Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2298(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0181/2011

Keskustelut :

PV 11/05/2011 - 4
CRE 11/05/2011 - 4

Äänestykset :

PV 11/05/2011 - 5.22
CRE 11/05/2011 - 5.22
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0229

Puheenvuorot
Keskiviikko 11. toukokuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

6. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

Suositus toiseen käsittelyyn: Toine Manders (A7-0086/2011)

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D).(IT) Arvoisa puhemies, äänestin tekstiilituotteiden merkintöjä koskevan mietinnön puolesta, koska minusta EU:n on tuettava enemmän alan teollisuutta. Komission esittämä ehdotus oli puhtaasti tekninen, ja sillä pyrittiin yksinkertaistamaan merkintöjä koskevia nykyisiä säännöksiä.

Parlamentti sai kuitenkin aikaan kaksi merkittävää tulosta. Ensinnäkin muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia – turkista ja nahkaa – sisältävissä tekstiilituotteissa on oltava tämä merkittynä, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja. Toiseksi Euroopan komission on vuoteen 2013 mennessä esitettävä vaikutusarviointi merkintöjä käyttöönotosta, ja siinä on selvästi käytävä ilmi, mitkä vaatteet on tuotettu Euroopassa ja mitkä sen ulkopuolella. Viimeksi mainittu tavoite on merkittävä virstanpylväs eurooppalaisten tekstiilien kilpailukyvyn kannalta niin Euroopassa kuin koko maailmassakin.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard (ALDE) . (DA) Arvoisa puhemies, onnittelen jäsen Mandersia siitä, että hän on onnistunut ehdotuksen laatimisessa. Se on osoittautunut monimutkaisemmaksi kuin alussa vaikutti. Olen tyytyväinen siihen, että onnistuimme pääsemään sopimukseen tekstiilituotteiden merkintöjä koskevasta asetuksesta, jolla vahvistetaan tekstiiliteollisuuden kilpailukykyä ja tarjotaan kuluttajille enemmän valinnanvaraa uusien ja innovatiivisten tuotteiden osalta. On kyse hyvästä kompromissista, jonka kanssa uskon neuvostonkin kykenevän elämään.

En ole peitellyt prosessin aikana omaa skeptisyyttäni alkuperämerkintöjen käyttöönotosta. Olenkin tyytyväinen myös siihen, että sovimme tekstistä, jossa komission edellytetään ainoastaan analysoivan alkuperämerkintöjen tarvetta. Sopimus ei näin ollen johda pakollisten alkuperämerkintöjen käyttöönottoon. Minä en voi äänestää sellaisen asetuksen puolesta, jossa tehdään yrityksille pakolliseksi alkuperämaan merkitseminen. Tiedän, että neuvosto on samaa mieltä. Valitettavasti eilisessä keskustelussa korostui, että komission jäsen Tajani ei ole samaa mieltä. Jos emme onnistu välttämään tätä, käynnistän taistelun sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, asetusehdotuksen, josta meidän on määrä äänestää, ansiona on epäilemättä se, että siinä yhdistetään kaikki olemassa oleva tekstiilituotteita koskeva lainsäädäntö yhteen tekstiin. Asetuksen myötä tulee mahdolliseksi yksinkertaistaa ja parantaa nykyistä sääntelykehystä uusien kuitujen kehittämisestä ja käytöstä sekä tukea innovatiivisten tuotteiden kehitystä ja rohkaista tekstiili- ja vaatetusalan innovointia.

Olin tyytyväinen siihen, että jäsen Manders tarkasteli myös muita näkökohtia, kuten uusien tekstiilikuitujen lisäämiseen yhdenmukaistettuun luetteloon liittyvien teknisten mukautusten sisällyttämisestä kansalliseen lainsäädäntöön seuraavan jäsenvaltioiden hallinnollisen taakan keventämistä. Vaikka katson, että olisimme voineet mennä pidemmälle ja sisällyttää tekstiilituotteiden alkuperämerkintöjä koskevan erityisen artiklan, äänestin asetusehdotuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, asetus on ratkaisevan tärkeä Euroopan tekstiiliteollisuudelle, koska sillä taataan vapaat markkinat, joilla noudatetaan aiempien sääntöjenvastaisuuksien ja laittomien käytäntöjen ehkäisemiseksi laadittuja sääntöjä. Haluamme tuoda myönteisesti esiin toimielinten päätöksen hyväksyä ehdotus ja tutkia tuotteiden jäljitettävyyteen ja alkuperään liittyvää ongelmaa sen varmistamiseksi, että eurooppalaiset kuluttajat saavat oikeaa tietoa, vaikka vahvistetut aikataulut ovatkin liian hitaat. Viime kädessä on kyse kuluttajien turvaamisesta.

Haluan korostaa, että parlamentti äänesti viime lokakuussa suurella enemmistöllä tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden – myös tekstiilituotteiden – alkuperämaan merkitsemisestä annetun asetusehdotuksen puolesta ja että neuvosto ei ole tähän mennessä aloittanut neuvotteluja tai keskusteluja parlamentin kanssa edes epävirallisella tasolla. Kiitän puheenjohtajavaltiota Unkaria asian sisällyttämisestä ensisijaisiin tavoitteisiinsa, mutta haluan pyytää myös vauhdittamaan keskustelua, tai muuten vaarana on esimerkiksi se, että eurooppalaiset kuluttajat saavat takeet elintarvikkeista mutta eivät valmistetuista tuotteista.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, tekstiilituotteiden merkintöjä koskeva mietintö, jonka tänään hyväksyimme, on merkittävä askel kohti lainsäädännön yksinkertaistamista kuluttajien eduksi ja kaikkien alalla toimivien eurooppalaisten valmistajien eduksi. Otamme asetuksella käyttöön uusia merkintäsääntöjä tekstiiliteollisuudessa. Kiinnitämme entistä enemmän huomiota alan innovaatioihin ja vauhditamme eurooppalaisen lainsäädännön yhdentymistä, jotta innovatiivisia tuotteita voidaan hyödyntää turvallisesti.

Tekstissä ehdotetaan itse asiassa kolmen tekstiilituotteiden koostumuksen merkintöjä koskevan direktiivin yhdistämistä yhdeksi unionin asetukseksi, mikä yksinkertaistaa nykyistä sääntelykehystä ja parantaa menettelyjen avoimuutta. Voimme siis vain olla tyytyväisiä tänään saavutettuun myönteiseen tulokseen eurooppalaisen tuotannon turvaamisessa. Emme kuitenkaan voi olla mainitsematta alkuperämaamerkintöjä. Toivomme, että uusi edistysaskel voidaan ottaa pian hyväksymällä myös tämän alan alkuperämerkintöjä sääntelevää lainsäädäntöä.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, minusta mietinnöllä pyritään ratkaisemaan kaksi merkittävää ongelmaa. Ensinnäkin tavoitteena on edistää innovointia. Tämä merkitsee, että menettelyn, jossa uusien kuitujen nimiä lisätään standardiluetteloon, on oltava entistä avoimempi ja vähemmän byrokraattinen. Toiseksi on parannettava alkuperämerkintöjä. Tästä voimme rehellisesti sanoa, että asiaa ei ole vielä ratkaistu lopullisesti ja tyydyttävästi. Haluan tehdä erittäin selväksi, ettei tämä ole esittelijän syytä. Tämä johtui yksinkertaisesti neuvoston jäsenten laajasti toisistaan poikkeavista kannoista, joita komissio ei onnistunut sovittamaan yhteen. Toivon, että jatkamme työtä tämän asian parissa, sillä alkuperämerkinnät ovat yhä tärkeämpiä. Kyse on kuluttajien oikeuksista. Toivon Euroopan parlamentin keskustelevan tästä lähitulevaisuudessa, ja toivoisin komission esittävän ehdotuksen.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, laatu, merkinnät ja jäljitettävyys: nämä ovat kuluttajansuojavälineitä, joilla taataan huipputuotteet. Tähän asti Euroopan markkinat ovat olleet maailman ainoat markkinat, joilla ei ole tätä koskevaa lainsäädäntöä, mikä asettaa sen epäedulliseen asemaan suhteessa sen pääasiallisiin kauppakumppaneihin.

Tänään Euroopan parlamentti on saanut äänensä kuuluviin hyväksymällä asetuksen, jolla voidaan turvata Euroopan tekstiiliteollisuuden huippuosaaminen. Tuotantomme ja valmistusteollisuutemme tarvitsevat suojelua, erityisesti nyt kokemamme kaltaisen talouskriisin aikana. Tähän mennessä olemme onnistuneet saamaan tunnustusta tutkimuksen ja innovoinnin kautta, jotka takasivat innovatiivisten tekstiilikuitujen tuotannon.

Kuluttajilla ei enää ole sitä vaaraa, että he ostaisivat mahdollisesti terveydelleen haitallisia tekstiilituotteita, koska niitä on käsitelty kemiallisilla aineilla. Tämän asetuksen hyväksyminen takaa lopultakin asianmukaisen suojelun 500 miljoonan Euroopan kansalaisen oikeuksille. Tästä lähtien heitä ei enää voida pettää väärillä merkinnöillä.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR). - (EN) Arvoisa puhemies, olemme tänään äänestäneet uusien tekstiilien ja kuitujen lisäämistä ja merkintöjä koskevista asioista. Olen tämän mietinnön osalta ollut alusta alkaen sitä mieltä, että parlamentin olisi pysyttävä ehdotuksen alunperin suunnitellussa ulottuvuudessa ja ettei ulottuvuuden laajentaminen sovi yhteen uusien kuitujen markkinoille saattamismenettelyn yksinkertaistamisen kanssa.

Olen huolestunut tarkistuslausekkeesta, jossa pyydetään komissiota tutkimaan useiden merkintävaatimusten mahdollista käyttöönottoa, koska niillä ei ole juurikaan lisäarvoa ja ne muodostavat kohtuuttoman taakan yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämä kattaa kokomerkintöjen yhdenmukaistamisen, sosiaaliset ja taloudelliset merkinnät ja, mikä huolestuttavinta, radiotaajuudella toimivat tunnistusmerkinnät, mikä nostaa yritysten kustannuksia ja kuluttajahintoja.

Olen kuitenkin mietinnöstä sitä mieltä, että joillakin asetuksen säännöksillä on merkitystä, niillä parannetaan yritysten hakumenettelyä ja vahvistetaan kuluttajansuojaa, varsinkin mitä tulee eläimistä saatavien tuotteiden merkintöihin. Meidän on kuitenkin oltava varovaisia, jotta laadimme lainsäädäntöä todellista maailmaa varten emmekä toiveluetteloa ihannemaailmaa varten, ja parlamentin on vastaisuudessa pysyttävä oman toimivaltansa alueilla.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, aluksi haluan kertoa toivovani, että edelleen puhutte parlamentille äidinkieltänne, joka taidokkuudessaan, moninaisuudessaan ja iältään vastaa mitä tahansa maailman kieltä.

Toisinaan äänestysluettelon lukeminen on vaikuttavampi tapa kommentoida tämän parlamentin käyttäytymistä ja luonnetta kuin mikään muu, mitä voidaan sanoa. Tarkastelkaamme vaikkapa joidenkin mietintöjen aiheita: elintarvike-erän tunnistamismerkinnät, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen, moottoriajoneuvojen sallittu melutaso ja pakojärjestelmä, kapearaiteiset pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden hallintalaitteet, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteet, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustila, pääsy ohjauspaikalle sekä ovet ja ikkunat, takaosaan kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet, valmistettuun tupakkaan sovellettava valmistevero, eurometallirahojen yksikköarvot ja tekniset eritelmät, tekstiilien nimitykset ja niitä vastaavat tekstiilituotteiden merkinnät... ja voisin vielä jatkaa.

Kansallisessa elämässämme ei ole niin etäistä nurkkaa, etteivätkö Brysselin lonkerot ulottuisi kietoutumaan tiukasti sen ympärille, sammuttamaan luonnonvalon ja estämään kansallisen kasvun.

Jos Brysselissä keskityttäisiin rajatylittäviin asioihin, kenelläkään ei olisi ongelmia.

 
  
  

Mietintö: Gunnar Hökmark (A7-0151/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Arvoisa puhemies, keskustelun aikana puhuttiin paljon radiotaajuuspoliittista ohjelmaamme koskevasta jäsen Hökmarkin mietinnöstä – ja minun on sanottava, ettei se kuulosta kovin hohdokkaalta. Itse asiassa on kuitenkin kyse siitä, voimmeko varmistaa laajakaistayhteydet ja halvan tiedonsiirron kansalaisille tulevaisuudessa. Totean hyvin lyhyesti, että kun pyrimme katsomaan tulevaisuuteen, on varsin vaikuttavaa, että neuvottelijat ja erityisesti esittelijämme ovat onnistuneet saamaan aikaan niin laajan enemmistön tuen mietinnölle, josta tänään äänestimme. Tämä oli tulosta erinomaisista poliittisista taidoista ja kaikki kunnia siitä kuuluu esittelijä Hökmarkille.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, radiotaajuudet ovat hyvin niukka ja arvokas resurssi nykyaikaisessa yhteiskunnassamme. On siis järkevää koordinoida näiden taajuuksien käyttöä tehokkaasti kaikkialla Euroopassa. Entistä laajempi mahdollisuus radiotaajuuksien käyttöön on tärkeää, eikä pelkästään yrityksille vaan myös Euroopan unionin kansalaisille. Tämän vuoksi meidän on erityisesti huolehdittava sen varmistamisesta, että politiikkaa kehitetään taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen etujen mukaisesti. Emme varsinkaan saa sallia sitä, että asetuksella vaarannetaan Saksassa alueellisissa teattereissa, rock-konserteissa ja kirkoissa käytetyt suorat langattomat lähetykset.

Haluan myös pyytää komissiota paneutumaan asiaan jäsenvaltioiden kanssa ja tekemään niiden kanssa tiivistä yhteistyötä tällä alalla puuttumatta niiden kansalliseen toimivaltaan.

 
  
  

Mietintö: Carlo Casini (A7-0173/2011)

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard (ALDE) . – (DA) Arvoisa puhemies, kun nyt olemme äänestäneet edunvalvojien (lobbaajien) rekisteristä, minusta on tärkeää todeta, että lobbaaminen on pääasiassa hyvä asia. Itse asiassa se on erottamaton osa demokraattista prosessia. Ilman lobbausta poliitikkojen tiedot ja mielipiteet kaikista yhteiskunnan näkökohdista olisivat aivan liian rajallisia. Tämän vuoksi kaikkien meidän täällä parlamentissa ja lehdistössä vastuulla on varmistaa, että kaiken toimintamme takana on kriittinen mutta myös todellinen kuva siitä, mistä on kysymys.

Toiseksi haluan todeta, että kuten tiedämme, paras on hyvän vihollinen. Keskustelussa ja äänestyksessä tänään esiin tuotu täysin legitiimi avoimuuden vaatimus on ehdottomasti tasapainotettava siten, ettemme hyvin aikein tuhoa hyvin toimivaa järjestelmää. Vaatimukset täydellisestä avoimuudesta, kaiken mahdollisen pakollisesta yksittäisestä rekisteröinnistä auringon alla, eettisestä valvontakomiteasta ja niin edelleen ovat parhaassa tapauksessa naiiviuden ilmauksia ja pahimmassa tapauksessa osa populistista poliittista esityslistaa, josta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Käytännössä on kyse luottamuksesta. Jos valvonta katsotaan tarpeelliseksi, sen on oltava yhdenmukaista sen kanssa, mikä on käytännössä toteutettavissa työmenettelyssä. Haluan myös kyseenalaistaa äänestyksen kohdasta 9. Hyvin nopean äänestyksen aikana sain vaikutelman, että tulos ei itse asiassa ollut oikea.

 
  
  

Mietintö: Carlo Casini (A7-0174/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Arvoisa puhemies, olevani täysin yhtä mieltä jäsen Løkkegaardin kanssa. En ole varma siitä, että äänestystulos kohdan 9 osalta on oikea, mutta jos on, jokin on vialla tämän parlamentin todellisuuskäsityksessä. On ehdottomasti oikein, että vaaditaan mahdollisimman laajaa avoimuutta. On kuitenkin aivan absurdia vaatia, että me kaikki julkistamme kaikkien niiden nimet, joiden kanssa meillä on tapaamisia. Se on absurdia, koska milloin tapaaminen on tapaaminen? Se on määritettävä. Kun kohtaamme käytävällä, bussissa tai jossain muualla, onko se tapaaminen? Kattaako se puhelinkokoukset ja internetkokoukset? Milloin se luokitellaan tapaamiseksi? Entäpä kaikki ne ihmiset, joita tänään tapaamme Pohjois-Afrikan kapinallisliikkeistä? Julkaistaanko heidän nimensä sanomalehdissä? Ei varmaankaan? Tämän vuoksi olisi loogista voida aina taata, että ihmiset voivat ottaa meihin yhteyttä luottamuksellisesti. Minä en ainakaan missään tapauksessa osallistu tämän luottamuksen rikkomiseen.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, kun helpotetaan sitä, että kansalaiset voivat seurata päätöksentekoa ja tutustua päätöksiin vaikuttaneisiin prosesseihin, osatekijöihin ja resursseihin, se auttaa sekä lisäämään avoimuutta että kuromaan umpeen EU:n toimielinten ja kansalaisten välisen kuilun, josta usein keskustellaan Euroopan unionin legitiimiyden ja niin kutsutun demokratiavajeen yhteydessä.

Asiassa on edistytty huomattavasti muutaman viime vuoden aikana. Otetaanpa esimerkiksi edunvalvojien rekisteri, jonka Euroopan parlamentti otti käyttöön vuonna 1996, tai komission vuonna 2006 Euroopan parlamentille esittämä ehdotus edunvalvojien yhteisestä rekisteristä. Parlamentin hyväksyttyä Stubbin ja Friedrichin mietinnön perustettiin yhteinen työryhmä. Voidaan hyvin sanoa, että ryhmän aikaansaamat tulokset parlamentin asettamien tavoitteiden osalta ovat enemmän kuin tyydyttäviä.

Kannatan täysin jäsen Casinin mietintöä, sillä poliittisten toimielinten avoimuus on perustavaa laatua oleva edellytys niiden legitimiteetille. Tämän vuoksi kannatin ehdotusta.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, asetus on epäilemättä merkittävä askel prosessissa, jossa pyritään kiinnittämään enemmän huomiota EU:n toimielimiin. Tarvitaan enemmän avoimuutta, enemmän julkisuutta, enemmän selkeää käytöstä ja tiedonsaantimahdollisuuksia ja lopuksi yhteinen avoimuusrekisteri.

Kun otetaan huomioon, että Yhdysvalloissa lobbausryhmiä koskeva laki tuli voimaan jo vuonna 1948, käsitämme, että näillä ryhmillä on todellakin tehtävänsä ja että vaikka ne pääasiassa edustavat omia etujaan, ne on otettava asianmukaisesti huomioon. Mietintöluonnos on edistyksellinen, ja vaikka se ei vielä ole lopullinen, se on epäilemättä keino turvata EU:n toimielinten toimien ja päätösten legitimiteetti. Tästä syystä äänestin mietinnön puolesta ja olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän on valittava tämä tie.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, minusta me olemme kiitollisuudenvelassa Sunday Timesille "tarkistuksia rahasta" -skandaalin aikaansaamisesta.

Kuten itse tiedätte, sen ansiosta puhemiehistö perusti työryhmän laatimaan sitovat käytännesäännöt kaikille Euroopan parlamentin jäsenille. Osa kaksi tässä siivoamisessa on se, mitä tänään teimme äänestämällä suurella enemmistöllä tämän mietinnön puolesta.

Minusta lobbaajien rekisteri on pahasti viivästynyt, mutta minulla on joitakin varauksia. Ensinnäkin minusta sen olisi oltava pakollinen. Se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan, ja on pantava merkille, että lobbaajat itsekin, hyvämaineiset lobbaajat, ovat itse asiassa ottaneet yhteyttä ja kannattavat pakollista rekisteröintiä.

Olen kuitenkin pahoillani siitä, että neuvosto ei ole allekirjoittanut ehdotusta. On merkillepantavaa, että ne kolme Euroopan parlamentin jäsentä, jotka tuotiin esiin tarkistuksia rahasta -skandaalin yhteydessä, ovat kaikki entisiä ministereitä.

Lobbaajien rekisteröinti ja lobbaaminen ovat merkittäviä asioita, ja meidän on puskettava eteenpäin, käytettävä tätä kokeena ja toivottavasti tulevaisuudessa tehtävä siitä pakollista.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, heti Brysseliin saavuttuaan lobbaaja havaitsee välittömästi, että järjestelmän ovat suunnitelleet hänen kaltaisensa ihmiset hänen kaltaisiaan varten. Tavallisesti lobbaaja on mies, mutta tämän naispuolinen vastine löytyy yhä useammin hiipimästä käytävillämme tyylikkäässä housupuvussaan.

Tässä järjestelmässä päätökset tehdään – haluaisin sanoa savuisissa huoneissa, mutta nykyisin ne ovat savuttomia huoneita – suljettujen ovien takana, ja äänestäjät savustetaan ulos. Tästä täydellinen esimerkki oli pari viikkoa sitten tulleet kasvipohjaisia ja vaihtoehtoisia lääkkeitä koskeneet uudet rajoitukset ja kiellot. Tällainen kielto ei ikinä olisi mennyt läpi kansallisessa parlamentissa, koska kaikkiin niihin olisi kohdistunut todellinen äänestäjien suuttumus. Suuret lääkeyhtiöt kuitenkin ymmärsivät, että ne voivat hyödyntää tätä järjestelmää saadakseen ajettua läpi jotain sellaista, jota eivät koskaan saisi läpi kansallisessa lainsäädäntötyössä, täsmälleen sen vuoksi, että tämä järjestelmä ei ole lainkaan niin haavoittuva julkiselle mielipiteelle. Joten kyllä, perustetaan tämä rekisteri – äänestin sen puolesta ja ryhmäni tuki sitä – mutta todellinen ratkaisu on siirtää valta pois näiltä Brysselin ja Strasbourgin vastuuttomilta toimielimiltä takaisin aidosti vastuuvelvollisille kansallisille demokraattisille parlamenteille.

 
  
  

Mietintö: Ashley Fox (A7-0074/2011)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, Singaporen hallitus sekä Hong Kongin ja Shanghain viranomaiset tutkivat perin pohjin Lontoota ja muita Euroopan rahoitusalan keskuksia pyrkien värväämään henkilöitä, jotka Euroopan unionin liiallinen sääntelytaakka on ajanut ulkomaille. Sukupolvemme todistaa historiallista vaurauden ja yritysten siirtymistä Euroopasta Aasiaan. Meidän murhenäytelmämme on elää aikana, jona Aasian juuri keksittyä hajauttamisen, vallan jakamisen, yritysten ja yksilöiden vastuun salaisuudet me tässä osassa maailmaa menemme täysin toiseen suuntaan, kopioimme Aasian vanhojen suurien imperiumien mallia – Ming-dynastiaa, moguleita ja ottomaaneja – sääntelemällä, yhdenmukaistamalla, standardoimalla ja verottamalla.

Tietenkin juuri minun kotimaani, minun pääkaupunkini Lontoo, kärsii pahiten näistä uusista rajoituksista, mutta koko EU:n etuna olisi estää tämä vaurauden, työpaikkojen ja yritysten vuotaminen nuorempiin ja viriilimpiin talouksiin. Ratkaisu on jälleen vallan siirtäminen takaisin kansallisille viranomaisille, jotka kokevat aitoa yhteenkuuluvuutta ja siteitä äänestäjiin.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys B7-0291/2011

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Arvoisa puhemies, Intia on maailman suurin demokratia, se on yksi maailman nopeimmin kasvavista markkinoista ja se on jo pitkällä tiellä kohti tietoon perustuvaa taloutta. Tämän valossa on tietenkin täysin järkevää tehdä vapaakauppasopimus. Se on myös oman etumme mukaista. Kysymys kuuluukin, kuinka ihmeessä vasemmisto voi vastustaa tätä vapaakauppasopimusta. Kuinka kukaan voi vastustaa miljoonien intialaisten nostamista köyhyydestä, ja kuinka vasemmisto voi vastustaa avointen markkinoiden vaatimista eurooppalaisille yrityksille? Mielestäni se on käsittämätöntä. En yksinkertaisesti ymmärrä, kuinka vaikeaa on ottaa historiasta opikseen. Vapaakauppa on hyvästä! Vapaakauppa on hyvästä! Vapaakauppa on hyvästä! Vapaakauppa luo kasvua, vapautta ihmisille ja näin myös rauhaa.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin Intian kanssa tehtävää vapaakauppasopimusta koskevista neuvotteluista laadittua päätöslauselmaesitystä vastaan. Minusta tällaisten Euroopan komission neuvottelemien sopimusten tekeminen ajaa ainoastaan suurten monikansallisten yhtiöiden etua niin Intiassa kuin Euroopassakin.

Toisin kuin edellinen puhuja olen sitä mieltä, että kauppaneuvotteluja ei käydä ihmisten nostamiseksi köyhyydestä ja ihmisten elintason nostamiseksi. Niitä käydään suuryritysten agendojen mukaan, jotta ne pääsisivät uusille markkinoille ja kasvattaisivat voittojaan.

Tuen Intian köyhiä maanviljelijöitä, ammattiliittojen edustajia ja työntekijöitä, jotka vastustavat vapaakauppasopimusta, koska se merkitsee Intian työväenluokan enemmistön elintason ja työolojen vaarantumista, erityisesti niiden, jotka työskentelevät valtavalla epävirallisella sektorilla.

Lisäksi vapaakauppasopimuksen agenda ja siihen liittyvä pyrkimys vahvistaa teollis- ja tekijänoikeuksia ja yksinoikeutta tietoihin vaarantaa Intiassa tuotettujen halpojen geneeristen lääkkeiden saatavuuden. Nämä geneeriset lääkkeet ovat nykyisin elintärkeitä aidsin ja hiv:n kaltaisten tautien kanssa eläville ihmisille kaikkialla maailmassa. Suurten yksityisten lääkeyhtiöiden voittojen vuoksi heillä ei kerta kaikkiaan ole varaa brändättyihin lääkkeisiin.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Arvoisa puhemies, Intian kanssa solmittava vapaakauppasopimus on huomattavin tähän mennessä neuvotelluista EU-vapaakauppasopimuksista. Euroopan unionin tulee korostaa yhteiskuntavastuuta. Me tiedämme oikein hyvin, mitkä ovat Intian suurimmat ongelmat: lapsityövoima, köyhyys ja epätasa-arvo.

Olemme nyt solmimassa kauppasopimusta, jonka todellisina hyötyjinä ovat teollisuus ja isot yritykset Euroopassa. Eurooppalainen kuluttaja varmasti kyllä hyötyy Intian halpatyövoimasta esimerkiksi tuotteiden alhaisempina hintoina, mutta sitä ei tulisi sallia intialaisten alkutuottajien ahdingolla.

On tekopyhää väittää, että Eurooppa olisi yhteiskuntavastuun edelläkävijä. EU:n on vapaakauppaetuuksia tarjotessaan vaadittava ja valvottava epäkohtiin puuttumista. On tärkeää, että komissio sisällyttää vapaakauppasopimukseen oikeudellisesti sitovat lausekkeet ihmisoikeuksista, sosiaalisista ja ympäristöstandardeista sekä yritysten yhteiskuntavastuusta ja valvoo, että nämä vaatimukset myös toteutuvat.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard (ALDE).(DA) Arvoisa puhemies, on tietenkin mielenkiintoista ja tavallaan hurmaavaa, että aina voi olla Euroopan parlamentin jäseniä, jotka vastustavat vapaata kauppaa. Tavallaan se on minusta fantastista. Haluan kuitenkin todeta, että minä tuen sitä täysin. Uskon, että vapaakauppa on tie eteenpäin, ja vapaakaupan on osoitettava meille tie eteenpäin myös Intian osalta. Syy tälle viivästymiselle on tietenkin se, että yksityiskohtien kanssa on ongelmia – voidaan sanoa merkittävien yksityiskohtien – kuten esimerkiksi edellisen puhujan mainitsemien geneeristen lääkkeiden. Kehottaisin asian molempia osapuolia, toisin sanoen niin EU:ta kuin Intiaakin, pyrkimään löytämään ratkaisun tähän ongelmaan niin, että sekä kunnioitetaan tekijänoikeuksia, koska tämä on aivan olennaista, että samaan aikaan varmistetaan käytännön keinot, joiden avulla Intian köyhät saavat halpoja lääkkeitä.

Lopuksi jotkut kriitikot uskovat, että meidän ei pidä kulkea kahdenvälistä neuvottelupolkua eikä tehdä kahdenvälisiä sopimuksia. He katsovat sen olevan ristiriidassa WTO:n neuvottelujen kanssa. Minusta tämä on täysin WTO:n mukaista. Meidän on tehtävä jotain varmistaaksemme, ettemme upota mitään enempää kuin jo upotamme WTO:ssa. Nämä kahdenväliset sopimukset ovat aivan yksinkertaisesti tarpeen, ja minä olen niihin tyytyväinen.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys B7-0287/2011

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Arvoisa puhemies, on aina ihmeellistä, kun keskustelemme vapaakaupasta täällä parlamentissa. Muutama vanha Radio Tiranan radiosignaali alkaa kuulua keskustelussa. Ainakin tämän vaikutelmaan saa kuunnellessaan vasemmiston ajatuksia vapaakaupasta. Sillä he osoittavat, etteivät ole oppineet mitään historiasta.

Nyt puhumme Japanin alueesta. EU ja Japani ovat maailman kaksi suurinta taloutta. Talousjärjestelmämme kattavat yhdessä viidenneksen maailman kaupasta. Investoimme merkittäviä summia toistemme talouksiin ja meillä on yhteisiä intressejä globaalilla tasolla, mutta neuvottelut etenevät kuitenkin hitaasti. Meidän on siis omasta puolestamme sanottava, että esteet on poistettava. Meidän on hyväksyttävä se, että myönnytyksiä tarvitaan molemmin puolin, sillä yhdessä taloutemme voivat täydentää toisiaan sekä luoda innovointia, kasvua ja uusia työpaikkoja.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard (ALDE) . – (DA) Arvoisa puhemies, haluan vain korostaa sitä, mitä on jo sanottu. Epäilemättä yksi este japanilaisille on hyvin korkeat tekniset esteet, joita on ja on aina ollut japanilaisessa yhteiskunnassa. Euroopan on vedottava voimakkaasti Japaniin, jotta se tulisi ulos bunkkeristaan ja varmistaisi, että näille esteille tehdään jotain.

Taustalla oleva Japanin kokema katastrofi on tietenkin traaginen. Voidaan kuitenkin sanoa ainakin, että siitä on koitunut jotain hyvääkin, koska japanilaisilla on nyt mahdollisuus harkita uudelleen ja todeta, että ulkopuolista apua todella tarvitaan. Tarvitaan todellakin muiden alueiden valtioiden apua. Tämä saattaa saada Japanin tarkastelemaan tulevaisuutta, näkemään tilanteen uusin silmin ja poistamaan lukuisat tekniset esteet.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Arvoisa puhemies, haluan muistuttaa vasemmistolaiselle kollegallemme Murphylle, että Karl Marx kannatti vapaakauppaa Intian kanssa. Haluan myös muistuttaa liberaalikollegoillemme, erityisesti jäsen Rohdelle, että syy siihen, että hän kannatti vapaakauppaa, oli sen tuhoisat vaikutukset, koska hänen mielestään sillä, että brittiläistä porvaristoa ohjasivat häpeälliset omat edut, ei ollut juuri merkitystä: Intian yhteiskunta oli tuhottava globaalin vallankumouksen jouduttamiseksi.

Itse en katso, että meidän tulisi olla ahdasmielisiä. Järjestelmällisestä vapaakaupasta ei välttämättä ole hyötyä. Se voi olla hyvä asia, kun toimintaedellytykset ovat tasavertaisia. Näin on pitkälti monilla aloilla Japanissa, mutta tunnustan Japanin oikeudet esimerkiksi suojata riisimarkkinoitaan, suojata riisinviljelijöitään, maksaa viljelijöilleen korkeampia hintoja kuin maailmanmarkkinoilla ja kieltää massiivisen tuonnin, joka tuhoaisi sen maaseudun viljelijäväestön, samalla tavalla kuin tunnustan oman taloutemme oikeuden turvata jotkin toimintasektorinsa.

Tämän vuoksi en äänestänyt enemmistön hyväksymän päätöslauselman puolesta. Kannatin muita päätöslauselmia, jotka olivat mielestäni parempia. Tarvitaan tasapuoliset toimintaedellytykset, mutta vain tarkkaan määritetyillä aloilla.

 
  
  

Mietintö: Kriton Arsenis (A7-0113/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Arvoisa puhemies, olisin itse asiassa yllättynyt, ellen olisi kuullut ranskalaisten jäsenten vihjaavan, että protektionismi on hyvä asia. Ahdasmielisyys alkaa jo riittää. Meidän on edettävä metsiin, ja niiden osalta keskustelemme tänään mietinnöstä, joka koskee komission vihreää kirjaa metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa. Euroopan metsillä on monia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä toimintoja, ja niillä on epäilemättä merkittävä osuus ilmastokriisin ratkaisemisessa – itse asiassa on kyse hyvin tehokkaasta tavasta ratkaista tämä kriisi – sekä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme Tanskan liberaalipuolueessa tämän vuoksi tyytyväisiä siihen, että tämänpäiväisellä äänestyksellä varmistettiin metsien entistä johdonmukaisempi ja pitkäaikaisempi suojelu samalla kun säilytimme kunnianhimoiset tavoitteemme Euroopan metsäteollisuuden globaalin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Olimme kuitenkin hieman yllättyneitä siitä, että 30-vuotinen rakennuskielto metsäpalojen vuoksi tuhoutuneelle alueelle hyväksyttiin äänestyksessä. Tämä on tyypillinen vasemmistolainen menetelmä rikollisuusongelman ratkaisemiseksi – kielletään kaikki kaikilta ja jopa 30 vuodeksi. Emme tietenkään kannata tätä.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). – (IT) Arvoisa puhemies, Euroopan liberaalidemokraattien ryhmän varjoesittelijänä olen täysin tyytyväinen tämänpäiväisen äänestyksen tulokseen. Kriton Arsenisin mietintö metsien suojelusta on poliittinen mietintö. Se on perusta, jolla vahvistetaan tapa, jolla Euroopan parlamentti aikoo tarttua metsäperintömme suojeluun ja metsien mukauttamiseen ilmastonmuutokseen. Euroopan parlamentti ilmaisi tänään selvästi mielipiteensä, ja odotamme komission esittävän tämän valossa tarvittavat ehdotukset ja tekevän näin mahdolliseksi entistä yksityiskohtaisemman politiikan laatimisen tälle alalle.

Haluan erityisesti kiittää jäsen Arsenisia hänen asiantuntevasta ja ammattimaisesta työstään, johon liittyi pitkä ja vaikea keskustelu, koska kuten hyvin tiedämme, metsien tila ei ole samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa. Pääsimme tästä huolimatta yhteisymmärrykseen ja saavutimme joitakin merkittäviä tavoitteita, kuten esimerkiksi tiettyjen osien turvaamisen maakeinottelulta, pohjoisen havumetsävyöhykkeen ja Välimeren metsien kaltaisten biologisesti hyvin monimuotoisten metsien entistä laajemman suojelun sekä rakennuskiellon tuhopolttojen tuhoamille alueille.

Arvoisa puhemies, kuten totesin, tämä on hyvin tärkeää monille Välimeren alueen valtioille, myös kotimaalleni Kreikalle.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, metsät ovat tulevaisuutemme ja kulttuurimaisemaamme. Niistä huolehditaan huolellisesti, koska ne tarjoavat palveluita meille ja ympäristölle muun muassa tuottamalla happea, varastoimalla hiiltä sekä tarjoamalla elinympäristön kasveille ja eläimille. Metsiemme hoidosta vastaaville ihmisille maksetaan hyvin vähän jos lainkaan näiden piilevien toimintojen tarjoamisesta, joita monet pitävät itsestäänselvyytenä. Tämän vuoksi on sitäkin tärkeämpää, että otamme huomioon metsiemme taloudelliset näkökohdat. Näihin kuuluvat puuteollisuus ja yhä suuremmassa määrin biomassan tuotanto, ei pelkästään lämmitystä vaan myös sähköntuotantoa varten. Meidän on tulevaisuudessa vahvistettava ja hyödynnettävä enemmän metsien taloudellisia näkökohtia, ja meidän on kannettava tästä kansallista ja henkilökohtaista vastuuta.

Odotamme komission laativan valkoisen kirjan, jossa tuodaan esiin tämä kattava lähestymistapa ja keskitytään siihen sen varmistamiseksi, että metsillämme on tulevaisuus ja että me kaikki olemme valmiita investoimaan tähän tulevaisuuteen. Jos kylvän maissin siemenen, ajattelen vain tätä päivää, mutta jos istutan puun, ajattelen tulevaisuutta.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Arvoisa puhemies, metsien vaatimukset ovat hyvin erilaisia Euroopan eri osissa. Tämän vuoksi metsälainsäädäntö on paras jättää kansalliselle tasolle. Myöskään Lissabonin sopimuksessa ei tueta yhteistä eurooppalaista metsäpolitiikkaa. Suurin ongelma ilmastoa ja metsiä koskevissa säädösehdotuksissa on se, että metsät ovat avainasemassa EU:n asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Metsiä tarvitaan siirryttäessä vihreään talouteen, esimerkiksi metsätalouden sivutuotteista saatavassa biopolttoainetuotannossa.

Metsätalouteen ei tämän vuoksi pidä kohdistaa tarpeetonta ja monimutkaista sääntelyä, joka tekee sen tuotteista vähemmän kilpailukykyisiä suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin. On esimerkiksi hyvin omituista ehdottaa sitovia kestävyyskriteereitä metsien kaltaiselle uusiutuvalle luonnonvaralle mutta ei hiilen kaltaisille fossiilisille polttoaineille.

Vastustan myös tulevaisuudessa yhteistä eurooppalaista metsäpolitiikkaa. Haluaisin resurssit kohdennettavan mieluummin tutkimukseen, koulutukseen, tiedottamiseen ja innovointiin sen osalta, kuinka voimme ehkäistä ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsiimme. Kiitoksia.

 
  
 

(Istunto keskeytettiin muutamaksi minuutiksi.)

 
  
  

Mietintö: Gabriele Albertini (A7-0168/2011)

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin Euroopan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevaa mietintöä vastaan. Olen täysin eri mieltä siinä esitetyistä Euroopan nykyistä ja tulevaa asemaa maailmassa koskevista näkemyksistä ja ajatuksista.

Lyhyesti sanottuna mietinnössä ajetaan militarisoitua ja imperialistista Eurooppaa. Siinä puolletaan aggressiivista raaka-ainestrategiaa ja vaaditaan, minä lainaan, "vähemmän jyrkkää eroa sotilaallisten ja siviilikriisinhallintaoperaatioiden välillä". Tämä on peitelty tapa edistää ulkopolitiikan lisämilitarisointia. Mietinnössä ilmaistaan tyytyväisyys kauppasopimukseen Kolumbian kanssa huolimatta siitä, että tuhansia ammattiyhdistysaktiiveja on tapettu viime vuosina vain siksi, että he olivat ammattiyhdistysaktiiveja.

Mietinnössä nimetään tekopyhästi yhteiskunnallinen levottomuus yhdeksi turvallisuushaasteiden ja -riskien uuden sukupolven osatekijäksi. Tekopyhyyden huippu! Kapitalistinen järjestelmä on luonut köyhyyttä ja kurjuutta kaikkialla maailmassa eikä kykene selviytymään seurauksien kanssa. Ihmisillä on oikeus puolustaa legitiimejä etujaan ja taistella paremman tulevaisuuden puolesta ilman, että suuret poliittiset, taloudelliset tai sotilaalliset mahdit siihen puuttuvat.

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, aluksi haluan sanoa – ja toivon, ettei tätä vähennetä puheajastani – että mitä tulee tekopyhyyteen, vain harvat meistä uskovat tiettyihin asioihin. Käytämme kaikki puheenvuoroja selittääksemme äänestyskäyttäytymistämme äänestyksen jälkeen. Meitä on viisi tai kuusi, me kuuntelemme toisiamme, ja toisinaan meitä kuvataan televisioon. Koko asia on kuitenkin jokseenkin masentava.

Haluan tämän vuoksi esittää ehdotuksen, ja aion sen joka tapauksessa tehdä Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän seuraavassa kokouksessa. Ehdotan, että vastaisuudessa äänestysselitykset esitetään ennen äänestystä, jotta voisimme puhumalla ja toisiamme kuuntelemalla jopa vakuuttaa toinen toisemme siitä, kuinka äänestää, sen sijaan, että pelaamme eräänlaista joukkuepeliä, jossa kaikki päätetään ennalta.

Totesin äänestysselityksessäni äänestäneeni mietinnön puolesta. Uskon edelleen Eurooppaan, aivan kuten uskon myös korkean edustajan läsnäolon vaikuttavuuteen. Uskon kuitenkin edelleen, että jäsenvaltiot uskovat siihen paljon vähemmän kuin me. Tämän vuoksi on kenties korostettava – kuten korkea edustaja Ashton tänä aamuna ja monissa muissa yhteyksissä on todennut – että ellei Eurooppa lakkaa olemasta osittain taloudellinen ja muutu sen sijaan entistä poliittisemmaksi, tehtäväämmekään ei kenties voida täyttää yhtä hyvin.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin ulkopolitiikassa on otettava huomioon eurooppalaisen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen ulkoinen ulottuvuus. Tämän vuoksi olen iloinen kaikista toimista, joilla osaltaan edistetään rauhaa, vakautta ja oikeusvaltiota kriisivaltioissa ja -alueilla. Kannatan sitoutumista transatlanttiseen kumppanuuteen yhtenä EU:n ulkopolitiikan peruspilareista, jolla pyritään luomaan vapaat markkinat Yhdysvaltojen kanssa.

Myös Itä-Euroopan politiikka on erityisen merkittävää Puolan kannalta. Mietinnössä tunnustetaan, että tarvitaan poliittista ja taloudellista yhdentymistä EU:n naapureiden kanssa, ja kehotetaan johdonmukaisuuteen EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta käytävissä neuvotteluissa siten, että kiinnitetään huomiota oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien suojeluun siellä. Siinä myönnetään myös, että Turkin liittymisneuvotteluja on tehostettava ja että Balkanin maiden liittymisprosessiin on sitouduttava jatkuvasti.

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä sovelletaan maltillista lähestymistapaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kaikkein kiireellisimpiin aiheisiin.

Sosialistiryhmän tarkistusten ansiosta saatiin aikaan rakentavammat sanamuodot Venäjän ja Iranin kanssa käytävää vuoropuhelua varten.

Myös tarkistukset EU:n Afganistanin-strategiaan edistivät osaltaan mietinnön rakenteen parantamista.

Albertinin mietintö on edistysaskel kohti entistä parempaa EU:n turvallisuuspolitiikkaa. Vaikka kannatan esittelijän ponnistuksia ja sitoutumista, haluan myös korostaa, että EU on vielä kaukana johdonmukaisesta pitkän ajanjakson strategiasta tällä alalla. EU:n panos globaaliin rauhaan ja vakauteen on edelleen varsin vähäinen ja liiaksi riippuvainen Yhdysvaltojen kansainvälistä turvallisuutta koskevasta näkemyksestä sekä samaan asiaan sovelletusta terävästä lähestymistavasta.

Tehkäämme työtä entistä itsenäisemmän ja EU-keskeisen ulko- ja turvallisuusstrategian puolesta, koska sitä EU:n kansalaiset meiltä odottavat ja se meidän olisi heille tarjottava.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Arvoisa puhemies, minusta niiden jäsenten määrä, jotka puhuivat korkean edustajan Ashtonin ja hänen jatkuvan ulkopoliittisen työnsä puolesta, sekä niiden jäsenten määrä, jotka ehdottivat yhteen ääneen puhumista, oli mielenkiintoinen ja tyydyttävä tänä aamuna. Jos puhumme yksiäänisesti, olemme tehokkaita ja meitä kuunnellaan. Jos emme, meitä ei kuunnella emmekä ole tehokkaita.

(EN) Mieleeni tulivat myös kuuluisan irlantilaisen runoilijan, William Butler Yeatsin sanat. Hänen mukaansa rauha saapuu hitaasti. Näin todellakin kävi Pohjois-Irlannissa, jossa Euroopan unionilla oli ratkaiseva osa sen tukiessa Irlannin kansainvälistä rahastoa, ja rauha sinetöitiin viime viikonlopun onnistuneissa vaaleissa.

(GA) Euroopan unionin Pohjois-Irlannissa tekemä työ voidaan toistaa kansainvälisellä tasolla rauhan edistämiseksi ja köyhien auttamiseksi, jos puhumme yhdellä äänellä ja jos korkea edustaja Ashton tekee työnsä huolellisesti.

 
  
  

Mietintö: Roberto Gualtieri (A7-0166/2011)

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Arvoisa puhemies, äänestin Euroopan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan mietinnön puolesta. Haluaisin kuitenkin tuoda esiin sen, että mietinnössä ei pelkästään arvioida politiikkaa, vaan siinä keskitytään pääasiassa tulevaisuuteen, tulevaisuuden kehitykseen. Minusta tämä edellyttää erilaisten perusteltujen, täsmällisten arvioiden ja nokkelien sanojen, joita mietinnössä on paljon, lisäksi myös sitä, että yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa tarkastellaan vakavasti ja toisesta näkökulmasta.

Minusta tarvitaan kolmea asiaa. Ensinnäkin EU:n on määritettävä yhteiset strategiset etunsa esimerkiksi energiavarmuuden ja naapuruuspolitiikan osalta. Toiseksi EU:n on lisättävä omia valmiuksiaan siviili- ja sotilasoperaatioiden suunnittelussa ja koordinoinnissa sekä kriisinhallinnossa. Lopuksi EU:n talousarviossa olisi oltava yhteiset määrärahat yhteisiä toimia varten.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). (PL) Arvoisa puhemies, kansainvälisten järjestöjen yhä merkittävämpi riippuvuus toisistaan taloudellisissa ja ympäristöä sekä energiaa koskevissa ongelmissa edellyttää jatkuvia mukautuksia yksittäisten valtioiden ulkosuhteissa. Turvallisuusnäkökohdat ovat politiikan osatekijä, joka edellyttää erityistä huolta kaikilta valtioilta, ja ne edellyttävät muuttuvassa maailmassa jatkuvaa mukauttamista. Mietinnön pääteema on vaatimus Euroopan strategisen autonomian turvaamisesta turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Siinä ei kuitenkaan oteta huomioon EU:n sotilaallisen kokemuksen puutetta, mutta vaaditaan samalla lisäponnistuksia EU:n operatiivisten vaihtoehtojen laajentamiseksi. Puolan kaltaisille valtioille puolustuspolitiikan perusta on edelleen Pohjois-Atlantin puolustusliitto. EU:n ja Naton strategisen kumppanuuden tiukentaminen sekä ehdotus yhteisen tuen vahvistamisesta toimille voisivat hidastaa merkittävästi operatiivisia päätöksentekomenettelyjä. Minusta mietintö vaikuttaa liian radikaalilta, joten äänestin sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, Javier Solana antoi merkittävimmän EU:n turvallisuusstrategiaa koskevan asiakirjan. Sen nimi on "Turvallinen Eurooppa paremmassa maailmassa", ja Eurooppa-neuvosto hyväksyi sen 12. joulukuuta 2003.

Sittemmin alalla on edistytty hyvin vähän. Unionilla ei ole vieläkään tehokasta ulko- ja turvallisuusstrategiaa, ja merkittävimmissä asioissa se edelleen seuraa Yhdysvaltoja. Mietinnöllä pyritään saamaan aikaan joitakin myönteisiä muutoksia taktisissa aiheissa, kuten kriisinhallinnossa, EU:n puolustusteknologisen teollisuuskannan sirpaleisuudessa sekä YTPP:n 24:n siviili- ja/tai sotilasoperaation tehottomuudessa ympäri maailmaa.

Äänestin mietinnön puolesta ja toivon parlamentin edelleen tarjoavan panoksensa EU:n strategisen riippumattomuuden vahvistamiseksi turvallisuusasioissa. Erityisesti tarvitaan suurimpien turvallisuusuhkien määrittämistä uudelleen niin kutsutun islamilaisen terrorismin uhan romahdettua ja rahoituskriisin kaltaisten uusien vaarojen ilmaannuttua.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Arvoisa puhemies, olin mietinnön kannalla, mutta kysyn, onko Euroopan unionilla kykyä toimia rauhan ja vakauden edistämiseksi naapurimaissamme, tarkoitan nyt lähinnä Syyriaa, Libyaa ja Egyptiä.

Toimintamme Libyassa tulee osoittamaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkamme toimintakyvyn todellisen tilan. EU:n päätavoitteena Libyassa on suojella siviiliväestöä ja tukea Libyan kansan pyrkimyksiä toteuttaa demokraattinen yhteiskunta. Muistot 1990-luvun Balkanin maista ovat vielä tuoreina mielessämme. Silloin Eurooppa joutui turvautumaan Yhdysvaltain apuun. Libya on joka tapauksessa osoittanut, ettei EU ole sotilasmahti, toiminta on ollut nyt jäsenvaltioiden omatoimisuuden varassa.

Pohjois-Afrikan esimerkkien myötä tiedämme nyt, että EU:n sotilaallisen toimintavalmiuden ja -kyvyn tarve Euroopan porteilla on yhä tosiasia. Ulkosuhdehallinto on ollut toiminnassa jo yli vuoden, siltä voi jo nyt odottaa tuloksia.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, mieleen tulee kaksi sanaa, jotka kuvaavat nykytilannettamme yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Valitettavasti ne eivät ole kauniita sanoja. Mieleeni tulevat "sekasotku" ja "vitsi". Valitettavasti kyse on melko sairaasta vitsistä.

Viimeisten 15 kuukauden aikana – ja ajanjakso on tarjonnut kaikkialla maailmassa runsaasti mahdollisuuksia todistaa uskottavuutta – niin kutsutulla yhteisellä politiikallamme ei ole ollut mitään myönteistä vaikutusta. En ole ulkopolitiikan fanaattinen harrastaja, mutta äänestäjäni odottavat minulta vastausta siihen, mikä on Euroopan lisäarvo meille. Heille on todellinen huolenaihe, että tämän yhteisen politiikan kustannuksia ei jaeta huolellisesti eikä niistä pidetä huolellisesti kirjaa.

Minun on vastattava äänestäjilleni, mitä hyötyä tästä on heille, ja näistä mietinnöistä käytyjen pitkällisten keskustelujen jälkeenkin minun on vaikea keksiä vastausta.

 
  
  

Mietintö: María Muñiz De Urquiza (A7-0181/2011)

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Arvoisa puhemies, esitetyssä mietinnössä tarkastellaan ihmisoikeuksia EU:n ensisijaisena tavoitteena kansainvälisissä järjestöissä, ja erityisesti korostetaan naisten ja lapsien oikeuksia sekä ilmaisunvapautta. Samanaikaisesti mietinnössä kehotetaan jäsenvaltioita tukemaan EU:n kantaa näissä järjestöissä.

Niin kutsutut lisääntymisoikeudet, mikä on vain aborttioikeuden toinen nimi, ovat kuitenkin ensisijainen osatekijä EU:n ihmisoikeusesityslistassa. Toisaalta eurooppalainen diplomatia ei vieläkään ole johdonmukaista uskonnonvapauden edistämisessä kaikilta näkökohdin, ja kristittyjen oikeuksien kunnioittamista korostetaan kaikkialla maailmassa. Katson tämän vuoksi paremmaksi, että minua ja äänestäjiäni edustavat slovakialaiset diplomaatit. Uskon, että he edistävät perustavalla tavalla erilaista näkemystä kuin EU näissä asioissa, joista monet kuuluvat kansallisvaltioiden toimivaltaan.

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, EU on edelleen hyvin vähäpätöinen globaali toimija. Sen asema YK:n järjestelmässä ja kaikissa monenvälisissä järjestöissä ei vastaa sen demokraattista, taloudellista ja kulttuurista painoarvoa. Mietinnössä tarkastellaan tätä vajetta ja kehotetaan poistamaan joitakin esteitä unionimme täysimääräiseltä osallistumiselta maailmanlaajuiseen toimintaan. Tämän vuoksi äänestin sen puolesta. EU voi tarjota voimakkaan panoksensa planeettamme rauhan ja vaurauden edistämiseksi. Sallikaamme sen siviilivallan laajentaa vaikutusvaltaansa kaikkialle.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, koska saatan olla viimeinen puhuja, haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää henkilökuntaanne ja tulkkeja kärsivällisyydestä. Olkaa hyvät ja uskokaa, että se ei jäänyt ilman huomiota tai arvostusta.

