech v předměstských oblastech, nedostatek daňových nebo finančních pobídek, nedostatečná kapacita pro rozvoj a provádění projektů v oblasti elektrifikace a také omezená schopnost vyrábět elektřinu.

Pokud jde o požadavky na energii, jsou venkovské oblasti zvláštním případem. V těchto oblastech musí být zajištěno nejen potřebné množství energie, ale také samotný proces výroby energie, což rovněž vytváří pracovní místa a podporuje hospodářský a sociální rozvoj.

Zpráva Světové banky dne 11. února 2011 ukázala, že místní výroba energie z obnovitelných zdrojů při nízkých výrobních nákladech je v dlouhodobém horizontu životaschopnějším ekonomickým řešením. To může hrát klíčovou roli při zvyšování energetické bezpečnosti Indie, aby mohl být snížen dovoz energie a vliv kolísání cen ropy. Světová banka by proto mohla hrát roli partnera rozvojových zemí. Domnívám se, že Světová banka by měla podporovat projekty zaměřené na zvyšování energetické účinnosti a místní výroby energie z obnovitelných zdrojů a také rozsáhlé projekty týkající se elektrifikace a zřízení propojení mezi různými zeměmi.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Pane předsedající, nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce za to, že v příhodnou dobu přišla se skutečně velmi relevantní záležitostí. Energetická chudoba zůstává velkým problémem a otázky s ní související brání lidem žijícím v nejchudších oblastech světa ve zlepšení kvality jejich života, v možnosti vydělávat si na živobytí a obecně přispívat ke zvyšování růstu a produktivity. To je jeden ze základních faktorů, které brání všeobecnému sociálnímu a hospodářskému rozvoji a neumožňují těmto oblastem, aby byly zbaveny chudoby.

Jak zmínila zpravodajka, statistiky jsou znepokojivé – přibližně 1,5 miliardy lidí nemá přístup k elektřině a více než 2,5 miliardy lidí stále používá tradiční palivo získané z biomasy. Podle údajů Světové zdravotnické organizace na celém světě v důsledku používání těchto paliv každoročně předčasně umírají dva miliony lidí na onemocnění dýchacích cest.

Předchozí energetická strategie Světové banky dosud nepřinesla hmatatelné výsledky. Navíc je stále více podporováno využívání fosilních paliv než obnovitelných nebo čistých zdrojů energie. Dosud byly vynaloženy značné investice na uhelné elektrárny, čímž jsou tyto chudé země nadále závislé na fosilních palivech, která silně znečišťují životní prostředí.

Dohoda přijatá vedoucími představiteli skupiny G20 s cílem snížit podporu a financování projektů zaměřených na fosilní paliva, které by neměly od roku 2015 dostávat žádné finanční prostředky, je pozitivním a vítaným stimulem. Nová strategie musí také důkladně posoudit otázku financování dohledu a kontroly, aby byla tato pomoc využita na ty projekty v oblasti energetiky, které mohou přinést dlouhodobé výhody a skutečně přispívat k rozvoji těchto regionů a ke zvýšení kvality života lidí.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Pane předsedající, chtěl bych poděkovat zejména panu Piebalgsovi. Jako bývalý komisař pro energetiku samozřejmě ví o naší strategii všechno. Domnívám se, že je potřeba hodně pracovat na rozvojové spolupráci, zejména v oblasti technické pomoci. Evropa musí nejen poskytovat platby Světové bance, ale musí také podniknout kroky. Evropa a evropské orgány musí hrát ve Světové bance větší roli a hlavním úkolem bude zajistit, aby mohly být z rozvojové pomoci podporovány rodinné podniky, aby mohly být podporovány malé a střední podniky na výrobu energie, protože mnoho malých a středních podniků může společně dosáhnout úspor z rozsahu a odpovídající návratnosti investic.

