Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2167(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0108/2011

Debatter :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Omröstningar :

PV 10/05/2011 - 9.21
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0180

Debatter
Tisdagen den 10 maj 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

12. Röstförklaringar
Anföranden på video
PV
  

Muntliga röstförklaringar

 
  
  

Betänkande: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011).

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Fru talman! En miljard här och en miljard där. Snart börjar vi prata om stora pengar. De belopp som har avsatts av EU till dessa räddningsaktioner överskuggar finansieringen från våra nationella regeringar. Storbritannien ensam har hittills tillgängliggjort 7 miljarder pund sterling till Irland och kommer nu att bli tillfrågat om ytterligare 4,2 miljarder pund till Portugal.

Sju miljarder pund är mer än den totala summan av nedskärningar som vi har gjort i den sociala välfärden i vårt land – och allt detta för en politik som nu uppenbarligen har misslyckats. När vi först enades om det grekiska räddningspaketet sade man att det skulle räcka för att förhindra spekulationer, att Grekland nu skulle låna konkurrensmässigt på marknaden och att inga fler lån skulle behövas. Men nu ser vi att Grekland öppet förhandlar om uteblivna betalningar och ytterligare lån.

Det är uppenbart att vi aldrig kommer att se dessa pengar igen. Det är också uppenbart att vi bryter mot lagen. Dessa räddningsaktioner är inte bara otillåtna enligt fördragen, de är också uttryckligen förbjudna och det värsta av allt är att de skadar de mottagande länderna. Det är bluff – ett Ponzibedrägeri – där regeringar och banker blundar för att ge pengar till europeiska banker och obligationsinnehavare medan de förväntar sig att vanliga europeiska skattebetalare ska stå för detta. Irland och Grekland måste nu låna mer pengar för att skicka till Portugal samtidigt som Irland och Portugal måste låna mer pengar för att skicka till Grekland.

Låt mig avsluta med att citera min landsman Rudyard Kipling.

”You will find it better policy to say:

'We never pay any-one Dane-geld,

No matter how trifling the cost;

For the end of that game is oppression and shame,

And the nation that plays it is lost!’”

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR).(EN) Fru talman! Vi har röstat i dag om räkenskaperna för 2009 i en tid när regeringar över hela Europa måste vidta åtstramningsåtgärder: utgifterna skärs ned och skatterna ökar. Men i EU begär kommissionen trots detta varje år mer pengar och varje år svarar revisionsrätten att pengarna inte används på rätt sätt.

Revisionsrätten säger att räkenskaperna för 2009, om vilka vi just har röstat, innehöll väsentliga fel och de brittiska konservativa och våra goda vänner i de europeiska konservativa har röstat mot ansvarsfrihet för dessa räkenskaper. EU måste förvalta skattebetalarnas pengar på ett bättre sätt.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Fru talman! När mina väljare frågar om EU:s budget kan de inte förstå varför vi spenderar alla dessa pengar, särskilt i dagens svåra tider. Nu när våra regeringar måste göra nedskärningar och minska de offentliga utgifterna, alla regeringar över hela Europa måste göra exakt samma sak, hur kan EU då, för det första, be om mer pengar till sina budgetar och budgetramar och, för det andra, varför kan de inte använda pengarna på ett effektivare sätt?

Som min kollega Ashley Fox sade tidigare innehöll EU-räkenskaperna för 2009 många felaktigheter. Räkenskaperna har inte blivit godkända på 15 år och ständigt frågar våra väljare varför vi inte förvaltar deras pengar på ett bättre sätt. Det är dags att få ordning på detta. Oavsett vad man anser om Europeiska unionen, så är det inte mer än rätt att vi förvaltar skattebetalarnas pengar på ett klokt sätt.

 
  
  

Betänkande: Ville Itälä (A7-0094/2011)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Fru talman! Jag röstade mot beviljandet av ansvarsfrihet när det gäller genomförandet av parlamentets budget och inte så mycket av finansiella skäl utan framför allt av politiska skäl, eftersom denna kammare är allt annat än ett parlament. Här förekommer inga diskussioner och det finns inte ens möjlighet att debattera när en av ledamöternas grundläggande rättigheter står på spel.

Jag skäms helt enkelt över vår institution. Den har kört fast i politisk korrekthet. Det finns inga motsättningar av åsikter. Det finns ingen riktig yttrandefrihet. Allt handlar om konformism. Vi lägger vår tid på arbete som skulle kunna göras mycket effektivare av en teknisk agentur ansvarig för att samordna standarder och regler. Vi leker dessutom att vi är Förenta Nationerna. Ni försvarar mänskliga rättigheter i Guatemala och Indonesien – var som helst i världen där ni saknar jurisdiktion. Ni är inkapabla att försvara rättigheterna för en av era ledamöter. Jag skäms för parlamentet, det är ett uselt parlament och ett parlament med inkompetenta personer.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Fru talman! Jag vill säga några ord om EU:s budget. Först och främst tycker jag att det är viktigt att parlamentet spenderar sina pengar på ett insynsvänligt och öppet sätt. Just nu måste alla medlemsstater göra nedskärningar i budgeten och vända på varje öre och det måste vi också. Det är mycket viktigt med öppenhet och insyn i allt vårt arbete.

Det finns dock ett par små områden – som kan tyckas ha liten påverkan – där somliga vill göra nedskärningar. Jag anser att kulturella tjänster och kulturutmärkelser, t.ex. Lux-priset, där man bara skulle spara några tiotusentals euro inte är de rätta områdena att skära i med tanke på att kulturen och den kreativa sektorn har varit tillväxtkällor den senaste tiden. När vi gör nedskärningar är det viktigt att tänka på att inte skära i områden som är tillväxtkällor, utan i stället i byråkratin som inte genererar någon tillväxt.

Slutligen hoppas jag att de lönereformer som har godkänts och som gäller för oss parlamentsledamöter kommer att genomföras överallt, i varje enskild medlemsstat samtidigt. Jag fick uppfattningen att reformen skulle grunda sig på föreställningen att samtliga parlamentsledamöter skulle ha samma lön och att detta skulle tas hänsyn till av medlemsstaterna i deras beskattningssystem.

 
  
  

Betänkande: Vital Moreira (A7-0069/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Fru talman! Vi kunde inte rösta om den slutgiltiga resolutionen om Pakistan i parlamentet i dag, men jag vill gärna poängtera att jag tycker det är helt rätt tid och läge för att hjälpa Pakistan genom en mycket svår situation. EU har gett 415 miljoner euro i katastrofbistånd till Pakistan, vilket är bra. Det är också bra att vi nu talar om att slopa skatter på vissa viktiga exportprodukter som kommer från dessa områden, nämligen textilier och läder. Vi gör detta eftersom vår erfarenhet har visat att frihandel är något positivt. Samtidigt måste jag dock säga att det är beklagligt och till viss del motsägelsefullt att vi samtidigt lämnar diffusa löften och säger att om initiativen som gäller Pakistan fungerar kommer vi att fortsätta med dem. Vi bygger upp handelsbarriärer igen. Jag anser att parlamentet bör ändra sin syn på hur man ska behandla detta ärende. Därför är det mycket förståndigt att vi har skjutit upp omröstningen om resolutionen.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Fru talman, mina damer och herrar! Trots att omröstningen har skjutits upp är jag starkt emot betänkandet eftersom jag inte vill se en bransch – textilbranschen – dö ut. Denna bransch har varit drivkraften och ryggraden för ekonomin i min hemregion, Toscana.

I dag tillåter vi att skatterna slopas på textilprodukter från Pakistan. Nästa gång kan det vara Indiens tur och därefter något annat lands. Detta är resultatet av EU:s bedrövliga handelspolitik. Efter översvämningarna fick Pakistan hjälp av EU med nära en halv miljard euro. Det verkar som detta bistånd delvis har beviljats för att undvika farliga antidemokratiska tendenser. Men om jag inte misstar mig så gömde sig historiens mest eftersökta och farliga terroristorganisation i Pakistan. Kände verkligen inte de pakistanska myndigheterna till detta? Förra året drabbades också Venetoregionen av mycket svåra översvämningar som ödelade många lokala textilföretag.

Om vi skriver under denna överenskommelse är risken att de insatser vi har gjort för att komma igång med produktionen har varit helt meningslösa. Textilproducenter, i synnerhet de allra minsta, verkar nu ha blivit lämnade åt sitt öde av EU och branschen styrs i stället av stora producenter som har flyttat verksamheten. Vi i Lega Nord kommer emellertid att fortsätta vår kamp för att bevara och utveckla denna värdefulla resurs för våra territorier.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). (EN) Fru talman! Sex månader efter översvämningarna i Pakistan talade FN om en humanitär kris av enorm omfattning. Nu har ytterligare sex månader gått och responsen från EU och Världshandelsorganisationen är fortfarande helt otillräcklig.

Jag röstade för beviljandet av autonoma handelsförmåner för Pakistan när det gäller textilier och andra produkter i EU eftersom dessa handelsförmåner inte enbart skulle vara en symbolisk åtgärd som fyller fickorna på den korrupta eliten i Pakistan. Jag uppmanar till att noggrann övervakning av de ökande inkomsterna ska genomföras av demokratiska fackföreningar för att garantera att pengarna riktas direkt till återuppbyggnad av skolor och sjukhus i områden som är drabbade av översvämningen.

Från Progressive Workers Federation of Pakistan har jag fått veta vad som är det främsta hotet mot kollektiva intressen bland alla arbetstagare i Pakistan. Jag protesterar mot det skandalösa försöket och hotet från regeringen att inte längre tillåta fackföreningar att organisera sig på nationell nivå.

 
  
  

Betänkande: Carl Schlyter (A7-0148/2011)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Fru talman! Enligt Lissabonfördraget tillhör utländska direktinvesteringar den gemensamma handelspolitiken. Enligt artikel 3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har unionen exklusiv behörighet i denna fråga.

Efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget har medlemsstaterna behållit en stor mängd avtal med tredjeländer som gäller utländska direktinvesteringar. Om vi vill förhindra att dessa avtal kolliderar med de regler som har fastställts i fördraget kan vi inte anta de riktlinjer och åtgärder som står i Carl Schlyters betänkande.

Åtgärder för att byta ut befintliga avtal är det enda sättet att garantera investerarna ett bra skydd och se till att deras rättigheter tillgodoses och garanteras av rättssäkerheten i sådana avtal. Förslaget följer verkligen denna linje och jag har därför röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE). - (IT) Fru talman! Jag röstade för betänkandet eftersom jag är helt övertygad om att vi måste ha kontroll över europeiska investeringar utomlands i dessa kristider med ekonomisk osäkerhet. När det nya fördraget träder i kraft förflyttas ansvaret för investeringsskyddet från medlemsstaterna till unionen.

Jag hoppas dock att kommissionen kommer att lägga fram ett betänkande i september som sätter upp en strategi i denna fråga. Vi måste reglera övergångsfasen och det är viktigt att vi genom en godkännandeprocess respekterar de bilaterala investeringsavtal som redan har ingåtts av medlemsstater och att de under vissa villkor har rätt att omförhandla befintliga bilaterala investeringsavtal, slutföra pågående avtal och starta förhandlingar om ytterligare avtal.

Rättssäkerheten förblir emellertid ett relativt begrepp så länge som övergången till skyddsordningen för investeringar inte har slutförts och något förfallodatum inte har fastställts för medlemsstaternas befintliga investeringsavtal. Vi behöver därför en övergångsperiod för att hantera denna förändring och, för att undvika ett rättsligt vakuum, att den aktuella lagstiftningen överlämnar förvaltningen av fördragen till medlemsstaterna.

Mot bakgrund av vad jag har sagt upprepar jag min förhoppning att kommissionen inom en snar framtid lägger fram lämpliga strategier.

 
  
  

Betänkande: Vital Moreira (A7-0053/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Fru talman! Vi har i dag röstat om 46 miljoner euro i makroekonomiskt stöd till Georgien. Det är helt klart att denna finansiering inte kan ske utan villkor som ansvarsfull ekonomisk förvaltning och öppenhet. Det är också viktigt att komma ihåg att finansieringen ligger i vårt intresse eftersom Georgien är av stor betydelse ur ett geografiskt hänseende. Landet har drabbats av två svåra bakslag: först kriget mot Ryssland i augusti 2008 och sedan den globala finanskrisen. Landet lider fortfarande av handelsembargot från Ryssland. Det ligger därför i EU:s intresse att stödja den västorienterade regeringen som är villiga att genomföra reformer, vilket är precis vad vi har gjort när vi röstade i dag.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - (PL) Fru talman! Georgien är ett strategiskt viktigt land, i synnerhet för länder som ligger i östra delen av EU. Dessutom medverkar landet i det östliga partnerskapet, som har som syfte att stärka samarbetet med EU:s medlemsstater. Landet lägger också stor vikt på den euroatlantiska politiken.

Konflikten mellan Ryssland och Georgien i augusti 2008 visade hur viktigt det är att hålla landet inom den europeiska politikens område. Programmet för makroekonomisk hjälp för att stärka Georgiens ekonomi, som har varit igång sedan 2009 är därför av stor betydelse för ytterligare utveckling av politiska och ekonomiska relationer men också för den nationella säkerheten. Jag ställer mig därför helt bakom kommissionens förslag när det gäller att öronmärka ytterligare medel för bidrag och lån för att förbättra Georgiens ekonomiska situation.

 
  
  

Skriftliga förklaringar (artikel 149 i arbetsordningen)

 
  
  

Betänkande: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Jag röstade för detta förslag eftersom jag samtycker till ansvarsfrihetsförfarandena där det föreslås lämpliga anslag för varje rubrik.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade för betänkandet och instämmer i parlamentets beslut att bevilja EU-domstolen ansvarsfrihet när det gäller genomförande av sin budget för budgetåret 2009. Under förberedelserna av årsrapporten för budgetåret 2009 gjorde revisionsrätten en fördjupad bedömning av gransknings- och kontrollsystemen domstolen som omfattade en granskning av personalresurser och andra administrativa utgifter. Denna bedömning gav i stort sett positiva resultat, med undantag för iakttagelser som gäller ett avtal som hade ingåtts avseende tillhandahållande av tjänster. Jag ställer mig bakom revisionsrättens förslag att upphandlingsförfaranden bör förberedas och samordnas bättre av domstolen. Domstolen har haft svårigheter med att rekrytera kvalificerade konferenstolkar, och begränsningarna och behovet av att använda en rad tolktekniker för att kunna tillfredsställa alla förfrågningar om tolkning, både kvalitativt och kvantitativt. Jag håller med föredraganden om att domstolen ska rapportera detta i kommande årsrapport med tanke på tolkningens betydelse för att domstolsarbetet ska fungera.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade för beviljande av ansvarsfrihet för 2009 års budget för domstolen eftersom jag anser att dess formella och substantiella noggrannhet beror på att samtliga anställda på institutionen har genomfört ett mycket kompetent arbete.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Jag välkomnar den uttömmande analys som revisionsrätten har genomfört i detta betänkande och jag uppmanar till fortsatt utbyte av bästa praxis mellan institutionerna samt ett interinstitutionellt samarbete när det gäller utveckling och genomförande av ett integrerat förvaltningssystem. Betänkandet tar upp vissa punkter som behöver ses över och jag hoppas att dessa tas i beaktande. Jag stöder och välkomnar därför föredragandens slutsatser.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Finansiell kontroll om genomförande av EU:s budget sker på tre nivåer: internkontroll inom varje institution, extern kontroll genomförd av revisionsrätten och ett ansvarsfrihetsförfarande genomfört av Europaparlamentet. I dagens omröstning har ansvarsfrihet beviljats för genomförande av budgeten för domstolen för budgetåret 2009. Jag röstade för betänkandet eftersom de granskningar som har genomförts av revisionsrätten och budgetkontrollutskottet visade att alla transaktioner genomfördes på ett helt legalt och regelrätt sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade för beviljandet av ansvarsfrihet för EU-domstolen, eftersom jag konstaterade blandade resultat när det gäller ett påskyndande av förfaranden. Jag välkomnar ökningen av antalet som avslutats av domstolen (377 domar och 165 beslut jämfört med 333 respektive 161 år 2008) och konstaterar att antalet mål om förhandsavgörande är det högsta någonsin (302). Jag välkomnar minskningen av antalet anhängiga mål i slutet av 2009 (741 mål jämfört med 768 mål i slutet av 2008). Men jag konstaterar med oro att tribunalen under 2009 uppvisade en minskning i antalet avgjorda mål och en ökning av handläggningstiden vilket, trots att antalet nya mål under 2009 var lägre, (568 nya mål jämfört med 629 under 2008), ledde till att antalet anhängiga mål fortsatte att öka (från 1 178 under 2008 till 1 191 under 2009). Jag välkomnar också att personaldomstolen avgjorde fler mål än någonsin tidigare (155 mål), och att den genomsnittliga handläggningstiden var 15,1 månader jämfört med 17 månader 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Med hänsyn till förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, röstade jag för beslutet som beviljar domstolens justitiesekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av domstolens budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Beviljar domstolens justitiesekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av domstolens budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig.(IT) Med dagens resolution beviljar parlamentet domstolens justitiesekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av domstolens budget för budgetåret 2009. Parlamentet konstaterar att revisionsrätten under utarbetandet av årsrapporten för budgetåret 2009 genomförde en fördjupad bedömning av gransknings- och kontrollsystemen i domstolen, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen som omfattade en granskning av ett ytterligare urval av betalningstransaktioner avseende personalresurser och andra administrativa utgifter.

 
  
  

Betänkande: Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade för betänkandet och instämmer i parlamentets beslut att bevilja Europeiska ombudsmannen ansvarsfrihet när det gäller genomförande av sin budget för budgetåret 2009. Under utarbetandet av årsrapporten för budgetåret 2009 genomfördes en fördjupad bedömning av gransknings- och kontrollsystemen i domstolen, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen som omfattade en granskning av ytterligare ett urval av betalningstransaktioner avseende personal och andra administrativa utgifter. Revisionsrätten upptäckte att ombudsmannen inte hade antagit de allmänna genomförandebestämmelserna för förfaranden för rekrytering av tillfälligt anställda, trots att det i den relevanta artikeln i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna anges att varje institution måste göra det. Jag håller med föredraganden om att denna underlåtelse kan komma att påverka ett flertal av ombudsmannens anställda eftersom majoriteten av tjänster som beviljades var tillfälliga tjänster. Ombudsmannen bör redogöra för resultatet i sin årliga verksamhetsrapport. Revisionsrätten noterar i sin årsrapport att granskningen inte föranledde några ytterligare stora anmärkningar när det gäller ombudsmannen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade för beviljandet av ansvarsfrihet för Europeiska ombudsmannen för budgetåret 2009 eftersom jag utifrån redogörelsen om dess aktiviteter och iakttagelser anser att redovisningsförfarandena har respekterats, att den övergripande förvaltningen kan anses vara tillfredsställande och att vi under kommande år kommer att kunna förbättra de aspekter som nu anses kontroversiella.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Jag välkomnar slutsatserna av granskningen i revisionsrättens årsrapport. Jag välkomnar genomförandet av centrala resultatindikatorer i den årliga förvaltningsplanen, och att målen för 2009 har uppnåtts och ombudsmannens beslut att offentliggöra sin årliga redovisning av ekonomiska intressen på sin webbplats. Slutligen stöder jag föredragandens slutsatser och berömmer kvaliteten på ombudsmannens årliga verksamhetsrapport och välkomnar uppföljningen under året av parlamentets tidigare beslut om ansvarsfrihet.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Först vill jag tacka föredraganden Crescenzio Rivellini för hans utomordentliga arbete under processen om ansvarsfrihet. I dagens omröstning gav jag mitt stöd till begäran om ansvarsfrihet när det gäller genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen. Revisionsrätten som är ansvarig extern finansiell kontroll ansåg efter en noggrann bedömning av budgeten att den hade fått rimliga garantier för räkenskapernas tillförlitlighet för budgetåret 2009 och de relevanta transaktionernas laglighet och korrekthet. Jag välkomnar också ombudsmannens beslut att offentliggöra sin årliga verksamhetsrapport av ekonomiska intressen på sin webbplats, och jag instämmer med revisionsrätten som lovordar kvaliteten i den årliga verksamhetsrapport som presenteras av ombudsmannen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för ombudsmannen och konstaterar med tillfredsställelse att ombudsmannen under 2009 lyckades hjälpa i nästan 77 procent av samtliga klagomål och att institutionen behandlade 70 procent av förfrågningarna inom mindre än ett år. Jag välkomnar också att den genomsnittliga handläggningstiden sänkts till nio månader (från 13 månader 2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, röstade jag för detta beslut, som beviljar Europeiska ombudsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Detta beviljar ansvarsfrihet för Europeiska ombudsmannen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) I och med dagens resolution beviljar parlamentet ansvarsfrihet för Europeiska ombudsmannen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2009. Jag vill understryka att parlamentet välkomnar att ombudsmannen under 2009 lyckades hjälpa i nästan 77 procent av samtliga klagomål och att institutionen behandlade 70 procent av förfrågningarna inom mindre än ett år. Vi välkomnar också att den genomsnittliga handläggningstiden sänkts till nio månader (jämfört med 13 månader 2008).

 
  
  

Betänkande: Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade för det här betänkandet och välkomnar beslutet att bevilja Europeiska datatillsynsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2009. Revisionsrätten noterar i sin årsrapport att revisionen inte ledde till några väsentliga iakttagelser när det gäller Europeiska datatillsynsmannen. Under utarbetandet av årsrapporten för budgetåret 2009 genomförde revisionsrätten en fördjupad bedömning av gransknings- och kontrollsystemen hos Europeiska datatillsynsmannen. Detta arbete omfattade en granskning av ett ytterligare urval av betalningstransaktioner när det gäller personalresurser och andra administrativa utgifter. Revisionsrätten fann att det under vissa omständigheter fanns en risk för oriktiga eller otillbörliga utbetalningar till anställda. Jag välkomnar revisionsrättens förslag om att Europeiska datatillsynsmannens personal bör uppmanas att med jämna mellanrum visa upp handlingar som styrker deras personliga situation, och anser att Europeiska datatillsynsmannen bör förbättra sitt system för övervakning och kontroll av dessa handlingar vid lämplig tidpunkt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja Europeiska datatillsynsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2009. Trots att vissa uppgifter var kontroversiella och mindre insynsvänliga har Europeiska datatillsynsmannen visat sig villig att genomföra ytterligare processer för efterhandskontroll från och med 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Jag välkomnar revisionsrättens slutsatser att revisionen inte ledde till några väsentliga iakttagelser när det gäller Europeiska datatillsynsmannen. Jag ser också positivt på den årliga publiceringen av vilka ekonomiska intressen som institutionens ledamöter har (Europeiska datatillsynsmannen och den biträdande datatillsynsmannen). I denna redovisas arvoderade tjänster eller verksamheter och deklarerad yrkesverksamhet. Slutligen välkomnar jag även föredragandens begäran att Europeiska datatillsynsmannen i sin kommande verksamhetsrapport (budgetåret 2010) ska inkludera ett kapitel med en detaljerad redovisning av uppföljningen under året av parlamentets tidigare beslut om ansvarsfriheten.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade för att bevilja Europeiska datatillsynsmannen ansvarsfrihet men noterar revisionsrättens uppgift att Europeiska datatillsynsmannen inte infört ett system för efterhandskontroll i enlighet med budgetförordningen, och att det enligt de normer för internkontroll som antagits av Europeiska datatillsynsmannen inte krävs att undantag till de ekonomiska standardförfarandena registreras på vederbörligt sätt i ett centralt register.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt röstade jag för det här beslutet, som beviljar Europeiska datatillsynsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Detta beviljar Europeiska datatillsynsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) I och med dagens resolution beviljar parlamentet ansvarsfrihet för Europeiska datatillsynsmannen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2009. Jag vill understryka att parlamentet välkomnar att revisionsrätten under utarbetandet av årsrapporten för budgetåret 2009 genomförde en fördjupad bedömning av gransknings- och kontrollsystemen i domstolen.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0149/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade för det här betänkandet. Revisionsrätten har återigen uppmärksammat parlamentet på att nivån på överförda och förfallna driftsanslag är hög för flera byråers del under budgetåret 2009. Jag håller med föredraganden om att de berörda byråerna bör anstränga sig ytterligare för att förbättra den finansiella och budgetära planeringen. Jag anser också att byråernas utgifter bör vara förutsägbara och att man bör finna en lösning som respekterar EU-budgetens princip om ettårighet. Byråerna bör förstärka sin interna kontroll för att se till att kontrakt och upphandlingsförfaranden tillämpas korrekt. Dessutom är det viktigt att byråerna till fullo kan garantera sin personals och sina sakkunnigas oberoende. Kommissionen ska ge parlamentet en utförlig översikt över de kriterier som tillämpas för att se till att den rekryterade personalen är oberoende. Jag instämmer i att alla byråer ska upprätta fleråriga arbetsprogram i överensstämmelse med unionens fleråriga strategi för den sektor som byrån arbetar med. Fleråriga arbetsprogram gör det möjligt för byrån att organisera sin verksamhet bättre, tillhandahålla en förbättrad riskbedömning för sina verksamheter och vidta effektiva organisatoriska åtgärder för att genomföra sin strategi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE) , skriftlig. − (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för 2009 års budget när det gäller EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll, eftersom jag anser att betänkandet är objektivt, seriöst och oberoende. Såväl brister som positiva delar lyfts fram på lämpligt sätt.

Om betänkandena håller den här standarden och dess innehåll följs upp under kommande år, kan kvaliteten på EU-administrationen bara bli bättre. I och med det skulle EU-kritikerna inte längre ha någon grund för sina klagomål.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Under de senaste åren har antalet byråer ökat på ett sätt som saknar motstycke, och den interinstitutionella arbetsgruppen för byråer är således av avgörande betydelse, liksom revisionsrättens kommande särskilda rapport som omfattar en studie av byråernas verksamhetsresultat och en jämförande analys av deras kostnader. Det är viktigt att nämna de otaliga svagheter som revisionsrätten finner och att dessa snabbt måste minska.

Därför håller jag med föredraganden om att det finns ett behov av att förbättra insynen i uppskattningar och ansvar för projekt, förstärka upphandlingsgodkännandet i finansieringsbeslut och på arbetsprogramsnivå, åtgärda brister i rekryteringsförfaranden av personal, öka insynen och göra dem mer objektiva samt att genomföra och följa den budgetförordning de omfattas av.

Slutligen vill jag lovorda föredragandens arbete och uppmana alla byråer att inkludera de slutsatser som antagits.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig.(FR) Varje år antar parlamentet ett betänkande om EU:s byråer som används i debatten om budgetansvarsfrihet. Och varje år kommer man fram till samma sak: slöseri, brister i rekryterings- och upphandlingsförfarandena, överföringar och alltför många förfallna anslag. Det är inte nödvändigt att avslöja bedrägeri, såsom vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, för att kunna påvisa felaktig förvaltning.

Varje gång låtsas dock parlamentet se framsteg och beviljar ansvarsfrihet. Vad som är ännu värre är att man aldrig ifrågasätter kommissionens strategi att lägga ut uppgifter på dessa byråer, vilket tycks syfta mindre på att effektivt genomföra EU:s politik än på att förse alla större städer i EU med en egen liten del av EU:s institutioner. Den eviga frågan om dessa byråer är effektiva och nyttiga förblir dessvärre obesvarad, år efter år.

De få byråer som analyserar sitt verksamhetsresultat gör detta i enlighet med de förfaranden och processer som åläggs dem och inte på grundval av konkreta resultat. Byråerna är främst till nytta för … byråerna. Därför vägrade vi att bevilja ansvarsfrihet för flera av dem och lade ned våra röster om de resolutioner som åtföljde dem.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), skriftlig. (EN) Jag stöder Georgios Stavrakakis betänkande om EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll eftersom det främst understryker behovet av att uppmuntra byråerna att utarbeta och därefter regelbundet aktualisera en heltäckande tabell som beskriver deras ekonomiska flöden och de ekonomiska och operativa aktörernas skyldigheter. Det påminner dessutom byråerna om vikten av att till fullo garantera sin personals och sina sakkunnigas oberoende för att skapa en mer konstruktiv och öppen process.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Jag vill lovorda det arbete som utförts av föredraganden, Georgios Stavrakakis, och av alla de som bidragit till utarbetandet av texter som har att göra med beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2009. Generellt kan vi säga att de resultat som uppnåtts under 2009 är bättre än de föregående resultaten. Revisionsrätten har dock för fler än en byrå på nytt konstaterat en hög nivå på överförda och förfallna driftsanslag och ett stort antal överföringar för budgetåret 2009. Vissa byråer visade också på brister i sina upphandlingsförfaranden. I samband med genomförandet av granskningar och bedömningar måste man givetvis fullt ut beakta den allvarliga ekonomiska kris som för närvarande råder, men det är också viktigt att belysa behovet av en allmän förbättring av förvaltningen av stöd.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), skriftlig. (EN) Jag röstade för betänkandet om ansvarsfrihet för 2009, EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll, för att understryka min uppfattning att EU-byråernas funktion måste förbättras ytterligare. Ansvarsfrihetsförfarandet för budgetåret 2009 tydliggjorde behovet av omedelbara åtgärder när det gäller insyn och effektivitet. För att insynen i EU-byråerna ska förbättras måste alla 21 byråer och kommissionen publicera en lista över alla avtal som tilldelats under de senaste tre åren liksom en översikt över all personal som bytt arbetsplats från en byrå till en annan. De måste också så snart som möjligt tillämpa strängare regler när det gäller intressekonflikter.