Euroopan unionilla on nälkä ja kova halu hankkia itselleen kaikki valtion asemaan liittyvät symbolit ja tunnusmerkit. Sillä on oma parlamentti, oma valuutta, oma presidentti, oma ulkoministeri, omat ulkorajat, oma lippu, hymni, passi ja ajokortti. Oli vain ajan kysymys, koska se hakisi virallista tunnustusta valtiona Yhdistyneissä Kansakunnissa, ja niin on nyt tietenkin tapahtunut – jokseenkin häpeällisesti ja minulle hämmentävästi – kotimaani hallituksen tuella.

Tämä on jonkin sellaisen laillista vahvistamista, mitä on tapahtunut jo jonkin aikaa: valtion asemaan kuuluvan mielestämme ratkaisevan toimivallan siirtämisen kansalliselta tasolta Brysseliin.

Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden olisi kuitenkin oltava varovaisia sen suhteen, mitä hyväksyvät. Yksi sen seurauksista, että EU:lle annetaan täysimääräinen valtioasema, on, että korkea edustaja Ashton ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy voivat nyt puhua pitkään jäsenvaltioille uuden kokonaisuuden ulkoministerinä ja valtionpäämiehenä.

Ja kuten parlamentin jäsenet varmasti yksityisesti voivat heille kertoa, tämä ei ole pelkästään siunaus.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

Mietintö: Sajjad Karim (A7-0095/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, jolla kodifioidaan elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä 14. kesäkuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/396/ETY. Kodifiointi on tehokas tapa vahvistaa yksittäisessä säännöksessä tiettyä alaa koskevat säännöt. Sillä saadaan aikaan lisää selkeyttä, koska samaa asiaa koskevat eri säännökset hajautuvat usein eri lainsäädäntöteksteihin. Kun niitä tarkistetaan, on vaikea tietää, mikä säännös kulloinkin on voimassa. Kodifiointi on myös sopiva keino kehittää Euroopan unionille entistä yksinkertaisempaa ja selkeämpää lainsäädäntöä, jota kansalaiset voivat ymmärtää paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen ponnisteluihin unionin lainsäädännön selkiyttämiseksi, jotta se olisi paremmin kaikkien EU:n kansalaisten ulottuvilla. Ottaen huomioon elintarvikekaupan merkityksen äänestän siis elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä annetun direktiiviehdotuksen puolesta. Järjestelmä edistää osaltaan parempaa tiedottamista tuotteiden tunnistamisesta ja auttaa myös kehittämään kansainvälistä kauppaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Olen täysin samaa mieltä suosituksesta, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset on otettava huomioon, koska kyseisellä ehdotuksella ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset niiden asiasisältöä muuttamatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Ehdotus koskee ainoastaan jo voimassa olevien elintarvike-erien tunnistamismerkintöjä koskevien sääntöjen kodifiointia niiden asiasisältöä muuttamatta, josta parlamentin olisi kenties annettava lausunto. Haluan kuitenkin korostaa, että mielestäni on yhä tärkeämpää tarjota kuluttajille tosiasialliset ja täydelliset tiedot erityisesti eristä, valmistuspäivistä ja muista seikoista, joiden avulla voidaan jäljittää tuotteen liikkeet.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Mietintö koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla kodifioidaan elintarvike-erän tunnistamismerkinnät. Euroopan kansalaisten elämän yksinkertaistaminen on yksi EU:n huolenaiheista. Komissio ja parlamentti ovat tehneet useita lainsäädäntömuutoksia tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Yksi seikka, joka todella hankaloittaa tavallisten EU:n kansalaisten elämää, on elintarvike-erän tunnistamismerkintöjen lukeminen ja tulkitseminen. Näiden tietojen valtava lisääntyminen tekee tästä yhä vaikeampaa ja laskee osaltaan kansalaisten elämänlaatua. Parlamentti, komissio ja neuvosto tekivät vuonna 1994 toimielinten välisen sopimuksen nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi asian korjaamiseksi. Olen iloinen voidessani lopultakin hyväksyä direktiivin, jolla direktiivin 89/396/ETY kodifioinnin avulla helpotetaan kansalaisten elämää yksinkertaistamalla ja selventämällä EU:n lainsäädäntöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. (EN) Elintarvikekaupalla on merkittävä asema sisämarkkinoilla. Elintarvike-erien tunnistaminen täyttää tarpeen saada paremmin tietoa tuotteista. Se tarjoaa hyödyllistä tietoa tilanteissa, joissa elintarvikkeista kiistellään tai niihin liittyy kuluttajille aiheutuvia terveyshaittoja.

Ottaen huomioon tunnistamismenetelmien moninaisuuden kauppiaan on määritettävä erä ja merkittävä se. Kansainvälisellä tasolla on yleinen velvoite esittää esipakattujen elintarvikkeiden valmistus- tai pakkauserä. Unionin tehtävä on myös oltava edistää osaltaan kansainvälisen kaupan kehitystä soveltamalla näitä sääntöjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen.(PL) Ottaen huomioon yhteiskunnan ja kuluttajien edun EU:n markkinoilla me pyrimme yksinkertaistamaan mahdollisimman paljon sääntöjä ja säädöksiä, jotta ne olisivat avoimempia ja jokaisen kansalaisen paremmin ymmärrettävissä. Yksi tällainen tapaus on yhteinen maatalouspolitiikka. Sen tulevaa muotoa koskevassa työssä ensisijaisena periaatteena on yksinkertaistaa politiikkaa, jonka päätavoite on varmistaa elintarviketurva Euroopassa. Elintarvike-erien tunnistamismerkintöjä koskevan direktiivin kodifioinnilla pyritään tähän lähestymistapaan ja helpottamaan kansalaisten lainsäädännön ymmärtämistä. Samalla kodifiointi toteutetaan täysin EU:n lainsäädännön hyväksymistä koskevien menetelmien mukaisesti säilyttämällä alkuperäisten tekstien sanamuodot.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla kodifioidaan elintarvike-erän tunnistamismerkinnät, koskevan mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Ehdotuksella pyritään kodifioimaan elintarvike-erän tunnistamismerkintöjä koskevia nykyisiä lainsäädännöllisiä tekstejä. On kuitenkin kiinnitettävä yhä enemmän huomiota sen varmistamiseen, että kuluttajille tarjotaan tosiasialliset ja täydelliset tiedot erityisesti eristä, valmistuspäivistä ja muista seikoista, joiden avulla voidaan jäljittää tuotteen liikkeet.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentin jäsenen Sajjad Karimin mietintö sisältää lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla kodifioidaan elintarvike-erän tunnistamismerkinnät. Ehdotuksella pyritään kodifioimaan elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä 14. kesäkuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/396/ETY. Kannatan täysin uutta direktiiviä, koska se syrjäyttää siihen sisällytetyt eri säädökset. Ehdotuksessa säilytetään täysimääräisestä kodifioitujen säädösten sisältö, joten sillä ainoastaan yhdistetään säädökset ja tehdään vain ne muodolliset tarkistukset, joita kodifiointi edellyttää. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (RO) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suosituksen perusteella ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla kodifioidaan elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä 14. kesäkuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/396/ETY, ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset niiden asiasisältöä muuttamatta. Tästä syystä äänestin parlamentin ehdotuksen puolesta, jolla hyväksytään komission ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suosituksella mukautettuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen. (IT) Kannatamme elintarvike-erien tunnistamismerkinnöistä annettavaa direktiiviä, emmekä vähiten sen vuoksi, että rikolliset aivan liian usein väärentävät koodeja laittomiin tarkoituksiin. Kaiken tunnistamismerkintöjä koskevan lainsäädännön kokomainen yhteen ja yksinkertaistaminen helpottavat valvontaa ja kaikkien laittomien käytäntöjen havaitsemista.

 
  
  

Mietintö: Sajjad Karim (A7-0089/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, jolla kodifioidaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 71/354/ETY kumoamisesta 20. joulukuuta 1979 annettu neuvoston direktiivi 80/181/ETY. Kodifiointi on tehokas tapa vahvistaa yksittäisessä säännöksessä tiettyä alaa koskevat säännöt. Sillä saadaan aikaan lisää selkeyttä, koska samaa asiaa koskevat eri säännökset hajautuvat usein eri lainsäädäntöteksteihin. Kun niitä tarkistetaan, on vaikea tietää, mikä säännös kulloinkin on voimassa. Kodifiointi on myös sopiva keino kehittää Euroopan unionille entistä yksinkertaisempaa ja selkeämpää lainsäädäntöä, jota kansalaiset voivat ymmärtää paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen ponnisteluihin unionin lainsäädännön selkiyttämiseksi, jotta se olisi paremmin kaikkien EU:n kansalaisten ulottuvilla. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon mittauslaitteiden merkityksen useimmilla ihmisen toiminta-aloilla äänestän Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun ehdotuksen puolesta. Järjestelmä edistää osaltaan parempia suorituksia kansanterveyden ja turvallisuuden aloilla sekä parantaa hallinnollista toimintaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän toteamuksen, jonka mukaan komission ehdotuksella ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta, kannatan ehdotuksen hyväksymistä ensimmäisessä käsittelyssä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Mietintö koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä kodifioituna tekstinä. Euroopan kansalaisten elämän yksinkertaistaminen on yksi EU:n huolenaiheista.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. (EN) Mittayksiköt ovat välttämättömiä kaikkia mittauslaitteita käytettäessä mittausten tai määrän ilmaisemiseksi. Mittayksikköjä käytetään useimmilla ihmisen toiminta-alueilla, joten on tärkeää varmistaa suurin mahdollinen selvyys niiden käytössä. Tämän vuoksi on tarpeen säännellä niiden käyttöä Euroopan unionin sisällä taloudellisia tarkoituksia, kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta koskevilla aloilla tai hallinnollisia toimia varten. Jäsenvaltioiden on voitava vaatia alueellaan mittauslaitteiden varustamista määrän osoituksin virallisessa mittayksikössä.

Direktiivillä tuetaan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa yhdenmukaistamalla mittayksiköitä. Tämän osalta on asianmukaista, että komissio seuraa direktiiviin ja sen täytäntöönpanoon liittyvää kehitystä markkinoilla, erityisesti mahdollisten sisämarkkinaesteiden osalta ja tarvittavan lisäyhdenmukaistamisen osalta näiden esteiden poistamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Ehdotuksessa tyydytään yksinomaan kodifioimaan olemassa olevia mittayksiköitä koskevia tekstejä niiden asiasisältöä muuttamatta, joten äänestän sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. (EN) Ymmärtääkseni mietintö sisältää lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä. Ehdotuksella on määrä kodifioida mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 71/354/ETY kumoamisesta 20. joulukuuta 1979 annettu neuvoston direktiivi 80/181/ETY. On oikein hyvä asia, että uudella direktiivillä syrjäytetään siihen sisällytetyt eri säädökset. Ehdotuksessa säilytetään täysimääräisestä kodifioitujen säädösten sisältö, joten sillä ainoastaan yhdistetään säädökset ja tehdään vain ne muodolliset tarkistukset, joita kodifiointi edellyttää. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä totesi, että ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset niiden asiasisältöä muuttamatta. Tästä syystä äänestin parlamentin ehdotuksen puolesta, jolla hyväksytään komission ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suosituksella mukautettuna.

 
  
  

Mietintö: Sajjad Karim (A7-0093/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, jolla kodifioidaan moottoriajoneuvojen sallitusta melutasosta ja pakojärjestelmästä 6. helmikuuta 1970 annettu neuvoston direktiivi 70/157/ETY. Kodifiointi on tehokas tapa vahvistaa yksittäisessä säännöksessä tiettyä alaa koskevat säännöt. Sillä saadaan aikaan lisää selkeyttä, koska samaa asiaa koskevat eri säännökset hajautuvat usein eri lainsäädäntöteksteihin. Kun niitä tarkistetaan, on vaikea tietää, mikä säännös kulloinkin on voimassa. Kodifiointi on myös sopiva keino kehittää Euroopan unionille entistä yksinkertaisempaa ja selkeämpää lainsäädäntöä, jota kansalaiset voivat ymmärtää paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen ponnisteluihin unionin lainsäädännön selkiyttämiseksi, jotta se olisi paremmin kaikkien EU:n kansalaisten ulottuvilla. Äänestän tämän vuoksi moottoriajoneuvojen sallitusta melutasosta ja pakojärjestelmästä annetun direktiiviehdotuksen puolesta, koska katson, että ehdotettu tietojenkäsittelyjärjestelmän avulla laadittu kodifiointijärjestelmä on entistä tehokkaampi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Ehdotus koskee moottoriajoneuvojen sallitusta melutasosta ja pakojärjestelmästä annettujen nykyisten säädösten kodifioimista. Niiden asiasisältöä ei ole muutettu, mistä erityisesti parlamentin olisi annettava lausuntonsa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Mietintö koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen sallitusta melutasosta ja pakojärjestelmästä kodifioituna tekstinä. Euroopan kansalaisten elämän yksinkertaistaminen on yksi EU:n huolenaiheista. Komissio ja parlamentti ovat tehneet useita lainsäädäntömuutoksia tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Yksi seikka, joka hankaloittaa EU:n kansalaisten elämää, on jatkuvat lainsäädäntömuutokset. Toisinaan tämä perustuu tarpeeseen päivittää lainsäädäntöä, mutta se haittaa ja heikentää kansalaisten elämänlaatua. Vuonna 1987 komissio esitti suosituksen, jonka mukaan säädökset on kodifioitava viimeistään sen jälkeen, kun niitä on muutettu kymmenen kertaa, jotta unionin lainsäädäntö olisi ymmärrettävää. Parlamentti, komissio ja neuvosto tekivät vuonna 1994 toimielinten välisen sopimuksen nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi asian korjaamiseksi. Olenkin iloinen, että voimme lopulta hyväksyä direktiivin moottoriajoneuvojen sallitusta melutasosta ja pakojärjestelmästä 6. helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/157/ETY kodifioimisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. (EN) Direktiivi 70/157/ETY on yksi puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi) 5 päivänä syyskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY tarkoitetuista EY-tyyppihyväksyntäjärjestelmän erillisdirektiiveistä. Näiden teknisten vaatimusten tarkoituksena on jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen siten, että direktiivissä 2007/46/EY säädettyä EY-tyyppihyväksyntämenettelyä voidaan soveltaa kaikkiin ajoneuvotyyppeihin. Sen vuoksi direktiivin 2007/46/EY ajoneuvojen järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin.

On suotavaa ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) vastaavissa säännöissään vahvistamat tekniset vaatimukset, jotka on liitetty Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen sallitusta melutasosta ja pakojärjestelmästä (kodifikaatio) annetun mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Ehdotuksessa tyydytään yksinomaan kodifioimaan olemassa olevia moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevia tekstejä niiden asiasisältöä muuttamatta, joten äänestän sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen sallitusta melutasosta ja pakojärjestelmästä auttaa saavuttamaan ehdotuksen päätavoitteen – kodifioimaan moottoriajoneuvojen sallitusta melutasosta ja pakojärjestelmästä 6. helmikuuta 1970 annettu neuvoston direktiivi 70/157/ETY. Kannatan Sajjad Karimin aloitetta ja äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä totesi, että ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen sallitusta melutasosta ja pakojärjestelmästä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset niiden asiasisältöä muuttamatta. Tästä syystä äänestin parlamentin ehdotuksen puolesta, jolla hyväksytään komission ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suosituksella mukautettuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Liikennealan merkitystä Euroopan taloudelle kuvaa se, että se tarjoaa työtä yli 10 miljoonalle henkilölle ja tuottaa 5 prosenttia bruttokansantuotteesta (BKT). Sen kehittäminen on tärkeää EU:n talouskasvun kannalta sekä fyysisten ja henkisten aukkojen kuromiseksi umpeen. Lisäksi kuten valkoisessa kirjassa nimeltä "Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma" todetaan, ala on merkittävässä asemassa, jotta voidaan saavuttaa 60 prosentin leikkaustavoite kasvihuonekaasujen osalta.

Mietinnöllä on siis määrä yksinkertaistaa ja selventää EU:n lainsäädäntöä, joka jakautuu useisiin säädöksiin, joita on tarkistettu jo useaan otteeseen, mikä tekee niistä vaikeita ymmärtää. Yksi EU:n tavoitteista on yhteisön säännöstön avoimuus, koska sillä voidaan lähentää EU:ta sen kansalaisiin nähden, jotta nämä voivat hyödyntää saamiaan erityisiä oikeuksia.

Nykyisten lainsäädäntötekstien kodifiointi on seurausta moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, ja sillä edistetään ympäristön kestävyyttä EU:n tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), kirjallinen.(PT) Äänestin moottoriajoneuvojen sallitusta melutasosta ja pakojärjestelmästä annettujen nykyisten säädösten kodifioimista koskevan asiakirjan 2010/0261 puolesta. Tässä on jälleen kyse siitä, että Euroopan komissio pyrkii yksinkertaistamaan ja säätelemään yhteisön säännöstöä siten, että siitä tulee entistä avoimempi ja paremmin EU:n kansalaisten saatavilla. Lainsäädäntöehdotuksella kodifioidaan nykyiset tekstit ja luodaan säädös, joka on helpompi ymmärtää ja helpommin saatavilla. Standardoimalla tekniset normit säädöksellä saatetaan yhteen jäsenvaltiot ja vahvistetaan menettely EU:n virallista sertifiointia varten, joka määritetään direktiivissä 2007/46/EY jokaisen ajoneuvotyypin osalta.

 
  
  

Mietintö: Sajjad Karim (A7-0098/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, jolla kodifioidaan 25 päivänä kesäkuuta 1987 annettu neuvoston direktiivi 87/402/ETY kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista. Kodifiointi on tehokas tapa vahvistaa yksittäisessä säännöksessä tiettyä alaa koskevat säännöt. Sillä saadaan aikaan lisää selkeyttä, koska samaa asiaa koskevat eri säännökset hajautuvat usein eri lainsäädäntöteksteihin. Kun niitä tarkistetaan, on vaikea tietää, mikä säännös kulloinkin on voimassa. Kodifiointi on myös sopiva keino kehittää Euroopan unionille entistä yksinkertaisempaa ja selkeämpää lainsäädäntöä, jota kansalaiset voivat ymmärtää paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen ponnisteluihin unionin lainsäädännön selkiyttämiseksi, jotta se olisi paremmin kaikkien EU:n kansalaisten ulottuvilla. Äänestän tämän vuoksi direktiiviksi kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista annetun ehdotuksen puolesta. Katson, että ehdotettu tietojenkäsittelyjärjestelmän avulla laadittu kodifiointijärjestelmä on entistä tehokkaampi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Mietintö koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista kodifioituna tekstinä. Euroopan kansalaisten elämän yksinkertaistaminen on yksi EU:n huolenaiheista. Yksi seikka, joka hankaloittaa EU:n kansalaisten elämää, on jatkuvat lainsäädäntömuutokset. Toisinaan tämä perustuu tarpeeseen päivittää lainsäädäntöä, mutta se haittaa ja heikentää kansalaisten elämänlaatua. Vuonna 1987 komissio esitti suosituksen, jonka mukaan säädökset on kodifioitava viimeistään sen jälkeen, kun niitä on muutettu kymmenen kertaa, jotta EU:n lainsäädäntö olisi ymmärrettävää. Parlamentti, komissio ja neuvosto tekivät vuonna 1994 toimielinten välisen sopimuksen nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi asian korjaamiseksi. Olen tämän vuoksi tyytyväinen siihen, että voimme lopulta hyväksyä direktiivin, jolla kodifioidaan 25 päivänä kesäkuuta 1987 annettu neuvoston direktiivi 87/402/ETY kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. (EN) Kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista 25 päivänä kesäkuuta 1987 annettua neuvoston direktiiviä 87/402/ETY on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta. Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi. Edellä mainittu direktiivi on yksi neuvoston direktiivissä 74/150/ETY, sellaisena kuin se on korvattuna maatalous- ja metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/37/ETY, säädettyyn EY-tyyppihyväksyntäjärjestelmään kuuluvista erityisdirektiiveistä, ja siinä vahvistetaan maatalous- ja metsätraktoreiden suunnittelua ja rakenteita koskevat tekniset vaatimukset kuljettaja istuimen eteen kaatumisen varalta asennettujen suojarakenteiden osalta.

Näiden teknisten vaatimusten tarkoituksena on jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen siten, että direktiivissä 2003/37/EY säädettyä EY-tyyppihyväksyntämenettelyä voidaan soveltaa kaikkiin traktorityyppeihin. Sen vuoksi direktiivin 2003/37/EY maatalous- ja metsätraktoreita, niiden perävaunuja ja vedettäviä vaihdettavissa olevia koneita ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettuja järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista kodifioituna tekstinä koskevan mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Ehdotuksessa tyydytään yksinomaan kodifioimaan olemassa olevia kapearaiteisia pyörillä varustettuja maatalous- ja metsätraktoreita koskevia tekstejä niiden asiasisältöä muuttamatta, joten äänestän sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista on hyvin oikea-aikainen. Ehdotuksen tarkoituksena on kodifioida 25 päivänä kesäkuuta 1987 annettu neuvoston direktiivi 87/402/ETY kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista. Tuen aloitetta ja äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä totesi, että ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla kodifioidaan 25 päivänä kesäkuuta 1987 annettu neuvoston direktiivi 87/402/ETY kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta. Tästä syystä äänestin parlamentin ehdotuksen puolesta, jolla hyväksytään komission ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suosituksella mukautettuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen. (IT) Kannatamme direktiiviä kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista. Kaiken asiaa koskevan olemassa olevan lainsäädännön yhdistäminen ja yksinkertaistaminen on merkittävä askel ja auttaa suojelemaan maatalouskoneita päivittäin käyttäviä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Mietintö, jonka puolesta tänään äänestin, koskee unionin erityislainsäädäntöä kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin sovellettavaa hyväksyntämenettelyä, jossa säädetään kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita koskevista teknisistä säännöistä.

EU:n lainsäädännön kodifiointi on tärkeä menettely sen yksinkertaistamiseksi, jotta Euroopan kansalaiset voisivat ymmärtää sitä, mikä osaltaan edistää EU:n direktiivien varsinaista täytäntöönpanoa. Tässä tapauksessa jäsenvaltioille annetut tekniset säännöt mahdollistavat direktiivissä 2003/37/EY säädetyn EY-tyyppihyväksyntämenettelyn soveltamisen kaikkiin traktorityyppeihin.

Mietinnössä on kaksi tärkeää näkökohtaa: EU:n lainsäädännön yksinkertaistaminen ja avoimuus. Elämme aikoja, joina Euroopan kansalaiset kokevat jäävänsä Eurooppa-hankkeen ulkopuolelle. Tämän vuoksi minusta on tärkeää löytää ratkaisuja tämän kuilun kaventamiseksi ja sen osoittamiseksi, että EU:n päätavoite on sen kansalaisten hyvinvointi.

 
  
  

Mietintö: Sajjad Karim (A7-0090/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, jolla kodifioidaan pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä 24. kesäkuuta 1986 annettu neuvoston direktiivi 86/415/ETY. Kodifiointi on tehokas tapa vahvistaa yksittäisessä säännöksessä tiettyä alaa koskevat säännöt. Sillä saadaan aikaan lisää selkeyttä, koska samaa asiaa koskevat eri säännökset hajautuvat usein eri lainsäädäntöteksteihin. Kun niitä tarkistetaan, on vaikea tietää, mikä säännös kulloinkin on voimassa. Kodifiointi on muös sopiva keino kehittää Euroopan unionille entistä yksinkertaisempaa ja selkeämpää lainsäädäntöä, jota kansalaiset voivat ymmärtää paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen ponnisteluihin unionin lainsäädännön selkiyttämiseksi, jotta se olisi paremmin kaikkien EU:n kansalaisten ulottuvilla. Äänestän tämän vuoksi direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä annetun ehdotuksen puolesta. Katson, että ehdotettu tietojenkäsittelyjärjestelmän avulla laadittu kodifiointijärjestelmä on entistä tehokkaampi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Mietintö koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä kodifioituna tekstinä. Euroopan kansalaisten elämän yksinkertaistaminen on yksi EU:n huolenaiheista. Yksi seikka, joka hankaloittaa EU:n kansalaisten elämää, on jatkuvat lainsäädäntömuutokset. Toisinaan tämä perustuu tarpeeseen päivittää lainsäädäntöä, mutta se haittaa ja heikentää kansalaisten elämänlaatua. Komissio esitti 1. huhtikuuta 1987 suosituksen, jonka mukaan säädökset on kodifioitava viimeistään sen jälkeen, kun niitä on muutettu kymmenen kertaa, jotta EU:n lainsäädäntö olisi ymmärrettävää. Parlamentti, komissio ja neuvosto tekivät vuonna 1994 toimielinten välisen sopimuksen nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi asian korjaamiseksi. Olenkin iloinen, että voimme lopulta hyväksyä direktiivin, jolla kodifioidaan pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä 24. kesäkuuta 1986 annettu neuvoston direktiivi 86/415/ETY.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. (EN) Pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annettua neuvoston direktiiviä 86/415/ETY on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta. Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi. Direktiivi 86/415/ETY on yksi neuvoston direktiivissä 74/150/ETY, sellaisena kuin se on korvattuna maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/37/EY, säädettyyn EY-tyyppihyväksyntäjärjestelmään kuuluvista erityisdirektiiveistä, ja siinä vahvistetaan hallintalaitteiden asentamista, sijaintia, toimintaa ja merkitsemistä koskevat tekniset vaatimukset.

Näiden teknisten vaatimusten tarkoituksena on jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen siten, että direktiivissä 2003/37/EY säädettyä EY-tyyppihyväksyntämenettelyä voidaan soveltaa kaikkiin traktorityyppeihin. Sen vuoksi direktiivin 2003/37/EY maatalous- ja metsätraktoreita, niiden perävaunuja ja vedettäviä vaihdettavissa olevia koneita ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettuja järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä kodifioituna tekstinä koskevan mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Ehdotuksessa tyydytään yksinomaan kodifioimaan olemassa olevia pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden hallintalaitteita koskevia tekstejä niiden asiasisältöä muuttamatta, joten äänestän sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. (EN) Mietinnössä tarkastellaan Euroopan parlamentin päätöslauselmaa ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä. Ehdotuksen tarkoituksena on kodifioida pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä 24. kesäkuuta 1986 annettu neuvoston direktiivi 86/415/ETY. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä totesi, että ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta. Tästä syystä äänestin parlamentin ehdotuksen puolesta, jolla hyväksytään komission ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suosituksella mukautettuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen. (IT) Kannatan mietintöä, koska sillä pyritään suojaamaan maatalouskoneiden käyttäjiä, sillä hallintalaitteiden on oltava helposti saatavilla ja niistä ei saa koitua vaaraa. Ne on suunniteltava ja sijoitettava tai suojattava siten, että ehkäistään se, että tahaton liike tai muu manööveri vaarantaisi koneenkäyttäjän turvallisuuden.

 
  
  

Mietintö: Sajjad Karim (A7-0092/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, jolla kodifioidaan pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6. huhtikuuta 1976 annettua neuvoston direktiiviä 76/432/ETY. Kodifiointi on tehokas tapa vahvistaa yksittäisessä säännöksessä tiettyä alaa koskevat säännöt. Sillä saadaan aikaan lisää selkeyttä, koska samaa asiaa koskevat eri säännökset hajautuvat usein eri lainsäädäntöteksteihin. Kun niitä tarkistetaan, on vaikea tietää, mikä säännös kulloinkin on voimassa. Kodifiointi on myös sopiva keino kehittää Euroopan unionille entistä yksinkertaisempaa ja selkeämpää lainsäädäntöä, jota kansalaiset voivat ymmärtää paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen ponnisteluihin unionin lainsäädännön selkiyttämiseksi, jotta se olisi paremmin kaikkien EU:n kansalaisten ulottuvilla. Äänestän tämän vuoksi direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteista annetun ehdotuksen puolesta. Katson, että ehdotettu tietojenkäsittelyjärjestelmän avulla laadittu kodifiointijärjestelmä on entistä tehokkaampi.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. (EN) Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä huhtikuuta 1976 annettua neuvoston direktiiviä 76/432/ETY on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta. Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi. Direktiivi 76/432/ETY on yksi neuvoston direktiivissä 74/150/ETY, sellaisena kuin se on korvattuna maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/37/EY, säädettyyn EY-tyyppihyväksyntäjärjestelmään kuuluvista erityisdirektiiveistä, ja siinä vahvistetaan jarrulaitteita koskevat tekniset vaatimukset.

Näiden teknisten vaatimusten tarkoituksena on jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen siten, että direktiivissä 2003/37/EY säädettyä EY-tyyppihyväksyntämenettelyä voidaan soveltaa kaikkiin traktorityyppeihin. Sen vuoksi direktiivin 2003/37/EY maatalous- ja metsätraktoreita, niiden perävaunuja ja vedettäviä vaihdettavissa olevia koneita ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettuja järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteista kodifioituna tekstinä koskevan mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Ehdotuksessa tyydytään yksinomaan kodifioimaan olemassa olevia pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteita koskevia tekstejä niiden asiasisältöä muuttamatta, joten äänestän sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä totesi, että ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteista ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta. Tästä syystä äänestin parlamentin ehdotuksen puolesta, jolla hyväksytään komission ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suosituksella mukautettuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen. (IT) Kannatan mietintöä, koska sillä pyritään sääntelemään ja yksinkertaistamaan pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteita koskevaa lainsäädäntöä. Maatalous- ja metsätraktoreiden käyttäjien turvaamiseksi ja suojelemiseksi koneilla on oltava EY:n tyyppihyväksyntä.

 
  
  

Mietintö: Sajjad Karim (A7-0096/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, jolla kodifioidaan olla kodifioidaan 24 päivänä kesäkuuta 1980 annettu neuvoston direktiivi 80/720/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilasta, pääsystä ohjauspaikalle sekä ovista ja ikkunoista. Kodifiointi on tehokas tapa vahvistaa yksittäisessä säännöksessä tiettyä alaa koskevat säännöt. Sillä saadaan aikaan lisää selkeyttä, koska samaa asiaa koskevat eri säännökset hajautuvat usein eri lainsäädäntöteksteihin. Kun niitä tarkistetaan, on vaikea tietää, mikä säännös kulloinkin on voimassa. Kodifiointi on myös sopiva keino kehittää Euroopan unionille entistä yksinkertaisempaa ja selkeämpää lainsäädäntöä, jota kansalaiset voivat ymmärtää paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen ponnisteluihin unionin lainsäädännön selkiyttämiseksi, jotta se olisi paremmin kaikkien EU:n kansalaisten ulottuvilla. Äänestän tämän vuoksi direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilasta, pääsystä ohjauspaikalle sekä ovista ja ikkunoista annetun ehdotuksen puolesta. Katson, että ehdotettu tietojenkäsittelyjärjestelmän avulla laadittu kodifiointijärjestelmä on entistä tehokkaampi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Mietintö koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilasta, pääsystä ohjauspaikalle sekä ovista ja ikkunoista kodifioituna tekstinä. Yksi seikka, joka hankaloittaa EU:n kansalaisten elämää, on jatkuvat lainsäädäntömuutokset. Komissio esitti 1. huhtikuuta 1987 suosituksen, jonka mukaan säädökset on kodifioitava viimeistään sen jälkeen, kun niitä on muutettu kymmenen kertaa, jotta EU:n lainsäädäntö olisi ymmärrettävää. Tämä otettiin osaksi Edinburghissa joulukuussa 1992 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiä. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet vuonna 1994 tehdyllä toimielinten välisellä sopimuksella nopeutetusta käsittelymenettelystä, jonka mukaisesti kodifioidut säädökset voidaan antaa nopeasti. Olenkin iloinen, että voimme lopulta hyväksyä direktiivin, olla kodifioidaan 24 päivänä kesäkuuta 1980 annettu neuvoston direktiivi 80/720/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilasta, pääsystä ohjauspaikalle sekä ovista ja ikkunoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen.(EN) Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilaa, pääsyä ohjauspaikalle sekä ovia ja ikkunoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24 päivänä kesäkuuta 1980 annettua neuvoston direktiiviä 80/720/ETY on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta. Selkeyden takia direktiivi on kodifioitava. Direktiivi 80/720/ETY on yksi neuvoston direktiivissä 74/150/ETY, sellaisena kuin se on korvattuna maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/37/EY, säädettyyn EY-tyyppihyväksyntäjärjestelmään kuuluvista erityisdirektiiveistä ja siinä vahvistetaan maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilan, ohjauspaikalle pääsyn sekä ovien ja ikkunoiden suunnittelua ja rakennetta koskevat tekniset vaatimukset.

Näiden teknisten vaatimusten tarkoituksena on jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen siten, että direktiivissä 2003/37/EY säädettyä EY-tyyppihyväksyntämenettelyä voitaisiin soveltaa kaikkiin traktorityyppeihin. Sen vuoksi direktiivin 2003/37/EY maatalous- ja metsätraktoreita, niiden perävaunuja ja vedettäviä vaihdettavissa olevia koneita ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettuja järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilasta, pääsystä ohjauspaikalle sekä ovista ja ikkunoista kodifioituna tekstinä koskevan mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Ehdotuksessa tyydytään yksinomaan kodifioimaan olemassa olevia pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden pääsyä ohjauspaikalle sekä ovia ja ikkunoita koskevia tekstejä niiden asiasisältöä muuttamatta, joten äänestän sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä totesi, että ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilasta, pääsystä ohjauspaikalle sekä ovista ja ikkunoista ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta. Tästä syystä äänestin parlamentin ehdotuksen puolesta, jolla hyväksytään komission ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suosituksella mukautettuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen. (IT) Turvallisuuden vuoksi on tärkeää, että pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilasta, pääsystä ohjauspaikalle sekä ovista ja ikkunoista annetut säännöt kodifioidaan siten, että ne ovat kansalaisten ymmärrettävissä ja näiden helposti saatavilla. Tästä syystä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Tällä mietinnöllä, kuten traktoreihin sovellettuja sääntöjä koskevilla mietinnöillä, pyritään kodifioimaan 24 päivänä kesäkuuta 1980 annettu neuvoston direktiivi 80/720/ETY, joka koskee pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilasta, pääsystä ohjauspaikalle sekä ovista ja ikkunoista annetun jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamista. Esitetyt tarkistukset eivät vaikuta asiasisältöön, vaan muutoksia tehdään pelkästään kodifiointimenettelyn edellyttämään muotoon, joka esitetään 22 virallisella kielellä.

Haluan jälleen kerran toistaa, kuinka tärkeä tämä lainsäädäntömenettely on, jotta EU:n lainsäädäntötekstit olisivat helpommin ymmärrettäviä ja selkeämpiä, sillä niiden tärkeimpiä edunsaajia ovat Euroopan kansalaiset ja unionin elimet. Kaikille kansalaisille selkeä ja yksinkertainen EU on keskeinen tekijä pyrittäessä kehittämään tunnetta Eurooppaan kuulumisesta, joka on elintärkeä Eurooppa-hankkeelle.

 
  
  

Mietintö: Sajjad Karim (A7-0101/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, jolla kodifioidaan kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista 26 päivänä toukokuuta 1986 annettu neuvoston direktiivi 86/298/ETY. Kodifiointi on tehokas tapa vahvistaa yksittäisessä säännöksessä tiettyä alaa koskevat säännöt. Sillä saadaan aikaan lisää selkeyttä, koska samaa asiaa koskevat eri säännökset hajautuvat usein eri lainsäädäntöteksteihin. Kun niitä tarkistetaan, on vaikea tietää, mikä säännös kulloinkin on voimassa. Kodifiointi on myös sopiva keino kehittää Euroopan unionille entistä yksinkertaisempaa ja selkeämpää lainsäädäntöä, jota kansalaiset voivat ymmärtää paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen ponnisteluihin unionin lainsäädännön selkiyttämiseksi, jotta se olisi paremmin kaikkien EU:n kansalaisten ulottuvilla. Äänestän tämän vuoksi direktiiviksi kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista annetun ehdotuksen puolesta. Katson, että ehdotettu tietojenkäsittelyjärjestelmän avulla laadittu kodifiointijärjestelmä on entistä tehokkaampi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen.(PT) Ehdotuksella tyydytään pelkästään kodifioimaan nykyisiä tekstejä muuttamatta niiden asiasisältöä. Minulla ei siis ole mitään syytä äänestää sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Mietintö koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista kodifioituna tekstinä. Euroopan kansalaisten elämän yksinkertaistaminen on yksi EU:n huolenaiheista. Yksi seikka, joka hankaloittaa EU:n kansalaisten elämää, on jatkuvat lainsäädäntömuutokset. Komissio esitti 1. huhtikuuta 1987 suosituksen, jonka mukaan säädökset on kodifioitava viimeistään sen jälkeen, kun niitä on muutettu kymmenen kertaa, jotta EU:n lainsäädäntö olisi ymmärrettävää. Tämä otettiin osaksi Edinburghissa joulukuussa 1992 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiä. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet vuonna 1994 tehdyllä toimielinten välisellä sopimuksella nopeutetusta käsittelymenettelystä, jonka mukaisesti kodifioidut säädökset voidaan antaa nopeasti. Olenkin iloinen, että voimme lopulta hyväksyä direktiivin, jolla kodifioidaan kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista 26. toukokuuta 1986 annettu neuvoston direktiivi 86/298/ETY.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista kodifioituna tekstinä koskevan mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Ehdotuksessa tyydytään yksinomaan kodifioimaan olemassa olevia kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita koskevia tekstejä niiden asiasisältöä muuttamatta, joten äänestän sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä totesi, että ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta. Tästä syystä äänestin parlamentin ehdotuksen puolesta, jolla hyväksytään komission ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suosituksella mukautettuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. – (PT) Mietinnöllä pyritään selventämään ja yksinkertaistamaan kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista vuonna 1986 annettua neuvoston direktiiviä 86/298/ETY sekä siihen tehtyjä useita muutoksia.

Kodifiointimenettelyn selkeä tavoite on tehdä EU:n lainsäädännöstä helpommin Euroopan kansalaisten ulottuvilla oleva ja ymmärrettävä. Direktiivissä ja sitä koskevissa muutoksissa esitetään maatalous- ja metsätraktoreita ja niiden hyväksyntämenettelyä koskevat tekniset säännöt, joita on yhdenmukaistettava EU:n tasolla tieliikenneturvallisuuden edellyttämien olosuhteiden luomiseksi.

Eurooppalaisella yhdenmukaistamisella varmistetaan myös se, että jos työntekijät ovat vaarassa traktoreita käyttäessään, jäsenvaltiot voivat panna täytäntöön tarvittavat toimenpiteet ottaen huomioon perussopimuksen määräykset sekä tässä direktiivissä täsmennetyt suojarakenteita koskevat tekniset säännökset.

 
  
  

Mietintö: Sajjad Karim (A7-0100/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestän komissio tarkistetun ehdotuksen puolesta ottaen huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. päivänä joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 23. marraskuuta 2010 käsittelemään edellä mainittua komission tekemää ehdotusta. Neuvoa-antava työryhmä tarkasteli ehdotusta neuvoston direktiiviksi, jolla kodifioidaan savukkeiden verojen lähentämisestä 19. lokakuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/79/ETY, muun valmistetun tupakan kuin savukkeiden verojen lähentämisestä 19. lokakuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/80/ETY ja muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista 27. marraskuuta 1995 annettua neuvoston direktiiviä 95/59/EY, ja päätyi yksimielisesti siihen, että ehdotuksella ainoastaan kodifioidaan aikaisempia säädöksiä niiden asiasisältöä muuttamatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, jolla kodifioidaan savukkeiden verojen lähentämisestä 19. lokakuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/79/ETY, muun valmistetun tupakan kuin savukkeiden verojen lähentämisestä 19. lokakuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/80/ETY ja muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista 27. marraskuuta 1995 annettua neuvoston direktiiviä 95/59/EY. Kodifiointi on tehokas tapa vahvistaa yksittäisessä säännöksessä tiettyä alaa koskevat säännöt. Sillä saadaan aikaan lisää selkeyttä, koska samaa asiaa koskevat eri säännökset hajautuvat usein eri lainsäädäntöteksteihin. Kun niitä tarkistetaan, on vaikea tietää, mikä säännös kulloinkin on voimassa. Kodifiointi on myös sopiva keino kehittää Euroopan unionille entistä yksinkertaisempaa ja selkeämpää lainsäädäntöä, jota kansalaiset voivat ymmärtää paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen ponnisteluihin unionin lainsäädännön selkiyttämiseksi, jotta se olisi paremmin kaikkien EU:n kansalaisten ulottuvilla. Äänestän tämän vuoksi direktiiviksi valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista annetun ehdotuksen puolesta. Katson, että ehdotettu tietojenkäsittelyjärjestelmän avulla laadittu kodifiointijärjestelmä on entistä tehokkaampi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän toteamuksen, jonka mukaan komission ehdotuksella ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta, kannatan ehdotuksen hyväksymistä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. – (PT) Mietintö koskee muutettua ehdotusta neuvoston direktiiviksi valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista kodifioituna tekstinä. Euroopan kansalaisten elämän yksinkertaistaminen on yksi EU:n huolenaiheista. Yksi seikka, joka hankaloittaa EU:n kansalaisten elämää, on jatkuvat lainsäädäntömuutokset. Komissio esitti 1. huhtikuuta 1987 suosituksen, jonka mukaan säädökset on kodifioitava viimeistään sen jälkeen, kun niitä on muutettu kymmenen kertaa, jotta EU:n lainsäädäntö olisi ymmärrettävää. Tämä otettiin osaksi Edinburghissa joulukuussa 1992 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiä. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet vuonna 1994 tehdyllä toimielinten välisellä sopimuksella nopeutetusta käsittelymenettelystä, jonka mukaisesti kodifioidut säädökset voidaan antaa nopeasti, ja joka on toteutettava täysin EU:n lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. Äänestin tämän vuoksi ehdotuksen puolesta, jolla kodifioidaan valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista 19. lokakuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/79/ETY.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. (EN) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen tavoitteena on ylläpitää taloudellinen liitto, jossa harjoitetaan tervettä kilpailua ja joka ominaisuuksiltaan vastaa sisämarkkinoita. Valmistetun tupakan alalla tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää, ettei jäsenvaltioiden tämän alan tuotteiden kulutukseen kohdistama verotus vääristä kilpailun edellytyksiä eikä estä näiden tuotteiden vapaata liikkuvuutta unionissa. Valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisella on erityisesti saatava estetyksi verotuksen vaikutuksia vääristämästä samaan ryhmään kuuluvilla valmistetun tupakan eri luokilla käytävää kilpailua ja siten saatava jäsenvaltioiden kansallisia markkinoita avatuksi. Kilpailun asettamat vaatimukset edellyttävät järjestelmää, jossa hinnat vahvistetaan vapaasti kaikille valmistetun tupakan ryhmille, ja politiikan täytäntöönpanon on taattava myös korkeatasoinen ihmisten terveyden suojelu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista annettua muutettua ehdotusta neuvoston direktiiviksi koskevan mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Ehdotuksessa tyydytään yksinomaan kodifioimaan olemassa olevia valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakennetta ja verokantoja koskevia tekstejä niiden asiasisältöä muuttamatta, joten äänestän sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (EN) Sajjad Karimin mietintö sisältää Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista annetusta neuvoston muutetusta direktiiviehdotuksesta. On tiedossa, että ehdotuksen tarkoituksen on kodifioida savukkeiden verojen lähentämisestä 19. lokakuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/79/ETY, muun valmistetun tupakan kuin savukkeiden verojen lähentämisestä 19. lokakuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/80/ETY ja muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista 27. marraskuuta 1995 annettua neuvoston direktiiviä 95/59/EY. Aloite on hyvin tärkeä ja oikea-aikainen. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Asiasta vastaava neuvoa-antava työryhmä tarkasteli ehdotusta neuvoston direktiiviksi, jolla kodifioidaan savukkeiden verojen lähentämisestä 19. lokakuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/79/ETY, muun valmistetun tupakan kuin savukkeiden verojen lähentämisestä 19. lokakuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/80/ETY ja muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista 27. marraskuuta 1995 annettua neuvoston direktiiviä 95/59/EY. Neuvoa-antava työryhmä päätteli, että ehdotuksella ainoastaan kodifioidaan aikaisempia säädöksiä niiden asiasisältöä muuttamatta. Tästä syystä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen. (IT) Tällä mietinnöllä, kuten muillakin tähän mennessä tarkastelluilla, edistetään EU:n lainsäädännön yksinkertaistamista ja selkeää muotoilua, eikä vähiten sen vuoksi, että valmisteveron osalta monia eri säännöksiä on muutettua useita kertoja. Niiden yhdistäminen ja tekeminen ymmärrettäviksi voi vain auttaa niin toimijoita kuin käyttäjiäkin. Äänestimme ehdotuksen puolesta.

 
  
  

Mietintö: Sajjad Karim (A7-0102/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, jolla kodifioidaan liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä 30. toukokuuta 1998 annettu asetus (EY) N:o 975/98. Kodifiointi on tehokas tapa vahvistaa yksittäisessä säännöksessä tiettyä alaa koskevat säännöt. Sillä saadaan aikaan lisää selkeyttä, koska samaa asiaa koskevat eri säännökset hajautuvat usein eri lainsäädäntöteksteihin. Kun niitä tarkistetaan, on vaikea tietää, mikä säännös kulloinkin on voimassa. Kodifiointi on myös sopiva keino kehittää Euroopan unionille entistä yksinkertaisempaa ja selkeämpää lainsäädäntöä, jota kansalaiset voivat ymmärtää paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen ponnisteluihin unionin lainsäädännön selkiyttämiseksi, jotta se olisi paremmin kaikkien EU:n kansalaisten ulottuvilla. Äänestän tämän vuoksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä annetun asetusehdotuksen puolesta. Katson, että ehdotettu tietojenkäsittelyjärjestelmän avulla laadittu kodifiointijärjestelmä on entistä tehokkaampi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän toteamuksen, jonka mukaan komission ehdotuksella ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta, kannatan ehdotuksen hyväksymistä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Mietintö koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä kodifioituna tekstinä. Euroopan kansalaisten elämän yksinkertaistaminen on yksi EU:n huolenaiheista. Yksi seikka, joka hankaloittaa EU:n kansalaisten elämää, on jatkuvat lainsäädäntömuutokset. Komissio esitti 1. huhtikuuta 1987 suosituksen, jonka mukaan säädökset on kodifioitava viimeistään sen jälkeen, kun niitä on muutettu kymmenen kertaa, jotta EU:n lainsäädäntö olisi ymmärrettävää. Tämä otettiin osaksi Edinburghissa joulukuussa 1992 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiä. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet vuonna 1994 tehdyllä toimielinten välisellä sopimuksella nopeutetusta käsittelymenettelystä, jonka mukaisesti kodifioidut säädökset voidaan antaa nopeasti, ja joka on toteutettava täysin EU:n lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. Äänestin tämän vuoksi mietinnön puolesta, jolla kodifioidaan liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä 30. toukokuuta 1998 annettu asetus (EY) N:o 975/98.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. (EN) Euroopan yhteisen metallirahajärjestelmän olisi saavutettava yleisön luottamus ja sisällettävä teknologisia innovaatioita, jotka varmistavat, että se on varma, luotettava ja tehokas järjestelmä. Yleinen luottamus järjestelmään riippuu eurometallirahojen fyysisistä ominaisuuksista, minkä vuoksi metallirahojen olisi oltava mahdollisimman käyttäjäystävällisiä. Kuluttajajärjestöjen, Euroopan Sokeain liiton ja myyntiautomaattialan edustajien kuulemisen jälkeen toteutettiin tutkimus, jotta voitaisiin ottaa huomioon metallirahojen merkittävien käyttäjäryhmien eritysvaatimukset. Jotta siirtyminen euroon sujuisi häiriöttä ja käyttäjien olisi helpompi hyväksyä metallirahajärjestelmä, metallirahojen täytyi olla helposti tunnistettavia visuaalisten ja koskettaessa tuntuvien piirteiden avulla.

Väärennysmahdollisuuksien vähentämiseksi on euron metallirahoissa oltava erityisiä aitoustekijöitä. Antamalla metallirahoille sekä eurooppalainen että kansallinen puoli ilmennetään sopivalla tavalla Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen rahaliiton perusajatusta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin ehdotusta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä kodifioituna tekstinä koskevan mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Ehdotuksessa tyydytään yksinomaan kodifioimaan olemassa olevia liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoja ja teknisiä eritelmiä koskevia tekstejä niiden asiasisältöä muuttamatta, joten äänestän sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. (EN) Sajjad Karimin mietintö sisältää Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä. Ottaen huomioon uusien valtioiden todennäköisen liittymisen euroalueeseen aloite tarjoaa uuden mahdollisuuden ehkäistä rahan väärentäjien toimintaa. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä totesi, että ehdotuksella neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä ainoastaan kodifioidaan nykyisiä tekstejä niiden asiasisältöä muuttamatta. Tästä syystä äänestin parlamentin ehdotuksen puolesta, jolla hyväksytään komission ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suosituksella mukautettuna.

 
  
  

Mietinnöt: Sajjad Karim (A7-0089/2011), (A7-0090/2011), (A7-0092/2011), (A7-0093/2011), (A7-0095/2011), (A7-0096/2011), (A7-0098/2011), (A7-0101/2011), (A7-0102/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. – (PT) Koska Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuvan neuvoa-antava ryhmän mukaan ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä, hyväksyn ensimmäisessä käsittelyssä sen kannan, jolla hyväksytään komission ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suosituksella mukautettuna.

 
  
  

Mietinnöt: Sajjad Karim (A7-0089/2011), (A7-0090/2011), (A7-0092/2011), (A7-0093/2011), (A7-0095/2011), (A7-0096/2011), (A7-0098/2011), (A7-0100/2011), (A7-0101/2011), (A7-0102/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), kirjallinen. (ES) Kannatan mietintöä, koska siinä on kyse olemassa olevien tekstien kodifioinnista niiden asiasisältöä muuttamatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Toteamalla, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta, Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen sellaisena, kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen. – (DE) Äänestin Sajjad Karimin mietinnön puolesta. Oikeudellisten asioiden valiokunnan kymmenessä mietinnössä on kyse ainoastaan eri säädösten kodifioinnista, kuten oikeudellinen yksikkö on yhteisellä sopimuksella todennut. Tämän seurauksena sisältöä ei muuteta.

 
  
  

Mietinnöt: Sajjad Karim (A7-0090/2011), (A7-0092/2011), (A7-0093/2011), (A7-0095/2011), (A7-0096/2011), (A7-0098/2011), (A7-0101/2011), (A7-0102/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. (IT) Tänään hyväksytyssä päätöslauselmassa tuetaan täysin komission kantaa, joka on Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suosituksen mukainen. Neuvoa-antavan työryhmän mukaan ehdotuksella ainoastaan kodifioidaan olemassa olevia tekstejä niiden asiasisältöä muuttamatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Koska direktiivin tarkoituksena on aiemmin erillisten säädösten kodifiointi, mistä on etua lainsäädännön saatavuudelle ja ymmärrettävyydelle, ilman että niiden asiasisältöä muutetaan, äänestin mietinnön puolesta.

