Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0006(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0086/2011

Předložené texty :

A7-0086/2011

Rozpravy :

PV 10/05/2011 - 19
CRE 10/05/2011 - 19

Hlasování :

PV 11/05/2011 - 5.11
CRE 11/05/2011 - 5.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0218

Rozpravy
Úterý 10. května 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

19. Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. − Dalším bodem je doporučení pro druhé čtení, který předkládá pan Manders za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k postoji Rady v prvním čtení ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/121/ES (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD)) (A7-0086/2011).

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, zpravodaj. (NL) Pane předsedající, chtěl bych poděkovat všem, a zejména všem stínovým zpravodajům za naši vynikající spolupráci. Chci poděkovat Komisi za způsob, kterým jsme společně pracovali. Chtěl bych rovněž poděkovat Radě, protože jsem přesvědčen, že jsme díky maďarskému předsednictví překonali patovou situaci, která nastala v této konkrétní otázce. Obzvláště mě těší skutečnost, že se jedná o nařízení, nikoliv o směrnici. Domnívám se, že nařízení jsou tím správným nástrojem k dokončení vnitřního trhu, což mimochodem ve svém výzkumu ukázal profesor Monti.

Vytváříme příliš mnoho právních předpisů, které jsou uplatňovány na různých úrovních, a proto vnitřní trh nefunguje tak, jak by měl. Těší mě, že se tato otázka projednává v tomto případě, a konstatuji, že jsme v tomto ohledu skutečně zlepšili několik záležitostí. Tento návrh byl projednán ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. V původním návrhu bylo vskutku těžké nalézt nějakou zmínku o spotřebitelích; my, jako politici, chápeme, že musíme v této zprávě chránit rovněž zájmy spotřebitelů, což jsme opravdu udělali.

Existuje zde několik důležitých faktorů, a tím myslím zejména výzkum alergických reakcí. Komise naznačila, že je připravena vypracovat studii týkající se těchto významných otázek. Tuto studii předloží nejpozději do 30. září 2013 a pozitivní výsledky této studie začlení do doplňujících právních předpisů. Rada prohlásila, že by byla ochotna věci promyslet, budou-li výsledky pozitivní a dosažitelné.

Dovolte nám zabývat se alergickými reakcemi a chemickými látkami – jsme svědky narůstajícího počtu spotřebitelů, u nichž se při nošení určitého oblečení nebo požívání, čichání nebo vdechování určitých výrobků rozvíjí alergické reakce. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné přezkoumat možnost varování spotřebitelů před těmito potenciálními alergickými reakcemi. Velmi často rovněž dochází ke klamavým obchodním praktikám. Ty jsou v Evropské unii fakticky zakázány od roku 2005, nicméně se můžeme stále přesvědčovat, že pokud jde o označení „vyrobeno v“, není země původu příliš jasná.

K dispozici je příliš málo právních předpisů, což znamená, že jsou často zneužívány. Také jsme požádali Komisi, aby přezkoumala možnost stanovení jasných právních předpisů a podmínek, které by zajistily, že výrobci, kteří o konkrétním výrobku tvrdí, že byl vyroben například v Nizozemsku, Itálii nebo Německu, mohli zaručit, že tomu tak opravdu je. Nepřejeme si stav, kdy je 99 % výrobku zhotoveno v Číně a pouze konečné práce jsou prováděny v jednom z členských států Evropské unie, ale tento výrobek přesto nese krásné označení „Vyrobeno v Evropě“.

To by se mělo rovněž týkat například padělání. Obzvláště mě těší skutečnost, že otevíráme dveře moderním technologiím tím, že na textilní výrobky nepřipevňujeme jednoduché staré etikety a že se skutečně budeme zabývat možností využití moderních technologií, které spotřebiteli poskytnou nejlepší dostupné informace. Rada již přímo schválila etikety označující, které oděvy obsahují produkty ze zvířat, protože je stále obtížnější zjistit, který kus kožešiny je pravý či umělý, a existuje velký počet spotřebitelů, pro které je tento druh informací důležitý.

Cílem připravované studie Evropské komise je především odstranit překážky bránící správnému fungování vnitřního trhu a předpokládat vývoj v oblasti elektronického obchodování. Protože pokud budeme chtít v této oblasti více elektronického obchodování, pak musíme zajistit, že zde budou existovat evropské normy označování. Doufám, že to tato studie objasní.

Rovněž se domnívám, že v moderním světe již není potřeba, abychom měli na etiketě 23 jazyků, neboť lze tento problém vyřešit lépe pomocí moderních technologií.

Doufám, že zítřejší prohlášení Rady bude kladné a že nás ujistí o pozitivním výsledku, a chtěl bych poděkovat všem, kteří k tomuto pozitivnímu výsledku přispěli.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady. (HU) Pane předsedající, pane komisaři, pane Mandersi, dámy a pánové, je velkým úspěchem, že bylo ve druhém čtení dosaženo shody ohledně návrhu týkajícího se úpravy názvů textilních vláken a souvisejícího označování textilních výrobků etiketami. To by nebylo možné bez úzké spolupráce dotčených tří orgánů.

Dovolte mi vyjádřit uznání Rady Evropskému parlamentu za vynikající spolupráci. Chtěla bych poděkovat zejména zpravodaji panu Toinemu Mandersovi a jeho kolegům za velmi cennou práci, kterou k tomuto procesu přispěli. Rovněž si vážím práce švédského, španělského a belgického předsednictví, protože by současného výsledku nebylo dosaženo bez jejich výjimečně kvalitní práce.

Komise byla během celého tohoto období velmi konstruktivním a spolupracujícím partnerem a poděkování patří i jí. Pokud proběhne vše podle plánu, bude Rada schopna přijmout text tohoto nařízení brzy na podzim, a tento právní předpis tedy bude platit od roku 2012.

Toto nařízení výrazně přispěje k fungování vnitřního trhu a posílí konkurenci v této významné oblasti. Zjednodušení a rozvoj stávajícího právního rámce pro vývoj a použití nových textilních vláken bude pro textilní a oděvní průmysl motivující inovací. Uživatelé vláken i spotřebitelé budou moci již brzy využívat přínosů těchto nových a inovativních výrobků.

Maďarské předsednictví je přesvědčeno, že toto nařízení poskytne hospodářským subjektům větší právní jistotu a zlepší ochranu spotřebitelů na vnitřním trhu.

Ustanovení o přezkumu umožní spoluzákonodárcům přijímat informovaná rozhodnutí, protože Komise bude provádět hloubkový průzkum dalších povinných požadavků na označování. Mohou zahrnovat pokyny k použití, standardizaci rozměrů, označení země původu a alergenů, elektronické označování a další nové technologie.

