Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2017(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0049/2011

Внесени текстове :

A7-0049/2011

Разисквания :

PV 08/03/2011 - 6
CRE 08/03/2011 - 6

Гласувания :

PV 09/03/2011 - 8.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0088

Разисквания
вторник, 8 март 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

6. Приоритети за бюджета за 2012 г. – други раздели (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Сега заседанието продължава. Първата точка е докладът на г-н José Manuel Fernandes – от името на комисията по бюджети, относно приоритетите за бюджетната процедура за 2012 г., раздел I – Европейски парламент, раздел II – Съвет, раздел IV – съд, раздел V – Сметна палата, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, раздел VII – Комитет на регионите, раздел VIII – Европейски омбудсман, раздел IX – Европейски надзорен орган за защита на данните, раздел X – Европейска служба за външна дейност [2011/2017(BUD)] (Α7-0049/2011).

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, докладчик.(PT) Г-жо председател, преди всичко разрешете ми да ви поздравя, Вас, г-жо председател, г-н члена на Комисията и всички присъстващи колеги. Позволете ми да започна с благодарност към всички, които взеха участие в доклада и по-специално към докладчиците в сянка от различните политически групи.

Работата завърши с голям консенсус, което стана ясно от гласуването миналата седмица в комисията по бюджети, където този доклад беше приет с 34 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“. Докладът се стреми да съответства на настоящия момент: на икономическото, финансовото и социалното положение, с което се борим, на кризата, която преживяваме и в същото време на това, което европейската общественост иска от Европейския съюз и неговите институции.

Ще имаме бюджет на ограничения, бюджет на икономии и, в същото време, бюджет, който ще трябва да предостави на институциите и Парламента средствата, за да отговори на нуждите на европейския проект и на очакванията на европейската общественост.

Целта ни е отлична законодателна работа и ще бъде много лошо, ако не ни достигат средства, за да я постигнем: това ще бъде ужасен знак за нашето време и ще изисква разходи, които ще трябва да бъдат поети от европейците.

За да постигнем целта си, ще са ни необходими средства. Имаме нови правомощия, произтичащи от Договора от Лисабон. Предвид на настоящата ситуация настояваме за нулево увеличение, т.е. за увеличение, равно на инфлацията.

Съобразяваме се с писменото запитване на члена на Комисията, с препоръката, която той даде на Парламента и на другите институции. Затова, когато се наложи, ако се наложи, ще изготвим писмено запитване или изменение на бюджета във връзка с ангажименти като този, който Европейският съюз има към Хърватия, или като този, произтичащ от осемте нови членове на Договора от Лисабон.

За да постигнем бюджет на икономии, ясно е, че повече от всякога трябва да следваме принципите на добро управление и икономичност, принципите на ефективност и ефикасност. Тези принципи ще трябва да доведат до бюджетна дисциплина, простота и прозрачност. С тези принципи вече ще можем успешно да определим съкращенията, не само приблизително, както правим сега, искаме икономии и в изпълнението на бюджета за 2012 г.

Ето така ще успеем да изпълним ангажиментите си. Също така искаме – и въведохме този принцип – бюджет, който е на нулева база, в който всеки разход е оправдан и в който променливите разходи са добре известни; когато е необходимо, може да има оценка на съотношението между разходите и ползите.

Ясно е, че няма да застрашаваме текущи проекти, защото това ще бъде не само стъпка назад, а по-скоро загуба. Става дума за такива проекти като разширяването на сградата Konrad Adenauer, като Дома на европейската история; тези проекти ще продължат при настоящия бюджет на ограничения. Също така смятаме, че бъдещите бюджети следва да бъдат многогодишни, така че от самото начало да има цялостно планиране; цялостно планиране, съобразено с многогодишната финансова рамка.

 
  
MPphoto
 

  Януш Левандовски, член на Комисията.(EN) Г-жо председател, моите най-добри пожелания по повод на Международния ден на жената. Приветствам принципите, определени от докладчика, г-н Fernandes, относно бюджетната дисциплина, особено по отношение на бюджета за административни разходи на Европейския съюз. Според мен точно така трябва да се действа при настоящите икономически условия в Европейския съюз.

Имайки това предвид, помолих колегите си от Комисията да бъдат особено чувствителни към увеличаването на администрацията и можем да обещаем, че увеличението ще бъде под 1 %. Като се има предвид, че има известни договорни задължения, това означава, че през 2012 г. има съкращения на разходите в областта на информационните технологии, организирането на срещи, конференции и мисии, както и в областта на изследванията и публикациите.