 
  
  

Suositus toiseen käsittelyyn: Toine Manders (A7-0086/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. – (PT) Kannatan ehdotusta, että valiokunta jatkaisi työtään tämän merkittävän asiakirjan parissa parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymien tarkistusten pohjalta, ja toivon myös komission omaksuvan myönteisen lähestymistavan tekstiilituotteita koskevan tiedonsaannin parantamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän tärkeän päätöslauselman puolesta, joka koskee tekstiilikuitujen nimityksiä ja niitä vastaavia tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteita ja merkintöjä. Kun tämä päätöslauselma on hyväksytty, Euroopassa on saatu aikaan yksimielinen sitoumus suojata kuluttajia alkuperämaamerkinnöillä ja tekstiilituotteiden uuden jäljitysmekanismin käyttöönotolla. Me Euroopan parlamentin jäsenet annoimme tänään yhteisen julistuksen, jolla on määrä suojata eurooppalaisia kuluttajia tuotteiden alkuperää koskevilta vääriltä tai harhaanjohtavilta väitteiltä. Uskon vahvasti, että päätöslauselma ja julistus antavat merkittävää pontta sellaisen mekanismin luomiselle, jolla kuluttajille tarjotaan täsmällistä tietoa erityisesti näiden ostamien tuotteiden täsmällisestä alkuperästä. EU:n kansalaisilla on oltava oikeus tietää hankkimiensa tuotteiden ja tekstiilien alkuperä ja laatutaso.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), kirjallinen. (GA) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska on tärkeää, että kuluttajilla on kaikki tiedot tekstiilejä ostaessaan. Mietinnön ansiosta eläinperäisiä osia sisältävien tekstiilien merkinnät ovat tulevaisuudessa pakollisia. Tästä on apua myös allergisille. Uusia kuituja ja innovatiivisia tuotteita voidaan tuota markkinoille ilman viivästyksiä mietinnössä esitettyjen muutosten ansiosta, ja näin kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa. Olen erityisen tyytyväinen siihen, mitä mietinnössä sanotaan kahden tutkimuksen tekemisestä. allergioiden ja tekstiileissä käytettyjen kemikaalien mahdollisista yhteyksistä sekä toteuttavuustutkimuksesta, joka koskee tekstiilituotteiden jäljitettävyyden varmistavaa alkuperämerkintäjärjestelmää. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että on löydettävä tasapaino korkeatasoisen kuluttajasuojan sekä tekstiilituotteiden sääntelykehyksen yksinkertaistamisen välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Sillä pyritään yksinkertaistamaan ja parantamaan tekstiilituotteiden merkintöjä koskevaa nykyistä sääntelykehystä, rohkaisemaan innovointiin vaatetus- ja tekstiilialalla sekä uusien kuitujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että on löydettävä tasapaino korkeatasoisen kuluttajasuojan sekä tekstiilituotteiden sääntelykehyksen yksinkertaistamisen välillä. Pakollisten merkintöjen lisäämisestä ei saa muodostua kohtuutonta rasitetta yrityksille ilman että se tarjoaa kuluttajille todellista lisäarvoa. Nämä saattavat jopa hämmentyä tekstiilien merkintöjen liiallisesta tietomäärästä. Katson, että on hyödyllistä, että komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen unionin tasolla käyttöönotettavista mahdollisista uusista merkintävaatimuksista. Kertomuksessa olisi erityisesti tarkasteltava kuluttajien näkemyksiä sen tiedon määrästä, joka tekstiilituotteiden merkinnöissä olisi esitettävä, ja mitä muita keinoja kuin merkintöjä voidaan käyttää lisätietojen tarjoamiseen kuluttajille.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjallinen. (PT) Komission 30. tammikuuta 2010 antaman asetusehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa nykyistä tekstiilituotteiden merkintää koskevaa sääntelykehystä muuttamalla kolme nykyistä direktiiviä yhdeksi asetukseksi.

Ensimmäisessä käsittelyssä 18. toukokuuta 2010 hyväksymässään kannassa Euroopan parlamentti hyväksyi hyvin suurella enemmistöllä 63 tarkistusta. Useimmat olivat teknisiä tarkistuksia, joiden tarkoituksena oli yhdenmukaistaa teksti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kanssa. Parlamentti hyväksyi myös keskeisiä tarkistuksia, jotka muun muassa koskevat alkuperämerkintää, eläinperäisten osien ilmoittamista, monikuituisia tekstiilituotteita ja niin edelleen. Neuvosto hylkäsi kannassaan kaikki parlamentin esittämät keskeiset tarkistukset.

Äänestin mietinnön, suosituksen toiseen käsittelyyn puolesta, koska siinä palautetaan suuri enemmistö parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemistä tarkistuksista, myös alkuperämerkintää, eläinperäisiä osia ja monikuituisia tekstiilituotteita koskevat tarkistukset. Nämä muutokset edistävät osaltaan eurooppalaisen teollisuuden tukemista ja innovointia ja lisäävät kuluttajille tarjottavaa tietoa.

Yhtä merkittävä on tutkimus, joka komissio on toimitettava syyskuuhun 2013 mennessä sen määrittämiseksi, onko allergisten reaktioiden ja tekstiilituotteissa käytettyjen kemikaalien tai seosten välillä syy-seuraus-yhteys.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), kirjallinen. (IT) Komissio hyväksyi tammikuussa 2009 ehdotuksen tekstiilien nimityksiä ja niitä vastaavia tekstiilituotteiden merkintöjä koskevasta uudesta asetuksesta. Ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa nykyistä tekstiilituotteiden merkintää koskevaa sääntelykehystä, jotta edistettäisiin kehitystyötä ja otettaisiin käyttöön uusia kuituja. Ehdotuksella helpotetaan lainsäädännön mukautusprosessia tekniseen kehitykseen muuttamalla kolme nykyistä direktiiviä yhdeksi asetukseksi, ja näin annetaan kuitujen käyttäjille mahdollisuus hyötyä nopeammin innovatiivisista tuotteista markkinoilla.

Olen tyytyväinen ehdotukseen, ja katson erityisen merkittäväksi sen, että uudessa asetuksessa viitataan erityisesti alkuperämerkintöihin (Made in). Itse asiassa on hyvin tärkeää jatkaa tällä tiellä, jotta Euroopan unioni saisi välineet, joilla kilpailla Yhdysvaltojen, Kanadan, Kiinan ja Japanin kaltaisten merkittävimpien kauppakumppaniensa kanssa globalisoituneilla markkinoilla.

Lisäksi haluan korostaa, että minusta neuvostossa aikaan saadun sopimuksen merkittävin näkökohta on Euroopan komission sitoumus esittää 30. syyskuuta 2013 mennessä asianmukaisen vaikutustenarvioinnin jälkeen mietintö lainsäädäntöehdotuksineen alkuperämerkinnöistä, jäljitettävyydestä sekä uusien teknologioiden käytöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. – (LT) Äänestin mietinnön puolesta, koska sillä pyritään yksinkertaistamaan ja parantamaan tekstiilituotteiden merkintöjä koskevaa nykyistä sääntelykehystä, jotta edistettäisiin kehitystyötä ja otettaisiin käyttöön uusia kuituja sekä parempaa kuluttajansuojaa. Koska lopullisesta tekstistä vielä neuvotellaan neuvoston kanssa, Euroopan parlamentin mietinnössä ehdotetaan sellaisten seikkojen määrittämistä, kuten EU:hun tuotujen tekstiilituotteiden alkuperämerkinnät, joiden mukaan merkinnästä olisi käytävä ilmi lopputuotteen valmistajan lisäksi myös sen valmistamisessa käytettyjen tuontitekstiilituotteiden alkuperämaa, kuten jo tehdään Kanadassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Japanissa. Yleisesti mietinnössä ehdotetaan, että merkinnöissä olisi annettava mahdollisimman paljon tietoa tuotteen koostumuksesta ja että meidän on vaadittava komissiota tutkimaan, ovatko tuontituotteet koostumuksensa vuoksi haitallisia ihmisten terveydelle, kuluttajansuojan parantamiseksi. Samalla mietinnössä kuitenkin ehdotetaan tuotteiden valmistajille koituvan tarpeettoman hallinnollisen taakan torjumista. Siinä esimerkiksi ehdotetaan, että tekstiilikuitujen nimet korvattaisiin helppotajuisilla kielestä riippumattomilla symboleilla, jotta kuitujen nimiä ei tarvitse kääntää useille EU-kielille. Siinä myös ehdotetaan, että tuleva asetus ei koskisi itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia mittatilaustöiden valmistajia.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska sen ansioina on tekstiilituotteiden nykyisen merkintäjärjestelmän yksinkertaistaminen. Siinä myös edistetään kehitystyötä ja uusien kuitujen nimien käyttöönottoa. Uudet säännöt antaisivat kuluttajille mahdollisuuden hyötyä nopeammin innovatiivisista tuotteista. Lisäksi tänään hyväksymässämme asiakirjassa rohkaistaan alkuperämerkintöjen käyttöönottoon, mikä helpottaisi kuluttajien valintoja ja edistäisi osaltaan väärien tai harhaanjohtavien alkuperäväitteiden vähentämistä. Tämän osalta kannatan tarkistusta, jossa valmistajille asetetaan vaatimus ilmoittaa merkinnöissä, jos tuotteet sisältävät muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia. Tämä suojaa kuluttajia vaaralta, että nämä ostaisivat tahattomasti esimerkiksi aitoa turkista sisältäviä tuotteita, ja tarjoaa myös paremman suojan niille, jotka kärsivät allergioista.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Uskon tekstiilituotteiden merkintää koskevan sääntelykehyksen yksinkertaistamisen ja parantamisen myönteiseen vaikutukseen, erityisesti siihen, että sillä edistettäisiin kehitystyötä ja otettaisiin käyttöön uusia kuituja. Tämän vuoksi äänestän parlamentin ja komission esittämän asetuksen puolesta. Katson kuitenkin, että esittelijän esittämät tarkistukset ovat tärkeitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), kirjallinen. (FR) Kannatin tätä mietintöä, jotta ehkäistäisiin se, että kuluttajat tahattomasti ostaisivat eläinperäisistä osista (turkiksista ja nahasta) tehtyjä tuotteita. Mietinnössä esitetään pakollista merkintää muuta kuin tekstiiliä oleville eläinperäisille osille. Merkinnöillä suojataan myös tietyiltä ongelmilta, jotka saattavat vaivata allergisia kuluttajia.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Asetuksella pyritään vahvistamaan säännöt tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä säännöt kahden tai kolmen tekstiilikuiden sekoitteisiin sovellettavista kvantitatiivisista analyysimenetelmistä. Tämä kattaa direktiivin 96/74/EY muuttamisen asetukseksi sekä direktiivien 96/73/EY ja 73/44/ETY kumoamisen.

Tavoitteena on tehdä uusien kuitujen lisäämisestä yhdenmukaistettujen kuitujen luetteloon entistä avoimempaa sekä mukauttaa lainsäädäntöä tekstiiliteollisuuden teknologiseen kehitykseen. Esittelijän uudelleen esittämät tarkistukset koskevat tekstiilien alkuperän määrittämistä, muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia, uudelleentarkastelulauseketta, vaarallisia aineita koskevaa tutkimusta, kielestä riippumattomia symboleja tai koodeja kuiduille, vaatimuksia teknisen tiedoston sisällyttämisestä uuden tekstiilikuidun nimityksen lupahakemukseen, monikuituisia tekstiilituotteita, itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia mittatilaustöiden valmistajia, tekstiilisekoitteita testaavia laboratorioita sekä huopakankaiden ja -hattujen kuitukoostumuksen pakollista ilmoittamista.

Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Suositus toiseen käsittelyyn koskee neuvoston kantaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä. Tekstiiliala on hyvin monimutkainen, ja sen osuus jäsenvaltioiden taloudellisesta toiminnasta on merkittävä. Esittelijä on onnistunut pääsemään sopimukseen niinkin ristiriitaisista asioista kuin alkuperämerkinnät, muuta kuin tekstiiliä olevat eläinperäiset osat, vaaralliset aineet ja niin edelleen. Lisäksi hän on onnistunut sisällyttämään tekstiin uudelleentarkastelulausekkeen, jonka avulla voidaan poistaa sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan esteitä. Joistakin alkuvaikeuksista huolimatta EU:n kolme toimielintä onnistuivat pääsemään yhteisymmärrykseen, mikä on hyvin tyydyttävä tulos. Neuvosto voi näin ollen hyväksyä lainsäädännön nopeasti, jotta se tulisi voimaan tammikuussa 2012. Tästä olisi suurta hyötyä kuluttajille. Olenkin tyytyväinen aikaansaatuun konsensuksen ja äänestän tämän asetuksen puolesta, jolla kumotaan neuvoston direktiivi 73/44/ETY, direktiivi 96/73/EY ja parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/121/EY.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Asetusehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa nykyistä tekstiilituotteiden merkintää koskevaa sääntelykehystä, jotta edistettäisiin kehitystyötä ja otettaisiin käyttöön uusia kuituja. Ehdotuksella helpotetaan lainsäädännön mukautusprosessia tekniseen kehitykseen muuttamalla kolme nykyistä direktiiviä yhdeksi asetukseksi. Näin vältetään pelkästään teknisten päivitysten siirtäminen lainsäädäntöön ja lyhennetään hakemuksen välittämisen ja uuden kuitunimityksen hyväksymisen välistä aikaa. Tuottajien pitkäaikaiset toiveet koskevat nimityksiä ja merkintöjä. Nykyisen sääntelykehyksen yksinkertaistaminen mahdollistaa tekstiili- ja vaatetusalan innovoinnin kannustamisen ja samalla kuluttajat pääsevät nopeammin hyötymään innovatiivisista tuotteista.

Parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä tarkistuksia, jotka muun muassa koskevat alkuperämerkintää, eläinperäisten osien ilmoittamista, kielestä riippumattomia symboleja ja uudelleentarkastelulauseketta, mutta neuvosto ei hyväksynyt kaikkia. Nyt on tärkeää, että se hyväksyy eri ehdotukset, erityisesti alkuperämerkintöjä koskevat.

Näistä syistä äänestimme täällä hyväksyttyjen kantojen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Ehdotuksen alkuperäisenä tarkoituksena oli yksinkertaistaa ja parantaa voimassa olevaa tekstiilituotteiden merkintöjä koskevaa lainsäädäntökehystä.

Neuvotellessaan EU:n ministerineuvoston kanssa parlamentti sisällytti asetukseen uusia säännöksiä, jotka koskivat esimerkiksi vaatimusta ilmoittaa tekstiilituotteiden eläinperäisistä osista ja toteuttaa tutkimus sen määrittämiseksi, onko allergisten reaktioiden ja tekstiilituotteissa käytettävien kemikaalien välillä syy-seuraus-yhteys.

Eläinperäiset osat on merkittävä selvästi, jotta estetään se, että kuluttajat tai allergioista kärsivät tahattomasti ostaisivat aitoa turkista sisältäviä tuotteita, vaikka eivät sitä halua.

Komission on toimitettava 30. syyskuuta 2013 mennessä tutkimus sen määrittämiseksi, onko allergisten reaktioiden ja tekstiilituotteissa käytettyjen kemikaalien tai seosten välillä syy-yhteys. Tutkimuksen perusteella komissio esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

EU:n ministerineuvoston olisi hyväksyttävä asetus nopeasti, ja se tulee voimaan 20 päivän kuluttua sen julkaisemisesta. Tekstiin sisältyy myös kahden ja puolen vuoden siirtymäkausi merkintöjä koskevien sääntöjen sekä muuta kuin tekstiiliä olevien eläinperäisten osien merkintöjen osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. (EN) Yhdenmukaistettujen alkuperämerkintöjä koskevien sääntöjen puute asettaa EU:n epäedulliseen asemaan ja vie eurooppalaisilta tuottajilta mahdollisuuden hyötyä unionin alueella tuottamiseen liitettävistä eduista valmistaessaan kulutustavaroita, joiden osalta alkuperämaalla on vaikutusta ostopäätökseen. Kuluttajilta puolestaan puuttuu mahdollisuus saada tietoa tuotteiden alkuperästä. Alkuperämerkinnät helpottavat kuluttajien valintoja ja osaltaan vähentävät vääriä, epätarkkoja tai harhaanjohtavia alkuperämerkintöjä. Tarkistuksella otetaan käyttöön velvoite merkitä muuta kuin tekstiiliä olevat eläinperäiset osat tekstiilituotteissa. On korostettava, että turkista käytetään usein suhteellisen edullisten asusteiden koristeena, jotka tuodaan usein Aasiasta.

Jäsenvaltioiden poikkeavista säännöksistä tai käytännöistä seuraavien mahdollisten esteiden poistamiseksi sisämarkkinoiden moitteettomalta toiminnalta sekä sähköisen kaupankäynnin kehityksen ja tekstiilituotteiden markkinoiden uusien haasteiden tasalla pysymiseksi on tarpeen tarkastella tekstiilien merkintöjä koskevien muiden näkökohtien yhdenmukaistamista ja standardointia, jotta helpotettaisiin tekstiilituotteiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja saataisiin aikaan yhdenmukainen ja korkeatasoinen kuluttajansuoja kaikkialla EU:ssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), kirjallinen. (IT) Menettely sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa oli käännekohta Toine Mandersin ehdotukselle, koska siellä päätettiin, että on tehtävä pakolliseksi sisällyttää tuotteen koko koostumus joidenkin osien sijaan. Ryhmänne kuitenkin mainitsi tarpeen turvata tekstiiliteollisuus ja Made in -merkintä, mutta neuvotteluissa neuvoston kanssa tähän ei saatu mitään vastausta. On kuitenkin tukemisen arvoisia osatekijöitä, kuten materiaalien rekisteröinnin nopeuttaminen. Koska minusta Made in -merkinnän turvaaminen on ensisijaista, en voi äänestää ehdotuksen puolesta, ja päätin äänestää tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin tekstiilituotteisiin sovellettavia säännöksiä koskevan Mandersin mietinnön puolesta. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että parlamentti tässä toisessa käsittelyssä toimitetussa äänestyksessä sisällytti lukuisia tarkistuksia neuvoston vastustuksesta huolimatta. On tärkeää, että kuluttajat voivat tehdä hankintoja täysin tietoisina tosiseikoista ja etteivät he osta tahattomasti nahkaa tai turkista, kuten erityisesti tapauksissa, joissa turkista käytetään halpojen vaatteiden koristeena. Lisäksi tekstissä korostetaan tekstiilituotteiden jäljitettävyyden tarvetta, ja komissio tilaa tutkimuksen synteettisten kuitujen tai väriaineiden kaltaisten tuotteiden mahdollisista terveyshaitoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), kirjallinen.(PL) Euroopan parlamentin hyväksymä päätöslauselma tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista selosteista ja merkinnöistä on erityisen merkittävä Euroopan unionin tekstiilialalle. Se antaa mahdollisuuden saattaa markkinoille entistä nopeammin uusia kuituja, mikä auttaa erityisesti innovatiivisia tekstiiliyrityksiä tutkimustensa ja kehittämisensä käytännön soveltamisessa. Päätöslauselman aiheesta keskusteltiin pitkään Euroopan parlamentin ja neuvoston. Parlamentti vaati uusia osatekijöitä asetusta laajentamaan, erityisesti alkuperämerkintää ja eläinperäisten kuitujen merkintää sekä entistä tiukempia vaatimuksia tekstiilien tuotannossa käytettävien haitallisten aineiden osalta. Parlamentti onnistui vakuuttamaan neuvoston siitä, että eläinperäisen kuidut on tärkeää merkitä selkeästi.

Säännös on hyvin hyödyllinen, erityisesti nahka-allergisille kuluttajille ja kuluttajille, jotka ideologisista syistä eivät halua ostaa tekstiilejä, jotka sisältävät eläinperäisiä osia. Toivon, että onnistumme lähitulevaisuudessa pääsemään yhteisymmärrykseen myös alkuperämerkinnöistä. Asia on ollut vailla ratkaisua jo liian kauan. Minusta eurooppalaiset yrittäjät ja kuluttajat hyötyvät selkeästi esitetyistä periaatteista.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Kannatan tätä asiakirjaa, koska siinä ehdotetaan sääntöjä muuta kuin tekstiiliä olevien eläinperäisten osien käyttämisestä tietyissä tuotteissa sekä tuotteiden alkuperän tarkasta merkitsemisestä. Asetuksen on ennen kaikkea sisällettävä säännökset muuta kuin tekstiiliä olevien eläinperäisten osien merkinnöistä tekstiilituotteissa, jotta kuluttajat voivat tehdä valintoja saamiensa tietojen perusteella. Selosteet ja merkinnät eivät saa olla harhaanjohtavia ja ne on esitettävä siten, että kuluttajien on helppo ymmärtää, mihin tuotteen osiin niillä viitataan.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. (FI) Arvoisa puhemies, olen iloinen, että viimein saimme parlamentin osalta päätökseen säädöksen tekstiilimerkinnöistä erittäin varteenotettavin parannusehdotuksin, jotka myös neuvosto on valmis hyväksymään ja toteuttamaan. Valiokuntatyössä asetuksen työstäminen sai välillä kovin kunnianhimoisia piirteitä, joista onneksi osasta luovuimme. On selkeä parannus, että tuotteisiin tulee vastedes merkitä selkeästi eläinperäiset ainekset, jo kansanterveydellisistä syistäkin, sillä monille allergikoille esimerkiksi turkis on terveydellinen riski. Vaikka osa tuotteiden valmistajista vastusti tätä aloitetta vedoten jo olemassa oleviin säädöksiin eläinperäisten ainesosien merkintävaatimuksista, on nyt tehty parannus konkreettinen osoitus EU:n kuluttajalähtöisestä ajattelusta. Sen sijaan pakollinen alkuperämerkintä tuotteille kolmansista maista olisi ollut tehoton ja kallis sellaisenaan toteuttaa. On vaikea suoralta kädeltä arvioida tällaisen vaatimuksen tuomaa lisäarvoa kuluttajalle, varsinkin kun globaalissa maailmassa tuotteet on harvoin valmistettu ja peräisin vain yhdestä maasta.

Siksi on tärkeää, että komissio nyt tekee asiasta tutkimuksen ja että asian käytännön toteuttaminen punnitaan tarkkaan. Samassa yhteydessä on myös luonnollista, että tuotemerkintöjen yhdennettävyyttä ja uudistamista arvioidaan kokonaisvaltaisesti, nyt sovitun mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen komission ehdotukseen, koska sillä yksinkertaistetaan nykyistä sääntelykehystä ja mahdollisesti rohkaistaan tekstiili- ja vaatetusalan innovointiin. Samalla kuitujen käyttäjät ja kuluttajat pääsevät nopeammin hyötymään innovatiivisista tuotteista.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Tekstiilituotteiden merkintöjä koskevat uudet säännöt ovat hyvin tärkeitä, jotta voidaan ehkäistä ongelmia, joita syntyy, jos kuluttajilla ei ole tarpeeksi tietoa. Eläinperäiset osat on merkittävä selvästi, jotta estetään se, että kuluttajat tai allergioista kärsivät tahattomasti ostaisivat aitoa turkista sisältäviä tuotteita, vaikka eivät sitä halua. Ehdotuksen alkuperäisenä tarkoituksena on yksinkertaistaa ja parantaa voimassa olevaa tekstiilituotteiden merkintöjä koskevaa lainsäädäntökehystä. Neuvoteltaessa EU:n ministerineuvoston kanssa oli tärkeää sisällyttää asetukseen uusia säännöksiä, kuten esimerkiksi vaatimusta ilmoittaa tekstiilituotteiden eläinperäisistä osista ja toteuttaa tutkimus sen määrittämiseksi, onko allergisten reaktioiden ja tekstiilituotteissa käytettävien kemikaalien tai seosten välillä syy-yhteys.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. (EN) Toine Mandersin mietinnöllä pyritään auttamaan tekstiilituotteiden ostajia. Siinä ehdotetaan uusia tekstiilien merkintöjä koskevia sääntöjä, joilla autetaan kuluttajia välttämään se riski, että ostaisivat aitoa turkista tai nahkaa sisältäviä tuotteita. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Kuluttajien tietoisuus ostamistaan tuotteista kasvaa jatkuvasti. Suurimmalle osalle ihmisistä tuotteiden alkuperällä on suuri merkitys heidän tehdessään päätöksiä siitä, mitä haluavat rahoillaan ostaa. Tekstiilialalla tarvitaan paljon enemmän tietoja, jotta kuluttajat tietävät, mistä esimerkiksi heidän ostamansa neuleet, jakut ja housut ovat peräisin ja mistä materiaalista ne on tehty. Nykytilanteessa merkintävaatimukset ovat täysin riittämättömiä. Tarvitaan selkeät merkinnät siitä, onko asusteisiin käytetty eläinperäisiä tuotteita, erityisesti turkiksia ja turkiskoristeita. Äänestin mietinnön puolesta, koska se koskee kansalaisten kipeästi tarvitsemien yksityiskohtaisten tietojen tarjoamista. Heillä on oikeus tietää, mistä tekstiilit tulevat ja mistä materiaalista ne on tehty.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), kirjallinen. (IT) Valitettavasti tänään tarkasteltava teksti on hyvin erilainen kuin se, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä. Merkittävä ero on se, ettei mietinnössä viitata alkuperämerkintöjen sisällyttämiseen tekstiilituotteiden merkintöihin. Neuvosto vastusti ajatusta voimakkaasti, ja on vaikea ymmärtää sen syytä. Eikö kuluttajilla ole oikeus saada tietää, mistä heidän käyttämänsä vaatteet tulevat? Alkuperämerkintä olisi varmasti tarjonnut takeet tuotteen laadusta ja turvallisuudesta.

Olen hyvin hämmentynyt siitä, että vain kaksi jäsenvaltiota, Italia ja Liettua, vaativat neuvostossa alkuperämerkintöjen sisällyttämistä, ja mietin, mitä etua muille EU:n jäsenvaltioille on siitä, että ne eivät suojele omia yrityksiään tällä tavalla, sillä nyt ne jäävät yhä alttiimmiksi epäreilun kilpailun ja väärennösten aiheuttamille ongelmille. Valitettavasti parlamentti taipui neuvoston lyhytnäköiseen päätökseen olla tukematta kovasti kaivattua alkuperämerkintää, joten katson, että minun on äänestettävä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Mietintö on suositus toiseen käsittelyyn neuvoston kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä. Neuvosto hylkäsi kaikki parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämät keskeiset tarkistukset, sillä se katsoi, etteivät ne sovi yhteen tavoitteena olleen yksinkertaistamisen kanssa. Tärkeimmät parlamentin ehdottamat tarkistukset, jotka esitettiin uudelleen mietinnössä, jonka puolesta äänestin, koskevat asioita, joiden katson olevan äärimmäisen tärkeitä Euroopan markkinoille. Näistä haluan korostaa alkuperämerkintää sekä kolmansista maista tuotavien tekstiilituotteiden alkuperämaan merkitsemistä. Nykyinen alkuperämerkintöjä koskevien yhdenmukaisten sääntöjen puuttuminen saattaa EU:n epäedulliseen asemaan Kanadan, Kiinan, Japanin ja Yhdysvaltojen kaltaisiin tärkeimpiin kauppakumppaneihin nähden, jotka vaativat alkuperämerkintää tuontitavaroihin. Alkuperämerkinnät helpottavat kuluttajien valintoja ja osaltaan vähentävät vääriä, epätarkkoja tai harhaanjohtavia alkuperämerkintöjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 63 tarkistusta komissio ehdotukseen tekstiilien nimityksiä ja niitä vastaavia tekstiilituotteiden merkintöjä koskevasta asetuksesta. Jotkut tarkistuksista olivat teknisiä, kun taas toiset koskivat asiasisältöä, esimerkiksi alkuperämerkintää, eläinperäisten osien ilmoittamista, kielestä riippumattomia symboleja ja uudelleentarkastelulauseketta. Neuvosto hyväksyi suurelta osin tekniset tarkistukset, mutta hylkäsi kannassaan kaikki parlamentin esittämät keskeiset tarkistukset. Suurin osa näistä tarkistuksista esitettiin nyt uudestaan, koska pidetään tärkeänä, että neuvosto tunnustaa niiden tarkoituksenmukaisuuden ja tarkastelee niitä asianmukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Ensimmäisessä käsittelyssä 18. toukokuuta 2010 hyväksymässään kannassa Euroopan parlamentti hyväksyi hyvin suurella enemmistöllä 63 tarkistusta. Useimmat olivat teknisiä tarkistuksia, joiden tarkoituksena oli yhdenmukaistaa teksti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja tavaroiden kaupan pitämistä koskevan uuden lainsäädäntökehyksen kanssa. Parlamentti hyväksyi myös keskeisiä tarkistuksia, jotka muun muassa koskevat alkuperämerkintää, eläinperäisten osien ilmoittamista, kielestä riippumattomia symboleita tai koodeja ja uudelleentarkastelulauseketta.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Kannatin mietintöä, koska se on askel kohti entistä parempaa kuluttajansuojaa ja siinä korostetaan tekstiilituotteiden laatua. On kuitenkin harmillista, että emme onnistuneet saamaan läpi vaatimusta alkuperämaan merkitsemisestä, sillä se on yksi tieto, joka lisää kuluttajan valinnanvaraa ja voisi vähentää erilaisia epätarkkoja ja harhaanjohtavia alkuperäviittauksia. Yhdenmukaistettujen sääntöjen puute tällä alalla estää myös eurooppalaisia tuottajia hyödyntämästä tuotantoa EU:ssa. Uskon komission jatkavan ponnistelujaan hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI), kirjallinen. (NL) Arvoisa puhemies, Alankomaiden vapauspuolue äänestää Euroopan parlamentin suositusta vastaan. Komission alkuperäisessä ehdotuksessa pyrittiin muodollisuuksien yksinkertaistamiseen, jotta uusi tekstiilikuituja olisi helpompi ottaa käyttöön. Euroopan parlamentti lisäsi vaatimuksen, jonka mukaan yritysten on tulevaisuudessa ilmoitettava mistä tekstiilituotteet ovat peräisin niin sanotulla alkuperämerkinnällä. Emme kannata parlamentin tätä koskevaa kantaa.

Kuluttajille on hyötyä siitä, että merkinnöissä on tietoja terveyshaitoista tai tuotteiden mahdollisesti aiheuttamista allergisista reaktioista. Alkuperämaan merkintä on hyödytöntä EU:n saivartelua. Tuotteen alkuperä ei luonnollisesti kerro meille mitään tuotteen tuotantoprosessista tai laadusta eikä se lisää kuluttajansuojaa. Vaikka alkuperämaa ilmoitettaisiin, tuotantoprosessin muut vaiheet voivat tapahtua muualla.

Made in -merkintä pelkästään luo valheellisen selkeyden tunteen kuluttajalle, mutta todellisuudessa siitä seuraa lisäkustannuksia ja byrokratiaa. Yrityksiin kohdistuu ylimääräisiä hallinnollisia ongelmia, merkintöjen tarkistaminen edellyttää lisää tullimuodollisuuksia ja viime kädessä tuotteiden maahantuonti kallistuu. Alankomaiden vapauspuolueen edustajat äänestävät tämän vuoksi suositusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin alkuperämerkinnän ja turkisten merkintöjen puolesta ja olen tyytyväinen tähän säädökseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), kirjallinen. (FR) Olen tyytyväinen Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä tehtyyn sopimukseen tekstiilien nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden merkinnöistä, joka on hyvin monimutkainen asia. Kuluttajille on tarjottava täsmällistä tietoa muuta kuin tekstiiliä olevista eläinperäisistä osista tuotteissa, kuten turkiksista, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja.

Korostan myös, että komission on tutkittava hyvin huolellisesti sosiaalisia merkintöjä. Minusta kuluttajille on tiedotettava sosiaalisista oloista, joissa tekstiilituote on valmistettu, jotta he kantaisivat suurempaa vastuuta tekstiiliteollisuuden työntekijöiden työoloista.

Meidän ei tietenkään pidä sisällyttää merkintöihin liikaa tietoja, mutta sosiaaliset merkinnät voisivat mahdollistaa työolojen pysyvät muutokset Euroopan unionissa ja kaikkialla maailmassa kuluttajien omaksuessa kansalaisperustaisen lähestymistavan tehdessään hankintoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), kirjallinen.(NL) Sopimuksella, joka tänään hyväksyttiin kahden vuoden tiiviiden neuvottelujen jälkeen, yksinkertaistetaan uusien kuitujen markkinoille saattamista ja parannetaan kuluttajansuojaa sisämarkkinoilla selkeiden, näkyvien ja helposti luettavien tekstiilien merkintöjen ansiosta. Lisäksi Euroopan parlamentin onnistui merkitä selkeä leimansa tähän asetukseen. Tekstiilituotteissa, jotka sisältävät muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia, kuten turkista tai nahkaa, on tulevaisuudessa esitettävä tämä selkeästi merkinnöissä. Osoittautui mahdolliseksi myös täyttää parlamentin selkeä pyyntö, joka koski lisätutkimuksia kielestä riippumattomien symbolien käytöstä vaatteiden merkinnöissä sekä allergisten reaktioiden ja tekstiileissä käytettävien kemiallisten aineiden mahdollisista yhteyksistä.

On merkittävä askel eteenpäin, että parlamentti pyysi komissiota tarvittaessa ja perusteellisen tutkimuksen jälkeen esittämään vuonna 2013 tekstiilituotteiden jäljitettävyyttä koskevia lainsäädäntöehdotuksia, ja tähän suostuttiin. Näistä syistä äänestin tämän sopimuksen puolesta, jonka parlamentti onnistui saamaan aikaan neuvoston kanssa toisessa käsittelyssä.

 
  
MPphoto
 
 

  Niki Tzavela (EFD), kirjallinen. (EL) Mitä tulee Mandersin suositukseen tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden merkinnöistä, äänestin poliittisten ryhmien kompromissiratkaisun puolesta, koska kannatan kolmansista maista tuotavien tekstiilituotteiden pakollisia alkuperämerkintöjä koskevaa järjestelmää. Katson myös, että tällä voidaan edistää tasapuolista kilpailua EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen. (LT) Liettuan tekstiili- ja vaatetusala on yksi Euroopan erikoistuneimmista. Alalla on tuhat yritystä ja se työllistää 40 000 henkilöä. Minulle ja liettualaisten enemmistölle on siis tärkeää, että tässä mietinnössä mainituilla tekstiilituotteiden merkintöjä koskevilla uusilla säännöillä autetaan suojelemaan tekstiilialamme mainetta. Toivottavasti uudella lainsäädännöllä yksinkertaistetaan nykyisiä merkintöjä koskevia sääntöjä. Lisäksi tarvitaan luotettavia kemiallisia testejä, joilla vahvistetaan, että tuotetut tekstiilit täyttävät hygienia- ja ympäristövaatimukset. Eurooppalaisilla kuluttajilla on oikeus tietää, mitä ostavat. Eläinperäisten tuotteiden käyttö on esitettävä selvästi tekstiilituotteen merkinnässä. Uusien tekstiilien merkintöjä koskevien sääntöjen on autettava estämään se, että kuluttajat tahattomasti ostaisivat aidosta turkiksesta tai nahasta valmistettuja tekstiilituotteita. Liettuan tekstiili- ja vaatetusalan kohtalo on tiiviisti sidoksissa EU:hun, sillä 84 prosenttia liettualaista tekstiileistä viedään EU:hun. Monet eivät tiedä, että liettualaiset tekstiilinvalmistajat ompelevat univormuja eri poliisijoukoille ja armeijoille kaikkialla Euroopassa, myös Natolle. Tämän vuoksi niin Liettuan kuin Euroopan edun mukaista olisi lisätä ponnisteluja laadunvalvonnan ja avoimuuden parantamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), kirjallinen. (EN) Tämänpäiväisen merkintöjä koskevan äänestyksen jälkeen kuluttajilla ei enää ole sitä vaaraa, että ostaisivat erehdyksessä aitoa nahkaa tai turkista sisältäviä tekstiilituotteita. Minusta kuluttajilla on oikeus tietää, mistä heidän ostamansa tuotteet on tehty, ja mietinnöllä varmistetaan se, että eläinperäiset materiaalit on mainittava tekstiilituotteiden merkinnöissä. Tämä on hyvä uutinen niille, jotka eivät halua ostaa aitoa turkista tai nahkaa sisältäviä tuotteita, mutta myös allergioista kärsiville. Olen pettynyt siihen, että mietinnöllä ei tehty tekstiilituotteiden alkuperämerkintöjä pakollisiksi, mutta minua ilahduttaa se, että komissio esittää arviointikertomuksen näiden asioiden tarkastelemisesta tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen. (DE) Äänestin tekstiilituotteiden nimityksiä ja merkintöjä koskevan mietinnön puolesta. Ehdotettu EU:n lainsäädännön tarkistaminen koskee teknisiä seikkoja, joilla ei ole suurta poliittista vaikutusta. Siitä seuraava menettelyjen yksinkertaistaminen kuitenkin auttaa edistämään innovointia alalla. Euroopan parlamentin useiden ryhmien aikaansaamassa kompromississa tarkastellaan myös väärennöksiin Euroopan tekstiilialalla liittyviä ongelmia ja vaaditaan avoimia ja johdonmukaisia kauppasäännöksiä kuluttajansuojan varmistamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Toine Mandersin mietinnön puolesta. Tekstissä, josta äänestimme, ehdotetaan sekä kolmen tekstiilituotteiden koostumuksen merkintöjä koskevan direktiivin yhdistämistä yhdeksi kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavaksi EU:n asetukseksi, mutta sillä pyritään myös yksinkertaistamaan uusien kuitujen hyväksyntämenettelyä.

Mandersin mietintö olisi saattanut olla kattavampi, jos se olisi sisältänyt muista kuin EU:n jäsenvaltioista tulevien tuotteiden pakollista alkuperämerkintää koskevan säännön, mutta ottaen huomioon tiettyjen aiheiden käsittelyyn liittyvät ongelmat katson, että loppujen lopuksi saatiin aikaan hyvä kompromissi lopulliseen tekstiin, josta äänestimme.

 
  
  

Mietintö: Vital Moreira (A7-0243/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestän ehdotuksen puolesta, koska sillä muutetaan tiettyjä asetuksen (EY) N:o 1215/2009 näkökohtia siten, että sen voimassaoloaikaa jatketaan 21. joulukuuta 2015 saakka ja tehdään joitakin mukautuksia, jotka ovat seurausta Bosnia ja Hertsegovinan sekä Serbian kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten voimaantulosta. Koska erityisissä väliaikaisissa sopimuksissa / vakautus- ja assosiaatiosopimuksissa myönnetään Bosnia ja Hertsegovinalle myönnytyksiä samojen tuotteiden kauppaan kuin yksipuolisissa tullietuuskohteluissa, kyseiset myönnytykset on poistettava neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1215/2009. Tämä koskee "baby beef" -tuotteiden, sokerin ja sokerituotteiden, tiettyjen viinien sekä tiettyjen kalastustuotteiden tullietuuskiintiöitä. Tullietuuksien päättyminen veisi edunsaajilta selvän taloudellisen edun niiden EU:n kanssa käymässä kaupassa. Sillä voisi olla hyvin kielteisiä vaikutuksia Länsi-Balkanin maiden yleiseen taloudelliseen suorituskykyyn, mikä puolestaan vaikuttaisi negatiivisesti niiden kansallisiin uudistus- ja siirtymäprosesseihin. Lisäksi niiden talouden elpyminen voisi vaarantua vakavasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Euroopan unioni on myöntänyt poikkeustoimenpiteenä Länsi-Balkanin maille lähes kaikille tuotteille rajoittamattoman tullittoman pääsyn EU:n markkinoille. Näiden toimenpiteiden päätavoitteena on elvyttää Länsi-Balkanin maiden taloutta myöntämällä niille erityiskohtelu pääsyssä EU:n markkinoille. Talouskehityksellä on puolestaan tarkoitus edistää koko alueen poliittista vakautta. Kyseiset tullietuudet myönnettiin 31. joulukuuta 2010 päättyväksi ajanjaksoksi. Olen samaa mieltä siitä, että tullietuuksien voimassaoloaikaa on jatkettava 31. joulukuuta 2015 saakka. Tullietuuksien lopettaminen poistaisi edunsaajilta objektiivisen taloudellisen etuuden niiden kaupassa EU:n kanssa. Sillä voisi olla kielteisiä vaikutuksia Länsi-Balkanin maiden yleiseen taloudelliseen suorituskykyyn, mikä puolestaan vaikuttaisi negatiivisesti niiden kansallisiin uudistus- ja siirtymäprosesseihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), kirjallinen. (BG) Kannatan poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönottoa vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien maiden ja alueiden osalta. Kaikki tietävät, että kauppa on talouskehityksen moottori, ja näillä toimenpiteillä piristetään Länsi-Balkanin talouksia. Lisäksi etuoikeutetun pääsyn Euroopan unionin markkinoille antaminen Länsi-Balkanin valtioille antaa meille mahdollisuuden rohkaista näiden talouksien entistä nopeampaa yhdentymistä Euroopan unionin talouteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestämme tänään Bosnia ja Hertsegovinan, Serbian ja Montenegron tullittomuuden ja tullietuuksien kaltaisten poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden jatkamisesta vuoteen 2015. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 mukaan tullietuuskiintiöitä sovelletaan "baby beef" -tuotteisiin, sokeriin ja sokerituotteisiin, tiettyihin viineihin sekä tiettyihin kalastustuotteisiin. Voimassaolon jatkamisella pyritään tukemaan laaja-alaisessa talouskriisissä, koska tullietuuksien poistaminen vaarantaisi näiden valtioiden talouden elpymisen ja sillä voisi olla kielteisiä vaikutuksia Länsi-Balkanin maiden kansallisiin uudistus- ja siirtymäprosesseihin.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Tässä mietinnössä käsitellään ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta. Asetuksella myönnetään poikkeustoimenpiteitä EU:n vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville maille ja alueille. Länsi-Balkanin maat ovat tässä tilanteessa, ja niistä peräisin olevilla tuotteilla on poikkeuksellinen rajoittamaton tulliton pääsy EU:n markkinoille. Toimenpiteillä pyritään lieventämään kriisiä ja elvyttämään näiden valtioiden taloutta. Poikkeukselliset tullietuudet päättyivät 31. joulukuuta 2010, ja jos niitä ei jatketa, seuraukset ovat vakavia vaurauden luomisen kannalta, kun talouden elpyminen sekä kansalliset uudistus- ja siirtymäprosessit vaarantuvat. Kannatan tämän vuoksi esittelijän ehdottamia tarkistuksia sekä toimenpiteiden voimassaolon jatkamista 31. joulukuuta 2015 saakka. Asetukseen tehdään tarvittavat mukautukset Bosnia ja Hertsegovinan ja Serbian kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten voimaantulon vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Mietinnöllä on määrä jatkaa lähes kaikille vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvista maista ja siihen osallistuvilta alueilta peräisin oleville tuotteille myönnettyä rajoittamatonta tullitonta pääsyä EU:n markkinoille. Tämän verukkeena esitetään Länsi-Balkanin talouksien elvyttäminen myöntämällä niille etuuskohtelu pääsyssä EU:n markkinoille siinä uskossa, että tästä seuraava talouskasvu edistää poliittista vakautta koko alueella.

Toimenpiteitä ei kuitenkaan voida tarkastella erillään Balkanin maiden, erityisesti Bosnia Hertsegovinan, Serbian ja Kosovon, nykyisestä vakavasta taloudellisesta ja sosiaalisesta kriisistä. Alueen nykyinen kriisi liittyy luonnollisesti kapitalismin laajempaan kriisiin, jota sen vaikutus pahentaa entisestään. Se on kuitenkin juurtunut syvään EU:n ja sen suurimpien voimien sekä Yhdysvaltojen edistämään asioihin sekaantumisen, hyökkäysten ja miehitysten pitkään historiaan, jossa pyritään määräämään niiden taloudellisesta ja poliittisesta ylivallasta alueella. Kosovon irrottautuminen ja EU:n asema siinä osoittavat tämän, ja kansallinen prosessi, jota kutsutaan uudistus- ja siirtymäprosessiksi, edustaa tämän imperialistisen järjestyksen nykytilaa koko alueella.

Täällä tänään esitettyjä ehdotuksia on tarkasteltava, analysoitava ja tulkittava tässä valossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Mietinnöllä on määrä jatkaa lähes kaikille niin kutsuttuun vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvista maista ja siihen osallistuvilta alueilta peräisin oleville tuotteille myönnettyä rajoittamatonta tullitonta pääsyä EU:n markkinoille. Tämän verukkeena esitetään Länsi-Balkanin talouksien elvyttäminen myöntämällä niille etuuskohtelu pääsyssä EU:n markkinoille siinä uskossa, että tästä seuraava talouskasvu edistää poliittista vakautta koko alueella.

Toimenpiteitä ei kuitenkaan voida tarkastella erillään Balkanin maiden, erityisesti Bosnia Hertsegovinan, Serbian ja Kosovon, nykyisestä vakavasta taloudellisesta ja sosiaalisesta kriisistä.

Alueen nykyinen kriisi on osa kapitalismin laajempaa kriisiä, jota sen vaikutus pahentaa entisestään. Se on kuitenkin juurtunut syvään EU:n ja sen suurimpien voimien sekä Yhdysvaltojen edistämään asioihin sekaantumisen, hyökkäysten ja miehitysten pitkään historiaan, jossa pyritään määräämään niiden taloudellisesta ja poliittisesta ylivallasta. Kosovon irrottautuminen ja EU:n asema siinä osoittavat tämän, ja kansallinen prosessi, jota kutsutaan uudistus- ja siirtymäprosessiksi, edustaa tämän imperialistisen järjestyksen nykytilaa koko alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. (EN) Euroopan unioni on myöntänyt asetuksella (EY) N:o 2007/2000 poikkeustoimenpiteenä lähes kaikille vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvista maista ja siihen osallistuvilta alueilta peräisin oleville tuotteille rajoittamattoman tullittoman pääsyn EU:n markkinoille. Näiden toimenpiteiden päätavoitteena on elvyttää Länsi-Balkanin maiden taloutta myöntämällä niille erityiskohtelu pääsyssä EU:n markkinoille. Lisäksi talouskehitys on edistänyt koko alueen poliittista vakautta. Tullietuudet myönnettiin 31. joulukuuta 2010 asti, ja niitä sovelletaan tällä hetkellä Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan ja Kosovoon.

Tullietuuksien lopettamisella voisi kuitenkin olla kielteisiä vaikutuksia Länsi-Balkanin maiden yleiseen taloudelliseen suorituskykyyn, mikä puolestaan vaikuttaisi negatiivisesti niiden kansallisiin uudistus- ja siirtymäprosesseihin. Lisäksi niiden talouden elpyminen voisi vaarantua vakavasti. Jotta kauppa ei häiriintyisi, on siis suotavaa jatkaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 soveltamista 31. joulukuuta 2015 saakka.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), kirjallinen. (IT) Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on auttaa Länsi-Balkanin valtioiden kaltaisia maita vakautusprosessissa EU:n etuuskohtelutoimenpitein. Päätöksen tekemiseksi asetuksen voimassaolon jatkamiseksi vuoteen 2015, ottaen erityisesti huomioon Bosnia ja Hertsegovinan sekä Serbian, vahvistan äänestäneeni puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Olen tyytyväinen tähän merkittävään asiakirjaan, sillä Euroopan unioni on myöntänyt asetuksella (EY) N:o 2007/2000 poikkeustoimenpiteenä lähes kaikille vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvista maista ja siihen osallistuvilta alueilta peräisin oleville tuotteille rajoittamattoman tullittoman pääsyn EU:n markkinoille. Näiden toimenpiteiden päätavoitteena on elvyttää Länsi-Balkanin maiden taloutta myöntämällä niille erityiskohtelu pääsyssä EU:n markkinoille. Talouskehityksellä on puolestaan tarkoitus edistää koko alueen poliittista vakautta. Kyseiset tullietuudet myönnettiin 31. joulukuuta 2010 päättyväksi ajanjaksoksi, ja niitä sovelletaan tällä hetkellä Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan ja Kosovoon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 määritelmän mukaisesti kaikkien asetuksen (EY) N:o 1215/2009 soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta. Albaniasta, Kroatian tasavallasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta tai Montenegrosta peräisin oleviin tuotteisiin sovelletaan edelleen asetuksen (EY) N:o 1215/2009 säännöksiä, kun niin ilmoitetaan, tai sellaisia samassa asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä, jotka ovat edullisempia kuin Euroopan unionin ja kyseisten maiden kahdenvälisten sopimusten puitteissa annetut kaupalliset myönnytykset. Tällä ehdotuksella muutetaan tiettyjä asetuksen (EY) N:o 1215/2009 näkökohtia siten, että sen voimassaoloaikaa jatketaan 21. joulukuuta 2015 saakka ja tehdään joitakin mukautuksia, jotka ovat seurausta Bosnia ja Hertsegovinan sekä Serbian kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten voimaantulosta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Kannatan voimakkaasti sitä, että muutetaan tiettyjä asetuksen (EY) N:o 1215/2009 näkökohtia siten, että sen voimassaoloaikaa jatketaan 21. joulukuuta 2015 saakka ja tehdään joitakin mukautuksia, jotka ovat seurausta Bosnia ja Hertsegovinan sekä Serbian kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten voimaantulosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Mietinnössä tuetaan Euroopan unionin Balkanin maihin kohdistamaa painostusta sen omien etujen vuoksi. Siinä jopa velvoitetaan parlamentti yhteistyössä neuvoston kanssa toteuttamaan "tarvittavat" toimenpiteet, jos näiden valtioiden hallitukset eivät osoita riittävää halukkuutta vapauttaa talouksiaan. Tämä on ylimielistä imperialismia! Siksi äänestän vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) EU on myöntänyt asetuksella (EY) N:o 2007/2000 poikkeustoimenpiteenä lähes kaikille vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvista maista ja siihen osallistuvilta alueilta peräisin oleville tuotteille rajoittamattoman tullittoman pääsyn EU:n markkinoille. Näiden toimenpiteiden päätavoitteena on elvyttää Länsi-Balkanin maiden taloutta myöntämällä niille erityiskohtelu pääsyssä EU:n markkinoille. Tämän seurauksena syntyvän talouskehityksen on määrä edistää koko alueen poliittista vakautta. Asetuksella myönnetyt etuudet päättyivät 31. joulukuuta 2010. Ottaen huomioon nyt kokemamme talous- ja rahoituskriisin on tarpeen jatkaa näitä edellytyksiä 31. joulukuuta 2015 saakka, jotta näiden erityisedellytysten päättyminen ei johtaisi alueen talouksien taantumaan, sillä levottomalla Balkanin alueella tarvitaan hyviä taloudellisia oloja vakauden ja rauhan säilyttämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. (EN) Hyväksyessään asetuksen (EY) N:o 2007/2000 EU myönsi poikkeustoimenpiteenä lähes kaikille vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvista maista ja siihen osallistuvilta alueilta peräisin oleville tuotteille rajoittamattoman tullittoman pääsyn EU:n markkinoille. Näiden toimenpiteiden päätavoitteena on elvyttää Länsi-Balkanin maiden taloutta myöntämällä niille erityiskohtelu pääsyssä EU:n markkinoille. Talouskehityksellä on puolestaan tarkoitus edistää koko alueen poliittista vakautta. Tullietuuksien ei pidä päättyä, koska sillä voisi olla kielteisiä vaikutuksia Länsi-Balkanin maiden yleiseen taloudelliseen suorituskykyyn, mikä puolestaan vaikuttaisi negatiivisesti niiden kansallisiin uudistus- ja siirtymäprosesseihin. Lisäksi niiden talouden elpyminen voisi vaarantua vakavasti. Olen siis samaa mieltä esittelijän kanssa, joka kannattaa voimakkaasti sitä, että muutetaan tiettyjä asetuksen (EY) N:o 1215/2009 näkökohtia siten, että sen voimassaoloaikaa jatketaan 21. joulukuuta 2015 saakka, ja äänestin ehdotuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Länsi-Balkanin maiden talouksien elvyttämiseksi niille on myönnetty erityiskohtelu pääsyssä EU:n markkinoille. Tätä sovelletaan lähes kaikkiin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvista maista ja siihen osallistuvilta alueilta peräisin oleviin tuotteisiin. Kyseiset tullietuudet myönnettiin 31. joulukuuta 2010 päättyväksi ajanjaksoksi, ja niitä sovelletaan tällä hetkellä Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan ja Kosovoon.

