Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2586(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0193/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/05/2011 - 12.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Rozpravy
Štvrtok, 12. mája 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

13. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Teraz pristúpime k vysvetleniam hlasovania.

 
  
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Milan Zver (A7-0169/2011)

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Niet pochýb o tom, že táto správa predstavuje krok vpred k vytvoreniu nových vzdelávacích príležitostí pre mladých ľudí. Presadzuje viac výskumu, viac inovácií, viac stratégie EÚ 2020 v kontexte, ktorý je stále dôležitejší. Potrebujeme viac vzdelávania na úrovni škôl, viac odbornej prípravy, ale aj viac univerzít, aby sme spolu s mladými ľuďmi zabezpečili, že podpora kultúry prinesie pridanú hodnotu.

Táto správa sa zameriava na budovanie úspechu vzdelávania, a práve preto sme hlasovali za. Vyššia mobilita mladých ľudí, väčšia kapacita na rozvoj pracovných príležitostí a trh práce, ktorý musí zohľadniť nielen mladých ľudí pracujúcich v danom kontexte, ale aj všetky odvetvia, ktoré mladým ľuďom poskytujú príležitosti na rast.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE) - (SK) Podporil som európsku iniciatívu Mládež v pohybe, ktorej cieľom je do roku 2020 znížiť podiel študentov predčasne ukončujúcich vzdelávanie z 15 na 10 % a zvýšiť podiel ľudí s vysokoškolským vzdelaním z 31 na 40 %. Na porovnanie v USA má vysokoškolské vzdelanie 40 a v Japonsku 50 % populácie.

V súčasnosti 14,4 % mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov v Európe má menej než vyššie stredné vzdelanie a približne 21 % mladých ľudí je nezamestnaných. Podporujem aj to, že iniciatíva Mládež v pohybe sa zameriava na zabezpečenie vzdelania, ktoré bude v súlade s potrebami trhu práce. Odhaduje sa, že do roku 2020 podiel pracovných miest vyžadujúcich vysokú kvalifikáciu stúpne z 29 na 35 %.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Európske programy podporujúce mladých ľudí vyzývajú na bezvýhradnú podporu. Ľudia, ktorí sú budúcnosťou nášho kontinentu, sú zároveň aj najbezbrannejší, či nie? Práve my musíme zabezpečiť, aby získali správne vzdelanie s prístupom k prínosom kultúry a predovšetkým príležitosť učiť sa cudzie jazyky, ako aj príležitosť slobodne si vybrať, kde by chceli získať vzdelanie. Nie každý má peniaze a možnosť zabezpečiť si to sám. Dobré výsledky dosiahnuté v mnohých programoch na pomoc mladým ľuďom, napríklad Erasmus a Leonardo da Vinci, dokazujú, že je to účinná investícia. Najväčšiu podporu potrebujú mladí ľudia žijúci vo vidieckych oblastiach, ktorí často nemajú finančné prostriedky na to, aby začali študovať na vysokej škole, a nemajú ani možnosť nájsť si prácu mimo poľnohospodárstva v oblasti, kde žijú.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Chcel by som povedať niekoľko slov o vynikajúcej iniciatíve Mládež v pohybe pána Zvera. Je to jeden z veľkých úspechov politiky EÚ. Dokonca aj euroskeptici a jej kritici zastávajú názor, že vďaka týmto programom mobility mládeže sme dosiahli určitú pridanú hodnotu, z ktorej majú všetci úžitok. Bolonský proces, kodanský proces a ďalšie takéto iniciatívy sú toho dobrým príkladom.

Správa pána Zvera potvrdzuje tento trend, ktorý už pociťujeme ako vítaný a ktorý vytvára nové príležitosti a predpoklady pre mladých Európanov študujúcich v jednotlivých krajinách Európy. Týmto spôsobom si budeme môcť skutočne vymieňať osvedčené postupy. Verím, že z dlhodobého hľadiska to bude predstavovať silný základ hospodárskeho rastu v Európe, ale dôležitejšie než hospodársky rast je pamätať na to, že práve prostredníctvom tohto procesu ľudia, mladí ľudia, môžu rásť ako jednotlivci a Európania.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – V celej Európe odsudzujeme generácie mladých ľudí na vysťahovalectvo a chudobu. Odsudzujeme na dlh generácie, ktoré sa ešte nenarodili a ani neboli počaté – všetko s cieľom udržať túto márnivosť menovej únie.

V Írsku HDP poklesol oproti svojmu vrcholu o 20 % – takmer neuveriteľné číslo. V Grécku máme nepokoje a protesty proti úspornému balíku – a pritom vieme, že nebude fungovať.

Keď sme pred rokom odsúhlasili pomoc, myšlienka bola taká, že to bude okamžité provizórium, že pôjde o krátkodobé výnimočné opatrenie a že v tomto čase si už bude Grécko opäť lacno požičiavať, pretože kríza pominie. Môžeme vidieť, že to tak nie je. Namiesto toho, aby sme si priznali chybu, však s rovnakou politikou pokračujeme v Portugalsku a znova v Grécku.

Očakávame, že naši voliči zaplatia za našu márnivosť naozaj vysokú cenu.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Som rada, že sme dnes prijali návrh uznesenia s názvom Mládež v pohybe: rámec na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Toto uznesenie totiž obsahuje jasné odporúčania a kľúčové smerovania, ktorými by sa krajiny Európskej únie mohli a mali riadiť, ak chcú zlepšiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy. Chcela by som však zdôrazniť niekoľko hľadísk. Po prvé vzhľadom na to, že iniciatíva Mládež v pohybe má za cieľ dosiahnuť hlavný cieľ stanovený v stratégii Európa 2020, ktorým je zníženie počtu osôb, ktoré zo školy odchádzajú bez kvalifikácie, z 15 % na 10 %, neobsahuje dostatok opatrení a odporúčaní zameraných na zvýšenie schopností, kvalifikácie alebo profesijnej prestíže učiteľov. Musíme jasne pochopiť, že povolanie učiteľa vytvára pre spoločnosť najvyššiu pridanú hodnotu, a musíme sa usilovať zabezpečiť, aby boli v európskych krajinách tí najlepší učitelia. Veľmi súhlasím s výzvou obsiahnutou v dokumente, podľa ktorej sa má Komisii predložiť komplexná stratégia zameraná na podporu neformálneho vzdelávania, a chcela by som požiadať, aby kľúčové odporúčania v dokumente boli priamo prepojené s viacročným finančným rámcom.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Dnes je tu s nami národný výkonný predseda Sudetonemeckého krajanského združenia, ktoré zahŕňa Sudetonemeckú mládež energicky uskutočňujúcu cezhraničnú spoluprácu s Českou mládežou. Táto správa má v tomto smere skutočne neoceniteľný význam, lebo obsahuje tri body: po prvé vytvorenie siete univerzít najmä v euroregiónoch a prihraničných regiónoch, po druhé odbornú prípravu – pretože nepotrebujeme len akademické vzdelávanie – a po tretie – a predovšetkým – otázku jazykových znalostí.

Chcem veľmi jasne vyhlásiť, že milujem Shakespearov jazyk, ale naozaj si myslím, že je škoda, ak naši mladí ľudia konverzujú len v jedinom jazyku. Osobitne v tomto rámci by sme mali presadzovať práve štúdium jazykov svojich susedov a štúdium menších jazykov. Pravda je, že kultúru susedov spoznáte skutočne až vtedy, keď začnete prežívať každodenný život v ich jazyku. V tejto súvislosti je pred nami veľa práce, ale aj veľkých príležitostí.

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Som nesmierne rada, že Mládež v pohybe je neoddeliteľnou súčasťou stratégie Európa 2020. Teší ma aj to, že správa, ktorú sme dnes odhlasovali, venuje pozornosť významu neformálneho vzdelávania, ktoré sa chápe ako vzdelávanie pomocou účasti v mládežníckych organizáciách a mimovládnych organizáciách a pomocou dobrovoľníctva. Som presvedčená, že neformálne vzdelávanie pomáha mladým ľuďom stať sa aktívnymi občanmi, učí tímovej práci, pomáha rozvíjať individuálne záujmy a zvyšuje ich príležitosť nájsť si prácu – a to je veľmi dôležité.

 
  
  

Správa: Mary Honeyball (A7-0099/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Deti sú naša budúcnosť. Budú súčasťou uvedomelej spoločnosti v Európe v budúcnosti, preto je veľmi dôležité vzdelávať ich od raného veku. Musíme našim deťom od najútlejšieho veku vštepovať pozitívne hodnoty a správne morálne normy. Vzdelávanie by malo mať dobré a pevné základy a mal by ho poskytovať učiteľský personál s primeraným vzdelaním a odbornou prípravou.

Musíme sa usilovať dosiahnuť rovnaké príležitosti, aby všetky deti bez ohľadu na to, či pochádzajú z mestských alebo vidieckych oblastí alebo z bohatých či chudobných rodín, mali prístup k vzdelávaniu v ranom detstve. V procese odstraňovania nerovností by sme sa mali osobitne zamerať na vidiecke spoločenstvá, v ktorých majú deti omnoho menší prístup k vzdelávacím a kultúrnym zariadeniam.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Je veľmi dôležité zamerať sa na rané detstvo a na vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (ECEC). Preto som nadšene uvítal správu pani Honeyballovej, pre ktorú som bol tieňovým spravodajcom.

Čo sa týka tejto vynikajúcej správy, chcel by som objasniť, že dúfam, že keď hovoríme o malých deťoch, treba zdôrazňovať skôr význam výchovy než vzdelávania. Všetky hlavé zložky života osoby sa totiž zakladajú počas niekoľkých prvých rokov, a preto je pravdepodobne pravda, že ak majú deti bezpečnú základnú výchovu, bezpečné životné prostredie, budú mať v budúcnosti aj šancu uspieť.

Preto by sme mali viac zdôrazňovať význam výchovy než vzdelávania. Čas na vzdelávanie príde neskôr, ale ako bolo uvedené, táto správa prehodnocuje jednotlivé modely existujúce v Európe a základnou premisou je to, že by sme mali od raného detstva zabezpečiť, aby žiadny mladý človek nebol vylúčený: každý by mal mať príležitosť prežiť dobrý a plný život.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážená pani predsedajúca, minulé leto som mal to potešenie, že som navštívil váš volebný obvod, a jeden deň som vzal deti na pláž. Pamätám si, že som sa pozeral, ako moje dve dcérky stavajú hrad z piesku, pričom zabudli na prichádzajúci príliv, také boli zabraté do mušieľ a konárikov, ktorými zdobili svoje dielo.

Nemal som to srdce, aby som ich upozornil, že prichádza príliv, a dnes cítim takmer to isté, keď čítam náš hlasovací zoznam. Sú tu tieto epochálne udalosti – táto hospodárska kríza na našich hraniciach, tento prepad nášho podielu na svetovom HDP – a my sa tu rozprávame o vzdelávaní v ranom detstve, o svojej zodpovednosti voči Medzinárodnej organizácii práce a o tom, či by Sarajevo malo byť európskym mestom kultúry.

Dovoľte, aby som uviedol neprikrášlené a desivé štatistiky: v roku 1974 sa národy západnej Európy podieľali na svetovom HDP 36 %, dnes je to 26 % a v roku 2020 to bude 15 %. Kým si robíme starosti o vzdelávanie v ranom detstve, zverejňujeme všetku svoju propagandu týkajúcu sa zjednocovania Európy, vydávame Vojnu o malinovú zmrzlinu, a kým povzbudzujeme naše deti, aby čítali neúmyselne vtipného Kapitána Eura, našu časť sveta preberajú silnejšie krajiny, ktoré pochopili výhody decentralizácie a rozptýlenia síl.

Určite prichádza čas, keď naša včerajšia sláva pominie ako v prípade Ninive a Tyru.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Chcela by som reagovať na zavádzajúcu informáciu, ktorú pán Tomaševski uviedol v rozprave dnes dopoludnia. Povedal, že deti z poľskej menšiny v Litve nemôžu študovať v poľskom jazyku. Pre vašu informáciu, Litva je domovom približne 200 000 litovských občanov poľského pôvodu, nachádza sa v nej 62 škôl, v ktorých je jediným vyučovacím jazykom poľština, a 34 škôl s poľskými triedami. V Nemecku, kde žijú 2 milióny osôb poľského pôvodu, pritom nie je žiadna štátna škola výhradne pre Poliakov. Treba si uvedomiť, že len v Litve môžu obyvatelia poľského pôvodu získať vzdelanie v poľskom jazyku od materskej školy až po univerzitu. Je to svetový unikát. V Litve pôsobí aj pobočka Univerzity v Białystoku, ktorá je jedinou pobočkou poľskej univerzity mimo Poľska. V prieskume uviedlo 42 % predstaviteľov národnostných menšín v Litve nedostatočné ovládanie litovčiny ako nevýhodu pri uchádzaní sa o pracovné miesta. Je zvláštne počúvať kritiku litovského zákona o vzdelávaní, ktorý je odrazom poľského zákona. Rada by som položila rečnícku otázku: myslí si pán Tomaševski, že národnostné menšiny sú zneužívané aj v Poľsku?

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) - (SK) Už v rozprave som povedala a ocenila, že pani Honeyball sa snažila nájsť zhodu v celom politickom spektre.

Napriek tomu pri záverečnom hlasovaní som sa zdržala hlasovania, pretože si myslím, že táto správa vo viacerých bodoch zasahuje do kompetencie národných štátov. Najviac to vidieť v tom, že víta barcelonské ciele napriek tomu, že barcelonské ciele skončili fiaskom práve preto, že to boli len určité čísla, ktoré boli centrálne z Európskej únie nadiktované jednotlivým členským štátom.

Ja si myslím, že treba nechať kompetenciu členským štátom, aby určili množstvo predškolských zariadení, ktoré potrebujú, pretože to nie je len záležitosť počtu, je to záležitosť aj kvality a kultúry tej danej krajiny. Ja veľmi ľutujem, že som nemohla túto správu podporiť, ale v zásadných veciach odporovala presvedčeniu, ktoré vyznávam.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) - (SK) Detstvo má nepochybne zásadný význam pre fyzický, psychický a sociálny rozvoj dieťaťa. Preto si treba uvedomiť, že návratnosť investícií do predškolského vzdelania je zárukou budúceho rastu. Okrem toho už bolo mnohými štúdiami preukázané, že takto využité financie prinášajú nemalé hospodárske a spoločenské výhody v strednom a dlhodobom časovom horizonte.

Najlepším a najprirodzenejším zabezpečením podpory tohto druhu je ochrana rodiny ako základného článku spoločnosti. Rodičia sú predsa prvými a najdôležitejšími učiteľmi svojich detí, a teda právny rámec by nemal obsahovať také ustanovenia, ktoré penalizujú rodičov za to, že sa osobne starajú o opateru svojich detí, a to predovšetkým v ranom veku. Táto agenda je vo výlučnej kompetencii členských štátov. Je viac ako želateľné, aby Únia prostredníctvom svojej koordinačnej funkcie prispievala k zlepšeniu stavu v jednotlivých členských štátoch.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0193/2011

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Zástancovia spoločnej politiky rybného hospodárstva často zdôrazňujú, že ryby neuznávajú štátne hranice. Majú tendenciu hovoriť to, ako keby to bola originálna myšlienka – ó, naozaj, plávajú hore-dole, kto by si to bol pomyslel!

Skutočnosť je však taká, že územná právomoc a vlastnícke práva sú jediným bezpečným základom ochrany. Ak sa pozriete na krajiny s úspešnou politikou ochrany v oblasti rybného hospodárstva – či už ide o Falklandské ostrovy, Island, Nórsko, alebo Nový Zéland –, všetkým sa to podarilo tak, že dali kapitánom pocit vlastníctva, aby mali stimul zaobchádzať s rybným hospodárstvom ako s obnoviteľným zdrojom. Základnou aristotelovskou múdrosťou je, že o to, čo nikto nevlastní, sa nikto nebude starať.

Žiaľ, spoločná politika rybného hospodárstva definuje populácie rýb ako spoločný zdroj, ku ktorému majú všetky národy rovnaký prístup. Z toho vyplýva ekologická kalamita, ktorá postihla populácie v Severnom mori.

Veľmi vhodne načasovaná poznámka spočíva v tom, že v posledných rokoch sme svedkami migrácie makrel z vôd spoločnej politiky rybného hospodárstva do islandských teritoriálnych vôd. Obávam sa, že sa tak stávajú vlastníctvom Islandu. Nemá zmysel sťažovať sa na to. Je to naša smola a ich šťastie. Môže sa stať, že o niekoľko rokov nastane pohyb opačným smerom, a to bude šťastie pre nás. Medzičasom je najlepším a najbezpečnejším spôsobom, ako môžeme zabezpečiť, že sa bude s rybami zaobchádzať ako so zásobami, ktoré budú vždy existovať, priznať vlastnícke práva ľuďom, ktorí majú vodu na základe námorného práva.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0297/2011

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Rastúce ceny ropy na svetových trhoch nie sú jedinou príčinou krízy v odvetví rybného hospodárstva, keďže palivá sú vo všeobecnosti už oslobodené od dane a rastúce ceny na svetových trhoch sa týkajú všetkých rybárov na svete – v Európskej únii i mimo nej. Ako druhý bod by sme mali využiť zvýšenie prahu de minimis ako ďalšiu príležitosť pomôcť rybárom, aby mohli pracovať – a chytať ryby – ekologickejším a udržateľnejším spôsobom. Po tretie tento cieľ nedosiahneme, ak len jednoducho zlacníme palivo. Jednoducho povedané, očakávam, že aj členské štáty prídu v tomto smere s inovačnými a užitočnými riešeniami.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) V prvom rade by som chcela vyjadriť podporu všetkým obyvateľom mesta Lorca v španielskej provincii Murcia, ôsmim osobám, ktoré prišli o život, a ich rodinám, ako aj 250 zraneným vo včerajšom zemetrasení.

Na rozdiel od našej skupiny som hlasovala za tento spoločný návrh uznesenia, pretože ma znepokojujú ťažké časy, ktoré odvetvie prežíva a ktoré sa zhoršili v dôsledku nárastu ceny ropy.

Zvýšenie pomoci de minimis pre spoločnosti z 30 000 EUR na 60 000 EUR len na trojročné obdobie im môže pomôcť v tejto zložitej situácii. Okrem toho musím povedať, že z tohto nárastu nevyplýva žiadne zvýšenie rozpočtov Európskej únie. Jej uplatnenie musí tiež zaručovať environmentálnu a sociálnu udržateľnosť a nesmie narúšať hospodársku súťaž medzi členskými štátmi.

Európsky fond pre rybné hospodárstvo však musí naďalej podporovať tento sektor s cieľom znížiť závislosť rybárov od fosílnych palív, zefektívniť jeho činnosť a poskytnúť mu inovačné návrhy, ktoré prinesú námornému odvetviu nové príležitosti.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) S radosťou som podporil tieto odporúčania.

Rybolov – podobne ako farmárstvo – je veľmi neistým povolaním. Ovplyvňujú ho vrtochy počasia, situácia v oblasti kvót a, samozrejme, vrtochy populácií a zásob. K tomu sa teraz pridal náhly nárast cien ropy.

Konečné riešenie bude musieť prísť v rámci Európskej únie, ktorá sa stane viac sebestačnou z hľadiska všeobecnejších dodávok energie, samozrejme, vrátane obnoviteľných zdrojov energie. Myslím si, že sa však musíme pozrieť aj na prieskum oblastí v rámci Európy, ktoré predtým neboli preskúmané, pretože to nebolo ekonomicky schodné. To sa teraz mení. Myslím si, že keby sme dokázali zvýšiť dodávky v rámci Európy, automaticky by to znížilo svetové ceny a, samozrejme, znížilo by to aj závislosť našich dodávok od nedemokratických režimov.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0286/2011

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) - (SK) Plne súhlasím s požiadavkou, že posúdenie vplyvu na malé a stredné podniky vo všetkých relevantných legislatívnych návrhoch musí byť vykonávané systematicky na vnútroštátnej, ale aj na európskej úrovni, pretože tieto podniky sú skutočnou chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva a ako také zabezpečujú viac ako 100 miliónov pracovných miest.

Súčasná prax však ukazuje, že na regionálnej a miestnej úrovni je prístup k finančnej podpore pre počiatočné etapy inovácie a na podporu začínajúcich a malých inovačných obchodných spoločností v EÚ naďalej veľmi neadekvátny a nerovnomerný.

Heterogenitu potvrdzuje aj zistenie, že pomocou sprostredkovateľských bánk bolo plne sprístupnených 75 % z celkových 21 miliárd EUR vyčlenených na finančnú podporu, z ktorých mohlo ťažiť len 50 tisíc z celkového počtu 23 miliónov malých a stredných podnikov.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). – Členovia strany Fine Gael ma požiadali, aby som vystúpil v mene nás všetkých štyroch v poslaneckom klube PPE.

Rozhodne podporujeme hlavný zmysel každého ustanovenia, ako je toto, určeného na podporu malých a stredných podnikov (MSP). Vieme, aký je význam MSP pre írske hospodárstvo a pre európske hospodárstvo. Nevidíme však dôvod, pre ktorý by táto správa mala odkazovať na CCCTB. Zdá sa mi, že robíme propagandu čohokoľvek, čo je moderné. V Nemecku sa teraz napríklad hovorí, že prehodnotia celý tento systém CCCTB.

Pomáhajme teda MSP, no nevčleňujme do takýchto ustanovení konkrétnu propagandu. V prípade CCCTB existujú argumenty za aj proti. Nezamieňajme si ideológiu s pomocou. Mali by sme MSP poskytnúť všemožnú pomoc, no nie je potrebné stále hovoriť o týchto veciach.

Hlasovali sme proti CCCTB, no nehlasovali sme proti celej správe, pretože sme nechceli spôsobiť oneskorenie podpory, ktorú MSP potrebujú. Som rád, že mám príležitosť uviesť to do zápisu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Pán Mitchell, položím vám otázku. Mohli by ste nám povedať, čo táto skratka znamená?

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). – Som rád, že to hovoríte. Myslel som si, že sa ma opýtate, či som na začiatku hovoril po litovsky. Skratka CCCTB znamená spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Bola som si istá, že naši návštevníci by ocenili, keby vedeli, o čom hovoríme.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). – Chcel som sa len opýtať, či niečo možno nazývať ideológiou len preto, že Írsku sa to nepáči.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). – Nejde o to, čo sa páči alebo nepáči Írsku. Sme poslanci Európskeho parlamentu a budeme presadzovať svoje názory. Zástupcovia žiadneho iného členského štátu nám nebudú hovoriť, čo máme robiť. V tejto krajine nie sme povinní robiť to, čo sa páči iným členským štátom. Každý členský štát sem vysiela svojich poslancov, aby presadzovali vlastné názory. Naše názory sú také, že CCCTB, ktorý teraz v Berlíne očierňujú, je istým druhom propagandy, ktorú si niekto vycucal z prsta. Nie je preukázané, že je potrebný. Existujú argumenty za aj proti a nemala by nás do toho nútiť žiadna moderná politická korektnosť.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Tento bod sa týka vysvetlení hlasovania.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Pokiaľ ide o spoločnú daň z príjmu právnických osôb, bola by to pre Európsku úniu veľmi náročná perspektíva, lebo jej 27 členských štátov je veľmi rozdielnych. Ich hospodárske štruktúry sú veľmi odlišné, hoci, samozrejme, keďže máme jednotný trh, je veľmi dôležité zabezpečiť, aby mali malé a stredné podniky, ktoré sú skutočnou oporou európskeho hospodárstva, naozaj rovnaké príležitosti z hľadiska hospodárskej súťaže.

V súčasnosti to tak nie je a v tomto zmysle je veľmi dôležité, aby sa teraz uskutočnilo preskúmanie malých a stredných podnikov. Keďže ja som napríklad z Fínska, veľmi jasne si uvedomujem, že fínske spoločnosti sú veľmi ďaleko od jadra vnútorného trhu a z tohto dôvodu náklady na logistiku – náklady na dopravu – výrazne zvyšujú ceny výrobkov. Potrebujeme preto rozličné systémy kompenzácie prostredníctvom zdaňovania, ale aj iným spôsobom, dokonca aj v rámci Európskej únie, aby bola situácia v oblasti hospodárskej súťaže spravodlivejšia pre všetkých.

Je veľmi dôležité, že bola vypracovaná správa, ako je táto, a mali by sme sa usilovať zohľadniť aj spoločnosti vo vzdialených oblastiach na severe, aby mohli na rovnakej úrovni súťažiť s ostatnými európskymi spoločnosťami.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Po prvé súhlasím s tým, čo náš líder pán Gay Mitchell povedal v súvislosti s CCCTB, a v súlade s tým som hlasoval. Chcem sa však zamerať na iný bod.

Bod, ktorý chcem spomenúť, spočíva v tom, že je pozoruhodné, že bolo treba pozmeňujúci a doplňujúci návrh na otvorenie otázky falšovania v súvislosti s týmto konkrétnym návrhom. Je to nešťastné, pretože falšovaný tovar spôsobuje obrovské škody podnikom v celej Európe a to sme dostatočne nezdôraznili ani neriešili.

Mnohé tieto tovary pochádzajú z tretích krajín a vlády týchto krajín ich podporujú, čo vytvára bezpečné útočisko pre tovary prichádzajúce do Európy. Musíme tieto krajiny pomenovať, obviniť a prijať proti nim opatrenia, pretože majú strašný vplyv na legitímne podniky v rámci Európy. Je čas, aby sme povedali, že stačilo.

 
  
  

Správa: Judith A. Merkies (A7-0162/2011)

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Rýchlejší rozvoj, efektívnosť vrátane nákladovej efektívnosti a vyššia konkurencieschopnosť sú najlepšie spôsoby na zvládanie hospodárskych problémov. Aby sme tieto ciele dosiahli, musíme spolupracovať v oblasti inovácií. V tomto smere je veľmi dôležité zdôrazniť tvorivosť občanov napríklad tak, že zamestnancom dáme priestor na predkladanie návrhov na zlepšenie pracovných procesov. Ďalším faktorom, ktorý je motorom inovácie, je spotreba. Osobitným príkladom toho, ako možno skombinovať tvorivosť občanov s túžbou používať moderné technológie, sú aplikácie do telefónu iPhone, ktoré vyvíjajú európski spotrebitelia.

Posilnenie vedomostnej základne spojením podnikov, vzdelávacích inštitúcií a samotných občanov je dôležitým faktorom pri dosahovaní cieľov Únie inovácií. V tomto smere bude základom dosiahnuť plnú angažovanosť verejných a miestnych orgánov. Základným cieľom inovácií je udržanie vysokej úrovne prosperity v Európe. Dúfam, že navrhnuté spojenie síl prispeje k podpore procesu inovácie a pomôže nám dosiahnuť stabilizáciu hospodárstva. Preto podporujem túto správu.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Žiaľ, včera som nemal príležitosť vystúpiť v rozprave, hoci som bol prítomný. Chcel by som však vyjadriť podporu najmä rečníkom, ktorí zdôraznili, že inovácie a výskum by si mali a musia si nájsť miesto aj v odvetví poľnohospodárstva. Poľnohospodárstvo nie je „staré hospodárstvo“ – je moderné a je tiež prostredím, kde dochádza k aktivite, výskumu a inováciám.

Európske poľnohospodárstvo čelí minimálne trom veľkým úlohám: zabezpečiť potravu pre obyvateľstvo, chrániť životné prostredie a vyrábať energiu. Tieto ciele, ktoré sú niekedy veľmi rozdielne, si vyžadujú systematické vedecké preniknutie teraz i v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR).(PL) Podporil som správu o Únii inovácií. Inovácie sú, samozrejme, mimoriadne dôležité pre rozvoj Európy. Podľa môjho názoru je však úplným základom podpora inovácií najmä v odvetví malých a stredných podnikov predovšetkým v nových členských štátoch Európskej únie, ktoré sú v tomto smere do istej miery pozadu. Práve udalosti v tomto odvetví – ako vyplýva z mnohých analýz – totiž rozhodnú, či bude európske hospodárstvo budúcnosti konkurencieschopné vo vzťahu k ďalším veľkým svetovým hospodárstvam.

Mali by sme pamätať na to – ako ukazuje výskum účtovníckej spoločnosti Ernst & Young –, že banky, žiaľ, zamietnu tri štvrtiny žiadostí o dotácie na výskum a na zakúpenie nových technológií podaných malými podnikmi v Európe. Financovanie je vážny problém, preto by sme mali presvedčiť jednotlivé členské štáty, aby v tomto smere podporovali malé a stredné podniky. Bez tejto podpory nezvládnu rastúcu hospodársku súťaž vo svetovom hospodárstve.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR).(PL) Podporil som zaujímavú a komplexnú správu o transformácii Európy pre svet po kríze. Urobil som to v nádeji, že opatrenia navrhnuté v správe znížia rastúci nepomer v rozvoji jednotlivých členských štátov EÚ a spomalia únik mozgov, ktorý sa v správe – podľa môjho názoru príliš slušne – nazýva intelektuálna mobilita. Ak preto chceme zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj Európy, musíme prideliť vyššie finančné prostriedky na rozvoj inovácií a na výskumné projekty v nových členských štátoch EÚ.

Mali by sme povzbudzovať vlády, aby okrem každoročného zvyšovania rozpočtových prostriedkov určených na výskum stanovili aj percento svojho rozpočtu ako minimálnu hranicu, ktorú treba použiť na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Suma použitá na výskum a vývoj by však v nijakom prípade nemala znížiť budúce rozpočtové plány súčasných priorít Európskej únie, napríklad spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo politiky súdržnosti, pretože svoju úlohu plnia dobre.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Napriek tomu, že inovácie sú tak neuveriteľne dôležité pre hospodársky a sociálny rozvoj Európy, EÚ doteraz nemá žiadne spoločné nariadenia o inováciách. Je preto mimoriadne dôležité, že Komisia a pani komisárka Geogheganová-Quinnová predložili tento návrh.

Keď teraz stanovujeme pravidlá, ktoré budú platiť, musíme sa veľmi usilovne pokúsiť zjednodušiť a odstrániť zbytočnú byrokraciu v tomto dokumente a v Únii inovácií. Zjednodušenie pravidiel je mimoriadne dôležité, pretože každý výskumný pracovník, každý priemysel a každý malý podnik to považuje za najväčšiu prekážku využívania finančných prostriedkov EÚ a spolupráce zameranej na zlepšenie situácie v oblasti inovácií v Európe.

Musíme tiež zabezpečiť omnoho účinnejšie riadenie. Musíme sa sústrediť na skutočne veľké projekty namiesto toho, aby sme rozptyľovali peniaze vo veľkom počte rozdielnych oblastí, ako to robíme vo všetkých ostatných kontextoch. Na záver uvediem, že Únia inovácií môže byť skutočne dobrým nástrojom pri našej práci zameranej na vyriešenie problémov klímy. Ďakujem.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0296/2011

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Každodenný život pracovníka v domácnosti je často neistý, podhodnotený a neoficiálny. Zaobchádza sa s ním nerovnako, nespravodlivo a zle.

V Európe sú pracovníkmi v domácnosti väčšinou migrujúci pracovníci, z ktorých veľká časť prišla do krajiny nezákonne. Nie sú zapísaní v žiadnom registri, hrozí im vykorisťovanie a sú ponechaní na milosť svojich zamestnávateľov. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o pracovníkoch v domácnosti a spoločné pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať, sú hlavnými prostriedkami na zabezpečenie dodržiavania ľudských práv pracovníkov v domácnosti v zamestnaní a ich sociálnych práv, ako aj na zabezpečenie dohľadu nad nimi a ich rozvoja.

Bolo by naivné tvrdiť, že v Európe nie sú nezákonní pracovníci v domácnosti. Je to istý druh moderného otroctva. Títo pracovníci, ktorými sú často ženy, sú najzraniteľnejší zo všetkých. Neodvážia sa sťažovať na zlé zaobchádzanie, násilie alebo sexuálne vykorisťovanie. Vykorisťovanie sa nevzťahuje len na osoby z krajín mimo EÚ: vykorisťujeme aj vlastných občanov. Zlepšenie situácie pracovníkov v domácnosti by malo byť prioritou stratégie Európa 2020.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Prednesiem svoje názory na zamestnávanie v domácnosti. Súhlasím predovšetkým s tými, ktorí tvrdia, že osoby zamestnané v tomto odvetví – väčšinou ide, samozrejme, o ženy – majú nárok na spravodlivú odmenu a spravodlivé sociálne služby. Veľmi súhlasím aj s tými, podľa ktorých sa najmä v tomto odvetví deje veľa neuveriteľných vecí a je tam veľká nespravodlivosť.

Žiadam však, aby sme pri uplatňovaní oprávnených požiadaviek dali pozor na byrokraciu. V Nemecku je napríklad skutočnosť taká, že ja ako niekto, na koho sa tieto právne predpisy vzťahujú vzhľadom na to, že zamestnávam pracovníkov v domácnosti, musím žiadať o pomoc daňového poradcu len preto, že byrokracia je taká veľká a zákonné ustanovenia sú také zložité. Stojí to nervy, čas a peniaze. Tí, ktorí obchádzajú byrokraciu, potom väčšinou platia pracovníkom v hotovosti, čím – niekedy nevedome – prispievajú k nezákonnému zamestnávaniu. Preto žiadam, aby sa venovala pozornosť objemu súvisiacej byrokracie.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0295/2011

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Ako zručný poľnohospodár by som chcel pridať zopár ďalších poznámok k týmto otázkam. Prvá spočíva v tom, že je správne, že naším cieľom musí byť zníženie používania antibiotík najmä pri chove dobytka. Základným kameňom našej činnosti v tomto smere by mal byť výraz „čo najmenej“. Moja druhá poznámka je, že potrebujeme analýzu statusu quo, inými slovami analýzu údajov o tom, čo sa skutočne deje v teréne v členských štátoch Európskej únie. Je jasné, že na takejto analýze sa musia podieľať všetky členské štáty. Moja tretia poznámka je, že potrebujeme ďalšie vedecké štúdie, ak chceme analyzovať riziká a tiež im účinne čeliť. Po štvrté nepotrebujeme ideologických strašiakov. Ideológia nemôže nahradiť vedu.

 
  
  

Správa: Marietje Schaake (A7-0112/2011)

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Táto správa si zasluhuje našu podporu. Európa sa považuje za hospodárskeho obra z dobrého dôvodu; mohla by byť aj kultúrnym obrom.

EÚ je v celej svojej kultúrnej rôznorodosti súdržným, no pestrým spoločenstvom hodnôt. V medzinárodnej politike má kultúra zásadný význam. Je ľudským právom, ktoré môže využívať každý človek a každý národ. Kultúra súvisí aj s ľudským blahom a zvládaním problémov vo všeobecnosti.

Kultúrna politika tiež umožňuje EÚ spojiť sa s ďalšími krajinami, s ktorými sa nedohodla na inej forme partnerstva. Podpora kultúrneho rozmeru v krajinách severnej Afriky, ktoré teraz budujú novú, demokratickejšiu spoločnosť, je tiež mimoriadne dôležitá. Dvojstranné dohody o rozvoji a obchode by si mali vždy vyžadovať nielen prvky sociálnej zodpovednosti, ale aj kultúrne prvky. K Európskej službe pre vonkajšiu činnosť by dokonca mali byť pridružení kultúrni experti, aby sa kultúra mohla stať súčasťou zahraničnej politiky EÚ súdržnejším a systematickejším spôsobom.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Samotné kultúrne dedičstvo európskych krajín má svoju hodnotu. Hoci medzi členskými štátmi je mnoho kultúrnych rozdielov, urobili si už dobré meno vo svete, ktoré priťahuje občanov ďalších krajín, ktorí by chceli čerpať z týchto kultúrnych zdrojov. Politické a hospodárske postavenie Európskej únie sa dá posilniť podporou identity a kultúrnej hodnoty Únie.

Významnú úlohu zohrávajú v oblasti kultúry nové technológie, ktoré tiež umožňujú ľuďom výkon základných ľudských práv. Najmä v krajinách, ktoré sú v zajatí cenzúry, sa činnosť občanov a prístup k informáciám udržiava pomocou internetu. Únia musí preto podporovať slobodu internetu vo svete a výrazne prispievať k rozvoju kultúry a informovanosti ľudí v uzavretých spoločnostiach. Mladé generácie okrem toho potrebujú dôslednú stratégiu v oblasti mobility, aby sa zvýšil ich rozvoj na poli vedy a kultúry. Podporujem opatrenia zamerané na kultúrnu diplomaciu, ku ktorej môže prispieť aj práca parlamentných delegácií. Z tohto dôvodu som správu podporil.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR).(PL) Vyhlásenia a poznámky obsiahnuté v správe sú mimoriadne hodnotné a primerané. Rád by som sa tu dotkol najmä vyhlásení zdôrazňujúcich, že Európska únia musí prijímať opatrenia na celom svete s cieľom presadzovať dodržiavanie slobody prejavu, slobody tlače a slobodného prístupu k audiovizuálnym médiám. Veľmi vhodná je aj výzva, aby vzhľadom na ohrozenie tejto slobody, o ktorom stále viac čítame a počúvame, Európska komisia podporovala slobodu internetu na celom svete.

Hoci s potešením beriem na vedomie, že žiadame o hodnoty, ktoré my Európania považujeme za základné, pripúšťam aj to, že túto správu som podporil s istým smútkom. Som si vedomý toho, že niekedy žiadame o dodržiavanie týchto základných hodnôt v ďalších častiach sveta, no zabúdame na to, že sa porušujú aj v niektorých členských štátoch Európskej únie. Príkladom sú udalosti v Poľsku v súvislosti s novinármi, ktorí kritizujú vládu. Sú en masse odstraňovaní z verejných médií a zástupcovia vlády sa pokúšajú zrušiť nezávislý súkromný denník Rzeczpospolita, ktorý je druhým najväčším kvalitným denníkom v Poľsku a ktorý – úplne náhodou – kritizuje pozíciu vlády. Keď sa zaoberáme otázkami spomenutými v správe, mali by sme sa postaviť aj proti tomuto.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Je veľmi dôležité, že v rozprave o zahraničnej politike je zahrnutý aj kultúrny rozmer.

Myslím si, že sme dospeli k tomuto záveru, pretože v dôsledku súčasných turbulencií na Blízkom východe sme si uvedomili, že desaťročia sme úplne zabúdali na kultúrny rozmer napríklad vo vzťahoch Európskej únie so Sýriou. V Sýrii od roku 1963 platí výnimočný stav, ktorý umožnil popravy ľudí bez súdneho procesu, no túto otázku spomenulo málo európskych delegácií, napríklad delegácia EÚ. Obchod a financie získali prevahu nad ľudskými právami.

Ako pred chvíľou uviedol pán Repo, ľudské práva sú tiež veľmi dôležitou súčasťou kultúrneho rozmeru, keď hovoríme o Európskej únii. Je dôležité, aby sme na to pamätali. Ľudské práva, demokraciu, toto pevné jadro – musíme dôraznejšie presadzovať v európskej zahraničnej politike namiesto toho, aby sme sa na veci pozerali len z hľadiska hospodárstva.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR).(PL) Podporil som zaujímavú správu o kultúrnych rozmeroch vonkajšej činnosti EÚ. Ako by niekto mohol nepodporiť tieto vyhlásenia o činnosti, ktorú EÚ vykonáva na celom svete s cieľom presadzovať dodržiavanie slobody prejavu, slobody tlače, slobodného prístupu k audiovizuálnym médiám a tak ďalej?

Mám však dojem, že sa príliš zaujímame o situáciu mimo Únie a príliš málo o normy v Únii, napríklad v Poľsku, pretože práve v Poľsku súčasná vládna koalícia získala kontrolu nad verejnými médiami a potom začala prepúšťať veľký počet novinárov a rušiť ich programy, ktoré mali jeden spoločný bod – kritiku súčasnej situácie. O prácu tak prišli napríklad osoby ako Jacek Sobala, Anita Gargasová, Jacek Karnowski a Wojciech Leszczyński. Novinári ako Joanna Lichocka, Tomasz Sakiewicz, Rafał Ziemkiewicz, Jan Pospieszalski, Grzegorz Górny, Tomasz Terlikowski, Bronisław Wildstein a Wojciech Cejrowski prišli o svoje relácie – a to je len zopár príkladov. Umlčiavanie slobodného prejavu v Poľsku je hanbou celej Európskej únie.

 
  
  

Správa: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Pokiaľ ide o správu pani Sanchezovej-Schmidovej, chcem predovšetkým povedať, že je mimoriadne dôležité, aby sme v Európskej únii uznali aj vplyv kreatívneho priemyslu a kultúry na hospodársky rast v Európskej únii. Je to veľmi dôležité: 2,6 % HDP EÚ pochádza konkrétne z kreatívneho priemyslu, ktorý zamestnáva 3,1 % pracovnej sily EÚ. Dalo by sa preto povedať, že v posledných rokoch, či dokonca desaťročiach, je to priemysel rastu a bude ním aj v budúcnosti.

Keď hovoríme o kultúrnom rozmere, je dôležité pamätať aj na to, že nejde len o hospodársky rast. Ide aj o rast ľudskosti a na to by sme nikdy nemali zabúdať, keď hovoríme o kultúre. V tomto smere by sa vplyv kultúry nemal merať z hľadiska rastu HDP. Musíme oceniť skutočnosť, že osoba nevytvára rast HDP len tým, že sa zúčastňuje na honbe za peniazmi, no aj tým, že žije jedinečný život ľudských hodnôt, a na to musíme vytvoriť správne podmienky a okolnosti. Ako členovia Európskej únie by sme na to mali pamätať, pretože Únia nám príliš často predstavuje svoj obmedzený obraz, podľa ktorého nie je oveľa viac než systémom orgánov hospodárskej spolupráce, a zabúdame na širší obraz.

Pokiaľ ide o Sarajevo ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014, chcel by som vyjadriť nádej, že tento projekt bude pokračovať. Vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie všetci súhlasíme s touto myšlienkou a projektom, pretože rok 2014 bude stým výročím vypuknutia prvej svetovej vojny, ktorá sa začala incidentom práve v tomto meste. Symbolizuje to vývoj, ku ktorému došlo v Európe. Chceme ukázať, že rokom 2014 sa začne dlhé obdobie mieru alebo bude pokračovať dlhé obdobie mieru, ktoré sa už začalo. Na tomto rozvoji mieru a stability by sa však mali ráznejšie zúčastňovať aj pobaltské krajiny. Malo by to pre širšiu Európu určite väčší význam.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0281/2011

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Pokiaľ ide o Sarajevo ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014, chcel by som vyjadriť nádej, že tento projekt bude pokračovať. Vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie všetci súhlasíme s touto myšlienkou a projektom, pretože rok 2014 bude stým výročím vypuknutia prvej svetovej vojny, ktorá sa začala incidentom práve v tomto meste. Istým spôsobom to symbolizuje vývoj, ku ktorému došlo v Európe. Chceme ukázať, že rokom 2014 sa začne dlhé obdobie mieru alebo bude pokračovať dlhé obdobie mieru, ktoré sa už začalo. Na tomto rozvoji mieru a stability by sa však mali ráznejšie zúčastňovať aj pobaltské krajiny. Malo by to pre širšiu Európu určite väčší význam.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Milan Zver (A7-0169/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za tento návrh, pretože táto iniciatíva je zameraná na dosiahnutie hlavných cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti zníženia miery predčasného ukončenia vzdelávania z 15 % na 10 % a zvýšenia podielu obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním z 31 % na 40 % do roku 2020. Iniciatíva Mládež v pohybe sa tiež zameriava na podporu vzdelávacej mobility, pričom je dôležité aj zabezpečiť, aby vzdelanie, ktoré získajú, bolo zlučiteľné s potrebami trhu práce, aby získali zručnosti a vedomosti, ktoré budú potrebovať. Mobilita je dôležitá, keď sa chceme niečo dozvedieť o iných kultúrach, ale aj na lepšie pochopenie tej vlastnej. Menej ako tretina obyvateľov EÚ má vysokoškolský diplom, pričom v Spojených štátoch je to viac než 40 % a v Japonsku viac než 50 %, takže Európa musí zvýšiť tieto čísla, aby dokázala zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v stále rastúcom svetovom hospodárstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne. (IT) V posledných rokoch sa Európska únia začala stále viac zameriavať na vytváranie znalostnej spoločnosti, ktorá zo svetového hľadiska dokáže konkurovať ďalším hospodárstvam. Touto iniciatívou Mládež v pohybe dáva stratégia EÚ 2020 mladým ľuďom kľúčovú úlohu s cieľom dosiahnuť do roku 2020 päť hlavných cieľov: zamestnanosť, výskum a inovácie, klíma a energetika, vzdelávanie a zníženie chudoby. Tieto ciele sú ambiciózne vzhľadom na to, že momentálna situácia je taká nestabilná a núti mladých ľudí žiť v neustálom stave neistoty ďaleko od povzbudzujúcich vyhliadok na stabilné pracovné miesto v budúcnosti a na ich miesto v spoločnosti. Konsolidácia ducha európskeho občianstva a odblokovanie potenciálu, ktorý predstavujú mladí ľudia, nebudú možné, ak dostupné nástroje neposkytnú zdroje potrebné na to, aby veci fungovali správne.

Členské štáty by nemali prijímať úsporné opatrenia, ktoré zahŕňajú škrty v oblasti vzdelávacieho systému a zamestnanosti. Namiesto toho by sa mali sústrediť na vytváranie platforiem s účasťou zamestnávateľov i pracovníkov, univerzít, podnikov a miestnych a regionálnych organizácií, aby ponúkli príležitosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a zabezpečili dobrú mobilitu a uznávanie kvalifikácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu. Mladých ľudí postihla kríza zvlášť ťažko a priemerná miera nezamestnanosti mladých v EÚ presahuje 20 %, čo je viac než dvojnásobok miery nezamestnanosti dospelých, pričom v niektorých členských štátoch presahuje 40 %. V dôsledku hospodárskej krízy členské štáty krátia investície do vzdelávania a odbornej prípravy, čo sa priamo dotýka budúcich vyhliadok mladých ľudí a budúcnosti EÚ. Investície do vzdelávania sú bezpochyby dôležité na trvalo udržateľný rast a rozvoj a dokonca aj v čase hospodárskej krízy by sa financovanie programov a vzdelávania mládeže nemalo považovať za momentálny náklad, ale za investíciu do budúcnosti Európy. Myslím si, že iniciatíva Mládež v pohybe zahrnutá v stratégii Európa 2020 môže prispieť k posilneniu existujúcich programov vzdelávania, mobility a zamestnanosti mladých ľudí a povzbudiť členské štáty, aby plnili ciele stratégie EÚ 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne. – (RO) Hlasovala som za správu pána Zvera. V súčasnosti priveľa mladých ľudí nedokáže plne využiť svoj potenciál vo vzdelávaní a odbornej príprave. Tieto problémy si vyžadujú harmonizovaný postup na úrovni EÚ, aby boli mladí ľudia lepšie pripravení na trh práce. Potrebujeme politiku pokrývajúcu kroky, ktoré mladí ľudia musia urobiť pri prechode zo vzdelávania do zamestnania. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby mladí ľudia a rôzne mládežnícke organizácie boli zapojení do rozhodovacieho procesu. Pomôže to posilniť ich zmysel pre spolupatričnosť a pre aktívne prispievanie k stratégii pre mládež. Kľúčovým cieľom iniciatívy Mládež v pohybe musí byť zvýšenie európskej súdržnosti. EÚ musí použiť vlastné finančné nástroje na pomoc mladým ľuďom prostredníctvom účinnejšieho využitia Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne. (PT) Iniciatíva Mládež v pohybe je súčasťou stratégie Európa 2020. Zavádza 28 opatrení na lepšie prispôsobenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy potrebám mladých ľudí a na ich povzbudzovanie, aby využívali pomoc EÚ na štúdium alebo sa zúčastňovali odborných školení v inej krajine. Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť mobilitu mládeže tým, že sa do roku 2020 zabezpečí pre všetkých mladých ľudí možnosť študovať v zahraničí.

Táto správa, ktorá si zaslúžila môj hlas, varuje pred radom situácií, ktoré si zasluhujú osobitnú pozornosť. Ak chceme zabrániť tomu, aby táto iniciatíva existovala len v podobe koncepcie, je nevyhnutné, aby sa členské štáty zaviazali finančne ju podporovať a vykonávať ju. Dôležité je aj to, aby sa pre ňu prijal rozpočet EÚ.

Je veľmi dôležité prekonať praktické bariéry a prekážky mobility a mali by sa zaviesť dodatočné mechanizmy, pomocou ktorých sa zabezpečí, že ľudia s postihnutím budú mať rovnaké príležitosti ako všetci ostatní. Mobilita stredoškolských študentov nie je o nič menej dôležitá a členské štáty by mali lepšie presadzovať programy ako Comenius.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne.(FR) Hoci čísla týkajúce sa nezamestnanosti európskej mládeže sú mimoriadne znepokojivé – v januári 2011 vzrástla miera nezamestnanosti osôb do 25 rokov na 20,6 % –, správa o hlavnej iniciatíve stratégie do roku 2020 s názvom Mládež v pohybe vyzýva členské štáty, aby zvýšili investície do vzdelávania, odbornej prípravy a mobility. Politiky súvisiace s mladými ľuďmi, či už sa týkajú raného, celoživotného, alebo odborného vzdelávania a prípravy, treba považovať za investíciu, nie za náklady. Pre budúcnosť našich európskych spoločností je dôležité zdôrazňovať ľudský kapitál. Zdôrazňovanie synergií medzi jednotlivými zúčastnenými činiteľmi, rozvíjanie nezávislosti mladých ľudí, prijímanie opatrení na zabránenie predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky mladých ľudí, opätovné zdôraznenie významu odbornej prípravy a učňovského vzdelávania, prijatie záväzného európskeho rámca kvality pre systémy školení: takéto dobré myšlienky teraz musíme hlásať na vnútroštátnej úrovni. Dôvodom je to, že úspech stratégie do roku 2020 bude závisieť od iniciatívy a politickej vôle štátov, ktoré budú zodpovedné za jej vykonávanie, pretože tieto politiky zostávajú do veľkej miery vo vnútroštátnej právomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), písomne. (IT) Iniciatíva Mládež v pohybe je jednou z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu. Mládež v pohybe načrtáva kľúčové postupy na zvýšenie vzdelávania a odbornej prípravy mladých ľudí prostredníctvom mobility, čím sa uľahčí ich vstup na trh práce. Podľa najnovších údajov 14,4 % mladých Európanov vo veku od 18 do 24 rokov ukončilo školskú dochádzku pred získaním stredoškolského vzdelania a menej než tretina obyvateľov Európskej únie má vysokoškolskú kvalifikáciu, zatiaľ čo v Spojených štátoch je to okolo 40 % a v Japonsku 50 %. Je dôležité, aby mohli mladí ľudia rozvíjať zručnosti a schopnosti, ktoré im umožnia vstúpiť na trh práce a aktívne prispievať k rastu Únie.