I kommande ansvarsfrihetsförfaranden ska dessutom direktörerna för varje EU-byrå ansvara för att parlamentet får ta del av rapporten från internrevisionstjänsten. För att förbättra EU-byråernas funktion och utgiftseffektivitet måste man helhjärtat överväga möjligheten att slå samman styrelserna för de byråer som arbetar inom närliggande områden. Dessutom ska kommissionen genomföra en utvärdering av möjligheten att slå samman EU-byråer med närliggande verksamhetsområden.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade för det här betänkandet men är bekymrad över att revisionsrätten funnit brister i flera byråers upphandlingsförfaranden. Jag uppmanar därför byråerna att förstärka sin interna kontroll för att se till att kontrakt och upphandlingsförfaranden tillämpas korrekt. Parlamentet är inte berett att godta den ständiga oförmågan att införa ett kontrollsystem som gör att man undviker eller i tid upptäcker de ständiga fel som urholkar lagligheten och korrektheten i byråns transaktioner.

Jag uppmanar, i detta avseende, byråerna att

– förbättra insynen i uppskattningar och ansvar för projekt,

– förstärka sitt upphandlingsgodkännande i finansieringsbeslut och på arbetsprogramsnivå,

– säkerställa en uttömmande redovisning av undantag i sina årliga verksamhetsrapporter,

– säkerställa adekvat uppföljning av potentiella regelbrott, och

– utveckla och rapportera om efterhandskontroller.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), skriftlig.(FR) Jag röstade för betänkandet för 2009 om ansvarsfrihet: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll. Om vi vill att parlamentet ska vara den myndighet som på ett seriöst sätt beviljar ansvarsfrihet, måste parlamentsledamöterna få tillgång till mer omfattande och detaljerad information om byråernas budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning. Vi konstaterar att ansvaret är delat, men också uttunnat. Även om kommissionen finns representerad i byråernas styrelser påminns vi om de redovisningsfel som begicks av Europeiska polisakademin (Cepol) och att en byrå är en egen juridisk person med fullständig administrativ och ekonomisk självständighet. Ibland delegerar dock styrelsen eget administrativt ansvar till den verkställande direktören. Slutligen bestämmer parlamentet om den ska bevilja en byrå ansvarsfrihet eller inte. Detta beslut fattas på grundval av de ganska kortfattade rapporterna från den externa revisorn och beror på den verkställande direktörens goda vilja att lämna ytterligare information. Jag anser att det är nödvändigt att åtgärda den här luckan i lagstiftningen i fråga om rapporterna från internrevisionstjänsten om byråerna och att föreslå en lösning som innebär att parlamentet får verksamma befogenheter.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Jag konstaterar att revisionsrätten för budgetåret 2009 för flera byråers del återigen konstaterat en hög nivå på överförda och förfallna driftsanslag. Jag noterar också att det i vissa byråer förekommer outnyttjade budgetposter och ett stort antal överföringar och jag uppmanar de berörda byråerna att anstränga sig för att förbättra den finansiella och budgetära planeringen.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0150/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade för det här betänkandet och anser att det är riktigt att parlamentet skjuter upp beslutet att bevilja ansvarsfrihet för direktören för Europeiska polisakademin avseende genomförandet av akademins budget för budgetåret 2009. I sin rapport införde revisionsrätten återigen reservationer i sitt uttalande avseende de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Akademin avviker ständigt från budgetförordningen när det gäller upphandlingsreglerna och en betydande del av akademins totala budget innehåller oegentligheter. Revisionsrätten har konstaterat allvarliga brister i de administrativa och finansiella bestämmelserna avseende utgifter för anordnande av kurser och seminarier, vilka står för en betydande andel av akademins driftsutgifter. Jag håller med föredraganden om att det är oacceptabelt att akademins reviderade budgetbestämmelser aldrig trätt i kraft, och som en följd av detta är alla kontrakt som undertecknats olagliga. I syfte att främja öppenheten, bör akademin ge direkt tillgång till sin budget vilken bör inkludera en förteckning över dess avtal och upphandlingsbeslut som offentliggörs på akademins webbplats.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig.(IT) Jag röstade emot beviljandet av ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2009, enligt vad föredraganden föreslår, eftersom jag är tveksam till de oegentliga förfarandena under den granskade perioden. Jag anser att det behövs mer detaljerade uppgifter som kan ge en djupare och mer ingående förståelse för räkenskapernas korrekthet.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig.(FR) För andra året i följd har det inte varit möjligt för oss att bevilja ansvarsfrihet för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2009. Den fleråriga handlingsplan som utarbetades efter uppdagandet av byråns förvaltningsproblem är otydlig, och övervakningsrapporten ger oss inte tillräcklig information om de åtgärder som vidtagits. Akademin gjorde onekligen bättre ifrån sig under 2010, efter det att den tidigare chefen, Ulf Göransson, avgått. Ulf Göransson utreds av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och revisionsrätten för felaktiga och i själva verket bedrägliga utbetalningar. Ändå är det dock oacceptabelt att denna byrå, som grundades 2006, fortfarande inte uppfyller kravet på god förvaltning. Vi måste fundera över själva strukturen på Cepol, som utan tvekan är för liten för att fungera självständigt med tanke på de komplicerade regler som byrån har att rätta sig efter. Dessutom måste vi ifrågasätta varför denna byrå, vars uppgift är att organisera utbildningsseminarier för högre polismän, måste ha sitt eget huvudkontor i stället för att vara ansluten till Europol, det vill säga Europeiska polisbyrån i Haag som alla lovordar för dess effektiva verksamhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) I och med denna omröstning har parlamentet beslutat sig för att inte bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2009, utan att skjuta upp beslutet. Vårt beslut grundar sig i själva verket på de överväganden som gjorts av revisionsrätten, som infört reservationer i sitt uttalande om lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna i Europeiska polisakademins budget med motiveringen att upphandlingsförfarandena inte uppfyller bestämmelserna i budgetförordningen. Därför ställer jag mig bakom begäran till akademin och dess styrelse att senast den 30 juni 2011 informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits och de förbättringar som gjorts av de felaktiga och/eller ofullständiga punkter som tagits upp under denna process.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), skriftlig. (EN) I betänkandet om ansvarsfrihet för Europeiska polisakademin föreslås att beslutet om ansvarsfrihet skjuts upp. Jag röstade för det här betänkandet för att belysa de strukturella problem som akademin haft under många år.

Nästan hälften av de pengar som förts över till 2009 spenderades inte för budgetåret 2009 och 43 procent av den totala budgeten fördes över till 2010. Europeiska revisionsrätten uppger att genomförandet av akademins budget hindras av allvarliga och återkommande brister i programplaneringen och övervakningen. Dessutom noterades allvarliga och återkommande överträdelser av regler om offentlig upphandling: i fem upphandlingsförfaranden – motsvarande ett värde på sammanlagt 455 111 euro – lyckades man inte följa reglerna. Insynen är ett annat problem, eftersom det fortfarande finns brister när det gäller förfarandena för urval av personal.

På samma sätt anser jag att bristen på utredning av den tidigare direktörens ansvar i fråga om anslag som använts för att finansiera privata utgifter är oacceptabel. Det bästa sättet att förbättra effektiviteten när det gäller utgifterna och hantera de strukturella och kroniska problemen vid akademin är att införliva akademin med Europol.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), skriftlig. (FR) Jag röstade ja till att skjuta upp beslutet att bevilja ansvarsfrihet för budgetåret 2009: Revisionsrätten införde på nytt reservationer i sitt uttalande om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet för budgetåret 2009. Inte minst kunde revisionsrätten konstatera allvarliga brister i de finansiella bestämmelserna avseende offentlig upphandling och i bestämmelserna om utgifter för anordnande av kurser. I betänkandet konstateras att betalningsbemyndigandena på motsvarande 43 procent av den totala budgeten fördes över till 2010, vilket strider mot principen om ettårighet. Vi vill att akademin informerar parlamentet om de åtgärder som vidtagits och de förbättringar som genomförts, och vi uppmanar revisionsrätten att göra en särskild granskning för att undersöka genomförandet av akademins handlingsplan. Jag och mina kolleger föreslår att akademin införlivas med Europol i Haag. Jag är dock tveksam till att akademin kan lösa de strukturella problem som är förknippade med dess begränsade storlek. Jag har också mina tvivel när det gäller placeringen av akademins sekretariat, i Bramshill omkring sju mil från London, och dess höga ledningskostnader.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2009, samt akademins svar, röstade jag för det här beslutet som innebär att man skjuter upp beslutet att bevilja ansvarsfrihet för direktören för Europeiska polisakademin avseende genomförandet av akademins budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Detta uppskjuter beslutet att godkänna avslutandet av räkenskaperna för Europeiska polisakademin för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) I och med dagens resolution uppskjuter parlamentet beslutet att bevilja ansvarsfrihet för direktören för Europeiska polisakademin. I sina rapporter om akademins årsredovisning för budgetåren 2006 och 2007 införde revisionsrätten på nytt reservationer i sitt uttalande om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet med motiveringen att upphandlingsförfarandena inte uppfyllde bestämmelserna i budgetförordningen. Parlamentet finner det särskilt oroande att revisionsrätten konstaterat allvarliga brister i de administrativa och finansiella bestämmelserna avseende utgifter för anordnande av kurser och seminarier, vilka står för en betydande andel av akademins driftsutgifter.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Jag röstade ja till att skjuta upp ansvarsfriheten. Mot bakgrund av Europeiska polisakademins tidigare bristfälliga ekonomiska förvaltning är det nödvändigt att genomföra en ingående granskning. I detta sammanhang anser jag också att det är beklagligt att debatten om den – i mina ögon förnuftiga – sammanslagningen mellan akademin och Europol återigen har tystnat.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade för det här betänkandet och ställer mig bakom parlamentets beslut att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2009. Revisionsrätten anser att årsredovisningen för budgetåret 2009 är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag välkomnar centrumets planer på att genomföra en halvtidsutvärdering av sin strategi för perioden 2008–2012. Jag håller med föredraganden om att centrumet bör utveckla utvärderingen av sina resultat ytterligare genom att förbättra kopplingen mellan sina strategiska åtgärder och åtgärder som planerats i arbetsprogrammet och genom att utvärdera indikatorer för kontroll av resultaten för att uppfylla SMART-kriterierna. Centrumet bör också vidta mer effektiva åtgärder för att komma till rätta med de ständigt ökade utgifterna i budgeten.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2009 eftersom jag i det här betänkandet funnit en stor noggrannhet, mycket god insyn och en tydlig resultatinriktning.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Jag välkomnar och instämmer i föredragandens iakttagelser och jag vill lovorda Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för dess arbete. Jag välkomnar också centrumets beslut att genomföra en halvtidsutvärdering av sin strategi för perioden 2008–2012, och gratulerar till dess utmärkta resultat, som visar att översättningstjänsterna till EU-institutionerna ökat med 41 procent jämfört med 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Jag vill först och främst tacka föredraganden för ett enastående arbete. Som bekant görs den finansiella kontrollen av genomförandet av gemenskapsbudgeten på tre nivåer: intern kontroll inom varje institution, extern kontroll av Europeiska revisionsrätten och parlamentets ansvarsfrihetsförfarande. I och med dagens omröstning avslutas det finansiella kontrollförfarandet med beviljandet av ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2009 vars räkenskaper är lagliga och korrekta. Slutligen vill jag lovorda centrumet för att ha försett revisionsrätten med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under 2008 och 2009, så att den ansvarsbeviljande myndigheten bättre ska kunna bedöma centrumets resultat från år till år.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Översättningscentrumet. Jag uppmanar dock centrumet att vidta effektivare åtgärder för att ta itu med det ständigt ökande överskottet. Jag noterar att centrumet faktiskt i flera år har haft ett ackumulerat budgetöverskott som strider mot förordning (EG) nr 2965/94, och som för 2009 uppgick till 24 000 000 euro medan det var 26 700 000 euro 2008, 16 900 000 euro 2006, 10 500 000 euro 2005 och 3 500 000 euro 2004. Jag konstaterar att detta överskott främst har att göra med den bristande precisionen i prognoserna när det gäller kundernas beställningar av översättningar. Jag välkomnar inte desto mindre centrumets initiativ att betala tillbaka 11 000 000 euro till sina kunder under 2009. Jag betonar även att centrumet redan under 2007 betalade tillbaka 9 300 000 euro till sina kunder.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2009, samt centrumets svar, röstade jag för det här beslutet som beviljar ansvarsfrihet för direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ avseende genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Detta beviljar ansvarsfrihet för direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ när det gäller genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Med dagens resolution beviljar parlamentet ansvarsfrihet för direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ avseende genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2009. Parlamentet välkomnar centrumets planer på att genomföra en halvtidsutvärdering av sin strategi för perioden 2008–2012 men uppmanar ändå centrumet att ytterligare utveckla utvärderingen av sina resultat genom att förbättra kopplingen mellan sina strategiska åtgärder och åtgärder som planerats i arbetsprogrammet och genom att utvärdera indikatorer för kontroll av resultaten för att uppfylla SMART-kriterierna.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. − (DE) Jag röstade för ansvarsfrihet. Översättningscentrumet upprättades 1994 för att möta utmaningarna med EU:s mångspråkighet – som också är en av dess viktigaste egenskaper liksom ett bevis på unionens kulturella mångfald. Byrån är självfinansierande med hjälp av betalningar från de institutioner/organ som köper dess tjänster. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är lagliga och korrekta.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jag stöder det här betänkandet och beslutet att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att den har centrumets räkenskaper för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Centrumets avsikt är att för 2011 tillhandahålla Gantt-scheman för alla centrala operativa verksamheter. Dessa scheman ger en koncis bild av den tid som varje anställd ägnar åt ett visst projekt och stöder en metod som är inriktad på att uppnå resultat. Under 2009 införde centrumet ett resultatmätningssystem (PMS) för sina prioriteringar på medellång sikt 2009–2011 och sina årliga arbetsprogram. PMS hjälper centrumet att styra och utvärdera dess effekter, effektivitet, verkningsgrad och relevans. Jag håller med föredraganden om att institutionen bör fortsätta förbättra sin programplanering och övervakning och respektera principen om ettårighet. Dessutom måste centrumet mer effektivt tillämpa budgetprinciperna om specificering och öppenhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag har röstat ja till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2009 eftersom centrumet har förvaltat sina medel väl och i enlighet med tidigare prognoser.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. − (PT) Jag röstade för ett beviljande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2009, eftersom det bidrar till en noggrann granskning av hur EU:s institutioner använder sina anslag. I syfte att uppnå en mer effektiv ekonomisk förvaltning i framtiden ska centrumet ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det innevarande året och de resultat som uppnåddes under föregående år, så att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten bättre ska kunna bedöma centrumets resultat från år till år.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Det gläder mig att revisionsrätten har förklarat att centrumets räkenskaper för budgetåret 2009 är lagliga och korrekta. Jag vill gratulera centrumet för att under 2009 ha infört ett resultatmätningssystem (PMS) och ändrat sina rekryteringsförfaranden till följd av revisionsrättens iakttagelser i dess rapport 2009. Dessa har bidragit till förbättrad insyn. Jag välkomnar och instämmer i föredragandens iakttagelser och jag gratulerar Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning till det arbete man uträttar.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) I och med dagens omröstning stöder jag begäran om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2009. Revisionsrätten, som är ansvarig för den externa finansiella kontrollen, har efter en noggrann bedömning av centrumets räkenskaper förklarat att den uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag vill också gratulera centrumet till att vara den första byrå som frivilligt genomgått en pilotrevision för etiska frågor 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade för att bevilja ansvarsfrihet för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning. Jag gratulerar centrumet för att ha infört ett resultatmätningssystem (PMS) för sina prioriteringar på medellång sikt 2009–2011 och sina årliga arbetsprogram, och för att ha inrättat en uppsättning resultatindikatorer som övervakar framsteg och mäter produktion, resultat och effekter. Jag anser särskilt att PMS hjälper centrumet att styra och utvärdera dess effekter, effektivitet, verkningsgrad och relevans. Vidare är det min åsikt att detta system skulle kunna innebära ytterligare förbättringar av den verksamhetsbaserade budgeteringen och en noggrannare kontroll av betalningsbemyndiganden så att överföringar kan undvikas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) I och med detta beviljas direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2009, samt centrumets svar, röstade jag för detta beslut, som beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning när det gäller genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) I och med dagens resolution beviljar parlamentet ansvarsfrihet för direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning när det gäller genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2009. Parlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att centrumets räkenskaper för budgetåret 2009 är lagliga och korrekta.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. − (DE) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet. Revisionsrätten uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att centrumets räkenskaper för budgetåret 2009 är lagliga och korrekta. Centrumet, som inrättades 1975 och genomför granskningar av yrkesutbildningssystem samt tillhandahåller information om strategi, forskning och verksamhet inom detta område, behövs mer än någonsin tidigare i dessa tider då det finns en oro över utbildningsnivån och bristen på kompetent arbetskraft. Att centrumet har sitt säte i Grekland, vilket gör det nödvändigt att ha en kontaktmyndighet i Bryssel, är dock det enda som bör tänkas över.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jag röstade för det här betänkandet och stöder parlamentets beslut att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att byråns räkenskaper för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Kontrollorganet antog 2010 sitt fleråriga arbetsprogram för 2011–2015. Detta dokument är viktigt därför att det gör att kontrollorganet på ett effektivt sätt kan organisera genomförandet av sin strategi och förverkliga sina mål. Jag håller med föredraganden om att kontrollorganet bör sammanställa en jämförelse mellan verksamheten under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och verksamheten under föregående budgetår, så att parlamentet bättre ska kunna bedöma kontrollorganets resultat från år till år. Kontrollorganet för fiske bör också förbättra sitt årliga arbetsprogram genom att införa specifika och mätbara mål i fråga om såväl politikområden som den löpande verksamheten. Dessutom bör bristerna i rekryteringsplaneringen rättas till.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. (ES) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2009 i ljuset av revisionsrättens analys, i vilken man uppger att verksamheten är laglig och korrekt. Bland de åtgärder kontrollorganet har vidtagit vill jag främst understryka antagandet av ett flerårigt arbetsprogram.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2009 eftersom jag värdesätter korrektheten, tydligheten och insynen i räkenskaperna och den effektivitet som är ett resultat av en lämplig och omfattande planering.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Jag är nöjd med de beslut som revisionsrätten redogör för i sin rapport och som går ut på att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag välkomnar att Gemenskapens kontrollorgan för fiske den 19 oktober 2010 antog sitt fleråriga arbetsprogram för 2011–2015 som gör att kontrollorganet på ett effektivt sätt kan organisera genomförandet av sin strategi och förverkliga sina mål. Jag ser också positivt på inrättandet av en internrevisionsfunktion med uppgift att bistå kontrollorganets verkställande direktör och ledning med stöd och råd.

Jag välkomnar och ställer mig bakom föredragandens iakttagelser och lovordar det arbete som Gemenskapens kontrollorgan för fiske uträttar.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Möjligheten att införa kontroll- och inspektionsåtgärder vid genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken i medlemsstaternas exklusiva ekonomiska zon bör omfattas av medlemsstaternas behörighet. Och i detta avseende bör de också få lämpligt och tillräckligt stöd av EU.

Vi förnekar inte behovet av samarbete, sammanlänkning och samordning mellan medlemsstaterna för att kontrollera och bekämpa illegalt fiske, men var skeptiska till fördelarna med att inrätta Gemenskapens kontrollorgan för fiske eftersom vi anser att dess befogenheter ibland kolliderar med medlemsstaternas. Detta medför en centralisering som inte bidrar till att skapa den effektivitet som krävs i kontrollåtgärderna.

Vi har också förklarat att vi inte delar uppfattningen när det gäller representanter i kontrollorganets styrelse, dess operativa modell och kommissionens överrepresentation i styrelsen, det vill säga röstningssystemet. Dessutom menar vi att om kontrollorganet anslås en budget på 10 100 000 euro (för budgetåret 2009) är medlemsstaterna redan nekade möjligheten att EU:s stöd för att finansiera kontrollinsatser ska öka i linje med det förslag som lades fram i parlamentet nyligen, och som tyvärr förkastades av en majoritet av ledamöterna.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Att införa kontroll- och inspektionsåtgärder när det gäller tillämpningen av den gemensamma fiskeripolitiken i medlemsstaternas exklusiva ekonomiska zon bör omfattas av medlemsstaternas behörighet. Och länderna bör dessutom i detta avseende få lämpligt och tillräckligt stöd av EU.

Vi förnekar inte behovet av samarbete, sammanlänkning och samordning mellan medlemsstaterna för att kontrollera och bekämpa illegalt fiske, men var skeptiska till fördelarna med att inrätta Gemenskapens kontrollorgan för fiske eftersom vi anser att dess befogenheter i vissa fall kolliderar med medlemsstaternas. Detta medför en centralisering som inte bidrar till att skapa den effektivitet som krävs i kontrollåtgärderna.

Vi har också förklarat att vi inte delar uppfattningen när det gäller representanter i kontrollorganets styrelse, dess operativa modell och kommissionens överrepresentation i styrelsen, det vill säga röstningssystemet.

Dessutom menar vi att om kontrollorganet anslås en budget på 10 100 000 euro (för budgetåret 2009) är medlemsstaterna redan nekade möjligheten att EU:s stöd för att finansiera kontrollinsatser ska öka i linje med det förslag som lades fram i parlamentet nyligen och som tyvärr förkastades av en majoritet av ledamöterna.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), skriftlig. (GA) Gemenskapens kontrollorgan för fiske inrättades 2005 för att se till att den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser följs av alla medlemsstater. Kontrollorganet, som ligger i Vigo i Spanien, är mycket viktigt i fråga om fiskerikontroll och samordning av medlemsstater. Det är positivt att kontrollorganet har antagit ett flerårigt arbetsprogram för 2011–2015 enligt rekommendationerna i Europa 2020-strategin.

Det fleråriga arbetsprogrammet bidrar till regionalt samarbete och resursdelning inom utnyttjandeplanerna, vilket kommer att förbättra kostnadseffektiviteten. Jag välkomnar revisionsrättens beslut att bevilja ansvarsfrihet, och det framgår tydligt att fiskerikommittén, som godtagit mitt yttrande, är av samma uppfattning.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag välkomnar det här dokumentet, eftersom det ansvariga utskottet beslutat sig för att godkänna avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Organet bör ta itu med svagheterna i sin verksamhetsplanering så att förfarandena för att upprätta budgeten i framtiden blir tillräckligt strikta och man därmed kan undvika att öka och/eller minska medlen i budgetposterna. Dessutom har organet ännu inte utarbetat något flerårigt arbetsprogram. Därför anser jag att det är nödvändigt att beakta de aktuella iakttagelserna.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Både revisionsrätten och budgetkontrollutskottet har avgett ett positivt yttrande om genomförandet av budgeten för Gemenskapens kontrollorgan för fiske. Av dessa skäl har parlamentet i dag röstat om att bevilja ansvarsfrihet för budgeten för 2009. De kontroller som utförts visar att kontrollorganets budget är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag vill dock framför allt påtala vissa brister, i synnerhet när det gäller rekryteringsplaneringen, och jag hoppas att dessa förfaranden snabbt kommer att förbättras under kommande budgetår.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Gemenskapens kontrollorgan för fiske. Europaparlamentet uppmanar kontrollorganets verkställande direktör att helt och hållet fullgöra sin skyldighet att i sin rapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten, som innehåller en sammanfattning av internrevisionstjänstens rapport, ange alla rekommendationer som utfärdats (även de som kan komma att avvisas av kontrollorganet) och alla åtgärder som vidtagits för att följa upp dem. Jag uppmanar därför kontrollorganets verkställande direktör att informera om innehållet i de fyra rekommendationer från internrevisionstjänsten som betecknas som ”mycket viktiga” och om hur de följts upp av kontrollorganet.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Genom detta betänkande beviljas Gemenskapens kontrollorgan för fiske ansvarsfrihet för räkenskaperna i fråga om verksamheten 2009. I och med det förnyas ansvarsfriheten som beviljades av parlamentet den 5 maj 2010 när det gäller genomförandet av budgeten för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008.

