Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0278(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0180/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.16
CRE 23/06/2011 - 12.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 28/09/2011 - 4.9
CRE 28/09/2011 - 4.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0422

Разисквания
сряда, 22 юни 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

15. Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. − Следващата точка е докладът на г-н Dess, от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони, относно Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс (2011/2051(INI)) (A7-0202/2011).

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß, докладчик. (DE) Г-н Председател, г-н Член на Комисията, госпожи и господа, преди 50 години, през 1961 г., започнах да се обучавам за земеделски стопанин. Оттогава се ръководя от Общата европейска селскостопанска политика. Тя се превърна във важна опора за процеса на европейско обединение.

През годините настъпиха основни промени в задачите на ОСП. Първата задача беше да се увеличи производството на храни, за да можем да бъдем по-малко зависими от вноса на храни. Впоследствие Европа трябваше да се справя с излишъци от храни. Тъй като положението се променя непрекъснато, последваха нови и нови реформи.

Днес разискваме следващата реформа, новия подход на ОСП след 2013 г. Като докладчик относно реформата на ОСП през 2020 г. съм доволен, че постигнахме компромис сред всички групи. Не всички индивидуални интереси могат да се обхванат в компромис, но докладът беше приет с преобладаващо мнозинство в комисията по земеделие и развитие на селските райони. Ясният вот е недвусмислен сигнал към Комисията за формата, в която комисията по земеделие и развитие на селските райони вижда ОСП през 2020 г. Сигурен съм, г-н Член на Комисията, че новият подход на ОСП след 2013 г. ще носи отпечатъка и на Европейския парламент. Договорът от Лисабон ни предоставя тази възможност.

Искам да благодаря на колегите за ангажимента и подкрепата, както и на председателя на комисията, г-н De Castro, на координаторите и докладчиците в сянка за отличното сътрудничество и готовността за компромис. Благодаря на персонала на секретариата на комисията, на политическите групи и на моята лична служба за прекрасното сътрудничество.

А сега за доклада: безопасността на храните и сигурността на снабдяването с храни на половин милиард души продължават да бъдат основните цели на Общата селскостопанска политика не само в ЕС, но и в целия свят. ОСП трябва да бъде устойчива и конкурентоспособна, да снабдява потребителите с безопасни, висококачествени храни, а също и да насърчава възобновяемите форми на енергия. Структурата на ОСП, която се състои от два стълба, трябва да се запази, за да се създаде сигурност в планирането от страна на нашите земеделски стопани в следващия период.

Докладът ясно заявява – и тук подкрепяме члена на Комисията – че бюджетът за селско стопанство следва да запази сегашния си размер през следващия финансов период. Не мога да разбера изявлението на г-н Барозу, че в рамките на втория стълб трябва да се направят значителни съкращения. Считам, че всички групи ще се противопоставят на това.

Опростяването на Общата селскостопанска политика продължава да бъде важна задача. Това е основно изискване в нашия компромис. Призоваваме също за справедливо разпределение между държавите-членки. Това е необходимо и за създаване на равни условия за конкуренция. Целта ни е да преминем от специфични за съответното стопанство исторически референтни стойности към премии въз основа на площ. Ролята на дребните земеделски стопани трябва да бъде призната и, в съответствие с принципа на субсидиарност, държавите-членки трябва сами да решат как да подкрепят дребните земеделски стопани. Споменава се значението на младите земеделски стопани. От моя гледна точка беше важно да избегнем въвеждането на нова система за допълнително плащане, която би довела до допълнителни системи за контрол и санкции с цел повишаване на екологосъобразността.

Като цяло постигнахме компромис, който много от колегите ще могат да подкрепят утре, за да изпратим ясен сигнал по отношение на новия подход на селскостопанската политика. По-голямата част от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) ще подкрепи доклада.

 
  
MPphoto
 

  Дачиан Чолош, член на Комисията.(FR) Г-н Председател, г-н Dess, уважаеми колеги, докладът идва в ключов момент, точно когато Комисията подготвя подробни законодателни предложения, които планира да представи пред Парламента и Съвета през октомври.

Искам да благодаря на докладчика, г-н Dess, за работата му през последните седмици и месеци. Благодаря и на членовете на комисията по земеделие и развитие на селските райони за упоритата работа и ползотворните обсъждания, които водим, откакто се заех с подготовката на реформата на Общата селскостопанска политика.

Много елементи в доклада са в съответствие с визията на Комисията, изложена в съобщението относно реформата на Общата селскостопанска политика, което беше представено в края на 2010 г. и имаше за цел да започне обсъждания.

По-конкретно, имам предвид продоволствената сигурност, която е една от основните цели на селското стопанство. Също така имам предвид значението да се съхранят двата стълба на Общата селскостопанска политика, както г-н Dess току-що каза, като същевременно се признае необходимостта политиката да стане по-екологична и да се съсредоточи в по-голяма степен върху въвеждането на правилно управление на природните ресурси. Говоря още за по-справедливото разпределение на средствата на Общата селскостопанска политика между европейските земеделски стопани и нуждата от бюджет, който е в състояние да се справи с хранителните и регионалните въпроси, но и с управлението на природните ресурси в Европейския съюз.

Виждам и че сте включили предложение за по-високи тавани за директните плащания. Тук ще подчертая значителния принос на много големи земеделски стопанства за заетостта в селските райони. Затова ще вземем под внимание критерии като заетостта, когато определяме таваните за подпомагане на доходите от земеделие.

Добавянето на екологосъобразен компонент към първия стълб заедно с по-стабилната политика за развитие на селските райони е друга ключова цел, която ще помогне за справяне с изменението на климата и въпросите на околната среда, но също така ще допринесе за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“.

Доволен съм, че докладът подчертава значението на по-тесните връзки между директните плащания и опазването на природните ресурси. Искам да се създаде ефективен общоевропейски инструмент, който да постигне целта за опростяване на схемата за директни плащания. Твърдо подкрепям отделянето на директните плащания, което доказа, че помага на земеделските стопани да се приспособят по-добре към пазарните условия. Споделям обаче мнението, изразено в доклада, а именно, че трябва да бъдем практични и реалистични. В определени случаи, в специфични сегменти и сектори, които са икономически, екологично и социално чувствителни, считам, че следва да има възможност и за обвързани с производството плащания.

Директните плащания ще продължат да играят важна роля за опазване на регионалната жизнеспособност. Това е особено голямо предизвикателство в районите със значителни природни ограничения. Ето защо съобщението на Комисията подчерта важността на подпомагането на доходите в допълнение към плащанията по втория стълб за райони с природни ограничения, което ще продължи да се отпуска.

Ще разгледаме опасенията, изразени в доклада, че този компонент не следва да се включва в рамките на първия стълб. В съобщението относно бъдещето на Общата селскостопанска политика предложих да се създаде специална схема за подпомагане на дребните земеделски стопани, която ще им помогне, като сведе до минимум административните формалности, свързани с директните помощи. По втория стълб дребните земеделски стопани могат също да получат значителна подкрепа за преструктуриране или да допринесат в по-голяма степен на териториално равнище, но и от икономическа гледна точка, като станат по-рентабилни и по-конкурентоспособни.

Ограничаването на директните плащания до активните земеделски стопани е друг въпрос, по който Вашите очаквания и моята визия за бъдещето на Общата селскостопанска политика съвпадат. Тук също искаме да въведем европейска дефиниция, която да отчита и специфичните условия в държавите-членки.

Обърнах голямо внимание и на предложенията Ви относно пазарните мерки. Укрепването на възможностите за управление и договаряне на производителите и организациите на производителите, прозрачното ценообразуване и други мерки за управление на риска са теми, които се ангажирах да разгледам подробно като част от оценката на въздействието. Възнамерявам да изготвя конкретни законодателни предложения по тези въпроси.

Съгласен съм с Вашите коментари за подобряване и укрепване на мерките за развитие на селските райони. Съгласен съм и че се нуждаем от мерки, които ще ни позволят да отговорим по-ефективно на предизвикателствата, свързани с глобалното затопляне, биологичното разнообразие и устойчивото управление на природните ресурси.

Вторият стълб на бъдещата Обща селскостопанска политика ще трябва да се справи с всички тези предизвикателства и да помисли как техническите познания могат да се използват за изграждане на бъдеще, което съчетава конкурентоспособност и екологосъобразност. Мога да Ви кажа, че цялата Комисия – цялата колегия, заедно с председателя Барозу – подкрепя стабилен втори стълб в бъдещата Обща селскостопанска политика.

Интерес за мен представляват предложенията Ви относно младите земеделски стопани. Политиката за развитие на селските райони трябва да предостави широка гама от мерки за подкрепа, които да отговорят на техните нужди. Искам да помислим и какво може да се направи по първия стълб на Общата селскостопанска политика за младите земеделски стопани. В бъдеще бих искал държавите-членки да могат да определят тематични подпрограми: пакети от мерки, които са специално насочени към младите земеделски стопани и признават, че те са приоритетна група в държавата-членка. Имам предвид мерки за създаване, професионално обучение, услуги по обучение, инвестиране в модернизацията и преструктурирането на стопанства.

Както подчертавате в доклада, политиката ни ще се нуждае от подходящо финансиране, за да се справи с бъдещите предизвикателства. В момента очакваме съобщението на Комисията относно следващата многогодишна финансова рамка, което ще бъде публикувано до края на юни. То ще бъде основа на нашата оценка на въздействието и законодателните предложения, които ще представим през есента, както казах.

Още веднъж благодаря за доклада. Готов съм да отговоря на всички въпроси. Надявам се, че това ще бъде много ползотворно обсъждане.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis, докладчик по становището на комисията по развитие. (EL) Г-н Председател, г-н Член на Комисията, днес разискваме Общата селскостопанска политика. Мнозина критикуват Общата селскостопанска политика, защото считат, че е причинила щети на околната среда и в миналото, а дори и днес продължава да застрашава развиващите се страни в много отношения, особено по отношение на селското стопанство и развитието.

Тези, които отправят посочените критики, са прави, но онези, които призовават за намаляване на средствата за Общата селскостопанска политика, грешат. Общата селскостопанска политика не е политика само за селското стопанство; тя е инструмент за преразпределение на средства от градовете на Европа към провинцията. Това са европейските граждани в провинцията, които се грижат за нашите гори, реки и езера и които ни дават храна, чист въздух и вода.

Трябва да им предоставим стимули да направят промени, където такива са необходими. Но ако искаме да приложим сериозна политика, следва да увеличим средствата за нашата селскостопанска политика, за една по-справедлива, по-ефективна и по-жизнеспособна Обща селскостопанска политика.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach, докладчик по становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. – (DE) Г-н Председател, г-н Член на Комисията, госпожи и господа, ако попитаме европейските граждани какво очакват от европейската политика, те биха отговорили качествен живот, използвайки термини като здраве и околна среда. В Общата селскостопанска политика се сблъскваме именно със задачата да отговорим на тези очаквания на европейските граждани към нас, политиците, но и към политиката като цяло.

Във връзка с това приносът на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните е важен, защото ние искаме същото като европейските граждани. Искаме здравословна храна, произведена в разнообразна система, а под разнообразна имам предвид биологично разнообразие, но и разнообразие по отношение на производството.

Трябва да позволим да се запази околната среда, в която живеем. Трябва да се погрижим за нашите водни басейни, за въздуха и почвата. Трябва да гарантираме, че селските райони ще продължат да се развиват, а няма да се превърнат в приюта за бедни на Европа. Трябва да следваме селскостопанска политика, която включва развитието на всички региони. За целта се нуждаем от средства, които да бъдат правилно и справедливо разпределени.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski, докладчик по становището на комисията по регионално развитие. (PL) Г-н Председател, моите извинения! Моля, засечете времето. Искам да представя няколко коментара от становището на комисията по регионално развитие. Жалко е, че те не бяха изцяло включени в доклада на комисията по земеделие. Те са следните. Осигуряването на прехраната на европейско и световно равнище и глобализацията изискват нова и стабилна Обща селскостопанска политика, която, първо, да подобри конкурентоспособността ни на международния пазар; второ, да осигури справедлив доход за земеделските стопани; трето, да гарантира, че потребителите могат да купуват продукти с високо качество на справедливи цени; четвърто, да гарантира устойчивото развитие на селските райони, и пето, да помогне за подобряване на състоянието на околната среда.