Evropský parlament a Rada ve svém návrhu společného prohlášení zdůrazňují, že přikládají obzvláštní význam sledovatelnosti textilních výrobků a použití nových technologií.

Doufáme, že Komise bude těmto velmi významným otázkám věnovat ve své zprávě zvláštní pozornost. Do té doby nám tento právní předpis umožní rychlé schvalování nových textilních vláken.

V nařízení se stanoví, že etiketa musí uvádět přesné složení textilie, ale zavádí rovněž nové požadavky na označování, které se týkají netextilních částí živočišného původu. Jak uvedl pan Manders, v důsledku toho bude možné, aby spotřebitelé činili informovanější rozhodnutí. Kromě toho, skutečnost, že byl vytvořen právní nástroj v podobě nařízení, zlepší právní jistotu v této oblasti. Ještě jednou blahopřeji a děkuji za vaši pozornost.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, místopředseda Komise.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji zpravodaji panu Mandersovi a všem ostatním stínovým zpravodajům a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) za jejich úsilí o dosažení dohody po obtížných jednáních. Jsem přesvědčen, že je zásadní, aby bylo ve druhém čtení dosaženo dohody, protože občanům a podnikům umožní, aby mnohem rychleji využívali přínosů nových vláken a z nich vyráběných inovativních produktů, a vlády budou schopny snižovat své výdaje.

Znovu děkuji této sněmovně za to, že prostřednictvím předkládaných pozměňovacích návrhů přispívá k interinstitucionální debatě, přičemž některé z těchto návrhů kladou v rámci této problematiky obzvláštní důraz na politický rozměr a zájem spotřebitelů. Při prvním čtení týkajícím se této zprávy, kdy byla v Parlamentu přijata velkou většinou, bylo fakticky zdůrazněno, že potřebujeme zahájit širokou diskusi o označování textilních výrobků, včetně označení země původu, a navrhli jsme rozšíření oblasti působnosti nařízení na některá odvětví. Jak všichni víte, jednání s Radou v následujících měsících vyžadovala pružnost všech stran, aby bylo pro dotčené orgány možné určit realizovatelná řešení.

Jsem přesvědčen, že schválený text je vyváženým kompromisem, který zahrnuje mnoho pozměňovacích návrhů předložených Parlamentem a který ponechává prostor pro další vývoj v blízké budoucnosti, což – jak ve svém projevu zdůraznila paní Győriová – je velmi důležité. V krátké době, nebo aspoň až toto nové nařízení vstoupí v platnost, spotřebitelé získají více informací o netextilních částech živočišného původu a získají rovněž přístup k informacím o úplném složení textilních výrobků.

Dalším bezprostředním důsledkem nového nařízení je zjednodušení, protože Komise přeměnila podrobnou technickou přílohu o více než 50 stránkách na harmonizované evropské normy. Ale co je ještě důležitější, bezprostředními důsledky tohoto nařízení tento proces nekončí. Naopak, jedná se o výchozí bod pro další analýzu a zlepšování právních předpisů. Z krátkodobého hlediska nové nařízení poskytuje komplexní ustanovení o přezkumu, které vyzývá Komisi, aby v nezbytných případech stanovila v této oblasti další požadavky na označování. Komise poté pro oblasti, kde je zapotřebí vyšší harmonizace, předloží vhodné legislativní návrhy. Mám v úmyslu – a tímto se před Parlamentem zavazuji – provést tento přezkum neprodleně a důkladně.

Již se připravujeme na úkol konzultovat se spotřebiteli některé zásadní otázky, konkrétně: jaký druh informací je důležitý a jakým způsobem by měly být k dispozici, jakým způsobem by měl technologický rozvoj, například elektronický obchod, ovlivňovat nákup textilních výrobků, do jaké míry rostoucí potřeba sledovatelnosti, udržitelnosti a sociální odpovědnosti podniků ovlivňuje trh s textiliemi, jak můžeme lépe využívat dostupnou technologii digitálního věku, jak můžeme – jako orgány Evropské unie – přizpůsobit naše právní předpisy rostoucím potřebám občanů týkajících se etických, sociálních a environmentálních otázek.

Pane předsedající, to je jen několik témat, na nichž již byla zahájena práce. Jak si jistě dovedete představit, jednou z priorit a jedním ze základních prvků naší práce bude nepochybně označení původu. Přezkum tedy umožní potvrdit mou podporu pro označování původu a objasnit tito otázku jednou provždy, protože je to zásadní nástroj pro konkurenceschopnost evropských společností a zdraví občanů EU. Tuto záležitost podrobně přezkoumáme a poskytneme jasná pravidla, zabráníme zavádějícím informacím a usnadníme zodpovědný výběr spotřebitelů při nákupu textilních výrobků.

Jak uvedl zpravodaj pan Manders, Komise rovněž přezkoumá spojení mezi alergiemi a chemickými látkami používanými v textilních výrobcích. Konkrétní analýza v této oblasti bude schopna určit nejlepší způsob, jak využít stávajících právních předpisů, například nařízení REACH. Dovolte mi, abych podal stručné vysvětlení: díky použití označení původu se budou moci kupující ujistit, že kupují textilní výrobek, který není škodlivý pro jejich zdraví ani pro jejich děti, protože toto označení bude splňovat všechna pravidla tohoto důležitého nařízení, které evropské orgány, za cenu významných obětí, uložily na všechna odvětví tohoto průmyslu.

Ustanovení o přezkumu – a znovu děkuji Radě za to, že zdůrazňuje její význam a vyjádřila ochotu neprodleně spolupracovat s Komisí na provedení tohoto nařízení – požaduje, aby Komise do 30. září 2013 předložila zprávu, po které bude případně následovat legislativní návrh. Jsem rozhodnutý požadovaný čas zkrátit a již jsem vydal svým zaměstnancům pokyn k zahájení práce.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi, jménem skupiny PPE.(IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, konečně jsme dosáhli dohody o tomto významném dokumentu, a to díky velkému úsilí všech o nalezení společného základu mezi rozdílnými postoji Parlamentu a Rady. Mým cílem bylo, je a bude, abych zajistila, že budou přijata závazná pravidla týkající se původu textilních výrobků, protože spotřebitelé a podniky musí být absolutně ochráněni. Jsem přesvědčena, že dnes dosažený kompromis je dobrým řešením.

Naléhavě žádám své kolegy poslance, aby bojovali proti Radě, a slovo „bojovali“ používám z dobrého důvodu, protože jednání nejsou vždy zcela snadná. Nebojovali jsme pouze za označení původu, ale také za sledovatelnost. Ta pro spotřebitele představuje klíčovou složku informací před zakoupením výrobku. Dnes mohou evropští spotřebitelé nalézt textilní výrobky označené jako „Vyrobeno v Itálii“, „Vyrobeno v Německu“ nebo „Vyrobeno ve Francii“, přičemž jsou téměř celé vyráběny jinde.