Preto jednoznačne schvaľujem a podporujem iniciatívu, ktorá je zameraná na zníženie miery predčasného ukončenia vzdelávania na 10 % a na zvýšenie podielu obyvateľstva s vyšším ako stredoškolským vzdelaním z 31 % na 40 % do roku 2020. Na záver chcem vyjadriť presvedčenie, že vysoko kvalitné vzdelávanie a odborná príprava sú nevyhnutné na splnenie požiadaviek moderného trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Podporila som túto správu, lebo je potrebné presadiť rámec na skvalitnenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Iniciatíva Mládež v pohybe musí byť politickou iniciatívou na podporu programov vzdelávania, mobility a zamestnanosti dnešnej mládeže a stimulom pre členské štáty, aby plnili ciele stratégie Európa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Oceňujem pohľad pána spravodajcu týkajúci sa investícií do budúcnosti mladých Európanov, ktoré sú potrebné. Vzdelávacia mobilita, ako aj zlepšenie šancí európskych študentov nájsť si prvé zamestnanie, podporuje posilnenie európskej identity a občianstva, v dôsledku čoho sa zvyšuje zapojenie mladých ľudí do demokratických procesov v Únii. Vzhľadom na to podporujem úsilie zamerané na zaručenie kvality a dostupnosti vzdelávacej mobility a chcela by som zdôrazniť, že pán spravodajca sa zmieňuje o význame podnecovania viacerých členských štátov k podpísaniu Európskej charty kvality mobility Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písomne. – Mládež v pohybe je fantastická iniciatíva a ja rozhodne podporujem skupinu tým, že jej dávam svoju plnú podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Správa sa týka programu Mládež v pohybe, ktorý umožňuje mladým ľuďom a mládežníckym organizáciám robiť viac na európskej úrovni (semináre, stretnutia, výlety) a aktívne sa zúčastňovať na diskusiách o politikách týkajúcich sa mladých ľudí s finančnou podporou EÚ. Medzi pozitívne body správy patria časté odkazy na význam prístupu k vzdelávaniu, odmietanie znižovania výdavkov na vzdelávanie a odbornú prípravu a výzva na zvýšenie ich financovania, aby sa na tomto programe mohol zúčastniť každý, ak bude dodržaná rovnosť vo všetkých ostatných oblastiach. Správa tiež dáva možnosť zúčastniť sa mladým ľuďom zo susedných krajín a zdôrazňuje potrebu bojovať proti diskriminácii na pracovisku. Obrovský význam sa pripisuje pragmatickému systému stáží, ktoré všetkým umožnia zarábať dôstojnú mzdu a mať prístup k sociálnemu poisteniu, aby nenahrádzali skutočné pracovné miesta. Keďže však správa obsahuje určité body, ktoré sú typické pre bolonskú politiku vzdelávania, s ktorou nesúhlasím, v tom zmysle, že odkazuje na potrebu sformulovať programy v súlade s „potrebami trhu“, čo podľa mňa môže narušiť povahu programu, zdržal som sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Mladí ľudia v súčasnosti patria k skupinám, ktorých sa najviac dotkla svetová hospodárska a finančná kríza. EÚ a členské štáty majú povinnosť podporovať účinné konkrétne opatrenia umožňujúce prechod na trh práce prostredníctvom lepšieho vzdelávania, odbornej prípravy a mobility. Iniciatíva Mládež v pohybe je reakciou práve na toto úsilie. Ponúka riešenia problémov, ktorým čelia mladí ľudia, a pomáha im stať sa úspešnými v znalostnom hospodárstve.

Vzhľadom na neprijateľné údaje týkajúce sa nezamestnanosti mládeže verím, že kvalita vzdelávania a odbornej prípravy, primerané začlenenie na trhu práce a silná angažovanosť v oblasti mobility mládeže sú kľúčmi k využitiu potenciálu všetkých mladých ľudí a k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020.

Okrem toho, hoci sa táto iniciatíva zameriava na zamestnanosť ako konečný výsledok, neopomína otázky súvisiace so vzdelávaním, s účasťou mládeže, s aktívnym občianstvom, s mobilitou, so štúdiom jazykov a s celým radom zručností, ktoré sú dnes dôležité v oblasti neformálneho vzdelávania.

Hlasujem za predloženú správu a žiadam masívne financovanie iniciatívy, ktorá je nevyhnutná na trvalo udržateľný rast.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), písomne. (IT) Iniciatíva Mládež v pohybe je dôležitým referenčným bodom pre mladých občanov Európy. Predovšetkým to platí z finančného hľadiska, pretože predstavuje ďalšiu podporu európskych projektov mobility mladých študentov a skvalitňuje európske školy prostredníctvom toho, že stimuluje výskum a diskusie o význame zjednotenej Európy a ukazuje, čo môže ponúknuť. Príspevok iniciatívy Mládež v pohybe do diskusie o definovaní európskeho kultúrneho modelu nie je o nič menej dôležitý. Spolupráca medzi jednotlivými inštitútmi a vzdelávanie v rozličných disciplínach, ktoré sa v jednotlivých krajinách vyučujú rôznym spôsobom i v závislosti od politickej informovanosti vládnucich tried, tiež predstavuje kľúčový príspevok k vymedzeniu európskej identity. Musíme zabezpečiť, aby sa tieto identity prostredníctvom našich mladých ľudí stali skutočne európskymi, a nesmieme dopustiť, aby jediným modelom vzdelávania mladých ľudí bol v budúcnosti ten americký, hoci doteraz je, samozrejme, dôležitým referenčným bodom. Európska únia má všetky potrebné nástroje na to, aby mohla svetu ponúknuť svoje hodnoty a myšlienky týkajúce sa spôsobu, akým chce a bude chcieť vychovávať svoje deti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Mladých ľudí do veľkej miery charakterizuje dynamizmus, obrovská veľkorysosť a obrovská kapacita učiť sa a asimilovať sa. Európa s budúcnosťou, ktorá chce byť stále konkurencieschopnejšia a dynamickejšia, potrebuje tento dôležitý kapitál. Program Mládež v pohybe zahrnutý v stratégii Európa 2020 je preto dôležitou zbierkou programov na podporu tých najmladších s ambicióznymi, no veľmi jasnými cieľmi, v ktorých sa vidím a na ktorých sa, ako dúfam, budú výraznou mierou podieľať osoby, ktorým je určený. Táto iniciatíva presadzuje potrebu poskytnúť väčšiemu počtu mladých ľudí lepší prístup na trh práce. Ide o veľmi dôležitý cieľ vzhľadom na úroveň, ktorú nezamestnanosť mládeže dosahuje v mnohých členských štátoch. Chcel by som zdôrazniť aj pozornosť venovanú významu mobility mladých Európanov počas vzdelávania i počas pracovného života. Toto vzdelávanie v rôznych kultúrach a na rôznych miestach prinesie úplnejšie a bohatšie vzdelanie, pričom prispeje aj k budovaniu skutočného pocitu „európskeho vlastníctva“, ktorý pomôže posilniť koncepciu európskeho občianstva zakotvenú v zmluvách. Aby som podporil a posilnil tieto opatrenia, hlasujem za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Programy mobility študentov, napríklad Erasmus, Erasmus Mundus a Comenius, priťahujú stále viac uchádzačov. Stále však existujú praktické prekážky mobility najmä pri získavaní víz a zdravotnej dokumentácie v jednotlivých jazykoch, pri presune grantov do zahraničia a pri uznávaní kvalifikácie získanej v inom členskom štáte. V roku 2004, keď sa za pomoci širokej väčšiny v tomto Parlamente začal výmenný program Erasmus Mundus, sa mi podarilo dosiahnuť, aby Európska komisia súhlasila s prijatím nevyhnutných opatrení na zabezpečenie kvality tohto programu. Dokonca bola vytvorená Európska charta kvality mobility. Uplynulo len sedem rokov a máme tu stále rovnaké prekážky. Preto chce Európsky parlament opakovane zdôrazniť, ako veľmi sú potrebné vyššie investície do vzdelávania a odbornej prípravy. Otvorenie európskych programov mobility všetkým mladým ľuďom bez ohľadu na predmet štúdia či sociálne zázemie je veľmi dôležité, ak majú získať lepší prístup na trh práce. Je čas, aby sa členské štáty skutočne zaviazali zaručiť vysoko kvalitnú odbornú prípravu pre všetkých mladých Európanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne. (FR) Keďže mladí ľudia sú budúcnosťou Európy a keďže by bolo nezodpovedné nebrať ich ako prioritu, keď miera ich nezamestnanosti dosahuje okolo 20 %, oduševnene som podporila správu pána Zvera o skvalitnení systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Pre mnohých študentov, ktorí čelia stále vyšším požiadavkám zo strany zamestnávateľov, je vstup na trh práce často skutočnou tvrdou skúškou. Preto Európsky parlament veľmi srdečne uvítal návrhy obsiahnuté v správe o Mládeži v pohybe: zvýšenie investícií do vysokého školstva, rozvoj programov medzinárodnej mobility, uznávanie neformálne získaných kompetencií, boj proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky a podpora mladých ľudí pri vstupe na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Angažovanosť v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zameraná na zlepšenie kvalifikácií mladých Európanov je kľúčovým cieľom stratégie Európa 2020 a nástrojom, ktorý považujem za dôležitý na boj proti nezamestnanosti a na podporu podnikania. Vítam preto iniciatívu Mládež v pohybe, najmä jej aspekt týkajúci sa podpory a presadzovania mobility študentov a uznávania kvalifikácií, ako aj význam pripisovaný neformálnemu a neoficiálnemu vzdelávaniu, ktoré je často rovnako dôležité ako formálne vzdelávanie alebo aj dôležitejšie.

Ak chce Európa úspešne splniť ambiciózne ciele stratégie Európa 2020, ktorá osobitne zdôrazňuje inovácie, výskum a odbornú prípravu, bude musieť investovať do kvalifikovanejších mladých ľudí, vyberať si také spôsoby vzdelávania, ktoré sú viac zamerané na budúci vstup na trh práce, a venovať osobitnú pozornosť vedomostiam, ktoré skutočne pripravia mladých ľudí na budúcnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Táto správa sa týka iniciatívy Mládež v pohybe, ktorá sa, ako dúfame, konečne stane rámcom na skvalitnenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Je to jedna zo siedmich hlavných iniciatív stratégie Európa 2020, ktorej vzájomne prepojenými prioritami sú inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Táto iniciatíva zahŕňa 28 kľúčových krokov a konkrétnych opatrení na zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy mladých ľudí pomocou mobility a zamestnanosti, ktoré sú zamerané na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020, konkrétne na zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %, na zvýšenie úrovne vysokoškolského vzdelania z 31 % na 40 % do roku 2020 a na zníženie nezamestnanosti – predovšetkým nezamestnanosti mládeže –, ktorá v súčasnosti dosahuje okolo 21 %. Preto – a keďže som zástancom systému školení mládeže pod názvom Tvoje prvé pracovné miesto EURES –, nemohol som s návrhmi zahrnutými v správe súhlasiť viac a hlasoval som za. Uvedomujem si totiž, že EÚ by mala pokračovať vo všetkých opatreniach na podporu našich mladých ľudí a posilňovať ich. Len tak sa nám podarí dosiahnuť Európu, ktorá bude silnejšia a viac založená na solidarite a integrácii.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Z predmetu a rozsahu tejto správy vyplýva, že napokon musí nevyhnutne riešiť dôležité problémy – v niektorých prípadoch správne a v iných zas nesprávne alebo veľmi nedostatočne. Na určitých miestach je protirečivá.

Konkrétne v jej odôvodneniach sa spomínajú dôležité otázky, napríklad pokles verejných investícií do vysokoškolského vzdelávania, nárast poplatkov a z neho vyplývajúce prehlbovanie sociálnych rozdielov. Jadro uznesenia sa však primerane nezaoberá touto problematikou. Spomínajú sa v nej aj problémy mnohých mladých ľudí s účasťou na programoch mobility z finančných dôvodov, problém vysokej miery predčasného odchodu zo školy a nezamestnanosti a neistých pracovných miest mladých ľudí.

V dôsledku toho sú rozpory zjavnejšie: podporou cieľov takzvanej stratégie Európa 2020 správa napokon presadzuje cestu smerujúcu k problémom, ktoré identifikuje, a to k neistým pracovným miestam a nezamestnanosti mladých ľudí. Na jednej strane presadzuje skoncovanie s diskrimináciou mladých ľudí na pracovisku. Zmienka o pracovných stážach však priamo otvára dvere rozdielnemu postaveniu týchto pracovníkov a správa sa mýli, pokiaľ ide o „práva a podmienky ochrany pre atypické a nebezpečné zamestnania“.

Z týchto dôvodov sme sa zdržali záverečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Ak nezohľadníte skutočnosť, vyjadrenie zaujímavých zásad nestačí. Kvalitné vzdelávanie od raného detstva je nevyhnutné na zabezpečenie rozvoja ľudskej bytosti a spoločností. Finančné prostriedky na kvalitné verejné vzdelávanie sa však neustále znižujú a študenti čelia problémom nedostatku grantov, nezamestnaných rodín a predčasného ukončovania štúdia. V dôsledku uplatňovanej reštriktívnej politiky to platí napríklad pre Portugalsko.

Realitou je potom hrubé zanedbávanie týchto oblastí. V mene krízy dochádza k ústupu štátu, ktorý aj tu ohrozuje plnenie jeho sociálnej úlohy a má za následok zhoršovanie nerovností v prístupe k vzdelávaniu, k vedomostiam a ku kultúre. Výsledkom je násobenie a prehlbovanie sociálnych nerovností.

Realitou v členských štátoch ako Portugalsko je zatváranie tisícov škôl, zvyšovanie nezamestnanosti mládeže a znižovanie istoty zamestnania tisícov učiteľov, ako aj chronické podfinancovanie štátneho vysokoškolského systému a zvyšovanie nákladov na jeho absolvovanie. Realita je taká, že rozpočty na kultúru sa drasticky krátia až na nedôstojnú úroveň.

Najzávažnejšie hľadisko tohto všetkého spočíva v tom, že situácia sa zhorší, ak bude realizovaný agresívny intervenčný plán vypracovaný Medzinárodným menovým fondom (MMF), Európskou centrálnou bankou (ECB) a Európskou komisiou.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) Program Mládež v pohybe je ústrednou iniciatívou stratégie EÚ 2020. Cieľom programu Mládež v pohybe je podpora vysokého školstva v Únii, zvýšenie kvality vzdelávania a odbornej prípravy a podpora mobility študentov prostredníctvom zlepšenia účinnosti existujúcich európskych programov.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), písomne. (IT) Táto správa pridáva kľúčový prvok k európskej politike, ktorej cieľom musí byť poskytnúť mladým Európanom nástroje na zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu práce, ktorý sa stále viac globalizuje. Dôraz na mobilitu študentov musí byť prvým krokom pri poskytovaní vyššieho počtu pracovných príležitostí našim mladým ľuďom. Žiaľ, údaje týkajúce sa nezamestnanosti mládeže musia byť v mnohých členských štátoch dôvodom na znepokojenie a reflexiu. Podpora mladých ľudí presadzovaním dialógu medzi európskymi inštitúciami a mládežníckymi organizáciami je dobrým začiatkom, no nemôže sa považovať za konečný cieľ. Mali by sme byť schopní počúvať ich a dať im dôveryhodnosť a dôveru. Len tak dokážeme vytvoriť Európu, ktorú budú nové generácie považovať za príležitosť a nie za bremeno.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), písomne. – Hlasoval som za správu pána Zvera. Ak má byť iniciatíva Mládež v pohybe, ktorá je hlavnou iniciatívou stratégie EÚ 2020, úspešná, inštitúcie EÚ musia vytvoriť pragmatickú, komplexnú a širokospektrálnu politiku s podporou všetkých členských štátov, ktorá bude zameraná na prepájanie oblastí odbornej prípravy, pracovnej kvalifikácie, celoživotného vzdelávania a učňovského vzdelávania s trhom práce s cieľom zabezpečiť, aby každý členský štát skutočne prevzal vlastníctvo vzdelávacieho systému EÚ. Iniciatíva Mládež v pohybe sa týka uľahčenia prechodu európskych mladých ľudí od vzdelávania a odbornej prípravy na trh práce. Jedným z cieľov tejto politickej iniciatívy je znížiť počet mladých, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, a zvýšiť pomer osôb s vysokoškolskou kvalifikáciou. Dôvodom je to, že predčasné ukončovanie školskej dochádzky je v protiklade s dynamikou a potrebami trhu práce a tiež je v priamom rozpore s hospodárskou a sociálnou udržateľnosťou Európy vo všeobecnosti. Všetci hráči na trhu práce vrátane subjektov z profesijných odvetví, podnikov, odborov, ministerstiev a verejných služieb zamestnanosti by v dôsledku toho mali začať štruktúrovaný dialóg o spôsoboch zaručenia pracovnej integrácie mladých a o podpore formálneho a neformálneho vzdelávania a napokon vyvinúť systém vzdelávania v EÚ, ktorý dokáže našim mladým ľuďom poskytnúť zabezpečené profesijné dráhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), písomne. (DE) Táto správa opäť raz ukazuje, aká dôležitá je pre rozvoj Európy podpora mobility našich mladých ľudí vo všetkých oblastiach. Zosúladenie študijných programov a zodpovedajúce vzájomné uznávanie musíme dosiahnuť vo všetkých oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, najmä v manuálnych remeslách, kde máme čo naprávať.

Príslušné orgány v oblasti vzdelávania v dotknutých krajinách by tiež mali viac kontrolovať, či netreba odstrániť ďalšie prekážky vytvorené na administratívnej úrovni alebo na úrovni profesijných združení.

Aj mobilita na strane učňov vedie k lepšiemu uznávaniu mnohých remesiel a zabraňuje sociálnemu dumpingu, pretože existuje postupná stupnica, ktorá znamená, že za rovnakú úroveň odbornej prípravy sa platí rovnaká mzda.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Ľudová múdrosť hovorí, že cestovanie rozširuje obzory. Práve z tohto hľadiska podporujem myšlienku presadzovanú v správe pána Zvera, podľa ktorej financovanie vzdelávania a mobility mladých ľudí je investíciou do budúcnosti Európy, nie ďalšou rozpočtovou záťažou, a to napriek momentálnej zložitej hospodárskej situácii. Sociálne zázemie alebo finančná situácia by navyše nikomu nemala brániť v prístupe k príležitostiam vycestovať do zahraničia. Prekážkou by nemalo byť ani postihnutie, preto treba vyčleniť dodatočné finančné prostriedky pre mladých ľudí s postihnutím. Nakoniec treba zaviesť aj právne záväzné práva na predchádzanie príležitostným pracovným miestam a vykorisťovaniu, ktorého obeťou sa môžu stať mladí učni.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože uznáva, že je veľmi dôležité prekonať praktické prekážky a bariéry mobility a ďalej presadzovať uznávanie času stráveného v zahraničí a kvalifikácií z iných krajín EÚ. Uznáva tiež, že osoby s postihnutím čelia ešte väčšiemu počtu bariér mobility než osoby bez postihnutia a mali by sa zaviesť dodatočné mechanizmy, pomocou ktorých sa zabezpečí, že ľudia s postihnutím budú mať rovnaké príležitosti ako všetci ostatní. Študenti s rodinou (t. j. s deťmi) by okrem toho mali tiež získať dodatočnú podporu na prekonanie jedinečných problémov, ktorým budú čeliť pri účasti na vzdelávacej mobilite. Kvalitná mobilita je kľúčom k vzájomnému spoznávaniu kultúr, osobnému rozvoju a mnohojazyčnosti mladých ľudí. Dôraz sa kladie na zamestnanosť ako konečný výsledok a, samozrejme, zamestnanosť je problémom vzdelania, ale aj účasti a aktívneho občianstva mládeže. Existujúce programy by sa preto mali naďalej zameriavať na aktívne občianstvo a rozvoj kľúčových kompetencií, neformálne vzdelávanie a podporu európskej občianskej spoločnosti. Ak chceme zabrániť tomu, aby táto nová stratégia existovala len v podobe koncepcie, je nevyhnutné, aby sa členské štáty zaviazali finančne ju podporovať a vykonávať ju na vnútroštátnej úrovni v jednotlivých krajinách. Dôležité je aj to, aby sa pre ňu prijal rozpočet EÚ. Členské štáty by to mali považovať za dlhodobú investíciu nielen do vzdelávania mladých ľudí, ale aj do budúcej prosperity jednotlivých krajín a EÚ ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písomne. (RO) Moja podpora programu Mládež v pohybe je samozrejmá a zásadná. Pokúsili sme sa však navrhnúť doplnenia návrhu Komisie, ktoré sme považovali za nevyhnutné.

V správe prijatej bez problémov vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie a na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu sme totiž zdôraznili, nakoľko dôležité je, aby sa členské štáty zapojili do procesu vykonávania a aby ich monitorovala Európska komisia.

Žiadali sme tiež, aby úspešné programy, napríklad program celoživotného vzdelávania, dostali v novom viacročnom finančnom rámci viac finančných prostriedkov a aby sa programy navzájom lepšie koordinovali.

Primeraná pozornosť by sa mala zamerať na mladých ľudí, ktorí sú stredobodom záujmu tohto zastrešujúceho programu. Mali by sa pre nich vytvoriť pracovné miesta a príležitosti na uplatnenie, pretože sú európskymi občanmi, od ktorých budeme v budúcnosti závislí.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) V Európe, ktorá hľadí do budúcnosti, musí byť zohľadňovanie mladých ľudí prioritou. Ak im umožníme ísť po najvhodnejšej vzdelávacej dráhe, jednoducho študovať cudzie jazyky, vstúpiť do sveta práce vybavení primeranými zručnosťami alebo možno vstúpiť do nového vzdelávacieho alebo pracovného prostredia, znamená to budovanie budúcnosti pre všetky krajiny Európskej únie prostredníctvom energie univerzitných študentov a mladých pracovníkov, ktorí sa spoja v tom istom hospodárskom a kultúrnom taviacom kotle. Dnes viac než kedykoľvek predtým verím v jednu Európu – kolísku myšlienok a projektov –, a preto som hlasoval za správu pána Zvera. Z hľadiska stratégie EÚ 2020 vytvorenie siete poznatkov a príležitostí nielen pre mladých ľudí, ale aj pre učiteľov a všetkých, ktorí pracujú v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, znamená prísun kyslíka energiám, ktoré musíme uvoľniť pomocou mobility našich mladých ľudí, ktorí sa musia naučiť žiť v Európe budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE) , písomne. (FR) Hlasovala som za správu pána Milana Zvera s názvom Mládež v pohybe – rámec na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Myslím si, že je dôležité podporiť prostredníctvom tejto správy jednotlivé programy zavedené na európskej úrovni na uľahčenie mobility mládeže, ktoré sú užitočné z hľadiska získavania nových vedomostí a kompetencií i z hľadiska rozvoja skutočného európskeho občianstva. Na európskej úrovni je dôležité, aby sme po roku 2013 zvýšili finančné prostriedky vyčlenené na európske programy mobility, napríklad Erasmus a Leonardo da Vinci, a zabezpečili ich trvalosť, aby ich mohlo využívať viac mladých ľudí – nielen študentov, ale aj učňov, mladých pracovníkov a mladých poľnohospodárov. Myslím si tiež, že je nevyhnutné posunúť sa k väčšiemu uznávaniu kvalifikácií získaných prostredníctvom všetkých rozličných druhov učňovského vzdelávania, neformálneho i neoficiálneho, vzhľadom na kompetencie, ktoré takto možno získať. Na záver chcem zdôrazniť, že jedným z kľúčových spôsobov boja proti nezamestnanosti mládeže je neustále prispôsobovať systémy vzdelávania a odbornej prípravy stále sa vyvíjajúcim potrebám trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písomne.(PL) Otázka systémov vzdelávania a odbornej prípravy v súčasnosti nadobúda úplne iný a nový význam než napríklad pred desiatimi rokmi alebo dávnejšie. Úroveň vzdelávania v jednotlivých častiach Európy nie je rovnaká, preto sa zdá, že potreba zlepšiť situáciu v tomto smere je nesporná. Je dôležité, aby mladí ľudia dostali príležitosť zohrávať aktívnu úlohu vo svete práce, ako aj v občianskej spoločnosti v najširšom zmysle slova. Osobne sa intenzívne zúčastňujem na práci súvisiacej s Mládežou v pohybe a s Európskou dobrovoľníckou službou, ktorá je jedným z piatich operačných opatrení iniciatívy Mládež v pohybe, a podporujem ju. Preto si myslím, že je dôležité, aby mohol Európsky parlament naďalej podporovať takéto opatrenia.

V súčasnosti nesmieme zabúdať na mladých ľudí. Mali by dostať príležitosť rozvíjať sa a mali by sme im pomôcť, aby mohli získať nové zručnosti v hospodárstve, ktoré je stále viac medzinárodné. Mládež v pohybe nie je len príležitosťou pre mladých ľudí, aby sa stali aktívnejšími a začali pracovať, ale predovšetkým je to spôsob, akým môžu prekonať vlastné obmedzenia a slabosti, a príležitosť na rozvoj. Z tohto dôvodu som podporila správu pána Zvera. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu. Iniciatíva Mládež v pohybe je jednou zo siedmich hlavných iniciatív stratégie Komisie Európa 2020 zameranej na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu. Skladá sa z 28 kľúčových činností a konkrétnych opatrení zameraných na zvýšenie vzdelávania a odbornej prípravy mládeže prostredníctvom mobility a na uľahčenie prechodu mladých ľudí zo systému vzdelávania na trh práce. Je to zvlášť dôležité v súčasnosti, keď mladí ľudia ako jedna zo sociálnych skupín, ktorú svetová finančná kríza postihla najviac, a zároveň jedna zo skupín, ktoré sa na vzniku tejto situácie podieľali najmenej, potrebujú podporu v oblasti vstupu na trh práce, aby si mohli zabezpečiť budúcnosť a posilniť hospodárstvo. Mladí ľudia budú prijímať rozhodnutia v budúcnosti a je veľmi dôležité, aby mohli v súčasnosti rozvíjať svoje kompetencie, zručnosti a znalosti, ktoré im umožnia aktívne prispievať k rastu a udržateľnej budúcnosti Európskej únie v nadchádzajúcich rokoch a dosiahnuť ciele stanovené v stratégii rastu EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) V súvislosti so stratégiou Európa 2020 sú vedomosti a zručnosti mladých ľudí dôležité na dosiahnutie cieľov inteligentného, inkluzívneho a udržateľného rastu. Mládež ako taká zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní piatich hlavných cieľov EÚ do roku 2020: zamestnanosť, výskum a inovácie, zmena klímy a energetika, vzdelávanie a boj proti chudobe. Cieľom iniciatívy Mládež v pohybe, hlavnej iniciatívy stratégie Európa 2020, je zvýšenie príťažlivosti vysokého školstva v Európe, celkovej kvality všetkých stupňov vzdelávania a odbornej prípravy a mobility študentov a zamestnancov prostredníctvom účinnejšieho využívania existujúcich európskych programov. Preto je veľmi dôležité hlasovať za túto iniciatívu, aby sme v budúcnosti mali mladých ľudí, ktorí budú stále viac kvalifikovaní a pripravení na dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne. (FR) Iniciatíva Mládež v pohybe zdôrazňuje mobilitu na účely vzdelávania, pričom je veľmi dôležité zabezpečiť aj to, aby vzdelanie, ktoré mladí ľudia získajú, bolo v súlade s potrebami trhu práce, a aby v dôsledku toho získali zručnosti a vedomosti, ktoré budú potrebovať.

Žiaľ, mladí ľudia sú jednou zo sociálnych skupín, ktoré svetová finančná kríza postihla najviac, a potrebujú podporu v oblasti vstupu na trh práce, aby si mohli zabezpečiť budúcnosť a posilniť hospodárstvo. Vzdelávanie a odborná príprava sú kľúčovými faktormi väčšej prosperity a väčšej sociálnej súdržnosti v Európe. Mobilita študentov je jednoznačne ústredným prvkom stratégie Európa 2020. Ponúka mnoho príležitostí na intelektuálne osamostatnenie študentov, na boj proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, nezamestnanosti a chudobe, ako aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vysokého školstva, ale aj odborného vzdelávania a prípravy.

Mobilita študentov je navyše jednou z hlavných úloh európskej integrácie. Táto mobilita by sa však mala uskutočňovať na základe finančných prostriedkov, ktoré zohľadňujú ambície, a po odstránení praktických prekážok mobility.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Svetová hospodárska kríza mala drastický vplyv najmä na mladých ľudí na celom svete, ale aj v EÚ. Nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ dosiahla hornú hranicu 21 %. Toto ešte zhoršuje fakt, že 15 % týchto mladých ľudí predčasne ukončilo školskú dochádzku, a preto nemajú pre trh práce žiadnu kvalifikáciu. Cieľom EÚ je do roku 2020 znížiť túto mieru na 10 % a zvýšiť percento ľudí s kvalifikáciou z vysokej školy alebo technickej univerzity z 31 % na 40 %. Aby sme mohli tieto ciele dosiahnuť, vzdelanie, odborné školenia a kvalifikácie sa musia uznávať v celej EÚ. To je tiež jediný spôsob, ako dosiahnuť väčšiu mobilitu našich mladých ľudí, teda niečo, čo im má tiež pomôcť v tom, aby sa zoznámili s novými kultúrami a spoločnosťami a aby mali možnosť uplatniť sa v nasledujúcich rokoch aj mimo svojej rodnej krajiny. Z toho dôvodu je potrebné odstrániť existujúce prekážky a zjednodušiť postupy a zároveň rozšíriť a podporiť existujúce programy.

Zdržal som sa hlasovania, lebo si myslím, že sa nediskutovalo o tom, ako zabezpečiť vzájomné uznávanie kvalifikácií získaných v rámci kvalitatívne odlišných metód vzdelávania a odbornej prípravy. Platí to osobitne pre remeslá, pre ktoré v Európe neexistuje jednotná norma, na základe ktorej by sa dali posudzovať kvalifikácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Svetová hospodárska kríza mala vážne dôsledky najmä pre mládež, konkrétne vážny nárast nezamestnanosti mladých ľudí a predčasného ukončenia školskej dochádzky. Mladí ľudia často končia bez vyhliadok. Vzhľadom na to je dôležité zvýšiť mobilitu mladých ľudí v EÚ, aby v prípade potreby mali viac príležitostí nájsť si prácu na inom trhu práce. Základom toho je vzájomné uznávanie kvalifikácií, vzdelávacích kurzov a odbornej prípravy. Zdržal som sa hlasovania o tejto správe, lebo nenavrhuje žiadne hmatateľné riešenia problému, ako má prebiehať vzájomné uznávanie, keď v mnohých oblastiach sú, prirodzene, kvalitatívne veľmi odlišné metódy vzdelávania a odbornej prípravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. (LT) Členské štáty Európskej únie čelia vysokej miere nezamestnanosti mladých ľudí. V niektorých krajinách sa dokonca dostala na 21 %. Je to dvojnásobok priemernej miery nezamestnanosti dospelých. Hlasoval som za túto správu, pretože ponúka jasné usmernenia o tom, ako zlepšiť vzdelávanie mladých ľudí a znížiť mieru ich nezamestnanosti.

Súhlasím s ustanovením uvedeným v správe, že je veľmi dôležité, aby sme sa zamerali na vytváranie nových programov, ktoré by mladým ľuďom umožnili spojiť prácu so štúdiom. Pre študentov, ktorí sa chcú vzdelávať, ale musia si sami zabezpečiť finančnú podporu, je toto kľúčové. Jedným z kľúčových cieľov programu je znížiť počet žiakov, ktorí končia školskú dochádzku predčasne, lebo to zvyšuje riziko, že v budúcnosti budú vylúčení zo zamestnania aj zo spoločnosti. Musíme zvýšiť podporu pre zdravotne postihnutých ľudí a pre mladých ľudí s deťmi, aby sa mohli zapojiť do programov mobility a mohli túto príležitosť využiť na zosúladenie študijného a pracovného života. Prístup k programom mobility by mali mať nielen vysokoškolskí študenti, ale aj mladí ľudia s nízkou úrovňou kvalifikácie a žiaci. Nevyhnutné je aj to, aby mladí ľudia získavali praktickejšie poznatky a skúsenosti prostredníctvom kvalitných povinných stáží.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Symbolická iniciatíva Mládež v pohybe je jednou zo siedmich hlavných iniciatív stratégie Európa 2020, ktorú Európska komisia predložila na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Zameriava sa na mobilitu študentov, ale jej pridaná hodnota vyplýva zo skutočnosti, že tiež predvída vzdelávanie, ktoré zodpovedá potrebám trhu práce a poskytuje potrebné zručnosti a znalosti. Túto iniciatívu je však potrebné spojiť so správou s názvom Stratégia EÚ pre mládež, ktorú Európsky parlament prijal v roku 2010 a ktorá sa snaží vytvoriť novú silnú európsku stratégiu na nasledujúcich desať rokov, aby mohla Európa v otázkach týkajúcich sa mládeže pripraviť jednotný politický rámec. Okrem toho platí, že aby nezostalo len pri vyhlásení, zodpovednosť zvyčajne nesú členské štáty a je škoda, že nedávne národné reformné programy nezodpovedajú cieľom stanoveným v stratégii EÚ 2020 napriek tomu, že všetci uznávame, že investície do výskumu a vzdelávania sú dlhodobými investíciami do budúceho blahobytu európskych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Táto správa sa týka vytvorenia rámca na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Toto opatrenie je jedným z kľúčových krokov iniciatívy Mládež v pohybe, ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020, ktorú Európska komisia predložila na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu. Jej cieľom je pomocou konkrétnych opatrení podporiť vzdelávanie a odbornú prípravu mládeže prostredníctvom mobility a uľahčovania ich prechodu zo vzdelávacieho procesu na trh práce. Toto je veľmi aktuálna otázka, lebo mladí ľudia ako jedna zo sociálnych skupín, ktorú svetová finančná kríza postihla najviac, a jedna zo skupín, ktorá sa na vzniku tejto situácie podieľala najmenej, potrebujú v oblasti prístupu na trh práce podporu,aby si mohli zabezpečiť budúcnosť a posilniť hospodárstvo. Mobilita môže sama osebe fungovať ako motor prechodu zo vzdelávacieho procesu na trh práce. Poskytovanie kvalitného vzdelania a súčasne jeho sprístupnenie všetkým mladým ľuďom preto považujem za jednu z najdôležitejších stránok mobility vo vzdelávaní. Z týchto dôvodov som hlasovala za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), písomne. – Program Mládež v pohybe predstavuje príležitosť, ako aktivizovať potenciál mladých ľudí a umožniť im prispieť k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu v EÚ. Iniciatíva Mládež v pohybe podporuje celoživotné vzdelávanie a iniciatívu Európskej komisie Nové zručnosti pre nové pracovné miesta. Mládež v pohybe sa snaží skvalitniť vyšší stupeň vzdelávania v Európe a zlepšiť mobilitu študentov a pracovníkov prostredníctvom existujúcich európskych programov. V stratégii Európa 2020 sa uvádza, že „do roku 2020 musia mať všetci mladí ľudia v Európe možnosť stráviť časť štúdia v iných členských štátoch“. Súčasná hospodárska kríza vážne zasiahla mládež a miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ je dvojnásobne vyššia než priemerná nezamestnanosť dospelých. Toto je jedna z najväčších úloh, aká Európu čaká, a má kľúčový význam, aby členské štáty nereagovali znižovaním investícií do vzdelávania. Musíme zabezpečiť, aby mali naši mladí ľudia príležitosti učiť sa a odísť do zahraničia, a tam, ak budú chcieť, pokračovať vo vzdelávaní, lebo dnešné investície do vzdelávania EÚ lepšie pripravia na výzvy budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) V čase, keď svetová finančná kríza osobitne vážne zasiahla mladých ľudí, musíme urobiť všetko preto, aby mohli rozvíjať svoje zručnosti, kvalifikáciu a znalosti, ktoré im umožnia aktívne prispievať k rastu a udržateľnej budúcnosti Európskej únie. Iniciatíva Mládež v pohybe je jednou zo siedmich hlavných iniciatív stratégie Európa 2020, ktorú Európska komisia predložila na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Skladá sa z 28 kľúčových činností a konkrétnych opatrení zameraných na zvýšenie vzdelávania a odbornej prípravy mládeže prostredníctvom mobility a na uľahčenie prechodu mladých ľudí zo systému vzdelávania na trh práce. Preto je veľmi dôležité, aby sa vytvorili podmienky na jej účinné vykonávanie a na dosiahnutie cieľov, na ktoré sa táto iniciatíva zameriava.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Recesia postihuje európsku mládež plnou silou – zatiaľ čo každý piaty mladý človek je bez práce, 40 % mladých pracovníkov má zmluvy na čiastočný úväzok. V tejto súvislosti vyjadrujem podporu správe pána Zvera, ktorá ponúka niekoľko odporúčaní zameraných na skvalitnenie vzdelávania a odborných školiacich systémov pre mládež. Hoci musíme konať, aby sme čo najviac podnietili záujem o vysokoškolské vzdelávanie a aktívne bojovali proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky – len 31 % Európanov má vysokoškolský diplom v porovnaní so 40 % v Spojených štátoch amerických a 50 % v Japonsku –, musíme tiež zabezpečiť, aby sa absolventi mohli zamestnať. Na dosiahnutie tohto cieľa správa ponúka niekoľko návrhov: zlepšiť komunikáciu medzi podnikmi a univerzitami, zabezpečiť väčšiu relevantnosť vysokoškolských programov a štruktúr vo vzťahu ku konkrétnym potrebám na trhu práce, zaviesť do študijných programov kvalitnú odbornú prax, ktorá bude spravodlivo odmeňovaná a bude dodržiavať sociálne práva mladého človeka.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Financovanie programov, ako napríklad programov celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Marie Curie, Erasmus Mundus a Mládež v akcii, sa musí zvýšiť. Výbor navrhuje vytvoriť na univerzitách siete medzinárodnej spolupráce a využívať virtuálnu mobilitu. Programy mobility by mali byť dostupné pre študentov odbornej prípravy, učiteľov a mladých pracovníkov. Vyzývame na uznávanie školských, odborných a vysokoškolských kvalifikácií v celej EÚ. Trváme tiež na tom, že je dôležité, aby si deti od raného veku osvojovali dva jazyky, ktoré nie sú ich rodným jazykom, a to vrátane jazykov susedných krajín. Na záver vyzývame na mimoriadnu podporu zdravotne postihnutých mladých ľudí, mladých rodičov a tých, ktorí sa chcú vrátiť do vzdelávacieho procesu.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za túto správu, lebo zdôrazňuje, aké je z hľadiska cieľov stratégie Európa 2020 dôležité, aby mali mladí ľudia multidisciplinárne vzdelanie. V tomto rámci je nevyhnutné povzbudzovať mladých ľudí v tom, aby pokračovali v štúdiu na vysokoškolskom stupni. Príliš skorý vstup do sveta práce v skutočnosti zvyšuje riziko neskoršej nezamestnanosti a pomerne nízkej životnej úrovne.

Preto by to mohlo priniesť vysoké hospodárske a sociálne náklady, ako aj negatívny dosah na trvalo udržateľný hospodársky rast Únie a na jej schopnosť zlepšovať v budúcnosti jej svetovú konkurencieschopnosť. Z rovnakých dôvodov si myslím, že na formovanie občanov budúcnosti je nevyhnutné multikulturálne, viacjazyčné a praktické vzdelanie získané najmä prostredníctvom programov mobility, akým je Mládež v pohybe.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) V súčasnosti predčasne ukončuje školskú dochádzku priveľa mladých ľudí a nedostatočný počet ich využíva vysokoškolské vzdelávanie. To pôsobí proti kvalifikačnej základni, ktorú bude Európa v budúcnosti potrebovať. Mládež v pohybe sa usiluje zvýšiť do roku 2020 príležitosti na vzdelávaciu mobilitu pre všetkých mladých ľudí v Európe a umožniť im plynulejšie prejsť zo vzdelávacieho procesu do sveta práce tým, že im poskytuje vzdelávanie, ktoré ich pripraví na požiadavky trhu. Z týchto dôvodov by sme mali školy a podniky lepšie oboznámiť s potrebou vytvárať siete, ktoré by prostredníctvom učňovskej odbornej prípravy zlepšovali praktické znalosti mladých ľudí. Táto iniciatíva je zameraná na mladých ľudí, nesmieme však zabúdať na mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorým musíme zaručiť rovnaké príležitosti na štúdium a prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Správu o skvalitnení európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy som podporila. Som za rozširovanie pôsobnosti všetkých vzdelávacích programov pre mladých ľudí. Okrem iniciatívy Mládež v pohybe by sa mali finančné prostriedky a politická podpora poskytnúť aj programom, ako sú Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Mládež v akcii a Marie Curie. Tieto programy dosiahli v Únii veľký úspech. Zahŕňajú obrovský počet mladých ľudí z rôznych prostredí (vďaka grantu Erasmus odišlo v rokoch 1998 až 2010 do zahraničia 93 807 poľských študentov) a prispievajú k rozvoju potenciálu mladých ľudí a k vytváraniu silnej európskej občianskej spoločnosti. Sú to veľmi efektívne programy – náklady na jednotlivých účastníkov sú veľmi nízke, ale finančné prostriedky využíva veľký počet ľudí. Podpora mobility mládeže si vyžaduje, aby sme prekonali praktické prekážky.

Asi tretina študentov, ktorí sa zapojili do programu Erasmus, sa stretla s ťažkosťami vyplývajúcimi z neistoty vzhľadom na vzdelávací systém v iných krajinách a z nedostatočnej zhody a nadväznosti medzi študijnými predmetmi v domácej krajine a v zahraničí. Je potrebné presadzovať uznávanie času stráveného v zahraničí a kvalifikácií získaných v iných členských štátoch EÚ. Medzi záležitosti, ktoré je tiež potrebné riešiť, patria ťažkosti so získaním víz, zdravotná dokumentácia v rôznych jazykoch a prenosnosť štipendií pri štúdiu v zahraničí. Ľudia so zdravotným postihnutím čelia ešte väčším prekážkam brániacim mobilite než tí, ktorí zdravotné postihnutie nemajú. Mali by sa zaviesť dodatočné mechanizmy, ktoré by zabezpečovali, že dostanú rovnaké príležitosti ako ktokoľvek iný.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Iniciatíva Mládež v pohybe je jednou zo siedmich iniciatív, ktoré sú súčasťou stratégie Európa 2020. Skladá sa z 28 kľúčových činností zameraných na skvalitnenie vzdelávania a odbornej prípravy mládeže prostredníctvom mobility a na začlenenie mládeže do trhu práce.

Opodstatnenosť tejto správy v čase, keď Európa šetrí, dokazuje zvyšujúce sa percento nezamestnanej mládeže v rôznych členských štátoch, z čoho vyplýva, že ide o jednu z vekových skupín, ktoré svetová finančná kríza zasiahla najviac. Preto si myslím, že je nutné, aby sme urobili opatrenia na zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky, zvýšenie počtu absolventov a zatraktívnenie vzdelávania a odbornej prípravy. Záväzok voči vzdelávaniu by sme nemali považovať za náklady, ale skôr za investíciu do budúcnosti.

Preto som presvedčený, že je dôležité opätovne investovať do už existujúcich programov mobility a vzdelávania, respektíve odbornej prípravy a stanoviť na európskej úrovni minimálne podmienky pre programy učňovského vzdelávania, lebo tie by sme nemali považovať za zamestnanie, ale skôr za získavanie praktických zručností.

Na záver by som chcel zdôrazniť potrebu koordinovať opatrenia s národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi v podobe partnerstiev, aby mohla byť iniciatíva Mládež v pohybe úspešná.

 
  
MPphoto
 
 

  Niki Tzavela (EFD), písomne. (EL) Hlasovala som za správu pána Milana Zvera o iniciatíve Komisie Mládež v pohybe. Jej cieľom je zabezpečiť prijatie opatrení na boj proti problémom predčasného ukončenia školskej dochádzky a poskytovať stimuly na zvýšenie počtu Európanov s vysokoškolským vzdelaním. Hovorí sa v nej aj o tom, aký obrovský význam má to, aby poskytované vzdelanie spĺňalo potreby trhu práce a poskytovalo zručnosti a znalosti, ktoré mládež v Európe potrebuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Vytváranie bezpečnej budúcnosti pre našich mladých ľudí je téma, ktorá je môjmu srdcu blízka. Žiaľ, vyhliadky mladých ľudí v Litve sú dnes dosť zlé. V Litve dosahuje nezamestnanosť mládeže 34 %, čo je takmer o 14 % viac, než je priemer EÚ. Podľa štatistiky EÚ sú len dva členské štáty EÚ, v ktorých je miera nezamestnanosti mládeže vyššia než v Litve. Dokonca aj tí mladí Litovčania, ktorým sa podarí nájsť prácu, sú často nútení prijať nevýhodné pracovné zmluvy. Musíme vynaložiť väčšie úsilie na realizáciu troch kľúčových priorít: po prvé na podporu podnikania, po druhé na zlepšenie zamestnateľnosti mládeže prispôsobovaním vzdelávania potrebám trhu práce a po tretie na to, aby mali mladí ľudia príležitosť zohrávať v spoločnosti aktívnejšiu úlohu. Iniciatíva Mládež v pohybe je jednou z platforiem, ktoré môžu napomôcť presadzovanie zamestnanosti mládeže. Práca a štúdium v zahraničí môže mladým Litovčanom a našej krajine priniesť osoh. Je však oveľa dôležitejšie, aby sme našim mladým ľuďom v Litve dali európsku budúcnosť. Toto je možné zabezpečiť prostredníctvom vytvárania kontaktov medzi mládežou a malými a strednými podnikmi (MSP). Podporilo by to potrebu zamestnávateľov v MSP získať mladých ľudí a mladých ľudí by to podnietilo v práci pre MSP.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. – Hlasoval som za toto uznesenie, pretože možnosť mladých občanov cestovať a pracovať v Únii je nutná na podporu konkurencieschopnosti. Ciele stratégie Európa 2020 je možné dosiahnuť pomocou investovania do programov, ktoré mladým ľuďom poskytujú veľa rôznych príležitostí a podporujú mobilitu na trhu práce. Vďaka zvýšeniu finančných prostriedkov na projekty, ktoré podporujú mobilitu mládeže a posilňujú dôraz na spoluprácu medzi podnikmi a vzdelávacím systémom, budú mať mladí Európania väčšiu šancu na kariérny úspech. Kľúčový význam má aj podpora mladých ľudí, ktorí už nepatria do bežného vzdelávacieho systému, a to pomocou podnecovania neformálneho vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. (FR) Zdržala som sa hlasovania o tejto správe napriek jej kritickému pohľadu na európske politiky zamerané na mládež, a to najmä na politiky vykonávané členskými štátmi.

Táto správa obsahuje niekoľko pozitívnych návrhov, a to najmä v súvislosti s účasťou mladých ľudí na procese prípravy európskych politík pre mládež, s posilnením neformálneho vzdelávania a so zlepšením postavenia stážistov.

Napriek výslovnému želaniu povzbudiť členské štáty, aby zvýšili investície v oblasti vzdelávania bez ohľadu na finančnú krízu, sa však správa nesie v duchu politík zameraných na liberalizáciu vysokoškolského vzdelávania a jeho podriaďovania výhradným bezprostredným záujmom trhu, a teda záujmom spoločností.

Niektoré ustanovenia, ako napríklad zavedenie európskeho systému študentských pôžičiek v partnerstve s Európskou investičnou bankou, sú vzhľadom na ciele v oblasti prístupu na vysoké školy pre čo najväčší počet ľudí dokonca znepokojujúce.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písomne. (FR) Hlasovaním za program Mládež v pohybe – rámec zameraný na skvalitnenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe – som chcela podporiť ambiciózny akčný plán v prospech mladých Európanov. Lisabonská zmluva rozširuje právomoci EÚ v oblasti mládeže. Vzhľadom na to mal Európsky parlament povinnosť opätovne potvrdiť, že túto politiku podporuje. Európska identita má skutočný význam len vtedy, ak ju prijímajú naši mladí spoluobčania. Európa musí túto zodpovednosť vziať na seba a navrhnúť spoločnú stratégiu v oblastiach odbornej prípravy a zamestnanosti. Vítam ambiciózny cieľ tejto správy, ktorý pre investície do vysokoškolského vzdelávania stanovuje výšku 2 % HDP. V čase, keď európsky trh práce postihla veľká hospodárska kríza, musí byť odborná príprava našou prioritou, aby sme mohli mladým ľuďom ponúknuť vyhliadky do budúcnosti a aby sme im uľahčili prístup k zamestnaniu. Mládeži prospeje aj rozvoj európskych výmenných programov (Erasmus, Leonardo da Vinci), lebo tieto programy ponúkajú skutočnú pridanú hodnotu na odbornej aj osobnej úrovni. Učenie sa nového jazyka aj objavovanie inej kultúry sú bohatstvom, ktoré by malo byť prístupné všetkým.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Podpora inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu nutne znamená najlepšie možné príležitosti a šance vo vzdelávaní a odbornej príprave. Mobilita počas štúdia, ktorú uľahčujú programy EÚ ako Erasmus, Leonardo da Vinci a Comenius, podporuje nielen aspekty formálneho vzdelávania, ale aj osobný a sociálny rozvoj. Preto som hlasovala za túto správu.

 
  
  

Správa: Mary Honeyball (A7-0099/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasujem za tento návrh, lebo predškolské vzdelávanie a vzdelávanie v ranom detstve sa na európskom kontinente poskytuje v súlade s rôznymi tradíciami, a preto je ťažké vytvoriť všeobecný európsky systém pre vzdelávanie v ranom detstve. V záujme jednotného zosúladenia postupov je jednoduchšie uplatniť spoločné priority a ciele.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Vzdelávanie detí v ranom veku vytvára základ ich úspešného celoživotného vzdelávania. Deti v najranejšom veku sú mimoriadne zvedavé, vnímavé a ochotné učiť sa a v tomto veku sa u nich vyvíjajú jazykové a vyjadrovacie schopnosti. V tomto veku sa kladú aj základy budúceho vzdelávania detí a budúcej profesionálnej kariéry, ako aj základy rozvoja ich sociálnych zručností. Toto obdobie má zásadný význam pre kognitívny, zmyslový a motorický rozvoj, ako aj pre citový a osobnostný vývin a osvojovanie jazyka, a takisto tvorí základ pre celoživotné vzdelávanie. Chcem zdôrazniť, že raný rozvoj zdravého životného štýlu, ktorý zahŕňa napríklad zdravé stravovacie návyky a vhodné a vyvážené cvičenie, môže mať zásadný vplyv na telesný a duševný vývin.

