Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2085(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0033/2011

Ingivna texter :

A7-0033/2011

Debatter :

PV 07/03/2011 - 22
CRE 07/03/2011 - 22

Omröstningar :

PV 08/03/2011 - 9.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


Debatter
Måndagen den 7 mars 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

22. Allmän produktsäkerhet och marknadskontroll (kortfattad redogörelse)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa punkt på dagordningen är betänkandet av Christel Schaldemose, för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, om omarbetningen av direktivet om allmän produktsäkerhet och marknadskontroll (2010/2085(INI)) (A7-0033/2011).

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose, föredragande.(DA) Herr talman! Jag vill önska alla ledamöter som fortfarande är kvar i kammaren en god kväll och säga några ord om betänkandet som vi i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd har utarbetat. Vi valde att kalla detta för ett betänkande om omarbetningen av direktivet om allmän produktsäkerhet och marknadskontroll.

Vi har utarbetat detta initiativbetänkande därför att kommissionen avser att se över direktivet om allmän produktsäkerhet. Det gav oss i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd möjlighet att lägga fram våra rekommendationer för vad översynen bör innehålla. Vi valde att dela upp vårt betänkande i två delar. Vi lägger fram ett antal rekommendationer för vad som behöver göras när det gäller marknadskontroll i allmänhet, men vi tillhandahåller naturligtvis också några mycket konkreta rekommendationer för vad en översyn av direktivet om allmän produktsäkerhet bör innehålla.

Först och främst är det värt att nämna att direktivet för allmän produktsäkerhet utgjorde en milstolpe för produktsäkerheten i EU när det antogs för några år sedan. Direktivet står sig ännu, men förbättringar behövs. Dagens svårigheter hänger faktiskt ihop med att vår marknadskontroll inte är tillräckligt effektiv för att säkerställa att produkterna på den inre marknaden är tillräckligt säkra. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd rekommenderar därför särskilda ansträngningar för att stärka marknadskontrollen i EU. I kristider finns faktiskt risken att medlemsstater minskar snarare än ökar de resurser som ska säkerställa att marknadskontrollen verkligen genomförs. Detta är mycket problematiskt, inte bara för konsumenterna. Det är lika viktigt för de företag som följer regelverket på vår inre marknad.

Vid arbetet med betänkandet talade jag med ett stort antal företagare på den inre marknaden. Många sade att de inte kände till att det fanns en marknadskontroll av de produkter som de arbetar med på den inre marknaden. Detta är givetvis problematiskt. En ordentlig marknadskontroll innebär ju för företagens del att de kan vara säkra på att det finns en rimlig grad av konkurrens – med andra ord, att fuskare faktiskt åker dit och att de som gör bra och säkra produkter kan få avsättning för dem på den inre marknaden. Marknadskontroll är därför nödvändig, inte bara för företagen utan naturligtvis även för konsumenterna. Våra konkreta förslag när det gäller översynen av direktivet för allmän produktsäkerhet är, naturligt nog, i stor utsträckning konsumentorienterade.

Vi anser att det är mycket viktigt med större spårbarhet för produkter på den inre marknaden. Produkters spårbarhet är A och O om vi ska kunna dra in produkter snabbare. Vi anser också att det finns ett allmänt behov av att medlemsstaterna ska agera snabbare när de upptäcker farliga eller problematiska produkter på den inre marknaden. Dessutom anser vi att det finns ett särskilt behov av att se över produkter från tredjeländer, med andra ord länder utanför EU. Antalet produkter som förs in på den inre marknaden ökar och vi måste sörja för att våra regler faktiskt följs.

För att i framtiden kunna säkerställa en mer riktad lagstiftning föreslår vi också i betänkandet att ett obligatoriskt krav på olycksstatistik införs på EU-nivå. Därigenom kan vi på ett mer riktat vis se var det finns behov av lagstiftning, grundat på vilken sorts olyckor som inträffar med produkterna på den inre marknaden. Då blir det möjligt för oss att utforma en mer precis och riktad lagstiftning inom de områden där detta faktiskt behövs, så att vi kan se till att produkter är säkra utan att besvära företag som tillverkar fullgoda produkter.

