Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0156(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0298/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.8
Обяснение на вота

Приети текстове :


Разисквания
четвъртък, 23 юни 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

14. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. − Следващата точка са обясненията на вот.

 
  
  

Доклад: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

 
  
MPphoto
 

  Marco Scurria (PPE).(IT) Г-жо Председател, госпожи и господа, исках да подкрепя този доклад, защото той посочва основните елементи за политиката на сближаване и за финансирането.

Те са, на първо място, оптимизирани процедури за национални средства, и второ, разпоредбата, че спортът и културата също са елементи на сближаването, които са както важни, така и решаващи.

Единственият отрицателен елемент на доклада е може би фактът, че той предвижда само трите работни езика – английски, френски и немски, като езиците, на които трябва да бъде представено искането, освен на оригиналния език. Във всеки случай поради тази причина, а и поради други, по-общи причини подкрепих документа и поздравявам докладчика.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Г-жо Председател, госпожи и господа, въпреки значението на този доклад само 19 държави-членки са докладвали относно основните показатели. Това положение не ни позволява да добием ясна представа за въздействието на политиката на сближаване по места.

Съгласен съм с мерките и добрата практика, предложени от г-н Mikolášik, и считам, че предложението за по-широко прилагане на основните показатели е особено полезно, а така също и изготвянето на докладите относно резултатите и взаимодействията между националните политики и политиките на Европейския съюз.

Организирането на публични дискусии и консултации със заинтересованите страни, както и представянето на докладите пред националните парламенти за становища са допълнителни положителни мерки в този смисъл. Трябва да положим усилия, за да не допуснем намаляване на средствата, предоставени за политика на сближаване през следващия програмен период. Поради тази причина подкрепих доклада.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Г-жо Председател, разпределянето на средства на Европейския съюз в новите държави-членки, включително и в Словакия, е негативно повлияно от прекомерна сложност, прекомерна бюрокрация, неясни правила, а също така от прикрити нелоялни интереси. Много от желаещите да получат средства от европейски фондове се оплакват от изключително продължителни бюрократични процедури с несигурен край. Бюрокрацията и множеството пречки не идват от Брюксел, а директно от отделните държави-членки. Ако не бъдат опростени европейските правила под натиск от Европейския парламент и други, правилата, прилагани в отделните държави-членки, често ще затрудняват значително положението. Макар че началните европейски правила са относително прости, националното прилагане ги усложнява. Както се казва, колкото по-ниско е стъпалото, толкова по-сложна е системата. Също така е налице значителен проблем в това, че служителите не помагат с разпределянето на средства на Европейския съюз, а се съсредоточават само върху контрола, който далеч надхвърля всичко изисквано от закона. Следователно проблемът се корени най-вече в държавите-членки на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-жо Председател, има причина, поради която сме създали политика на сближаване, и тази политика има ясно начало, а трябва да има и край. Считам, че причината, поради която съществува политика на сближаване, е да балансира стандартите на живот и икономическото развитие в целия Европейски съюз. Ето защо е правилно да бъдат субсидирани и подкрепяни региони, които са под общия икономически стандарт. Все пак е важно също така тези финансови ресурси да бъдат предоставяни правилно, с други думи, да имат желания ефект. За мен този доклад е много важен, защото съдържа и анализ, като по този начин ни предоставя основата за изводи за следващите два финансови периода. Бих искал да посоча един пример: в моя регион в Източна Германия политиката на сближаване дава значителни резултати от 1990 г. насам. Видяхме реално развитие на региона и считам за категоричен успех, когато достигнем момент, в който можем да кажем, че тези региони сега имат нужда от програма за изключване, защото това означава, че в тях жизненият стандарт се е повишили.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Г-жо Председател, политиката на сближаване в настоящата си форма получава добра оценка, като същото се отнася и за резултатите от нея. В държавите-членки имаме осезаеми ползи от прилагането на тази политика, което в съчетание със селскостопанската политика на Европейския съюз намалява различията в развитието както в Съюза като цяло, така и между регионите и вътре в регионите. Споделям становището, че целите на политиката на сближаване и финансирането следва да бъдат запазени в настоящата им форма, но това, разбира се, подлежи на промяна, за да бъде включена и междинната категория от региони.

Следва да отбележим, че тази политика получава добра оценка от държавите-членки и от местните органи на управление и също така бих искал да насоча вниманието към благоприятната позиция на комисията по регионално развитие. Съществуват очаквания по отношение на намаляване на бюрокрацията в политиката на сближаване. Тези очаквания, както беше посочено в залата, често са резултат и от допълнителните ограничения, въведени от държавите-членки. Изход от настоящата икономическа ситуация обаче може да бъде намерен посредством набор от мерки, включително продължаването на тази политика, тъй като именно тя допринася за устойчив растеж. Това е от ключово значение за целия Съюз.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Г-жо Председател, Айн Ранд беше написала, че можеш да избегнеш реалността, но не можеш да избегнеш последствията от избягването на реалността.

Достигнахме границата на опитите си да раздвижим пазарите с публични средства. Всички виждат, че Гърция няма да изпълни задълженията по дълга си, освен финансовите министри на страните от еврозоната, които 13 месеца след като прахосаха 110 млрд. евро, сега, изглежда, смятат да предоставят допълнителна сума с почти същия размер. Всъщност парите не са прахосани. От тях не просто няма резултат. Това активно нанася вреди, защото онова, което гарантираме, е, че когато настъпи моментът на неизпълнение, сумата на дълга ще е много по-голяма и тежестта ще трябва да бъде понесена от всички нас като данъкоплатци, а не от няколко банкери или притежатели на облигации.

По този начин интересите на гръцките работници и служители, а и интересите на европейските данъкоплатци биват пренесени в жертва на амбициите на неколцина разглезени алчни еврократи.

