Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
сряда, 22 юни 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

16. Предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия – Прилагане на процедурата при прекомерен дефицит – Изисквания за бюджетните рамки на държавите-членки – Бюджетен надзор в еврозоната – Надзор върху състоянието на бюджета и надзор и координация на икономическите политики – Мерки за принудително изпълнение с цел коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. − Следващата точка е общото разискване по следните доклади:

A7-0183/2011 на г-жа Ferreira, от името на комисията по икономически и парични въпроси, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия [COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)];

A7-0179/2011 на г-н Feio, от името на комисията по икономически и парични въпроси, относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит [COM(2010)05222010/0276(CNS)];

A7-0184/2011 на г-жа Ford, от името на комисията по икономически и парични въпроси, относно предложението за директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки [(COM(2010)0523 – 2010/0277(NLE)];

A7-0180/2011 на г-жа Goulard, от името на комисията по икономически и парични въпроси, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната [(COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD)];

A7-0178/2011 на г-жа Wortmann-Kool, от името на комисията по икономически и парични въпроси, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики [(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)];

A7-0182/2011 на г-н Haglund, от името на комисията по икономически и парични въпроси, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за принудително изпълнение с цел коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната [(COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD)].

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, докладчик. (PT) Г-н председател, становището на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент е, че частта от пакета за икономическото управление, в която се разглежда Пактът за стабилност и растеж, не е мярката, от която се нуждае Европа в този период на структурна криза. Пакетът наистина отново обръща внимание на Пакта за стабилност и растеж, но не за да го промени по същество, а за да разшири изискванията и да предвиди по-строги санкции.

Би било по-полезно да се приеме, че е невъзможно пактът да се изпълнява, ако икономиката на страната не отбелязва растеж, и по-специално, ако съществува криза. Тези въпроси следва да бъдат в центъра на политическия дневен ред. Трябва да обсъждаме наличието на политика за управление на кризи в държавите от еврозоната със съпътстващите я инструменти и, като друга тема, как да се предотврати унищожаването на единната валута заради трайно разнопосочното развитие на приелите еврото икономики. Ако тези въпроси не бъдат решени, пактът губи смисъл, както заяви някой. Въпреки това в пакета има искрица надежда: новата инициатива за установяване и коригиране на натрупващите се макроикономически неравновесия, по-специално в еврозоната, преди те да се превърнат в нерешими проблеми.

Парламентът поиска отговорности като съзаконодател и ги прилага изцяло. Текстът, който предстои да гласуваме, отразява широк консенсус, който беше възможен само благодарение на огромния капацитет за работа на всички и духа на компромис. Като докладчик искам да благодаря на всички колеги от всички политически групи и по-специално на моите докладчици в сянка, като специално бих искала да изтъкна г-н Haglund, за когото аз също бях докладчик в сянка.

Етапът на тристранната процедура беше дълъг и труден и постигнатото съгласие – което, за съжаление, не беше пълно – се дължи на унгарското председателство, представлявано от министър Карман, Комисията, представлявана от г-н Рен, и всички наши партньори. Да говорим направо: установяването на макроикономическите неравновесия е сложен и напълно нов процес. Вместо просто да се прилагат санкции, важно е рисковете да се идентифицират в задоволителна степен, да се установи дали те попадат в областта на компетентност на държавата или са резултат на външни въздействия, както и да се направят правилни, навременни и практически препоръки.

След процеса на преговори таблицата – тоест наборът от договорени показатели – включва не само финансови и номинални показатели, а също така и показатели от реалната икономика. Вярваме също така, че Комисията ще спазва добросъвестно компромиса по съображение 6-A, който включва Европейския парламент, заедно със Съвета, в бъдещите процеси по преглед. Тълкуването също така няма да се извършва автоматично, а интелигентно чрез задълбочени прегледи, които изискват немалко усилия от страна на Комисията, но са необходими.

Препоръките на Комисията ще трябва да осигурят съгласуваност с всички други стратегически документи, но държавата ще носи основната отговорност да предложи решения, които да изпълни. Засилените правомощия на Парламента, по-голямото участие на социалните партньори и спазването на практиките на колективното договаряне са гарантирани. Санкциите са оправдани в случаите на липса на сътрудничество, но не и когато държавите не са в състояние да изпълнят целите. Те също са степенувани и това е важен аспект. Бихме предпочели да облекчим санкциите, но трябваше да се съгласим с тях като част от компромисите.

Преди да се постигне споразумение, остава едно основно препятствие: да се признае, че на вътрешния пазар, в паричната зона, е разумно да се следят колебанията на показателите от таблицата, било то положителни или отрицателни, както и че следва да се наблюдават и дефицитите, и излишъците, въпреки че те очевидно не са причина за подобни препоръки. Всички ние – отделните членове на ЕП, политическите групи и институциите – изминахме дълъг път. Близо сме до постигането на съгласие по балансиран текст с високо качество. Надявам се, че духът на компромис, благодарение на който стигнахме толкова далеч, ще ни отведе до окончателното споразумение.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio, докладчик. (PT) Г-н Председател, това е още един етап от изключителната работа, която се извършва в Европейския парламент. Сега трябва да изразя благодарността си към г-жа Wortmann Kool, г-жа Goulard, г-н Haglund, г-жа Ferreira и г-жа Ford, които заедно с мен бяха докладчици по целия пакет за икономическото управление. Трябва също така да благодаря специално на различните докладчици в сянка, които ни помогнаха в нашата работа. И накрая, трябва да изтъкна изключителната работа, която беше извършена от Съвета по този въпрос, особено от г-н Андраш Карман, който работи в тясно сътрудничество с нас, и от г-н Рен, който също изигра много важна роля в целия процес.

Първото нещо, което искам да спомена, е доверието, в положителен аспект. Пакетът за икономическо управление трябва да покаже, че Европа може: може да преодолее трудностите и може да се предпази от бъдещи проблеми. Ето защо изпитвам голяма увереност по отношение на това, което ще се случи през следващите дни със законодателството за икономическото управление. Пактът за стабилност и растеж, по който бях докладчик по отношение на корективната част, предвижда възможност концепцията за растежа да се добави към тази за стабилността и бюджетната дисциплина. Може да се правят иновации в процедурата при макроикономически неравновесия. Може да се излезе извън границите на подхода, който предвижда просто да има механизъм за санкциониране. Затова приемането на пакета за икономическото управление ще засили европейския аспект и ще доведе до една по-добра Европа.

По отношение на корективната част на Пакта за стабилност и растеж например, пакетът за икономическото управление ни предлага по-интелигентно прилагане на пакта, благодарение на вниманието, което се отделя на критерия за дълга; въвеждането на среден темп за намалението на дълга, което следва да се осъществи в продължение на три години, позволява гъвкавост при изпълнението на правилата; по-подробен и подходящ списък на съответните фактори, които Комисията следва да взема предвид в своята оценка на финансовото състояние на съответните държави; и въвеждането на тригодишен преходен период за изпълнение на критерия за дълга.

Налице са и други аспекти, които бих желал да изтъкна тук, които засягат други доклади. Тъй като през цялото време работихме съвместно, трябва да посоча като важен момент въвеждането на европейския семестър в превантивната част и да отбележа, че превантивната част е от съществено значение, както и че санкциите следва да се прилагат само като последна стъпка в цялата процедура. Процедурата включва въвеждането на симетрия в анализа на макроикономическите показатели, възможността Комисията да изготви проучване относно еврооблигациите до края на годината, интегрирано разглеждане на санкциите като последна стъпка както по отношение на макроикономическите неравновесия, така и във връзка с Пакта за стабилност и растеж, както и въпроса за въвеждането на гласуването с обратно квалифицирано мнозинство за решенията на Съвета. Всички тези стъпки бяха направени като съществени елементи от ролята на Парламента.

Ето защо сега можем да отправим много ясно послание към нашите граждани. Посланието е, че подготвяме институционален механизъм за предотвратяване на бъдещи кризи. С този пакет за икономическото управление Европа ще бъде подготвена много по-добре. Европа прави решаваща крачка с пакета за икономическото управление, за да може нашата икономика да бележи стабилен растеж.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford, докладчик. (EN) Г-н Председател, бих искала да започна, като изразя благодарността си към Европейския съвет. Всички можем да видим изключително деликатната ситуация в Европа и особено в еврозоната, която наложи различните държави да работят заедно по един безпрецедентен начин. Можем да видим, че съществува критична нужда от подобряване на конкурентоспособността и устойчиво възстановяване на публичните финанси.

През последните дни, седмици и месеци непрекъснато ставаме свидетели на срещи на министри от държавите-членки, които се опитват да си помогнат за намирането на пътища за решаване на индивидуалните проблеми на всеки. Освен това никога преди не съм виждала такова желание от страна на обществеността да разбере къде се харчат държавните пари. Затова първо бих искала да говоря за директивата, по която работих.

Директивата установява редица изисквания в областта на статистическата отчетност, прогнозирането и бюджетния процес. Нека не забравяме, че неадекватното бюджетно планиране и неточната информация допринесоха за кризата.

Това е директива на Съвета, а не съзаконодателен доклад и Съветът проведе продължителен дебат. Самите държави-членки се договориха да приемат най-малко тригодишни хоризонти за фискално планиране, за да включат всички равнища на държавно управление и държавните фондове в своите бюджетни процеси и да гарантират оповестяването на информацията, например за условните задължения. Ще се извършва независима оценка на дейността в областта на отчитането и прогнозирането.

Бих искала да посоча, че много от държавите-членки вече спазват големи части от директивата, но прилагането на този минимален набор от изисквания ще въведе дисциплина и ще възстанови доверието и е първата малка крачка назад по пътя към стабилността на публичните финанси.

Освен това самите държави-членки се съгласиха всяка от тях да въведе свое вътрешно законодателство относно фискалните правила – не е необходимо това да бъде залегналото в немската конституция ограничение на размера на дълга – а специално разработени за всяка държава правила, които да осигурят изпълнението на нейните задължения по Договора. Този въпрос също е чувствителен, защото различните държави имат различни задължения по Договора и поради тази причина тази част не се прилага по отношение на Обединеното кралство.

По време на преговорите по по-широкия пакет от шестте акта бяха направени редица предложения за подобряването на тази директива на Съвета, много от Европейската централна банка и от членове на Европейския парламент. Съветът работи добросъвестно, като се опита да подобри директивата, когато това беше уместно, и да подобри прозрачността, но без да засяга чувствителните въпроси, свързани с отделните национални конституции.

Накратко по другите директиви. По време на преговорите се опитах да бъда конструктивна, по-специално като позволя на държавите-членки от еврозоната да създадат правилата и санкциите, които смятат за необходими за осигуряване на тяхната стабилност. Не подкрепям колегите, които мислят, че решението се състои просто в по-силната роля на Европейския парламент.

През уикенда и в понеделник вечерта Съветът се опита да предложи окончателен компромис по все още открития въпрос за гласуването в Европейския съвет. Въпреки че, според мен, това не е проблем от голяма важност в моята държава-членка – тъй като не възнамеряваме да се присъединим към еврото и съответните глоби не се прилагат по отношение на нас – това е изключително труден и спорен въпрос в много държави, включително в тези, които възнамеряват да се присъединят.