Eftersom revisionsrätten har förklarat att den uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta, och då en delegation från fiskeriutskottet besökte kontrollorganet i juni 2010 och var mycket tillfreds med det allmänna läget för kontrollorganets verksamhet, särskilt genomförandet av planerna för gemensamt utnyttjande, anser jag att parlamentet bör anta det här betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2009 samt kontrollorganets svar, röstade jag för det här beslutet, som beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Gemenskapens kontrollorgan för fiske avseende genomförandet av kontrollorganets budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) I och med detta beviljas den verkställande direktören för Gemenskapens kontrollorgan för fiske ansvarsfrihet när det gäller genomförandet av kontrollorganets budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Genom dagens resolution beviljar parlamentet budgetansvarsfrihet för direktören för Gemenskapens kontrollorgan för fiske när det gäller 2009. Parlamentet välkomnar att kontrollorganet har antagit ett flerårigt arbetsprogram för 2011–2015 och understryker vikten av ett sådant dokument, som gör att kontrollorganet på ett effektivt sätt kan organisera genomförandet av sin strategi och förverkliga sina mål.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. − (DE) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet. Europeiska revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Granskningen av ett flerårigt arbetsprogram som genomfördes 2010 liksom initiativet att se över budgetförfarandena gör mig dessutom övertygad om att Gemenskapens kontrollorgan för fiske genomför de rekommendationer man fått. När det gäller vad kontrollorganet, som inrättades 2005, faktiskt gör handlar det om ett viktigt – och till och med nödvändigt – arbete efter nederlaget med att inte uppnå några av de mål som satts upp 2002 och i ljuset av att den gemensamma fiskeripolitiken hittills ansetts vara ett misslyckande. Kontrollorganet kommer att vara oumbärligt den närmaste framtiden med tanke på det skrämmande faktum att 88 procent av EU:s fiskbestånd är överfiskade.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade för det här betänkandet och välkomnar parlamentets beslut att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag håller med föredraganden om att kontrollorganet bör överväga att införa ett Gantt-schema i planeringen av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan visa den tid som har lagts ned av varje medarbetare i ett projekt och främja en metod som är inriktad på att nå resultat. Dessutom måste byrån införa en verksamhetsbaserad struktur för driftsbudgeten så att det blir en tydlig koppling mellan arbetsprogrammet och de finansiella prognoserna och en bättre övervakning av resultat och rapportering. Byrån bör dessutom utarbeta en jämförelse mellan verksamheten under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och verksamheten under det föregående budgetåret, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre kan bedöma byråns resultat från år till år. Dessutom måste en rapport om de outnyttjade anslag som förts över från de föregående åren bifogas varje års budget, med en förklaring till varför dessa anslag inte har använts, och hur och när de kommer att användas. Det finns också alltjämt brister i byråns urvalsförfaranden för personal, vilka riskerar att försämra insynen i rekryteringsförfarandena. Jag håller med om att byrån måste informera parlamentet om vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med denna situation och förbättra insynen i samband med urvalsförfarandena.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av den allmänna budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2009 mot bakgrund av att revisionsrätten trots den tvivelaktiga förvaltningen av tillgängliga medel ansett att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Dessutom håller jag med om att det finns ett behov av att utforma mer precisa mekanismer för att fastställa mål och utvärdera resultat.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Jag välkomnar de beslut som revisionsrätten redovisar i rapporten om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag välkomnar också och instämmer i föredragandens iakttagelser, och gratulerar Europeiska byrån för luftfartssäkerhet till det arbete den utför.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag stöder detta dokument då det ansvariga utskottet beslutat sig för att godkänna avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Den har dock uttryckt sin oro över bristen på samordning mellan byråns behov, personal och budgetförordning och i synnerhet över det faktum att förfarandena för urval av personal gjort det svårt att rekrytera tillräckligt kvalificerad personal. Därför anser jag att det är nödvändigt att beakta de aktuella iakttagelserna.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) I och med dagens omröstning har Europeiska byrån för luftfartssäkerhet beviljats budgetansvarsfrihet för 2009. Den finansiella kontrollen av genomförandet av gemenskapens budget sker på tre nivåer: den interna kontroll som görs inom varje institution, revisionsrättens externa kontroll samt parlamentets förfarande för ansvarsfrihet. Givetvis har varje debatt om ansvarsfrihet sitt eget specifika sammanhang och dagens ansvarsfrihet har beviljats mot bakgrund av den rådande ekonomiska och finansiella krisen som skapat såväl finansiella som budgetrelaterade problem för vissa medlemsstater. Trots dessa förhållanden vill jag ändå understryka att jag är nöjd med byråns resultat och har därför röstat i enlighet med vad föredraganden föreslår.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), skriftlig. − (PL) Byråns arbetsprogram för 2010 är en viktig fråga för mig. Jag anser att det bör förbättras genom att man inför mål och centrala resultatindikatorer samt ett bättre resursplaneringssystem. Jag vill också framhålla behovet av att förbättra övervakningssystemet för certifieringsprojekten för att göra det möjligt att under projektets hela löptid försäkra sig om att de avgifter som tas ut inte avviker alltför mycket från den faktiska kostnaden. Till slut bestämde jag mig för att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och uppmanar byrån att införa en verksamhetsbaserad struktur för driftsbudgeten så att det blir en tydlig koppling mellan arbetsprogrammet och de finansiella prognoserna och en bättre övervakning av resultat och rapportering. Vidare noterar jag att byrån upprättar en flerårig plan varje år, som diskuteras med alla intressenter och godkänns av styrelsen, där budgeten per verksamhetsområde anges. Jag håller med revisionsrätten om att strukturen på myndighetens driftsbudget (avdelning III) fortfarande till viss del är inputrelaterad och att budgetändringar gjordes utan att arbetsprogrammet samtidigt uppdaterades, inte ens när de hade en betydande inverkan på tilldelningen av personalresurser och ekonomiska resurser.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2009, samt byråns svar, röstade jag för det här beslutet som beviljar direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ansvarsfrihet avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Detta beviljar direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ansvarsfrihet avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Genom dagens resolution beviljar parlamentet ansvarsfrihet för direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet när det gäller genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009. Parlamentet välkomnar att revisionsrätten funnit att byråns räkenskaper för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. − (DE) Jag röstade för ansvarsfrihet. Revisionsrätten har förklarat att räkenskaperna för 2009 är korrekta och har uttryckt sig positivt om deras tillförlitlighet. Samtidigt vill jag ta tillfället i akt att understryka att man i betänkandet efterlyser en ökad insyn i personalrekryteringsförfarandet. Mot bakgrund av de ansvarsfulla uppgifter som Europeiska byrån för luftfartssäkerhet utför och svårigheterna med att hitta kvalificerad personal bör man lägga största vikt vid denna fråga.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstar ja till det här betänkandet och till ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2009. Centrumet är ett viktigt organ som kan stärka och utveckla EU:s sjukdomsövervakning och bedöma och informera om befintliga och nya hot mot människors hälsa från smittsamma sjukdomar. Revisionsrätten har förklarat att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag håller med föredraganden om att centrumet bör sammanställa en jämförelse mellan den verksamhet som genomfördes under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och verksamheten under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma centrumets resultat från år till år. Jag instämmer också i att centrumets befogenheter måste stärkas så att unionen på egen hand kan bedöma infektionsriskernas allvar om en pandemi skulle inträffa, och så att samordningen mellan medlemsstaterna kan förbättras.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Centrumets budget för 2009 ökade med 25,3 procent jämfört med budgetåret 2008. Hur ska vi kunna hantera den finansiella krisen om vi hela tiden fortsätter att spendera mer, så att vi även nästa år ser en liknande ökning? Jag anser att man skulle ha kunnat använda en budget på 51 miljoner euro på ett mer effektivt sätt om pengarna hade investerats i regionala system för sjukdomsövervakning i varje enskild medlemsstat. Detta skulle inte bara bidra till att bekämpa infektionssjukdomar utan även till att förbättra sjukvårdssystemen i medlemsstaterna själva.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2009. Min motivering är att föredraganden lyckats hitta de viktigaste problemen när det gäller öppenhet och räkenskapernas korrekthet, och jag är övertygad om att denna viktiga och nyttiga byrå kommer att arbeta för att förbättra sin administration och de områden som pekats ut, utan att detta har negativ inverkan på det goda arbetet man redan utfört.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jag röstade för betänkandet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2009 eftersom det bidrar till granskningen av hur EU:s institutioner använder sina medel. Jag anser att det är en mycket viktig institution som kan stärka och utveckla EU:s sjukdomsövervakning och bedöma och informera om befintliga och nya hot mot människors hälsa från smittsamma sjukdomar. Jag beklagar dock att principen om ettårighet inte har respekterats och att nivån på överföringar är så hög.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Jag välkomnar de beslut som revisionsrätten redogör för i rapporten om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag vill också nämna centrumets viktiga bidrag till åtgärderna för att bekämpa H1N1-pandemin 2009, bland annat genom de interimistiska riktlinjerna om användningen av specifika influensavacciner under H1N1-pandemin 2009. Jag välkomnar och håller med om föredragandens iakttagelser, och vill lovorda Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för det arbete man utför.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Mot bakgrund av revisionsrättens uttalande om att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta röstade jag ja till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2009. Givetvis har varje debatt om ansvarsfrihet sitt eget specifika sammanhang och dagens ansvarsfrihet har beviljats mot bakgrund av den rådande ekonomiska och finansiella krisen som skapat såväl finansiella som budgetrelaterade problem för vissa medlemsstater. Jag anser dock att centrumet har gjort ett utmärkt arbete för att stärka EU:s sjukdomsövervakning och bedöma och informera om befintliga och nya hot mot människors hälsa från smittsamma sjukdomar. Slutligen vill jag gratulera centrumets viktiga bidrag till åtgärderna för att bekämpa H1N1-pandemin 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar och anser att centrumets befogenheter måste stärkas så att unionen på egen hand kan bedöma infektionsriskernas allvar om en pandemi skulle utbryta, och så att samordningen mellan medlemsstaterna kan förbättras.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2009, samt centrumets svar, röstade jag för det här beslutet som beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar när det gäller genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) I och med detta beviljas direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ansvarsfrihet när det gäller genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) I och med dagens resolution beviljar parlamentet ansvarsfrihet för direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar när det gäller genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2009. Parlamentet uppmanar återigen centrumet att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan den verksamhet som genomfördes under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och verksamheten under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma centrumets resultat från år till år.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Jag avstod från att rösta. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar fyller en viktig funktion och har också rättfärdigat sin existens genom de åtgärder som vidtogs för att bekämpa H1N1-pandemin. Jag hade dock förväntat mig att ansvarsfriheten skulle skjutas upp tills innehållet i internrevisionstjänstens rekommendationer, som efterlyses i betänkandet, finns tillgängligt. Internrevisionstjänsten har lämnat en ”mycket viktig” rekommendation och sju andra ”viktiga” rekommendationer – och centrumet har presenterat en plan för genomförandet av dessa rekommendationer.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade för det här betänkandet och välkomnar parlamentets beslut att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2009. Revisionsrätten har bedömt att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag håller med föredraganden om att byrån måste minska andelen överföringar (byrån har fört över 29 procent av de totala anslagen) för att respektera principen om ettårighet. Jag välkomnar myndighetens initiativ för att stärka sitt kundfokus och sina rutiner för återkoppling och välkomnar särskilt att den genomfört en intressentundersökning under 2009 samt ökat stödinsatserna för industrin. Myndigheten måste också fortsätta förbättra planeringen och övervakningen av upphandlingsverksamheten och budgetgenomförandet för att under 2010 minska andelen anslag som överförs. Jag noterar särskilt myndighetens åtagande att för följande år minska överföringen av åtagandebemyndiganden och begränsa de anslag som förfaller till avsevärt lägre nivåer jämfört med 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Till vad går den summa på drygt 70 miljoner euro som vi betalar? Till en myndighet som enligt revisionsrätten kännetecknas av förseningar i driften på grund av bristen på kvalificerad personal och svårigheter med att införa it-systemet? Dessa två aspekter är givetvis nödvändiga för att myndighetens verksamhet ska fungera effektivt, men detta får mig att fundera över om myndigheten generellt kan klara av att uppnå de mål som satts upp. Jag röstade emot ansvarsfrihet, eftersom jag anser att dessa pengar kan göra större nytta någon annanstans än i en dåligt fungerande byrå.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska kemikaliemyndighetens allmänna budget för budgetåret 2009. I betänkandet framgår det nämligen att myndigheten trots flera brister och felaktigheter i räkenskaperna, som delvis är en följd av att myndigheten är så ny, ständigt förbättrar sina resultat när det gäller kontroller och budgethantering.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Europeiska kemikaliemyndigheten bidrar till att förbättra den europeiska allmänhetens livskvalitet genom att garantera en säker användning av kemiska substanser och främja innovation. I takt med att användningen och forskningen om dessa ämnen ökar och blir mer komplicerad tror jag att Europeiska kemikaliemyndighetens roll kommer att öka i betydelse, och det blir därmed av ännu större vikt att på nära håll granska hur den använder de medel som tilldelats.

Revisionsrätten har förklarat att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att myndigheten är på väg att lösa alla de initiala problem som i princip är oundvikliga för den här typen av myndigheter. Jag hoppas att den kommer att uppfylla alla de syften för vilka den ursprungligen inrättades och att den kommer att öka återhållsamheten i budgeten och bli bättre på att planera.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag stöder detta dokument, eftersom det ansvariga utskottet beslutat sig för att godkänna avslutandet av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Revisionsrätten har dock konstaterat förseningar i driften på grund av problem med införandet av it-systemet och bristen på kvalificerad personal. Därför anser jag att det är nödvändigt att beakta de aktuella iakttagelserna.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Den finansiella kontrollen av genomförandet av gemenskapsbudgeten görs på tre nivåer: en intern kontroll inom varje institution, en extern kontroll av Europeiska revisionsrätten och slutligen parlamentets ansvarsfrihetsförfarande. Dagens omröstning innebär att direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten beviljas ansvarsfrihet när det gäller genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2009. Jag röstade för detta eftersom den revision som revisionsrätten och budgetkontrollutskottet genomfört visar att alla transaktioner som myndigheten gjort är helt lagliga och korrekta. Slutligen välkomnar jag att myndigheten har inrättat en internrevisionsenhet som har till uppgift att genomföra interna granskningar och ge råd till den verkställande direktören om riskhantering och kontrollsystem genom att utfärda oberoende yttranden och rekommendationer.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Europeiska kemikaliemyndigheten men uppmanar den att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de steg som vidtagits för att förbättra kontrollsystemet genom att stärka verksamhetens finansiella rutiner, arbetsflöde, granskningar, handlingsplaner och riskbedömningar.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2009, samt myndighetens svar, röstade jag för det här beslutet som beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten när det gäller genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) I och med detta beviljas den verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten ansvarsfrihet när det gäller genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) I och med dagens resolution beviljar parlamentet ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten när det gäller genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2009. Parlamentet välkomnar myndighetens initiativ för att stärka sitt kundfokus och sina rutiner för återkoppling. Parlamentet välkomnar särskilt att myndigheten har genomfört en intressentundersökning under 2009 och ökat stödinsatserna för industrin.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Jag röstade för Georgios Stavrakakis betänkande, i vilket föredraganden uppmanar revisionsrätten att göra effektivitetsrevisioner av Europeiska kemikaliemyndigheten, som alltjämt är en ung verksamhet. På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga rekommenderades ett ansvarsfrihetsbeviljande, eftersom myndigheten redan hade inlämnat sådan information som kommer att krävas av de andra myndigheterna i framtiden (såsom en bifogad tabell med en jämförelse mellan siffror för två på varandra följande år).

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag stöder det här betänkandet och beviljandet av ansvarsfrihet för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2009. Revisionsrätten har uppgett att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Byrån förser på ett pålitligt sätt unionens samtliga institutioner, medlemsstaterna och de beslutande organen med oberoende och säker miljöinformation. Jag håller med föredraganden om att myndigheten måste sammanställa en jämförelse mellan verksamheten under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och verksamheten under föregående budgetår. Myndigheten måste också ytterligare utveckla sina kommunikationsmetoder i syfte att öka medietäckningen av sina resultat och därmed lämna underlag till den allmänna debatten om viktiga miljöfrågor. Sådana åtgärder kan leda till ett mer insynsvänligt arbetssätt och ett större intresse för byråns arbete från allmänhetens sida.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Varför ska vi finansiera myndigheter som inte lyckas genomföra internrevisionstjänstens rekommendationer? Bara 9 av de 27 rekommendationer som utfärdades 2006 har genomförts hittills. Därför befarar jag att Europeiska miljöbyrån inte fungerar ordentligt och anser att anslagen till myndigheten måste avbrytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2009 eftersom jag anser att det arbete den utför är nödvändigt i den tid vi lever. De kritiska punkter som pekats ut måste emellertid åtgärdas utan att man för den skull förlorar de långsiktiga strategiska målen ur sikte.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jag röstade för betänkandet om ansvarsfrihet för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2009, eftersom det bidrar till granskningen av hur EU:s institutioner använder sina medel. Min uppfattning är att detta är en mycket viktig institution, inte minst när det gäller klimatförändringsanpassning, utvärdering av ekosystem, hållbar konsumtion och produktion samt förebyggande och hantering av kriser.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Europeiska miljöbyråns mål är att tillhandahålla tillförlitlig och oberoende information om miljön. Byråns uppgift är dels att stödja EU:s medlemsstater i utformningen av en ekonomisk politik som inbegriper miljöfrågor och hållbarhetsaspekter, dels att samordna miljöinformation via Institutionella nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet).

Till de uppgifter som motiverar en noga övervakning från Europeiska miljöbyråns sida hör att utvärdera miljösituationen, fastställa miljömässiga trender däribland de sociala och ekonomiska faktorer som miljöpåfrestningar beror på samt att övervaka miljöpolitiken och dess effekter och förutspå framtida trender och problem.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Föredraganden gör vissa iakttagelser och ger vissa rekommendationer som vi anser att Europeiska miljöbyrån bör ta hänsyn till när det gäller budgetförfaranden. I betänkandet belyser man också betydande brister i miljöbyråns urvalsförfaranden, som leder till frågor kring insynen i denna process. Inte minst kan det noteras att man i meddelandena om lediga platser inte angav hur många sökande som högst kunde sättas upp på reservlistorna, vilka frågor som skulle användas under de skriftliga proven samt att intervjuerna inte var fastställda när ansökningarna granskades. Vidare dokumenterades inte urvalskommittéernas beslut tillräckligt, tröskelvärdena för att bli kallad till intervju eller bli uppsatt på reservlistan fastställdes inte i förväg och protokollen var inte fullständiga.

Europeiska miljöbyrån ska ha en viktig roll när det gäller att sammanställa objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om miljön i Europa, och den ska också på ett omsorgsfullt sätt se till att denna information blir lättillgänglig. Dessutom måste miljöbyrån anstränga sig för att kunna garantera bättre samarbete, sammanlänkning och samordning mellan medlemsstaternas behöriga institutioner genom att främja synergier och bättre informationsflöde.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag stöder detta dokument eftersom det ansvariga utskottet beslutat sig för att godkänna avslutandet av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2009. Revisionsrätten har rapporterat att förfarandena för att upprätta budgeten inte var tillräckligt strikta och ledde till ett stort antal budgetöverföringar som påverkade de flesta budgetposterna (motsvarande 8 procent av byråns budget). Den noterar i synnerhet att en del av dessa överföringar ledde till successiva ökningar och minskningar i samma budgetrubriker, medan vissa anslag inte användes utan fördes över till andra budgetposter under året. Jag anser därför att förfarandena för att upprätta budgeten måste bli striktare, eftersom en stor andel av de ekonomiska resurserna kommer från EU-anslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Den finansiella kontrollen av genomförandet av gemenskapsbudgeten sker på tre nivåer: den interna kontrollen inom varje institution, den externa kontrollen av Europeiska revisionsrätten och slutligen parlamentets ansvarsfrihetsförfarande. I och med dagens omröstning beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån 2009. Jag röstade för eftersom den revision som revisionsrätten och budgetkontrollutskottet utförde visar att alla transaktioner som byrån gjort är helt lagliga och korrekta. Dessutom anser jag att byrån utför ett viktigt arbete och välkomnar den senaste tidens försök att göra allmänheten mer delaktig i betydelsefulla miljöfrågor såsom klimatförändringar, biologisk mångfald och förvaltningen av naturresurser.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade ja till att bevilja Europeiska miljöbyrån ansvarsfrihet för budgetgenomförandet. Jag uppmanar dock byrån att före årets slut förbättra precisionen i de uppgifter om uppskattningen av upplupna driftskostnader som de operativa avdelningarna lämnar.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2009 samt byråns svar, röstade jag för det här beslutet som beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) I och med detta beviljas den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån ansvarsfrihet när det gäller genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Genom dagens resolution beviljas den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån ansvarsfrihet när det gäller genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009. Parlamentet välkomnar i synnerhet att byrån på ett pålitligt sätt förser unionens samtliga institutioner, medlemsstaterna och de beslutande organen med oberoende och säker miljöinformation.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Jag röstade för ansvarsfrihetsbeviljandet mot bakgrund av att revisionsrätten förklarat att den uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är lagliga och korrekta. Europeiska miljöbyrån har gjort ett betydelsefullt arbete under de senaste åren genom att tillhandahålla oberoende, tillförlitlig information om miljön, som är en viktig fråga för en stor del av EU:s befolkning, vilket bland annat framgår av årsrapporten från utskottet för framställningar. Jag välkomnar också uppmaningen att revisionsrätten ska göra effektivitetsrevisioner av byrån.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade för det här betänkandet och stöder parlamentets beslut att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag håller med föredraganden om att myndigheten bör stärka planeringen och övervakningen av de budgetprocesser som avser differentierade anslag. Dessutom måste den förbättra sin budgetförvaltning för att minska de höga överförda beloppen. Myndigheten måste också se till att dess råd håller en hög kvalitet och är oberoende för att garantera överensstämmelse med unionens säkerhetsnormer samt vetenskaplig kompetens och oberoende i alla frågor med direkt eller indirekt betydelse för livsmedelssäkerheten och växtskyddet.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. (ES) Jag röstade för det här betänkandet eftersom revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets räkenskaper för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta, och därför att parlamentet den 5 maj 2010 beviljade den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av Efsas budget för budgetåret 2008.

Ett annat skäl till att jag röstade för är att Efsa, förutom att stärka planeringen och övervakningen av sina budgetprocesser, också måste se till att dess råd håller en hög kvalitet och är oberoende för att garantera överensstämmelse med unionens säkerhetsnormer och garantera vetenskaplig kompetens och oberoende i alla frågor med direkt eller indirekt betydelse för livsmedelssäkerheten och växtskyddet.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Vi kan inte blunda för det faktum att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet under tre år i följd – 2006, 2007 och 2008 – förde över en stor del av sina åtaganden för driftsverksamhet. Ännu mer kontroversiellt är det att revisionsrätten rapporterat om svårigheter i genomförandet av arbetsprogrammet för 2009. Mot denna bakgrund anser jag inte att myndigheten ska beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av sin budget eftersom EU:s skattebetalare inte förtjänar att deras pengar går till en myndighet som inte klarar av att infria de åtaganden den gjort.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade för att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av den allmänna budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2009. Detta beror inte bara på att revisionsrätten förklarat att räkenskaperna är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta, utan också på att myndigheten har frigjort vissa medel från sin reserv för att genomföra viktiga projekt för exempelvis it-utveckling, infrastruktur och vetenskapligt samarbete. Jag anser dock att man måste genomföra ytterligare revisioner av hur vissa medel används samtidigt som budgetförvaltningen måste förbättras för att minska den höga nivån av överförda belopp.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jag röstade för betänkandet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2009, eftersom det bidrar till granskningen av hur EU:s institutioner använder sina medel. Jag anser att Efsa ska fortsätta garantera vetenskaplig kompetens och oberoende vilket innebär att det finns ett behov av att vidta åtgärder i fråga om intresseförklaringar för Efsas personal och för experter som arbetar för myndigheten.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Ansvarsområdet för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) täcker alla skeden i produktionen och försörjningen av livsmedel, från primärproduktion till att konsumenterna får sina livsmedel. Dessutom omfattas även djurfodersäkerheten. Myndigheten samlar in information och analyserar nya vetenskapliga framsteg för att kunna upptäcka och bedöma eventuella risker i livsmedelskedjan. Den kan inleda en vetenskaplig utvärdering av vilken fråga som helst som har en direkt eller indirekt betydelse för livsmedelssäkerheten. Detta omfattar även frågor som har att göra med djurens hälsa eller välbefinnande liksom växtskyddet. Livsmedelssäkerheten är ett av de viktigaste kraven och av avgörande betydelse för en marknad med drygt 500 miljoner konsumenter. Därför ställs det oerhört höga krav på professionalism, opartiskhet och resultat vid bedömningen och utvärderingen av en sådan marknad. EU har efterlyst möjligheten att kunna kontrollera livsmedel hela vägen från åker till konsument, men i det sammanhanget är det viktigt att understryka att det återstår mycket att göra.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag stöder det här dokumentet eftersom det ansvariga utskottet beslutat sig för att godkänna avslutandet av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Först vill jag tacka alla som har arbetat med betänkandet och gratulera Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) för sina insatser. Efsa har tillgodosett behovet av att tillhandahålla oberoende råd av hög kvalitet för att garantera överensstämmelse med unionens säkerhetsnormer liksom vetenskaplig kompetens och oberoende i alla frågor med direkt eller indirekt betydelse för livsmedelssäkerheten. Jag måste tyvärr belysa vissa svårigheter som rapporterats av revisionsrätten efter den revision som utfördes under genomförandet av arbetsprogrammet för 2009. Jag instämmer därför i uppmaningen till myndigheten att vidta de åtgärder som krävs för att rätta till dessa brister, som i vilket fall som helst inte påverkat uppfattningen om korrektheten och tillförlitligheten i budgeten för 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, men beklagar att revisionsrätten för tredje året i följd konstaterat att myndigheten blev tvungen att låta de åtaganden för driftsverksamhet som fördes över från föregående år förfalla (19 procent av åtagandena för driftsverksamhet fördes över från 2008, 37 procent fördes över från 2007 och 26 procent fördes över från 2006). Parlamentet uppmanar myndigheten att lösa denna situation och att meddela revisionsrätten vilka åtgärder som vidtagits.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2009 samt myndighetens svar, röstade jag för det här beslutet som beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet när det gäller genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Detta beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet när det gäller genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) I och med dagens resolution beviljar parlamentet ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet när det gäller genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2009. Parlamentet välkomnar att myndigheten i en tabell som bifogades revisionsrättens rapport för 2009 tagit med en jämförelse mellan den verksamhet som utförts under 2008 och 2009, så att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten bättre ska kunna bedöma myndighetens resultat från år till år. Parlamentet anser också att det är positivt att myndigheten har ökat antalet tematiska rapporter och informationsblad.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) I fråga om Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har jag inte följt föredragandens rekommendation att bevilja ansvarsfrihet på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga, eftersom de uppenbara bristerna i budgetförvaltningen helt enkelt är för allvarliga. Internrevisionstjänsten har utfärdat 48 rekommendationer om handläggning av bidrag. Av dessa betraktas 27 till och med som ”kritiska”. Dessutom finns det problem när det gäller intressekonflikter och bristen på insyn.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag stöder det här betänkandet och beviljandet av ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2009. Revisionsrätten anser att centrumets räkenskaper för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag välkomnar centrumets initiativ att driva ett datoriserat nätverk för insamling och utbyte av information som kallas Europeiska nätverket för information om narkotika och narkotikamissbruk. Detta nätverk länkar samman de nationella informationsnätverken på narkotikaområdet, de specialiserade enheterna i medlemsstaterna och informationssystemen vid de internationella organisationer som centrumet samarbetar med. Jag håller med om att centrumet bör överväga att införa ett Gantt-schema i sin planering av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan visa den tid som har lagts ned av varje anställd i ett projekt och främja en metod som är inriktad på att nå resultat. Jag anser också att det är viktigt att centrumet förbättrar planeringen och övervakningen av verksamheterna för att minska antalet överföringar till följande år. Jag välkomnar också centrumets initiativ att överlämna den årliga internrevisionsrapporten från tjänsten för internrevision (IAS) om centrumet till parlamentet eftersom detta är ett exempel på öppenhet och bästa praxis.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. (ES) Jag röstade ja till ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2009. I likhet med tidigare fall har revisionsrätten förklarat att dess räkenskaper är lagliga och korrekta. Det bör beaktas att centrumet beviljades ansvarsfrihet i maj. För mig är centrumets förvaltning av avgörande betydelse, och jag välkomnar Europeiska nätverket för information om narkotika och narkotikamissbruk (Reitox), som länkar samman de nationella informationsnätverken på narkotikaområdet och de specialiserade enheterna och möjliggör utbyte av bästa praxis. Jag ser positivt på att man lämnat en jämförelse mellan verksamheter som utförts under 2009 och 2008, eftersom det har underlättat analysen av verksamhetens ökning.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2009 eftersom centrumet har förvaltat sina resurser klokt och i linje med förväntningarna. Som det framgår av rapporten kan dock förvaltningen fortfarande förbättras, inte minst när det gäller likviditetsförvaltning och överföringsanalys.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Detta kontrollcentrum har en oerhört viktig roll i ett europeiskt sammanhang. Dess uppgift är att tillhandahålla objektiv, tillförlitlig och jämförbar information som skapar förutsättningar för EU och dess medlemsstater att ha ett vidsynt perspektiv på narkotikamissbruk och dess konsekvenser.

Strikta bestämmelser när det gäller information innebär att det finns ett behov av lika strikta villkor för redovisningen. Jag hoppas att kontrollcentrumet inte kommer att avstå från att till fullo och korrekt utföra de uppgifter det tilldelats, och att man kommer att göra det samtidigt som man hanterar sin budget på bästa sätt. Jag hoppas att all information som samlas in kommer att göra det lättare för medlemsstaterna att skapa sig en tydlig bild av orsakerna till och konsekvenserna av detta gissel, och att visa på tänkbara utvägar och lösningar så att drabbade europeiska medborgare kan bli kvitt detta beroende som förstör dem och deras familjer.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag stöder detta dokument eftersom det ansvariga utskottet beslutat sig för att godkänna avslutandet av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2009. Samtidigt var centrumets budget 2,25 procent mindre än 2008 års budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Den finansiella kontrollen av genomförandet av gemenskapsbudgeten görs på tre nivåer: en intern kontroll inom varje institution, en extern kontroll av Europeiska revisionsrätten och slutligen parlamentets ansvarsfrihetsförfarande. I och med dagens omröstning beviljas Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ansvarsfrihet för budgetåret 2009. Jag röstade för på grundval av revisionsrättens rapport, där det framgår att man uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Slutligen välkomnar jag centrumets beslut att driva ett datoriserat nätverk för insamling och utbyte av information som benämns Europeiska nätverket för information om narkotika och narkotikamissbruk. Detta nätverk länkar samman de nationella informationsnätverken på narkotikaområdet, de specialiserade enheterna i medlemsstaterna och informationssystemen vid de internationella organisationer som centrumet samarbetar med.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och välkomnar på så vis att centrumet förbättrat den årliga prognosen för sina likviditetsbehov. Jag noterar också att denna prognos uppdateras kontinuerligt och överlämnas som en styrkande handling till berörd enhet inom kommissionen för att motivera centrumets kvartalsvisa begäran om utbetalning av nästa delbetalning av sitt årliga stöd från unionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2009, samt centrumets svar, röstade jag för detta beslut, som beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk när det gäller genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Detta beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk när det gäller genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) I och med dagens resolution beviljas direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ansvarsfrihet när det gäller genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2009. Parlamentet välkomnar centrumets initiativ att driva ett datoriserat nätverk för insamling och utbyte av information som benämns Europeiska nätverket för information om narkotika och narkotikamissbruk. Vidare noterar parlamentet att detta nätverk länkar samman de nationella informationsnätverken på narkotikaområdet, de specialiserade enheterna i medlemsstaterna och informationssystemen vid de internationella organisationer som centrumet samarbetar med.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. − (DE) Jag röstade ja till ansvarsfrihet. Räkenskaperna för 2009 har bedömts vara rättvisande, och Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) har skött förvaltningen av sin budget på ett föredömligt sätt. Kontrollcentrumet har redan presenterat en tabell som visar en jämförelse mellan budgetåren 2009 och 2008. Denna innehåller inte bara siffror (som visar att medlen minskat med 2,25 procent jämfört med 2008) utan redogör också för vilka åtgärder som genomförts. För att garantera full insyn vill ECNN presentera den fullständiga rapporten från tjänsten för internrevision (IAS).

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade för det här betänkandet och välkomnar parlamentets beslut att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att byråns räkenskaper för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag instämmer i att byrån bör överväga att införa ett Gantt-schema i planeringen av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan visa den tid som har lagts ned av varje medarbetare i ett projekt och främja en metod som är inriktad på att nå resultat. Byrån bör dessutom sammanställa en jämförelse mellan verksamheten under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och verksamheten under föregående budgetår, så att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år till år. Revisionsrätten noterade återigen ett stort antal budgetöverföringar för 2009. Byrån måste därför fortsätta förbättra sin planering och övervakning och på så sätt minska antalet budgetöverföringar. Dessutom måste den vidta åtgärder för att rätta till bristerna i förfarandena för urval av personal, vilka annars riskerar att försämra insynen i rekryteringsförfarandena.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. (ES) Jag röstade för det här betänkandet. Revisionsrätten har förklarat att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Mitt ställningstagande grundar sig på att jag välkomnar antagandet av det femåriga arbetsprogrammet, även om byrån – i enlighet med vad revisionsrätten sagt – måste förbättra sin planering och förvaltning. Utvärderingen av verksamheten är dock positiv.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2009. Trots den tidigare avsaknaden av ett flerårigt arbetsprogram och stor oro över det betydande antalet budgetöverföringar 2008, har byrån visat att man förbättrat sin förvaltning. Revisionsrättens syn på räkenskaperna och de underliggande transaktionerna är överlag positiv.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Miljökatastrofer såsom olyckorna med fartygen Erika och Prestige har belyst behovet av ytterligare insatser på EU-nivå för sjösäkerheten. Byrån, som lämpligt nog finns i Lissabon, har betydande befogenheter på detta område och förtjänar att få stöd i sitt krävande arbete. Byrån måste dock fortsätta förbättra sina rutiner för planering och övervakning.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Till att börja med vill jag gratulera föredraganden, Georgios Stavrakakis, till ett utmärkt arbete. Jag röstade i dag ja till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2009. Jag vill dock uppmärksamma att revisionsrätten påpekat att det gjorts ett stort antal anslagsöverföringar 2009, och jag instämmer således i uppmaningen om att byrån ska fortsätta förbättra sin planering och övervakning och på så sätt minska antalet budgetöverföringar.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), skriftlig. (PL) Jag värdesätter det arbete som Europeiska sjösäkerhetsbyrån uträttar. Jag ser också positivt på att byrån i mars 2010 antog en femårsstrategi, vilket är ett steg i rätt riktning för att förbättra arbetet i framtiden. Därför röstade jag ja till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2009, men uppmanar byrån att ytterligare minska antalet åtaganden som ingås i efterhand (dvs. rättsliga åtaganden som ingicks innan motsvarande åtaganden i budgeten hade gjorts). Dessutom påminner jag byrån om att revisionsrätten sedan 2006 har rapporterat om överträdelser av artikel 62.1 i budgetförordningen, men välkomnar byråns insatser för att förbättra denna situation genom att ordna med särskild utbildning för att undvika att åtaganden ingås i efterhand.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) I och med detta betänkande beviljas Europeiska sjösäkerhetsbyrån ansvarsfrihet för sina räkenskaper för budgetåret 2009.

