Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa 16. února 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

16. Doba vyhrazená pro otázky (otázky Radě)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. - Dalším bodem programu je doba vyhrazená pro otázky (B7-0009/2011).

Následující otázky jsou určeny Radě.

 
  
  

Otázka č. 1, kterou pokládá Bernd Posselt (H-000010/11)

Předmět: Právní stát v Srbsku

Jak hodnotí Rada vývoj právního státu v Srbsku, zejména s ohledem na pochybný proces vedený s údajnými povstalci, kteří náleží k albánské menšině v jihosrbském údolí Preševo?

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady. - (HU) Stanovisko Rady k vývoji právního státu v Srbsku je uvedeno v závěrech Rady ze dne 14. prosince 2010. V těchto závěrech Rada vítá skutečnost, že Srbsko pokračuje v uskutečňování plánu své reformy a že učinilo další krok kupředu provedením ustanovení uvedených v prozatímní dohodě uzavřené s Evropskou unií. Rada ve svých závěrech také uvedla, že Srbsko dosahuje při uskutečňování svých závazků vyplývajících z Dohody o stabilizaci a přidružení i nadále dobrých výsledků. Je však nutné, aby tato země vyvíjela další úsilí, zejména v následujících oblastech: reforma veřejné správy, zásady právního státu včetně reformy soudního systému, boj s korupcí a organizovaným zločinem a zlepšení podnikatelského prostředí. Rada neprojednávala vývoj právního státu v Srbsku s ohledem na konkrétní proces, o kterém hovořil pan Posselt.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Poté, co jsem otázku předložil, byla skupina srbských občanů albánské národnosti odsouzena k nejvyšším trestům v demonstračním procesu mimořádného soudu, kde její členové čelili obvinění z trestných činů spáchaných v Kosovu. Neměla snad toto namísto Srbska řešit Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX)? Můžete se, prosím, tímto konkrétním případem, na který jsem se ptal, zabývat a prošetřit jej?

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady. - (HU) Velmi vám děkuji, pane Posselte. Uvědomte si, prosím, že pokud jde o postoj Rady k jakémukoli rozšiřování a dohodám o stabilizaci a přidružení, jsou rozhodujícím faktorem takzvaná přístupová kritéria stanovená Evropskou radou v roce 1993 v Kodani. Tato kritéria zahrnují i dodržování lidských práv a práv menšin a během jednání nemůže být pro Radu nic důležitějšího než tento princip. Jediné, co vám mohu říci, je, že maďarské předsednictví, které Radu zastupuje, bere přirozeně váš požadavek i celou záležitost na vědomí, že plně chápe závažnost těchto událostí a bude těmto otázkám věnovat zvýšenou pozornost i v tomto případě, stejně jako vždy, kdy se jedná o smlouvy o přístupu a přidružení.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE).(DE) Pane předsedající, mám na Radu ohledně otázky pana Posselta ještě doplňující otázku. Můj kolega se právě tázal, zda si Rada v tomto konkrétním případě dovede představit, že by znovu kontaktovala vládu a odpovědné osoby na místě samém. Proto bych se rád zeptal předsednictví Rady znovu: uvažuje předsednictví o možnosti, že by v tomto konkrétním případě navázalo styk s odpovědnými osobami na místě samém?

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady. - (HU) Pane předsedající, samozřejmě, když jste zmínil širší kontext a to, v jakém duchu Rada k podobným otázkám přistupuje, mohu vám jen říci, že vstup Srbska již probíhá, protože si Srbsko podalo žádost o členství. A já věřím, že tím, že odpovědělo na dotazník předložený Evropskou komisí, jsme nyní vstoupili do nové etapy. Tyto odpovědi byly podány dne 31. ledna. Podobně jako v případě všech důležitých otázek, které se týkají řízení o přistoupení, bude jak Evropská komise, tak i Rada samozřejmě věnovat těmto záležitostem zvýšenou pozornost.

