Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
четвъртък, 17 февруари 2011 г. - СтрасбургВерсия ОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори) - ВЪПРОСИ КЪМ КОМИСИЯТА

Въпрос № 29 , внесен от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-000043/11 ) 
 Относно: Балансирана конкуренция между МСП в пограничните райони
H-000043/11
 

Като се имат предвид последиците от премахването на вътрешните граници на единния пазар, особено в районите, намиращи се в съседство до граници, както и дисбалансите, наблюдавани между предприятия със седалища в различни държави-членки, що се отнася до разходите за работна ръка и суровини и данъчните политики, които създават значителни разлики в цените от една държава-членка в друга за един и същи продукт или една и съща услуга, какви са условията за конкурентоспособност на предприятията в рамките на вътрешните граници на единния пазар?

В рамките на Small Business Act как биха могли да се подкрепят малките и средните предприятия в трансгранични райони, развиващи дейност в небалансирани условия, и да се използват пълноценно възможностите им за развитие и новаторство, без да се застрашават засилването на единния пазар и правилата на конкуренцията?

Кои са по-общо инициативите на Комисията за по-добро приспособяване на единния пазар към днешните потребности на МСП в пограничните райони, така че да могат да постигнат по-добри резултати и по-големи балансирани ползи?

 
  
 

(FR) Всяка година Европейската комисия публикува доклад за конкурентоспособността на европейската промишленост като част от новата стратегия „Европа 2020“. В доклада за 2010 г. се очертават редица предизвикателства, пред които се изправят фирмите в контекста на настоящата криза, и се анализират предприетите от държавите-членки мерки за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Чрез подкрепата си за предприемачеството в рамките на водещата инициатива за индустриална политика стратегията „Европа 2020“ си поставя за цел да помогне на компаниите да се справят с предизвикателствата, породени от глобализацията, икономическата криза и прехода към устойчива икономика.

Оказването на подкрепа на малките и средните предприятия (МСП), за да се справят със специфичните предизвикателства, продиктувани от техния размер, е една от целите на новата стратегия „Европа 2020“, която се преследва по-специално в рамките на водещата инициатива „Нова индустриална политика за ерата на глобализацията“. В по-общ план стратегията „Европа 2020“ трябва да намали различията между държавите-членки в областта на бизнес климата и условията, в които дружествата изпълняват дейността си, като насърчи най-силно изоставащите държави да настигнат останалите.

Подпомагането на МСП да се възползват в по-голяма степен от предоставяните от единния пазар възможности е един от водещите принципи на „Small Business Act“ за Европа (SBA) и това ще остане една от областите за приоритетни действия при прегледа на SBA, който трябва да бъде приет в края на февруари 2011 г.

Първото нещо, което Комисията възнамерява да направи, е да повиши осведомеността за информацията и услугите за подпомагане, от които могат да се възползват МСП, за да се подобри достъпът до трансгранична търговия. Ще се акцентира върху съществуващите мрежи и инструменти, като Enterprise Europe Network, Solvit, Вашата Европа – бизнес портал, както и европейския портал за малък и среден бизнес (Small Business Portal).

Интеграцията в единния пазар не е идеална и сред държавите-членки често има различия. Поради тази причина ще се полагат постоянни усилия за установяване и свеждане до минимум на проблемите на единния пазар.

Новият Акт за единния пазар, чиято основна цел е да даде нов тласък на интеграцията, признава необходимостта от създаването на среда, която насърчава развитието на МСП. Предлагат се конкретни действия за подобряване на достъпа на МСП до паричните пазари или за опростяване на административната среда.

Комисията е наясно, че съществуващите разлики в нивата на развитие на европейските региони водят до икономически различия (включително в цената на труда и цените). Ролята на политиката на сближаване е, на първо място, да намали различията и, второ, да засили конкурентоспособността на дружествата и по-специално на МСП. SBA не предвижда конкретни действия за подпомагане на МСП в трансграничните региони. Инициативата е насочена по-скоро към създаването на еднакви рамкови условия за всички МСП, при условие че областите попадат в областта на компетентност на ЕС.

Налице е огромен набор от мерки за подкрепа на МСП в рамките на насочената към трансграничните райони регионална политика. Във връзка с това следва да се подчертае, че към всяка оперативна програма има списък от възможности, които са съобразени с местните потребности. Някои от най-често срещаните мерки включват: подпомагане на приложните научни изследвания, трансфер на технологии, повишаване на осведомеността на стопанските субекти за управлението на иновациите, създаване на центрове за конкурентоспособност, създаване на мрежи, подкрепа за новосъздадени предприятия, помощ за насърчаване на екологично чисти продукти и модели на производство или подкрепа за създаването на двуезични уебсайтове.

 
Последно осъвременяване: 20 юли 2011 г.Правна информация