Požadujeme rovněž nové technologie označování, například mikročipy a radiofrekvenční identifikaci (RFID), které by se měly používat jako prostředky boje proti padělání výrobků. Je pravda, že jsme rozšířili oblast působnosti návrhu nařízení, protože jsme přesvědčeni, že textilní průmysl naléhavě potřebuje větší ochranu. Společné prohlášení, které bude přijato Parlamentem a Radou, dokládá význam sledovatelnosti a označení původu. Neskrývám fakt, že úplná změna názoru Rady mě ohledně budoucnosti naplňuje důvěrou.

S velkým zájmem očekáváme studii požadovanou Komisí, jíž ještě jednou děkujeme za její spolupráci, a srdečně děkuji panu Tajanimu za to, že se právě zavázal ke zkrácení dotčených lhůt, protože se textilní průmysl nachází v naléhavé tísni. Nemůžeme ignorovat potřebu našich občanů týkající se pravdivých informací o výrobcích. Koneckonců jsme všichni spotřebitelé a dosažení tohoto cíle je v zájmu všech.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose, jménem skupiny S&D.(DA) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, chtěla bych vám velmi poděkovat za vynikající kompromis, jehož jsme dosáhli. Zejména zpravodaj pan Manders odvedl skvělou práci a zajistil, že jsme zde v Evropském parlamentu spolupracovali skutečně vynikajícím způsobem. Od chvíle, kdy Komise předložila svůj původní návrh, jsme urazili dlouhou cestu. Jednalo se především o technický návrh a byl jedním z těch, které prospívají pouze podnikům. Avšak naštěstí díky práci, kterou jsme tomuto návrhu věnovali zde v Evropském parlamentu, jsme úspěšně začlenili prvky, kvůli nimž je tento právní předpis přínosný i pro spotřebitele. Jsem přesvědčena, že to je zcela zásadní.

Jakmile tento právní předpis s konečnou platností provedeme, získáme v důsledku toho lepší označování a vyšší úroveň bezpečnosti spotřebitelů. Pro mě a pro skupinu Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu bylo nejdůležitějším aspektem zajistit, že textilní výrobky prodávané na vnitřním trhu nebudou způsobovat zdravotní problémy. Proto jsme velmi potěšeni, že byl v hlasování schválen požadavek, aby se v našich textilních výrobcích nenacházely žádné zbytkové nebezpečné látky, které by mohly být příčinou vzniku alergií, a – jak právě uvedl pan komisař – že bychom měli mít vypracovanou studii, která to potvrdí. To je absolutně nezbytné a ve skupině S&D jsme tím velmi potěšeni.

Souhlasíme rovněž s obrovským významem sledovatelnosti a původu a s tím, že se jedná rovněž o druh informací, po jejichž dostupnosti spotřebitelé velmi touží. Osobně také doufám, že můžeme dosáhnout ještě o něco více a že bychom měli být v budoucnu schopni harmonizovat oděvní velikosti a při označování textilií využívat nové technologie. Nicméně se domnívám, že jsme dosáhli velkého úspěchu. Mělo by pro nás být poučením, že když zde v EU stanovujeme právní předpisy, je důležité, aby z nich měli současně přínos jak podniky, tak spotřebitelé. To je nejlepší způsob jak zajistit, že budeme mít správně fungující vnitřní trh. Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat svým kolegům poslancům za jejich vynikající spolupráci. Domnívám se, že jsme dosáhli velmi dobrého výsledku.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, jménem skupiny ALDE. – (RO) Pane předsedající, především bych chtěl poblahopřát našemu zpravodaji Toinemu Mandersovi za skvělou práci, kterou odvedl, a za vytrvalost, kterou prokázal při jednáních s Radou o tomto návrhu nařízení.

Vítám dohodu, jíž bylo dosaženo s Radou ve druhém čtení. Jsem přesvědčen, že se jedná o dohodu, přestože by mohla být lepší, která podpoří konkurenceschopnost textilního průmyslu a současně poskytne spotřebitelům lepší informace. Tato dohoda obsahuje mnoho kladných bodů. Zaprvé, byl zjednodušen postup pro začlenění nových vláken do přílohy I. To přispěje ke snížení administrativních nákladů textilního průmyslu a umožní, aby byly tyto finanční prostředky přesměrovány do inovací. Díky podpoře inovací budou mít z tohoto opatření prospěch i spotřebitelé.

Rovněž se domnívám, že toto nařízení bude pro spotřebitele přínosné kvůli požadavkům na označování. Poskytnutí dostatečných informací spotřebitelům, aby měli informovanější výběr, je zcela přirozeným krokem. Diskuse o označování trvaly déle, než Komise původně navrhovala. Domnívám se však, že to evropským spotřebitelům může pouze prospět. Souhlasím s tím, že potřebujeme více času k posouzení dopadu některých dalších požadavků na označování, zejména týkajících se původu, metody péče a ošetřování a zavedení harmonizovaného systému označování velikostí. Proto je studie Komise známkou prvního kroku vpřed.

Konečně jsem přesvědčen, že požadavky na označování netextilních částí živočišného původu je znamením skutečného pokroku, protože jsou spotřebitelé, kteří nechtějí, aby textilní výrobky, které kupují, obsahovaly tyto materiály. Myslím si, že toto nařízení jako celek pomůže rozšířit jednotný trh s textiliemi, tedy vývoj, který zcela podporuji.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, jménem skupiny ECR.(PL) Pane předsedající, zjednodušení závazného právního rámce týkajícího se označování textilních výrobků je zamýšleno jako podpora vývoje nových textilií a jejich uvádění na trh. Návrh, o kterém budeme zítra hlasovat, se podstatně liší od návrhu předloženého Evropskou komisí, protože ten tvořily především technické změny zjednodušující již platné právní předpisy.

Původním cílem zprávy bylo urychlit postup registrace názvů nových textilních vláken, aby byla poskytnuta účinná podpora inovacím v evropském textilním a oděvním průmyslu a aby současně spotřebitelům umožnila rychleji využívat přínosů moderních výrobků. Nehledě na skutečnost, že se práce na zjednodušení postupů během dvou let strávených nad tímto dokumentem zpomalila, chtěl bych poznamenat, že Parlament navrhl rozšíření původní oblasti působnosti tohoto nařízení, konkrétně tak, aby obsahovalo ustanovení o zemi původu textilních výrobků, takže jsem potěšen, že bylo dosaženo vyváženého kompromisu. Chtěl bych však poukázat na to, že se má skupina rozhodla schválit návrh v jeho původním znění, které podnikům a spotřebitelům umožňuje rychleji využívat přínosy. Již na začátku jsme navrhovali, aby se práce na těchto otázkách neodehrávala v kontextu technické zprávy. Komise bude z tohoto důvodu požádána, aby provedla podrobnější analýzu vydávání povinných označení „vyrobeno v“ pro textilní produkty vyrobené mimo EU, a do roku 2013 vypracuje zprávu o případném spuštění systému pro označování země původu výrobků. K této zprávě může být připojen legislativní návrh.