За да изпълним тези задачи, трябва да бъдат въведени обективни, прозрачни и опростени критерии, които да гарантират еднаква подкрепа за земеделските стопани във всички държави-членки съгласно схемата за директни плащания. Време е да се окажем от използването на исторически плащания. ОСП следва да включва мерки за регулиране и намеса на селскостопанския пазар, както и механизъм за управление на риска. И накрая, ОСП следва да обърне повече внимание на малките, семейни земеделски стопанства, като се има предвид нуждата от диверсификация...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin, от името на групата PPE.(FR) Г-н Председател, г-н Член на Комисията, госпожи и господа, първо, искам да поздравя нашия докладчик, г-н Dess, докладчиците в сянка и всички останали, допринесли за изготвянето на текста. Според мен докладът е и балансиран, и амбициозен. Ще го гласуваме утре.

Почти шест месеца след като г-н Lyon изготви доклада си, който представи вижданията на Европейския парламент относно Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г., Европейската комисия реши да се възползва от доклада, като включи много от идеите му в съобщението, публикувано на 18 ноември 2010 г. Новият доклад, който беше приет почти единодушно от комисията по земеделие и развитие на селските райони, потвърждава новата посока, в която бихме искали Общата селскостопанска политика да се отправи в следващите години. Нашите земеделски стопани не само произвеждат стоки или продават изделия. Преди всичко те произвеждат храна за 500-те милиона граждани на Европа, но помагат за изхранването и на останалата част от света. Тази формулировка не е просто семантика, а философски избор, който правим.

Докладът на г-н Dess подкрепя положителен подход към приноса на селското стопанство за околната среда и екологията и следователно призовава за намаляване на често затрудняващите административни процедури, създадени от европейското и националното законодателство. Подкрепяйки градирани директни плащания и преглед на регулаторните инструменти, докладът също така предлага нова перспектива относно социалното възприятие за ОСП и световната търговия.

В момента Г-20 в Париж започва да обсъжда регулирането на световните стокови пазари, като се поставя специален акцент върху селскостопанските стоки. Следователно подходът на Парламента не се определя във вакуум, встрани от света, а е част от по-широките обсъждания как да се намери глобален отговор на глобално предизвикателство.

Както при доклада на г-н Lyon преди една година и доклада на г-н Garriga Polledo относно финансовите перспективи миналия месец, утре ще гласуваме в подкрепа на запазването на бюджета за селско стопанство за програмния период 2014–2020 г. Сигурен съм, че резултатът ще бъде равен, но трябва да изкажем становището си и да направим своя избор, защото няма да имаме пари за всичко…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Stéphane Le Foll, от името на групата S&D.(FR) Г-н Председател, г-н Член на Комисията, г-н Dess, беше отнета думата на г-н Dantin, но той щеше да обясни, че световното предизвикателство по отношение на храните е важно, което е така. Както вече беше казано, настоящият доклад, заедно с предишните доклади и съобщението на Комисията, се опитва да покаже, че целта на Европа е да има Обща селскостопанска политика, която гарантира продоволствената сигурност в Европа и допринася за световната продоволствена сигурност. Това предполага политически ангажименти в областта на регулирането на пазара, което се обсъжда днес. Ние също ще трябва да настояваме за това в нашите разисквания на равнище на ЕС. Сега, когато има планове за премахване на програмата на Европа за продоволствена сигурност, трябва да помним, че продоволствената сигурност е въпрос на солидарност и е изключително актуална в Европа: почти 30 милиона европейци понастоящем страдат от недохранване. Нека не забравяме този факт.

По същество докладът определя основната идея: екологизирането на селскостопанската политика. Разбира се, земеделието трябва да възприеме положителен подход към проблемите на околната среда. По-специално, трябва да се съсредоточи върху европейския елемент и да гарантира присъствието му чрез включването на въпроси, свързани с околната среда, в първия стълб.

Друг важен момент е, че този компромис е резултат от продължителни преговори, в които винаги съм участвал, по въпроса за градираната подкрепа. Най-накрая помощта ще се разпределя в съответствие с два критерия: заетост – считам, че селскостопанската политика трябва да приеме идеята за осигуряване на заетост – и, разбира се, производството на обществени блага. Този подход е по-добър, отколкото продължаването на дебата относно таваните за подпомагане, без да се стига до никакви решения. Казвам го този следобед, защото това е честното ми мнение.

Ще завърша с думите, че докладът и ангажиментът на Парламента ще бъдат безсмислени, освен ако бюджетът за селско стопанство не запази сегашния си размер. Това е отговорът ми на коментарите на члена на Комисията и на председателя на Комисията относно втория стълб. Не можем да приемем намаляване на бюджета.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, от името на групата ALDE. (EN) Г-н Председател, считам, че световноизвестният шотландски поет Робърт Бърнс би описал доклада в първоначалната му форма като „боязливо зверче“. За щастие благодарение на добрата работа на Albert Dess и всички други докладчици в сянка в последните месеци на преговори сега разполагаме с доклад с истинско съдържание, много области от който можем да подкрепим.

Считам обаче, че не е достатъчно добър в една важна област – в това, че не успява да отговори на основния въпрос на нашите данъкоплатци и потребители, които плащат за Общата селскостопанска политика: за какво са необвързаните с производството директни плащания? Това е основен въпрос, пред който всички трябва да се изправим. Вече нямат връзка с производството на храни, защото са отделени. Имат връзка с обществените блага чрез кръстосаното спазване, но не считам, че това е отговорът на въпроса. Смятам, че докладът може би трябваше да стигне малко по-далеч с отговора на този въпрос, като подкрепи идеята за по-целенасочени директни плащания, със сериозен стимул за разработване на по-устойчив и конкурентоспособен модел на селското стопанство, и като даде възможност за насочване на плащанията към по-малко облагодетелстваните райони – т. нар. „екологизиране“ на директните плащания, което считам, че членът на Комисията наистина подкрепя.

Ако тръгнем по този път, считам, че ще получим възможност да отговорим на въпроса и да обясним на обществото точно за какво са директните плащания. Така отпада и въпросът за шапките и таваните при подпомагането, защото ако всички директни плащания са обвързани с обществени блага, то колкото са по-големи земеделските стопанства, толкова повече обществени блага носят. Така че не е нужно да определяме тавани. Считам, че докладът подсказва тази посока и приветствам преминаването към този тип модел. Надявам се, че можем да подобрим доклада утре. Ако го направим, нашата група със сигурност с радост ще го подкрепи.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, от името на групата ECR. (EN) Г-н Председател, използвам възможността аз също да поздравя докладчика. Той определено доказа по време на преговорите, че е много издръжлив наистина, защото много хора го атакуваха през този период. Така че той доказа, че е много упорит със задачата си и я изпълни.

Първо искам да приветствам факта, че структурата ще бъде от два стълба, защото считам, че с това всички сме съгласни.

Слушах за екологизирането. Когато говорите за екологизиране, то означава различни неща за различните хора в различните държави, включително и как се прилага. По някакъв начин трябва да се съобразим с това. Това не е рекламна листовка, която можем да използваме по един или друг начин, защото накрая ще има огромен ефект.

Г-н Le Foll е прав. Ако няма средства, в крайна сметка не можем да направим кой знае какво в много от тези области. Трябва да бъдем отговорни, трябва да сме отговорни като Парламент, докато вървим към правния текст, който членът на Комисията ще внесе през есента. Това ще бъде огромно предизвикателство за нас в Парламента. За първи път ще носим отговорност, ще имаме право на глас и ще бъдем част от процеса на вземане на окончателното решение.

Така че от тази гледна точка аз съм против таваните в настоящия текст. Ще подкрепя измененията за намаляване на степента. Това е нещо, което трябва да обсъдим по-подробно, но както казах, няма да е хубаво, ако бюджетът липсва.

Трябва да помислим как харчим парите. Възможно най-разумно ли го правим? Не отиват ли твърде много средства за администрацията? Не отиват ли твърде много средства за бюрокрация и административни формалности? Не остават ли недостатъчно за продоволствената сигурност? Както с екологизирането, хората говорят за продоволствената сигурност като в рекламна листовка.

Какво правим, за да постигнем на продоволствена сигурност? Може да се изправим пред криза в следващите девет–десет години. Има все по-малко земеделски стопани, все по-малко хора работят; считам, че в бъдеще трябва да се съсредоточим върху това.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н Председател, госпожи и господа, според нас докладът очевидно ни отвежда в правилната посока. Европейската селскостопанска политика трябва да бъде по-справедлива и тя трябва да бъде по-справедлива към околната среда. Считам, че сме постигнали тези цели с доклада. В крайна сметка европейската селскостопанска политика трябва да отговори на нашите цели по отношение на климата и разнообразието. Това също е включено в доклада. Европейската селскостопанска политика трябва да предоставя услуги в областта на околната среда. Тогава данъкоплатците с готовност ще плащат за нея. Нуждаем се от справедливо разпределение между земеделските стопанства, но също така и между държавите-членки, и трябва да практикуваме справедлива търговска политика към по-слабо развитите държави. Това също е в доклада.

Разглеждането на почти 1 300 изменения беше труден процес, но в дългосрочен план постигнахме нашата цел за значителен общ компромис с ясно определени цели. Парламентът доказа, че е способен да изготви такава политика. Според нас много от точките можеха да бъдат формулирани по-ясно, като например условията за плащания по първия стълб – редуване на културите, защита на полята – но сега Комисията трябва да оформи окончателните разпоредби.

Важно е също, че е включено постепенно намаление. От големите земеделски стопанства се очаква повече по отношение на работни места и околната среда. Това беше подкрепено с преобладаващо мнозинство в комисията. Важно е също така, че се укрепва ролята на земеделските стопани в търговията, както и че се разглежда въпросът за дефицита на протеинови култури. В дългосрочен план не можем да си позволим да внасяме от други държави протеинови култури, отговарящи на 30 милиона хектара обработваема площ. Крайно време е да започнем да работим по това.

Всички сме съгласни, че стабилният втори стълб е важен. Ясен акцент трябва да се постави върху развитието на селските райони, мерките за опазване на околната среда и мерките за по-малко облагодетелстваните райони. Ако г-н Барозу желае да го отстрани, той ще се сблъска с огромна опозиция от страна на Парламента. Именно тук са възможностите за развитие на селските райони и не можем да обърнем гръб на по-малко облагодетелстваните райони.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL.(FR) Г-н Председател, г-н Член на Комисията, представеният днес доклад очертава нова посока за Общата селскостопанска политика. Той включва градирано публично финансиране, което отразява заетостта и екологичните съображения, факта, че селското стопанство произвежда обществени блага, и концепцията за активни земеделски стопани. Виждали сме обаче твърде много добри намерения, които не са подобрили живота на земеделските стопани. Да не забравяме сцените, които се разиграват в момента в нашите селски райони. Въпреки че идеята за защитна мрежа е привлекателна, тя не е достатъчна. Трябва да се върнем към механизми за публична намеса, за да гарантираме базисни цени за малките и средните земеделски стопани.

Съчетаването на икономическата, социалната и екологичната ефективност също така ще премахне ултралибералния модел на свободна търговия, който понастоящем унищожава семейните земеделски стопанства. Европейският съюз трябва да се стреми към радикални промени в Световната търговска организация и да работи в по-тясно сътрудничество с Организацията по прехрана и земеделие (ФАО), за да се върнем към схемите за сътрудничество, които включват променливи мита на границата.

Също така се нуждаем от много повече средства за научни изследвания в Европа. И накрая, трябва да гарантираме, че бюджетът за политиката ще се запази… (Ораторът завършва изказването си при изключен микрофон)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - (EN) Г-н Председател, не чухме превод на английски език на последното изказване. За мен беше много интересно и ще съм благодарна, ако можете да направите нещо, за да го чуем на английски, ако не представлява голяма трудност за оратора.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Има ли и друг, който не е чул превода на английски език? Може би има проблем само на задните редове. Сега проверяваме.

Очевидно има объркване на каналите. Работим по проблема. Моля, имайте малко търпение, а и съм сигурен, че можете да прочетете изказването след това в мрежата. Има излъчвания по интернет (web streaming) и съм сигурен, че там ще има превод.

 
  
MPphoto
 

  Lorenzo Fontana, от името на групата EFD.(IT) Г-н Председател, г-н Член на Комисията, госпожи и господа, първо трябва да поздравя и да благодаря на г-н Dess и на всички докладчици в сянка за упоритата работа.