Отправих писмено запитване до ръководителите на другите институции и ето техният отговор. Мисля, че точно това е линията, която трябва да бъде следвана през 2011г. по отношение на административните разходи. Имаме сведения от Съвета, че те също ще бъдат много рестриктивни.

Същият принцип следва да се прилага и по отношение на бъдещото разширяване. Мисля, че прогнозите следва да бъдат включени в бюджета, когато се приеме официалното решение за датата на присъединяването, под формата на писмено запитване за изменение или коригиращ бюджет. По този повод трябва да ви напомня, че административните разходи са по-малко от 6 % от бюджета на Европейския съюз, така че това е доста приличен процент.

Що се отнася до оперативните разходи, европейският бюджет има своя собствена вътрешна логика. С времето програмите набират сила, така че сега работим по програми, започнали през 2007 г. Европейският бюджет е главно за инвестиции, а не за потребление и социални трансфери. От една страна, следва да бъдем много рестриктивни по отношение на административните разходи, но от друга страна, следва да разбираме логиката на вътрешната динамика на европейския бюджет; в противен случай ще произвеждаме много от т. нар. „RAL“ (reste à liquider) – планини от неусвоени средства, неизпълнени поети задължения, което не е в съответствие с една добра бюджетна процедура.

В заключение още веднъж приветствам принципите, разработени от г-н Fernandes в доклада му. На 30 март ще проведем обсъждания въз основа на насоките. С нетърпение очаквам тристранната среща на 30 март.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier, от името на групата PPE. (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, първо искам да изразя своето съжаление и разочарование, че генералният секретар и двамата заместник-председатели, отговарящи за Европейския парламент, не са тук. Естествено, очакваме отговорните членове на Комисията да присъстват; очакваме същото и от най-главния ни представител.

Второ, искам да обърна внимание на въпроса за управлението на сградите на Парламента. Приветствам факта, че проектът за сградата KAD в Люксембург напредва; изглежда, че разходите са под контрол и че нещата вървят по план. Когато проектът за разширяване на сградата KAD бъде завършен, събирането на целия персонал под един покрив следва да доведе до по-голяма ефективност и съгласуваност, както и до намаляване на годишните разходи, тъй като осем офиса ще бъдат затворени. Много е важно тази цел да бъде изпълнена, тъй като част от средствата са ни необходими за други цели, както посочи г-н Fernandes.

Смятам, че Домът на европейската история е важен проект, защото ще привлече много посетители, които в контекста на европейската история ще могат да оценят значението, целите и идеята на Европейския съюз по много добър начин.

Трето, моля персоналът, назначен в Люксембург, да бъде преместен в Брюксел. Тъй като често му се налага да работи в Брюксел, той постоянно пътува напред-назад, което също създава проблеми за депутатите. Това се отнася само за малък брой отдели и преместването наистина трябва да бъде разгледано от гледна точка на ефективността му.

Четвърто, мисля, че е добре, че Европейският парламент предвижда само умерено нарастване. Това, че други области се разширяват в скромни размери, не следва да се разглежда от ЕСВД като причина за сериозно разширяване. Призовавам всички институции в тези времена на икономически и финансови затруднения да се простират според чергата си.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan, от името на групата S&D.(EN) Г-жо председател, искам да благодаря на члена на Комисията. Също така искам да благодаря на докладчика за доклада му, както и за подхода му да обедини бюджета на другите раздели. Той е прав, като се стреми да постигне баланс между необходимостта да се гарантира, че Европейският парламент и другите раздели са в състояние да функционират правилно и необходимостта да се гарантира, че увеличаването на бюджета е сведено до абсолютен минимум.

Специално приветствам предложението му увеличенията да се задържат около равнището на инфлацията. Считам, че първоначалното предложение от 5,2 % е твърде високо. Разбира се, за да се постигнат средните икономии, набелязани от докладчика и други от Парламента, необходимо е да се уверим, че виждаме къде в бюджета могат да се направят икономии. Затова предложих да работя с докладчика, за да се гарантира, че тези икономии са намерени. Считам, че потенциални икономии може да се открият например в политиката за сградния фонд, в политиката на разширяването – което отбеляза и членът на Комисията, а също и в предложените разходи за един неевропейски офис, които в този момент според мен са недостъпен лукс.