Kompromis mezi Parlamentem a Radou rovněž zaručuje, že označení na oděvních výrobcích budou uvádět informace týkající se použití materiálů živočišného původu. Bude-li se v budoucnu pracovat na nových možnostech informování spotřebitelů o textilních výrobcích, například na celoevropské harmonizaci velikostí nebo technologii RFID, neměli bychom zapomínat na pragmatický přístup, který bude v souladu s očekáváními spotřebitelů a možnostmi průmyslu.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, jménem skupiny GUE/NGL.(SV) Pane předsedající, tvrdíme, že kompetence spotřebitelů jsou důležité, a pokud to myslíme vážně, musíme zcela jasně také spotřebitelům poskytnout možnost, aby tyto své kompetence uplatňovali. Musíme zajistit, že budou mít k dispozici příslušné informace o výrobcích atd. aby mohli činit uvážená a informovaná rozhodnutí. Chtěla bych proto poděkovat našemu zpravodaji, panu Mandersovi, a to zejména za jeho vytrvalost a angažovanost, neboť zajistil, že tato zpráva obsahuje perspektivu spotřebitelů. Chtěla bych poděkovat rovněž stínovým zpravodajům, kteří se velmi angažovali za zvýšení kompetencí spotřebitelů. Jako stínová zpravodajka jsem za skupinu konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice předložila pozměňovací návrh týkající se označování původu, povinného označování živočišných výrobků a etického a environmentálního označování. Tento pozměňovací návrh nebyl začleněn, ale jsem velmi potěšena naším stávajícím kompromisem a chtěla bych mu vyjádřit svou podporu.

Ohledně chemických látek a různých výrobků používaných v textilní výrobě nejsou k dispozici dostatečné informace. Komise slíbila, že k tomuto tématu vypracuje studii, a já bych chtěla pouze zdůraznit, jak velmi důležité je, aby byla tato studie vypracována a abychom my byli schopni chránit veřejné zdraví a bojovat mimo jiné proti alergiím, u nichž v současné době dochází k výraznému nárůstu. Je třeba, abychom byli schopni vidět spojení, a pokud se vyskytnou, abychom je byli schopni doložit.

Jsem také potěšena tím, že by měly být označovány rovněž části textilních výrobků živočišného původu, a svého projevu bych chtěla využít k tomu, abych poděkovala všem za jejich vynikající práci s cílem posílit kompetence spotřebitelů. Děkuji vám.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, jménem skupiny EFD.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, cílem dotčeného opatření je nahradit tři zastaralé směrnice a týká se označování textilních výrobků vstupujících do Evropské unie a registrace a názvosloví látek, z nichž jsou vyrobeny.

V prvním čtení bylo přijato znění, ve kterém zazněl požadavek na označování země původu a rovněž na úplný a povinný seznam složení výrobku. Naneštěstí se postoj Rady jeví s ohledem na znění schválené Parlamentem jako protichůdný, zejména proto, že se staví proti jakémukoliv uvedení označení původu a zavedení sledovatelnosti na označeních textilních výrobků.

Pouze za účelem schválení tohoto opatření ve druhém čtení Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) schválil znění, které nás neuspokojuje, protože nezahrnuje označování původu. Z tohoto důvodu budeme hlasovat proti němu, protože nebyl splněn cíl poskytnout spotřebitelům správné a přesné informace o původu a složení výrobku.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian (PPE).(IT) Pane předsedající, pane komisaři, paní ministryně, dámy a pánové, pomocí tohoto nového nařízení o označování textilních výrobků, o němž budeme zítra hlasovat v plénu, dosáhne Evropa cíle, o který usiluje již několik let. Lze jej však považovat pouze za první krok na cestě ke komplexnímu souboru právních předpisů, který bude chránit všechny evropské spotřebitele označením země původu a přijetím nového a přesného mechanismu sledovatelnosti.

Vítám výzvu určenou Evropské komisi, aby předložila legislativní návrh na přijetí nových, přesnějších a úplných systémů označování. Poskytnou více informací o vlastnostech a původu textilních výrobků dovážených ze třetích zemí a prodávaných v Evropské unii, čímž ochrání spotřebitele před nepravdivými, nesprávnými a podvodnými údaji o původu. Doufám, že to pomůže inovacím v textilním a oděvním průmyslu a pro spotřebitele bude snazší využívat přínosu inovativních výrobků.

Tento návrh rovněž podporuje evropský výrobní průmysl a zajišťuje jeho obchodní činnost v globálním kontextu. Konečně prostřednictvím těchto opatření Parlament vysílá vládám členských států pozitivní poselství, aby souhlasily se zavedením sledovatelnosti textilních výrobků. To poskytne spotřebitelům komplexnější a pravdivější informace než podle stávajících právních předpisů o označování původu a zabrání tomu, že budou uvedeni v omyl.

Nyní potřebujeme, aby byla platnost předpisů o označování textilních výrobků rozšířena na všechny další oblasti trhu, čímž dojde ke koordinaci různých legislativních návrhů, a současně bychom měli trvat na tom, aby byly návrhy týkající se vláken a textilií, stejně jako nařízení o obecném označování původu schválené loni v říjnu ve Štrasburku, urychleně schváleny Radou. Jak právě zdůraznil pan Tajani, termín 30. září 2013 je příliš daleko. Proto spoléháme na jeho příslib týkající se zkrácení termínu.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D).(ES) Pane předsedající, svůj projev bych chtěla zahájit blehopřáním všem, kteří umožnili dosažení dohody.

Jedná se o zprávu, kterou bychom měli všichni přivítat, protože ovlivňuje každodenní život celé veřejnosti, ale v rámci své konstruktivní charakteristiky bych chtěla upozornit na několik věcí.

Nejdříve bych ráda upozornila na význam toho, aby byly spotřebitelům poskytovány informace o složení textilních výrobků, které jsou přesné a relevantní, ale především srozumitelné a jednotné: vyčerpávající informace nemají smysl, pokud je veřejnost nedokáže rozluštit. Dosáhli jsme pokroku, který je sice nezbytný, ale není dostatečný: musíme postupovat dále a ochránit nejzranitelnější členy veřejnosti.