Особено сме доволни, че в доклада се обръща внимание на по-малко облагодетелстваните райони – планинските райони са много важни за нас. Особено сме доволни, че има подкрепа за малките земеделски стопанства, които са от основно значение, защото са много важни както за опазването на земята, така и за качеството на произведените продукти. Особено сме доволни и че е отделено голямо внимание на младите земеделски стопани, които до известна степен представляват бъдещето на селското стопанство.

Всички следва да сме наясно обаче, че сега предстои голяма битка за бюджета; затова се обръщаме към Вас, г-н Член на Комисията, тъй като Вие го знаете по-добре от всеки от нас в залата. Не можем да позволим средствата за Общата селскостопанска политика (ОСП) да бъдат намалени, защото това би означавало, че селското стопанство струва по-малко в Европа. Ясно е, че ако селското стопанство струва по-малко в Европа, то селскостопанските продукти, а оттук и всички наши храни, също струват по-малко. Ние, разбира се, не мислим така.

И накрая, г-н Член на Комисията, искам да спомена въпроса за вноса. Както знаете, вносът, разбира се, не влиза в ОСП, но е друга важна част от мозайката, успоредно с ОСП, защото ако внасяме евтини, нискокачествени продукти, нашето селско стопанство ще рухне.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - (EN) Г-н Председател, искам да благодаря на г-н Dess за всеобхватния доклад.

Подобно на други оратори, искам да подчертая значението на подходящия бюджет за новата ОСП. Считам, че е изключително важно да основем нашия бюджет на аргументите, свързани с продоволствената сигурност.

По приблизителни оценки до 2050 г. ще е необходимо увеличаване на земеделското производство в световен мащаб със 70 %. Бих казала, че новата ОСП следва да го подпомогне и да запази производството в рамките на Европа. Не трябва с нищо да затрудняваме базата за производство на храни, която имаме.

Приветствам ясната подкрепа за структурата от два стълба, както и днешното потвърждение на члена на Комисията за неговата подкрепа. Ще трябва да добавя обаче, че не бих искала подкрепата за екологизирането на първия стълб да доведе до допълнителни трудности и разходи за нашите земеделски стопани. Поради тази причина искам да видя гъвкавост на национално и регионално равнище, като се има предвид голямото разнообразие от земеделски структури и земи в ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE).(IT) Г-н Председател, г-н Член на Комисията, госпожи и господа, упоритата работа на докладчика, г-н Dess, и на докладчиците в сянка, на които, естествено, благодаря, днес навлиза в последен етап.

Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) означава много за Европа за бъдещето на селското й стопанство и за оцеляването на обширни селски райони. Новата ОСП трябва да предостави на хората достатъчни по количество, качествени храни, както и нетъргуеми активи. За да се постигнат посочените цели, са необходими допълнителни, по-ефективни и най-вече по-опростени инструменти за земеделските стопани, заедно с по-лесен достъп до финансиране и по-малко бюрокрация.

Необходими са също пазарни инструменти за ефективна борба със, за съжаление, повтарящите се кризи, както и инструменти за предотвратяване и застраховане срещу рисковете, присъщи на селското стопанство. Нуждаем се от ОСП за младите хора, на които можем да поверим бъдещото селско стопанство. Решихме да насърчаваме опазването на биологичното разнообразие и на безбройните регионални и производствени особености на Европейския съюз чрез политика за развитие на селските райони, която ще повиши природния и човешкия потенциал на селските райони. В същото време трябва да се стремим да направим земеделските предприятия конкурентоспособни. Затова искам да обърна внимание на Комисията на необходимостта да се включат мерки за трансфер на технологии в развитието на селските райони.

Както беше одобрено в комисията по земеделие и развитие на селските райони, потвърждавам значението на подкрепата за въвеждането на тавани за директните плащания, отпуснати на големи икономически участници. Считам, че въвеждането на система за постепенно намаление на помощта с увеличаването на размера на стопанството над определен праг е необходимо, за да се избегне прекомерното компенсиране на големи стопанства, които се възползват от значителни икономии от мащаба.

Не мога да не подчертая необходимостта от подходящо финансиране на ОСП. Парламентът не може да приеме съкращаване на разходите за развитие на селските райони.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Luís Manuel Capoulas Santos (S&D).(PT) Г-жо Председател, с тази реформа ние в групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент искаме да направим Общата селскостопанска политика (ОСП) по-справедлива, по-безпристрастна и по-подходяща за времето, в което живеем, когато въпросите на уместността на помощта по отношение на обществото, безопасността на храните и продоволствената сигурност в най-широкия смисъл на думата са по-актуални от всякога.

Основните ни опасения бяха успешно отразени в доклада. Те включват необходимостта да се запази подходящо финансирана Обща селскостопанска политика за Съюза. Трябва да подчертая, че няма да се съгласим с оттеглянето на финансови средства, за да гарантираме прилагането на ОСП. Искаме по-справедливо разпределение на помощта както между държавите-членки, така и сред земеделските стопани, чрез въвеждането на нова система, която не е обвързана с производството, а се основа на екологични и социални критерии, т.е. която насърчава заетостта. Също така трябва да ориентираме ОСП към действителните земеделски стопани и да създадем специален механизъм за дребните земеделски стопани.

Сигурен съм, че с разширената роля на Парламента съгласно Договора от Лисабон ще можем да превърнем тези цели, които засега са само теоретични, в конкретни действия.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen (ALDE).(SV) Г-жо Председател, искам да благодаря на г-н Dess за отличната му работа. Ще коментирам един аспект на селскостопанската политика – огромните предизвикателства, пред които са изправени човечеството и целият свят. Те включват климата, биологичното разнообразие и еутрофизацията на водните пътища. Тук мога да посоча всякакви примери. Считам, че трябва да осъзнаем, че земеделските стопани управляват околната среда и предпоставките за нашия живот и нашето бъдеще. В селското и горското стопанство разполагаме с най-добрите инструменти и именно за използването на тези екологични инструменти следва да се плаща на земеделските стопани, и да им се плаща добре. Затова искам в бъдеще да променим мисленето си до известна степен, да се откажем от основаните на дохода субсидии, които се отчитат трудно, и да гарантираме, че плащаме за работата, свършена от земеделските стопани. С други думи, трябва да спрем да плащаме субсидии и да започнем да плащаме за предоставените услуги. Най-важната задача за селското стопанство, разбира се, е да произвежда храни – достатъчни по количество, качествени храни – но моето мнение е, че за храната трябва да се плаща на пазара. Там не може да се плаща за услуги, свързани с околната среда.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR).(PL) Г-жо Председател, в много отношения докладът Dess е много добър, но в едно отношение е точно обратното, тъй като отхвърля идеята за справедливо уеднаквяване на директните плащания. Странният и абсурден принцип да се отпуска по-голяма помощ на по-богатите и по-малка на по-бедните ще продължи да управлява селскостопанския сектор. Земеделските стопани в новите държави-членки, и не само те, са изключително обезпокоени и разтревожени от това. Селскостопанският сектор е в упадък, особено в новите държави-членки. Погледнете колко земя пустее в Полша, Литва и Словакия.

Призовавам колегите от старите държави-членки да прекратят тази дискриминация. Нека най-накрая уеднаквим справедливо директните плащания и нека не създаваме Европа на две скорости. На френските колеги по-специално искам да напомня девиза „свобода, равенство, братство“, който красеше знамената на Френската революция. Имаме свобода, но нямаме равенство, а без равенство не може да има братство. Нека настояваме за равенство.

 
  
MPphoto
 

  José Bové (Verts/ALE).(FR) Г-жо Председател, г-н Член на Комисията, госпожи и господа, съгласен съм, че освен свобода и братство, трябва да има и равенство за земеделските стопани и за новите държави-членки в Източна Европа. Да, съгласен съм с Вас.

Считам, че настоящият доклад бележи огромна крачка напред. Началото не беше лесно: имаше голяма конфронтация. Важното обаче е, че стигнахме до консенсус. Този консенсус ни позволи да запазим по-широката визия и считам, че в него се крие голямата сила на Европейския парламент. Успяхме въпреки трудностите и искам да благодаря на докладчика, г-н Dess, и на всички колеги. Първият етап приключи.

В доклада отново подчертаваме необходимостта от равенство, справедливост и безпристрастност за производителите и регионите. Считам, че това е важно. Ясно заявяваме и потвърждаваме, че искаме да запазим и развием малките земеделски стопанства, че искаме малките земеделски стопанства да бъдат взети под внимание, защото те са от съществено значение за качеството и биологичното разнообразие на регионално равнище. Според мен това е друг основен въпрос. Идеята за повече наука в селското стопанство, за прекратяване на промишлените земеделски стопанства вече е в текстовете. Сега трябва да я превърнем в реалност: само тогава земеделието ще се превърне в жизнеспособен избор на бъдещите поколения. Това не е въпрос на идеология.

И накрая, притесняват ни реалните бюджетни заплахи. Трябва да излезем с недвусмислен отговор. Сега искаме да започнем втория етап, който очевидно е законодателният дебат. Защо? Защото се нуждаем от нещо повече от текстове и благородни намерения: в разискването на законодателни предложения ще видим накъде наистина отиваме. Това всъщност чакаме.

Позволете да завърша обаче, като изрази яростта си от отношението на Германия. Тя ни принуди да намалим хранителните помощи за най-бедните граждани на Европа до една пета от първоначалния им размер. Тази помощ беше част от бюджета на Общата селскостопанска политика. Искам да намерим друг начин да помогнем на нашите най-бедни граждани: 80-те милиона европейци, които нямат достатъчно, за да се хранят.

 
  
MPphoto
 

  Alfreds Rubiks (GUE/NGL).(LV) Г-жо Председател, свършена е чудесна работа, но докладът е формулиран много общо. Той ясно очертава нова посока – екологизиране на селското стопанство. Това може да бъде вид спасителен пояс за непродуктивните земеделски стопани, които не се ангажират със селскостопанско производство, а получат плащания за площ. Според мен при прилагането на настоящия доклад на практика следва да помислим за това, което липсва. Липсва проблемът с протеиновите култури, не е включен въпросът за качеството на вносните храни, не се споменава проблемът за генетично модифицираните култури и не се отделя достатъчно внимание на въпросите, свързани с влошаването на качеството на земите. Все още няма ясна дефиниция на термини като „активен земеделски стопанин“, „нов земеделски стопанин“, „справедливи плащания за площ“ и „семейни стопанства“. За съжаление, много земеделски стопани няма да намерят отговор в доклада на проблемите и въпросите си. В бъдеще трябва да го подобрим.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). - (EN) Г-жо Председател, терминът „екологизиране“ на първия стълб може да се хареса на кабинетните земеделски стопани, но ще породи големи проблеми за действително работещите стопани, които по-скоро ще изоставят земята, отколкото да се опитват да я засадят през пролетта. Ако тази политика беше приложена тази година, щеше да провали цялата реколта. Правилната инспекция и прилагането на мерките за екологизиране също ще бъдат невъзможни.

За да бъде ефективно, определянето на горна граница на единните плащания ще трябва да бъде строго. Това незабавно ще мотивира земеделските стопани официално да разделят бизнеса си със своите съпрузи/съпруги, за да се запази пълното плащане и на двете части. Освен това разбирам, че спестяванията от определянето на горна граница ще отидат в ЕС, а не в държавата-членка, която всъщност ги е създала.

Решението за отглеждането на генетично модифицирани култури следва да бъде на отделните държави-членки. Предложението земеделски стопани, които отглеждат такива култури, да не получават единни плащания, е напълно безсмислено. Светът страда от недостиг на храна. Би следвало да насърчаваме новите технологии в земеделието, а не да ги хулим. Надявам се, че последните три зими са убедили всички Ви, че не ни заплашва глобално затопляне.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Г-жо Председател, госпожи и господа, колко различно би било мнението на все по-възмутените европейски граждани за Европейския съюз, ако разберат, че данъците, които плащат, се харчат единствено като публични средства за обществения интерес и общественото благо, пропорционално на произведените обществени блага. Докладът Dess взема тази посока във връзка с подкрепата на земеделието, предоставяна от Европейския съюз. Утре ще носим огромна отговорност при вземането на решение дали да приемем тавана, максимума, определен в доклада Dess в резултат на упоритата работа на тези, които внесоха предложения за изменения, за помощта въз основа на хектар и на площ. Призовавам Ви да последвате чувството за справедливост на Вашите избиратели и да приемете тавана. Нека има горна граница на публичните средства, които зелените и червените феодали и други градски бизнесмени получават от европейските данъкоплатци.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE).(ES) Г-жо Председател, госпожи и господа, въпреки че днешното разискване се съсредоточава върху този важен доклад относно реформата на Общата селскостопанска политика, искам да коментирам един страничен въпрос, който ни засяга и може да засегне жизнеспособността на постулатите, които защитаваме в Парламента във връзка с реформата на бъдещата ОСП.