Európu tvorí zmes bohatých a rozmanitých vzdelávacích tradícií, pričom vzdelávanie v ranom detstve sa na našom kontinente poskytuje mnohorakým spôsobom. Hlasovala som za túto správu, ktorá síce uznáva, že realizovať jednotný prístup EÚ k vzdelávacím službám v ranom detstve by bolo zložité, ale podnecuje vypracovanie jednotného európskeho rámca spoločných cieľov a hodnôt vrátane spoločných nárokov a štruktúr.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu. Vzdelávanie detí v ranom veku vytvára základ ich úspešného celoživotného vzdelávania, ktoré zohráva podstatnú úlohu pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020, ktoré sa snažia vytvoriť znalostnú spoločnosť, zvýšiť zamestnanosť, znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky a znížiť chudobu. Tieto ciele však nie je možné dosiahnuť, ak všetky deti nedostanú primeraný štart do života. Členské štáty musia zvýšiť investície, zabezpečiť prístupné a kvalitné vzdelávanie v ranom detstve pre všetky deti, ktoré môže prispieť k znižovaniu miery predčasného ukončovania školskej dochádzky, k odstráneniu vzdelanostného zaostávania detí zo znevýhodnených skupín a k znižovaniu z toho plynúcich sociálnych nerovností.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne.(RO) Hlasovala som za správu pani Honeyballovej. Európu tvorí zmes bohatých a rozmanitých vzdelávacích tradícií. To si vyžaduje vypracovať európsky rámec spoločných cieľov, nárokov a hodnôt. Stratégia Európa 2020 sa musí zamerať na vytváranie inkluzívnej spoločnosti prostredníctvom zvýšenia zamestnanosti. Menšiu mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky a znižovanie chudoby je možné dosiahnuť len tak, že všetky deti dostanú budúcnosť, ktorá im vydláždi cestu k lepšiemu životu. Chcela by som vám pripomenúť význam činností v ranom detstve, najmä cudzích jazykov. Kultúrne činnosti sú pre deti dôležitým zdrojom obohatenia, lebo podporujú medzikultúrny dialóg. V neposlednom rade chcem povedať, že sa musia zohľadniť aj odlišné životné podmienky rôznych rodín. Vzhľadom na to potrebujeme flexibilné a inovačné programy na vzdelávanie v ranom detstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Vzdelávanie v ranom detstve má zásadný význam. V plnej miere podporujem stanovené ciele, aby sa do roku 2010 poskytla starostlivosť prinajmenšom 90 % detí vo veku od troch rokov do začiatku povinnej školskej dochádzky a minimálne 33 % detí do troch rokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Európu tvorí zmes bohatých a rozmanitých vzdelávacích tradícií, pričom vzdelávanie v ranom detstve sa na celom kontinente poskytuje mnohorakým spôsobom. Vzdelávanie v ranom detstve sa v jednotlivých členských štátoch jednoznačne líši z hľadiska kvality a poskytovania, počtu zapísaných detí, prístupu k službám, riadenia služieb atď. Z tohto dôvodu jednoliaty prístup k vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve v EÚ nie je vhodný a bolo by zložité realizovať ho. Viac než vítané je však vytvorenie spoločného európskeho rámca, ktorý by zahŕňal ciele a spoločné hodnoty, ako aj rovnaké nároky a štruktúry. Obdobie od narodenia do troch rokov má zásadný význam pre vývin mozgu dieťaťa, pre telesný a kognitívny vývin a pre osvojovanie jazyka. Ďalej platí, že v tomto ranom veku sa kladie základ pre celoživotné vzdelávanie detí. Chudobné rodiny väčšinou využívajú služby v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve menej ako ostatné skupiny, najmä na privatizovaných trhoch. Táto skutočnosť je znepokojujúca z dôvodu, že znevýhodnené deti sú práve tie, u ktorých sa preukázalo, že prístup k takýmto službám je pre ne najviac prínosný.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písomne. – Toto je veľmi aktuálna otázka a ja v otázke vzdelávania v ranom detstve dôrazne podporujem postoj skupiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Budovanie silných základov v oblasti vzdelávania a starostlivosti počas raného veku života detí, ktoré je doplnkom k ústrednej úlohe rodiny, predstavuje kľúčový bod úspechu v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti sociálnej integrácie, osobného rozvoja a budúcej zamestnateľnosti. Najranejšie skúseností detí sú základom pre celé následné vzdelávanie, podmieňujú rozvoj detí a pomáhajú zvrátiť potenciálne znevýhodnené pozície a prenos chudoby z generácie na generáciu. Kvalitné štruktúry vzdelávania a starostlivosti, ktoré deťom umožňujú využiť ich potenciál, môžu významne prispieť k dosiahnutiu dvoch hlavných cieľov stratégie Európa 2020: k zníženiu počtu žiakov predčasne ukončujúcich školskú dochádzku pod 10 % a k odstráneniu chudoby a sociálneho vylúčenia v prípade minimálne 20 miliónov ľudí.

Preto podporujem vypracovanie európskej štruktúry spoločných cieľov a hodnôt, ktorá by zahŕňala spoločné práva a štruktúry, ktoré prispejú k vytvoreniu primeraného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, pričom týmto službám sa musia prideliť efektívne a spravodlivé finančné prostriedky.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Je dobre známe, že deti v najranejšom veku sú mimoriadne zvedavé, vnímavé a ochotné učiť sa a v tomto veku sa u nich vyvíjajú jazykové a vyjadrovacie schopnosti, ako aj sociálne zručnosti. Keďže vzdelávanie detí v ranom veku vytvára základ ich úspešného celoživotného vzdelávania, ktoré zohráva podstatnú úlohu pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020, myslím si, že stratégiu Európa 2020, ktorej cieľom je vytvoriť inkluzívnu spoločnosť prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti, znižovania počtu žiakov predčasne ukončujúcich školskú dochádzku a znižovania chudoby, nemožno dosiahnuť bez toho, aby sme všetkým deťom zabezpečili primeraný štart do života.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o vzdelávaní v ranom detstve, lebo tvrdím, že rodičovská dovolenka je dôležitou súčasťou raného veku života dieťaťa. Primeraná reakcia na potreby detí si vyžaduje hájiť lepšie podmienky materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky, a tým klásť obidvoch rodičov do jadra vzdelávania ich detí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ako som povedal v súvislosti s iniciatívou Mládež v pohybe, vzdelávanie je nevyhnutným nástrojom na zabezpečenie realizácie ambicióznych cieľov stratégie Európa 2020. To neplatí len pre stredoškolské a terciárne vzdelávanie, ale aj pre prvé veci, ktoré si dieťa osvojuje od samého začiatku, od raného detstva.

Je nevyhnutné, aby mali európske deti prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, ktoré ich podnetným spôsobom pripraví na základné zručnosti v oblasti hovorenia rodným jazykom, matematiky a jedného alebo viacerých cudzích jazykov. Toto vzdelanie im tiež musí umožniť osvojiť si pracovné metódy, ktoré sú potrebné pre úspešné štúdium a na to, aby sa stali takými produktívnymi, akými chceme mladých Európanov mať.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Táto správa sa týka vzdelávania v ranom detstve v Európskej únii. Všetci vieme, že dom sa stavia od základov. Keď sú zlé základy, hrozí, že budova nebude pevná a môže sa zrútiť. To platí aj pre vzdelanie. Vzdelanie s pevnými, kvalitnými základmi zaručuje Európanom lepšiu budúcnosť. Zásah počas raného detstva dieťaťa má zásadný význam pre jeho budúcnosť, keďže zlepšuje jeho zdravie a rodinné vzťahy a umožňuje mu v budúcnosti získať lepšie pracovné miesto. Vzdelávanie v ranom detstve je veľmi dôležitá vec, ale zákonodarcovia jej nevenujú pozornosť, akú si zasluhuje. Príprava ľudských zdrojov je dôležitejšia než kvalita budov. Je potrebné zlepšiť kvalitu profesionálnych služieb a kvalifikácie ľudí, ktorí pracujú v tomto odvetví. Súhlasím s tým, že by sa mali určiť hodnoty a parametre spoločné pre všetky členské štáty, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne.(PT) Táto správa sa zameriava na kľúčovú otázku vzdelávania v ranom detstve a na jeho pozitívny vplyv z hľadiska kognitívneho, motorického, behaviorálneho, afektívneho a emocionálneho vývinu. Toto sú rozhodujúce faktory pre zdravý a vyvážený duševný a fyzický rast detí.

V predhovore správy sa uvádzajú niektoré dôležité otázky, a to napríklad prepojenie medzi chudobným a znevýhodneným prostredím a nízkou úrovňou vzdelania alebo veľké problémy, ktoré majú mnohé domácnosti pri zosúladení rodinných povinností a pracovného zaťaženia z dôvodu deregulácie pracovného času a neistoty pracovných miest. Žiaľ, na tieto otázky sa ďalej zabúda a nepodávajú sa návrhy na nápravu týchto okolností.

Vzdelávanie v ranom detstve je nevyhnutné pre sociálny rozvoj a boj proti chudobe a malo by sa opierať o istotu, ktorú predstavuje verejná, bezplatná, kvalitná a všetkým prístupná predškolská sieť. Vzdelávanie nemôže byť vydané napospas logike trhu. V záujme poskytnutia vyhliadok na lepší život a budúcnosť je potrebné vytvoriť verejnú sieť jaslí, ktorá by pokrývala širšie geografické územie a bola otvorenejšia voči modelom výučby, ktoré podnecujú rozvoj dieťaťa a spoločnosti a bojujú proti sociálnej segregácii a diskriminácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Kľúčovou témou tejto správy je otázka vzdelávania v ranom detstve, pričom správa sa zameriava na jeho pozitívny vplyv z hľadiska kognitívneho, motorického, behaviorálneho, afektívneho a emocionálneho vývinu. Toto sú rozhodujúce faktory pre zdravý a vyvážený duševný a fyzický rast detí.

Niektoré dôležité otázky sa uvádzajú v predhovore správy, a to napríklad prepojenie medzi chudobným a znevýhodneným prostredím a nízkou úrovňou vzdelania alebo veľké problémy, ktoré majú mnohé domácnosti pri zosúladení rodinných povinností a pracovného zaťaženia z dôvodu deregulácie pracovného času a neistoty pracovných miest. Žiaľ, na tieto otázky sa ďalej zabúda a nepodávajú sa návrhy na nápravu týchto okolností.

Vzdelávanie v ranom detstve je nevyhnutné pre sociálny rozvoj a boj proti chudobe a malo by sa opierať o istotu, ktorú predstavuje verejná, bezplatná, kvalitná a všetkým prístupná predškolská sieť. Vzdelávanie nemôže byť vydané napospas logike trhu. V záujme poskytnutia vyhliadok na lepší život a budúcnosť je potrebné vytvoriť verejnú sieť jaslí a predškolských zariadení, ktorá by pokrývala širšie geografické územie a bola otvorenejšia voči modelom výučby, ktoré podnecujú rozvoj dieťaťa a spoločnosti a bojujú proti sociálnej segregácii a diskriminácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne (SK) Prezentované správy i doterajšia diskusia rozoberajú kultúru a vzdelávanie z rozmanitých pohľadov. Ja za veľmi dôležitý aspekt považujem rozvoj kreativity už od narodenia. Správa kolegyne Honeyball upozorňuje na to, že z mnohých hľadísk je najlepšie začať so vzdelávaním už v ranom veku. Podľa v Európe platných ľudsko-právnych dokumentov sú deti plnohodnotné aktívne a angažované občianky a občania so svojimi právami. Majú obrovský tvorivý potenciál. Obdobie od narodenia do troch rokov má zásadný vplyv na rozvoj myslenia a na telesný a kognitívny vývoj. V tomto ranom období sa tiež kladú základy celoživotného vzdelávania, ktoré zohráva podstatnú úlohu pri dosahovaní lisabonských cieľov. K službám v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve majú väčšinou horší prístup chudobné rodiny, často Rómovia. Je to smutné o to viac, že práve deťom zo znevýhodnených rodín by možnosť využiť tieto služby prospela najviac.

Treba preto dbať na to, aby sa vzdelávanie a starostlivosť stali prístupné pre všetky rodiny a deti bez ohľadu na pôvod či finančnú situáciu rodičov. Veľmi nerada sa uchyľujem k pragmatickým, ekonomickým argumentom v otázkach ľudských práv, teda v niečom, čo by malo byť samozrejmé a minimálne závislé na hospodárskej situácii. Avšak treba povedať, že rozhodnutie neinvestovať do tejto oblasti v skutočnosti spôsobuje náklady, ktoré nemusia byť rozpoznateľné okamžite.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Z času na čas pripraví tento Parlament správy, ktorých názvy nás nenechajú na pochybách o tom, že v nich nutne budú nezmysly. Správa pani Honeyballovej je jednou z nich. Nezmieňujem sa o obvyklých odsekoch o osude, ktorý čaká migrantov, povinnom multikulturalizme a o presadzovaní všetkého, čo je v menšine. Klenotom v tejto správe je odsek 14. Otcovia a matky „sú pri vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve rovnocennými partnermi“. Prečítal som správne „partnermi“? Nie je ich prvoradou povinnosťou vzdelávať vlastné deti? Je však pravda, že v odseku 16 spravodajkyňa vyzýva na investície do programov vzdelávania rodičov. Od začiatku sú teda rodičia vnímaní ako neschopní, nezodpovední a detinskí. Tento dojem potvrdzuje odsek 27, ktorý zdôrazňuje, že ak budú chýbať primerané služby pre raný vek, našim malým deťom hrozí, že prepadnú trestnej činnosti a protispoločenskému správaniu. Žasnem nad vašou dôverou v ľudské bytosti a divím sa, ako si ľudstvo až doteraz poradilo bez vás. V skutočnosti by ste našim drahým zlatíčkam urobili najväčšiu láskavosť tým, že ich necháte na pokoji.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument, lebo rané detstvo (predškolský vek) má zásadný význam pre kognitívny, zmyslový a motorický rozvoj, ako aj pre osvojovanie jazyka, a takisto tvorí základ pre celoživotné vzdelávanie. Preto sa odporúča, aby členské štáty zvážili zavedenie povinnej ročnej dochádzky do materskej školy pred začiatkom školskej dochádzky. Podporuje sa zavedenie a zachovanie inovačných pedagogických prístupov pri výučbe jazykov, predovšetkým viacjazyčné jasle a predškolské zariadenia, čo prispieva k uskutočneniu cieľov stanovených v roku 2002 v Barcelone, ktoré zahŕňajú výučbu regionálnych a menšinových jazykov a jazykov susediacich krajín. V nestabilnej hospodárskej atmosfére sa nesmie zanedbávať vynakladanie značných investícií do služieb v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Myslím si, že členské štáty by mali na služby v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve vynaložiť primerané prostriedky. Kvalitné vzdelávanie v ranom detstve môže prispieť k znižovaniu miery predčasného ukončovania školskej dochádzky, k odstráneniu vzdelanostného zaostávania detí zo znevýhodnených sociálnych a kultúrnych skupín a k znižovaniu z toho plynúcich sociálnych nerovností, ktoré sa dotýkajú spoločnosti ako celku. Ohrození sú najmä mladí ľudia zo zraniteľných sociálnych skupín. Musíme sa starať o budúce generácie a o kvalitu ich vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hoci si uvedomujeme, že vytvoriť prístup k starostlivosti a vzdelávaniu malých detí je nedostačujúce aj zložité, je dôležité, aby sme sa zaoberali možným vykonávaním potrebných krokov, ako aj úrovňami, na ktorých je potrebné konať. Malými deťmi myslíme deti do šesť rokov. Toto je chúlostivé obdobie pre rozumový, telesný a kognitívny vývin detí, ako aj pre ich jazyk. Sú to roky, keď sa deti učia a oboznamujú s nástrojmi, ktoré budú ako dospelí používať na vypracovanie kognitívnych mechanizmov, ktoré sú odlišné, ale nevyhnutné pre ich budúce vzdelávanie a prácu. Hlasoval som teda za túto správu, lebo hovoríme o ochrane detstva, o práve tisícok detí chodiť do školy či mať čo najlepšie podmienky na vzdelávanie. Táto téma je kľúčom k budúcnosti a rozvoju Európskej únie a z toho dôvodu musíme podniknúť kroky, ktoré opisuje pani Honeyballová, ktorej by som chcel k jej práci zablahoželať.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Má obrovský význam, aby sme v otázke vzdelávania detí v ranom veku podporovali štandardnú politiku a prístup v členských štátoch EÚ. Prístup k takémuto vzdelávaniu prináša dôležité hospodárske, sociálne a kultúrne výhody. Okrem štandardnej politiky na úrovni EÚ je mimoriadne dôležité zabezpečiť dobrú spoluprácu a koordináciu na miestnej úrovni medzi rôznymi inštitúciami a ministerstvami zapojenými do programov vzdelávania mládeže. Tieto programy sú veľmi dôležité a môžu rozhodnúť o celom vzdelanostnom a profesionálnom smerovaní detí, lebo deti v ranom veku majú mimoriadnu schopnosť učiť sa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu. V roku 2002 vyzvala barcelonská Európska rada členské štáty EÚ, aby do roku 2010 poskytli starostlivosť prinajmenšom 90 % detí vo veku od troch rokov do začiatku povinnej školskej dochádzky a minimálne 33 % deťom do troch rokov. Tieto ciele signalizovali prístup k službám v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve založený na požiadavkách trhu práce a vychádzajúci z potrieb zistených v období zvyšovania počtu pracujúcich žien. Hoci je veľmi dôležité venovať náležitú pozornosť vzťahu medzi službami v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a rovnakými príležitosťami žien, tieto ciele sú jednoznačne problematické a zastarané, pretože nezohľadňujú mnohé zásadné kvalitatívne aspekty silnej politiky vzdelávania v ranom detstve. Zariadenia v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve nie sú len miestom, kde možno odložiť deti, aby ženy mohli pracovať: významne sa podieľajú na prospievaní detí a zlepšovaní ich budúcich životných šancí.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písomne.(CS) Obdobie raného detstva si zasluhuje veľkú pozornosť a starostlivý prístup zo strany vonkajšieho prostredia. Musíme neustále pamätať na to, že ide o jedinečné a neopakovateľné obdobie vývoja, v ktorom dochádza k formovaniu osobnosti jednotlivca. Mali by sme sa mu venovať intenzívnejšie a nikdy by sa nemalo podceňovať ani dočasne nijako zanedbávať. Dospelí by mali byť vzorom a pomáhať tak deťom pri osvojovaní rôznych typov znalostí a schopností. Je to obdobie vývoja osobnosti, keď sa dá povedať, že proces učenia sa je nenásilný a prirodzený a okolitý svet sa vníma, prijíma a vstrebáva v maximálnej možnej miere. Hoci do vývoja dieťaťa vstupuje niekoľko faktorov, či už podložených geneticky, alebo z vonkajšieho prostredia, k formovaniu osobnosti prispieva najmä pôsobenie zo strany rodičov a najbližšieho okruhu osôb.

Chcel by som tiež spomenúť a zdôrazniť, aby sa v týchto súvislostiach nezabúdalo na primeranú a všestranne zameranú pohybovú činnosť určenú práve pre túto vekovú skupinu, ktorá by mohla pomôcť v rozvoji jednotlivca a prispieť k lepšiemu zdravotnému stavu v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), písomne.(RO) Vzdelávanie v ranom detstve má ďalekosiahly vplyv na budúci rozvoj detí a na ich šance na neskorší úspech. Investície vynaložené počas tohto obdobia znižujú náklady, ktoré neskôr vznikajú v súvislosti so zdravotným stavom, mierou trestnej činnosti a protispoločenským správaním. Napriek tomu je poskytovanie vzdelávania v ranom detstve v Európskej únii rozdielne. Bolo by však zložité realizovať jednoliaty prístup. Myslím si, že sa musíme zamerať skôr na vytvorenie spoločného rámca s jasne definovanými cieľmi a hodnotami. Podľa cieľa stanoveného v roku 2002 musia členské štáty EÚ poskytnúť starostlivosť prinajmenšom 90 % detí vo veku od troch rokov do začiatku povinnej školskej dochádzky. Má to aj hospodárske zdôvodnenie, a to nárast počtu žien na trhu práce. Je dôležité, aby sme do programov vzdelávania v ranom detstve zapojili menšinové obyvateľstvo, najmä rómske obyvateľstvo, ktoré je často znevýhodnené. Musíme tiež zabezpečiť, aby bol k dispozícii dostatočný počet zariadení detskej starostlivosti a aby sme sa tak vyhli dlhému čakaniu na nástup detí do takéhoto zariadenia. Nesmieme prehliadať ani kvalifikáciu zamestnancov pracujúcich s malými deťmi, ktorí zásadne ovplyvňujú kvalitu poskytovaného vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Zabezpečiť by sa malo minimálne to, aby všetky malé deti dostávali rovnako kvalitnú starostlivosť a vzdelávanie bez ohľadu na ich vek a sociálne podmienky. Správa pani Honeyballovej, ktorá je inak chvályhodná, sa neodvažuje žiadať toto minimum. To je odsúdeniahodné. Keďže však tento text nemá žiadne legislatívne dôsledky, môže sa schváliť napriek jeho vážnym nedostatkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Zhodujeme sa v tom, že vzdelávanie detí v ranom detstve vytvára základ ich úspešného celoživotného vzdelávania. Deti v najranejšom veku sú mimoriadne zvedavé, vnímavé a ochotné učiť sa a v tomto veku sa u nich vyvíjajú dôležité zručnosti, akými sú jazykové a vyjadrovacie schopnosti, ako aj sociálne zručnosti. V tomto veku sa kladú aj základy budúceho vzdelávania a budúcej profesionálnej kariéry. Musíme preto vyvinúť úsilie, ktoré je nevyhnutné na to, aby mali malé deti prístup k rovnakým podmienkam vzdelávania bez akejkoľvek diskriminácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne. (FR) Vzdelávanie detí v ranom veku vytvára základ ich úspešného celoživotného vzdelávania. Toto vzdelávanie cibrí inteligenciu dieťaťa, stimuluje jeho prirodzenú zvedavosť a rozvíja jeho motorické zručnosti, kladie dôraz na manuálnu prácu a prospieva duševnému zdraviu. Dieťa vďaka nemu nadväzuje spoločenské kontakty, rozvíja svoj materský jazyk a zvyká si na zvuky cudzieho jazyka. Vedie ho k začiatkom čítania a počítania.

Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve má však v rôznych krajinách Európskej únie rozličné podoby, a to v závislosti od toho, ako krajiny chápu detstvo. Vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve sa spravidla venuje menšia pozornosť a vynakladajú sa naň menšie investície než na iné vzdelávacie stupne. Možnosť využívať vzdelávanie a starostlivosť by mali mať všetci rodičia a deti bez ohľadu na rodinný pôvod či finančnú situáciu. Rodičia by zase mali byť plnohodnotnými partnermi týchto služieb.

Keďže predškolský vek je pre emocionálny a sociálny vývin dieťaťa najdôležitejší, tí, čo s týmito deťmi pracujú, by mali mať požadovanú kvalifikáciu. V každom prípade musíme zohľadňovať predovšetkým vyššie potreby a záujmy dieťaťa.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne (SK) Rané detstvo má nepochybne zásadný význam pre fyzický, psychický a sociálny rozvoj dieťaťa, preto si treba uvedomiť, že návratnosť investícií do predškolského vzdelania je zárukou budúceho rastu. Okrem toho už bolo mnohými štúdiami preukázané, že takto využité financie prinášajú nemalé hospodárske a spoločenské výhody v strednom a dlhom časovom horizonte.

Najlepším a najprirodzenejším zabezpečením podpory tohto druhu je ochrana rodiny ako základného článku spoločnosti. Rodičia sú prvými a najdôležitejšími učiteľmi svojich detí, a teda by nemal právny rámec obsahovať ustanovenia penalizujúce rodičov za to, že sa osobne starajú o opateru svojich detí, a to predovšetkým v ranom veku. Hoci je táto agenda vo výlučnej kompetencii členských štátov, je viac ako želateľné, aby Únia prostredníctvom svojej koordinačnej funkcie prispievala k zlepšeniu stavu v členských štátoch. Z uvedených dôvodov podporujem pozíciu spravodajkyne.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Návrh uznesenia socialistickej poslankyne Mary Honeyballovej zo Spojeného kráľovstva sa snaží zmeniť úlohu matky a otca dieťaťa na úlohu rovnocenných partnerov v štátnom vzdelávacom systéme. Doslova sa v správe v odseku 14 uvádza, že „[Európsky parlament] zdôrazňuje, že rodičia – matky aj otcovia – sú pri vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve rovnocennými partnermi“. Táto formulácia vyjadruje hlbokú nedôveru voči rodine a všeobecne uznávanému právu rodičov starať sa o svoje deti a vychovávať ich. To je v priamom rozpore s ústavou Nemeckej spolkovej republiky, ktorá hovorí, že starostlivosť o deti a ich výchova je prirodzeným právom rodičov a povinnosťou, ktorá prináleží predovšetkým im (článok 6 ods. 2). Táto správa je prejavom protirodinnej politiky EÚ a pokúša sa zasahovať do právomocí členských štátov v sociálnej oblasti.

Okrem toho tento návrh odporúča zavedenie povinnej ročnej dochádzky do materskej školy pred začiatkom školskej dochádzky, ako aj rozvoj a skvalitňovanie vzdelávacích zariadení pre deti v ranom veku. Tým správa potvrdzuje barcelonské ciele EÚ, ktoré, tak ako kedysi v Sovietskom zväze, stanovujú kvóty pre štátom kontrolovanú výchovu detí. Blaho detí nie je v centre pozornosti tohto návrhu. Má sa oslabiť sloboda voľby rodičov v súvislosti s výchovou ich detí. Preto som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Prvé tri roky života dieťaťa majú kľúčový význam pre vývoj mozgu a pre osvojenie si jazyka. Osvojenie si jazyka je základom pre logické myslenie a chápanie súvislostí. Bez určitej úrovne osvojenia si jazyka je ďalšie učenie sotva možné, pretože jazykový deficit možno so zvyšujúcim sa vekom len veľmi ťažko prekonať. V správe sa konštatuje, že väčšina detí prisťahovalcov v EÚ sa vzdeláva bez náležitých jazykových znalostí. Zároveň sa v nej vyhlasuje, že rodiny migrantov (a menšín, ako sú Rómovia) využívajú ponúkané vzdelávanie v ranom detstve oveľa menej ako ostatné rodiny. Nemôžeme dovoliť, aby úroveň našich škôl aj naďalej klesala – a klesala len preto, lebo tak veľa žiakov jednoducho nerozumie výučbe. Každé dieťa – či už ide o dieťa migrantov, alebo nie – si musí do nástupu do školy osvojiť štátny jazyk do takej miery, aby dokázalo sledovať výučbu, ktorá tam prebieha. Správa neponúka žiadne zmysluplné návrhy na riešenie tohto problému. Namiesto toho sa prikláňa k úplnej kontrole rodičov a zasahovaniu štátu do výchovy detí. Preto som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Rôznorodosť európskych vzdelávacích tradícií, a teda aj predškolského vzdelávania, je prípustná aj vítaná, keďže odráža rôzne európske kultúrne, historické a sociálne aspekty krajiny. Je tu však priestor na rozvoj európskeho rámca so spoločnými menovateľmi koordinácie, so spoločnými cieľmi a hodnotami a so spoločnými právami a štruktúrami. Okrem toho, ak chceme dosiahnuť barcelonský cieľ, ktorý stanovuje, že členské štáty musia zabezpečiť starostlivosť pre najmenej 90 % detí od troch rokov do veku, keď sa začína povinná školská dochádzka, a pre najmenej 33 % detí vo veku do troch rokov, potrebujeme dohodu medzi členskými štátmi a, pokiaľ je to možné, výmenu informácií a osvedčených postupov, ktoré môžu poskytovať najmä členské štáty s vysoko rozvinutými štruktúrami predškolského vzdelávania partnerom, ktorí majú v tejto oblasti menej skúseností.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Starostlivosť a vzdelávanie v ranom detstve sú v rámci Európskej únie dostupné v rozličných formách, pričom existujú rôzne definície „kvality“, ktoré vo veľkej miere závisia od kultúrnych hodnôt jednotlivých krajín a regiónov a od ich chápania pojmu „detstvo“. Vzdelávanie v ranom detstve je základom pre úspešné celoživotné vzdelávanie, ktoré je zásadné na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020. Hlasovala som preto za správu o vzdelávaní v ranom detstve, ktorá stanovuje spoločné ciele EÚ pri dosahovaní cieľov prijatých na barcelonskom zasadnutí Európskej rady: konkrétne, že do roku 2010 by sa mala zabezpečiť starostlivosť pre najmenej 90 % detí vo veku od troch rokov do veku začatia povinnej školskej dochádzky a 33 % detí vo veku do troch rokov. Tak ako pani spravodajkyňa, aj ja vyzývam na ešte ambicióznejšie ciele. Ide o prístup zameraný na deti, ktorý uznáva, že rané detstvo má zásadný význam pre kognitívny, zmyslový a telesný vývin, ako aj pre citový a osobnostný rozvoj a pre osvojenie si jazyka, a že je tiež základom pre celoživotné vzdelávanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), písomne. – Prístup k vzdelávaniu v ranom detstve je pre malé deti nesmierne dôležitý z hľadiska ich vnímavosti a ochoty učiť sa najmä preto, že dôležité zručnosti, ako je schopnosť hovoriť a rozvíjať sociálne zručnosti, sa formujú v mladom veku. Okrem toho existuje jednoznačná súvislosť medzi chudobným a znevýhodneným prostredím a nízkou úrovňou vzdelania. Mali by sme preto zabezpečiť splnenie cieľov stanovených na barcelonskom zasadnutí Európskej rady a poskytovať starostlivosť aspoň 90 % detí vo veku od troch rokov do veku začatia povinnej školskej dochádzky a aspoň 33 % detí vo veku do troch rokov. Pri vytváraní skutočne inkluzívnej spoločnosti je absolútne nevyhnutné, aby sa znevýhodnenie súvisiace so vzdelávaním riešilo poskytovaním kvalitného vzdelávania v ranom detstve a cielenou podporou, ako aj podporou inkluzívneho vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Rané detstvo je kľúčovým obdobím pre vývin mnohých kognitívnych a sociálnych schopností detí a jeho vplyv budú pociťovať po celý život. Mali by sme napríklad spomenúť schopnosť učiť sa jazyky. Tejto fáze vzdelávania sa však venuje výskum len minimálne a pripisuje sa jej malý význam v celkovom kontexte vzdelávania. To má negatívne dôsledky napríklad na deti pochádzajúce z chudobnejších rodín, kde je často ich kognitívny vývin stimulovaný menej. Musíme preto naliehavo zlepšiť vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve. Z týchto dôvodov som hlasoval za uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Rané detstvo má zásadný význam pre rozumový, telesný, citový a osobnostný vývin detí, pre osvojenie si jazyka a je základom pre celoživotné vzdelávanie. Keďže plne súhlasím so zavedením spoločného európskeho prístupu k vzdelávaniu v ranom detstve – pri rešpektovaní rôznorodosti prístupov jednotlivých členských štátov –, vyjadrujem podporu správe pani Honeyballovej, ktorá odporúča vytvorenie európskeho rámca pre služby v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú rodičia ako „hlavní vychovávatelia“, sa správa snaží zlepšiť podmienky rodičovskej dovolenky, ktorá by mala byť dostatočne dlhá, aby umožnila rodičom zohrávať hlavnú úlohu pri vzdelávaní ich detí v ranom veku. Nabáda tiež členské štáty, aby investovali do programov vzdelávania rodičov a aby tiež poskytovali iné formy podpory rodičom, ktorí potrebujú dodatočnú pomoc. To si, samozrejme, vyžaduje dodatočné investície všetkých 27 členských štátov a ja ich žiadam, aby na služby v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve vyčlenili primerané zdroje. Podľa môjho názoru musí byť vzdelávanie politickou prioritou.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Predškolské vzdelávanie má v EÚ dlhú tradíciu a v jednotlivých členských štátoch je presne diferencované. Zdá sa, že je dôležité, aby sme určili rámec spoločných hodnôt a cieľov, ktoré by sa snažili dosiahnuť všetky členské štáty, pričom stredobodom všetkého úsilia by mala byť starostlivosť o deti a ich potreby, zatiaľ čo odovzdávanie osvedčených postupov by bolo naďalej kľúčové pre poskytovanie kvalitných služieb. Odporúčania správy sa zameriavajú na vyváženosť medzi úlohou členských štátov a Komisie; potrebu vytvoriť z predškolského vzdelávania rozsiahlejšiu službu inšpirovanú osvedčenými postupmi členských štátov, v ktorých majú rodičia právo umiestniť dieťa v materskej škôlke alebo inom predškolskom zariadení; začlenenie všetkých detí bez ohľadu na ich sociálny pôvod („myšlienka verejnej služby“); starostlivosť o deti migrantov a ich integráciu do predškolských zariadení; zahrnutie umenia a všetkých nástrojov na rozvíjanie tvorivosti detí; vzdelávanie učiteľov v oblasti medzikultúrnych zručností; rodovú rovnováhu pracovníkov v zariadeniach predškolského vzdelávania a vytváranie nových pracovných miest pre kvalifikovaných pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za túto správu, pretože sa domnievam, že v rámci Európskej únie jednotlivé členské štáty poskytujú vzdelávanie v ranom veku ešte stále veľmi odlišným spôsobom. Musíme vytvoriť spoločný európsky rámec, ktorý bude zahŕňať ciele a spoločné hodnoty, ako aj rovnaké nároky a štruktúry. Musíme deti v plnej miere považovať za skutočných, aktívnych občanov, ktorí dokážu formulovať a vyjadrovať svoje vlastné názory, ktorí majú určité práva a ktorí majú vlastný tvorivý potenciál. V rámci toho, opakujem, sa musia rodičia považovať za kľúčových pre ich výchovu.

Prirodzená rodina je ideálnym miestom, kde môže dieťa rásť a rozvíjať sa, a, opakujem, ak umožníme rodičom využiť primeranú rodičovskú dovolenku, môžeme pomôcť znížiť dopyt po miestach v zariadeniach starostlivosti o deti. Musíme preto podniknúť konkrétne kroky, pretože v súčasnosti len veľmi málo členských štátov poskytuje platenú dovolenku, ktorá by bola dostatočne dlhá na naplnenie potrieb rodín.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), písomne.(EL) Vzdelávanie detí v ranom veku je nesmierne dôležité pre ich riadny vývin a je kľúčové pre vytvorenie stabilnej a hospodársky dynamickej spoločnosti. Investovanie do vzdelávania v ranom veku má dlhodobé pozitívne účinky na budúcnosť našich detí. Úsilie tejto správy venované preskúmaniu tejto otázky na európskej a vnútroštátnej úrovni je dôležité. Vítam výzvu, aby sa Európa v tejto oblasti viac venovala výskumu, aby sa na európskej úrovni určili a vymieňali osvedčené postupy a aby sa plne využívali štrukturálne fondy a programy v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), písomne. (FR) Na barcelonskom zasadnutí Európskej rady v roku 2002 sa stanovil cieľ zriadiť do roku 2010 podporné centrá aspoň pre 90 % detí vo veku od troch rokov do veku začatia povinnej školskej dochádzky a aspoň 33 % detí vo veku do troch rokov. K dosiahnutiu týchto čísel máme, žiaľ, ešte stále ďaleko. Počet a kvalita týchto podporných centier starostlivosti o deti sú pritom pre Európu kľúčové. Starostlivosť o deti od skorého detstva, ich učenie sa a postupné poznávanie okolitého sveta majú skutočne rozhodujúci význam pre ďalšiu fázu ich vzdelávania. Okrem toho sa ich rodičia nemusia vzdať svojich profesionálnych ambícií z dôvodu nedostatku podporných centier starostlivosti o deti. Zároveň nám však táto správa celkom oprávnene pripomína, že každá krajina má inú koncepciu starostlivosti o deti a využíva rôzne modely tejto starostlivosti, a to by sme mali rešpektovať. Európsky parlament touto správou zabezpečuje, že EÚ, ktorá v žiadnom prípade nechce obetovať starostlivosť o deti v prospech voľnej hospodárskej súťaže v oblasti služieb, umožní členským štátom zvoliť si svoj vzdelávací model.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. – Vzdelávanie v ranom detstve výrazne ovplyvňuje životné šance každého jednotlivca. Najmä raný rozvoj zdravého životného štýlu, ktorý zahŕňa napríklad zdravé stravovacie návyky a pravidelné cvičenie, je rozhodujúcim faktorom telesného a duševného zdravia. Tak ako všetky politiky, ktoré sú založené na princípe, že „prevencia je lepšia ako liečba“, aj výdavky na vzdelávanie v ranom veku sú relatívne nízke. Blahoželám pani spravodajkyni k súhrnnej správe, ktorá poukazuje na niektoré kľúčové body pre ďalšiu diskusiu a vyzýva na vykonanie potrebných krokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Podporila som správu o vzdelávaní v ranom veku v EÚ. Chcela by som upozorniť najmä na tri veci. Po prvé, rané detstvo má zásadný význam pre kognitívny, zmyslový a motorický rozvoj. Preto pri vytváraní komplexných politík a programov pre vzdelávanie v ranom detstve musia členské štáty zohľadniť mnoho rôznych otázok, ktoré majú vplyv na rozvoj dieťaťa, ako napríklad migrácia, rodová rovnosť a zamestnanosť. Po druhé, centrá na miestnej úrovni by mali zavádzať akčné programy, ktoré by zohľadňovali rôzne životné situácie a potreby v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Musia mať takisto dostatočnú autonómnosť, aby mohli uskutočňovať programy pre deti, ktoré sú jedinečné a tvorivé. Ďalšou otázkou je potreba zlepšiť služby v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Mali by sme začať tu a vyvinúť mechanizmy na hodnotenie poskytovaných služieb a zabezpečenie plnenia kvalitatívnych noriem.

Moja posledná poznámka sa týka potreby všeobecného prístupu k službám centier starostlivosti o deti. Údaje, ktoré poskytlo poľské ministerstvo školstva, ukazujú, že v Poľsku je 8 400 verejných a 1 600 súkromných predškolských zariadení a že je tam približne 1,6 milióna detí vo veku od troch do šiestich rokov. To znamená, že miesta v predškolských zariadeniach postačujú sotva pre 40 % týchto detí. V Poľsku je tiež 352 jasieľ, ktoré využívajú iba 2 % detí vo veku do troch rokov. Tento problém je jeden z hlavných dôvodov vysokej nezamestnanosti žien.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písomne. – Podporujem túto správu, pretože je dôležité uznať veľký prínos vzdelávania v ranom detstve a jeho kľúčový význam pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Niki Tzavela (EFD), písomne. (EL) Je pravda, že medzi vzdelávacími systémami členských štátov EÚ sú veľké rozdiely, a preto podľa môjho názoru výskum a výmena osvedčených postupov, ktoré táto konkrétna správa odporúča, prinesú významné výsledky, pokiaľ ide o zlepšenie vzdelávania v ranom detstve v EÚ. Vďaka prístupu zameranému na dieťa v súvislosti so všeobecnými, nielen cielenými službami, zapojeniu rodičov a lepšej integrácii služieb som hlasovala za správu pani Honeyballovej o vzdelávaní v ranom detstve v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne.(FR) Hlasovala som za túto správu, ktorá odporúča verejné politiky v prospech starostlivosti o deti, ktoré sú krokom správnym smerom.

Správa na jednej strane zohľadňuje rozmanitosť systémov a tradícií týkajúcich sa vzdelávania a starostlivosti o deti v EÚ, zároveň však zdôrazňuje prístup zameraný na potreby dieťaťa a na vplyv, ktorý bude mať vzdelávanie v ranom veku na ďalšie vzdelávanie a osobnostný vývin dieťaťa.

Jasným spôsobom prezentuje otázky týkajúce sa starostlivosti o deti a rovnakého prístupu k vzdelávaniu pre všetkých a najmä pre deti z rodín prisťahovalcov bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádzajú, a zdôrazňuje tieto otázky predovšetkým v súvislosti s bojom proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Vyzdvihuje tiež potrebu zabezpečenia stabilného zamestnania, kvalitnej odbornej prípravy a spravodlivej sociálnej ochrany pracovníkov pracujúcich v oblasti starostlivosti o deti.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Hlasovala som za túto správu. Spravodajkyňa sa v tejto správe správne sústredila na potreby dieťaťa. Nie je prekvapujúce, že správa dospela k záveru, že nie je možné vytvoriť spoločné európske riešenie. Napriek tomu však potrebujeme rámec na úrovni EÚ, aby sme mohli koordinovať vzdelávanie v ranom detstve s ostatnými programami na úrovni EÚ napríklad v oblasti celoživotného vzdelávania.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0193/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za návrh Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, podľa ktorého dohoda o spolupráci v sektore rybolovu pravdepodobne prispela k nadmernému výlovu niektorých populácií, najmä chobotníc, čím obmedzila možnosti rybolovu mauritánskych rybárov a priemyslu EÚ poskytla konkurenčnú výhodu z dôvodu dotovaných poplatkov za prístup plavidlám EÚ. Vítam návrh Európskej komisie na začatie rokovaní o obnove protokolu k Dohode o spolupráci v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritánskou islamskou republikou. Takisto vítam návrh Európskej komisie, aby sa do dohody začlenila doložka o ľudských právach, a vyzývam Komisiu, aby nadviazala dialóg s Mauritániou s cieľom pomôcť tejto krajine ďalej rozvíjať zodpovednú politiku v oblasti rybného hospodárstva, ktorá bude spĺňať požiadavky na ochranu druhov a zároveň aj cieľ podporovať hospodársky rozvoj zdrojov rybného hospodárstva. Okrem toho vyzývam Komisiu, aby vykonala naliehavé opatrenia na zníženie vedľajšieho úlovku európskych plavidiel, ktoré vykonávajú rybolov v mauritánskych vodách.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za toto uznesenie. Platnosť protokolu k Dohode o spolupráci v sektore rybolovu s Mauritánskou islamskou republikou sa skončí 31. júla 2012. Odvetvie rybolovu má pre hospodárstvo Mauritánie veľký význam, keďže predstavuje 10 % hrubého domáceho produktu krajiny a 35 % až 50 % objemu jej vývozu. Európska komisia má preto v úmysle začať rokovania o jeho obnovení. Vítam obnovenie tohto protokolu, ale mal by zahŕňať viaceré dôležité otázky. Z hodnotení vyplýva, že väčšina mauritánskych zásob sa buď plne, alebo dokonca nadmerne využíva, a preto musí Komisia s Mauritániou prerokovať tvorbu dlhodobých plánov riadenia rybolovu, ktoré by zahŕňali všetky rybolovné kvóty vydané orgánmi Mauritánie pre jej národné flotily aj flotily tretích krajín s cieľom zaistiť dlhodobo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Hlasujem za toto uznesenie, pretože je potrebné začať rokovania o obnove protokolu k Dohode o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou. Tieto rokovania umožnia plavidlám plaviacim sa pod vlajkou EÚ loviť ryby v mauritánskych vodách na základe zásady nadmerných zásob, ako sa uvádza v Dohovore OSN o morskom práve. Je tiež potrebné, aby Mauritánia ratifikovala príslušné medzinárodné nástroje rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písomne. (BG) Podporujem toto uznesenie o obnove protokolu k Dohode o spolupráci v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou, pretože táto dohoda je založená na zásade nadmerných zásob, ktorá je kompatibilná so stratégiou EÚ týkajúcou sa udržateľného rybolovu. Mauritánia je tiež jednou z najchudobnejších krajín na svete a je klasifikovaná ako vysoko zadlžená chudobná krajina (HIPC). Z tohto dôvodu je táto dohoda pre Mauritániu veľmi dôležitá, pretože Európska únia za tento prístup platí a tým prispieva dodatočným príjmom k prostriedkom finančnej pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Vítam návrh Komisie na začatie rokovaní o obnove protokolu medzi EÚ a Mauritánskou islamskou republikou. Táto krajina stráca pridanú hodnotu z dôvodu nedostatočných možností na využívanie svojich vlastných rybolovných zdrojov. Je preto potrebné preskúmať všetky hospodárske dôsledky tohto stavu, najmä pokiaľ ide o hospodárstvo a sociálnu oblasť. Nesmieme zabúdať na to, že odvetvie rybolovu je pre hospodárstvo Mauritánie veľmi dôležité a že je to jedna z najchudobnejších krajín v Afrike, ktorá je finančne závislá od zahraničnej pomoci a vyznačuje sa značnou politickou nestabilitou. Hlasovala som za návrh uznesenia, ktorý dnes predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), a to z dôvodu všetkých týchto faktorov, ktoré si vyžadujú, aby sa im v tomto legislatívnom texte venovala osobitná pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za tento návrh uznesenia o Dohode o spolupráci v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou, pretože obnovu dohody, ktorá by mala zahŕňať doložku o ľudských právach, považujem za pozitívnu. Považujem za potrebné, aby sme pokračovali v pomoci tejto krajine pri ďalšom rozvíjaní zodpovednej politiky v oblasti rybného hospodárstva, ktorá bude spĺňať požiadavky na ochranu zdrojov rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Keďže platnosť protokolu k súčasnej dohode o spolupráci v sektore rybolovu sa v budúcnosti skončí, je logické, že Komisia má v úmysle začať rokovania s druhou stranou o jeho obnovení. Mauritánia je chudobná krajina, ktorá je vo veľkej miere závislá od tohto sektora, preto by mohlo byť pokračovanie dohody s Európskou úniou prospešné pre obe strany. Rovnako ako pani spravodajkyňa si myslím, že je potrebné dôkladne posúdiť aktuálny stav zásob a rozličných druhov rýb v mauritánskych vodách.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Tento spoločný návrh uznesenia Európskeho parlamentu sa týka obnovy Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou, ktorej platnosť sa skončí 31. júla 2012. Európska komisia, uvedomujúc si dôležitosť obnovy tejto spolupráce a na základe mandátu od Rady, začala proces zameraný na obnovu tohto protokolu plne v súlade s článkom 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Súčasná dohoda s Mauritániou prispieva k jej hospodárskemu rozvoju, keďže odvetvie rybolovu je jedným z hlavných pilierov jej hospodárstva a predstavuje takmer 10 % hrubého domáceho produktu (HDP), 29 % príjmov štátneho rozpočtu a takmer 50 % objemu vývozu. Je však takisto veľmi dôležitá pre Európsku úniu, najmä pre jej rybárske flotily. Súhlasím s týmto návrhom, za ktorý som hlasoval, ale myslím si, že kontrola výlovu musí byť pod vedeckým dohľadom, navigačné kontrolné systémy sa musia zmodernizovať a vraky sa musia odstraňovať. Mal by sa tiež posilniť dohľad a nelegálne plavidlá by mali byť zadržané.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Toto uznesenie predkladá mnoho dôležitých bodov v súlade s našimi dlhodobými otázkami, návrhmi a kritikou, pokiaľ ide o dohody o spolupráci v sektore rybolovu, najmä v súvislosti s neúspechom pri dosahovaní ich cieľov v oblasti rozvojovej spolupráce.

Vítame skutočnosť, že veľa bodov z nášho uznesenia bolo zahrnutých do tohto spoločného návrhu uznesenia. Okrem iných dôležitých aspektov chceme zdôrazniť: potrebu vypracovať rozsiahle a podrobné hodnotenie príčin nedostatočného plnenia cieľov rozvojovej spolupráce a jednotlivých línií pomoci venovanej odvetviu rybolovu v Mauritánii; odporúčanie podporiť čo najrýchlejšie vybudovanie vhodných zariadení na vykládku ulovených rýb na centrálnom a južnom pobreží Mauritánie, okrem iného v Nouakchotte, aby ryby ulovené v mauritánskych vodách mohli byť vykladané vo vnútroštátnych prístavoch a nie v zahraničí, ako sa to často deje v súčasnosti; a že dohodám o spolupráci v sektore rybolovu medzi EÚ a tretími krajinami by mala predchádzať široká diskusia v dotknutých krajinách, pričom by sa na nej mali mať možnosť zúčastniť verejnosť, organizácie občianskej spoločnosti a národné parlamenty, čím by sa podporila väčšia demokracia a transparentnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Máme viaceré obavy v súvislosti s tým, ako EÚ v súčasnosti prijíma a uplatňuje dohody o spolupráci v sektore rybolovu. Najmä ich úroveň dosahovania cieľov rozvojovej spolupráce je jednoznačne nedostatočná.

Sme zástancami zásady uvedenej v Dohovore OSN o morskom práve, že povolenie prístupu plavidlám EÚ sa musí vzťahovať na množstvo zásob, ktoré nedokáže uloviť mauritánska flotila.

Okrem toho uznesenie zahŕňa niekoľko pozitívnych aspektov, napríklad že:

– dohodám o spolupráci v sektore rybolovu medzi EÚ a tretími krajinami by mala predchádzať široká diskusia v dotknutých krajinách, pričom by sa na nej mali mať možnosť zúčastniť verejnosť, organizácie občianskej spoločnosti a národné parlamenty, čím by sa podporila väčšia demokracia a transparentnosť;

– finančná podpora pre viacročný program pre oblasť rybolovu v Mauritánii musí byť v súlade s potrebami Mauritánie z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja rybolovu;

– je potrebné vypracovať rozsiahle a podrobné hodnotenie príčin nedostatočného plnenia cieľov rozvojovej spolupráce a jednotlivých línií pomoci venovanej odvetviu rybolovu v Mauritánii.