Vi anser även att vi måste se över produkter som säljs på internet eftersom det finns problem här. I vilket fall som helst klagar många över att produkter som köpts på internet inte uppfyller samma säkerhetsnormer som de som köpts på den ordinarie marknaden. Självfallet har vi också ett allmänt behov av att föra en bra dialog med tullmyndigheterna, bland annat för att säkerställa att produkterna på den inre marknaden blir bättre och säkrare.

Slutligen vill jag säga att jag naturligtvis också hoppades att vi skulle titta närmare på hur vi kan skydda våra barn på den inre marknaden. Detta fick dock inget stöd i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Vi avser således inte att vidta några särskilda åtgärder för att skydda barn, utan ska helt enkelt öka vår allmänna produktsäkerhet.

Avslutningsvis vill jag säga till kommissionen att vi definitivt anser att direktivet för allmän produktsäkerhet behöver ses över. Marknadskontrollen måste stärkas. Det finns även ett behov av konsekvent marknadskontroll på den inre marknaden, så att kraven inte sprids mellan olika rättsakter. Dessutom behövs ett sammanhängande paraply för att säkerställa att marknadskontrollen ökar. Det är helt enkelt en fråga om att medborgarna ska ha förtroende för den inre marknadens produkter och att företag ska kunna konkurrera på den inre marknaden på rättvisa och lika villkor. Jag vill avsluta med dessa ord, och uppmanar kommissionen att börja arbeta med översynen av direktivet om allmän produktsäkerhet mycket snart. Jag uppmanar även medlemsstaterna att anslå tillräckligt med resurser för att säkerställa att det genomförs en ordentlig marknadskontroll.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE).(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill berömma Christel Schaldemose för vårt konstruktiva och givande samarbete.

Jag vill betona en sak som jag införde i yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och som Christel Schaldemose, som jag ännu en gång tackar, stödde och beaktade i sitt betänkande. Jag syftar på min uppmaning till kommissionen att utvärdera användningen av ny teknik och nya material, exempelvis att med hjälp av mikrochips eller radiofrekvensidentifiering göra det lättare att identifiera produkt. Därigenom kan konsumentsäkerheten förbättras på ett kostnadseffektivt sätt.

Detta skulle möjliggöra fullständig spårbarhet, eftersom konsumenten skulle kunna ta reda på allt om produkten: de olika tillverkningsstadierna, materialets ursprung och de ansvarigas identitet. Det skulle också lösa problemet med att hitta ett ursprungskriterium och ange var produkten har tillverkats. Det är faktiskt att lura kunden att ange att en produkt är tillverkad i Frankrike om endast det slutliga tillverkningsskedet har ägt rum där.

Jag uppmanar därför med eftertryck kommissionsledamoten att gå vidare med denna begäran från Europaparlamentet, som verkligen företräder EU:s medborgare och konsumenter.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Herr talman! Även jag vill gratulera vår kollega till betänkandet. Jag vill tacka henne för att hon accepterade ändringsförslagen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Jag vill även nämna betydelsen av EU-standarder som underlättar vid inköp, såväl traditionella som internetbaserade, och som garanterar att produktsäkerhetsregler efterlevs.

Vi uppmanade kommissionen och alla berörda aktörer att säkerställa det europeiska standardiseringssystemets finansiella hållbarhet, bland annat genom partnerskap mellan offentliga och privata aktörer och flerårig budgetplanering. Det är ett krav för att systemet ska vara verksamt och effektivt. Vi betonade också behovet av stabilitet, förenkling av EU-standarder och att standarder utarbetas snabbare. Vi uppmanade de nationella standardiseringsorganen att förenkla standarder genom att använda färre referenser till andra standarder och genom att tillhandahålla användarvänliga riktlinjer.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Herr talman! Det är mycket viktigt att fästa större avseende vid standarder för produktsäkerhet, inte bara för tillverkarnas skull utan även för konsumenternas. Förenklade standarder som tas fram snabbare får inte äventyra den fullständiga trygghet som våra konsumenter behöver. Här får vi inte glömma de produkter som vi importerar – det är också mycket viktigt att försvara ”made in”-märkningen. Vi hoppas därför att kommissionen beaktar alla dessa aspekter i sin rapport, liksom bidragen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, vilka föredraganden har godkänt, samt att vi till slut kan åstadkomma något för att försvara säkerheten för produkter, tillverkare och konsumenter.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Herr talman! I betänkandet talas om stora framsteg. En källa till oro är dock att ungefär 60 procent av de produkter som inrapporterats kommer från Kina, trots direktivet för allmän produktsäkerhet, direktivet om leksakers säkerhet och Rapex. Flertalet av de farliga produkterna kommer således från en marknad som EU inte kan kontrollera. Förhoppningsvis bidrar det nya Rapex-systemet till att råda bot på detta. EU måste agera kraftfullt för att skydda konsumenterna och deras hälsa.