Следващата седмица Европейската комисия ще представи своето предложение относно финансовите перспективи за периода след 2014 г., в което, ако информацията ми е вярна, изпълнителният орган на Общността е твърдо решен да предложи съкращения на бюджета на ЕС за селско стопанство.

Следователно трябва да се има предвид, че Европейската комисия няма да вземе предвид становището, което ще одобрим утре, в което изрично настояваме средствата за Общата селскостопанска политика да се запазят.

Не виждам как с намален бюджет ще можем да се изправим пред всички предизвикателства, описани в този документ; как субсидиите на Общата селскостопанска политика ще бъдат екологизирани – процес, който искаме да гарантираме, че няма да изисква допълнителни усилия от страна на земеделците и животновъдите; как ще можем да постигнем това.

Не виждам как с ограничена ОСП ще можем да отговорим – един друг пример – на нестабилността на цените и да въведем бюджетен ред, каквото е нашето намерение, който да се справи с кризата, която опознахме толкова добре.

ОСП не следва да се измерва само с разходите, защото освен стоките и услугите, които предоставя, считам, че трябва да стане ясно – особено днес – че всяко евро, инвестирано в селското стопанство, генерира 10 евро в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор. На това следва да се обърне сериозно внимание при определянето на следващата бюджетна рамка.

Освен това не следва да се забравя, че преговорите с трети държави и със Световната търговска организация представляват сериозна заплаха за бъдещето на селското стопанство и животновъдството в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D).(IT) Г-жо Председател, г-н Член на Комисията, госпожи и господа, докладът Dess бележи началото на нов етап в процеса на реформиране на Общата селскостопанска политика (ОСП). Той е резултат от упоритата работа в продължение на няколко месеца на комисията по земеделие и развитие на селските райони, за която искам да благодаря на г-н Dess и на всички докладчици в сянка и парламентарни групи.

Днес залата може да излезе с ясно становище относно бъдещата Обща селскостопанска политика: тя трябва да бъде стабилна, проста, гъвкава, по-екологична и да взема предвид младите хора и заетостта. Затова, г-н Член на Комисията, сме обезпокоени от новините в пресата днес за съкращения в бюджета, особено във втория стълб. Това е несъвместимо както с доклада Dess, така и с доклада на г-н Garriga Polledo относно финансовата перспектива на Европейския съюз, който приехме преди няколко седмици. Докладът относно финансовата перспектива въведе важен принцип за ОСП за запазване на сегашния размер на средствата през следващия програмен период.

Затова, г-н Член на Комисията, искаме разяснение на разпространените новини, както и да знаем дали според Вас има различни насоки от това, което ни е казано досега.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers (ALDE). (DE) Г-жо Председател, г-н Член на Комисията, госпожи и господа, искам да благодаря на докладчика за упоритата и положителна работа.

Що се отнася до бъдещето на селскостопанска политика след 2013 г., трябва да решим в каква посока искаме да вървим. Искаме ли селскостопански сектор, който да се справи с предизвикателствата, като действа по новаторски, модерен, смел, съзнателен, отговорен и независим начин на пазара? Или искаме селскостопански сектор, който продължава да бъде подпомаган на час по лъжичка от Европа, който трябва да се държи за ръчичка и който се нуждае от майчини окуражителни думи на всяка стъпка? Това е курсът, който определяме в момента. За да се справим с бъдещите предизвикателства, трябва да насърчаваме съвременните технологии в земеделския сектор, вместо да водим безкраен идеологически дебат. За да позволим на земеделските стопанства сигурно планиране, не можем да продължаваме да сменяме курса си на всеки няколко години. Това е твърде голямо напрежение за финансите на нашите земеделски стопани. Всички тук трябва да сме наясно, че всяка политическа промяна на посоката води до нови закони и директиви, които на свой ред изискват инвестиции от страна на земеделските стопанства, а в същото време не увеличават доходите им.

Не следва да ни интересува дали земеделското стопанство е голямо, или малко; вместо това следва да сме загрижени дали се управлява по икономически изгоден начин. Не следва да ни интересува и дали произвежда конвенционално или органично, при положение че използва ресурсите отговорно. Не следва да ни интересува също колко животни се отглеждат, при положение че животните се третират добре. Най-важното за нас трябва да бъде в бъдеще в Европа да имаме достатъчно качествена храна на достъпни цени. В края на краищата Европа не е сама в света.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (ECR).(CS) Г-жо Председател, най-накрая приближава денят, в който ще се приложи единна селскостопанска политика в старите и новите държави-членки, с което ще се прекрати 10-годишната дискриминация срещу земеделските стопани от новите държави-членки. Силно приветствам това. Надявам се, че няма да бъдат наложени нови дискриминационни условия на земеделските стопани в новия програмен период. За съжаление, трябва да кажа, че докладът Dess съдържа такова предложение. Имам предвид най-вече подкрепата за така наречения таван на директните плащания за по-големите селскостопански предприятия. Считам този курс на действие за дискриминационен спрямо държави-членки като Чешката република, които по исторически причини имат по-големи земеделски стопанства отвсякъде другаде в Европейския съюз.

Затова съм против идеята за таван на директните плащания, тъй като това е ход, който ще намали ефективността на селското стопанство в целия Европейски съюз. Основната цел на селското стопанство винаги е била да произвежда храни. Днес обаче много политици, най-вече от групата на Зелените/Европейски свободен алианс и от редиците на левицата, желаят да превърнат земеделските стопани в производители на биогорива и в борци срещу глобалното затопляне. Не мога да подкрепя това.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). - (EN) Г-жо Председател, също като колегите искам да поздравя нашия докладчик. Неговата задача – а всъщност и на всички нас – не беше лесна; докладът беше значително подобрен чрез съвместната ни работа и съдържа много неща, на които можем да се възхищаваме.

Особено ми харесва идеята за продължаване на директните плащания и изричното премахване на историческите референтни стойности в параграф 15, както и по-справедливото разпределение между държавите-членки, в рамките на държавите-членки, в регионите и народите в тях в параграф 16.

Като шотландец съм особено доволен от твърдата подкрепа за по-малко облагодетелстваните райони в параграф 82. Знам, че земеделските стопани в Шотландия, както и навсякъде другаде, ще се зарадват на параграф 44, в който изрично се посочва, че кръстосаното спазване трябва да се основава на риска и да бъде пропорционално. Г-н Член на Комисията, може би трябва да споменете параграфа по-специално пред някои от Вашите колегите одитори.

Докладът съдържа много неща, на които можем да се възхищаваме, но нека бъдем честни със себе си и с нашите избиратели. Без параграф 1 всичко това е безсмислено и параграф 1, в който призоваваме за силна и устойчива ОСП с бюджет, съизмерим с амбициозните цели, също ще бъде безсмислен. Подобно на други колеги искам да изразя безпокойство и от разпространените днес слухове, че г-н Барозу се опитва да направи огромни съкращения в бюджета и във втория стълб по-специално.

Г-н Член на Комисията, ще се нуждаете от всички съюзници, с които можете да се сдобиете, в обсъжданията в Комисията и с държавите-членки. Трябва да имаме ОСП, която е подходящо финансирана и достатъчно амбициозна за нашите земеделски стопани и нашите граждани. Европейското селско стопанство има какво да покаже. Сега не е време да спорим за дреболии.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). (GA) Г-жо Председател, приветствам доклада на г-н Dess относно реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) и му благодаря за свършената от него работа.

Гласуването тази седмица ще отрази това, което Европейският парламент очаква да види в законодателните предложения относно ОСП. Предстоящото гласуване на бюджета също е изключително важно за гарантиране на подходящо бъдещо финансиране на селското стопанство.

Трябва да има силна и устойчива ОСП, основана на два стълба, която ще запази земеделските стопанства, ще гарантира опазването на околната среда, ще насърчи икономиката в селските райони и ще осигури справедливост и прозрачност за всички онези, които работят по хранителната верига.

Мерките за екологизиране на стълб 1 трябва да бъдат ясни, правилно проектирани и лесно измерими и финансирането на стълб 2 трябва да бъде стабилно и справедливо.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà (EFD).(IT) Г-жо Председател, госпожи и господа, от всички европейски политики Общата селскостопанска политика трябва да се актуализира най-често през годините, за да се справи с непрекъснатите промени на икономическия фронт, включително на международно равнище.

Тя винаги се актуализира с две основни цели: да се гарантира дохода на европейските земеделски стопани и да се разгледа намаляващият все повече бюджет на ЕС, без да се забравят многобройните цели, свързани с качеството на продукцията, околната среда, биологичното разнообразие и водните ресурси.

Реформата на ОСП, която ще гласуваме утре, е от жизненоважно значение, за да продължим да подкрепяме доходите на нашите земеделски стопани, както вече казаха колегите. Целта тогава не е да се намалят директните субсидии, а да се намери баланс между тези субсидии и развитието на селските райони, за да стане системата по-улеснена и по-справедлива, без да се поставят под въпрос правила на конкуренцията.

Що се отнася до целите на ОСП във връзка със стратегията „Европа 2020“, ОСП може да допринесе за растежа на устойчива икономика, като отговаря подходящо на новите предизвикателствата и като взема предвид разнообразието и богатството на селското стопанство и специфичните характеристики на 27-те държавите-членки.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos (PPE).(EL) Г-жо Председател, очевидно се нуждаем от силна ОСП. Селскостопанският сектор безспорно има добавена стойност за европейската икономика. Той играе многофункционалната роля, като допринася за производството на обществени блага в полза на обществото като цяло. Бюджетът за ОСП трябва най-малкото да бъде запазен в сегашния му размер и подобни средства и цели трябва да се съхранят в новата ОСП.

Разпределението на средствата на ОСП между земеделските стопани в Европейския съюз, което е най-важната тема в обществения диалог, изисква внимание. Идеята за единна ставка в целия Европейски съюз среща широка опозиция. Според мен се нуждаем от обективни критерии, които отчитат особеностите на селскостопанския сектор в отделните държави-членки на ЕС. Предложенията за таван на директните плащания, за специална помощ за дребните земеделски стопани и за подпомагане единствено на активните земеделски стопани са добра идея.

Агроекологичните мерки следва да бъдат лесни за прилагане, да се съпровождат от подходящи противовеси и да не създават допълнителна административна тежест. Предвид широкоразпространената нестабилност на селскостопанските пазари, климатичните рискове и продоволствената криза, трябва да активираме ефективни инструменти. Сегашните пазарни мерки трябва да бъдат укрепени. Нуждаем се и от постоянен фонд за управление на кризи. Предложението за нов инструмент за стабилизиране на доходите на земеделските стопани е добра идея. И накрая, подчертавам необходимостта от ефективни мерки в полза на младите земеделски стопани.

Благодаря на докладчика, Albert Dess, за добре свършената тежка и сложна работа. Г-н Член на Комисията, всяко отслабване на ОСП ще се посрещне с политическа опозиция от страна на Европейския парламент. Считам, че това е общопартийното послание на залата и трябва да му се обърне сериозно внимание.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D).(DE) Г-жо Председател, госпожи и господа, искам да благодаря на докладчика и съм доволна, че докладът носи безспорно социалистически, социалдемократически белези. Искаме устойчива, екологична и социална селскостопанска политика. Искаме екологизиране и го искаме в първия стълб. Кръстосаното спазване и агроекологичните мерки на сегашната система не са достатъчни, за да се постигне подкрепа за цялото общество, а именно от това се нуждаем.