 
  
  

Otázka č. 2, kterou pokládá Jim Higgins (H-000012/11)

Předmět: Malé a střední podniky a maďarské předsednictví

Jedním ze stanovených cílů maďarského předsednictví Rady je zlepšit situaci malých a středních podniků. Mohla by Rada tento bod více rozvést a poskytnout praktické příklady toho, jakým způsobem chce zlepšit situaci malých a středních podniků, jež bojují o přežití?

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady. - (HU) Malé a střední podniky jsou rozhodujícími subjekty evropského hospodářství. Zlepšení rámcových podmínek pro jejich působení představuje jednu z hlavních priorit maďarského předsednictví. V příštích měsících se předsednictví zaměří na uplatňování strategie Evropa 2020 a na stěžejní iniciativy politiky v oblasti inovací a průmyslu v ní stanovené, i na dobudování vnitřního trhu, neboť v současnosti se na přeshraničních aktivitách podílí jen 8 % evropských malých a středních podniků.

Jak vyplývá ze zprávy bývalého komisaře Maria Montiho, musí být součástí tohoto cíle i odstranění všech překážek, které fungování vnitřního trhu stále brání. Toho můžeme dosáhnout přesným a včasným provedením a prosazováním všech směrnic, zejména směrnice o službách – touto záležitostí se už na tomto dílčím zasedání zabýval i Parlament – tím, že budeme poskytovat uživatelsky vstřícná řešení v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA), dále tím, že usnadníme soulad s pravidly týkajícími se daní pro podniky, které vykonávají přeshraniční obchodní aktivity, a podpoříme přijetí patentu Evropské unie vstřícného pro malé a střední podniky – v úterý po pondělní rozpravě přijal Parlament v této věci velmi významné rozhodnutí. Nezbytným předpokladem všeho, o čem jsem dosud mluvila, je, že musíme malé a střední podniky podněcovat k tomu, aby do inovací investovaly co nejvíce.

Maďarské předsednictví navíc provede hodnocení evropské iniciativy „Small Business Act“ v polovině období. Tento předpis by se měl stát pro malé a střední podniky skutečnou Magnou Chartou. Předsednictví dále hodlá podpořit komplexní přístup, pokud jde o novou, integrovanou průmyslovou politiku. V rámci této politiky se snažíme odstranit všechny překážky při získávání informační, finanční a technické podpory, které malým a středním podnikům brání v tom, aby se staly skutečnou páteří zelené ekonomiky.

Navíc máme v úmyslu snížit administrativní zátěž a riziko působení státu prostřednictvím lepšího a inteligentnějšího regulačního rámce i prostřednictvím institucionálních změn. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné posílit inovační kapacity malých a středních podniků, což vyžaduje nový přístup k inovacím, takový, který se nezaměřuje na podporu inovací technologických. Ráda bych tu připomněla, že dne 4. února přijala Evropská rada také velmi důležitá rozhodnutí týkající se inovací.

Pokud jde o klíčovou otázku financování malých a středních podniků, lze říci, že jsme odhodláni podporovat životaschopné malé a střední podniky při získávání úvěrů a půjček prostřednictvím záruk, inovačních finančních nástrojů a tím, že banky nabídnou příznivé podmínky.

A nakonec bych chtěla dodat, že maďarské předsednictví předloží Radě návrhy týkající se hodnocení v polovině období u vysokorozpočtových, víceletých výdajových programů EU v oblasti výzkumu a vývoje, které budou zahrnovat i významné nástroje podpory zaměřené na malé a střední podniky, jakým je například finanční nástroj pro sdílení rizik (FNSR).

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(GA) Paní předsedkyně, chtěl bych vašemu předsednictví poblahopřát k tomu, že je dnes večer tam, kde je, a těší mě, co paní ministryně řekla.

Jedním z největších problémů malých průmyslových podniků je příliš mnoho byrokracie – nebo jak říkáme my, úřední šiml. V roce 2004 slíbil předseda Barroso, že s tímto problémem něco zásadního udělá, ale zatím k tomu nedošlo. Když jsem slyšel, co řekla úřadující předsedkyně Rady z Maďarska, mohu říci, že jsem nesmírně optimistický.