И накрая, позволете ми да кажа, че освен това трябва да работим много тясно с други институции, особено с Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, които, зная, бяха много загрижени относно бюджета си за 2012 г. Необходимо е да гарантираме, че те, като нас, са в състояние да работят както трябва, като в същото време в бъдеще ограничат увеличаването на разходите си. И така, мога да кажа, че групата на социалистите и демократите наистина желае да работи с докладчика; подкрепяме предложенията относно насоките и очакваме обсъждането на прогнозите през следващата седмица.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Искам да отговоря на коментара на г-жа Hohlmeier. Г-н Pittella, заместник-председателят, отговарящ за бюджета, е тук, в залата, и слуша разискването.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, от името на групата ALDE.(DE) Г-жо председател, благодаря Ви, г-н Fernandes, за отличния доклад. Основните принципи на доброто управление на бюджета са ефективност, пестеливост и отговорно разпределяне на поверените ни финансови ресурси. Обаче това, което отново и отново се появява на всички бюджетни преговори и което тук за пореден път трябва да избегнем, са необоснованите искания и желанието да продължаваме по стария начин. Трябва да правим разлика между неоснователни и необходими искания.

Няма съмнение, че увеличаването на работните места, посочено в Договора от Лисабон и следствие от Договора от Лисабон, е нещо необходимо. Трябва да се внимава да се осигури баланс между работните места в политическите групи и комисиите и административните длъжности. Както каза моята колега, щеше да е добре генералният секретар да присъства на сесията и да чуе какво говорим. Новите отдели, за които говори г-н Vaughan, не са необходими в този си вид, ако в Парламента разумно използваме ефекта на синергията. В различните генерални дирекции има много компетентни хора и съм сигурен, че можем да ги накараме да работят заедно ефективно.

Що се отнася до Дома на историята, съгласен съм с г-жа Hohlmeier, че е важно такъв проект да има бизнес план от самото начало. Не трябва да смятаме, че всеки ще получи колкото иска; необходимо е да управляваме ресурсите си разумно на основата на разумен бюджет.

Накрая, ще добавя, че ще сгрешим, ако не инвестираме в бъдещето, поради погрешното желание да пестим пари. Инвестициите, които днес правим, например в областта на ИТ ресурсите, през следващите години могат да ни спестят много пари, поради което не бива да допускаме спестовността да се превърне в самоцел. Тя трябва да има смисъл и да бъде разумна с оглед на бъдещето.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE.(DE) Г-жо председател, г-н Левандовски, госпожи и господа, в момента разискваме бюджета на Парламента за 2012 г. и искам да подчертая, че от гледна точка на групата на Зелените/Европейски свободен алианс следва да се намери правилният баланс между ограничените и оправдани увеличения, свързани главно с новите правомощия и отговорности по силата на Договора от Лисабон и самодисциплината и самоограничението във време, когато публичните средства не достигат. За външния свят парламентарният бюджет е нещо като визитна картичка на Европейския парламент и продължава да има символично значение: как се справяме с политиката на икономии – с необходимостта от тази политика, тъй като има пряко въздействие върху нас?

Г-н Fernandes използва думи като консолидация, ограничаване и самоконтрол. До този момент чухме няколко конкретни предложения за това къде възнамерява да направи икономиите и къде да бъдат съкратени средства. Разбира се, правилно е да се призовава за по-голяма ефективност в администрацията на Парламента и според мен има възможности за оптимизиране на работата.

Сега искам да се спра на въпроса за Дома на европейската история: по принцип подкрепям идеята. Смятам обаче, че проектът трябва да има ясен бизнес план. Ако има желание да се даде приоритет на подобен проект – още веднъж се обръщам специално към г-н Fernandes, ако думи като самодисциплина и консолидация се употребяват сериозно, тогава трябва да бъдем готови да предложим икономии в други области.

Ако в резултат на политическата воля съществуват приоритети, то, за да се направи консолидиран бюджет, на други области се отдава второстепенно значение. Да се говори за консолидация без съответните предложения е говорене на вятъра. Проблемът ще бъде решен, само ако се каже къде ще се правят икономии – особено в случая с новите приоритети. Ето това имах предвид, когато споменах за визитната картичка на Европейския парламент: ограничени увеличения, както и ясен самоконтрол.

 
  
MPphoto
 

  James Elles, от името на ECR.(EN) Г-жо председател, искам да поздравя докладчика, защото смятам, че докладът е много добре балансиран, особено по отношение на стремежа за постигане на консолидирани ресурси и бюджет на ограниченията.

Принципите, които определя – отлична законодателна работа, принципите на добро управление, характеризиращи се с точност и простота и представящи планове за съкращаване на разходите – следва да се прилагат не само за всички институции, различни от Комисията, но и за бюджета на самата Комисия.