Основната ни цел трябва да бъде да гарантираме висококачествено и устойчиво производство на храни в Европа и нашите селски райони да бъдат активни и жизнени. Категорично трябва да спрем все по-голямото запустяване на земите, защото се нуждаем от хора. Хора, които да се грижат за селскостопанския сектор, както и за областите нагоре и надолу по веригата. Слуховете, които произхождат от Комисията относно планове за масови съкращения в областта на развитието на селските райони в следващата многогодишна финансова рамка, са недопустими.

Трябва да продължим да работим за силен втори стълб в Общата селскостопанска политика (ОСП) за селските райони и за Европа. Искам да отправя предупреждение към всеки, който цели да намали средствата за селското стопанство. Ако това бъде направено, няма да има реформа. Всичко ще си остане същото. Това ще бъде необяснимо за гражданите на Европа.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth (ECR). - (EN) Г-жо Председател, искането на Парламента за запазване, ако не и за увеличаване, на селскостопанския бюджет според мен е силно оптимистично. Времената се тежки и бюджетите не са неограничени. По мое мнение, ще трябва да се помисли доколко са възможни тези предложения, когато се определя общият бюджет на ЕС по някое време следващата година.

Трябва да се върнем към реалните приоритети на Общата селскостопанска политика. Продоволствената сигурност, безопасността на храните, биологичното разнообразие, изменението на климата, новите технологии и създаването на жизнеспособна и конкурентна, ръководена от пазара промишленост трябва да бъдат в центъра на вниманието.

Според мен предложенията на Комисията са загубили посоката, която посочихме с предишните два доклада. Липсва им фокус и са твърде сложни. Щастлив съм да кажа, че в предложенията си Albert Dess определя много разумна рамка, в която можем да развием бъдещата реформа.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Г-жо Председател, докладът на г-н Dess цели да обърне внимание на защитата на околната среда и климата в селското стопанство, както и на повишаването на конкурентоспособността му. Постигнахме добри компромиси по тези въпроси. Считам, че следва да подкрепим добре обмислени тавани за земеделските стопанства, особено когато получателите са мултинационални групи, които понякога получават суми, които просто не могат да бъдат оправдани.

Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) е твърдо на страната на земеделските стопани, когато става дума за премахване на бюрокрацията. Пълната реорганизация на системите и свързаното с нея въвеждане на допълнителни проверки, за каквито се призовава, нямат никакъв смисъл. Трябва да сме наясно с едно: ако потребителите очакват европейското селско стопанство да продължи да върви към екологизиране и устойчивост, то съответните мерки трябва да получат необходимите финансови средства.

Аз съм твърдо против намаляването на селскостопанския бюджет на ЕС за предстоящия период. Що се отнася до съобщенията в печата, че г-н Барозу, председателят на Комисията, желае да ореже средствата за развитие на селските райони, ще заявя съвсем ясно, че ако Комисията съкрати програмите за развитие на селските райони, тя ще прекъсне живителната сила на селските райони. Добре функциониращите земеделски структури ще бъдат драстично повлияни от съкращения във втория стълб. Съветваме г-н Барозу да се вслуша в думите на Парламента.

Общата селскостопанска политика е ключова област в политиката на Общността и бюджета на ЕС. Не можем да налагаме допълнителни ограничения на нашите земеделски стопанства, които са изправени пред растяща световна конкуренция, и в същото време да намаляваме подкрепата за тях. Точно обратното, субсидиите по втория стълб ще насърчат желание и готовност за иновации. Това ще бъде от полза на всички в селските райони. Трябва да въведем мерки, особено по отношение на младите земеделски стопани, за да гарантираме бъдещето на селското стопанство. Бъдещата ни селскостопанска политика ще реши дали Европа ще е самодостатъчна в бъдеще, или не.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D).(ES) Г-жо Председател, днешното разискване ясно показва, че залата подкрепя и наистина е решена да постигне силна Обща селскостопанска политика, която може да се справи с предизвикателствата по отношение на безопасността на храните, устойчивостта на околната среда и заетостта в селските райони. За целта не можем да позволим – както, надявам се, ще се докаже в залата – намаляване на сегашния бюджет на ОСП. Трябва да разполагаме с достатъчно средства, за да отговорим на предизвикателствата.

Трябва да бъдем в позиция да защитим доходите на земеделските стопани и да въведем пазарни механизми за предотвратяване на сегашната нестабилност на цените.

Освен това не бих искала да забравяме събитията от последните няколко седмици в сектора на плодовете и зеленчуците, които са доказателство, че новата ОСП трябва да предостави и инструменти за реагиране при кризи във всички сектори, инструменти, които са ефективни, бързи и пригодени към нуждите на всеки отделен сектор.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). - (EN) Г-жо Председател, благодаря на г-н Dess за много интересния и информативен доклад. Неизбежно по толкова сложен въпрос има неща, с които сме съгласни, и други, с които не сме.

Тъй като 42 % от европейските разходи са за ОСП, е от жизненоважно значение да предлагаме пълна отчетност на нашите граждани. Повечето хора, изправени пред повишаващите се цени на храните – рязко повишаващите се цени на храните – и злокобните предупреждения за недостатъчно предлагане, очакват ОСП да се съсредоточи върху повишаване на производителността и ефективността.

Да, трябва да се грижим за околната среда – аз съм член на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и ние знаем това – но тук сме изправени пред реална опасност да създадем доклад, пълен с реторика, като „екологизиране на първи стълб“; говорим за отдалечаване от реалния фокус, който е ефективността. На това основание не подкрепям определянето на горна граница на плащанията към големите земеделски стопанства. Подобен ход ще представлява институционализиране на неефективността и няма оправдание за него.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle (PPE). (DE) Г-жо Председател, г-н Член на Комисията, госпожи и господа, първо, както всички останали, трябва сърдечно да благодарим на нашия докладчик за ангажираността му към доклада и за вложената от него енергия за постигането на тези компромиси. Сигурна съм, че не беше лесно, но постигнахме добри компромиси.

Ние подкрепяме конкурентоспособно и устойчиво селско стопанство в Европа. Това означава, че нашите земеделски стопани произвеждат храни от най-високо качество. Също така обаче създаваме културен пейзаж, който осигурява пространства за отдих за всички Вас, за всички нас, за нашето общество, който осигурява работни места не само в селското стопанство, но и в туризма и в много други области. Това е услуга, която селското стопанство предоставя на обществото, но която е твърде слабо призната от обществото, а понякога и от нас. Това е обширна услуга, която не заслужава селскостопанският бюджет да бъде намален, ако това изобщо е възможно.

Г-н Член на Комисията, подкрепяме подхода Ви за повече екология и екологизиране на първия стълб. Но новият подход не трябва да доведе до дискриминиране на държавите и земеделските стопани, които вече имат много амбициозни програми за опазване на околната среда по втория стълб. Трябва да се намери решение, справедливо и за двете страни.

Програмите, свързани с околната среда, са скъпи. Когато прочетох във вестниците – както споменаха много от колегите – че ще има съкращения във втория стълб, аз го отхвърлих яростно. Нуждаем се от силен първи стълб. Имаме нужда – и защитихме тезата – и от силен втори стълб. Ще Ви подкрепим, г-н Член на Комисията, в тези усилия.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Г-жо Председател, г-н Член на Комисията, Парламентът, Комисията и Съветът са съгласни, че бюджетът на ОСП следва да бъде подходящ и да се запази поне в сегашния размер. Важно е да се съхрани структурата от два стълба, да се запазят директните плащания и особено стабилната политика за развитие на селските райони, да се повиши конкурентоспособността и да се укрепи екологичното съзнание. Иновациите и научноизследователската и развойна дейност също са от основно значение. Екологичните обществени блага и технологиите, които намаляват ефекта от изменението на климата и подобряват биологичното разнообразие и управлението на водите, следва да бъдат във фокуса на развитието на селските райони. Необходима е допълнителна финансова помощ в бъдеще, както за да се помогне на новите държави-членки да преодолеят разликата, така и за да се гарантира достъпът им до помощта за развитие на селските райони с по-добри условия на съфинансиране след 2013 г. Важно е да се предоставят равни конкурентни условия и равни възможности за новите държави-членки след 2014 г. И накрая, важно е да не се противопоставят едни на други големите стопанства и малките производители.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Г-жо Председател, нека си признаем, изглеждаше, че сме тръгнали към катастрофа с 1 267 изменения. Затова групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент реши да внесе възможно най-малко изменения. С гордост заставаме силни и обединени зад нашия докладчик в сянка, г-н Le Foll. Доволни сме също така и от работата с другите групи и с докладчика за постигането на амбициозен компромис.

Според мен е от жизненоважно значение помощта да се отпуска на активните земеделски стопани, а не на собствениците на земята. Това ще насърчи продоволствената сигурност, но и селско стопанство, което е по-устойчиво, което не застрашава околната среда, което гарантира по-добро управление на средствата и допринася за борбата с изменението на климата.

Освен това сме доволни, че екологизирането ще бъде задължителна част от първия стълб, а директните плащания ще се разпределят по-равномерно между отделните държави-членки и различните селскостопански сектори.

За първи път създаваме система за намаляваща подкрепа, основана на критерии, свързани със заетостта и екологията. По отношение на младите земеделски стопани, се въвеждат мерки в подкрепа и стимули, за да им помогнем и да ги насърчим да създават земеделски стопанства. По същество разполагаме с всички необходими елементи, за да позволим на Комисията и Парламента да работят заедно по новите политики в областта на селското стопанство, храните и опазването на околната среда, от които се нуждаем толкова спешно.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Г-жо Председател, нуждаем се от силен селскостопански сектор, гарантиран от Обща селскостопанска политика, която разполага с достатъчен бюджет, способен да гарантира продоволствената сигурност в Европа.

Считам, че земеделските стопани в Европа имат право на достойни доходи, което, заедно с гарантирането на продоволствената сигурност, оправдава запазването на ОСП. Необходима е обаче по-голяма справедливост в разпределението на директните плащания между държавите-членки и земеделските стопани. Надявам се, че бъдещото законодателно предложение ще предостави решение за премахване на несправедливите различия. В същото време искам да благодаря на Комисията за намерението да въведе опростена програма за финансиране на малките земеделски стопанства.

Също толкова важни са и програмите за младите земеделски стопани. Те трябва да получат подкрепа да започнат земеделската си кариера не само като принос към развитието на селските райони, но и за да се гарантира смяната на поколенията, която е абсолютно необходима за средносрочното и дългосрочното бъдеще на европейското селско стопанство.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Г-жо Председател, г-н Член на Комисията, считам, че докладът Dess има един много сериозен недостатък. Параграф 16 очевидно противоречи на основния принцип за равни условия на конкуренция на единния пазар. От една страна, има предложение за премахване на историческите референтни стойности, но, от друга страна, се допускат огромни разлики в директната подкрепа за земеделските стопани от различните държави-членки. Някои от тях ще получават 200–250 евро на хектар, други – 350 евро или над 400 евро, и не говорим за разделение на стари и нови държави-членки, тъй като земеделските стопани от Португалия, Испания, Обединеното кралство, Австрия, Финландия и Швеция също ще получават по-малко. Крайно време е да се въведат равни условия на конкуренция в селскостопанския сектор и всички различия – които ще бъдат очевидни – да са резултат единствено от обективни критерии.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Г-жо Председател, госпожи и господа, всички сме наясно с важността на Общата селскостопанска политика и нейния принос за развитието на ЕС и за продоволствената сигурност.

Екологичните предизвикателства и борбата срещу изменението на климата означават, че ОСП след 2013 г. ще има нова роля, за която считам, че се нуждаем от по-силна и по-устойчива ОСП, с бюджет, който отговаря на преследваните цели, като се отделя особено внимание на производството на качествени хранителни продукти и на нуждите на малките земеделски стопани. Спекулациите със селскостопански стоки и крайната нестабилност на цените поставят в опасност продоволствената сигурност и изискват гъвкави мерки. На възможните колебания на пазара трябва да се отговори с антициклични мерки, които следва да бъдат включени в първия стълб и да могат да реагират бързо и автоматично.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Г-жо Председател, настоящият доклад не намира решения на бъдещите предизвикателства, посочени в неговото заглавие, но по-важното е, че не намира решение на сериозните проблеми на настоящето. Ето защо внесохме набор от изменения, които смятаме за важни за цялостната реформа на сегашната Обща селскостопанска политика.