Сега е моментът да се опитаме да разберем проблемите на всеки, но също така и да зачитаме различията между нас. По-рано през седмицата предупредих колегите, че пряката конфронтация между Европейския парламент и Съвета по въпрос, който не вярвам, че бих могла да обясня на някой срещнат на улицата човек, не би било отговорна позиция на Парламента. Всъщност, заявих, че смятам това за безотговорно.

И подходът на Парламента по този въпрос не се подкрепя от много членове от моята група. Не мога да подкрепя направените от Парламента промени по текста на Съвета относно макроикономическите неравновесия и бих искала през следващите седмици да видя по-голяма яснота по различните позиции на държавите-членки от еврозоната и тези извън еврозоната.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, докладчик. (FR) Г-н Председател, проведохме безброй срещи по тристранната процедура, някои късно през нощта, с други членове на ЕП, Комисията и унгарското председателство. Бих искала да започна, като изразя благодарността си към колегите и нашите партньори за съвместната ни работа.

Посланието на съвета по икономически и финансови въпроси е, че всеки трябва да поеме своите отговорности. Бих реагирала веднага с думите: „Добре тогава, нека наистина поемем нашите отговорности“. Не с гръмки фанфари, не и така че да можем да кажем, че сме стигнали бързо до споразумение, а с поглед към финансовите проблеми на еврозоната и Европейския съюз и опитвайки се да предложим някои правилни решения. Това определено беше мотото на моята група в тези преговори. Съмнявам се, че пазарите и нашите граждани биха повярвали в бързи, но повърхностни решения.

Ние смятаме, че са необходими значителни подобрения. Мисля, че вече постигнахме някои от целите, които си поставихме. Бих искала да ви припомня, че не сме единствените, които преследват тези цели: Европейската централна банка няколко пъти призова Европейския парламент да засили вече смелите предложения на Комисията. Ето защо заздравихме правилата. Това беше един от нашите водещи принципи: не заради удоволствието от създаването на правила, а защото нарушаването на общите правила в общност, която се основава на върховенството на закона, застрашава единната валута. Въведохме наказания за измама. За съжаление, това е една от поуките, която трябваше да си вземем от ранните години на еврото. Както посочи г-жа Ford, опитахме се да наложим известен ред и в националните бюджетни процедури, дори и само за да можем да сравняваме практиките в различните държави. Едно нещо беше особено важно за мен: ако отидем при нашите граждани и не можем да им кажем нищо повече, освен че сме „увеличили автоматичността“, както това се формулира във вестниците, те ще останат с впечатлението, че в Брюксел е включена някаква мистериозна машина, която ще ги удря през пръстите, когато нещо се обърка.

Ако искаме по-строги правила, те трябва да бъдат по-интелигентни, но преди всичко ни е необходим по-демократичен дебат и трансгранични обсъждания. Ето защо предложихме – и аз бих искала да благодаря на всички членове на ЕП, които ме подкрепиха по този въпрос – създаването на така наречения от нас икономически диалог, който трябва да бъде пропорционален. Няма заплаха за националните конституции; това е просто израз на желанието ни за повече обсъждания, по-специално в еврозоната, но също така и в 27-членна Европа. Искаме Европейският парламент да бъде форумът за прозрачния диалог между европейските институции и държавите-членки и по-специално, мястото, където държавите-членки могат да изразят своите проблеми и да обяснят своите позиции. Някои държави изостават, други са по-напред, някои са в периферията, някои имат по-голямо население: трябва да имаме предвид всичко това. Радвам се, че тази седмица г-н Хабермас отново е изтъкнал в германските медии, че увеличаването на демократичната легитимност е жизнено необходимо. Искам да кажа на г-жа Ford, че ние не защитаваме засилването на нашите правомощия, а призоваваме да се разшири ролята на онези, на които хората са гласували мандат да защитават техните интереси в Брюксел.

Има и други важни моменти, по-специално по макроикономическата страна. Смятам, че всички държави-членки трябва да бъдат обект на общ надзор. Симетрията е важен въпрос. Съветът трябва да разбере какво означава това: интелигентна симетрия, която отличава дефицита от излишъка, но въпреки това е симетрия.

Позволете ми да завърша, като спомена еврооблигациите, които бяха едно от нещата, за които се борих. Бих искала да апелирам към всички лидери на политически групи: не можете да твърдите, че подкрепяте еврооблигациите, а да гласувате против тях. Може да изтъквате като довод, че искате повече. И на мен самата ми се иска да бяхме стигнали по-далеч, но оценявам изцяло усилията, които г-н Рен е готов да положи. Позволете ми да ви припомня, че самият член на Комисията представи предложения през май 2010 г. в съответствие със законодателната инициатива на Комисията. Искаме да възобновим работата по тези предложения, както беше планирано.

Искаме еврото най-накрая да получи ролята на световна валута, искаме голям и ликвиден пазар и това ще намали разходите по заемите. Искаме част от тези получени заеми – ограничена сума, разбира се – да бъде споделена в дългосрочен план чрез завършен инструмент за регулиране на пазара. Затова се надявам, че гласуването утре ще бъде положително и всички онези, които твърдят, че подкрепят еврооблигациите, ще обсъдят въпроса непредубедено, а не въз основа на идеологически предразсъдъци.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, докладчик. − (NL) Г-н Председател, ако има нещо, което е ясно, то е, че Европа се нуждае от здрава основа, за да предотврати нова криза на еврото в бъдеще и да гарантира устойчив икономически растеж. Нашата група, групата на Европейската народна партия (Християндемократи), е доволна от постигнатите досега резултати в законодателния пакет за икономическото управление. Бих искала да изразя благодарността си към всички членове на ЕП, докладчиците, докладчиците в сянка, служителите, персонала и към всички за многото часове, които прекарахме заедно, за да постигнем това. Упражнявайки своите правомощия, Европейският парламент зае твърда и амбициозна позиция. Бих искала да благодаря на унгарското председателство и по-специално на Андраш Карман, за положените усилия за преодоляване на различията между Съвета и Парламента. Нещо повече, Вие лично направихте възможно постигането на съгласие на 98 %, отчасти благодарение на полезната подкрепа на г-н Рен и неговия персонал. Това е отличен резултат, но постигането му не беше лесно.

Утре ще гласуваме по докладите. Моята група е твърдо ангажирана да продължи да гради въз основа на постигнатата висока степен на съгласие. Надявам се, че ще успеем да преодолеем последните различия през следващите няколко седмици, за да успеем да завършим споразумението преди лятото. Това е много важно, защото моята група се стреми окончателното гласуване в пленарна зала да се проведе през юли.

Кризата на финансовите пазари продължава и ние спешно трябва да намерим решение на кризата с дълга в няколко държави. Също толкова спешно е обаче – и в това се състои нашата задача като съзаконодател – Европа да покаже твърдост в процеса на вземане на решения с оглед на договарянето на амбициозен пакт за стабилност и икономическо управление. Постигането на решение преди лятото е от голямо значение за възстановяване на доверието в еврото, като се има предвид, че Пактът за стабилност и растеж беше нарушен още през 2003 г. Вместо правилата да се прилагат, те просто бяха либерализирани и сега ние трябва да прекратим това. Става въпрос за законодателство, което се ползва с доверие, а не за задкулисни преговори между държавите-членки с цел да се избегнат санкции. Ако държавите-членки не предприемат ефективни действия, за да изпълнят своите ангажименти и намалят дефицитите си – и това, не забравяйте, са ангажименти, които те са поели доброволно – тогава процесът на вземане на решения трябва да бъде ефективен. Ето защо Европейският парламент предложи процедурата на обратно гласуване.

Нека приемем фактите, вълшебната формула на нашите колеги от ляво, златното правило, няма да даде решение. За съжаление, парите не растат по дърветата и дните на лесни решения и избори без болка вече са зад нас. Ето защо групата PPE призовава за устойчиви публични финанси и за недопускане на бюджетни дефицити от 5 или 6 %. Бремето на дълга – виждаме болезнените факти, които свидетелстват за него – препречва пътя пред икономическия растеж, не само в нашите европейски държави, но и в САЩ.

Нуждаем се от здрава основа и затова съм доволна, че Съветът ще упражни предвидения в предложенията предпазен лост, а именно да гарантира, че държавите-членки ще заздравят своите национални отговорности и ще включат своите национални парламенти в процеса чрез ясни срокове, процедури и посещения за проверка, повече публични доклади, партньорски натиск и обществени дебати в Европейския парламент, а не в Съвета. Разбира се, европейският семестър е важно постижение, защото искаме работни места и растеж.

Изправени сме пред важен исторически ден. Утре в пленарната зала ще бъдем готови да поемем нашата отговорност. Виждам, че групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент и групата на Зелените/Европейски свободен алианс искат да саботират това начинание. Изглежда, че те желаят да работят в дух на компромис, само когато това е свързано с техните доклади. Г-н Председател, това не е дух на компромис. Бих искала да призова всички членове на ЕП, които смятат, че устойчивите публични финанси са важни, да подкрепят шестте доклада утре. Те не са крайният резултат, защото утре ще пристъпим към консултации със Съвета за това как да премахнем последните препятствия по пътя – да се надяваме – към постигането на споразумение през юли.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, докладчик. (SV) Г-н председател, вярвам, че събитията, които проследихме тази седмица както в Съвета, така и в държавите, които се борят с много сериозни икономически проблеми, за пореден път показват защо пакетът, който сега разискваме, е толкова важен. Ако не успеем да постигнем напредък по тези въпроси, по-вероятно е проблемите да продължат, отколкото да бъдат решени. Смятам също така, че е важно да не забравяме случилото се през 2005 г., когато бяхме длъжни да предприемем действия и което показа, че не е добре да се нарушават общите възпиращи клаузи. Ние не го направихме, а вместо това променихме правилата. Сега е време да поправим това.

Пакетът е важен. Бих искал да изразя голямата си благодарност към моите колеги. Работихме усилено заедно. Както многократно беше казано, ние сме много близо до осъществяването на целта, но същевременно е важно гласуванията днес и през юли да преминат успешно. Бих искал също така да благодаря на г-н Карман от унгарското председателство, който свърши прекрасна работа. Наистина ценим направеното от него. Както казах, искам да благодаря и на моите колеги, и по-специално на г-жа Ferreira. Свършихме отлична работа при създаването на процедурата за макроикономическото наблюдение, която е нещо ново и допълва работата за запазване на ликвидността на общата валута. Това е нещо, от което Европа се нуждае.

Ако се върнем назад към 2005 г., Европейският парламент все още настоява за намирането на решение по отношение на така нареченото от нас гласуване с обратно квалифицирано мнозинство. Защо? Това е така, защото установихме, че ако нямаме адекватна система за автоматично вземане на решения в Съвета, необходимите решения не се приемат. Не можем да си позволим това да продължи. Въпросът остава нерешен, но се надявам, че Съветът ще успее да проведе сериозна дискусия по същество. Европейският съвет ще заседава в четвъртък и петък. Не трябва поради причини, свързани с престижа, да не се вземе решение за нещо, което всеки знае, че е необходимо. Нито пък някои по-големи държави-членки да смятат, че могат да договарят предварително определени въпроси, превръщайки ги в свършен факт. Съветът трябва да взема истински решения и законодателството да се приема след консултации с Европейския парламент. Сега Съветът има възможността да приеме мъдри решения и аз съм сигурен, че Европейският парламент може да му помогне те да бъдат правилни.