Albaniasta, Kroatiasta, Makedoniasta ja Montenegrosta peräisin oleviin tuotteisiin sovelletaan edelleen etuuksia. Jos nämä etuudet lakkaavat, se vaarantaisi valtioiden tulevan talouskasvun. En äänestänyt mietinnön puolesta, koska kuten on jo selitetty, tiettyjä uuden asetuksen kohtia ei esitetä riittävän selkeästi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Mietinnöllä pyritään jatkamaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 voimassaoloa. Asetuksella myönnetään poikkeustoimenpiteitä EU:n vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville maille ja alueille. EU on myöntänyt asetuksella poikkeustoimenpiteenä lähes kaikille vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvista maista ja siihen osallistuvilta alueilta peräisin oleville tuotteille rajoittamattoman tullittoman pääsyn EU:n markkinoille. Näiden toimenpiteiden päätavoitteena on elvyttää Länsi-Balkanin maiden taloutta myöntämällä niille erityiskohtelu pääsyssä EU:n markkinoille. Minusta olisi pitänyt toteuttaa tutkimus tällaisen poikkeuksellisen pääsyn vaikutuksista sisämarkkinoihin. Kyseiset tullietuudet myönnettiin 31. joulukuuta 2010 päättyväksi ajanjaksoksi. Tullietuuksien lopettaminen poistaisi edunsaajilta objektiivisen taloudellisen etuuden niiden kaupassa EU:n kanssa. Sillä voisi olla kielteisiä vaikutuksia Länsi-Balkanin maiden yleiseen taloudelliseen suorituskykyyn, mikä puolestaan vaikuttaisi negatiivisesti niiden kansallisiin uudistus- ja siirtymäprosesseihin ja voisi vaarantaa niiden talouksien elpymisen. Äänestin tämän ehdotuksen puolesta, jolla pyritään jatkamaan toimenpiteiden voimassaoloa 31. joulukuuta 2015 saakka.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) EU on myöntänyt asetuksella (EY) N:o 2007/2000 poikkeustoimenpiteenä lähes kaikille vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvista maista ja siihen osallistuvilta alueilta peräisin oleville tuotteille rajoittamattoman tullittoman pääsyn EU:n markkinoille. Näiden toimenpiteiden päätavoitteena on elvyttää Länsi-Balkanin maiden taloutta myöntämällä niille erityiskohtelu pääsyssä EU:n markkinoille. Tullietuudet, joita sovelletaan tällä hetkellä Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan ja Kosovoon, myönnettiin 31. joulukuuta 2010 asti, mutta niiden voimassaoloa olisi nyt jatkettava 21. joulukuuta 2015 saakka, jotta näiden valtioiden talouden elpymistä ei vaarannettaisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Vaikka lopullista äänestystä lykättiin, äänestimme useista tarkistuksista. Nämä "poikkeukselliset kaupan toimenpiteet", joita sovelletaan EU:n vakautus- ja assosiaatioprosessin yhteydessä kumppaneihin Länsi-Balkanilla, ovat todellakin tullietuuksia, joilla taataan kumppanivaltioille helpompi pääsy EU:n markkinoille. Niistä on ilmoitettava Maailman kauppajärjestölle. Ohjelma päättyi vuoden 2010 lopussa, ja nyt on kyse yksinkertaisesti sen jatkamisesta. Viivästyneen komitologiapäätöksen vuoksi se on nyt jumissa. Kansainvälisen kaupan valiokunta esitti tammikuun alussa 2011 neuvostolle ehdotuksen, että se varmistaisi menettelyn vauhdittamisen, mutta ehdotukseen ei vastattu. Parlamentin oli näin ollen odotettava komitologiaa koskevan Szájerin mietinnön hyväksymistä ennen kuin asia voi edetä. Epävirallisessa kolmikantatapaamisessa ratkaistiin asia, jotta se voitaisiin hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä. Viivästyminen on aiheuttanut ongelmia joissain edunsaajavaltioissa, erityisesti Kosovossa, ja tästä on virheellisesti syytetty parlamenttia.

 
  
  

Mietintö: Gunnar Hökmark (A7-0151/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestän tämän ehdotuksen puolesta, koska olen samaa mieltä sen perusperiaatteen kanssa. EU on todellakin maailman laajin talous. Sen enempää Yhdysvallat kuin Kiinakaan eivät ole sitä suurempia, toisin kuin useimmiten väitetään keskusteluissa siitä, kuka on tai kenestä tulee maailmantalouden ykkönen. Erona on se, että Yhdysvalloissa ja Kiinassa markkinat ovat suuremmat ja tarjoavat siten paremmat edellytykset kilpailulle, kilpailukyvylle, uusille palveluille ja innovaatioille. Yhtenäiset sisämarkkinat ovat olennaisen tärkeät, jotta Eurooppa voi nousta johtavaan asemaan maailmantaloudessa ja erityisesti palvelualoilla ja tietotaloudessa, mutta samaan aikaan digitaalistrategia ja digitaalitalous voivat toimia keihäänkärkenä sisämarkkinoiden toteuttamisessa kaikilla taloutemme aloilla. Tämä edellyttää kykyä ottaa johtajuus laajakaistan ja internetin käytössä. Euroopassa on avauduttava uusia palveluita ja mobiililiikenteen kasvua varten, koska se luo uusia mahdollisuuksia kulttuurille ja sisällöntuottajille, televisio- ja radioyhtiöille ja julkisille palveluille laajakaistan puitteissa ja samalla on turvattava televisio- ja radiolähetystoiminalle samat mahdollisuudet kuin niillä on nykyään.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ensimmäisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta laaditun päätöslauselman puolesta. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että yhtenäiset sisämarkkinat ovat olennaisen tärkeät, jotta Eurooppa voi nousta johtavaan asemaan maailmantaloudessa ja erityisesti palvelualoilla ja tietotaloudessa. Digitaalistrategia ja digitaalitalous voivat toimia keihäänkärkenä sisämarkkinoiden toteuttamisessa kaikilla taloutemme aloilla. Tämä edellyttää kykyä ottaa johtajuus laajakaistan ja internetin käytössä. Meidän on pyrittävä tekemään Euroopasta paras ja tehtävä se, mikä on parhaaksi Euroopalle: taajuuksia on vapautettava uusia palveluita ja mobiililiikenteen kasvua varten, on luotava perusta kulttuurille ja sisällöntuottajille, televisio- ja radioyhtiöille ja julkisille palveluille tarjottaville uusille mahdollisuuksille laajakaistan puitteissa. Ensimmäinen radiotaajuuspoliittinen ohjelma on tärkeä askel tämän rajallisen resurssin tarkoituksenmukaisen ja mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamisessa. EU:n on oltava tiennäyttäjä tässä muutosprosessissa ja luotava parhaat mahdollisuudet kilpailukykyiselle eurooppalaiselle tietotaloudelle, jonka tunnusomaisia piirteitä ovat elinvoimaisuus, muutos ja innovointi. Tämän edellytyksenä on mahdollisuus käyttää internetiä ja laajakaistasovelluksia mahdollisimman suurta nopeutta ja kapasiteettia hyödyntäen.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Digitaalistrategia ja digitaalitalous ovat yksi Eurooppa 2020 -strategian tärkeimmistä tavoitteista, joilla pyritään digitaalisen kuilun umpeen kuromiseen sekä lisäämään Euroopan teollisuuden tuottavuutta, koheesiota ja kilpailukykyä sekä parantamaan EU:n kuluttajien ja yritysten pääsyä yhtenäismarkkinoille. Eurooppa on nyt jäämässä jälkeen Yhdysvalloista ja Kiinasta, jotka ovat vapauttamassa ison osan taajuuksista, jotta uusia palveluita voidaan kehittää nopeasti ja jotta niiden kansalaiset voivat käyttää internetiä matkapuhelinverkoissa. EU:n on edistettävä taajuuksien tehokasta käyttöä, jotta voidaan tyydyttää radiotaajuuksien kasvava tarve, ja langattomia laajakaistavalmiuksia on lisättävä, jotta julkiselle ja kaupalliselle sektorille taataan paremmat toimintamahdollisuudet. Meidän on päästävä digitaalisesta kahtiajaosta siten, että vuoteen 2020 mennessä kaikilla EU:n kansalaisilla on saatavilla vähintään nopeudella 30 Mbit/s toimiva laajakaistaliittymä. Tulevan radiotaajuuspolitiikan on myös taattava asianmukainen, yksinkertainen ja syrjimätön lupajärjestelmä, jolla luodaan tasavertaiset toimintaedellytykset kaikkialla EU:ssa ja edistetään kilpailua.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä pyritään luomaan yrityksille ja yksittäisille kuluttajille mahdollisimman paljon mahdollisuuksia hyödyntää langattomia internet-, radio- ja televisiopalveluja vapauttamalla radiotaajuuksia. Tästä on Euroopan kansalaisille kahdenlaista hyötyä – nykyaikaisten viestintäkeinojen ja televiestintäverkkojen entistä helpommalla saatavuudella vähennetään edelleen olemassa olevaa EU:n kansalaisten jäämistä palvelujen ulkopuolelle erityisesti maaseudulla ja syrjäisillä alueilla ja sillä edistetään entistä aktiivisemmin EU:n taloutta, koska tällöin innovatiivisten palvelujen alan ja tietoyhteiskunnan kehittämisedellytykset olisivat vahvemmat. Euroopassa on asetettu tavoite, jonka mukaan on taattava, että vuoteen 2013 mennessä kaikilla EU:n kansalaisilla on mahdollisuus käyttää laajakaistaa, ja langaton teknologia on tähän sopivin keino, joka edellyttää vähiten investointeja.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), kirjallinen. (IT) Onnittelen jäsen Hökmark näin ajankohtaisen mietinnön laatimisesta radiotaajuuspoliittisesta ohjelmasta. Äänestin sen puolesta, sillä kannatan voimakkaasti kaikkia toimenpiteitä, joilla pyritään tukemaan ja toteuttamaan yhtenäiset sisämarkkinat. Euroopassa on omaksuttava edistyneitä järjestelmiä laajakaistan ja internetin käyttöön, jotka ovat kaikkien saatavilla ja ulottuvat myös maaseudulle ja syrjäisille alueille, kuten digitaalistrategiassa edellytetään. Samalla on tärkeää varmistaa yksityishenkilöiden, tuottajien, käyttäjien ja julkisten viranomaisten turvallisuus.

Lisäksi kuituoptiikan korkeat kustannukset ja käyttäjien lisääntyvä nopeita yhteyksiä koskeva kysyntä merkitsevät, että teknologisia puitteita on tarkistettava niin lainsäädännölliseltä kuin operatiiviselta kannalta. Tämän vuoksi on valmisteltava monivuotisia radiotaajuuksia koskevia lainsäädäntöohjelmia strategisen suunnittelun toteuttamiseksi ja kasvavaan laajakaistakysyntään vastaamiseksi, varsinkin kun virallisten arvioiden mukaan tietoliikenteen määrä kaksinkertaistuu vuosittain vuoteen 2013 asti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), kirjallinen. (CS) Digitaalistrategiassa asetettuja tavoitteita, joiden mukaan laajakaistan on oltava kaikkien Euroopan kansalaisten ulottuvilla vuoteen 2013 mennessä ja vuoteen 2020 mennessä kaikilla on oltava mahdollisuus hankkia siirtonopeudeltaan vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä (Euroopan talouksissa joka toisessa on oltava jopa 100 Mbit/s liittymä), on pidettävä vähimmäisvaatimuksina, ja taajuuspolitiikan kunnianhimoisilla tavoitteilla on myötävaikutettava siihen, että Euroopan laajakaistan kapasiteetit ja nopeudet ovat maailman suurimmat Tämä liittyy ajatukseen, jonka mukaan langaton laajakaista on välttämätön, jotta varmistetaan, että uudet ja innovatiiviset palvelut ovat kaikkien kansalaisten saatavilla. Kannatan täysin komission esittämää määräaikaa, jonka mukaan taajuusalue 800 MHz on oltava sähköisten viestintäpalveluiden käytettävissä 1. tammikuuta 2013 mennessä. Poikkeuksiin olisi suostuttava ainoastaan puhtaasti teknisistä syistä, mutta samalla on otettava huomioon turvallisuuteen ja maanpuolustukseen liittyvät erityistarpeet. Muut taajuuskaistat olisi vapautettava komission ehdotuksen mukaisesti 1. tammikuuta 2012 mennessä. Minusta meidän on ponnisteltava sen puolesta, että mobiilipalveluille jaetaan enemmän taajuuksia, ja vähimmäistavoitteeksi olisi asetettava 1 200 MHz. On vahvistettava asianmukaiset periaatteet, jotka mahdollistavat lisätaajuuksien vapauttamisen tulevaisuudessa. Minusta on asianmukaista tarkastella myös muita hankalia kysymyksiä, kuten ennen kaikkea taajuuksien vapauttamisen kustannuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), kirjallinen. (RO) Meidän on jaettava radiotaajuuksia EU:ssa entistä tehokkaammin varmistaaksemme, ettemme jää jälkeen muista teollisuusmaista edistymisessä kohti digitaalista yhteiskuntaa. Tässä mietinnössä esitetyt seikat ovat myös täysin johdonmukaisia EU:n digitaalistrategian kanssa. Niin kuluttajat kuin yritykset käyttävät yhä enemmän laajakaistainternetiä ja langatonta internetiä älypuhelinten tai kämmentietokoneiden kautta, ja tämä edellyttää nopeiden yhteyksien tarjoamista. Tämä edellyttää taajuuskaistan 800 MHz vapauttamista mahdollisimman pian mobiililaajakaistainternetin palveluille ja jopa lisää taajuuksia toiselta osakaistalta 790 MHz:n alapuolelta, jos osoittautuu, että toimenpide on tarpeen lisääntyneestä tietoliikenteestä selviytymiseksi. Ensimmäisessä radiotaajuuspoliittisessa ohjelmassa esitetyt toimenpiteet ovat tärkeitä digitaalisen kahtiajaon lieventämiseksi ja nopeiden, luotettavien televiestintäpalvelujen tarjoamiseksi maaseudulla ja syrjäisillä alueilla niiden piristämiseksi. Viimeisenä muttei vähäisimpänä näillä toimenpiteillä tuetaan innovointia ja uuden teknologian entistä laajempaa käyttöä, mikä on ehdoton edellytys Euroopan talouden kilpailukyvylle, kuten korostettiin myös sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin jäsen Hökmarkin mietintöluonnoksen puolesta, jossa tuetaan sitä, että taajuusalueen 800 MHz on oltava sähköisten viestintäpalveluiden käytettävissä 1. tammikuuta 2013 mennessä ja asetetaan hyvin kunnianhimoisia tavoitteita, kuten että mobiilipalveluille jaetaan vähintään 1 200 MHz vuoteen 2015 mennessä. Esittelijä korostaa myös taajuuksien käytön tehokkuutta, entistä suurempaa joustavuutta innovoinnin ja investointien edistämisessä sekä tarvetta parantaa tietoja taajuuksien nykyisestä ja tulevasta käytöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon Euroopan televiestintäalan ja tietotekniikan merkityksen markkinoidemme entistä suuremmalle tuottavuudelle ja kilpailukyvylle äänestän radiotaajuuspoliittisen ohjelman puolesta. Uskon, että ohjelmalla kyetään luomaan tarvittavat edellytykset menestyksekkäälle kilpailulle Kiinan ja Yhdysvaltojen uuden teknologian markkinoiden kanssa sekä Euroopan johtoaseman säilyttämiselle televiestintäalalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), kirjallinen.(FR) Äänestin tämän mietinnön puolesta, jonka avulla voidaan vastata lyhyellä aikavälillä jatkuvasti kasvavaan taajuuksia vaativan mobiili-internetin kysyntään erityisesti vapauttamalla koko 800 MHz taajuusalue, joka on vapautunut siirryttäessä digitaaliseen televisioon eri jäsenvaltioissa, sähköisille viestintäpalveluille. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä meidän on pyrittävä parantamaan koko radiotaajuuksien käyttöä tunnustamalla sen sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen arvo. Samalla edistämme innovatiivista teknologiaa (femtocell-tukiasemat, kognitiivinen teknologia) voidaksemme vastata taajuuksien käytön kysyntään laadukkaasti. Näin edistetään unionin itse itselleen asettamia tavoitteita, myös digitaalisen kahtiajaon lieventämistä, jotta varmistetaan, että kaikilla Euroopan kansalaisilla on saatavilla laajakaista vuoteen 2015 mennessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin tarkistuksen 20 toista osaa ja tarkistuksen 69 toista osaa vastaan, koska kulttuurivaliokunnan, jonka varajäsen olen, S&D-ryhmän jäsenet suosittelivat sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin tänään radiotaajuuksia koskevan mietinnön puolesta. Viime kädessä tällä luodaan alalle työpaikkoja, autetaan digitaalistrategian toteuttamisessa ja edistetään langattomia taajuuksia koskevien tavoitteiden saavuttamista vuoteen 2013 mennessä. Meillä on Romaniassa yksi Euroopan nopeimmista interneteistä. Tukemalla eurooppalaista laajakaistaa tällä lisätään kilpailukykyämme. On syytä panna merkille, että kansainvälisen televiestintäliiton mukaan taajuuksia on avattava ja mieluiten yhdenmukaistettava globaalilla tasolla.

Me kaikki käytämme radiotaajuuksia jokapäiväisessä elämässämme radion kuuntelemisessa, matkapuhelinten käytössä, lukitsemalla automme etäältä ja käyttämällä satelliittinavigointijärjestelmiä. Mietinnöllä pyritään koordinoimaan EU:n lähestymistapaa taajuuksien hallintaan kaikkialla unionissa. On tärkeää, että jäsenvaltiot edelleen sitoutuvat kahdenväliseen ja viestintään ja neuvotteluihin kolmansien maiden kanssa unionin taajuustavoitteiden saavuttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä esitetään toimenpiteitä, joilla edistetään sähköisen viestinnän saattamista kaikkien, erityisesti harvaanasutuille tai syrjäisille alueille kuten maaseutualueille tai saarille sijoittautuneiden kansalaisten ja yritysten, ulottuville.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Radiotaajuuksien saatavuus on olennaista sen varmistamiseksi, että kaikilla Euroopan kansalaisilla, niin maaseudulla kuin kaupungeissa. on saatavilla digitaaliteknologiaa ja laajakaista, ja tämän alan kokonaisliikevaihto on noin 200 miljardia euroa. Ottaen huomioon radiotaajuuksien arvon on siis tärkeää asettaa EU:n ensisijaiset tavoitteet niiden vapauttamiselle ja käytölle.

Digitaalistrategialla, digitaalisella taloudella ja tällä ensimmäisellä poliittisella ohjelmalla viideksi vuodeksi pyritään näin ollen piristämään talouttamme ja toteuttamaan sisämarkkinat kaikilta osin. Euroopan televiestintäalan on hyvin tärkeää saada takaisin globaali johtoasemansa ja saada aikaan pontta suuremmalle tuottavuudelle, koheesiolle, kilpailukyvylle ja pääsylle yhtenäismarkkinoille.

Haluan tämän vuoksi onnitella esittelijää nyt aikaansaadusta tuloksesta pyrittäessä löytämään kaikkien ryhmien kesken kompromissia kunnianhimoisen ja rohkaisevan mietinnön osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen.(PT) Mietinnössä on kyse ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ensimmäisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta. Koska EU on maailman laajin talous, sen on seurattava kaikkia nykyaikaistamista ja teknistä innovointia koskevia prosessejaan: muuten vaarana on, että Kiinan ja Etelä-Korean kaltaiset kasvavat taloudet syrjäyttävät sen. Viimeksi mainittu on esimerkki tästä kehityksestä, sillä sen liikenteen nopeus ja laajakaistan kattavuus nostavat sen johtoasemaan. Ottaen huomioon nopeuden ja tietoliikenteen määrän jatkuvan kasvun, kun sen odotetaan kaksinkertaistuvan vuosittain vuoteen 2014 asti, digitaalistrategiassa asetetut tavoitteet on katsottava vähimmäistavoitteiksi tai ne on arvioitava uudelleen, jos EU:n on määrä vallata johtoasema Etelä-Korealta. Koska internet on tärkein väline kansalaisten parempien edellytysten, kehityksen ja tiedon luomiseksi kulttuurin kannalta, erityisesti audiovisuaalisen sisällön lähettämisen avulla, olen tyytyväinen mietinnön hyväksymiseen ja toivon, että EU:lla on johtoasema radiotaajuuksien alalla sekä kehityksen ja innovoivien ohjelmistojen luomisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tunnustamme tarpeen suunnitella ja organisoida radiotaajuuksien käyttöä. Tämä on tehtävä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön pohjalta muistaen, että radiotaajuudet ovat julkisia hyödykkeitä, mikä on tärkeää suunniteltaessa ja parannettaessa lukuisia kansalaisille suunnattuja palveluita, myös julkisten palvelujen aloilla.

Emme hyväksy sitä, että radiotaajuuksien käyttöä suunnitellaan komission asettamien suuntaviivojen perusteella siten, että radiotaajuuksilla tuetaan "Eurooppa 2020 -strategiassa ja digitaalistrategiassa määritettyjä tavoitteita ja keskeisiä toimenpiteitä", emmekä hyväksy sitä, että tämä olisi "yksi sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin sisältyvästä 50 ensisijaisesta toimesta". Nämä ovat EU:n strategioita ja politiikkaa, jotka ovat osaltaan edistäneet nyt kokemamme kriisin syntymiseen, ja niissä pysyttäytyminen pahentaa tietenkin kriisiä.

Vaikka mietinnössä todetaan, että taajuudet ovat tärkeä julkinen resurssi keskeisille toimialoille ja palveluille, siinä viitoitetaan tietä kohti mahdollisuutta tehdä taajuusoikeuksilla kauppaa ja kehotetaan komissiota toteuttamaan toimenpiteitä "että jäsenvaltiot sallivat kaupankäynnin EU:ssa taajuuksien käyttöoikeuksilla". Toistan vielä, että emme hyväksy näitä suuntaviivoja ja tuomitsemme ne.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Olemme samaa mieltä tarpeesta suunnitella ja organisoida radiotaajuuksien käyttöä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön pohjalta, sillä on kyse julkisesta hyödykkeestä, joka on tärkeä palvelujen, erityisesti julkisten palvelujen parantamisessa.

Emme hyväksy sitä, että määrätään komission suuntaviivoista siten, että radiotaajuuksilla tuetaan "Eurooppa 2020 -strategiassa ja digitaalistrategiassa määritettyjä tavoitteita ja keskeisiä toimenpiteitä ja – – että tämä olisi yksi sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin sisältyvästä 50 ensisijaisesta toimesta". Katsomme, että nämä strategiat ovat kapitalismin nykyiseen järjestelmäkriisiin johtanutta politiikkaa.

Vaikka mietinnössä todetaan, että taajuudet ovat tärkeä julkinen resurssi keskeisille toimialoille ja palveluille, siinä viitoitetaan tietä kohti mahdollisuutta tehdä taajuusoikeuksilla kauppaa ja kehotetaan komissiota toteuttamaan toimenpiteitä "että jäsenvaltiot sallivat kaupankäynnin EU:ssa taajuuksien käyttöoikeuksilla". Emme vielä tiedä näistä ehdotuksista, emmekä ole tähän mennessä äänestäneet mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. (EN) Euroopan unioni muodostaa maailman laajimman talouden. Yhtenäiset sisämarkkinat ovat olennaisen tärkeät, jotta Eurooppa voi nousta johtavaan asemaan maailmantaloudessa ja erityisesti palvelualoilla ja tietotaloudessa. Digitaalistrategia ja digitaalitalous voivat toimia keihäänkärkenä sisämarkkinoiden toteuttamisessa kaikilla taloutemme aloilla. Tämä edellyttää kykyä ottaa johtajuus laajakaistan ja internetin käytössä. Se on keskeisen tärkeää myös, jos halutaan, että Euroopan televiestintäala nousee uudelleen johtavaan asemaan maailmanlaajuisesti, mutta olennaista on myös näyttää tietä tietotekniikan yleisessä kehityksessä sekä uusien palveluiden ja sovellusten synnyttämisessä. Se on vieläpä tärkeämpää, jotta voidaan vauhdittaa tuottavuuden parantamista ja yhteenkuuluvuuden ja kilpailukyvyn lisäämistä ja helpottaa Euroopan koko teollisuuden pääsyä sisämarkkinoille.

Meidän on pyrittävä tekemään Euroopasta paras ja tehtävä, mikä on parhaaksi Euroopalle: taajuuksia on vapautettava uusia palveluita ja mobiililiikenteen kasvua varten, on luotava perusta kulttuurille ja sisällöntuottajille, televisio- ja radioyhtiöille ja julkisille palveluille tarjottaville uusille mahdollisuuksille laajakaistan puitteissa ja samalla on turvattava televisio- ja radiolähetystoiminnalle samat mahdollisuudet kuin niillä on nykyään.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin mietinnön puolesta, koska on omaksuttava taajuuksien hallintaa, jakamista ja käyttöä koskeva uudenlainen taloudellinen ja sosiaalinen lähestymistapa. On keskityttävä erityisesti kehittämään sääntelyä, jolla varmistetaan taajuuksien käytön suurempi tehokkuus, parempi taajuuksien suunnittelu ja suoja kilpailun vastaiselta toiminnalta ja taajuuksien käyttöön liittyviltä epäsosiaalisilta toimenpiteiltä. Kuten sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa korostetaan, radiotaajuusohjelman perustaminen on keskeistä digitaalisen yhteiskunnan vahvistamiseksi ja teknologian kehittämiseksi.

Katson, että komission olisi sovellettava kokonaisvaltaista lähestymistapaa taajuuksien hallinnan asianmukaiseen koordinointiin kaikkialla EU:ssa ottaen huomioon sen, että tämä julkinen hyödyke on rajallinen resurssi ja sillä on ratkaiseva merkitys kuluttajien, kansalaisten ja yritysten tukemisessa yhtenäismarkkinoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE). (DE) Nykyaikainen yhteiskunta ja radiotaajuuksien rajallisuus tekevät strategisesta suunnittelusta ja taajuuksien käytön yhdenmukaistamisesta olennaisen tärkeitä. Tämä koskee tietenkin mobiiliviestintää ja langatonta laajakaistaviestintää, radio- ja televisiolähetyksiä sekä radioviestintää konserteissa tai teattereissa. Radiotaajuuksien lisäksi tämä koskettaa kulttuurista monimuotoisuutta ja siihen liittyy myös sen huomioiminen, mitkä tekniset vaihtoehdot ovat käytettävissä ja edullisia. Kohtuulliset kustannukset ovat huolenaihe esimerkiksi kulttuurijärjestöissä, joilla ei ole paljon rahaa eikä aina varaa ostaa uusia laitteita. Täydellistä laajakaistakattavuutta vuoteen 2013 mennessä ja nopeiden internetyhteyksien yleistä saatavuutta vuoteen 2020 mennessä koskevat tavoitteet ovat arvokkaita, mutteivät kenties täysin realistisia. Ehdotuksessa ei myöskään tarkastella raja-alueiden erityisiä ongelmia, jotka edellyttäisivät enemmän koordinointia.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Gualtieri (S&D), kirjallinen. (IT) Hyväksyessään Hökmarkin mietinnön parlamentti valitsee innovoinnin. Laajakaista- ja matkapuhelinala on eurooppalaisille hyvin tärkeä ja lisäksi se mahdollistaa uudet näkymät tutkimuksessa ja kehittämisessä, aloilla, joilla Euroopan unioni voi ja sen kuuluukin pyrkiä johtoasemaan.

Tämän osalta on tärkeää varmistaa, että ensimmäinen eurooppalainen radiotaajuuspoliittinen ohjelma on yhdenmukainen Eurooppa 2020 -strategiassa ja digitaalistrategiassa jo esitettyjen tavoitteiden kanssa ja yksi sisämarkkinoiden toimenpidepaketin ensisijaisista toimista.

EU:n on pyrittävä pääsemään eroon digitaalisesta kahtiajaosta, josta seuraa valtavia eroavuuksia Euroopassa – erityisesti kaupunkien ja maaseudun välillä – jotta taataan, että palvelut ovat yhtälailla kaikkien kansalaisten saatavilla, erityisesti ne, joihin liittyy uutta teknologiaa. Kannatan tämän vuoksi ehdotettuja kunnianhimoisia tavoitteita, laajakaistakattavuutta kaikkialle Eurooppaan vuoteen 2020 mennessä, korostaen erityisesti langattomia verkkoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Olen tyytyväinen tähän asiakirjaan, koska Euroopassa on vapautettava enemmän taajuuksia langatonta laajakaistaa varten. Tämä on mahdollista toteuttaa, ja se on toteutettava, nykyiseen lähetystoimintaan puuttumatta ja turvaamalla televisio- ja radioyhtiöiden nykyisin nauttimat mahdollisuudet, tarvittaessa korvaamalla niille mahdollisesti aiheutuvat siirtokustannukset. Lähetystoiminnan ja kulttuurin on edelleen oltava luonnollinen osa langattomien palveluiden kehitystä. Eurooppa on nyt jäämässä jälkeen, kun taas Yhdysvallat ja Kiina ovat vapauttamassa ison osan taajuuksista, jotta uusia palveluita voidaan kehittää nopeasti ja jotta niiden kansalaiset voivat käyttää internetiä matkapuhelinverkoissa. Meidän on pyrittävä tekemään se, mikä on parhaaksi Euroopalle: taajuuksia on vapautettava uusia palveluita ja mobiililiikenteen kasvua varten, on avattava kulttuurille ja sisällöntuottajille, televisio- ja radioyhtiöille ja julkisille palveluille tarjottaville uusia mahdollisuuksia laajakaistan puitteissa ja samalla on turvattava televisio- ja radiolähetystoiminnalle samat mahdollisuudet kuin niillä on nykyään. Langaton laajakaista on välttämätön, jotta varmistetaan, että uudet ja innovatiiviset palvelut ovat kaikkien kansalaisten saatavilla. Tuntuu ilmeiseltä, että tätä tavoitetta ei voida saavuttaa käyttämällä valokuituyhteyksiä, jonka asentaminen edellyttää huomattavia investointeja, vaan turvautumalla erilaisten saatavilla olevien langattomien teknologioiden yhdistelmään (maanpäällinen radio, kaapeli, valokuitu tai satelliitti), joka mahdollistaa laajakaistan kattavuuden laajentamisen koko unionin alueelle, myös maaseutualueille ja syrjäseuduille, sekä sen, että markkinat voivat valita tehokkaimman teknologian operaattoreille ja kansalaisille aiheutuvien kustannusten kannalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), kirjallinen. (FI) Teleliikenneyhteydet ovat tänä päivänä yhtä tärkeitä kuin tavalliset liikenneyhteydet. Sekä kansalaisille, että yrityksille. Niin maaseudulla, kuin kaupungeissa. Langaton internet on vaatimuksena nopeiden laajakaistayhteyksien saamiselle kaikille eurooppalaisille. Tämä edellyttää erikseen osoitettuja radiotaajuuksia häiriöttömien yhteyksien takaamiseksi. On hyvä, että uusia radiotaajuuksia vapautuu käyttöön, kun jäsenvaltiot siirtyvät analogisesta digitaaliseen televisioon. Ne pitää käyttää nyt hyödyksi.

Eurooppa tarvitsee laajimman laajakaistakapasiteetin ja suurimmat nopeudet pärjätäkseen nousevia talousmahteja, kuten Kiinaa ja Intiaa, vastaan modernissa taloudessa. Tehdään töitä sen eteen, että seuraavan sukupolven Googlet ja Facebookit syntyvät Euroopassa!

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), kirjallinen. (LV) Kannatin mietintöä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ensimmäisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta. Katson, että yhteinen radiotaajuuspolitiikka tarjoaa Euroopan unionin jäsenvaltioille uusia mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian teollisuutta. Yrittäjät puolestaan saavat mahdollisuuden tarjota uusia laadukkaita palveluja, mikä piristää yhteisen eurooppalaisen talouden kehitystä. Tehdessämme muutoksia radiotaajuuspolitiikkaan meidän on kuitenkin myös muistettava kansainväliset sopimukset eri taajuuksien vapauttamisesta kansainvälisellä tasolla.

Euroopan unionin itäisten naapurivaltioiden naapurivaltioilla tulee olemaan vaikeuksia avata taajuuksia, jos naapurivaltiot eivät toimi samoin. Tämä tilanne on pidettävä mielessä, ja meidän on ennakoitava, että taajuuksien vapauttaminen tulee mahdolliseksi vain, kun Venäjän ja Valko-Venäjän kaltaiset valtiot tekevät samoin. Jäsenvaltioita ei pidä asettaa etulinjaan unionin kunnianhimoisissa tavoitteissa ottamatta huomioon paikallista todellisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. (FI) Arvoisa puhemies, vastasin sisämarkkinavaliokunnassa radiotaajuusohjelmaa koskevasta lausunnosta ja olen erittäin tyytyväinen nyt äänestettyyn tekstiin. Olen vahvasti peräänkuuluttanut eteenpäin katsovaa ja kunnianhimoista taajuuspolitiikkaa, joka edesauttaa uusia innovaatioita ja globaalia kilpailukykyä. Tämä on olennaista kun etsimme Euroopalle uusia väyliä talouskasvuun.

Langattomat nettipalvelut, ja nimenomaisesti mobiilisektori, tarvitsevat kipeästi uusia taajuuksia, sillä älypuhelinten ja muiden vastaavien langatonta verkkoa hyödyntävien laitteiden myynti ja käyttö ovat kasvaneet rajusti viime vuosina. Taajuuksien puute ei saa olla innovaation jarru kun kehitämme uutta teknologiaa ja palveluita. Radiotaajuudet ovat niukka luonnonvara ja julkinen hyödyke, jonka osalta meidän pitää pyrkiä myös nykyistä huomattavasti tehokkaampaan käyttöön. Radiotaajuusohjelman päätavoitteita ovat laajakaistaliittymien saatavuus koko EU:n alueella vuoteen 2013 mennessä sekä nopeat nettiyhteydet vuoteen 2020 mennessä.

Langattomille nettipalveluille jaettavan "digitaaliylijäämän" (eli 800 MHz alueen) lisäksi meidän on katsottava tulevaisuuteen ja kartoitettava seuraavien potentiaalisten taajuusalueiden kuten 700 MHz alueen mahdollisuuksia. Paras kapasiteetti ja suurin nopeus tarjoaisivat parhaan pohjan kilpailulle ja innovaatioille. Aasiassa ja USA:ssa kasvava tarve on jo otettu huomioon; on siis erityisen tärkeää, että EU:ssa ymmärrämme asettaa tarpeeksi kunnianhimoiset tavoitteet pitääksemme kiinni kilpailukyvystä tällä sektorilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), kirjallinen. (FR) Yhdellä strategian tärkeimmällä toimintalinjalla pyritään takaamaan internetin saatavuus koko EU:n alueella vuoteen 2013 mennessä ja siirtonopeudeltaan vähintään 30 Mbit/s laajakaistakattavuus vuoteen 2020 mennessä. Monet suhteellisen eristyneet maaseutu- ja saarialueet ovat riippuvaisia langattomista yhteyksistä ja matkapuhelinverkon internetistä päästäkseen nopeille laajakaistoille. Jotta he saisivat käyttöönsä katkeamattomat yhteydet, he tarvitsevat kokonaan heille osoitettuja radiotaajuuksia. Taajuuksien jakaminen kuuluu kansalliseen toimivaltaan, mutta säännökset radiotaajuuksien jakamisesta käyttäjien ja operaattoreiden kesken ovat Euroopan unionin valvonnassa. Nopeiden yhteyksien saaminen kaikkien ulottuville riippuu pitkälti tästä taajuuksien jakamisesta. Äänestin radiotaajuuspolitiikkaa koskevan mietinnön puolesta, koska siinä luodaan perusta matkapuhelinverkossa käytettävän internetin yleiselle kattavuudelle. 800 MHz taajuusalue tulee 1. tammikuuta 2013 alkaen matkapuhelinverkossa käytettävän internetin käyttöön, ja tämä tarjoaa langattomille käyttäjille korkealaatuiset palvelut ja pienentää näin digitaalista kahtiajakoa. Hanke jatkuu vielä pidemmälle, kun tarjotaan uusi taajuusalue välillä 1,5–2,3 GHz vuoteen 2015 mennessä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Radiotaajuudet palvelevat kansalaisten etua hyvin monilla aloilla jäsenvaltioissa. Tässä yhteydessä on otettava asianmukaisesti huomioon suuri määrä kansallisia ja alueellisia erityispiirteitä. On kyseenalaista, onnistuuko EU sovittamaan yhteen nämä kansalaisten etua koskevat näkökohdat sekä erityispiirteet yhtä hyvin ja tehokkaasti kuin sen jäsenvaltiot. Tästä syystä (ja ottaen huomioon puitedirektiivin 9 artiklan 1 kohdassa esitetyn toimivallan jakautumisen) vastustan kaiken kattavan taajuuksien suunnittelua ja hallintoa koskevan järjestelmän perustamista EU:n tasolle.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Näinä aikoina, kun uudella teknologialla on yhä suurempi merkitys, on tärkeää, että kaikilla Euroopan kansalaisilla on samat edellytykset digitaaliteknologian ja laajakaistan saatavuudessa riippumatta siitä, asuvatko maaseudulla tai kaupungissa. Digitaalistrategia, digitaalinen talous ja tämä juuri hyväksytty ensimmäinen poliittinen ohjelma viideksi vuodeksi ovat siis ratkaisevan tärkeitä sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Tavoitteena on, että Euroopan televiestintäala saa takaisin globaalin johtoasemansa ja tehostaa tuottavuutta, koheesiota, kilpailukykyä ja pääsyä yhtenäismarkkinoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), kirjallinen. (FR) Euroopan unioni muodostaa maailman laajimman talouden ja kuitenkin se on jäänyt jälkeen muista digitaalistrategian ja digitaalisen talouden kansainvälisistä toimijoista. EU:n on tehtävä aloitteita laajakaistan ja internetin käytöstä tullakseen tämän alan johtajaksi maailmassa. Langaton laajakaista on välttämätön, jotta varmistetaan, että uudet ja innovatiiviset palvelut ovat kaikkien kansalaisten saatavilla. Meidän on päästävä digitaalisesta kahtiajaosta ja varmistettava, että kaikilla Euroopan kansalaisilla on saatavilla nopea laajakaista vuoteen 2020 mennessä. Langattoman laajakaistan lisäksi muun muassa älypuhelimet, taulutietokoneet ja avainkortit ovat yhä merkittävämmässä asemassa palvelujen tarjonnassa ja muiden alojen, kuten terveydenhuollon, kulttuurin ja julkishallinnon, innovoinnissa. Meidän on myös varmistettava, että uusi teknologia ja kuluttajille tarkoitetut laitteet ovat kaikkien saatavilla. Mitä tulee radiotaajuuksiin, politiikallamme on oltava realistiset mutta kunnianhimoiset tavoitteet, jotta eurooppalaiset yritykset voivat kilpailla maailmanmarkkinoilla entistä vakaammalla pohjalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. (EN) Esittelijä Gunnar Hökmark katsoo, että on keskeisen tärkeää pitää kiinni komission esittämistä määräajoista (esimerkiksi taajuusalue 800 MHz on oltava sähköisten viestintäpalveluiden käytettävissä 1. tammikuuta 2013 mennessä). Poikkeuksiin olisi suostuttava ainoastaan puhtaasti teknisistä syistä, mutta samalla on otettava huomioon turvallisuuteen ja maanpuolustukseen liittyvät erityistarpeet. Taajuuskaistat, jotka komissio jo on osoittanut, olisi vapautettava komission ehdotuksen mukaisesti 1. tammikuuta 2012 mennessä. Unionin on ponnisteltava sen puolesta, että mobiilipalveluille jaetaan enemmän taajuuksia, ja vähimmäistavoitteeksi olisi asetettava 1 200 MHz. On vahvistettava asianmukaiset periaatteet, jotka mahdollistavat lisätaajuuksien vapauttamisen tulevaisuudessa. Tuen esittelijää ja äänestin tämän vuoksi mietinnön.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), kirjallinen. (EL) Talouden elpyminen perustuu muun muassa uuden teknologian käyttöön ja digitaaliseen talouteen. Vaikka EU on asettanut vertauskuvallisessa aloitteessaan nimeltä digitaalistrategia kunnianhimoisia tavoitteita, kuten laajakaistakattavuus kaikille EU:n kansalaisille vuoteen 2013 mennessä ja vähintään 30 Mbit/s siirtonopeus vuoteen 2010 mennessä, se on edelleen kilpailukyvyn osalta jäljessä Yhdysvalloista ja Japanista. Tämän vuoksi radiotaajuuksien laaja vapauttaminen uusien palveluiden ja nopean internetin kehittämiseksi langattomin yhteyksin, jotka tarjoavat ihmisille suuren kapasiteetin, on ensimmäinen käytännön askel. On kyse teknisestä mutta tarpeellisesta parametrista, kun pyrimme luomaan selkeän suuntauksen kohti tuottavuuden parantamista ja yhteenkuuluvuuden ja kilpailukyvyn lisäämistä ja helpottamaan Euroopan koko teollisuuden pääsyä sisämarkkinoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Mietinnössä on kyse ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ensimmäisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta. Ohjelma on tärkeä askel tämän rajallisen resurssin tarkoituksenmukaisen ja mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamisessa. Taajuuspolitiikka on Euroopan digitaalistrategian ytimessä ja sen merkitys on keskeinen Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen, älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävien poliittisten tavoitteiden täytäntöönpanon kannalta. Ohjelmalla ei pyritä pelkästään luomaan kilpailukykyistä ja elinvoimaisia eurooppalaisia toimijoita langattomien laajakaistapalvelujen ja -laitteiden alalla, vaan sen tarkoituksena on myös luoda ympäristö, jossa Euroopan laajuiset palvelut voivat kukoistaa. Mobiililaajakaistan merkitys palveluiden tuottamisessa ja innovoimisessa terveydenhoidon, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon kaltaisilla aloilla kasvaa jatkuvasti. Taajuuksien yhdenmukaistaminen alentaa matkaviestinverkkojen käyttöönoton kustannuksia sekä kuluttajille tarkoitettujen mobiilipäätelaitteiden hintoja sekä lisää kilpailua ja kuluttajien valinnanvaraa. Se vähentää myös haitallisia rajatylittäviä häiriöitä. Äänestin radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisen puolesta kaikista näistä syistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Tietoon perustuvan talouden yhteydessä viestintäverkoilla voidaan vauhdittaa sisämarkkinoiden kehitystä. Tämän vuoksi koko EU:n, myös syrjäisimmät alueet, kattava laajakaista on selkeä panostus siihen, että EU:sta luodaan yhtenäinen tiedonjakamisalue, millä edistetään sen pyrkimystä tulla huipputason digitaaliseksi taloudeksi. Äänestin siksi mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (FR) Meille kerrottiin – ja aivan perustellusti – että radiotaajuudet ovat niukka luonnonvara. Haluan korostaa, että ne ovat myös yhteinen luonnonvara, toisin sanoen, ettei kukaan voi vaatia niiden yksinomistusta tai yksinoikeutta niihin. Kun kyseessä on niukka ja yhteinen luonnonvara, meidän on ymmärrettävä kuinka sitä nyt käytetään. Meidän on toisin sanoen toteutettava kaikkien radiotaajuuksien sidosryhmien perusteellinen selvitys, ja tämä koskee myös turvallisuusalaa ja asevoimia.

Tapa, jolla radiotaajuuksia nyt käytetään, ei ole todellakaan optimaalinen. Meidän on rohkaistava sellaisen teknologian käyttöä, jonka ansiosta eri palvelut voivat jakaa taajuuksia. Emme saa myöskään unohtaa, että kaikki käyttö ei välttämättä ole luonteeltaan kaupallista eikä näin ollen välttämättä tuottoisaa – ja ajattelen nyt radiotaajuuksien käyttöä esimerkiksi kulttuuripalveluissa tai julkisissa palveluissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen. (LT) Asia on hyvin oleellinen Liettuan kannalta. Meillä on kaikkein tihein julkisten internetyhteyksien verkko. Kotimaassani on 3,2 miljoonaa asukasta, joista 2,1 miljoonaa käyttää internetiä. Meillä on myös yksi maailman korkeimmista matkapuhelinten levinneisyysasteesta. Nämä ovat epäilemättä myönteistä kehitystä. Yhteys Eurooppaan voisi mahdollisesti taivuttaa kansainväliset yritykset perustamaan liikkeitä ja investoimaan Liettuaan. Muita mahdollisia hyötyjä ovat lääketieteelliset etädiagnoosit, älykkäät energiaverkot ja suurempi paikallisen tason poliittinen vastuu. Meidän ei kuitenkaan pidä innostua liikaa, vaan on asetettava oikeat ensisijaiset tavoitteet. Tämän mietinnön perusteella radiotaajuuspoliittisen ohjelman päätavoitteena on, että laajakaistan on oltava kaikkien Euroopan kansalaisten ulottuvilla vuoteen 2013 mennessä ja vuoteen 2020 mennessä kaikilla on oltava mahdollisuus hankkia nopea laajakaistaliittymä. Mutta entäpä ne miljoona eurooppalaista, joita uhkaa köyhyys? Liettualaisista 20 prosenttia elää köyhyydessä. Tämä on kansakunnallemme liian suuri määrä. Kotimaassani ja kaikkialla Euroopassa on perheitä, jotka taistelevat voidakseen ruokkia ja kouluttaa lapsensa, eivätkä he edes ajattele tietokoneen hankkimista, saati sitten laajakaistaa. EU:n radiotaajuuksien edistämisen ei pidä jättää Euroopan köyhimpien ihmisten tarpeita varjoonsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), kirjallinen. (EN) Kannatin komission radiotaajuuspoliittista ohjelmaa, koska kaston, että kaikilla EU:n kansalaisilla on oltava saatavillaan nopea laajakaistayhteys vuoteen 2020 mennessä. Radiotaajuuspoliittisella ohjelmalla varmistetaan digitaalisen kahtiajaon pienentäminen, kun otetaan käyttöön toimenpiteitä entistä nopeampien yhteyksien saattamiseksi kaikkien kansalaisten ja yritysten saataville. Tästä on hyötyä erityisesti maaseudulla tai EU:n syrjäisillä alueilla asuville, joilla ei nyt ole juurikaan internetyhteyksiä. Parannettu verkko edistää osaltaan myös Euroopan digitaalisen talouden kilpailukykyä, kun pyritään luomaan innovatiivinen ja luova ympäristö, joka voi ruokkia digitaaliteknologian tulevaa edistymistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), kirjallinen. (SK) Lähetystaajuudet ovat kansallisomaisuutta. EU:n lainsäädännössä on siis kunnioitettava jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta tarkasteltaessa Euroopan yhteisiä etuja näiden taajuuksien käytössä. Toisaalta Slovakian edut ovat yhdenmukaiset toisten jäsenvaltioiden kanssa. Sekä kansalaiset että yritykset hyötyvät vapautettujen taajuuksien käytöstä korkealaatuiseen ja nopeaan tiedonsiirtoon. EU:n laajuinen koordinointi on tärkeää, sillä internetiä koskeva teknologia ei tunne rajoja, ja sen edut lisääntyvät käyttäjien lisääntymisen myötä. Tällä ehdotuksella pyrittiin aloittamaan vapautuneita taajuuksia koskevan asian ratkaiseminen mahdollisimman pian, jotta Eurooppa hyötyisi muihin suuriin talouksiin nähden. Tällä luodaan uusia työpaikkoja ja uusia palveluja ja houkutellaan Eurooppaan uusia investointeja.

 
  
  

Mietintö: Carlo Casini (A7-0173/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin mietinnön puolesta. Euroopan parlamentin valta on Lissabonin sopimuksen ratifioinnin johdosta vahvistunut. Parlamentti toimii toisena lainsäätäjänä lähes kaikilla aloilla tavallisen mukaisesti. Tämä lisää edunvalvojien kiinnostusta sen työhön. Euroopan parlamentti ja komissio ovat perussopimusten kehityksen perusteella ja avoimuuden edistämistä koskevien sitoumustensa mukaisesti sopineet, että ne perustavat Euroopan unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvien organisaatioiden ja henkilöiden rekisteröintiä ja seurantaa varten yhteisen rekisterin, ja ylläpitävät sitä. Mainitut muutokset edellyttävät Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamista tämän mukaisesti, ja tämä toteutetaan tässä mietinnössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjallinen.(FR) Viime viikkoina on käyty runsaasti keskustelua lobbaajien roolista Euroopan parlamentissa. Aina siitä lähtien, kun neljää Euroopan parlamentin jäsentä syytettiin siitä, että he olivat ottaneet vastaan rahaa "vääriltä" lobbaajilta vastapalveluksena tarkistusten jättämisestä, parlamentti on pyrkinyt selventämään ja uudistamaan sääntöjä, joilla säännellään lobbaajien toimintaa parlamentissa. Eräänlainen pysyvä epäily on ympäröinyt pitkään parlamentin jäsenten suhteita edunvalvojien kanssa, minkä vuoksi lobbaajia koskeva ensimmäinen rekisteri perustettiin vuonna 1996. Nyt tätä rekisteriä, johon lobbaajien on rekisteröitävä itsensä, uudistetaan. "Vapaaehtoinen" rekisteröintiprosessi on nyt itse asiassa pakollista, koska vain rekisteröidyille lobbaajille myönnetään kulkulupa parlamentin tiloihin. Suhtaudun myönteisesti myös "lainsäädännöllisen jalanjäljen" käyttöönottoon. Ehdotus sellaisten henkilöiden nimien julkaisemisesta, joita jäsenet ovat tavanneet mietintöjä laatiessaan, on mielestäni normaali avoimuuteen tähtäävä toimenpide. On kuitenkin valitettavaa, että toisin kuin komissio, neuvosto ei ole liittynyt tähän aloitteeseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska Euroopan parlamentin työjärjestystä on muutettava Euroopan parlamentin ja komission yhteisen avoimuusrekisterin käyttöönoton seurauksena. Haluan korostaa, että Euroopan parlamentin valta on Lissabonin sopimuksen ratifioinnin johdosta vahvistunut. Parlamentti toimii toisena lainsäätäjänä lähes kaikilla aloilla tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Tämä lisää edunvalvojien kiinnostusta sen työhön. Edunvalvojilla on keskeinen tehtävä demokraattisen järjestelmän pohjana olevassa avoimessa ja monipuolisessa vuoropuhelussa. He ovat myös tärkeä tietolähde parlamentin jäsenille näiden hoitaessa edustajantointaan. Euroopan parlamentti ja komissio ovat perussopimusten kehityksen perusteella ja avoimuuden edistämistä koskevien sitoumustensa mukaisesti sopineet, että ne perustavat Euroopan unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvien organisaatioiden ja henkilöiden rekisteröintiä ja seurantaa varten yhteisen rekisterin, ja ylläpitävät sitä. Rekisterissä kunnioitetaan erityisesti Euroopan parlamentin jäsenten oikeuksia harjoittaa edustajantointaan rajoituksitta, eikä se estä heidän äänestäjiensä pääsyä parlamentin tiloihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin mietinnön puolesta, koska pidän tervetulleina kaikkia toimia, joilla pyritään edistämään ja lisäämään avoimuutta parlamentin työskentelyssä. Euroopan parlamentin valta on Lissabonin sopimuksen ratifioinnin johdosta vahvistunut, ja parlamentti toimii toisena lainsäätäjänä lähes kaikilla aloilla tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Tämä lisää edunvalvojien kiinnostusta sen työhön. He ovat myös tärkeä tietolähde parlamentin jäsenille näiden hoitaessa edustajantointaan. Sen vuoksi suhtaudun myötämielisesti esitykseen yhteisen rekisterin perustamisesta ja ylläpitämisestä, jotta Euroopan unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvia organisaatioita ja henkilöitä voidaan valvoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), kirjallinen. (CS) Työjärjestykseen esitetyllä muutoksella vastataan viime kuukausina paljastuneeseen korruptiotapaukseen, jossa kolme Euroopan parlamentin jäsentä otti vastaan korruptioehdotuksen tutkivilta journalisteilta. On mahdotonta hyväksyä, että Euroopan parlamentin jäseniä ei valvota julkisesti sellaisten etujen yhteydessä, joita he ajavat tehtäväänsä hoitaessaan. Emme myöskään hyväksy heihin kohdistettavaa painostusta emmekä niitä, jotka heitä painostavat. Näin ollen suhtaudun hyvin myönteisesti lobbaajia ja edunvalvontajärjestöjä koskevan yhteisen rekisterin perustamiseen. Euroopan komissio on jo ottanut käyttöön tällaisen rekisterin, ja näin ollen Euroopan parlamentti vain laajentaa sen soveltamista koskemaan myös Euroopan parlamentin jäseniä, virkamiehiä ja muuta Euroopan parlamentin henkilökuntaa. Rekisteri sisältää tietoja näiden henkilöiden ja lobbaajien välisistä yhteyksistä, ja ne julkaistaan kaikkien saataville. Vastaavanlainen järjestelmä on jo käytössä Yhdysvaltain kongressissa, ja kokemus osoittaa sen olevan järkevä korruptionvastainen väline. Olen vahvasti sitä mieltä, että rekisterin käyttöönoton laajentaminen toimii innoituksen lähteenä myös Tšekin tasavallalle. Rekisterin käyttöönotto Tšekin tasavallassa kehittäisi merkittävästi maan politiikkaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), kirjallinen. – (RO) Yhteisen avoimuusrekisterin perustaminen on ilman muuta tärkeä edistysaskel, jota Euroopan kansalaiset ovat kovasti odottaneet. Riippumatta siitä, ovatko EU:n toimielimet valittuja vai eivät, ne tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Demokraattisessa järjestelmässä, johon EU pyrkii, on täysin luonnollista, että päätöksentekoprosessiin liittyy korkeatasoinen avoimuus.