Искам да посоча тези от тях, които застъпват мерки за регулиране на пазара и механизми за намеса, за да се гарантират на земеделските стопани справедливи цени на продукцията и правото на всяка държава да произвежда. Например предлагаме да се запази системата от квоти за мляко като необходимо условие за защита на производителите в особено чувствителните държави; призоваваме да се запазят правата за засаждане в лозаро-винарския сектор, както и помощта за производството на алкохол за консумация и за кризисни дестилации; предлагаме и да се създаде публична застрахователна схема в селското стопанство, финансирана със средства на ЕС, която да гарантира минимален доход за земеделските стопани в случай на природни бедствия. Внесохме предложения за социално и екологично устойчиво селско стопанство, визия, която е несъвместима с безсрамните декларации за вяра в пазара и конкурентоспособността, като тези в доклада.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - (EN) Г-жо Председател, моята партия подкрепя оттеглянето от ЕС като цяло, а следователно и от ОСП. В действителност обаче сме вътре и трябва да извлечем най-доброто.

Какво мислим за доклада Dess? Ситуацията напомня на случая с легендарното яйце на помощника на енорийския свещеник. Някои части от него са добри. Идеята директните плащания да зависят от кръстосаното спазване, с опазване на околната среда и управление на ландшафта, може да бъде полезна, но само ако не са обвързани с полурелигиозните глупости за изменението на климата и социалното разнообразие.

Докладът признава, че селскостопанският сектор трябва да продължи да бъде подкрепян чрез правителствена намеса в областта на цените, защото произведените количества не могат да се предвидят или да се планират точно и търсенето на селскостопански продукти е слабо при гъвкави цени. Това е важно, за да се гарантира продоволствената сигурност и да се избегне нестабилността на цените.

Най-важното за нас е, че Обединеното кралство трябва да престане да бъде нетен участник в разходите за ОСП.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Г-жо Председател, продължителната работа по този важен доклад, включително многото постигнати компромиси, го превърнаха във всеобхватна и добре балансирана хроника на различните интереси, на които Общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да отговори.

Докладът предоставя добри насоки за законодателни предложения, за което поздравявам докладчика. Има обаче няколко предложения, които ме безпокоят, и ще следя отблизо развитието им. Имам предвид преразпределението на помощта, което според мен следва да се извършва строго в рамките на първия стълб и въз основа на чисто обективни критерии, за да не бъде изкривено в интерес на критериите за коректност, които само биха запазили статуквото.

Нуждаем се от по-справедлива ОСП с достатъчно голям бюджет за това, което се иска от нея. Трябва да спомена и необходимостта онеправданият сектор на млякото и млечните продукти да се включи в политическия дневен ред на ОСП, като се приемат изменения 16, 12 и 5.

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D).(PL) Г-жо Председател, целта на Общата селскостопанска политика е да гарантира непрекъснатото снабдяване с храни на гражданите на Европа. Трябва да предлагаме безопасни и висококачествени храни на достъпни цени. Това очакват потребителите. Трябва да се грижим за околната среда при производството и преработката на храните. Ние казваме „да“ на Общата селскостопанска политика и „не“ на национализацията й. Казваме „да“ на голям бюджет и „не“ на съкращения в Общата селскостопанска политика. Директните плащания следва да се основават на прост метод и на равни начала за всички земеделски стопани във всички държави-членки.

Нека не забравяме, че директните плащания са само част от доходите на земеделските стопани. Затова е важна регулацията на пазара. Добрите цени и стабилността на пазара гарантират дохода на земеделските стопани. Трябва да осигурим достъп до обществени услуги като образование, здравеопазване, транспортни услуги, спорт и култура за гражданите от селските райони. Това са мерки, които следва да попадат в рамките на втория стълб и политиката на сближаване.

Г-н Член на Комисията, нека имаме програма, която да ни позволи да снабдяваме с храна най-бедните граждани на Европа.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Г-жо Председател, продоволствената сигурност е едно от предизвикателствата на бъдещето. ОСП трябва да отговори на това предизвикателство. Новата политика трябва да запази положителните черти на сегашната политика и да поправи грешките.

Считам, че докладът Dess прави именно това. Предложени са два стълба: директни плащания и развитие на селските райони. Историческите критерии трябва да бъдат премахнати и са необходими обективни критерии. Няма предложение за равни директни плащания за всички държави-членки. Трябва да има справедлива разлика, основана на географски и икономически условия, с минимална и максимална граница спрямо средното равнище за Европа. Акцентът е върху околната среда и също се опростява. Запазва се силен елемент по отношение на развитието на селските райони и се отправя искане размерът на средствата в бюджета след 2014 г. да бъде най-малкото равен на размера от 2013 г.

Доволен съм, че първият доклад на Парламента, изготвен след публикуването на съобщението на Комисията, и съобщението на Комисията съдържат много общи ръководни принципи.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).(ES) Г-жо Председател, най-важното послание на залата днес е, че искаме справедлива Обща селскостопанска политика или, с други думи, ОСП, която гарантира подходящи доходи за всички производители, независимо от тяхната дейност и мястото, където я извършват.

За да постигнем това, се нуждаем от амбициозни политики в областта на директните плащания, управлението на пазара – включително актуални интервенционни цени – и развитието на селските райони, с което да пригодим ОСП към новата реалност. Всъщност новата ОСП трябва да се приспособи към стратегията за 2020 г., но това не трябва да води до съкращения дори с едно евро, защото средствата за справяне с всички екологични, социални и здравни предизвикателства, с които възнамеряваме да се захванем, не са в излишък.

Особено съм доволен от изявлението на г-н Чолош, че ще бъдат проучени всички възможности и в рамките на първия стълб за привличане на младите хора в селското стопанство. Понякога съвсем правилно се съсредоточаваме върху подобряването на условията за настоящите работници, но пренебрегваме в обществения дебат това, което трябва да направим, за да привлечем нови работници в селското стопанство, за да гарантираме и подобрим нашата продукция, като се има предвид, че държавите, които оказват най-голяма подкрепа на младите земеделски стопани, са най-малко застрашени от запустяване на земите. Това предизвикателство, което засяга цяла Европа, е толкова сериозно, че в никакъв случай не следва да се оставя на произвола на вътрешната политика.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: LÁSZLÓ TŐKÉS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Г-н Председател, процедурен въпрос: искам да подчертая шокиращото отношение на унгарското председателство, което вероятно е едно от най-лошите, които ЕС е виждал. Председателството присъства на първото разискване относно Европейския съвет, напусна в началото на разискването относно Общата селскостопанска политика и току-що се върна за разискването относно икономическото управление. Това показва колко цени европейското селско стопанство и европейските земеделски стопани. В същото време ОСП съставлява 40 % от бюджета: би трябвало да заслужава присъствието на унгарското председателство. Исках да повдигна въпроса.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Г-н Председател, госпожи и господа, ние ще гласуваме в подкрепа на настоящия доклад по собствена инициатива, защото ОСП е изключително важен инструмент за европейското селско стопанство и за защитата на производителите и продуктите на ЕС спрямо тези извън Съюза.

Основните точки от доклада, който се основава на запазване на сегашния размер на финансиране, предвиждат нови и разумни критерии за разпределянето на средствата, тъй като историческият критерий се премахва като параметър за преразпределяне на директните плащания. Предвиждат се плащания за земеделските стопанства, отчитат се произведената продукция и производствените разходи и се опростяват плащанията. Докладът призовава директните плащания да имат горна граница и да се ограничат до активните земеделски стопани, така че получателите да са точно тези, които реално обработват земята, а не спекуланти.

Друг важен за нас въпрос е развитието на селските райони и впрягането на целия природен и човешки потенциал в качествена земеделска продукция и опазване на планинските райони. Една от целите на новата ОСП трябва да бъде да се интегрират нови земеделски стопани, особено млади стопани, с целеви бюджетни редове и да се намали тежестта и бюрокрацията.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE).(DE) Г-н Председател, г-н Член на Комисията, госпожи и господа, докладът Dess представлява важна стъпка към реформата на Общата селскостопанска политика. От изключително значение е да намерим и предоставим ефективна основа за разпределението на средствата за селско стопанство. Това включва да направим отпуснатите средства по първия стълб по-справедливи. Считам, че е крайно време да се откажем от историческия подход.

Многократно сме обсъждали как средствата се разпределят между държавите-членки, но трябва да обсъдим и как се разпределят в рамките на държавите-членки. Там също има големи дисбаланси. Специално внимание трябва да се обърне на по-малко облагодетелстваните райони, особено на планинските райони и малките земеделски стопанства. Що се касае до по-малко облагодетелстваните райони, г-н Член на Комисията, преди 12 месеца Парламентът представи доклад за предефинирането им, в който бяхме силно критични. Не чухме нищо повече по въпроса и ми е интересно какво мисли Комисията за него.

 
  
MPphoto
 

  Дачиан Чолош, член на Комисията.(FR) Г-н Председател, след като повече от един час разискваме доклада на г-н Dess, продължавам да бъда много оптимистично настроен не само относно гласуването утре и подкрепата за доклада, който, както казах в началото, е много сходен с предложенията в съобщението на Комисията от края на миналата година, но също така и относно бъдещата ни Обща селскостопанска политика.

Искам да повторя, че оставам ангажиран с принципа на запазване на баланс и взаимно допълване между двата стълба на Общата селскостопанска политика. Възнамерявам да запазя и силен втори стълб в бъдещата Обща селскостопанска политика. Всъщност имаме големи амбиции за втория стълб: за териториален баланс, проблемите на околната среда, младите земеделски стопани, малките стопанства, местните пазари и развитието на селските райони. Уверявам Ви, че с г-н Барозу и Комисията разглеждаме втория стълб като приоритет. Той няма да бъде пожертван в обсъжданията относно бъдещия бюджет на Общата селскостопанска политика. Уверявам Ви в това, като говоря и от името на г-н Барозу.

Нито пък искам въпросът за храните, който остава основната и съществена цел на Общата селскостопанска политика, да бъде изправен срещу проблемите на околната среда и съобщението на Комисията не ги изправя един срещу друг. Това, което ние предлагаме, е балансирана подкрепа за редица земеделски практики. Това ще гарантира баланс между целта за финансова конкурентоспособност и желанието за опазване на способността за възстановяване на нашите природни ресурси. Всъщност не виждам как селското стопанство може да бъде конкурентоспособно в средносрочен и дългосрочен план без внимателно управление на природните ресурси. Ето защо искаме да намерим баланс в рамките на ОСП, а не да противопоставяме въпросите с храните и проблемите на околната среда едни на други.

Следва въпросът за по-целенасочена Обща селскостопанска политика. Г-н Ashworth го повдигна, но виждам, че той вече не е тук. Комисията предлага по-целенасочени директни плащания. Считам, че и тук предложенията в доклада на г-н Dess са много сходни с това, което Комисията планира да включи в законодателните си предложения.

Ще предложим мерки, които ще ни позволят да се справяме с кризи, независимо дали пазарни, здравни, или свързани с тежки метеорологични условия. Това е типът инструменти, които ще предложим. Искам да благодаря на Парламента, че ни подкрепя в тази ключова цел, която ще подсигури земеделските стопани в бъдеще.

След тези допълнителни коментари, в заключение отново ще изкажа доверието си в утрешното гласуване и в качествата на доклада Dess. Мога да Ви обещая, че през октомври, когато Комисията представя своите законодателни предложения, ще разпознаете всички ключови елементи. Искам да Ви благодаря още веднъж за работата, която придаде реална добавена стойност на законодателния пакет, който Комисията ще внесе.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß, докладчик.(DE) Г-н Председател, г-н Член на Комисията, госпожи и господа, искам да благодаря на всички за задълбоченото разискване, както и за подкрепата, която ми беше оказана. Г-н Член на Комисията, всички очакваме Вашето съобщение през октомври и след това добро, позитивно сътрудничество. Европейското селско стопанство е положителен фактор. То изхранва повече от 500 милиона души, обработва и се грижи за повече от 170 милиона хектара обработваема земя и пасища, осигурява много работни места в области нагоре и надолу по веригата, представлява важна опора на селските райони и вече е най-устойчивият селскостопански сектор в света. Затова не мога да разбера защо г-н Барозу говори за големи съкращения във втория стълб. По този начин той застрашава и целите на „ЕС 2020“ – с други думи, собствените си цели. Когато 14 милиона земеделски стопани изхранват 500 милиона души, твърде много ли е да искаме европейската селскостопанска политика да гарантира, че 500-те милиона души ще се отплатят подходящо на 14-те милиона земеделски стопани, така да се каже?