 
  
  

Доклад: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Г-жо Председател, госпожи и господа, напълно подкрепям идеята за създаване на хоризонтални мултифондови програми с ясно определени цели и рационализирани механизми за достъп. Одобрявам доклада на професор Barca, в който се посочва, че подход, основан на местно развитие, е начинът за подобряване на ефикасността и ефективността и за по-интегриран начин на работа. Трябва да съсредоточим вниманието си върху градското измерение и да гарантираме координация между фондовете и другите финансови инструменти на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд. Предвид факта, че се намираме в ситуация на ограничен бюджет, тези инструменти, заедно с револвиращите фондове, биха позволили извършването на мониторинг на резултатите. Това би увеличило неколкократно наличните ресурси и би увеличило броя на бенефициерите, което, от своя страна, би постигнало повече резултати.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-жо Председател, трябва да постигнем по-голяма ефективност между Европейския фонд за регионално развитие и другите структурни фондове. Считам, че е изключително важно да имаме различни фондове. Разбира се, тези фондове следва да имат различни цели и целенасочени подходи. Считам за изключително важно, че включихме регионите и че Европейският съюз ще създаде насоки, които могат да бъдат изпълнявани в регионите и прилагани по съответния начин. Също толкова важно обаче е този целенасочен подход да проследява как се изпълняват задачите в регионите, така че тези фондове да не си пречат взаимно, да не се дублират субсидии, да не насърчаваме излишни програми – с други думи, трябва да координираме целите, към които тези фондове се стремят. Считам, че по този начин се повишава ефективността. Очаквам, че ще продължим работата си в тази област и че ще ни бъдат представени повече доклади и резултати.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Г-жо Председател, изразявам задоволството си, че днес разискваме въпроса как да опростим и да направим политиката на сближаване по-ефективна. Неколкократно съм заявявала, че развитието на държавите-членки, подкрепено от средствата на Европейския съюз, и подобряването на качеството на живот биха били по-ефективни, ако използваме по-ефикасно плановия метод и гарантираме, че хоризонталните цели се постигат, като се използват средства от различни фондове.

Все пак преразглеждането на правилата, регулиращи самите фондове, е също толкова важно. Често пъти по даден проблем е невъзможно да бъдат взети мерки поради липсата на средства. Не може да бъде използвана друга програма, финансирана от различен фонд, дори когато е насочена към същите цели. За съжаление, в такъв случай прехвърлянето на средства между фондове е невъзможно поради различни правила. Като приветствам призива на резолюцията за въвеждане на механизъм за координиране, който има дори още по-голямо въздействие, също така настоятелно Ви призовавам да промените правилата относно прехвърлянето на средства от фондове, като ги направите възможно най-гъвкави.

 
  
  

Доклад: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D). – (IT) Г-жо Председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа на докладите, с изключение на доклада на г-жа Wortmann-Kool, по който се въздържах, въпреки че подкрепям внесените от моята група изменения. Следователно не гласувах съобразно цялостните указания на моята група, защото считам, че сме изправени пред такива сериозни проблеми, че на този етап трябва да покажем сближаване на европейските институции и нашата способност да се справим с проблемите, с които се сблъскваме. Въпреки известната плахост и арогантност от страна на Съвета по отношение на тази криза считам, че трябва да покажем това сближаване.

Не се съгласих и с отлагането, защото сме в положение, в което трябва да дадем на нашите граждани спешни отговори за преодоляване на икономическата криза, която се дължи не само на финансовите спекулации, но и на невъзможността ни да се справим с проблемите на възстановяването и растежа. Ние сме длъжни да оздравим европейските публични финанси и да дадем съответните отговори, като се започне с включването на предприятията и работниците и служителите, както и да разполагаме с различни и по-открити правила, за да завършим изграждането на единния пазар и да сме в по-добра конкурентна позиция на световния пазар. Ето защо гласувах за докладите, с изключение на доклада на г-жа Wortmann-Kool.

 
  
  

Доклад: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Г-жо Председател, първото десетилетие от съществуването на Икономическия и паричен съюз показа необходимостта от усъвършенстване на рамката за икономическо управление. Новата рамка трябва да се базира на по-голяма отговорност на отделните държави-членки към съвместно договорените правила и политики, както и на по-надеждна рамка за надзор на равнище ЕС над националните икономически политики.

Опитът, особено от последните две години, потвърждава, че за постигането на по-голяма конкурентоспособност, устойчив икономически растеж и работни места са необходими устойчиви равнища на държавния дефицит и дълг, реформи за премахване на макроикономическите неравновесия и убедителна стратегия на ЕС за растеж и заетост. Трябва да призная, че аз лично съм смутен от въвеждането на административни елементи в икономическите механизми. От друга страна, опитът до този момент показва, че пазарните механизми не могат да реагират бързо и гъвкаво на отрицателните тенденции, в резултат на което финансовата криза се превърна в криза на дълга.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Г-жо Председател, искам да поздравя приятелите си от групата на комунистите и тези от групата на Зелените. Те са прави за едно нещо. Ако приемем и една десета от тяхната политика, ще имаме сериозни неприятности, но за едно нещо са прави, а то е, че тези спасителни мерки наказват повечето хора, за да възнаградят някои много заможни лица. Ако искаме да спасяваме банките с експозиции в Гърция, особено френските и немските банки, ще ни излезе много по-евтино да им дадем средствата директно, а не с театралното посредничество на Атина.

Но нека се върна назад и да попитам какво е основанието за това. Предвид неуспеха на първия кръг от мерки за спасяване на банките, защо от данъкоплатците отново се очаква да бъдат смели и да спасяват някои много богати хора от последиците от собствените им грешки.

Хората от нашето поколение се връщат назад, към старото управление в Европа, и се чудим как е възможно да е съществувала такава система. Питаме се как е възможно да е била изградена така, че само благородниците да не плащат данъци. Как е възможно да сме толерирали система, в която само обикновените хорица плащат данъци? Но знаете ли какво? Ние пресъздаваме точно същата система, като се опитваме с тези публични средства да спасим някои големи дружества. И така, „напред към победата“.

 
  
  

Доклад: Diogo Feio (A7-0179/2011)

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI). - (ES) Г-жо Председател, пакетът като цяло отива в посока, която подкрепям като проевропеец и поддръжник на федерализма, въпреки факта, че опитът е плах и има големи пропуски. Освен това той съдържа добри предписания за политическото управление на Испания. Ето защо гласувах за четири от докладите относно икономическото управление.