Z týchto dôvodov sme hlasovali za uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), písomne. (FR) Toto uznesenie bolo prijaté po návrhu Komisie na začatie rokovaní o obnove Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritániou. Hlasovanie za uznesenie je, žiaľ, jedinou vecou, ktorú môže Parlament urobiť, aby mohol prejaviť svoj názor v rokovaniach o dohode o spolupráci v sektore rybolovu. V súčasnosti sa Parlament môže vyjadrovať len po tom, ako sa skončia rokovania, a nemá inú možnosť než buď tieto dohody schváliť, alebo zamietnuť ich ratifikáciu, čo mu dáva veľmi malý manévrovací priestor. Teraz sa v zmluvách stanovuje, že Parlament „je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania“. Je teda nevyhnutné a legitímne, aby sme požadovali, aby sa Parlament mohol počas týchto rokovaní pripojiť k Európskej komisii a Rade. Tento problém nie je nový a členovia Výboru pre rybné hospodárstvo túto otázku pravidelne predkladajú Európskej komisii. Je poľutovaniahodné, že nedokážeme zabezpečiť záväznosť nášho stanoviska v otázke priorít týkajúcich sa poskytovania európskych finančných prostriedkov dotknutým krajinám napriek tomu, že Parlament má právomoc vykonávať finančnú kontrolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože Mauritánia je jednou z najchudobnejších krajín v Afrike, pričom je klasifikovaná ako vysoko zadlžená chudobná krajina (HIPC) a je finančne závislá od zahraničnej pomoci a vyznačuje sa tiež značnou politickou nestabilitou. Platnosť súčasného protokolu k Dohode o spolupráci v sektore rybolovu s Mauritánskou islamskou republikou sa skončí 31. júla 2012 a Komisia má v úmysle začať rokovania o jeho obnovení, na ktoré dostala normatívny mandát od Rady. Európsky parlament víta návrh Komisie na začatie rokovaní o obnovení protokolu medzi EÚ a Mauritánskou islamskou republikou a zároveň zdôrazňuje, že by sa mal zachovať len v prípade, že bude poskytovať vzájomný prospech, bude náležite prispôsobený a bude sa správne uplatňovať. Európsky parlament víta aj návrh Komisie, aby sa do tejto dohody začlenila doložka o ľudských právach.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu a v súvislosti s tým vyzývam Komisiu, aby zabezpečila, že rybolovné činnosti, ktoré patria do rámca dohody o spolupráci v sektore rybolovu, budú spĺňať tie isté kritériá udržateľnosti ako rybolovné činnosti vo vodách EÚ. Správa okrem toho vyzýva mauritánske orgány aj Komisiu, aby zabezpečili, že všetky plavidlá vykonávajúce rybolovné činnosti v mauritánskych vodách (buď z EÚ, z Mauritánie, alebo z tretích krajín) budú dodržiavať prísne kritériá udržateľnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Platnosť súčasného protokolu k Dohode o spolupráci v sektore rybolovu s Mauritániou sa skončí 31. júla 2012 a musí sa o ňom opätovne rokovať, aby mohli plavidlá plaviace sa pod vlajkou EÚ pokračovať v rybolove v mauritánskych vodách. To je dobrá príležitosť na to, aby sme vylepšili v súčasnosti platnú dohodu. Musíme presadzovať zlepšenia v oblasti infraštruktúry a budovania vhodných zariadení na vykládku ulovených rýb na centrálnom a južnom pobreží Mauritánie. Vďaka tomu by mohla flotila EÚ fungovať efektívnejšie a tým by sa uľahčil prílev investícií a zvýšil vplyv tejto dohody na miestne hospodárstvo. Čo sa týka samotného výlovu, mal by sa obmedziť na nadmerné zásoby a na zásoby, ktoré nedokáže uloviť rybárska flotila Mauritánie, aby sa zachovala environmentálna rovnováha a aby v priebehu rokov mohla táto činnosť zostať udržateľná.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Dohody v oblasti rybolovu s tretími krajinami by mali zabezpečiť správnu rovnováhu medzi hospodárskymi záujmami a podporou trvalo udržateľného rybolovu. Preto je dôležité, aby EÚ využívala prijaté dohody v oblasti rybolovu na zaistenie toho, že sa v ostatných krajinách budú uplatňovať osvedčené postupy a zároveň sa budú plne rešpektovať hlavné zásady spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Boj proti nezákonnému rybolovu, vytváranie pracovných miest, znižovanie miery chudoby v tretích krajinách a dodávky kvalitných produktov na trh EÚ pre jej spotrebiteľov sú hlavné ciele, ktoré by táto dohoda s Mauritániou mala zaručiť.

Musíme tiež naliehavo zabezpečiť, aby Mauritánia vyžadovala od tretích krajín, s ktorými uzavrie ďalšie dohody, dodržiavanie rovnakých pravidiel, aké dodržiavajú plavidlá plaviace sa pod vlajkou EÚ, a aby sa tak predišlo nerovnostiam v hospodárskej súťaži, ktoré by znevýhodňovali flotilu EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto uznesením Európsky parlament: po prvé víta návrh Komisie na začatie rokovaní o obnovení protokolu medzi EÚ a Mauritánskou islamskou republikou a zároveň zdôrazňuje, že by sa mal zachovať len v prípade, že bude poskytovať vzájomný prospech, bude náležite prispôsobený a bude sa správne uplatňovať; po druhé víta návrh Komisie, aby sa do tejto dohody začlenila doložka o ľudských právach; po tretie trvá na tom, aby boli akékoľvek a všetky povolenia na lovenie rýb v mauritánskych vodách pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou EÚ dohodnuté na základe zásady nadmerných zásob, ako sa uvádza v Dohovore OSN o morskom práve; poukazuje najmä na to, že sa musia dôkladne posúdiť všetky populácie, v súvislosti s ktorými sa požaduje prístup alebo pri ktorých je pravdepodobný výlov flotilou EÚ ako vedľajší úlovok; zdôrazňuje, že akýkoľvek prístup udelený EÚ sa musí vzťahovať na zdroje, ktoré nedokáže vyloviť mauritánska flotila; poukazuje na to, že ak by bolo potrebné znížiť rybolovné úsilie, ako prvé budú na rade tie flotily tretích krajín (EÚ a ostatných krajín), ktoré najviac poškodzujú životné prostredie.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Dohodu o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou treba považovať za strategický dokument o porozumení, ktorý je veľmi dôležitý pre vzťahy medzi EÚ a Afrikou. Dnes teda musíme prijať nový protokol, ktorý bude v súlade so záväzkom, ku ktorému sa európske krajiny zaviazali v roku 2002 a ktorý dokáže zabezpečiť udržateľnosť rybolovných činností, čo tiež prispeje k rozvoju v dotknutých krajinách. Teraz je prioritou znovu začať rokovania, ktoré už boli rozbehnuté, ale s tým, že sa bude vychádzať z nových predpokladov a že budú zapojené štáty, ktoré boli doteraz z týchto rokovaní vylúčené. Musíme tiež prehodnotiť niektoré požiadavky, ktoré boli predložené ešte pri rokovaní o pôvodnej dohode, keď napríklad Mauritánia na poslednú chvíľu požadovala, aby boli stanovené ďalšie obdobia biologických prestávok v rybolove na máj a jún okrem tých, ktoré už boli odsúhlasené na mesiace september a október.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0284/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za tento návrh, pretože som presvedčený, že bude v prospech EÚ, keďže riadne fungujúci trh verejného obstarávania je nevyhnutný pre podporu jednotného trhu, stimuláciu inovácií, presadzovanie vyššej miery ochrany životného prostredia a klímy, ako aj pre sociálne začlenenie v celej EÚ. Verejné obstarávanie má rozhodujúci význam, pretože slúži ako katalyzátor pri oživovaní hospodárstva EÚ a následne aj pri ochrane zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia. Platí to najmä vzhľadom na potrebu prekonať finančnú a hospodársku krízu a v záujme ochrany pred akýmikoľvek ďalšími krízami. Súhlasím s tým, že riadny a dobre zvážený proces optimalizácie právneho rámca v oblasti verejného obstarávania je rozhodujúci pre blaho občanov EÚ, pre spotrebiteľov a podniky EÚ, pre národné, regionálne a miestne verejné orgány, a teda pre prijatie EÚ ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za toto uznesenie. Dobre fungujúci trh verejného obstarávania je veľmi dôležitý pre podporu celistvosti jednotného trhu, stimuláciu inovácií a pre dosiahnutie optimálnej hodnoty pre verejné orgány a daňových poplatníkov. Tento trh je veľmi dôležitou súčasťou hospodárstva EÚ a má obrovský potenciál, ale pravidlá a zásady verejného obstarávania sa v jednotlivých členských štátoch líšia a bránia spoločnostiam, najmä malým podnikom, získať prístup k cezhraničnému verejnému obstarávaniu. Podobné obmedzenia existujú aj v súvislosti s prístupom k verejným súťažiam v tretích krajinách. Napriek skutočnosti, že EÚ otvorila svoje trhy, naše spoločnosti čelia obrovským problémom, ak chcú mať prístup na trhy verejného sektora v tretích krajinách. Domnievam sa, že sa tejto otázke musí naliehavo venovať značná pozornosť politikov. Komisia by mala vypracovať podrobnú analýzu problémov týkajúcich sa obmedzeného prístupu spoločností EÚ na trhy iných krajín a podniknúť potrebné kroky voči obchodným partnerom, ktorí využívajú výhody otvorenia trhu EÚ, ale svoje vlastné trhy pre spoločnosti EÚ neotvárajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne. (PT) Verejné zákazky predstavujú významné hospodárske príležitosti pre spoločnosti, sú veľmi dôležité pre podporu jednotného trhu, stimulujú inovácie, presadzujú ochranu životného prostredia a klímy, ako aj sociálne začlenenie. Politika verejného obstarávania by mala zabezpečiť, aby sa verejné finančné prostriedky využívali čo najefektívnejšie, a mala by udržať trhy verejného obstarávania otvorené, čo by prispelo k opätovnému naštartovaniu hospodárstva EÚ, vytváraniu pracovných miest a zlepšeniu životných podmienok. Verejné zákazky tiež zohrávajú kľúčovú úlohu v stratégii Európa 2020 a sú jedným z nástrojov, ktorý sa má použiť na dosiahnutie navrhnutých cieľov.

Tento návrh uznesenia vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala otázkou vyváženého prístupu na trhy verejného sektora a aby uskutočnila revíziu verejného obstarávania a udeľovania koncesií a umožnila tak zapojenie Európskeho parlamentu, členských štátov, občanov a podnikov.

Vyzýva tiež Komisiu, aby dala prednosť modernizácii pravidiel verejného obstarávania. Rovnako dôležité je, že vyzýva Komisiu, aby prehodnotila problémy spojené s mimoriadne nízkymi ponukami a aby navrhla vhodné riešenia.

Z týchto všetkých dôvodov budem hlasovať za tento návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za túto správu nie s cieľom zavádzať protekcionistické prekážky, ale pretože nemôže ďalej pokračovať situácia, keď je Európska únia jediným aktérom, ktorý dodržiava pravidlá hry. Už viac nemôžeme ignorovať sociálny a hospodársky damping rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstiev, najmä Číny, ktoré najnižšími možnými cenami získavajú zákazky v krajinách Únie bez ohľadu na sociálne práva a právne predpisy o štátnej pomoci, pričom trhy týchto krajín zostávajú pre európske spoločnosti nedostupné. Nemôžeme byť ďalej naivní: závisí od toho prežitie našich podnikov a zachovanie našich pracovných miest. Na záver chcem uviesť, že ma teší, že väčšina pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, týkajúcich sa dodržiavania pracovných, sociálnych a environmentálnych noriem platných v členských štátoch v súvislosti s verejnými zákazkami, bola prijatá. To je dôkazom uvedomenia si problému a predstavuje to pozitívnu a potrebnú zmenu. Teraz je na Komisii, aby plne posúdila túto výzvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že na verejné obstarávanie sa každoročne vynakladajú milióny eur, je jeho hospodársky význam nepochybný. Práve z tohto dôvodu, hoci máme dlhú tradíciu prijímania právnych predpisov EÚ v oblasti verejných zákaziek, nebudú nikdy zbytočné výzvy na prijatie lepších, účinnejších právnych predpisov, ktoré zaručia úplnú transparentnosť postupov, ktoré budú brániť všetkým formám korupcie a manipulácie návrhov v prospech jedného kandidáta, ktoré stanovia hornú hranicu, pokiaľ ide o počet a hodnotu zákaziek udeľovaných bez výzvy na predkladanie návrhov alebo bez rokovania, a ktoré zaručia riadnu hospodársku súťaž na vnútornom trhu medzi kandidátskymi spoločnosťami bez ohľadu na ich krajinu pôvodu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Tento návrh uznesenia Európskeho parlamentu sa zaoberá rovnakým prístupom na trhy verejného sektora v EÚ a v tretích krajinách a revíziou právneho rámca pre verejné obstarávanie vrátane udeľovania koncesií. EÚ v tejto oblasti prijala mnoho dokumentov: smernice 2004/18/ES, 2004/17/ES, 93/13/ES a 2007/66/ES, uznesenia (uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2010), správy (správa pána Montiho s názvom Nová stratégia pre jednotný trh – V službách európskeho hospodárstva a európskej spoločnosti), oznámenie Európskej komisie s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu – Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo a zelenú knihu Európskej komisie o modernizácii politiky verejného obstarávania EÚ.

Na prekonanie súčasnej finančnej a hospodárskej krízy je nevyhnutné dokonalé fungovanie trhu verejného obstarávania, aby sa oživilo hospodárstvo a zaistilo rovnaké zaobchádzanie. Týmto vyhlasujem, že som hlasoval za toto uznesenie, pretože som presvedčený, že je v súlade so zásadou lepšej tvorby právnych predpisov a dáva do popredia modernizáciu pravidiel verejného obstarávania a udeľovania koncesií, čo predstavuje značné zlepšenie právnych predpisov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Toto je len ďalší pokus o presadenie liberalizácie vo verejnom obstarávaní. Týmto smerom sa EÚ tvrdošijne uberá rovnako doma, ako aj v tretích krajinách, pričom využíva dohody o voľnom obchode.

Vo všetkých prípadoch je zámer rovnaký: zabrániť krajinám, aby chránili svoje spoločnosti uchádzajúce sa o zákazky verejného obstarávania, a uľahčiť tak situáciu veľkým spoločnostiam mocností, ktoré chcú tiež využiť hospodársku súťaž, ktorá je chápaná ako riešenie všetkých problémov, na získanie dominancie pri udeľovaní verejných zákaziek.

S týmto prístupom nesúhlasíme. Uznávame však, že v tejto oblasti je potrebné urobiť výrazné zmeny.

Niektoré aspekty uznesenia si preto zaslúžia našu podporu, a to konkrétne kritika nedostatku transparentnosti, pokiaľ ide o zloženie a činnosť interného poradného výboru Komisie pre verejné obstarávanie a úlohy a právomoci poradného výboru pre liberalizáciu verejného obstarávania. Takisto súhlasíme s výzvou pre Komisiu, aby zabezpečila vyvážené zloženie tohto výboru, ako aj plánovaného poradného výboru pre verejno-súkromné partnerstvo – aby boli jeho členmi aj odborári a predstavitelia podnikateľskej komunity, predovšetkým malých a stredných podnikov – a aby vyvíjali svoju činnosť transparentne.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Pomocou tohto uznesenia chce väčšina Parlamentu vyzvať na liberalizáciu verejného obstarávania pod zámienkou uvoľnenia a zjednodušenia pravidiel a ochrany malých a stredných podnikov (MSP). Hoci v niektorých prípadoch by to mohlo byť opodstatnené, vo väčšine prípadov o to nejde.

To, čo v skutočnosti chcú, je zabrániť ktorejkoľvek krajine, aby chránila svoje spoločnosti uchádzajúce sa o zákazky verejného obstarávania len preto, aby uľahčili situáciu veľkým spoločnostiam mocností, ktoré chcú tiež získať dominanciu pri udeľovaní verejných zákaziek. Preto sme hlasovali proti.

Súhlasíme však s iným aspektom uznesenia, a to konkrétne s kritikou nedostatku transparentnosti, pokiaľ ide o zloženie a činnosť interného poradného výboru Komisie pre verejné obstarávanie a úlohy a právomoci poradného výboru pre liberalizáciu verejného obstarávania. Takisto podporujeme výzvu Komisii, aby zabezpečila vyvážené zloženie tohto výboru, ako aj plánovaného poradného výboru pre verejno-súkromné partnerstvo – aby boli jeho členmi aj odborári a predstavitelia podnikateľskej komunity, predovšetkým malých a stredných podnikov – a aby vyvíjali svoju činnosť transparentne.

Mal by sa tiež zdôrazniť význam posilnenia protikorupčných mechanizmov v súvislosti so záväzkami Európskej únie v oblasti medzinárodného verejného obstarávania, ako aj potreba zamerať úsilie na zabezpečenie transparentnosti a spravodlivosti pri využívaní verejných zdrojov. Okrem toho vyzývame na to, aby bol Európsky parlament riadne informovaný a aby v každej fáze a na konci tohto procesu dostával všetky dostupné informácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), písomne.(PL) Napriek otvorenosti trhu verejného obstarávania EÚ je prístup k trhom verejného obstarávania tretích krajín stále do veľkej miery obmedzený. V tejto situácii nemajú európske podniky rovnaké príležitosti pri uchádzaní sa o verejné zákazky v ostatných krajinách sveta. Napríklad v roku 2009 čínske orgány prijali systém akreditácie inovačných miestnych produktov, čo ešte viac obmedzilo prístup na čínsky trh zo strany medzinárodných podnikov. Problémom však nie je iba čínsky trh, keďže vysoko rozvinuté hospodárstva ako Spojené štáty, Japonsko a Kanada takisto uplatňujú protekcionistické politiky.

Preto podporujem výzvu na uplatňovanie zásady reciprocity v prístupe k trhom verejného obstarávania zahrnutú v dnes prijatom uznesení, ktoré som podporila v stanovisku Výboru pre medzinárodný obchod, ktoré som vypracovala. Bola by som však rada, keby budúci návrh Európskej komisie týkajúci sa zásady reciprocity prispel hlavne k otvoreniu trhov verejného obstarávania tretích krajín a nie aby len obmedzil prístup podnikov z tretích krajín k trhom verejného obstarávania v Európskej únii, čo by mohlo mať nepriaznivý dosah na konkurencieschopnosť na trhu Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože dobre fungujúci trh verejného obstarávania je veľmi dôležitý pre podporu jednotného trhu a stimuláciu inovácií. Verejné obstarávanie má rozhodujúci význam najmä v záujme prekonania finančnej a hospodárskej krízy a ochrany pred akýmikoľvek ďalšími krízami, pretože slúži ako katalyzátor pri oživovaní hospodárstva EÚ a následne aj pri ochrane zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia. Osobitná otázka zabezpečenia rovnakého zaobchádzania a spravodlivej súťaže na trhoch verejného obstarávania v EÚ a v tretích krajinách naliehavo vyžaduje väčšiu politickú pozornosť najmä v súvislosti so súčasnými problémami, ktoré sa týkajú prístupu k trhom verejného sektora v tretích krajinách. Podľa môjho názoru by mala Komisia uprednostniť modernizáciu pravidiel verejného obstarávania a riešiť udeľovanie koncesií na poskytovanie služieb takým spôsobom, aby sa v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie predišlo ďalšej fragmentácii právnych predpisov EÚ v oblasti verejného obstarávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE) , písomne. (FR) Som rada, že dnes Európsky parlament prijal spoločné uznesenie o rovnakom prístupe na trhy verejného sektora v EÚ a v tretích krajinách a revízii právneho rámca pre verejné obstarávanie vrátane udeľovania koncesií, keďže som bola spolusignatárkou tohto uznesenia. Dobré fungovanie trhov verejného obstarávania je nevyhnutné pre oživenie jednotného trhu. Je preto dôležité sprehľadniť a zlepšiť legislatívny rámec, ktorý reguluje zadávanie verejných zákaziek, vzhľadom na ich úlohu katalyzátora pri oživovaní hospodárstva EÚ. Čo sa týka prístupu podnikov z tretích krajín na trhy verejného obstarávania Európskej únie, EÚ má povinnosť konať realisticky a pragmaticky a predovšetkým bez naivity. Nejde tu o snahu o zabránenie otvoreniu našich trhov, ale skôr o celkom legitímnu pozíciu v snahe podporiť v tejto oblasti vzájomný prístup, a to nie zatvorením našich trhov verejného obstarávania, ale zabezpečením toho, aby naši partneri mimo Európskej únie rovnakým spôsobom otvorili svoje trhy, a ak to bude potrebné, vytvorením vhodných mechanizmov, ktoré nám umožnia dosiahnuť tento cieľ reciprocity a rovnováhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Rovnaký prístup na trhy verejného sektora v EÚ a revízia právneho rámca pre verejné obstarávanie sú absolútne nevyhnutné pre oživenie jednotného trhu v Únii a v členských štátoch, čo bude mať za následok sociálnu a hospodársku integráciu na úrovni EÚ. S ohľadom na situáciu z hľadiska hospodárskej a finančnej krízy si myslím, že stratégia navrhnutá v tomto uznesení je nevyhnutná, najmä bod o dosiahnutí lepšej súdržnosti v spoločnej európskej politike zahraničného obchodu. Chcem zdôrazniť, aká dôležitá je táto revízia právnych predpisov pre oživenie a stabilizáciu hospodárstva Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Podporil som toto uznesenie, pretože si myslím, že osobitná otázka zabezpečenia rovnakého zaobchádzania a spravodlivej súťaže na trhoch verejného obstarávania v EÚ a v tretích krajinách naliehavo vyžaduje väčšiu politickú pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Spochybňovanie otázky verejno-verejných partnerstiev, znižovanie kritérií zo strany verejných orgánov (ktoré, pripomínam, majú obhajovať verejný záujem), rozhodnutia tých istých verejných orgánov, ktoré smerujú k väčšej hospodárskej súťaži: to je len niekoľko príkladov úžasného „pokroku“, ktorý sľubuje zelená kniha Komisie o verejnom obstarávaní. Hlavným obsahom tohto textu, ktorý vyjadruje nespokojnosť so schválením takého nezmyslu, je boj proti akýmkoľvek protekcionistickým opatreniam. Je tu príliš veľa politík, s ktorými nesúhlasím. Budem hlasovať proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Dobre fungujúci trh verejného obstarávania je veľmi dôležitý pre podporu jednotného trhu, stimuláciu inovácií, zvýšenie zamestnanosti, rastu a konkurencieschopnosti, presadzovanie vyššej miery ochrany životného prostredia a klímy, ako aj pre ochranu sociálnych práv v celej EÚ a pre dosiahnutie optimálnej hodnoty pre verejné orgány, občanov a daňových poplatníkov. Verejné obstarávanie má rozhodujúci význam v záujme prekonania finančnej a hospodárskej krízy a ochrany pred akýmikoľvek ďalšími krízami, pretože slúži ako katalyzátor pri oživovaní hospodárstva EÚ a následne aj pri ochrane zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia v EÚ. Preto je riadny a dobre zvážený proces optimalizácie právneho rámca v oblasti verejného obstarávania rozhodujúci pre blaho občanov EÚ, pre spotrebiteľov a podniky EÚ, pre národné, regionálne a miestne verejné orgány.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Dobre fungujúci trh verejného obstarávania je veľmi dôležitý pre podporu jednotného trhu, stimuláciu inovácií, presadzovanie vysokej miery ochrany životného prostredia a klímy, ako aj pre sociálne začlenenie v rámci celej EÚ a pre dosiahnutie najvyššej možnej hodnoty pre verejné orgány, občanov a daňových poplatníkov. Z týchto dôvodov som hlasovala za tento návrh uznesenia Európskeho parlamentu o rovnakom prístupe na trhy verejného sektora v EÚ a v tretích krajinách a o revízii právneho rámca pre verejné obstarávanie vrátane udeľovania koncesií. Z tohto hľadiska sa pripájam k navrhovateľom tohto uznesenia, ktorí Komisiu vyzývajú, aby uprednostnila modernizáciu pravidiel verejného obstarávania a riešila udeľovanie koncesií na poskytovanie služieb takým spôsobom, aby sa v súlade so zásadami lepšej tvorby právnych predpisov predišlo ďalšej fragmentácii právnych predpisov EÚ v oblasti verejného obstarávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Verejné obstarávanie zohráva dôležitú úlohu pri oživení jednotného trhu, podpore inovácií, posilnení rastu a zvyšovaní zamestnanosti a konkurencieschopnosti v EÚ. Ak sa to však má dosiahnuť, musí fungovať efektívne. Je teda dôležité, ako upozorňuje text tohto uznesenia, ktorý podporujem, aby sa rýchlo našla odpoveď na otázku týkajúcu sa zjednodušenia a sprehľadnenia pravidiel pre zadávanie verejných zákaziek. Takisto je podľa mňa dôležité, aby sa čo najskôr zlepšil prístup malých a stredných podnikov – ktoré predstavujú 99 % všetkých európskych podnikov a vytvárajú vyše 100 miliónov pracovných miest – k verejným zákazkám. Okrem toho s cieľom podporiť ich podnikanie vyzývam Európsku komisiu, aby uplatňovala zásadu reciprocity a našla nové spôsoby na zlepšenie prístupu európskych spoločností k verejnému obstarávaniu mimo Únie a zabezpečila tak rovnaké podmienky pre európske aj zahraničné spoločnosti, ktoré súťažia o získanie verejných zákaziek.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Nakoniec sme sa zdržali hlasovania z dôvodu, že bolo prijatých niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložili Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európski konzervatívci a reformisti, pričom tieto návrhy sú pre nás neprijateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) V záujme prekonania finančnej a hospodárskej krízy slúži verejné obstarávanie ako katalyzátor pri oživovaní európskeho hospodárstva, pričom pomáha podnikom, zvyšuje zamestnanosť a prosperitu v Európe. Z dôvodu narastajúcej liberalizácie osobitných odvetví (voda, elektrina a plyn) a s cieľom chrániť podniky, ktoré podnikajú v týchto oblastiach, potrebujeme kvalifikačný systém pre zákazníkov, ktorý bude zabezpečovať, aby výber spomedzi konkurujúcich si podnikov bol efektívny. Som za návrh uznesenia, pretože je potrebné, aby sa v rámci transparentného režimu zachovala fragmentácia právnych predpisov EÚ v oblasti verejného obstarávania, čím sa umožní dosiahnutie najvyššej možnej miery konkurencieschopnosti a efektívnosti tak, ako sme si to stanovili v našich cieľoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. – Verejné obstarávanie poskytuje jedinečnú príležitosť nasmerovať investície do projektov pre spoločné dobro občanov a zároveň dosiahnuť širšie ciele verejnej politiky. Chcela by som zdôrazniť dôležitosť verejných zákaziek pri podpore environmentálnych noriem v oblasti budov a dopravy a potenciál, ktorý majú na zlepšenie energetickej účinnosti, čím sa znížia emisie uhlíka, prevádzkové náklady a znečistenie ovzdušia. Vyzývam členské štáty, aby využívali verejné zákazky na dosiahnutie týchto cieľov, ktoré prinesú ďalekosiahle a dlhodobé sociálne, ekonomické a environmentálne prínosy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Riadne fungujúci trh verejného obstarávania je mimoriadne dôležitý na podporu jednotného trhu a na stimuláciu inovácií a investícií. Vzhľadom na prekonanie hospodárskej a finančnej krízy má verejné obstarávanie zásadný význam pri podpore hospodárstva EÚ a prispieva k vytváraniu pracovných miest. Európska únia odmieta možnosť zavedenia protekcionistických opatrení a usiluje sa o rovnaký prístup k trhom verejného sektora v EÚ a v tretích krajinách. EÚ pevne verí v zásadu reciprocity, vzájomného prospechu a proporcionality v tejto oblasti.

Preto žiadam lepšiu súdržnosť medzi spoločnou obchodnou politikou a postupmi členských štátov, ktoré akceptujú mimoriadne nízke ponuky od spoločností, ktorých krajiny nie sú signatármi Dohody o vládnom obstarávaní (GPA), na úkor spoločností z členských štátov EÚ.

Z tohto dôvodu opakujem žiadosť tohto Parlamentu dať prioritu modernizácii pravidiel verejného obstarávania takým spôsobom, aby sa zabránilo jeho roztriešteniu a aby sa podporili spoločnosti pri výbere tejto možnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), písomne. (FR) Toto hlasovanie je dôležité, pretože Komisia musí prijať nevyhnutné opatrenia na predchádzanie nespravodlivej hospodárskej súťaži a nedostatočnej reciprocite prístupu k verejným zákazkám vo vzťahu k tretím krajinám. Nejde o vytváranie protekcionistických bariér, ale Únia už nemôže byť jediná, kto hrá podľa pravidiel. Skutočne už viac nemôžeme ignorovať sociálny a hospodársky damping, ktorý praktizujú spoločnosti v rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstvach, ktoré vyhrávajú zákazky v krajinách Únie v rozpore so sociálnymi právami a právnymi predpismi o štátnych dotáciách, pričom medzitým sú trhy týchto krajín zatvorené pre európske spoločnosti. Nesmieme však zabúdať ani na to, že veľké priemyselne rozvinuté krajiny napriek podpísaniu medzinárodných dohôd takisto nehrajú podľa pravidiel.

Po rokoch nečinnosti sa zdá, že Komisia zamýšľa konať, a to je dôležité: závisí od toho udržanie našich spoločností a pracovných miest. Na záver vítam prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente vzhľadom na dodržiavanie pracovných, sociálnych a environmentálnych noriem platných v členských štátoch v súvislosti s verejným obstarávaním. Teraz je na Komisii, aby posúdila túto žiadosť.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0297/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za tento spoločný návrh uznesenia. Chcel by som zdôrazniť opatrenia, ktoré považujem za nevyhnutné: využitie všetkých možností a finančných rezerv, ktoré sú k dispozícii v rámci rozpočtu rybného hospodárstva, s cieľom financovať núdzové podporné opatrenia pre toto odvetvie, ktoré mu umožnia prekonať ťažkosti v súvislosti so zvýšením cien ropy, pokračujúca podpora Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na zlepšenie selektivity rybárskeho výstroja a na výmenu motorov z bezpečnostných dôvodov, na ochranu životného prostredia a/alebo spotrebu paliva predovšetkým pre remeselný pobrežný a tradičný rybolov, vypracovanie strednodobého a dlhodobého plánu Komisiou na zlepšenie palivovej úspornosti v odvetví rybného hospodárstva (vrátane akvakultúry) a žiadosť pre Komisiu, aby navrhla akčný plán pre pobrežné regióny a ostrovy, ktoré majú aktívne odvetvie rybného hospodárstva, na zlepšenie palivovej úspornosti v odvetví rybného hospodárstva a akvakultúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za toto uznesenie. Nedávne zvýšenie cien ropy ovplyvnilo hospodársku životaschopnosť odvetvia rybného hospodárstva a samotní európski rybári sa nachádzajú v zložitej situácii. Navyše majú výrobcovia vzhľadom na vysokú mieru závislosti Európskej únie od dovozu z tretích krajín (60 %) veľmi malý alebo dokonca žiadny vplyv na výšku cien produktov rybného hospodárstva. Súhlasím s tým, aby sa zvýšil strop pomoci de minimis z 30 000 EUR na 60 000 EUR na podnik počas prechodného obdobia troch rokov, pričom treba zaručiť, aby sa neohrozila environmentálna a sociálna trvalá udržateľnosť a aby sa nenarušila hospodárska súťaž medzi členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Chcela by som vyjadriť úprimnú účasť s európskymi rybármi, ktorých mzdy boli priamo ovplyvnené zvýšením cien ropy, čo vážne zhoršilo hospodársku zraniteľnosť súvisiacu s nepravidelným charakterom činnosti v tomto odvetví. Považujem za nevyhnutné zaviesť mechanizmy na podporu zvýšenia cien, ktoré sa platia v štádiu výroby, a zároveň na udržanie cien, ktoré sa platia v štádiu konečnej spotreby, na čo najnižšej úrovni. Z tohto dôvodu hlasujem za návrh uznesenia, ktoré predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a ktoré primerane zdôrazňuje vyššie uvedené body.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písomne. – Hoci nie je dobrým nápadom dotovať priemysel fosílnych palív, rybári v celej EÚ trpia v dôsledku hospodárskeho úpadku a na rozdiel od ostatných druhov dopravy nemajú žiadnu skutočnú alternatívu fosílnych palív.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Energia tvorí významný podiel prevádzkových nákladov odvetvia rybného hospodárstva a nedávne zvýšenie cien paliva spôsobilo zhoršenie situácie v odvetví rybného hospodárstva s priamym vplyvom na výrobné náklady v tomto odvetví. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa domnievam, že Európska komisia musí naliehavo zvážiť prostriedky potrebné na navrhnutie a prijatie primeraných opatrení na uľahčenie zložitej hospodárskej situácie, v ktorej sa ocitlo mnoho európskych rybárov, a tiež zohľadniť finančné ťažkosti, s ktorými sa v súčasnosti vyrovnávajú mnohé krajiny s veľkými rybárskymi flotilami.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Komisia musí naliehavo prijať opatrenia na nápravu zložitej hospodárskej situácie, v ktorej sa ocitlo mnoho európskych rybárov po zvýšení cien ropy. Ide predovšetkým o zvýšenie hranice verejných dotácií de minimis z 30 000 EUR na 60 000 EUR na trojročné obdobie a na prijímajúci podnik. Okrem tejto kompenzácie musíme zaviesť dlhodobejšiu stratégiu, ktorá umožní rybárom, ale aj profesionálom v iných odvetviach, ako sú napríklad poľnohospodári a cestní prepravcovia, znížiť ich závislosť od fosílnych palív. Z tohto dôvodu musí Komisia poskytnúť stimuly na európskej aj vnútroštátnej úrovni pre investície do nových technológií s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť v námornej, pozemnej a leteckej doprave.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za návrh uznesenia o kríze v európskom odvetví rybného hospodárstva v dôsledku zvýšenia cien ropy, keďže táto kríza ovplyvnila hospodársku životaschopnosť odvetvia rybného hospodárstva s priamym vplyvom na príjmy rybárov. Sú potrebné dočasné núdzové opatrenia, ktoré umožnia európskym rybárom prekonať ich zložitú hospodársku situáciu, ale Komisia by mala takisto vypracovať strednodobý a dlhodobý plán zameraný na zlepšenie palivovej úspornosti v odvetví rybného hospodárstva vrátane akvakultúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Rybárstvo je dôležitá hospodárska činnosť pre európske krajiny, najmä pre prímorské krajiny, ako je tá naša. Parlament by si mal byť teda mimoriadne vedomý podmienok, ktoré ovplyvňujú profesionálnych rybárov.

Zvýšenie ceny paliva – nevyhnutné náklady pre tých, ktorí sa zaoberajú rybárstvom – nesmierne ovplyvnilo príjmy rybárov. V čase nemilosrdnej hospodárskej a finančnej krízy, keď je k dispozícii málo pomoci na udržanie spoločností a pracovných miest, vítam návrh v tomto uznesení, ktorý predložili moji kolegovia z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) na podporu rybárov EÚ zvýšením stropu pomoci de minimis z 30 000 EUR na 60 000 EUR na podnik počas obdobia troch rokov. Umožní to odvetviu rybného hospodárstva vyrovnať sa so zvýšenými prevádzkovými nákladmi súvisiacimi s cenou ropy.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Tento spoločný návrh uznesenia Európskeho parlamentu sa týka krízy v európskom odvetví rybného hospodárstva v dôsledku sústavného zvyšovania cien paliva, ktoré veľmi výrazne ovplyvnilo prevádzkové náklady tohto odvetvia. Toto zvýšenie pociťujú predovšetkým malé a stredné podniky (MSP) – často rodinné firmy –, ktorých zamestnanci sa začínajú obávať o svoju prácu. Z tohto dôvodu vítam prijatie tejto správy a dúfam, že členské štáty budú čoskoro môcť zvýšiť podporu pre rybárov a že Európska únia prostredníctvom Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo zvýši dotácie zamerané na zlepšenie a modernizáciu plavidiel a vybavenia a že vytvorí fond, na ktorý sa MSP budú môcť obrátiť, keď budú mať problémy. Podpora pre remeselný rybolov je mimoriadne dôležitá.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Je pozitívne, že Parlament prijal toto uznesenie. Veľké zvýšenie cien ropy vážne zhoršilo krízu, v ktorej sa nachádza rybné hospodárstvo, a jeho hospodársku životaschopnosť a výrazne znížilo už teraz nízke príjmy tých, ktorí pracujú v tomto odvetví.

Súčasná dynamika predaja neumožňuje, aby výkyvy výrobných nákladov vrátane ropy ovplyvnili ceny rýb, k čomu okrem iných faktorov prispieva súčasná politika dovozu.

V mnohých prípadoch priemerné prvé predajné ceny stagnovali alebo klesali už niekoľko rokov a neprejavilo sa to na znížení cien za čerstvé ryby pre konečných spotrebiteľov.

Súčasnej spoločnej organizácii trhov (SOT) pre produkty rybného hospodárstva sa nepodarilo dostatočne prispieť k zlepšeniu prvých predajných cien ani zlepšiť rozdelenie pridanej hodnoty v rámci celého hodnotového reťazca tohto odvetvia.

Hospodárska situácia mnohých spoločností sa v posledných rokoch zhoršila, dokonca viedla k tomu, že mnohé z nich skončili s podnikaním. Existuje skutočné riziko, že tisíce rybárskych spoločností by mohli skončiť s podnikaním a tisíce pracovných miest by zanikli pre zvýšenie cien ropy.

Odvetvia pobrežného remeselného rybolovu sú mimoriadne zraniteľné.

Tieto opatrenia sa musia zaviesť.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne.(GA) Odvetvie rybného hospodárstva je jedným z odvetví, ktoré sú najviac ovplyvnené zvýšením cien ropy, pretože palivo je dôležitou súčasťou prevádzkových nákladov rybárov, tvorí odhadom 30 – 50 %. Plne podporujem akékoľvek opatrenia, ktoré by sa mohli zaviesť na pomoc rybárom v tejto súvislosti, najmä tým, ktorí sa zaoberajú remeselným rybolovom pri pobrežiach a ostrovoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), písomne. (FR) Prijatie uznesenia Parlamentu o kríze v európskom odvetví rybného hospodárstva v dôsledku zvýšenia cien ropy je pre mňa príležitosťou pripomenúť vám, aké je naliehavé, aby sme pomohli rybárom. V situácii, keď je prijímanie pracovníkov čoraz ťažšie a keď postupy, ktoré rybári musia prijať, sú čoraz obmedzujúcejšie, zvýšenie cien paliva ešte viac komplikuje podmienky v tomto odvetví zasiahnutom krízou. Podstatné zvýšenie cien ropy má veľký vplyv na prevádzkové náklady rybárov a to spôsobilo pokles ich výnosov v období rokov 2008 až 2010. Ako pre zvolenú zástupkyňu prístavného mesta je pre mňa ešte väčšou povinnosťou požiadať Komisiu o schválenie zvýšenia stropu pomoci de minimis. Toto opatrenie by zmiernilo tlak na rybárov, čím by im umožnilo dôstojne žiť vďaka ich práci bez toho, aby sa im bránilo v dopĺňaní populácie rýb. Pripravovaná reforma spoločnej politiky rybného hospodárstva bude musieť získať podporu rybárov. Ukázať im dnes, že Európska únia venuje pozornosť ich potrebám, by bol dobrý začiatok.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože nedávne zvýšenie cien ropy ovplyvnilo hospodársku životaschopnosť odvetvia rybného hospodárstva a spôsobilo znepokojenie mnohých rybárov nad tým, ako kompenzovať tieto dodatočné náklady, keďže zvýšenie cien ropy má priamy vplyv na príjmy rybárov. Musíme využiť všetky možnosti a finančné rezervy, ktoré sú k dispozícii v rámci rozpočtu Spoločenstva pre rybné hospodárstvo, s cieľom financovať núdzové podporné opatrenia pre priemysel, čo mu umožní prekonať ťažkosti, ktoré predstavuje zvýšenie cien paliva, kým sa nezavedú opatrenia iného druhu. Európsky fond pre rybné hospodárstvo by mal naďalej poskytovať pomoc na zlepšenie selektivity rybárskeho výstroja a na výmenu motorov z dôvodov bezpečnosti, ochrany životného prostredia a spotreby paliva predovšetkým pre drobných pobrežných a tradičných rybárov. Podľa môjho názoru musí Komisia bezodkladne navrhnúť investície do nových technológií na európskej aj vnútroštátnej úrovni s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť rybárskych plavidiel, a tak znížiť závislosť rybárov od fosílnych palív.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), písomne.(PL) Uznesenie je vyjadrením znepokojenia Parlamentu nad stavom odvetvia rybného hospodárstva, finančným stavom rybárskych spoločností a trhovej ceny rýb. Je to dôležité odvetvie a ryby sú dôležitou súčasťou nášho jedálneho lístka. Domnievam sa, že článok 3 spoločného návrhu uznesenia, ktorý vyjadruje vôľu zvýšiť pomoc rybárom, je mimoriadne dôležitý. Je to riešenie, ktoré ponúka viac výhod ako nové záruky navrhované pre toto odvetvie. Dúfam, že Komisia a Rada uznesenie seriózne zohľadnia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som proti tomuto uzneseniu, pretože si nemyslím, že EÚ by mala v dôsledku zvýšenia cien ropy zvýšiť dotácie pre európske odvetvie rybného hospodárstva či pre akékoľvek iné odvetvie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nedávne zvýšenie cien ropy ovplyvnilo hospodársku životaschopnosť odvetvia rybného hospodárstva a spôsobilo znepokojenie mnohých rybárov nad tým, ako kompenzovať tieto dodatočné náklady. Nemôžeme zabúdať, že zvýšenie cien ropy priamo ovplyvňuje príjmy rybárov. Príjmy a platy ľudí pracujúcich v odvetví rybného hospodárstva sú neisté v dôsledku rôznych faktorov, ako je napríklad nepravidelný charakter rybárstva, použité marketingové prístupy a spôsob, akým sa stanovujú prvé predajné ceny, čo znamená, že určité formy vnútroštátnej a verejnej pomoci EÚ treba zachovať. Navyše má finančná a hospodárska kríza vplyv na priemyselné odvetvia a predovšetkým na malé a stredné podniky (MSP) a ohrozuje činnosť a zamestnanosť v primárnych a sekundárnych odvetviach. Tak ako v minulosti, aj teraz musíme prijať dočasné núdzové opatrenia na prekonanie ťažkostí, ktorým čelí odvetvie rybného hospodárstva vzhľadom na zvýšenie cien ropy.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne.(RO) Hlasoval som za uznesenie a proti všetkým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré boli predložené. Musia sa prijať nové podporné opatrenia v odvetví rybného hospodárstva, majúc na pamäti spojenie dvoch faktorov: na jednej strane vysokú cenu ropy a na druhej strane nízku prvú predajnú cenu rýb. Rybárstvo je dôležitým hospodárskym odvetvím pre Európsku úniu a musí dostať podporu v čase, keď priemerná cena za barel ropy zostane na úrovni 80 – 100 USD.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Súčasná celosvetová hospodárska kríza, ktorú zhoršila politická kríza v Maghrebe a na Blízkom východe, viedla k ďalšiemu zvýšeniu ceny ropy na úroveň viac ako 100 USD za barel. Vzhľadom na politickú nestabilitu, ktorá hýbe arabským svetom, by sa táto cena mohla ešte zvýšiť.

Náklady na energiu predstavujú najvýznamnejšiu súčasť prevádzkových nákladov odvetvia rybného hospodárstva a na rozdiel od iných činností toto odvetvie nemôže kompenzovať dodatočné náklady zvýšením produkcie v dôsledku stropov stanovených celkovým povoleným výlovom a kvótami.

Napriek rôznym názorom na to, ako by sa malo riadiť toto odvetvie, v jednom bode existuje zhoda, ktorú je dôležité zdôrazniť: rybárstvo je mimoriadne dôležité pre dodávky potravín pre európske obyvateľstvo a ako zdroj zamestnanosti pre väčšinu pobrežných spoločenstiev EÚ, kde nie sú žiadne iné pracovné miesta.

S cieľom zaručiť kontinuitu rybárstva a zabrániť poklesom dodávok a zvýšeniu nezamestnanosti v tomto odvetví musí EÚ zvýšiť strop stanovený nariadením de minimis bližšie k hodnote 60 000 EUR, ako aj prijať ostatné opatrenia schopné zmierniť nedávne zvýšenie cien ropy.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Náklady na rybolov veľmi závisia od ceny ropy. Keďže nedávne zvýšenie cien ropy ovplyvnilo hospodársku životaschopnosť tohto odvetvia, je dôležité prijať núdzové opatrenia, ktoré umožnia európskym rybárom prekonať ich zložitú hospodársku situáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. (ES) Skutočný problém s dnešným rybárstvom je, že 70 % populácie rýb v Európe sa nadmerne loví v dôsledku skutočnosti, že naša flotila je jednoznačne predimenzovaná. Je nezodpovednou chybou míňať verejné peniaze na udržiavanie tejto flotily. V rámci reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva je viac ako kedykoľvek predtým nevyhnutné reštrukturalizovať európsku rybársku flotilu, aby sa prestali používať lode, ktoré spotrebúvajú veľké množstvá paliva a produkujú veľké množstvá emisií CO2, a takisto rybársky výstroj a postupy, ktoré jednoznačne ničia životné prostredie, aby sme mohli napredovať smerom k modelu, ktorý by bol menej závislý od energie, menej deštruktívny a trvalo udržateľnejší z hľadiska životného prostredia, ako aj zo sociálneho a hospodárskeho hľadiska.

Pridelenie väčšieho množstva finančných prostriedkov tomuto odvetviu v dôsledku zvýšenia cien ropy bude iba ešte väčším stimulom pre rybárov, aby používali lode s vysokou spotrebou paliva, a to najmä v čase, keď zvýšenie týchto cien nie je prechodné, ale jednoznačne štrukturálne.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne.(IT) V dôsledku hlbokej hospodárskej a finančnej krízy, ktorá ovplyvňuje priemysel a malé a stredné podniky, sa cena za barel ropy zvýšila a je stále neistá pre riziko politickej nestability v arabskom svete. Táto kríza zásadne ovplyvnila európsky morský rybolov, pretože 60 % našich rýb dovážame z tretích krajín. Podporujem uznesenie, pretože sa domnievam, že je dôležité posilniť bezpečnosť našich dodávok energie, informovať trhy a dať spotrebiteľom väčšie záruky v súvislosti so stavom zásob ropy. Takisto sa domnievam, že je nevyhnutné zaviesť spoločný akčný plán na podporu pobrežných regiónov, ktoré sú aktívne v odvetví rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písomne. (FR) S nadšením som hlasovala za toto uznesenie, ktoré žiada Komisiu, aby prijala dôrazné opatrenia na podporu rybného hospodárstva. Zvýšenie ceny ropy spôsobuje skutočnú krízu v tomto odvetví. Táto kríza začala ako cyklická kríza, ale teraz sa stala štrukturálnou a ohrozuje hospodársku životaschopnosť priemyslu. Prevádzkové náklady závratne stúpli a majú závažný účinok na príjmy rybárov v takom rozsahu, že celé výrobné odvetvie a všetky pobrežné regióny sú teraz ovplyvnené. V dôsledku toho vítam žiadosť nášho Parlamentu zaviesť väčšiu flexibilitu v programe dotácií de minimis. Napriek zložitej rozpočtovej situácii by rybári nerozumeli tomu, keby Únia zlyhala pri riešení ich problémov. Navyše uznesenie žiada, aby sa mimoriadna pozornosť venovala remeselnému pobrežnému rybolovu a dotknutým regiónom. Podľa môjho názoru to bolo nevyhnutné, hoci to ovplyvnilo celé odvetvie, a zvýšenie nákladov na energiu bude mať väčší vplyv na tradičný rybolov ako na priemyselný rybolov. Domnievam sa, že mimoriadne situácie si vyžadujú mimoriadne opatrenia. Z tohto dôvodu budem pozorne sledovať návrhy, ktoré Komisia predloží, aby uistila a podporila našich rybárov.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0286/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasujem za tento návrh uznesenia Európskeho parlamentu, keďže vyjadruje nespokojnosť s Komisiou, pretože do konca roku 2009 sa plne pridelilo iba 75 % z celkovej sumy finančnej podpory vo výške 21 miliárd EUR iba pre 50 000 malých a stredných podnikov (MSP). Nadmernú administratívnu záťaž, ktorá je prekážkou pre väčšinu MSP, treba odstrániť. Systém prístupu spoločností k tomuto financovaniu je potrebné nielen zjednodušiť, ale aj zlepšiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne.(IT) Komisia venuje mimoriadnu pozornosť malým a stredným podnikom (MSP): 23 miliónom MSP, ktoré tvoria hospodársku štruktúru EÚ a sú zdrojom inovácií a kreativity, čím umožňujú Európe naďalej vynikať na svetových trhoch. Postupne sa odstraňovala byrokracia a právne predpisy – ktoré až donedávna v zárodku marili rozvoj inovačných malých podnikov – a mladí ľudia začínajú vidieť iskierku nádeje na stabilnú budúcnosť, ktorá bude, dúfajme, plná príležitostí. Podnikanie, odborná príprava, flexibilita, inteligentná regulácia a prístup k úverom sú kľúčovými pojmami iniciatívy Small Business Act, rámca, ktorý definuje politiku EÚ pre MSP prostredníctvom cielenej pomoci a odbornej prípravy pre mladých ľudí.

Teraz, keď boli definované mnohé iniciatívy, je zodpovednosťou členských štátov a Európskej únie ako celku riadne ich vykonávať, poskytnúť MSP väčšiu slobodu v ich činnostiach, umožniť im zúčastniť sa vo verejných súťažiach, prijať v budúcnosti jednotný európsky patent a rýchlo zaviesť smernicu o oneskorených platbách. Aby sme nezabudli, investície sú nevyhnutné s cieľom zabrániť tomu, aby sa zmarilo doteraz vynaložené úsilie, pretože iba investície môžu ovplyvniť riadne fungovanie mechanizmu a európskej konkurencieschopnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Iniciatíva Small Business Act je založená na viacerých pilieroch, ako je napríklad prístup k financovaniu a prístup k jednotnému trhu, medzinárodným trhom a verejnému obstarávaniu. Pokrok dosiahnutý v rámci členských štátov z hľadiska uskutočnenia konkrétnych krokov na zlepšenie podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky je premenlivý a niekedy zanedbateľný, a to napriek deklarovaným politickým záväzkom, ktoré obsahuje tento dokument. V Európskej únii je 23 miliónov malých a stredných podnikov, ktoré predstavujú približne 99 % všetkých podnikov a zabezpečujú viac ako 100 miliónov pracovných miest, významne prispievajú k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti a vytváraniu pracovných miest. MSP sa vyrovnávajú s významnými problémami pri rozširovaní svojich aktivít a zlepšovaní svojich inovačných kapacít a prístupu na trhy.

Z tohto dôvodu vyzývam členské štáty, aby bezodkladne prijali návrh štatútu európskej súkromnej spoločnosti, ktorý by umožnil MSP obchodovať v celej EÚ a zároveň znížiť náklady a podporiť rast v tejto oblasti, prispieť k zníženiu administratívy o 25 % a podporovať obchod. Hlasovala som za tento návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za toto uznesenie. V EÚ je 23 miliónov malých a stredných podnikov (MSP), ktoré predstavujú približne 99 % všetkých podnikov a zabezpečujú viac ako 100 miliónov pracovných miest. Významným spôsobom prispievajú k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti a vytváraniu pracovných miest, sú hlavným zdrojom inovácií a zohrávajú najdôležitejšiu úlohu pri udržiavaní a zvyšovaní zamestnanosti a pomáhajú dosiahnuť hlavné ciele kľúčovej iniciatívy EÚ 2020. Iniciatíva Small Business Act prijatá v roku 2008 bola významným politickým krokom zameraným na zlepšenie podnikateľského prostredia pre MSP so zaručením lepšej a jednoduchšej regulácie a zjednodušením prístupu na trh. MSP však naďalej čelia závažným problémom pri rozširovaní svojich aktivít a inovačných kapacít a je pre ne ťažké dostať sa na trhy predovšetkým pre ťažkosti pri získavaní financovania a administratívne prekážky, ktoré by sa mali takisto naďalej zmenšovať. Členské štáty by mali bezodkladne zaviesť všetky ustanovenia iniciatívy Small Business Act s cieľom vytvoriť jasné a ucelené podnikateľské prostredie.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne.(PT) Iniciatíva Small Business Act je strategickým rámcom na lepšie využívanie potenciálu na rast a inováciu malých a stredných podnikov EÚ (MSP). V EÚ je približne 23 miliónov MSP, ktoré predstavujú asi 99 % všetkých podnikov a zabezpečujú viac ako 100 miliónov pracovných miest, zohrávajú kľúčovú úlohu v hospodárskom raste, sociálnej súdržnosti a pri vytváraní pracovných miest.