Tämä yhteinen avoimuusrekisteri helpottaa myös lobbaajia koskevia asioita ja lisäksi se tarjoaa yhden ainoan rekisteröintivälineen kahden sijaan, mikä on nykyinen tilanne. Toisaalta rekisteri ei kieltämättä ole tarkoituksenmukainen väline korruptioon liittyvän ongelman ratkaisemisessa. En kuitenkaan ole sitä mieltä, että rekisterin ensisijainen tavoite on yksinomaan korruption torjunta, koska korruptiotapauksia on kuitenkin ollut hyvin vähän ja harvoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue äänesti tyhjää tästä esityksestä, mutta ei siksi, ettemme halua avoimuutta, vaan siksi, että ehdotukset ovat epätarkoituksenmukaisia, ja esityksen puolesta äänestäminen olisi merkinnyt epätarkoituksenmukaisten määräysten tukemista.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Tuen tätä päätöstä, koska sillä lisätään huomattavasti avoimuutta hyväksymällä Euroopan parlamentin ja komission välinen sopimus yhteisen avoimuusrekisterin perustamisesta. Edustuksellisessa demokratiassa on tärkeää, että unioni kykenee perustamaan ja ylläpitämään vilpitöntä, avointa ja säännöllistä keskustelua kansalaisten, heidän edustajajärjestöjensä ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Kun Euroopan parlamentin valta on vahvistunut Lissabonin sopimuksen myötä, avoimuuden nimissä on tullut keskeisen tärkeäksi perustaa Euroopan parlamentin ja komission välinen yhteinen rekisteri toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvien organisaatioiden ja henkilöiden rekisteröintiä ja seurantaa varten. Näin ollen on tärkeää muuttaa Euroopan parlamentin työjärjestystä parlamentin jäseniin, Euroopan unionin toimielimiin ja henkilökuntaan yhteydessä olevia lobbaajia koskevan pakollisen rekisterin perustamiseksi. Tämän tiedon olisi oltava suuren yleisön saatavilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin tämän mietinnön puolesta, jolla ehdotetaan, että eturyhmien rekisteri kattaisi kaikki eri Euroopan toimielimet. Tähän mennessä yli 1 700 järjestölle on annettu valtuudet toimia Euroopan parlamentin eturyhmänä ja Euroopan komission eturyhmäksi on valtuutettu 3 900 ryhmää. Mikäli halutaan esittää järkeviä kommentteja teknistä alaa koskevasta kysymyksestä, yleensä hankitaan tietoa ihmisiltä, jotka tietävät eniten näistä asioista. Näin on aina ollut ja näin on myös tulevaisuudessa. Lobbaajilla on hyödyllinen ja keskeinen osa lainsäädännöllisessä työssä, kunhan avoimuutta noudatetaan. Tämän mahdollistamiseksi hyväksytyssä mietinnössä laaditaan uudet säännöt ja luodaan niin kutsuttu avoimuusrekisteri, joka on yhteinen komissiolle ja parlamentille. Kansalaiset saavat siitä kattavan tietokokoelman Euroopan unionin toimielimiin yhteydessä olevista eri yhteyshenkilöistä. Tämä yhden keskitetyn rekisterin järjestelmä helpottaa sellaisten edustajien rekisteröintiä, jotka edustavat erityisiä etuja, olivatpa ne kaupallisia tai ei-kaupallisia järjestöjä. Parlamentti haluaa myös, että kaikki parlamentin jäsenten ja eturyhmien välillä jostakin erityisaiheesta järjestetyt tapaamiset mainitaan mietintöjen lopussa. Pahoittelen, että rekisteröinti ei ole pakollista, mutta erään sanonnan mukaan "Chi va piano va sano" eli "Hiljaa hyvä tulee".

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, joka käsittelee Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamista yhteisen avoimuusrekisterin käyttöönoton seurauksena, koska avoimuusperiaatteen olisi koskettava kaikkia niitä, jotka osallistuvat päätöksentekoon ja EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen nojalla perustetun yhteisen avoimuusrekisterin seurauksena parlamentin työjärjestystä muutetaan niin, että uusi tilanne otetaan huomioon ja että se on käyttökelpoinen parlamentin tärkeimmän oikeudellisen välineen yhteydessä. Äänestin sopimuksen tekemisen puolesta, ja samalla haluan antaa tukeni myös menettelyitä koskeville muutoksille.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Avoimuus on kansalaisten oikeus ja se auttaa ylläpitämään Euroopan unionin toimielinten eli parlamentin, komission ja neuvoston uskottavuutta. Tämä jäsen Casinin laatima mietintö käsittelee Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisen tarvetta Euroopan parlamentin ja komission yhteisen avoimuusrekisterin käyttöönoton seurauksena. Lissabonin sopimuksen ratifioinnin seurauksena parlamentti on toinen lainsäätäjä miltei kaikilla aloilla. Näin ollen se on yhdessä komission kanssa päättänyt perustaa yhteisen rekisterin, johon liitetään kaikki sellaiset henkilöt ja järjestöt, joilla on jonkinlaista vaikutusta EU:n toimintapolitiikkojen valmisteluun ja/tai ylläpitoon, ja seurataan heidän toimintaansa. Avoimuus on siis keskeistä Euroopan toimielinten toiminnalle, ja sitä on usein pidetty liian puutteellisena. Euroopan kansalaiset vaativat erittäin suurta avoimuutta edustajiltaan teoriassa mutta ennen kaikkea käytännössä. EU:n on näytettävä esimerkkiä toimielintensä avoimuudessa, joten suhtaudun myönteisesti esittelijän esittämiin tarkistuksiin, joilla muutetaan parlamentin työjärjestystä sen päätöksen mukaisesti, jonka puheenjohtajakokous teki 18. marraskuuta 2010 pitämässään kokouksessa.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Parlamentin työjärjestykseen ehdotetun muutoksen tavoitteena on perustaa yhteinen rekisteri Euroopan unionin toimintapolitiikkoihin laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvien organisaatioiden ja henkilöiden rekisteröintiä ja seurantaa varten.

Euroopan parlamentti loi ja otti käyttöön vuonna 1996 nykyisen järjestelmän, jolle esitys perustuu. Siihen aikaan se oli ensimmäinen toimielin, joka toimi näin, ja komissio asetti myöhemmin samankaltaisia tavoitteita vuonna 2008. Järjestelmää muutetaan prosessilla, jossa ei voi sivuuttaa viimeaikaisia ongelmia, joihin liittyy oletettavasti parlamenttiin kohdistunutta lobbausta. Tällä kertaa esiin tuodut argumentit ovat kuitenkin erilaisia, ja ne keskittyvät parlamentin uuteen toimivaltaan Lissabonin sopimuksen voimaantulon seurauksena.

Toimielinten avoimuus, niiden toiminta ja niiden edustajien tekemien päätösten olisi oltava olennainen osa demokratiaa. Avoimuutta edistävät toimet ovat näin ollen tervetulleita ja tarpeellisia. Ei ole kuitenkaan selvää, että näin tapahtuu kaikkien näiden ehdotettujen muutosten seurauksena. Vaikka tuemmekin joitakin ehdotetuista toimista, seuraamme niiden täytäntöönpanoa, ja tavoitteenamme on arvioida niiden tulevia tuloksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tämä esitys koskee EU:n toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvien organisaatioiden ja henkilöiden rekisteröintiä ja seurantaa varten perustettavaa yhteistä rekisteriä.

Se perustuu nykyisiin järjestelmiin, jotka parlamentti perusti ja otti käyttöön vuonna 1996 ja komissio vuonna 2008, ja sillä pyritään pureutumaan eräisiin viimeaikaisiin ongelmiin, vaikka sitä perustellaan mietinnössä Euroopan parlamentin vallalla, joka on vahvistunut Lissabonin sopimuksen voimaantulon johdosta.

Eräät sen sisältämät seikat ovat myönteisiä, mutta meillä on vakavia epäilyjä muista tarkistuksista. Tuemme entistä suurempaa avoimuutta, mutta aina ei ole selvää, että se on kaikkien hyväksyttyjen tarkistusten tavoite. Aiomme seurata, miten esitys pannaan täytäntöön tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. Euroopan parlamentin valta on Lissabonin sopimuksen ratifioinnin johdosta vahvistunut, ja se toimii nyt toisena lainsäätäjänä lähes kaikilla aloilla tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Tämä lisää näin ollen lisää edunvalvojien kiinnostusta sen työhön. Edunvalvojilla on keskeinen tehtävä demokraattisen järjestelmän pohjana olevassa avoimessa ja monipuolisessa vuoropuhelussa. He ovat myös tärkeä tietolähde parlamentin jäsenille näiden hoitaessa edustajantointaan.

Euroopan parlamentti ja komissio ovat perussopimusten kehityksen perusteella ja avoimuuden edistämistä koskevien sitoumustensa mukaisesti sopineet, että ne perustavat Euroopan unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvien organisaatioiden ja henkilöiden rekisteröintiä ja seurantaa varten yhteisen rekisterin, ja ylläpitävät sitä.

Yhtenä tärkeänä ja tarpeellisena korjaustoimena on parannettava sellaisia lobbausyrityksiä koskevia sääntöjä, jotka raportoivat lobbaustoiminnasta koituvista kustannuksista. Nykyinen lainsäädäntö antaa lobbaajille mahdollisuuden ilmoittaa paljon pienemmän määrän kustannuksia kuin heille todellisuudessa koituu. Yhtä tärkeää on avoimuus sellaisen rahoituksen yhteydessä, josta lobbaajat ja konsultointiyritykset saavat tulonsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), kirjallinen. (IT) Haluan onnitella jäsen Casinia hänen tekemästään erinomaisesta työstä. Äänestän hänen esityksensä puolesta. Hän esittää lobbaajia koskevan rekisterin perustamista avoimuuden lisäämiseksi Euroopan unionin toimielimissä. Toivon kuitenkin, että esimerkiksi alueellisten edustajien asema tunnustetaan asianmukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Kun otetaan huomioon, että eturyhmillä on kiistaton rooli Euroopan unionin toiminnassa riippumatta siitä, edustavatko ne yksityisiä tai julkisia etuja, niiden ja unionin välisissä suhteissa on tällöin noudatettava entistä suurempaa avoimuutta. Mielestäni niiden rekisteröitymisen avoimuusrekisteriin olisi oltava pakollista. Tuen erityisesti ajatusta "lainsäädännöllisestä sormenjäljestä". joka mahdollistaa sellaisten lobbaajien rekisteröinnin, jotka tapaavat parlamentin jäseniä lainsäädäntöprosessin aikana. Onkin keskeistä, että teemme kaikkemme palauttaaksemme kansalaisten luottamuksen Euroopan unionin toimintaan ja vahvistaaksemme sitä, ja rekisterin myötä toimintaan juuri tämän suuntaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Kannatan tätä asiakirjaa, koska Euroopan unionista tehty sopimus ja erityisesti sen 11 artiklan 1 ja 2 kohta muodostavat kehyksen Euroopan unionin toimielinten ja Euroopan poliittisten johtajien välisille suhteille ja pyrkivät vahvistamaan niitä ja toisaalta myös suhteita kansalaisyhteiskunnan, EU:n kansalaisten ja edustajajärjestöjen välillä: 1. Toimielimet antavat kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-aloilla asianmukaisten kanavien kautta. 2. Toimielimet käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Euroopan parlamentin valta on Lissabonin sopimuksen ratifioinnin johdosta vahvistunut, ja se toimii nyt toisena lainsäätäjänä lähes kaikilla aloilla tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Näin ollen tämä lisää edunvalvojien kiinnostusta sen työhön. Edunvalvojilla on keskeinen tehtävä demokraattisen järjestelmän pohjana olevassa avoimessa ja monipuolisessa vuoropuhelussa. He ovat myös tärkeä tietolähde parlamentin jäsenille näiden hoitaessa edustajantointaan. Euroopan parlamentti ja komissio ovat perussopimusten kehityksen perusteella ja avoimuuden edistämistä koskevien sitoumustensa mukaisesti sopineet, että ne perustavat Euroopan unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvien organisaatioiden ja henkilöiden rekisteröintiä ja seurantaa varten yhteisen rekisterin, ja ylläpitävät sitä. On syytä panna merkille, että rekisterissä kunnioitetaan erityisesti Euroopan parlamentin jäsenten oikeuksia harjoittaa edustajantointaan rajoituksitta, eikä se estä heidän äänestäjiensä pääsyä parlamentin tiloihin. Se ei myöskään vaikuta eri osapuolten toimivaltaan tai etuoikeuksiin eikä niiden organisatorisiin toimivaltuuksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Suhtaudun myönteisesti tähän mietintöön. Euroopan parlamentin valta on Lissabonin sopimuksen ratifioinnin johdosta vahvistunut. Parlamentti toimii toisena lainsäätäjänä lähes kaikilla aloilla tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Tämä lisää edunvalvojien kiinnostusta sen työhön. Edunvalvojilla on keskeinen tehtävä demokraattisen järjestelmän pohjana olevassa avoimessa ja monipuolisessa vuoropuhelussa. He ovat myös tärkeä tietolähde parlamentin jäsenille näiden hoitaessa edustajantointaan. Euroopan parlamentti ja komissio ovat perussopimusten kehityksen perusteella ja avoimuuden edistämistä koskevien sitoumustensa mukaisesti sopineet, että ne perustavat Euroopan unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvien organisaatioiden ja henkilöiden rekisteröintiä ja seurantaa varten yhteisen rekisterin, ja ylläpitävät sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Parlamentti ja komissio näyttävät hyvää esimerkkiä perustamalla yhteisen avoimuusrekisterin, jolla lobbaajille ja muille eturyhmille myönnetään valtuudet toimia sellaisina. On yhtä lailla tärkeää, että neuvosto osallistuu tähän aloitteeseen. Parlamentin jäsenille osoitettu vaatimus luetteloida lobbaajien kanssa järjestämänsä tapaamiset lainsäädäntöasioissa ja liittää nämä tiedot laatimiinsa mietintöihin on myös tärkeä askel kohti entistä suurempaa avoimuutta, jota tarvitaan tämänkaltaisessa suhteessa välttyäksemme tilanteilta, joita on aikaisemmin tullut vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), kirjallinen.(FR) En äänestänyt jäsen Casinin yhteisen avoimuusrekisterin perustamista käsittelevän mietinnön puolesta. Katson, että tällaisen rekisterin perustaminen rikkoo sitä vapautta, josta kaikkien poliitikkojen pitäisi voida nauttia. Kaikki parlamentin jäsenet kantavat poliittista vastuuta päätöksistään ja näkökulmistaan. He ovat äänestäjiensä hyväksymiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (EN) Tämän rekisterin soveltamisala kattaa kaikenlaisen toiminnan, jonka harjoittamisen tavoitteena on vaikuttaa suoraan tai epäsuoraan Euroopan unionin toimielinten toimintapolitiikkojen laadintaan tai täytäntöönpanoon sekä päätöksentekoprosesseihin. Riippumatta oikeudellisesta asemastaan kaikkien järjestöjen, jotka harjoittavat rekisterin toiminta-alojen piiriin, oletetaan rekisteröityvän. Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa useat eri puolueiden edustajat korostivat sitä, että neuvoston on tärkeä osallistua järjestelmään. Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan äänestys on tärkeä edistysaskel, mutta työmme avoimuuden edistämiseksi jatkuu. Tuen Carlo Casinin mietintöä ja äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Euroopan parlamentin lisäksi koko Euroopan unioni kärsii valtavasta uskottavuusongelmasta. Vaikka parlamentti on vihdoin saanut aikaan sopimuksen avoimuusrekisteristä, epäilemättä viimeaikaisen lobbausskandaalin edessä rekisteri on voimaton. Kaikki yritysten tai kansainvälisten yhtiöiden nimissä tehdyn työn lisäksi on rekisteröitävä kaikki eturyhmien, kuten ammattiorganisaatioiden ja ammattiliittojen hyväksi harjoitettava lobbaus, josta on maksettu korvausta.

Kansalaisilla on oikeus avoimuuteen, koska juuri heidän pakolliset panoksensa pitävät lakiperusteisia lobbaajaryhmiä yllä. Tietojen täydelliseen paljastamiseen olisi kuuluttava palkkojen lisäksi myös maksut, päivälliskutsut ja vastaavat. Kaikki nämä toimet ovat askel oikeaan suuntaan, ja olen äänestänyt tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), kirjallinen. (RO) Yhteisen avoimuusrekisterin perustaminen ja kaikkien avoimuutta koskevien sääntöjen parantaminen ovat tarpeen, jotta voidaan lisätä kansalaisten luottamusta parlamentin toimintaan ja varmistaa riittävä avoimuus näillä toiminnan aloilla. Äänestin jäsen Casinin kummankin mietinnön puolesta, ja odotan innokkaasti mahdollisimman vahvoja esityksiä Euroopan parlamentin työryhmältä lobbaustoiminnan avoimuudesta ja sääntelystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionista tehty sopimus muodostaa kehyksen Euroopan unionin toimielinten ja Euroopan poliittisten johtajien välisille suhteille ja pyrkii vahvistamaan niitä ja toisaalta myös suhteita kansalaisyhteiskunnan, EU:n kansalaisten ja edustajajärjestöjen välillä. Euroopan parlamentin valta on Lissabonin sopimuksen ratifioinnin johdosta vahvistunut, ja se toimii nyt toisena lainsäätäjänä lähes kaikilla aloilla tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Tämä lisää edunvalvojien kiinnostusta sen työhön. Edunvalvojilla on keskeinen tehtävä demokraattisen järjestelmän pohjana olevassa avoimessa ja monipuolisessa vuoropuhelussa. He ovat myös tärkeä tietolähde parlamentin jäsenille näiden hoitaessa edustajantointaan. On kuitenkin tärkeää perustaa mekanismeja rekisteröintiä ja seurantaa varten. Tämän vuoksi äänestin tämän mietinnön puolesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin työjärjestystä Euroopan parlamentin ja komission yhteisen rekisterin käyttöönoton seurauksena sellaisten järjestöjen ja henkilöiden rekisteröintiä ja seurantaa varten, jotka osallistuvat jollakin tavoin EU:n toimintapolitiikkojen laadintaan ja täytäntöönpanoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), kirjallinen. (EN) Tuen tätä mietintöä parlamentin ja komission toimielintenvälistä sopimusta yhteisestä avoimuusrekisteristä. Kaikkien toimijoiden, jotka pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon ja toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoon, oletetaan liittyvän yhteiseen rekisteriin, mikä tekee lobbaajia koskevasta tiedonsaannista helpompaa. Niiltä, jotka eivät rekisteröidy, evätään pitkäaikainen kulkukortti Euroopan parlamenttiin. Tämä on vasta ensimmäinen askel kohti avoimia suhteita Euroopan unionin toimielinten ja lobbaajien välillä. Rekisteröinnistä olisi tehtävä pakollista, ja neuvoston olisi myös liityttävä tähän sopimukseen mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Lissabonin sopimuksen voimaantulon seurauksena parlamentti toimii toisena lainsäätäjänä miltei kaikilla aloilla, mikä lisää lobbaajien kiinnostusta sen työhön. Tämän ja siihen avoimuuteen liittyvien etujen perusteella, jonka olisi ohjattava sidosryhmien ja unionin toimielinten välistä keskustelua, parlamentti ja komissio ovat sopineet yhteisen rekisterin perustamisesta toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvien organisaatioiden ja henkilöiden rekisteröintiä ja seurantaa varten. Tätä varten on tehtävä muutoksia työjärjestykseen, ja äänestin niiden puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. – (FR) Meidän on tehtävä työtä avoimuuden lisäämiseksi Euroopan unionin toimielinten välillä, ja tässä yhteydessä suhtaudun myönteisesti komission kanssa tehtyyn sopimukseen, jolla pyritään perustamaan yhteinen rekisteri Euroopan unionin toimielinten eturyhmistä.

Haluan esittää vain yhden huomion ja todeta pahoittelevani neuvoston haluttomuutta allekirjoittaa tämä yhteinen rekisterisopimus. Onko tarpeen haikailla taaksepäin ja puolustaa edelleen avoimuuden puutetta rehellisyyden sijasta? Myös jäsenvaltioiden edustajien velvollisuus on kuitenkin taata tiedonsaanti ja avoimuus Euroopan kansalaisten kanssa tapahtuvassa kanssakäymisessä. Minulla on myös tulevaisuuden varalle toive. Mielestäni on välttämätöntä siirtyä asteittain kohti sellaista järjestelmää, josta Yhdysvaloilla on ollut kokemusta jo 65 vuotta ja joka perustuu lobbausryhmien keskeisten asiakirjojen julkaisemiseen (esimerkiksi kaikki yli 10 000 Yhdysvaltain dollarin arvoiset sopimukset kirjataan).

Haluaisin sanoa vielä yhden asian niin kutsutusta lainsäädännöllisestä sormenjäljestä, joka on hyvä ajatus teoriassa mutta ei käytännössä. Syynä ei ole se, että se vaarantaisi parlamentin jäsenten riippumattomuusperiaatteen, vaan pikemmin se, että se johtaisi loputtomiin keskusteluihin parlamentin valiokunnissa siitä, miksi ja miten usein pidetään tapaamisia tiettyjen lobbaajien kanssa eikä joidenkin muiden kanssa. Päätteeksi totean, että on tärkeää kehittää tehokas ja vankka järjestelmä. Olemme vielä kaukana tavoitteestamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (FR) On hyödyllistä kuunnella eri sidosryhmien näkemyksiä, kun Euroopan lainsäätäjä laatii ja hyväksyy jonkin lainsäädäntöasiakirjan. Voidaksemme kuitenkin määrittää näiden toimien vaikutukset meillä on oltava luettelo kaikista lobbaajista rekisterissä, joka on yhteinen kaikille toimielimille.

Juuri hyväksytty teksti on ensimmäinen tärkeä toimenpide, jolla pyritään tunnistamaan erilaiset lobbaajat sekä ne rahasummat, joita he käyttävät pyrkiessään vaikuttamaan tehtäviin päätöksiin. Sitä on kehitettävä edelleen. Neuvoston olisi myös osallistuttava yhteiseen rekisteriin, jonka olisi oltava pakollinen ja jonka pitäisi toimia dynaamisena välineen päätöksentekoprosessin avoimuuden varmistamisessa. Tämä on eurooppalaisen demokratian edun mukaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. – (PT) Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella pyritään tunnistamaan ja vahvistamaan Euroopan unionin toimielinten ja Euroopan poliittisten johtajien ja toisaalta myös kansalaisyhteiskunnan, EU:n kansalaisten ja edustajajärjestöjen välisiä suhteita. Toimielimet antavat kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-aloilla. Erityisesti todettakoon, että toimielimet käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Lissabonin sopimuksen ratifiointi on vahvistanut parlamentin valtaa, ja se on nyt toinen lainsäätäjä miltei kaikilla aloilla tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Euroopan parlamentti ja komissio ovat perussopimusten kehityksen perusteella sopineet, että ne perustavat yhteisen rekisterin Euroopan unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvien organisaatioiden ja henkilöiden seurantaa ja valvontaa varten. On otettava huomioon nykyisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin liittyvät muutokset sekä uusien oikeuksien ja velvoitteiden laatiminen jäseniä varten, joten nyt hyväksytyssä mietinnössä kannatetaan parlamentin työjärjestyksen muuttamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen. (IT) Alun perin vastustimme mietintöä, koska sillä sovellettiin samoja sääntöjä lobbaajiin kuin julkisiin elimiin, kuten EU:n alueellisiin edustajiin. Pyyntömme jälkeen mietintöä kuitenkin muutettiin. Mielestämme on oikein laatia menettelysäännöt niille, joilla on kulkulupa parlamenttiin yksityisten järjestöjen tai yritysten nimissä, ja katsomme myös, että on oikein, ettei samoja sääntöjä sovelleta kirkkoihin, poliittisiin puolueisiin, ammattiliittoihin ja julkisiin elimiin. Äänestimme tästä syystä mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Niki Tzavela (EFD), kirjallinen. (EL) Carlo Casinin mietinnössä painotetaan Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisen merkitystä yhteisen avoimuusrekisterin seurauksena. Äänestin tämän mietinnön puolesta, jossa vahvistetaan Euroopan unionin toimielinten avoimuuden merkitystä. Jaan näkemyksen siitä, että rekisterin perustaminen auttaa valvomaan kaikkia sellaisia organisaatioita ja ihmisiä, jotka osallistuvat Euroopan toimintapolitiikkojen laadintaan ja soveltamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), kirjallinen. (EN) Annoin tukeni tämänpäiväiselle mietinnölle, jossa vaaditaan yhteisen rekisterin perustamista lobbaajia ja eturyhmiä varten. Tämä on ensimmäinen askel kohti nykyistä suurempaa avoimuutta sekä Euroopan parlamentissa että komissiossa. Avoimuusrekisteri parantaa kansalaisten mahdollisuutta saada täsmällistä tietoa siitä, mitkä järjestöt ja henkilöt ovat yhteydessä sekä Euroopan parlamentin jäseniin että komission virkamiehiin. Parlamentti on tehnyt selväksi, että tästä lähtien on pakollista rekisteröidä ne lobbaajat, jotka haluavat järjestää tapaamisia parlamentin jäsenien kanssa. Pidän rohkaisevana signaalina sitä, että myös neuvosto aikoo harkita järjestelyjä tällaisen rekisterin perustamiseksi, ja kehotan sitä toimimaan näin viipymättä.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), kirjallinen. – (IT) Äänestin Carlo Casinin mietinnön puolesta. Vaikka Euroopan unionin toimielinten toiminnan avoimuus on viime aikoina tahriintunut, se on legitimiteetin edellytys ja perusasia kunnollisten ja avoimien suhteiden perustamisessa edustajajärjestöjen kanssa. Sen vuoksi katson, että Euroopan parlamentin ja komission yhteisen rekisterin perustaminen, jotta kaikki toimielinten kanssa yhteydessä olevia järjestöjä ja ihmisiä koskevat tiedot voidaan koota yhteen, keventää byrokraattisia menettelyjä yhden rekisterin ansiosta. Tämän ohella se parantaa selvästi mahdollisuuksia käydä entistä suorempaa ja avoimempaa keskustelua lobbaajien kanssa.

 
  
  

Mietintö: Carlo Casini (A7-0174/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Se on ensimmäinen askel kohti avoimuuden lisäämistä toimielinten työskentelyssä, ja se takaa sen, että unionin julkisen hallinnon sääntöjä noudatetaan. Avoimuusrekisteri, jollaiseksi sitä kutsutaan tästä lähtien, ei ole pakollinen, mutta lobbausta harjoittavat yksittäiset ihmiset ja järjestöt ovat velvoitettuja rekisteröitymään, mikäli ne haluavat luvan päästä Euroopan parlamentin tiloihin. Rekisteröityjen yksiköiden on myös ilmoitettava tulonlähteensä ja etunsa sekä esitetyt lainsäädäntöehdotukset. Tämä lisää avoimuutta ja tarjoaa entistä kokonaisvaltaisempaa tietoa niistä yksityishenkilöistä ja järjestöistä, jotka ovat yhteydessä Euroopan parlamentin jäseniin tiettyjen asioiden tai tiettyjen ehdotusten tiimoilta. Mielestäni meidän olisi jatkettava keskusteluja neuvoston kanssa, jotta se liittyisi avoimuusrekisteriin ja tästä rekisteristä tulisi yhteinen kaikille kolmelle toimielimelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjallinen. (PT) Parlamentin ja komission kesken on noin 4 600 järjestöä, jotka on valtuutettu eturyhmiksi. Lissabonin sopimuksen hyväksymisen seurauksena parlamentin valtuuksia on vahvistettu, ja se on nyt toinen lainsäätäjä miltei kaikilla aloilla tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Näin ollen entistä useammat eturyhmien edustajat ovat kiinnostuneita parlamentin työskentelystä.

Tämä mietintö, jonka puolesta äänestin, on seurausta toimielinten välisestä sopimuksesta, jolla luodaan yhteinen alue lobbaajien ja muiden komission ja parlamentin eturyhmien rekisteröimiseksi ja valvomiseksi. Eri toimielinten välisen yhteisen rekisterin perustamisen tavoitteena on lisätä avoimuutta, ja se tekee eron kansalaisyhteiskuntaa ja julkisia viranomaisia edustavien eri eturyhmien välille.

Avoimuuden nimissä on niin ikään tärkeää perustaa järjestelmä, johon on pakollista ilmoittaa kaikki rekisteröityjen järjestöjen ja vastuussa olevien parlamentin jäsenten välillä pidettävät tapaamiset, ja niitä koskevat tiedot olisi liitettävä asiaa koskeviin mietintöihin ja suosituksiin. On yhtä lailla tärkeää, että neuvosto liittyy tähän rekisteriin.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, John Bufton, David Campbell Bannerman ja Derek Roland Clark (EFD), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue äänesti tyhjää tästä esityksestä, mutta ei siksi, ettemme halua avoimuutta, vaan siksi, että ehdotukset ovat epätarkoituksenmukaisia, ja esityksen puolesta äänestäminen olisi merkinnyt epätarkoituksenmukaisten määräysten tukemista.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), kirjallinen. (IT) Otamme askeleen eteenpäin kohti entistä suurempaa avoimuutta perustaessamme parlamentin ja komission yhteisen rekisterin, jotta yhdestä keskitetystä rekisteristä saadaan kaikki tiedot niistä tahoista, jotka ovat yhteydessä toimielimiin. Mielestäni poliittisissa toimielimissä vallitseva avoimuus on keskeinen tekijä vilpittömän keskustelun mahdollistamiseksi kansalaisyhteiskunnassa. Sen varmistaminen, että mielipiteet ja tiedot voidaan tuoda julki ja niitä voidaan vaihtaa julkisesti unionin eri toiminta-aloilla, sekä sen takaaminen, että EU:n poliittisessa päätöksenteossa aktiivisesti mukana olevia järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä valvotaan, ovat tärkeitä tekijöitä instituutioiden demokraattisessa toiminnassa.

Haluan kuitenkin tuoda esiin muutamia asioita, joihin suhtaudun varauksellisesti. En kannata eräiden toimijoiden jättämistä rekisterin soveltamisalan ulkopuolelle, kuten työmarkkinaosapuolet, paikalliset, alueelliset ja kunnalliset viranomaiset. Heidän jättämisensä rekisterin ulkopuolelle on perusteetonta, koska näillä toimijoilla on erityisetuja ja he toimivat aivan yhtä aktiivisesti päätöksenteossa kuin monet muut etujärjestöt. Olen myös sitä mieltä, että vaadittavaa tietoa on täsmennettävä selvemmin, jotta se ei anna aihetta vääriin tulkintoihin, kuten nykytilanteessa tapahtuu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska poliittisten toimielinten avoimuus on legitimiteetin perusedellytys. Meidän on valvottava sitä, miten päätökset tehdään, mitkä ovat niiden vaikuttimet sekä miten voimavarat, toisin sanoen miten veronmaksajien rahat, kohdennetaan. Siksi lobbaamista koskevat säännöt ovat viime kädessä legitimiteettikysymys. Euroopan parlamentti ensimmäinen unionin toimielin, joka puuttui eturyhmien kasvavaan määrään unionissa, minkä vuoksi on välttämätöntä arvioida tämän kehityksen seurauksiin lainsäädäntöprosessiin. Euroopan parlamentin vaalien jälkeen parlamentin ja komission kesken perustettiin uusi työryhmä, joka hyväksyi marraskuussa 2010 sopimusluonnoksen avoimuusrekisterin perustamisesta. Uuden luonnoksen mukaan rekisteröinti ei ole pakollista, mutta vain rekisteröityjen eturyhmien edustajilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin. Yhteisen rekisterin avulla varmistetaan kaikkien toimijoiden ryhmien mahdollisimman laaja osallistuminen, ja se helpottaa ei-kaupallisten järjestöjen työskentelyä. Mielestäni tämä yhteinen rekisteri on uusi edistysaskel kohti nykyistä suurempaa avoimuutta Euroopan unionin toimielimissä, ja se lisää myös kansalaisten uskoa toimielinten työhön.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), kirjallinen.(FR) Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä on tärkeää selventää asioita aikana, jolloin lobbaajien asema herättää paljon keskustelua ja Euroopan kansalaisten keskuudessa monista asioista esitetään arveluja. Pahoittelemme kuitenkin sitä, että järjestöjen rekisteröinnistä ei ole tehty pakollista, etenkin, kun rekisteröinti on tosiasiassa pakollista, jotta voi saada kulkuluvan parlamentin tiloihin. Toisaalta olemme tehneet työtä varmistaaksemme, että tämä toimenpide ei vaikuta paikallisia, alueellisia ja kunnallisia viranomaisia edustaviin virastoihin päinvastoin kuin alkuperäisessä tekstissä ehdotettiin. Katsomme, että nämä rakenteet ovat demokraattisesti valittujen elinten suora seuraus. He edustavat yleistä etua, ja sen vuoksi heidät olisi erotettava lobbaajista, jotka puolustavat yksittäisiä etuja. Tästä huolimatta rekisteri on tärkeä askel eteenpäin, koska monilla aloilla lobbaajien asemaa ympäröivä avoimuuden puute voi muodostua todelliseksi demokraattiseksi ongelmaksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Tämä sopimus on vasta ensimmäinen askel kohti avoimuutta, vaikka se on epäilemättä tärkeä, kun se tekee tosiasiallisesti pakolliseksi kaikkien sellaisten lobbaajien rekisteröinnin, jotka haluavat pysyvän kulkuluvan parlamenttiin ja komissioon. Tämä koskee myös kaikkia sellaisia tietoja, joilla määritetään kyseessä olevan järjestön oikeudelliset rakenteet ja taloudelliset edut.

EU:n päätöksentekoon ja toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoon osallistuvien järjestöjen ja työntekijöiden rekisteri vahvistaa näin ollen avoimuutta näiden kansalaisyhteiskunnan edustajien ja unionin toimielinten välisessä keskustelussa, ja samaan aikaan sillä luodaan sitovat määräykset käytännesääntöjen rikkomisen varalta liitettäväksi sopimukseen.

Toivon, että pian otetaan seuraava askel kohti sellaisten entistä tiukempien normien luomista, joilla varmistetaan EU:n julkisen hallinnon johdonmukaisuus ja sen institutionaalisten sääntöjen vahvistaminen.

Pahoittelen sitä, että neuvosto ei ole vielä osallistunut sopimukseen ja liittynyt avoimuusrekisteriin, koska tämä vaikuttaa siihen, että tarvittava avoimuuden taso on mahdollista toteuttaa EU:n lainsäädäntöprosessien kaikissa vaiheissa. Haluaisin muistuttaa teille, että poliittisten toimielinten avoimuuden taso liittyy yhä vahvemmin sen legitimiteettiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. (EN) Poliittisten toimielinten avoimuus on legitimiteetin edellytys. Pitäisi olla helppoa valvoa sitä, miten päätökset tehdään, mitkä ovat niiden vaikuttimet sekä miten voimavarat, toisin sanoen miten veronmaksajien rahat, kohdennetaan. Siksi lobbaamista koskevat säännöt ovat viime kädessä legitimiteettikysymys. Tuin mietintöä, jolla perustetaan Euroopan parlamentin ja komission välinen yhteinen rekisteri lobbaajille (avoimuusrekisteri). Tämän rekisterin soveltamisala kattaa monenlaisia toiminta-aloja, joiden harjoittamisen tavoitteena on vaikuttaa suoraan tai epäsuoraan Euroopan unionin toimielinten toimintapolitiikkojen laadintaan tai täytäntöönpanoon sekä päätöksentekoprosesseihin. Riippumatta oikeudellisesta asemastaan kaikkien sellaisten järjestöjen oletetaan rekisteröityvän, jotka harjoittavat rekisterin toiminta-alojen piiriin kuuluvaa toimintaa. Tämä Euroopan komission kanssa tehtävä sopimus antaa mahdollisuuden vapaaehtoiseen rekisteröintiin, vaikka sellaiset lobbaajat, jotka eivät ole mukana yhteisessä rekisterissä, eivät voi enää saada pysyvää kulkulupaa Euroopan parlamenttiin. Seuraava askel on laajentaa yhteinen rekisteri koskemaan kaikkia EU:n toimielimiä ja vakuuttaa komissio ja neuvosto tekemään siitä pakollinen. Tarvitsemme selkeitä sääntöjä, joilla estetään ihmisiä ja järjestöjä vaikuttamasta EU:n päätöksentekoon ei-avoimella tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), kirjallinen. – (FR) Suhtaudun myönteisesti siihen, että hyväksymme jäsen Casinin mietinnön Euroopan parlamentin ja komission yhteisen avoimuusrekisterin käyttöönotosta. On todellinen kansalaisten hyväksi tapahtuva demokratian edistysaskel ottaa käyttöön yleinen rekisteri, johon lobbaajien on liityttävä, mikäli he haluavat kulkuluvan näihin kahteen toimielimeen. Näin ollen mietinnön esittelijöillä on vastaisuudessa velvollisuus julkistaa tapaamiensa lobbaajien nimet, joten se on uusi askel kohti Euroopan parlamentin täysipainoista itsenäisyyttä ja takaa sen, että kaikkien Euroopan kansalaisten edut on tasapainoisesti edustettuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin tämän mietinnön puolesta, jolla ehdotetaan, että eturyhmien luettelo olisi kaikille eri Euroopan toimielimille yhteinen. Tähän mennessä yli 1 700 järjestölle on annettu valtuudet toimia Euroopan parlamentin eturyhmänä ja Euroopan komission eturyhmäksi on valtuutettu 3 900. Mikäli halutaan esittää järkeviä kommentteja teknistä alaa koskevasta kysymyksestä, yleensä hankitaan tietoa ihmisiltä, jotka tietävät eniten näistä asioista. Näin on aina ollut ja näin on myös tulevaisuudessa. Lobbaajilla on hyödyllinen ja keskeinen osa lainsäädännöllisessä työssä, kunhan avoimuutta noudatetaan. Tämän mahdollistamiseksi hyväksytyssä mietinnössä laaditaan uudet säännöt ja luodaan niin kutsuttu avoimuusrekisteri, joka on yhteinen komissiolle ja parlamentille. Kansalaiset saavat siitä kattavan tietokokoelman Euroopan unionin toimielimiin yhteydessä olevista eri yhteyshenkilöistä. Tämä yhden keskitetyn rekisterin järjestelmä helpottaa sellaisten edustajien rekisteröintiä, jotka edustavat erityisiä etuja, olivatpa ne kaupallisia tai ei-kaupallisia järjestöjä. Parlamentti haluaa myös, että kaikki parlamentin jäsenten ja eturyhmien välillä jostakin erityisaiheesta järjestetyt tapaamiset mainitaan mietintöjen lopussa. Pahoittelen, että rekisteröinti ei ole pakollista, mutta erään sanonnan mukaan "Chi va piano va sano" eli "Hiljaa hyvä tulee".

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, joka käsittelee Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamista yhteisen avoimuusrekisterin käyttöönoton seurauksena, koska avoimuusperiaatteen olisi koskettava kaikkia niitä, jotka osallistuvat päätöksentekoon ja EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoon. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämän rekisterin olisi oltava pakollinen, ja se olisi laajennettava koskemaan kaikkia Euroopan unionin toimielimiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Vuonna 2006 komissio ehdotti yhtä keskitettyä rekisteriä, johon rekisteröitäisiin komission ja parlamentin lobbaajat. Toukokuun 8. päivänä 2008 pidetyn täysistunnon aikana hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentti hyväksyi esityksen ja peräänkuulutti toimielinten välistä sopimusta yhteisen rekisterin perustamiseksi parlamentin, komission ja neuvoston kesken. Siihen aikaan parlamentti ehdotti myös neuvotteluja lobbaajia koskevista yhteisistä menettelysäännöistä sekä keskustelua seuraamuksista, joita sovellettaisiin rikkomistapauksessa.

Tämän sopimuksen nojalla pysyvä kulkulupa parlamentin tiloihin myönnetään vain rekisteröidyille eturyhmille. Tästä huolimatta yhteisellä rekisterillä pyritään varmistamaan kaikkien toimijakategorioiden mahdollisimman laaja edustus samalla, kun kunnioitetaan erilaisia tai erityisiä velvollisuuksia. Rekisterin soveltamisalan ulkopuolelle jätetään työmarkkinaosapuolet, kirkot, poliittiset puolueet sekä paikalliset, alueelliset ja kunnalliset viranomaiset, joiden erityispiirteet otetaan huomioon.

Tällaista sopimusta hyödyttäisi se, että neuvosto liittyisi siihen. Mielestäni parlamentti ja sen jäsenet näyttäisivät esimerkkiä toimintansa avoimuuden ja tavoitteidensa selkeyden kautta.

Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Avoimuus on demokratian perusta. Kansalaisilla on oikeus siihen, ja se auttaa pitämään yllä Euroopan unionin toimielinten eli parlamentin, komission ja neuvoston uskottavuutta. Tämä jäsen Casinin laatima mietintö käsittelee parlamentin ja komission toimielintenvälistä sopimusta yhteisestä avoimuusrekisteristä. Haluan tähdentää, että parlamentti oli ensimmäinen toimielin, joka analysoi painostusryhmiin liittyvää ilmiötä, kun se pani alkuun lobbaajia koskevan rekisterin vuonna 1996. Vuonna 2006 komissio ehdotti keskitetyn rekisterin perustamista komission ja Euroopan parlamentin lobbaajia varten Euroopan avoimuusaloitteen kautta. Avoimuus on todellakin välttämätön asia Euroopan toimielinten toiminnalle. Niitä syytetään usein avoimuuden puutteesta. Euroopan kansalaiset vaativat erittäin suurta avoimuutta edustajiltaan teoriassa mutta ennen kaikkea käytännössä. Näin ollen kannatan avoimuusrekisterin luomista koskevan sopimusluonnoksen hyväksymistä, ja olen varma siitä, että se on merkittävä edistysaskel Euroopan toimielinten avoimuudessa ja että se vahvistaa eurooppalaista hanketta kansalaisten keskuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Aloitetaan seuraavasta olettamuksesta, joka on esitetty mietinnössä: "poliittisten toimielinten avoimuus on legitimiteetin edellytys. Olisi oltava helppoa valvoa sitä, miten päätökset tehdään, mitkä ovat niiden vaikuttimet sekä miten voimavarat sekä miten voimavarat – – kohdennetaan". Toimielinten avoimuuden ja niiden edustajien toimien selkeyden olisi oltava luontainen osa todellista ja aitoa demokratiaa.

Valitettavasti tiedämme, että joskus on suuri ero hienolta kuulostavien sanojen ja sen välillä, mitä tehdään. Parlamentti oli ensimmäinen Euroopan unionin toimielin, joka puuttui eturyhmien kasvavaan määrään unionissa ja otti käyttöön edunvalvojia koskevan rekisterin vuonna 1996.

Myös komissio käynnisti myöhemmin aloitteita tällä alalla, ja vuonna 2008 perustettiin parlamentin ja komission välinen työryhmä. Vuonna 2009 ryhmä hyväksyi yhteisen julistuksen ja ehdotuksen yhteisiksi menettelysäännöiksi.

Vuonna 2010 uusi työryhmä hyväksyi sopimusluonnoksen niin kutsutun avoimuusrekisterin perustamisesta. Sen avulla varmistetaan kaikkien toimijoiden ryhmien mahdollisimman laaja osallistuminen kunnioittaen samalla heidän erilaisia tai erityisiä identiteettejään. On tärkeää seurata tämän rekisterin käytännön tuloksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Mietinnössä todetaan, että "poliittisten toimielinten avoimuus on legitimiteetin edellytys. Olisi oltava helppoa valvoa sitä, miten päätökset tehdään, mitkä ovat niiden vaikuttimet sekä miten voimavarat sekä miten voimavarat – – kohdennetaan".

Usein on kuitenkin suuri kuilu teorian ja todellisuuden välillä, vaikka parlamentti oli ensimmäinen Euroopan unionin toimielin, joka puuttui eturyhmien kasvavaan määrään unionissa ja erityisesti tämän kehityksen seurauksiin lainsäädäntöprosessin kannalta. Lukuisten mietintöjen ja perusteellisten keskustelujen jälkeen parlamentti otti käyttöön edunvalvojien rekisterin vuonna 1996.

Samaan aikaan myös komissio käynnisti aloitteita ja perusti yhteisen korkean tason työryhmän vuonna 2008 parlamentin ja komission kesken. Vuonna 2009 ryhmä hyväksyi yhteisen julistuksen ja ehdotuksen yhteisiksi menettelysäännöiksi. Euroopan parlamentin vaalien jälkeen perustettiin uusi työryhmä parlamentin ja komission kesken.

Vuonna 2010 uusi työryhmä hyväksyi sopimusluonnoksen "avoimuusrekisterin" perustamisesta. Sen avulla varmistetaan kaikkien toimijoiden ryhmien mahdollisimman laaja osallistuminen kunnioittaen samalla heidän erilaisia tai erityisiä identiteettejään.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. (EN) Poliittisten toimielinten avoimuus on legitimiteetin edellytys. Olisi oltava helppoa valvoa sitä, miten päätökset tehdään, mitkä ovat niiden vaikuttimet sekä miten voimavarat, toisin sanoen miten veronmaksajien rahat, kohdennetaan. Siksi lobbaamista koskevat säännöt ovat viime kädessä legitimiteettikysymys.

Parlamentti oli ensimmäinen unionin toimielin, joka puuttui eturyhmien kasvavaan määrään unionissa ja erityisesti tämän kehityksen seurauksiin lainsäädäntöprosessin kannalta. Vaikka rekisteröityminen ei ole pakollista, sitä voidaan pitää tosiasiassa pakollisena, koska pysyvä kulkulupa parlamentin tiloihin sallitaan vain rekisteröityneille edunvalvojille. On kuitenkin toivottavaa, että tulevaisuudessa perustetaan rekisteröintijärjestelmä, joka on juridisesti pakollinen.

Yhteisellä rekisterillä varmistetaan kaikkien toimijoiden ryhmien mahdollisimman laaja osallistuminen kunnioittaen samalla heidän erilaisia tai erityisiä identiteettejään. Uusi nimi "avoimuusrekisteri" helpottaa ei-kaupallisten järjestöjen liittymistä rekisteriin. Yhteinen rekisteri on askel kohti avoimuuden lisäämistä unionin toimielimissä, minkä toivon auttavan lisäämään Euroopan yhdentymishankkeen legitimiteettiä kansalaisten silmissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Tiedetään hyvin, että Brysselissä on yli 15 000 lobbaajaa, jotka pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan täällä hyväksyttäviin lainsäädäntöteksteihin, ja että he puuttuvat lainsäädäntöprosessin kaikkiin vaiheisiin. Huolimatta siitä, että tätä toimintaa pidetään Ranskassa kielteisenä, se ei ole täysin perusteetonta, kun kaupalliset, sosiaaliset eturyhmät ja ammattiliitot esittävät näkemyksiään ja tarjoavat tietämystään etenkin sellaisille virkamiehille ja valituille edustajille, joiden asiantuntemus ei ole niin laajaa. Sen vuoksi on järkevää, että nämä lobbaajat ja heidän edustajansa liitetään rekisteriin ja että niiden pääasialliset rahoituslähteet mainitaan rekisterissä, etenkin jos ne ovat peräisin Euroopan unionin talousarviosta.

Rekisteröinnistä olisi tehtävä pakollista näiden järjestöjen lisäksi myös kaikille parlamentin ulkopuolella oleville ryhmille, myös niille, joiden ei ole tarkoitus toimia perussopimuksissa tarkoitetussa asemassa (ammattiliitot, kirkot, filosofiset järjestöt, paikalliset viranomaiset jne.). Tämä koskee myös ryhmiä, jotka koostuvat osittain tai kokonaan parlamentin jäsenistä, kuten European Friends of Israel -järjestö, koska sen järjestön sisällä ne toimivat edunvalvojina eivätkä parlamentin jäseninä. Tältä osin sopimus, josta äänestämme tänään, ei takaa riittävää avoimuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), kirjallinen. (FR) Viimeaikaisissa tapahtumissa ovat korostuneet lobbaukseen liittyvät mahdolliset väärinkäytökset, minkä vuoksi on entistä tärkeämpää lisätä avoimuutta Euroopan unionin toimielimissä toimivien edunvalvojien työssä. Rekisteröityjen lobbaajien luetteloiden yhdistäminen parlamentissa ja komissiossa on ensimmäinen askel kohti sellaisen rekisterin perustamista, jossa on annettu kattavaa tietoa Brysselissä toimivista lobbaajista, ja sen seurauksena kansalaisilla on pian entistä paremmat mahdollisuudet seurata päätöksentekoa. Olen kuitenkin pyrkinyt toimillani torjumaan sitä, että Euroopan toimielimissä paikallisviranomaisia edustavat virastot eivät joutuisi kärsimään tämän toimenpiteen vaikutuksista. Pidänkin kyseisiä rakenteita demokraattisesti valittujen elinten (kaupunginhallitukset, hallintoalueiden neuvostot ja alueneuvostot) suorana tuloksena. Ne edustavat yleistä etua, ja sen vuoksi ne olisi erotettava lobbaajista, jotka puolustavat yksittäisiä etuja. Lisäksi toivon, että tästä rekisteristä tulee jokin päivä pakollinen ja että se sisältää kaikki lobbaajat, jotka toimivat aktiivisesti Euroopan unionin toimielimissä. Avoimuuden käsite on keskeinen Euroopan unionin toimintapolitiikoissa, ja se on laajennettava kattamaan kaikki edunvalvojat, jotka osallistuvat sen toimintaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Gualtieri (S&D), kirjallinen. (IT) Yhteisen avoimuusrekisterin hyväksyminen laajan ääntenenemmistön seurauksena perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa on uusi edistysaskel kohti entistä laajempaa avoimuutta parlamentin toiminnassa. Euroopan parlamentin ja komission välinen yhteinen rekisteri, joka on julkinen ja käytettävissä verkon kautta, helpottaa kansalaisten mahdollisuuksia seurata eri sidosryhmiä, jotka ovat yhteydessä parlamentin jäseniin.