Jednou z nejdůležitějších otázek je samozřejmě skladování energie, což bude hrát ústřední roli v oblasti rozvojové spolupráce.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Pane předsedající, možná se dá říct, že ti, kdo jsou v tuto noční dobu ještě pořád tady, jsou asi poháněni nějakou formou energie z obnovitelných zdrojů, možná sluneční energií, nebo snad božskou energií, která má podobu svatozáře nad našimi hlavami.

Každopádně rozprava je velmi pestrá a není divu, protože jde vždy o diskutabilní téma. Ale myslím, že pan komisař našel správnou rovnováhu, pravděpodobně lepší než většina z nás, co se týče našeho dalšího směřování a dalších kroků, které je třeba do budoucna učinit. Myslím, že je potřeba upřesnit několik bodů. Ať už jde o země v rozvojovém nebo rozvinutém světě, ať už mají zdroje fosilních paliv – uhlí – nebo jaderné energie, budou je využívat. Otázka zní: financujeme je, nebo ne? V Evropě v rámci dohody z Cancúnu, Kjótského protokolu atd. chceme samozřejmě prosazovat program obnovitelných zdrojů, což je naprosto správné. Myslím si ale, že přitom má v určitém smyslu zřejmě pravdu pan Martin: musíme mluvit hlasitěji a tlačit na Světovou banku, aby podporovala a financovala více projektů obnovitelné energie než dosud.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komise. Pane předsedající, je to pro naši rozpravu velmi důležité, i takto pozdě v noci, protože podle mého názoru je energetická strategie Světové banky příležitostí. Je to skutečná příležitost reagovat na energetické problémy.

Podíváme-li se také na to, co říká Mezinárodní agentura pro energii o energetické chudobě, o obnovitelných zdrojích energie, je to určitě obrovská výzva, ale Světová banka by společně s naším vedením mohla provést nezbytné změny. Když se vrátíme v dějinách Unie o pár let zpátky, tehdy se náš cíl obnovitelné energie zdál nesplnitelný, i když byl spíše skromný, pokud si dobře vzpomínám, jeho výše byla 18 %. A nyní se zdá, že k němu směřujeme.

Někdy je však potřeba sebrat veškerou odvahu a očekávat skutečné výzvy. Díky Světové bance je celý proces velmi otevřený. Ve Washingtonu se bude konat týden energie Světové banky. Mohli bychom také předložit naše příspěvky Světové bance, která je velmi otevřená novým myšlenkám. Budeme-li odvážní my, dodá to více odvahy i Světové bance. Takže je důležité, abychom s otevřeným srdcem předložili Světové bance tyto velmi ambiciózní nápady. Jinak by se mnoho lidí mohlo pokusit tento problém obejít.

Je určitě otázkou, kde začít. Řekl bych, že záležitostí, kterou bychom se měli zabývat, je stále přístup k energii, protože přístup k energii také znamená udržitelnou a účinnou energii. Nejnovějším trendem v zemích, s nimiž spolupracujeme, je obrovská urbanizace, takže svým způsobem se změnila struktura celého tohoto energetického rébusu. Znamená to nejen decentralizovanou výrobu, ale i aglomerační oblasti, takže součástí strategie, jakkoli to může znít podivně, by měla být rovněž energetická účinnost.

A hlavně bychom měli být silnější. Máme energetické nástroje: 200 milionů EUR. S 200 miliony EUR se toho nedá udělat mnoho. Musíme počítat s dlouhodobým financováním, protože podle mého názoru by typickým znakem Evropy měla být energie z obnovitelných zdrojů. S ní a se schopnostmi Světové banky bychom mohli opravdu udělat něco, co má smysl, a to v oblasti zásobování energií, ale také v oblasti přijetí významných kroků v boji proti změně klimatu.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. - Obdržel jsem jeden návrh usnesení(1) předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 17. února 2011.

 
  

(1) Viz zápis

Poslední aktualizace: 20. července 2011Právní upozornění