Гласувах срещу доклада на г-н Feio, защото той препоръчва проциклични политики, които, в най-добрия случай, няма да помогнат за излизане от кризата, а в най-лошия, ще допринесат за стагнацията и безработицата

Не подкрепих и доклада на г-н Wortmann-Kool, гласувах против него, защото той не взема предвид Пакта за стабилност и растеж, Европейската стратегия за заетост или целите на стратегията „Европа 2020“, които са източник на надежда за милиони европейци, особено за младите хора.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-жо Председател, считам, че подходът към прекомерния дефицит донякъде е като този към футболния мач: ако се определи набор от правила, те трябва да се спазват. Не е достатъчно да се гледаме право в очите и да казваме, че „обещаваме да спазваме правилата“. Животът се промени. С други думи, ако правилата на играта се нарушават, трябва да се налагат санкции и наказания. Разбира се, това не може да се постигне с демократично решение. Позволете ми да се върна към футболния мач. Просто си представете, че има фал. Реферът взема решение. Представете си какво ще се случи, ако реферът трябваше да проведе гласуване сред играчите, за да определи дали наистина има фал. Това би било невъзможно. Ето защо се нуждаем от ясен процес за вземане на решения. Какво правим, когато някой нарушава правилата? И накрая, бих искал да подчертая, разбира се, че се нуждаем и от солидарност. Вместо просто да наказваме този, който нарушава правилата, трябва и да му помогнем да се върне в правия път.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Г-н Hannan, предстои Ви да се изкажете по доклада на г-н Feio, но Вие също така сте и следващият по ред в списъка за изказванията за доклада Goulard. Ето защо Ви давам две минути, които можете да използвате, както пожелаете.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Г-жо Председател, Вие сте изключително добронамерена и сте много добър председател.

Бих искал да се спра на тромавите и сложни формулировки, които чухме през последните седмици при обсъждането на тези пакети от оздравителни мерки за финансовата система. В медиите ни се говори за спасяване на Гърция, предоставяне на помощ за Португалия и Ирландия, но не и за това какво мислят хората в държавите, които ще получават тези помощи.

Причината, поради която гръцките граждани са излезли на улицата и протестират, е, че те отлично осъзнават какви ще бъдат поледиците от тази намеса на ЕС и МВФ. Средствата няма да отидат при обикновения гръцки народ, а в онези финансови институции, които държат гръцкия държавен дълг. Той обаче ще се погасява от обикновените хора: с други думи, Ирландия, Португалия и Гърция ще трябва да платят за спасяването на цялата европейска банкова система.

Защо? Защото не намираме смелост да признаем, че паричният съюз е грешка. Не можем да видим логиката, че опитът да се обединят много държави с много различни условия и нужди, като използват една валута, неминуемо ще доведе точно до трудностите, които някои от нас предсказаха преди десет години, когато беше стартиран проектът.

Следователно ние влошаваме кризата чрез по-голямата интеграция и чрез всичко, което чухме при вчерашното разискване по този доклад – „нуждаем се от фискален съюз“, „нуждаем се от икономическо управление“. Можете да проследите логиката, уважаеми колеги. Европейската интеграция се провали, а ние искаме още! Не е достатъчно да има паричен съюз, трябва да има икономически съюз.

Реалността е, че става въпрос за спасяване на репутацията на някои лица: на първо място, за спасяването на репутацията на онези еврократи, които стартираха проекта и които, за да задоволят самолюбието си, подготвиха почвата да се жертват хората от държавите в периферията и данъкоплатците на бедните държави.

Със сигурност тяхната репутация е най-скъпоструващата от времето на Елена от Троя насам, заради която хиляда кораба се отправили на път.

 
  
  

Доклад: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - (EN) Г-жо Председател, гласувах за отлагане на окончателното гласуване, защото считам, че може да има някаква възможност да постигнем споразумение със Съвета.

Като цяло докладите за икономическото управление според мен не са най-добрият вариант, но в ситуацията, в която се намираме, те вероятно са най-малкото зло.

В момента сме в позиция, при която структурата за подкрепа на еврото е много крехка. Пактът за стабилност и растеж не проработи. Още от самото начало той беше неуспешен. Сега сме в позиция, при която или трябва да се откажем от валутата, или да се опитаме да въведем някаква форма на икономическо управление, която ще заздрави основите му и по някакъв начин да изградим нова инфраструктура.

Съгласен съм с Mario Monti, който каза, че огромните различия между държавите-членки донякъде са причина за сегашната икономическа криза и нашите предложения поне трябва да помогнат това да не се случва в бъдеще. Само се надявам това да не е ситуация, за която важи изразът „след дъжд качулка“.

 
  
  

Доклад: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

 
  
MPphoto
 

  Robert Rochefort (ALDE).(FR) Г-жо Председател, тази сутрин, след три години работа, подложихме на гласуване един много важен текст относно повишаването на защитата на потребителите в Европа. Той съвсем правилно отделя внимание на покупките онлайн, които след 20 години най-вероятно ще съставляват 25 % от търговската дейност в Европа, което е значителен дял.

Част от покупките ще бъдат трансгранични. Те ще предлагат на потребителите по-широк избор, както и по-ниски цени. Това е реален напредък. За малките и средните предприятия и за занаятчиите като цяло това е също много важна възможност за намиране на нови търговски обекти.

Сред основните достижения бих искал да спомена две: срока за отказ, който беше удължен до 14 дни, и предоставянето на резюме, съдържащо пълна информация и общата цена, която потребителят трябва да плати, преди накрая да натисне за потвърждение на поръчката.

В заключение, с гордост заявявам, в рамките на текущото обяснение на вот, че заедно с всички колеги от Парламента и всички политически групи гласувахме единодушно, тъй като по отношение на този въпрос очевидно имахме необходимост от единодушие, а не от спорове. Ние постигнахме това единодушие.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D). - (ES) Г-жо Председател, позволете ми да направя кратък коментар на онова, което чух от изказванията на предходните оратори.

Въпросът не опира до спасяването на репутацията на основателите на Европейския съюз, а по-скоро до изграждането на Европа и до работата за благото на европейските граждани.