Тук искам да подчертая, както вече беше споменато няколко пъти днес, че имаше отклонения от първоначалния ми доклад по някои въпроси. От много отдавна съм в политическата игра и знам точно защо изготвих доклада по този начин. Ако бях написал доклада в сегашния му вид, какво щях да предложа в преговорите за компромис? Оставих достатъчен марж, за да гарантирам, че всеки ще може да бъде умиротворен, и днес постигнахме добър резултат. Така че моят доклад разполагаше със значителен буфер.

Резултатът, който исках да постигна, беше Парламентът да изпрати сигнал, че се занимаваме с важните въпроси, които са необходими, за да имат европейските земеделски стопани добро бъдеще. След като бъдат внесени законодателните предложения, г-н Член на Комисията, ще работим заедно активно за постигането на добър резултат. Отсега мога да Ви уверя, че вероятно ще получите по-голяма подкрепа в Парламента, отколкото някои други членове на Комисията. Можем да Ви я предложим.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в четвъртък, 23 юни 2011 г.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма.(PT) Селското стопанство гарантира сигурност на снабдяването с достъпни и качествени храни, осигурява важна защита за околната среда и за балансирано използване на земята и създава работни места, растеж и богатство. Отпускането на средства на земеделските стопани само въз основа на размера на земята, която притежават, не може да бъде оправдано.

Успяхме да наложим промяна в субсидиите, така че 80 % от тях вече да не отиват само при 20 % от най-големите стопанства, и по този начин помогнахме на дребните земеделски стопани. Проправихме пътя за Обща селскостопанска политика, която е по-справедлива към държавите от Европейския съюз и към земеделските стопани и различните видове производство; която отчита специфичните условия в нашите региони; която не застрашава околната среда и която насърчава заетостта в селските райони.

По отношение на квотите за мляко, трябва да проверим дали наистина е добра идея да продължим да прилагаме решение, взето преди осем години въз основа на прогнози. Въпросът е изключително важен за Азорските острови, тъй като секторът има стратегическа роля и досега квотите бяха много важни за млекопроизводителите. Подчертавам го, защото все още няма предложения за алтернативи на схемата за млечните квоти.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма.(RO) Всички сме наясно с потенциала и решаващата роля на Общата селскостопанска политика за постигането на целите по отношение на околната среда и климата, за предоставянето на обществени блага, а също и за постигането на целите на ЕС, свързани с продоволствената сигурност. Изключително важно е обаче, когато говорим за селското стопанство и бъдещето на ОСП, ключовите думи да са „опростяване“ и „иновации“. Трябва да се съсредоточим върху политически мерки, които не налагат нови административни тежести, защото не искаме да направим живота на нашите земеделски стопани още по-труден. Общата селскостопанска политика трябва да стане по-справедлива и по-опростена. Считам, че трябва да намерим справедлив баланс между политическите цели, които предлагаме, и административната тежест. Необходимо е да опазим благоденствието на земеделските стопани и да укрепим местните икономики. Трябва да защитим околната среда и да се погрижим да произвеждаме висококачествени, безопасни и здравословни храни. Когато става въпрос за селското стопанство, не трябва да се съсредоточаваме само върху технологични решения или обсъждане на технологични решения. Трябва да вземем предвид също моделите на потребление, отделянето на отпадъци и сложната връзка между околната среда, биологичното разнообразие и здравето.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма. (EN) Първо, искам да благодаря на докладчика за отличната му работа. Окончателният документ изпраща ясно послание до Комисията, в която в момента тече вътрешно обсъждане на бюджета за следващата финансова програма, че Парламентът иска бъдеща Обща селскостопанска политика, която е способна да допринесе за европейската икономика по отношение на заетост и растеж. Това е политика, която ще се изправи пред предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност, която ще доставя обществени блага, ще опазва околната среда и ще увеличава биологичното разнообразие, и средство за справяне с изменението на климата.

Намаляването на капацитета на европейските земеделски стопани и възпрепятстването на тяхната конкурентоспособност и жизнеспособност със слаб бюджет на ОСП би било контрапродуктивно и недалновидно. Това е сектор с голям потенциал за растеж, за ръст на икономиката, за научни изследвания и иновации, както и за справяне с изменението на климата. ОСП има измерими резултати и ясна възвращаемост на инвестициите по отношение на предоставянето на обществени блага. ОСП след 2014 г., както се посочва в доклада, има ясни цели и приоритети, за които европейските земеделски стопани могат и ще допринесат, но се нуждаят от подкрепата на надежден бюджет.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), в писмена форма. – (RO) Считам, че докладът, изготвен от г-н Dess, е от жизненоважно значение в контекста на световната продоволствена криза и екологичните рискове. Новата Обща селскостопанска политика включва ценности, като защита на потребителите и регионално сближаване. Считам, че дългосрочната производителност зависи до голяма степен от устойчивото управление на природните ресурси, което е друга цел в дневния ред. Приветствам инициативата за насърчаване на по-активно участие на земеделските стопани в програмите за развитие на селските райони, което ще помогне за повишаване на местната конкурентоспособност.

Продоволствената сигурност е друг приоритет в новата Обща селскостопанска политика. Сътрудничеството между държавите-членки е от съществено значение, както се видя по време на кризата с E. coli това лято. За да се избегнат колебанията в цените на храните, подкрепям приемането на допълнителни мерки за предотвратяване на риска, достъпни за всички земеделски стопани в ЕС.

В същото време считам, че е важно селскостопанските средства да се разпределят справедливо. Тук ще подчертая например въздействието на директните помощи за повишаване на рентабилността и конкурентоспособността на малките земеделски стопанства.

Също така трябва да бъдат предвидени специални плащания за области с неблагоприятни природни условия, които имат специални нужди.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), в писмена форма. (EN) Като член на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и като активен борец за опазване на околната среда, очаквах от доклада Dess да представи ОСП във въглеродната ера – да се основава на екологични стимули, управление на ресурсите и големи инвестиции в по-широките въпроси, свързани с околната среда, пред които е изправен ЕС. Впечатлена съм от степента, в която докладът Dess се ангажира да екологизира ОСП, да подкрепя малките и средните производители на хранителни продукти и да гледа към бъдещето, като се справи същевременно с настоящите проблеми на европейското селско стопанство. Като се има предвид, че Комисията е като цяло съгласна с предложенията на Парламента, призовавам залата да направи така, че гласът й да бъде чут, за да гарантира, че Европейският съвет също ще подкрепи предложенията на доклада относно околната среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. – (RO) Общата селскостопанска политика е изправена пред редица предизвикателства, които изискват от Европейския съюз и държавите-членки да вземат стратегически решения за бъдещето на селското стопанство. За да може да се справи ефективно с предизвикателствата, ОСП трябва да работи в среда на стабилна икономическа политика и устойчиво публично финансиране, което ще помогне на Съюза да постигне целите на стратегията „ЕС 2020“. Считам, че Европейският съюз също така трябва да разполага в бъдеще с подходящи инструменти за справяне с кризите, засягащи пазара и снабдяването с храни, както и колебанията в цените и пазара в селскостопанския сектор. Смятам, че средствата в ОСП за първия и втория стълб трябва да бъдат справедливо разпределени както между държавите-членки, така и между земеделските стопани в рамките на една държава-членка. Така осезаемо ще се намалят големите различия в начина, по който средствата се разпределят между държавите-членки. Вторият стълб на ОСП е от първостепенно значение за развитието на селските райони. Считам, че следва да се обърне специално внимание на мотивирането и насърчаването на младите земеделски стопани. Следователно подкрепям въвеждането в този стълб на целеви мерки, които ще бъдат определени от държавите-членки, за постигане на приоритетните цели на ЕС, така че да се запазят компенсаторните плащания за необлагодетелстваните райони по втория стълб.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма.(FR) Селското стопанство несъмнено е икономическият сектор, в който Европейският съюз е постигнал най-много. Настоящото разискване се провежда на фона на плановете на Комисията да представи жизненоважни предложения за реформа през октомври.

Парламентът постигна компромис в доклада, който обсъждаме. Запазихме два силни стълба. Първият стълб, директната помощ, се нуждае от подходящо финансиране, отразяващо предизвикателствата пред селското стопанство, което означава поне да се запази сегашният размер на средствата. Той обаче ще бъде приведен в по-голямо съответствие с втория стълб, подпомагането на устойчивото развитие. Считам, че екологизирането на първия стълб трябва да се прецени правилно, за да не се добави към изискванията за опазване на околната среда, с които земеделските стопани вече са сериозно обременени. В крайна сметка тяхната основна роля е да произвеждат храни. Докладът също така отправя поглед към младите земеделски стопани, които, както знаем, трудно пробиват в сектора.

Очевидно обаче тези цели могат да се постигнат само ако бюджетът на Съюза не се съкращава. Какъв е смисълът да имаме амбициозни цели, ако не разполагаме с необходимите средства, за да ги осъществим?

 
  
MPphoto
 
 

  Ismail Ertug (S&D), в писмена форма.(DE) Ние в групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент работихме упорито, за да гарантираме, че новата селскостопанска политика на ЕС е ориентирана към екологичните стандарти. Според нас земеделските стопани трябва да бъдат възнаградени за предоставянето на услуги на обществото. Те правят точно това, а нищо не е възнаградено по-слабо при сегашните пазарни цени.

Запазването на двата стълба гарантира, че земеделските стопани ще продължат да получават фиксирана сума в бъдеще, на която могат да разчитат. Тези плащания са важни за дългосрочното планиране. Като обвържем директните плащания с икономическа променлива, можем да постигнем прехода от Европа на 15 държави-членки към Европа на 27, без да обиждаме никой твърде много.

Докладът е добър компромис, европейски компромис. Сега въпросът е как Комисията, и по-специално нейният председател, г-н Барозу, ще се възползва от него. Намаляването на средствата за опазване на околната среда по-специално предполага тесногръдие и се надявам, че г-н Чолош ще бъде в състояние да го разубеди.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Настоящият доклад предлага последователност в Общата селскостопанска политика (ОСП), макар и с някои противоречия.

Затова сме настроени критично и внасяме алтернативни предложения, които отговарят както на необходимостта селскостопанското производство да гарантира продоволствения суверенитет и продоволствената сигурност във всяка държава, така и на проблемите на семейното земеделие и развитието на селските райони. Всички тези предложения вземат предвид социалната значимост на земята и на хората, които я обработват, специфичните характеристики на всяка държава и социалната справедливост в разпределението на безвъзмездните средства както между държавите-членки, така и между културите и земеделските стопани.

Ето защо внесохме този набор от предложения, в които ясно и недвусмислено се застъпваме за системата на производствени квоти, приспособена към всяка държава-членка в съответствие с хранителните й изисквания, с което гарантираме, че земеделските стопани в страни като Португалия са защитени.