Toto uznesenie, za ktoré som hlasovala, uznáva, že sa začali viaceré iniciatívy v rámci Small Business Act. Napriek tomu možno urobiť omnoho viac na pomoc európskym MSP, a to konkrétne: rýchle vykonať smernice o oneskorených platbách členskými štátmi, vytvoriť lepšie mechanizmy Komisie na podporu členských štátov pri uplatňovaní zásad iniciatívy Small Business Act, bezodkladne prijať posledný zostávajúci návrh týkajúci sa štatútu európskej súkromnej spoločnosti členskými štátmi, pravidelne vykonávať test vplyvu na MSP Komisiou a členskými štátmi ako súčasť posúdení vplyvu, naliehavo znížiť byrokratickú a administratívnu záťaž MSP a ustanoviť program Erasmus pre mladých podnikateľov ako stály program s dostatočným rozpočtom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písomne.(CS) Hlasoval som za návrh uznesenia, pretože vítam iniciatívu Akt o jednotnom trhu a najmä tie legislatívne opatrenia, ktoré malým a stredným podnikom (MSP) umožňujú využívať všetky výhody jednotného trhu, ako sú európske pravidlá pre fondy rizikového kapitálu, revidované pravidlá pre DPH a zjednodušenie účtovných smerníc. Zároveň sa domnievam, že treba posilniť dialóg medzi MSP a zadávateľmi verejných zákaziek s cieľom zjednodušiť účasť MSP na postupoch pre zadávanie verejných zákaziek. Považoval by som v tejto súvislosti za vhodné preskúmať možnosti, ktoré by MSP pomohli vytvárať partnerstvá a konzorciá a spoločne sa zúčastňovať na verejných zákazkách. Komisia by mala vypracovať posúdenie vplyvov a zvážiť možnosť zvýšiť stropy pre verejné zákazky EÚ, čo by MSP umožnilo zúčastniť sa na zákazkách, ktoré by inak podliehali zvláštnym požiadavkám a MSP by sa na nich preto nemohli zúčastniť.

Chcel by som vyzvať aj Komisiu, aby zvážila, ako by bolo možné zlepšiť v Európe zverejňovanie všetkých oznamov o verejnom obstarávaní a odstrániť administratívnu záťaž, ktorá európskym firmám bráni zúčastniť sa na cezhraničnom verejnom obstarávaní. Pred členskými štátmi potom leží úloha systematickejšie uplatňovať európsky kódex osvedčených postupov uľahčujúcich MSP prístup k verejnému obstarávaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vítam vytvorenie a rozvoj iniciatívy Small Business Act, ktorá podľa môjho názoru poskytuje včasné riešenia pre hlavné prekážky, s ktorými sa stretávajú malé a stredné podniky (MSP), pokiaľ ide o rozširovanie a stabilizáciu ich činností. Mnohé z týchto prekážok sú spôsobené nadmernou byrokratizáciou a ťažkosťami pri získavaní finančných prostriedkov. Iniciatíva Small Business Act vyzýva členské štáty, aby riadne zaviedli a prijali jej zásady a zlepšili tak podnikateľské prostredie pre MSP.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písomne. – Iniciatíva Small Business Act bola jedným z najaktívnejších činov počas posledných troch rokov a je dôležité, aby sa EÚ naďalej zameriavala na MSP.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu o preskúmaní iniciatívy Small Business Act, keďže existujú ďalšie dôležité kroky, ktoré treba uskutočniť na uľahčenie riadnej prevádzky MSP v EÚ.

Z hospodárskeho hľadiska sú MSP tým, čo nazývame chrbtovou kosťou EÚ. MSP predstavujú v skutočnosti 99 % všetkých podnikov v Európe a zabezpečujú viac ako 100 miliónov pracovných miest. Európska únia podporuje ich rozvoj. Na vnútroštátnej úrovni sa však MSP neustále stretávajú s ťažkosťami pri získavaní finančných prostriedkov alebo pri riešení administratívnych úloh, ktoré často presahujú požiadavky smerníc EÚ. Z tohto dôvodu som hlasoval za zvýšenie úsilia členských štátov, pokiaľ ide o riadne vykonávanie zásad uvedených v iniciatíve Small Business Act.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) MSP sú nevyhnutné pre dynamiku európskeho hospodárstva. V EÚ je 23 miliónov MSP, ktoré zamestnávajú menej ako 250 ľudí a ktorých obrat nepresahuje 50 miliónov EUR, pričom predstavujú 99 % európskych podnikov a zamestnávajú takmer 70 % pracovnej sily v súkromnom odvetví. Zavedenie európskej stratégie by bolo vítané v súvislosti s ťažkou obnovou a väčšou medzinárodnou hospodárskou súťažou. Iniciatíva Small Business Act je zameraná na posilnenie podnikania v Európe a na pomoc pri raste podnikov. Z tohto dôvodu je absolútnou požiadavkou, aby sme obmedzili administratívne formality a zaviedli modernú administratívu prispôsobenú potrebám MSP. Z tohto dôvodu musí Komisia zaviesť jednotný systém zakladania podnikov. Bolo by tiež užitočné zaviesť test vplyvu na MSP na vyhodnotenie vplyvu všetkých budúcich právnych predpisov o MSP a na kontrolu toho, či tieto právne predpisy nepotlačia potenciál týchto podnikov na rast.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne. (FR) Vítam prijatie uznesenia Európskeho parlamentu o preskúmaní iniciatívy Small Business Act, ktoré prispôsobuje európske podporné opatrenia pre malé a stredné podniky (MSP) novým okolnostiam v dôsledku hospodárskej krízy z roku 2008 a zabezpečuje, aby boli schopné splniť ciele stratégie EÚ 2020. MSP boli ako prvé ovplyvnené finančnou a bankovou krízou, ktorá trvala počas niekoľkých posledných rokov a ktorá obmedzila ich prístup k financovaniu a trhom. Táto nová verzia iniciatívy Small Business Act preto musí poskytnúť väčšiu podporu inováciám medzi MSP diverzifikáciou finančných nástrojov a čo najväčším znížením administratívnej záťaže, ktorej sú vystavené.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Samotné malé a stredné podniky (MSP) predstavujú približne 99 % všetkých podnikov a zabezpečujú viac ako 100 miliónov pracovných miest v Európskej únii. Ich úloha v hospodárskom raste, sociálnej súdržnosti a pri tvorbe pracovných miest je preto najdôležitejšia.

Iniciatíva Small Business Act je založená na kľúčových zásadách, ako je napríklad prístup k financovaniu, prístup k trhom a lepšia regulácia. Je však nepopierateľné, že MSP naďalej čelia viacerým problémom, ako sú napríklad ťažkosti pri rozširovaní ich činností, problémy s prístupom na trh alebo nespočetné ťažkosti pri získavaní financovania.

Preto vítam závery preskúmania Komisie a veľmi ma tešia nové návrhy s cieľom zlepšiť prístup k financovaniu a dosiahnuť pokroky v procese znižovania byrokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Tento návrh uznesenia Európskeho parlamentu sa týka preskúmania iniciatívy Small Business Act. Iniciatíva Small Business Act je súborom politických zásad, ktorých cieľom je podpora malých a stredných podnikov (MSP), pokiaľ ide o prístup k financovaniu a trhom, ako aj o zlepšenie právnych predpisov. Sociálna, hospodárska a finančná úloha MSP v Európskej únii je nespochybniteľná. V EÚ ich je približne 23 miliónov, predstavujú 99 % všetkých podnikov a zabezpečujú viac ako 100 miliónov pracovných miest. Súčasná finančná kríza mala negatívny vplyv na tieto spoločnosti. Z tohto dôvodu existuje potreba preskúmať súčasné právne predpisy s cieľom uľahčiť prístup k financovaniu, znížiť administratívne náklady a celú byrokraciu, podporovať úsporu energie, keďže iba 24 % spoločností v súčasnosti uznáva jej dôležitosť, zlepšiť technológiu podnikov prostredníctvom ekologických inovácií, podporovať lepšiu úroveň kvalifikácie, vzdelávania a odbornej prípravy a podporovať internacionalizáciu a dobrú správu vecí verejných. Z tohto dôvodu vítam prijatie tohto uznesenia a dúfam, že všetky MSP budú mať úžitok z týchto opatrení a začnú prosperovať, z čoho budú mať úžitok všetci Európania.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Máme pred sebou ďalšie uznesenie plné rozporov. Na jednej strane treba uvítať, že Komisia vymenovala nového zástupcu malých a stredných podnikov (MSP), a podporiť jeho mandát na monitorovanie pokroku členských štátov pri plnení iniciatívy Small Business Act a na podporu záujmov MSP v rámci celej Komisie a najmä pri zabezpečovaní účinného dodržiavania zásady „najprv myslieť v malom“. Uznesenie dáva kladné odporúčanie a vyzýva členské štáty, aby vymenovali vnútroštátnych zástupcov MSP na koordináciu politík MSP a na kontrolu vykonávania iniciatívy Small Business Act v rámci jednotlivých správnych orgánov.

Takisto považujeme za pozitívne, že zdôrazňuje, že administratívna záťaž je relatívne vyššia v menších spoločnostiach, a preto žiada, aby sa rozlišovalo medzi mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi.

Na druhej strane však uznesenie nerieši – alebo nerieši dostatočne – množstvo obmedzení, priamych aj nepriamych, ktorými sú MSP v súčasnosti zaťažené a z ktorých mnohé sú dôsledkom politík prevládajúcich na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Uznesenie na jednej strane víta vymenovanie nového zástupcu malých a stredných podnikov (MSP) Komisiou a podporuje jeho mandát na monitorovanie pokroku členských štátov pri plnení iniciatívy Small Business Act a na podporu záujmov MSP v rámci celej Komisie a najmä pri zabezpečovaní účinného dodržiavania zásady „najprv myslieť v malom“, vyzýva členské štáty, aby menovali vnútroštátnych zástupcov MSP, ktorí by koordinovali politiky MSP a dohliadali na vykonávanie iniciatívy Small Business Act v jednotlivých správnych orgánoch.

Na druhej strane však nekritizuje ani nenavrhuje alternatívy k neoliberálnym a reštriktívnym politikám Paktu stability a rastu, ktoré spôsobujú tak veľa problémov MSP a širokej verejnosti.

Napriek tomu je pozitívne, že uznesenie poukazuje na to, že administratívna záťaž je relatívne vyššia v menších spoločnostiach, a preto žiada, aby sa rozlišovalo medzi mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi. Zdôrazňuje, že mikropodniky – s menej ako 10 zamestnancami – tvoria 91,8 % všetkých podnikov EÚ, a preto si zaslúžia viac pozornosti a zodpovedajúci prístup ušitý na mieru.

Budeme monitorovať, ako dopadne jeho vykonávanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) V Európskej únii je 23 miliónov malých a stredných podnikov, ktoré zamestnávajú viac ako 100 miliónov ľudí. Iniciatíva Small Business Act je dôležitou politikou a zameriava sa na zjednodušenie prístupu k financovaniu a trhu a na zlepšenie regulácie. Veľmi dôležitou súčasťou tejto iniciatívy je znižovanie byrokracie, ktorá ovplyvňuje MSP v Írsku a v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne. (FR) Európsky parlament dnes prejavil podporu 23 miliónom malých a stredných podnikov (MSP) v Európskej únii, ktoré predstavujú viac ako 100 miliónov pracovných miest a významne prispievajú k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti a vytváraniu pracovných miest.

Cieľom bolo zhodnotiť dosiahnutý pokrok a naplánovať nové činnosti s cieľom reagovať na problémy súvisiace s hospodárskou krízou.

Môžeme zaznamenať výrazné zlepšenie situácie MSP, ale ešte stále je potrebný pokrok. MSP sa naďalej stretávajú so závažnými problémami pri rozširovaní svojich aktivít a niekedy dokonca pri prežití. Z tohto dôvodu je nevyhnutné znížiť byrokraciu prostredníctvom posilnenia kontroly a inteligentnej regulácie.

Preto treba rýchlo prijať rozhodnutie o štatúte európskej súkromnej spoločnosti a takisto musíme bezodkladne pokročiť smerom k prijatiu jednotného európskeho patentu. Zároveň sa musíme uistiť, že test vplyvu na MSP sa riadne uplatňuje vo všetkých nových legislatívnych návrhoch, a to najmä na vnútroštátnej úrovni.

Na záver, MSP zohrávajú kľúčovú úlohu v európskych inováciách. Mali by sme pokračovať v zjednodušovaní financovania výskumu a vývoja s cieľom zvýšiť ich inovačné kapacity počas celého inovačného cyklu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) MSP predstavujú 99 % podnikov v Európskej únii. V dôsledku toho som hlasovala za preskúmanie iniciatívy Small Business Act, uznesenia, ktoré uznáva kľúčovú úlohu MSP v európskom hospodárstve. Podporujem strategický rámec, ktorý zachádza ešte ďalej v pomoci, ktorú majú MSP k dispozícii v čase recesie, a to v mnohých oblastiach. Preto vítam inteligentnú reguláciu zmierňujúcu administratívnu záťaž, ktorú nesú títo kľúčoví hospodárski aktéri, a uľahčujúcu prístup k financovaniu a novým trhom, aby mohli investovať a rásť. Na záver je dôležité poukázať na to, že výskum, inovácie a odborná príprava by sa mali podporovať, aby naše MSP mohli v plnej miere využívať výhody jednotného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), písomne.(PL) Ako zástupkyňa Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) som sa zúčastnila na práci a rokovaniach o smernici o oneskorených platbách, ktorá je jedným z kľúčových legislatívnych návrhov oznámených v pôvodnej verzii iniciatívy Small Business Act. Dúfam, že členské štáty sa budú usilovať čo najrýchlejšie a správne vykonávať jej ustanovenia. Iniciatíva Small Business Act je dobrým návrhom pre malé a stredné podniky. Mám však pochybnosti o kvalitatívnom hodnotení vykonanej práce. Ako príklad by som chcela spomenúť prílohu k preskúmaniu, ktorú vypracovala Európska komisia. Príloha obsahuje príklady niektorých dobrých postupov a medzi nimi v časti týkajúcej sa jednotného trhu spomína skutočnosť, že 22 členských štátov vytvorilo operatívne jednotné kontaktné miesta (miesta jednotného kontaktu). Chcela by som všetkým pripomenúť, že tieto body boli stanovené v súlade so smernicou o poskytovaní služieb.

Sotva pred niekoľkými mesiacmi tento Parlament prijal správu o vykonávaní smernice o poskytovaní služieb, v ktorej zásadne upozorňujeme na skutočnosť, že jednotné kontaktné miesta nie sú plne prevádzkyschopné, že v mnohých prípadoch neumožňujú vybavenie formalít elektronickým spôsobom a že nefungujú tak, ako očakávajú podniky. Dúfam, že po upriamení pozornosti na jednotlivé jednotné kontaktné miesta, ktoré sú dobrými príkladmi, bude nasledovať väčšie úsilie o zlepšenie prevádzky všetkých jednotných kontaktných miest, aby skutočne slúžili malým a stredným podnikom.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože víta preskúmanie iniciatívy Small Business Act Komisiou a vyjadruje podporu novým návrhom, ktoré sa zameriavajú na ďalšie zlepšovanie prístupu k financovaniu, zlepšovanie prístupu na trh a znižovanie administratívnej záťaže posilňovaním správy vecí verejných a monitorovaním prostredníctvom inteligentnej regulácie. Domnievam sa, že členské štáty by mali bezodkladne prijať posledné zostávajúce návrhy týkajúce sa štatútu európskej súkromnej spoločnosti, ktoré by umožnili MSP obchodovať v celej EÚ a zároveň znížiť náklady a podporiť rast v tejto oblasti. Zároveň musíme podporovať zníženie administratívneho zaťaženia o 25% uvedené v iniciatíve Small Business Act, ktoré by prispelo k účinnosti iniciatívy Small Business Act, pôsobilo by proti protekcionistickým hospodárskym politikám členských štátov a podporovalo obchod v rámci celej EÚ. Členské štáty musia rýchlo zaviesť revidovanú smernicu o oneskorených platbách, aby mohli účinne bojovať proti tomuto javu a jeho negatívnym dôsledkom najmä pre MSP. Členské štáty by sa mali takisto vyhýbať stratégii tzv. „gold plating“ pridávaním ďalších požiadaviek nad rámec požiadaviek právnych predpisov pri transpozícii smerníc do vnútroštátnych právnych predpisov. Administratívna záťaž je relatívne vyššia v menších spoločnostiach – toto neprimerané a nesprávne ustanovenie znižuje počet založených MSP. Treba rozlišovať medzi mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi. Domnievam sa, že malé podniky by mali dostať pomoc na zvyšovanie ich schopnosti súťažiť na medzinárodných trhoch zlepšovaním ich schopnosti vyvážať, šírením informácií súvisiacich s programami a iniciatívami uľahčujúcimi prístup na medzinárodný trh a prienik tovarov a služieb MSP a zaručením primeraného zastúpenia záujmov malých podnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Vítam preskúmanie iniciatívy Small Business Act zo strany Komisie a vyjadrujem podporu novým návrhom, ktoré sa zameriavajú na ďalšie zlepšovanie prístupu k financovaniu, zlepšovanie prístupu na trh a pokračujúce znižovanie administratívnej záťaže posilňovaním správy vecí verejných a monitorovaním a prostredníctvom inteligentnej regulácie a opatrení, ako je napríklad preskúmanie výkonnosti MSP.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za preskúmanie iniciatívy Small Business Act, keďže sa domnievam, že Európska únia musí pokračovať v procese posilňovania svojich podporných mechanizmov vzhľadom na odstránenie prekážok, ktoré blokujú trvalo udržateľný rozvoj malých a stredných podnikov, aby sa ich potenciál mohol prejaviť v plnej miere. Majúc na pamäti kľúčovú úlohu, ktorú MSP zohrávajú v európskom hospodárstve, a ich príspevok k podpore hospodárskeho rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti treba zaviesť opatrenia zamerané na zabezpečenie ideálneho rámca pre rozvoj MSP. V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť, že členské štáty musia zvýšiť svoje úsilie o podporu politík zameraných na podporu podnikania a vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia pre MSP. Takisto sa musí zvážiť kľúčová úloha, ktorú zohráva výmena osvedčených postupov v rámci týchto politík. Zlepšovanie prístupu MSP k financovaniu a jednotnému trhu, znižovanie byrokracie, ako aj zaručenie lepšieho vykonávania iniciatívy Small Business Act členskými štátmi musia byť prioritami na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), písomne. (IT) Preskúmanie iniciatívy Small Business Act a nové návrhy, ktoré obsahuje, sú nevyhnutnými nástrojmi na posilnenie a oživenie 23 miliónov európskych malých a stredných podnikov (MSP), ktoré sa ukázali ako skutočná ochrana pred hospodárskou krízou. V rámci európskeho hospodárstva ako celku SME predstavujú 99 % všetkých podnikov a zabezpečujú pracovné miesta pre takmer 100 miliónov Európanov. Naďalej musíme pracovať na posilňovaní a podpore MSP s cieľom oživiť rast a zároveň sa zameriavať na zlepšovanie konkurencieschopnosti a inovácie. Tieto návrhy verne vystihujú tieto potreby. Je mimoriadne dôležité oživiť iniciatívu Small Business Act v súlade s cieľmi stratégie EÚ 2020 a všetky činnosti na uľahčenie rastu MSP prostredníctvom zjednodušenia a podpory nielen pre investície, ale aj pre úlohy, ktoré dnes prinášajú globalizácia a zmena klímy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Je to len ďalší text, ktorý sa usiluje znížiť normy verejných orgánov v prospech podnikateľov. Európska iniciatíva Small Business Act a jej preskúmanie nie sú ani v záujme verejnosti, ani v záujme zamestnancov MSP. Jedinou kladnou stránkou tohto uznesenia, ktoré podporili všetky politické skupiny okrem našej, je odsúdenie tohto stavu vecí a vychvaľovanie energetickej účinnosti, ktorú na iných miestach oslabuje podporovaním bezuzdného vývozu. Pokrytecké a zlomyseľné. Zdržiavam sa podpory tohto zámeru a odsudzujem pokrytectvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nemôžeme zabúdať, že 23 miliónov malých a stredných podnikov (MSP) v EÚ, ktoré predstavujú približne 99 % všetkých podnikov a zabezpečujú viac ako 100 miliónov pracovných miest, významne prispieva k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti a vytváraniu pracovných miest. Sú hlavným zdrojom inovácií a zohrávajú najdôležitejšiu úlohu pri udržiavaní a zvyšovaní zamestnanosti a prispievajú k dosiahnutiu hlavných cieľov kľúčových iniciatív stratégie EÚ 2020. Iniciatíva Small Business Act je založená na celom rade významných politických pilierov, ako je prístup k financovaniu, prístup k trhom – k jednotnému trhu, k medzinárodným trhom, verejnému obstarávaniu – a lepšia regulácia. Musíme povzbudiť členské štáty, aby prijali jej usmernenia a pomohli tak MSP v týchto krízových časoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Mám veľmi kladný názor na toto uznesenie o preskúmaní iniciatívy Small Business Act, keďže obsahuje správne opatrenia, ktoré by sa mali prijať na uľahčenie podnikania pre viac ako 23 miliónov malých a stredných podnikov. K hlavným bodom patrí uplatnenie nového radu opatrení, ktoré umožnia ľahší prístup k úverom prostredníctvom verejnej podpory systémov záruk, a dôrazný záväzok podporovať spolufinancovanie mikroúverov. Viac ako rad stimulov a cielené financovanie naše malé a stredné podniky potrebujú väčšiu a jednoduchšiu slobodu konania, a teda menej byrokracie a tiež určité záruky. Čo sa týka záruk, mali by sme požiadať členské štáty, aby vyriešili otázku oneskorených platieb, ktorá spôsobila a naďalej spôsobuje závažné problémy a ťažkosti. Na záver by som chcel zdôrazniť, že internacionalizácia môže byť novou príležitosťou na oživenie malých a stredných podnikov, a preto budú veľmi vítané akékoľvek nástroje, ktoré im umožnia rozširovanie za hranice. Je to ťažká úloha najmä pre menšie podniky, a z tohto dôvodu si vyžaduje väčšiu pozornosť a viac podpory od Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písomne. (LT) Hlasovala som za tento dokument, pretože sa domnievam, že stimuly pre malé podniky stanovené v iniciatíve Small Business Act sú spôsobom na zvýšenie konkurencieschopnosti Európskej únie. Vašu pozornosť by som chcela upriamiť predovšetkým na dva aspekty uznesenia, ktoré sme prijali. Po prvé, pozornosť venovaná vzdelávaniu a odbornej príprave. Sú to práve mladí ľudia, ktorí budú vytvárať budúcnosť EÚ a zúčastňovať sa na nej. Preto je pre nich veľmi dôležité, aby boli podnikaví a pripravení vytvoriť živé a konkurencieschopné hospodárstvo EÚ. Účinné využívanie zdrojov je ďalším aspektom, ktorý takisto súvisí s budúcou kvalitou života v EÚ. Vždy o tom hovoríme, ale zatiaľ sme v praxi, žiaľ, primálo konali, aby sa naše slová premenili na činy. Na druhej strane, účinné využívanie zdrojov ako opatrenie samo osebe nestačí – vo všeobecnosti je potrebný trvalo udržateľný prístup k životnému prostrediu v každom štádiu rozvoja podnikania. Preto vyzývam Európsku komisiu aj členské štáty, aby venovali čo najviac pozornosti väčšiemu rozvoju podnikania mladých a podpore účinného využívania zdrojov a ostatných iniciatív na úsporu energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Cieľom tohto uznesenia je poskytnúť názor Európskeho parlamentu na analýzu iniciatívy Small Business Act zo strany Komisie. Samotný Parlament využíva toto uznesenie na vyjadrenie podpory novým návrhom, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k financovaniu a k trhom, opatreniam na pokračovanie v procese znižovania byrokracie posilňovaním správy vecí verejných a monitorovaním, inteligentnej regulácii a opatreniam, ako je napríklad preskúmanie výkonnosti MSP.

Ako som uviedla predtým, MSP sú kľúčom k podpore hospodárskeho rastu. V tejto súvislosti je to, čo Parlament navrhuje z hľadiska výskumu a inovácií – konkrétne zjednodušenia financovania výskumu, rozvoja a inovácií a podpory primeraného riadenia programov najmä pre MSP –, mimoriadne dôležité, ako aj posilňovanie inovačných kapacít počas celého cyklu vrátane iných ako technologických inovácií v rámci budúceho finančného rámca pre výskum a inovácie. Podporujem aj investície určené na podporu miestnych MSP, a to napríklad zapojením inovačných centier, obchodných komôr, obchodných združení a inovačných zoskupení na celom jednotnom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú 99 % všetkých podnikov EÚ a sú kľúčovým príspevkom k hospodárskemu rastu. Zároveň predstavujú zdroj pracovných miest a bohatstva a sú mimoriadne vhodnými nositeľmi inovácií. Je preto nevyhnutné naďalej im poskytovať také podmienky, aby boli schopné rozvíjať sa a zabezpečiť si postavenie na trhu, prostredníctvom zaistenia ich prístupu k financovaniu a k potenciálnym výhodám jednotného trhu. Preto je dôležité zablahoželať Komisii k analýze iniciatívy Small Business Act a podporiť predložené nové návrhy, ktorých cieľom je podpora MSP.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Deväťdesiatdeväť percent európskych spoločností sú malé a stredné podniky (MSP). Dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore poskytuje základňa MSP. Viac než polovicu pridanej európskej hodnoty vytvárajú MSP. Skutočné oživenie hospodárstva ani dlhodobý hospodársky rast nenastanú bez významných opatrení zo strany verejných orgánov, či už miestnych, vnútroštátnych, alebo európskych, v prospech malých a stredných podnikov. Európska komisia prijatím iniciatívy „Small Business Act“ v roku 2008 urobila prvý rozhodujúci krok smerom k malým a stredným podnikom zavedením zásady „najskôr myslieť v malom“ do všetkých oblastí právnych predpisov. Napriek tomu, že v ostatných troch rokoch sa presadilo množstvo návrhov, pričom mám na mysli predovšetkým smernicu o oneskorených platbách, je nutné dosiahnuť ešte veľký pokrok, aby sa uľahčilo fungovanie malých a stredných podnikov, a to nielen v súvislosti s administratívnou záťažou, s ktorou sa stretávajú, ale aj s ťažkosťami, ktoré majú pri získavaní financovania. Európska komisia musí pokračovať cestou, ktorú určila prostredníctvom iniciatívy „Small Business Act“ v roku 2008. Vyzýva ju k tomu toto uznesenie, ktoré som podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Uznesenie sa zameriava predovšetkým na: (1) regulačné prostredie, pričom vyzýva na lepšie vykonávanie testu vplyvu na malé a stredné podniky (MSP) predovšetkým v členských štátoch, a na znižovanie byrokracie a administratívnej záťaže; (2) zlepšovanie prístupu MSP k financovaniu prostredníctvom dodatočného financovania a nástrojov v rámci Európskej investičnej banky (napríklad finančného nástroja s rozdelením rizika (Risk Sharing Finance Facility – RSFF) alebo ekvitného financovania) a rozšíreného (a nezávislého) rámcového programu pre konkurencieschopnosť; (3) nevyhnutné zlepšenia na zaistenie účasti MSP na verejných obstarávaniach; (4) presnejšie určenie cieľov a zjednodušenie programov výskumu, rozvoja a inovácií, ktorých účelom je podporiť schopnosť MSP riadiť inovácie, prístup k službám výskumu, rozvoja a inovácií a k ďalším službám zakladajúcim sa na znalostiach napríklad prostredníctvom centier pre transfer technológií a univerzít; (5) potrebu, aby sa venovala väčšia pozornosť nutným zručnostiam a ostatným sociálnym otázkam a otázkam pracovného trhu, ktoré ovplyvňujú podnikanie a schopnosti MSP naplniť svoj zamestnávateľský potenciál, predovšetkým manažérskym a digitálnym zručnostiam a zručnosti v oblasti udržateľnosti; (6) opatrenia na zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov. V tejto súvislosti sa uznesenie venuje projektom, ktoré sú koordinované odvetvovými MSP, zameraným na určenie potenciálnych inovácií s efektívnym využívaním zdrojov v rámci hodnotového a dodávateľského reťazca. Okrem toho sa zaoberá prijatím ambiciózneho akčného plánu pre ekoinovácie a zvýšením objemu finančných prostriedkov na tento účel prostredníctvom programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, ako aj zvýšením nákladovo-efektívnych opatrení zameraných na zlepšenie energetickej účinnosti, ktoré by pomohli MSP znížiť náklady na energiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Podporujem túto správu, ktorá preskúmava iniciatívu „Small Business Act“, pretože sa zameriava na uľahčenie prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k úverom a ich prístupu na trh. V súčasnom období krízy európskych podnikov musíme MSP poskytnúť pomoc, umožniť im tak zvýšiť ich schopnosti a know-how a požiadať ich, aby podporili programy riadenia, ktoré sa zameriavajú na vykonávanie výskumu, vývoja a inovácií. Správa uznáva kľúčovú úlohu MSP v prechode na hospodárstvo, ktoré je charakterizované efektívnosťou využívania zdrojov. Okrem toho je nevyhnutné uznať úlohu mladých podnikateľov. S týmto cieľom by sa EÚ mala zaviazať inštitucionalizovať program Erasmus, aby im poskytla príležitosť na rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písomne. (FR) Vítam prijatie uznesenia o preskúmaní iniciatívy „Small Business Act“ jednoznačnou väčšinou v Európskom parlamente. Malé a stredné podniky (MSP), ktoré predstavujú 99 % európskych podnikov, poskytujú dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore a vytvárajú viac než polovicu pridanej hodnoty, ktorú celkovo vytvoria podniky fungujúce v EÚ. MSP zohrávajú kľúčovú úlohu pri inováciách, výskume a vývoji. Európska komisia prijatím iniciatívy „Small Business Act“ v roku 2008 urobila prvý rozhodujúci krok smerom k týmto malým a stredným podnikom zavedením zásady „najskôr myslieť v malom“ do všetkých oblastí právnych predpisov.

V ostatných troch rokoch boli predložené viaceré návrhy, ako napríklad smernica o oneskorených platbách. Napriek tomu musíme ešte urobiť veľa práce, aby sme uľahčili fungovanie MSP v súvislosti s byrokraciou, s ktorou sa stretávajú, a prístupom k financovaniu, ktorý je často zložitý. Toto uznesenie vyzýva Európsku komisiu, aby pokračovala cestou prikladania väčšieho významu MSP, ktoré sú hnacou silou blahobytu a hospodárskeho rastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Ako pán spravodajca správne poznamenal, malé a stredné podniky (MSP) sú chrbtovou kosťou európskej spoločnosti a hnacou silou nášho hospodárstva. Je to tak aj v Litve, kde 99,4 % litovských spoločností zamestnáva menej než 250 ľudí. Podľa vládnych štatistík fungovalo v Litve v januári 2011 viac než 66 500 MSP. Litovčania zúfalo potrebujú lepšiu tvorbu právnych predpisov, menej byrokracie a menej administratívnej záťaže. Získanie stavebného povolenia je pre investorov v Litve jedným z najväčších problémov. Podľa správy Svetovej banky je na získanie povolenia nutné vykonať 17 postupov a môže to trvať 162 dní. V tejto oblasti je podľa rebríčka Svetovej banky Litva na 59. mieste z krajín sveta. Ochrana investorov v Litve je ešte väčším problémom. V tejto oblasti skončila Litva na 93. mieste. To naozaj nie je dobré. Myslím si, že úspešná stratégia na presadzovanie inovačných MSP by sa mala podporovať nielen prostredníctvom dotácií, ale aj vytvorením podnikateľského prostredia, v ktorom by MSP mali viac slobody a lepší prístup k rôznym zdrojom financovania. Okrem toho si myslím, že MSP by mali venovať viac pozornosti sociálnym otázkam a otázkam pracovného trhu, ktoré majú dosah na podnikanie a schopnosti MSP zamestnať pracovníkov s náležitými zručnosťami.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. – Vítam toto uznesenie, ktoré varuje pred príliš rozsiahlou byrokraciou a administratívnou záťažou pre malé a stredné podniky (MSP). Dvadsaťtri miliónov MSP v EÚ zabezpečuje viac ako 100 miliónov pracovných miest a veľkou mierou prispieva k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti a vytváraniu pracovných miest. Musíme zabezpečiť, aby tieto významné podniky neobmedzovala administratívna záťaž a byrokracia. Súhlasím s tým, že EÚ musí obnoviť úsilie zamerané na zníženie administratívnej záťaže. Som rád, že takmer všetky legislatívne návrhy v rámci iniciatívy „Small Business Act“ boli prijaté, ale vyzývam členské štáty, aby bezodkladne vykonávali revidovanú smernicu o oneskorených platbách.

Uznesenie okrem toho naznačuje možnosti úspor, ktoré majú MSP v oblasti energie. V súčasnosti sa iba 24 % MSP zapája do činností na znižovanie svojho environmentálneho vplyvu – zlepšenie energetickej účinnosti. Ak by MSP uplatňovali nákladovo-efektívne opatrenia zamerané na zlepšenie energetickej účinnosti, mohli by znížiť svoje náklady na energiu a zvýšiť reinvestičnú schopnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne.(FR) Hlasovala som proti uzneseniu o preskúmaní iniciatívy „Small Business Act“, ktorú predložila Európska komisia vo februári 2011. Toto preskúmanie, najmä znižovanie administratívnej a byrokratickej záťaže a nákladov na ňu, je v súlade so súčasným znením iniciatívy „Small Business Act“. Výsledkom príslušného návrhu na harmonizáciu daňových systémov nesmie byť ďalšie zníženie daní podnikov a nesporne malých podnikov, zatiaľ čo platy sú ovplyvnené úspornými opatreniami. Je pravda, že cieľom preskúmania je zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k financovaniu, ale chýba tu zmienka o sociálnych a environmentálnych otázkach aj o pláne Európskej komisie predložiť iniciatívu pre sociálne podnikanie, ktorá má byť hotová na konci tohto roka. Je pravda, že tento návrh v rámci preskúmania iniciatívy „Small Business Act“ nás posúva o kúsok bližšie k sociálnemu hospodárstvu, ale len vďaka svojim nedostatkom v súvislosti s problémami, ktoré sa týkajú týchto iných druhov opatrení. Rovnako ako smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, ani iniciatíva „Small Business Act" si nevzala ponaučenie zo správy pána Montiho, čo sa týka obnovenia dôvery občanov v Európsku úniu. Preto sa táto iniciatíva stále riadi tou istou ultraliberálnou logikou európskej integrácie, ktorú roky odsudzujeme. Je to logika, ktorá sa v prvom rade zaoberá trhom a jeho potrebami.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písomne. (FR) Malé a stredné podniky v Európe sú pľúcami našej hospodárskej činnosti. Musíme ich rozvoj, modernizáciu a konkurencieschopnosť využiť ako základ našej hospodárskej stratégie. Preto som hlasovala za uznesenie o preskúmaní iniciatívy „Small Business Act“, ktorého cieľom je uvoľniť potenciál malých a stredných podnikov (MSP) na rast. Ešte je nutné urobiť veľa práce, aby sa zjednodušilo regulačné prostredie a administratívne postupy, ktoré sú príliš veľkou záťažou pre činnosť a dynamiku našich podnikov. Vítam opatrenia navrhnuté v tejto správe, ako je zriadenie štatútu európskej súkromnej spoločnosti. Pomôže to našim MSP využiť naplno výhody jednotného trhu. Umožní im to vykonávať cezhraničné činnosti bez toho, aby museli splniť povinnosti, ktoré sú často ťažké a odstrašujúce. Vyzývam preto Radu, aby urýchlene predložila svoje stanovisko k tejto iniciatíve. Nakoniec by som chcela uviesť, že musíme pomôcť inovačným MSP a uľahčiť im prístup k rôznym formám financovania. To sa dosiahne predovšetkým významným zjednodušením využívania európskych úverov, ktorým stále chýba flexibilita. Tieto úvery existujú a myslím, že sa musia využívať s cieľom poskytnúť efektívnejšiu podporu rozvoja reálnej ekonomiky, inovácií a zamestnanosti.

 
  
  

Správa: Judith A. Merkies (A7-0162/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za tento návrh, pretože súhlasím so spravodajkyňou, keď hovorí, že v únii je sila. Spoločné úsilie inovovať a riešiť spoločné problémy v Európe znamená rýchlejší rozvoj, efektivitu (nákladovú účinnosť) a väčšiu mieru kreativity. Únia inovácií by mala okrem toho zvýšiť európsku konkurencieschopnosť a pomôcť tak nájsť východisko z hospodárskej krízy. Keďže je Európa veľmi závislá od dovozu, členské štáty majú spoločný pocit, že musia inteligentne a udržateľne využívať suroviny a komodity nevyhnutné na výrobu energie alebo použitie v priemysle či pri výrobe potravín. Ďalšou výzvou, pred ktorou stojí takmer každá krajina v EÚ, je starnutie obyvateľstva. Spoločné úsilie môže priniesť lepšie výsledky rýchlejšie, ak chceme ľuďom poskytnúť viac rokov zdravého života a lepšiu starostlivosť a lieky, a zároveň kontrolovať náklady. Európske hospodárstva sú také prepojené, že v súčasnosti to už nie je len stabilita eura, ktorá si vyžaduje spoločný prístup. Spoločný prístup si vyžaduje aj úsilie o zvýšenie konkurencieschopnosti členských štátov. Potrebný je spoločný postup smerom k vyváženému a stabilnému hospodárstvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Európa bola, je a zostane kolískou svetovej civilizácie, vzdelávania, výskumu a kultúry. Je isté, že Európe nechýba potenciál, či už ľudský, odborný, obchodný, alebo finančný, ako sa uvádza aj v oznámení Komisie. Moja otázka znie: čo robí Európa, aby využila hlavne svoj potenciál v oblasti ľudských zdrojov? Ako má Európa v úmysle udržať na európskych školách, univerzitách a vo výskumných centrách svoje ľudské zdroje, ktoré sú také nevyhnutné pre zavádzanie inovácií? Predtým než sa zameriame na prilákanie expertov, ktorí pochádzajú z krajín mimo Európskej únie, je podľa mňa našou prioritou zastaviť exodus výskumníkov z Európy do iných významných centier vo svete. Úroveň inovácií v EÚ môže zvýšiť vytvorenie modernizovaného vzdelávacieho systému v celej Európe, pričom sa bude klásť veľký dôraz na skutočné výsledky výskumu, ako aj, samozrejme, zjednodušenie prístupu k cezhraničným výskumným programom v Európe. Aby sme však zabezpečili, že tu ľudské zdroje zostanú, Európa sa musí sústrediť na tento aspekt: musí dávať výskumníkom lákavé ponuky, návrhy, ktoré nedokážu odmietnuť. Naozaj ich musí presvedčiť, že najlepšie podmienky majú doma.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporil som túto správu. Hlavná iniciatíva Únia inovácií je doteraz najvýznamnejším a najcielenejším pokusom Spoločenstva zaviesť strategickú, integrovanú európsku politiku v oblasti inovácií zameranú na podniky. Jej cieľom je doplniť úsilie členských štátov. V rámci nej sa riadia inovácie a sleduje pokrok na najvyššej politickej úrovni. Inovácie sú mimoriadne dôležité pre boj s globálnymi problémami, ako sú zmena klímy, energetická a potravinová bezpečnosť a podobne, pri ktorých je nutné zavádzať inovácie a posilňovať existujúcu vedeckú a technologickú základňu. Okrem toho je nutné modernizovať vzdelávacie systémy a prispôsobiť ich potrebám doby. Členské štáty musia prijať opatrenia na zlepšenie podnikania a schopností mladých európskych občanov a podnikateľov prostredníctvom začlenenia podnikania a inovácií do všetkých oblastí vzdelávania a zlepšovania ľudského kapitálu. Tieto opatrenia im umožnia zohrávať aktívnu úlohu pri inováciách.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne.(FR) Iniciatíva Únia inovácií zostáva naďalej najdôležitejšou iniciatívou Únie pre rozvoj integrovanej európskej stratégie v súvislosti s výskumom a inováciami. Zvyšovanie rýchlosti výskumu a inovácií je nevyhnutné na zavedenie spravodlivého a konkurencieschopného hospodárskeho modelu, ktorý zabezpečí do budúcnosti pracovné miesta, bude smerovať k udržateľnému riadeniu zdrojov, riešeniu problémov v oblasti energie a podnieti inovačnú znalostnú spoločnosť. Čo sa týka pracovných miest, životného prostredia a rozvoja, inovácie sú jednou z hlavných úloh, ktorým Európska únia čelí. Budú mať konkrétne dôsledky na občanov. Odteraz musia byť európski občania, ktorí sú hnacou silou aj užívateľmi inovácií, schopní plne sa zúčastňovať na tejto Únii inovácií. Cieľom bude zabezpečiť jej úspech, ako sme zdôraznili v tejto správe. Na záver sme chceli preto zdôrazniť, aká dôležitá je politika v oblasti inovácií, ako aj pridaná hodnota koordinovaného prístupu na európskej úrovni. Ak chceme riešiť hlavné sociálne a ekonomické problémy, ktorým Európa čelí, potrebujeme ambiciózne iniciatívy. Preto teraz očakávame legislatívnu fázu opatrení pána komisára v oblasti výskumu a inovácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), písomne. (IT) Koncepcia inovácií má viacero rozmerov. Okrem vedeckého výskumu a výskumného a technologického rozvoja zahŕňa tiež rozvoj nových procesov a metodík, organizačných modelov a modelov správania. Vítam oznámenie Komisie o Únii inovácií ako hlavnej iniciatíve stratégie EÚ 2020 pre rast a pracovné miesta. Nazdávam sa však, že naďalej existujú prioritné oblasti, v ktorých je potrebný väčší záväzok k budovaniu kapacít v oblasti vedy, techniky a inovácií, a to efektívne využívanie zdrojov, využitie a recyklácia odpadu, potravinová kvalita a bezpečnosť a nové epidémie. Podľa záverov európskej skupiny pre inovácie z roku 2009 má nedávna hospodárska a finančná kríza neprimeraný vplyv na rôzne krajiny.

Obávam sa, že súčasné rozpočtové obmedzenia uložené členským štátom môžu mať za následok omnoho väčšie obmedzenia v investíciách do oblasti výskumu a inovácií, čo by malo zjavné negatívne dôsledky na európsky rast a konkurencieschopnosť. Vyzývam preto Komisiu, aby zvážila poskytnutie zdrojov zo spoločného strategického rámca na financovanie týchto odvetví, najmä odvetví výskumu a inovácií v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne.(ES) Hlasovala som za iniciatívu Únia inovácií, pretože je to jediná možnosť, ako prekonať krízu v globálnom svete. Inovácie znamenajú vytváranie pracovných miest, poznatkov, technológií, ako aj starostlivosť o životné prostredie, rozšírenie sociálnej súdržnosti a verejnú prosperitu. Všetky členské štáty Únie musia prijať dôsledný záväzok zavádzať inovácie a musia ho podporiť spoločným úsilím, výmenou osvedčených postupov a zlepšením šírenia úspešných skúseností.

Ak budeme zavádzať inovácie, máme pred sebou budúcnosť. Napriek tomu som hlasovala za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1, pretože som úplne proti používaniu prostriedkov spoločnej poľnohospodárskej politiky na tieto programy. Poľnohospodárske odvetvie, ktoré tiež čelí kríze, si zaslúži, aby sa tieto prostriedky používali na jeho vlastné inovácie. Inovačná Európa môže priniesť inovácie do poľnohospodárstva, aby mohlo tvoriť budúcnosť rovnako ako iné strategické odvetvia.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písomne. (BG) Každý vie, že hospodársky rast je úzko prepojený s technologickým pokrokom, ktorý zas vytvárajú ľudia vďaka inovačnému úsiliu. Toto úsilie a potenciál sú však obmedzené finančnými, byrokratickými a inými prekážkami. Plne podporujem správu o Únii inovácií, pretože si myslím, že nám umožní odstrániť prekážky, ktoré bránia inovačnému mysleniu v Európskej únii. Mám však pocit, že najdôležitejším aspektom je to, aby sme sa vyhli vytvoreniu dvojrýchlostnej Európy. Je to možné konkrétne zahrnutím hospodárstva Únie do spoločného úsilia o inovácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Výzva v správe na zavedenie jednotného európskeho patentu a spokojnosť, ktorá sa v nej vyjadruje nad prijatím posilneného postupu spolupráce, čo sa týka zavedenia tohto patentu, mi zabránili hlasovať za túto správu. Zavedenie anglicko-francúzsko-nemeckého európskeho patentu je neprijateľné minimálne z dvoch dôvodov. Po prvé, trojjazyčnosť by mala negatívne dôsledky na konkurencieschopnosť spoločností v členských štátoch, ktoré nie sú v systéme zastúpené. Tieto spoločnosti vrátane talianskych spoločností by museli čakať na dokončenie postupu prekladu pred tým, než by boli schopné získať dokumenty. To by bolo na úkor schopnosti rýchlo konať, čo je v oblasti podnikania maximálne dôležité. Museli by tiež znášať dodatočné náklady na preklad. Na druhej strane anglicko-francúzsko-nemecké spoločnosti by sa nemuseli vyrovnávať so žiadnou z týchto prekážok, čo by spôsobilo vznik diskriminácie na základe jazyka. Zavedenie systému troch jazykov okrem toho, zdá sa, nie je v súlade s administratívnymi požiadavkami a dokonca sa zdá, že ani neodráža demografické váhy členských štátov, pretože v takom prípade by malo byť zastúpené aj Taliansko. Namiesto toho to vyzerá ako pokus vnútiť prestíž Nemecka na úkor zásad parity a rovnosti členských štátov, na ktorých je EÚ založená. Z tohto dôvodu som sa rozhodla nepodporiť túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písomne.(CS) Hlasoval som za uznesenie o Únii inovácií, pretože si okrem iného myslím, že musíme prijať opatrenia na európskej aj vnútroštátnej úrovni, aby sme zlepšili podnikateľské schopnosti a odbornú prípravu Európanov prostredníctvom začlenenia podnikania, tvorivosti a inovácií do všetkých oblastí vzdelávania. Je nevyhnutné viac využívať programy Komisie, ako je Erasmus pre mladých podnikateľov, a zároveň chrániť remeselnú výrobu ako zdroj inovácií. Domnievam sa, že Komisia by mala viac spolupracovať s členskými štátmi pri tvorbe strednodobých a dlhodobých prognóz v súvislosti s kvalifikáciami, ktoré sú potrebné na trhu práce, ako aj pri podpore partnerstiev medzi univerzitami a podnikateľským prostredím s cieľom podporiť začleňovanie mladých ľudí do trhu práce a zároveň pomáhať vytvárať inovačné znalostné spoločnosti, rozvíjať aplikovaný výskum a zlepšiť vyhliadky absolventov na trhu práce.

V tejto súvislosti podporujem návrh Výboru regiónov na vytvorenie „virtuálnej siete tvorivosti“, ktorá by bola dostupná pre všetkých (podniky, miestne a regionálne orgány, súkromný sektor a občanov) a ktorá by poskytovala poradenstvo, podporu a prístup k rizikovému kapitálu a technickým službám. Chcel by som tiež upriamiť pozornosť na súčasný nedostatok lepších a aktívnych interakcií medzi univerzitami a podnikmi. Chcel by som vyzvať Komisiu, aby spustila nový celoeurópsky program odbornej prípravy a vzdelávania vedúcich pracovníkov univerzít a úradníkov, ktorí sa zaoberajú technológiami.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vítam dôraz, ktorý sa v tejto správe kladie na výskum a inovácie ako prostriedok prekonania hospodárskej a sociálnej krízy, ktorú v súčasnosti Európa zažíva. V skutočnosti sú čoraz potrebnejšie udržateľné spôsoby inteligentnejšieho a efektívnejšieho využívania zdrojov a komodít. Musíme preto vytvoriť priestor pre nové myšlienky a hlavne vytvoriť mechanizmy potrebné na realizáciu týchto myšlienok. Podporujem predloženú správu o Únii inovácií ako takú a chcela by som zdôrazniť jej dôležitosť v súvislosti so súčasnou situáciou a európskym úspechom v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), písomne. (IT) Inovácie sú z viacerých hľadísk kľúčové pre hospodársky rast. Už v druhej polovici dvadsiateho storočia najváženejší ekonómovia, ktorí sa zaoberali rastom, pochopili, že inovácie sú jedným z hlavných prostriedkov na zvýšenie klesajúcich ziskov. Takto sme sa presunuli od modelov rastu z 50. rokov 20. storočia, podľa ktorých sa hospodárstvo skôr či neskôr dostane do rovnováhy a stratí pohybovú energiu, k modelom endogénneho rastu z 80. rokov, podľa ktorých technológie a dizajn ustavične sa meniacich a inovačných produktov umožňujú hospodárstvu dlhodobo si zachovať pozitívne tempo rastu. Na to, aby sme tieto mechanizmy na zvýšenie rastu, ktoré budú do roku 2020 zastúpené vo forme cieľov výskumu, energetickej účinnosti a internacionalizácie hlavne v malých a stredných podnikoch, dostali do pohybu, musí existovať silné politické odhodlanie aktivovať stimulačné a poradenské mechanizmy. Za to sú zodpovedné členské štáty. Európske financovanie im môže poskytnúť náležitú podporu. Zdroje sú z dôvodu krízy obmedzené a smernice v stratégii Európa 2020 musia sprevádzať silné daňové a priemyselné politiky európskych vlád.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za správu o Únii inovácií, pretože zdôraznila dôležitosť inovácií z hľadiska postavenia základov udržateľného a konkurencieschopného hospodárskeho modelu a vytvárania nových pracovných miest v Európskej únii.

Zároveň som spolu s ďalšími kolegami poslancami podal pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tejto správe, v ktorom som vyjadril nesúhlas s financovaním politiky v oblasti inovácií finančnými prostriedkami, ktoré boli dosiaľ vyčlenené na spoločnú poľnohospodársku politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože sa domnievam, že ponúka uskutočniteľné riešenia na zlepšovanie výskumu a inovácií v Európskej únii, a teda ponúka podmienky na návrat k hospodárskemu rastu a vytváraniu nových pracovných miest.

Podnecovanie investícií do výskumu, uľahčenie prístupu MSP k rôznym zdrojom financovania a zlepšenie spolupráce medzi univerzitami, výskumnými centrami a vládou sú opatrenia, ktoré v strednodobom a dlhodobom horizonte prinesú kreativitu. Mimoriadna pozornosť sa musí venovať vyváženiu potenciálu inovácií a výskumu medzi rôznymi členskými štátmi a regiónmi, keďže v súčasnosti medzi nimi existujú veľké nerovnosti, čo má vplyv na celú Úniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože zavádza viacero opatrení na úspešné riešenie mnohých spoločenských problémov, konkrétne zmeny klímy, nedostatku energie a zdrojov, starnutia obyvateľstva a problémov súvisiacich s prístupom k verejným službám a ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. EÚ sa musí plne zaviazať k dosiahnutiu navrhnutých cieľov. Odhaduje sa, že do roku 2020 môže byť vytvorených 3,7 milióna pracovných miest a ročný hrubý domáci produkt (HDP) sa môže do roku 2025 zvýšiť asi o 800 miliárd EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Táto iniciatívna správa nasleduje bezprostredne po oznámení Komisie o Únii inovácií a je jednou z iniciatív stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je podporiť inovácie a konkurencieschopnosť prostredníctvom vytvorenia silných politík, ktoré podnecujú výmenu nápadov a riešení, čo sa týka mnohých problémov, ktoré majú všetky členské štáty spoločné.