По отношение на макроикономическия елемент, на първо място, бих искал да подчертая, че благодарение на извършената в Парламента работа имаме предложение, за което постигнахме съгласие със Съвета, и то е достатъчно прозрачно, като съдържа и достатъчно автоматизирано решение. Смятам, че това решение на въпроса означава, че и в бъдеще ще можем да се чувстваме сигурни по отношение на еврозоната и възможността за отстраняване на различните икономически проблеми в отделна страна, които иначе биха могли да доведат до риск за цялата еврозона. Мисля, че е добре, че в доклада създаваме система за предприемане на действия спрямо държавите, които не изпълняват своите ангажименти, с други думи изискване проблемите да се поправят направо. При първо нарушаване на обещание страната ще бъде принудена да внесе така наречения от нас лихвоносен депозит. Това е необходимо. Не можем да изпращаме сигнал със смисъл, че ако държава обещае да направи нещо конкретно, но след това не го изпълни, това няма да доведе до последствия. За съжаление, такова беше първоначалното предложение. Доволен съм, че успяхме да го поправим. Това е важен принципен въпрос. Същевременно овладяваме и проблема с измамата, когато други държави биват мамени. Това е изключително важно. Мисля, че Европейският парламент свърши добра работа в това отношение.

Както няколко оратори вече посочиха, гласуването утре е много важно и смятам, че ще протече добре. Надявам се, че в края на седмицата и през следващата седмица Европейският съвет ще може да проведе сериозна дискусия за това какво можем да направим, за да постигнем споразумение. Това е нещо, което също ще направим в Парламента. Тогава ще можем да получим законодателството, от което Европа така силно се нуждае. Това е от решаващо значение, ако искаме да продължим да имаме обща валута.

 
  
MPphoto
 

  Андраш Карман, действащ председател на Съвета. − (EN) Г-н председател, преди да навляза във въпроса по същество, бих искал да изразя искрената си благодарност към председателя на комисията по икономически и парични въпроси, докладчиците, докладчиците в сянка и всички представители на политическите групи, които активно участваха в процеса, за техния ценен принос. Не по-малко благодарен съм на Комисията и на самия член на Комисията за усилията да се подпомогнат дискусиите, не само по време на тристранната процедура тук, в Парламента, но и в Съвета.

Шестте законодателни текста за икономическото управление са приоритет номер едно на унгарското председателство. Трябва да подчертая, че решението на председателството това досие да бъде определено като основен приоритет не беше индивидуално. Инициативата на Комисията се подкрепя и от държавните и правителствени ръководители на 27-те държави-членки. Ако искаме да изградим по-силно евро, пакетът за управлението е основен градивен елемент в този процес.

Световната икономика, включително Европа, преминава през най-тежката криза от Голямата депресия насам и ние трябваше да направим необходимите заключения. Необходимо е да осъзнаем, че сътресенията ще имат дълготрайни последици, ако не премахнем корените на кризата. Много от поуките, които трябва да си вземем, са обхванати от шестте законодателни предложения, представени от Комисията миналия септември. По-голям акцент ще се поставя върху превенцията, за да се избегне необходимостта от вредни проциклични политики през тежки икономически периоди.

Досега фокусът на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) беше върху дефицита, но това не попречи да се натрупа голям дълг, затова отсега нататък ще се обръща по-голямо внимание на критериите за дълг. Беше взет предвид изводът, че процедурите не са достатъчно строги и автоматизирани. Ето защо тук включваме и тези въпроси, за да засилим доверието в пакта. Разбрахме също така, че координацията на фискалните политики чрез ПСР може да не е достатъчна в съюз с единна валута, затова постигнахме съгласие да се въведе нов механизъм за справяне с макроикономическите неравновесия, които ще се третират на същата основа като фискалните дисбаланси.

За да отразим по-добре и по-задълбочено изискванията на Договора в националните процедури на държавите-членки, сме на път да приемем правила за подобряване на качеството на националните бюджетни рамки.

Уверен съм, че Европейският парламент и Съветът си поставят еднакви цели, а именно да се заздрави икономическото управление на ЕС и еврозоната, да се предотвратят бъдещи кризи и да се изгради по-силна рамка за икономическо управление в еврозоната и в ЕС като цяло.

След интензивен кръг тристранни срещи с докладчиците и дискусии в Съвета в понеделник Съветът измени своя общ подход. Резултатът от този процес беше съобщен на Европейския парламент с писмо, изпратено на следващия ден, 21 юни. Споделям мнението, че по време на тристранните срещи качеството на текста се подобри много и че пакетът стана по-силен и по-съгласуван. Това важи в особено голяма степен за засилването на прозрачността и отчетността и по-строгите и автоматично прилагани процедури.

На първо място, искам да посоча основните елементи, засягащи по-голямата прозрачност и отчетност. Предстои европейският семестър да бъде очертан в правния текст, включително широкото участие на Парламента в процеса. Добавихме разпоредби, уреждащи процеса на икономически диалог между европейските институции, включително Европейския парламент, Съвета и отделните държави-членки. Европейският парламент ще участва на равни начала със Съвета при създаването и прилагането на таблицата с показатели за механизма за предупреждение за предотвратяване и коригиране на макроикономически неравновесия. По отношение на цикъла на управление и процедурата за надзор, зачитаме изцяло много важната роля на съответните национални заинтересовани страни, включително на социалните партньори.

На второ място, преминавайки към въпроса за по-строгите и автоматично прилагани процедури, искам да посоча следното: ще бъде въведена допълнителна санкция, лихвоносен депозит, за държавите-членки в процедура при прекомерно неравновесие. Това беше липсващото звено в процедурите и то завършва процедурата по много логичен начин, подобен на този, който е предвиден при бюджетния надзор. По инициатива на Парламента се предвижда и допълнителна глоба за държавите-членки, които фалшифицират своите бюджетни статистически данни. Разширява се прилагането на гласуването с обратно квалифицирано мнозинство, като се обхващат препоръките за предотвратяване и отстраняване на макроикономически неравновесия. Освен това в предпазния лост на Пакта за стабилност и растеж предвиждаме да се преразгледа разширяването на гласуването с обратно квалифицирано мнозинство. Същевременно ще се засили вече съществуващата процедура „спазвай или давай обяснения“. При вземането на решение относно персонала, в Пакта за стабилност и растеж като правило се очаква Съветът да следва препоръките и предложенията на Комисията или да обясни позицията си публично.

Председателството смята, че постигнатият по време на тристранните срещи компромис отразява добър, балансиран и всеобхватен подход. Смятаме, че всички страни имат силен интерес бързо да се постигне споразумение. Съжалявам, че представеното в пленарно заседание предложение е различно от компромиса, до който стигнахме след поредица от преговори и не взема под внимание окончателното компромисно предложение на Съвета. Същевременно съм благодарен за мъдрия подход. Парламентът да остави открита възможността скоро да се постигне споразумение на първо четене. Крайно време е Европа да обедини сили и Съюзът е готов да изпълни тези очаквания. Всички пазари и инвеститори следят внимателно ситуацията и искат да видят дали можем да постигнем резултат. Бързото и навременно приемане на пакета е задължително за всички нас.

 
  
MPphoto
 

  Оли Рен, заместник-председател на Комисията. − (EN) Г-н председател, госпожи и господа, бих искал първо да благодаря на председателя на комисията по икономически и парични въпроси Sharon Bowles, на докладчиците Corien Wortmann-Kool, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Diogo Feio и Carl Haglund, както и на докладчиците в сянка, които изиграха важна роля в преговорите. Председателят, докладчиците и докладчиците в сянка представиха достойно Европейския парламент.

Високо ценя и изключителната роля на държавния секретар Андраш Карман, който представляваше унгарското председателство с такава вещина и решителност. Смея да твърдя, че съм много горд и от моя екип в Комисията, и ще им благодаря отново, след като достигнем целта, с ваша помощ, разбира се.

Горещо приветствам завършените от вас текстове. В хода на тристранната процедура преговарящите от Парламента одобриха много важни аспекти на предложенията на Комисията. Получихте и много важни подобрения от Съвета.

Комисията подкрепя текстовете, по които предстои да гласувате, и ние можем да приветстваме и да се съгласим с всички вашия изменения. Както знаем, Съветът прие почти всички от тях. Това обаче стана с някои изключения, които представляват голямо предизвикателство – бих искал да се върна на това след малко.

Не разполагаме с време да изложим всички ползи, които Европейският парламент извлече от преговорите: екипът ми изготви обобщен списък на не по-малко от 50 основни подобрения, които вие спечелихте.

Например кодифицирахте европейския семестър, установихте структуриран икономически диалог, отреждащ на Парламента важна роля през целия европейски семестър. Постигнахте възможността да се провежда подробно обсъждане на специфични за дадена държава обстоятелства на всеки ключов за вземането на решения етап от политическия цикъл, включително потвърждение на правото на парламента да започва диалог с отделни държави-членки. Във всички части на законодателството спечелихте по-добър поток от информация към Парламента и по-голяма прозрачност. Получихте ангажимент от страна на Комисията да изготви проучване относно еврооблигациите в срок от шест месеца от влизането в сила на това законодателство. Това ще бъде придружено от декларация на Комисията, текстът на която видяхте, в която се определя обхватът на този доклад. Ще се върна отново и към това. Комисията също така ще се ангажира в тази декларация да направи преглед на междуправителствения характер на европейския механизъм за стабилизиране до средата на 2014 г.

Получихте гласуване с обратно квалифицирано мнозинство в редица важни случаи – за подобряване на автоматичността на процеса на вземане на решения – като правило в корективната част на пакта, където, за съжаление, сега се намират 24 от 27-те държави-членки. Спечелихте също така равноправна роля на Парламента при определяне на таблицата за установяване на евентуални макроикономически неравновесия и сте заложили твърди гаранции за социалния диалог, уважаването на националните традиции на колективно договаряне, формирането на заплатите, както и ролята на социалните партньори, които ние споделяме напълно.

Ще има тежки глоби за статистически измами и гаранции за независимостта на националните статистически органи. Въведохте предварителни санкции в процедурата при прекомерно неравновесие. Мога да продължа да изброявам.

Във вашия първи законодателен сблъсък със Съвета по икономически и финансови въпроси като съзаконодател в областта на икономическата политика вие постигнахте почти всички от вашите най-важни цели. Това е много добър резултат за Парламента и за Европа.

По отношение на еврооблигациите в контекста на този пакет, ще потвърдя само това, което заявих по време на тристранната среща на 15 юни. Комисията възнамерява да представи пред Европейския парламент и пред Съвета доклад относно създаването на система за общо емитиране на европейски държавни облигации или еврооблигации при условия на солидарна отговорност в съответствие с член 8а, параграф 5 от регламента за прилагане на бюджетния надзор в еврозоната и в срок от шест месеца от влизането в сила на този регламент. Тези еврооблигации ще имат за цел да се заздрави фискалната дисциплина и да се увеличи стабилността, включително и чрез пазарите, като се използва повишаването на ликвидността и се гарантира, че държавите-членки с най-високи кредитни стандарти няма да пострадат от по-високи лихвени проценти. Ако е уместно, докладът ще бъде придружен от законодателни предложения.

С други думи, нашето становище е, че този доклад за еврооблигациите върви ръка за ръка и има смисъл, само ако е придружен от предстоящото заздравяване на икономическото управление в съответствие с пакета, който се обсъжда в момента.