Eftersom revisionsrätten har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta anser jag att parlamentet ska anta detta betänkande.

Det bör dock betonas att revisionsrätten på nytt påpekat att det gjorts ett stort antal anslagsöverföringar 2009 (49 under 2009, 52 under 2008 och 32 under 2007) och byrån bör därför fortsätta förbättra sin planering och övervakning och på så sätt minska antalet budgetöverföringar.

Dessutom är det önskvärt att byrån i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport tar med en jämförelse mellan verksamheten under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och verksamheten under föregående budgetår, så att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten bättre ska kunna bedöma byråns resultat från ett år till ett annat.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2009, samt byråns svar, röstade jag för det här beslutet som beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån när det gäller genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Detta beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån när det gäller genomförandet av budgeten för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Genom dagens resolution beviljas ansvarsfrihet för direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån när det gäller genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009. Parlamentet välkomnar att revisionsrätten funnit att byråns räkenskaper för 2009 är tillförlitliga och att de transaktioner som ligger till grund för dessa i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), skriftlig.(FR) I och med omröstningen om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2009 har parlamentet bekräftat att byrån har en god förvaltning och att den använder sina anslag för avsedda ändamål. Jag välkomnar denna omröstning, eftersom den bekräftar parlamentets förtroende för byrån, som spelar en mycket viktig roll i övervakningen och kontrollen av Europas hav. Eftersom belastningen på våra havsområden ökar är vi skyldiga att vara oerhört försiktiga med hur de används. Därför är det särskilt glädjande att de förslag som finns i min rapport om hamnstatskontroll från 2008 utgör en viktig grund för Europeiska sjösäkerhetsbyråns arbete. Bland annat hänvisar dessa till fartygskontroller och byråns samordning av olika nationella kontrollsystem. Havet tillhör alla européer och är en del av vårt arv. Genom att främja utbytet av bästa praxis och ständigt bekämpa föroreningar och illegala verksamheter till havs samt förebygga olyckor kommer vi ännu under lång tid framöver att kunna dra nytta av havets utvecklingspotential.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Europeiska sjösäkerhetsbyråns budget minskade på nytt 2009 med 3,8 procent. Till byråns uppgifter hör bland annat hanteringen av frågor om miljökatastrofer till havs, som är av särskilt stor betydelse med tanke på tillståndet i Europas hav. Jag röstade för ansvarsfrihet eftersom de brister som noterades främst gäller förfaranden för urval av personal och rekrytering medan Europeiska revisionsrätten gav ett positivt utlåtande om räkenskaperna för 2009. Bristerna måste dock åtgärdas under 2010 och internrevisionstjänstens ”mycket viktiga” rekommendationer måste genomföras till fullo om ansvarsfrihet ska beviljas 2010.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftig. (LT) Jag stöder detta betänkande och ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2009. Revisionsrätten har funnit att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag håller med föredraganden om att byrån behöver förbättra sina interna kontroller för att se till att förfarandena för kontrakt och upphandling tillämpas korrekt. Byrån bör också regelbundet tillhandahålla information om sina betalningsgångar och de relevanta finansiella och operativa aktörernas ansvar. Det finns fortfarande brister i urvalsförfarandena för personal, vilket äventyrar insynen i dessa förfaranden. Byrån måste åtgärda denna situation och informera parlamentet om vidtagna åtgärder. Slutligen instämmer jag i att byrån bör inrätta efterhandskontroller med hjälp av experter på området.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. (ES) Jag röstade för betänkandet, dels eftersom revisionsrätten uppger att den nått tillräcklig säkerhet om att räkenskaperna för 2009 från Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta, dels eftersom parlamentet den 5 maj 2010 beviljade Enisas verkställande direktör ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för 2008. Jag anser emellertid att öppenheten bör förbättras när det gäller beräkningarna och vem som har ansvaret för projekten, upphandlingsförfaranden och uppföljningen av potentiella regelbrott.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet ansvarsfrihet för 2009, eftersom jag i detta utförliga betänkande har läst om korrektheten i förfarandena och om de särskilda områden där det verkar råda brist på insyn.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Den konkreta kontakten mellan människor minskar samtidigt som användningen av internetplattformar ökar. Därför vore det klokt om EU betraktade cybersäkerhet som något mycket viktigt. Allt större mängder information samlas på internet, och människor använder internet alltmer och på alla möjliga olika sätt i sin vardag. Detta leder till en oerhört mycket större risk för kränkningar av den personliga integriteten och för att en tredje part använder data, information, ljud och bilder på ett olagligt sätt. Revisionsrätten har intygat att räkenskaperna är tillförlitliga men påpekar att ett antal korrigeringar behövs.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), skriftlig. (GA) Europeiska sjösäkerhetsbyrån har sedan den inrättades varit ett synnerligen viktigt stöd för kommissionen och medlemsstaterna, särskilt när det gäller sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag stöder dokumentet eftersom det ansvariga utskottet beslutade att godkänna avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2009. Revisionsrätten konstaterade emellertid brister i upphandlingsförfarandena, framför allt i fråga om en underskattning av budgetbehoven för ett ramkontrakt. Byråns budget för 2009 var 3,5 procent mindre än för 2008. Jag anser att de nuvarande bristerna måste åtgärdas.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Den ekonomiska kontrollen av EU:s budget sker på tre nivåer: genom internkontroll inom varje enskild institution, genom externrevision som utförs av Europeiska revisionsrätten samt genom Europaparlamentets förfarande för beviljande av ansvarsfrihet. Dagens omröstning handlar om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2009, vilket innebär att räkenskaperna avslutas för 2009. Jag röstade ja på grund av att revisionsrätten i sin rapport bekräftar att man uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, samtidigt som jag beklagar att det inte skett några framsteg sedan föregående år när det gäller återbetalningen av 45 000 euro, som är det momsbelopp som byrån inbetalat på förhand till värdmedlemsstatens skattemyndigheter. Byrån uppmanas därför att informera myndigheten för beviljande av ansvarsfrihet när värdmedlemsstaten genomfört denna återbetalning.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Med hänsyn till dels revisionsrättens rapport om årsredovisningen från Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2009, dels Enisas svar, har jag röstat ja till att bevilja Enisas verkställande direktör ansvarsfrihet för genomförandet av Enisas budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Genom detta beslut beviljas verkställande direktören för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Parlamentet beviljar genom dagens resolution verkställande direktören för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009. Parlamentet understryker att revisionsrätten har förklarat att den uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. (DE) Jag röstade inte ja till ansvarsfrihet. De brister som tas upp av internrevisionstjänsten är alltför många och alltför allvarliga. Exempelvis upptäcktes ytterligare brister när området upphandlingar utvärderades på nytt vid Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet. Internrevisionstjänstens 18 rekommendationer för att förbättra byråns tjänster måste genomföras fullständigt och utan dröjsmål. Eftersom byrån har avvisat hela fem av de 18 rekommendationerna, verkar det inte ens finnas en vilja att åtgärda bristerna.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag har röstat för betänkandet och stöder parlamentets beslut att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska järnvägsbyråns budget för budgetåret 2009. Revisionsrätten informerade parlamentet om att den hade uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag håller med föredraganden om att det medför extrakostnader för byrån att utöva sin verksamhet på två platser (Lille och Valenciennes). Jag anser därför att rådet måste ändra det beslut som tvingar byrån att ha två säten. Jag anser att byrån bör lägga fram en jämförelse mellan de verksamheter som utfördes under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och verksamheter som utfördes under föregående budgetår, för att parlamentet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år till år. Jag berömmer byrån för att den efter revisionsrättens kommentarer har infört ett centraliserat system för bokföring av inkommande fakturor. Detta är en nödvändig åtgärd, som garanterar att alla fakturor bokförs i tid och bidrar till att förseningar undviks i behandlingen av betalningarna. Jag välkomnar byråns initiativ att inrätta en internrevisionsfunktion som ska ge stöd och råd åt byråns direktör och ledning beträffande intern kontroll, riskbedömning och internrevision.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. (ES) Jag röstade ja till ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska järnvägsbyråns budget för budgetåret 2009, eftersom parlamentet beviljade dess direktör ansvarsfrihet i maj. Jag instämmer i betänkandet när det gäller att åtgärda problemet med överföringar av anslag mellan budgetår, eftersom de strider mot budgetprincipen om ettårighet. Jag stöder också revisionsrättens iakttagelser om förseningar i upphandlingsförfarandena. Jag är emellertid positiv till att byrån har infört ett centraliserat system för bokföring av inkommande fakturor, vilket är nödvändigt för att fakturahanteringen ska förbättras.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet när det gäller Europeiska järnvägsbyråns allmänna budget för 2009, eftersom rapporten visar att byrån överlag har förvaltat sina resurser väl. Jag håller även med om behovet av att genomföra ett antal förbättringar på området räkenskapsrevision och budgetförvaltning i syfte att minska de överförda och förfallna anslagen, som fortfarande ligger på en alltför hög nivå.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) De stora skillnaderna mellan de nationella bestämmelser som rör teknik och säkerhet är ett problem för den europeiska järnvägssektorn och ett allvarligt hinder för utvecklingen i sektorn. Byrån måste minska dessa skillnader och upprätta gemensamma säkerhetsmål. Att ha två olika huvudkontor medför extrakostnader, som kanske inte borde finnas. Förseningen vid genomförandet av ett antal verksamheter gör att man kan ifrågasätta budgetprincipen om ettårighet, som har orsakat överföringarna av budgetanslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag lade ned min röst om detta dokument, trots att det ansvariga utskottet hade beslutat att godkänna avslutandet av Europeiska järnvägsbyråns räkenskaper för budgetåret 2009. Byråns budget för 2009 var 16,6 procent mindre än budgeten för 2008. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Det är oroväckande med de brister i upphandlingsförfarandena som framkommit i revisionsrättens granskning, dvs. förfallna anslag och förseningar i upphandlingsförfarandena, återkommande förseningar i verkställandet av betalningar och betydande ändringar av arbetsprogrammet under året. Revisionsrätten konstaterade brister i förvaltningen av inventeringen av fasta anläggningstillgångar, men noterar byråns försäkran om att dessa kommer att åtgärdas i räkenskaperna för 2010. Jag anser att osäkerheten om var anläggningstillgångarna finns är ännu ett tecken på de problem och extrakostnader som uppstår till följd av användningen av två arbetsorter. Detta är också anledningen till att jag lade ned min röst.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Genom dagens resolution har parlamentet beviljat ansvarsfrihet för Europeiska järnvägsbyråns direktör för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009. Vid revisionen upptäcktes tyvärr förfallna anslag och förseningar i upphandlingsförfarandena, återkommande förseningar i verkställandet av betalningar och betydande ändringar av arbetsprogrammet under året. Jag anser att sådana problem bör undvikas i framtiden. Därför välkomnar jag att byrån inrättar en internrevisionsfunktion som ska ge stöd och råd åt byråns direktör och ledning när det gäller den interna kontrollen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), skriftlig. (PL) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska järnvägsbyråns budget för budgetåret 2009. Jag anser emellertid att rådet bör vidta åtgärder för att avskaffa en av byråns arbetsorter, eftersom det medför onödiga extrakostnader och byrån inte behöver två arbetsorter för att kunna bedriva sin verksamhet effektivt. Dessutom är det oroväckande att byrån inte har följt tjänsteföreskrifterna och tillämpningsföreskrifterna för dessa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Europeiska järnvägsbyrån för 2009 års budget. Jag beklagar emellertid de brister som revisionsrätten har konstaterat i förvaltningen av inventeringen av fasta tillgångar men noterar byråns försäkran om att dessa kommer att åtgärdas i räkenskaperna för 2010. Osäkerheten om var anläggningstillgångarna finns är ännu ett tecken på de problem och extrakostnader som uppstår till följd av användningen av två arbetsorter.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Mot bakgrund av revisionsrättens rapport om Europeiska järnvägsbyråns räkenskaper för budgetåret 2009 samt byråns svar, har jag röstat ja till beslutet att bevilja ansvarsfrihet för Europeiska järnvägsbyråns direktör för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Genom detta beslut beviljas ansvarsfrihet för Europeiska järnvägsbyråns direktör för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Genom dagens resolution beviljar parlamentet ansvarsfrihet för Europeiska järnvägsbyråns direktör för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009. Parlamentet uttrycker emellertid oro för att revisionsrätten åter har uppmärksammat förfallna anslag och förseningar i upphandlingsförfarandena, återkommande förseningar i verkställandet av betalningar och betydande ändringar av arbetsprogrammet under året.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. (DE) Jag lade ned min röst vid detta tillfälle eftersom jag hade föredragit att skjuta upp ansvarsfriheten. Detta betänkande visar att den årliga verksamhetsrapporten inte innehåller tillräcklig information om planeringen, fördelningen och användningen av personalresurserna. Om man inte kräver någon rapport om de icke använda resurserna och den planerade användningen av resurser förrän nästa år, tar man endast begränsad hänsyn till det återkommande problem som revisionsrätten tagit upp om förfallna anslag och förseningar i upphandlingsförfarandena.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag stöder betänkandet och ansvarsfriheten för genomförandet av

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för budgetåret 2009. Revisionsrätten har informerat parlamentet om att stiftelsens räkenskaper för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag välkomnar stiftelsens avsikt att förbättra prestandan i systemen för yrkesutbildning och att utveckla en gemensam metodik med internationella organisationer och bilaterala givare för att stärka sin roll. Jag anser att stiftelsen måste lägga fram en jämförelse mellan den verksamhet som genomfördes under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och den verksamhet som genomfördes under det föregående budgetåret, för att parlamentet bättre ska kunna bedöma stiftelsens resultat från år till år. Jag håller med föredraganden om att stiftelsen måste utarbeta effektivare budgetförfaranden. Detta skulle bidra till att minska det stora antalet budgetöverföringar. Jag välkomnar också stiftelsens initiativ att förse parlamentet med internrevisionstjänstens årliga internrevisionsrapport om stiftelsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. (ES) Jag röstade för betänkandet, eftersom revisionsrätten förklarar att den har uppnått tillräcklig säkerhet om att Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens (ETF) räkenskaper för 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt eftersom parlamentet den 5 maj 2010 beviljade ansvarsfrihet för ETF:s verkställande direktör i fråga om genomförandet av stiftelsens budget för 2008. Jag instämmer i betänkandet i sin helhet och vill framhålla ETF:s initiativ att förse den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med internrevisionstjänstens årliga internrevisionsrapport. Detta är ett exempel på öppenhet som alla andra byråer bör följa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ansvarsfrihet för 2009, eftersom förvaltningen av räkenskaperna och transaktionerna som helhet var lagliga och korrekta, vilket understryks i betänkandet. Det är emellertid oroväckande att det råder brist på insyn i förfarandet för urval av personal och att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har inlett en undersökning. Jag hoppas att stiftelsen ska vidta lämpliga åtgärder i denna fråga för att förbättra sitt arbetssätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) har som syfte att bidra till att utveckla system för yrkesutbildning genom att stärka samarbetet när det gäller yrkesutbildning och se till att stödet samordnas. ETF:s verksamhet omfattar de kandidatländer som vill ansluta sig till EU, länderna på Västra balkan, i Östeuropa och Centralasien samt partnerländerna kring Medelhavet. Det behövs både försiktighet och noggrannhet vid användningen av de tillgängliga medlen för ändamål som rör yrkesutbildning och som omfattar utvecklingsländer.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. – (LT) Jag röstade ja till detta dokument eftersom det ansvariga utskottet har beslutat godkänna avslutandet av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens räkenskaper för budgetåret 2009. Det är emellertid oroväckande att revisionsrätten konstaterat bristande insyn i förfarandet för urval av personal och att man behövde koppla in Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), som har inlett en undersökning (OF/2009/0370). Stiftelsen måste komma till rätta med alla brister för att åstadkomma ökad insyn och undanröja all eventuell osäkerhet i fråga om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens verksamhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för budgetåret 2009, eftersom revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Det är uppenbart att varje debatt om ansvarsfrihet har sitt särskilda sammanhang, och sammanhanget för dagens debatt är den ekonomiska och finansiella krisen, som har orsakat finansiella och ekonomiska problem för åtskilliga medlemsstater. Trots dessa svårigheter vill jag berömma stiftelsen för att den tänker förbättra prestandan i systemen för yrkesutbildning i stiftelsens partnerländer (Turinprocessen), samtidigt som den ska genomföra en grundlig översyn av sitt förfarande för urval av personal.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade ja till att bevilja Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ansvarsfrihet för dess budget för 2009 och välkomnar stiftelsens initiativ att förse den ansvarsbeviljande myndigheten med internrevisionstjänstens årliga internrevisionsrapport om stiftelsen. Parlamentet anser att detta är ett exempel på öppenhet som alla andra byråer bör följa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) På grundval av revisionsrättens rapport om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens (ETF) årsredovisning för budgetåret 2009 och ETF:s svar har jag röstat ja till att bevilja ansvarsfrihet för ETF:s verkställande direktör för genomförandet av ETF:s budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Genom detta beslut beviljas ansvarsfrihet för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens direktör för genomförandet av stiftelsens budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Ansvarsfrihet har beviljats. Betänkandet innehåller positiva kommentarer om att budgeten för 2009 ger en riktig bild av ekonomin i stiftelsen. Budgeten har minskats med 0,5 procent jämfört med 2008. Ytterligare besparingar skulle kunna åstadkommas genom ökat samarbete med Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop). Yrkesutbildningsstiftelsen hoppas att man vid en grundlig översyn av förfarandena ska komma till rätta med problemet med bristande insyn vid rekryteringen av personal.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jag röstade ja till betänkandet och till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska arbetsmiljöbyråns budget för budgetåret 2009. Revisionsrätten har informerat parlamentet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag håller med föredraganden om att byrån måste lägga fram en jämförelse mellan de verksamheter som utfördes under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och verksamheter som utfördes under föregående budgetår, för att parlamentet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år till år. Jag välkomnar byråns initiativ att inleda framtidsforskning om inverkan på arbetsmiljön av tekniska innovationer inom ”gröna jobb” fram till 2020. Jag anser att byrån måste minska andelen förfallna anslag och informera parlamentet om de åtgärder som vidtas. Byrån måste också ägna särskild uppmärksamhet åt de åtaganden som fortfarande är tillgängliga vid årets slut, så att man kan använda de outnyttjade resurserna för att täcka efterföljande ekonomiska och rättsliga förpliktelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja Europeiska arbetsmiljöbyrån ansvarsfrihet för budgetåret 2009, eftersom jag anser att förvaltningen som helhet kan betraktas vara god trots de brister som revisionsrätten konstaterat i förvaltningen av vissa fonder och i upphandlingsförfarandet. Dessutom stöder jag revisionsrättens kommentarer om behovet av bättre planering och övervakning av verksamheten för att utnyttja de tillgängliga anslagen så effektivt som möjligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jag röstade för betänkandet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2009, eftersom det bidrar till granskningen av hur medlen används i EU-institutionerna. Man bör framhålla effekterna av denna byrås finansiering när det gäller åtgärder för kvinnliga arbetstagares hälsa och säkerhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Denna byrå ansvarar för att tillhandahålla nyttig teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information om hälsa och säkerhet på arbetsplatser till EU-myndigheterna, medlemsstaterna och intresserade parter. Informationen är mycket viktig för att man ska kunna bedöma hälso- och säkerhetsförhållandena på arbetsplatserna i EU samt fastställa bästa metoder på detta område i Europa.

Trots att revisionsrätten har konstaterat att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att byrån varit en effektiv samordnare av nätverket av byråer under ansvarsfrihetsförfarandet för 2009 framhöll föredraganden att byrån inte hade tillhandahållit tillräcklig information för att verksamheten ska kunna jämföras från år till år. Jag anser att denna information är relevant och att man i enlighet med förslaget bör bifoga en tabell till revisionsrättens nästa rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag stöder dokumentet eftersom det ansvariga utskottet har beslutat godkänna avslutandet av Europeiska arbetsmiljöbyråns räkenskaper för budgetåret 2009. Revisionsrätten påpekade ett regelbrott när det gällde ett upphandlingsförfarande (användning av ett ramavtal utöver det värde som fastställts). Byråns budget för 2009 var 15 100 000 euro, vilket är en ökning med 0,6 procent i förhållande till budgeten för 2008. Jag anser att Europeiska arbetsmiljöbyrån måste ta itu med bristerna i upphandlingsförfarandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Med hänsyn till att revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta har jag röstat ja till att bevilja Europeiska arbetsmiljöbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2009. Det är uppenbart att varje debatt om ansvarsfrihet har sitt särskilda sammanhang, och sammanhanget för dagens debatt är den ekonomiska och finansiella krisen, som har orsakat finansiella och ekonomiska problem för åtskilliga medlemsstater. Trots dessa problem vill jag berömma stiftelsen för de framsteg den har gjort, trots några misstag, och för dess effektiva arbete som samordnare för nätverket av byråer under ansvarsfrihetsförfarandet för 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Jag välkomnar byråns initiativ att förse den ansvarsbeviljande myndigheten med internrevisionstjänstens årliga internrevisionsrapport. Jag berömmer byrån för de betydande framstegen i detta hänseende. Parlamentet konstaterar att alla ”mycket viktiga” rekommendationer som utfärdades av internrevisionstjänsten till byrån genomfördes och slutfördes på ett adekvat sätt, med undantag av rekommendationen om godkännande av redovisningssystemen som nedgraderades till ”viktig” till följd av att den delvis genomförts. Parlamentet uppmanar därför byråns räkenskapsförare att beskriva de metoder som använts för att godkänna redovisningssystemet. Dessutom stöder parlamentet idén om att utveckla ett samarbete inom det befintliga nätverket mellan byråernas räkenskapsförare för att komma fram till gemensamma krav och metoder för godkännande av redovisningssystemen i byråerna.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) På grundval av revisionsrättens rapport om Europeiska arbetsmiljöbyråns årsredovisning för budgetåret 2009 och byråns svar har jag röstat ja till att bevilja ansvarsfrihet för Europeiska arbetsmiljöbyråns direktör för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Genom detta beslut beviljas ansvarsfrihet för Europeiska arbetsmiljöbyråns direktör för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Genom dagens resolution beviljas ansvarsfrihet för Europeiska arbetsmiljöbyråns direktör för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009. Parlamentet välkomnar byråns initiativ att inleda framtidsforskning om inverkan på arbetsmiljön av tekniska innovationer inom ”gröna jobb” fram till 2020. Parlamentet noterar också att uppgifter insamlades om arbetsmiljön på kvinnors arbetsplatser.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. (DE) Ansvarsfrihet har beviljats. Europeiska arbetsmiljöbyrån företräder både arbetsgivare och arbetstagare och ger råd till företag om enkla och effektiva sätt att förbättra arbetsförhållandena. Samma byrå kämpar nu med brister när det gäller såväl upphandling som budgetprincipen om ettårighet. Samtidigt har byrån redan försäkrat att den ska ägna särskild uppmärksamhet åt att lösa dessa problem. Dessutom säkerställer den största möjliga öppenhet genom att lämna ut internrevisionstjänstens årliga internrevisionsrapport.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jag röstade för betänkandet och stöder beviljandet av ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2009. Revisionsrätten har informerat parlamentet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Byrån har inte någon egen budget utan ingår i praktiken i kommissionen. Jag håller med föredraganden om att denna situation strider mot byråns stadgar, och det finns anledning att överväga om byrån behöver finnas kvar i sin nuvarande form och organisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja Euratoms försörjningsbyrå ansvarsfrihet för 2009, eftersom byrån har skött sin ekonomi korrekt och noggrant. Jag anser dock att byråns juridiska form behöver ändras, eftersom den fortfarande ingår i kommissionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) verkar inom områden som rör kärnenergi, särskilt forskning, och utarbetar riktlinjer för säker och fredlig användning av kärnenergi. Syftet med att inrätta Euratoms försörjningsbyrå var att se till att EU får regelbunden och rättvis tillgång till malmer, råvaror och speciella klyvbara material. Trots den senaste tidens oro med anledning av olyckan vid anläggningen i Fukushima ingår kärnenergi i den europeiska energimixen. Tillgången till de olika materialen är en förutsättning för att byrån ska nå sina mål och för att Euratom ska vara verksamt.

Föredraganden har bekräftat att byrån faktiskt ingår i Euratom och inte har någon egen budget, vilket ger anledning att överväga om det är ändamålsenligt att byrån är organiserad på detta sätt. Jag har inte tillräcklig information för att ta ställning, men jag anser att man bör välja den lösning som kostar minst för EU, som är effektivast och som ger störst öppenhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), skriftlig.(FR) Euratom har en budget på 5,5 miljarder euro, medan budgeten för förnybara energikällor är 1,2 miljarder euro. Därför säger jag i princip nej till att bevilja ansvarsfrihet för förvaltningen av Euratom. Det är dags att vända utvecklingen, och jag har därför lagt ned min röst om detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Jag vill börja med att tacka föredraganden för ett utmärkt arbete. Som vi vet sker den finansiella kontrollen av genomförandet av EU:s budget på tre nivåer: genom internkontroll inom varje enskild institution, genom externrevision som utförs av Europeiska revisionsrätten samt genom Europaparlamentets förfarande för beviljande av ansvarsfrihet. Genom dagens omröstning avslutas det finansiella kontrollförfarandet genom att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av 2009 års budget för Euratoms försörjningsbyrå, vars räkenskaper har bedömts som lagliga och tillförlitliga.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Euratoms försörjningsbyrå. Med detta noterar jag att byrån inte fick några bidrag för att finansiera sin verksamhet. Kommissionen betalade alla byråns kostnader för genomförandet av budgeten för 2009. Så har det varit sedan byrån inrättades 2008. Byrån har inte någon egen budget utan ingår i praktiken i kommissionen. Detta ger anledning att överväga om byrån behöver finnas kvar i sin nuvarande form och organisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Mot bakgrund av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2009 samt byråns svar röstade jag ja till att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören för Euratoms försörjningsbyrå för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Genom detta beslut beviljas ansvarsfrihet för verkställande direktören för Euratoms försörjningsbyrå för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Genom dagens resolution beviljas ansvarsfrihet för verkställande direktören för Euratoms försörjningsbyrå för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009. Parlamentet understryker att revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. (DE) Jag lade ned min röst när det gäller att bevilja ansvarsfrihet för Euratoms försörjningsbyrå, som har i uppgift att se till att EU får tillgång till klyvbara material (vilket även omfattar eventuell lagring). Enligt betänkandet är byråns nuvarande organisation och juridiska form inkonsekventa. Det ger anledning att överväga om byrån behöver finnas kvar i sin nuvarande form och organisation. Jag önskar att man hade rett ut denna fråga, särskilt med tanke på den omvärdering av kärnenergin som pågår i hela Europa.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jag röstade ja till betänkandet och till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2009. Revisionsrätten har informerat parlamentet om att institutets räkenskaper för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag välkomnar institutets avsikt att lägga fram en jämförelse mellan den verksamhet som genomfördes under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och verksamheten under det föregående budgetåret. Det gör att parlamentet bättre kan bedöma institutets resultat från år till år. Jag anser att institutet bör ha stor nytta av sin utvärdering av arbetsprogrammet för åren 2005–2008. Denna utvärdering ger värdefulla lärdomar och rekommendationer avseende de utmaningar som institutet kommer att möta under sin kommande programplaneringsfas. Jag håller med föredraganden om att institutet måste utveckla sitt prestationskontrollsystem (Eurofound Performance Monitoring System) ytterligare, så att resultaten av prestationskontrollen kan ingå i underlaget för ledningens beslut och för planeringen. Jag anser också att institutet måste vidta åtgärder för att förbättra sina förfaranden för utvärdering och granskning på området upphandling, så att man undviker att upprepa de fel och den inkonsekvens i utvärderingen som upptäcktes av revisionsrätten. Institutet måste även se till att medlen inte används förrän anslagen är beviljade.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för 2009 års budget, eftersom revisionsrättens revision av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna visar att institutet har utfört sina uppgifter på ett korrekt och insynsvänligt sätt samt inom angiven tidsram. Det har visserligen konstaterats vissa svagheter i rekryterings- och upphandlingsförfarandena, men jag är ändå övertygad om att man har goda förutsättningar att förbättra detta i framtiden och att institutet är angeläget om att genomföra förbättringarna.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jag röstade ja till betänkandet om ansvarsfrihet för budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2009, eftersom det bidrar till granskningen av hur EU:s institutioner använder sina medel. Revisionsrätten har visserligen förklarat att verksamheten är laglig och korrekt när det gäller räkenskaperna, men man bör ändå påpeka att den preliminära redovisning som Eurofound lade fram innehöll allvarliga brister. I framtiden bör Eurofound genom ytterligare utbildning och satsningar se till att förfarandena i samband med räkenskapsårets slut genomförs korrekt och att tidsfristerna för när bokslutet ska läggas fram respekteras.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) är ett tredelat EU-organ som inrättades 1975 i syfte att bidra till att planera och förverkliga bättre levnads- och arbetsvillkor i Europa. Närmare bestämt har institutet i uppgift att utvärdera och analysera levnads- och arbetsvillkor, att ge expertyttranden och råd till de viktigaste aktörerna inom EU:s socialpolitik, att bidra till bättre livskvalitet och att ge information om utveckling och tendenser, särskilt sådana som leder till förändringar.