Je velmi důležité, abychom pro vyřešení tohoto problému učinili, co bude v našich silách, protože lidem, kteří v průmyslu působí, způsobuje velké potíže.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). - (LT) Pane předsedající, v roce 2008 schválila Rada přidělení balíčku ve výši 15 miliard EUR od Evropské investiční banky, který se měl stát hlavním nástrojem pro záchranu malých a středních podniků během krize. Zveřejněná zpráva uvádí, že míra využití těchto prostředků byla nízká a že tyto prostředky byly přidělovány hlavně velkým podnikům, přičemž malé podniky požadované finance nedostaly. Jak hodlá maďarské předsednictví zajistit, aby nástroje na podporu malých a středních podniků, které již byly schváleny, byly využívány a uplatňovány spravedlivě?

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Zajímalo by mě, zda by se mnou mí kolegové souhlasili v tom, jak je znepokojující, že se nenašlo příliš mnoho podpory pro písemné prohlášení, jež prosazuje můj kolega z regionu West Midlands, Malcolm Harbour, který je předsedou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Dnes rozeslal email, ve kterém uvádí, že dokument podepsalo pouze 184 ze 736 kolegů. Znamená to, že když v celé Evropské unii dojde na malé podniky, není spolupráce možná a že je ve skutečnosti na členských státech, aby se o své malé podniky postaraly?

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady. - Nejprve mi dovolte, abych odpověděla na otázku pana Higginse ohledně regulačního prostředí. Pro existenci a pracovní podmínky malých a středních podniků je toto prostředí opravdu velmi důležité.

Základním prvkem nového rámce, který se snažíme vytvořit, je uplatňování zásady „Zelenou malým a středním podnikům“ při přípravě zákonů a politik. Toto je důležité na všech úrovních, nejen na úrovni EU, ale - a myslím, že se mnou budete souhlasit - také na úrovni vnitrostátní, regionální i na úrovni místních správních jednotek.

Komise revidovala svá pravidla pro poskytování státní podpory tak, aby povzbudila členské státy k výraznější pomoci malým a středním podnikům právě v klíčových oblastech, jakými jsou odborná příprava, výzkum a vývoj a ochrana životního prostředí, a k odsunutí velkých podniků z centra zájmu.

Dohoda mezi členskými státy, která umožní uplatňování snížené sazby DPH pro místně poskytované služby, včetně služeb s velkým podílem lidské práce, jako například kadeřnictví, stravování a služby opravárenské, ještě více povzbudí hospodářskou aktivitu a vytvoří pracovní místa. Toto rozhodnutí Komise nadšeně vítá.

V oblasti zdokonalování právních předpisů už Komise předložila významné legislativní iniciativy. Přijala návrh na přezkum směrnice o DPH, aby se odstranily překážky elektronické fakturace s potenciálem úspory nákladů ve výši až miliard eur ve střednědobém horizontu.

V únoru přišla Komise také s návrhem, který by členským státům umožňoval přijmout méně zatěžující účetní požadavky pro mikropodniky, čímž splnila svůj závazek v akčním plánu pro malé podniky. Je schopna snížit zatížení až o 6 miliard EUR. Komise vede členské státy k tomu, aby k dohodě dospěly co nejdříve, což umožní členským státům, které si budou přát této příležitosti využít, tak učinit. Takže my v Radě se rozhodně musíme vydat tímto směrem.

Komise také bude pečlivě zvažovat pravděpodobnou zátěž veškerých nových legislativních návrhů, nejen těch, které se týkají malých a středních podniků. Bylo předloženo poměrně mnoho dobrých návrhů. V Radě ve složení pro konkurenceschopnost toto téma sledujeme a snažíme se řešit co nejvíce těchto otázek v co nejkratší době.