Dámy a pánové, je zásadní, abychom vytvořili evropský systém označování velikostí založený na tělesných mírách, protože první věcí, na kterou se díváme, když jdeme nakupovat oblečení, je velikost. Proto musíme být ještě ambicióznější a usilovat o harmonizaci velikostí.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Pane předsedající, chtěl bych poděkovat panu Mandersovi a zejména ocenit skutečnost, že byl začleněn požadavek, aby byly označeny části oblečení vyráběné ze zvířecích kožešin. Všichni víme, že je označování pro spotřebitele přínosné. Rovněž víme, jak je důležité mít svobodný výběr, a aby byli spotřebitelé schopni provádět uvážlivý výběr, musí mít dostatečné informace, které budou pravdivé a snadno pochopitelné. V tomto ohledu mám problém s označením původu. Moderní produkty jsou často vyrobeny z textilií a částí pocházejících z různých zemí a u jednoho kusu oblečení je takřka nemožné označit jeho původ. Pan Manders se o tom zmínil sám: kde vytyčíme hranice, co bychom měli označovat a kolik by mělo pocházet z konkrétní země?

V moderním globálním světě by mohlo být označení původu způsobem poskytujícím spotřebitelům dostatečné informace a umožňujícím jejich správný výběr. Mohlo by se však jednat rovněž o známku skrytého protekcionismu a někdy, když poslouchám tyto projevy, mám pocit, že jej slyším i vidím. Evropa za své bohatství vděčí otevřeným hranicím a volnému obchodu a evropští spotřebitelé to vědí. Děkuji vám.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (ECR).(DA) Pane předsedající, textilní průmysl je průmyslem globálním. Oděvy, které si oblékáme, často oběhnou svět, než se ke spotřebitelům v EU dostanou jako konečné produkty. Tato zpráva je komplexní, podrobná a velmi technická. Nalezení správné rovnováhy mezi konkurenceschopností, právem spotřebitelů na informace a možností sledování na globální úrovni je obtížné. Spotřebitelé mají právo vědět, které chemické látky byly použity při výrobě produktu, odkud pochází suroviny a další relevantní informace. Avšak jak nalezneme rovnováhu mezi nekonečným prohlášením na límci kusu oblečení a malým označením, které uvádí pouze to, že by se tento oděv neměl prát?

Označení musí být jednoznačné a musí poskytovat jasné informace, které umožní občanům uskutečnit výběr podle jejich vlastního uvážení. Tento kompromis je krokem správným směrem. Avšak studie Komise nebude vypracována až do roku 2013. Tato studie má být základem pro to, jak budou moci spotřebitelé, prostřednictvím označení, získávat „přesné informace o zemi původu a další informace zajišťující úplnou sledovatelnost textilních výrobků“. Doufám, že se z tohoto základu stane praktický a užitečný právní předpis. Rok 2013 je stále daleko a jsem potěšena, že si pan komisař přeje bližší termín tohoto právního předpisu, který spotřebitelům poskytne úplné informace. Děkuji vám, pane komisaři. Evropští konzervativci a reformisté budou hlasovat pro tento návrh.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL).(FR) Pane předsedající, v roce 2005 otevřelo zrušení textilních kvót dveře Unie všem druhům dumpingu. Mělo to katastrofální následky pro zaměstnanost a životní prostředí, a přes své zdání se z dlouhodobého hlediska jedná o katastrofu pro zdraví spotřebitelů.

Je nejvyšší čas, abychom zavedli opatření zaměřená na ochranu a tvorbu pracovních míst a na podporu know-how zaměstnanců textilního průmyslu a zdraví spotřebitelů. Přestože bychom chtěli pokročit dále, schvalujeme návrhy, které nám byly předloženy ohledně označování původu, studie o nebezpečných látkách a povinném označování materiálového složení textilních výrobků. Nicméně musíme zajistit, že budeme mít prostředky k realizaci této ochrany a informovanosti ve všech členských státech, a musíme přijmout opatření proti provinilcům.

Ano, musíme zajistit, že budeme mít k dispozici prostředky k boji proti padělání – například na hranicích Unie, ale rovněž přímo v srdci jednotného trhu. Je to otázka politické vůle. Naneštěstí je však třeba také uvést, že více prostředků než do boje proti prodeji padělaného zboží je vyčleněno na sledování Tunisanů na francouzsko-italské hranici.

Pokud přihlédneme k této skutečnosti, pak je zřejmě lepší být v Evropské unii zbožím, než lidskou bytostí. To musíme změnit.

 
  
MPphoto
 

  Matteo Salvini (EFD).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, zatímco zní poděkování předsedovi Komise a panu Tajanimu, my z Ligy severu musíme prohlásit, že jsme úplně a zcela nespokojeni.

Tato rozprava mi připadá fantaskní. Je to podvod, naprostý podvod. Někteří nadšení levicoví poslanci navrhují, abychom schválili jednotné velikosti, zatímco neznáme původ zboží, které si spotřebitelé oblékají. Tolik pro volný trh! Přál bych si, aby tuto fantaskní rozpravu úterního večera – která je vedena před poloprázdným Parlamentem – slyšelo několik tisíc výrobců, kteří přežili krizi v tomto odvětví.

Chápu logiku kompromisu, ale tento text ničí ten, který vzešel z prvního čtení a který byl schválen velkou většinou. Byl to vyvážený text, který zohledňoval potřeby výrobců i spotřebitelů. Pak už je to jen úplné fiasko: pokud se nemýlím, pouze dva z 27 členských států požádaly, aby byli spotřebitelé informováni o složení oděvů, a maďarské předsednictví Rady tuto skutečnost ignoruje. Není to snad další příklad toho, že je Evropa celé světelné roky vzdálená zájmům občanů, ať již výrobců, nebo spotřebitelů?

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). - (HU) Pane předsedající, dámy a pánové, paní Győriová, dovolte mi prosím rozdělit téma označování textilních výrobků na dvě důležité části. První z nich je, že je nezbytné označovat, odkud, z jaké země, textilní výrobek pochází. Druhou důležitou částí samozřejmě je, že by měly být rovněž přesně uvedeny materiály, z nichž je textilní produkt vyroben. Jednotný systém předpisů bude samozřejmě přínosem pro oba tyto případy.

Pokud se podíváme konkrétně na první část, původ výrobků, je dobré začít s klišé, že v Evropské unii přetrvává krize způsobená zejména skutečností, že se výrobní odvětví, například textilní průmysl, za účelem rychlého a snadného zisku přesunula do jiných zemí na Dálném východě, a proto klesá výroba v Evropské unii.

Musíme nalézt východiska, která Evropské unii pomohou tuto krizi překonat. Textilní průmysl je obzvlášť takovým odvětím, společně například se zemědělstvím, strojírenstvím nebo cestovním ruchem.