Обръщайки се към технологичните въпроси обаче, които докладчикът засегна, следва да мислим за икономии не само в по-дългосрочен план, но и в краткосрочен, когато трябва да сме в състояние да излезем с мерки за съкращаване на разходите.

От особена важност за моята група е въпросът за сигурността. Твърде много наблягаме на това да спираме хората да идват в институциите. Не им даваме достатъчно свобода на достъп, нито възможност да се движат свободно. Предлагам, когато заместник-председателите стигнат до този момент, да погледнат към Конгреса на САЩ, който наистина гарантира сигурността на хората, влизащи в сградата, но след това им позволява спокойно да се движат в нея. Наличието на специална служба за сигурност може да осигури това.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, от името на групата EFD.(EN) Г-жо председател, позорно е, че в настоящата икономическа криза беше представено предложение за увеличаване на бюджета на Парламента за 2012 г. с 5 %. Само миналата седмица надбавката за сътрудници на членовете на ЕП беше увеличена с 1 500 евро на месец. Не е направен никакъв опит за прекратяване на неоправданите разходи, свързани с трите седалища на Парламента. Още по-лошо – сега Европейският парламент започна ремонт на сграда на стойност 60 милиона евро за, която да бъде използвана за Дом на европейската история – сякаш в Европа няма музеи. Или ЕС иска да пренапише историята? А какво да кажем за службата за външна дейност, която ще назначи, освен другите, и 50 служители, които ще печелят с 20 % повече от британския министър-председател и ще има нужда от нова сграда, която ще струва 10,5 милиона евро на година.

Г-жо председател, от името на британския данъкоплатец Ви моля да бъде прекратен този грабеж.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Г-жо председател, госпожи и господа, проектът, изготвен от г-н Fernandes за финансовата 2012 г., се отнася до ефективността на разходите и консолидацията. Като представители на гражданите на Европа, ние в Парламента трябва да обсъдим това. Ефективността на разходите е от съществено значение.

Допълнителните разходи обаче, свързани с присъединяването на Хърватия, създаването на ЕСВД и трите нови финансови органа, оказаха влияние върху бюджета на ЕС. Факт е, че новите разходи не трябва непременно – наистина не трябва – да водят до увеличаване на бюджета. Потенциални спестявания могат да се намерят във всички институции на Съюза, например в политиката за персонала или сградния фонд, или в администрацията. Още веднъж предлагам различните ведомства да бъдат подложени на одит и да се търси взаимодействие с отделните държави-членки.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE).(IT) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, преди всичко искам да поздравя г-н Fernandes за отличната му работа.

Не е лесно да се говори за бюджета на институциите и управлението на ресурсите, особено ако се опитвате да обсъдите подобряването на работата им паралелно с необходимостта от икономическо консолидиране, пред което държавите-членки и Европейският съюз трябва да се изправят в такъв деликатен момент като сегашния. Именно поради това напълно подкрепям призива му за отлична законодателна работа и добро финансово управление – това са водещи принципи, на които всички институции трябва да основават дейността си.

Всъщност, по време на криза, в която основната ни цел трябва да бъде възстановяването на европейската икономика, отличен пример за морал трябва да дадат самите институции. Морал не означава просто икономии, а по-скоро увеличаване на административната ефективност, за да се гарантира справедливо и по-добро използване на ресурсите, което ще позволи на всички институции да работят ефективно и ефикасно, за да могат да достигнат основните цели, които си е поставила Европа през последните години.

Обръщайки се по-конкретно към бюджета на Парламента, аз, подобно на г-н Fernandes, смятам, че бюджетът за 2012 г. следва да бъде бюджет на консолидация, като се има предвид, че той, а не настоящият дебат, би могъл да послужи като отправна точка за бъдещата многогодишна финансова рамка.

Мисля обаче, че част от средствата следва да бъдат използвани за въвеждането на някои необходими подобрения, които да позволят на държавите-членки да изпълняват задълженията си с помощта на качествени услуги.

Ето защо мисля, че икономиите следва да бъдат направени в общите услуги, а по отношение на политиката в областта на сградния фонд следва да се полагат допълнителни усилия чрез рационализиране на разпределението на съществуващото пространство и чрез приемане на средносрочен и дългосрочен план, който да позволява предварително планиране на разходите за сградите, както и вземането на по-прозрачни и рационални решения в тази област.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D).(DE) Г-жо председател, г-н Левандовски, госпожи и господа, естествено следва да обсъдим разходите, които трябва да бъдат избегнати или спестени в този бюджет. Призовавам ви обаче да бъдете малко по-обективни в неизменните си отговори на дискусията във връзка с агенциите. Защо? Първо, защото комисията по бюджетен контрол постоянно е ангажирана в това разискване и обръща внимание по какъв начин да бъде подобрено сътрудничеството между агенциите, както и изпълнението на служебните им задължения; също така и защото тази година очакваме специален доклад за агенциите от Европейската сметна палата и тогава ще имаме по-обективна основа за тази малко необмислена в момента дискусия, особено по отношение на въпроса как се управляват агенциите и как можем да постигнем въпросните икономии.