Ще продължа с обяснението на моя вот по време на гласуването на Директивата относно правата на потребителите. Приветствам приемането на тази директива, която е стъпка напред в европейската интеграция и в защитата на правата на потребителите, но същевременно изразявам съжаление, че приемането на редица членове от директивата води след себе си премахването на защитата на мнозина испански потребители, които ще бъдат лишени от определени права, вече залегнали в испанското законодателство.

По тази причина днес испанските социалисти гласуваха „против“ редица членове: член 9, имащ отношение към пълната хармонизация на изискванията за предоставената информация за договори от разстояние; член 17, параграф 2, относно възможността потребителят да носи отговорност за правилната употреба на стоките в рамките на срока за отказ; и член 22, параграф 2, относно определянето на нов срок за доставка на стоките, в случай че търговецът не ги достави в рамките на срока, предвиден в договора.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE). - (FI) Г-жо Председател, преди малко г-н Hannan, докато се изказваше по други теми, спомена необходимостта от по-малка, а не от по-голяма степен на интеграция, каквото и да се случи. Въпреки това предложението относно защитата на правата на потребителите беше насочено по-специално към по-голямата степен на интеграция, което е съвсем уместно. Като поемаме ангажимент към международната търговия, към търговията в ЕС, ние подкрепяме правата на гражданите и защитата на потребителите. Знаем, че покупките онлайн са съвременно явление, но законите, което ги уреждат, са отживели времето си, а сега вече трябва да продължим напред.

В моята родина, Финландия, законодателството в тази област понастоящем е в много напреднал етап и понякога това очевидно ни кара да се питаме дали не се връщаме назад, като създаваме законодателство в обхвата на прецедентното право. Независимо от това търговията е на европейско равнище, а следователно и законодателството също трябва да бъде европейско – именно това е пътят, който трябва да продължим да следваме.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - (IT) Г-жо Председател, госпожи и господа, предложението на Европейската комисия за Директива относно правата на потребителите обединява четири съществуващи документа от законодателството на Общността в един законодателен инструмент.

Съгласен съм с целите на доклада. От съществено значение е да се гарантира, че потребителите във всички 27 държави-членки на ЕС ще могат да разчитат на високо равнище на защита в ЕС и че различните по големина предприятия ще могат да продават без излишни законови препятствия своите стоки и услуги на потребителите във всички 27 държави-членки на Съюза.

При настоящото положение на нещата е трудно да се постигне преодоляване на съществуващата фрагментарност на законодателството. Докладът на г-жа Wortmann-Kool също съвсем правилно изразява съмнения по повод на това дали пълното хармонизиране на законодателството не би довело до резултати, различни от очакваните.

Ето защо гласувах в подкрепа на доклада, тъй като съм убеден, че би било от полза да внесем изменения в предложението на Комисията, като с това постигнем минимална хармонизация и същевременно гарантираме високо качество на услугите, предоставяни на потребителите.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Г-жо Председател, с днешния вот приключихме дългия процес на над тригодишна работа върху проекта за Директива относно правата на потребителите. Документът гарантира високо ниво на защита на потребителите във всички държави-членки и ще спомогне за внасянето на яснота в области на смущение в търговията на дребно, осъществявана между стопанските субекти и потребителите от различни държави. Хоризонталният характер на директивата позволява да бъде обединено действащото законодателство на ЕС в тази област в един законодателен инструмент.

Разпоредбите на директивата следва да играят конкретна роля в процеси, свързани с всички видове онлайн сделки. Надявам се, че предложеният законодателен документ ще повиши доверието на потребителите в тази форма на осъществяване на покупки. От особено значение за потребителите е също и въвеждането на четиринадесетдневен срок за отказ от договор без заявяването на причина, както и свързаното с него право на възстановяване на всички суми, платени от потребителя. Имам положително мнение и за окончателния текст на разпоредбите от глава 5 относно неравноправните договорни клаузи. Убеден съм, че директивата значително ще повиши нивото на защита на потребителите в Европейския съюз, затова подкрепих доклада.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-жо Председател, моля да ми простите, че толкова често изисквам Вашето внимание. За съжаление, тази седмица не ми върви по отношение на процедурата с вдигане на ръка. Все изпусках момента. Исках да направя няколко коментара и по тази тема, като същевременно в общи линии се радвам, че приехме тази директива. Аз също гласувах в подкрепа на доклада.

Радвам се и за това, че съумяхме да укрепим правата на потребителите и включихме текстове относно т.нар. „продажби от врата до врата“, тъй като в тази област се наблюдават множество нелоялни практики. Все пак още веднъж ще призова при прилагането на това законодателство да си припомним проблема с бюрокрацията. В Германия имаме особено голям брой малки и средни предприятия (МСП). Въпреки че тези предприятия не се занимават с продажби „от врата до врата“, естествено, те често сключват сделки с клиенти чрез едно ръкостискане. Това е вековна практика. Трябва да се постараем да не претоварваме тези МСП с прекомерна бюрократична тежест. Отново ще заявя, че се радвам и гласувах в подкрепа на директивата.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Г-жо Председател, горещо приветствам това, че г-н Schwab постигна, съвместно със Съвета, компромисно решение по отношение на укрепването на правата на потребителите, както и това, че компромисното решение ще включва също и моите предложения относно онлайн търговията. Гласувах в подкрепа на доклада, разбира се, но със съжаление отбелязвам, че унгарското председателство отхвърли моето предложение – подкрепено от целия Парламент – да се даде на потребителите право на доставка на стоки от друга държава при определени договорни условия.

За съжаление, съгласно данни на Евростат една трета от трансграничните поръчки биват отказвани по този начин. Интернет магазини, като например „iTunes“ и други, не доставят своите стоки и услуги на новоприсъединили се държави-членки. По този начин чешките потребители биват дискриминирани, за разлика например от френските или нидерландските потребители. Така вътрешният пазар не е единен пазар, що се отнася до цифровата среда, а по този начин Съветът изпуска огромна възможност.

 
  
  

Доклад: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011)

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Г-жо Председател, управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци е особено важно както за безопасността на околната среда и на хората, така и на обществото. Поради това призовавам настоятелно Съвета при приемането на директивата да вземе предвид и становището на Европейския парламент, който играе все по-значителна роля в решаването на въпроси, свързани с околната среда. За съжаление, понякога, докато играем политическите си игри, искаме да включим различни разпоредби в документи, които могат да имат отрицателни последици.