Föredraganden har uttryckt oro över bristande insyn i Eurofounds förvaltning av personalresurser, och övriga medlemmar i budgetkontrollutskottet höll med om detta problem. Jag tycker att det vore en fördel om dessa oklarheter reddes ut.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. – (LT) Jag stöder detta dokument, eftersom det ansvariga utskottet har beslutat att godkänna avslutandet av räkenskaperna för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2009. Institutets budget för 2009 var 20 200 000 euro, vilket är en minskning med 3,8 procent jämfört med budgetåret 2008. Revisionsrätten upptäckte emellertid fel och anomalier i utvärderingen av ett öppet förfarande för kontraktstilldelning, vilket påverkade förfarandets kvalitet. Institutet måste därför vidta åtgärder för att förbättra sina förfaranden för utvärdering och granskning, så att sådana misstag kan undvikas i framtiden. Det är beklagligt att revisionsrätten varit tvungen att anmärka på institutets redovisning, och särskilt att den preliminära redovisning som institutet lade fram innehöll allvarliga brister, vilket visade på stora svagheter i institutets ekonomiförvaltning. Jag anser att institutet måste ta hänsyn till de iakttagelser som gjorts och den oro som uttryckts och vidta lämpliga åtgärder.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Både revisionsrätten och budgetkontrollutskottet lade fram ett positivt yttrande om genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2009. Mot denna bakgrund har parlamentet i dag röstat ja till att bevilja ansvarsfrihet för budgetåret 2009. Jag anser dock att det är viktigt att framhålla att revisionsrätten upptäckt vissa fel och anomalier i utvärderingen av ett öppet förfarande för kontraktstilldelning, vilket påverkade förfarandets kvalitet. Därför instämmer jag i uppmaningen till Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor att vidta åtgärder för att förbättra sina förfaranden för utvärdering och granskning.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, men uppmanar institutet att se till att anslagen görs tillgängliga först när motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål har mottagits. Revisionsrätten konstaterade faktiskt att institutets budget inte hade några särskilda rubriker för de olika program som finansierades med inkomster avsatta för särskilda ändamål (artikel 19). Dessutom ingick institutet åtaganden för 184 000 euro inom ramen för ett program som finansierades med inkomster för särskilda ändamål, trots att institutets inkomster för särskilda ändamål bara var 29 000 euro. Jag beklagar att revisionsrätten varit tvungen att anmärka på institutets redovisning, och särskilt att den preliminära redovisning som institutet lade fram innehöll allvarliga brister, vilket visade på stora svagheter i institutets ekonomiförvaltning. Parlamentet välkomnar att institutet meddelat att man genom ytterligare utbildning och satsningar kommer att se till att genomförandet av förfarandena i samband med räkenskapsårets slut blir korrekt och att tidsfristerna för när bokslutet ska läggas fram respekteras.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Genom detta beslut beviljas direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Genom denna resolution beviljas direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2009. Parlamentet noterar att revisionsrätten har upptäckt fel och anomalier i utvärderingen av ett öppet förfarande för kontraktstilldelning, vilket har påverkat förfarandets kvalitet. Parlamentet uppmanar därför institutet att vidta åtgärder för att förbättra sina förfaranden för utvärdering och granskning, så att sådana misstag kan undvikas i framtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. (DE) Jag lade ned min röst när det gäller ansvarsfrihet för detta. I betänkandet räknar man upp ett antal brister men hänvisar samtidigt till att Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor har lovat att komma till rätta med dessa på ett effektivt sätt. Detta bör välkomnas, men med tanke på att bristerna är allvarliga (brister i rekryteringen konstaterades redan 2006, och den preliminära redovisning som lades fram inför revisionsrätten innehöll allvarliga fel som berodde på svagheter i ekonomiförvaltningen) kan man inte rösta ja till ansvarsfrihet. Kvalificerad personal bör utföra en genomgående granskning av institutet i Dublin, och vi bör inte rösta ja till ansvarsfrihet förrän man gjort de ändringar som krävs i enlighet med denna granskning.

 
  
  

Betänkande: Giorgios Stavrakakis (A7-0133/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade ja till betänkandet och till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att Eurojusts räkenskaper för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag välkomnar byråns initiativ att ta med centrala resultatindikatorer i 2010 års enhetsplaner. Jag håller med föredraganden om att byrån måste informera parlamentet om dessa centrala indikatorer och deras kopplingar till Eurojusts mål, budget och årliga arbetsprogram. I och med att dessa indikatorer kopplas till Eurojusts mål, budget och årliga arbetsprogram får berörda parter bättre möjligheter att utvärdera Eurojusts resultat. Parlamentet noterar att revisionsrätten inte har kommenterat nivån på överföringar och annulleringar av anslag för 2009. Jag välkomnar byråns åtgärder för att uppskatta marknadsvärdet av produkterna eller tjänsterna i fråga innan ett upphandlingsförfarande inleds.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja Eurojust ansvarsfrihet för 2009, eftersom rapporten visar att byrån har förvaltat sina resurser synnerligen bra och även har gjort det med mycket stor öppenhet då man förklarar sin finansiella ställning med hjälp av ett flertal indikatorer. Jag beklagar emellertid att revisionsrätten varit tvungen att återigen anmärka på förfarandena för offentlig upphandling och rekrytering. Byrån har ännu inte tagit itu med eller löst dessa problem på lämpligt sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Eurojust är ett EU-organ som hjälper utredare och företrädare för de allmänna åklagarmyndigheterna i EU att samarbeta i kampen mot gränsöverskridande brottslighet. Byrån har en central roll för informationsutbytet och i utlämningsärenden. Eftersom det rör sig om särskilt viktiga och känsliga frågor behöver Eurojust ha tillräckliga medel för att hantera dem effektivt, även om det är uppenbart att medlen aldrig kan bli tillräckliga när man har att göra med rättvisa och brottsbekämpning.

Huvudproblemet för Eurojust verkar vara förvaltningen av personalresurser. Andelen lediga tjänster vid Eurojust är 24 procent, och flera chefstjänster är tillfälligt tillsatta med befintlig personal. Detta ger anledning till oro över kontinuiteten och effektiviteten i Eurojusts verksamhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag lade ned min röst i fråga om detta dokument, trots att det ansvariga utskottet har beslutat godkänna avslutandet av Eurojusts räkenskaper för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag lade ned min röst eftersom revisionsrätten återigen har konstaterat brister i upphandlingsförfarandena, i likhet med de senaste tre åren. Revisionsrätten har ännu en gång konstaterat brister i planeringen och genomförandet av rekryteringsförfaranden, trots att bidraget till byrån under 2009 var 6,4 procent högre än under 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Den finansiella kontrollen av genomförandet av EU:s budget sker på tre nivåer: genom internkontroll inom varje enskild institution, genom externrevision som utförs av Europeiska revisionsrätten samt genom Europaparlamentets förfarande för beviljande av ansvarsfrihet. Genom dagens omröstning beviljas Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009. Jag röstade ja eftersom revisionsrätten efter sin och budgetkontrollutskottets granskning har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Eurojust och berömmer byrån för åtgärderna för att uppskatta marknadsvärdet av produkterna eller tjänsterna i fråga innan ett upphandlingsförfarande inleds. Jag anser att detta initiativ är en viktig metod som andra byråer bör följa. Dessutom välkomnar jag byråns årliga upphandlingsplan för 2009, som innebar stor hjälp för Eurojusts enheter och avdelningar att sköta sina upphandlingar. Dessa initiativ förbättrar utanordnarens handledning och kontroll.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Genom detta beslut beviljas direktören för Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Genom dagens resolution beviljar parlamentet ansvarsfrihet för verkställande direktören vid Eurojust för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009. Parlamentet välkomnar att revisionsrätten inte kommenterar nivån på överföringar och annulleringar av anslag för 2009 och att ansvarsfriheten för genomförandet av Eurojusts budget i högre grad ska baseras på Eurojusts resultat under året.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. (DE) Jag röstade nej till att bevilja ansvarsfrihet. Det främsta skälet är att byrån enligt betänkandet endast har genomfört fyra av de 26 rekommendationer som internrevisionstjänsten gjorde 2008 samt att genomförandet av 15 av de övriga rekommendationerna redan är mer än ett år försenade. Byrån måste omedelbart komma till rätta med denna situation för att vi ska kunna bevilja ansvarsfrihet.

 
  
  

Betänkande: Giorgios Stavrakakis (A7-0145/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade ja till detta dokument och till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att byråns räkenskaper för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I juni 2009 antog byråns styrelse en flerårig plan för perioden 2010–2013 för att byrån ska kunna planera sin verksamhet och mer effektivt bedöma riskerna i denna. Jag välkomnar byråns initiativ att under 2009 införa ett resultathanteringssystem (Frontex Performance Management System) i syfte att bättre informera byråns styrelse genom att tillhandahålla uppgifter om den inverkan som byråns verksamheter haft. Jag håller också med föredraganden om att byrån måste förbättra sin finansiella förvaltning när det gäller ersättningar av vissa medlemsstaters kostnader genom att tillsammans med dessa medlemsstater fastställa orsakerna till problemet, så att man i samarbete med dem kan finna lämpliga lösningar.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för 2009 för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), eftersom byråns räkenskaper och transaktioner vid analysen har visat sig vara positiva, korrekta och lagliga, vilket också anges i betänkandet. Jag måste emellertid instämma i betänkandet där man påpekar att byrån bör förbättra sin finansiella förvaltning med anledning av ett antal brister, förfaranden som saknar insyn och överföringar som upptäckts i budgeten.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) har i uppgift att stödja medlemsstaterna vid utbildningen av gränsvakter, vilket även omfattar att fastställa gemensamma utbildningsriktlinjer, göra riskbedömningar, övervaka forskningsframstegen inom området kontroll och övervakning av yttre gränser, erbjuda förbättrad operativ och teknisk hjälp till medlemsstater som behöver det vid sina yttre gränser och ge medlemsstaterna det stöd som behövs i fråga om massavvisningar.

Det ökade migrationstrycket på unionens gränser och behovet av samordning mellan medlemsstaterna är goda skäl att förse Frontex med tillräckliga medel för att utföra sina uppgifter. Jag delar emellertid föredragandens oro över revisionsrättens anmärkning om att kostnaderna för förhandsfinansieringen till gränsmyndigheterna hade redovisats 27 procent för högt och att förskott betalats ut med för höga belopp.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag lade ned min röst om detta dokument, trots att det ansvariga utskottet har beslutat att godkänna avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag lade ned min röst eftersom parlamentet oroar sig över att revisionsrätten har rapporterat om överförda anslag som den redan påpekat i sina årsrapporter för 2006, 2007 och 2008, och beklagar i synnerhet den höga nivån på överförda och förfallna anslag sedan 2006. Revisionsrätten rapporterar också för andra året i rad att byrån har betalat ut belopp på grundval av unilaterala bidragsbeslut som undertecknats enbart av byrån, trots att denna typ av instrument inte nämns i gällande bestämmelser. Revisionsrätten rapporterar att kostnaderna för förhandsfinansieringen till gränsmyndigheterna har redovisats 27 procent för högt i de åtta fall som granskats. När det gäller de verksamheter som avslutades 2009 måste mer än 40 återbetalningskrav utfärdas för att förskott som betalats ut med för höga belopp skulle återvinnas. Byråns budget för 2009 var nästan 28 procent större jämfört med föregående år. Jag anser att byrån måste ta hänsyn till de iakttagelser som gjorts och den oro som uttryckts och vidta lämpliga åtgärder.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Den finansiella kontrollen av genomförandet av EU:s budget sker på tre nivåer: genom internkontroll inom varje enskild institution, genom externrevision som utförs av Europeiska revisionsrätten samt genom Europaparlamentets förfarande för beviljande av ansvarsfrihet. Jag röstade för att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av Frontex budget för budgetåret 2009, eftersom revisionsrättens och budgetkontrollutskottets granskningar har visat att alla byråns transaktioner var helt lagliga och korrekta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för Frontex, men uppmärksammar att revisionsrätten för andra året i rad rapporterar att byrån har betalat ut belopp på grundval av unilaterala bidragsbeslut som undertecknats enbart av byrån, trots att denna typ av instrument inte nämns i gällande bestämmelser. Jag noterar att det belopp som betalades ut 2009 var över 28 000 000 euro och beloppet för 2008 var 17 000 000 euro. Jag välkomnar emellertid byråns initiativ att som svar på revisionsrättens anmärkning underteckna ett ramavtal om partnerskap med medlemsstaternas gränsmyndigheter.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Genom detta beslut beviljar parlamentet ansvarsfrihet för verkställande direktören vid Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser när det gäller genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Genom dagens resolution beviljar parlamentet ansvarsfrihet för verkställande direktören vid Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser när det gäller genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009. Parlamentet understryker att revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Parlamentet uppmanar byrån att förbättra sin finansiella förvaltning när det gäller ersättningar av vissa medlemsstaters kostnader genom att tillsammans med dessa medlemsstater fastställa orsakerna till problemet, så att man i samarbete med dem kan finna lämpliga lösningar.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), skriftlig. (EL) På grund av ökad immigration måste Frontex ha en aktiv roll när det gäller att övervaka de europeiska gränserna. Enligt Frontex kommer 95 procent av de olagliga invandrarna in i EU via Grekland. Att avvisa en olaglig invandrare kostar 6 500 euro, och enligt Dublin II-förordningen är det inreselandet som ansvarar för avvisningen. Medlemsstaterna vid EU:s yttre gränser upplever ett migrationstryck och har blivit till ”invandringsläger” på vägen in i Europa. Vi måste stödja Frontex både finansiellt och operationellt och göra EU:s yttre gränser säkrare. Vi behöver också en mekanism för att fördela det totala antalet invandrare mellan alla medlemsstater.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), skriftlig.(FR) Genom omröstningen om ansvarsfrihet för denna budget godkänns slutgiltigt utgiftsökningen i den europeiska byrån Frontex för uppgiften att kontrollera våra yttre gränser. Denna avsevärda ökning i budgeten mellan 2006 och 2009 var både nödvändig och berättigad. Skälet till ökningen var behovet av att stärka samordningen mellan medlemsstaterna i kampen mot olaglig invandring. Frontex är en symbol för EU:s invandringspolitik och måste se till att budgetmedlen används till konkreta åtgärder för att kontrollera migrationsströmmarna. I samband med detta välkomnar jag att byrån tänker införa ett resultathanteringssystem som gör byråns verksamheter mer synliga. Detta resultatinriktade system gör det lättare att jämföra och utvärdera verksamheter över tid. Denna ja-röst är alltså enligt min uppfattning ett kraftfullt politiskt budskap från parlamentet för att främja EU:s invandringspolitik som utarbetades under det franska ordförandeskapet. Gränssäkerhet var tidigare varje medlemsstats ansvar men hanteras nu på EU-nivå. Detta delade ansvar för gränserna ger ett mycket viktigt skydd som gör det möjligt att fullt ut tillämpa en av EU:s grundläggande friheter, nämligen rörelsefrihet för personer inom Schengenområdet.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. (DE) Jag lade ned min röst. Räkenskaperna för budgetåret 2009 har förklarats tillförlitliga i alla viktiga avseenden. Frontex har dessutom inlett nya initiativ för att analysera sina åtgärder, bland annat åtgärdernas effekter, och för att förbättra insynen och objektiviteten vid personalrekryteringen. Revisionsrätten påpekade dock återigen brister under 2009 som man redan har påpekat varje år sedan 2006. Det är oacceptabelt att byrån åter har misslyckats med att åtgärda och komma till rätta med bristerna.

 
  
  

Betänkande: Giorgios Stavrakakis (A7-0103/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade ja till betänkandet och till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag välkomnar att de flesta verksamheter och tillgångar kopplade till programmen Egnos och Galileo fördes över till kommissionen i december 2009. I den slutliga budgeten för 2009 saknades information om myndighetens inkomster. Brister upptäcktes också i urvalsförfarandena för personal. Myndigheten måste komma till rätta med dessa brister och informera parlamentet i enlighet med gällande bestämmelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för 2009 års budget för tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet, eftersom räkenskaperna är välskötta och de siffror som tillhandahållits bedöms som tillförlitliga. Vissa felaktigheter kvarstår emellertid inom personalförvaltningen, särskilt i fråga om urvalsförfarandena för personal, där det anses råda brist på insyn. Jag hoppas därför att ovannämnda myndighet ska sträva efter förbättringar på detta område.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet har i uppgift att säkerställa att alla offentliga intressen tillvaratas inom de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (GNSS) och att fungera som regelgivande myndighet för dem. Behörigheten för samriskprojektet Galileo, som löpte ut den 31 december 2006, överfördes till denna myndighet från och med den 1 januari 2007. Myndigheten har tillfälligt sitt säte i Bryssel, och den har enligt förordningen bland annat följande uppgifter som för närvarande är föremål för översyn: att förvalta kontraktet med den aktör som driver Egnos (European Geostationary Navigation Overlay Service) – en uppgift som övertagits från samriskprojektet Galieo; att samordna medlemsstaternas åtgärder när det gäller de frekvenser som behövs för att systemet ska fungera; att samarbeta med kommissionen om att utarbeta förslag i samband med programmet; att modernisera systemet; att ansvara för alla aspekter i samband med skydd och säkerhet i systemet; att verka som europeisk myndighet för godkännande av GNSS-systemets säkerhet; att leda den forskningsverksamhet som krävs för att utveckla och främja de europeiska GNSS-programmen.

Listan över ansvarsområden visar att tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet har fått en mycket viktig roll, vilket ökar kraven på att myndigheten ska hålla sin verksamhet och sina utgifter inom den fastställda budgetens ramar samt följa reglerna för genomförandet av budgeten.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag lade ned min röst om detta dokument, trots att det ansvariga utskottet har beslutat godkänna avslutandet av räkenskaperna för tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2009. Myndighetens budget för 2009 var 44 400 000 euro, vilket var en minskning med 64 procent jämfört med budgetåret 2008. Jag lade ned min röst eftersom parlamentet beklagar bristerna i urvalsförfarandena för personal, vilka äventyrar öppenheten i dessa förfaranden. Insynen i förfarandena måste öka, så att man i framtiden kan undanröja ovissheten kring myndighetens verksamhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Genom detta beslut beviljar parlamentet ansvarsfrihet för verkställande direktören vid tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet när det gäller genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2009. Jag röstade ja på grund av att revisionsrätten och budgetkontrollutskottet i sina rapporter och utvärderingar förklarar att de har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet, eftersom revisionsrätten har förklarat att den uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Genom detta beslut beviljar parlamentet ansvarsfrihet för verkställande direktören vid tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet när det gäller genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Genom dagens resolution beviljar parlamentet ansvarsfrihet för verkställande direktören vid tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet när det gäller genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2009. Parlamentet beklagar bristerna i urvalsförfarandena för personal, vilka ofta äventyrar insynen i dessa förfaranden. Parlamentet noterar också att den slutliga budget som myndigheten offentliggjorde den 31 mars 2010 inte återspeglade den slutliga budgeten för 2009, som hade godkänts av styrelsen, och inte heller omfattade myndighetens inkomster. Parlamentet uppmanar därför bestämt myndigheten att åtgärda situationen och informera den ansvarsbeviljande myndigheten om förändringarna.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade ja till detta dokument och till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att det gemensamma företagets räkenskaper för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Det gemensamma företaget befinner sig i ett inledningsskede och hade inte fullt ut infört sina system för internkontroll och ekonomisk redovisning vid utgången av 2009. Dessa system måste omedelbart införas fullt ut. Under 2009 var utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena 81 respektive 20 procent. Jag håller med föredraganden om att det gemensamma företaget fortfarande är i ett inledningsskede och har därför förståelse för att utnyttjandegraden för betalningsbemyndigandena är relativt låg. Med hänsyn till budgetens omfattning och det gemensamma företagets komplexa uppgifter anser jag dessutom att företaget bör överväga att inrätta en revisionskommitté som skulle rapportera direkt till styrelsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2009, eftersom företaget har skött sin ekonomi synnerligen väl med tanke på att det fortfarande befinner sig i ett inledningsskede. Jag bedömer därför att det gemensamma företaget kan genomföra förbättringar i framtiden och komma till rätta med de brister som påpekas i räkenskaperna för detta budgetår.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Det gemensamma företaget Artemis kommer att införa ett gemensamt teknikinitiativ på området inbyggda datorsystem. Detta partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn syftar i grunden till att stödja samfinansieringen av forskningsinitiativ på EU-nivå samt till att förbättra samarbetet mellan de olika aktörerna i sektorn. Som föredraganden helt riktigt påpekar inrättades företaget för att fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelteknik för inbyggda datorsystem inom olika tillämpningsområden i syfte att stärka den europeiska konkurrenskraften och hållbarheten och möjliggöra framväxten av nya marknader och samhälleliga tillämpningar. Företaget ligger ännu i sin linda, och vi har stora förväntningar på dess framtida resultat och stora förhoppningar om att det ska vara värt investeringarna.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag stöder detta dokument eftersom det ansvariga utskottet har beslutat godkänna avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I det gemensamma företagets slutliga budget för 2009 uppgick åtagandebemyndigandena till 46 000 000 euro och betalningsbemyndigandena till 8 000 000 euro. Utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 81 respektive 20 procent. Jag bedömer att det gemensamma företaget fortfarande är i ett inledningsskede och har därför förståelse för att utnyttjandegraden för betalningsbemyndigandena är relativt låg.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Både revisionsrätten och budgetkontrollutskottet har lagt fram ett positivt yttrande om genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2009. Parlamentet har i dag därför röstat ja till att bevilja ansvarsfrihet för budgetåret 2009. De granskningar som har utförts visar att det gemensamma företagets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Jag anser emellertid att det gemensamma företaget bör följa uppmaningen om att dels förbättra sin dokumentation av IT-processer och IT-verksamhet samt kartläggning av IT-risker, dels utarbeta en kontinuitetsplan för verksamheten och utveckla uppgiftsskyddspolicy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för det gemensamma företaget Artemis, men med hänsyn till budgetens omfattning och det gemensamma företagets komplexa uppgifter anser jag dock att företaget bör överväga att inrätta en revisionskommitté som skulle rapportera direkt till styrelsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Genom detta beslut beviljas ansvarsfrihet för det gemensamma företaget Artemis verkställande direktör för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Genom denna resolution beviljar parlamentet ansvarsfrihet för det gemensamma företaget Artemis verkställande direktör för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för budgetåret 2009. Parlamentet understryker att det gemensamma företaget bildades i december 2007 för att fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelteknik för inbyggda datorsystem inom olika tillämpningsområden i syfte att stärka den europeiska konkurrenskraften och hållbarheten och möjliggöra framväxten av nya marknader och samhälleliga tillämpningar.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade ja till betänkandet och till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Det gemensamma företaget befinner sig i ett inledningsskede och hade inte fullt ut infört sina system för internkontroll och ekonomisk redovisning vid utgången av 2009. Dessa system måste införas fullt ut. Jag håller med föredraganden om att det gemensamma företaget, med hänsyn till budgetens omfattning och de komplexa uppgifterna, bör överväga att inrätta en revisionskommitté som skulle rapportera direkt till styrelsen. Jag anser också att det gemensamma företaget måste utveckla ytterligare bestämmelser om medlemskap och samfinansiering. Jag hoppas att det gemensamma företaget Clean Sky i framtiden ska påskynda utveckling, validering och demonstration av miljövänlig lufttransportteknik i EU så att denna ska kunna utnyttjas så snart som möjligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. (BG) Som förklaring till att jag röstar nej till ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2009 vill jag framföra några kommentarer till hur detta företag fungerar. För det första har man på hela den tid som gått sedan det gemensamma företaget inrättades 2007 inte ingått något avtal med Belgien om kontorsutrymmen, privilegier och immunitet eller annat stöd. Hur ska ett företag kunna fungera ordentligt utan att dessa grundläggande behov garanteras? Det är ingen överraskning att den forskningsverksamhet som förhandsfinansierades 2008 inte fullt ut genomfördes under 2009 och att endast 65 procent av förhandsfinansieringen utnyttjades. Det mest oroväckande är emellertid att det gemensamma företaget ännu inte fullt ut har infört sina system för internkontroll och ekonomisk redovisning, vilket äventyrar insynen i hur de europeiska skattebetalarnas pengar används.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för 2009 års budget för det gemensamma företaget Clean Sky. Visserligen har ett antal brister i företagets budget påpekats, men företaget befinner sig fortfarande i ett inledningsskede och jag bedömer att vi kan lita på att företaget förbättrar genomförandet av kontroller i framtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Det gemensamma företaget Clean Sky inrättades för att påskynda utveckling, validering och demonstration av miljövänlig lufttransportteknik i EU så att denna ska kunna utnyttjas så snart som möjligt. Precis som det gemensamma företaget Artemis befinner sig Clean Sky fortfarande i ett inledningsskede. Icke desto mindre finns det förfaranden och rutiner som behöver åtgärdas, i synnerhet när det gäller budgetstrukturen, vilket föredraganden med rätta har framhållit.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag stöder detta dokument, eftersom det ansvariga utskottet har beslutat godkänna avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2009. Det gemensamma företaget Clean Sky inrättades i december 2007 för att påskynda utveckling, validering och demonstration av miljövänlig lufttransportteknik i EU så att denna ska kunna utnyttjas så snart som möjligt. Det gemensamma företaget befinner sig i ett inledningsskede och hade inte fullt ut infört sina system för internkontroll och ekonomisk redovisning vid utgången av 2009. I det gemensamma företagets budget för 2009 uppgick åtagandebemyndigandena till 91 000 000 euro och betalningsbemyndigandena till 60 000 000 euro. Utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 98 respektive 1 procent. Jag bedömer att det gemensamma företaget fortfarande är i ett inledningsskede och har därför förståelse för att utnyttjandegraden för betalningsbemyndigandena är relativt låg.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Både revisionsrätten och budgetkontrollutskottet har lagt fram ett positivt yttrande om genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2009. Därför röstade parlamentet i dag ja till att bevilja ansvarsfrihet för budgetåret 2009. De granskningar som har utförts visar att det gemensamma företagets räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta. Jag anser emellertid att det gemensamma företaget bör följa uppmaningen att fullt ut införa sina system för internkontroll och ekonomisk redovisning, framför allt med tanke på budgetens omfattning och företagets komplexa uppgifter.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), skriftlig. (PL) Fru talman! Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2009. Jag är medveten om att det gemensamma företaget fortfarande befinner sig i ett inledningsskede. Tyvärr har det uppstått många förseningar i projekten i detta skede, och endast 65 procent av förhandsfinansieringen har utnyttjats. Dessutom har ännu inga beslut fattats när det gäller huvudkontoret i Belgien, som gör det betydligt svårare för det gemensamma företaget Clean Sky att fungera effektivt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade ja till att bevilja ansvarsfrihet för det gemensamma företaget Clean Sky. Jag är medveten om att det gemensamma företaget fortfarande befinner sig i ett inledningsskede, men jag är ändå oroad över att den forskningsverksamhet som kommissionen förhandsfinansierade 2008 för det gemensamma företagets räkning inte fullt ut genomfördes under 2009 och att man till följd av förseningar i projekten bara utnyttjade 8 700 000 euro eller 65 procent av förhandsfinansieringen på 13 600 000 euro. Jag är särskilt oroad över att antagandet av, strukturen på och presentationen av det gemensamma företagets godkända budget för 2009 inte var i linje med rådets förordning (EG) nr 71/2008 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky eller med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser. Därför uppmanar jag det gemensamma företaget att snarast åtgärda denna allvarliga brist.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Genom detta beslut beviljas ansvarsfrihet för verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Genom dagens resolution beviljar parlamentet ansvarsfrihet för verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky för genomförandet av dess budget för budgetåret 2009. Med hänsyn till budgetens omfattning och de komplexa uppgifterna anser parlamentet att det gemensamma företaget bör överväga att inrätta en revisionskommitté som skulle rapportera direkt till styrelsen.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade för det här dokumentet och för ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2009. Enligt information från revisionsrätten är det gemensamma företagets räkenskaper för budgetåret 2009 tillförlitliga och de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Det gemensamma företaget är i ett inledningsskede och hade ännu inte fullt ut infört sina system för internkontroll och ekonomisk redovisning vid utgången av 2009. Införandet av dessa system måste slutföras. Jag håller med föredraganden om att det gemensamma företaget ytterligare bör utarbeta bestämmelser för medlemskap och samfinansiering och slutföra genomförandet av systemen för internkontroll och ekonomisk information. Jag hoppas att det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel kommer att öka ändamålsenligheten och effektiviteten i processen för utveckling av läkemedel och kan hjälpa läkemedelssektorn att producera effektivare och säkrare innovativa läkemedel.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Jag anser att det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel bör finansieras helt av läkemedelsföretag eller andra medlemmar som har det största intresset av att detta gemensamma företag genomförs. Av den anledningen stöder jag inte att ansvarsfrihet beviljas för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade för att ansvarsfrihet ska beviljas för 2009 för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel eftersom revisionsrätten anser att det gemensamma företagets räkenskaper och de underliggande transaktionerna är tillförlitliga, vilket framgår i betänkandet. Även om det gemensamma företaget ännu är i ett inledningsskede anser jag att det ska slutföra genomförandet av kontrollsystemen och driva verksamheten försiktigare och mer öppet de kommande åren.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig (PT) Det gemensamma företaget ska göra processen för att utveckla läkemedel mer ändamålsenlig och effektiv, så att läkemedelssektorn kan producera innovativa läkemedel som är säkrare och mer effektiva. Därför har det gemensamma företaget som mål att bidra till att förverkliga det sjunde ramprogrammet och till att stödja läkemedelsforskning och -utveckling i medlemsstaterna och i de länder som deltar i det sjunde ramprogrammet. Det uppmuntrar små och medelstora företag att delta i programmets aktiviteter och till samarbete mellan privat sektor och högskolor. Det är fortfarande i ett tidigt skede, så vi kan inte förutse exakt hur budgeten kommer att genomföras i framtiden. Men det bör särskilt fortsätta med att fullt ut införa sina system för internkontroll och information.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag stödde dokumentet eftersom det ansvariga utskottet beslutade att godkänna avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel inrättades i februari 2007 för att man avsevärt ville öka ändamålsenligheten och effektiviteten i processen för utveckling av läkemedel med det långsiktiga målet att läkemedelssektorn ska producera effektivare och säkrare innovativa läkemedel. Det gemensamma företaget är i ett inledningsskede och hade inte fullt ut infört sina system för internkontroll och ekonomisk redovisning vid utgången av 2009. I det gemensamma företagets slutliga budget för 2009 uppgick samtidigt åtagandebemyndigandena till 82 miljoner euro och betalningsbemyndigandena till 82 miljoner euro. Utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 97 respektive 1 procent.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Med anledning av att revisionsrätten har förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta röstade jag för att ansvarsfrihet ska beviljas för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2009. Som vi vet har alla debatter om ansvarsfrihet sitt eget sammanhang och i dagens debatt handlar det om den ekonomiska och finansiella krisen som har orsakat problem med finanser och budgetar för ett antal medlemsstater. Eftersom effektivare kontroller därmed behövs vill även jag uppmana det gemensamma företaget att i sina finansiella bestämmelser inkludera en särskild hänvisning till de befogenheter som kommissionens internrevisionstjänst har i egenskap av internrevisor.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade för att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2009. Jag uppmanar det gemensamma företaget att slutföra genomförandet av systemen för internkontroll och ekonomisk information snarast möjligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) I och med det här beviljas verkställande direktören för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) I och med dagens resolution beviljar parlamentet den verkställande direktören för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel ansvarsfrihet för att genomföra det gemensamma företagets budget för budgetåret 2009. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att i sina finansiella bestämmelser inkludera en särskild hänvisning till de befogenheter som kommissionens internrevisionstjänst har i egenskap av internrevisor, på grundval av bestämmelserna i rambudgetförordningen för gemenskapsorganen.