Като говорим за икономии, искам да премина към следващия въпрос – политиката ни в областта на сградния фонд. Факт е, че когато става дума за сградите на Европейския съюз, със сигурност можем да спестим средства. Лично аз питам дали наистина идеята да се строят нови сгради за Европейския парламент в Брюксел е добра, тъй като тази стратегия има смисъл, само ако цените на недвижимите имоти в Брюксел непрекъснато растат. В момента пазарът не подкрепя това. Ако цените на недвижимите имоти на пазара не нарастват, тогава е по-добре да се наема, отколкото да се купува, особено когато човек вижда с очите си, докато се разхожда из европейския квартал, колко много офиси се отдават под наем в района.

Стигаме до въпроса за Дома на европейската история. Смятам, че в случая е необходима по-голяма легитимност; към днешна дата всички инициативи за създаването на Дом на европейската история са основани на резолюции от Бюрото на Парламента, което не е достатъчно, и нямат демократична легитимност. Това трябва да се промени. Освен това трябва да знаем как ще бъдат покрити оперативните и последващите разходи на тази институция.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen (ALDE).(DA) Г-жо председател, и аз искам да благодаря на г-н Fernandes за отличния доклад, искам да благодаря и на члена на Комисията г-н Левандовски особено за писмото му до институциите относно намаляването на административните разходи през тази година. Мисля, че това писмо беше много уместно и че то ще помогне да установим подхода, който, считаме, ще ни улесни да настояваме за икономии и мисля, че това трябва да се отнася за всички институции. То трябва да се отнася за Комитета на регионите, за Икономическия и социален комитет и за Съда на европейските общности, чиито разходи рязко се увеличават. То трябва да се отнася и за Сметната палата. По-сложен е въпросът при малките институции като например Европейския омбудсман и Европейския надзорен орган по защита на данните и това разбира се е нещо, което следва да имаме предвид.

Мисля, че ние в Парламента имаме особена отговорност и следва да покажем, че можем да се контролираме. Имаме нови задачи, възложени ни от Договора от Лисабон, които са свързани с допълнителни разходи, но тази година, 2012 г., трябва да бъде година на консолидация. Говорихме за разширяването. Ще отразим присъединяването на Хърватия в коригиращ бюджет. Много колеги се спряха на въпроса за Дома на европейската история. Мисля, че идеята за Дом на европейската история като част от обслужването на посетителите е чудесна. Много млади хора не познават добре историята, довела до създаването на ЕС, а е казано, че ако не познаваме историята, сме обречени да я повторим. Мисля, че е много, много важно да се говори за съвременната история на Европа и затова ще подкрепим Дома на европейската история.

Накрая, но не на последно място, искам да кажа, че разходите ни, разбира се, са тясно свързани с това, Парламентът има няколко седалища, а това струва пари. Необходимо е да обърнем по-голямо внимание на този въпрос. За съжаление не можем да направим нищо за най-големият ни разход. Той е свързан с факта, че непрекъснато пътуваме между Страсбург и Брюксел. Ако Европейският съвет наистина смята, че трябва да бъдат правени икономии, ръководителите на европейските държави трябва да разгледат този въпрос. Благодаря Ви, г-жо председател.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (ECR). (CS) Г-жо председател, ясно е, че Европейският съюз като цяло и държавите-членки през 2012 г. ще продължат да усещат трайните последствия от икономическата и финансовата криза. Ето защо Европейският парламент следва да пригоди стратегията си за бюджета към този факт. Трябва да се стремим към максимална бюджетна дисциплина и строгост. Доволен съм, че този факт беше отбелязан в доклада и му беше обърнато внимание. Въпреки това икономия не може да означава, че разходите се увеличават в съответствие с инфлацията. Целта ни трябва да бъде за задържим разходите на Парламента на равнището на тазгодишните. Всички усилия следва да бъдат насочени към икономии и към по-доброто използване на парламентарните ресурси. Това трябва да се приложи към всяка област от дейността на Европейския парламент – от рационализиране на управлението на сгради до по-доброто използване на информационните технологии и политиката за човешките ресурси. Тук има възможност за икономии и следва да имаме куража да ги направим.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, в период на обща икономическа криза основната задача на европейските институции е да бъдат за пример.