Бих искал да кажа и няколко думи за следващите стъпки. Аз съм загрижен. Ако пакетът не бъде одобрен, нито Съветът, нито Парламентът не трябва да мислят, че могат успешно да си прехвърлят отговорността. Това няма да стане. Хората, които наблюдават вземането на решения отвън, не се интересуват от най-дребните подробности. Ако се провалим – казвам ние и наистина имам предвид всички нас – те просто ще кажат, че „Европа“ се е провалила. Европа ще се провали и ще бъде нанесен огромен удар върху доверието в способностите на Европа да реши техните реални проблеми.

Освен това никоя институция не трябва да си представя дори и за момент – че поради тактически или независими причини – може да получи по-добра договореност на второ четене. Председателството много умело убеди Съвета да направи компромиси, които най-вероятно няма да бъдат поставени отново на масата, ако не бъде постигнато споразумение на първо четене.

Всъщност остава открит само един въпрос: обхватът на гласуването с обратно квалифицирано мнозинство. Вярвам, че всички вие сте наясно с усилията, които положихме. Комисията подкрепя гласуването с обратно квалифицирано мнозинство. Това важи и за ЕЦБ и за редица държави-членки, но не всички и не на всички места. Съветът вече се съгласи с гласуването с обратно квалифицирано мнозинство в пет от шестте решения, където съществува правна възможност за това. По отношение на оставащото решение, има разногласие между Парламента и Съвета. Смятам, че може и трябва да се намери решение. Ето защо апелирам към вас през следващите няколко дни да се потърси конструктивно решение по останалата точка. Апелирам и към Съвета от своя страна да реагира с конструктивен подход.

Мога да ви уверя, че Комисията ще работи до последната минута, до последната секунда, за да намери задоволително решение. Засиленото икономическо управление в Европа е просто твърде важно, за да се провалим с този последен оставащ въпрос.

Нека припомним, че Съветът е на път да подпише договора за Европейския механизъм за стабилност (ESM), който се концентрира върху корективните мерки. ESM обаче само ще допълни новата рамка за засилен икономически надзор, която акцентира на превенцията и е от първостепенно значение, защото значително ще намали вероятността от възникване на бъдещи кризи като тази, през която преминахме.

Позволете ми да завърша с едно просто послание. Ако тази седмица не се постигне съгласие и най-късно до юли не се проведе гласуване, това ще бъде много лоша сделка за Европа и за европейските граждани. И това ще доведе единствено до неудовлетвореност, горчивина и по-лош за всички резултат, ако трябва да се върнем към тези досиета през септември.

Вие се споразумяхте по същество за 99,9 % от нещата. Сега моля и двете страни да изминат последните няколко сантиметра, за да постигнат споразумение помежду си. Това е от първостепенно значение, тъй като този пакет наистина е крайъгълен камък на нашия изчерпателен отговор на кризата, която все още продължава. От изключително голямо значение за доверието в Европейския съюз е пакетът да бъде приет преди лятната ваканция, а след това да се пристъпи към неговото ефективно използване.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, докладчик по становището на комисията по заетост и социални въпроси. (FR) Г-н Председател, г-н действащ председател на Съвета, г-н Рен, госпожи и господа, бих искала да отбележа три групи въпроси от името на комисията по заетост и социални въпроси.

Първата е, че приемайки пакета за икономическото управление, трябва да гарантираме, че се взема предвид целият Договор от Лисабон. Според Договора вземането под внимание на целите, свързани с насърчаването на високо равнище на заетост, гарантирането на адекватни социални грижи и борба със социалното изключване, е пресечна цел, която важи и по отношение на пакета за икономическото управление. Ще си позволя да кажа, че понякога оставам с впечатлението, че тази цел се е превърнала във второстепенен приоритет.

Ето защо комисията по заетост и социални въпроси настояваше целият пакет да се основава не само на член 121 от Договора, който урежда координацията на икономическите политики, но и на член 148, който третира политиката по заетостта с оглед на координацията на отговорностите на държавите-членки и на европейско равнище. Поради това също смятаме, че в Съюза ролята на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) трябва да бъде твърдо гарантирана, наравно с тази на съвета по икономически и финансови въпроси (Екофин).

Защото ако – и това ме отвежда до втората група въпроси – при преразглеждането на Пакта за стабилност и растеж единствената ни цел е вид управление, който да задоволи агенциите за кредитен рейтинг, ще пропуснем важна възможност в историята на нашия икономически и паричен съюз. Историята ни призовава днес да имаме много по-общ поглед и да се вгледаме внимателно в целите, поради които се въвежда това икономическо управление.

Разбира се, трябва да намалим дълга, но също така трябва да гарантираме, че това икономическо управление помага да се гарантира успехът на стратегията „Европа 2020“. Във връзка с това вярваме, че има и други подходи, които можеше да се използват. Г-н Рен, защо само разходите за пенсии могат да подлежат на специално третиране във вашата оценка на средносрочните бюджетни цели на държавите-членки? Защо това специално третиране не може да се приложи и по отношение на инвестициите в бъдещето, представени от разходите за образование, или разходите, които трябва да направим, за да се борим със социалното изключване, цел, която Вие поставихте и която ние включихме в стратегията „Европа 2020“? Защо тези цели и този подход не се прилагат и за разходите за научноизследователска и развойна дейност или за инфраструктура?

Третата група въпроси засяга начина на провеждане на макроикономическото наблюдение. Смятаме, че това е съществено постижение на пакета, но това означава, че той трябва да се прилага симетрично. В крайна сметка за нас тук, в Европейския парламент, е поставен на карта един основен въпрос. Г-жа Ford го определи като борба за власт. Това не е борба за власт, а въпрос на демокрация. Ако искаме да има европейско икономическо управление, трябва да съществува възможност за обществен дебат и европейска демокрация, за да може да проработи тази европейска икономическа политика. Във връзка с това трябва да кажа, че вашият отказ и този на Съвета да позволи на Европейския парламент да участва в създаването на макроикономически показатели чрез делегирани актове не ми се струва да е правилен подход.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah, за David Casa, докладчик по становището на комисията по заетост и социални въпроси. (EN) Г-н Председател, г-н Casa ме помоли да се изкажа от негово име, защото той няма възможност да присъства тук сега.

Много от измененията на комисията по заетост и социални въпроси бяха взети под внимание от докладчиците по пакета от шестте акта. Изпращаме послание, че едно общество може да има стабилна икономика само когато неговите членове могат да имат пълноценен принос за неговото развитие. Стабилната икономика е основата за задоволително равнище на заетостта и социалните политики, както и обратното, задоволителното равнище на заетостта и социалните политики са предпоставка за стабилна икономика. Държавите-членки с най-благоразумна фискална политика и стратегии за растеж сега се представят най-добре. Това е доказателство, че фискалната стабилност води до растеж и заетост.

Трябва да спазваме правилата на Пакта за стабилност и растеж. От съществено значение е да се постигне растеж и работни места и да се предотврати бремето на дълга да тегне върху нашите деца и бъдещите поколения. Трябва да разберем, че всяко евро, използвано, за да се плати лихва върху държавния дълг, е евро, което не отива за инвестиции в образование, социална сигурност и други области, които осигуряват необходимата среда за доброто развитие на икономиката и за благополучието на хората. Поради това е особено важно задлъжнялостта в държавите-членки да се намали възможно най-скоро.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, от името на групата PPE. – (DE) Г-н Председател, госпожи и господа, несъмнено има много причини за настоящата икономическа ситуация в еврозоната и в Европейския съюз като цяло, но две се открояват по-специално. На първо място, твърде късно разбрахме по същество в каква посока се движи Европа. На второ място, когато разбрахме това, Съветът по-специално, дълго време отказваше да предприеме необходимите мерки – които всъщност са предвидени в Пакта за стабилност и растеж – или да наложи необходимите санкции. Казано направо, той просто не дръпна шнура, за да отвори парашута.

Новият регламент относно макроикономическото наблюдение следва да реши тези два проблема. Първо, изцяло новата система, която той осигурява, следва да ни позволи да разпознаем макроикономическите неравновесия на ранен етап; и второ, след това трябва да можем бързо да предприемем действия. Създадохме добра таблица с показатели, макар и след дълги дискусии. Бих искал да изразя голямата си благодарност към докладчика, г-жа Ferreira, за нейното положително сътрудничество в това отношение.

Необходимо е да гарантираме, че се предприемат незабавни мерки за противодействие срещу неравновесията. Точно затова е необходимо да се разработи механизъм, който не може да бъде париран политически. Ето защо използването на гласуването с обратно квалифицирано мнозинство е толкова важно и от толкова фундаментално значение за Парламента.

Ако искаме да приложим ефективно инструмента, това естествено представлява прехвърляне на правомощия от националните столици тук в Брюксел. Това, така или иначе, е много вероятно да е необходимо в икономическия и паричен съюз. Само когато гражданите на Европа видят, че вече действаме ефективно, че сме се поучили от направените грешки, ще можем да си възвърнем доверието, което сега е загубено.

Мога да ви уверя, че моята група ще подкрепи доклада на г-жа Ferreira утре.

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes, от името на групата S&D. – (EN) Г-н Председател, едва ли в тази зала ще откриете много членове на ЕП, които не са съгласни с необходимостта през идните години дългът и дефицитите да се приведат до разумни нива. Моята група категорично споделя становището, че трябва да направим това.

Не става въпрос за политическа конфронтация между фискално изрядни или фискално безотговорно членове на ЕП. Разделението между вас и нас и между прогресивните и консерваторите тук в ЕП е свързано с това как да се върнем към стабилните публични финанси, на каква икономическа и социална цена, на каква цена за бъдещите способности на Европа да се конкурира на световния пазар. Вие, г-н Рен, се придържате към идеята, че няма алтернатива на вашия дневен ред, който съдържа само строги икономии. Смятаме, че това е много погрешно. Според нас вашият подход и този на дясното мнозинство в Съвета създават най-голямата заплаха за бъдещето на европейската идея, защото унищожават идеята за принадлежност към една общност, концепциите за солидарност и сближаване.

Голямото мнозинство на милионите хора, които загубиха работните си места по време на кризата, и днес са безработни. Какво е посланието на Съвета и Комисията към тях? Или към милионите, чийто работни места са в опасност или живеят в бедност? Какво е посланието към стотиците милиони хора, които страдат в резултат на съкращенията в обществените услуги, в здравеопазването, в образованието? Какво е посланието към тях? Какво е посланието от Съвета тази седмица? Е, аз не очаквам нищо, честно казано, нищо.

Съветът тази седмица няма да даде и лъч надежда за трудещите се хора, за безработните или за младите хора, които страдат толкова много. Те бяха несправедливо и тежко засегнати от кризата, която не започна по тяхна вина, и сега отново те ще бъдат засегнатите, за да се поправят щетите, които не те причиниха.

Вашият политически и икономически дневен ред е напълно неприемлив за нас, от тази страна на пленарната зала. През целия законодателен процес предлагахме разумни и балансирани изменения по предложенията на Комисията, предложихме да се създаде здрава връзка между националните програми за реформи и програмите за стабилност и растеж, като първата се използва като мощен двигател за необходимото насърчаване на публичните инвестиции. Направихме предложения да се поддържат разумни нива на продуктивни публичните инвестиции и предложихме новите правила да бъдат с ясна антициклична насоченост. Мога да продължа, но реалността е, че днешният икономически и социален дневен ред беше ограбен от десните. Няма място дори и за умерени политически подходи, да не говорим за по-прогресивни такива.