Sopimusta on kuitenkin vielä parannettava, koska eri toimijoiden rekisteröinti tapahtuu edelleen vapaaehtoispohjalta, vaikka se onkin edellytys kulkuluvan saannille toimielinten tiloihin. Seuraava tavoite on siis tehdä rekisteröinnistä pakollista kaikille lobbaajille. Odotamme myös, että muiden Euroopan unionin toimielinten tavoin neuvosto noudattaisi parlamentin ja komission ohjeistusta ja osallistuisi rekisteriin.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Tuin tätä mietintöä, koska poliittisten toimielinten avoimuus on legitimiteetin perusedellytys. Olisi oltava helppoa valvoa sitä, miten päätökset tehdään, mitkä ovat niiden vaikuttimet sekä miten voimavarat, toisin sanoen miten veronmaksajien rahat, kohdennetaan. Siksi lobbaamista koskevat säännöt ovat viime kädessä legitimiteettikysymys. Saavutettu tulos vastaa niitä tavoitteita, jotka parlamentti on asettanut kaikkein keskeisimmissä asioissa. Ensimmäinen asia on se, että vaikka rekisteröityminen ei ole pakollista, mikä oli parlamentin tavoite, sitä voidaan pitää tosiasiassa pakollisena, koska pysyvä kulkulupa parlamentin tiloihin sallitaan vain rekisteröityneille edunvalvojille. Toinen asia on se, että yhteisellä rekisterillä varmistetaan kaikkien toimijoiden ryhmien mahdollisimman laaja osallistuminen kunnioittaen samalla heidän erilaisia tai erityisiä identiteettejään. Uusi nimi "avoimuusrekisteri" helpottaa ei-kaupallisten järjestöjen liittymistä rekisteriin. Kolmanneksi totean, että uusi järjestelmä tarjoaa lisätietoja, kuten kaikkeen rekisterin kattamaan toimintaan osallistuvien henkilöiden määrän ja rekisteröityneen henkilön tai järjestön saaman unionin varojen määrän. Se antaa myös selvennyksiä toimista, jotka voivat kuulua rekisterin piiriin, ja valitusten käsittelymenettelyistä. Mielestäni oli keskeisen tärkeää hyväksyä sopimusluonnos avoimuusrekisterin perustamisesta. Yhteinen rekisteri on askel kohti avoimuuden lisäämistä unionin toimielimissä, mikä toivon mukaan auttaa lisäämään Euroopan yhdentymishankkeen legitimiteettiä kansalaisten silmissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), kirjallinen. (FR) Euroopan parlamentin eturyhmiksi on valtuutettu 1 700 järjestöä ja Euroopan komission eturyhmäksi on valtuutettu 3 900 ryhmää. Nämä järjestöt on rekisteröity tähän mennessä kahteen eri rekisteriin, yhteen kutakin toimielintä varten. Vuonna 2008 parlamentti vaati, että nämä tiedot liitetään yhteen, jotta niistä olisi helpompi pitää kirjaa. Parlamentin ja komission kesken tehtiin institutionaalinen sopimus, jonka tavoitteena oli perustaa yhteinen rekisteri. Tämä sopimus oli odotettu vahvistus, ja siitä äänestettiin Euroopan lakiasäätävässä elimessä. Äänestin tekstin puolesta, koska se mahdollistaa avoimuuden lisäämisen eturyhmien toimissa. On totta, että tämän asiakirjan nojalla rekisteröityminen ei ole pakollista, mutta parlamentti vaatii rekisteröitymistä kaikilta järjestöiltä, jotka haluavat kulkuluvan sen tiloihin. Tekstissä ehdotetaan myös "lainsäädännöllisen sormenjäljen" käyttöönottoa lobbausta varten sisällyttämällä kaikkien lainsäädäntötoimien liitteeseen ne edunvalvojat, jotka ovat osallistuneet niiden laadintaan. Yhteisen rekisterin on tarkoitus olla käytössä verkon kautta kesäkuussa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Poliittisten toimielinten avoimuus on legitimiteetin edellytys. Olisi oltava helppoa valvoa sitä, miten päätökset tehdään, mitkä ovat niiden vaikuttimet sekä miten voimavarat, toisin sanoen miten veronmaksajien rahat, kohdennetaan. Siksi lobbaamista koskevat säännöt ovat viime kädessä legitimiteettikysymys. Parlamentti oli ensimmäinen unionin toimielin, joka puuttui eturyhmien kasvavaan määrään unionissa ja erityisesti tämän kehityksen seurauksiin lainsäädäntöprosessin kannalta. Lukuisten mietintöjen ja perusteellisten keskustelujen jälkeen parlamentti otti käyttöön edunvalvojien rekisterin vuonna 1996. Yhteinen rekisteri on askel kohti avoimuuden lisäämistä unionin toimielimissä, mikä toivon mukaan auttaa lisäämään Euroopan yhdentymishankkeen legitimiteettiä kansalaisten silmissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Yhdenkään painostusryhmän, joka edustaa kaupallisia etuja, ei pitäisi saada pysyvää kulkulupaa Euroopan unionin toimielimiin. Niiden kulkuluvat Euroopan parlamenttiin on tiukasti rajoitettava tapaamisiin, joihin parlamentin jäsenet ja poliittiset ryhmät myöntävät heille pääsyn.

Ehdotettu avoimuusrekisteri ei ole muuta kuin hallinnollista legitimointia. Sillä säilytetään nykyinen tilanne vain ennallaan. Lobbaajilla on loistava tulevaisuus edessään. Aion äänestää tätä tekopyhää mietintöä vastaan ja myös tuomitsen sen. Olisi parempi vaatia, että nämä ihmiset ilmoittavat henkilökohtaiset yhteytensä tiedotusvälineiden kanssa sekä parlamentaariset ja hallinnolliset yhteytensä Euroopan parlamenttiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Parlamentti ja komissio näyttävät hyvää esimerkkiä perustamalla yhteisen avoimuusrekisterin, joka antaa lobbaajille ja muille eturyhmille valtuudet toimia sellaisina. Lisäksi on todettava, että rekisterin pakollisuus kaikille lobbaajille, jotka haluavat pysyvän kulkuluvan parlamentin ja komission tiloihin, on tärkeä askel kohti avoimuuden lisäämistä näiden järjestöjen ja Euroopan unionin toimielinten välisissä suhteissa. Jälleen kerran pahoittelemme sitä, että neuvosto ei ole allekirjoittanut näitä toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Vapaaehtoinen rekisteri on täysin turhanpäiväinen asia, eikä se lisää avoimuutta. Tämän lisäksi ministerineuvosto ei ole vielä osallistunut hankkeeseen, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki keskeiset lainsäädäntöelimet eivät ole vielä mukana. Vaikka neuvosto osallistuisi hankkeeseen, porsaanreikiä olisi silti aivan riittämiin. On väitetty, että komission julkaisemien virallisten asiakirjojen parissa on työskennellyt 1 350 asiantuntijaryhmää. Näiden suljettujen ovien takana tapaavien neuvoa-antavien elinten jäsenten henkilöllisyys pidetään kuitenkin edelleen tiukasti valvottuna salaisuutena.

Komissio kiinnittää nyt entistä enemmän huomiota entisten komission jäsenten toimintaan välittömästi sen jälkeen, kun he lähtivät Brysselistä. On kuitenkin kysyttävä, tehdäänkö tarkastuksia myös toisella suunnalla. Riittää, kun ajattelemme musiikkiteollisuutta edustavan järjestön viimeisintä toimenpidettä tekijänoikeuksia vastaavalla osastolla. Mietinnössä ehdotetut toimet ovat askel oikeaan suuntaan, ja sen vuoksi äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen.(PL) Annan täyden tukeni tänään tekemällemme päätökselle Euroopan parlamentin ja komission kesken tehdystä toimielintenvälisestä sopimuksesta, jolla perustetaan yhteinen avoimuusrekisteri.

Parlamentti on pitänyt rekisteriä eturyhmistä vuodesta 1996 lähtien, ja sen olisi toimittava tässä yhteydessä esimerkkinä muille toimielimille. Euroopan komissio perusti oman lobbaajarekisterinsä vasta vuonna 2008, eikä Euroopan unionin neuvostolla ole vielä vastaavaa. Euroopan parlamentissa tehdyllä päätöksellä yhdistetään lobbaajien ja eturyhmien rekisterit, jotka ovat nyt erillään kahden edellä mainitun toimielimen kesken. Prosessi johtaa entistä suurempaan avoimuuteen, ja ennen kaikkea se yksinkertaistaa pääsyä tietoihin, jotka pidetään yhdessä paikassa. Yhteisen rekisterin perustaminen on hyödyllistä myös lobbaajille, koska he tarvitsevat vain yhden rekisterin kerrallaan. Lisäksi kyseisellä päätöksellä avoimuusrekisterin ulkopuolelle jätetään työmarkkinaosapuolet, kirkot, poliittiset puolueet sekä paikalliset ja alueelliset viranomaiset. Tämän ohella eturyhmät on kirjattava mietinnön tai suosituksen perusteluosaan, jos ne ovat tavanneet parlamentin jäsenen lainsäädäntöasiakirjaa koskevissa asioissa. Mielestäni tämä päätös on tärkeä askel kohti avoimuuden lisäämistä, ja odotan kärsimättömästi, että Euroopan unionin neuvosto osallistuu yhteiseen rekisteriin.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), kirjallinen. (EL) Toimielimet ansaitsevat valtakirjansa toimimalla avoimesti. Tässä nimenomaisessa mietinnössä, jonka puolesta äänestin, vastuuvelvollisuuskysymykselle asetetaan tarkoituksenmukaiset lähtökohdat. Kansalaisilla on oltava helppo ja esteetön mahdollisuus seurata päätöksentekoprosessia, johon edunvalvojat vaikuttavat ja jonka parissa ne toimivat. Tosiasia on, että Euroopan unionissa Euroopan parlamentti oli ensimmäinen toimielin, joka puuttui eturyhmien kasvavaan määrään unionissa. On niin ikään totta, että tähän liittyy vahva noususuunta sen myötä, kun parlamentin lainsäädäntövalta laajenee jatkuvasti. Näin ollen yhteinen rekisteri on ensimmäinen ja tärkeä askel eturyhmien avoimen toiminnan valvonnassa ja turvaamisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Poliittisten toimielinten avoimuus on legitimiteetin edellytys, ja se on eettinen välttämättömyys. Parlamentti oli ensimmäinen unionin toimielin, joka puuttui eturyhmien kasvavaan määrään unionissa ja erityisesti tämän kehityksen seurauksiin lainsäädäntöprosessin kannalta. Lukuisten mietintöjen ja perusteellisten keskustelujen jälkeen parlamentti otti käyttöön edunvalvojien rekisterin vuonna 1996. Vuonna 2006 Euroopan komissio julkaisi "Euroopan avoimuusaloitteen", jossa se ehdotti yhteistä keskitettyä rekisteriä edunvalvojille komissiossa ja parlamentissa. Parlamentin vastaus kyseiseen komission aloitteeseen oli perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietintö sääntöjen kehittämisestä edunvalvojien toiminnalle unionin toimielimissä. Päätöslauselma hyväksyttiin täysistunnossa 8. toukokuuta 2008. Marraskuussa 2010 työryhmä laati sopimusluonnoksen avoimuusrekisteristä, kun parlamentti saavutti tärkeimmät tavoitteensa. Mielestäni yhteinen rekisteri on askel eteenpäin kohti nykyistä suurempaa avoimuutta Euroopan unionin toimielimissä, ja näin ollen äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Eri aloja edustavien edunvalvojien toiminnalla, joka liittyy unionin toimielimiin eli tässä tapauksessa parlamenttiin ja komissioon, on kiistattomia etuja. Se lisää päätöksentekoon liittyvää olennaista tietoa ja tarjoaa tietoa perustelluista eduista, jotka ovat pohtimisen arvoisia. Tästä huolimatta on tärkeää turvata Euroopan unionin toimielinten eri toimintojen avoimuus niin, että viime kädessä taataan niiden legitimiteetti sekä niiden soveltamisalan perusteellinen tarkastelu ilman vallan väärinkäyttöä. Näin ollen pidän myönteisenä tämän sopimuksen tekemistä. Sen kautta tehdään tosiasiallisesti pakollista kaikkien sellaisten lobbaajien rekisteröinnistä, jotka haluavat kulkuluvan parlamentin ja komission tiloihin, ja se on siten ratkaiseva askel avoimuuden lisäämisessä EU:n toimielinten ja näiden kansalaisyhteiskunnan edustajien välisessä keskustelussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. – (IT) Poliittisten toimielinten toiminnan avoimuus on legitimiteetin edellytys. Olisi aina ja kaikissa oloissa oltava helppoa valvoa sitä, miten päätökset tehdään, mitkä ovat niiden vaikuttimet sekä miten voimavarat, toisin sanoen veronmaksajien rahat, kohdennetaan. Parlamentti oli ensimmäinen unionin toimielin, joka perusti eturyhmien rekisterin vuonna 1996. Tänään hyväksytty päätöslauselma korostaa sitä, että yhteisen rekisterin perustaminen varmistaa kaikkien toimijaryhmien mahdollisimman laajan osallistumisen kunnioittaen samalla heidän erilaisia tai erityisiä identiteettejään. Uusi järjestelmä tarjoaa tärkeitä tietoja, kuten kaikkeen rekisterin kattamaan toimintaan osallistuvien henkilöiden ja järjestöjen määrän sekä rekisteröityneiden saaman unionin varojen määrän.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), kirjallinen.(PL) Bryssel, jota jotkut pitävät Washingtonin jälkeen jo toisena lobbaajien paratiisina, tarvitsee kunnollisia sääntöjä ja selkeästi määriteltyjä yhteistyöperiaatteita päätöksentekijöiden ja eri eturyhmien välillä. Meidän olisi pidettävä mielessä, että lobbaus, jota useat eri sosiaaliryhmät pitävät asioiden eteenpäin viemisenä, on näkymätön osa nykypäivän demokraattisia järjestelmiä.

Parlamentin jäsenet ovat jälleen kerran ilmaisseet kannattavansa avoimuuden edistämistä. Lobbaajia koskeva yhteinen rekisteri lisää EU:n toimielinten avoimuutta. Se tekee myös eron painostusryhmien edustajien ja kansalaisjärjestöjen edustajien sekä valtiollisten organisaatioiden välillä. Eturyhmät muodostavat kiistatta tärkeän foorumin tiedonvaihdolle, ja ne ovat tärkeä kanava kansalaisten ja Euroopan unionin väliselle yhteydenpidolle. Jotta tämä yhteistyö olisi mahdollisimman tehokasta niin, että sillä saavutetaan halutut tulokset, sen olisi oltava sääntöjenmukaista ja avointa.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen.(SV) Päätös, joka koskee niin kutsuttua avoimuusrekisteriä, ei ole riittävän kunnianhimoinen. Komission rekisteri, joka on nyt liitetty yhteen parlamentin rekisterin kanssa, on vapaaehtoinen, ja se kattaa pienen osan arviolta 15 000:sta Brysselissä toimivasta lobbaajasta. Rekisteristä puuttuu olennaista tietoa.

Mielestäni mietintö edustaa tietynlaista edistystä, vaikka se onkin rajallista. Olisi ollut parempi odottaa, mihin tuloksiin puhemies Buzekin johtama ryhmä päätyi ennen päätöksen tekemistä.

Viime kuukausien aikana paljastetuissa skandaaleissa korostuu se, että parlamentin säännöt ovat myös riittämättömät. Tarvitsemme menettelysäännöt, joiden pohjalta Euroopan parlamentin jäsenten ei ole sallittua maksaa siitä, että he tukevat lobbaajaryhmien ehdotuksia. Ainoat ihmiset, joita Euroopan parlamentin jäsenten on edustettava, ovat heidän äänestäjänsä. Heidän ei pitäisi edustaa mitään erityisiä taloudellisia tai uskonnollisia etuja.

Mielestäni kaikkien lobbaajien olisi rekisteröidyttävä. Poikkeuksien soveltaminen joidenkin lobbaajien kohdalla luo valvontajärjestelmään porsaanreikiä. Vaalikampanjan aikana puolueeni vaati lobbaajien pakollista rekisteröintiä rekisteriin, joka on yhteinen kaikille EU:n toimielimille. Vaadimme myös, että tietoa jaetaan sellaisista erityisasioista, joiden kanssa lobbaajat ovat tekemisissä. Rekisterin olisi sisällettävä rahataloudellista tietoa, johon sisältyy tieto lobbaajien toiminnasta koituvista kuluista ja siitä, kuka rahoittaa tällaista toimintaa. Lobbaajien toimintaa varten tarvitaan menettelysäännöt. Epäeettisesti toimivat lobbaajat on tuotava ilmi julkisesti, ja heidät pitää olla mahdollista poistaa lobbaajien keskuudesta. Virkamiehille ja poliitikoille tarjottavat lahjat, matkat ja lounaat on tarkistettava kahteen kertaan, toisin sanoen sekä lahjan antajan että sen saajan on ilmoitettava lahjoista. EU:ssa toimivilla virkamiehillä ei pidä olla mahdollisuutta käydä lobbaajan työpaikalla, jossa heillä on yhteyksiä aikaisempaan työhönsä viimeisen kahden vuoden ajalta. Lisäksi totean, että kaikista EU:n toimielinten ja lobbaajien alkavista ja päättyvistä toimista on ilmoitettava julkisesti. Lobbaajien ei pidä voida vaatia luottamuksellisuutta.

Jäsen Casinin mietintö ei vastaa näitä vaatimuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen. (DE) Avoimuus on tärkeä osa demokratiaa ja edellytys kansalaisten osallistumiselle, minkä vuoksi se on keskeinen tekijä luottamuksen saavuttamiselle. Lisäksi totean, että avoimuusvaatimuksista johtuva tilintekovelvollisuus on tärkeä väline kaikenlaisten väärinkäytösten ehkäisemisessä. Avoimuusrekisterin perustamista koskevassa sopimusluonnoksessa otetaan huomioon kaikki keskeiset vaatimukset, mikä tarkoittaa sitä, että saatoin antaa täyden tukeni tälle sopimukselle. Seuraavan askeleen on oltava tämän uuden rekisterin tavoitteiden seuraaminen sekä sellaisten uusien vaikeuksien torjuminen, jotka aiheutuvat välittömästi ja todellisesti alkuperäisen sopimuksen luonteesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), kirjallinen. (SK) Lobbaus on legitiimiä toimintaa. Se on demokratian peruselementti. Edustuksellinen demokratia voi toimia ainoastaan silloin, kun kansalaiset ovat yhteydessä valittujen edustajiensa kanssa ja pyytävät heitä edistämään omia etujaan. Tästä näkökulmasta katsottuna ei ole tärkeää, lähestyvätkö kansalaiset politiikkoja yksityishenkilöinä, järjestöinä, liikeyrityksinä vai valmistusteollisuuden yrityksinä. Minkäänlaisen sääntelyn ei siis pitäisi rajoittaa yhtä kansalaisten perusoikeuksista. Syyn siihen, miksi valittu edustaja kuitenkin päättää suosia jotakin tiettyä etua jonkin toisen sijaan, on perustuttava hänen omiin vakaumuksiinsa eikä henkilökohtaiseen hyötyyn. Sen työn avoimuus, jota Euroopan parlamentin jäsenet tekevät yhdessä omia etujaan ajavien ihmisten kanssa, on se keino, jolla kenties ehkäistään parhaiten korruptio lain säätämisen yhteydessä. Näin ollen tuen esitystä yhteisestä rekisteristä, jossa otetaan huomioon eturyhmien erilaiset piirteet ja eritellään ne, jotka lobbaajat omien tuottojensa lisäämiseksi, ja ne, jotka ovat yhteydessä valittuihin edustajiin tavoitellakseen jotakin parempaa koko yhteiskunnan hyväksi.

 
  
  

Mietinnöt: Carlo Casini (A7-0173/2011), (A7-0174/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Lissabonin sopimuksen ratifiointi on vahvistanut parlamentin valtaa, ja se on nyt toinen lainsäätäjä miltei kaikilla aloilla tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Tämä lisää edunvalvojien kiinnostusta sen työhön. Edunvalvojilla on keskeinen tehtävä demokraattisen järjestelmän pohjana olevassa avoimessa ja monipuolisessa vuoropuhelussa. He ovat myös tärkeä tietolähde parlamentin jäsenille näiden hoitaessa edustajantointaan. Euroopan parlamentti ja komissio ovat perussopimusten kehityksen perusteella ja avoimuuden edistämistä koskevien sitoumustensa mukaisesti sopineet, että ne perustavat Euroopan unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvien organisaatioiden ja henkilöiden rekisteröintiä ja seurantaa varten yhteisen rekisterin, ja ylläpitävät sitä. Rekisterin perustamisessa ja ylläpidossa hyödynnetään Euroopan parlamentin vuonna 1996 ja Euroopan komission kesäkuussa 2008 perustamia ja käyttöön ottamia järjestelmiä. Niitä mukautetaan Euroopan parlamentin ja Euroopan komission yhteisen työryhmän työn, saadun kokemuksen ja eri sidosryhmien antaman palautteen perusteella. Työtä on jatkettava avoimuuden lisäämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Poliittiset toimielimet ovat uskottavia vain, jos ne ovat avoimia, jolloin ne ansaitsevat sen legitimiteetin, jota ne tarvitsevat voidakseen jatkaa niille ominaista demokraattista toimintaa. Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon legitimiteettikysymyksen tärkeys ja tarve antaa kansalaisille tietoa Euroopan toimintapolitiikkojen tehokkuudesta ja kunnollisesta toiminnasta, äänestin yhteisen avoimuusrekisterin perustamista koskevan sopimusluonnoksen puolesta.

 
  
  

Mietintö: Ashley Fox (A7-0074/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta riippuu rahoitusjärjestelmän vakaudesta ja siitä luottamuksesta, jota Euroopan kansalaiset ja kuluttajat osoittavat rahoituslaitoksia ja -tapahtumia kohtaan. Rahoituskriisi paljasti selvästi, että rahoituspalvelualan kuluttajansuojan ja suojatoimenpiteiden laatua, etenkin valvontaa ja tarkastuksia, on parannettava kouriintuntuvasti ja voimakkaasti. Tarvitaan tehokasta ja asianmukaista hallintojärjestelmää riskinhallintaa, säädösten noudattamista, sisäistä tarkistustoimintaa, strategioita, toimia sekä prosesseja ja menettelyjä. Tähän haasteeseen, joka on samalla yhtä tärkeä ja monimutkainen, voidaan vastata toimenpidepaketilla joko niin, että vaikutukset näkyvät välittömästi tai keskipitkällä aikavälillä. On määriteltävä selkeästi, miten yritysten johtoryhmien jäsenten tilintekovelvollisuus toimii, ja se on pantava täytäntöön järkevästi, jotta ei vaaranneta rahoituslaitosten halukkuutta tarttua liiketoimintamahdollisuuksiin, mikä on toivottava tekijä heidän työssään. On myös varmistettava, että heidän käytössään olevien inhimillisten voimavarojen laatua ei vaaranneta. Mietinnössä määritellään tähän liittyvät ratkaisut, joten äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta riippuu rahoitusjärjestelmän vakaudesta ja siitä luottamuksesta, jota Euroopan kansalaiset ja kuluttajat osoittavat rahoituslaitoksia ja toimia kohtaan. Hiljattain syntyneen rahoituskriisin aikana monet rahoituslaitokset ympäri maailman jättivät pulaan veronmaksajat, mikä tuli heille hyvin kalliiksi. Tuen komission aloitetta tarkastella kriittisesti rahoituslaitosten ja yleisesti ottaen rahoitusjärjestelmän vakautta sekä järjestelmän sääntelyä ja valvontaa, jotta voidaan estää kriisin toistuminen tulevaisuudessa sekä varmistaa, että rahoitusala täyttää reaalitalouden tarpeet ja osoittaa mahdollisimman suurta yhteiskuntavastuuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin jäsen Foxin mietinnön puolesta. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän varjoesittelijänä totean, että lopullisessa äänestyksessä saatu erinomainen tulos korostaa jälleen kerran poliittisten ryhmien välistä tiivistä yhteistyötä. Sen vuoksi estimme menestyksekkäästi Euroopan parlamenttia omaksumasta kantaa, joka painottui liian paljon kohti hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevia pakollisia sääntöjä. On äärimmäisen tärkeää, että ryhmämme edistää tasapainoista lähestymistapaa maailman rahoituskriisin ratkaisemisessa. Tästä syystä meidän on vältettävä luomasta esteitä rahoituslaitoksille. Lopullisessa mietinnössä painotetaan entistä enemmän Euroopan valvontaviranomaisten tehtävän merkitystä ja osoitetaan sille nykyistä enemmän valtaa. Kaikkein tärkeimpään kompromissiin liittyy sääntöjen noudattamista tai syiden selittämistä koskevan periaatteen ja pakollisten sääntöjen asettaminen samalle lähtöviivalle. Mielestäni sääntöjä olisi otettava käyttöön ainoastaan silloin, kun menettelysäännöt eivät toimi. Sääntöjen noudattamista tai syiden selittämistä koskevaan periaatteeseen perustuva lähestymistapa on suhteellinen, ja sitä voidaan soveltaa lukuisiin eri rahoituslaitoksiin. Saman aikaan sitä on kuitenkin täydennettävä säännöllisellä ulkoisella arvioinnilla sekä asianmukaisella valvonnalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska sen kautta parlamentti osallistuu keskusteluihin keinoista, joilla varmistetaan Euroopassa rahoituslaitosten entistä tehokkaampi hallinto. Keskustelu on erityisen tärkeä, jotta löydetään keinoja välttää sellaisen rahoituskriisin ja viime kädessä talouskriisin toistuminen, joka iski koko maailmaan vuonna 2008. Erinäisten rahoituslaitosten romahtaminen maksoi ja maksaa veronmaksajille edelleen paljon. Siitä syystä on tärkeää tutkia syntyneiden ongelmien syitä. Komission julkistaman rahoituslaitosten hallinnon parantamista käsittelevän vihreän kirjan vastapainoksi Euroopan parlamentin mietinnössä kiinnitetään laajalti huomiota tarpeeseen säännellä entistä tiukemmin niitä menettelyjä, joilla nimitetään johtajat, sovitaan johtokunnan jäsenten vallasta ja soveltuvuustestien perusteista sekä välineistä heidän riippumattomuuden varmistamiseksi. Mietinnössä vaaditaan, että johtokuntia varten perustetaan pakolliset riskikomiteat, rahoituslaitoksia vaaditaan paljastamaan elvytyssuunnitelmansa ja valvontaraporttinsa. Lisäksi siinä vaaditaan, että laaditaan vuosittainen kertomus niiden sisäisten valvontajärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta ja toimivuudesta ja että vuosittaiseen kertomukseen on sisällytettävä vastaava ulkoisten tilintarkastajien laatima arvio.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Otan huomioon sen luottamuksen merkityksen, jota Euroopan kansalaiset ja kuluttajat osoittavat rahoituslaitoksiin ja -tapahtumiin, ja samalla otan huomioon rahoituslaitosten vakauden ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan merkityksen, ja näin ollen suhtaudun myönteisesti vihreään kirjaan ja tilaisuuteen parantaa rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koko Euroopassa. On tehtävä monia asioita, jotta Euroopan rahoitusmarkkinoiden moitteeton ja kestävä toiminta voidaan varmistaa. Näistä tärkeimpiä ovat mielestäni kohdennettu lähestymistapa, jolla vastataan reaalitalouden tarpeisiin, entistä suurempaa yhteiskuntavastuuta koskevien toimien toteuttaminen sekä hallintoneuvostojen tekemät riskiarvioinnit rahoituskriisien välttämiseksi tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmistä laaditun vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen puolesta, koska siinä annetaan ehdotuksia, jotka varmistaisivat hallinto- ja ohjausjärjestelmien parannukset koko Euroopassa ottamalla huomioon se, että rahoitusalan on vastattava reaalitalouden tarpeisiin, edistettävä kestävää kehitystä ja osoitettava entistä suurempaa yhteiskuntavastuuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta riippuu rahoitusjärjestelmän vakaudesta ja näin ollen siitä luottamuksesta, jota Euroopan kansalaiset ja kuluttajat osoittavat rahoituslaitoksia ja -tapahtumia kohtaan. Näin ollen on tarpeen vahvistaa ja tarkistaa nykyisiä järjestelmiä, jotka ovat osoittautuneet olevan riittämättömiä. Erityisesti on korostettava valvonta- ja seurantamekanismien merkitystä.

Tämän saavuttamisessa pidän tärkeinä vihreän kirjan päätelmiä ja huomioita sekä tilaisuutta parantaa rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koko unionin alueella. Kannatan myös esittelijän vaatimusta arvioida komission esitystensä kustannuksia ja hyötyjä siten, että keskitytään tarpeeseen säilyttää kilpailukyky ja edistää talouskasvua. Näin ollen meidän on pikaisesti löydettävä mekanismeja ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat riskien vähentämisen ja luovat pysyvän keskusteluyhteyden valvontaviranomaisten, tilintarkastajien ja toimielinten välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Maailmanlaajuinen rahoituskriisi, joka alkoi amerikkalaisten subprime-lainojen epäasianmukaisesta arvopaperistamisesta johtuneesta Lehman Brothers -pankin konkurssista syksyllä 2008, sai aikaan hyvin vakavia epäilyjä rahoituslaitosten vahvuudesta. Tämä pakotti sekä Euroopan unionin jäsenvaltiot että Yhdysvallat myöntämään rahoitussektorille julkista rahoitusta, jonka määrä oli arviolta 25 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tilanne johti siihen, että 4. maaliskuuta 2009 julkistamansa tiedonannon kautta komissio esitteli todellisen uudistusohjelman rahoitusmarkkinoiden sääntelykehyksistä ja valvontajärjestelmistä. Kun otetaan huomioon se talous- ja rahoituskriisi, jonka keskellä nyt olemme, rahoitussektorilla ei voi koskaan lisätä liikaa toimia, ja tämä voidaan aloittaa hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, jossa ei useimmiten oteta huomioon asiakkaita riippumatta siitä, ovatko he säästäjiä, tallettajia tai muita. Sen vuoksi suhtaudun myönteisesti komission vihreään kirjaan ja sen ehdotuksiin, jotka voivat ja joiden pitäisi tukea ja täydentää rahoitusjärjestelmän vahvistamiseen tarkoitettuja säädöksiä uuden eurooppalaisen valvontajärjestelmän yhteydessä. Tästä syystä äänestän tämän rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmistä laaditun mietinnön puolesta, ja toivon, että se edistää selkeästi niiden vahvistumista.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tässä mietinnössä tunnistetaan ja korostetaan joitakin tärkeitä seikkoja, kuten sitä, että rahoitusalan olisi vastattava talouden tarpeisiin, edistettävä kestävää kehitystä ja osoitettava entistä suurempaa yhteiskuntavastuuta. Lisäksi siinä korostetaan sitä, että "äskettäisen rahoituskriisin aikana monet rahoituslaitokset maailmalla menivät konkurssiin, mistä aiheutui veronmaksajille huomattavia kustannuksia".

Näiden lausuntojen ohella mietinnössä ei kuitenkaan esitetä kaikkia esitettyjen asioiden seurauksia vaan pelkästään muutamia merkityksettömiä huomioita. Esittelijän mukaan kaikessa tai miltei kaikessa on loppujen lopuksi kyse kuluneista argumenteista, jotka koskevat tehokkaan ja asianmukaisen hallintojärjestelmän perustamista muun muassa riskinhallinnan, sääntöjen toimeenpanon sekä rahoitusmarkkinoiden ja -laitosten toiminnassa mukana olevien tahojen toimintatapojen eettisyyden näkökulmasta.

Olemme tietoisia siitä merkityksestä, joka joillakin näistä suuntaviivoista on pyrittäessä parantamaan tuntuvasti ja tilapäisesti rahoitusjärjestelmän toimivuutta. On kuitenkin selvää, että niillä ei voida muuttaa järjestelmän olennaisinta piirrettä eli sen kestämättömyyttä, ahnasta luonnetta sekä spekulaation korostamista sekä voittojen kasvattamisen tärkeintä tavoitetta.

Mietinnössä jätetään kokonaan käsittelemättä keskeinen aihe eli se, että valtion olisi saatava takaisin roolinsa tällä alalla ja ohjattava rahoitussektori takaisin sen yhteiskunnalliseen rooliin julkisen ja demokraattisen valvonnan alaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Ainoa tärkeä seikka, joka mietinnössä tuodaan esiin, on se tunnustus, että "rahoitusalan on tyydytettävä reaalitalouden tarpeet, myötävaikutettava kestävään kasvuun ja osoitettava suurempaa yhteiskuntavastuuta" ja että "äskettäisen rahoituskriisin aikana monet rahoituslaitokset maailmalla menivät konkurssiin, mistä aiheutui veronmaksajille huomattavia kustannuksia". Siinä jopa väitetään, että jotkin rahoituslaitokset ja viranomaiset eivät ymmärtäneet kohtaamiensa riskien luonnetta, laajuutta ja monimutkaisuutta.

Mietinnössä ei kuitenkaan tehdä oikeita päätelmiä, vaan rajoitutaan esittämään kysymyksiä eräiden rahoituslaitoksissa ja -markkinoilla toimivien tahojen toiminnan eettisyydestä sekä luodaan hallinto- ja ohjausjärjestelmä, joka on tehokas ja tarkoituksenmukainen riskinhallinnan, sääntöjen noudattamisen ja muiden seikkojen kannalta.

On totta, että näillä ehdotuksilla voitaisiin parantaa hieman pankkien toimintaa ajan mittaan, mutta ne eivät voi muuttaa järjestelmän riistävää luonnetta tai tärkeintä tavoitetta, joka on tuottojen kasvattaminen ja spekulatiiviset pyrkimykset. Mietinnössä ei näin ollen käsitellä keskeistä seikkaa eli koko rahoitussektorin julkista ja demokraattista valvontaa.

Tästä syystä äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. (EN) Rahoitusriski on välttämätön rahoitusalan olemassaololle, ja se on yhtä kaikki välttämätön sekä kyseisen alan liiketoimien menestymiselle että yleisesti ottaen talouden turvastrategioille. On kuitenkin yleisen edun mukaista, että näitä riskejä rajoitetaan järjestelmällisten kriisien torjumiseksi. Tähän haasteeseen, joka on samalla tärkeä ja monimutkainen, voidaan vastata toimenpidepaketilla, jolla on joko suora tai epäsuora vaikutus.

Rahoituslaitokset olisi velvoitettava laatimaan vuosittainen kertomus niiden sisäisten valvontajärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta ja toimivuudesta, ja johtokuntien olisi hyväksyttävä nämä kertomukset. Rahoituslaitoksissa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota toimenpiteiden täytäntöönpanoon tietoisuuden lisäämiseksi riskeistä, sillä riskitietoisuuden lisääminen yhtiön kaikilla tasoilla – myös työntekijöiden keskuudessa – on tehostetun riskienhallinnan kannalta ratkaisevaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Pantuaan merkille – lainaan nyt seuraavaa eufemismia – "arvojen ja etiikan puuttumisen tiettyjen rahoitusmarkkinoiden toimijoiden ja rahoituslaitosten toiminnassa" parlamentti on käynnistänyt hyödyttömän kampanjan levittääkseen alalle hieman eettisiä normeja. Sana "kampanja" on ehkä tässä tapauksessa liioiteltu. Olisi ehkä parempi todeta, että on ilmaistu hyvää tarkoittavia toiveita siitä, että asiakkaiden ja työntekijöiden edut olisi vihdoin otettava huomioon. Nyt on esitetty säälittävää marinaa johtokuntaan liittyvistä sosiaalisista, kulttuurisista ja tasa-arvoon liittyvistä eroista. (Kenties vaaditaan romanikiintiöitä?) Eräät ehdotukset ovat saaneet laajaa kannatusta Euroopan laajuisesti, ja ne koskevat alan palkkoja ja palkkioita. Niissä meillä voisi olla parantamisen varaa. Riskitarkastuksia tehdään siellä täällä. Lyhyesti todettuna teiltä jää huomaamatta se asia, että yritykset vain pelaavat niiden sääntöjen mukaan, jotka te määräätte.

Nyt nämä säännöt, joita te periaatteessa kieltäydytte kyseenalaistamasta, koskevat kansainvälistä pääoman liikkuvuutta, talouden keskittymistä rahoitustoimintaan, liiallista lyhyen aikavälin toimien korostamista, arvopaperistamista, monimutkaisia rahoitustuotteita, jotka eivät perustu mihinkään konkreettiseen vaurauden luomiseen, sekä sellaisten suurten monikansallisten yhtiöiden perustamista, jotka ovat vahvempia kuin valtiot ja jotka eivät kuulu valvonnan piiriin. Niin kauan kuin ei käsitellä tämän järjestelmän perustekijöitä, mikään ei muutu.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), kirjallinen. (EN) Viimeaikaisen rahoituskriisin pahimmat vaikutukset ovat kohdistuneet tavallisiin kuluttajiin. Useat EU:n jäsenvaltioiden hallitukset ovat käyttäneet veronmaksajien rahoja auttaakseen eräitä sellaisia pankkeja selviytymään, jotka ovat hoitaneet liiketoimiaan vastuuttomasti. Jos veronmaksajilta ei olisi saatu tukea, nämä pankit olisivat romahtaneet, ja siitä olisi koitunut tuhoisia seurauksia eri talouden aloille useissa jäsenvaltioissa. Nyt, kun tämän rahoituskriisin pahin vaihe on ohi, pankit eivät vieläkään toimi tai harjoita liiketoiminaan kuluttajien parhaaksi. Esimerkit rahoituspalvelutuotteiden vastuuttomasta myynnistä ja pankkien puutteellisen tuen osoittaminen henkilökohtaisille asiakkaille ja pienyrityksille, joilla on tilapäisiä käteisvaraongelmia, ovat osoitus siitä, että sääntelijöiden olisi ryhdyttävä konkreettisempiin toimiin varmistaakseen, että rahoituspalvelualan toimijat tukevat asiakkaitaan ja tarjoavat yleisesti nykyistä parempaa suojaa kuluttajille. Tämän vuoksi äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Annoin tukeni tälle asiakirjalle, koska rahoitusalan olisi vastattava reaalitalouden tarpeisiin, myötävaikutettava kestävään kasvuun ja osoitettava suurempaa yhteiskuntavastuuta. Tiedämme, että joidenkin rahoitusmarkkinoiden ja -laitosten toimijoiden toiminnassa on arvojen ja eettisyyden puutetta. Rahoitusmarkkinoiden ja -laitosten on otettava osana yhteiskuntavastuutaan huomioon kaikkien osapuolten, kuten asiakkaiden, osakkeenomistajien ja työntekijöiden, edut. Tehokas riskienhallinta on yksi tärkeimpiä keinoja tulevien kriisien välttämiseksi. Näin ollen on perustettava kaikkiin rahoituslaitoksiin tehokas hallinto- ja ohjausjärjestelmä, johon sisältyvät asianmukainen riskienhallinta, sääntöjen noudattaminen, sisäiset tarkastustoiminnot (ja vakuutusten kyseessä ollessa vakuutusmatemaattiset toiminnot), strategiat ja politiikat sekä prosessit ja menettelyt. Mielestäni olisi tarpeen perustaa pakollisia riskikomiteoita tai vastaavia järjestelyjä. Meidän ei pitäisi ottaa suhteettomia riskejä.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), kirjallinen. (RO) Rahoituskriisi on korostanut tehokkuuden puutetta nykyisissä hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevissa periaatteissa. Nyt on olennaisen tärkeää ottaa opiksi tapahtuneesta vastaavien tilanteiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Hallinto- ja ohjausjärjestelmään liittyvä keskustelu kehittyy jatkuvasti, ja juuri rahoitusalalla on erityinen velvollisuus luoda vakavasti otettavia ja kestäviä talousstrategioita. Meidän on säilytettävä rahoituslaitosten kestävä, vakaa ja kilpailukykyinen luonne, jotta ne voivat osaltaan myötävaikuttaa talouskasvuun. Tältä osin katson, että tehokkaassa hallinto- ja ohjausjärjestelmässä on otettava huomioon tasavertaisesti kaikkien sidosryhmien edut ja samanaikaisesti myös rahoitusjärjestelmän vakaus. Tämän ansiosta markkinat voivat toimia optimaalisesti, ja kuluttajat osoittavat suurempaa luottamusta rahoituslaitoksiin ja -tapahtumiin.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Suhtaudun myönteisesti tähän mietintöön. Kyseisen vihreän kirjan tavoitteena on, että otetaan oppia maailmanlaajuisesta rahoituskriisistä, joka alkoi amerikkalaisten subprime-lainojen epäasianmukaisesta arvopaperistamisesta johtuneesta Lehman Brothers -pankin konkurssista syksyllä 2008. Rahoituslaitosten ja rahoitusjärjestelmän vakautta sekä niiden sääntelyä ja valvontaa, kun on kyse uusista rahoitusvälineistä, tarkastellaan globaalistuneessa maailmassa kriittisesti, jotta voidaan välttää vastaavanlaisen tilanteen toistuminen. Komissio keskittyy rahoitusmarkkinoiden uudistamiseen ja kriisien ehkäisemiseen tarkoitetussa ohjelmassaan nimenomaan hallinto- ja ohjausjärjestelmien vahvistamiseen. Komissio toteaa erityisesti, että hallinto- ja ohjausjärjestelmissä on rahoituspalvelujen alalla lukuisten toimijoiden systeemisen luonteen vuoksi otettava huomioon muiden sidosryhmien (tallettajien, säästäjien, henkivakuutusten ottajien jne.) edut sekä rahoitusjärjestelmän vakaus. Vihreässä kirjassa esitettyjen aloitteiden tarkoituksena on tukea ja täydentää rahoitusjärjestelmän vakauttamiseen tarkoitettuja jo täytäntöön pantuja tai suunnitteilla olevia säädöksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (S&D), kirjallinen. (EN) Huonot rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmät ja erityisesti pankkien hämärä maksukulttuuri olivat keskeisiä syitä rahoituskriisin edellytysten syntymiselle. Labour-puoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet tukivat tätä mietintöä, jossa valiokunnissa hyväksyttyjen tarkistusten ansiosta peräänkuulutetaan komission toimia, jotta rahoitusyhtiöiden hallinto- ja ohjausjärjestelmien standardeja tiukennettaisiin. Näihin vaatimuksiin sisältyy nykyistä vahvempi yritysten ottamien riskien valvonta, korkeat riippumattomuusstandardit ja hallintoneuvoston jäsenten moninaisuus niin, että sukupuolet ovat paremmin edustettuina, ja mikä tärkeintä, palkkioiden avoimuus, jotta osakkeenomistajat ja kansalaiset voivat saattaa pankit vastuuseen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa konservatiivien johtama hallitus on hyllyttänyt avoimuutta koskevan lainsäädännön, jonka edellinen työväenpuolueen johtama hallitus esitteli, joten suhtaudun myötämielisesti siihen, että esitykseeni sisällytetään tällainen vaatimus, jota sovelletaan EU:n laajuisesti.

Labour-puoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet vastustivat esittelijän tarkistuksia, jolloin valiokunnan mietintö heikkenisi. Tämä koskee pienempää vaatimusta naisten edustuksesta, hitaampaa aikataulua toimille palkkiouudistuksen tekemiselle ja vähemmän tietoa henkilökunnan palkasta. Komission on nyt saatava kuulemisensa päätökseen ja annettava ripeästi kunnianhimoisia esityksiä varmistaakseen, että rahoitusyhtiöiden hallintojärjestelmä auttaa torjumaan tulevat kriisit eikä edistä niitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Viimeaikainen rahoituskriisi on vahvistanut tarvettamme tarkastella vastuullisemmin rahoituslaitosten hallintoon liittyviä eettisiä kysymyksiä. Kysymyksissä palkkiopolitiikasta sekä rahoituslaitosten johtajien ja vastuuhenkilöiden palkkioiden hallinnasta on noudatettava eettisiä ja moraalisia periaatteita, jotka eivät salli viime aikoina koettuja tilanteita, jolloin johtoa on palkittu bonuksilla yrityksissä, jotka heti sen jälkeen ovat menneet konkurssiin tai joiden on todettu olevan vakavissa vaikeuksissa. EU:lla on oltava tuottoisa sosiaali- ja ympäristömalli, joka kattaa pitkän aikavälin ja ottaa huomioon kaikkien edut eli yritysten, osakkeenomistajien ja työntekijöiden edut.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (EN) Tämän päätöslauselman tavoitteena on vahvistaa rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmiä, joiden komissio katsoo olevan keskeinen osa rahoitusmarkkinoiden uudistamista ja kriisien torjuntaa koskevaa ohjelmaa. En ole asiasta samaa mieltä, koska se voi johtaa korruption ja rikkomusten kasvuun. Äänestin päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmien käyttöönotto saattaa lisätä Euroopan kansalaisten luottamusta rahoitusjärjestelmän vakauteen, mutta markkinat vastaavat tilanteeseen omien mekanismiensa kautta, eikä luottoluokituslaitosten tehtävää pidä aliarvioida. On täysin käsittämätöntä, että kansalaisten on tiukennettava vöitään ja maksettava pankkien pelastuspaketista, kun samanaikaisesti näiden samojen epätoivoisesti apua pyytäneiden pankkien johtajat maksavat nyt itselleen jopa miljoonien eurojen suuruisia bonuksia. Pankkien pelastusprosessin aikana tehtiin aivan liian vähän tähän odotettavissa olevaan tapahtumaan puuttumiseksi. Samanaikaisesti useille pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden EU aina ylistää paperilla olevan talouden moottoreita, annettiin kuolinisku, koska Baselin sopimusten perusteella pankit pitivät mieluiten kiinni rahoistaan kuin olisivat lainanneet niitä yrityksille. Pankkikriisi on myös korostanut itsesäätelevien markkinoiden myytin romahtamista.