Настоящият доклад правилно е насочен към изпълнението на критериите за ефективност и към управлението на разходите и услугите. Ето защо се питам дали не е необходима една реална и непосредствена проверка на ефективността на дейности, изпълнявани от външни организации. Имам предвид конкретно информационните технологии и вътрешната сигурност на Парламента главно в светлината на последните събития, с които всички добре сме запознати: кражбата в пощенската служба миналия месец.

Трябва да бъде отправена критика и към Европейската служба за външна дейност. Създадена с теоретично нулеви разходи с цел да намали ненужните разходи и да подобри ефективността на външните отношения на Европейския съюз, тя се оказва провал и в икономическо и в политическо отношение. Не искам от Европейския парламент нищо друго, освен да бъде по-строг в тази област.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Г-жо председател, миналата седмица няколко гласоподаватели във Фландрия ме попитаха как е възможно във време на икономически проблеми и несигурност ние като членове на Европейския парламент все още да получаваме по 1500 евро месечно, за да наемаме допълнителен персонал, когато в същото време обикновените хора са принудени да затягат коланите. На практика в момента разходите ни са още по-големи.

Въпросите и коментарите на избирателите са абсолютно на място. Като Европейски съюз ние следва да служим за пример. Следва да се простираме според чергата си и точно в този момент нямаме друг избор, освен да направим тъжния извод, че докладът на г-н Fernandes е нещо като пропусната възможност. Призовава ни – напълно правилно според мен – да проявяваме отговорност и сдържаност по отношение на бюджета. В съображение „А“ дори е отбелязано, цитирам, „да прилагат строги процедури за управление, за да могат да се реализират икономии“, край на цитата.

Е, жалко, че докладът не уточнява къде точно можем да направим икономиите. Има разбира се доста области, в които те могат да бъдат направени – мисля си за Икономическия и социален комитет и за Комитета на регионите, както и за пътуванията между Брюксел и Страсбург, които струват 200 милиона евро годишно. Призовавам Комисията и Съвета, както и Парламента, да си довършат работата и да видим къде може да бъдат направени икономии и след това да направим реален план, така че да можем да обсъдим редица неща, които да доведат до икономии.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE).(FI) Г-жо председател, аз също искам да благодаря на докладчика за добре балансирания и отличен доклад. Всички тук сега говорят за пестеливост и това е чудесно. Нуждаем се от бюджетна дисциплина и ефективност; следва стриктно да се придържаме към основната си задача, а именно законодателната работа, и да не се отвличаме с други неща.

Повечето казват, че трябва да бъдем пестеливи, но въпреки това говорят от какво не бива да пестим. Следва да говорим за конкретни мерки, които ще ни позволят да правим икономии. Можем да направим икономии, ако спрем да пътуваме между трите седалища на Парламента. Разбира се, знаем, че от политическа гледна точка това ще бъде трудно изпълнимо.

Искам да повдигна един въпрос, а именно за сигурността, нещо, за което г-н Elles вече спомена. За една година имахме банков обир, в столовата, както и в пощенската служба станаха кражби. Никой не е заловен. Сигурността не е нищо повече от шега.

Провалихме се в едно очевидно място: членовете на Парламента влизат в сградата през вход, който не се контролира правилно. Трябва да получим електронен подпис. Сега имаме списъци и служба, в която работят много хора, които записват имената и ги въвеждат в компютър. Това е загуба на средства: трябва да правим икономии и да въведем по-добра и надеждна система за сигурност. Трябва да направим това, но депутатите не са съгласни с електронния подпис, въпреки че по този начин очевидно ще пестим и ще имаме по-добра система за сигурност.

Не разбирам как тази система работи в Конгреса на САЩ; там всички са съгласни със системата, но тук, неизвестно защо, това не е направено. Надявам се, че сега ще се съсредоточим върху области, в които наистина могат да бъдат направени икономии.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Г-жо председател, смятам, че от политическа гледна точка е много важно, че насоките за бюджета за 2012 г. отразяват икономическите и политическите обстоятелства, при които е съставен.

В момент, когато държавите-членки са принудени да правят икономии и гражданите понасят последиците от финансовата и политическата криза, не можем да очакваме голямо увеличение на бюджета в сравнение с предходната година Точно обратното, трябва да търсим области в нашата дейност, в които можем да спестим средствата от данъците на гражданите, без да намаляваме качеството на работата си.