Co se týče druhé otázky ohledně zlepšování přístupu k financím, snažila jsem se na to poukázat už ve své úvodní poznámce. Aby se uvolnil přísun tolik potřebných úvěrů, půjčila EIB v roce 2008 malým a středním podnikům 1 miliardu EUR, což je v porovnání s rokem 2007 nárůst o 60 %.

Cílem je poskytovat v budoucnu ještě vyšší úvěry pro tyto účely. Pamatuji si velmi dobře, že když jsem ještě byla poslankyní v Evropském parlamentu, byla jsem zodpovědná za stanovisko k EIB. Ve svém stanovisku pro Hospodářský a měnový výbor jsem provedla vyhodnocení. Musím říci, že EIB reagovala na změnu situace velmi rychle a své priority přeorganizovala. Takže tyto kroky EIB jsme uvítali.

Souhlasím s vámi, že peníze se někdy nedostanou k těm, kterým jsou určeny, a že by tu měla být lepší organizace. Můj názor je, že protějškům EIB v členských státech musíme skutečně věnovat větší pozornost, protože ve většině případů jsou to partneři. Za kroky, které neprovádí přímo EIB, bychom EIB neměli obviňovat.

Takže souhlasím s druhou otázkou, že je nesmírně důležité, aby se prostředky Společenství i půjčky EIB dostávaly k těm, kterým jsou určeny, to jest k malým a středním podnikům.

Domnívám se, že Rada nemůže vydávat stanoviska k písemným prohlášením, takže pokud vám to, pane předsedající, nevadí, nebudu je komentovat.

 
  
  

Otázka č. 3, kterou pokládá Georgios Papanikolaou (H-000014/11)

Předmět: Iniciativy týkající se hospodaření s vodními zdroji a pitnou vodou

Maďarské předsednictví v informačním dokumentu o svých prioritách upozornilo na to, že chce věnovat zvláštní pozornost hospodaření s vodními zdroji a pitnou vodou a extrémním jevům spojeným s vodními zdroji.

Vzhledem k tomu, že tento program neuvádí politiky, které budou v této oblasti uplatňovány, mohlo by předsednictví Parlamentu ozřejmit, jaké iniciativy by chtělo v této oblasti zahájit? Domnívá se předsednictví, že členské státy Evropské unie mohou v následujících letech očekávat nějaký konkrétní problém spojený s vodohospodářstvím a bezpečností vodních zdrojů a pitné vody?

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady. - (HU) Ráda bych odpověděla na otázku pana Georgiose Papanikolaoua ohledně vodních zdrojů. Toto téma má pro předsednické trio Španělska, Belgie a Maďarska zvláštní význam. Bylo důležitým aspektem společného programu, který jsme před více než dvěma lety vytvořili, a který každá ze zemí během svého šestiměsíčního předsednictví doplnila, aby tak přispěla ke společnému programu uskutečňovanému v rámci integrovaného přístupu k vodohospodářské politice. Pokračujeme tedy v práci, kterou začalo Španělsko a Belgie, a rádi bychom sami přispěli tím, že na zasedání Rady v červnu 2011 předložíme závěry týkající se vodohospodářské politiky.

Tyto závěry budou obsahovat tři hlavní témata. Prvním je integrovaná správa extrémních jevů spojených s vodou, jakými jsou záplavy, nedostatek vody, nadbytek povrchové vody a nerovnoměrné rozložení srážek. Druhým tématem je role ekologických služeb, které voda poskytuje. Je to velmi zajímavý námět, o kterém se dnes, myslím, dost nemluví. Bereme jako samozřejmost, že máme vodu, a využíváme takzvaných ekologických služeb, které nám nabízejí mokřadní stanoviště, za to bychom přece měli projevit vděčnost. Třetím tématem bude prohloubení spolupráce v oblasti vodohospodářství jak na mezinárodní úrovni, tak mezi členskými státy EU.

Závěry Rady mají být příspěvkem ke sdělení Evropské komise o koncepci evropských vod, které má být přijato v roce 2012 a které zdůrazní význam udržitelného řízení vodních zdrojů členských států EU i význam zachování ochrany vodních zdrojů a zásob vody.