 
  
  

Betänkande: Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade för betänkandet och för att ansvarsfrihet ska beviljas för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar. Enligt information från revisionsrätten är Sesars räkenskaper för budgetåret 2009 tillförlitliga och de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Det gemensamma företaget är i ett inledningsskede och hade inte fullt ut infört sina system för internkontroll och ekonomisk redovisning vid utgången av 2009. Införandet av dessa system måste slutföras. Jag håller med föredraganden om att det gemensamma företaget måste börja inrätta ett integrerat förvaltningssystem, så att man kan fördela kostnader till särskilda arbetspaket och identifiera finansieringskällan till driftskostnader. Det är dessutom viktigt att ange villkoren för hur man ska föra över ej förbrukade anslag till kommande år.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Det gemensamma företaget för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar) är ett viktigt initiativ. Men i en tid då många medlemsstater befinner sig i ekonomisk kris och har andra svårigheter tycker jag inte att det är lämpligt att vi spenderar miljontals euro på det här sättet.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade för att bevilja ansvarsfrihet för budgetåret 2009 för det gemensamma företaget Sesar eftersom det nyligen bildade företaget har övertygat revisionsrätten om räkenskapernas tillförlitlighet. Vi känner redan till det institutionen har gjort för att slutföra genomförandet av sina system för internkontroll, men man behöver bemöda sig ytterligare för att kunna garantera räkenskapernas överskådlighet och tillförlitlighet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig (PT) Det här gemensamma företaget syftar till att modernisera det europeiska systemet för flygledningstjänsten och i det bör man samla EU:s satsningar på forskning och utveckling inom ramen för Sesar (Single European Sky Air Traffic Management Research).

Européerna flyger mer och mer och för att de och flygbolagens anställda ska vara säkra krävs en särskild prestationsnivå för att hitta de bästa lösningarna för att hantera den här typen av trafik. Det behövs även för att övervaka och jämföra de metoder som redan finns i de olika medlemsstaterna, så att alla inför bästa praxis samt säkra, ekonomiska och innovativa lösningar.

Precis som andra företag i ett inledningsskede har Sesar ännu inte fullt ut infört sina system för internkontroll och ekonomisk redovisning. Det måste man göra så fort som möjligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jag stödde dokumentet eftersom det ansvariga utskottet beslutade att godkänna avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2009. Revisionsrätten har förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2009 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I det gemensamma företagets slutliga budget för 2009 uppgick åtagandebemyndigandena till 325 miljoner euro och betalningsbemyndigandena till 157 miljoner euro. Utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 97,1 respektive 43,2 procent. Revisionsrätten ansåg att det gemensamma företaget hade tagit viktiga steg 2009 för att inrätta sina kontrollsystem, men man är bekymrad över att det vid årets slut inte inrättats något integrerat verktyg för att hantera ekonomisk information samt information om budget och drift. Det gemensamma företaget svarade dock att finansiella system hade inrättats i maj 2010. Det får inte förekomma några fall där den interna kontrollen inte fungerar korrekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Trots de få brister och oegentligheter som revisionsrätten upptäckte under sin analys och bedömning av budgeten för det gemensamma företaget Sesar röstade jag för att bevilja ansvarsfrihet för budgetåret 2009. Men för att undvika att samma misstag görs vid framtida förfaranden bör Sesar slutföra och genomföra sina system för internkontroll och ekonomisk information som skulle innebära att bedömningen av budgettransaktionerna för alla budgetår blir så tillförlitlig och korrekt som möjligt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jag röstade för att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2009. Trots detta är jag bekymrad över att ett integrerat förvaltningssystem som gör att man kan fördela kostnaderna till särskilda arbetspaket eller identifiera finansieringskällan till driftskostnader ännu inte hade inrättats i december 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Detta beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för det gemensamma företaget Sesar när det gäller genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Med dagens resolution beviljar parlamentet ansvarsfrihet för den verkställande direktören för det gemensamma företaget Sesar avseende dess budget för budgetåret 2009. Parlamentet gläder sig över att revisionsrätten har funnit att det gemensamma företagets årsbokslut för 2009 är tillförlitligt och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

 
  
  

Betänkande: Bernhard Rapkay (A7-0152/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. (RO) Ansvaret för de offentliga uttalanden som parlamentsledamöter gör ligger i första hand på den som gör uttalandet. Ingripande från parlamentets sida genom analys av sammanhanget, tillfället eller om personen som gjorde uttalandet hade rätt att göra detta eller inte, sker endast i undantagsfall. Men denna åtgärd är obligatorisk när personen som gjorde uttalandet hålls ansvarig för innehållet i den tanke som uttrycktes. Ett sådant undantagsfall som Europaparlamentet var skyldigt att undersöka är fallet med parlamentsledamoten Luigi de Magistris, som stämdes inför domstolen i sitt eget land i samband med en intervju som han gav en italiensk tidning som medlem av ett politiskt parti som representeras i de europeiska strukturerna. Om man ser längre än till uttalandet och dess konsekvenser för den inhemska politiken, måste en parlamentsledamots rätt att uttrycka sig erkännas som en frihet och därför försvaras.

Precis som Luigi de Magistris har alla parlamentsledamöter immunitet från utredningar eller kvarhållande som är ett resultat av åsikter som har uttryckts eller röster som har avgetts. I detta avseende får inget försök att hindra parlamentsledamöter från att uttrycka sig godkännas i ett demokratiskt samhälle.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Betänkandet handlar om begäran om fastställelse av vår kollega Luigi de Magistris immunitet och privilegier enligt artiklarna 8 och 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 68 i Republiken Italiens konstitution, reviderad i enlighet med den konstitutionella lagen 3 av den 29 oktober 1993. Till grund för detta ligger den stämning han delgavs vid domstolen i Benevento på parlamentsledamot Clemente Mario Mastellas vägnar, efter en intervju han gett en italiensk tidning. Med hänsyn till parlamentets etablerade praxis, med tanke på att de rättsliga förfarandena är av civilrättslig eller förvaltningsrättslig karaktär och med yttrandet från utskottet för rättsliga frågor i åtanke röstar jag för ett upphävande av den parlamentariska immuniteten för Luigi de Magistris.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jag stödde detta betänkande eftersom utskottet för rättsliga frågor anser att Luigi de Magistris genom att ge intervjun i fråga agerade under utövandet av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet och bedrev politisk verksamhet genom att uttrycka sin åsikt i en fråga av allmänt intresse i hans valkrets. Alla försök att hindra parlamentsledamöter från att uttrycka sina åsikter i frågor av berättigat allmänt intresse och från att kritisera sina politiska motståndare genom rättsliga förfaranden är oacceptabla i ett demokratiskt samhälle och bryter mot artikel 8 i protokollet, som är avsett att skydda ledamöternas yttrandefrihet under utövandet av deras ämbete på parlamentets vägnar som en av Europeiska unionens institutioner. På grundval av ovanstående överväganden och i enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen, och efter att ha tagit hänsyn till skälen för och emot att försvara ledamotens immunitet, rekommenderar utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentet fastställer den parlamentariska immuniteten för Luigi de Magistris.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jag röstade för detta betänkande eftersom det ansvariga utskottet anser att Luigi de Magistris när han gav intervjun i fråga agerade under utövandet av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet och bedrev politisk verksamhet genom att uttrycka sin åsikt i en fråga av allmänt intresse i hans valkrets. Alla försök att hindra Europaparlamentets ledamöter från att uttrycka sina åsikter i frågor av berättigat allmänt intresse och från att kritisera sina politiska motståndare genom rättsliga förfaranden är oacceptabla i ett demokratiskt samhälle och bryter mot artikel 8 i protokollet, som är avsett att skydda ledamöternas yttrandefrihet under utövandet av deras ämbete på parlamentets vägnar som en av Europeiska unionens institutioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), skriftlig. − (EN) Luigi de Magistris delgavs en stämning för förtal av domstolen. I samband med detta bad han Europaparlamentet fastställa hans parlamentariska immunitet och privilegier. I enlighet med betänkandet rekommenderar utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentet fastställer immuniteten för Luigi de Magistris. Jag röstade för detta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Parlamentet har tagit emot en begäran om att upphäva den parlamentariska immuniteten för vår kollega Luigi de Magistris, som har delgetts en stämning vid domstolen i Benevento på Clemente Mario Mastellas vägnar. Mastella är ledamot av Europaparlamentet och stämningen gäller en intervju som Luigi de Magistris gav en italiensk tidning den 31 oktober 2009.

Utskottet för rättsliga frågor har uttalat sig i frågan, och har antagit ett betänkande som fastställer att den parlamentariska immuniteten inte ska upphävas. Man ansåg faktiskt att Luigi de Magistris utövade sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet och bedrev politisk verksamhet genom att uttrycka sin åsikt i en fråga av allmänt intresse i hans valkrets.

Jag röstade för betänkandet eftersom jag förespråkar yttrandefrihet för ledamöter när de utövar sina ämbeten och för att skydda intressena för Europaparlamentet som institution. Men jag vill tillägga att jag anser att de som har politiska skyldigheter i allmänhet, och det inkluderar ledamöter, alltid ska säga sanningen och använda språket på ett sätt som visar respekt för deras samtalspartner, något som inte alltid sker.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Det här handlar om att fastställa immuniteten för Luigi de Magistris, eftersom han när han gav intervjun i fråga agerade under utövandet av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet och bedrev politisk verksamhet genom att uttrycka sin åsikt i en fråga av allmänt intresse i hans valkrets.

 
  
  

Betänkande: Bernhard Rapkay (A7-0154/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Jag är för att fastställa Bruno Gollnischs immunitet och privilegier och jag anser att den förföljelse han har utsatts för är av rent politisk karaktär. Hans immunitet måste fastställas så att han kan fortsätta att utöva sitt ämbete som en fullvärdig ledamot av Europaparlamentet. I dessa fall genomförs en omröstning om fastställandet av en parlamentsledamots immunitet under en sammanträdesperiod (om han eller hon hör till en stor politisk grupp förstås), och det får mig att tycka att dubbla standarder ibland används i Europaparlamentet, vilket förstör förtroendet för hela institutionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), skriftlig.(FR) Ni känner till hur engagerad jag är i demokratiska värden ... Bruno Gollnisch, parlamentsledamot och intellektuell guru för Nationella fronten, har begärt fastställande av sin parlamentariska immunitet i samband med åtgärder från de franska myndigheterna med anledning av ett brottmål som berör Gollnisch i hans roll som ordförande för Nationella fronten i regionstyrelsen i Rhône-Alpes. I detta mål väckte International League Against Racism and Anti-Semitism i januari 2009 ett yrkande om ersättning för hets mot folkgrupp.

Artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier fastställer att ledamöter inte får förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete. Artikel 26, andra stycket i Frankrikes konstitution fastställer samma sak.

Vid en tidpunkt som denna, när Nationella fronten får höga siffror i de franska opinionsundersökningarna och när man kan ifrågasätta partiets mer strömlinjeformade inställning (både när det gäller media och politik), gläder det mig att Europaparlamentet inte kommer att fastställa Bruno Gollnischs parlamentariska immunitet och att det har begärt att den ska upphävas så att domstolarna kan göra sitt jobb.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Detta betänkande handlar om begäran om fastställelse av vår kollega Bruno Gollnischs immunitet och privilegier. Begäran gjordes när den franska polisen försökte gripa honom för att föra honom inför fransk domstol i samband med ett mål som rörde uttryckande av politiska åsikter. Målet handlar om hets mot folkgrupp och har väckts av International League against Racism and Anti-Semitism (LICRA) efter offentliggörandet av ett pressmeddelande på hemsidan för Nationella frontens grupp i Rhône-Alpes regionstyrelse, för vilken Bruno Gollnisch var ordförande. Med hänsyn till etablerad praxis i parlamentet och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor instämmer jag med föredraganden och röstar för att Bruno Gollnischs parlamentariska immunitet upphävs.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag stödde betänkandet eftersom artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens privilegier och immunitet inte åberopades av Bruno Gollnisch i hans begäran om fastställelse av sin immunitet och därför inte är tillämplig här. För att fatta beslut om huruvida den parlamentariska immuniteten ska fastställas eller inte tillämpar parlamentet sina egna konsekventa principer. Det ansvariga utskottet har inte hittat några bevis på en tillräckligt allvarlig och precis misstanke om att talan har väckts i syfte att orsaka ledamoten politisk skada.

Ärendet ligger för det andra inte inom ramen för Bruno Gollnischs politiska verksamhet som ledamot av Europaparlamentet. Det rör i stället Bruno Gollnischs verksamhet av rent regional och lokal karaktär som ledamot i Rhône-Alpes regionstyrelse, ett uppdrag som skiljer sig från uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. Bruno Gollnisch har för det tredje lämnat en förklaring till offentliggörandet av det omstridda pressmeddelandet av hans politiska grupp i Rhône-Alpes regionstyrelse, och uppgett att det har skrivits av Nationella frontens grupp i denna region, inbegripet dess kommunikationsansvarige. Att tillämpa parlamentarisk immunitet på en sådan situation anses utgöra en otillbörlig förlängning av dessa regler, som har till syfte att undvika störningar av parlamentets funktion och oberoende. Det ankommer slutligen inte på parlamentet, utan på de behöriga rättskipande myndigheterna att samtidigt som alla demokratiska garantier respekteras avgöra i vilken utsträckning fransk lag om hets mot folkgrupp har åsidosatts och vilka de rättsliga konsekvenserna kan bli. Efter att ha tagit alla skälen i beaktande rekommenderar utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentet bör upphäva Bruno Gollnischs parlamentariska immunitet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Efter att ha beaktat skälen för och emot ett fastställande av ledamotens parlamentariska immunitet instämmer jag i rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor att parlamentet inte bör fastställa Bruno Gollnischs parlamentariska immunitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. (FR) Stigmatisering och hets mot folkgrupp på grund av religiös åskådning är brott i Frankrike, och denna situation är att jämföra med att gripas på bar gärning. Bruno Gollnisch stödde offentligt ett skandalöst pressmeddelande. I detta pressmeddelande jämställs muslimer med huliganer. Där talas om att ”man vill hjälpa muslimer att invadera vårt fosterland och ödelägga vår kultur och våra värderingar”. Bruno Gollnisch kommer att få försvara sig. Detta möjliggörs genom att hans immunitet upphävs. Jag röstar därför mot hans begäran att få sin parlamentariska immunitet fastställd.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Bruno Gollnisch har begärt att Europaparlamentet fastställer hans parlamentariska immunitet. Han anser att de franska myndigheterna har begränsat hans frihet som ett led i den rättsliga utredningen av en talan och ett yrkande om ersättning (plainte avec constitution de partie civile) som väcktes av International League Against Racism and Anti-Semitism den 26 januari 2009 mot en icke namngiven person för hets mot folkgrupp. Man kom fram till att målet inte faller inom ramen för Bruno Gollnischs politiska verksamhet som ledamot av Europaparlamentet. Det gäller i stället verksamhet av rent regional och lokal karaktär som ledamot i regionstyrelsen i Rhône-Alpes, ett uppdrag som Bruno Gollnisch valdes till genom allmänna direkta val och som skiljer sig från hans uppdrag som ledamot av Europaparlamentet. I undersökningen har man inte funnit några tecken på fumus persecutionis, det vill säga en misstanke om att talan har väckts i syfte att orsaka ledamoten politisk skada. Jag röstade för detta betänkande, i vilket man väljer att inte fastställa Bruno Gollnischs privilegier och immunitet, och lämnar det till de behöriga rättskipande myndigheterna att samtidigt som alla demokratiska garantier respekteras avgöra i vilken utsträckning fransk lag om hets mot folkgrupp har åsidosatts och vilka de rättsliga konsekvenserna kan bli.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Ärendet faller inte inom ramen för Bruno Gollnischs politiska verksamhet som ledamot av Europaparlamentet. Det gäller i stället verksamhet av rent regional och lokal karaktär som ledamot i regionstyrelsen i Rhône-Alpes. Därför behöver vi inte fastställa hans immunitet.

 
  
  

Betänkande: Bernhard Rapkay (A7-0155/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Jag röstar för att fastställa Bruno Gollnischs privilegier och immunitet och anser att den förföljelse han utsätts för är av rent politisk karaktär. Hans immunitet måste fastställas så att han kan fortsätta att utöva sitt ämbete som fullvärdig ledamot av Europaparlamentet. Därför röstade jag mot upphävandet av hans immunitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), skriftlig. (EN) Jag röstade mot upphävandet av Bruno Gollnischs parlamentariska immunitet av följande skäl. För det första värnar jag om yttrandefriheten och de omstridda orden uppmuntrade inte till våld och var varken smädliga eller kränkande. Kommentarerna handlade om den intolerans som islamiska regimer visar mot människor de anser vara kättare. För det andra tilläts ingen debatt innan dessa mycket viktiga omröstningar (som berörde de grundläggande rättigheterna för en parlamentsledamot) ägde rum. För det tredje är förslaget att upphäva Bruno Gollnischs immunitet (och det slutliga beslutet att upphäva den) oförenligt med förslaget att låta den tyska parlamentsledamoten Elmar Brok behålla sin immunitet för det (påstådda) skattebrottet. Det är tydligt att detta är en okynnestalan från en privat organisation, avsedd att beröva Bruno Gollnisch hans ställning och hans goda namn.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI), skriftlig. (NL) Det faktum att en kollega till oss som riskerar att förlora sin parlamentariska immunitet inte har fått möjlighet att försvara sig i kammaren är tillräckligt för att rösta mot betänkandet som argumenterar för upphävande av denna immunitet. Det är dessutom upprörande och strider mot sakens natur att parlamentsledamöter ska förlora sin immunitet och dras inför rätta för att de uttrycker sina åsikter. Om Europaparlamentet vill tas på allvar av väljarna i framtiden måste det otvetydigt och utan kompromisser stå upp för sina egna ledamöters rättigheter och för yttrandefriheten för alla EU:s medborgare.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Betänkandet om begäran om upphävande av vår kollega Bruno Gollnischs privilegier och immunitet lämnades in till Europaparlamentet av åklagaren vid appellationsdomstolen i Lyon. Det har samband med en utredning som gäller en handling och ett ersättningskrav som framfördes av International League Against Racism and Anti-Semitism (LICRA) den 26 januari 2009 och gäller offentliggörandet av ett pressmeddelande på hemsidan för Nationella frontens grupp i Rhône-Alpes regionstyrelse, för vilken Bruno Gollnisch var ordförande. Med hänsyn till etablerad praxis i parlamentet, under förutsättning att ansökan om parlamentarisk immunitet missbrukas i detta fall, och i ljuset av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor, instämmer jag med föredraganden och röstar för att upphäva den parlamentariska immuniteten för Bruno Gollnisch.

 
  
MPphoto
 
 

  Nick Griffin (NI), skriftlig. (EN) Jag röstade mot upphävandet av den parlamentariska immuniteten för Bruno Gollnisch av följande skäl. För det första är yttrandefrihet ett grundläggande värde i vårt samhälle och hörnstenen för vår demokrati. Den får inte inskränkas av politiska motståndare. De kommentarer som tillskrivs Bruno Gollnisch uppmuntrade inte till våld och var varken smädliga eller kränkande. Kommentarerna handlade om intoleransen mot icke troende hos islamiska regimer. För det andra så tilläts ingen debatt före omröstningen om denna fråga, som berörde de grundläggande rättigheterna för en parlamentsledamot. För det tredje är förslaget att upphäva Bruno Gollnischs immunitet (och det politiskt motiverade beslutet att upphäva den) oförenligt med förslaget att låta den tyska parlamentsledamoten Elmar Brok behålla sin immunitet i samband med ett (påstått) skattebrott.

Det är tydligt att detta är en okynnestalan från en privat organisation, avsedd att beröva Bruno Gollnisch hans ställning och hans goda namn. I den allt mer intoleranta atmosfär av politisk korrekthet som genomsyrar parlamentet är det lika tydligt att vissa parlamentsledamöter är mer jämlika än andra.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jag stödde detta dokument först och främst för att det ansvariga utskottet inte har funnit något bevis på en tillräckligt allvarlig och precis misstanke om att fallet har tagits upp i avsikt att orsaka ledamoten politisk skada.

För det andra faller ärendet inte inom ramen för Bruno Gollnischs politiska verksamhet som ledamot av Europaparlamentet. Det gäller snarare aktiviteter av en renodlat regional och lokal karaktär som Bruno Gollnisch har ägnat sig åt som ledamot i regionstyrelsen i Rhône-Alpes, ett uppdrag som skiljer sig från hans uppdrag som ledamot av Europaparlamentet.

För det tredje har Bruno Gollnisch avgett en förklaring i Rhône-Alpes regionstyrelse till hans politiska grupps publicering av det anmälda pressmeddelandet. Tillämpningen av den parlamentariska immuniteten på en sådan situation skulle anses utgöra en otillbörlig utvidgning av de reglerna, som är till för att undvika störningar av parlamentets funktion och oberoende.

Slutligen är det inte parlamentet, utan behöriga rättsliga myndigheter som, med respekt för alla demokratiska garantier, ska besluta om i vilken omfattning fransk lag om hets mot folkgrupp har överträtts och vilka rättsliga konsekvenser detta kan leda till. Det bör noteras att ett beslut att upphäva immuniteten för en ledamot endast innebär att Europaparlamentet tillåter behörig nationell myndighet att väcka åtal (under förutsättning att detta inte stör institutionens funktion och oberoende) och att en sådan åtgärd inte anses vara någon form av uttalande om ledamotens skuld eller om agerandet eller åsikterna i fråga berättigar ett åtal. Efter att ha övervägt alla skäl rekommenderar utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentet upphäver Bruno Gollnischs parlamentariska immunitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), skriftlig. (FR) Tack vare min långa tid som parlamentariker både i Franska nationalförsamlingen och i Europaparlamentet (27 år) kan jag säga att inställningen hos det senare i samband med upphävandet av Bruno Gollnischs parlamentariska immunitet var särskilt motbjudande. Parlamentsledamoten tilläts inte försvara sig inför sina kolleger, som förresten inte hade tagit sig tid att sätta sig in i omständigheterna i ärendet. Hade de gjort det skulle de ha känt till att Bruno Gollnisch endast var indirekt ansvarig i denna fråga och att den knöt an till hans politiska yttrandefrihet. Att ge lektioner i demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är en sak, att respektera dem i sin egen institution är en helt annan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), skriftlig. (FR) Att använda ett rättsförfarande för att försöka hindra parlamentsledamöter från att uttrycka sina åsikter i frågor av berättigat allmänt intresse och från att kritisera sina politiska motståndare är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle och bryter mot artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens privilegier och immunitet, som syftar till att skydda ledamöternas yttrandefrihet. Jag stöder helt detta koncept. Men vad Bernhard Rapkay beträffar gäller detta endast Luigi de Magistris, som åtalas för ärekränkning, och inte Bruno Gollnisch, som åtalas för att ha uttryckt politiska åsikter. Detta är ett fall av dubbelmoral. Hur kan det ligga mer i allmänhetens intresse och vara mer demokratiskt för oss att veta vad Luigi de Magistris tycker om en kollega än att veta vad Nationella fronten tycker om upploppen i Romans eller riskerna med massinvandring? Det är bara för att Bruno Gollnischs motståndare inte tyckte om pressmeddelandet i fråga, fastän det är av större allmänt intresse, som han förlorar sin immunitet. Yttrandefrihet för parlamentets valda representanter ska inte vara ett rörligt mål och ska inte bero på om en persons ansikte passar in eller inte. Det är ovärdigt av er att anta detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag stöder upphävandet av Bruno Gollnischs immunitet så att han kan åtalas för hets mot folkgrupp.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. (FR) Stigmatisering och hets mot folkgrupp på grund av religiös åskådning är brott i Frankrike och denna situation är jämförbar med att gripas på bar gärning. Bruno Gollnisch har offentligt gett sitt stöd åt ett skandalöst pressmeddelande. I detta pressmeddelande jämställs muslimer med huliganer. Däri nämns att ”man vill hjälpa muslimer att invadera vårt fosterland och ödelägga vår kultur och våra värderingar”. Bruno Gollnisch kommer att få försvara sig. Detta möjliggörs genom att hans immunitet upphävs. Jag röstar därför mot hans begäran att få sin parlamentariska immunitet fastställd.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) Jag röstade mot upphävandet av Bruno Gollnischs immunitet eftersom den motivering som utskottet för rättsliga frågor gav, som rekommenderade ett upphävande, var helt godtycklig. Om Bruno Gollnisch åtalas på grund av ett pressmeddelande skrivet av Nationella frontens politiska avdelning, då ska denna aktivitet naturligtvis anses ligga inom ramen för hans EU-mandat. Argumentet att detta var en del av hans aktiviteter som ledamot i regionstyrelsen är inte avgörande eftersom EU-mandatet inte kan ses som ett deltidsarbete eller liknande. Hade samma argument framförts om Bruno Gollnisch hade gjort samma uttalande på ett av Europaparlamentets sammanträden eller i ett av sina utskott? Innehållet i pressmeddelandet som utgör grunden för utlämning omfattas dessutom helt av yttrandefriheten. Om politiskt impopulära uttalanden nu ska utgöra grunden för utlämningar ser vi ännu en gång Europaparlamentets syn på äkta demokrati.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Betänkandet handlar om upphävandet av den parlamentariska immuniteten för vår kollega Bruno Gollnisch på begäran av en fransk allmän åklagare, så att en talan om hets mot folkgrupp kan undersökas och så att Bruno Gollnisch, om detta är tillämpligt, kan åtalas av en fransk förstainstansdomstol, appellationsdomstol och kassationsdomstol. Upphävandet av Bruno Gollnischs immunitet gäller påstått hets mot folkgrupp efter ett pressmeddelande som offentliggjordes den 3 oktober 2008 av Nationella frontens grupp i Rhône-Alpes, där Bruno Gollnisch var ordförande. Så dessa aktiviteter var av renodlat regional och lokal karaktär, som Bruno Gollnisch har ägnat sig åt som ledamot i regionstyrelsen i Rhône-Alpes, ett uppdrag han valdes till genom allmänna direkta val och som skiljer sig från hans uppdrag som ledamot av Europaparlamentet. I utredningen förekommer inga bevis på fumus persecutionis, dvs. en avsikt att orsaka politisk skada för ledamoten. Jag har röstat för detta betänkande, där man beslutar att upphäva Bruno Gollnischs privilegier och immunitet, och överlåter till de behöriga rättsliga myndigheterna att besluta om, med respekt för alla demokratiska garantier, i vilken omfattning fransk lag om hets mot folkgrupp har överträtts och vilka rättsliga konsekvenser detta kan leda till.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Ärendet är identiskt med det föregående (se A7-0154/2011), men här lämnades begäran om upphävande av immunitet in av de franska myndigheterna.