При присъединяването си към Европейския съюз някои държави-членки донесоха със себе си тежестта на атомните електроцентрали, които им бяха наложени против волята им. Извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала „Игналина“ беше едно от условията за присъединяването на Литва към ЕС. Европейският съюз от своя страна се ангажира официално да финансира извеждането от експлоатация. Този ангажимент беше приет преди всичко от ЕС, тъй като би било невъзможно за страна като Литва да финансира сама цялата работа по извеждането от експлоатация на електроцентралата, която включва манипулиране на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Поради това призивите да се постави тази тежест върху плещите на съответните държави-членки биха имали отрицателни последици. Ако Литва не получи необходимото финансиране, ще й бъде невъзможно да гарантира ефективно сигурността. Вместо това в предстоящата финансова перспектива извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала „Игналина“ ще продължи да бъде повод за загриженост както за Литва, така и за целия Европейски съюз.

 
  
  

Доклад: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - (EN) Г-жо Председател, решително подкрепям клауза 25 от тази резолюция, която „изразява съжаление, че с ограниченото увеличение, предвидено за програмата „Прогрес“...“, защото Комисията се ангажира още през 2010 г. да възстанови сумата от 20 млн. евро, която от „Прогрес“ отиваше към микрофинансиране и това очевидно няма да се случи.

Самият механизъм за микрофинансиране, макар че е много малък, играе наистина важна роля за гарантиране на достъп до кредитиране на микро-предприятия в социалната икономика и е от решаващо значение сега, когато финансовите институции не дават заеми.

Това не следва да се случва обаче за сметка на програмата „Прогрес“. Според мен тук става въпрос да откраднем от един, за да платим на друг.

Искам само да кажа, че решително подкрепям увеличената подкрепа за програмата за учене през целия живот Grundtvig и специално приветствам увеличената подкрепа за програмата „Живот +“.

 
  
  

Доклад: Albert Deβ (A7-0202/2011)

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE). - (FI) Г-жо Председател, този изключително важен доклад беше приет и, първо, искаме да поздравим и да благодарим на докладчика, г-н Dess, който работи наистина много упорито за постигането на компромисите, за да може реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) да продължи напред по толкова значим начин.

Давам си сметка колко е трудно, когато във всяка държава-членка има много различни призиви за това, което следва да се включи в реформата на ОСП, но тук е важен един въпрос и той, разбира се, е екологизирането. Важно е земеделските производители да участват в устойчивата политика в областта на околната среда, но как ще бъде създадена системата за екологизиране? Това трябва да се направи по начина, описан от г-н Dess. Не трябва да се създава повече бюрокрация и не следва да се увеличават разходите за производителите. Освен това трябва да вземем предвид различното положение в държавите-членки. Ако успеем да го направим по този начин и когато впоследствие Комисията внесе подробни предложения, то тогава ще сме на прав път и всички ще можем да се радваме, че земеделските стопани участват доброволно в защитата на околната среда.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ISABELLE DURANT
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - (ES) Г-жо Председател, гласувах в полза на инициативата, защото Европа се нуждае от силна Обща селскостопанска политика, без съкращения, която е съсредоточена върху насърчаване на рентабилните земеделски стопанства и гарантира продоволствена сигурност, достатъчни количества и високо качество на продукцията.

Освен това селското стопанство се нуждае от подкрепа, за да направи нововъведения и да насочи усилия към по-ефективно използване на енергията, водите и почвата.

Всичко това трябва да се съчетае с други форми на управление, които позволяват по-справедливо възнаграждение за работата на специалистите в сектора, които трябва да напредват и да продължават да учат през целия си живот. Трябва да им гарантираме по-прости процедури, по-малко бюрокрация и по-голяма прозрачност по отношение на целите и инструментите.

Съответно новата ОСП трябва да утвърди ангажимента си към активните земеделски стопани и приноса им към производството и балансираното развитие на селските райони. Нещо повече, рентабилността включва привеждане на политиките в сектора в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“. Затова трябва да се запази и бюджетът.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Г-жо Председател, сегашното предложение на Европейската комисия относно реформата на Общата селскостопанска политика е само козметична промяна, а не реформа, насочена към подобряване на пазара и конкурентоспособността на европейското селско стопанство.

Във връзка с това аз също подкрепих многобройните констатации и критики на Европейския парламент. Категорично съм против да продължи да се прилага историческият подход към системата на субсидиите и подкрепям въвеждането на допълнителни обективни критерии, които отчитат условията за финансиране на селското стопанство в рамките на разширена Европа на 27 държави. Според мен така нареченият таван на субсидиите е усложнение, което няма да подобри условията за земеделските стопани в новите държави-членки. Общата селскостопанска политика следва да се основава на два стълба, първият от които е пълно финансиране със средства на ЕС. Вторият стълб трябва да се съсредоточи върху модернизирането на селското стопанство, конкурентоспособността и развитието на селските райони, съфинансирани с национални средства.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Г-жо Председател, Европейският парламент прие доклада относно Общата селскостопанска политика (ОСП) през 2020 г. Гласувах против, защото мерките, които предлага, не са реални реформи, а само козметични и незначителни промени, които подкрепят и запазват сегашната несправедлива ОСП. Омръзнаха ни 20-годишният застой в производството на храни в Европа и ниските доходи на земеделските стопани.

Забравихме, че преди седем години и половина Съюзът се разшири с нови държави-членки, които получиха малка подкрепа и обещание, че след 2013 г. плащанията ще се изравнят. Искам да подчертая ясно следното: следва да се запази силен втори стълб, включително сегашните критерии за разпределение на средствата, които отчитат различията в равнището на развитие на отделните държави-членки. И накрая, необходима е по-добра координация между регионалната политика и Общата селскостопанска политика в селските райони. Някои от отговорностите на втория стълб на Общата селскостопанска политика следва да се прехвърлят на политиката на сближаване. Селските райони имат право да се развиват, като използват средства на регионалната политика.