Evropští výrobci jsou v textilním průmyslu ve znatelné nevýhodě kvůli dovozu levných a nekvalitních výrobků z Dálného východu, a proto se evropští výrobci nemohou dále rozvíjet.

Země původu musí být označena a rozhodně bych podpořil i označení členského státu EU, přičemž bych důvěřoval moudrosti spotřebitelů podporujících vlastní ekonomiku, takže si každý představí například Bulhara, Čecha, Maďara nebo Němce, jak nakupují produkty vyrobené v jejich vlasti.

Naše trhy musíme chránit novými technologiemi a musí být uvedena kvalita materiálu podložená přísnými laboratorními zkouškami.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Pane předsedající, uplynul na týden jeden rok, kdy byl velkou většinou odhlasován velmi komplexní návrh na označování textilních výrobků, jak jej navrhl náš Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, v prvním čtení. Velmi oceňuji práci zpravodaje Toineho Manderse a dalších, kteří do poslední chvíle jednali s Radou o kompromisu ve druhém čtení, který umožní rychlejší uvádění nových vláken do evropské výroby a zlepšení bezpečnosti výrobků.

Musím však vyjádřit lítost nad tím, že Rada tak tvrdošíjně odmítá zavedení označování země původu a harmonizaci označování velikostí. Jsem opravdu zklamaná přístupem Rady, která upírá spotřebitelům právo dozvědět se před nákupem, kde byla podstatná část výrobku vyrobena. To přeci není utajovaná skutečnost. Posílí to propagaci kvality evropských značek a právem vzbudí hrdost občanů na to, co ještě vzdor konkurenci levné pracovní síly dokáží Evropané vyrábět. Nakupující se snáze vyhnou koupi i nebezpečného výrobku, kterých i přes zlepšení kontroly je stále velmi mnoho, budou-li vědět, kde bylo zboží vyrobeno. Nejde v žádném případě o protekcionismus.

Jsem ráda, že alespoň Komise je připravena předložit dopadovou studii do září 2013, která se kromě země původu zaměří i na harmonizované způsoby ošetřování výrobků, značení velikostí, uvádění informací o nebezpečných látkách, alergenech, hořlavosti apod. Zda to ovšem pohne za ty dva roky Radou, která více chrání zájmy obchodníků dovážejících textil ze třetích zemích než evropských výrobců a spotřebitelů, je dnes ve hvězdách. Je ale i na nás přesvědčovat o tom nejen zde, v Bruselu, sami sebe, ale doma naše vlády, pokud chceme těchto cílů dosáhnout. Závěrem chci poděkovat ještě jednou Toinemu Mandersovi a všem ostatním a panu komisaři za dnešní výsledek.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, tento návrh nařízení si zaslouží podporu, protože přispívá ke zjednodušení a harmonizaci různých právních předpisů členských států. Návrh vysílá signál, který je v souladu s návrhy Komise týkajícími se malých a středních podniků a strategií podpory evropské konkurenceschopnosti v oblasti výroby. Nařízení rovněž nepřímo odměňuje inovace výrobků a přispívá k lepší transparentnosti procesu.

Chtěl bych však poukázat na to, že by dosažený kompromis s vloženým ustanovením o přezkumu a společným prohlášením Parlamentu a Rady o označení původu – jehož politický význam mi neunikl – by mohly představovat precedent a zkompromitovat výsledek složitých jednání mezi Komisí, Parlamentem a Radou o komplexní problematice označování původů výrobků ze zemí mimo EU, který Parlament schválil v prvním čtení loni v říjnu a který se týká rovněž netextilních výrobků.

Je nejvyšší čas, aby Rada jednou provždy uznala demokratickou vůli vyjádřenou zde většinou poslanců Evropského parlamentu. Avšak i přes tyto obavy budeme hlasovat pro tento návrh nařízení.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, zatímco tato zpráva na jedné straně obsahuje užitečná opatření ke zjednodušení a harmonizaci této oblasti, na straně druhé se stavím proti ní, protože se nám nepodařilo do textu začlenit ustanovení o označení původu. Toto opatření by mělo pro textilní průmysl zásadní význam a poskytlo by záruku evropským občanům a spotřebitelům.

Naši hlavní konkurenti, například Spojené státy, Japonsko a i Čína, již nějakou dobu uplatňují u dovážených výrobků podobné pravidlo. Kdo ví proč, ale zdá se, že Evropa považuje tuto záležitost za zcela irelevantní a nepodstatnou. Tato problematika ale není vůbec triviální: etikety s označením původu mohou přispívat k předcházení padělání a rovněž chránit kvalitu. Jen v minulém týdnu bylo v mém domovském městě Pratu zabaveno více než 73 000 padělaných výrobků, a většina z nich byly textilní produkty.

Padělání, napodobeniny, extrémně levná výroba na Dálném východě atd. srazily náš textilní a výrobní průmysl na kolena a Evropa přehlíží každou naši žádost. Zřeknutí se označení původu je, naneštěstí, pouze nejnovější hrozná myšlenka.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty podle čl. 149 odst. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE).(IT) Pane předsedající, obracím se na poslance z Ligy severu, abych se jich zeptala, co dělali během jednání a trojstranného dialogu, protože jsem je já osobně, společně se skupinou Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), požádala o aktivní účast.

Existuje právo na kritiku, ale bylo by lepší spolupracovat, abychom dosáhli hmatatelných výsledků, než jen odříkávat hesla.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Pane předsedající, během prvního čtení ve výboru byl schválen zcela odlišný text – obsahující osvědčení o původu výrobku. Není jasné, proč se toho Rada a Komise vzdaly: my se vzdát nechceme, takže budeme hlasovat proti této zprávě právě kvůli vypuštění osvědčení o původu.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE).(IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, jsme zde všichni, abychom posoudili text, který jistě obsahuje několik mezer, neboť se domnívám, že – jak se často říká v této sněmovně – jsme chtěli něco ambicióznějšího. Ale všichni rovněž víme, že se ubíráme po správné cestě. Jasný a povinný systém označování veškerých oděvů samozřejmě umožní lepší kontrolu a znamená, že bude možný účinnější boj proti padělání a nezákonnosti.