Jadrom tejto myšlienky je podporiť a propagovať činnosti, ktoré sú efektívne a konkurencieschopné počas krízy aj po nej. Únii ako celku to umožní prekonať slabé stránky, ktoré sa prejavujú v mnohých odvetviach, hlavne v priemysle.

Je to teda nepochybne ambiciózna správa vzhľadom na otázky, ktorými sa zaoberá, od práv duševného vlastníctva až po zvýšenú spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou. Chcel by som preto zablahoželať pani spravodajkyni k jej odhodlaniu a dúfam, že vďaka ďalším takýmto príspevkom dokážeme dosiahnuť všetky ciele navrhnuté v stratégii Európa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Táto správa, ktorú predložila pani Merkiesová, navrhuje vytvorenie Únie inovácií ako prostriedku na prípravu Európy na svet po súčasnej hospodárskej a finančnej kríze. Bezprecedentná globálna kríza, ktorá tvrdohlavo pretrváva a mohla by ohroziť európsky projekt, si vyžaduje od každého a hlavne od Európskej únie zaujať pevný postoj, ktorý verejnosť motivuje. Okrem hlasovania za túto správu by som preto chcel zablahoželať pani spravodajkyni k jej práci, ktorá nám poskytuje optimistický pohľad na budúcnosť a vyzýva na rozvíjanie inovačných kapacít, ktoré všetci máme. Je dôležité realizovať návrhy, ktoré odporúča táto správa, ako je lepší prístup k úverom a finančnej podpore, viac investícií v oblasti vedeckého výskumu a vývoja, jasnejšie právne predpisy, menej byrokracie, jednotné kontaktné miesto, lepšiu spoluprácu medzi regiónmi a jednoduchý a lacný európsky patent.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Správa sa venuje dôležitosti všetkých podôb inovácií pre rozvoj spoločností. Venuje sa tejto otázke a zároveň významne prispieva k početným oblastiam a predkladá návrhy napríklad o väčšej miere šírenia a uplatňovania inovácií v mnohých odvetviach, čo považujeme za vhodné.

V stanovisku Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, ktoré som navrhol, som sa snažil zhrnúť hlavné body nášho názoru a obáv v tejto oblasti. Na základe tohto návrhu stanoviska sa dá jednoducho povedať, že existujú body, v ktorých sa jednoznačne nezhodneme s oznámením Komisie. Tieto body sa zameriavajú najmä na aspekty, ktoré sú tiež zahrnuté v tejto správe a v ktorých sa nachádzajú niektoré protirečenia, ktoré správa obsahuje: názor, že inovácie sú v podstate podnikateľskou príležitosťou, dôraz kladený na trh, na hospodársku súťaž a na využitie inovácií na podnikateľské účely, ako aj obhajovanie vnútorného trhu a patentov EÚ. S týmito aspektmi nesúhlasíme.

Ďalšou otázkou, ktorá sa dostatočne neriešila, ako sme uviedli počas rozpravy, je riziko vytvorenia „inovačnej priepasti“ medzi krajinami a regiónmi, ktoré zavádzajú najviac inovácií, a ostatnými oblasťami. Na toto riziko veľmi jasne poukazujú výsledky európskej skupiny pre inovácie z roku 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Táto správa dostatočne zdôrazňuje inovácie, ktoré predstavujú nevyhnutný prostriedok pomoci pri riešení mnohých problémov a výziev, ktorým ľudstvo v súčasnosti čelí. Mali by byť kľúčovým prvkom verejnej politiky v oblastiach ako životné prostredie, voda, energia, doprava, telekomunikácie, zdravie a vzdelávanie. Mali by okrem toho pomôcť riešiť problémy ako nedostatok a efektívne využívanie zdrojov, využitie a spracovanie odpadu, potravinová kvalita a bezpečnosť, demografické zmeny, nové epidémie a ochrana prírody a biodiverzity.

Správa však obsahuje viacero protirečení, pretože je založená na neoliberálnych myšlienkach, bráni vnútorný trh a obhajuje patenty EÚ, s čím nesúhlasíme.

Súčasné obmedzenia uložené členským štátom môžu mať za následok väčšie obmedzenia investícií do oblasti vedy, techniky a inovácií, a to predovšetkým v najzraniteľnejších krajinách. Namiesto avizovanej Únie inovácií by výsledkom mohla byť skutočná „inovačná priepasť“ medzi krajinami a regiónmi, ktoré inovujú najviac, a ostatnými oblasťami.

Na miestach, ktoré by sa mali týkať otázok verejného záujmu, rozvoja, súdržnosti a sociálneho zabezpečenia, nakoniec prevládli takzvané podnikateľské príležitosti, trh, konkurencieschopnosť, hospodárska súťaž a využívanie inovácií na účely podnikania.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) Musíme podporovať vzdelávacie inštitúcie tretieho stupňa, výskumné organizácie a spoločnosti v súkromnom sektore, aby sme využili príležitosti dostupné v 7. rámcovom programe EÚ pre výskum a technologický vývoj (7. RP).

Siedmy rámcový program je najväčší výskumný program financovaný z verejných zdrojov na svete a musíme naďalej zdôrazňovať výhody, ktoré z neho pre malé a stredné podniky (MSP) plynú. Z pohľadu Írska pomáha tento siedmy rámcový program rozvíjať výskum, ktorý následne vedie k tvorbe pracovných miest a zabezpečuje dostupnosť výrobkov a služieb, ktoré sú nevyhnutné a žiadané. Írske organizácie už v rámci tohto programu vyčerpali 270 miliónov EUR v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, rybolovu, zdravia, energie, dopravy a odvetvia informačných a komunikačných technológií (IKT).

Je to kľúčové pre Írsko aj pre Európu, najmä v súčasnej ťažkej hospodárskej situácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), písomne. – Súhlasím so správou pani Merkiesovej, pretože pevne verím, že inovácie a kreativita sú kľúčové pre oživenie hospodárstva Únie, a takisto verím, že dôležitosť premeny zásadných vedeckých a technologických objavov Únie na nové výrobky a služby nemožno nikdy dosť zdôrazniť. Okrem toho som presvedčený, že v Európe po kríze bude musieť byť každá stratégia v oblasti jednotného trhu formulovaná tak, aby zachovala a posilnila sociálnu súdržnosť, zabezpečila integritu trhov a hospodársku udržateľnosť a podporila inovácie. Preto sa stotožňujem s iniciatívou Komisie, čo sa týka pilotného projektu európskych sociálnych inovácií, ktorý zabezpečuje, aby inovačné nápady na tvorbu výrobkov, služieb a modelov podnikania boli prepojené so sociálnymi potrebami občanov a spotrebiteľov v EÚ, a čo je ešte dôležitejšie, aby tieto potreby spĺňali.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne. (FR) Európsky parlament v situácii, keď je svetové hospodárstvo v kríze, zdôraznil dôležitosť zmeniť Európu tak, aby bola inovačnejšia a efektívnejšia prostredníctvom prispôsobenia sa novým problémom 21. storočia.

Je veľmi dôležité podporovať čo najväčšiu účasť všetkých zúčastnených strán vrátane malých a stredných podnikov (MSP), priemyslu, univerzít a vlád. Všetci musia zohrávať svoju úlohu. Musíme preto napríklad modernizovať naše vzdelávacie systémy a vyriešiť nedostatok znalostí vo vedeckých disciplínach a v strojárstve.

Prekonáme krízu, len ak podporíme inovácie. Európska únia musí umožniť vznik nových nástrojov financovania na podporenie výdavkov na výskum, ako aj súkromných investícií. Okrem toho je spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom prostredníctvom vykonávania partnerstiev dôležitým spôsobom podpory inovačnejšieho hospodárstva.

Domnievam sa, že je kľúčové prijať jednotný európsky patent, aby sa podporil krok smerom k obchodným výmenám mimo Únie. Patenty sú v súčasnosti príliš drahé. Rozhodne musíme znížiť náklady spojené s ich vytváraním.

Na záver, vzhľadom na jav úniku mozgov je dôležité podporovať udržanie výskumníkov v Európe. Bez nich nemajú financovanie ani iné mechanizmy zmysel.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Európske skóre, čo sa týka inovácií, bolo doteraz dosť slabé. Inovácie by nám pritom mali pomôcť riešiť hlavné problémy spoločnosti, ako sú starnutie obyvateľstva, potreba udržateľne riadiť zdroje alebo oživenie hospodárstva. Preto som hlasovala za túto iniciatívnu správu, ktorá predovšetkým vyzdvihuje koncept sociálnych inovácií a zdôrazňuje aktívnu úlohu, ktorú môžu pri inováciách zohrávať regionálne a miestne orgány. Na záver by som chcela uviesť, že musíme podporovať systém na ochranu práv duševného vlastníctva, ktorý je vyvážený a dodržiava práva objaviteľov, pričom zároveň umožňuje našim občanom čo najširší prístup k poznatkom. Takéto problémy treba vyriešiť. Inovácie k tomu v budúcnosti môžu prispieť.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože podľa článku 179 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (TFEU) Únia „podporuje podniky vrátane malých a stredných podnikov, výskumné strediská a univerzity v oblasti ich výskumnej činnosti a technologického rozvoja na vysokej úrovni; podporuje ich úsilie o vzájomnú spoluprácu najmä tým, že umožňuje výskumným pracovníkom voľnú cezhraničnú spoluprácu a podnikom plne využiť potenciál vnútorného trhu, a to najmä otváraním vnútroštátnych verejných zákaziek, stanovením spoločných noriem a odstránením právnych a daňových prekážok spolupráce“. Som úplne presvedčený, že EÚ musí zaujať ofenzívny postoj a získať pevnú vedúcu pozíciu v oblasti konkurencieschopnosti. Musí preto investovať do rozmachu inovácií. Európska komisia musí premeniť súčasný strategický dokument o Únii inovácií na akčný plán s konkrétnymi cieľmi a s merateľnými a časovo vymedzenými cieľovými hodnotami. Komisia musí pravidelne sledovať pokrok, posudzovať prekážky a zaviesť mechanizmus s cieľom dosiahnuť zlepšenie pravidelného podávania správ Európskemu parlamentu a Rade.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), písomne. (ES) Španielska socialistická delegácia hlasovala za správu pani Merkiesovej o Únii inovácií: transformácii Európy pre svet po kríze, pretože súhlasíme so základnými zásadami, ktoré táto správa predkladá a ktoré stanovujú základy pre prechod k inteligentnému, udržateľnému a spravodlivému európskemu hospodárstvu.

Napriek tomu by som chcel upozorniť, že naše hlasovanie za túto správu ako takú neznamená, že podporujeme dohodu o posilnenej spolupráci, ku ktorej dospela väčšina v Rade, keďže vylúčila španielsky jazyk z európskeho patentu. Naše hlasovanie proti časti, ktorá zavádza posilnenú spoluprácu, je dôkazom nášho silného nesúhlasu v tejto otázke. Nástroj pre posilnenú spoluprácu bude mať priamy dosah na vnútorný trh, územnú súdržnosť a právo občanov členských štátov na patent EÚ, ktorý sa riadi jazykovými nariadeniami poskytujúcimi dostatočnú právnu istotu.

Okrem toho návrh na zriadenie Súdu pre európske patenty a patenty Spoločenstva podľa Súdneho dvora Európskej únie „nie je v súlade s právnymi predpismi Európskej únie“.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Inovácie môžu priniesť rozvoj a obnovu Európskej únie, keď súčasná kríza pominie. Musíme však byť úplne realistickí a navrhnúť osobitné pracovné nástroje, ktoré umožnia vzájomné vzťahy medzi úsilím o zavádzanie inovácií na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Európska politika v oblasti inovácií sa musí sústrediť hlavne na navrhnutie a konkrétne splnenie cieľov týkajúcich sa významných zmien, ktorým Európska únia čelí. Domnievam sa, že je potrebné prehodnotiť zložitosť úloh a povinností, ktoré miestne a regionálne vládne orgány majú. V budúcnosti budeme musieť poskytovať kvalitnú technickú a finančnú pomoc, aby sme zabezpečili, že budú k dispozícii dostatočné administratívne kapacity, keď to bude potrebné.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu. Spoločné úsilie inovovať, ako aj riešiť spoločné problémy v Európe znamená lepšie zameranie sa, rýchlejší rozvoj, efektivitu vrátane nákladovej účinnosti a väčšiu mieru kreativity. Cieľom Únie inovácií nie je len poskytnúť odpoveď na spoločné problémy, ktorým naše spoločnosti čelia, ale zároveň zvýšiť európsku konkurencieschopnosť a poukázať na spôsoby, ako možno prekonať hospodársku krízu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Inovácie riešia spoločné problémy v Európe, znamenajú lepšie zameranie sa, rýchlejší rozvoj, efektivitu (nákladovú účinnosť) a väčšiu mieru kreativity. Cieľom Únie inovácií nie je len poskytnúť odpoveď na spoločné problémy, ale aj zvýšiť európsku konkurencieschopnosť a nájsť cestu von z hospodárskej krízy. Keďže je Európa veľmi závislá od dovozu, členské štáty majú spoločný pocit, že musia inteligentne a udržateľne využívať suroviny a komodity nevyhnutné na výrobu energie alebo použitie v priemysle či pri výrobe potravín. Európske hospodárstva sú také prepojené, že v súčasnosti už to nie je len stabilita eura, ktorá si vyžaduje spoločný prístup. Spoločný prístup si vyžaduje aj úsilie o zvýšenie konkurencieschopnosti členských štátov. Potrebný je spoločný postup smerom k vyváženému a stabilnému hospodárstvu. Iba zjednotená Európa bude schopná realizovať ciele stratégie EÚ 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V minulosti sa inovácie očakávali najmä v oblasti výskumu. Nemalo by sa však zabúdať, že inovácie môžu pochádzať od ktoréhokoľvek občana EÚ. Tieto koncepcie, ktoré často začínajú ako nápady, by sa mali podporovať na úrovni EÚ okrem iného prostredníctvom jednoduchšieho prístupu k financovaniu, zjednodušenia postupov povoľovania a lacných a jasných patentov. To umožní samotným občanom využívať svoj vplyv a pomáhať utvárať udržateľnú spoločnosť.

Okrem toho inovácie tohto druhu, pri ktorých sa rozhodne musí zachovať výskum v stredobode pozornosti, by pomohli zachovať vysokú životnú úroveň v Európe. Hlasoval som za správu, pretože to, že umožňuje jednotlivým občanom zohrávať úlohu pri utváraní spoločnosti, predstavuje pozitívny krok. Okrem toho znaky digitálnej éry poukazujú čoraz viac na osobné inovácie, čo stojí za to zaznamenať.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Táto správa objasňuje, čo je zrejmé, a to že je nemožné podporovať inovácie bez podpory výskumu a vzdelávania. Hoci nie je vopred jasné, kedy hospodárska kríza ustane, ciele v odvetví výskumu stanovené pre členské štáty do roku 2020 sa pri súčasnom stave vecí nedosiahnu. Rovnako, ako sa nedosiahli ciele stanovené v predchádzajúcej európskej stratégii – Lisabonskej stratégii. Údaje, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, ukazujú, že iba zhruba 2,7 % európskeho HDP sa na konci tohto desaťročia presunie do výskumu napriek jasnému záväzku členských štátov použiť na tento účel minimálne 3 % HDP. Zároveň členské štáty zdôvodňujú znižovanie výdavkov na vzdelávanie krízou. Inými slovami, dva základné piliere inovácií sa oslabujú namiesto toho, aby sa posilňovali. Týmto problémom by sa mali národné vlády zaoberať.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Táto správa o Únii inovácií: transformácii Európy pre svet po kríze zahŕňa viacero opatrení, ktoré sa venujú hlavným sociálnym problémom. Pani spravodajkyňa predložila kľúčový nápad vytvoriť úniu pre inovácie medzi všetkými Európanmi. V skutočnosti, ako sa v správe uvádza, je nájdenie riešení spoločných problémov v Európe úlohou, ktorá prinesie rýchlejší rozvoj, väčšiu nákladovú účinnosť a väčšiu tvorivú silu. Cieľom Únie inovácií je tiež posilniť konkurencieschopnosť Európy ako celku s cieľom nájsť východisko z hospodárskej krízy. Vzhľadom na všeobecne rozšírenú závislosť od dovozu členské štáty cítia spoločnú potrebu hľadať metódy inteligentného a udržateľného využívania týchto zdrojov a surovín potrebných na výrobu energie, ako aj na použitie v priemysle či pri výrobe potravín. Otázka starnutia obyvateľstva je ďalšou výzvou, pred ktorou stoja takmer všetky krajiny v EÚ. Spoločné úsilie v otázkach, ako je zdravie, by mohlo zabezpečiť dlhší život vhodnou starostlivosťou a liečbou, pričom by sa znížili náklady. To sú len hlavné príklady stanovenia spoločných noriem medzi 27 členskými štátmi, ktoré podporuje táto iniciatíva. Predstavujú podstatu toho, prečo som za ňu hlasovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), písomne. – Zvýšenie investícií do výskumu a inovácií je nevyhnutné na zabezpečenie udržateľnej a konkurencieschopnej budúcnosti našich hospodárstiev. Z hľadiska HDP EÚ investuje do výskumu a vývoja menej než USA a Japonsko a chýba aj investovanie rizikového kapitálu. Musíme byť schopní udržať si našich najlepších výskumníkov a novátorov. Dosiahnutie nášho cieľa investovať do roku 2020 3 % HDP na výskum a vývoj by mohlo znamenať návrat 3,7 milióna pracovných miest a takmer 800 miliárd EUR. Vzhľadom na dôležitosť zlepšovania kvality života a blahobytu zohrávajú úlohu verejné aj súkromné iniciatívy v oblasti inovácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Inovácie sú zásadné pre každé územie alebo spoločenstvo. V skutočnosti schopnosť obnoviť niečo, čo sa nám ponúka, a na tomto základe vytvoriť niečo nové, je rozhodujúca pre rozvoj každého hospodárstva a predovšetkým pre dosiahnutie sociálneho zabezpečenia. Únia inovácií je preto jednou z hlavných iniciatív stratégie EÚ 2020. Je to cesta, ktorú jednoznačne treba nasledovať s cieľom dosiahnuť dobré postavenie Európy na medzinárodnej scéne a uspokojiť potreby európskej verejnosti. Z týchto dôvodov hlasujem za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Inovácie sú pre európsku politiku tým, čím je pre mladých ľudí vzdelávanie: cestovným dokladom do budúcnosti, prakticky komplexným poistením pre spoločnosť, ktorá je pokroková a zachováva sociálnu súdržnosť. Táto veta získava plný význam v období po globálnej recesii, počas ktorého vidíme rýchlejšie oživenie hospodárstva v Spojených štátoch a pokračujúci nehanebný rast vo vznikajúcich mocnostiach, ktoré sa označujú ako skupina BRIC. Jedna vec je jasná. Európska únia v súčasnosti zaostáva a jej trh práce má problémy, čo sa týka oživenia hospodárstva. Najväčšou iróniou je, že Švajčiarsko, ktoré nie je členom EÚ, je naďalej európskym víťazom v oblasti inovácií. Preto je dnešná výzva Európskeho parlamentu (správa pani Merkiesovej) na skutočnú „zmenu myslenia“ významná. Pretože inovácie nie sú len otázkou technologických vynálezov alebo počtu podaných patentov na obyvateľa. V prvom rade sú inovácie otázkou budovania základne malých a stredných podnikov, ktoré sú hlavnými tvorcami bohatstva v Európe, prostredníctvom rizikového kapitálu, opatrení týkajúcich sa záruk, pomoci v oblasti úverov a zjednodušenia právneho prostredia. Pri splnení tejto podmienky sa možno úsilie o to, aby sa na výskum a vývoj vyčlenili 3 % HDP, stane skutočnosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Všestranne sme podporili návrh správy a podali sme viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré boli väčšinou prijaté. Napríklad: dôraz na ciele ekologických priorít, ako sú energia a zmena klímy, efektívnosť využívania zdrojov, obnova biologických zdrojov a podpora sociálnej súdržnosti. Okrem toho venovanie sa ekologickým inováciám vo všetkých fázach vrátane dizajnu prostredníctvom prijatia vhodne financovaného a ambiciózneho akčného plánu ekologických inovácií, ako aj prostredníctvom prijatia stratégie na podporu systémov výrobkov a služieb a podnikateľských modelov zameraných na funkčnosť. Ďalším z našich návrhov bolo propagovanie používania otvorených noriem ako hnacej sily inovácií a voľného prístupu k výskumu financovaného z verejných zdrojov. Okrem toho aj sústredenie financovania z verejných zdrojov na spoločensky hodnotné oblasti, v ktorých sa vytvárajú poznatky ako verejný majetok, napríklad prostredníctvom motivačných ocenení v odvetví zdravotníctva. Pokúsili sme sa tiež s rôznou mierou úspešnosti vylepšiť znenie textu, čo sa týka otázok práv duševného vlastníctva. Podarilo sa nám zachovať formuláciu, v ktorej sa víta úsilie Komisie zabrániť tomu, aby sa práva duševného vlastníctva stali prekážkou brániacou hospodárskej súťaži a inováciám.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Európa sa v posledných mesiacoch dostávala z krízy a tiež sa musela vyrovnávať s veľmi silnou globálnou hospodárskou súťažou. V tejto súvislosti sú inovácie nevyhnutnosťou, ale predovšetkým sú prioritou. Ak nedokážeme premeniť Európu na Úniu inovácií, hospodárstva 27 členských štátov budú v skutočnosti odsúdené na úpadok, čo spôsobí stratu talentov a nápadov. Inovácie sú kľúčové na dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú vytvárať spravodlivejšiu spoločnosť, ktorá je tiež ohľaduplná k životnému prostrediu.

Inovácie sú nevyhnutné na vytvorenie moderného hospodárstva a sú hlavným nástrojom vytvárania nových pracovných miest. Potrebujeme spoločný záväzok k hlbokej zmene v kapacite Európy pre inovácie. Iba vtedy budeme schopní vytvoriť trvalé a dobre platené pracovné miesta, ktoré dokážu odolať tlaku a hospodárskej súťaži spojenej s globalizáciou. Únia je otázkou inovácií. Nie je to len slovná hračka, ale skutočná nádej, ktorá sa musí realizovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písomne. – Podporujem túto správu, pretože je kľúčová pre oživenie hospodárstva po kríze a riešenie hlavných problémov spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písomne. (FR) Počas hlasovania o správe Parlamentu o Únii inovácií som s radosťou podporil pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý odmieta myšlienku riadenia inovácií prostredníctvom presúvania zdrojov zo štrukturálnych fondov a z určitých odvetví spoločnej poľnohospodárskej politiky do inovačných činností.

Inovácie by sa mali, samozrejme, podporovať, ale nemalo by sa to diať spôsobom, ktorý škodí ostatným politikám zásadným pre budúcnosť Európskej únie, ako je spoločná poľnohospodárska politika. Spoločná poľnohospodárska politika by sa mala reformovať prostredníctvom sústredenia sa na niekoľko základných cieľov. No jediná integrovaná politika Európskej únie sa nesmie vyplieniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Hodnotiaca tabuľka v oblasti výskumu a inovácií v Únii uvádza, že Japonsko a Spojené štáty investujú do inovácií vyšší podiel hrubého domáceho produktu (HDP) ako EÚ, pričom priepasť sa za posledné štyri roky zvyšuje. V porovnaní s krajinami BRIC investuje EÚ viac, pričom rozdiel oproti Brazílii a Číne sa znížil a rozdiel oproti Indii a Rusku sa zvýšil.

Považujem preto za nevyhnutné, aby Európska únia prijala skutočnú stratégiu v oblasti inovácií a zohľadnila pritom stratégiu EÚ 2020 v oblasti inteligentnej špecializácie s cieľom posilniť podporu pre výskum, vývoj a inovácie ako kľúčový prvok budúcnosti Únie. Zároveň aj s cieľom rozšíriť ich do všetkých oblastí, odvetví činnosti a spoločenských činiteľov, z ktorých sa skladá.

Politika v oblasti inovácií, ktorá bude súdržná a integrovaná a bude mať dlhodobú víziu, nám umožní posilniť naše silné stránky a vyriešiť nedostatky, ktoré boli zistené na regionálnej úrovni. Je nevyhnutné prispôsobiť a zjednodušiť rozvojovú politiku, napríklad Európsky sociálny fond (ESF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR). Nový strategický program umožní budovanie čoraz modernejšej a konkurencieschopnejšej Európy, ktorá bude zohrávať vo svete vedúcu úlohu. Keďže inovácie sú základným cieľom regionálnej politiky, Európa musí v budúcnosti prijať strategický prístup k riadeniu a vytvoriť vhodné politické nástroje, ktoré umožnia sledovanie vývoja inovácií a nevyhnutných úprav, ktoré treba vykonať.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu, pretože som presvedčený, že Únia inovácií pomôže riešiť súčasné spoločenské výzvy. Okrem toho je správa nevyhnutná na zvyšovanie konkurencieschopnosti v čase, keď EÚ prekonáva hospodársku krízu.

Súhlasím so správou, že členské štáty by mali využiť štrukturálne fondy na podporu cieľov výskumu, vývoja a inovácií, ktoré sa zameriavajú na sociálne problémy, s cieľom zvyšovania prosperity v Európe. Posilnenie cezhraničnej spolupráce je tiež rozhodujúce, ako aj podpora občanov, aby vytvárali inovačné nové podniky. Je to možné dosiahnuť znižovaním byrokracie a vytvorením jednoduchého a súdržného systému, ktorý sa sústredí na spoločenské problémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písomne. (FR) Únia nedokázala napriek lisabonskej stratégii napraviť nedostatky v oblasti inovácií. V súvislosti s rozpočtovými obmedzeniami, ktoré vylučujú použitie verejných finančných prostriedkov ako riešenie, a zvýšenou globálnou hospodárskou súťažou musí Európa zareagovať s cieľom dostať sa naspäť do súťaže v oblasti inovácií. Domnievam sa, že je nevyhnutné zamerať sa na štrukturálne reformy, ktoré odstránia prekážky, ktoré brzdia značný inovačný potenciál v Európe. Podporila som preto túto správu, ktorá upozorňuje najmä na vysoké náklady spojené s podávaním patentov vo všetkých členských štátoch a vyzýva na urýchlenú dohodu o jednotnom európskom patente. Mám tiež radosť, že boli prijaté návrhy predložené našou politickou skupinou, najmä vytvorenie európskeho fondu na financovanie inovácií, ktorý zjednoduší prístup k európskym úverom pre naše malé a stredné podniky (MSP). Uvoľnenie kapacít pre inovácie v Európe si vyžaduje stanovenie minimálnej úrovne výdavkov, čo sa týka výskumu a vývoja, v každom členskom štáte. To zabezpečí spravodlivé rozdelenie úsilia a zabráni vytvoreniu dvojrýchlostnej Európy, ktorá by mohla narušiť súdržnosť a správu EÚ. Toto je nevyhnutné, ak chce Európa zostať na najvyššej úrovni globálneho hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za správu pani Merkiesovej, pretože konečná verzia je vyváženejšia než jej pôvodná verzia, ktorá bola príliš zameraná na podporné úlohy občanov namiesto podnikov. Podniky si v skutočnosti zaslúžia vedúce postavenie vo výskume a inováciách. Čiastočne preto, lebo musíme pamätať na to, že politiky EÚ v tejto oblasti rástli a vyvíjali sa prostredníctvom podpory politík zameraných na posilnenie spolupráce medzi priemyslom, vzdelávacími systémami a výskumnými inštitúciami. Som preto presvedčená, že správa, o ktorej sme hlasovali, predstavuje užitočný príspevok k pokračujúcej diskusii o budúcom spoločnom strategickom programe na podporu výskumu a inovácií v EÚ.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0296/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za tento návrh, keďže v dôsledku krízy zanikli milióny pracovných miest a ešte viac sa prehĺbila neistota v oblasti zamestnania a zvýšila úroveň chudoby; keďže 17 % obyvateľov EÚ je vystavených riziku chudoby; keďže 23 miliónov obyvateľov EÚ je nezamestnaných; keďže veľká časť práce v domácnosti prebieha v rámci neoficiálneho hospodárstva, v neistých pracovných podmienkach a/alebo formou nelegálnej práce; keďže okrem toho práca v domácnosti predstavuje v priemyselných krajinách 5 až 9 % všetkých pracovných miest; keďže ženy tvoria prevažnú väčšinu osôb zamestnaných v tomto odvetví; keďže takáto práca je podhodnotená, nedostatočne odmeňovaná a neoficiálna a keďže zraniteľnosť pracovníkov v domácnosti spočíva v tom, že sú často diskriminovaní a môžu sa veľmi ľahko stať obeťou nespravodlivého zaobchádzania alebo zneužívania. Vítam a podporujem iniciatívu Medzinárodnej organizácie práce (ILO) s cieľom prijať dohovor doplnený odporúčaním o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti. Vyzývam krajiny EÚ, ktoré sú členmi ILO, aby tieto nástroje prijali na konferencii ILO v júni 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za toto uznesenie. V dôsledku krízy zanikli milióny pracovných miest a ešte viac sa prehĺbila neistota v oblasti zamestnania a zvýšila úroveň chudoby – 17 % obyvateľov EÚ je vystavených riziku chudoby. V niektorých krajinách prebieha veľká časť práce v domácnosti v rámci tieňového hospodárstva, v neistých pracovných podmienkach a/alebo formou nelegálnej práce. Prevažnú väčšinu osôb zamestnaných v tomto odvetví tvoria ženy a takáto práca je podhodnotená, nedostatočne odmeňovaná a neoficiálna. Pracovníci v domácnosti sú často diskriminovaní a môžu sa veľmi ľahko stať obeťou nerovnakého a nespravodlivého zaobchádzania alebo zneužívania. Vítam iniciatívu Medzinárodnej organizácie práce (ILO) s cieľom prijať dohovor doplnený odporúčaniami o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti. Členské štáty musia urýchlene tento dohovor a odporúčania ratifikovať a vykonať, pretože jeho vykonaním by sa prikročilo k riešeniu potrieb jednej z najzraniteľnejších skupín pracovníkov a pomohlo by to riešiť problém nelegálnej práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Keďže väčšina pracovných miest v domácnosti je neistá a pracovníci v domácnosti sú často diskriminovaní a niekedy vykorisťovaní, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci sa rozhodol požiadať o prijatie uznesenia a zároveň požiadal Európsku komisiu o odpoveď na otázku, aké kroky podniká v súvislosti s touto kategóriou pracovníkov. V júni by mala Medzinárodná organizácia práce (ILO) na svojej výročnej konferencii prijať dohovor o pracovníkoch v domácnosti, v ktorom žiada, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s inými pracovníkmi a aby sa dodržiavali všetky podmienky dôstojnej práce. Pomocou nášho uznesenia podporujeme úsilie ILO v tejto otázke. Uvedomme si však, že je to len prvá fáza: teraz musíme zaistiť, aby členské štáty tento dohovor po jeho prijatí ratifikovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Plne podporujem iniciatívu Medzinárodnej organizácie práce (ILO) s cieľom prijať dohovor doplnený odporúčaním o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti. Mnohí z týchto pracovníkov sú prisťahovalci bez dokumentov, čo znamená, že sa ľahšie môžu stať obeťou zlého zaobchádzania, nemusí im byť vyplácaný pravidelný plat alebo sa môžu stať obeťou násilia. Okrem toho pracovníci bez dokumentov nemajú odvahu kontaktovať príslušné orgány, aby ich požiadali o ochranu, dožadovali sa svojich práv alebo vyhľadali zdravotnú pomoc, pretože sa obávajú núteného návratu do vlasti alebo trestu zo strany zamestnávateľa. Všetci pracovníci v domácností bez ohľadu na ich pôvod musia mať dôstojný prístup k práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) Medzinárodná organizácia práce (ILO) v súčasnosti pripravuje návrh dohovoru o pracovníkoch v domácnosti. Prijatie tohto dohovoru ILO o pracovníkoch v domácnosti bude kľúčovým prvkom pre zabezpečenie toho, aby sa dodržiavali ľudské, sociálne a zamestnanecké práva pracovníkov v domácnosti. Práca v domácnosti predstavuje 5 až 9 % z celkového počtu pracovných miest. Táto práca je často neistá, podhodnotená a nelegálna.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za túto správu, aby som umožnila zmeniť vzťah, ktorý je príliš často založený na zneužívaní právneho postavenia v oblasti, ktorá predstavuje 5 až 9 % všetkých pracovných miest v Európskej únii. Všetci tí, ktorí pracujú so staršími ľuďmi, musia mať právo na slobodu združovania a na čas odpočinku a nesmú byť obeťami prenasledovania a svojvoľného konania. Preto sme chceli vyslať silný odkaz podpory Medzinárodnej organizácii práce (ILO) a odborovým zväzom predtým, než sa v júni na 100. Medzinárodnej konferencii práce začnú rokovania o prijatí týchto nových nástrojov. Mrzí nás však, že hoci pravica rada vyjadruje obavy v súvislosti s nelegálnymi pracovníkmi v domácnosti, odmieta uznať, že v takomto postavení sa príliš často nachádzajú pracovníci bez dokladov, ktorí sú najčastejšími obeťami neistých pracovných miest a postupov zneužívania.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Podporil som toto uznesenie o dohovore Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti. Cieľom tohto dohovoru je poskytnúť práci v domácnosti právny štatút zamestnania, rozšíriť práva na všetkých pracovníkov v domácnosti a zabrániť porušovaniu práv a zneužívaniu. Uznesenie Európskeho parlamentu ďalej vyzýva krajiny EÚ, ktoré sú členmi ILO, aby na konferencii ILO v júni 2011 prijali tieto nástroje, a vyzýva členské štáty EÚ, aby dohovor a odporúčanie urýchlene ratifikovali a vykonali. V niektorých krajinách prebieha veľká časť práce v domácnosti v rámci neoficiálneho hospodárstva, v neistých pracovných podmienkach alebo formou nelegálnej práce. Práca v domácnosti predstavuje v priemyselných krajinách 5 až 9 % všetkých pracovných miest, pričom ženy tvoria prevažnú väčšinu osôb zamestnaných v tomto odvetví. V skutočnosti trend zvyšovania podielu neštandardných a atypických zmlúv má silný rodový a generačný rozmer. Prijatie, ratifikácia a vykonanie dohovoru ILO môže viesť k obmedzeniu počtu pracovníkov žijúcich v chudobe a zlepšiť postavenie veľkého množstva žien na trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Karima Delli (Verts/ALE), písomne. (FR) V Európe takmer dve tretiny prisťahovalkýň vykonávajú prácu pre pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, často v sektore zdravotníctva alebo v odvetví práce v domácnosti. Tieto ženy prispievajú do nášho hospodárstva, musia však znášať veľmi zlé pracovné podmienky a porušovanie najzákladnejších práv.

Na Medzinárodnej konferencii práce, ktorá sa bude konať v júni tohto roku, budú mať členovia Medzinárodnej organizácie práce možnosť prijať Dohovor o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti. Tento nástroj je krokom správnym smerom v oblasti práv pracujúcich na celom svete, pretože rozširuje normy pracovného práva na pracovníkov v domácnosti, na kategóriu, ktorá až doteraz bola z týchto noriem vylúčená. Na ťahu sú teraz členské štáty, ktoré sa musia zaviazať k ratifikácii tohto dohovoru.

Na európskej úrovni tiež budeme musieť prestať osobitne a systematicky posudzovať prisťahovaleckú politiku a politiku trhu práce. Nie je správne, keď sú pracovníci v domácnosti nútení pracovať neoficiálne bez ohľadu na ich práva, pretože právne predpisy v oblasti prisťahovalectva sú príliš prísne a nedostatočne prispôsobené.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Je dobre známe, že práca v domácnosti je často neistá a neoficiálna a že táto neistota a neoficiálne postavenie vážne ohrozuje práva tých pracovníkov, ktorí poskytujú tieto druhy služieb, napriek tomu, že prispievajú k hospodárskej činnosti príslušných krajín a mali by sa považovať za pracovníkov ako všetci ostatní.

Vzhľadom na mieru dôvery medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorá je pri takejto činnosti potrebná, nie je vhodné zaťažovať takýto pracovný vzťah prílišnou formálnosťou, zároveň to však znamená, že pracovník by mal mať možnosť vykonávať svoje povolanie za dôstojných podmienok. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce (ILO) doplnený odporúčaním o pracovníkoch v domácnosti by mohol byť ďalším krokom správnym smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Toto uznesenie Európskeho parlamentu sa zaoberá navrhovaným dohovorom Medzinárodnej organizácie práce (ILO) doplneným odporúčaním o pracovníkoch v domácnosti. V júni sa bude konať v Ženeve ďalšia konferencia ILO, ktorá sa bude zaoberať problémom práce v domácnosti. Hoci sa EÚ oficiálne nemôže zúčastniť na konferencii, pretože členmi ILO sú jednotlivé členské štáty, uvedomuje si svoju zodpovednosť, čo sa týka spolupráce s ILO, a chcela preto prispieť v oblasti, o ktorej by sa dalo povedať, že patrí k okruhu „základných práv“. Význam práce v domácnosti je neodškriepiteľný. Je to práca vykonávaná v domácnosti – starostlivosť o deti a starých ľudí –, ktorá je zahrnutá v stratégii Európa 2020 a predstavuje 5 až 9 % všetkých pracovných miest v EÚ, pričom tento počet má tendenciu sa zvyšovať. Pracovníci v domácnosti – z ktorých väčšina sú ženy a prisťahovalci – sú však často vystavení zneužívaniu zo strany zamestnávateľov, ktorí im nezaručujú sociálne práva. Preto som hlasoval za tento návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Prijatie dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (ILO) doplneného odporúčaním o pracovníkoch v domácnosti je významným krokom vpred a považujeme to za pozitívne. Ako bolo jasne povedané počas rozpravy, väčšina týchto pracovníkov v rámci jednotlivých členských štátov sú ženy a stále vyššie percento z nich predstavujú nelegálni prisťahovalci. Tieto dve skupiny sú najzraniteľnejšie a sú najčastejšími obeťami násilia a sexuálneho zneužívania. Je dôležité, aby sa na nadchádzajúcej konferencii ILO prijali v tomto smere potrebné opatrenia. Neuveriteľne vykorisťujúce a diskriminačné podmienky, za akých títo pracovníci pracujú, sú dobre známe. Mnohí z týchto pracovníkov v domácnosti pracujú za veľmi nedôstojných podmienok, sú obeťami intenzívneho vykorisťovania a nemajú zaručené práva, ako je právo na sociálne zabezpečenie, na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci, na ochranu počas materstva, na maximálnu dĺžku pracovného času, na odpočinok a na slobodu združovania a zastupovania.

Preto je jednoznačne potrebné zabezpečiť reguláciu práce v domácnosti. Vzhľadom na to je naliehavo potrebné prijať účinné opatrenia na boj proti neistým pracovným miestam, falošným faktúram, nelegálnej a nenahlásenej práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Považujeme za potrebné pokročiť smerom k prijatiu dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (ILO) doplneného odporúčaním o pracovníkoch v domácnosti, z ktorých väčšina sú ženy a čoraz vyššie percento z nich sú nelegálni prisťahovalci. Tieto dve skupiny sú najzraniteľnejšie a sú najčastejšími obeťami násilia a sexuálneho zneužívania a bolo by preto veľmi pozitívne, keby sa na nadchádzajúcej konferencii ILO v súvislosti s touto otázkou urobil rozhodný krok.

Neuveriteľne vykorisťujúce a diskriminačné podmienky, za akých mnohí pracovníci v domácnosti pracujú, sú dobre známe. Je preto jednoznačne potrebné prácu v domácnosti regulovať, aby takíto pracovníci nemuseli v budúcnosti pracovať za veľmi nedôstojných podmienok a aby mali zaručené práva, ako je právo na sociálne zabezpečenie, na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci, na ochranu počas materstva, na maximálnu dĺžku pracovného času, na odpočinok a na slobodu združovania a zastupovania.

Vzhľadom na to je naliehavo potrebné prijať účinné opatrenia na boj proti neistým pracovným miestam, falošným faktúram, nelegálnej a nenahlásenej práci. Je teda nevyhnutné zmeniť všetky nestabilné pracovné miesta na stabilné pracovné miesta s právami a primeranými mzdami.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Plne podporujem prijatie, ratifikáciu a vykonanie dohovoru o pracovníkoch v domácnosti, ktorý pripravuje Medzinárodná organizácie práce (ILO). Pracovníci v domácnosti pracujú väčšinou v neistých pracovných podmienkach, mnohokrát sa nachádzajú z právneho hľadiska v pochybnej administratívnej situácii, čo spôsobuje, že ich situácia je ešte menej stabilná, a často sú obeťami diskriminácie, nerovnakého a nespravodlivého zaobchádzania alebo zneužívania. Ich služby však naša spoločnosť veľmi potrebuje, či už ide o starostlivosť o deti, alebo o starých ľudí. Musíme vytvoriť právny rámec, ktorý nám umožní zlepšiť práva týchto pracovníkov a podporiť dôstojné pracovné podmienky.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože v dôsledku krízy zanikli milióny pracovných miest a ešte viac sa prehĺbila neistota v oblasti zamestnania a zvýšila úroveň chudoby – 17 % obyvateľov EÚ je vystavených riziku chudoby a 23 miliónov obyvateľov EÚ je nezamestnaných. V niektorých krajinách prebieha veľká časť práce v domácnosti v rámci tieňového hospodárstva, v neistých pracovných podmienkach alebo formou nelegálnej práce. Prevažnú väčšinu osôb zamestnaných v tomto odvetví tvoria ženy a takáto práca je podhodnotená, nedostatočne odmeňovaná a neoficiálna. Zraniteľnosť pracovníkov v domácnosti spôsobuje, že sú často diskriminovaní a môžu sa veľmi ľahko stať obeťou nerovnakého a nespravodlivého zaobchádzania alebo zneužívania. Práca v domácnosti by mala mať právny štatút zamestnania, mali by sme všetkým pracovníkom v domácnosti zabezpečiť viac práv a zabrániť porušovaniu práv a zneužívaniu tým, že sa prijme právny rámec pre všetkých pracovníkov v domácnosti a zabezpečí, aby ich práca nebola mimo regulačného rámca. Prijatím, ratifikáciou a vykonaním dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (ILO) by sa nielen zlepšilo postavenie veľkého množstva žien na trhu práce v domácnosti tým, že by sa im zabezpečili dôstojné pracovné podmienky, ale zároveň by sa zvýšila aj miera ich sociálneho začlenenia. Môže byť nevyhnutné upraviť právne predpisy takým spôsobom, aby sa vytvoril pružný a bezpečný zmluvný rámec, ktorý bude zárukou rovnakého zaobchádzania.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za toto uznesenie, v ktorom sa uvádza, že Európsky parlament „sa domnieva, že je potrebné riešiť problém nelegálnej práce; konštatuje, že odvetvie práce v domácnosti je vysoko neformálnym odvetvím s veľkou mierou nelegálnej práce, pracuje v ňom veľký počet migrujúcich pracovníkov a ich práva sú často porušované; považuje ďalej za dôležité, aby sa vo všeobecnosti bojovalo proti neistej práci, vzhľadom na to, že s týmto problémom zápasia najmä migrujúci pracovníci, čo ešte viac zhoršuje ich už aj tak neisté postavenie“.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Zvyšovanie počtu príležitostných pracovných miest pre pracovníkov a pracovníčky je podstatou logiky nadvlády oligarchie, či už v Európe, alebo inde. Spomedzi rôznych foriem organizovanej neistoty je jedna, ktorá sa dá vykoreniť ťažšie než iné: ide o pracovníkov v domácnosti. Táto správa podporuje návrh dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (ILO) na ochranu práv týchto pracovníkov a najmä týchto skrytých pracovníčok. Odsudzuje tiež narastajúci počet atypických zmlúv, čo je znakom toho, že práca nadobúda čoraz väčšmi neistý charakter. Hlasujem za túto iniciatívu a zároveň ľutujem, že táto iniciatíva v skutočnosti nič nedosiahne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Keďže práca v domácnosti predstavuje 5 až 9 % všetkých pracovných miest; keďže ženy tvoria prevažnú väčšinu osôb zamestnaných v tomto odvetví; keďže takáto práca je podhodnotená, nedostatočne odmeňovaná a neoficiálna a keďže zraniteľnosť pracovníkov v domácnosti spočíva v tom, že sú často diskriminovaní a môžu sa veľmi ľahko stať obeťou nerovnakého a nespravodlivého zaobchádzania alebo zneužívania, musíme nájsť riešenia na odstránenie takéhoto postavenia. Preto vítam tento dohovor Medzinárodnej organizácie práce, ktorý upozorňuje na problémy v súvislosti s prácou v domácnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Európsky parlament chce týmto uznesením vyjadriť podporu iniciatíve Medzinárodnej organizácie práce (ILO) s cieľom prijať dohovor doplnený odporúčaním o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti. Migrujúci pracovníci, ktorí prijímajú dočasné pracovné miesta pre nízko kvalifikovaných pracovníkov na okraji trhu práce alebo vykonávajú prácu v domácnosti, sú vystavení rôznym formám diskriminácie. Títo pracovníci sú často vystavení riziku chudoby a pracujú v nezákonných podmienkach, ľahšie sa môžu stať obeťou zlého zaobchádzania, nemusí im byť vyplácaný pravidelný plat alebo sa môžu stať obeťou násilia alebo sexuálneho zneužívania a často nemajú odvahu kontaktovať príslušné orgány, aby ich požiadali o ochranu a dožadovali sa svojich práv, pretože sa obávajú núteného návratu do krajiny pôvodu alebo trestu zo strany zamestnávateľa. Táto situácia je dôvodom, prečo som hlasovala za toto uznesenie. Podporujem tento dohovor, ktorého cieľom je podniknúť kroky smerom k tomu, aby práca v domácnosti získala právny štatút profesionálnej aktivity, čím sa rozšíria práva na všetkých pracovníkov v domácnosti, aby sa zabránilo porušovaniu práv a zneužívaniu a aby sa prijal právny rámec, ktorý zabezpečí, aby nebolo možné pracovať mimo regulačného rámca.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), písomne. – Podporujem toto uznesenie o navrhovanom dohovore Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o pracovníkoch v domácnosti. Veľká časť pracovníkov v domácnosti pracuje nelegálne, ich pracovné miesta sú neisté a nedostatočne odmeňované a títo pracovníci, z ktorých väčšina sú ženy, sú často vystavení zneužívaniu, najmä keď pracujú v zahraničí. Prijatie tohto dohovoru ILO môže pomôcť znížiť počet pracovníkov žijúcich v chudobe, zlepšiť ich pracovné podmienky a uľahčiť sociálne začlenenie tých najzraniteľnejších pracovníkov. Musíme na prácu v domácnosti uplatňovať základné normy v oblasti práce a zaistiť, aby tí, ktorí ju vykonávajú, mali nárok na sociálne zabezpečenie a ochranu proti postupom zneužívania.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Pracovníci v domácnosti sú často znevýhodňovaní z dôvodu neoficiálneho charakteru tejto práce. Keďže sa nachádzajú mimo formálnych štruktúr hospodárskej činnosti, ich pracovné práva sú často obmedzené. Proti tejto situácii musíme rozhodne bojovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto uznesením Európsky parlament: 1. víta a podporuje iniciatívu Medzinárodnej organizácie práce (ILO) s cieľom prijať dohovor doplnený odporúčaním o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti; vyzýva členské štáty EÚ, ktoré sú členmi ILO, aby tieto nástroje prijali na konferencii ILO v júni 2011; vyzýva členské štáty EÚ, aby dohovor a odporúčanie urýchlene ratifikovali a vykonali; 2. domnieva sa, že prijatie, ratifikácia a vykonanie dohovoru ILO o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti môže viesť k obmedzeniu počtu pracovníkov žijúcich v chudobe; 3. domnieva sa, že prijatím, ratifikáciou a vykonaním takého dohovoru by sa prikročilo k riešeniu potrieb jednej z najzraniteľnejších skupín pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), písomne.(SV) Včera, vo štvrtok 12. mája, Európsky parlament hlasovaním schválil uznesenie o navrhovanom dohovore Medzinárodnej organizácie práce (ILO) doplnenom odporúčaním o pracovníkoch v domácnosti. Na celom svete a najmä v chudobných krajinách patria služby v domácnosti medzi najhoršie platené práce. Často pri nich chýbajú korektné zmluvy a neposkytuje sa sociálne zabezpečenie. To, že sa tento sektor služieb osobitne zdôrazňuje v odporúčaní spojenom s dohovorom ILO, je preto správne a vhodné. Dôvodom, prečo som hlasoval proti uzneseniu Európskeho parlamentu, je znenie odseku 13, v ktorom sú členské štáty EÚ vyzvané, aby ratifikovali Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, čo zatiaľ žiadny členský štát EÚ neurobil. Podľa môjho názoru nie je potrebné, aby sa k šiestim kľúčovým dohovorom OSN, ktoré sú univerzálne a vzťahujú sa na všetkých ľudí, dopĺňali ďalšie nástroje. Hrozilo by potom veľké riziko, že by sa tým narušila legitimita dohovorov, ktoré už boli prijaté, a k niečomu takému by som ja nechcel prispieť. Radšej by som sa zameral na zlepšenie dodržiavania hlavných dohovorov o ľudských právach, ktorých obsah sa jednoznačne vzťahuje aj na pracovníkov v domácnosti. Zdá sa, že príliš mnoho signatárskych štátov to dnes neberie do úvahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písomne. (FR) Práca v domácnosti, ktorá je často neistá, podhodnotená a nelegálna, predstavuje 5 až 9 % všetkých pracovných miest v priemyselných krajinách. Väčšina týchto pracovníkov v domácnosti sú ženy a prisťahovalci, v prípade ktorých ľahšie dochádza k zneužívaniu a nedostatočnému odmeňovaniu. Prijatie tohto dohovoru ILO o pracovníkoch v domácnosti bude nevyhnutným prvkom na zaistenie toho, aby sa dodržiavali ľudské a sociálne práva tým, že práca v domácnosti bude mať zaručený rovnaký štatút ako ktorákoľvek iná práca a že sa pre pracovníkov v domácnosti zabezpečí právny rámec.