A konečně, dámy a pánové, na téma vody se v průběhu maďarského předsednictví uskuteční také konference i jiné události, jako například konference o budoucnosti evropských sladkovodních zdrojů, která se bude konat ve dnech 23. až 25. března v Budapešti současně s neformální schůzkou ministrů životního prostředí. Dovolte mi, prosím, jednu závěrečnou poznámku. Prioritním cílem maďarského předsednictví je vytvoření strategie EU pro Podunají a rovněž v tomto kontextu bude mít jak voda a ochrana našich zdrojů pitné vody, tak i integrovaná vodohospodářská politika přirozeně zvláštní význam.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Pane předsedající, paní ministryně, mnohokrát děkuji za vaši odpověď. Dodal bych, že v roce 2007 uvedla Komise ve svém sdělení s názvem Řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii, že uvažuje o tom, že by Evropská unie mohla poskytnout prostředky, které by napomohly k vytvoření dodatečných infrastruktur pro zásobování vodou.

Také připomínám, že problémům se zásobováním vodou a problémům s pitnou vodou čelí řada odlehlých oblastí Evropy, zejména malá souostroví na jihu, jako například Egejské ostrovy, a že metody jako odsolování jsou nesmírně drahé.

Otázka je tedy jasná: je vaším záměrem a jste příznivě nakloněni myšlence podnítit diskuzi o přímé podpoře Společenství pro projekty týkající se zásobování vodou v odlehlých oblastech?

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Vzhledem k tomu, že dne 3. února byly Maďarsko a Rumunsko jmenovány koordinátory prioritních oblastí pro ochranu životního prostředí v Podunají, konkrétně pro obnovu a zachování kvality vody, ráda bych se vás zeptala, kdy hodlají tito koordinátoři toto prioritní opatření uskutečnit, protože nám to umožní zaručit kvalitu pitné vody. Díky projektům, které tu byly uvedeny jako příklad, můžeme investovat nejen do budování čistíren odpadních vod, ale také do vývoje metod a nástrojů ochrany zdrojů pitné vody. Diskuse o uskutečňování strategie EU pro Podunají je pro nás tedy důležitá.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Moje otázka se také týká strategie pro Podunají. Samozřejmě si přejeme podstatně zlepšit kvalitu vody v Dunaji. Plánují v tomto ohledu všechny členské státy vytvoření akčního plánu, který bude postupně počítat i s kanalizačními zařízeními na přítocích, abychom měli také čistší přítoky a aby se zlepšila kvalita vody v Dunaji až k ústí? Hodlají všechny členské státy, kterých se to týká, sestavit akční plán?

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady. - (HU) Děkuji mnohokrát za vaše otázky, které zároveň ukazují, že toto je pro Evropskou unii velmi důležité téma, a věřím, že při nejbližší příležitosti strávíme diskusí o těchto otázkách tolik času, kolik si zaslouží. Tím, že maďarské předsednictví předloží závěry a soustředí svou pozornost například na problémy s vodou způsobené extrémními povětrnostními podmínkami, hodlá naše předsednictví připravit cestu Evropské komisi, aby byla schopna v tomto „vodohospodářském projektu“ pro rok 2012 předložit budoucímu předsednictví i Radě co nejlepší návrhy.

Pan Papanikolaou se zmínil o problémech ostrovů v Egejském moři. Domnívám se, že je to velmi důležité pro ty, kteří tam žijí, a neméně důležité pro jižní Itálii nebo Barcelonu – možná si všichni vzpomínáme, jak byl v Barceloně takový nedostatek pitné vody, že tam musela být dopravována v tankerech – a všichni tito lidé tedy dávají najevo, že je nezbytně nutné, abychom se těmito otázkami zabývali.