Například byla takřka jednomyslně oceněna skutečnost, že tento text stanoví povinnost označit použití ozdobných netextilních prvků živočišného původu. Doufáme, že to umožní účinnější boj proti ohavnému obchodování se psími a kočičími kožešinami, které se u oblečení nezákonně umísťovaného na náš trh používají jako ozdobné prvky. Doufali jsme v ambicióznější plán, který by zahrnoval označování místa původu, nebo alespoň označení bezprostředního původu pro výrobky z těch třetích zemí, které jsou notoricky známé pro nedodržování jakýchkoliv pravidel či předpisů na ochranu spotřebitelů, zaměstnanců, životního prostředí či dětí – pravidel a předpisů, jež mají v Evropě zavedenou praxi a pro naše spotřebitele a občany představují opravdovou záruku. Avšak přála bych si, aby nikdo z nás nezapomínal, že tuto bitvu musíme vyhrát společně a že na tom musíme jednotně spolupracovat, protože, jak poukázala paní Comiová, tento boj začal před dlouhou dobou a dnes činíme významný pokrok.

Konzultace se spotřebiteli, k jejichž vedení se pan komisař zavázal, budou zásadním krokem nejen pro textilní průmysl, ale rovněž pro všechna odvětví, kde Parlament často zpochybňuje přání veřejnosti na informace týkající se místa původu. Domnívám se, že se tyto informace budou nacházet na čelních místech seznamu preferencí spotřebitelů, a oceňuji úsilí vynaložené v této otázce všemi poslanci, kteří se osobně podíleli na tomto důležitém dokumentu.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - (HU) Pane předsedající, během diskuse o této zprávě musíme věnovat pozornost zejména zájmům spotřebitelů. Musíme usilovat o přesné určení a označení, protože se jedná o opatření, jimiž lze ukázat přidanou hodnotu Evropské unie pro spotřebitele. Stávající právní předpisy umožňují odchylky. To pro Evropskou unii znamená konkurenční nevýhodu, takže nastal čas pro revizi právních předpisů podle současných tržních vztahů.

Zpravodaj může mít pravdu, když tvrdí, že neexistuje žádný dostatečný důkaz možného dopadu použitých nebezpečných materiálů. Nebo se naopak možná zpravodaj mýlí a bylo by vhodné přezkoumat tuto problematiku podrobněji. Je rovněž důležité posoudit případné vztahy příčin a následků mezi alergickými reakcemi a syntetickými vlákny a barvivy používanými v textilních výrobcích. Proto musí být otázkám týkajícím se kvality, původu a sledovatelnosti udělena ještě vyšší priorita.

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Pane předsedající, občané EU mají právo znát složení oblečení, které nosí, a toto nařízení jim umožní, aby nenakupovali výrobky obsahující netextilní části živočišného původu, ať již ze zdravotních, etických či jiných důvodů. Pokud se tyto materiály používají u oděvů, například jako ozdobné prvky, nemusí být v současné době povinně označovány; většina spotřebitelů o tom neví a nemůže znát přesné složení textilních výrobků, které kupují.

Právní předpisy EU, jež toto stanoví, platí již například pro obuv a bylo by rozumné poskytnout našim spotřebitelům stejné množství informací při nákupu oblečení. Z tohoto návrhu budou mít prospěch především alergici, protože kožešina potenciálně ohrožuje jejich zdraví, a Komise rovněž musí prozkoumat možnost, že potenciálně nebezpečné materiály a chemické látky používané v textiliích mohou vést k alergickým reakcím.

Používání nových názvů textilních vláken v budoucnosti musí zahrnovat dostupné vědecké údaje o možných alergických reakcích a dalších nepříznivých dopadech na lidské zdraví. Je třeba zdůraznit, že se jedná o vyvážené návrhy, které z těchto požadavků na označování vyjímá samostatně výdělečné krejčí.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, místopředseda Komise. – Pane předsedající, domnívám se, že se spíše než o technickou jedná o politickou debatu v kontextu rozhodnutí přijatých orgány Evropské unie – v tomto případě Parlamentem, Komisí a Radou – za účelem podpory reálné ekonomiky.

Evropská komise a komisař pro průmysl a podnikání zamýšleli pokračovat v politice podporování průmyslu a malých a středních podniků, částečně proto, aby našim občanům odpověděli na otázky týkající se kvality produktů vyráběných našimi podniky. Konkurence evropské ekonomiky je poměřována rovněž kvalitou výrobků, jakožto faktoru v oblasti ochrany zdraví našich spoluobčanů. Proto dnes večer, na konci této rozpravy, Evropská komise znovu vyjadřuje své přání prosadit označování původu. Jak jsem již uvedl – a abych ujistil pana Canciana a všechny další vážené poslance, kteří vyjádřili znepokojení z celkově dlouhých časových rámců –, mohu potvrdit, že budeme usilovat o to, abychom naši práci předkládali s předstihem oproti harmonogramu. S ohledem na to potvrzuji, že jsem svým zaměstnancům povolil, aby pokračovali po námi zvolené cestě, protože Komise vždy podporovala označování původu jak u produktů vyrobených v Evropské unii, tak u dovážených.

Rozprava odehrávající se dnes večer nebyla bezvýsledná, protože paní Győriová jasně prohlásila, že Rada přikládá velkou váhu ustanovení, o němž jednáme – které je klíčem k dnešní politické debatě –, a že je připravena dosáhnout s Komisí a Parlamentem dohody zaměřené spíše na budoucnost než na minulost, která našim občanům poskytne skutečné odpovědi.

Jsem nadále přesvědčen, že otázka sledovatelnosti ovlivňuje konkurenceschopnost malých a středních podniků, a – ihned po mém jmenování se mou nejvyšší prioritou stala politika v oblasti malých a středních podniků, takže pokračuji v práci svého předchůdce – zamýšlím pokračovat v ochraně zdraví spotřebitelů prostřednictvím kvalitních výrobků, které budou jako jediné konkurenceschopné na mezinárodním trhu, protože se konkurenceschopnost výrobků z Evropské unie měří podle kvality. Proto se domnívám, že je důležité, aby se naše práce i nadále ubírala tímto směrem.

S dohodou sjednanou spoluzákonodárci jsem spokojen. Jak dobře víte, Parlament a Rada ji musí posoudit ve druhém čtení, ale Evropská komise zamýšlí znovu se chopit politické iniciativy a opět ji podpořit. Jinými slovy, komisař pro průmysl a podnikání zamýšlí neprodleně zahájit práci na zajištění ochrany našich výrobků za účelem konkurenceschopnosti našich podniků a zdraví našich občanů.

Na závěr bych rád zmínil náš závazek podporovat inovace v odvětví textilu a oděvnictví. Jedním způsobem ochrany naší konkurenceschopnosti je úprava právních předpisů, ale existují další iniciativy v oblasti průmyslové politiky, které fungují stejně dobře. Rád bych zmínil pouze dvě z nich. Pracujeme na opatřeních na podporu převádění výsledků výzkumu a jejich transformaci do reálných, obchodovatelných výrobků a služeb. Připravujeme rovněž sdělení o základních faktorech konkurenceschopnosti v módním průmyslu.