Uznesenie, ktoré dnes prijal Parlament, vysiela členským štátom silný signál, aby podpísali tento dohovor, ktorý, úprimne dúfam, bude môcť posilniť sociálne začlenenie pracovníkov tým, že im zaručí prístup k štandardným sociálnym právam, na ktoré majú nárok všetci pracovníci.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu, v ktorom Parlament členské štáty vyzýva, aby sa zaviazali prijať navrhovaný dohovor Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o pracovníkoch v domácnosti. Tento dohovor nám umožní účinnejšie bojovať proti neprijateľným pracovným podmienkam mnohých zamestnancov v tomto odvetví, z ktorých väčšinu tvoria ženy a v mnohých prípadoch sú to prisťahovalci, a to najmä prisťahovalci bez dokumentov. Doplní ďalšie dohovory ILO alebo iných medzinárodných organizácií. Európsky parlament takisto odporúčal, aby EÚ a jej členské štáty ratifikovali medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov. Ľutujem však skutočnosť, že Poslaneckému klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) sa podarilo najmä vďaka neúčasti množstva socialistických poslancov prijať pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý odmieta priznať pracovníkom z radov prisťahovalcov, najmä prisťahovalcom bez dokumentov, rovnaké práva, aké majú ostatní pracovníci. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vychádza z čoraz negatívnejšieho vnímania prisťahovalcov, ktoré podporuje xenofóbiu. Všetko bude ďalej závisieť od toho, či sa budú ustanovenia tohto dohovoru skutočne uplatňovať, čo nebude ľahké. Napriek tomu však môžeme tento prístup považovať za pozitívny.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Medzinárodná organizácia práce (ILO) je špecializovanou agentúrou Organizácie Spojených národov a zasadzuje sa za sociálnu spravodlivosť, dodržiavanie ľudských práv a práv pracovníkov. Hlavnou úlohou tejto organizácie je zavádzať medzinárodné normy v oblasti práce a sociálne normy. Pre ILO bol rok 2010 rokom pracovníkov v domácnosti. Teraz boli teda vytvorené minimálne normy, pretože pracovníci v domácnosti predstavujú najväčšie neregulované odvetvie na svete.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0295/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za tento návrh, keďže antimikrobiálna rezistencia (AMR) predstavuje pre odvetvie živočíšnej výroby v Európe problém z hľadiska zdravia zvierat najmä v prípade neúspešnej liečby; keďže usmernenia o obozretnom používaní antimikrobiálnych látok už boli vydané v niekoľkých členských štátoch, čo viedlo k obmedzeniu používania týchto látok; keďže odvetvie živočíšnej výroby (mliekarenský sektor, výroba hovädzieho mäsa, bravčového a hydinového mäsa, vajec, ovčieho a kozieho mlieka a mäsa) zohráva v európskej poľnohospodárskej ekonomike významnú úlohu a keďže prvoradým cieľom farmárov je zabezpečiť zdravie a produktivitu svojich hospodárskych zvierat prostredníctvom správnej farmárskej praxe týkajúcej sa hygieny, vhodných krmív, náležitého chovu a zodpovednej starostlivosti o zdravie zvierat. Vyzývam preto Komisiu, aby v rámci stratégie EÚ týkajúcej sa zdravia zvierat na roky 2011 – 2015 vyvinula všeobecný viacročný akčný plán proti AMR.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Odolnosť proti antibiotikám predstavuje pre odvetvie živočíšnej výroby v Európe problém z hľadiska zdravia zvierat najmä v prípade neúspešnej liečby. Usmernenia o obozretnom používaní týchto látok už boli vydané vo viacerých členských štátoch, čo viedlo k obmedzeniu ich používania. Ak sa antimikrobiálne látky používajú správne, sú užitočným nástrojom, ktorý pomáha poľnohospodárom udržiavať hospodárske zvieratá zdravé a produktívne a zaistiť ich dobré životné podmienky. Hoci sa tieto látky predpisujú na použitie pre zvieratá, pôsobia tak na ľudí, ako aj na zvieratá. Hlavným cieľom tohto návrhu uznesenia je zachovať antimikrobiálne látky ako účinný nástroj boja proti chorobám ľudí aj zvierat a zároveň obmedziť ich používanie na prípady, keď je to absolútne nevyhnutné. Hlasovala som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne. (GA) Hlavným cieľom farmárov je zabezpečiť zdravie a produktivitu svojich hospodárskych zvierat, čo dosahujú prostredníctvom správnej farmárskej praxe.

Hlasoval som za toto uznesenie, pretože žiada, aby sa vykonal ďalší výskum v oblasti antimikrobiálnych látok a ďalších možností, čo pomôže farmárom dosiahnuť vyššie spomenuté ciele. Je potrebné vytvoriť program umožňujúci výmenu výsledkov výskumu, vedomostí a osvedčených postupov. Podporujem požiadavku, aby sa vykonal ďalší výskum v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a poľnohospodárskych postupov, ako je napríklad lepšie riadenie stád, včasná prevencia chorôb a chov odolných plemien zvierat.

Je však potrebné zaistiť, aby sa nezvyšovala finančná a administratívna záťaž farmárov z dôvodu zvýšeného dohľadu a monitorovania antimikrobiálnej rezistencie (AMR) v prípade zvierat, ktoré sú určené na produkciu potravín, a spoločenských zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za toto uznesenie. Antimikrobiálna rezistencia (AMR) predstavuje pre odvetvie živočíšnej výroby v Európe veľký problém z hľadiska zdravia zvierat. Keďže odvetvie živočíšnej výroby je pre európsku poľnohospodársku ekonomiku veľmi dôležité, je nevyhnutné sa touto otázkou náležite zaoberať. Súhlasím s tým, že členské štáty by mali vykonávať pravidelný systematický dohľad a monitorovanie AMR v prípade zvierat, ktoré sú určené na produkciu potravín, a to bez toho, aby sa vytvorila dodatočná finančná alebo administratívna záťaž pre farmárov, ostatných majiteľov zvierat alebo veterinárov. Potravinový a veterinárny úrad a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín by mali vykonať ďalšie inšpekcie a analýzy v tejto oblasti a predložiť odporúčania. Súhlasím s tým, že Komisia musí uskutočniť rokovania na medzinárodnej úrovni s cieľom zakázať používanie antimikrobiálnych látok ako prostriedkov na podporu rastu v krmivách a aby sa touto otázkou zaoberala v rámci svojich dvojstranných rokovaní s tretími krajinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Je pozitívne, že sa zaznamenalo obmedzenie používania antibiotík, a zverejnenie usmernení o obozretnom používaní antibiotík v mnohých členských štátoch k tomu prispelo.

Akékoľvek rozhodnutie, ktoré vedie k podaniu antimikrobiálnych látok, či už ľuďom, alebo zvieratám, by sa malo dôkladne zvážiť a malo by sa zohľadniť potenciálne riziko vzniku antimikrobiálnej rezistencie (AMR). V skutočnosti sa táto rezistencia vyskytuje tak u ľudí, ako aj u zvierat, a môže sa prenášať z ľudí na zvieratá aj naopak. Veľmi dobre si uvedomujem, že AMR u ľudí je často zapríčinená neprimeraným dávkovaním liekov obsahujúcich antibiotiká a nesprávnou liečbou, ale môže ju spôsobiť aj prenos patogénnych baktérií s génmi AMR zo zvierat, čo môže mať vážne dôsledky pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

Čelíme teda komplexnému problému, ktorý si vyžaduje koordinovaný postup na úrovni EÚ, ktorého cieľom musí byť zaistenie toho, aby antimikrobiálne látky zostali účinným nástrojom boja proti chorobám ľudí aj zvierat, aby sa podporovalo ich obozretné a zodpovedné používanie a obmedzilo ich používanie na prípady, keď je to absolútne nevyhnutné.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Antimikrobiálna rezistencia (AMR) predstavuje pre odvetvie živočíšnej výroby v Európe problém z hľadiska zdravia zvierat najmä v čase, keď už boli vydané usmernenia o obozretnom používaní antimikrobiálnych látok v niekoľkých členských štátoch, čo viedlo k obmedzeniu používania týchto látok. Keďže prvoradým cieľom farmárov je zabezpečiť zdravie a produktivitu svojich hospodárskych zvierat prostredníctvom správnej farmárskej praxe v oblasti hygieny, vhodných krmív, náležitého chovu a zodpovednej starostlivosti o zdravie zvierat, myslím si, že je potrebné zintenzívniť výskum nových antimikrobiálnych látok, ako aj ďalších alternatív (vakcinácie, biologická bezpečnosť, šľachtenie v záujme odolnosti) a stratégií vychádzajúcich z dôkazov, ktoré sa rozvíjajú na základe rámcových programov Európskej únie v oblasti výskumu, aby bolo možné predchádzať infekčným ochoreniam u zvierat a obmedzovať ich výskyt.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za návrh uznesenia o odolnosti proti antibiotikám, pretože som presvedčená, že Komisia a členské štáty by mali prijať opatrenia na riešenie narastajúceho problému antimikrobiálnej rezistencie (AMR) u zvierat vzhľadom na to, že používanie antibiotík v krmivách takisto prispieva k odolnosti proti antibiotikám u ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Odolnosť proti antibiotikám je vážnym problémom, ktorý postihuje odvetvie živočíšnej výroby, preto mám v tejto otázke rovnaké obavy ako Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a súhlasím s jeho návrhmi, a to nielen na zníženie odolnosti zvierat voči liečbe antibiotikami, ale aj na podporu ďalších možností boja proti chorobám zvierat, pri ktorých sa nemusia vždy používať antibiotiká.

Čo sa týka používania antimikrobiálnych látok ako prostriedkov na podporu rastu, chcem upozorniť na skutočnosť, že to ohrozuje nielen zdravie zvierat, ktoré sa stávajú odolné proti antibiotikám, ale aj zdravie ľudí, pretože výrobky živočíšneho pôvodu vstupujú do potravinového reťazca, čím pôsobia na ľudí.

Je preto naliehavo potrebné vykonať štúdiu o možnosti zákazu používania antimikrobiálnych látok v krmivách, ako aj podporiť opatrenia na zníženie odolnosti proti antibiotikám, čím by sa zaistilo lepšie zdravie zvierat a zvýšenie bezpečnosti potravín.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Uznesenie Európskeho parlamentu sa zaoberá problémom odolnosti zvierat proti antibiotikám, keďže táto situácia má katastrofálne dôsledky. Tento problém sa týka aj zdravia ľudí, najmä tých, ktorí pracujú s týmito zvieratami, ale aj hospodárstva, pretože v stávke je konkurencieschopnosť EÚ v oblasti chovu hospodárskych zvierat v budúcnosti. V Parlamente sa uskutočnilo niekoľko rozpráv o tomto probléme a prijalo sa viacero iniciatív ako databáza, ktorá by sa mala pravidelne aktualizovať. Nadišiel však čas, aby sa pristúpilo od slov k činom a aby platné právne predpisy neboli už len bezcennými papiermi. Je preto nevyhnutné, aby nová poľnohospodárska politika (SPP) zohľadnila tento problém a podporila osvedčené postupy v oblasti chovu hospodárskych zvierat. Hlasoval som preto za tento spoločný návrh uznesenia, ktorý bol vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prijatý veľkou väčšinou hlasov, pretože tento text je veľmi vyvážený a jeho návrhy nielenže chránia zdravie ľudí a obhajujú dobré životné podmienky zvierat, ale aj zabezpečujú životaschopnosť podnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Antimikrobiálna rezistencia (AMR) predstavuje pre odvetvie živočíšnej výroby v Európe problém z hľadiska zdravia zvierat, pričom toto odvetvie zahŕňa mliekarenský sektor, výrobu hovädzieho mäsa, bravčového a hydinového mäsa, vajec, ovčieho a kozieho mlieka a mäsa. Ak sa antimikrobiálne látky používajú správne, sú užitočným nástrojom, ktorý pomáha poľnohospodárom udržiavať hospodárske zvieratá zdravé a produktívne.

AMR u ľudí je často zapríčinená neprimeraným dávkovaním liekov obsahujúcich antibiotiká. Prenos patogénnych baktérií predstavuje osobitnú hrozbu pre farmárov a pracovníkov na farmách, ktorí sú v dennom kontakte so zvieratami.

Táto správa prispieva k nasmerovaniu spoločného zberu údajov v tejto oblasti, analýze výsledkov a navrhovaniu riešení. Jej cieľom je vytvoriť komplexný obraz o tom, kedy, kde, ako a v prípade ktorých zvierat sa v súčasnosti skutočne používajú antimikrobiálne látky, bez toho, aby sa vytvorila dodatočná finančná alebo administratívna záťaž pre farmárov alebo iných majiteľov zvierat, a aby sa zároveň zohľadnila skutočnosť, že farmárska prax a jej intenzita sú v rámci jednotlivých členských štátov rôzne.

Chceme zdôrazniť význam výskumu nových antimikrobiálnych látok a rozvíjania systémov chovu hospodárskych zvierat, ktoré znížia potrebu predpisovania antimikrobiálnych látok. Považujeme obsah uznesenia za pozitívny, pretože sa zameriava na obozretné a zodpovedné používanie antimikrobiálnych látok.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Antimikrobiálna rezistencia (AMR) predstavuje pre odvetvie živočíšnej výroby v Európe problém z hľadiska zdravia zvierat, pričom toto odvetvie zahŕňa mliekarenský sektor, výrobu hovädzieho mäsa, bravčového a hydinového mäsa, vajec, ovčieho a kozieho mlieka a mäsa. Ak sa antimikrobiálne látky používajú správne, sú užitočným nástrojom, ktorý pomáha poľnohospodárom udržiavať hospodárske zvieratá zdravé a produktívne.

AMR u ľudí je často zapríčinená neprimeraným dávkovaním liekov obsahujúcich antibiotiká a jej prenos na patogénne baktérie predstavuje osobitnú hrozbu pre farmárov a pracovníkov na farmách, ktorí sú v dennom kontakte so zvieratami.

Tento dokument prispieva k nasmerovaniu spoločného zberu údajov v tejto oblasti, analýze jeho výsledkov a navrhovaniu príslušných riešení. Jeho cieľom je teda vytvoriť komplexný obraz o tom, kedy, kde, ako a v prípade ktorých zvierat sa v súčasnosti skutočne používajú antimikrobiálne látky, bez toho, aby sa vytvorila dodatočná finančná alebo administratívna záťaž pre farmárov alebo iných majiteľov zvierat, a aby sa zároveň zohľadnila skutočnosť, že farmárska prax a jej intenzita sú v rámci jednotlivých členských štátov rôzne.

Je tiež potrebné uskutočniť výskum nových antimikrobiálnych látok, ako aj iných alternatív, a chceme zdôrazniť význam rozvíjania účinných systémov chovu hospodárskych zvierat, ktoré znížia potrebu predpisovania antimikrobiálnych látok.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože jeho hlavným cieľom je zachovať antimikrobiálne látky ako účinný nástroj boja proti chorobám ľudí aj zvierat a zároveň obmedziť ich používanie na prípady, keď je to absolútne nevyhnutné. Podľa môjho názoru musíme zaviesť osvedčené postupy pre chov hospodárskych zvierat, ktoré budú minimalizovať riziko antimikrobiálnej rezistencie (AMR). Tieto postupy by sa mali uplatňovať najmä v prípade mladých hospodárskych zvierat, ktoré sú zhromažďované od rôznych chovateľov, čo zvyšuje riziko prenosných ochorení. Komisia by sa mala snažiť o medzinárodný zákaz používania antimikrobiálnych látok ako prostriedkov na podporu rastu v krmivách a mala by sa touto otázkou zaoberať v rámci svojich dvojstranných rokovaní s tretími krajinami, ako sú napríklad Spojené štáty. Musíme zdôrazniť logické prepojenie medzi zdravím zvierat a používaním antimikrobiálnych látok, ako aj súvislosť medzi zdravím zvierat a ľudským zdravím. V súčasnosti je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili maximálnu úroveň bezpečnosti potravín.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Antibiotiká sa dlho považovali za zázračný liek na liečbu infekčných chorôb. Vo väčšine európskych krajín sú antibiotiká po analgetikách najpoužívanejšou kategóriou liekov. Približne 50 % antibiotík predpisovaných v Európe sa používa vo veterinárnej medicíne. Keby sa antibiotiká nepoužívali, choroby zvierat a epizootické ochorenia by sa mohli rýchlo rozšíriť a spôsobiť epidémiu, čo by zapríčinilo obrovské hospodárske škody. Za nekontrolované používanie antibiotík v humánnej aj veterinárnej medicíne, žiaľ, platíme veľmi vysokú cenu. Nadmerné používanie antibiotík vedie k rezistencii a adaptácii patogénov. Mnohé známe antibiotiká sú dnes buď neúčinné, alebo nespoľahlivé. Dôrazne preto podporujem toto uznesenie Parlamentu, ktoré jednoznačne vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zodpovedne venovali narastajúcemu problému odolnosti proti antibiotikám u zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Toto uznesenie uznáva, že ak sa antimikrobiálne látky používajú správne, sú užitočným nástrojom, ktorý pomáha poľnohospodárom udržiavať hospodárske zvieratá zdravé a produktívne a zaistiť ich dobré životné podmienky. Takisto však uznáva potrebu zavedenia prísnej kontroly a monitorovania, a preto som zaň hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Antimikrobiálna rezistencia (AMR) predstavuje pre odvetvie živočíšnej výroby v Európe problém z hľadiska zdravia zvierat najmä v prípade neúspešnej liečby. Usmernenia o obozretnom používaní antimikrobiálnych látok už boli vydané vo viacerých členských štátoch, čo viedlo k obmedzeniu používania týchto látok. Napriek pozitívnym výsledkom je stále potrebné ešte veľa urobiť v súvislosti s týmto problémom. Preto je potrebné zaviesť spoločné európske politiky, ktoré budú viesť k odstráneniu tohto problému.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písomne. (LT) Dnes Parlament prijal dôležité rozhodnutie týkajúce sa odolnosti proti antibiotikám. Podľa môjho názoru je veľmi dôležitý zber a analýza údajov o používaní produktov veterinárneho lekárstva vrátane látok obsahujúcich antibiotiká. Je takisto potrebné zaistiť, aby sa tieto produkty využívali účinne a v primeranom množstve a aby neohrozovali účinnosť opatrení na boj proti chorobám ľudí, keď sa na liečbu používajú antibiotiká. Hoci testy z obdobia rokov 2005 – 2009, v rámci ktorých sa sledovali rezíduá antibakteriálnych látok u zvierat a v potravinách živočíšneho pôvodu, priniesli pozitívne výsledky, stále nemôžeme povedať, že by existoval kontrolovaný trend smerom k zníženiu, dochádza len k čiastočnej fluktuácii. Mimoriadne znepokojujúca je skutočnosť, že podľa údajov z roku 2009 sa najväčšie nezrovnalosti, pokiaľ ide o látky obsahujúce antibiotiká, vyskytli vo vzorkách medu, zajačieho mäsa a chovných rýb, inými slovami v produktoch, ktoré sa zvyčajne považujú za hodnotné potraviny a často sú každodennou súčasťou jedálneho lístka Európanov. Na zaručenie zdravia ľudí a zvierat je preto veľmi dôležité, aby sa antimikrobiálna liečba predpisovala uvážlivo a aby sa zaviedlo komplexné monitorovanie s cieľom lepšie koordinovať zdroje medicínskeho a veterinárneho výskumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za toto uznesenie. Každý rok umrie v Európe 25 000 ľudí z dôvodov spojených alebo súvisiacich s antimikrobiálnou rezistenciou. Zvieratá a potraviny živočíšneho pôvodu by mohli zohrávať úlohu v prenose antimikrobiálnej rezistencie na ľudí. Preto sa antibiotiká musia pri chove hospodárskych zvierat používať obozretne. Opatrenia navrhnuté v tomto uznesení o poskytovaní väčšieho množstva informácií veterinárom a farmárom je preto potrebné čo najdôraznejšie zrealizovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Uznesenie o antimikrobiálnej rezistencii (AMR) prichádza v čase, keď AMR predstavuje pre odvetvie živočíšnej výroby v Európe problém z hľadiska zdravia zvierat, pričom je potrebné zabezpečiť, aby v blízkej budúcnosti antimikrobiálna liečba bola bezpečná a účinná.

Pri podávaní antimikrobiálnych látok zvieratám sa musí zohľadňovať potenciálne riziko vzniku AMR u ľudí, ktorá je často zapríčinená neprimeraným dávkovaním liekov obsahujúcich antibiotiká, nesprávnou liečbou a neustálym vystavením patogénov antimikrobiálnym látkam v nemocniciach.

Hlasovala som za túto správu, pretože prenos patogénnych baktérií s génmi AMR predstavuje osobitnú hrozbu pre ľudí prostredníctvom príjmu potravín so spomínanými baktériami alebo prostredníctvom denného kontaktu so zvieratami. Domnievam sa, že je nevyhnutné zabezpečiť výskum, pretože prispieva k vývoju antimikrobiálnych látok ako účinného nástroja na boj proti chorobám postihujúcich ľudí aj zvieratá. Používanie antimikrobiálnych látok by sa však malo obmedziť len na prípady, keď je to absolútne nevyhnutné.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), písomne. – Odolnosť proti antibiotikám je vážnym problémom verejného zdravia. Podávanie antimikrobiálnych látok ľuďom aj zvieratám so sebou prináša riziko vzniku rezistencie, ak sa tieto látky používajú nesprávne a v neprimeraných dávkach. Antimikrobiálna rezistencia sa môže prenášať z ľudí na zvieratá a naopak. U pacientov v nemocniciach a farmárov je mimoriadne riziko, že budú vystavení rezistentným baktériám. Je potrebné lepšie koordinovať medicínsky a veterinárny výskum v oblasti rezistencie, ako aj zintenzívniť výskum nových antibiotík, alternatívnej liečby a postupov predchádzania chorobám zvierat a ich kontroly.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Chov hospodárskych zvierat zohráva kľúčovú úlohu v európskom hospodárstve. Antibiotiká sa často používajú na zabezpečenie zdravia zvierat. Problém, ktorý môže nastať, je, že ľudia, ako aj zvieratá, si môžu vytvoriť antimikrobiálnu rezistenciu (AMR), ktorej dôsledky na ľudské zdravie môžu byť vážne. Je preto potrebné prijať vhodné stratégie ako prevenciu proti takýmto rizikám.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto uznesením Európsky parlament: 1. víta úsilie, ktoré Komisia a jej agentúry vyvinuli v oblasti spoločného zberu údajov v tejto oblasti, predovšetkým iniciatívu z roku 2009 na vytvorenie siete ESVAC (Európsky dohľad nad spotrebou antimikrobiálnych látok vo veterinárnom lekárstve); s poľutovaním konštatuje, že nie všetky členské štáty sa doposiaľ zapojili do siete ESVAC, a vyzýva ďalšie štáty, aby tak urobili; vyzýva Komisiu, aby sieti ESVAC poskytla dostatočné finančné zdroje na vykonávanie jej úloh; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne vytvorila primeraný právny rámec, ktorý by členským štátom poskytol právomoci na účinný zber údajov; 2. vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o zber údajov, ktorý by bol harmonizovaný a porovnateľný aj s činnosťami vykonávanými v tretích krajinách, ako napríklad v Spojených štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Antibiotiká sú látky, ktoré vznikajú prirodzeným spôsobom ako metabolické produkty húb a baktérií a ktoré sa používajú na liečbu bakteriálnych infekcií. Okrem iného využitia sa podávajú aj zvieratám ako prevencia. Rezistencia znamená stratu schopnosti antibiotík zabíjať baktérie alebo spomaľovať ich rast. Aby sme tomu zabránili, je potrebné dodržiavať inštrukcie na používanie liekov. Rezistentné živočíšne baktérie sa však môžu prenášať na ľudí a predstavujú veľké zdravotné riziko, ktorého výsledkom môže byť dokonca vznik odolnosti proti antibiotikám u ľudí. Bolo preto určite správne, že sme hlasovali za túto správu s cieľom konečne podporiť živočíšnu výrobu, ktorá sa zaobíde bez antimikrobiálnych látok.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − (SK) To, že rovnako ako človek aj zvieratá, ktoré užívajú antibiotiká, sú časom odolné voči ich pôsobeniu, nie je žiadnou novinkou. Táto odolnosť sa môže prenášať zo zvierat na ľudí a tým ohrozovať zdravie alebo sťažovať liečbu niektorých ochorení. Preto je dôležité podrobne monitorovať využívanie antibiotík pri chove hospodárskych a spoločenských zvierat. Ide o ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť výroby potravín. Tá musí byť zaručená na rovnakej vysokej úrovni vo všetkých členských štátoch EÚ. Je namieste, ak Európsky parlament zložený z volených zástupcov občanov požaduje od Komisie, aby konala. Len ak poznáme aktuálny stav, môžeme reagovať rýchlo a účinne. Preto som podporila predloženú správu a očakávam, že Komisia v krátkom čase predloží návrh krokov, ako sledovať používanie antibiotík v sektore živočíšnej výroby.

 
  
  

Správa: Marietje Schaake (A7-0112/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za túto správu, pretože prispievaním k rozvoju, začleňovaniu, demokracii a predchádzaniu konfliktom môže kultúra byť kľúčovým prvkom v medzinárodných vzťahoch. Z tohto dôvodu by mala byť zahrnutá do rozvíjania Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne. (IT) V tomto novom digitálnom hospodárstve predstavuje kultúrny a kreatívny priemysel (KKP) veľký potenciál, ktorý dokáže povzbudiť prejavenie európskej kultúrnej rozmanitosti a rozšírenie hospodárskeho a sociálneho pokroku. Kultúra a kreativita sú navyše kľúčmi k zaručeniu a podpore nášho kultúrneho dedičstva a kultúrneho prostredia a napomáhajú zvýšenie kultúrnej úrovne občanov. Nemali by sme podceňovať skutočnosť, že tento priemysel tvorí jedno z najdynamickejších odvetví v Európe, poskytuje kvalitné pracovné miesta približne 5 miliónom európskych občanov a tým vytvára 2,6 % hrubého domáceho produktu EÚ.

Zelená kniha, ktorú Komisia zverejnila pred rokom, dala kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu náležité uznanie, keď preň vytvorila zásadný priestor v európskej vízii kultúry založenej na informačnej spoločnosti, inováciách a podnikaní. Nedostatočné investície, podkapitalizácia spoločností, nedostatočný regulačný rámec, ktorý by odstránil prekážky mobility umelcov a kreatívnych ľudí, a narastajúce pirátstvo predstavujú niektoré z faktorov, ktoré sťažujú vytvorenie európskeho priestoru kultúry. Nesmieme zabúdať na to, že celosvetový úspech európskeho priemyslu vychádza z veľkej profesionality a kreativity našich umelcov, ktorých by sme mali ochraňovať a konkrétnymi stimulmi podporovať, aby pokračovali vo svojej hodnotnej práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Základným aspektom európskej kultúry je, že vo vonkajších vzťahoch sa nemá predstavovať zjednodušeným spôsobom, ale ako niečo, čo vďaka svojim osobitným črtám pulzuje a žije. Tak ako hovoríme o európskych hodnotách, právach a slobodách, musíme hovoriť aj o kultúrach v Európe, ich rozmanitosti, kreatívnej rôznorodosti a úlohe európskeho vyslanca, ktorú môže zohrávať každý kreatívny element národnej kultúry s cieľom presadzovať Európu ako celok. Prv než začneme presadzovať tieto kultúry mimo Európy, dokonca aj my sami sa musíme chcieť oboznámiť so všetkými tými prvkami kultúry, ktoré sú pre Európu typické. V tejto súvislosti si myslím, že najlepším vyslancom európskych kultúr je každý občan Európskej únie. Jedinou podmienkou je, že by sa občanom mala predtým poskytnúť najjednoduchšia možnosť oboznámenia s kultúrnym bohatstvom oblasti, v ktorej žijú.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu. EÚ je kultúrne rozmanité spoločenstvo hodnôt, v ktorom vlny rozširovania EÚ, mobilita občanov v spoločnom európskom priestore, staré a nové migračné prúdy a rôzne druhy výmen s ostatným svetom pomáhajú podporovať túto kultúrnu rozmanitosť. Kultúra zohráva úlohu v dvojstranných dohodách o rozvoji a obchode a tiež prostredníctvom opatrení, akými sú európske nástroje určené na rozvojovú spoluprácu, stabilitu, demokraciu a ľudské práva a predvstupovú prípravu, ako aj európska susedská politika (ESP), Východné partnerstvo, Únia pre Stredozemie a Európsky nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (EIDHR), ktoré väčšinou vyčleňujú zdroje na rôzne kultúrne programy. Súhlasím s tým, že je potrebné zintenzívniť výmenu v oblasti kultúry a vzdelávania s tretími krajinami. Posilnila by sa tým občianska spoločnosť, podporila demokratizácia a dobrá správa vecí verejných, ľudské práva a základné slobody a vytvoril by sa tým aj základ trvalej spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), písomne. (FR) Táto správa vysiela jasný odkaz: Európska únia musí do svojej zahraničnej politiky zahrnúť dôslednú a koordinovanú stratégiu v oblasti kultúry. Väzby, ktoré spájajú konkrétne Európu a krajiny ležiace južne od Stredozemného mora, prechádzajú zásadnými zmenami. Nad arabským svetom fúka vietor slobody. Kultúra je významným aktívom, ktoré prispieva k živej a dlhotrvajúcej demokracii. Výmeny v oblasti kultúry a vzdelávania podporujú vznik organizovanej občianskej spoločnosti. Aj spolupráca v oblasti kultúry je jedným z kľúčov úspechu Únie v Stredozemí. Vedie k lepšej výmene a komunikácii medzi národmi, k rešpektovaniu a lepšiemu každodennému vzájomnému porozumeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Bolo dôležité, aby nám Európsky parlament dôrazne pripomenul, ako veľmi musíme presadzovať rozmanitosť, dedičstvo a kultúrnu výmenu vo všetkých vonkajších činnostiach EÚ. Kultúra, ktorá vytvára integráciu, toleranciu a vzájomné pochopenie, je základnou zložkou našich spoločností, ktorú musíme presadzovať v našom diplomatickom úsilí v prospech ľudských práv a demokracie. Táto správa však zdôrazňuje, že kultúrny rozmer vonkajšej činnosti je ešte stále nedostatočne rozvinutý a koordinovaný a že je potrebné prijať spoločnú a prepracovanú stratégiu v tejto oblasti. Odsúdením cenzúry internetu a hrozieb, ktoré predstavuje pre ľudské práva, ako aj pre prístup k celosvetovému kultúrnemu dedičstvu a jeho výmenu, sme tiež obnovili svoju podporu slobodného internetu. Kým európski občania majú množstvo spoločných kultúrnych hodnôt, my poslúžime európskym záujmom najviac vtedy, keď budeme vystupovať jednotne.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), písomne. (IT) Európska únia je známa rozmanitosťou kultúrnych foriem. Podľa môjho názoru sú európske hodnoty, akými sú rešpektovanie ľudských práv, demokracie a základných slobôd, vyjadrené aj v našich kultúrnych produktoch. Ako sa uvádza v stratégii EÚ 2020, vedomosti a medzinárodné zručnosti sú pre systém vzdelávania veľmi potrebné. Mnohojazyčnosť, elektronické zručnosti a kultúrne povedomie nám umožňujú využiť početné príležitosti, ktoré nám ponúka dnešný globálny trh s pracovnými miestami. Preto by kultúra mala byť celoplošne integrovaná v širokom spektre činností tvoriacich zahraničnú politiku EÚ. V súčasnosti neexistuje prepracovaná a koordinovaná stratégia EÚ pre kultúru vo vonkajšej činnosti EÚ. Fragmentáciu a rozptyl môžeme vidieť nielen medzi členskými štátmi, ale aj medzi rozdielnymi oddeleniami a inštitúciami v Európskej únii.

Takáto fragmentácia bez spoločnej stratégie bráni účinnému využívaniu zdrojov a rozpočtových prostriedkov pridelených odvetviu kultúry. Preto nalieham na Komisiu, aby zvážila integráciu a zjednodušenie kultúry ako vo vonkajšej činnosti EÚ, tak aj v európskych inštitúciách.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne.(ES) Podporujem túto správu, ktorej autorka je z našej skupiny, pretože zdôrazňuje prierezový charakter a význam kultúry vo všetkých aspektoch života a tvrdí, že kultúru treba vziať do úvahy v každej vonkajšej politike EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Kultúrny aspekt európskych politík, ktorého cieľom je väčšia súdržnosť v Európe, považujem za dôležitý. Preto vítam všetky kultúrne programy, ktorých cieľom je vytvoriť európsku identitu na základe spoločných hodnôt a vzájomného porozumenia. Z tohto dôvodu verím vo vplyv, ktorý môžu mať určité kultúrne iniciatívy na vzťahy s Úniou, ako aj na diplomatické vzťahy s tretími krajinami. Kultúrne prvky rôznych krajín možno použiť ako mosty vedúce k mierovej spolupráci s cieľom dosiahnuť stabilitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písomne. – Kultúrne rozmery vonkajšej činnosti EÚ by sa nemali preceňovať. Je dôležité, aby to pani komisárka Ashtonová naďalej zahŕňala do svojej práce s ESVČ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy viedlo k vytvoreniu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ktorej činnosť by mala zahŕňať koordinovanú a prepracovanú stratégiu kultúrnej diplomacie. Táto správa, ktorú vo všeobecnosti podporujem, sa týka tejto dôležitej veci. Mnohé návrhy zahrnuté v tejto správe, ako napríklad presadzovanie výmenných pobytov mladých ľudí a posilňovanie väzieb s organizáciami občianskej spoločnosti v tretích krajinách, sú návrhy, ktoré som odporúčal vo svojej správe o revízii južnej dimenzie európskej susedskej politiky a ktoré tento Parlament prijal. Z tejto správy by som chcel vyzdvihnúť aj rešpektovanie zachovania a presadzovania jazykového a kultúrneho bohatstva v každom členskom štáte, dôležitosť rozširovania európskych kultúrnych hodnôt ako prostriedku presadzovania základných práv, demokracie a dobrej správy vecí verejných a napokon význam ustanovenia takzvaného kultúrneho vyslanca v každom zahraničnom zastúpení EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Mnohí ľudia sa pýtajú, či existuje niečo ako európska kultúra, a často ju stavajú do protikladu k Európe kultúr alebo takzvanej europeizácii kultúr. Odpoveď pre tých, ktorí si rovnako ako ja myslia, že Európa má identitu a hodnoty, je jednoznačná: samozrejme, že existuje európska kultúrna identita. Práve tento kultúrny rozmer by mala EÚ viac zohľadňovať vo svojom diplomatickom úsilí, a to najmä s cieľom podporovať ľudské práva, demokraciu a rozvoj v tretích krajinách. Na dosiahnutie tohto cieľa by mala pani vysoká predstaviteľka v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vytvoriť takzvané generálne riaditeľstvo pre kultúrnu diplomaciu a vymenovať osobu, ktorá bude zodpovedná za kultúrne vzťahy a presadzovanie európskej kultúry v každom zastúpení EÚ v tretích krajinách. Zároveň by sme mali zvážiť možnosť zavedenia kultúrnych víz pre umelcov a všetky osoby pracujúce v odvetví kultúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Okrem toho, že Európska únia je hospodárskou mocnosťou, je aj kultúrnou mocnosťou, ktorej vplyv ďaleko presahuje jej hranice. Skutočnosť, že rôzne krajiny majú tradičné historické väzby s členskými štátmi Európskej únie, posilňuje schopnosť Európy prenikať do iných kultúr a umožniť, aby európskej kultúre porozumeli aj v iných častiach sveta. Dôležitosť jazykového faktora ako prostriedku na udržanie a prehĺbenie týchto kontaktov je nespochybniteľná.

Mrzí ma, že Európska únia napriek všetkým vyhláseniam o zámeroch naďalej nechápe, v akom rozsahu by mala presadzovať vyučovanie európskych jazykov, ktoré sú mimoriadne vhodné na komunikáciu v jej inštitúciách. Namiesto toho si EÚ vybrala jazykovú politiku zahľadenú do seba. Bol by som rád, keby sa tento trend zmenil.

Taká zahraničná politika, akú navrhuje vypracovať Únia, nemôže zanedbať kultúrny rozmer, skôr by ho mala zohľadňovať ako aktívum, ako hodnotu, ktorá nie je vždy konkrétna, ale zato je mimoriadne dôležitá vo svete, ktorý je čoraz vnímavejší na takzvanú mäkkú silu štátov a medzinárodných organizácií. Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) bude v tejto súvislosti zohrávať dôležitú úlohu. Dúfam, že túto úlohu dokáže splniť.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Táto správa pani Schaakeovej sa týka kultúrnych rozmerov vonkajšej činnosti Európskej únie. Hovoriť o kultúre, ktorá nie je životne dôležitým statkom, v čase, keď mnohí Európania majú dennodenne problém získať veci, ktoré nevyhnutne potrebujú na prežitie, sa môže zdať zvláštne, ale kultúru nemôžeme zanedbať. Mali by sme to radšej chápať tak, že okrem toho, že má zásadný význam pre kvalitu nášho života, môže a musí predstavovať príležitosť na hospodársky rozvoj a vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí, pričom je jednoznačne aj faktorom ovplyvňujúcim jednotu a súdržnosť medzi ľuďmi. EÚ musí byť spoločenstvom kultúrnych hodnôt, v ktorom rozmanitosť predstavuje výhodu a faktor ovplyvňujúci jednotu a súdržnosť alebo, povedané slovami pani spravodajkyne, „nástroje pre globálny mier a stabilitu“. Preto musíme naliehavo preskúmať nedostatok zahraničnej politiky v oblasti kultúry. Hlasujem za túto správu, pretože súhlasím s obsiahnutými návrhmi a dúfam, že kultúra nám pomôže nájsť východiská z tejto krízy a že bude prínosom ku kvalitnému životu európskej verejnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa potvrdzuje, ako Európska únia v súčasnosti chápe kultúru. Ide o vykorisťovateľskú víziu kultúry, podľa ktorej má kultúra slúžiť zahraničnej politike prostredníctvom koncepcie kultúrnej diplomacie. Inak povedané, kultúra sa považuje za akýsi nástroj presadzovania a tlmočenia záujmov Európskej únie a členských štátov vo svete (bod 22). Pozrime sa len, kam smeruje táto vízia: k podpore medzinárodného obchodu (bod 23). Nie je to až príliš často synonymum politík a postupov, ktoré eliminujú alebo nerešpektujú identitu a kultúru každej krajiny?

Táto správa sa tiež zakladá na nepravde, ktorá sa opakovane objavuje v diskusii EÚ o kultúre a podľa ktorej existuje jednotná európska identita a jednotná európska kultúra, ktorá navyše vychádza z hodnôt ako sloboda, demokracia, tolerancia a solidarita.

Rovnako ako všetky historické javy, ani kultúra sa nezakladá na homogénnej a spoločnej identite, práve naopak: je vyjadrením antagonizmu, konfliktov a prípadov kultúrnej dominancie. Je všeobecne známe, že európska kultúra je ovplyvnená mnohými kultúrami v rôznych častiach sveta, napríklad ľuďmi, ktorých zasiahla európska kolonizácia.

Táto správa nesprávne interpretuje pojem kultúra a využíva kultúru.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa potvrdzuje, ako Európska únia v súčasnosti chápe kultúru. Ide o vykorisťovateľskú víziu kultúry, podľa ktorej má kultúra slúžiť zahraničnej politike prostredníctvom koncepcie kultúrnej diplomacie. Inak povedané, kultúra sa považuje za akýsi nástroj presadzovania a tlmočenia záujmov Európskej únie a členských štátov a podpory medzinárodného obchodu. Nie je to až príliš často synonymum politík a postupov, ktoré eliminujú alebo nerešpektujú identitu a kultúru každej krajiny?

Táto správa sa tiež zakladá na nepravde, ktorá sa opakovane objavuje v diskusii EÚ o kultúre a podľa ktorej existuje jednotná európska identita a jednotná európska kultúra, ktorá navyše vychádza z hodnôt ako sloboda, demokracia, tolerancia a solidarita.

Rovnako ako všetky historické javy, ani kultúra sa nezakladá na homogénnej a spoločnej identite, práve naopak: je vyjadrením antagonizmu, konfliktov a prípadov kultúrnej dominancie. Je všeobecne známe, že európska kultúra je ovplyvnená mnohými kultúrami v rôznych častiach sveta, napríklad ľuďmi, ktorých zasiahla európska kolonizácia.

Európska únia nesmie ohrozovať našu kultúrnu rozmanitosť alebo nesprávne interpretovať, či využívať pojem kultúra.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože kultúrna diplomacia je základným kameňom budovania dôvery a trvácnych vzťahov s občanmi v tretích krajinách. Kultúra by mala byť zásadným a horizontálne integrovaným prvkom v širokom spektre vonkajších politík, ktoré tvoria zahraničnú politiku EÚ, od obchodných vzťahov EÚ k politike jej rozširovania a susedskej politike až po politiku rozvojovej spolupráce a jej spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Kultúra má aj hospodársku hodnotu. Európsky kultúrny priemysel sa podieľa na európskom podnikaní, inovácii a obchode a rozmanitosť kultúry EÚ vytvára z EÚ globálne najatraktívnejšiu turistickú destináciu. Prekypujúca kultúrna klíma robí život v EÚ atraktívnym tak pre podniky, ako aj pre obyvateľov. V súčasnosti neexistuje prepracovaná a koordinovaná stratégia EÚ pre kultúru vo vonkajšej činnosti EÚ, preto ju treba vypracovať. Nie je to luxus, ale potreba s cieľom posilniť a podporiť atraktívnosť Európy v globálne prepojenom a konkurenčnom prostredí. Fragmentáciu a rozptyl môžeme vidieť nielen medzi členskými štátmi, ale aj medzi rozdielnymi oddeleniami a inštitúciami v EÚ. Takáto fragmentácia bez spoločnej stratégie bráni úplnému a účinnému využívaniu zdrojov a rozpočtových prostriedkov určených na kultúru. Z tohto dôvodu je táto stratégia pre EÚ úplne nevyhnutná.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne.(PL) Európa je kolískou výnimočne bohatej a rozmanitej kultúry. Európska únia by mala využiť toho dedičstvo pri presadzovaní integrácie a spolupráce v krajinách, ktoré nie sú súčasťou Únie. Nemali by sme zabúdať na to, že Európsku úniu tvorí 27 veľmi odlišných členských štátov. Je dôležité, aby sme túto multikultúrnosť pestovali a chránili. Súhlasím, že spoločná európska politika vyžaduje vypracovanie súdržnej stratégie vonkajšej činnosti v oblasti kultúry. Je dôležité, aby Európa v procese presadzovania sa vo svete dobre využila svoj potenciál.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Ako európski občania máme všetci spoločné heslo „zjednotení v rozmanitosti“, ktoré vyjadruje príslušnosť k veľkému európskemu spoločenstvu: množstvu ľudí, kultúr a zvyklostí, ktoré sú spojené aj napriek hospodárskym, náboženským a iným rozdielom. Moja podpora správy pani Schaakeovej vychádza z podpory, ktorú musíme poskytnúť s cieľom posilniť toto spoločné povedomie. Externe a aj interne by kultúra mala zohrávať úlohu zjednocujúceho faktora, a preto by európska kultúra vo vzťahoch sekretariátu pre monitorovanie hospodárstva (SEAE) mohla byť vlajkonosičom európskych hodnôt, ktoré by prostredníctvom dialógu s kultúrami mimo Európy mali prispieť k mierovej spolupráci a konštruktívnemu porozumeniu medzi národmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), písomne.(PL) Chcel by som vyjadriť súhlas so zahrnutím kultúrnych otázok do činnosti diplomacie EÚ. Je dôležité, aby svet zažil kultúru členských štátov EÚ v jej rozmanitom obsahu a forme. Dúfam, že táto prezentácia bude geograficky vyvážená, aby bola v primeranom rozsahu zastúpená kultúra každého členského štátu. Z tohto dôvodu by Komisia mala predložiť návrh takýchto činností, ktorý sa následne predloží v prepracovanom znení ako oficiálny dokument.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu. Európa je spoločenstvom slobody, zodpovednosti a demokratických hodnôt. Kultúra, identita, hodnoty a pozícia EÚ na globálnej úrovni sú vzájomne prepojené. Pre európske záujmy je najlepšie, ak sú kultúrne aspekty strategicky vypracúvané prostredníctvom spolupráce a partnerstva, a to tak prostredníctvom kultúrnych programov, ako aj vtedy, keď sú kultúrne aspekty neoddeliteľnou súčasťou hospodárskych, zahraničných, bezpečnostných a rozvojových politík.

Prostredníctvom spoločnej literatúry, filmu, hudby a dedičstva sa otvárajú dvere pochopenia a stavajú mosty medzi ľuďmi. Európska identita v celej svojej rozmanitosti, ako aj európske hodnoty sa manifestujú prostredníctvom týchto kultúrnych prejavov. EÚ má navyše cenné skúsenosti, o ktoré sa môže podeliť, keď je potrebné prekonávať konflikty a budovať stabilitu prostredníctvom spoločných záujmov a vzájomného porozumenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písomne.(CS) Správa o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu je v mnohých ohľadoch úzko spojená so správou o Únii inovácií. Predovšetkým by som chcel upozorniť na význam, ktorý sa pripisuje vzdelávaniu občanov a ktorý okrem iného zahŕňa aj lepšie pochopenie tejto otázky a dodržiavanie ochrany diel vrátane práv duševného vlastníctva. Na úrovni EÚ a aj na úrovni členských štátov musíme intenzívne podporovať a rozvíjať túto všeobecne zanedbávanú oblasť vzdelávania, ako aj odbornej prípravy. Mám výhrady k súčasnému označovaniu kultúrnych diel ako tovar a služby. Je to zavádzajúce a možno to chápať ako prejav ekonomického neoliberalizmu v oblasti kultúry. Napríklad literárne dielo alebo aj umelecké, či hudobné dielo je v prvom rade zásadným prejavom talentu umelca a spoločenskou reflexiou. Označovať ich ako tovar alebo služby je nielen scestné, ale aj neprijateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), písomne. (RO) V súčasnosti, žiaľ, neexistuje prepracovaná a koordinovaná stratégia týkajúca sa úlohy kultúry vo vonkajšej činnosti EÚ. Je dobre známe, že pre naše záujmy je najlepšie, keď vystupujeme jednotne. Naša spoločná zahraničná politika musí vychádzať z kultúrnej diplomacie, pretože pozíciu Európy vo svete možno posilniť prostredníctvom kultúry, ak je neoddeliteľnou súčasťou jej hospodárskych, rozvojových a bezpečnostných politík. Náš kontinent bude lepšie pochopený pomocou distribúcie filmov, hudby a literatúry. Vďaka rozmanitosti kultúry EÚ sme navyše najatraktívnejšou turistickou destináciou na svete. Vítam konkrétne návrhy predstavené v tejto správe, ktorých cieľom je zapojenie občianskej spoločnosti, umelcov, pedagógov, študentov a podnikateľov do formovania obsahu vonkajších kultúrnych vzťahov. Zároveň jednoznačne musíme zohľadniť obrovský potenciál poskytovaný novými technológiami, ktoré sú zdrojom informácií a aj kanálom napomáhajúcim slobodu prejavu. Myslím si, že by bolo užitočné, ak by Európsky parlament zahrnul kultúru do programu diskusií s inými parlamentmi na svete s cieľom pomôcť vytvoriť všeobecný postup európskej vonkajšej činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Európa je spoločenstvom slobody, zodpovednosti a demokratických hodnôt. Kultúra, identita, hodnoty a pozícia EÚ na globálnej úrovni sú vzájomne prepojené. Pre európske záujmy je najlepšie, ak sú kultúrne aspekty strategicky vypracúvané prostredníctvom spolupráce a partnerstva, a to tak prostredníctvom kultúrnych programov, ako aj vtedy, ak sú kultúrne aspekty neoddeliteľnou súčasťou hospodárskych, zahraničných, bezpečnostných a rozvojových politík. Prostredníctvom spoločnej literatúry, filmu, hudby a dedičstva sa otvárajú dvere pochopenia a stavajú mosty medzi ľuďmi. Európska identita v celej svojej rozmanitosti, ako aj európske hodnoty sa manifestujú prostredníctvom týchto kultúrnych prejavov. V rámci rozvoja Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) je dôležité skúmať a vymedziť úlohu, ktorú kultúra má a ktorú by mala mať vo vonkajších činnostiach EÚ. Presadzovanie kultúry môže viesť k vzájomnému porozumeniu, mierovej spolupráci a stabilite, ako aj k ekonomickým prínosom.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne. (FR) Zatiaľ čo globalizácia jednoznačne podporovala rozširovanie výmen, my musíme bojovať proti nebezpečenstvu, ktoré predstavuje jednotnosť kultúr. Kultúra je nositeľkou otvorenosti a pohonom demokracií, ktoré maria každú nacionalistickú reakciu, rasistické pohnútky a vylúčenie, ktoré podporujú hospodárske, finančné, klimatické a potravinové krízy. Poslaním kultúr je navzájom sa obohacovať v duchu vzájomného rešpektu. Kultúry sú zdrojom nevyčerpateľnej obnoviteľnej energie. Kultúrna tvorba vo väčšine prípadov opisuje alebo vyjadruje víziu, záväzok a zaujatie postoja, ktorý môže byť vhodný alebo nevhodný. Predstavuje vykonávanie práva vrátane práva na odsúdenie. Umelcov, ich kritický pohľad na svet a ich úlohu pedagógov v našich spoločnostiach veľmi potrebujeme. Predvídajú budúcnosť a predpovedajú vývoj spoločnosti, pretože ich zrak je rýchlejší a lepší než zrak politikov. Musíme pracovať na vytváraní rôznorodého sveta, ktorý si uchová svoju tvorivú schopnosť bez zmeny a ktorý umožní vznik nových vecí a rozmanitosti. Musíme nanovo vymyslieť systém globálneho riadenia. Musíme vytvoriť nový politický priestor globálnych dimenzií, ktorý bude zohľadňovať politický rozmer kultúrnej rozmanitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Kultúrne bohatstvo Európy je vzácna komodita, ktorú treba zachovať. Neustále počúvame, že treba presadzovať kultúrnu rozmanitosť. Doteraz sme sa v priveľkej miere sústreďovali na presadzovanie kultúrnej rozmanitosti prostredníctvom moslimských prisťahovalcov bez toho, aby sme zaručili, že aj naša vlastná kultúra získa uznanie v krajinách islamského sveta. Ak majú byť európske kultúrne aspekty zahrnuté vo väčšej miere, tak ako je navrhnuté, ako neoddeliteľná súčasť hospodárskej, zahraničnej, bezpečnostnej a rozvojovej politiky, závisí to od toho, akú explicitnú formu by to malo mať.