И моля ви, г-н Рен, не ми казвайте, че тези политики, които аз осъждам, се преследват от социалистически правителства. Знаете, че в момент, когато дори и най-силните икономики в Европа трябва да се преклонят пред исканията на безотговорния и все по-опасен финансов сектор, никоя държава-членка не може да промени този дневен ред сама.

И накрая, чудя се, кой ще се възползва от решенията, които ще бъдат взети тази седмица. Струва ми се, че единствените хора, които ще се възползват от тях, са тези, които причиниха цялата бъркотия, на първо място, финансовият сектор, и мисля, че това е позор.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, от името на групата ALDE. – (EN) Г-н Председател, засега успяхме да постигнем съгласие по почти целия пакет и показахме, че процедурата на съвместно вземане на решение функционира. Трябва да благодарим на унгарското правителство за упоритата работа и, разбира се, по-конкретно на Андраш Карман, както и на преговарящия екип на Парламента и на Комисията.

Председателството и Комисията вече изтъкнаха многобройните – мисля, че 50 – допълнения на Парламента. Те включват правна рамка за семестъра и наблюдение на националните програми за реформи, независимост на националните статистически служби и глоби за измама, мисии за наблюдение на Комисията, икономически диалог между всички заинтересовани страни, както и значително по-голяма прозрачност навсякъде.

Не можем да скрием обаче, че в процеса на преговорите по пакета имаше някои значителни различия. От моя страна, не гледам на това като на политическо самоизтъкване, а по-скоро като на търсене на собствен принос, за да се даде възможност хората да се ангажират. Това, което ни разделя в Парламента, се различава от разногласията ни със Съвета, но, колкото и трудно да е това, трябва да поемем нашата демократична отговорност. Този парламент ще предостави своя принос.

Някои предпочитат междуправителственото сътрудничество. Като се има предвид, че договореният текст се признава за по-добър от общия подход на Съвета, това не е логично. Нито пък има смисъл в търсенето на собствен принос – който така отчетливо липсваше в много от мерките по отношение на кризата и до голяма степен е следствие от междуправителствени решения. Откакто беше осъзнато, че инструментите на фонда за стабилност трябва да бъдат по-големи, до признаването на факта, че наказателните лихвени проценти не осигуряват устойчивост и възможност за връщане на пазарите, този парламент не се страхуваше да води и Съветът го следваше.

Ние сме по-силни, когато работим заедно, и вярвам, че окончателните различия могат да бъдат преодолени.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček, от името на групата ECR. (CS) Г-н Председател, пакетът от шестте предложения, които имат за цел да подобрят дисциплината в еврозоната, се основава на убеждението, че държавите-членки ще спазват по-стриктно новосъздадената и по-строга структура за наднационален надзор. Смятам, че е проблематично да се разсъждава по този начин, особено след като някои държави-членки не бяха в състояние да съблюдават по-малко строгите правила досега и ефективно да налагат тяхното изпълнение. Бих желал да посоча четири въпроса, които смятам за спорни.

Първият е гласуването с обратно квалифицирано мнозинство, което вече беше споменато многократно в тази зала. Ние считаме, че гласуването с обратно квалифицирано мнозинство следва да се използва като инструмент в изключителни случаи, като това винаги трябва да бъде обяснено правилно и внимателно и се направят подходящи проверки, за да се гарантира, че употребата му е в съответствие с първичното право.

Не сме съгласни с увеличаването на областите, обект на процедури на надзор, за които се предлага използването на гласуване с обратно квалифицирано мнозинство. Предложеният подход ще увеличи политическата власт на Комисията и на Европейския парламент в ущърб на Съвета и националните органи, а ние не желаем това.

По отношение на мисиите за наблюдение имам сериозни резерви относно предложението за тези мисии, тъй като в тях ще участват предимно служители на Европейската комисия и ще им бъдат предоставени значителни правомощия, без членовете на мисиите да имат някакъв политически мандат. Това са съществени резерви. Хората, които не са обект на публичен контрол от гласоподавателите, независимо колко добри са техните намерения, не могат да осъществяват надзор над лицата, които оглавяват национални политически органи или най-високите национални институции.

Таблицата с показатели, с която се прави опит за изготвяне на списък на макроикономическите показатели на наднационално равнище, а въз основа на списъка – да се оцени способността на националните органи и техните икономики да се справят с икономическите неравновесия, е спорна идея. Сегашната ситуация в Гърция е добър пример за факта, че продиктуваните отвън решения на определена ситуация провокират опозиция от населението на страната и са една от причините за ескалиране на социалното напрежение.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE. (FR) Г-н председател, Зелените желаят икономическо управление. Не само за да се харесат на хората, не защото от това ще стане добра снимка, а просто за да дадат на европейците, опирайки се на еврото, инструменти, които ще им позволят да посрещнат предизвикателствата на XXI век, с други думи да осигурят приличен стандарт на живот за всички, не само на малцината щастливци, и да направят това в рамките на физическите ограничения на планетата – и това е новото, разбира се.

Във връзка с това ние подкрепяме докладите относно бюджетните рамки и макроикономическия компонент на пакета за „икономическото управление“. Всички показатели, които бяха избрани, ни удовлетворяват, въпреки че щяхме да сме доволни, ако единият от тях беше неравенствата в доходите, тъй като те са много ясен знак за недоброто функциониране на икономиката и недоброто функциониране на обществото и следователно това трябва да служи като предупредителен знак.

Нашето съгласие с макроикономическия компонент обаче е при условие да се запази симетричен подход и това отбелязвам пред Съвета. С други думи, смятаме, че всички държави-членки трябва да бъдат третирани еднакво, независимо дали например в момента имат дефицит или излишък. Няма причина за фаворизиране, тъй като излишъкът на една държава е дефицитът на друга.

Що се отнася до Пакта за стабилност и растеж, не можем да приемем инструмент, чийто единствен изход е и ще останат строгите икономии, строгите икономии и още по-строгите икономии, с други думи, който ще доведе само до това най-уязвимите представители на нашите общества да плащат за икономическата криза.

Искахме баланс, не чрез намаляване на бюджетната дисциплина, а чрез нейното комбиниране с дисциплинирани инвестиции. Нашето предложение беше целите, които Европа си постави със стратегията „ЕС 2020“, не само да станат задължителни, но и да са толкова задължителни, колкото всички други, и толкова задължителни, колкото бюджетните правила или правилата относно дефицита. Разочарован съм, че в Парламента нямаше мнозинство, което най-накрая да подкрепи тази стратегия и да се отнесе към нея по-сериозно.

Можеше да се съгласим да гласуваме в подкрепа на пакета за стабилност и растеж без промени, ако той беше придружен от амбициозен фискален пакет, съчетаващ данък върху финансовите трансакции, данъчно облагане на енергийните продукти, справедливо данъчно облагане на транснационалните корпорации и, разбира се, мерки за борба с данъчните измами, за да можем да помогнем на държавите-членки от Съюза да финансират целите, които се надяват да постигнат. Не беше даден обаче дори и най-малък знак за това. Абсолютно нищо не се подготвя, въпреки декларациите, които г-н Барозу отново направи днес.

Казвам това към десницата: предпочетохте да сформирате незначително мнозинство с евроскептиците, имате право да направите това, за да създадете форма на икономическо управление, която мога отсега да ви кажа е несправедлива и ще бъде неефективна.

Затова ще видим какво ще се случи в Парламента, когато пактът ви с евроскептиците се разпадне, или на изборите във Франция през 2010 г. и в Германия през 2013 г., където мисля, че избирателите ще се съгласят с нас.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL. (DE) Г-н Председател, госпожи и господа, ние също призоваваме за икономическо управление в програмата ни за европейските избори през 2009 г. Въпреки това идеите на левицата за икономическото управление се различават от тези, които се съдържат в предложения в момента пакет за икономическото управление.

За нас икономическо управление означава да се установят ясни правила за икономиката и да се определят границите. Например, смятаме, че това означава забрана на дъмпинга на заплатите и данъците или определяне на минимални стандарти, за да се спре нарушаването на конкуренцията на пазара на труда. Естествено, за нас икономическото управление означава и ефективно регулиране на финансовите пазари.

Нищо от това не може да бъде намерено в пакета за икономическото управление. Вместо това настоящият вариант на пакета оставя впечатлението, че е създаден преди всичко в резултат на натиска, който агенциите за кредитен рейтинг упражняват върху приелите еврото държави в Южна Европа. Както вече се вижда от примерите с Гърция, Португалия и Испания, установява се радикална политика на строги икономии с трудно предсказуеми последици за бъдещето на европейския проект като цяло. Тази радикална политика на икономии в момента тласка гражданите на Гърция, Португалия и Испания, а също и на северните европейски държави, към необмислен национализъм, който мислехме за отдавна преодолян в Европа.

Така необходимите подобрения по първоначалните предложения на Комисията, които бяха разработени в комисията по икономически и парични въпроси и гласувани тук – по-специално в доклада на г-жа Ferreira – в голяма степен отново са премахнати и смекчени под натиска на Съвета. Според нас премахването на делегираните правни актове от доклада на г-жа Ferreira е абсолютно неприемливо. В резултат на това Европейският парламент вече няма никакво влияние върху това как да се решават макроикономическите неравновесия. Това е запазено за Комисията. Това е далеч от демокрация, а още по-малко е социална Европа, подготвена да посрещне бъдещето.

Според нас пакетът за икономическото управление – поне в сегашния си вид – е грешен отговор на кризата, с която се занимаваме. Ето защо няма да подкрепим пакета в сегашния му вид.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti, от името на групата EFD. (IT) Г-н председател, г-н Рен, госпожи и господа, когато беше въведено еврото, може би не са били ясни загубите за паричната политика, които то може да причини на държавите-членки. Днес сме свидетели на драматичните последствия в Гърция.

Еврозоната не беше и не се е превърнала в оптимална валутна зона. За засегнатата от финансовата криза държава е по-трудно да се възстанови и може да повлече и други държави-членки в бездната. От Маастрихт съществуват критерии, предназначени да предотвратят опасни ситуации, и ние видяхме колко печално те се провалиха. През 1999 г. Гърция не изпълняваше нито един от критериите, а само две години по-късно вече беше в еврозоната. Освен това Португалия беше първата държава, която през 2002 г. получи предупреждения за състоянието на нейния дефицит.

Дори и в миналото, тогава, имаше признаци, но сега може да се окаже, че всички европейски граждани ще плащат последствията. Затова очакваме да видим дали тези нови мерки ще се окажат по-полезни. Те вероятно са последният шанс, преди да се обяви окончателният провал на европейската икономическа политика.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Г-н Председател, драмата около Европейския съюз се превръща в трагедия. Утре тя вероятно ще засегне и последния гласоподавател. Като човек, пряко избран от 500 000 гласоподаватели в Австрия, как мога да одобря този пакет?