 
  
  

Rekommendation: Kriton Arsenis (A7-0078/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Prespasjöarnas avrinningsområde (Prespaparken) delas mellan Grekland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien. Det första landet är medlem i Europeiska unionen, det andra är ett kandidatland och det tredje är ett potentiellt kandidatland. Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har ingått ett stabiliserings- och associeringsavtal med EU, och utvecklingen av en hållbar ekonomi och grön infrastruktur, som innebär arbetstillfällen på lokal nivå, skapar betydande sysselsättningsmöjligheter och bidrar på så vis till Europa 2020-strategin. Resurseffektivitet, hållbar ekonomisk utveckling och naturskydd både kan och bör gå hand i hand och bör på samma sätt förstärka samarbetet med grannländer så att de kan integreras i EU. Alla de skäl som nämns ovan gör att jag röstar för detta utkast till avtal.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. (IT) Jag röstar för ett godkännande av EU:s deltagande i avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet som har ingåtts mellan Grekland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien. Detta grundar jag på att parken är ett naturområde av internationell vikt tack vare dess geomorfologiska, ekologiska och kulturella betydelse samt dess biologiska mångfald. Jag stöder också de mål och principer som skildras i avtalet, som baseras på ett hållbart utnyttjande av naturresurser, inriktningen på att bevara ekosystemen och mångfalden och att förhindra, minska och kontrollera föroreningar i vattnet i Prespasjöarna.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (PT) Jag välkomnar det som medlemsstaterna har gjort för att arbeta tillsammans med länder som inte är med i EU för att göra användningen av resurser mer hållbar. Jag röstar för ingåendet av avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet då jag tycker det är viktigt för utvecklingen av de tre länder som delar detta område: Grekland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien. Jag anser också att denna park är viktig för miljön, för att skydda naturen och för de många positiva konsekvenser som ett sådant samarbete kan leda till, inte minst förbättrade grannrelationer i Balkanregionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Jag välkomnar ingåendet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, som syftar till att upprätta ett samarbete mellan alla de länder som delar på Prespasjöarnas avrinningsområde för att säkra ett integrerat skydd av ekosystemet och en hållbar utveckling för parken. Detta avtal visar att EU:s ramdirektiv för vatten används på ett framgångsrikt sätt för att skydda miljön, höja levnadsstandarden för invånarna i området och att det leder till samarbete mellan länderna Grekland, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Detta kommer att förbättra grannrelationerna mellan parterna i den ytterst känsliga Balkanregionen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. − (PT) Denna rekommendation handlar om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet, som har klassats som ett naturområde sedan 1977 och utsågs till ett gränsöverskridande skyddsområde den 2 februari 2000 av Prespaländerna Grekland, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. EU är medvetet om det brådskande behovet av att skydda och säkra naturresurser och med början på 1970-talet antog man därför ett lagstiftningspaket, vars ultimata uttryck är ramdirektivet om vatten från 2000. Syftet med avtalet är att upprätta ett samarbete mellan EU och de ovan nämnda länderna för att främja en hållbar utveckling för området och för att skydda dess ekosystem, i första hand genom en integrerad förvaltningsplan för avrinningsområdet. Vid en tidpunkt när katastrofer som beror på klimatförändringar ökar, vill jag gratulera rådet till detta projekt och skulle vilja se det slutfört så snart som möjligt.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. − (PT) Prespasjöarnas avrinningsområde (Prespaparken) delas mellan Grekland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien och är mycket viktig för att upprätta en livsmiljö för bevarande av många sällsynta och/eller endemiska vilda djur- och växtarter, en boplats för globalt hotade fåglar och en plats för ett betydande kulturellt och traditionsmässigt arv.

Avtalets syfte är att upprätta ett samarbete för att säkerställa det integrerade skyddet av ekosystemet och en hållbar utveckling av Prespaparken, inklusive utveckling av en integrerad förvaltningsplan för avrinningsområdet. För att göra detta åtar sig parterna i avtalet att vidta nödvändiga åtgärder, enskilt eller tillsammans, på grundval av suverän likställdhet, territoriell integritet, ömsesidig nytta och i god tro för att förvalta Prespasjöarnas vatten, förhindra, minska och kontrollera föroreningar, skydda och bevara den biologiska mångfalden, skydda jorden, säkerställa en varsam användning av naturresurserna och en hållbar utveckling.

Därför röstar vi för detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. − (PT) Prespaparken, eller Prespasjöarnas avrinningsområde, som delas mellan Grekland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien, är mycket viktig för att upprätta en livsmiljö för bevarandet av många sällsynta och/eller endemiska vilda djur- och växtarter, en boplats för globalt hotade fåglar och en plats för bevarande av ett betydande kulturellt och traditionsmässigt arv.

Avtalets syfte är att parterna ska samarbeta för att säkra ett integrerat skydd av ekosystemet och en hållbar utveckling av Prespaparken, bland annat genom en integrerad förvaltningsplan för avrinningsområdet.

För att nå detta mål åtar sig parterna att vidta nödvändiga åtgärder, enskilt och tillsammans, på grundval av suverän likställdhet, territoriell integritet, ömsesidig nytta och i god tro, för att förvalta Prespasjöarnas vatten, förhindra, minska och kontrollera föroreningar, skydda och bevara den biologiska mångfalden, skydda jorden, säkerställa en varsam användning av naturresurserna och en hållbar utveckling.

Därför röstar vi för detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), skriftlig. (EN) I februari 2010, i närvaro och under medverkan av EU, undertecknade Grekland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet. Avtalets syfte är att skydda Prespaparken och ge ekosystemet ett omfattande skydd. Sjöarna och deras omgivningar är av stor ekologisk vikt, och samtidigt är området naturligt unikt genom sin geomorfologiska, ekologiska och kulturella betydelse samt sin betydelse för den biologiska mångfalden. Det är en nödvändig livsmiljö för bevarande av många sällsynta vilda djur- och växtarter, som boplats för globalt hotade fåglar och som en plats för bevarande av ett betydande arkeologiskt och traditionsmässigt arv. Det var därför önskvärt att få parlamentets godkännande för att säkerställa att avtalet kunde antas.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), skriftlig. (IT) Prespasjöarnas avrinningsområde på gränsen mellan Grekland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien är ett viktigt naturområde. Det avtal som ska undertecknas av EU kommer att bidra till att några av de viktiga målen för skydd av detta område, skydd av ekosystemet och en hållbar användning av förnybar energi kan uppnås. Därför kommer jag att rösta för rekommendationen.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag stödde betänkandet eftersom syftet med avtalet är att upprätta ett samarbete för att säkra det integrerade skyddet av ekosystemet och en hållbar utveckling av Prespaparkområdet, bland annat genom en integrerad förvaltningsplan för avrinningsområdet enligt internationella normer och EU-normer. Prespasjöarnas avrinningsområde (Prespaparken) delas mellan Grekland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien. Det första landet är medlem i Europeiska unionen, det andra är ett kandidatland och det tredje ett potentiellt kandidatland. Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har även ingått ett stabiliserings- och associeringsavtal med EU. Prespaparken är ett naturområde vars geomorfologiska, ekologiska och kulturella betydelse samt betydelse för den biologiska mångfalden är av internationell vikt. Det är en nödvändig livsmiljö för bevarande av många sällsynta och/eller endemiska vilda djur- och växtarter, som boplats för globalt hotade fåglar och som en plats för bevarande av ett betydande arkeologiskt och traditionsmässigt arv.

Av dessa skäl undertecknade dessa tre länder, under medverkan av EU, den 2 februari 2010 avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet, som även kräver godkännande från Europaparlamentet. För att nå detta mål åtar sig parterna att vidta nödvändiga åtgärder och tillämpa bästa tillgängliga teknik, enskilt och tillsammans, på grundval av suverän likställdhet, territoriell integritet, ömsesidig nytta och i god tro.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag välkomnar detta avtal om skydd och en hållbar utveckling av Prespaparken. Prespaparkområdet är ett naturområde av internationell vikt tack vare dess geomorfologiska, ekologiska och kulturella betydelse samt dess betydelse för den biologiska mångfalden. Det är en nödvändig livsmiljö för bevarande av många sällsynta och/eller endemiska vilda djur- och växtarter, som boplats för globalt hotade fåglar och som en plats för bevarande av ett betydande arkeologiskt och traditionsmässigt arv.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Betänkandet handlar om Prespasjöarnas avrinningsområde, vars geomorfologiska, ekologiska och kulturella betydelse samt betydelse för den biologiska mångfalden gör det till ett naturområde av internationell vikt. Det är en nödvändig livsmiljö för bevarande av många sällsynta och endemiska vilda djur- och växtarter, som boplats för globalt hotade fåglar och som en plats för bevarande av ett betydande arkeologiskt och traditionsmässigt arv. Därför har ett avtal slutits mellan Grekland, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, som delar detta naturområde, om att upprätta ett samarbete för förvaltning av sjöarnas vatten för att förhindra, minska och kontrollera föroreningar i vattnet, för att skydda och bevara områdets biologiska mångfald och skydda jorden mot erosion, för att säkerställa en varsam användning av naturresurserna och en hållbar utveckling, för att hindra införsel och spridning av främmande djur- och växtarter och för att reglera verksamhet som orsakar eller kan orsaka en negativ inverkan på området. Jag är övertygad om att samarbetet mellan de berörda parterna måste ökas, alltid med utgångspunkt i likställdhet, territoriell integritet och ömsesidig nytta, för att skydda detta unika område. Jag röstar därför för avtalet.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. − (PT) Till grund för betänkandet ligger utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet, Prespasjöarnas avrinningsområde. EU har sedan länge en lagstiftning om vattenskydd, nämligen ramdirektivet för vatten från 2000, där man inrättar målet om skydd av alla vatten (floder, sjöar, grundvatten och kustvatten) och föreskriver samordning av insatser för gemensamma avrinningsområden över administrativa och politiska gränser för att nå detta mål. Prespasjöarnas avrinningsområde delas mellan Grekland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien. F.d. jugoslaviska republiken Makedonien är ett kandidatland och Albanien är ett potentiellt kandidatland. Det är därför nödvändigt att upprätta ett internationellt avtal för att nå målen i vattendirektivet, att skydda den biologiska mångfalden och ekosystemet i detta område. Jag har röstat för betänkandet, som tidigare enhälligt antogs av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) Prespasjöarnas avrinningsområde delas mellan Grekland, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Som en källa till biologisk mångfald av obestritt ekologiskt intresse, och därmed även som en naturlig klimatreglerare, är dess skydd värdigt EU:s insatser i enlighet med vattendirektivet (2000/60/EG). I enlighet med detta direktiv är det nödvändigt att införa samordning av insatser mellan de berörda länderna när det gäller avrinningsområden som sträcker sig över EU:s territorialgränser, och av detta skäl ingicks avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet den 2 februari 2010. Kommissionen deltog också som representant för EU. Men det slutgiltiga antagandet av rådet kräver godkännande av Europaparlamentet. På grund av ovanstående skäl röstade jag för att anta detta avtal.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Prespaparken är ett naturområde av internationell vikt tack vare dess geomorfologiska, ekologiska och kulturella betydelse samt dess betydelse för den biologiska mångfalden. Det är en nödvändig livsmiljö för bevarande av många sällsynta och/eller endemiska vilda djur- och växtarter, som boplats för globalt hotade fåglar och som en plats för bevarande av ett betydande arkeologiskt och traditionsmässigt arv. Av dessa skäl undertecknade de tre länderna avtalet om skydd och hållbar utveckling för Prespaparkområdet den 2 februari 2010, under medverkan av EU. Avtalets syfte är att upprätta ett samarbete för att säkra ett integrerat skydd av ekosystemet och en hållbar utveckling av Prespaparkområdet, bland annat genom en integrerad förvaltningsplan för avrinningsområdet utvecklad enligt internationella normer och EU-normer. I enlighet med artikel 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt måste rådet få Europaparlamentets godkännande för att kunna anta avtalet.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) EU har sedan länge en lagstiftning om vattenskydd, där den viktigaste rättsakten är ramdirektivet för vatten. Enligt detta direktiv ska medlemsstaterna i de fall ett avrinningsområde sträcker sig utanför unionens territorium sträva efter att åstadkomma samordning med berörda icke-medlemsstater som de delar avrinningsområde med. I de fall samordningen sker i form av ett internationellt avtal krävs det att EU deltar som en part när avtalet rör frågor som omfattas av unionens behörighet.

Prespaparkområdet är ett naturområde av internationell vikt tack vare dess geomorfologiska, ekologiska och kulturella betydelse samt dess betydelse för den biologiska mångfalden. Den text som antas i dag syftar till att upprätta ett samarbete för att säkra ett integrerat skydd av ekosystemet och en hållbar utveckling av Prespaparkområdet, bland annat genom en integrerad förvaltningsplan för avrinningsområdet utvecklad enligt internationella normer och EU-normer. Avtalet kommer att bidra till ett framgångsrikt genomförande av vattendirektivet, till miljöskyddet, till en förhöjd levnadsstandard för invånarna i området samt till förbättrade grannrelationer mellan parterna i den ytterst känsliga Balkanregionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. − (EN) Förra året reflekterade kommissionen och de övriga EU-institutionerna över att vi ännu inte har nått våra mål för biologisk mångfald. Detta är en mycket beklaglig situation som måste ändras på ett snabbt och effektivt sätt för att skydda den biologiska mångfalden och de ovärderliga ekologiska tjänster den ger oss. Samarbete med tredjeländer ska uppmuntras så mycket som möjligt, eftersom detta är ett globalt problem. Därför bör detta avtal varmt välkomnas.

 
  
  

Rekommendation: Carmen Fraga Estévez (A7-0142/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. − (PT) Jag röstar för Carmen Fraga Estévez rekommendation och välkomnar kommissionens insatser för att godkänna resolutionerna grundade på avtalet om hamnstatsåtgärder från regionala organisationer för fiskeförvaltning. Under plenarsammanträdet med Indiska oceanens tonfiskkommission i mars 2010 i Busan, Sydkorea, antogs en resolution om hamnstatsåtgärder som lagts fram av EU (resolution nr 11/2010). Liknande förslag har lagts fram av EU i andra regionala fiskeriorganisationer för att stärka och harmonisera nuvarande hamnstatsåtgärder med kraven i avtalet. Tyvärr har dessa i flera fall inte kunnat antas på grund av att flera länder motsatt sig det, till exempel vissa latinamerikanska länder och mindre öländer i Stilla havet.

Precis som föredraganden uppmanar jag också kommissionen att fortsätta driva på antagandet av dessa förslag, eftersom de åtgärder som fastställs i avtalet endast kommer att vara verkligt effektiva för att motverka olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) om och när de verkställs globalt på ett omfattande, enhetligt och insynsvänligt sätt, i syfte att undvika kryphål som lätt kan utnyttjas av aktörer som bedriver IUU-fiske.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), skriftlig. (IT) Jag stödde rekommendationen eftersom EU tydligt måste visa att det är emot olagligt, oreglerat och orapporterat fiske. EU har stor betydelse internationellt i frågor om fiskeförvaltning, och det är därför viktigt att det stöder allt som har att göra med verkställande av internationella bestämmelser om överträdelser. Carmen Fraga Estévez välkomnade de insatser kommissionen gör för att få de resolutioner som bygger på avtalet om hamnstatsåtgärder från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation antagna. I utskottet stöder vi helt rekommendationen om att fortsätta driva på antagandet av dessa förslag. Olagligt fiske inbegriper även deklarerade fartyg som fångar fisk som inte uppfyller storlekskraven samt fiske från obehöriga båtar i skyddade områden eller för nära kustlinjen.

Tyvärr har cirka 60 procent av de produkter som kommer till våra marknader fiskats olagligt. Detta skapar osäkerhet när det gäller kvaliteten och gör fisken svår att spåra. Det är därför vi anser att EU ska vara ett exempel för alla andra länder i denna sektor, som gynnas på internationella marknader för att de inte respekterar de begränsningar som har införts för våra fiskare.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. (ES) Jag röstade för Carmen Fraga Estévez rekommendation om utkastet till rådets beslut om godkännande av avtalet om hamnstatsåtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Jag röstade för denna rekommendation eftersom initiativets innehåll kommer att vara ett mycket viktigt bidrag till den globala kampen mot olagligt fiske. Innehållet kommer att vara effektivt om det verkställs på ett omfattande, enhetligt och insynsvänligt sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. (IT) Bristen på fisk på global nivå, och inte bara i våra egna hav, har gradvis blivit ett överhängande problem. Vi vet att de levande marina resurserna är mycket viktiga, inte bara för att de utgör en avsevärd del av människans kost, utan även för hela ekosystemets hälsa. Därför är det viktigt att myndigheter på alla nivåer, från regionala och centrala myndigheter ända upp till EU, gör allt som står i deras makt för att få till stånd regleringsåtgärder och rättsakter som hjälper till att skydda fiskbeståndet, som är den enda garantin för en långsiktigt hållbar fiskeriverksamhet.

Jag röstade för denna rekommendation från parlamentet till rådet så att rådet kan gå vidare och, på EU:s vägnar, anta avtalet om hamnstatsåtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Om detta internationella avtal genomförs på rätt sätt av de nationella organen kommer det att utgöra ett viktigt instrument för att säkerställa att de levande marina resurserna bevaras på lång sikt och för ett hållbart utnyttjande av fiskbeståndet.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. − (LT) Jag röstade för betänkandet eftersom Europaparlamentet med detta skulle ha godkänt avtalet från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, ett avtal som skulle främja ett ansvarsfullt utnyttjande av fiskeriresurserna och de marina ekosystemen. Detta avtal föreskriver särskilda instrument för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat (IUU) fiske på EU:s territorialvatten på ett mer effektivt sätt. Dessa instrument ger oss miniminormer som ska ligga till grund för de åtgärder som staterna vidtar för att övervaka, kontrollera och inspektera fiskefartyg som för utländsk flagg och som önskar använda sig av deras hamnar. Instrumenten i detta avtal kan inte bara tillämpas på fiskefartyg, utan även på fartyg som används för fiskerelaterade aktiviteter, till exempel transportfartyg som kan användas för att transportera fiskeprodukter. Kampen mot IUU-fiske är en viktig del av den gemensamma fiskeripolitiken och EU bör därför kunna främja internationellt samarbete på detta område genom att delta aktivt och konstruktivt i antagandet av ett internationellt instrument för hamnstatsåtgärder.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. (RO) Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske anses vara ett av de största hoten mot resurserna på fiskerimarknaden, där EU har en viktig global ställning. I det här fallet är det naturligt att planera en gemensam fiskeripolitik på EU-nivå, inriktad på att skydda det hållbara utnyttjandet av levande akvatiska resurser. Avtalet som läggs fram för antagande av rådet har utformats noggrant för att uppnå dessa internationella krav på att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat (IUU) fiske genom att den stat där hamnen finns inför effektiva åtgärder. Detta är åtgärder som när avtalet har antagits ska gå från att vara en frivillig modell till ett paket med obligatoriska miniminormer för hamnstater, med syftet att övervaka, kontrollera och inspektera fiskefartyg som för utländsk flagg och som önskar använda sig av deras hamnar.

Att denna uppsättning åtgärder, vars genomförande hamnar under hamnstaternas ansvarsområde, kommer från ett internationellt instrument är en bonus. Den globala översikten över IUU-fiske kan ge en bättre allmän övervakning av fiskeriverksamheter. Organisation och genomförande blir dessutom mer kostnadseffektivt.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), skriftlig. (IT) Jag röstade för den text som presenterades av Carmen Fraga Estévez, som jag vill tacka för det arbete hon har utfört. Jag anser verkligen att EU bör använda varje instrument som står till dess förfogande för att förebygga och motverka olaglig handel samtidigt som fiskerimarknaden bevaras, eftersom denna marknad alltid har varit en robust pelare i den gemensamma fiskeripolitiken.

Det är därför hög tid att anta dessa stränga regler och framför allt respektera dem. Fartyg som inte följer europeiska och internationella regler om fiske ska förbjudas och mer information om alla fartyg som önskar använda sig av hamnarna ska säkerställas. Vi får inte glömma att EU, som räknas som den tredje största fiskemakten i världen, har arbetat i många år för att se till att medlemsstater och tredjeländer respekterar reglerna, för att säkerställa en hållbar fiskerimarknad och för att skydda den marina miljön från skador.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. − (PT) Jag instämmer i utkastet till rådets beslut om godkännande, på EU:s vägnar, av avtalet om hamnstatsåtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Jag anser att effektiviteten för sådana åtgärder är mycket viktig för att säkerställa bevarandet av och hållbarheten för marina ekosystem, och därmed för utnyttjande av haven och de därmed förknippade industrierna. För att säkerställa denna effektivitet måste dessa åtgärder tillämpas på ett harmoniskt sätt av medlemsstaterna genom kontroll av avlastning av fartyg, omlastningar och annan verksamhet som sker i deras hamnar. Jag vill därför betona vikten av den punkt som föreslogs i samband med ett system för informationsutbyte, som måste stödja detta avtal.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Olagligt fiske är en företeelse som äventyrar alla de åtgärder som världssamfundet och i synnerhet EU har vidtagit för att få till stånd en robust och dynamisk fiskeriverksamhet som är i balans med den nödvändiga påfyllningen av fiskbeståndet.

Under 2007 gick fiskerikommittén inom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation med på att utarbeta ett internationellt rättsligt bindande instrument om hamnstatsåtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Under 2009 antogs ett avtal i Rom, och avsikten är nu att godkänna detta på EU:s vägnar.

Med tanke på denna frågas betydelse, särskilt för maritima nationer som Portugal, röstar jag för att detta avtal godkänns.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Under 2001 utarbetade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) en internationell handlingsplan för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IPOA-IUU). Under 2005 godkände FAO en serie åtgärder som hamnstater för fiskefartyg eller fartyg för transport av fiskeriprodukter måste anta för att motverka olagligt fiske. Bevarandet av naturresurser, särskilt marina resurser, är ett ständigt problem för EU, som vill förhindra olagligt fiske med alla tillgängliga medel. EU har därför noggrant följt de åtgärder som godkändes av FAO och spelat en aktiv och konstruktiv roll, inte minst i arbetet med att ta fram avtalsutkastet som antogs vid den 36:e FAO-konferensen i Rom den 18–23 november 2009. Jag instämmer med föredraganden i att uppmuntra kommissionen, inte bara att godkänna det nuvarande avtalet, utan också att fortsätta påverka internationella organisationer, i synnerhet FAO, för att få de föreslagna åtgärderna godkända.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Avtalet godkändes vid den 36:e FAO-konferensen i Rom i november 2009, och avslutade en debatt som föregicks av antagandet av ett antal andra avtal och uppförandekoder under de två senaste årtiondena inom FAO.

Olagligt, orapporterat och oreglerat (IUU) fiske är ett globalt hot mot det hållbara utnyttjandet av levande akvatiska resurser. Därför måste kampen mot IUU-fiske vara en central fråga i all fiskeripolitik och en viktig del av internationell fiskeriförvaltning i behöriga forum.

Avtalets syfte är att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske genom att införa effektiva hamnstatsåtgärder och därigenom säkerställa att de levande marina resurserna och de marina ekosystemen bevaras på lång sikt och används på ett hållbart sätt. Erfarenheter visar vilken kostnadseffektiv och viktig roll som hamnstatsåtgärder tillsammans med andra instrument har i kampen mot IUU-fiske. Avtalet ger också stöd för en bred definition av IUU-fiske, som även innefattar ett brett spektrum av oreglerad fiskeriverksamhet.

Därför har vi röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Avtalet godkändes vid den 36:e FAO-konferensen i Rom i november 2009, och avslutade en debatt som föregicks av ett antal andra avtal och uppförandekoder som hade antagits under de senaste två årtiondena inom FAO.

Olagligt, orapporterat och oreglerat (IUU) fiske är ett globalt hot mot ett hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser. Därför måste kampen mot IUU-fiske vara en central fråga i all fiskeripolitik och en viktig del av internationell fiskeriförvaltning i behöriga forum.

Avtalets syfte är att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske genom att införa effektiva hamnstatsåtgärder och därigenom säkerställa att de levande marina resurserna och de marina ekosystemen bevaras på lång sikt och används på ett hållbart sätt.

Erfarenheter visar vilken kostnadseffektiv och viktig roll som hamnstatsåtgärder tillsammans med andra instrument har i kampen mot IUU-fiske.

Därför röstade vi för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), skriftlig. (EN) I november 2009 godkände FAO-konferensen avtalet om hamnstatsåtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Detta avtal kan hjälpa till att minimera denna typ av fiske och säkerställa att de levande marina resurserna och de marina ekosystemen bevaras på lång sikt och används på ett hållbart sätt. Eftersom EU är en viktig aktör när det gäller internationellt fiske och en av världens viktigaste marknader för fiskeriprodukter, är det också lämpligt och rimligt att verka för antagandet av sådana förslag från EU-institutionerna.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), skriftlig. (GA) Målet för FAO-konferensen, som detta beslut berör, är att förebygga, motverka och undanröja olagligt, oreglerat och orapporterat (IUU) fiske genom att införa effektiva hamnstatsåtgärder. Med hamnstatsåtgärder menas i grunden de åtgärder som kuststater kan tillämpa på fartyg som inte har rätt att föra partens flagg i hamnen eller som begär att få tillträde till en hamn.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag röstade för detta dokument eftersom avtalets syfte är att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat (IUU) fiske genom att införa effektiva hamnstatsåtgärder och därigenom säkerställa att de levande marina resurserna och de marina ekosystemen bevaras på lång sikt och används på ett hållbart sätt.

Avtalet kommer att tillämpas av parterna, i deras egenskap av hamnstater, på fartyg som inte har rätt att föra partens flagg och som begär att få tillträde till dess hamnar eller befinner sig i någon av dess hamnar. Det omfattar inte enbart fiskefartyg utan även fartyg som används för fiskerirelaterad verksamhet, till exempel transportfartyg som kan användas för transport av fiskeriprodukter. Det ger också stöd för en bred definition av IUU-fiske, som även innefattar ett brett spektrum av oreglerad fiskeriverksamhet. Bilagorna utgör en integrerad del av avtalet och fastställer vilka uppgifter som ska lämnas på förhand av fartyg som begär att få tillträde till parternas hamnar och riktlinjer för inspektionsförfaranden, hantering av inspektionsresultat, informationssystem och utbildningskrav. Parterna ska samarbeta för att upprätta ett system för informationsutbyte, helst samordnat av livsmedels- och jordbruksorganisationen (FAO), i samverkan med andra relevanta multilaterala och mellanstatliga initiativ samt underlätta informationsutbytet med befintliga databaser som är relevanta för avtalet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), skriftlig. (PL) Enligt vetenskapliga prognoser kommer jordens hav runt mitten av 2000-talet att vara tomma, som ett resultat av vår oförståndiga förvaltning av naturresurserna fisk och skaldjur. Trots de restriktioner och förbud som har införts är olagligt fiske, och till och med fiske som kan ses som plundring, fortfarande utbrett. Vi måste därför öka övervakningen för att förhindra att akvatiska ekosystem förstörs, vilket skulle leda till en ekologisk katastrof. En rationell fiskeripolitik är särskilt viktigt med tanke på livsmedelskrisen, som är ett hot vi står inför samtidigt som befolkningen ökar. Som den största marknaden för sådana produkter bör EU därför stödja åtgärder inriktade på att förebygga överträdelser av fiskerilagstiftningen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jag välkomnar detta avtal, vars syfte är att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske genom att införa effektiva hamnstatsåtgärder och därigenom säkerställa att de levande marina resurserna och de marina ekosystemen bevaras på lång sikt och används på ett hållbart sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Jag röstade för detta betänkande om avtalet om hamnstatsåtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske eftersom jag anser att denna typ av fiske utgör ett allvarligt globalt hot mot de levande akvatiska resurserna. Marknaden är omättlig och gör slut på naturresurserna. Vi måste sätta stopp för industriella, plundrande fisketekniker. De sinande fiskresurserna är ett miljöproblem, men även ett socialt problem. Jag välkomnar därför detta positiva betänkande om avtalet som antogs vid den 36:e FAO-konferensen, som avslutar en lång debatt som redan har lett till att ett antal uppförandekoder har antagits. Jag anser att bekämpningen av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske måste vara en hörnsten i all seriös fiskeripolitik. Jag röstar därför för detta betänkande om ett avtal vars mål är att förebygga, motverka och undanröja olagligt fiske genom att införa effektiva åtgärder i hamnstaterna och på så sätt göra det möjligt att på lång sikt bevara och utnyttja de marina ekosystemen på ett rationellt och hållbart sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), skriftlig. (EN) Jag vet att syftet med avtalet är att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske genom att införa effektiva hamnstatsåtgärder och därigenom säkerställa att de levande marina resurserna och de marina ekosystemen bevaras på lång sikt och används på ett hållbart sätt. Den 31 januari 2011 hade 23 FAO-medlemmar undertecknat avtalet och två anslutningsinstrument hade deponerats. Eftersom EU är en viktig aktör när det gäller internationellt fiske och en av världens viktigaste marknader för fiskeriprodukter, föreslår föredraganden att parlamentet godkänner antagandet av avtalet och stöder bestämt dessa förslag och uppmuntrar kommissionen att fortsätta driva på antagandet av dessa förslag. Jag röstade för detta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Syftet med avtalet är att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat (IUU) fiske genom att införa effektiva hamnstatsåtgärder och därigenom säkerställa att de levande marina resurserna och de marina ekosystemen bevaras på lång sikt och används på ett hållbart sätt, vilket inte bara inbegriper fiskefartyg utan även fartyg som kan användas för att transportera fiskeriprodukter. Det ger också stöd för en bred definition av IUU-fiske, som även innefattar ett brett spektrum av oreglerad fiskeriverksamhet.

Detta avtal är en del av en internationell handlingsplan för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) inom ramen för FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske.

Eftersom IUU-fiske är ett av de största problemen i dagens fiskeindustri är avtalet särskilt viktigt, i synnerhet vid en tidpunkt då EU arbetar på den nya gemensamma fiskeripolitiken.