Искам да кажа още нещо и то е, че изявлението на г-н Барозу за възможни съкращения във втория стълб означава, че той в действителност не разбира сериозността на проблема.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-жо Председател, аз също искам да благодаря на докладчика, г-н Dess. За да запази конкурентоспособността си и да стане по-екологосъобразна, селскостопанската политика трябва да бъде подходящо финансирана. Подчертавам думата „подходящо“. „Подходящо“ се отнася точно толкова за земеделските стопани, колкото и за данъкоплатците. Считам, че създаването на конкурентни структури в селскостопанския сектор е силно желателно. В този контекст определянето на горна граница на директните плащания е контрапродуктивна мярка. Не трябва да унищожаваме конкурентните структури. Израснах в бившата Източна Германия, където политиците диктуваха подробно действащите структури и всички производствени данни на земеделските стопани. Това доведе до банкрут. Никога не трябва да позволим това да се повтори; искам да не допусна подобна катастрофа в Европейския съюз, поради което съм против определянето на таван и в крайна сметка гласувах с „въздържал се“ по доклада.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - (EN) Г-жо Председател, гласувах в подкрепа на доклада Dess, но трябва да кажа, че останах разочарована, че изменение 4 не беше прието. Моята група го подкрепи, защото предвиждаше специфична помощ по първия стълб да компенсира неблагоприятните природни условия и да гарантира запазване на селскостопанската дейност в планинските райони, в екологично чувствителните области и в регионите по Натура 2000.

Гласувах против изменение 23, не защото подкрепям ГМО – не подкрепям ГМО – а защото подкрепям субсидиарността и считам, че държавите-членки следва да могат да направят своя избор по отношение на ГМО.

Останах особено доволна, че подкрепихме изменение 27, което разумно отхвърли въвеждането на обременяващи и неясни изисквания, произтичащи от Рамковата директива за водите, в системата за кръстосано спазване, докато не се изясни състоянието на прилагане на тази директива в различните държави-членки.

Останах доволна и от подкрепата на Парламента за многопластова мрежа за сигурност при пазарни смущения и наистина извънредни ситуации. Това е разумна и уместна мярка.

И накрая, останах доволна, че с преобладаващо мнозинство гласувахме за запазване на бюджета най-малкото в размера от 2013 г. Без това, всичко останало са само приказки.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Г-жо Председател, днес Европейският парламент прие доклада относно Общата селскостопанска политика през 2020 г. Подкрепям дългосрочната цел на доклада да се опитаме да въведем справедливи условия за всички земеделски стопани в ЕС, което означава да прекратим използването на исторически критерии за директните плащания.

Въпреки това не гласувах в подкрепа на доклада, тъй като искам да изразя категорично несъгласие с приемането на предложението за таван на плащанията, въз основа на размера на стопанството. Това ще представлява дискриминация срещу чешките земеделски стопани или ще ги принуди да раздробят стопанствата, за да получат субсидия. Лично аз подкрепям развитието на малките стопанства, но това е мярка, която ще намали конкурентоспособността на европейските земеделски стопани в някои държави.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Г-жо Председател, с радост подкрепих доклада и поздравявам докладчика, г-н Dess, за добрата работа. Присъствах на разискването снощи от началото до края, но не успях да взема думата и съжалявам за това, защото исках да задам два въпроса на члена на Комисията. В същото време останах доволен, че Парламентът почти единодушно подкрепи запазването на бюджета най-малкото в сегашния размер.

(EN) Двата въпроса, които исках да задам на члена на Комисията, са относно историческите референтни стойности и квотите за мляко.

И двете трябва да бъдат премахнати. Искаме да знаем кога и какво ще ги замени. Без да знаят това, на земеделските стопани е много трудно да правят планове за бъдещето. Колкото по-скоро имаме отговори на тези въпроси

(GA) толкова по-добре за всички земеделски стопани в Европа. Благодаря.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Г-жо Председател, Общата селскостопанска политика е една от най-големите и същевременно най-чувствителни области на политиката на Европейския съюз и е от значение за всички държави-членки. Преди всичко селското стопанство е област, която оказва значително и пряко въздействие върху околната среда. Затова е важно при установяването на моделите на директна помощ и подкрепата за развитието на селските райони да се отдаде приоритет на устойчивото селско стопанство и различни аспекти на околната среда, включително на екологичното селско стопанство.

Развитието на селските райони е от значение и за държавите, които неотдавна се присъединиха към ЕС. За съжаление, броят на емигриращите работници е най-висок в селските райони. Следователно е необходимо да ги направим по-привлекателни за живеене и работа и да привлечем млади хора в тях. За целта е необходимо да използваме инструментите за развитие на селските райони, да подкрепим обещаващо и динамично развитие на селските общности и да доразвием прилагането на метода „Лидер“.

Привличането на млади земеделски стопани и млади хора в селските райони в селскостопанското производство и развитието на селските райони е също толкова важно за справяне със запустяването на земите, обезлюдяването на селските райони, застаряването на населението в селските райони и други проблеми.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Г-жо Председател, госпожи и господа, имам два коментара по отношение на доклада по собствена инициатива относно Общата селскостопанска политика. Първият е, че потребителските цени на селскостопанските продукти трябва да бъдат съизмерими с разходите, усилията и работата, но и с производствените разходи, ако искаме европейските потребители да могат да се хранят със здравословни продукти на европейското селско стопанство, на традиционното селско стопанство, което трябва да се запази.

Вторият коментар се отнася за сигнал до компетентните европейски органи. Запознати ли са с доклада на италианските карабинери от Министерството на земеделието, храните и горите относно квотите за мляко? Въпросният доклад ясно показва, че квотата за производство на мляко, която се предполагаше, че е превишена, което беше правното основание за наложените глоби на италианските производители на мляко и млечни продукти, всъщност не е била превишена. Това е много сериозно, защото тези глоби могат да поставят на колене хиляди земеделски стопанства в Падания и да ги доведат до фалит. Освободете Падания!