Искаме да гарантираме правото на всяка държава да произвежда и сме против либерализацията на сектора на млякото и млечните продукти и на правата на засаждане в лозаро-винарския сектор. Също така искаме да запазим помощта за производството на алкохол за консумация и за кризисни дестилации след 2012 г. и подкрепяме наличието на инструменти за регулиране на пазара и механизми за намеса, за да се гарантират справедливи цени за производството, противно на тенденцията за дерегулиране в предишни реформи на ОСП.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Glattfelder (PPE), в писмена форма.(HU) Европа ще се нуждае от силно селско стопанство дори и след 2013 г., тъй като основното средство за гарантиране на продоволствената сигурност на европейските граждани е европейското селско стопанство. Производството на храни трябва да продължи да бъде основната цел на селското стопанство, защото броят на населението в света продължава да расте и по прогнози ще достигне девет милиарда до 2045 г. Но за целта се нуждаем от силна Обща селскостопанска политика и стабилна селскостопанска помощ. Затова считам, че е важно, както се казва в доклада, в следващия финансов период на ЕС селскостопанският бюджет да се запази най-малкото в същия размер като през 2013 г. През март унгарското председателство прие заключения в интерес на европейските земеделски стопани. Прекомерната нестабилност на цените в предходния период е отчасти следствие от погрешни решения на ЕС, например премахването на намесата за царевицата. Следователно ни е необходима селскостопанска политика, която действа ефективно срещу крайната нестабилност на цените и спекулациите. Кризата с млякото показа, че са нужни мерки за ограничаване на производството в млечния сектор. В държавите-членки, в които производството на захар спадна повече от средното равнище в резултат на реформата в сектора на захарта, трябва да се разреши производството да бъде увеличено.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), в писмена форма. (EN) Задължително е ОСП да бъде подходящо оборудвана, за да се справи с предизвикателствата в бъдеще. ОСП не може да бъде монолитна, тя трябва да се прилага с гъвкавост и в сегашния икономически и политически контекст. Следва да се разработи регулаторна политическа рамка с дългосрочни цели. Тя ще предостави на дребните земеделски стопани по-голяма стабилност и ще им позволи да изготвят инвестиционни планове за по-широк времеви хоризонт, без опасения от смущенията, които биха могли да бъдат причинени от политиките за краткосрочни решения, както и да им даде необходимата подкрепа да защитят бизнеса си. Трябва да се обърне внимание на уязвимостта на селското стопанство към нестабилността на пазара и цените и ОСП следва да гарантира предпазен механизъм и ефективна превенция на риска, което ще даде на земеделските стопани известна сигурност по отношение на доходите в тези икономически трудни времена и ще послужи за прогнозиране на влиянието на колебанията на цените в световен мащаб върху развиващите се страни. Глобалните климатични предизвикателства, напрежението върху продоволствената сигурност, породено от демографските промени, и икономическата рецесия следва да доведат до увеличаване на усилията за гарантиране на устойчив растеж, за насърчаване и защита на работните места. Специалните иновации и научните изследвания ще помогнат на Европа да стане по-екологична и икономически устойчива.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE), в писмена форма. (FI) Настоящият доклад е победа за защитниците на финландското и европейското селско стопанство. Заради северното ни географско местоположение във Финландия са налице значителни неблагоприятни природни условия, когато става въпрос за отглеждането на култури, и затова е важно да няма промени в размера на помощта, която получаваме. Позицията на Парламента представлява силно послание към Комисията, която е в процес на изготвяне на предложението за реформата на Общата селскостопанска политика. Ограничения на сегашния размер на национална помощ са неприемливи.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма.(RO) Продоволствената сигурност е и ще продължи да бъде основното предизвикателство пред селското стопанство в ЕС. То не е единственото, както се подчертава и в доклада „Перспективите на селското стопанство за 2011–2020 г.“ на ОИСР и ФАО.

Считам, че трябва да обърнем специално внимание на демографските предизвикателства, засягащи по-конкретно селските райони. Ако не успеем да се справим с демографските промени и да направим селските райони по-привлекателни за млади земеделски стопани, след време това може да се превърне в реална пречка пред стабилното, висококачествено селскостопанско производство. Затова трябва да предоставим на младите хора нови, привлекателни мерки, последователна финансова подкрепа и по-добър достъп до новаторски услуги и инфраструктура.

В допълнение към всички тези мерки е необходима по-добра координация между финансовата подкрепа за развитието на селските райони и другите регионални политики и запазване на размер на средствата за ОСП, който гарантира, че всички предложени задачи могат да бъдат изпълнени. Това ще позволи да улесним по-активно икономическо, социално и културно участие на младите хора в селското стопанство на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), в писмена форма.(FR) За съжаление, смелите и новаторски цели, първоначално предложени от докладчика, не оцеляха в нашите обсъждания. В някои случаи бяха принудени да отстъпят пред безвкусни, безцветни и блудкави компромиси.

Мога да го преглътна, особено когато става въпрос за по-справедливо разпределение на директните плащания в Европа, за да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар.

Действително съжалявам обаче за липсата на смелост в цялостното екологизиране на Общата селскостопанска политика. Нашите земеделски стопани искат да произвеждат здравословна храна, за да се гарантира продоволствената сигурност на 500-те милиона граждани на Европа.

Единадесет държави-членки, включително Люксембург, подписаха съвместно писмо до г-н Чолош, в което изразяват своята опозиция на премахването на правата на засаждане на лозя през 2015 г.

Радвам се, че Европейският парламент подкрепи това предложение в доклада на г-н Dess. Трябва обаче наистина да внимаваме: нашите земеделски стопани не трябва да се окажат нископлатени градинари и да ни оставят зависими от вноса на храни и селскостопански стоки от трети държави, които са обект на далеч по-малко строги изисквания от наложените на нашите земеделски стопани.

Напълно подкрепям тази позиция. Очакваме тя да бъде включена в законодателните предложения на члена на Комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  Мария Неделчева (PPE), в писмена форма. Европейският парламент трябва да се застъпи за една силна, справедлива и добре финансирана ОСП. Време е да постигнем справедливо разпределение на директните плащания между страните-членки, регионите и секторите. Нужно е да покажем на европейските граждани, че истинската европейска солидарност съществува не само на думи. Направената крачка с доклада на Г-н Дес е много малка, но е в правилната посока! Приветствам и предложените мерки за запазването на териториалния баланс в ЕС. Щастлива съм, че подкрепянето на младите в селскостопанския сектор също е застъпено в доклада - защото ние сме длъжни да се борим с обезлюдяването на селските райони. Важно е да запазим подпомагането на необлагодетелстваните райони и възможността за плащания, свързани с производството в регионите, в които няма алтернатива на дадено производство. Щастлива съм да констатирам, че и моят призив за повече гъвкавост в рамките на втория стълб беше чут. Ситуацията в селскостопанските сектори в различните страни-членки е различна. Повече свобода при определянето на приоритетите на държавите ще даде истински възможности за развитие на селските райони. Важно е обаче да внимаваме предложените мерки да не добавят допълнителна бюрокрация за селскостопанските производители. Нека изпратим силен сигнал до Европейската Комисия и до европейските селскостопански производители - сигнал за една по-справедлива, по-опростена и по-гъвкава ОСП.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. – (DE) Силният земеделски сектор – не говоря за агро-промишлени предприятия, а по-скоро за малки семейни стопанства – гарантира запазването на селската култура, природата и културния ни пейзаж и е от съществено значение за гарантиране на снабдяването с храна на нашето население. Колко важно е последното беше доказано за пореден път от неотдавнашната криза с E. Coli. Потребителите имат големи изисквания към биологичното производство. Те очакват от него да осигури екологичния баланс, който в действителност често е повече от съмнителен. Вместо да има изключително положително въздействие върху устойчивото развитие, разумното използване на ресурсите, ограничаването на емисиите на въглероден диоксид и опазването на добитъка, биологичното производство често се възпрепятства в цяла Европа. ЕС трябва да предприеме действия в това отношение – говоря като представител на Австрия, водещата държава в биологичното земеделие. Трябва да се отдаде по-голямо значение на регионалното снабдяване и сезонната наличност, както и на стриктното етикетиране на произхода на храните. Услугите, предоставяни от селското стопанство, трябва да получат справедливи цени. Нека не използваме Общата селскостопанска политика за насърчаване на аграрната промишленост, а вместо това да насърчим нашите земеделски стопани.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), в писмена форма. (FI) Реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС е една от най-важните задачи на Парламента. Докладът на г-н Dess е добра основа за продължаване на реформата. Но се нуждаем от по-широко разискване, за да постигнем целта за селско стопанство, което не застрашава околната среда, което използва ресурсите ефективно и което е разнообразно. Отговорът на глобалните проблеми на селското стопанство не е в увеличаването на производството в Европа, а е част от по-широко уравнение, в което са взети под внимание икономическите, социалните и екологичните въпроси. Нуждаем се не от тесногръда селскостопанска политика, а от политика, която разглежда цялата верига на производството на храни, от началото до края. Това е най-добрият начин да отговорим на сериозните, всеобхватни предизвикателства пред селското стопанство в XXI век.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), в писмена форма.(CS) Радвам се да науча, че новата Обща селскостопанска политика ще прекрати периода на дискриминация срещу земеделските стопани в някои държави-членки, включително и в моята. Искам да благодаря на докладчика, чиято работа показва, че той очевидно разбира разглежданите въпроси. Много съм обезпокоен от опитите да се създадат нови дискриминационни условия. Определянето на горна граница на директните плащания е нова форма на дискриминация срещу държавите-членки, в които по исторически причини по-голямата част от селскостопанските предприятия управляват по-големи площи земя. Тези селскостопански предприятия спазват същите правила и предоставят същите услуги като малките предприятия в други държави и отговарят на условията за получаване на директни плащания в същата степен. Дискриминацията срещу големите предприятия в резултат от определянето на горна граница може да застраши работните места в селските райони и да задуши потенциала за иновации. Ако искаме да говорим убедително за единен пазар, можем ли наистина да допуснем дискриминация срещу някои държави-членки под формата на различия в плащанията за хектар или определянето на горни граници?

Земеделските стопани от 12-те нови държави-членки вече са в края на труден 10-годишен период, с който се съгласиха с разбирането, че това е преходен период, който няма да бъде продължен. Нека не удължаваме тези неравенства, които са в противоречие с духа на преговорите за присъединяване към ЕС, и нека не рушим доверието на някои от гражданите в ЕС. Рискуваме бъдещето на самия ЕС. Затова искам да призова всички колеги да подкрепят изменения 10 и 11, които отхвърлят определянето на горна граница на плащанията.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), в писмена форма.(CS) Основна предпоставка за лоялна конкуренция на вътрешния пазар е създаването на справедливи и прозрачни условия за всички земеделски стопани в целия ЕС. Докладът относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) следва тази посока. Приветстваме недвусмислено много от договорените компромиси, като например опростяването на административните процедури в различни области на ОСП или запазването на директните плащания в пълен размер в бюджета на ЕС и отказа те да бъдат отново национализирани. Но считам за проблематично европейските земеделски стопани да получават преференции или да бъдат поставени в неизгодно положение въз основа на допълнителни критерии, като например размера на стопанството, с оглед на исторически предопределеното положение в отделните държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), в писмена форма.(IT) Искам да изразя задоволство от първия текст относно бъдещето на ОСП. Дори на този ранен етап той има за цел да изпрати на Комисията положително послание за нашите земеделски стопани в очакване на законодателния текст. Наистина, много параграфи съдържат информацията, която с колегите искахме да бъде включена. Имам предвид важното насърчаване на селското ни стопанство в южните части. Например директната помощ вече няма да се основава само на премия за хектар, а най-накрая размерът на стопанството, организацията на труда, производителността на труда и правната форма също ще бъдат взети под внимание. Много се радвам и че плащанията ще се отпускат само за земеделски стопани, които са наистина активни в сектора, така че помощта ще отива при тези, които действително се нуждаят от нея и които я използват за доброто на селското стопанство. Предвижда се още помощта да се разпределя по-равномерно, като се има предвид, че поради исторически причини земеделските стопанства в Европейския съюз имат изключително разнообразна структура. Напълно подкрепям параграфа, който призовава новата ОСП да бъде оборудвани с необходимите инструменти за ограничаване на колебанията на цените. В заключение, ще спомена най-често срещаната форма на селскостопанско производство в моя регион – производството на зехтин, и мярката, която очакваме от Комисията: актуализирана система за частно складиране и въвеждане на частно складиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), в писмена форма.(FR) Тъй като продоволствената сигурност е ключов фактор в днешната глобализация, трябва да запазим способността да бъдем самодостатъчни. Това означава да запазим амбициозна Обща селскостопанска политика, която може да задоволи най-необходимото ни в дългосрочен план: храната. ОСП обаче трябва да бъде променена, за да стане по-справедлива. Европейските граждани няма да разберат, ако по-голямата част от помощта отива при големите земеделски предприятия: дребните фермери също трябва да могат да изкарват прехраната си от това, което произвеждат, да работят при нормални условия и да получават подходящо заплащане. При разпределянето на помощта трябва да обърнем по-голямо внимание и на природните ограничения, като например глобалното затопляне, планинските райони и оскъдните водни запаси. Сегашната суша показва, че ОСП спешно трябва да включи практически ресурси, които да позволят на нашите земеделски стопани да се справят с недостига на вода. Затова призовавам за лека промяна в ОСП, за да я направим по-уместна и способна да гарантира нашата самодостатъчност по отношение на храната, жизнеспособността на нашия селскостопански сектор и опазване на нашите селски райони.

 
Последно осъвременяване: 5 декември 2011 г.Правна информация