Jag röstade därför för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), skriftlig. (EN) Godkännandet av avtalet om hamnstatsåtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (avtalet) bör välkomnas. Avtalet är ett viktigt instrument för att säkerställa att EU är väl rustat för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat (IUU) fiske i våra vatten. Irland, och i synnerhet södra Irland, har en blomstrande fiskeindustri och detta avtal hjälper dem i kampen mot IUU-fiske, som är ett av de allvarligaste globala hoten mot ett hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser. Det är mycket viktigt att EU har deltagit i denna process från allra första början och spelat en aktiv och konstruktiv roll i arbetet med att ta fram avtalet, eftersom kampen mot IUU-fiske är en viktig del av den gemensamma fiskeripolitiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske är ett allvarligt hinder för en hållbar utveckling eftersom det kan påverka de levande akvatiska resurserna. Avtalet om hamnstatsåtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske har slutits under FAO:s skydd och kräver parlamentets godkännande för att bli permanent bindande för unionen. Därför röstade jag för ett godkännande av detta avtal, som är en central punkt i den gemensamma fiskeripolitiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), skriftlig. (FR) Genom att anta betänkandet av Carmen Fraga Estévez vid lunchtid i dag har parlamentet gett sitt godkännande åt EU att ingå ett bindande internationellt avtal för att bekämpa olagligt fiske, och därigenom också visat sitt engagemang för ansvarsfullt fiske. Det är värt att påminna oss själva om att olagligt fiske fortfarande är ett av de största hoten mot ett hållbart utnyttjande av de marina biologiska resurserna och ett lika stort hot som det intensiva fisket. Att bekämpa denna typ av fiske, som utarmar marina biologiska resurser och ekosystem, är ett viktigt mål för EU. Kommissionsledamot Maria Damanakis tillkännagivande nyligen om ett nytt kontrollsystem för fiske, som innebär att fisk kan spåras hela vägen från fångstplatsen till matbordet, är uppmuntrande. Införandet av ett nytt poängsystem (som kan leda till att en licens dras in) den 1 januari 2012 är särskilt viktigt. Syftet med detta system är att säkerställa att allvarliga överträdelser hanteras på samma sätt, med avskräckande böter på minst fem gånger marknadsvärdet för den olagligt fångade fisken. Detta system för spårbarhet är tillsammans med kontroll- och sanktionsbefogenheter för inspektörer inom EU ett viktigt instrument för att sätta stopp för olagligt fiske.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Olagligt, orapporterat och oreglerat (IUU) fiske förblir ett av de allvarligaste globala hoten mot ett hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser. Kampen mot IUU-fiske är en viktig del av den gemensamma fiskeripolitiken och EU bör främja internationellt samarbete på detta område genom att delta aktivt och konstruktivt i antagandet av ett internationellt instrument för hamnstatsåtgärder.

EU är medlem i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och i 13 regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. Hamnstatsmekanismer som antagits inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer har genomförts i EU-lagstiftningen, som också innehåller omfattande regler för tredjelandsfartygs tillgång till hamntjänster, landning och omlastning av fiskeriprodukter i EU-hamnar och för mekanismer som gäller samarbete och stöd mellan EU och tredjeländer.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Olagligt fiske är ett av de allvarligaste globala hoten mot ett hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser. Kampen mot denna form av utnyttjande är en viktig del av den gemensamma fiskeripolitiken och EU bör främja internationellt samarbete på detta område genom att delta aktivt och konstruktivt i antagandet av ett internationellt instrument för hamnstatsåtgärder.

År 2001 utarbetade livsmedels- och jordbruksorganisationen en internationell handlingsplan för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Med planen antogs en helhetsstrategi, och de åtgärder som ska vidtas av flagg-, kust- och hamnstaterna utarbetades. Syftet med det dokument som antogs i dag är att förebygga, motverka och undanröja olagligt fiske genom att införa effektiva hamnstatsåtgärder och därigenom säkerställa att de levande marina resurserna och de marina ekosystemen bevaras på lång sikt och används på ett hållbart sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. (EN) Hamnstatsåtgärder är ett viktigt instrument i kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat (IUU) fiske. IUU-fiske är ett internationellt brott som skadar våra marina ekosystem, hotar vår livsmedelsförsörjning och förstör försörjningen för de som arbetar inom den legitima fiskeindustrin. Men vår kamp mot IUU-fiske får inte bara bestå av hamnstatsåtgärder, vi måste också arbeta för att få ett slut på användningen av bekvämlighetsflagg, som ofta ger fartyg möjlighet att ostraffat bedriva olaglig verksamhet. Ett globalt register över fiskefartyg kan också vara ett viktigt steg, precis som spårbarheten för fiskeriprodukter.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. − (PT) Att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat (IUU) fiske är en grundläggande prioritering för en framgångsrik gemensam fiskeripolitik. Avtalets syfte är att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske genom att införa effektiva hamnstatsåtgärder och därigenom säkerställa att de levande marina resurserna och de marina ekosystemen bevaras på lång sikt och används på ett hållbart sätt. IUU-fiske är fortfarande ett av de allvarligaste hoten mot ett hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser, och EU har deltagit aktivt och konstruktivt i utarbetandet av det aktuella utkastet till avtal.

Med hjälp av det internationella instrumentet om hamnstatsåtgärder kan parterna neka hamntillträde om de har tillräckliga bevis på att fartyget som har begärt tillträde har bedrivit eller stött IUU-fiske eller liknande aktiviteter. Med tanke på detta anser jag att det nämnda avtalet är ett viktigt bidrag till den aktuella internationella kampen mot IUU-fiske och jag röstar för att det godkänns.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. (LT) Fastän Litauen är ett litet land spelar fiskesektorn en viktig ekonomisk och social roll för de små samhällena i mitt land. Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske utgör ett stort hot mot hållbarheten för fiske i Litauen. Fiskbeståndet skövlas, den marina miljön förstörs och ärliga fiskare befinner sig i en osäker situation. Enbart i Östersjön hotas 3 800 jobb på grund av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Enligt Pew Environment Group kostar orapporterat fiske litauiska fiskare mer än 1,1 miljoner euro varje år. Detta är en enorm summa med tanke på landets storlek och det faktum att dessa problem kan undvikas. Oreglerat fiske är särskilt problematiskt för torskfisket i Östersjön, som redan befinner sig i en svår situation. Torsk är den mest värdefulla fisken i Östersjön och majoriteten av de litauiska yrkesfiskarna är beroende av torskbeståndet. Men våra fiskare står inför olaglig, orapporterad och oreglerad fångst på upp till 40 procent över de officiella landningarna. Om det blev ett slut på olagligt, orapporterat och oreglerat fiske skulle torskfisket i Östersjön återhämta sig. Men för att det ska inträffa måste vi täppa till de kryphål som gör det möjligt för illegala aktörer att tjäna på sin verksamhet. Vi måste införa strängare straff för lagöverträdarna.

 
  
  

Betänkande: Arlene McCarthy (A7-0147/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Miljontals européer använder sig av rätten att bedriva verksamhet på EU:s inre marknad och att bo, arbeta och resa i EU. EU har lagstiftning för reglering av gränsöverskridande fordringar och ömsesidigt erkännande av domslut som har avkunnats av nationella domstolar. Men att få ett domslut är bara en del av förfarandet. Medborgarna och företagen måste få rätt att få sina domslut effektivt verkställda. För att få en effektiv verkställighet är det nödvändigt att domstolarna, som en tillfällig åtgärd, kan handla snabbt för att begära redovisning av gäldenärens tillgångar och frysa dem. Utan en sådan åtgärd kan oärliga affärsmän och andra gäldenärer undandra sig sitt ansvar genom att helt enkelt flytta sina tillgångar till en annan jurisdiktion, vilket innebär att fordringsägaren inte får ett effektivt verkställande av domslutet på den inre marknaden. Medborgaren eller det lilla företaget kommer att ha använt både tid och pengar på att säkra ett domstolsbeslut, men måste ändå vända sig till en domstol i ett annat EU-land utan någon garanti för framgång eller rättvisa. Detta betänkande visar därför på behovet av ett effektivt system för frysning och redovisning av gäldenärers tillgångar, och jag röstar för det.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. (IT) Den inre marknaden är utan tvekan det viktigaste instrumentet EU har för att främja tillväxt i finanskrisens kölvatten. De miljontals medborgare och företag som utnyttjar fördelarna med den inre marknaden måste kunna utöva sina rättigheter och kunna resa, arbeta och bo var som helst i EU. Därför måste de också ha tillgång till effektiva åtgärder om de har rättsliga anspråk på en annan medborgare eller ett företag som äventyrar dessa rättigheter.

I dag har EU instrument för reglering av gränsöverskridande fordringar och ömsesidigt erkännande av domslut som har avkunnats av nationella domstolar. Men den faktiska rättigheten att få domslut verkställda saknas fortfarande. Det bästa sättet att fylla dessa tomrum är att införa ett effektivt system för frysning och redovisning av gäldenärens tillgångar och utöka samarbetet mellan de verkställande myndigheterna i medlemsstaterna. Därför röstade jag för Arlene McCarthys betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Baldassarre (PPE), skriftlig. (IT) En nödvändig del i effektiv verkställighet av domslut är att domstolarna, som en tillfällig åtgärd, kan handla snabbt för att begära redovisning av gäldenärens tillgångar och frysa dem. Utan en sådan åtgärd kan oärliga affärsmän och andra gäldenärer undandra sig sitt ansvar genom att helt enkelt flytta sina tillgångar till en annan jurisdiktion, vilket innebär att fordringsägaren inte får ett effektivt verkställande av domslutet på den inre marknaden.

Därför behöver vi inrätta en äkta 28:e ordning, och med det menar jag en extra, självständig europeisk skyddsmekanism som kompletterar de som finns tillgängliga i de nationella domstolarna. En sådan förebyggande åtgärd blir också ett avskräckande medel mot fördröjda betalningar och påskyndar redovisning av tillgångar i gränsöverskridande fordringar.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. (RO) Detta betänkande är viktigt när det gäller att utvidga den inre marknaden till att omfatta gränsöverskridande förfinansiering. För närvarande hindras denna aktivitet delvis på grund av ovilligheten hos fordringsägare i en medlemsstat att bevilja lån till gäldenärer som bor i en annan medlemsstat. Ett specifikt exempel på detta är när en invånare i en medlemsstat vill ta lån hos en bank i en annan medlemsstat. För närvarande är denna transaktion inte möjlig att genomföra, vilket innebär att konsumenter i praktiken inte har rätt att köpa produkter (banktjänster i det här fallet) från vilken EU-stat som helst. Anledningen till att en bank vägrar att bevilja lån till andra än invånare i samma medlemsstat (även om den relevanta banken är multinationell och representeras av dotterbolag eller avdelningar i ett antal medlemsstater) är att den vid utebliven betalning är tvingad att gå vidare med ett exekutionsförfarande i enlighet med lex rei sitae (lagen i den stat där egendomen för vilken lånet har tagits ut befinner sig) och inte i enlighet med lagen i den stat där fordringsägaren har sitt säte. Om en mekanism för 28:e ordningen inrättades, i enlighet med detta betänkande, skulle detta underlätta gränsöverskridande kreditbaserade transaktioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), skriftlig. (FR) Den andel skulder som kan drivas in är anmärkningsvärt liten. Att gäldenären flyttar sina tillgångar till ett annat land har blivit ett stort problem för många fordringsägare.

En lagstiftning som föreskriver fristående åtgärder som gör det möjligt att begära tillfälliga åtgärder före, under och efter huvudförhandlingarna vore ett stort steg framåt för EU:s medborgare i kampen mot dessa oärliga gäldenärer.

Majoriteten av EU:s medborgare är arbetstagare, och under denna ekonomiska kris hamnar de alltför ofta i insolvensförfaranden när de företag de arbetar för går i konkurs.

Som skuggföredragande till Julie Girlings förslag till yttrande om insolvensförfaranden kände jag att arbetstagare behöver få bättre rättslig säkerhet och trygghet, som bör samordnas, och framför allt få ett effektivt rättsmedel.

Jag föreslår att förvaltaren när huvudförhandlingar inleds mot en arbetsgivare som är skuldsatt ska tillåtas att inom en sexmånadersperiod begära frysning av tillgångar retroaktivt, i de fall företaget har vidtagit åtgärder för att flytta sina tillgångar.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), skriftlig. – (CS) Jag håller med om att ett europeiskt beslut om bevarande av tillgångar och ett europeiskt beslut om redovisning av tillgångar ska vara fristående åtgärder som kompletterar de åtgärder som finns att tillgå i enlighet med den nationella rätten och att dessa endast ska vara tillämpliga i gränsöverskridande fall. Utfärdandet av ett europeiskt beslut om bevarande av tillgångar ska göras av de nationella domstolarna. Bevisbördan bör ligga på sökanden, som ska lämna in tillbörliga bevis på den rättsliga rimligheten (fumus boni juris) och att det råder fara vid dröjsmål (periculum in mora) för ett ärende. Dessa kriterier bör utvärderas av nationella domstolar på grundval av domstolens befintliga rättspraxis. Verkan av ett europeiskt beslut om bevarande av tillgångar ska begränsas till kvarstad på bankmedel och tillfällig frysning av banktillgodohavanden, utan att fordringsägaren övertar äganderätten till tillgångarna i någon form. Frågan om huruvida beslutet ska kunna omfatta andra slag av tillgångar, såsom fast egendom eller framtida tillgångar (fordringar som kommer att förfalla till betalning eller arv) bör övervägas ytterligare.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), skriftlig. (RO) Ett mycket stort antal företag i EU bedriver sin verksamhet på den inre marknaden, samtidigt som EU-medborgare använder sig av rätten att bo, arbeta och resa i EU. Som vi också påpekade vid diskussionen av inremarknadsakten avsedd att fördjupa den inre marknaden och främja gränsöverskridande transaktioner, inklusive e-handel, behöver vi garantier för att kunna driva in gränsöverskridande fordringar. Jag stöder helt förslaget i betänkandet att uppmana kommissionen att föreslå effektivare instrument för genomförande av lagstiftningen, som komplement till de som redan finns för hantering av gränsöverskridande fordringar, till exempel Bryssel I-förordningen och småmålsförfarandet. Domstolarna bör ha de nödvändiga instrumenten för att kunna handla snabbt för att frysa tillgångarna för gäldenären eller den påstådda gäldenären, men inte under vilka omständigheter som helst. Det måste finnas en balans mellan skydd av fordringsägare och skydd av gäldenärernas rättigheter för att undvika godtyckliga situationer.

Möjligheten att begära ett beslut om bevarande av tillgångar utan meddelande och föregående utfrågning av den relevanta parten är ett brott mot gäldenärens rättigheter och strider mot praxisen för Europeiska unionens domstol. Betänkandet ger därför inte den nödvändiga balansen då bättre skydd för gäldenärernas rättigheter krävs.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), skriftlig. (FR) Jag röstade för Arlene McCarthys betänkande, där det begärs att kommissionen föreslår ett europeiskt beslut om bevarande av tillgångar och ett europeiskt beslut om redovisning av tillgångar. Båda instrumenten bör vara fristående åtgärder som kompletterar de åtgärder som finns att tillgå i enlighet med den nationella rätten.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (PT) Det behövs ett effektivt system för att förebygga och bestraffa uteblivna betalningar när detta inträffar mellan medborgare vars tillgångar finns i olika länder. I annat fall skulle den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital inom EU äventyra rättssäkerheten för den europeiska allmänheten. Därför välkomnar jag och instämmer i rekommendationerna till kommissionen om de föreslagna åtgärderna för att frysa och redovisa gäldenärers tillgångar i gränsöverskridande ärenden.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. (FR) Sena betalningar och obetalda skulder skadar både företag och konsumenter. Även i de fall då domstolarna har avgett en dom är det i praktiken ofta svårt för fordringsägare att driva in skulderna om ingen information om gäldenärens uppehållsort eller tillgångar finns tillgänglig. Det är ännu svårare när gäldenären har sin bostad i en annan medlemsstat. För närvarande är den andel gränsöverskridande skulder som kan drivas in påfallande liten, och kostnaderna för gränsöverskridande skuldindrivning kan vara avskräckande och kan göra att parterna avstår från rättsliga förfaranden. Det är dags att göra denna indrivningsprocess enklare och snabbare. För att förbättra indrivningen av skulder inom EU och därigenom skydda konsumenterna på ett effektivare sätt och uppmuntra till handel mellan medlemsstaterna, måste kommissionen föreslå en ny lagstiftning om frysning och redovisning av gäldenärers tillgångar.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. − (PT) Jag röstade för detta betänkande eftersom det lägger fram en rad åtgärder som kan hjälpa till att förhindra att oärliga affärsmän och andra gäldenärer undandrar sig sitt ansvar genom att flytta sina tillgångar till andra jurisdiktioner, vilket innebär att fordringsägaren inte får ett effektivt verkställande av domslutet på den inre marknaden.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Vid tidpunkten för antagandet av Stockholmsprogrammet uppmanades kommissionen att lägga fram särskilda förslag till ett enkelt och självständigt EU-system för kvarstad på bankmedel och tillfällig frysning av bankinsättningar. Den nuvarande EU-lagstiftningen har reglering av gränsöverskridande fordringar och ömsesidigt erkännande av domslut som har avkunnats av nationella domstolar, men kan inte garantera att dessa domslut verkställs på ett effektivt sätt.

Därför, och efter parlamentets antagande av olika resolutioner som stärker detta, uppmanar föredraganden i detta initiativbetänkande kommissionen att införa två instrument – ett europeiskt beslut för bevarande av tillgångar och ett europeiskt beslut för frysning av tillgångar – i den nationella lagstiftningen, och dessa ska endast beröra gränsöverskridande ärenden. Dessa instrument ska säkerställa snabbt genomförande av åtgärder av domstolarna och göra det möjligt att frysa gäldenärers tillgångar och förhindra att tillgångarna flyttas eller överförs.

Jag gratulerar därför föredraganden och jag anser att detta är nödvändiga åtgärder som garanterar rättslig säkerhet och trygghet och som skyddar en bättre fungerande inre marknad.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Opportunismen och penningbegäret hos allmänheten och vissa affärsmän får dem att utnyttja den fria rörligheten för personer och varor inom EU för att skada tredje parter. Trots den nuvarande lagstiftningen, till exempel Bryssel I-förordningen, den europeiska exekutionstiteln, småmålsförfarandet och det europeiska betalningsföreläggandet, är det inte alltid möjligt, och det går i alla händelser inte snabbt, att få en effektiv verkställighet av domslut på den inre marknaden. Detta betänkande innehåller rekommendationer till kommissionen om de förslag som lämnats in om frysning och redovisning av gäldenärers tillgångar i gränsöverskridande ärenden och har mitt fulla stöd. Jag hoppas att vi i juni har ett specifikt förslag med åtgärder som kan antas i detta avseende.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Vi inser behovet av att försvara konsumenternas rättigheter på EU:s inre marknad, särskilt de som är mest sårbara. EU har redan lagstiftning för reglering av gränsöverskridande fordringar och ömsesidigt erkännande av domslut som har avkunnats av nationella domstolar, däribland Bryssel I-förordningen, den europeiska exekutionstiteln, småmålsförfarandet och det europeiska betalningsföreläggandet. Men att få ett domslut är bara en del av förfarandet. Syftet med det här betänkandet är att allmänheten och företagen ska få rätt att få sina domslut effektivt verkställda.

För att få en effektiv verkställighet är det nödvändigt att domstolarna, som en tillfällig åtgärd, kan handla snabbt för att begära redovisning av gäldenärens tillgångar och frysa dem. Denna åtgärd behövs för att säkerställa rättigheterna för enskilda individer och små och medelstora företag. Detta innebär naturligtvis inte att vårt motstånd och våra reservationer mot de grundläggande aspekterna för den inre marknaden, dess karaktär, mål och inverkan upphör.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Det blir allt mer nödvändigt att försvara konsumenternas rättigheter på den inre marknaden som skapats av EU, särskilt för dem som saknar tillräckliga resurser.

EU har lagstiftning för reglering av gränsöverskridande fordringar och ömsesidigt erkännande av domslut som har avkunnats av nationella domstolar, däribland Bryssel I-förordningen, den europeiska exekutionstiteln, småmålsförfarandet och det europeiska betalningsföreläggandet. Men att få ett domslut är bara en del av förfarandet.

Föredragandens syfte med betänkandet är att medborgarna och företagen ska få rätt att få sina domslut effektivt verkställda. För att få en effektiv verkställighet är det nödvändigt att domstolarna, som en tillfällig åtgärd, kan handla snabbt för att begära redovisning av gäldenärens tillgångar och frysa dem.

Utan en sådan åtgärd kan oärliga affärsmän och andra gäldenärer undandra sig sitt ansvar genom att helt enkelt flytta sina tillgångar till en annan jurisdiktion, vilket innebär att fordringsägaren inte får ett effektivt verkställande av domslutet på den inre marknaden.

Medborgaren eller det lilla företaget kommer att ha använt både tid och pengar på att säkra ett domstolsbeslut, men måste ändå vända sig till en domstol i ett annat EU-land utan någon garanti för framgång eller rättvisa.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jag röstade för detta dokument eftersom EU har lagstiftning för reglering av gränsöverskridande fordringar och ömsesidigt erkännande av domslut som har avkunnats av nationella domstolar, däribland Bryssel I-förordningen, den europeiska exekutionstiteln, småmålsförfarandet och det europeiska betalningsföreläggandet. Men att få ett domslut är bara en del av förfarandet. Medborgarna och företagen måste få rätt att få sina domslut effektivt verkställda. För att få en effektiv verkställighet är det nödvändigt att domstolarna, som en tillfällig åtgärd, kan handla snabbt för att begära redovisning av gäldenärens tillgångar och frysa dem. Utan en sådan åtgärd kan oärliga affärsmän och andra gäldenärer undandra sig sitt ansvar genom att helt enkelt flytta sina tillgångar till en annan jurisdiktion, vilket innebär att fordringsägarna inte får ett effektivt verkställande av domslutet på den inre marknaden. EU-institutionerna har påpekat behovet av ett effektivt system för frysning och redovisning av gäldenärers tillgångar.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), skriftlig. – (CS) Jag personligen är för att ett europeiskt beslut om bevarande av tillgångar och ett europeiskt beslut om redovisning av tillgångar införlivas i EU-lagstiftningen. Detta är särskilt viktigt med tanke på utvecklingen av lagstiftningen under de senaste åren, då åtgärder som den europeiska exekutionstiteln, småmålsförfarandet och det europeiska betalningsföreläggandet införlivades i EU-lagstiftningen, eftersom dessa åtgärder inte kan genomföras fullständigt utan införandet av beslutet om bevarande av tillgångar och beslutet om redovisning av tillgångar.

Även om jag stöder kommissionens uppmaning att lämna in ett förslag till ändringar av lagstiftningen för båda åtgärderna, betyder det inte att jag automatiskt stöder kommissionens förslag. Vid bedömning av detta förslag kommer jag framför allt att lägga tonvikt vid dess specifika form, och betona dess användning uteslutande i gränsöverskridande ärenden, jurisdiktionen för utövandet av dessa åtgärder och att utövandet av dessa åtgärder ska begränsas endast till ärenden där det är absolut nödvändigt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jag välkomnar detta betänkande som, om kommissionen fullföljer det, kommer att hjälpa offer för bedrägerier. Den nuvarande rättsliga strukturen skyddar bedragaren och lämnar offret strandsatt i ett hav av pappersarbete och dyra rättsliga åtgärder. Dessa förslag skulle vända på denna situation och ge offren bättre möjligheter att få tillbaka sina pengar.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. (FR) Betänkandet tar upp problemet med bankernas garantier för avbetalningar av skulder. Bankerna drar fördel av förmånliga räntesatser för att säkra sina vinster. Men de fortsätter att ta ut oproportionerligt höga räntor på skulderna för stater och medborgare. Det omedelbara behovet är att skydda medborgare och stater som fallit offer för bankerna, inte det omvända.

Jag röstar mot detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Med tanke på den nuvarande situationen för EU:s inre marknad blir det allt viktigare att försvara konsumenternas rättigheter, särskilt för dem som är mindre välsituerade. EU har lagstiftning för reglering av gränsöverskridande fordringar och ömsesidigt erkännande av domslut som har avkunnats av nationella domstolar, men det nuvarande förfarandet för indrivning av gränsöverskridande skulder är krävande och oöverkomligt dyrt. Syftet med betänkandet med rekommendationer om tillfälliga åtgärder för att frysa och redovisa gäldenärers tillgångar i gränsöverskridande ärenden är att EU-medborgare och företag ska få rätt att få sina domslut effektivt verkställda. Avsaknaden av denna typ av åtgärd skickar ett budskap om straffrihet till motsträviga gäldenärer och gör det enklare för oärliga affärsmän att undandra sig sitt ansvar genom att helt enkelt flytta sina tillgångar till en annan jurisdiktion för att förhindra att ett domslut verkställs. Detta tvingar medborgare att vända sig till en domstol i ett annat EU-land utan någon garanti för att denna dyra process kommer att ha en fördelaktig utgång. Jag har därför inte kunnat rösta mot detta betänkande, som lägger fram åtgärder för att skydda dessa rättigheter.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), skriftlig. (EL) Fri handel och en välfungerande inre marknad i EU medför både rättigheter och skyldigheter. En av medborgarnas grundläggande rättigheter är lämpliga medel för rättslig prövning om de har en fordran på ett företag som har orsakat dem förlust.

Dessutom måste det säkerställas att alla domstolsbeslut verkställs snabbt, så att de ansvariga eller skadeståndsskyldiga medborgarna eller företagen inte har något utrymme att undandra sig sitt ansvar genom att helt enkelt flytta sina tillgångar till en annan jurisdiktion, vilket innebär att fordringsägaren inte får ett effektivt verkställande av domslutet på den inre marknaden. Detta praktiska, men kritiska, kryphål identifieras i detta initiativbetänkande som jag har röstat för.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) EU:s viktigaste instrument för att främja tillväxten i finanskrisens kölvatten är den inre marknaden. För närvarande tillämpas EU-lagstiftningen inte på ett effektivt sätt, särskilt på det civilrättsliga området. Den andel gränsöverskridande skulder som kan drivas in är för närvarande mycket liten, både när det gäller fysiska och juridiska personers tillgångar. Detta är till hinder för den gränsöverskridande handeln, skickar ett budskap om straffrihet till motsträviga gäldenärer och hämmar unionens ekonomiska utveckling. Kostnaderna för gränsöverskridande skuldindrivning är i dag avskräckande för fordringsägarna när gäldenärerna har tillgångar i flera medlemsstater, och utgör ett betydande hinder för en välfungerande inre marknad. Åtgärder från EU är mycket viktiga för att få ett slut på denna situation och förse EU-medborgarna med effektiva resurser om de har en fordran på en annan medborgare eller ett företag, åtgärder som förenklar och påskyndar detta betalningsförfarande. Därför har jag röstat för detta betänkande, i vilket parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag om åtgärder för att frysa och redovisa gäldenärers och påstådda gäldenärers tillgångar i gränsöverskridande ärenden.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) För att skapa en inre marknad måste parterna få de nödvändiga mekanismerna för att betala sina skulder inom unionen. Detta koncept ledde till Bryssel I-förordningen, vars syfte var att införa ett enda system för erkännande av domslut inom EU. Men det är fortfarande mycket svårt för en fordringsägare att driva in en skuld om gäldenärens tillgångar finns i flera olika medlemsstater, vilket – och detta skadar inte att upprepa – skapar allvarliga svårigheter vid genomförandet av en verklig inre marknad. Ett europeiskt beslut om bevarande av tillgångar och ett europeiskt beslut om redovisning av tillgångar kan vara bra instrument i detta fall. Därför har jag röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), skriftlig. – (DE) Jag röstade för betänkandet eftersom miljontals medborgare på den inre marknaden behöver verkningsfulla rättsliga medel att ta till om de har en fordran på någon annan medborgare eller på något företag. Människor som använder sig av rätten att bo, arbeta och resa i EU ska inte i framtiden kunna falla offer för samvetslösa profitörer och andra gäldenärer som undandrar sig sitt ansvar genom att helt enkelt flytta sina tillgångar till ett annat land. I sådana fall vägras fordringsägaren ofta verkställande av domslutet på den inre marknaden, vilket leder till att medborgaren eller det lilla företaget förlorar både tid och pengar eftersom de måste vända sig till domstolen i en annan medlemsstat fastän domstolsförhandlingar redan har inletts. För att få en effektiv verkställighet måste domstolarna dessutom kunna handla snabbt för att begära redovisning av gäldenärens tillgångar och frysa dem, som en tillfällig åtgärd.

Den nuvarande EU-lagstiftningen, som ger utrymme för ömsesidigt erkännande av domslut som har avkunnats av nationella domstolar och reglering av gränsöverskridande fordringar, är inte tillräcklig. Medborgarna och företagen behöver också rätten till effektivt verkställande av sådana domslut. Detta betänkande innebär ett viktigt ställningstagande mot bedragare och för medborgarna och företagen på EU:s inre marknad.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Miljontals företag använder sig av rätten att bedriva verksamhet på EU:s inre marknad. Miljontals medborgare använder sig av rätten att bo, arbeta och resa i EU. Det är nödvändigt att medborgarna på den inre marknaden har verkningsfulla medel att ta till om de har en fordran på någon annan medborgare eller på något företag.

EU har lagstiftning för reglering av gränsöverskridande fordringar och ömsesidigt erkännande av domslut som har avkunnats av nationella domstolar, däribland Bryssel I-förordningen, den europeiska exekutionstiteln, småmålsförfarandet och det europeiska betalningsföreläggandet. Men att få ett domslut är bara en del av förfarandet. Medborgarna och företagen måste få rätt att få sina domslut effektivt verkställda. För att få effektiv verkställighet är det nödvändigt att domstolarna, som en tillfällig åtgärd, kan handla snabbt för att begära redovisning av gäldenärens tillgångar och frysa dem.