Tím, že formulujeme závěry Rady, poskytujeme Komisi inspiraci. Věřím, že až například začne rozprava o víceletém finančním rámci, budeme tyto závěry muset formulovat tak, abychom mohli finanční prostředky co možná nejlépe nasměrovat ke společným problémům Evropské unie.

Jak paní Ticauová, tak pan Rubiks se tázali na strategii pro Podunají. Pokud dovolíte, ráda bych jim odpověděla oběma najednou. K naší velké spokojenosti předložil komisař Hahn akční plány začátkem února v Maďarsku. Jde o 13 akčních plánů a co se týče otázek, které jste tu položili ohledně zdrojů pitné vody a úpravy odpadních vod, existují takzvané akční plány pro různé druhy záplav i sucha a každý z nich je řízen dvěma zeměmi. Věřím, že je to velmi dobrý způsob, jak zároveň se strategií pro Podunají posílit i regionální spolupráci. K účastníkům navíc patří osm členských států EU a šest třetích zemí a je velmi inspirující, že máme takovou komplexní strategii, která nám ve všech těchto případech umožňuje podniknout konkrétní kroky. Je pravda, že pro tyto účely nebyly vyhrazeny žádné nové prostředky, ale jsem přesvědčena, že stávající projekty lze v tomto rámci přeorganizovat a že posílením přeshraniční spolupráce budeme schopni dosáhnout daleko účinnějšího výsledku, než kdyby se o to každá ze zemí pokoušela na vlastní pěst. Není možné podnikat individuální kroky, pokud jde o řeku, která nás všechny spojuje.

Samozřejmě můžeme mít ještě další vynikající plány, pokud neuskutečníme ty zmíněné, a proto pevně doufám, že o nich teď budeme diskutovat v různých složeních Rady, stále však ještě v období maďarského předsednictví. Dne 31. června na zasedání Rady ve složení pro všeobecné záležitosti jsme tomuto procesu dali počáteční impuls a teď pozorně sledujeme, jak se dílo daří. Postupuje docela dobře, i na úrovni pracovní skupiny, a koncem maďarského předsednictví na zasedání Rady ve složení pro všeobecné záležitosti budeme schopni strategii přijmout; Evropská rada nás v tomto ohledu bude moci ujistit o své podpoře a pak bude na nás, abychom strategii co nejúplněji uskutečnili, od úpravy odpadních vod až po zachování zdrojů pitné vody.

 
  
  

Otázka č. 4, kterou pokládá Vilija Blinkeviciute (H-000016/11)

Předmět: Účast zdravotně postižených osob a jejich organizací na přijímání rozhodnutí týkajících se zdravotně postižených osob

Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období 2010–2020, kterou nyní zveřejnila Komise, se dotkne přibližně 80 milionů zdravotně postižených v Evropské unii. Ve sdělení je vyjmenováno osm hlavních oblastí, kde je třeba podniknout kroky: přístupnost, zapojení do společnosti, rovnost, zaměstnanost, vzdělávání a odborná příprava, sociální ochrana, zdraví a vnější činnost. Orgány EU a členské státy jsou vyzvány k tomu, aby strategii prováděly společně. Podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením mají členské státy, pokud přijímají rozhodnutí týkající se zdravotně postižených osob, povinnost provádět rozsáhlé konzultace s postiženými občany a s organizacemi, které je zastupují, a zapojit je do rozhodovacího procesu. Toto ustanovení se však bohužel v nové strategii pro zdravotně postižené osoby neobjevilo.

Učinila Rada konkrétní kroky pro to, aby byla respektována zásada, na níž je vystavěna Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, totiž „žádné rozhodnutí o zdravotně postižených bez zdravotně postižených“? Jaký dále Rada zaujímá postoj k otázce vytvoření „výboru pro zdravotní postižení“ (Disability Committee), který by byl odpovědný Radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) a kterému by předsedala země právě předsedající Evropské unii? Nedomnívá se Rada, že by se Komise a členské státy takto mohly lépe účastnit provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením?