Aasiassa puhjenneen kriisin aikana kävi selväksi, että sääntely on järkevä varotoimi. Jää nähtäväksi, missä määrin useat seuranta- ja valvontatoimet toimivat. On tehty koko joukko virheitä, ja etiikan, moraalin ja soveliaisuuden puute on ollut tyrmistyttävän suurta. Sen lisäksi on vielä ilmennyt eturistiriitoja. Tämä mietintö on askel oikeaan suuntaan, mutta joillakin aloilla se ei ole riittävän täsmällinen, minkä vuoksi äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen.(PT) Tämä rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmistä laaditussa mietinnössä määritellään eräitä toimenpiteitä, jotka on tarkoitus panna täytäntöön rahoituslaitoksia hallinnoivissa yhtiöissä. Lyhyesti sanottuna mietinnön tavoitteena on, että otetaan oppia maailmanlaajuisesta rahoituskriisistä, joka alkoi amerikkalaisten subprime-lainojen epäasianmukaisesta arvopaperistamisesta johtuneesta Lehman Brothers -pankin konkurssista syksyllä 2008. Jotta voitaisiin välttää tällaisen tilanteen toistuminen, parlamentti ehdottaa, että hallinto- ja ohjausjärjestelmissä on etenkin rahoituspalvelujen alalla lukuisten toimijoiden systeemisen luonteen vuoksi otettava huomioon muiden sidosryhmien (tallettajien, säästäjien, henkivakuutusten ottajien jne.) edut sekä rahoitusjärjestelmän vakaus. Kaikkein tärkein ehdotetuista toimista on sellaisten puolueettomien pätevyyskriteerien kehittäminen, joilla jolla arvioidaan yksilöiden soveltuvuutta valvottuihin tehtäviin ottaen samalla huomioon rahoituslaitoksen luonne, kompleksisuus ja koko. Haluan antaa tukeni tälle toimenpidepaketille äänestämällä sen puolesta ja samalla toivon, että komission ja nyt myös parlamentin esittelemät ehdotukset ovat riittäviä, jotta voidaan estää sellaisten tilanteiden toistuminen, jollaisen koimme syksyllä 2008 ja jonka jäljet näkyvät edelleen portugalilaisten jokapäiväisessä elämässä.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), kirjallinen.(PT) Äänestin tätä mietintöä vastaan seuraavista syistä. Mietinnössä ei myönnetä sitä, että vuosien 2007–2008 rahoituskriisi oli luonteeltaan systemaattinen. Toisin sanoen se johtui tavasta, jolla rahoitusjärjestelmä on organisoitu. Näin ollen olisi myönnettävä, että tapa, jolla järjestelmä on rakennettu, vaikuttaa vahvasti rahoitusyhtiöiden johtajien päätöksiin riippumatta niiltä vaadittavan avoimuuden tasosta. Esimerkkinä mainittakoon, että mietinnössä ei tunnusteta, että liikepankkien kyky tehdä rahaa spekulatiivisilla taloudellisilla investoinneilla oli hyvin tärkeä tekijä kriisissä. Mietinnössä ei käsitellä tätä organisatorista kysymystä eivätkä mitkään riskikomiteat tai johtajia koskevat pätevyyskriteerit voi estää niitä vahingollisia seurauksia, jotka johtuvat perheiden säästöillä tehdystä spekuloinnista voittojen saamiseksi. Rahoitusmarkkinoiden "laumakäyttäytyminen" on väistämätön ilmiö, joka johtaa myöhemmin puhkeaviin spekulatiivisiin kupliin.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Mitkään markkinat, joilla rahoituslaitoksilla on keskeinen asema, eivät kykene toimimaan ilman luottamusta siitä, että eri talouden toimijat toimivat asianmukaisesti. Näin ollen on tarpeen luoda tasapaino sen välillä, että laitoksilla on vapaus harjoittaa liiketoimintaansa, mikä on perimmiltään yksityinen asia, sekä sen taloudellisen vaikutuksen välillä, joka uudella rahoitusjärjestelmän kriisillä saattaisi olla reaalitalouteen sekä kaikkien elämään yhteisön jäseninä. Jos analysoimme viimeaikaisen rahoituskriisin syitä, voimme huomata, että on tarpeen löytää mekanismeja investointiriskien, hallintoneuvostojen kokoonpanon sekä johtajien palkkioiden säätelemiseksi mahdollistamalla siten entistä parempi yhteistyö julkisten ja yksityisten valvontaelinten välillä turvaamalla samalla niiden riippumattomuus. Tässä päätöslauselmassa esitellään eri aloja koskevia ehdotuksia, joten äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Meidän oli lopulta äänestettävä tyhjää. Päätöslauselmaesitykseen tekemämme tarkistus hylättiin. Sen oli allekirjoittanut myös S&D-ryhmä, ja sen tavoitteena oli antaa vahvempi säväys säädökseen. Esittelijän tekemät tarkistukset, jotka heikensivät päätöslauselmaa, hyväksyttiin kuitenkin, ja samoin mietintö sisälsi hyvin sekalaisia sanomia. Keskeinen toimija PPE-ryhmässä (jäsen Karas) tässä asiassa oli meidän linjoillamme, ja CRD IV:n (vakavaraisuusdirektiivi) esittelijänä hänen tehtäväkseen annetaan rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmien sääntöjen käsittely (tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön jatkotoimet). Hänen ryhmänsä ja etenkin varapuhemies Wortman-Kool jätti hänet (jälleen) pulaan. Toivokaamme, että varsinaista lainsäädäntöä (ehdotus on määrä esitellä heinäkuussa) käsitellään huolellisemmin ja päättäväisemmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen. (DE) Kaikkein tärkein asia, joka paljastui rahoitus- ja talouskriisistä, oli se, että meillä on erittäin ahne järjestelmä. Rahoitussektori oli keskittynyt lyhyen aikavälin voittoihin, mutta samalla se myös vaaransi pyrkimykset saavuttaa kestävää kasvua. Mietintö sisältää tärkeitä asioita, joita meidän on opittava rahoituskriisistä ja jotka liittyvät riskeihin, hallintoneuvostoihin, valvontaelimiin, osakkeenomistajiin ja palkkoihin ja palkkioihin. Tästä syystä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys B7-0291/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestän tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, koska monenväliset kauppajärjestelmät tarjoavat edelleen selvästi kaikkein tehokkaimmat puitteet kohtuudenmukaisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin harjoittamiselle kansainvälisesti. Tasapainoisen tuloksen saavuttaminen Maailman kauppajärjestön Dohan kehitysohjelmaa koskevissa neuvotteluissa on näin ollen oltava unionin neuvottelijoiden painopiste. Tämän sopimuksen merkitys johtuu siitä, että Intia on maailman seitsemänneksi suurin talous. Minun on myös mainittava, että kestävästä talouskasvusta huolimatta edelleen on olemassa valtavia eriarvoisuuksia. Korostaisin, että on tarpeen varmistaa, että vapaakauppasopimus ei rajoita Intian hallituksen valtaa, jota se tarvitsee ratkaistakseen köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyviä ongelmia. Lopulliseen vapaakauppasopimukseen olisi sisällyttävä sitova valtioiden välinen kiistanratkaisumekanismi ja määräyksiä tulleihin perustumattomien kaupan esteiden sovittelusta, polkumyynnin vastaisista toimista ja korvausoikeuksista sekä yleinen suojalauseke, joka perustuu tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XX ja XXI artikloihin. Siinä korostetaan kuitenkin myös sitä, että komission olisi sisällytettävä määrätietoisia ja tehokkaita lausekkeita vapaakauppasopimukseen ja vaadittava neuvottelujen aikana, että Intia ratifioi ydinsulkusopimuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän EU:n ja Intian vapaakauppasopimusneuvottelujen tilanteesta laaditun tärkeän päätöslauselman puolesta. Intia on EU:n tärkeä kauppakumppani. Vuonna 2000 Intia oli Euroopan unionin 17. tärkein kauppakumppani, ja vuoteen 2010 mennessä se on 8. sijalla. Tämän lisäksi Intia on suurin edunsaaja yleisessä tullietuusjärjestelmässä, ja Euroopan unionin etuuskohtelun alainen tai tulliton tuonti Intiasta oli suuruudeltaan 19,9 miljoonaa euroa ja sen osuus koko EU:n Intian-tuonnista oli 83 prosenttia. Kummankin osapuolen odotetaan saavan merkittävää hyötyä tullien poistamisesta, palveluiden kaupan vapauttamisesta sekä uusista yrityksistä, mutta yhdyn päätöslauselmassa ilmaistuun pettymykseen vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen hitaasta etenemisestä. Kummankin osapuolen on tehtävä kaikki voitavansa laajan, kunnianhimoisen ja tasapainoisen vapaakauppasopimuksen aikaansaamiseksi vuoden 2011 loppuun mennessä, koska tämä sopimus voi luoda perustan sellaisten mahdollisuuksien syntymiselle, joiden avulla EU ja Intian välistä kauppaa ja investointeja voidaan lisätä, kehittää liiketoimintaa. Lisäksi vapaakauppasopimus lisäisi yleisesti sekä Euroopan unionin että Intian vientiä ja tuontia. Kannatan päätöslauselmassa esitettyä kantaa siitä, että jos EU:n ja Intian välinen talousyhteistyö perustuu yhteisiin yleismaailmallisiin arvoihin, siitä voi muodostua esimerkki yhteistyölle muiden maiden kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), kirjallinen. (IT) Annoimme tukemme tälle päätöslauselmalle ja jätimme komissiolle kysymyksen, koska mielestämme tämä on erittäin tärkeää näinä aikoina, jolloin öljynhinnat ovat olleet ennätyksellisen korkeat joitakin kuukausia. Monille kalastusaluksille ja etenkin pienimuotoista kalastusta harjoittaville aluksille on muodostunut kestämättömäksi se tilanne, jossa niiden menot kasvavat jatkuvasti öljynhintojen nousun vuoksi jopa siinä määrin, että usein ne eivät saa lainkaan voittoa kalastuskausista. Vaatimalla vähimmäistuen korotusta 30 000 eurosta 60 000 euroon seuraavan kolmen vuoden aikana haluamme välittää vahvan viestin alalle, joka on viime vuosina erityisesti yhteisen kalastuspolitiikan ja uusien rajoittavien toimenpiteiden voimaantulon vuoksi joutunut rajoittamaan tiettyjä kalastusmuotoja tai jopa lopettamaan ne kokonaan. Lisäksi on syytä panna merkille, että muilla aloilla, kuten maatalousalalla, on jo otettu käyttöön toimia, joilla niitä autetaan selviämään tästä hinnannoususta. Näin ollen tämä tuki, josta siis muistutettakoon, että sitä myönnetään jäsenvaltioiden eikä Euroopan unionin laajuisesti ja joka näin ollen riippuu kunkin yksittäisen jäsenvaltion taloudellisista voimavaroista, aiheuttaa monien mielestä epätasapainoa kilpailussa, mutta todellisuudessa se kuitenkin tarjoaisi hieman helpotusta alalle, joka on yhä enemmän vaikeuksissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (S&D), kirjallinen.(FR) Äänestin Euroopan oikeiston käsiteltäväksi jättämän päätöslauselman puolesta, koska se edistää ultraliberaalia visiota EU:n kauppasuhteista Intian kanssa. Oikeisto vastusti järjestelmällisesti tarkistuksia, jotka jätin käsiteltäväksi Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän puolesta. Tarkistusten tavoitteena olisi estää kaikenlainen julkisten palvelujen vapauttaminen, tuomita voimakkaasti lapsityövoiman käyttö, vaatia oikeudellisesti sitovia lausekkeita yritysten yhteiskuntavastuusta sekä sen periaatteen vaatiminen, että ne intialaiset, jotka tulevat Eurooppaan työskentelemään, saavat samaa palkkaa samasta työstä. Kompromissi oli mahdoton ja mielipide-erot selviä ja mahdottomat sovittaa yhteen. Vain ryhmäni yhdessä Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston ja Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän kanssa käsiteltäväksi jättämä tarkistus edusti edistyksellistä näkemystä EU:n ja Intian välisistä suhteista. Ei ollut yllättävää, että se ei saa kannatusta parlamentin oikeistolaisen enemmistön keskuudessa, mikä on sääli.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Yli kolme vuotta sen jälkeen, kun vapaakauppasopimuksesta on käyty keskusteluja, EU ja Intia ovat ratkaisevassa vaiheessa ja vievät päätökseen neuvotteluja kaikkien tärkeimmillä aloilla. Uusien neuvottelujen aikana on kuitenkin keskeistä käsitellä eräitä tärkeitä kysymyksiä. Mielestäni on kiinnitettävä merkittävästi huomiota kaikkein herkimpiin aloihin Euroopassa, kuten teollisuuteen, maatalouteen ja palvelualaan. Intia on yksi maailman suurimmista talousmaista, jossa on nopeasti kasvava palveluala. Se on hyvin halukas pääsemään EU:n palvelumarkkinoille, ja näin ollen on tärkeää laatia kokonaisvaltainen arvio siitä, miten vapaakauppasopimus voisi vaikuttaa EU:n palvelualoihin ja muihin tärkeisiin aloihin sekä työllisyyteen. Kaikissa neuvottelujen vaiheissa meidän on myös varmistettava, että tulevaa kauppapolitiikkaa harjoitetaan Euroopan unionin tavoitteiden mukaisesti. Niihin sisältyvät muun muassa sitoumukset sosiaalisista ja ympäristöstandardeista.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI) , kirjallinen. (BG) Haluan muistuttaa teille, että kahdeksannessa maailmanlaajuisessa vuosituhannen kehitystavoitteessa todetaan, että olisi perustettava maailmanlaajuinen kehityskumppanuus, johon sisältyisi avoin, sääntöihin pohjautuva, ennustettavissa oleva ja ei-syrjivä kauppa- ja rahoitusjärjestelmä. Avainseikka tämän tavoitteen saavuttamisessa on se, että kehittyneiden maiden on haluttava avata markkinansa kehitysmaille, joihin kuuluu myös Intia. Tämän ansiosta EU voi antaa panoksensa kestävän kehityksen, köyhyyden kitkemisen ja ihmisoikeuksien suojelun kaltaisilla aloilla. EU:n ja Intian välistä vapaakauppasopimusta koskevan päätöslauselman hyväksyminen auttaa meitä ottamaan askeleen eteenpäin vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. – (RO) Pidän valitettavana Euroopan komission päätöstä siitä, ettei se odota, ennen kuin parlamentti on hyväksynyt mietintönsä Euroopan tulevasta kansainvälisestä investointipolitiikasta ja että se on päättänyt edetä ja tarjota Intialle valtuuksia neuvotella investointiluvusta. Olisi epätavallista, jos Euroopan lainsäädäntöä konsultoitaisiin silloin, kun on kysymys neuvotteluvaltuuksista tilanteessa, jossa Euroopan parlamentilla on oma tehtävänsä EU:n laajuisten investointitoimien muotoilussa. Komission on vastattava mahdollisimman pian parlamentin esittämään pyyntöön määritellä selkeästi investointiaika, jotta sijoitusten suojaa koskevat määräykset eivät vaaranna osapuolten kykyä ottaa käyttöön pakollisia lupia. Tämän lisäksi valtioiden välisen sitovan kiistanratkaisumekanismin hyöty olisi pelkästään se, että se antaisi ulkomaisille sijoittajille mahdollisuuksia panna vireille oikeudellisia menettelyjä kansainvälisissä yhteyksissä EU:n ja Intian hallituksia vastaan, kun taas kotimaiset sijoittajat vievät asiat käsiteltäväksi kansallisiin tuomioistuimiin. Tilanne saattaisi vaarantaa ympäristö-, sosiaalista ja verolainsäädäntöä koskevat kansalliset toiminta-aloitteet. Vapaakauppasopimuksen olisi oltava kaikkein tärkein kaikista tähän mennessä neuvoteltavista sopimuksista. Sen vuoksi siitä ei ole mitään haittaa, jos kiinnitämme sopimukseen enemmän huomiota.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), kirjallinen.(FR) Äänestin tätä mietintöä vastaan. Haluamme EU:n ja Intian välille vapaakauppasopimuksen, joka auttaa edistämään kestävää kehitystä ja johon sisältyy selviä lausekkeita ILO:n standardien, ympäristösääntöjen ja yrityksen yhteiskuntavastuuvelvoitteiden noudattamisesta. On erityisen valitettavaa, että oikeisto kieltäytyi hyväksymästä näitä vaatimuksia. Pahoittelemme myös sitä, että parlamentin oikeisto hylkäsi tarkistuksen, jonka tavoitteena oli varmistaa eurooppalaisten ja intialaisten tasa-arvoinen kohtelu. Tämä ei ole haitallista pelkästään intialaisille työntekijöille, vaan se on myös vaarallista eurooppalaisille työntekijöille. Meidän ei pidä hyväksyä palvelujen vapauttamista ja sosiaalista polkumyyntiä, joiden tarkoituksena on alentaa eurooppalaisten palkkoja. Tämän lisäksi Euroopan unionin ei pidä unohtaa perusperiaatteitaan. Lissabonin sopimuksessa vahvistetaan, että kauppapolitiikan on edistettävä kestävää kehitystä, köyhyyden poistamista ja ihmisoikeuksien suojelua.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), kirjallinen. (RO) Euroopan unionin ja Intian vapaakauppasopimuksesta totean, että päätin äänestää poliittisen ryhmäni ehdottaman päätöslauselman puolesta, koska pidin sitä tasapainoisempana kuin muiden poliittisten ryhmien päätöslauselmia. Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän päätöslauselmassa korostettiin Intian kanssa tehtävän vapaakauppasopimuksen merkitystä ja otettiin esiin jatkuvat eriarvoisuudet kyseisessä maassa sekä tarve liittää sopimukseen joitakin ihmisoikeus-, sosiaalisia ja ympäristölausekkeita.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Tällä hetkellä maailman suurin demokratia ilmentää ristiriitoja ja epäsuhtaisuuksia, jotka vaikuttavat sopeutuneen sen tuhansien vuosien mittaiseen historiaan. Vaikka kaikkein pahin köyhyys ei ole hävinnyt, on yhtä kaikki totta, että hyvinvoinnin äkillinen kasvu on nostanut Intian aikaisempaa näkyvämpään kansainväliseen rooliin ja osoittanut, että sen talous ja yhteiskunta kukoistavat ja uudistuvat nopeasti ja tehokkaasti.

Euroopan unionin ja Intian välinen vapaakauppasopimus voisi olla onnistunut päätös kaupalliselle vuorovaikutukselle, joka on syventynyt viime aikoina. Toivon ja kannatan sellaisia arvoja, että EU ja Intia yrittävät edelleen ymmärtää toisiaan paremmin ja hyötyä tästä syvemmästä ymmärtämisestä sekä kaikista mahdollisista hyödyistä, joita tästä yhteydestä voi syntyä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Tämä Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys koskee Euroopan unionin ja Intian välistä vapaakauppasopimusta. EU:n ja Intian väliset kauppasuhteet ovat merkittävät, koska EU on Intian tärkein kauppakumppani, ja se on sen kaikkein suurin ulkomainen investoija. EU on puolestaan tärkein Intian ulkomaisten investointien kohde, ja näin ollen sen on edelleen asetettava etusijalle monenvälinen kauppajärjestelmä, joka suosii kehitysmaita. Intia onkin yleisen tullietuusjärjestelmän suurin edunsaaja. Jos otamme huomioon EU:n ja Intian välisten strategisten suhteiden merkityksen sekä maatalouteen liittyvien asioiden turvaamisen, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja etenkin lapsityövoimaan liittyvän ongelman, ympäristönsuojelun ja Kansainvälisen työjärjestön suositukset sosiaalisista ja tekijänoikeudellisista asioista, meillä on kaikki edellytykset äänestää tämän päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämä vapaakauppasopimus on laajin sopimus, josta EU on tähän mennessä neuvotellut. Erityissisältönsä ohella se herättää myös laajaa keskustelua vapaakaupasta, sen merkityksestä, sen tavoitteista ja sen seurauksista.

Vapaakauppa on yksi 1970-luvulla niin kutsutun Washingtonin konsensuksen aikana syntyneen neoliberalismin tukipilareista. Se on yksi avainseikoista kapitalistisen järjestelmän vastauksessa rakenteelliseen kriisiin, jota tehtiin tunnetuksi niihin aikoihin, aivan kuten nykyäänkin. Se oli keino, jolla suurvallat imperialistisine tavoitteineen saattoivat laajentaa valvontaansa markkinoista ja luoda väkisin uusia ja intensiivisempiä keinoja käyttää työntekijöitä hyväksi asettamalla eri maista ja alueilta tulevat työntekijät toisiaan vastaan. Tämä johti työ- ja elinolojen huononemiseen. Sen tavoitteena oli luoda uudet edellytykset kapitalistisen varojenkartuttamisprosessin jatkamiselle. Tilanne on edelleen tämä.

Seuraukset ovat selvästi nähtävissä: työntekijöiden ja heidän oikeuksiinsa kohdistuvien paineiden lisäksi kilpailu kehitystasoltaan hyvin erilaisten tuotantojärjestelmien välillä yleensä korostaa eroja tekemällä vahvoista entistä vahvempia ja heikoista entistä heikompia.

Tämän sopimuksen kohdalla ei ole mitään eroa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Maailmankaupan vapauttaminen ja sitä koskevan sääntelyn purkaminen on heikentänyt merkittävästi EU:n kaikkein heikoimpien talouksien tuotantoaloja, kuten Portugalin, jota on johdettu Euroopan valtojen suurten yritysten etujen mukaisesti.

Tämän vaihtoehdon katastrofaalisten seurausten edessä EU ei muuta mieltään, vaan se osoittaa edelleen haluavansa rynnätä sokeasti eteenpäin.

Juuri tältä pohjalta meidän on analysoitava tätä sopimusta, joka on kaikkein laajin sopimus, josta Euroopan unioni on tähän mennessä neuvotellut.

Nykyiseen kauppapolitiikkaan tarvitaan nyt pikaisia ja perusteellisia muutoksia, jotta voidaan ottaa huomioon kunkin EU:n jäsenvaltion erityispiirteet, ja kansainvälisessä kaupassa on tähdättävä täydentävyyteen pikemmin kuin kilpailuun. Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan luoda oikeudenmukaiset ja tasapuoliset taloussuhteet, jotka hyödyttävät molempia osapuolia, edistävät kansojen ja maiden kehitystä, eivätkä palvele pelkästään harvojen rahoituslaitosten ja -yhtiöiden etuja.

Tämä meitä koetteleva kriisi on monitahoinen, ja se edellyttää uusia talouteen, yhteiskuntaan, energiaan ja ympäristöön liittyviä lähtökohtia sekä sitä, että puolustetaan jokaisen maan oikeutta harjoittaa kestävää tuotantoa. Vapaakauppa, joka on yksi neoliberalismin tukipilareista, estää tietenkin sen toteutumisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen.(FR) Kuten usein muistutatte meitä, yhteisen ulkopolitiikan on täytettävä Euroopan unionin tavoitteet, jotka on määritelty erityisesti perussopimuksen 3 artiklassa. Siinä korostetaan erityisesti köyhyyden poistamista. Kaikkina niin vuosina, kun olette tehneet vapaakauppasopimuksia maailman kaikkien maiden kanssa ja etenkin niiden kanssa, jotka järjestelmällisesti harjoittavat sosiaalista, rahallista ja ympäristöön liittyvää polkumyyntiä, olette kaikki tällä tavoin luoneet köyhyyttä kaikkien sellaisten työntekijöiden keskuuteen, jotka kärsivät epäoikeudenmukaiseen kilpailuun suoraan yhteydessä olevien yritysten päätöksistä siirtää toimintansa muualle tai lopettaa toimintansa. Tämä Intian kanssa tehtävä sopimus tarkoittaa, että menette vieläkin pidemmälle. Nyt heitetään puolalainen putkimies ulos ja intialainen tietokoneohjelmoija tai kirjanpitäjä päästetään sisään!

Teillä on itse asiassa aikomus avata Euroopan markkinat lukuisille palvelukaupan yleissopimuksen toimitusmuotoon 4 kuuluville palveluille. Se on barbaarinen termi, jota käytetään puhuttaessa Bolkesteinin direktiivin maailmanlaajuisesta versiosta. Ranskalainen taloustieteen Nobelin palkinnon saaja Maurice Allais korosti, että vapaakauppa on molemmille osapuolille hyödyllinen, jos sitä harjoitetaan sellaisten maiden kesken, joiden kehitystasot ovat toisiinsa verrattavia. Lisäisin tähän, että tämä pitää paikkansa, mikäli sitä harjoitetaan kohdealueilla, joilla jokaisen maan strategiset sektorit suojataan. Muuten ei synny koskaan tilannetta, jossa kaikki voittavat. Nyt on jo pitkään ollut yksi ainoa häviäjä eli Eurooppa.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Tuin tätä mietintöä, koska EU on Intian suurin suorien ulkomaisten sijoitusten lähde. Kummankin osapuolen odotetaan saavan merkittäviä etuja tullien poistamisen ja palvelukaupan ja yritysten muodostamisen vapauttamisen seurauksena. Lisäksi niiden odotetaan vahvistavan uudelleen sitoumuksensa tullien alentamisesta ja yritysten muodostamisen ja palvelukaupan vapauttamisesta entisestään. Markkinoille pääsyä haittaavat muut kuin tulleja koskevat kaupan esteet, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset tai tekniset esteet, määrälliset rajoitukset, vaatimustenmukaisuusmenettelyt, kaupankäynnin suojamekanismit, tullimenettelyt, sisäiset verot ja kansainvälisten normien ja standardien laiminlyönti. EU:n ja Intian on lupauduttava nopeuttamaan vapaakauppasopimusta koskevia neuvotteluja ja toteuttamaan huomattavaa ja tehokasta edistystä kunnianhimoisen ja tasapainoisen laajapohjaisen kauppa- ja investointisopimuksen aikaansaamiseksi nopeasti. Kummankin osapuolen on tehtävä kaikkensa saadakseen aikaan kokonaisvaltainen, kunnianhimoinen ja tasapainoisen vapaakauppasopimuksen vuoden 2011 loppuun mennessä. Tässä sopimuksessa olisi huomioitava maatalouskauppaan liittyvät vaikeat kysymykset, mutta sen ei pitäisi estää markkinoiden avaamista täydentävyyteen liittyvillä aloilla. Komission on otettava asianmukaisesti huomioon kaikki Euroopan maatalouteen kohdistuvat kielteiset vaikutukset, etenkin markkinoiden avaamisen, GMO:iden, maidon, naudanlihan, tekijänoikeuksien suojelun ja alkuperämerkinnän aloilla. Komission olisi lisäksi neuvoteltava tehokkaista ja avoimista hankintajärjestelmistä ja Intian olisi sovellettava avoimia ja oikeudenmukaisia menettelyjä julkisissa hankintasopimuksissa ja myöntäessään eurooppalaisille yrityksille pääsyn julkisiin hankintajärjestelmiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), kirjallinen. (DE) EU:n ja Intian välistä vapaakauppasopimusta koskevissa neuvotteluissa on edistytty hyvin. Hyväksymällä päätöslauselmaesityksen Euroopan parlamentti on tänään esittänyt painopisteensä selvästi. Maataloudessa parlamentti on keskittynyt hankaliin aloihin, korostanut terveys- ja kasvinsuojelustandardeja sekä ilmaissut tukensa tehokkaille suojalausekkeille. Teollis- ja tekijänoikeuksien saralla on kuitenkin vielä paljon tehtävää.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin päätöslauselman puolesta. Minkään vapaakauppasopimuksen, jonka EU allekirjoittaa Intian kanssa, ei pidä millään tavoin rajoittaa Intian kykyä tuottaa geneerisiä lääkkeitä. Mikäli näin kävisi, se vahingoittaisi Intian lisäksi myös köyhiä Afrikassa ja muualla asuvia köyhiä, jotka ovat riippuvaisia Intiasta tulevista halvoista lääkkeistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Yksi tämän asiakirjan ansioista on se, että siinä otetaan huomioon GMO:iden mahdollisesti haitalliset vaikutukset. Sillä kuitenkin edistetään palveluiden kaupan vapauttamista Euroopan unionin ja Intian välillä. Lisäksi se jättää valtioille vain yhden oikeuden, joka on julkisten palvelujen "sääntely". Tämänkaltainen vapauttaminen kuitenkin haittaa tällaista toimenpidettä. Asiakirjassa vaaditaan myös oikeudellisten palvelujen ja kirjanpitopalvelujen vapauttamista, markkinoiden avaamista pankki- ja vakuutusalalle sekä investointisääntöjen höllentämistä. Harvainvallan edut toteutuvat niin Euroopassa kuin Intiassa. Äänestän tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) EU on Intian suurin kauppakumppani, jonka tavaroiden ja palvelujen kaupan määrä ylsi 84 miljardiin euroon vuosina 2009–2010. EU:n osuus Intian koko viennistä on 20,15 prosenttia ja 13,32 prosenttia Intian kokonaistuonnista. Sitä vastoin Intian osuus EU:n kokonaisviennistä on 2,6 prosenttia ja EU:n kokonaistuonnista 2,2 prosenttia. Tämän pohjalta emme voi olla ottamatta huomioon sitä, että yhteisen kauppapolitiikan tavoitteet on sovitettava täydellisesti yhteen Euroopan unionin yleistavoitteiden kanssa. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan yhteistä kauppapolitiikkaa on harjoitettava "unionin ulkoista toimintaa koskevien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti" ja näin ollen sen on edistettävä kestävää kehitystä, köyhyyden poistamista ja ihmisoikeuksien suojelua. Näin ollen on hyvin tärkeää, että seuraavia asioita ei unohdeta näissä neuvotteluissa: lapsityövoiman käyttö sekä kansainvälisten sosiaali- ja ympäristöstandardien noudattamatta jättäminen, mikä aiheuttaa eräänlaista polkumyyntiä, joka on haitaksi eurooppalaisille yrityksille ja työntekijöille. Sen vuoksi komission olisi selvennettävä näitä seikkoja ennen kauppasopimuksen tekemistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (EN) Kun otetaan huomioon Intian markkinoiden koko (yli 1 miljardia asukasta) ja sen vaikuttava kasvuvauhti (keskimäärin yli 7 prosenttia vuodessa vuodesta 2000 lähtien) yhdistettynä korkeaan suojelun tasoon, Intia on yksi EU:n itsestään selvistä kumppaneista, jonka kanssa se saattaa loppuun uuden sukupolven EU:n kauppasopimuksen, joka pantiin alkuun osana Globaali Eurooppa -strategiaa vuonna 2006. EU:n ja Intian välinen huippukokous, joka pidettiin Brysselissä 10. joulukuuta 2010, kannusti molempia osapuolia nopeuttamaan neuvotteluprosessia neuvottelujen päätökseen saattamiseksi vuonna 2011. On otettava huomioon polkumyyntiin liittyvä tekijä Intian kanssa solmittujen suhteiden yhteydessä. Jos tätä asiaa ei olisi otettu esiin, olisin äänestänyt päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), kirjallinen. (IT) Olen sitä mieltä, että tämä EU:n ja Intian välistä kauppasopimusta koskeva päätöslauselma olisi hylättävä. Siinä ei ole millään tavoin arvosteltu niitä ongelmia, joita tämä sopimus aiheuttaa tekstiiliteollisuudelle Euroopassa ja erityisesti Pohjois-Italiassa. Muut teollisuudenalat on mainittu, ja niille on osoitettu omat lausekkeet, mutta tekstiiliteollisuus on jätetty kokonaan vaille huomiota.

Osoittaakseen tämän sopimuksen kelpoisuuden päätöslauselmassa korostetaan sitä, että Intian ja Euroopan taloudet täydentävät toisiaan. Todellisuus on jokseenkin erilainen, koska on useita teollisuudenaloja, joista yksi on juuri tekstiiliteollisuus, joissa ei ole minkäänlaista täydentävyyttä vaan pikemmin kilpailua, ja usein tämä aasialaisten kumppanien harjoittama kilpailu on epäoikeudenmukaista. Näistä syistä päätin äänestää päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän EU:n ja Intian vapaakauppasopimusneuvottelujen tilanteesta laaditun tärkeän päätöslauselman puolesta. EU:n ja Intian väliset neuvottelut vapaakauppasopimuksen aikaansaamiseksi ovat edistyneet merkittävästi. Intia on saavuttamassa uuden aseman kansainvälisessä geopoliittisessa ympäristössä muuttuessaan kehitysavun saajasta lahjoittajaksi. Tällä sopimuksella on erityisen suuri merkitys. Jos EU:n ja Intian välinen parhaillaan neuvottelujen alainen yhteistyö perustuu yhteisiin yleismaailmallisiin arvoihin, se voi toimia yhteistyön mallina myös muiden maiden kanssa. Haluan korostaa, että näissä neuvotteluissa annetaan painoarvoa pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) alalle Intiassa ja ehdotetaan, että kaikkien EU:n ja Intian välisten kehitysyhteistyöohjelmien tavoitteena olisi oltava pk-yritysten vahvistaminen keinoin, joilla voidaan tukea rahoitusmarkkinaperusteisia paikallishankkeita. Samoin kuin EU-maissa myös Intiassa pk-yritykset edistävät kasvua ja siten myös työpaikkojen syntymistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Kun ajatellaan niitä etuja, joita kumpikin osapuoli voi saavuttaa, toivon, että EU:n ja Intian väliset neuvottelut voivat jatkua. Neuvottelujen tavoitteena on solmia pikaisesti vapaakauppasopimus, joka on kunnianhimoinen, tasapainoinen ja kokonaisvaltainen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Äänestimme päätöslauselmaesityksen puolesta. Euroopan parlamentti on hyvin jakautunut mielipiteissään Intian kanssa tehtävästä vapaakauppasopimuksesta. Ensimmäinen kompromissi, jonka esittivät PPE-, EEC- ja ALDE-ryhmä, hyväksyttiin äänin 390 puolesta ja 276 vastaan ja 10 äänesti tyhjää. Epäonnistuimme toiveessa välittää vahva sanoma neuvottelijoille vapaakauppasopimuksen päätökseen saattamiseksi Intian kanssa. PPE-, ECR- ja ALDE-ryhmän päätöslauselmassa suositellaan, että Intian markkinat avattaisiin pikaisesti kokonaisuudessaan kaikilla aloilla ilman, että ihmisoikeuksiin tai työoikeusehtoihin, yritysten yhteiskuntavastuuseen, ympäristöperusteiseen polkumyyntiin liittyvät sitovat ehdot saivat sellaista laajaa kannatusta, jota tarvitaan, mikäli päätöslauselman halutaan sisältävän suosituksia neuvottelijoille. Verts/ALE-, S&D- ja GUE/NGL-ryhmän jättämä vastapäätöslauselma, josta ei toimitettu äänestystä, sai vankan kannatuksen ja neuvottelijat lukevat sen varmasti. Kaikkein pahimmat asiat PPE-, ECR- ja ALDE-ryhmän kompromississa vältettiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen. (IT) Vastustamme voimakkaasti EU:n ja Intian välistä vapaakauppasopimusta, koska vaikka kyseinen maa edistyy työntekijöiden suojeluun ja terveyteen liittyvissä asioissa sekä väärentämisen torjunnassa, meidän on pidettävä mielessä, että se on edelleen epäoikeudenmukainen kilpailija meidän liikeyrityksiämme kohtaan. Esimerkkinä mainittakoon, että kun Maailman kauppajärjestö esitti Intialle valituksen 500-prosenttisista tulleista, joita se sovelsi eurooppalaisiin viineihin, se selvitti tilanteen epäoikeudenmukaisin keinoin niin, että se pani yksittäiset Intian osavaltiot soveltamaan samoja tulleja. Meidän on myös pidettävä mielessä se kielteinen talousvaikutus, jonka kaupan vapauttamisesta entisestään Intian kanssa aiheuttaisi, koska EU vie 1,9 prosenttia palveluistaan Intiaan, kun taas Intia vie 11,6 prosenttia omista palveluistaan EU-maihin. Tämä tarkoittaa selkeästi sitä, että sopimus auttaisi Intiaa kymmenen kertaa enemmän kuin Eurooppaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin yhdessä Euroopan parlamentin sosialistiryhmää edustavien kollegojeni kanssa tätä Euroopan unionin ja Intian välistä vapaakauppasopimusta käsittelevää päätöslauselmaa vastaan, koska siinä ei oteta riittävästi huomioon niitä sosiaalisia standardeja, joita kaikissa kauppasopimuksissa olisi noudatettava.

Pelastakaa lapset -järjestön, joka on intialainen kansalaisjärjestö, mukaan arviolta 60 miljoonaa lasta tekee edelleen töitä pelloilla, ravintoloissa tai tehtaissa Intiassa. Pahoittelen sitä, että Euroopan parlamentin konservatiivipuolue on kieltäytynyt käsittelemästä tätä tilannetta hylkäämällä tarkistuksen, jossa korostettiin Euroopan parlamentin huolta lapsityövoiman käytöstä. Näitä lapsia riistetään jatkuvasti vaarallisissa ja epäterveellisissä oloissa. Pyysimme myös komissiota tarttumaan tähän ongelmaan vapaakauppasopimuksesta käytävien neuvottelujen aikana ja kehotimme Intian hallitusta tekemään kaikkensa, jotta tämän ilmiön perimmäiset aiheuttajat saataisiin kitkettyä ja jotta tästä tehtäisiin loppu.

Hylkäämällä tämä kanta Euroopan parlamentin oikeiston enemmistö on asettanut Euroopan ja Intian kaupalliset edut lastenoikeuksien suojelun edelle, enkä minä voi tukea tällaista tuomittavaa kantaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Äänestin Euroopan parlamentin laatimaa EU:n ja Intian välistä kauppasopimusta koskevia neuvotteluja käsittelevää päätöslauselmaa vastaan. Tämä mietintö noudattaa täysin yhä laajemman vapauttamisen politiikkaa etenkin palvelualalla, ja se sisältää standardeja, joilla on vahingollisia vaikutuksia lääkkeiden toimituksen lisäksi myös tutkimuksen kehittämiseen.

Tämä on toinen esimerkki siitä ultraliberalismista, jota EU pyrkii tuputtamaan kaikille kumppaneilleen. Tämä on laajin sopimus, jonka EU on koskaan saanut päätökseen tällä alalla, ja sillä pyritään suojelemaan enemmän suurten monikansallisten yhtiöiden etuja kuin panostamaan tasapainoiseen kumppanuuteen kaikkien osapuolten välillä sekä edistämään Intian taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

Tämä sopimus ei todellakaan ole sellainen kaikkia hyödyttävä aloite, kuten päätöslauselmalla halutaan antaa meidän ymmärtää.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys B7-0287/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestän tämän päätöslauselman puolesta, koska mielestäni on tärkeää luoda tasapaino monenvälisten, kahdenvälisten ja plurilateraalisten sopimusten välillä. Erityisesti on todettava, että Japani on maailman kolmanneksi suurin talous bruttokansantuotteella mitattuna. Näin ollen investointeja ja palvelujen kauppaa koskevat kysymykset on otettava esille kaikissa Japanin kanssa käytävissä kauppaneuvotteluissa ja on varmistettava, ettei markkinoiden avaaminen vaaranna julkisten palvelujen ja kulttuurisen monimuotoisuuden suojelusta annettuja eurooppalaisia tai japanilaisia sääntöjä. Tunnustan, että Maailman kauppajärjestön (WTO) kehittämä monenvälinen kauppajärjestelmä tarjoaa parhaat edellytykset avoimen ja oikeudenmukaisen kaupan luomiseen. Haluan toistaa olevani vankasti sitä mieltä, että Euroopan unionin ja Japanin olisi edistettävä myönteisen ratkaisun saavuttamista Dohan kehitysohjelmaa koskevissa neuvotteluissa, ja olen huolestunut siitä, että kahdenväliset neuvottelut saattaisivat häiritä tämän tavoitteen toteutumista. Haluan päätteeksi painottaa sitä, että on luotava tehokkaat suojatoimet, joilla voidaan estää EU:n ja Japanin välisen mahdollisen kaupan vapauttamisesta johtuva tuonnin voimakas kasvu, josta aiheutuisi tai voisi aiheutua vakavaa haittaa EU:n teollisuudelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (LT) Äänestin EU:n ja Japanin kauppasuhteita koskevan tärkeän päätöslauselman puolesta. EU ja Japani ovat merkittäviä kumppaneita ja ne tekevät merkittäviä sijoituksia toistensa talouksiin, ja niiden yhteisen suoran ulkomaisen tuen määrä oli 200 miljardia euroa vuonna 2009. Japani on EU:n kuudenneksi suurin kauppakumppani, kun taas EU on Japanin kolmanneksi suurin kauppakumppani. Kannatan lauseketta, jonka mukaan on tullut aika saada päätökseen EU:n ja Japanin vapaakauppasopimus, mutta ennen neuvottelujen aloittamista Japanin on tehtävä merkittäviä sitoumuksia poistaakseen muut kuin tullitariffeja koskevat esteet, jotka rajoittavat eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksia päästä Japanin markkinoille. Näitä esteitä ovat julkisia hankintoja koskevat esteet, lääkinnällisiä laitteita koskevien kansainvälisten standardien riittämätön tunnustaminen sekä kansallisten markkinajohtajien suosituimmuuskohtelu rahoituspalveluissa. EU:n ja Japanin kahdenvälisen kaupan määrä on pienempi kuin EU:n kauppa sen muiden pääkauppakumppaneiden kanssa, mikä johtuu enimmäkseen Japanin muiden kuin tullitariffeja koskevien esteiden kielteisistä vaikutuksista. Annoin tukeni päätöslauselman määräykselle siitä, että EU:n ja Japanin vapaakauppasopimuksella on mahdollista päästä tilanteeseen, jossa kummankin osapuolen talous hyötyy siitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (S&D), kirjallinen.(FR) Kuun lopussa pidettävää EU:n ja Japanin välistä huippukokousta odotellessa parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, jossa tuodaan esiin sen kannat näiden kahden kauppakumppanin välisistä kauppasuhteista. Toisin kuin Euroopan oikeisto, joka puhui hyvin vahvasti vapaakauppasopimuksen loppuun saattamista koskevien neuvottelujen aloittamisen puolesta, kannatin hyvin varovaista lähestymistapaa. Japani on kauppakumppani, jota on lähestyttävä varovasti kaupan vapauttamista koskevassa asiassa. Sen vuoksi ryhmäni vastusti Euroopan oikeiston esittelemää nykyistä tekstiä ja korosti, että on käynnistettävä erityisiä vaikutustenarviointeja, joilla arvioidaan nykyistä vahvempien kauppasuhteiden seurauksia kaikkiin asiaankuuluviin aloihin (erityisesti autoteollisuuteen) ja työllisyyteen Euroopassa, ennen kuin aloitamme neuvottelut. Samaan aikaan korostimme muihin kuin tullitariffeihin liittyvää ongelmaa, joka estää eurooppalaisia yrityksiä pääsemästä Japanin julkisten hankintojen markkinoille. On todella väärin, että Euroopan unioni, joka on maailmassa kaikkein avoin alue ulkomaisille sijoituksille, ei voi toimia teollistuneiden kumppaniensa markkinoilla kohtuullisin ehdoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska olen täysin samaa mieltä siitä, että Japania hiljattain koetelleen maan historian pahimman luonnonkatastrofin jälkeen EU voi ja sen on autettava maan taloutta elpymään nopeasti. Mietinnössä kehotetaan komissiota perustamaan erityisjärjestelmä, jonka mukaan EU voisi lukuisten kansainväliseen kauppaan liittyvien tekijöiden kautta auttaa tulevaisuudessa maita, jotka ovat kärsineet luonnonkatastrofeista. Erityisesti Japanin tapauksessa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa ehdotetaan, olisi tartuttava kansainvälisten julkisten hankintojen ja palvelumarkkinoiden tarjoamiin tilaisuuksiin etenkin siitä syystä, että on pantu merkille, että EU:n ja jäsenvaltioiden kiinnostus näitä aloja kohtaan on kasvanut. Julkisten hankintojen ja palvelukaupan tiellä on kuitenkin edelleen monia esteitä, jotka johtuvat oikeutetusta kansallisesta lainsäädännöstä, ja mietinnössä esitetään tällaisten esteiden poistamista pyrkimällä ymmärtää keskinäisiin mukautusjärjestelmiin liittyviä menetelmiä. Mietinnössä kiinnitetään kuitenkin huomiota siihen, että investointeja ja palvelujen kauppaa koskevat kysymykset on otettava esille kaikissa Japanin kanssa käytävissä kauppaneuvotteluissa sen varmistamiseksi, ettei markkinoiden avaaminen vaaranna julkisten palvelujen ja kulttuurisen monimuotoisuuden suojelusta Euroopassa tai Japanissa annettuja sääntöjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), kirjallinen.(IT) Äänestin EU:n ja Japanin kauppasuhteista laaditun yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta. Vuonna 2009 EU:n ja Japanin yhteenlaskettu osuus maailman BKT:stä oli yli neljännes ja maailmankaupasta yli 20 prosenttia, ja vuonna 2010 kahdenvälisen kaupan arvo oli 120 miljardia euroa. Näiden lukujen perusteella totean, että mielestäni vapaakauppasopimuksia koskevat neuvottelut olisi pikaisesti aloitettava, jotta voidaan edistää entistä tiiviimpää yhteistyötä näiden kahden kauppakumppanin välillä ja antaa niille tilaisuus kohdata yhdessä yhteisiä haasteita, kuten maailman talouskriisi sekä Kiinan jatkuva poliittinen nousu ja talouskasvu.

Neuvottelujen käynnistämisen ja kauppasuhteiden voimistamisen edellytys on edelleen se, että Japani poistaa muut kuin tullitariffeja koskevat esteet ja sekä esteet, jotka rajoittavat pääsyä Japanin julkisia hankintoja koskeville markkinoille. Alustavan vaiheen aikana komission olisi lisäksi keskityttävä poistamaan ne esteet, jotka estävät eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten pääsyn markkinoille.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), kirjallinen. (RO) Euroopan unionin ja Japanin välisiä kauppasuhteita koskevan äänestyksen aikana äänestin sen poliittisen ryhmän käsiteltäväksi jättämän päätöslauselman puolesta, johon kuuluun. Päätöslauselmassa korostettiin tarvetta poistaa Japanin markkinoilla vallitsevat muut kuin tullitariffeja koskevat esteet ja vapauttaa pääsy Japanin julkisten hankintojen markkinoille, ennen kuin allekirjoitamme vapaakauppasopimuksen kyseisen maan kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan maiden ja Japanin väliset suhteet ovat jatkuneet useita vuosisatoja, ja ne ovat tiivistyneet toisen maailmansodan päättymisestä lähtien.

Japani on ollut yksi maailman historian suurimmista menestystarinoista talouden ja yhteiskunnan elpymisessä, ja nykyään se on arvostettu maa, joka ansaitsee ihailua. Maata koetelleet traagiset tapahtumat edellyttävät kumppaneitamme kohtaan osoitettavaa yhteisvastuuta. Sen sinnikkyyden ja rohkeuden, jota maan kansa on osoittanut näiden vaikeuksien edessä, olisi toimittava inspiraation lähteenä Euroopalle, joka usein vaikuttaa liian uppoutuneelta omiin asioihin, eikä se ole aina riittävän tietoinen siitä, mitä sen maiden rajojen ulkopuolella tapahtuu.

Mielestäni kumpikin osapuoli voisi hyötyä paljon vapaakauppasopimuksesta, joka vahvistaisi niiden välisiä suhteita ja poistaisi esteitä, jotka ovat perusteettomasti rajoittaneet näitä suhteita. Pahoittelen sitä, että tämä tavoite vaikuttaa olevan vielä kaukana toteutumisesta, ja toivon, että Eurooppa ja Japani jatkavat pyrkimyksiään sen saavuttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Tämä Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys käsittelee Euroopan unionin ja Japanin välistä vapaakauppasopimusta. Japani on maailman kolmanneksi suurin talous bruttokansantuotteella (BKT) mitattuna. EU:n ja Japanin väliset kauppasuhteet eivät ole pelkästään tärkeitä kummankin taloudelle, vaan ne ovat ratkaisevan tärkeitä. Vuonna 2009 EU:n ja Japanin yhteenlaskettu osuus maailman BKT:stä oli yli neljännes ja maailmankaupasta yli 20 prosenttia. Tämän lisäksi EU on Japanin kolmanneksi suurin kauppakumppani. Näistä syistä äänestän mietinnön puolesta. Olen kuitenkin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että EU:n on vaadittava Japania muun muassa poistamaan tulliesteet sekä julkisia hankintoja rajoittavat esteet, ennen kuin neuvottelut voidaan aloittaa. Katson myös, että parlamentin on välitettävä myönteinen signaali tsunamin jälkeen. Se tuhosi osan Japanin rannikkoa ja aiheutti valtavasti menetyksiä ihmishenkien ja omaisuuden muodossa, puhumattakaan Fukushiman ydinvoimalan tuhoista.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämän päätöslauselmaesityksen keskeinen visio on esitetty hyvin selvästi sen johdanto-osassa. Sen mukaan Maailman kauppajärjestön kehittämä monenvälinen kauppajärjestelmä tarjoaa parhaat edellytykset avoimen ja oikeudenmukaisen kaupan sääntelyyn ja edistämiseen, ja samanaikaisesti sillä pyritään myötävaikuttamaan DDA-neuvottelujen onnistuneeseen loppuun saattamiseen.

Tässä visiossa niin sanottu vapaa kauppa on tietyn kategorian käyttämä väline, joka palvelee rahoituslaitoksia ja -yhtiöitä ja lisää entisestään työntekijöiden ja kansalaisten riistoa. Siihen liittyy niin sosiaalista polkumyyntiä eli tuottavuusvahvuuden tuhoamista kuin ympäristöperusteista polkumyyntiä eli ympäristön turmeltumista.

Tämä kauppapolitiikka ja sen konkreettisen ilmentymän muodostaviin sopimuksiin sisältyy yhä enemmän demokraattiseen legitimiteettiin liittyviä puutteita. Sopimukset neuvotellaan miltei aina salassa, kansalaisten selän takana, ja niissä yritetään aina peittää niiden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset, niiden yhteydessä vältetään selkeitä ja tietoon perustuvia keskusteluja.

Tämä suuria yrityksiä hyödyttävä menettelytapa heikentää kansalaisten ja työntekijöiden tarpeita, ja se on epäedullinen sellaisten EU-maiden teollisuudelle, joiden talous on kaikkein heikoimmassa tilassa. Näin ollen ainoa vaihtoehtomme on tuomita se ja vastustaa sitä äänekkäästi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Japanin kanssa käytäviä neuvotteluja, joiden tavoitteena on vahvistaa kauppasuhteita, ei voida käyttää jonkin tietyn kategorian välineenä, joka palvelee rahoituslaitoksia ja -yhtiöitä ja lisää entisestään työntekijöiden ja kansalaisten hyväksikäyttöä, tuottavuusvahvuuden tuhoutumista ja ympäristön turmelemista.

EU on yhä enemmän vailla demokraattista legitimiteettiä, koska sitä kiskotaan oikealle, koska se neuvottelee kauppasopimuksista salaisesti ja koska se ei ota lainkaan huomioon jäsenvaltioiden kansalaisten suvereeniutta. Lisäksi se pyrkii salaamaan ne valtavat taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, joita näillä toimilla on. Samalla se jättää kansalaiset vaille tietoa, ei selvennä asioita heille, keskustele tai ota huomioon heidän mielipiteitään.

Tämä suuria yrityksiä hyödyttävä menettelytapa heikentää kansalaisten ja työntekijöiden tarpeita, ja se on epäedullinen sellaisten EU-maiden teollisuudelle, joiden talous on kaikkein heikoimmassa tilassa. Tämä tarkoittaa edelleen oikeuksien menetystä, työttömyyttä ja köyhyyttä, ja tämä vaikuttaa pieniin ja keskisuuriin maatalousyrittäjiin, kalastajiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset), jotka kaikki päätyvät tämän tilanteen uhreiksi.

Tämä lähestymistapa on tuottojen sokaisema, se rajoittaa demokratiaa ja suvereeniutta ja luo riippuvuutta eräissä maissa, kuten Portugalissa, jonka on luotava työpaikkoja sekä tuotettava ja luotava hyvinvointia elintason nostamiseksi. Siinä ei auta se, että vähennetään entisestään teollisuutta, maataloustuotantoa eikä vähemmän kalastusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Tuin tätä asiakirjaa, koska vuonna 2009 Japanin ja EU:n yhteenlaskettu osuus maailman bruttokansantuotteesta oli yli neljännes ja maailmankaupasta yli 20 prosenttia, ja Japani ja EU tekevät merkittäviä sijoituksia toistensa talouksiin. Neuvosto ja komissio ovat panneet merkille, että Japanin kyky poistaa kaupan sääntelyesteitä on edellytys neuvottelujen käynnistämiselle EU:n ja Japanin vapaakauppasopimuksesta, jolloin voitaisiin edistää tiiviimpää taloudellista yhdentymistä näiden kahden strategisen kauppakumppanin välillä. Maailman kauppajärjestön (WTO) kehittämä monenvälinen kauppajärjestelmä tarjoaa parhaat edellytykset avoimen ja oikeudenmukaisen kaupan luomiseen. Mielestäni Euroopan unionin ja Japanin olisi pyrittävä myötävaikuttamaan Dohan kehitysohjelmaa koskevien neuvottelujen loppuun saattamiseen. EU:n ja Japanin välinen kauppasopimus ei pelkästään tuottaisi etuja tavaroiden ja palvelujen kahdenvälisen kaupan lisääntymiselle, vaan se edistäisi myös yhteistyötä EU:n monialaisten painopisteiden alalla, kuten esimerkiksi yhteistyötä innovaation alalla, sääntely-yhteistyötä sekä markkinoiden väärinkäytön torjuntaa sekä yhteistyötä laajojen ympäristöhaasteiden selvittämisessä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Mikäli Japani osoittaa todellista halukkuutta poistaa muut kuin tullitariffeja koskevat esteet, mielestäni EU:n olisi käynnistettävä neuvottelut Japanin kanssa, jotta vapaakauppasopimus voitaisiin allekirjoittaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Vain muutama viikko Japania koetelleen luonnon- ja ydinkatastrofin jälkeen Euroopan oikeisto on saanut omituisen päähänpiston uhkailla Japanin hallitusta. Tavoitteena on pakottaa Japani poistamaan eurooppalaisilta yrityksiltä kaikki esteet päästä sen julkisten hankintojen markkinoille. Sanaakaan ei ole mainittu ydinkatastrofista. Ainoatakaan ehdotusta ei ole tehty yhteistyöstä, jolla maata voitaisiin auttaa tässä tilanteessa. Hädin tuskin yksi rivi solidaarisuudesta esitettiin Japanin ainoan ydinkatastrofin jälkeen. Euroopan oikeiston pitäisi hävetä!

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Vuonna 2010 EU:n ja Japanin kahdenvälisen kaupan kokonaisosuus oli 120 miljardia euroa. Japani on maailman kolmanneksi suurin talous bruttokansantuotteella mitattuna. Japani on EU:n kuudenneksi suurin kauppakumppani, ja EU on Japanin kolmanneksi suurin kauppakumppani. Käyttämättömiä kaupankäyntimahdollisuuksia on kuitenkin paljon. Näin ollen EU:n ja Japanin välisiä kauppasuhteita on vahvistettava keskittymällä poistamaan muut kuin tullitariffeja koskevat kaupan ja investointien esteet, mukaan lukien lukuisat eurooppalaisten yritysten pääsyä Japanin markkinoille koskevat rajoitukset ja sääntelytoimet. Tällä tavoin EU:n ja Japanin vapaakauppasopimuksella on merkittäviä mahdollisuuksia edistää kummankin osapuolen taloutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (EN) Euroopan unioni ja Japani ovat läheisiä kauppakumppaneita, ja niiden osuus maailmankaupasta on yli 20 prosenttia, mutta niiden kahdenvälisen kaupan osuus ei kuitenkaan ole niin suuri kuin se voisi olla. EU Japaniin suuntautuva vienti suhteessa Japanin bruttokansantuotteeseen on alle 2 prosenttia, mikä on huomattavasti alhaisempi osuus kuin EU:n muilla tärkeimmillä markkinoilla (Yhdysvallat, Kiina, Korea ja Intia). Näin ollen on olemassa huomattava määrä käyttämätöntä taloudellista potentiaalia, jota voitaisiin tunnustella vahvistamalla näiden kahden kumppanin välisiä kauppasuhteita. Neuvotteluiden olisi käynnistettävä kahdenvälisiä toimia. Ei ole hyväksyttävää, että EU:n ja Japanin välillä hyödykkeiden liikevaihto ei ole samalla tasolla. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen.(PL) Euroopan parlamentti hyväksyi tänään päätöslauselman EU:n ja Japanin kauppasuhteista. Tässä asiakirjassa korostetaan sitä, että Euroopan unioni ja Japani ovat hyvin tärkeitä toisilleen kauppakumppaneina. Päätöslauselmassa otetaan huomioon WTO:n järjestelmä ja se, että esimerkiksi vuonna 2009 EU:n ja Japanin yhteenlaskettu osuus maailman bruttokansantuotteesta oli neljännes, ja että vuonna 2010 näiden kahden alueen kahdenvälisen kaupan arvo oli 120 miljardia euroa.

Päätöslauselmassa korostetaan myös sitä, että EU kannattaa hyvin vahvasti vapaakauppasopimuksen loppuun saattamista Japanin kanssa, mutta tätä varten Japanin on poistettava muut kuin tullitariffeja koskevat esteet ja poistettava kaikki yhteistyön kehittämisen esteet. Pidän myös hyvin tärkeänä EU:n ja Japanin välisessä yhteistyössä siinä korostettavaa asiaa, että ympäristönsuojeluun olisi kiinnitettävä huomiota kaupankäyntiprosessin aikana ja että ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä ympäristö- ja sosiaalistandardien ylläpitämiseen tähtääviä toimia on edistettävä. Tämän ohella otetaan esiin hiljattain tapahtunut ydinkatastrofi, joka ei vieläkään ole täysin hallinnassa. Tämän perusteella ei ole vielä mahdollista arvioida kokonaan Japania koettelevan kriisin laajuutta, eikä ole mitään perusteluja vauhdittaa vapaakauppasopimusta koskevia neuvotteluja. Juuri nyt Japani tarvitsee todellista apua.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Maailman kauppajärjestön (WTO) kehittämä sääntöihin perustuva monenvälinen kauppajärjestelmä tarjoaa parhaat edellytykset avoimen ja oikeudenmukaisen kaupan sääntelyyn ja edistämiseen, EU kannattaa kehitysmaiden liittämistä kansainväliseen kauppajärjestelmään. Samanaikaisesti kahdenväliset sopimukset, kuten nyt tarkasteltavana oleva, muodostavat erityisiä mekanismeja, jotka voivat auttaa edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa. Äänestin tämän EU:n ja Japanin kauppasuhteita koskevan päätöslauselman puolesta, koska olen vakuuttunut siitä, että EU:n ja Japanin vapaakauppasopimukseen liittyy kumpaakin taloutta hyödyttävää potentiaalia. Avoimen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin harjoittaminen on tehokas väline, jolla voidaan luoda lisää kasvua ja sosiaalista hyvinvointia, rakentaa kilpailuetuja kummallekin taloudelle ja yhteisvaikutuksia, jotka ovat seurausta entistä suuremmasta taloudellisesta integraatiosta ja uusista toimista tietoon pohjautuvassa taloudessa. Tämä merkitsee EU:n ja Japanin markkinoiden lujittamista. Ne muodostavat yhteenlaskettuna neljänneksen maailman bruttokansantuotteesta ja yli 20 prosenttia maailman kaupasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Ryhmämme ei allekirjoittanut tai tukenut tätä päätöslauselmaa. Jätimme käsiteltäväksi oman päätöslauselman, jossa totesimme muun muassa seuraavaa: "1. ilmaisee syvän myötätuntonsa rohkeille ja päättäväisille japanilaisille, jotka ovat joutuneet kohtaamaan 11. maaliskuuta tapahtuneet katastrofit ja niiden hirveät jälkiseuraukset, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita auttamaan Japania kaikin mahdollisin keinoin yhteiskunta- ja talouselämänsä uudelleenrakentamisessa; 2. katsoo, että EU:n ja Japanin nykyisten kauppasuhteiden jatkamisella ja syventämisellä voi olla merkittävä rooli tässä suhteessa, ja kehottaa komissiota keskittämään kaikki ponnistelunsa tämän varmistamiseksi; 3. pitää monenkeskistä kauppajärjestelmää, jonka ilmentymä on Maailman kauppajärjestö, selvästi tehokkaimpina puitteina reilujen ja oikeudenmukaisten kauppasääntöjen aikaansaamiseksi maailmanlaajuisesti".