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Обяснението на вот приключи.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Sharon Bowles (A7-0229/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на настоящия кандидат за председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) заради неговите умения и сериозен опит, придобит през годините.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), в писмена форма. (IT) Бих искала да изразя своята гордост от широката подкрепа, която назначаването на новия председател на Европейската централна банка (ЕЦБ), Марио Драги, получи от Европейския парламент. Назначението ще бъде потвърдено на заседание на Съвета от държавните и правителствените ръководители, но и сега този факт носи висок престиж за Италия не само заради изключително високата професионална квалификация на г-н Драги, неговата компетентност и опит в областта на икономическите въпроси на европейско равнище, но също така, защото неговото назначаване за следващите осем години получи пълната подкрепа на всички европейски лидери. Пожелавам на г-н Драги много успех в неговата работа.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), в писмена форма. − (EN) Гласувах в подкрепа на кандидатурата на Марио Драги за следващ председател на Европейската централна банка заради високата му компетентност и прогресивните му възгледи относно управлението на световната финансова система. На изслушването си от комисията по икономически и парични въпроси миналата седмица той подчерта, че сега е необходимо повече икономическо управление на европейско равнище и че под неговото председателство ЕЦБ ще продължава да съсредоточава усилията си предимно върху борбата с инфлацията. Поради всички тези причини съм горд да дам пълната си подкрепа на г-н Драги

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) се назначават от държавните и правителствени ръководители по предложение на Съвета и след консултация с Европейския парламент. Следователно на този етап Съветът се консултира с Парламента за назначаването на г-н Драги за председател на Европейската централна банка от 1 ноември 2011 г. Комисията по икономически и парични въпроси, в която членувам, проведе изслушване, което протече повече от задоволително. Следователно подкрепям кандидатурата на г-н Драги.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), в писмена форма. – (RO) Гласувах в подкрепа на номинацията на Марио Драги за длъжността председател на Европейската централна банка, тъй като считам, че той притежава високо ниво на професионална квалификация. По време на изслушването, проведено от комисията по икономически и парични въпроси, г-н Драги даде пълни отговори на всички въпроси, отправени му от членовете на ЕП. В тази връзка приветствам неговият конструктивен подход към последствията от финансовата криза в Гърция.