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady. - (HU) Pane předsedající, i já mám velkou radost z toho, že se našel čas ještě na tuto otázku. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením je přiměřeným a účinným prostředkem podpory a ochrany práv osob se zdravotním postižením v Evropské unii a jak Společenství, tak členské státy jí přikládají velký význam. Chtěla bych vážené paní poslankyni připomenout, že Rada již při mnoha příležitostech prohlásila, že pokud hodláme uspokojovat potřeby osob se zdravotním postižením a pokud si přejeme zajistit jejich rovnocennou účast ve společnosti, je důležité, abychom je zapojili do rozhodování i do politik, které se jich týkají.

V usneseních přijatých v letech 2008 a 2010 Rada naléhavě vyzývala k tomu, aby se osoby se zdravotním postižením i jejich organizace podílely na politickém rozhodování. Připomínáme, že Rada také přijala směrnici, která stanoví zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení v zaměstnání a při práci. Uvedená směrnice se týká i členství a účasti v organizacích zaměstnanců a zaměstnavatelů, což znamená, že je to konkrétní opatření přijaté Radou s cílem zajistit, aby se osoby s postižením skutečně mohly na rozhodování podílet.

Komise má pro pomoc osobám se zdravotním postižením i novou strategii. K naší velké spokojenosti byla zveřejněna na podzim a zaměřuje se zejména na uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Maďarské předsednictví hodlá Radě předložit předběžné závěry v souvislosti s touto strategií, aby mohla být v červnu, v závěrečné fázi maďarského předsednictví, schválena. Pokud jde o vytvoření samostatného výboru pro zdravotně postižené, Rada v tomto ohledu dosud neobdržela žádné návrhy, které by bylo třeba přezkoumat. V této souvislosti připomínám, že jakožto zákonodárce může Rada jednat jen na základě návrhů předložených Komisí, i když samozřejmě stále sleduje Parlament, ale takto právní předpisy v Evropské unii fungují.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). - (LT) Pane předsedající, na setkání v Evropském parlamentu v lednu tohoto roku iniciovaném Fórem zdravotně postižených uvedla místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, že některé členské státy Evropské unie nepodporují směrnici Rady o rovném zacházení s osobami bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Proto je směrnice proti diskriminaci jedním z nejdůležitějších počinů v oblasti lidských práv, zejména pokud jde o zajištění práv osob se zdravotním postižením. Chystá Maďarsko, které momentálně zastává předsednictví Rady Evropské unie, nějaká konkrétní opatření týkající se schválení a přezkumu této směrnice, a jaká konkrétní opatření podniknete, abyste této směrnici usnadnili cestu?

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE).(HU) Mnohokrát děkuji za vaši odpověď, paní ministryně. Rád bych povzbudil Radu, aby věnovala pozornost významu začleňování osob se zdravotním postižením. Tato otázka má také dopad na práci Parlamentu, pokud jde o schopnost jeho členů se do tohoto procesu zapojit, protože, abych tak řekl, jsme to my, kdo zastupuje občany. Rád bych tomuto předsednictví poblahopřál k udržení vysoké úrovně při řešení otázky zdravotního postižení až do konce funkčního období předsednické trojky. Moje otázka zní, zda se i budoucí předsednictví hodlají otázkou zdravotního postižení zabývat na stejné úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady. - (HU) Mnohokrát vám děkuji za doplňující otázky. Pokud jde o první otázku, kterou položila paní Blinkevičiūtėová, na vývoj ve věci směrnice proti diskriminaci, mohla bych vám říci něco v tom smyslu, že „teď to vyřešíme“, protože mě to nic nestojí, říci bych to mohla, ale nic takového neřeknu. Všichni víme, jak zoufale pomalý byl postup tohoto legislativního návrhu za poslední tři roky. I my s ním samozřejmě hodláme pokročit. Abychom tak mohli učinit a zachovat si důvěryhodnost, snažíme se zaměřit se právě na tu část směrnice, která se týká zdravotního postižení. Proto máme v úmyslu diskutovat o aspektech zdravotního postižení ve dvou kolech a doufám, že se nám podaří členské státy přesvědčit, aby pokročily alespoň v tomto ohledu. Proto své úsilí neupínáme všemi směry, ale chceme se soustředit jen na tuto otázku.