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen. (IT) Annoimme tukemme EU:n ja Japanin kauppasuhteita käsittelevälle asiakirjalle, koska Japani takaa työntekijöiden sekä maailmantalouden suojelun ja kunnioituksen, vaikka se lukeutuukin kolmansiin maihin. Sääntöjen rajoittaminen ja yksinkertaistaminen ja oikeudenmukaisen ja avoimen kaupan selkeyttäminen voivat parantaa sen suhteita Euroopan kanssa. Näiden kahden talouden keskinäisten sijoitusten arvo on 200 miljardia euroa vuodessa. EU on Japanin kolmanneksi suurin kauppakumppani, ja Japani on EU:n kuudenneksi suurin kauppakumppani. Mietinnössä vaaditaan myös arvioimaan kaikkia mahdollisia kielteisiä vaikutuksia, joita näillä päätöksillä saattaa olla, mutta olemme ilman muuta sitä mieltä, että kaupan ja investointien esteiden poistaminen on pelkästään myönteinen asia. Siksi äänestimme tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Niki Tzavela (EFD), kirjallinen. (EL) Äänestin EU:n ja Japanin kauppasuhteita käsittelevän suullisen kysymyksen puolesta, koska Japani on yksi suurimmista sijoittajista Euroopan unionissa. Tämän ohella Japani on seitsemänneksi tärkein kohde Euroopan viennille. Keskustelun jatkaminen Japanin kanssa on pelkästään myönteinen asia. Välillämme vallitsevien erojen tasoittaminen edistää huomattavasti kummankin talouskasvua. Lisäksi meidän on keskityttävä pienentämään tullitariffeja ja rajoittamaan niihin liittyviä sääntelytoimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), kirjallinen.(PL) Tuen varauksettomasti Euroopan unionin ja Japanin kauppayhteistyön kehittämistä, minkä pitäisi johtaa kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen loppuun saattamiseen. Se, että vuonna 2010 EU:n ja Japanin kahdenvälisen kaupan kokonaisosuus oli 120 miljardia euroa, osoittaa, että kumpikin osapuoli on erittäin tärkeä toiselle osapuolelle kumppanina. Japani on EU:n kuudenneksi suurin kauppakumppani, ja EU on Japanin kolmanneksi suurin kauppakumppani. Kumpikin osapuoli tekee myös merkittäviä investointeja toistensa talouteen ja että ulkomaisten suorien investointien yhteenlaskettu määrä oli 200 miljardia euroa vuonna 2009. Lisäksi on syytä korostaa, että kehitysmaiden (BRIC-maat) nopea talouskasvu, talouskasvun hidastuminen maailmanlaajuisen rahoituskriisin jälkeen sekä kiireellinen raaka-aineiden ja uusiutuvien energialähteiden saannin tarve ovat ehdottomasti keskeisiä ja kummallekin osapuolelle yhteisiä haasteita, minkä vuoksi neuvottelut ovat jopa entistä tarpeellisemmat.

Päätöslauselman aihetta käsittelevissä asiakirjoissa sekä neuvosto että komissio ovat todenneet, että neuvottelujen käynnistämisen edellytys on se, että Japani poistaa kaupan sääntelyesteet, etenkin muut kuin tullitariffeja koskevat esteet, jotka rajoittavat merkittävästi eurooppalaisten yritysten pääsyä Japanin markkinoille. Katson, että meidän olisi nopeutettava prosessia kaikkein korkeimmilla päätöksenteon tasoilla, minkä ansiosta saisimme aikaan entistä tiiviimmät suhteet näiden kahden strategisen kumppanin välille.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), kirjallinen.(PL) Japanin halu avata kahdenväliset keskustelut vapaakauppa-alueesta Euroopan unionin kanssa tarjoaa meille tilaisuuden rakentaa entistä tiiviimmät poliittiset suhteet ja lisätä taloudellisia etuja sekä EU:n että Japanin hyväksi. Kun otamme huomioon, että Japani on vasta kuudenneksi suurin Euroopan unionin kauppakumppani, Japanin mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä EU:n kanssa kaupan ja investoinnin alalla on edelleen hyödyntämättä. Kaikkein suurin este, joka vaikeuttaa merkittävästi eurooppalaisten yritysten pääsyä Japanin markkinoille, ovat muut kuin tullitariffeja koskevat esteet. Liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsenenä olen varma siitä, että ilmailuala on yksi niistä aloista, joilla harjoitettava kaupan ja tutkimuksen sekä kehityksen alan yhteistyö tarjoaisi etuja sekä Euroopan että Japanin taloudelle. Mielestäni ilmailualasta voisi tulla yksi yhteistyön malleista Euroopan unionin ja Japanin välillä.

 
  
  

Mietintö: Kriton Arsenis (A7-0113/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestän tämän ehdotuksen puolesta. Uhkien ja EU:n metsäalueiden laajuuden vuoksi yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 2 pilarin mukaista rahoitusta olisi lisättävä voimassa olevien kansallisten metsäohjelmien ja operationaalisten hoitosuunnitelmien yhteydessä, joista viimeksi mainittuihin olisi sisällytettävä biologista monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia ja metsätaloushankkeiden pitkät aikavälit kestävässä metsänhoidossa. Rahoituskelpoisuus olisi ulotettava julkisiin toimijoihin ja tuottajaryhmiin siten, että siirrytään aluekohtaisiin korvauksiin, sekä paikan päällä että muualla toteutettavat suojelutoimet mukaan luettuina. Aktiivinen kestävä metsätalous olisi selkeästi otettava huomioon ja asetettava etusijalle tutkimuksessa ja käytännössä, ja siinä olisi otettava huomioon myös se, että 40 prosenttia EU:n metsistä on julkisessa omistuksessa. Lajien suojelussa ja taimien kasvatuksessa olisi otettava huomioon myös mikrobi- ja sienilajit. Sienisymbioosin tutkimusta olisi edistettävä aktiivisesti paikan päällä. Ekosysteemipalvelujen käyttäjiltä perittävät maksut olisi vakinaistettava seuraavan rahoituskehyksen ajaksi metsä- ja vesihankkeiden esimerkin perusteella. Metsien sopeutumiseen ja kestävyyteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota EU:n sopeutumisrahaston perustamisen yhteydessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, joka koskee komission vihreää kirjaa metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa: varautuminen ilmastonmuutokseen. Euroopan parlamentti hyväksyi vihreässä kirjassa esitetyt määräykset, mutta EU:n metsästrategiaa on vahvistettava ja on pyrittävä tehostamaan metsien hoitoa ja säilyttämistä. Asiaa koskeva strategia on suunnattava sekä metsien suojeluun että puuvarojen kestävään käyttöön, koska metsät tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutokseen. On huomautettava, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti metsästrategian on oltava edelleen jäsenvaltioille kuuluva asia, mutta Euroopan unionin on tuettava, koordinoitava ja täydennettävä jäsenvaltioiden metsäpoliittisia toimia alueellisten olojen erot huomioon ottaen. Tällä politiikalla pyritään metsien kestävään kehitykseen ja samalla kohennetaan unionin kansalaisten elämänlaatua ja edistetään maaseutualueiden kehittymistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Metsät ovat pääasiallinen hiilinielu ja siksi keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsät ja puustoiset alueet kattavat 42 prosenttia Euroopan unionin pinta-alasta. Metsät muodostavat biosfäärejä, jotka varastoivat hiiltä ja ovat erityisen tärkeitä ympäristönsuojelussa ja luonnonkatastrofeilta suojaamisessa. Kaikki nämä näkökohdat ovat äärimmäisen tärkeitä sekä EU:n kansalaisten elämänlaadun että maatalouden ja maaseudun kehityksen kannalta. Haluan korostaa, että kestävä metsänhoito on ratkaisevan tärkeää Euroopan unionille, jotta se voi saavuttaa ilmastotavoitteensa, ja ilmakehän hiilidioksidin sitomiselle.

Metsäteollisuus tarjoaa yli kaksi miljoonaa työpaikkaa ja myötävaikuttaa taloudelliseen kasvuun sekä työllisyyteen. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska mielestäni Euroopan unionin on vahvistettava strategiaansa metsien kestävän hoidon ja suojelun parantamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), kirjallinen. (GA) Metsäteollisuus tarjoaa elannon miljoonille ihmisille EU:ssa, muun muassa yrittäjille, maanviljelijöille ja 16 miljoonalle metsänomistajalle. Tällä hetkellä metsäteollisuus työllistää EU:ssa kaksi miljoonaa ihmistä enimmäkseen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, ja alan liikevaihto on 300 miljardia euroa vuodessa. On arvioitu, että metsäteollisuus työllistää pelkästään Irlannissa 16 000 ihmistä. Metsäteollisuuden alat myötävaikuttavat taloudelliseen kasvuun, luovat kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksia maaseudulla sekä edistävät maaseudun kehittymistä paikallisten yritysten ja matkailumahdollisuuksien avulla. Metsät ovat arvokas luonnonvara maatalousalalle, ympäristölle ja biologiselle monimuotoisuudelle erityisesti ekosysteemiensä sekä maaperän hedelmällisyyden ja eroosiolta suojelemisen takia. Euroopan metsäteollisuuteen liittyy merkittäviä kehitysmahdollisuuksia hiilidioksidin talteenoton ja hiilidioksidiryhmittymien yhteydessä. Olen mielissäni siitä, mitä mietinnössä todetaan metsätalouden merkityksen tunnustamisesta sosioekonomisten ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteydessä, ja komissiolle esitetystä pyynnöstä omaksua johdonmukainen lähestymistapa, jotta alaa autettaisiin hyödyntämään mahdollisuutensa täysimääräisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen.(LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Metsät ja puustoiset alueet kattavat yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta. Metsäteollisuus, jonka liikevaihto on yli 300 miljardia euroa, tarjoaa yli kaksi miljoonaa työpaikkaa etenkin maaseudulla ja myötävaikuttaa taloudelliseen kasvuun, työpaikkojen syntymiseen ja vaurauteen puutuotteiden tuotannon ja matkailumahdollisuuksien luomisen kautta. EU:n metsät ovat alttiita suurille uhkille, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta, uusista tuholaisista, metsäpalojen uhan lisääntymisestä (erityisesti Välimeren alueella) ja ihmisen toiminnasta (puubiomassan kysynnän lisääntyminen energia-alalla), joka aiheuttaa metsäkatoa. Olen samaa mieltä siitä, että komission ja jäsenvaltioiden on tehostettava pyrkimyksiään saavuttaa metsänhoitoa koskevan EU:n toimintasuunnitelman ympäristöä ja elämänlaatua koskevat tavoitteet, sillä niiden täytäntöönpano on aikataulustaan jäljessä. EU:n metsätalousstrategiaa ja metsänhoitoa koskevaa toimintasuunnitelmaa olisi ajanmukaistettava siten, että mukaan otetaan ilmastonmuutosulottuvuus ja laajempia metsänsuojelukysymyksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjallinen.(FR) Etelä- ja Pohjois-Euroopan metsäpolitiikan onnistuneen yhteensovittamisen haaste yhdenmukaisen EU:n laajuisen lähestymistavan aikaansaamiseksi ei suinkaan ole yksinkertainen. Hyväksymällä tämän mietinnön olemme kuitenkin korostaneet tarvetta sitoutua metsäpolitiikassa lujemmin ympäristönsuojeluun. Olemme myös korostaneet haastetta, jonka ilmastonmuutos muodostaa metsillemme. En ole varma, tarvitsemmeko me lainsäädäntöaloitetta, jolla kielletään rakentaminen tulipalon puhtaaksi raivaamalle alueelle. Kannatan kuitenkin vankkojen, pitkän aikavälin ratkaisujen käsittelyä tämän rakennusmaata raivaavien tuhopolttajien aiheuttaman kauhean metsäpaloilmiön hillitsemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä esitellään Euroopan parlamentin vastaus komission julkaisemaan vihreään kirjaan, jonka on tarkoitus käynnistää julkinen kuuleminen metsien suojelusta ja varautumisesta ilmastonmuutokseen Euroopan unionissa. Mietinnössä parlamentti pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa ja peräänkuuluttaa EU:n metsätalousstrategian ajanmukaistamista. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltaminen pitäisi ottaa samalla asianmukaisesti huomioon ja strategiaan pitäisi sisällyttää myös ilmastonmuutosulottuvuus ja laajemmat metsänsuojelukysymykset. Parlamentti myös toistaa kantansa, jonka mukaan EU:n metsänsuojelutoimiin kohdistettavaa rahoitusta on lisättävä maaseudun kehittämistä koskevan yhteisen maatalouspolitiikan pilarin kautta erityisesti ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien uusien haasteiden takia. Muiden mahdollisten rahoituslähteiden ohella mietinnössä ehdotetaan myös harkittavaksi mahdollisuutta, että yrityksille maksettaisiin ekosysteemipalveluista, joiden avulla ne myötävaikuttavat biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja metsänsuojeluun. EU:n tason koordinoinnin ja jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon tehostamisen kaltaisten useiden muiden toimenpiteiden lisäksi komissiota kehotetaan harkitsemaan sellaisen lainsäädäntöehdotuksen esittämistä, jolla kielletään rakentaminen tulipalon puhtaaksi raivaamalle alueelle, kun tulipalon on osoitettu olleen seurausta tuhopoltosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. – (RO) Vuonna 2006 hyväksytyssä metsänhoitoa koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa asetettiin neljä tärkeää tavoitetta. Sen täytäntöönpanoa koskevat väliarvioinnit kuitenkin osoittavat, että niihin ei ole kiinnitetty huomiota yhtäläisesti. Suurimmat puutteet koskevat suojelun tehostamista ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja osoittavat, että 66 prosenttia metsän elinympäristöistä on luokiteltu epäsuotuisiksi. Käytännössä päätelmät osoittavat, että vaikka kilpailukyvyn parantamiseen pitkällä aikavälillä on kiinnitetty huomiota, ympäristön ja elämänlaadun parantamista sekä koordinoinnin ja tiedonkulun edistämistä koskevia tavoitteita ei ole pantu täytäntöön riittävän tehokkaasti. Metsät tarjoavat elannon miljoonille työntekijöille, yrittäjille ja 16 miljoonalle metsänomistajalle. Metsäteollisuuden työpaikkojen lukumäärä on yli kaksi miljoonaa, joista suurin osa on pk-yrityksissä, ja metsäteollisuuden liikevaihto on 300 miljardia euroa. Lisäksi metsänhoito työllistää yli 350 000 henkilöä.

Tästä näkökulmasta on tärkeää pyrkiä saavuttamaan metsätalousstrategioissa asetetut tavoitteet. Yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa tämä tosiasia tarjoaa riittävän perusteen kaikkien EU:n jäsenvaltioiden aktiiviselle mukaan saamiselle ja yhdenvertaisille ja johdonmukaisille ponnisteluille unionin metsien hoitamisessa. Toimia on tuettava mukauttamalla energia-, teollisuus-, kauppa-, tutkimus- ja koheesiopolitiikkaa aluepolitiikka ja solidaarisuusrahasto mukaan lukien.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan laajat metsäalueet luovat merkittäviä yritystoiminta- ja työllisyysmahdollisuuksia EU:ssa. Kun tämä ja näiden viheralueiden merkitys ympäristölle otetaan huomioon, mielestäni on välttämätöntä, että ryhdytään toimenpiteisiin viime vuosina maailmanlaajuisesti rekisteröityjen ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten torjumiseksi. Se on äärimmäisen tärkeää Euroopan metsien suojelemiseksi sen tuomine etuineen. Näin ollen suhtaudun myönteisesti komission aloitteeseen, jonka se on tehnyt metsien suojelua koskevan vihreän kirjan muodossa. Jotta kykenisimme toimimaan tehokkaasti, on välttämätöntä olla selvillä vahingoista, joita metsämme ovat kärsineet viime aikoina uuden maailmanlaajuisen ilmastotilanteen takia ja joita pääasiassa myrskyt, lisääntynyt metsäpalojen uhka, tuholaiset ja sienitaudit ovat aiheuttaneet.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Metsät ja puustoiset alueet kattavat yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta. Vaikka noin 500 000 hehtaaria metsää häviää EU:ssa vuosittain metsäpalojen ja laittoman puunkorjuun seurauksena, EU:n metsäpinta-alan pitkän aikavälin nouseva kasvusuuntaus näyttää vakaalta.

Vaikka metsäpoliittiset toimet kuuluvat ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan, EU:n tehtävänä on siitä huolimatta koordinoida ja täydentää jäsenvaltioiden aloitteita ja metsäohjelmia antamalla niille lisäarvoa ja määrittelemällä EU:n yhteisen strategian ja toimintasuunnitelman. Metsien suojelun tehostamisen pitäisi olla osa EU:n ja jäsenvaltioiden strategioita erityisesti ilmastoon liittyvien ääri-ilmiöiden, kuten maastopalojen, tulvien, maanvyörymien ja aavikoitumisen, takia.

Siksi kannatan uusien välineiden luomista ja rahoituksen lisäämistä toimenpiteille, joilla on tarkoitus suojella EU:n metsiä erityisesti ilmastonmuutoksesta johtuvien uusien haasteiden käsittelemiseksi. Metsävaroja, metsien tilaa ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia koskevat tiedot ovat yhtä tärkeitä sen varmistamiseksi, että kaikilla metsiin liittyvillä päätöksillä saadaan aikaan mahdollisimman suuria sosiaalistaloudellisia ja ympäristöhyötyjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Metsien taloudellinen, yhteiskunnallinen ja ympäristöä koskeva merkitys kansainvälisesti, EU:ssa, alueellisesti ja kansallisesti on yleisesti hyvin tiedossa ja legitimoitu jossain määrin kansainvälisissä sopimuksissa ja asiaankuuluvissa yhteistyö- ja rahoitusohjelmissa. Ilmastonmuutoksella on valtava, joskin voimakkuudeltaan vaihteleva, vaikutus metsiin kaikilla Euroopan alueilla. Euroopan unionin metsäpoliittisia toimia koskevaan lähestymistapaan mahdollisesti tehtäviä uudistuksia ei pidä supistaa kattamaan vain ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet vaan niissä pitäisi ottaa huomioon kaikki näkökohdat, jotka liittyvät metsien osuuteen kestävään kehitykseen alueellisesti, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Toinen näkökohta koskee metsäteollisuutta tukevia EU:n tason välineitä ja järjestelmiä, jotka ovat hyvin vähämerkityksisiä verrattuna muilla elinkeinoelämän aloilla sovellettaviin välineisiin ja järjestelmiin, kun otetaan huomioon metsien nykyinen ja tuleva osuus kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Euroopan unionin metsäpoliittisia toimia koskevaan lähestymistapaan mahdollisesti tehtäviä uudistuksia ei pidä supistaa kattamaan vain ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet vaan niissä pitäisi ottaa huomioon kaikki näkökohdat, jotka liittyvät metsien osuuteen ympäristön, maaseudun talouden ym. kestävään kehitykseen alueellisesti, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), kirjallinen. – (FR) Jäsen Arsenisin mietintö on osoitus metsäpolitiikkaa koskevasta Euroopan parlamentin huolesta. Sen sisällössä korostetaan tarvetta varmistaa metsä- ja puuteollisuudelle tulevaisuudessa riittävät ja kunnianhimoiset rahoitusvarat. Siksi kannatan tämän tekstin hyväksymistä ja toistan samalla kannattavani unionin metsien suojeluun keskittyvän erityisen rahoitusvälineen hyväksymistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), kirjallinen. (FR) Metsät kattavat yli 42 prosenttia unionin pinta-alasta. Puuteollisuuden työpaikkojen lukumäärä on yhteensä kaksi miljoonaa, joista suurin osa on pk-yrityksissä, ja alan liikevaihto on 300 miljardia euroa. Metsänhoito työllistää 350 000 henkilöä. Metsien käyttöaste on vakaa koko unionissa ja on noin 60 prosenttia. Käyttöasteen arvioidaan kuitenkin nousevan joissakin maissa yli sataan prosenttiin, minkä seurauksena metsien nettokasvu alkaa vähentyä vuoden 2010 jälkeen.

Olen vakuuttunut siitä, että metsien kestävä hoito on ensisijaisen tärkeää, mikäli haluamme säilyttää unionin metsien valmiudet täyttää taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset tehtävänsä. Olen kehottanut komissiota esittämään ehdotuksia, joiden avulla täydennettäisiin puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta annettua asetusta (EY) N:o 995/2010 sen varmistamiseksi, että EU:n markkinoille saatettu puutavara ja puutuotteet ovat kaikki peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Komission ja jäsenvaltioiden on tehtävä kestävän metsänhoidon käyttöönotosta pakollista Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin varautumista ilmastonmuutokseen koskevan Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta. Kun otetaan huomioon metsien mahdollisuudet ilmastonmuutoksen lieventämisessä ja siihen sopeutumisessa sekä metsien taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöarvo, EU:n politiikkaa kestävän kehityksen ja metsien suojelun alalla on tarpeen vahvistaa erityisesti antamalla metsäpalojen uhan ehkäisyä ja hallintaa koskevaa lainsäädäntöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Metsät ja puustoiset alueet kattavat tällä hetkellä yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta. Metsät tarjoavat kaksi miljoonaa työpaikkaa, joista useat ovat pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä), ja alan liikevaihto on 300 miljardia euroa. Luvut ovat merkkinä siitä, että tehokkaalle metsiä, niiden käyttöä ja kestävyyttä koskevalle eurooppalaiselle politiikalle on perustavanlaatuista tarvetta niin ympäristön kannalta kuin myös siksi, että metsät ovat keskeinen talouden resurssi.

Käsiteltäessä metsien suojelua talouteen ja ympäristöön liittyvänä resurssina en voi portugalilaisena unohtaa, että metsäpalojen – joista maani on kärsinyt paljon – torjunnan on oltava kaiken eurooppalaisen politiikan ensisijainen tavoite tällä alalla.

Vaikka tuen täysin kansallisten metsäohjelmien perustamista, haluan kuitenkin kiinnittää huomiota niiden puutteisiin. Kansallisten metsäohjelmien on toteuduttava ja oikeasti tavoitettava metsät, jotta ne todella voisivat olla niin tehokkaita kuin haluamme niiden olevan.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Tämä mietintö käsittelee komission vihreää kirjaa metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa: varautuminen ilmastonmuutokseen. Metsät ja puustoiset alueet kattavat tällä hetkellä yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta ja muodostavat tärkeän tulonlähteen, joka tuottaa yli 300 miljardia euroa vuodessa ja tarjoaa yli kaksi miljoonaa työpaikkaa. Sen lisäksi metsät ovat välttämättömiä meille kaikille ja osa identiteettiämme. Viime aikoina olemme nähneet, kuinka katastrofit ja myrskyt uhkaavat metsiä. Ilman metsiä ilmastonmuutoksen seuraukset olisivat vielä vakavampia. Metsien merkityksestä huolimatta niihin ei ole tehty taloudellisia investointeja, jotka ne ansaitsevat.

Olen mielissäni tämän mietinnön hyväksymisestä, jossa kiinnitetään huomiota alan kärsimiin laiminlyönteihin ja jossa peräänkuulutetaan EU:ssa elävien lajien monimuotoisuuden tunnustamista ja arvostamista sekä tarvetta panna täytäntöön nykyaikaista ja aktiivista metsäpolitiikkaa, joka kykenee hyödyntämään biomassan ja päästöhyvitysten sekä perinteisen toiminnan aluetta.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Metsät ja puustoiset alueet kattavat tällä hetkellä yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta ja tarjoavat toimeentulomahdollisuuksia miljoonille työntekijöille. Metsäperinnön säilyttäminen on tärkeää väestön hyvinvoinnin kannalta, ja se myötävaikuttaa myös työpaikkojen luomiseen maaseudulle. Se liittyy erottamattomasti metsäpalojen torjuntaan: katastrofien, jotka vuosittain tuhoavat laajoja metsäalueita Etelä-Euroopassa ja erityisesti Portugalissa. On välttämätöntä noudattaa täällä hiljattain hyväksyttyjä luonnonkatastrofien ehkäisyä koskevia suosituksia.

Mietinnössä omaksutaan laaja-alainen lähestymistapa metsätaloutta koskevaan kysymykseen ja keskitytään tiettyihin näkökohtiin, joita me pidämme tärkeinä. On kuitenkin välttämätöntä toteuttaa teoria käytännössä erityisesti silloin, kun on kyse riittävän rahoituksen käyttöönotosta unionin tukiohjelmista ja toimenpiteistä metsien ekologisen ja kasvinsuojelua koskevan tilan seurannan mahdollistamiseksi ja tarvittaessa niiden uudelleenluokittelemiseksi, uudelleenmetsittäminen mukaan lukien.

On myös välttämätöntä tarjota Natura 2000 -ohjelmalle rahoitus ohjelman hallinnointia ja tavoitteiden tehokasta saavuttamista varten pitäen mielessä, että se kattaa useita metsäalueita. Lisäksi on välttämätöntä tunnustaa metsien ekosysteemien monimuotoisuus Euroopassa ja useiden metsien ekosysteemien, esimerkiksi Välimeren montado-peltometsälaidunten, monitoimisuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Mietinnössä omaksutaan laaja-alainen lähestymistapa metsätaloutta koskevaan kysymykseen ja keskitytään tiettyihin näkökohtiin, joita me pidämme tärkeinä. On kuitenkin välttämätöntä toteuttaa teoria käytännössä erityisesti silloin, kun on kyse riittävän rahoituksen käyttöönotosta unionin tukiohjelmista ja toimenpiteistä metsien ekologisen ja kasvinsuojelua koskevan tilan seurannan mahdollistamiseksi ja tarvittaessa niiden uudelleenluokittelemiseksi, uudelleenmetsittäminen mukaan lukien. On myös välttämätöntä tarjota Natura 2000 -ohjelmalle rahoitus ohjelman hallinnointia ja tavoitteiden tehokasta saavuttamista varten.

Metsät ja puustoiset alueet kattavat tällä hetkellä yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta ja tarjoavat toimeentulomahdollisuuksia miljoonille työntekijöille. Niiden säilyttäminen on tärkeää väestön hyvinvoinnin kannalta, ja se myötävaikuttaa myös työpaikkojen luomiseen maaseudulle. Se liittyy erottamattomasti metsäpalojen torjuntaan, katastrofien, jotka vuosittain tuhoavat laajoja metsäalueita Etelä-Euroopassa ja erityisesti Portugalissa. On välttämätöntä noudattaa hiljattain hyväksyttyjä luonnonkatastrofien ehkäisyä koskevia suosituksia.

Lisäksi on välttämätöntä tunnustaa metsien ekosysteemien monimuotoisuus Euroopassa ja useiden metsien ekosysteemien, esimerkiksi Välimeren montado-peltometsälaidunten, monitoimisuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. (EN) Metsät ja muut metsämaat kattavat yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta ja tarjoavat elannon miljoonille työntekijöille, yrittäjille ja 16 miljoonalle metsänomistajalle. Metsäteollisuus tarjoaa yli kaksi miljoonaa työpaikkaa, ja metsänhoito työllistää 350 000 henkilöä. Metsänsuojeluun vaikuttaviin yhteisiin politiikanaloihin kuuluvat muun muassa ympäristö-, energia-, teollisuus- ja kauppapolitiikka sekä koheesiopolitiikka, aluepolitiikka ja solidaarisuusrahasto mukaan lukien. Kun otetaan huomioon uhkien mittakaava ja metsien kokonaispinta-ala EU:ssa, rahoitusta pitäisi lisätä, tukikelpoisuus pitäisi ulottaa julkisiin elimiin ja tuottajaryhmiin, korvauksia pitäisi maksaa pinta-alan perusteella ja korvausten pitäisi kattaa suojelutoimenpiteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), kirjallinen. – (GA) Viime viikolla metsäpalot – jotka olivat laajempia kuin pitkiin aikoihin – aiheuttivat vakavia tuhoja Irlannissa Donegalin ja Sligon kreivikunnissa ja muilla alueilla.

Paikallisten viranomaisten on otettava vastuu tällaisista tapahtumista maan hallituksen tukemana. Tässä on kyse toissijaisuudesta. Irlannin äskettäisten metsäpalojen osalta Irlannin hallituksen on laadittava täysimääräinen arvio vahingoista niitä kärsineiden avustamiseksi. Liikenneonnettomuuksien ja tulvien osalta on jo laadittu valmiussuunnitelmia. Metsäpalojen varalta on laadittava myös valmiussuunnitelma, jotta tällaisiin tilanteisiin kyettäisiin tulevaisuudessa vastaamaan paremmin.

Lopuksi totean, että Donegalin kreivikunnan valtuustolle on myönnettävä lisää rahoitusta, jotta se kykenee maksamaan palojen aiheuttamat poikkeuksellisen suuret kustannukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), kirjallinen. (IT) Euroopan unionin koko pinta-alasta 42 prosenttia on metsien ja metsämaan peittämää. Metsäteollisuuden synnyttämät tulot ylittävät 300 miljardia euroa, ja ala työllistää noin kaksi miljoonaa ihmistä. Meidän on pidettävä mielessä nämä luvut, jotta ymmärtäisimme kestävää metsänhoitoa koskevan eurooppalaisen strategian merkityksen ja jotta suojelisimme tätä merkittävää eurooppalaista perintöä tehokkaammin. Meidän on muistettava tärkeä asema, joka metsillä on sosioekonomisten palvelujen yhteydessä, sekä niiden ratkaiseva asema ilmastonmuutoksen torjunnassa. Meidän on kiireellisesti parannettava kykyämme ehkäistä metsäpaloja, koska ne tuhoavat myös jatkossa yli 400 000 hehtaaria metsää vuodessa. Siitä syystä on tärkeää parantaa metsiä koskevan tiedon keruuta, lisätä tutkimusta ja erityisesti kannustaa jäsenvaltioita vaihtamaan tietoa ja kokemuksia aloittamalla rajatylittävästä näkökulmasta. Tässä vaiheessa haluan korostaa metsäpaloja koskevan eurooppalaisen tietojärjestelmän (EFFIS) toiminnan merkitystä ja erityisesti ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuisen seurantaohjelman (GMES) merkitystä, koska se mahdollistaa välttämättömän metsien kartoituksen ja valvonnan.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), kirjallinen. (FR) Euroopan parlamentti on lähettänyt voimakkaan poliittisen viestin korostaakseen kestävän metsänhoidon merkitystä. Katastrofien ehkäisyyn liittyvät suositukset on otettava käyttöön pikaisesti. Metsäpalot ovatkin yksi suurimmista Euroopan metsiin ja niiden ekosysteemeihin kohdistuvista uhkista.

Metsien suojelu ilmastotekijöiden vaikutukselta auttaa myös metsäteollisuuden ja sen kilpailukyvyn säilyttämisessä. Euroopan puuteollisuuden tulot ylittävät 300 miljardia euroa, ja ala tarjoaa yli kaksi miljoonaa työpaikkaa ja on tärkeä kasvua synnyttävä tekijä.

On välttämätöntä, että yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen käytävissä keskusteluissa otetaan huomioon metsien asema. Maaseudun tuottajien ja julkisten elinten on oltava tukikelpoisia YMP:n toisen pilarin mukaisten metsänhoitotoimien osalta: EU:n on tuettava metsänistutusta maaseudun kehittämistä koskevien kansallisten ohjelmien puitteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Gualtieri (S&D), kirjallinen. (IT) Eurooppalaisen metsiensuojelustrategian määritteleminen on osa EU:n yleistä sitoutumista ilmastonmuutoksen torjuntaan. Erityisen myönteinen mietinnön hyväksytty kohta on ehdotus eritykseksi säädökseksi, jolla kielletään rakentaminen tulipalon puhtaaksi raivaamalle alueelle, kun tulipalon on osoitettu olleen seurausta tuhopoltosta. Toinen on pyyntö riittävän rahoituksen osoittamisesta metsästrategioille, joka on nykyisin erittäin alhaisella tasolla. Pyyntö asianmukaisten kestävyyskriteerien laatimiseksi polttoaineeksi tarkoitettua biomassaa varten on myös tärkeä. Me kehotamme Euroopan komissiota jatkamaan samalla tiellä ja esittämään metsiensuojelua koskevan valkoisen kirjan näiden kysymysten käsittelemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Kannatin tätä asiakirjaa, koska EU:n metsät ja muu metsämaa kattavat yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta. Metsät tarjoavat elannon miljoonille työntekijöille, yrittäjille ja 16 miljoonalle metsänomistajalle. Metsäteollisuuden työpaikkojen lukumäärä on yli kaksi miljoonaa, joista suurin osa on pk-yrityksissä. Metsänhoito työllistää 350 000 henkilöä. EU:n metsien vakaa käyttöaste on noin 60 prosenttia. Käyttöasteen arvioidaan nousevan useissa jäsenvaltioissa yli sataan prosenttiin, mikä vuoksi metsien nettokasvu alkaa vähentyä vuodesta 2020 lähtien. Euroopan metsiä hoidetaan erilaisten alueellisten ja kansallisten mallien mukaisesti, jotka on ryhmitelty sen perusteella, ovatko metsät tuotantokäytössä vai suojeltuja metsiä. Metsät tarjoavat resursseja ja sisältävät ekosysteemejä. Ehdotuksia pakollisten ohjelmien laatimiseksi on tehty. Tukea on myös osoitettava kohdistetusti eli se on liitettävä ilmastonmuutokseen. Ehdotuksiin sisältyvät kilpailukyvyn parantaminen pitkällä aikavälillä, ympäristön parantaminen ja suojelu, elämänlaadun parantaminen sekä koordinoinnin ja tiedonkulun edistäminen. Meidän on pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan, että suojelemme ja käytämme tätä luonnonvaraa kestävästi, jotta myös tulevat sukupolvet voivat hyödyntää sitä. Meidän pitäisi myös myötävaikuttaa ympäristön saastumisen vähentämiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), kirjallinen. (DE) Metsät ja metsäteollisuus myötävaikuttavat jo nyt merkittävästi paikallisten raaka-aineiden tuotantoon. Metsät ovat myös useiden EU:n kansalaisten virkistysaluetta, ja ne ovat tärkeässä asemassa torjuttaessa ilmastonmuutosta. Tuskin millään muulla alalla on niin tiiviisti toisiinsa liittyviä ympäristöä, taloutta ja yhteiskuntaa koskevia tehtäviä. Metsiimme liittyy kuitenkin eräitä valtavia haasteita. Yksi tärkeimmistä on ilmastonmuutos. Jäsenvaltioiden on Euroopan komission tukemina suojeltava ja kehitettävä metsiämme tulevia sukupolvia varten, jotta ne voivat jatkaa myötävaikuttamista luonnollisiin elinympäristöihimme, yhteiskuntaamme ja talouteemme. On myös varmistettava, että metsillä on pysyvä ja kasvava asema torjuttaessa ilmastonmuutosta ja turvattaessa metsä- ja puuteollisuuden taloudellinen perusta, jotta meillä olisi tulevaisuudessa riittävästi puuta saatavilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. (EN) Tänään oli helppo äänestää puolesta, kun käsittelimme mietintöä metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa: varautuminen ilmastonmuutokseen. EU:n metsiin kohdistuu nyt enemmän painetta kuin koskaan aikaisemmin. Se ei välttämättä johdu ilmastonmuutoksesta vaan ennemminkin eräistä EU:ssa tehdyistä päätöksistä sen torjumiseksi. Olemme pyytäneet tässä mietinnössä oikeudellisesti sitovia kestävyyskriteerejä polttoaineeksi tarkoitettua biomassaa varten, mikä on tärkeä aloite. Biopolttoaineita ja uusiutuvia energialähteitä koskeva EU:n lainsäädäntö on johtanut metsiemme käyttöä kestämättömään suuntaan. Mikäli pidämme metsiä yksinomaan uusiutuvan energian lähteenä, olemme ymmärtäneet täysin väärin kestävän teollisuuden ja ympäristönsuojelun yhdistämisen. Metsät ovat tärkeä elannon ja hyvinvoinnin lähde rajojemme sisäpuolella. Siksi tätä arvokasta raaka-ainetta pitäisi käyttää ennemmin tuotannossa kuin lyhytnäköisesti energiana. Pitäisi myös muistaa, että puutuotteet sitovat hiiltä koko elinkaarensa ajan. Siksi meidän pitäisi välttää vaatimuksista tinkimistä pyrkiessämme saavuttamaan uusiutuvia energialähteitä koskevat tavoitteemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), kirjallinen. (DE) Euroopan metsäteollisuus on kestävämpää kuin melkein kaikki muut talouden alat. Sukupolvien ajan Euroopan metsien omistajat ovat noudattaneet ankarinta metsiä ja luonnonsuojelua koskevaa lainsäädäntöä. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jättämässä mietinnössä, joka liittyy vihreään kirjaan metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa, esitetään säädöstulvaa tunnustamatta metsien merkitystä työpaikkojen luojana ja talouden moottorina. Mietinnössä peräänkuulutetaan kohtuuttomien kestävyyskriteerien soveltamista metsänhoitoon EU:ssa ottamatta huomioon alueellisia tekijöitä ja yksittäisten valtioiden toimivaltaa. Tärkeimmät kohdat, joissa kansallisen metsäpolitiikan toimivalta ylitetään ja joissa heikennetään metsien käyttöä taloudellisessa mielessä, ovat Euroopassa tehtäviä puuntoimituksia koskevat määräykset. Myöskään "kestävyyden" käsitettä ei ole vielä määritelty. Toinen seikka, jota vastustan, koskee väitettä, jonka mukaan puubiomassa ei ole kestävää. Mielestäni meidän pitäisi korostaa metsien tarjoamia erilaisia suojeluun liittyviä ja hyödyllisiä mahdollisuuksia eikä omaksua yksipuolista lähestymistapaa. EU:n pitäisi ponnistella enemmän sen varmistamiseksi, että kestävää metsänhoitoa toteutetaan käytännössä Euroopassa ja että me toimimme mallina muille maille.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), kirjallinen. (RO) Koska metsät myötävaikuttavat merkittävästi ilmastonmuutoksen torjuntaan, kestävä metsänhoito on erittäin tärkeää varmistettaessa, että EU saavuttaa ilmastotavoitteensa. EU:n on tehostettava strategiaansa, jolla torjutaan metsien kannalta haitallisia ilmiöitä, kuten hallitsematonta metsäkatoa, metsäpaloja ja ilmansaasteita. Samalla luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, luonnonkatastrofeilta suojautuminen ja hiilidioksidin talteenotto ilmakehästä on välttämätöntä kansalaisten elämänlaadun parantamisen ja luonnonsuojelun kannalta. Siksi katson, että metsien suojelussa EU:ssa on pyrittävä takaamaan, että metsät täyttävät tuotannolliset, sosioekonomiset ja ekologiset tehtävänsä myös tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta. Metsät ja muut puustoiset alueet kattavat yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta. Metsät tarjoavat elannon miljoonille työntekijöille, yrittäjille ja 16 miljoonalle metsänomistajalle. Metsäteollisuuden työpaikkojen lukumäärä on yli kaksi miljoonaa, joista suurin osa on pk-yrityksissä, ja metsäteollisuuden liikevaihto on 300 miljardia euroa. Metsänhoito työllistää 350 000 henkilöä. Lisäksi 40 prosenttia EU:n metsistä on valtionmetsiä. EU:n metsien vakaa käyttöaste on noin 60 prosenttia. Käyttöasteen arvioidaan nousevan useissa jäsenvaltioissa yli sataan prosenttiin, mikä vuoksi metsien nettokasvu alkaa vähentyä vuodesta 2020 lähtien. Toimenpiteet metsien suojelemisiksi ovat välttämättömiä. Euroopan metsät jakautuvat viiteen bioilmastolliseen vyöhykkeeseen: pohjoiset alueet, lauhkeat rannikkoalueet, lauhkeat manneralueet, Välimeren alueet ja vuoristoalueet, jotka vastaavat EU:n toimien ohjaamiseksi kehitettyä EYK:n metsätypologiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), kirjallinen. – (FR) Äänestin tämän mietinnön puolesta, joka koskee komission vihreää kirjaa metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa: varautuminen ilmastonmuutokseen. Metsiä pitäisi pitää keskeisenä tekijänä ilmastonmuutoksen torjunnassa. On ratkaisevan tärkeää, että Euroopan unioni tehostaa strategiaansa metsiä vahingoittavien ilmiöiden, kuten metsäpalojen ja ilmansaasteiden, torjumiseksi. Metsien kyky toipua näistä uhkista ja jatkaa normaalia kehitystä ilmastonmuutoksen vaikutuksen alaisuudessa ei riipu pelkästään puiden vaan myös kaikkien muiden metsissä elävien eliöiden, erityisesti luonnonvaraisten eläinten, biologisesta monimuotoisuudesta. Ne luonnonvaraiset lajit, jotka luonnostaan elävät näissä metsien tarjoamissa erityisissä kasvuympäristöissä, ansaitsevat metsänomistajilta erityistä huomiota, koska ne myötävaikuttavat biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Metsien säilyttäminen on välttämätöntä koko ihmiskunnan etujen kannalta. On tosiaan sääli, että niitä jälleen kerran käytetään verukkeena hiilidioksidimarkkinoiden edistämiselle. Eurooppalainen vihreä kapitalismi on joutunut umpikujaan. Kapitalismi ja ekologia ovat ristiriidassa keskenään.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Metsät ja puustoiset alueet kattavat nykyisin yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta. Metsäteollisuus tarjoaa noin kaksi miljoonaa työpaikkaa, ja sen vuosittainen liikevaihto on 300 miljardia euroa. Luvut ovat merkkinä siitä, että metsiä koskevan eurooppalaisen politiikan on tehtävä metsistä kestäviä sekä ympäristön että talouden kannalta. Vain siten on mahdollista suojella niitä vaaroilta eli metsäpaloilta, jotka ovat pääasiallinen syy niiden tuhoutumiseen. Tämä koskee etenkin Etelä-Euroopan maita ja erityisesti kotimaatani Portugalia, jossa metsäpalot tuhoavat vuosittain tuhansia hehtaareja metsää.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), kirjallinen. (FR) Ilmastonmuutos ja metsät liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Torjuttaessa ilmastonmuutosta on välttämätöntä suojella metsiä. Metsiä voidaan hyödyntää tehokkaammin ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä estämällä hakkuita että toteuttamalla metsittämis- ja uudelleenmetsittämisohjelmia.

Ilmastonmuutos tarkoittaa, että kaikentyyppiset metsät ja koko metsätalousala altistuvat erityisille ja odottamattomille uhkille, kuten myrskyille, kuivuudelle ja metsäpaloille. Siksi on välttämätöntä, että Euroopan unioni tehostaa strategiaansa näiden ilmiöiden torjumiseksi. Kestävässä metsänhoidossa on pyrittävä sovittamaan yhteen tuotantoon ja metsiensuojeluun liittyvät näkökohdat. Meidän on hoidettava metsiä kestävästi, mikäli haluamme säilyttää niiden valmiuden täyttää taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset tehtävänsä.

On ratkaisevan tärkeää, että kiinnitämme enemmän huomiota metsien tarjoamien palvelujen säilyttämiseen, tasapainoon ja tehostamiseen. Biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen on oltava etusijalla poliittisissa toimissamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (EN) Mietinnössä korostetaan, että metsiä pitäisi pitää keskeisenä tekijänä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Sen takia on välttämätöntä tehostaa EU:n strategiaa, jolla torjutaan metsien kannalta haitallisia ilmiöitä, esimerkiksi tuholaisia ja metsäpaloja. Lisäksi mietinnössä keskitytään metsiensuojelua koskevan yleisen viitekehyksen luomiseen. Siihen kuuluvat toissijaisuus, uhkien monimuotoisuus metsätyypistä riippuen, kestävän metsänhoidon keskeinen asema ja metsien merkitys kilpailukyvylle ja työllisyydelle. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Metsäkuolemat eri puolilla Eurooppaa muodostavat luontotyyppien ja ilmastonmuutoksen kannalta ympäristöongelman ja sen lisäksi taloudellisen ongelman. Metsissä työskentelevät viisi miljoonaa ihmistä ja 16 miljoonaa metsänomistajaa tuottavat vuosittain 300 miljardin euron liikevaihdon. Nykyiset ympäristöolosuhteet ovat aiheuttaneet muutoksia Euroopan metsissä. On odotettavissa, että pitkällä aikavälillä pyökki häviää kokonaan Välimeren alueelta ja että havumetsien peittämä ala supistuu koko Manner-Euroopassa. Muita tekijöitä ovat esimerkiksi uusien tuholaisten hyökkäykset, joiden vaikutuksia ei voida vielä arvioida, ja metsäpalojen uhkan merkittävä kasvu.

ICP Forests -ohjelma ja EU hallinnoivat yhtä maailman suurimmista biologisen seurannan verkostoista. Tavoitteena on määrittää muutokset ja auttaa ymmärtämään syy ja seuraus -suhteita. Äänestin tyhjää, koska mielestäni mietinnössä ehdotetut toimenpiteet, jotka liittyvät yksittäisten jäsenvaltioiden vastuuvelvollisuuden ja osallistumisen laajuuteen, eivät ole riittäviä.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin yhtä 36 kohdan osaa vastaan, koska sen sisältämä määräys on lievästi sanottuna epärealistinen. Mielestäni meidän ei pitäisi kieltää rakentamista tulipalon puhtaaksi raivaamille metsämaille, koska niitä on mahdotonta käyttää muihin tarkoituksiin. Mielestäni meidän ei pitäisi esittää väärinkäyttötapauksia yleisenä sääntönä ja vahingoittaa metsänomistajien omistusoikeutta, koska he ovat jo kärsineet metsäpalosta. Pidän kuitenkin hyväksyttävänä 37 kohdassa esitettyä ajatusta kiellon määräämisestä, kun tulipalon on osoitettu olleen tahallaan sytytetty. Tässä tilanteessa saatamme kuitenkin kohdata haittavaikutuksia, jotka johtuisivat seuraavasta tilanteesta: tuhopolttaja ei välttämättä ole metsän omistaja, enkä ymmärrä, miksi jälkimmäistä pitäisi rangaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Mietinnössä komission vihreästä kirjasta "metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa: varautuminen ilmastonmuutokseen" esitetään Euroopan parlamentin huolenaiheet asiassa.

Metsät ja puustoiset alueet kattavat tällä hetkellä yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta, ja metsänomistajia on yli 16 miljoonaa. Metsät tarjoavat kaksi miljoonaa työpaikkaa, joista useat ovat pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä), ja alan vuosittainen liikevaihto on 300 miljardia euroa. Tämän lisäksi metsät ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska ne kykenevät sitomaan hiilidioksidia ja vapauttamaan happea.

Nämä luvut osoittavat, kuinka tärkeitä metsät ovat kaikille EU:n jäsenvaltioille ja erityisesti Portugalille, jonka metsillä on poikkeavia erityisominaisuuksia ja jossa niillä on tärkeä asema aluesuunnittelussa ja metsäpalojen torjunnassa.

Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä kannatetaan toimenpiteitä, jotka mielestäni myötävaikuttavat metsäkadon torjuntaan. Sitä aiheuttavat erityisesti metsäpalot, tuholaiset, metsien pirstoutuminen, puulajikoostumuksen muutokset ja puubiomassan lisääntynyt kysyntä.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), kirjallinen. (EN) Suhtaudun myönteisesti komission vihreään kirjaan metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa. Koska metsät ovat pääasiallinen hiilinielu, kestävä metsänhoito on avain EU:n ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden saavuttamiseen. Meidän on yhdistettävä metsänhoidossa suojelu ja tuotanto, jotta varmistaisimme metsien ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen liittyvien tehtävien jatkuvuuden. EU:lla on oma asemansa edistettäessä parhaita hoitokäytäntöjä, jotka sopivat paikallisten toimijoiden ja yhteisöjen tarpeisiin, ja kannustettaessa metsittämistoimia, jotka sopivat yhteen paikallisten olosuhteiden ja kotoperäisten lajien kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, koska mielestäni on ehdottomasti välttämätöntä vahvistaa metsien suojelua ja kestävää hoitoa koskevaa eurooppalaista politiikkaa. On tärkeää säilyttää metsien mittaamaton taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöarvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Reimers (ALDE), kirjallinen. (DE) Äänestin 36 kohtaa (kohta kohdalta -äänestys 2) ja 37 kohtaa vastaan, koska ympäristönsuunnittelua koskevat kysymykset kuuluvat alueelliseen tai kansalliseen toimivaltaan. Se tarkoittaa, että näillä aloilla päätökset on tehtävä alueellisessa tai kansallisessa parlamentissa. Mielestäni puuttuminen asiaan EU:n tasolla olisi toissijaisuusperiaatteen vastaista ja menisi siksi liian pitkälle.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. – (FR) On sanomattakin selvää, että metsiensuojelu on keskeinen ympäristökysymys. Kun metsiä hoidetaan hyvin, ne toimivat tärkeimpänä hiilinieluna ja niillä on keskeinen asema ilmastonmuutoksen torjunnassa. Jos niitä ei hoideta hyvin ja jos niitä hävitetään voimakkaasti, ne tuottaisivat 25 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Hiilidioksidi on ihmisen toiminnasta johtuva kasvihuonekaasu. Toisin sanoen Euroopan unionilla, Ruotsi ja Suomi – joissa sijaitsee yhteensä 33 prosenttia Euroopan metsistä – sekä Välimeren maat mukaan luettuina, on täysi syy tehostaa strategiaansa metsiin kohdistuvien uhkien, kuten ilmansaasteiden ja metsäpalojen, torjumiseksi.

Tässä suhteessa olen mielissäni siitä, että osana vihreää kirjaa varautumisesta ilmastonmuutokseen koskevasta Arsenisin mietinnöstä toimitettua äänestystä on hyväksytty mietinnön 38 kohta. Siinä parlamentti "kehottaa komissiota antamaan metsäpalojen ehkäisemistä koskevan lainsäädäntöehdotuksen", johon sisällytettäisiin erityisesti "30 vuoden pituinen harkinnanvarainen rakennuskielto alueilla, joilla on ollut metsäpalo". Se on hyvä tapa vastata yleiseen käytäntöön, jossa metsäpaloja käytetään rakennuttajien etujen edistämiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Tämä on hyvä mietintö, jossa on hyviä ehdotuksia. Siinä esimerkiksi tunnustetaan yleinen myönteinen kehityssuunta, joka koskee hiilidioksidin sitoutumista metsiin Euroopassa. Mietinnössä todetaan myös, että hiilen sitoutuminen metsiin on yhä paljon luontaista varastointikykyä vähäisempää ja että paineiden vuoksi metsät voivat muuttua hiilen lähteeksi. Parlamentti kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia, joilla täydennetään laittomasta puutavarasta annettua asetusta, jotta varmistettaisiin, että kaikki Euroopan markkinoille saatettava puutavara ja puutuotteet ovat peräisin kestävällä tavalla hoidetuista metsistä. Parlamentti myös kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön ekosysteemipalvelujen maksujärjestelmä ja antamaan metsäpalojen ehkäisemistä koskevan lainsäädäntöehdotuksen, johon sisältyy 30 vuoden pituinen harkinnanvarainen rakennuskielto alueilla, joilla on ollut metsäpalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen. (IT) Kannatan tätä mietintöä, koska metsät, jotka kattavat yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta, tarjoavat elannon useille työtekijöille ja yrityksille metsäteollisuudessa. Pitäisi luoda komission suuntaviivoja koskevat puitteet, ottaa käyttöön sitovat kestävyyskriteerit pakolliset kansalliset metsäohjelmat mukaan lukien, vakinaistaa ekosysteemipalvelujen käyttäjiltä perittävät maksut ja vahvistaa metsiensuojelupolitiikkaa antamalla uudelleen metsäpalojen torjuntaa koskeva asetus. On erityisen kannattavaa ja hätkähdyttävää, että rakennuskeinottelun estämistä tulipalon laittomasti raivaamalla alueella koskeva tarkistus hyväksyttiin. Italiassa on jo olemassa sääntö, joka kieltää rakentamisen tuhopoltossa hävitetylle maalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D) , kirjallinen. (EN) Metsät tarjoavat meille useita olennaisia ekosysteemipalveluja veden kiertokulun sääntelystä maaperän eroosion ehkäisyyn ja hiilen sitomiseen ilmakehästä. Ympäristöä ja taloutta koskevat metsien edut edellyttävät, että metsiä suojellaan pikaisesti, jatkuvasti ja pitkällä aikavälillä. Tämä on erityisen tärkeää ilmastonmuutoksen yhteydessä sekä sen lieventämisen että siihen mukautumisen osalta. Mietinnössä käsitellään useita kysymyksiä, ja se on vaatinut paljon kovaa työtä ja hedelmällisiä neuvotteluja, joihin kaikki tärkeimmät poliittiset ryhmät ovat osallistuneet.