Вече можем да обясним концепцията за икономическото управление, дори и на хора, които проявяват силен евроскептицизъм, но не и ако липсва демократична легитимност и няма проверки и равновесие. Как се предполага това да проработи ако, от една страна, de facto е създаден протекторат – Гърция – а от друга страна, облигациите на данъкоплатците от по-богатите държави се ограбват чрез Европейската централна банка и лошите банки? Как можете да обясните на хора, които бяха категорични, че не трябва да се отказват от шилинга и марката, че сега изведнъж ни трябват еврооблигации, просто защото банките не могат да бъдат държани под контрол – между другото, г-н Hughes, много е добре, че социалдемократите вече са разбрали това. Единственият начин, който мога да си представя, е най-накрая да се откажем и заявим, че е трябвало да направим това или онова или нещо друго навремето; ако признаем грешките си и докато Европа гори около нас, най-накрая да предложим визия, с която можем да оцелеем при глобализацията.

Не виждам обаче това в настоящия пакет и затова – оставяйки настрана отделните забележки – за всеки отговорно мислещ човек е толкова трудно да гласува „за“ него.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). (LV) Г-н Председател, истина е, че обикновено жилищата се проектират от хора с висше образование, но обикновено се строят от хора, които едва имат средно образование. Нещо повече, ако по време на строителството на къщата там е имало глупав или непочтен строителен работник, който не е излял необходимото количество бетон в основите според проекта, след това къщата ще се наклони. В случая с еврозоната основите, основите на стабилността, бяха положени с Пакта за стабилност и растеж. За съжаление, стана така, че различни държави-членки – може би като мързеливи или немарливи строителни работници – не се придържаха към пакта за стабилност и създадоха прекалено големи държавни дългове, бюджетни дефицити. Когато започна световната икономическа криза, къщата на еврозоната започна да се клати. Ако еврозоната беше къща, логично би било да се хванем за работа отново и да излеем нови основи. В случая имаме завършен пакет за икономическото управление, който трябва да одобрим, подобно на подсилените основи, така че в бъдеще, когато настъпи следващата буря, еврозоната да не се олюлява. Освен това, ако искаме да получим представа за това люлеене, достатъчно е само да погледнем събитията в Гърция. Госпожи и господа, трябва да избегнем ситуация, при която в бъдеще нашата къща може да започне да се клати отново и решението е да се одобри пакетът за икономическото управление. Благодаря ви за вниманието.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D). (DE) Г-н председател, бих искал да започна коментара си с въпрос към г-н Рен и към г-н Карман от Съвета. И двамата говориха за нерешен въпрос в спора между парламентарното мнозинство и Съвета. Тази седмица забелязах, че Съветът се е противопоставил на текста в доклада на г-жа Ferreira, докладчик за групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент, относно симетричния подход. Можете ли да ми кажете, че проблемът е решен, защото Съветът е гласувал в подкрепа на докладчика? В действителност дори и тогава, между мнозинството тук и Съвета има проблем – или пропуснахте да споменете това? Ако е така, бих искал да узная и това, защото тогава бих помислил, че го смятате за маловажно. Бих искал вие двамата да ми обясните това в края на разискването.

Като слушам двете консервативни групи в Парламента, а също и либералите, оставам с впечатлението, че ако приемем внесеното тук, в света ще бъде въдворен ред. За съжаление, това не е така. Светът след това ще стане по-лош, а не по-добър – защото те превърнаха възможността в Европа да бъде създадена по-обща икономическа политика в пакет за икономии. Това е лошо, защото тази политика е от миналия век, защото тя представлява остарял подход, който просто възприема режимите на санкции от политическите техники, а не стимулите или интелигентното данъчно облагане или балансираните подходи, като например представените от нас. Много страни на ЕП направиха достатъчно прагматични предложения, които позволяват внасянето на балансиран пакет.

Ако г-жа Wortmann-Kool иска да твърди, че той ще бъде блокиран от Зелените и социалдемократите, това, разбира се, са просто глупости. Вярно е точно обратното. За членовете на ЕП от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) – които следват или Комисията или Съвета – ще заявя, че ние не сме тук, за да оставяме нещата да преминават без дебати, а по-скоро да мислим за себе си. Това очакват от нас избирателите. Затова трябва да ви обърна внимание, че в момента не може да се каже дали дадена държава-членка купува отбранителна техника, изтребители или инвестира в образователната система на бъдещето. Вие не сте в състояние да направите качествена оценка на нейната бюджетна политика. Ние всъщност искаме да ви дадем инструменти, за да направите това. Искахме по-интелигентен пакт, който осигуряваше по-големи възможности Комисията да оказва влияние. Не мога да разбера защо г-н Рен не е съгласен с това – още възможности за оказване на влияние и модерна икономическа политика, която прави препратки към целите на „ЕС 2020“ в интерес на нашите граждани. Вие ги осуетихте и това е жалко. Затова този пакет по никакъв начин не е балансиран.

Ще продължим да се борим за по-добър икономически пакет. Дължим това на нашите избиратели. В интерес на истината, отговорът трябва да бъде „още Европа“, а не „по-малко Европа“. Това обаче трябва да бъде правилната Европа, а не грешният пакет.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). (SV) Г-н Председател, г-н Член на Комисията, Европа е в трудна ситуация, но точно в периоди на криза обикновено ЕС може да взема смели решения. Фактът, че утре ще можем да вземем решение за по-строги и по-ясни правила за икономическото управление, е изключително важен не само за държавите от еврозоната. Всички ще бъдат засегнати. Европейските лидери се поколебаха и създадоха несигурност. Безпокойството се разпространи. Тяхното послание се променя всеки ден. Взетото утре решение ще бъде доказателство, че Парламентът може да взема трудни решения в трудни времена. Гърция използва измама, за да се присъедини към еврозоната. Това е вярно. Точно затова германските и френските лидери сега показват ясна лидерска позиция и поемат отговорността за бъдещето на Европа, вместо да продължат да говорят неясно и приглушено.

Пактът за стабилност и растеж трябва да бъде реформиран, а правилата да бъдат затегнати. Pacta sunt servanda – договорите трябва да се изпълняват – не искаме нова Гърция! В Швеция ние знаем, че стабилните държавни финанси са пътят към стабилност и растеж. Г-н Bullman може да попита шведските членове на неговата група. Надявам се, че шведските социалдемократи ще могат да подкрепят това предложение, особено след като успяхме да прокараме правила, които защитават шведските колективни трудови договори. Вече е премахната и последната пречка и шведските социалдемократи могат да помогнат Швеция да стане членка на пакта „Евро плюс“. Ако Швеция иска да принадлежи към вътрешния кръг на ЕС, не можем просто да се влачим зад критиците на ЕС от Унгария, Чешката република и Обединеното кралство. Това не е добра компания, в която да останем.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). (EN) Г-н Председател, това разискване ме поставя в трудно положение, тъй като смятам, че твърдите фискални правила са необходими за наличието на силна валута и силна икономика. Това според мен е основната причина, поради която моята страна не се присъедини към еврото. Паричният съюз винаги щеше да бъде труден без значителни стъпки към икономически съюз и мисля, че заради това последно изискване Обединеното кралство никога няма да се присъедини към еврозоната.

За моята политическа група тук в Европейския парламент националният суверенитет по отношение на решенията относно икономическата политика е основен принцип. Ако всичките шест доклада и техните правила важат само за еврозоната, ще можем да предоставим по-активна подкрепа на Еврогрупата за решението им за укрепване на принципите, които стоят в основата на техния паричен съюз. Ако всички държави-членки, които използват еврото, искат да засилят и задълбочат координацията на своите икономически политики, това трябва да бъде тяхно решение.

Обединеното кралство и други държави извън еврозоната искат да бъдат добри съседи. Опитите обаче да се обвържат тези от нас, които са извън еврозоната, с цели и процеси, предназначени да хармонизират икономическата политика, са неприемливи. Не искам еврозоната да има продължителни затруднения, но Европейските консерватори и реформисти не може да подкрепи законодателство на ЕС, което прехвърля други правомощия извън националните правителства на държавите, които в момента не влизат в еврозоната.

Да се надяваме, че всички държави-членки са научили уроците на кризата, а именно, че балансираният бюджет и строгата фискална дисциплина се възнаграждават с по-ниски разходи за финансиране на финансовите пазари и че честността в статистическата отчетност е от съществено значение за трайното доверие на пазара. По принцип силната еврозона и евро като световна валута са в наш интерес. Новите правила трябва да гарантират, че те ще станат по-силни и по-устойчиви.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE). (DE) Г-н председател, ние от групата на Зелените/Европейски свободен алианс искаме силно европейско икономическо управление. Това означава, че, от една страна, се нуждаем от силни правила за справяне с неравновесията – както се посочва в доклада на г-жа Ferreira – и естествено, се нуждаем и от санкции за тях. Ето защо ще гласуваме в подкрепа на тези два доклада, както и за доклада на г-жа Ford, който осигурява статистическата основа на нашето икономическо сътрудничество.

Подобно на това по отношение на трите доклада относно Пакта за стабилност и растеж: общо евро, а освен това в Европа се нуждаем от ограничения за дефицита и дълга. По време на кризата тези ограничения не бяха спазени. Важно е обаче да се помисли как да се намалят дефицитите и дългът. В момента в Гърция, Португалия и Ирландия отново и отново ставаме свидетели, че под натиска на Европейската комисия преговорите с националните правителства водят до резултати и пакети, от които страдат най-слабите, а богатите – които се справяха много добре през последните 20 години – не участват в споделянето на тежестта. Това разклати доверието на хората в процеса. Ето защо ние, от групата на Зелените, искаме целите на „ЕС 2020“ да бъдат напълно задължителни в Пакта за стабилност и растеж и в докладите, а също и в целите за дефицита и дълга.

Ако не приемате това, госпожи и господа от групите на либералите и консерваторите, се отказвате от един от принципите на социалното сближаване в Европа. Не можем да го подкрепим. Смятаме, че това е много жалко, защото би ни се искало тук, в Парламента, да имаше широко проевропейско мнозинство.

Ако тези доклади не получат мнозинство утре, винаги сме готови да работим конструктивно заедно, за да постигнем общо решение за икономическото управление, което разглежда еднакво сериозно социалните и икономическите отговорности.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL). (EL) Г-н председател, за нас, Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, пакетът за икономическото управление е не само погрешен отговор на кризата; той също така бележи края на познатата ни досега Европа. Целта му не е икономическа координация и фискална дисциплина, както се твърди в него, а да се наложи постоянен меморандум за строги икономии в цяла Европа, върху всички работници. Целта на Европейския семестър и националните програми за стабилност и реформи не е сближаване, а да се премахнат колективните трудови договори, да се либерализират съкращенията, да се приватизира индустрията и да се унищожат обществените пенсионни системи.

Тези политики не служат на интересите на европейските народи, нито на техните надежди за реален растеж. Напротив, те обслужват интересите на банките, които съзнателно водеха в счетоводните си регистри токсични облигации, обект на мащабни международни спекулации, и интересите на големите корпорации, които откриха на общия пазар рай за спекулациите и укриването на данъци. Бих искал да спомена като пример германската компания „Хохтиф“ (Hochtief), която управлява летище Атина; от 2001 г. насам тя не е платила нито евро, а дължи 500 млн. евро ДДС.