Musím říci, že je to velmi obtížné. Členské státy často poukazují na finanční záležitosti a finanční problémy. Bývalá vláda mé země byla také nucena požádat o prodloužení lhůty, aby byla schopna politiky EU a vnitřní politiky uskutečnit, například v oblasti odstraňování překážek, všechno to je v době krize a úsporných opatření pro členské státy obtížné. Věřím však, že vzhledem k našemu závazku usilovat o předsednictví zaměřené na člověka musíme v této velmi důležité otázce opravdu pokročit. Protože jak vždycky říká pan Kósa, netýká se to jen osob se zdravotním postižením, ale mnoha dalších, od mladých matek až po starší lidi, mnoha dalších kromě těch, které nazýváme osoby se zdravotním postižením. Dosažení pokroku v této záležitosti je totiž do velké míry odpovědností Rady.

Pan Kósa se ptal, jak je možné lépe zapojit Parlament nebo jak můžeme spolupracovat. Domnívám se, že pan Kósa jako předseda Meziskupiny pro zdravotní postižení odvádí vynikající práci a udržuje velmi dobré vztahy nejen s Radou a úřadujícím předsednictvím, ale také s Komisí. Jak vidíme i v jiných případech, když Parlament hraje hlavní roli – a věřím, že v otázkách zdravotního postižení Parlament hlavní roli hraje – pak Komise ani Rada nemohou než jej následovat. Tyto otázky lze tedy skutečně začlenit do návrhů Komise, které pak budou předloženy Radě. Pokud vezmeme například strategii EU pro romskou menšinu, má zpráva, kterou předložila paní Lívia Járókaová a která byla v pondělí schválena ve výboru LIBE, velkou šanci na začlenění do návrhu Komise a poté na předložení Radě. Tento postup bych tedy doporučila a uvítala bych, kdyby tato vynikající spolupráce mohla pokračovat.

Na otázky, které pro nedostatek času nebyly zodpovězeny, zašleme písemnou odpověď.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. - To je v pořádku, ale panu Chountisovi chci k této otázce povolit otázku doplňující.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL).(EL) Pane předsedající, nechci, aby se o otázce, kterou jsem položil, debatovalo. Oceňuji vaši snahu a nechci narušovat pořad jednání.

Mám pouze jednu připomínku, která se netýká přímo předsedajícího, a budu stručný. Chci jen říci, že jelikož máme problém s otázkou parlamentní kontroly, jak dobře víte, došlo na plenárním zasedání už třikrát k tomu, že jsme neměli otázky na Radu, a nakonec byla zkrácena doba, kterou máme k dispozici. Mohl byste tedy, prosím, projednat s předsednictvem, jak lze tuto dobu vymezit?

Mnohokrát děkuji za úsilí, které jste vyvinul. Nechci překračovat čas ani si nepřeji, aby se o mé otázce debatovalo, a děkuji paní ministryni, která byla připravena a čeká.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. - Pane Chountisi, chápu vaši stížnost a plně ji podporuji.

Avšak rozhodování o časovém rozvržení rozprav, obsahu rozprav či řečnické době nepřísluší předsednictvu – kupodivu je to Konference předsedů, kdo se vždy snaží dát toho na pořad jednání příliš mnoho. A těmi, kdo musí vyřešit problém, ke kterému tak dochází, a dát vše do pořádku, jsou členové předsednictva včetně mě.

Omlouvám se všem, kteří nebyli vyvoláni. Jak správně říká paní Győriová, veškeré otázky, které neměla čas zodpovědět dnes večer – a ty, které zodpověděla, zodpověděla velmi obratně – budou zodpovězeny písemně.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha).

Tím končí doba vyhrazená pro otázky Radě.

 
Poslední aktualizace: 20. července 2011Právní upozornění