Zaiste, neexistuje dôvod byť proti výmene literatúry, filmu, hudby a podobne, ale od islamského sveta by sme nemali očakávať priveľa. Stačí si len spomenúť na zákaz hudby, ktorý vychádza z Koránu. Najdôležitejšie bude mať na pamäti kresťanské korene a v zahraničnej a rozvojovej politike pripísať vyššiu prioritu ochrane kresťanov v iných krajinách, pretože v konečnom dôsledku sú najviac prenasledovanou menšinou na svete.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Nemožno pochybovať o tom, že kultúrna diplomacia pomáha budovať a kultivovať trvácne vzťahy medzi občanmi EÚ a občanmi z tretích krajín, ani nemožno pochybovať o tom, že v odvetví kultúry má Európa veľkú porovnateľnú výhodu, čo predstavuje cenný politický nástroj jej zahraničnej politiky. Nové technológie prinášajú nové príležitosti na rozšírenie európskeho kultúrneho dedičstva a posilnenie nadnárodných väzieb. Vzhľadom na to, že internet je globálnym miestom stretávania, EÚ by mala vypracovať konkrétne politiky na presadzovanie európskej kultúry. Internetová stránka Europeana predstavuje krok týmto smerom, zatiaľ však, žiaľ, ešte nerozvinula naplno svoj potenciál. Nemal by sa prehliadať ani prínos kultúry k hospodárstvu európskych krajín. Podľa odhadov vytvára v súčasnosti 2,6 % európskeho HDP. Členské štáty ako Grécko, ktoré majú bohatú históriu, tradíciu a kultúru, jednoznačne nemajú presadzovaním svojho kultúrneho dedičstva a hodnôt čo stratiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Táto správa sa týka kultúrnych rozmerov vonkajšej činnosti EÚ. Súhlasím s pani spravodajkyňou v tom, že potrebujeme spoločnú stratégiu pre kultúrny rozmer. Nie je to vec vyšších investícií, ale lepšieho investovania. Presadzovať kultúru znamená presadzovať demokraciu. Navrhovaná koordinácia môže pomôcť zaručiť efektívnejšie využívanie zdrojov najmä v čase, keď sa rozpočet okliešťuje predovšetkým v odvetví kultúry. Jestvujúca sieť národných kultúrnych inštitútov Európskej únie by mala pôsobiť ako jeho dôležitý partner. Členovia tejto siete majú množstvo skúseností nielen s prácou v tejto oblasti, ale aj s organizovaním kultúrnych podujatí s primeraným odstupom od vlád, čo je v tomto odvetví mimoriadne dôležité. Okrem koordinácie je na úrovni členských štátov aj kultúrna diplomacia. Mnohé tretie krajiny sa však snažia osloviť konkrétne Európsku úniu a nie jednotlivé členské štáty. Preto iba spoločná stratégia dokáže zabrániť súčasnej fragmentácii, ktorá bráni úplnému a účinnému využívaniu zdrojov a rozpočtových prostriedkov určených na kultúru. Zo všetkých týchto dôvodov som hlasovala za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) V Európskej únii, priestore, ktorého zámerom je byť zjednotený v rozmanitosti, zohráva kultúra mimoriadne dôležitú úlohu. Predovšetkým by sme mali zdôrazniť jej integračný aspekt, ktorý nemožno poprieť a ktorý umožňuje existenciu spoločných oblastí, čiže upozorňuje na ľudí s rôznymi kultúrnymi perspektívami, ktorí majú spoločné zastúpenie. Nie náhodou sa dôvodová správa tejto správy začína zaujímavým citátom: „Rock and roll bol z kultúrneho hľadiska rozhodujúcim činiteľom uvoľňovania komunistických spoločností a ich priblíženia sa slobodnému svetu.“ (András Simonyi). V druhom rade by sme mali zdôrazniť nepopierateľný hospodársky vplyv, ktorý by mohol vyplynúť zo záväzku rozširovať európsku kultúru. V tom prípade ide o rozširovanie a ochraňovanie európskych hodnôt na globálnej úrovni a zaručenie dodržiavania ich základných aspektov, napríklad slobody vyjadrovania na internete, v najväčšom možnom rozsahu úrovní. Z týchto dôvodov hlasujem za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Hlasovaním za správu pani Schaakeovej prosím o inštitúciu skutočnej európskej kultúrnej diplomacie na presadzovanie našich hodnôt mimo EÚ. Považovanie kultúry za strategický prvok zahraničnej politiky by Európe vlastne umožnilo odstrániť nedostatky, pokiaľ ide o určité štáty. Napríklad Čína investuje množstvo prostriedkov do kultúrnej diplomacie v snahe zlepšiť svoj obraz vo svete a prilákať turistov. Európa musí urobiť to isté, ak má na svetovom javisku naďalej hrať hlavnú úlohu. Táto správa obsahuje niekoľko návrhov, ako to dosiahnuť: návrh ustanoviť pre každé zastúpenie EÚ v tretej krajine osobu, ktorá bude koordinovať kultúrne vzťahy a interakcie medzi EÚ a danou krajinou, alebo návrh, aby návrh organizačnej schémy Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zahŕňal pozície súvisiace s kultúrnymi aspektmi, a navrhuje, aby sa na tento účel vytvoril koordinačný útvar. Navyše považujem za vhodné, aby sa tretie krajiny vo väčšej miere zúčastňovali na programoch EÚ v oblasti kultúry, mobility, mládeže, vzdelávania a odbornej prípravy. Mladým ľuďom z týchto krajín sa musí uľahčiť prístup k týmto programom.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Správa najprv predpokladala, že oblasť vonkajších vzťahov na úrovni EÚ bude takmer výlučne podliehať perspektíve nových médií. Tento postoj je ešte stále v pomerne rozsiahlej miere prítomný, rovnako ako myšlienka, že EÚ by mala vyvážať svoju kultúru. Zelení namiesto toho trvali na presadzovaní takzvanej kultúrnej spolupráce. Niektoré odporúčania, ktoré prijal Výbor pre kultúru a vzdelávanie, nevytvárajú niečo skutočne nové, ako napríklad internetovú stránku, ktorá bude uvádzať informácie o kultúrnych programoch EÚ a vonkajších vzťahoch, kalendár podujatí EÚ na celom svete a kontakty s občianskou spoločnosťou. Niektoré články, napríklad článok 44 o podpore vnútroštátneho úsilia na vykonávanie ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva, o nezákonnom obchode s kultúrnym dedičstvom alebo produktmi kultúrnej tvorby, veľmi neobohacujú význam celej záležitosti. Stručne povedané, správe sa nepodarilo skutočne riešiť túto tému. Iba zhromažďuje čosi tu a tam popri jestvujúcich možnostiach, aby dostala kultúru do programu EÚ a aj do programu EÚ s tretími krajinami. Ide o novú kapitolu v snahe naplno využiť kultúru ako nástroj v záujme mieru.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Výmena kultúrneho dedičstva medzi osobami je dôležitá jednak v rámci EÚ, v záujme konsolidácie európskej identity a tiež z hľadiska vzťahov EÚ s tretími krajinami. Preto podporujem posilnenie vonkajšej činnosti v tomto smere. Zdroje určené na kultúru sa často rozdrobia medzi mnohé projekty. Účinnému využitiu týchto prostriedkov navyše bráni aj politická fragmentácia. Preto je potrebné, aby Európska služba pre vonkajšiu činnosť okamžite prijala koordinovanú a prepracovanú stratégiu kultúrnej diplomacie a vymenovala špeciálneho vyslanca EÚ pre tretie krajiny.

Na záver chcem povedať, že si myslím, že by sme mali viac zdôrazňovať využívanie nových technológií, ktoré môžu zvýšiť počet možností prístupu ku kultúrnemu obsahu. Je dôležité, aby EÚ v tejto súvislosti zohrávala vedúcu úlohu a vypracovala konkrétne politiky, ktoré môžu internet ochrániť pred formami cenzúry typickej pre represívne režimy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), písomne. (FR) Vo svojej knihe Bound to Lead (Predurčení na vedúcu úlohu), ktorá bola vydaná v roku 1990, zaviedol významný americký profesor Joseph Nye koncepciu takzvanej jemnej sily. Čo to znamená? Jemná sila znamená schopnosť medzinárodného hráča ovplyvniť ostatných nenásilnými prostriedkami, napríklad kultúrnou dynamikou. Prečo sú Spojené štáty, ako dobre vieme, po 25 rokoch naďalej veľmocou? Pretože okrem vojenského arzenálu sa im darí vyvážať svoju kultúru a myšlienky a zabezpečiť ich príťažlivosť. Európa musí postupovať rovnako, musí ochraňovať svoj kultúrny model a jeho hodnoty na medzinárodnej úrovni. Vďaka tejto správe Európa zisťuje, aký môže mať vplyv, ak sa jej podarí obohatiť svoju diplomaciu o kultúrny rozmer. Z tohto dôvodu podporujem odporúčania uvedené v správe. Situácia je taká, že kým budeme čakať na realizáciu skutočnej spoločnej diplomacie a skutočnej európskej obrannej politiky, jemná sila Európy a jej kultúrna diplomacia sú niektoré z prostriedkov ovplyvňovania, ktoré máme k dispozícii.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Podporila som správu o kultúrnych rozmeroch vonkajšej činnosti EÚ. Chcela by som zdôrazniť najmä potrebu vykonať revíziu jestvujúcich programov obsahujúcich kultúrny prvok a vypracovať zelenú knihu a oznámenie zo strany Komisie, v ktorých sa budú uvádzať konkrétne politiky týkajúce sa úlohy kultúry vo vonkajšej činnosti EÚ. V súčasnosti sa kultúrna spolupráca členských štátov s tretími krajinami uskutočňuje na dvojstrannom základe. Pre nedostatok spoločných a koordinovaných zásad a opatrení nie je možné efektívne využívať kultúrne zdroje Európy a kreatívny potenciál Únie. Spoločná stratégia môže podporiť rozvoj kultúrnych zdrojov Európy, vytváranie a prehlbovanie spoločenských vzťahov, výmenu osvedčených postupov a zlepšenie kultúrnej pozície EÚ na medzinárodnej úrovni. Dôrazne podporujem zahrnutie kultúrnych aspektov do návrhu organizačnej schémy Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Dôležité je tiež zabezpečiť odbornú prípravu personálu ESVČ v kultúrnej a digitálnej oblasti. Kultúra je tiež dôležitým faktorom v boji za ľudské práva a podporu demokracie.

Spolupráca v tejto oblasti napomôže nadviazanie dialógu so spoločnosťami z rôznych kultúr. Podporujem tiež takzvanú značku Európa. Jej rozvoj a presadzovanie v oblastiach, ako napríklad podpora talentu a cestovného ruchu a propagácia všeobecných hodnôt, by mali vychádzať z užšej vzájomnej spolupráce členských štátov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písomne. (FR) Teší ma, že správa o kultúrnych rozmeroch vonkajšej činnosti EÚ, ktorá uvádza, že kultúra musí byť stredobodom európskej diplomacie, bola prijatá. Napriek rozmanitosti majú Európania spoločné množstvo pevných hodnôt, akými sú dodržiavanie ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu, ktoré treba rozšíriť aj na medzinárodnú úroveň. Túto „značku Európa“ musia presadzovať skutoční vyslanci. Vítam aj nové návrhy, napríklad vytvorenie oddelenia pre kultúru v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť alebo vymenovanie takzvaného kultúrneho atašé pre každý členský štát. Kultúrna Európa bude môcť vzniknúť koordináciou iniciatív jednotlivých členských štátov. Rozvoj nových informačných technológií sprístupňuje kultúru všetkým. Podľa mňa musí Európska únia využiť túto príležitosť na presadenie svojej kultúrnej jedinečnosti a podporovanie kreativity. Musím hlasovať za túto správu, ktorá už nepovažuje kultúru za dedičstvo z minulosti, ale za jeden z hnacích motorov diplomacie zajtrajška.

 
  
  

Správa: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za túto správu, lebo som presvedčený o tom, že je potrebné aktivovať vlastnú dynamiku Európskej únie, ktorá bude stimulovať kultúrny a kreatívny priemysel (KKP). Z tohto dôvodu tento priemysel musí uplatňovať inovačné ekonomické modely a mať prístup k novým legálnym ponukám online služieb. Preto je nevyhnutné vytvoriť skutočný jednotný trh s online obsahom a službami, zaviesť špecifické opatrenia s cieľom posilniť úlohu KKP ako katalyzátora inovácií a štrukturálnych zmien, združiť subjekty na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni a vytvárať nové produkty a služby, ktoré povedú k rastu a zamestnanosti. Kultúrne odvetvie zohráva v Európe kľúčovú úlohu a priťahuje záujem občanov, podnikov aj investorov. Predstavuje Európu ako dynamické a podnetné miesto, kde sa dobre žije a pracuje. Je evidentné, že dynamicky rastúci kultúrny priemysel má zásadný význam pre úspech Európy ako tvorivej znalostnej ekonomiky. Kultúrny priemysel tiež priťahuje kvalifikované a kreatívne osoby. V súčasnosti je kultúrny a kreatívny priemysel významnou hybnou silou hospodárskej a sociálnej inovácie v množstve ďalších odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu. Kultúrny a kreatívny priemysel (KKP) by mal byť v samom centre novej európskej politickej agendy zodpovedajúcej hospodárskym potrebám tohto odvetvia a v súlade s opatreniami zameranými na prispôsobenie sa inováciám v období digitálneho veku. Súhlasím s tým, že ak chceme zvýšiť potenciál tohto odvetvia, musí byť iniciatíva európska digitálna agenda úspešne vykonaná, aby európsky KKP mohol plne využívať všetky možnosti, ktoré ponúkajú širokopásmové vysokorýchlostné pripojenie a nové bezdrôtové technológie, a úspešne sa im mohol prispôsobovať. Je veľmi dôležité rozšíriť európsku digitálnu knižnicu a rozvinúť ju tak, aby sa stala ústredným miestom kultúrneho dedičstva a kreativity Európy, a chrániť a podporovať toto kultúrne dedičstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Vzhľadom na svoj hospodársky a kultúrny charakter je kultúrny a kreatívny priemysel pre európskych občanov veľmi dôležitý. Dôvodom je to, že tento priemysel okrem účasti na presadzovaní kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a rozvíjaní európskeho kultúrneho dedičstva tiež prispieva k hospodárskemu rozvoju podnecovaním tvorby pracovných miest, hospodárskeho rastu a vytvárania bohatstva. Týmto hlasovaním sa jednoznačne zaväzujeme k väčšiemu uznaniu odvetvia kultúry tým, že zdôrazníme, že jeho potenciál bude naďalej veľký, lebo sa vždy vyrovnáva s právnymi alebo hospodárskymi prekážkami. S cieľom zvýšiť tento potenciál teda navrhujeme konkrétne riešenia, napríklad celoeurópsky systém vydávania licencií a zlepšenie prístupu k úverom a mikrofinancovaniu. Berieme na vedomie aj významný pokrok, ktorý internet predstavuje pre naše spoločnosti aj napriek tomu, že prináša nové otázky, ako napríklad zaručenie prístupu pre všetkých a ekonomický model odvetvia kultúry. Európsky parlament, ktorý si je vedomý mimoriadne dôležitej úlohy kultúry v európskej spoločnosti, týmto jasne vyzval na zvýšenie podpory subjektov pôsobiacich v odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Je dôležité uvoľniť potenciál kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP). Musíme analyzovať KKP a vplyv jeho činnosti na európske hospodárstvo, určiť, definovať a opísať jeho jednotlivé odvetvia, aby sa zohľadnila každá zvláštnosť, aby boli lepšie pochopené ich ciele a problémy a aby boli zavedené účinnejšie opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Hlasovala som za túto správu, ktorej cieľom je uznať a podporiť hospodársky a sociálny význam kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP). Sústredenie pozornosti EÚ na tento priemysel a usmernenie jeho potenciálu prostredníctvom premyslenej stratégie, ako aj pomocou financovania, splní aspoň dve priority, ktoré strana Lega Nord vždy podporovala. Po prvé, ide o podporu a oživenie miestneho kultúrneho dedičstva, ktoré môže byť jazykové, hudobné, architektonické alebo umelecké v najširšom zmysle slova, s cieľom zaručiť rozmanitosť a špecifickosť intelektuálnych horizontov v období zovšeobecňovania či skôr bagatelizovania a znehodnocovania kultúrneho odkazu. Po druhé, inštitucionálny záväzok voči kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu by talentovaným mladým ľuďom umožnil konštruktívne nasmerovať ich zručnosti a ambície, pričom by im poskytol odrazové mostíky, niektoré aj na profesionálnej úrovni, čo by neskôr viedlo k novým pracovným príležitostiam a uchránilo ich pred premrhaním ich talentu v oblastiach, ktoré kultúrne stagnujú alebo jednoducho nie sú na daný účel vhodné. Preto podporujem túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Odvetvie kultúry zohráva v Európe kľúčovú úlohu a priťahuje záujem občanov, podnikov aj investorov. Predstavuje Európu ako dynamické a podnetné miesto, kde sa dobre žije a pracuje. Je evidentné, že dynamicky rastúci kultúrny priemysel má zásadný význam pre úspech Európy ako tvorivej znalostnej ekonomiky. Kultúrny priemysel tiež priťahuje kvalifikovaných a kreatívnych ľudí. V súčasnosti je kultúrny a kreatívny priemysel významnou hybnou silou hospodárskej a sociálnej inovácie v množstve ďalších odvetví. Niektoré štáty už intenzívne využívajú rôznorodé zdroje kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Európska únia však ešte stále musí rozvíjať strategický prístup, v rámci ktorého sa jej kultúrne aktíva stanú základom pre silnú kreatívnu ekonomiku a súdržnú spoločnosť. Teraz je pravý čas na to, aby zelená kniha Európskej komisie otvorila diskusiu o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu a oficiálne uznala význam tohto priemyslu. V rámci Európskej únie došlo od 90. rokov 20. storočia k exponenciálnemu nárastu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest a podiel na HDP.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) Hlasoval som za správu pani Sanchezovej-Schmidovej, ktorá obsahuje návrhy na podporu rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Správa požaduje vytvorenie štatútu európskeho umelca, aby umelci mohli využívať uspokojivé pracovné podmienky a primerané opatrenia v oblasti daňového režimu, práva na prácu, práva sociálnej ochrany a autorských práv s cieľom zlepšiť mobilitu umelcov v rámci EÚ. Súhlasím s pani spravodajkyňou, keď vyzdvihuje potrebu zachovať špecifickú povahu niektorých remesiel/povolaní a prenos znalostí predovšetkým v oblasti kultúrnych, tvorivých a remeselných odvetví a zabezpečiť mechanizmy prenosu znalostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vítam prejavený záujem o potenciál kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP). Verím v pozitívny vplyv, ktorý môže mať rozvoj tohto priemyslu jednak z hospodárskeho hľadiska, a to vytváraním pracovných miest a podieľaním sa na hrubom domácom produkte (HDP), ako aj zo sociálneho hľadiska vďaka sociálnej a kultúrnej integrácii členov verejnosti. Preto vítam plánovanú podporu kreatívneho priemyslu, pretože si myslím, že vzhľadom na globálnu situáciu v tomto období je to tá správna cesta k trvalému a udržateľnému rastu európskeho hospodárstva. Inovácie, štrukturálna súdržnosť a vytváranie nových produktov a služieb musia predstavovať priority, ktoré sa zohľadnia pri vypracúvaní akejkoľvek európskej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne. (FR) Vítam správu pani Sanchezovej-Schmidovej o rozvíjaní kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Vzhľadom na takmer 14 miliónov pracovných miest, ktorých sa to dotýka, a trvalý rast dokonca aj počas krízy je naďalej veľmi dôležité, aby sme tomuto priemyslu prejavovali neochvejnú podporu, pretože jeho hospodársky a kultúrny prínos je skutočne veľký. Zriadenie európskeho štatútu umelca, zavedenie zníženej sadzby DPH na kultúrne statky a zlepšenie distribúcie zákonných digitálnych ponúk predstavujú podstatné a zásadné opatrenia na zaručenie medzinárodného kultúrneho vplyvu Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Počas posledných dvoch desaťročí došlo k exponenciálnemu nárastu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP), pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest a podiel na hrubom domácom produkte (HDP) členských štátov. Práve z tohto dôvodu a pre mimoriadne priaznivé obdobie, v ktorom sa teraz nachádzame, je dôležité využiť a zvýšiť potenciál tohto priemyslu. Preto treba využiť potenciál digitálneho veku na vytvorenie vlastnej dynamiky EÚ a stimulovanie odvetvia kultúry s cieľom vybaviť tento priemysel inovačnými hospodárskymi modelmi.

Preto by som chcel zablahoželať pani spravodajkyni a podporiť ju vo výzve na ambicióznejšiu zelenú knihu Komisie, ktorej výsledkom bude skutočný vnútorný trh, ktorý umožní vytvárať pracovné miesta a zaručí väčšiu sociálnu súdržnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Táto správa pani Sanchezovej-Schmidovej sa venuje tomu, ako môže Európska únia uvoľniť potenciál kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP). Túto rozpravu iniciovala zelená kniha Európskej komisie v čase, keď do našich životov preniká digitálny vek a globalizácia sa pre KKP stáva problémom. Ak EÚ dokáže aktivizovať vlastnú dynamiku EÚ, ktorá bude stimulovať tieto spoločnosti prostredníctvom podpory inovácií a modernizácie, podarí sa nám presadzovať zamestnanosť a sociálnu súdržnosť, a ako hovorí pani spravodajkyňa, urobiť z Európskej únie „najkonkurencieschopnejšie a najdynamickejšie znalostné hospodárstvo na svete“. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu, pretože verím v potenciál tohto kreatívneho priemyslu a jeho sľubnú budúcnosť. Aby ho však nepredbehli medzinárodní partneri, musí urýchlene a odhodlane začať využívať nové technológie, najmä informačné technológie, rozvíjať sa a uplatňovať inovačné faktory. EÚ by mala tiež podporovať a povzbudzovať umeleckú tvorbu, ako aj mobilitu odborníkov z oblasti kultúry, aby nadobúdala čoraz univerzálnejší a globálnejší charakter.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu si okrem iného vyžaduje rozvoj kvalitného umeleckého a kultúrneho vzdelávania, územného rozdelenia, partnerstiev s miestnymi subjektmi, tvorby a kreativity, výmeny odborných znalostí, financovania, súkromno-verejných partnerstiev a výmeny osvedčených postupov. Je nevyhnutné, aby bol kultúrny a kreatívny priemysel (KKP) konkurencieschopný, pričom zároveň treba zobrať na vedomie špecifické črty, ktoré sú mu vlastné, a skutočnosť, že jeho podpora vyžaduje rôzne nástroje. Európska únia musí zaviesť opatrenia na podporu kreatívneho priemyslu. Je nevyhnutné, aby táto zelená kniha viedla v krátkodobom a strednodobom horizonte ku konkrétnemu vývoju na európskej úrovni, napríklad pokiaľ ide o zdaňovanie prispôsobené kultúrnemu tovaru a službám online a možnosť využívať finančné nástroje, ktoré ponúka Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond (EIF). Ak má kultúrny a kreatívny priemysel v plnom rozsahu zohrávať úlohu dynamického prvku, je potrebné zaviesť finančné nástroje založené na skutočne odbornom posúdení špecifických čŕt kultúrneho priemyslu, ako aj upravené daňové opatrenia. Členské štáty musia byť jednoznačne odhodlané chrániť a podporovať svoje kultúrne dedičstvo. S ohľadom na stále vzrastajúci význam KKP a s cieľom posilniť toto odvetvie, ktoré má strategický význam pre dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020, Komisia by mala prikročiť k vypracovaniu bielej knihy, ktorá by uvoľnila kultúrny a kreatívny potenciál.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu, pretože považujem za veľmi dôležité, aby Komisia pokračovala v úsilí o lepšie vymedzenie kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP), čo by bolo súčasťou väčšieho uznania tohto priemyslu zo strany občianskej spoločnosti. Podľa môjho názoru má KKP veľký potenciál, najmä ak vezmeme do úvahy možnú a potrebnú spoluprácu s univerzitami, výskumnými strediskami a umeleckými školami, s ktorými môžeme vytvoriť sieť spoločných programov odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania. Dámy a páni, je zásadné a veľmi dôležité rozširovať postupy a znalosti a podporovať učenie prostredníctvom programov odbornej prípravy ad hoc určených pre kultúrne a kreatívne odvetvie. Myslím si, že musíme zabezpečiť multidisciplinárne učebné osnovy a trvať na spolupráci a partnerstve nielen medzi vzdelávacími inštitúciami, študentmi a odborníkmi v kultúrnom a kreatívnom odvetví, ale aj medzi malými či veľkými podnikmi, verejným a súkromným sektorom, remeselníkmi a finančnými inštitúciami.

 
  
MPphoto
 
 

  Morten Løkkegaard (ALDE), písomne.(DA) Kultúrny a kreatívny priemysel prispieva k rastu a vytváraniu pracovných miest v EÚ. Je súčasťou plánu na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020, a preto je dôležité, aby sme vytvorili podmienky pre tento priemysel, a to najmä v oblasti, ktorú by som chcel zdôrazniť, konkrétne v oblasti autorských práv.

Na mnohých miestach v správe sa uvádza, že by sme, samozrejme, mali zabezpečiť, aby boli umelci za svoju prácu spravodlivo odmeňovaní. Zároveň je úplne nevyhnutné, aby sme spotrebiteľom zabezpečili dostupnosť väčšieho množstva online služieb. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je vytvoriť dobré podmienky na zákonné a realizovateľné alternatívy. V súčasnosti už existuje niekoľko dobrých príkladov, ktoré by sme mali vyzdvihnúť. Vytváranie účinných alternatív je najlepším spôsobom boja proti pirátstvu. Zároveň je dôležité, aby Komisia vypracovala ambiciózny plán týkajúci sa autorských práv, ktorý netrpezlivo očakávame.

Jedna z vecí, ktoré v správe zdôrazňujeme, je, že by sa mal prijať celoeurópsky prístup. Nemá význam, aby sme v tejto dôležitej oblasti pracovali s 27 rozličnými systémami. Preto som presvedčený o tom, že Komisia by mala prijať holistický prístup a preskúmať prepojenie udeľovania licencií, poplatkov za súkromné autorské práva a pirátstva. Dúfam, že táto správa nám pomôže rozhýbať túto záležitosť, a teším sa na ambiciózny návrh Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že je pravý čas na to, aby zelená kniha Európskej komisie oficiálne uznala hospodársky a sociálny význam tohto priemyslu a otvorila diskusiu o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. V rámci Európskej únie došlo od 90. rokov 20. storočia k exponenciálnemu nárastu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest a jeho podiel na HDP.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), písomne. (RO) Práve kultúrnym hľadiskom nášho spoločného dedičstva sa Európa odlišuje od ďalších regiónov sveta. V čase, keď čelíme závažným hospodárskym problémom, je dôležité rozmýšľať o spôsoboch, ktorými by sme mohli využiť potenciál ponúkaný kultúrnym a kreatívnym priemyslom najmä vzhľadom na to, že na takejto činnosti sa zúčastňuje významný počet európskych občanov. Nezabúdajme na významný príspevok kreatívneho odvetvia nielen k rozvoju informačných a komunikačných technológií, ale aj k hospodárskym a sociálnym inováciám. Toto odvetvie však vyvoláva mnohé otázky, ktoré treba vyjasniť. Dôležitým aspektom je digitalizácia kultúrnej výroby spolu s potrebou vytvoriť skutočný jednotný trh obsahu a služieb on-line, ktorý vytvorí ďalšie pracovné miesta. Práve v tejto súvislosti hovoríme aj o riešení problému autorských práv, o financovaní kultúrneho a kreatívneho priemyslu, o mobilite umelcov alebo o distribúcii produkcie v oblasti kultúry. Jedným z dôležitých príkladov je kinematografia, kde európske filmy vrátane mnohých rumunských produkcií získali prestížne ceny na významných festivaloch.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Je potrebné aktivovať vlastnú dynamiku Európskej únie, ktorá bude stimulovať kultúrny a kreatívny priemysel (KKP). Z tohto dôvodu tento priemysel musí uplatňovať inovačné hospodárske modely a mať prístup k novým zákonným ponukám služieb on-line. Preto je nevyhnutné vytvoriť skutočný jednotný trh s obsahom a službami on-line, zaviesť špecifické opatrenia s cieľom posilniť úlohu kultúrneho a kreatívneho priemyslu ako katalyzátora inovácií a štrukturálnych zmien, združiť aktérov na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni a vytvárať nové produkty a služby, ktoré povedú k rastu a zamestnanosti. Rozvojom KKP prispievame k trvalo udržateľnému hospodárskemu rozvoju a vytváraniu pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Vzhľadom na množstvo nesprávnych krokov podniknutých EÚ existujú pochybnosti o tom, či informačné a komunikačné technológie postačujú na vytvorenie európskej identity. Rovnako k tejto európskej identite nepovedie demokratický deficit EÚ a jednosmerné chápanie demokracie medzi bruselskými elitami, ktoré jednoducho obyvateľov nechávajú hlasovať, kým nedosiahnu „správny“ výsledok. Pokiaľ ide o priamu demokraciu, Európska únia by sa mohla veľa naučiť od Švajčiarska, ktoré obhajuje demokratické rozhodnutia dokonca aj vtedy, keď to zvyšok politicky korektného hlavného svetového prúdu maximálne kritizuje. Existujú pochybnosti o tom, či „energický a rastúci kultúrny sektor“ predstavuje „významnú hybnú silu hospodárskej a sociálnej inovácie“, ako sa to kvetnato uvádza v správe. Skôr môžeme pozorovať trend, v rámci ktorého sa migrácia a migranti stále viac dostávajú do centra podpory kultúry, zatiaľ čo pôvodná kultúra a tradície sú odsúvané bokom.

Veľa diskutovaná téma integrácie však nesmie nadobudnúť takú podobu, že nebudeme sláviť Vianoce, Veľkú noc, sv. Mikuláša a podobné tradície v mene prispôsobenia sa moslimským prisťahovalcom v našich škôlkach a školách – znamenalo by to stratu našej kultúrnej identity. Musíme opäť venovať viac pozornosti zabezpečeniu toho, že naše zvyky, tradície a morálne hodnoty sa zachovajú a ostatní ich budú rešpektovať. Keďže táto správa neponúka zvrátenie tohto trendu, rozhodol som sa zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Kultúrne a kreatívne odvetvie má dvojakú úlohu: hospodársku úlohu spočívajúcu v podpore zamestnanosti, rastu a vytvárania bohatstva a predovšetkým kultúrnu úlohu spočívajúcu v prispievaní k sociálnemu a kultúrnemu rozvoju občanov. Ak však má dosiahnuť svoj plný potenciál, musia byť splnené dve základné podmienky. Po prvé musíme podporiť mobilitu a príťažlivosť kultúrnych faktorov, napríklad mobilitu umelcov, kultúrnych pracovníkov a umeleckých diel, a po druhé musíme zabezpečiť zavedenie osobitnej politiky financovania a hospodárskej podpory v kultúrnom odvetví, napríklad prístup k finančným prostriedkom prostredníctvom Európskej investičnej banky.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Táto správa o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) vychádza zo zelenej knihy Európskej komisie na rovnakú tému a ja som za ňu hlasovala, pretože oficiálne uznáva hospodársky a sociálny význam tohto odvetvia. V rámci Európskej únie došlo od začiatku 90. rokov 20. storočia k exponenciálnemu nárastu KKP, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest a podiel na hrubom domácom produkte (HDP). Koordinácia a zvyšovanie synergií v tomto rastúcom odvetví môžu byť veľmi dôležité pre hospodársky rozvoj EÚ. Kultúrny a kreatívny priemysel má vysoký potenciál stať sa jedným z motorov rastu v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), písomne. – Kultúrny a kreatívny priemysel nie je len zdrojom bohatstva a zamestnanosti, ale prispieva aj k sociálnej a kultúrnej štruktúre Európy. Umelecké remeslá sú súčasťou nášho dedičstva a tieto poznatky treba odovzdávať ďalej. Mali by sme podporovať multidisciplinárne vzdelávanie a umožniť viac výmen medzi vysokoškolskými inštitúciami v tomto odvetví. Komisia musí zabezpečiť právnu istotu v oblasti informačných a komunikačných technológií, aby ochránila spotrebiteľov a inovačné odvetvia. Mala by tiež pomáhať miestnym a regionálnym orgánom pri rozvoji sietí spolupráce v oblasti kultúrneho cestovného ruchu. Írsko, najmä južné Írsko, má bohaté kultúrne a kreatívne dejiny. Musíme prispieť k zabezpečeniu podpory týchto kultúrnych a umeleckých remesiel a ich sprístupnenia širšiemu publiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Kultúrny a kreatívny priemysel (KKP) prispieva k mnohým veciam. Po prvé má prirodzenú hodnotu pri znovuvytváraní kultúrnych vzorov a prispieva k budovaniu spoločnej európskej identity. Po druhé však predstavuje hospodársku činnosť, ktorá umožňuje vytváranie pracovných miest a produktov v obehu: inými slovami, je to aj zdroj bohatstva z hospodárskeho hľadiska. Tento druh činnosti však potrebuje stimuly, napríklad uznávanie práv na hospodárske využívanie týchto produktov, pričom zároveň bude plne chránené postavenie tvorcov. Je to tiež záväzok, ktorý umožní potvrdenie – a odlíšenie – pridanej hodnoty, ktorú môže EÚ ponúknuť. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Kultúrny a kreatívny priemysel predstavuje 5 miliónov pracovných miest a 2,6 % HDP EÚ. Patrí tiež medzi hlavné motory európskeho rastu, pretože vytvára nové pracovné miesta a stimuluje inovácie. Ako faktor sociálnej súdržnosti prináša aj pridanú hodnotu a zohráva významnú úlohu pri podpore kultúrnej a jazykovej rozmanitosti EÚ. Z hospodárskeho i sociálneho hľadiska je teda veľmi dôležité podporovať tento priemysel. Preto hlasujem za túto správu. Týmto spôsobom by som chcel povzbudiť členské štáty a Európsku komisiu, aby podporovali umelecké a kultúrne vzdelávanie všetkých vekových skupín od základného školstva až po vysoké školstvo alebo odborné vzdelávanie, ako aj podnikateľské zručnosti pracovníkov kultúrneho odvetvia i v rámci celoživotného vzdelávania. Ak chceme umožniť rozvoj tohto priemyslu, je dôležité aj zlepšiť prístup pracovníkov tohto odvetvia k finančným prostriedkom. Treba zaviesť mikrofinancovanie, rozvinúť patronát a verejno-súkromné partnerstvá, zvážiť zavedenie nových inovačných nástrojov financovania a vyškoliť pracovníkov bankového sektora v oblasti osobitných charakteristík tohto priemyslu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Teraz je pravý čas na to, aby zelená kniha Komisie, ktorá oficiálne uznáva hospodársky a sociálny význam tohto odvetvia, otvorila diskusiu o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. V rámci Európskej únie došlo od začiatku 90. rokov 20. storočia k exponenciálnemu rastu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP), pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest a podiel na HDP.

Výzva globalizácie a príchod digitálneho veku poskytujú tomuto priemyslu významné nové príležitosti na rozvoj a môžu vylepšiť jeho doposiaľ do veľkej miery nevyužitý potenciál na vytváranie rastu a pracovných miest. Potrebujeme strategické investície, ktoré kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu umožnia oživiť kultúrnu rozmanitosť, sociálnu a územnú súdržnosť, rast a zamestnanosť. Na tento účel sú potrebné primerané finančné prostriedky, podpora KKP zameraná na jeho rozvoj v miestnom a regionálnom prostredí a posun ku kreatívnemu hospodárstvu pomocou posilnenia jeho vedľajších účinkov v širokom spektre hospodárskych a sociálnych súvislostí.

Čím bude vyššia dostupnosť európskeho audiovizuálneho obsahu, tým bude väčší potenciál typicky európskeho obsahu na ovplyvňovanie kultúrnej rozmanitosti. Kreatívne odvetvie okrem toho výrazne prispieva k rozvoju informačných a komunikačných technológií a zohráva významnú úlohu na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za túto správu, pretože som presvedčená, že kultúrny a kreatívny priemysel by mal pre Úniu predstavovať pridanú hodnotu. Európsky štatút umelca založený na priaznivých pracovných podmienkach a daňových režimoch by podporil Európu ako dynamické a podnetné prostredie na život a prácu, ktoré by bolo príťažlivé pre zručných a tvorivých jednotlivcov. Znalostná ekonomika ďalej prispeje k ochrane európskej kultúrnej rozmanitosti a k nášmu posunu k sociálnej súdržnosti a zamestnanosti. Ak v tejto súvislosti chceme čo najviac uvoľniť potenciál, musíme uľahčiť odovzdávanie kreatívnych znalostí novým generáciám, ale aj mobilitu umelcov v celej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Odvetvie kultúrneho a kreatívneho priemyslu tvoria podniky s vysokým hospodárskym potenciálom, pretože vytvárajú zamestnanosť, rast a bohatstvo a sú zodpovedné za sociálnu a kultúrnu integráciu občanov. V súlade s európskym mottom „zjednotení v rozmanitosti“ je prítomnosť odvetví, ktoré používajú kultúru ako vstup, veľmi dôležitá, pretože podporujú medzikultúrny dialóg, a tak chránia európsku rozmanitosť. Podpora tohto priemyslu prinesie významné nové príležitosti pre regionálny rozvoj, miestne partnerstvá a možné partnerstvá s verejným a súkromným sektorom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Zelená kniha Európskej komisie o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) má za cieľ prispieť k hospodárskemu rastu Európskej únie a k vytváraniu pracovných miest v jej členských štátoch.

V správe, ktorú sme dnes prijali, Európsky parlament presadzuje skutočnú celoeurópsku stratégiu v tomto odvetví prostredníctvom vytvorenia nových oblastí experimentovania, inovácií a podnikania, prostredníctvom podpory mobility a prostredníctvom podpory prístupu k financiám, k novým finančným nástrojom a k výraznejšej účasti v regionálnych a miestnych zoskupeniach.

Pani spravodajkyňa navrhuje vytvorenie pilotných projektov v rámci programov Erasmus a Erasmus pre mladých podnikateľov, ako aj vytvorenie platformy na európskej úrovni zameranej na podporu výmeny skúseností. Medzi iniciatívy, ktoré majú veľký význam pre remeselné odvetvie na regionálnej a miestnej úrovni, patrí aj rozvoj siete osvedčených postupov pre regionálne a miestne subjekty a zavedenie poradenskej služby v oblasti financií, ktorá malým a stredným podnikom v tomto odvetví poskytne lepšie informácie o výrobe a distribúcii kultúrnych a kreatívnych tovarov a služieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), písomne.(PL) Dnes sme v Európskom parlamente schválili správu o potenciáli kreatívneho priemyslu. Táto správa jasne ukazuje, že kreatívny priemysel predstavuje 5 miliónov pracovných miest v EÚ a vytvára takmer 3 % HDP EÚ. Kreatívny priemysel v zásade ovplyvňuje všetky odvetvia hospodárstva EÚ, keďže šíri inovácie všade, kde je to možné – inovácie, bez ktorých by sa dalo ťažko hovoriť o zlepšení konkurencieschopnosti EÚ na medzinárodnej úrovni, ktoré si tak veľmi želáme.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasovala som proti tejto správe, ktorá v oblasti kultúrneho tovaru zavádza logiku trhu a hospodárskej súťaže.

Kultúrny priemysel a v dôsledku toho aj kultúrny tovar, ktorý produkuje, nemožno porovnávať so žiadnymi ďalšími podnikmi na základe toho, že vytvára bohatstvo a potenciálne aj pracovné miesta.

Najprv a predovšetkým ho treba naďalej uznávať ako prostriedok oslobodenia pre najväčší počet ľudí a ako nástroj na výmenu znalostí a know-how.

Je preto naliehavo potrebné opätovne potvrdiť zásadu kultúrnej jedinečnosti vo všetkých oblastiach, ak nemajú pekné slová o kreatívnom priemysle ako hybnej sile, uznanie štatútu umelca alebo túžba nájsť rovnováhu medzi šírením digitálnych diel a spravodlivou odmenou pre tvorcov zostať len zbožnými prianiami v kultúrnej púšti, ktorá bude nasledovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písomne. (FR) Vývoj nášho modelu rozvoja, ktorý je odteraz zameraný na znalostnú ekonomiku, robí z kultúry odvetvie so strategickým významom. Vítam prijatie tejto správy, ktorá navrhuje spôsoby lepšieho využitia európskych kultúrnych zdrojov. Podľa môjho názoru musí uvoľnenie potenciálu kreatívneho priemyslu zahŕňať predovšetkým reformu európskeho systému riadenia autorských práv, aby kreatívny priemysel mohol lepšie využiť jednotný trh. Ako sa zdôrazňuje v správe, postupy udeľovania licencií sú príliš zložité. Správa tiež žiada zavedenie jednotného kontaktného miesta na usporiadanie autorských práv. Myslím si, že je nevyhnutné aj stimulovanie tvorby prijatím osobitného daňového systému pre inovačné produkty, napríklad digitálny kultúrny obsah. Nie je správne, aby tieto produkty podliehali plnej štandardnej sadzbe DPH, zatiaľ čo na ďalšie kultúrne produkty sa vzťahujú daňové úľavy. Svojím hlasom som chcela vyzvať Komisiu a Radu, aby reagovali na žiadosť Európskeho parlamentu o osobitné opatrenia, ktoré nám umožnia plne využiť rastový potenciál tohto odvetvia. Len ambicióznym a spoločným prístupom môžeme zachovať jedinečnosť európskej kultúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za správu pani Sanchezovej-Schmidovej o potenciáli európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorý ešte nie je úplne uvoľnený. Tento priemysel je pre EÚ aktívom sčasti preto, že jeho exponenciálny nárast za posledných 25 rokov vytvoril desaťtisíce pracovných miest. Je preto nevyhnutné vybudovať pre tento priemysel európsku stratégiu, v rámci ktorej bude mať príležitosť vyjadriť svoj potenciál a získať uznanie svojej dvojitej úlohy nositeľa kultúry a zábavy a zároveň tvorcu podnikania a pracovných miest.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0281/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za tento návrh uznesenia a chcel by som vyjadriť rovnaké presvedčenie ako pani spravodajkyňa, podľa ktorej by udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry mestu, ktoré bolo v priebehu 20. storočia dejiskom takých tragických udalostí, bolo významným krokom k prekonaniu historického rozdelenia Európy a k prezentovaniu novej Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporil som toto uznesenie. Projekt Európske hlavné mesto kultúry prispieva k podpore bohatstva a rozmanitosti európskych kultúr, ako aj ich spoločných čŕt, a zároveň k presadzovaniu lepšieho vzájomného porozumenia medzi európskymi občanmi. Hoci rozhodnutie o Európskom hlavnom meste kultúry na roky 2007 až 2019 sa uplatňuje len na členské štáty EÚ, súhlasím s požiadavkou uznesenia na udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014 výnimočne Sarajevu. Verím, že udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry mestu, ktoré bolo v priebehu 20. storočia dejiskom takých tragických udalostí, by bolo významným krokom k prekonaniu rozdelenia Európy z minulosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Každý, kto so zdesením sledoval udalosti, ktorých obeťami sa stali obyvatelia mučeníckeho mesta Sarajevo počas vojny v Bosne a ktoré poškodili jeho budovy, musí uvítať navrhnutie mesta za Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014.

Dúfam, že aj keď nezabudneme, čo sa stalo, táto udalosť Európanom umožní získať iné, príjemnejšie spomienky na Sarajevo a predovšetkým prispeje k spojeniu rozličných etnických skupín samotnej krajiny. Dúfam, že program Sarajevo – hlavné mesto kultúry bude oslavou života a ľudskej schopnosti prežiť a obnovovať a že bude pre nás všetkých dôkazom toho, do akej miery je ľudský duch schopný pestovať a odovzdávať dobro a krásu dokonca aj vtedy, keď prežije najhlbšie utrpenie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Toto uznesenie sa týka žiadosti Bosny a Hercegoviny, aby sa jej hlavné mesto Sarajevo považovalo v roku 2014 za Európske hlavné mesto kultúry. Iniciatíva EÚ s názvom Európske hlavné mesto kultúry bola vytvorená na zdôraznenie kultúrneho bohatstva a rozmanitosti Európy, ich prezentácie navonok a podpory vzájomného porozumenia medzi Európanmi. V rokoch 1992 – 1996 sa Sarajevo – mučenícke mesto, v ktorom v roku 1914 vypukla prvá svetová vojna – počas obliehania stalo obeťou ničenia. Niektoré zábery zo Sarajeva pozná celý svet, napríklad obraz sarajevského čelistu oblečeného v čiernom, ktorý uprostred vojnovej skazy chodí ulicami a usiluje sa zmierniť utrpenie ľudí, ktorí mesto nemôžu opustiť. Mesto si napriek nepriaznivým okolnostiam zachováva kultúrneho ducha. Myslím si, že je pozitívne a spravodlivé, aby sa Sarajevo stalo Európskym hlavným mestom kultúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument, lebo činnosť Spoločenstva s názvom Európske hlavné mesto kultúry bola zavedená s cieľom zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť európskych kultúr, ako aj ich spoločných čŕt, a zároveň presadzovať lepšie vzájomné porozumenie medzi Európanmi. Okrem toho sa v ňom uvádza, že Sarajevo má v európskej histórii a kultúre osobitné miesto a v roku 2014 si pripomenie niekoľko významných výročí. Mestská rada Sarajeva a miestne kultúrne subjekty začali rozsiahle prípravy v rámci kandidatúry na udelenie tohto titulu. Verím preto, že Rada by mala udeliť titul Európske hlavné mesto kultúry na rok 2014 výnimočne Sarajevu. Udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry mestu, ktoré bolo v priebehu 20. storočia dejiskom takých tragických udalostí, by bolo významným krokom k prekonaniu rozdelenia Európy z minulosti a k prezentovaniu novej Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za toto uznesenie, ktoré žiada, aby Rada udelila titul Európske hlavné mesto kultúry na rok 2014 výnimočne Sarajevu. Verím, že udelenie titulu mestu, ktoré bolo v priebehu 20. storočia dejiskom takých tragických udalostí, by bolo významným krokom k prekonaniu rozdelenia Európy z minulosti a k prezentovaniu novej Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Sarajevo bolo úžasným mestom, v ktorom spolunažívali tri národy, tri kultúry a tri náboženstvá. Obliehanie mesta a etnická a náboženská vojna, ktorá trvala štyri roky (1992 – 1996), hlboko narušili toto hlavné mesto, ktoré bolo z náboženského hľadiska islamizované a z jazykového hľadiska bosniakizované. Našou úlohou je teraz znovu vybudovať mosty medzi spoločenstvami. Kultúra k tomu môže prispieť. Napokon, práve kultúra im pomohla vydržať štvorročnú vojnu. Kultúra je nositeľkou otvorenosti a pohonom demokracií a marí každú nacionalistickú reakciu, rasistické pohnútky a vylúčenie. Teraz im môže pomôcť opäť dosiahnuť európsky multikulturalizmus. Toto mesto, ktoré pripomína mozaiku, sa môže znova stať žijúcou metaforou Európy. Musíme pracovať na vytváraní pluralistického sveta, ktorý si uchová svoju tvorivú schopnosť bez zmeny a ktorý umožní vznik nových vecí a rozmanitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovaním za vyjadrujem podporu výzve Európskeho parlamentu adresovanej Rade, aby bolo Sarajevo vymenované za Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014. Súhlasím totiž s tým, čo je uvedené v uznesení, pokiaľ ide o to, že udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry mestu, ktoré bolo v priebehu 20. storočia dejiskom takých tragických udalostí, predstavuje významný krok k prekonaniu rozdelenia Európy z minulosti a k podpore novej Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hoci rozhodnutie, ktorým sa zavádza činnosť Spoločenstva s názvom Európske hlavné mesto kultúry v rokoch 2007 – 2019, sa momentálne uplatňuje len na členské štáty EÚ, pravda je, že mestá z tretích krajín už dostali možnosť získať titul Európske hlavné mesto kultúry pri mnohých príležitostiach. Vzhľadom na to a na osobitné postavenie Sarajeva v európskej histórii a kultúre som presvedčený, že udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry na rok 2014 tomuto mestu by bolo opodstatnené aj pre svoju symbolickú hodnotu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Sarajevo, multikultúrne mesto predstavujúce skutočný model tolerancie, má v histórii a v európskej kultúre nepopierateľne osobitné postavenie. Práve v Sarajeve došlo k atentátu, ktorý spôsobil vypuknutie prvej svetovej vojny v roku 1914. V tomto meste sa od roku 1992 do roku 1996 počas konfliktu medzi Bosnou a Hercegovinou odohralo aj najdlhšie obliehanie hlavného mesta v modernej vojenskej histórii. Keďže toto mesto, ktoré sa chce minulosti otočiť chrbtom a s nadšením sa pozerá do budúcnosti v Európe, si v roku 2014 pripomenie niekoľko významných výročí, bol by som rád, keby bolo navrhnuté za Európske hlavné mesto kultúry v tomto roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Parlament týmto uznesením: (1) vyzýva Radu, aby v roku 2014 udelila titul Európske hlavné mesto kultúry výnimočne Sarajevu, a (2) vyjadruje svoje presvedčenie, že udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry mestu, ktoré bolo v priebehu 20. storočia dejiskom takých tragických udalostí, by bolo významným krokom k prekonaniu rozdelenia Európy z minulosti a k prezentovaniu novej Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Ako členka delegácie Výboru pre kultúru a vzdelávanie na podporu kandidatúry Sarajeva podporujem kandidatúru mesta na udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014. Sarajevo si zasluhuje príležitosť ukázať svoj obrovský potenciál. Je to výnimočne multikultúrne mesto. V Sarajeve vládne multikultúrna i európska atmosféra. Je to jediné mesto na svete, kde na jednom kilometri štvorcovom nájdete budovy piatich náboženstiev: mešity, rímskokatolícku katedrálu, pravoslávny kostol, synagógu a protestantský kostol.

Pre Bosniakov je zároveň typická veľká priateľskosť a pohostinnosť. Nedávno som čítala spomienky poľskej študentky, ktorá sa zúčastnila na študentskej výmene v Sarajeve – nestretla sa tam v rámci výmeny s jediným zahraničným študentom, ktorému by sa Sarajevo nepáčilo. Okrem toho sa od konca vojny v roku 1995 Sarajevo buduje nanovo – do veľkej miery s finančnou pomocou Európskej únie. Sarajevo sa pozerá do svojej európskej budúcnosti s veľkým nadšením. Chce ukázať svoj obrovský potenciál a spropagovať sa medzi Európanmi. Je nepochybné, že toto mesto si zaslúži túto príležitosť a mali by sme ho v tom podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písomne.(PL) Sarajevo má v európskom historickom vedomí veľmi dôležité postavenie. Podporujem udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry na rok 2014 výnimočne Sarajevu. Iniciatíva, ktorá za viac než 25 rokov umožnila podporu bohatstva a rozmanitosti európskych kultúr, pomôže tiež obnoviť cestovný ruch v meste a jeho hospodársku základňu. Sarajevo bolo svedkom významných historických udalostí a bolo vážne poškodené v dôsledku vojny v 90. rokoch. Bolo tiež dejiskom atentátu, ktorým sa začala prvá svetová vojna. Práve na rok, o ktorom hovoríme – rok 2014 –, pripadá 100. výročie tejto udalosti. Udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry tomuto mestu v danej situácii by neprispelo len ku kultúrnemu oživeniu mesta a k zlepšeniu jeho obrazu v iných krajinách, ale pomohlo by aj pripomenúť dôležité aspekty európskej histórie a identity.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Týmto končím vysvetlenia hlasovania.

 
Posledná úprava: 19. septembra 2011Právne oznámenie