Смятам, че имаме пряк нереализиран потенциал в начина, по който организираме работата си. Добре известни на обществеността са трите седалища на Европейския парламент и редовното превозване на хиляди сътрудници и депутати от Брюксел до Страсбург 12 пъти в годината. Госпожи и господа, подобно прахосване на държавни средства показва единствено пренебрежение към действителното положение.

Всички приказки за намаляване на разходите ще звучат неискрено, докато това представление с превозването насам-натам за заседанията на Европейския парламент не престане.

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Г-жо председател, искам да започна с благодарност към г-н Fernandes за изготвянето на насоки за Европейския парламент и другите институции. Според мен насоките, които той е изготвил, съчетават необходимостта да се правят икономии, нещо с което всички ние сме наясно предвид настоящата икономическа ситуация в Европейския съюз, с гарантирането на подходящи условия за добро законотворчество.

Тук искам да подчертая, че не бива да забравяме, че Договорът от Лисабон и предстоящото разширяване означават, че Европейският парламент ще бъде изправен пред нови задачи. Ето защо за доброто на гражданите е абсолютно необходимо да бъдат внесени решения, улесняващи правилното и очакваното функциониране на Европейския парламент.

Искам да подчертая, че се надявам съвместната работа с докладчика да продължи, което да гарантира, че изготвеният от Европейския парламент бюджет за 2012 г. е бюджет, характеризиращ се с финансова дисциплина, но и бюджет, който мисли не само за следващите една, две или три години, а който е в състояние да въведе съвременни инструменти, улесняващи работата на Европейския парламент, както и инвестиции, които, надявам се, в бъдеще ще водят до икономии.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Г-жо председател, искам да поздравя г-н Fernandes за отличния му доклад. И аз смятам, че бюджетът за 2012 г. следва да бъде реалистичен и приспособен към сегашната икономическа ситуация. В резултат на дългогодишния ми опит в управлението на регионален бюджет и на членството ми в комисията по бюджети, когато става въпрос за планиране на разходите, отдавам голямо значение на дисциплината. Смятам обаче, че следва да избягваме фалшивите икономии, които могат да доведат до забавяне на икономическия растеж и до намаляване на конкурентоспособността на икономиката. Повишените равнища на заетост и създаването на качествени и устойчиви работни места са предпоставка за икономически растеж и преодоляване на последиците от кризата. Бюджетът на Европейския съюз трябва да насърчава повишаването на заетостта. Ключът към растеж лежи не в намаляването на разходите, а в повишаването на ефективността и обвързването на европейските средства с постигането на стратегически и измерими резултати. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Collino (PPE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, благодарен съм на г-н Fernandes за работата му и за това, че обърна внимание на потенциалните икономии в административните ни разходи. Както ясно пролича от доклада, политиките за персонала и сградния фонд са двете основни области, в които са концентрирани административните ни разходи.

Като се има предвид бъдещото присъединяване на Хърватия към Европейския съюз и бъдещите изисквания към персонала, ще бъде необходимо и уместно да се прилагат процедури за управление на персонала, особено чрез мобилност. От една страна подобен подход към човешките ресурси предлага по-голяма гъвкавост, но от друга той изисква по-голямо обучение на персонала на Европейския съюз.

Що се отнася до политиката за сградния фонд, текстът изрично посочва принципа на централизацията. Твърдата политика, която прилагаме по отношение на бюджетите, като се започне с тези на държавите-членки, в средносрочен план следва да ни накара да преценим целесъобразността от запазването на трите седалища на Парламента, един наистина сложен въпрос, който не можеше да не бъде поставен.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella (S&D).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, слушах много внимателно разискването и мога да ви уверя, че предложението на Бюрото е образец за строгост, прозрачност и добро управление. Искам да обърна по-специално внимание на три неща.

Първо, предложеното увеличение не надвишава средното ниво на инфлация в Европейския съюз. Второ, споделям опасенията и работим за постигането на разумна и далновидна политика за сградния фонд с оглед на сигурността и персонала. Трето, увеличението от 1 500 евро беше решено и поставено в резерв от комисията по бюджети.