Много се говори за Гърция. Вече една година същината на пакета за икономическото управление се прилага към моята държава с катастрофални последствия: рецесията се влошава, инфлацията се повиши неимоверно, инвестициите пресъхнаха напълно, трудовите права и колективните трудови договори по същество са отменени, най-големият спад в цената на труда се наблюдава в Европа, безработицата достигна 20 %, а дългът нарасна, способствайки за опасния порочен кръг от рецесия, дълг и още заеми. Ето защо разгневените гръцки работници излязоха по улиците и площадите, за да се борят политиките на строги икономии да бъдат отменени, за да защитят своите доходи и да бранят своите трудови и социални права, реалния растеж и по-доброто бъдеще на Гърция и Европа.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI). (ES) Г-н Председател, ние се стремим към създаването на зона за икономическо управление, за която важат принципите на федерализма, макар и адаптирана към процеса на европейска интеграция.

Вече не можем да си затваряме очите за положението. Налице е противоречие – има обща валута, но липсват необходимите за това фискални и финансови инструменти.

По-конкретно, нуждаем се от: емитиране на общи европейски облигации, пълно отхвърляне на конкуренцията между облигациите, издадени от различните държави-членки, създаване на истинска европейска хазна и хармонизиране на фискалните политики, за да се осигури равенство, да се води борба с данъчните измами и да се помогне за дефинирането на прогресивна европейска социална политика, основаваща се на ефективните обществени услуги.

Някои могат да кажат, че тези идеи са елементарни. Въпреки това те трябва да се повтарят отново и отново, защото никой не се вслушва в тях. Поради тази причина, т.е. защото не слушаме, живеем в тъмни времена, както предвиди поетът Бертолт Брехт.

 
  
MPphoto
 

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE). (ES) Г-н Председател, когато за първи път влязох в този Парламент преди 20 години, това разискване нямаше да се състои, защото по това време тази институция беше консултативен парламент и мнозина от нас се бориха през последните 20 години да я превърнат в това, което е днес, парламент съзаконодател.

Въпреки това този, който участва в съзаконодателния процес, трябва да бъде отговорен. В момента се нуждаем от упражнение по отговорност. Част от този Парламент прие стария лозунг от май 1968 г., който гласи, че е реалистично да се иска невъзможното. Очевидно, ако някой иска невъзможното, в крайна сметка става невъзможно да се постигне съгласие за каквото и да е.

Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) не е водила преговори с отделни групи. Ние преговаряхме с всички групи. Въпреки това постигнахме договорености само с онези, които бяха готови да направят това.

Г-н Председател, вярвам, че безспорно беше постигнат значителен напредък по отношение на предложението на Комисията, позицията на Съвета и това, което разискваме днес – което ще се гласува утре – ако те се разглеждат обективно. Това е истинското противоречие или дилема, което ще трябва да решим утре.

В края на ползотворния си жизнен път Мигел де Сервантес казва, че в живота има моменти, когато човек трябва да избере дали да бъде път, или гостилница. Под гостилница Сервантес има предвид да лежиш неподвижно, като се оплакваш, че те пренебрегват, и да останеш статичен. Да бъдеш път означава да се движиш напред, да преодоляваш препятствия, знаейки, че не всичко е постигнато, че това вероятно не е пътят, по който ти се иска да вървиш, но въпреки това да продължаваш.

Ето това мисля, че трябва да направи този Парламент утре: да продължим, да се справим с различията, които все още имаме със Съвета, но гледайки към времената, когато кризата ще засегне всички европейци. Не е отговорно в този критичен момент да се каже: „Аз не съм доволен от това, сбогом, приятен ден“. Отговорност означава да продължиш.

Ето защо, г-н Председател, смятам, че по време на утрешното заседание ще свикаме нова среща със Съвета, която ще се проведе през юли. Като казва друг поет – г-н Sosa Wagner цитира немски поет, аз ще цитирам френски, Пол Валери – стихотворенията никога не се завършват, те просто биват изоставени.

Ние ще изоставим крайния резултат до юли и аз се надявам, че унгарското председателство, което се доказа като толкова успешно, също ще успее да постигне споразумение, което да удовлетворява всички.

Благодаря Ви, г-н Председател. Бих искал да отбележа, че за първи път от 20 години часовникът допусна грешка в моя полза, като ми даде повече време.

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna (S&D). - (МТ) Шестте доклада относно икономическото управление представляват комплексен пакет за Европейския съюз, особено за еврозоната. За хората, които съставят пакета, е достатъчно трудно да го обяснят, а за хората отвън е дори още по-трудно да го разберат. Разбираемо е, че хората са объркани от развиващата се пред тях криза и от неясните и плахи реакции срещу нея. Ето защо носим отговорността да обясним нашия вот на избирателите; да заявим дали сме за или против всеки от тези доклади. Накратко, целта на пакета, който Комисията ни представи, беше да обхване трите фази на това как трябва да се реагира на кризата. На първо място, пакетът се фокусира върху предотвратяването на кризи, намаляването на последствията и намирането на решение. Докладът на г-жа Wortmann-Kool, г-жа Feio и г-жа Goulard подробно обсъжда използването на санкции като основен инструмент, които да попречи на държавите да достигнат опасни нива на дефицита и дълга, както и сценариите, които възникват, когато тези държави пренебрегват отправените им различни предупреждения за тежкото им фискално положение. Първоначално докладите предизвикаха спорове за тежестта на глобите, които следва да бъдат наложени, въпреки че по-късно бяха приети по-умерени предложения. Най-трудният и по-творчески начин за облекчаване на последствията от кризи чрез избягване на макроикономическите неравновесия посредством използването на индекси, определящи целите, които трябва да бъдат постигнати, беше оставен на доклада на г-жа Ferreira. Въпреки техническите ограничения и оказания друг натиск, докладът успя поне да постигне минимален набор от желаните цели. Надеждите на всеки, който се опитва да намери решение на сегашната криза в този пакет, ще бъдат напразни. В пакета липсват добре обмислени, смислени идеи на европейски и чуждестранни икономисти за това как засегнатите държави могат да преодолеят кризата. Един доклад, който се опитваше да постигне консенсус по въпроса за обезпеченията за еврото, в последната минута беше оставен настрана от Съвета и сега просто е отложен от Комисията с обещанието за провеждане на по-нататъшни проучвания по темата. Нямаме налице нищо конкретно; просто завършихме с обещание след обещание. Не трябва да забравяме, че идеята на тази дейност беше да се помогне на Европа отново да стъпи на краката си, да я измъкнем от тинята и да гарантираме, че тя може да продължи напред и да стане конкурентоспособна в глобален мащаб. Поради тази причина не трябва да се противопоставяме на идеята, че държавите от еврозоната трябва да намалят прекомерната фискална тежест. Съгласни сме, че никой не трябва да се конкурира, носейки толкова тежко бреме. Въпреки това не може да се приеме налагането на катастрофална диета, която може единствено да влоши болестта и да отнеме от силите. Европа трябва да натрупа известна икономическа мускулна маса; тя се нуждае от градивни схеми, за да засили икономическия растеж и да създава работни места. Голямо разочарование е, че след всичките тези месеци накрая нито едно от интелигентните предложения от картите не намери място в този пакет.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE). (DE) Г-н Председател, госпожи и господа, дълго време смятахме, че вътрешният пазар и въвеждането на обща валута автоматично ще доведат до икономическо сближаване и сближаване на държавите-членки и че критериите от Маастрихт са достатъчни, за да се осигури дисциплина. Реалността вече ни настигна. Инструментите за управление се оказаха неадекватни, а в миналото бяха грубо нарушавани.

Единната валута и единната парична политика не са осъществими в дългосрочен план, освен ако правилата не предвиждат санкции в областта на фискалната, бюджетната, икономическата и социалната политика. ЕС сега опитва нов подход. Образно казано, той разполага с един последен изстрел. Ако този последен изстрел пропусне целта, щетите може да са сериозни. ЕС може да тръгне назад, може да станем свидетели на завръщането на повторното национализиране и протекционизма, както и на първите признаци на дезинтеграция в еврозоната.

Новият пакет се опитва да предотврати това и да положи нова основа. Подкрепям пакета, въпреки че го смятам за доста половинчат предвид проблемите, които току-що описах. Съществува риск, че европейският семестър ще се окаже центристка, бюрократична инициатива. Може да се окаже, че пактът за еврото не разполага с инструменти, които да осигурят неговото прилагане. Това, от което се нуждаем, са задължителни препоръки от Комисията. Това, от което се нуждаем, са автоматични инициативи и санкции, които Съветът може да спре само чрез гласуване с обратно квалифицирано мнозинство. Това несъмнено е необходимо, за да се прекратят най-накрая позорните, прикрити препирни между членовете на Съвета. Това, от което спешно се нуждаем, е ясен механизъм за намиране на решение за финансовия сектор, така че той да може да започне да работи отново.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR). (NL) Г-н Председател, стана ясно, че паричният съюз изисква бюджетен съюз, както и спазване на правилата. Това е урокът, който трябва да научим от кризата с еврото. Смятам пакетът, по който постигнахме съгласие миналата сряда, за много добре балансиран и затова имам честта да Ви информирам, г-н Член на Комисията, че белгийската делегация, като част от европейските консерватори и реформисти, ще одобри пакета.

Имам някои критики обаче. Като цяло, смятам, че еврооблигациите не са решението чудо. Вчера Гедеон Рахман писа във „Файненшъл таймс“, че отравяне с алкохол не може да се излекува с бутилка водка. По този въпрос водих теологически дебати с г-жа Goulard. Не можахме да постигнем съгласие, но аз й се възхищавам като противник. Смятам също, че теорията на икономическите неравновесия е доста неопределена и неясна. Не е вярно, че Германия има търговски излишък, тъй като Португалия има търговски дефицит. Това наистина би било като текст от „Икономика на ЕС за начинаещи“.

Ето защо, г-н Председател, пред нас имаме най-добрия постижим текст. Аз ще гласувам „за“ и мисля, че сега, в този период на криза в еврозоната, ние и Парламентът сме призовани да осигурим резултати и това бих искал да направя аз.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL). (EL) Г-н Председател, пакетът от мерки за икономическото управление създава силен инструмент за налагане на капиталистическото преструктуриране по еднакъв начин, както и единна стратегия за всички държави-членки, която да засили конкурентоспособността, рентабилността и властта на капитала. Това е постоянен меморандум за работническата класа във всички държави-членки на Европейския съюз. Вулгарната пропаганда за дълговете и дефицитите на Гърция, Ирландия, Португалия и други държави е предназначена да хвърли вината върху придобитите от работническата класа права и да прикрие истинският виновник – капитализмът и неговите монополи. Идеологическият тероризъм на буржоазната класа, който се насърчава, налага, че единственият изход е да се пролее кръвта на работниците, така че да не бъде засегната печалбата на капитала.

Само през периода 1985–2011 г., освен неизмеримото богатство, присвоено от капитала благодарение на експлоатацията на работническата класа в Гърция, монополният капитал в държавата и в чужбина плячкоса 628 млрд. евро лихви и погасителни вноски като кредитор или кредитополучател.

Работническата класа не дължи нищо на онези, които й отнеха спечеленото с пот на челото. Напротив, на нея й се дължи ограбеното от капитала богатство. Посланието, което гръцката комунистическа партия отправи от Акропола, днес звучи още по-актуално от всякога: „Държави на Европа, вдигнете се. Съборете капиталистическото варварство и суверенитета на монополите.“

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Г-н Председател, колкото повече гаранции даваме за бъдещия европейски механизъм за стабилизиране, толкова по-зависими стават стабилните държави от прекомерно задлъжнялата периферия на ЕС. Централизацията и единната валута, която никога не може да бъде твърда валута в дългосрочен план, допринесоха за сегашните проблеми. Въпреки това като спасително решение сега ни се предлага именно да продължим по този погрешен път.