Det är särskilt chockerande att omkring en fjärdedel av de farliga produkterna, enligt Rapex den senaste veckan, är avsedda för barn: dockor, vattenpistoler, barnbestick och barnstolar. EU är alltför trögfotat i sådana fall. Först nu har användandet av bisfenol vid tillverkning av nappflaskor förbjudits, trots att ämnets skadliga effekter har varit kända det senaste året. Jag tog upp detta i en fråga till kommissionen. Dessutom förbjuder direktivet om leksakers säkerhet ännu inte cancerframkallande ämnen. Slutligen måste farliga produkter kunna återkallas snabbare och mer effektivt och spårbarheten bakåt i produktionskedjan förbättras avsevärt.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Herr talman! Vi har länge här i parlamentet sökt efter mer effektiva sätt att förhindra att det ständigt kommer in fler farliga produkter på marknaden. Jag håller med betänkandets författare om att lagstiftningen måste ses över och att detta bör leda till samordning av alla åtgärder, däribland en förbättrad samordning av straffrättsliga förfaranden på nationell nivå. Jag stöder också det krav som föreslås på att göra riskanalyser och rapportera resultaten innan nya produkter lanseras. Mot bakgrund av att flertalet farliga produkter härrör från tredjeländer anser jag att det är viktigt att denna skyldighet införlivas i internationella handelsavtal till och med innan de åläggs tillverkare i EU. Jag stöder också de övriga förslagen och uppskattar den mycket höga kvaliteten i Christel Schaldemoses betänkande.

 
  
MPphoto
 

  Åsa Westlund (S&D). - Herr talman! Tack Christel Schaldemose för ett bra betänkande. Jag vill ytterligare understryka att det krävs mera resurser och ökade stickprovskontroller av produktsäkerheten. Som konsument kan man hela tiden läsa i tidningar och i andra medier om när konsumentorganisationer har genomfört tester och alltid hittat produkter som inte lever upp till kraven. Det undergräver konsumenternas förtroende och kan ibland innebära livsfara, inte minst för barn som är väldigt beroende av att de produkter som säljs i affären är säkra att använda.

Det som kanske är viktigast för mig är just bristen på kemikaliesäkerhet. Många produkter innehåller idag kemikalier som redan är förbjudna inom EU. Detta är någonting som är väldigt svårt att som enskild konsument se på produkten. Här behöver medlemsstaterna ta krafttag och samarbeta mer för att få bort dessa produkter från marknaden och skrämma bort aktörer från att placera produkter på marknaden om de innehåller farliga kemikalier.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, ledamot av kommissionen.(EN) Herr talman! Det har förts en mycket intressant diskussion om denna fråga på medlemsstatsnivå. Jag vill påpeka att nästan alla deltagare var kvinnor.

Låt mig på kommissionens vägnar gratulera parlamentet till dess resolution om översyn av direktivet om allmän produktsäkerhet och marknadskontroll. Kommissionen välkomnar resolutionen och hyser stor uppskattning för innehållets höga kvalitet.