To vše směřuje k tomu, zdůraznit potřebu ochrany evropských podniků a skutečnost, že nemůže existovat žádný růst a rozvoj, a navíc žádná pracovní místa, v sociálních podmínkách tržní ekonomiky, kdy trh – který je rovněž základním nástrojem naší Evropské unie – nesleduje vyšší a důležitější cíl, totiž sociální politiku.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady. (HU) Dovolte mi několika slovy reagovat na otázky týkající se označení země původu, protože byla nejvíc vzrušující částí této rozpravy, a musím říci, že tato otázka spustila živou debatu nejen během konzultací s Parlamentem, ale rovněž v Radě, a o této otázce jsme diskutovali velmi dlouho.

Protože konzultace o horizontálním návrhu týkajícím země původu v rámci obchodní politiky dosud neskončily, nezdálo se nám vhodné, abychom vytvářeli precedent, který by mohl ohrozit tento návrh a výsledek této rozpravy. Rovněž jsme zvažovali možnost vytvoření systému označování místa výroby fungujícího na základě dobrovolnosti. V praxi je již tato možnost hospodářským subjektům otevřena. Ale pokud tento systém začleníme do právní úpravy bez vhodného mechanismu uplatňování, mohlo by to způsobit neodůvodněná zatížení a neodůvodněné překážky, což je něco, čemu se chceme za každou cenu vyhnout.

Souhlasím s tím, aby zpráva Komise obsahovala posouzení dopadů možného systému označovaní původu, aby mohli zákonodárci v budoucnu učinit jasné rozhodnutí.

úřadující předsedkyně Rady.(IT) (…) Musím rovněž vyjádřit svůj vděk panu Tajanimu za jeho ochotu k urychlení práce Komise zaměřené na nalezení řešení této nanejvýš důležité záležitosti.

úřadující předsedkyně Rady.(HU) Takže nakonec se jako praktické řešení zdálo začlenit do textu ustanovení o přezkumu a rovněž vyjasnit téma v odstavci úvodní části a je mi velkým potěšením, že paní Laura Comiová, která byla dnes nejdůležitější zastánkyní tohoto tématu a která je rovněž v této problematice průkopnicí, rovněž prohlásila, že toto řešení je přijatelné a dobré a že může sloužit jako základ budoucí společné práce.

Takže bych ještě jednou chtěla poděkovat všem za tuto užitečnou rozpravu, je dobré, že nyní máme k dispozici harmonogram týkající se také budoucnosti, a je pro nás velmi důležité, – jak naznačilo několik členských států – že můžeme proti padělání bojovat tak účinně, jak je to jen možné, a že evropští spotřebitelé mohou mít důvěru ve sledovatelnost textilních výrobků.

Takže bych jménem předsednictví znovu ráda poděkovala zpravodaji, stínovému zpravodaji, předsedovi výboru IMCO a jeho kolegům za jejich společné úsilí zaměřené na dosažení dohody ve druhém čtení o tomto právním předpisu, jehož prostřednictvím bude moci vnitřní trh s textilními výrobky fungovat ještě efektivněji.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, zpravodaj. (NL) Pane předsedající, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů podporuje volný obchod a staví se proti protekcionismu. Protekcionismus nikdy nebyl záměrem tohoto návrhu, který je zaměřen na to, aby zajistil, že budou moderní technologie využívány k poskytování vhodných informací spotřebitelům a rovněž k poskytování přesných informací. Rovněž považuji za nesmyslné, že někteří poslanci mohou po prvním čtení říkat: „Dobře, je to hotové, takže už se o to nemusíme dále starat“, protože my v této sněmovně víme, že pokud chceme pokračovat jako dosud a pokud chceme něco jiného, než chce Rada nebo Komise, pak bude tento náš cíl zmařen. Je snadné vás na to nyní upozornit, ale domnívám se, že je to správná cesta kupředu. Viděl jsem, jak důrazně pan Tajani podporuje náš kompromis, a vyzývám paní ministryni Györiovou, aby byla stejně důrazná při svém přesvědčování Rady ke schválení pozitivních prvků vyplývajících z této studie a k jejich začlenění do právních předpisů.

Pokud se tak stane, domnívám se, že budeme schopni ukázat, že vytváříme právní předpisy, které jsou přínosem pro náš průmysl, pro naše spotřebitele a rovněž pro nás, protože si potřebujeme zachovat podporu evropské veřejnosti.

Děkuji všem za jejich podporu a znovu děkuji za vaši podporu vám, pane Tajani, a doufám, že výsledky studie budeme mít k dispozici co nejdříve. Rovněž doufám, že předsedkyně Rady uspěje při přesvědčování Rady, abychom se mohli pustit do práce v pozitivním duchu.

Myslím si, že budoucnost ukáže, že směr, kterým se nyní vydáváme, bude vzorem, příkladem pro velké množství odvětví, směrem, který stojí za potíže, s nimiž se nyní vyrovnáváme. Žádný právní předpis by nikdy neměl být založen na emocích, protože to nikdo nechce. Na druhé straně, právní předpis, který je podporován vědeckými argumenty, nebo z nich vychází, přičemž se na něm budou podílet všechny zúčastněné subjekty, a který případně povede k právnímu předpisu přijatelnému pro všechny a současně bude funkční – to povede k větší prosperitě Evropy.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve středu 11. května ve 12:30.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , písemně.(PT) Je nám známo, že stávající návrh nařízení o názvech textilních vláken a souvisejícím označování textilních výrobků etiketou Komise schválila dne 30. ledna 2009. Cílem tohoto návrhu je zjednodušení a zlepšení stávajícího regulačního rámce pro označování textilních výrobků s cílem podpořit vývoj a přijímání nových vláken. Tento návrh usnadňuje proces přizpůsobování právních předpisů technickému pokroku přeměnou tří stávajících směrnic do jednoho nařízení, čímž by se předešlo provedení pouze technických aktualizací, a zkracuje čas mezi předložením žádosti a schválením názvu nového vlákna.

Většina Parlamentu podporuje zjednodušení stávajícího regulačního rámce, které podnítí inovace v textilním a oděvním průmyslu, a současně umožní uživatelům vláken a spotřebitelům, aby snadněji využívali přínosu inovačních výrobků.

Ve svém postoji v prvním čtení přijatém dne 18. května 2010 Parlament velkou většinou schválil 63 pozměňovacích návrhů, včetně pravidel pro označování původu, označení materiálů pocházejících ze zvířat, používání symbolů nejazykové povahy a ustanovení o přezkumu, ale Rada vše neschválila. Je důležité, aby některé návrhy schválila, zejména ty, jež se týkají označování původu.

Proto podporujeme většinu zde přijatých stanovisek.

 
Poslední aktualizace: 20. září 2011Právní upozornění