Първо, на произволен принцип се поставят на едно място икономически силни и слаби икономики. След това се прибягва до различни мерки за спасяване – напразно – и сега всичко кулминира в европейско икономическо управление. Вместо това, според мен, ако свръхзадлъжнелите икономики искат да останат в еврозоната, те трябва да бъдат подложени на строг бюджетен контрол. Този вид централизация обаче, при която Брюксел има бюджетна власт над всички държави-членки, представлява неправилна намеса в суверенитета на държавите-членки и освен това ще превърне стабилните държави в Европа просто в играчки на бюрокрацията на ЕС.

Моето становище е, че трябва да залостим вратата срещу прокрадващото се желание на Брюксел за все по-голяма централизация.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE). (EN) Г-н председател, нашата задача и отговорност тук е да гарантираме, че държавите-членки и Съюзът като цяло ще излязат по-силни от кризата и пакетът за икономическото управление ни води в тази посока. Пакетът – който би бил политически немислим преди кризата и със сигурност все още далеч не е перфектен – наистина е голяма крачка напред.

Очевидно е обаче, че да се постигне споразумение е едно – и наш дълг тук – а друго, то да се приложи на практика. Да се възползваме от новите правила след това ще бъде още едно предизвикателство. Тази реформа, с която се въвежда по-голяма автоматичност за сметка на политическите сделки и индивидуалните решения, ще трябва да премине теста на реалния живот, а за това ще е необходима силна политическа воля и желание за отчетност.

Не е ясно колко ще отнеме да се въведат всички институционални разпоредби и новите правила да започнат да дават резултати. Тази несигурност създава рискове и ние не трябва да създаваме допълнителни условия за тези рискове. Също така остава неясно как ще се осъществи взаимодействието между европейския семестър и новата инфраструктура за икономическо управление. Имам притеснения и за появата на постоянен европейски механизъм за стабилност като междуправителствен инструмент.

Надявам се, че споразумението ни относно пакета от шестте акта ще проправи пътя тези инструменти в крайна сметка да се превърнат в такива на Общността.

В заключение, позволете ми да кажа, че пакетът за икономическото управление ни дава шанс от нашата европейска реалност да изчезне отношението победител/губещ и Европа да не се превърне в игра с общ нулев резултат.

 
  
MPphoto
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D). (FR) Г-н Председател, госпожи и господа, нашите съграждани се съмняват в достойнствата на политиките на строги икономии, които ограничават предоставяните им обществени услуги и силно намаляват социалната сигурност. Там, където тези политики намират широко приложение, те не успяват да съкратят държавния дълг или да понижат безработицата. Съдържанието на пакета за „управление“ – и аз умишлено го наричам съдържание – което разискваме днес, е толкова абсурдно, че дори и икономистите са потресени, защото то ще попречи на бюджетната политика да се адаптира към икономическите цикли.

По време на тристранната процедура представителите на Комисията признаха пред самите нас, че не са използвали теоретичен или иконометричен модел като основа за извършването на задълбочени прогнози и препоръки. Те признават, че работят чисто интуитивно. В тази светлина е трудно разбираемо защо членовете на ЕП консерватори, либерали и евроскептици сляпо се опитват да направят по-строг предложения от Комисията текст. Те далеч не са в позиция да ни проповядват, като се има предвид, че дефицитите бяха създадени от правителства, водени от техни приятели, чрез данъчни облекчения, които са колкото несправедливи, толкова и неефективни: не е ли така, г-н Gauzès? Те правят грандиозни изявления за стратегията „Европа 2020“, но отказват да разрешат разходите за подготовка за бъдещето, като например разходите за инвестиции, да бъдат изключени при изчисляването на дефицита.

Да, г-жо Wortmann-Kool, това е основната спорна тема на дебата, що се отнася до нас! Нека намалим дефицитите, да, например като се върнем на данъчните подаръци, от които преди всичко се възползваха кредиторите на държавите. Да го направим обаче без да жертваме инвестициите, обучението и работните места, защото днешните инвестиции са утрешните работни места и съответните данъци върху доходите, които ще последват, а това ще ни позволи да намалим дефицитите. Това е теоремата, която трябва да фигурира на заглавната страница на пакета за „управление“.

Колеги консерватори и либерали, някои от вас искат да накажат автоматично с милиарди евро държавите еретици, които не приемат вашата догма. Те искат да накажат и държавите, които няма да намалят заплатите, за да възстановят външнотърговското салдо. Те вярват, че дефицитите са преди всичко продукт на лошите намерения на тези страни, сякаш неолибералният модел, който вие никога не оспорвате, не преживя току що най-тежката си криза от 1929 г. насам и сякаш вече не водеше до натиск върху покупателната способност на обикновените хора и не причиняваше масивно свиване на данъчните приходи: два проблема, които на първо място бяха в основата на нарастването на частната и публичната задлъжнялост.

Когато се стигне до гласуване, социалистите и демократите ще изпратят ясен сигнал срещу този пакет за строги икономии, който може само да нагнети надигащото се в цяла Европа негодувание. Този ясен сигнал е насочен към всички работници в Европа и по-специално към нашите съграждани във Франция и Германия, тъй като изборите там наближават и те ще имат решаващо въздействие върху бъдещето на Европа.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). (EN) Г-н Председател, на първо място, бих искал да благодаря на всички докладчици за прекрасната работа, особено на моите колеги и приятели Sylvie Goulard и Carl Haglund.

Гласуването на пакета за икономическото управление може да бъде една от историческите повратни точки за този парламент. Не само поради преките последици, но също и заради моралната позиция, която ние показваме на нашите граждани. Време е политиците и правителствата да заемат по-силна позиция по отношение на това какво не е наред и какво е правилно в ценностите, които искаме да защитаваме, включително в икономическата област.

Искаме ли правителства, които лъжат за своите бюджети или дефицити? Не, защото въпреки че реалността може да се отрича за известно време, накрая тя излиза наяве. Освен това искаме ли правителства, които спазват Пакта за стабилност и растеж? Мисля, че да. Следователно управлението на санкциите е необходимо.

Знаем, че ако държавите-членки трябва да се санкционират една друга, нищо няма да се случи. Ето защо изцяло подкрепям обратното квалифицирано мнозинство, включително в името на моята партия, Каталонската либерална коалиция, която в момента оглавява правителството на Каталония, а също и управата на град Барселона. Автоматичността е много необходима, ако искаме да сме сигурни, че червените линии няма да се пресичат свободно.

Освен това към Комисията се отправя призив да направи предложение относно еврооблигациите. Бих искал публично да подкрепя това като предложение, което взема предвид фискалната дисциплина.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник председател

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). (NL) Г-н Председател, гръцката криза е един от факторите, които формират основата на това разискване. Неразумно е да се дават повече заеми на гърците и да се изисква те да правят още съкращения. Гърците никога няма да могат да върнат заемите, а икономика, която е почти умряла, не може да прави повече съкращения. Не може да се иска от скелет да си затегне колана.

Какво тогава ни трябва? На първо място, онези в ЕП, които вкараха Гърция в еврозоната, трябва да признаят своята вина, а също и белгийският министър на финансите г-н Рейндерс. Ясно е, че това никога не трябваше да се допуска.

На второ място, част от гръцкия дълг трябва да бъде отписан и, за да се гарантира, че оставащият дълг наистина ще бъде погасен, да се състави многогодишен план за възстановяване на гръцката икономика.

На трето място, Пактът за стабилност и растеж трябва да включва автоматични санкции срещу онези, които нарушават условията за членство в еврозоната, защото никога отново не трябва да допуснем да изпаднем в толкова трудна ситуация. По този въпрос мисля, че докладът на г-жа Wortmann-Kool можеше да бъде по-строг.

Г-н Председател, подкрепям пакета от шестте акта, но поради тази причина ще се въздържа от гласуване по доклада Wortmann-Kool.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). (PT) Г-н Председател, този законодателен пакет не е отговорът на тежките икономически и социални проблеми в много държави, които засягат работниците и хората като цяло и водят началото си от все по-неолибералните политики на ЕС, които концентрират финансова и политическа власт в ръцете на малцина.

Резултатът от преговорите – разширяване на изискванията на Пакта за стабилност и растеж и по-строги наказания – разкрива политическият консенсус, който съществува между трите институции по отношение на курса и основната ориентация на Европейския съюз. Това е част от безпрецедентната атака срещу правата на националните парламенти, които са ограничени от неолибералните насоки на ЕС относно бюджетите на техните държави, като целта е на работниците и хората да се наложат сурови мерки за икономи, приватизационни сделки и съкращаване на публичните разходи за инвестиции в основни сектори и услуги.

Тъй като, както знаем, борбата на работниците в Гърция, Ирландия и Португалия беше напразна, време е да направим обратен завой и да спрем да настояваме да се облагодетелстват само икономическите и финансовите групировки, преди всичко в големите европейски сили. Това, което се предлага в тези законодателни документи, е да се продължат завинаги тези интервенционни мерки, които поробват народи и държави, и те да бъдат превърнати в истински протекторати или колонии. Предлага се да се стигне още по-далеч по път, който може да доведе само до икономическа и социална катастрофа и реална имплозия на Европейския съюз. Ето защо ние сме „против“.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE). (FR) Г-н Председател, г-н Рен, г-н Министър, госпожи и господа, направиха се много коментари по повод на различните доклади, включени в пакета за управлението. Кои са най-важните моменти на този етап, които ще ни помогнат да оценим извършената работа? Фактът, че днес имаме този пакет, който е резултат от преговорите между Съвета и Парламента, вече представлява значителен напредък. Той попълва очевиден пропуск в развитието на еврото и за съжаление трябваше да възникне дълговата криза, която да ни подтикне да направим това.

Във връзка с това трябва да изтъкнем заслужаващата похвали работа на унгарското председателство и достойнствата на преговарящите от Парламента. Бих искал също да подчертая резултатите, които Парламентът постигна в дискусиите със Съвета, тъй като последният показа истинска откритост. Трябва да си спомним каква беше ситуацията и обективно да измерваме подобренията.

И така, задоволителни ли са тези разпоредби, достатъчни ли са те? Винаги има място за подобрение, разбира се, но пакетът вече дава реални решения за укрепване на еврозоната и за създаване на необходимия съгласуван икономически подход. Можем ли сериозно да твърдим, както противниците на пакета, че можем да изградим растеж върху планина от дългове, които непрекъснато се отлагат все повече и повече в бъдещето?

Към онези, които ни обвиняват, че подкрепяме пакет за управление, който не се основава на теоретичен или иконометричен модел, просто ще кажа това: моделите, за които говорите, предвидиха ли кризата, в която се намираме и която все още не е завършила; предотвратиха ли я; или вместо това следваха високо рисково поведение под прикритието на математическата истина?

Г-н Председател, госпожи и господа, утре Парламентът ще трябва да вземе своето решение и аз се надявам, че той ще даде силен и ясен сигнал както към нашите граждани, за възстановяване на тяхното доверие в Европа, така и към пазарите, за стабилизирането на нашата валута.

 
Последно осъвременяване: 5 декември 2011 г.Правна информация