Комисията по бюджети освободи резерва; тези пари не отиват в джобовете на членовете на Европейския парламент – това недоразумение и лъжа си струва да бъде изяснено, те са за асистенти, които ще помагат на членовете на ЕП да изпълняват по-добре задълженията, възложени им от Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE).(EN) Г-жо председател, искам да посоча една второстепенна област, от която бихме могли да пестим пари, а именно програмните продукти. Ежегодно даваме на Бил Гейтс огромна сума за използването на Windows софтуер. Като добър човек той би могъл да дарява много от тези пари за подходящи каузи, но ако в Парламента използвахме по-смело отворения софтуер, това би било стъпка към по-добро, по-евтино и съвременно управление.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Г-жо председател, искам да попитам члена на Комисията г-н Левандовски каква е конкретната процедура за достъп до предпазната мрежа на еврото, с други думи на парите, вложени от европейските институции, през 2012 г. Ще направи ли Комисията предложение, ако дадена държава изразява желание да се възползва от предпазната мрежа? Има ли Европейският парламент пълноправна роля при вземането на съвместното решение и ще разглеждаме ли този въпрос тази седмица в контекста на разширяването на предпазната мрежа?

Второ, искам да кажа нещо за увеличаването на секретарската надбавка с 1 500 евро. Ще помоля всички членове на ЕП, които не са използвали напълно секретарската надбавка да заявят публично колко пари са спестили – в края на краищата в тази област има възможност за злоупотреби. Вероятно някои членове изобщо не се нуждаят от секретарска надбавка, защото твърде рядко присъстват в Парламента. В подобни случаи средствата не следва да бъдат използвани в пълен размер. Само тези, които работят особено упорито, могат да използват цялата надбавка. Всички останали следва да върнат парите на данъкоплатеца.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE).(SL) Г-жо председател, г-н член на Комисията, и аз ще започна с поздравления към г-н Fernandes за отличния доклад. Съгласен съм обаче с колегите, които отбелязаха необходимостта от икономиите, особено в бюджета.

Факт е, че европейският бюджет от десетилетия се свива. Като се обърнем към БВП, създаден в ЕС, се вижда, че обемът му непрекъснато намалява. Неотдавна членът на Комисията каза, че в самото начало на финансовата перспектива БВП на ЕС е бил приблизително 1,3 %. Днес тази цифра е едва 1,12 %. В същото време обаче националните европейски бюджети значително са нараснали.

Например, през последните десет години, пословичният скромен бюджет на Обединеното кралство се е увеличил със 100 %, т. е. с два и половина пъти повече от бюджета на ЕС. Искам да чуя мнението на члена на Комисията и най-вече дали е възможно поради действителното намаляване на европейския бюджет в сравнение с националните бюджети на държавите-членки през 2012 г. да има трудности при изпълнението на следващия бюджет.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, докладчик.(PT) Г-жо председател, благодаря на всички колеги за изказванията. Искам да отбележа, че целта ни сега бяха насоките. Отидохме обаче по-далеч от насоките и определихме конкретна цел: искаме нулево увеличение, което означава, че бюджетът за 2012 г. няма да се увеличи над инфлацията.

Добре разбирам, че имаме нови правомощия. Добре разбирам, че се нуждаем от средства за тези правомощия, но трябва да следваме принципа на добро управление и да постигнем икономии чрез принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

Тези принципи няма да бъдат използвани за фалшиви икономии: икономии, които в бъдеще ще се превърнат в разходи. Ще правим икономии, които не излагат на риск целта, която сме си поставили: отлична законодателна работа.

Сигурен съм, че този бюджет може да бъде наречен бюджет на балансирането: балансирането между настоящите потребности в тези времена на криза и изискванията, които въпросните времена поставят пред институциите: да реагират ефективно спрямо желанията и нуждите на европейските граждани.

Само няколко думи за едно недоразумение: не е имало увеличение на бюджета за членовете на ЕП и няма да има увеличение за следващата година. Сумата, на която всички се позовават – която не е за депутатите, а е възможност за наемане на нов асистент, беше установена още през 2010 г. и бюджетът за 2011 г. не я е променял или увеличавал.

 
  
MPphoto
 

  Председател. –Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда, 9 март 2011 г., от 11, 30 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), в писмена форма.(EN) Като избрани представители всички в тази зала ще осъзнаят колко много жертви трябваше да направят нашите избиратели и национални правителства през последните три години. Образование, здравеопазване, транспорт и други основни услуги – финансирането на всички беше намалено в целия Европейски съюз. Важното е, че Европейският парламент разполага с необходимия бюджет, за да изпълнява правилно дадения му от европейските граждани мандат. Необходимо е обаче парламентаристите да представляват същите тези европейски граждани като гарантират, че няма необосновани разходи, излишно покачване на цените и че тази цена се е оказала на един пазар, на който доставчици и бизнесмени се борят за всяко евро. Вярвам, че както моите колеги в залата, така и тези, които работят в различните европейски институции, ще зачитат тези принципи през следващите години.

 
Последно осъвременяване: 22 юли 2011 г.Правна информация