Slutsatserna i resolutionen är snarlika kommissionens avsikter när det gäller att se över allmänna produktsäkerhetsregler i EU. Jag håller med alla om att vi måste ha ett tydligt och effektivt ramverk för marknadskontroll. Vi måste ha ett ramverk som säkerställer en fungerande inre marknad med säkra produkter. Kommissionen har redan genomfört uttömmande samråd med samtliga berörda aktörer för att fastställa hur man bäst ska kunna uppnå detta mål.

För att hitta en sammanhängande lösning tvärs igenom olika produktsektorer har vice ordförande Antonio Tajani och kommissionsledamot John Dalli enats om att arbeta tillsammans för att konsolidera EU-reglerna om marknadskontroll. Kommissionen är fast besluten att se till att både konsumenter och företag får dra nytta av säkra varor på EU:s inre marknad. För att förbättra skyddet av konsumenternas säkerhet och hälsa kommer vi att förtydliga och uppdatera EU:s nuvarande produktsäkerhetsregler.

Vi måste komma ihåg vilka finansieringsmöjligheter och marginaler vi har. Reglerna bör, på ett effektivt sätt, möjliggöra identifiering och på ett lämpligt sätt möta nya risker som uppstår. Jag håller med om att det finns nya risker i de världsomfattande leveranskedjorna. Vi måste också respektera medlemsstaternas befogenheter. Jag håller dessutom med om att parlamentet måste fästa särskild uppmärksamhet vid produkter riktade till barn.

Samtidigt bör översynen ge EU:s ekonomiska aktörer likvärdigare konkurrensvillkor och minska onödiga administrativa kostnader. Samstämmighet mellan de allmänna reglerna för produktsäkerhet som fastställts i direktivet för allmän produktsäkerhet och reglerna i 2008 års varupaket bör nu ligga inom räckhåll. Tydligare produktsäkerhetskrav för ekonomins aktörer kommer därför att fastställas. De nuvarande mekanismerna för samarbete och samordning av marknadskontroll mellan medlemsstaterna kommer också att förbättras.

Slutligen behöver Rapex (Rapid Alert System for Non-Food Products) förstärkas så att det fungerar bättre. Detta system är mycket viktigt och används redan i vårt samarbete med Kina och andra länder. Men vi behöver verkligen förstärka det för att möta alla de utmaningar som nämnts här.

Vice ordförande Antonio Tajani och kommissionsledamot John Dalli avser att lägga fram ett gemensamt förslag till ett enda sammanhängande ramverk för marknadskontroll i EU. Jag vill ännu en gång tacka parlamentet för en mycket bra resolution.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum torsdagen den 8 mars kl. 12.00.

Skriftliga förklaringar (artikel 149 i arbetsordningen)

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), skriftlig. (HU) För att den inre marknaden ska fungera är det mycket viktigt att myndigheter som ska se till att konsumentskydds- och produktsäkerhetsregler efterlevs samarbetar. Marknadskontrollen och Rapex-systemet måste utvecklas ytterligare. Experterna i Ungern måste i synnerhet vara noga med att dra in farliga produkter som är i omlopp. Det behövs ett starkare fokus på konsumenterna för att minska den inre marknadens fragmentering och förbättra detaljistledets funktion, så att konsumenterna kan fatta bättre beslut. Allt detta skulle kunna spela en nyckelroll för att värna EU:s mest grundläggande värderingar: integritet, öppenhet, solidaritet och insyn. Jag anser att ett ännu starkare samarbete mellan medlemsstaterna också betyder mycket för att ett effektivt marknadskontrollsystem ska kunna tillämpas. För att åstadkomma konsekvens behöver de myndigheter som ska kontrollera marknaden uppträda enhetligt ifråga om tolkning och närvaro. För myndigheterna måste huvudmålet vara att samarbeta på hög nivå, inte bara med nationella partnermyndigheter utan också med andra medlemsstater. När det gäller detta mål ingicks eller förnyades många samarbetsavtal nyligen även i mitt hemland. De fäste större vikt vid samarbete inom marknadskontroll. Sammanfattningsvis måste vi visa våra medborgare, inte bara med ord utan även i handling, vilket mervärde som EU ger och att EU är viktigare än någonsin i denna globaliseringens tid.

 
Senaste uppdatering: 19 juli 2011Rättsligt meddelande