В допълнение, Марио Драги демонстрира истинско желание за прилагането на модел на подобрено икономическо управление на равнище на ЕС, за да се избегнат случаи на държавен фалит. Именно поради тази причина борбата с инфлацията като част от целта за стабилност на Европейската централна банка и укрепването на надзорния механизъм са залегнали като приоритети в неговата кандидатура. За да се гарантира силна икономика, трябва да има наистина ефективен Пакт за стабилност и развитие, разполагащ с автоматични санкции.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), в писмена форма. (IT) Като член на Европейския парламент от Италия приветствам кандидатурата на Марио Драги за председател на Европейската централна банка (ЕЦБ). Проследих изслушването му пред Европейския парламент на 14-ти юни. Неговата престижна кариера включва академични длъжности, както и един от най-високите постове в икономическия и финансов свят – председател на Съвета за финансова стабилност и това го прави отличен кандидат за длъжността председател. В този особено сложен за Европа момент г-н Драги със сигурност ще съумее да отговори на нуждите на европейската финансова система и на необходимостта да се гарантира финансова стабилност и подкрепа за икономически растеж. Неговата кандидатура е важен политически знак за Италия след забележителния му опит като генерален директор на италианската хазна от 2006 г., когато успешно представляваше Италия на европейско и международно равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), в писмена форма. − (EN) Поздравявам г-н Драги по случай неговото назначаване и считам, че той е много способен кандидат. Надявам се обаче той да оцени мандата, възложен му от членовете на ЕП, и съответно като председател на ЕЦБ да отчита техните виждания.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на настоящото предложение далеч не само заради националността на кандидата. Всъщност не считам, че Италия ще спечели от назначаването на професор Драги. Тъкмо обратното, ще спечели Европейският съюз. Италия губи управител на Централната банка с висока компетентност и широки познания в областта на икономиката, паричните и реални проблеми. Говорим за човек с безукорна биография и сериозен международен опит в публични и частни институции, който винаги е бил изключително активен (например като председател на Форума за финансова стабилност). Неговите публикации са доказателство, за това, че той без съмнение отговаря на академичното ниво, необходимо за изпълнението на предстоящите му задачи, а опитът му в паричната сфера изключва всякакви съмнение относно уменията му. Не случайно назначаването му беше прието с такова единодушие. Той има всички предпоставки да бъде отличен председател на Европейската централна банка. Изправен е пред някои сериозни предизвикателства предвид ситуацията в момента. Затова искрено му пожелавам късмет.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) В настоящата ситуация на икономическа и финансова криза е наложително нашите лидери и хората на управленски позиции да са спокойни и независими. По време на своя мандат председателят на Европейската централна банка Жан-Клод Трише успя да не се поддаде на натиск от страна на държавни и правителствени ръководители. Неговият приемник ще трябва да покаже същите качества и да бъде също толкова безкомпромисен. Гласувах в подкрепа на кандидатерата на г-н Драги, защото той се ползва с отлична репутация и направи добро впечатление по време на изслушването от комисията по икономически и парични въпроси. Надявам се неговият професионален път, особено опитът му като управител на Централната банка на Италия, да му помогнат да се справи по най-добрия възможен начин с многото предизвикателства, които го очакват начело на Европейската централна банка.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Академичният и професионален опит на г-н Драги, както и изслушването му в Парламента, показват, че той има задълбочени познания и ясни идеи относно необходимостта от подобряване на икономическото управление в ЕС, както и относно важността еврото да е стабилно, за да се възобнови растежа. С оглед на това и предвид важността на длъжността председател на Европейската централна банка, считам, че г-н Драги отговаря на всички условия, за да изпълнява мандата, за който е номиниран, с умения и самоотверженост.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), в писмена форма. – (SK) През месец май 2011 г. Европейският съвет, заедно с Парламента, предложиха Марио Драги да бъда назначен за председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) с осемгодишен мандат, считано от 1 ноември 2011 г. Парламентарната комисия по икономически и парични въпроси проведе изслушване на кандидата и той отговори на поставените от комисията въпроси. Той говори например за дълга на Гърция, а сред изказаните от него мнения беше позицията, че ЕЦБ следва да бъде неуморна в опитите си да задържи настоящата стабилност. Впоследствие комисията препоръча назначаването на г-н Драги. Тъй като кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността председател на ЕЦБ, бих искала да изкажа своята подкрепа за неговото назначаване.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Въпреки че по правило гласуването за назначаване на определени европейски олигарси е тайно, аз настоявам да бъде известно, че гласувах „против“ г-н Драги, защото е наистина нередно и нецелесъобразно по време на криза на държавния дълг да бъде назначаван бивш директор на „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs). Не може да не ви направи впечатление периодът, през който той е изпълнявал задълженията си, както и на тяхното естество. Освен ако не е бил съвсем посредствен директор и дори да не е бил основно действащо лице, г-н Драги не може да не е знаел, че институцията, за която работи, е организирала манипулирането на гръцкия дълг по един на пръв поглед легален, но непочтен начин, така че да се оправдае приемането на еврото от Гърция. В допълнение, не може да бъде пренебрегната ролята на „Голдман Сакс“ в настоящите спекулации по въпросите на държавния дълг, нито отговорността на институцията за икономическата и финансова криза, нито текущото разследване срещу нея в Съединените щати. Фактът, че „Голдман Сакс“ фигурира в автобиографията на г-н Драги го прави неприемлив и го дисквалифицира за настоящата роля.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Много съм доволен от постигнатия днес резултат и от широкото мнозинство при гласуването в подкрепа на препоръката на Съвета за назначаване на Mario Draghi за следващия председател на Европейската централна банка. Всъщност считам, че за нашата страна е чест неин виден представител да застане начело на една стратегическа институция, каквато е Европейската централна банка (ЕЦБ). Това е важна оценка за ангажираността и компетентността на човек, който представлява нашата страна и който ще има трудната, но същевременно и престижна задача да оглави ЕЦБ в момент като настоящия, в който Европа трябва да се справя с последиците от сериозна икономическа и финансова криза. Надявам се, че неговото назначение ще бъде официално потвърдено на предстоящото заседание на Европейския съвет и че от ноември Марио Драги ще може да поеме управлението на ЕЦБ за следващите осем години със същия висок и неоспорим професионализъм, който е показал в миналото, и ще изведе икономиката на Европейския съюз към фаза на възстановяване, която да гарантира стабилност и сила за европейските финанси.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), в писмена форма. (IT) Удовлетворени сме от номинацията на Марио Драги за бъдещ председател на Европейската централна банка (ЕЦБ), тъй като той е показал, че притежава необходимата професионална характеристика за заемането на тази престижна длъжност, както и дългогодишен и признат опит в международния финансов и банков сектор. Поздравяваме бившия управител на Централната банка на Италия за кандидатурата му и за това, че по време на изслушването в Европейския парламент успя да демонстрира своите умения и потенциал да се справи с проблемите, срещу които ще трябва да се изправим. Считаме, че неговата номинация представлява успех за Италия, която той ще може да представлява на високо равнище в една от най-престижните Европейски институции. Пожелаваме му успех в работата.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. − (EN) Европейският парламент – като взе предвид препоръката на Съвета от 16 юни 2011 г. (10057/2011), като взе предвид член 109 от своя правилник, като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0229/2011), като има предвид, че с писмо от 20 май 2011 г. Европейският съвет се консултира с Европейския парламент относно назначаването на Марио Драги за председател на Европейската централна банка с осемгодишен мандат, считано от 1 ноември 2011 г., като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси към Парламента пристъпи към оценка на акредитивните писма на кандидата, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 283, параграф 2, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и с оглед на необходимостта от пълна независимост на Европейската централна банка съгласно член 130 от ДФЕС, и като има предвид, че при извършването на тази оценка комисията получи автобиографията на кандидата, както и неговите отговори на изпратения му писмен въпросник – дава положително становище по препоръката на Съвета за назначаване на Марио Драги за председател на Европейската централна банка. Аз съм против неговото назначаване.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Г-н Draghi е напълно неподходящ кандидат за най-високата длъжност в Европейската централна банка. Той е бил заместник-председател и изпълнителен директор в американската инвестиционна банка „Голдман Сакс“, където отговарял за Европа и контактите с националните правителства. Това става точно по времето, когато Гърция представя на ЕС фалшифицирани данни за своя дефицит и бюджет. Във връзка с това „Голдман Сакс“ е обвинена за това, че е посъветвала гръцката страна да извърши фалшификацията. В допълнение към тези съмнителни действия, г-н Драги определено търпи критики по отношение на безкомпромисна си позиция срещу обезценяването на дълга на Гърция и в подкрепа на спасителния план. Като представител на южна държава-членка на еврозоната, изправена пред огромни финансови проблеми, неговото назначаване също така ще изпрати напълно погрешен сигнал на пазарите и нашите граждани, които искат не трансферен съюз, а стабилна валута.

Подходящият кандидат щеше да бъде Аксел Вебер от Германия. Той обаче дори не се кандидатира за длъжността, защото осъзнава грешната посока на мерките, които сега се предприемат с благословията на г-н Драги. Номинацията на г-н Драги може да се разглежда като още един пирон в ковчега на еврото и заплаха за ЕС като цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма.(IT) След отличното изслушване, проведено в парламентарната комисия по икономически и парични въпроси, с убеждение гласувам в подкрепа на кандидатурата на Марио Драги за председател на Европейската централна банка (ЕЦБ). С моя глас потвърждавам, че в това време на трудности и криза е избран най-подходящият и квалифициран човек да управлява ЕЦБ. Убеден съм, че Марио Драги ще знае как да изпълнява своята бъдеща роля на председател на ЕЦБ, както доказа и в Централната банка на Италия по време на работата си там, а също и че ще направи това, като предложи на Европа своя богат опит и широки компетентности. Като изразявам своето задоволство от напредъка на Централната банка на Италия, тази елитна италианска институция, която получи най-високо ниво на развитие, бих искал още веднъж да подчертая изключително високата професионална квалификация на Марио Драги, следващия председател на ЕЦБ. Уверен съм, че Съветът ще потвърди гласуването на Парламента в подкрепа на номинацията и в капацитета си на член на комисията по икономически и парични въпроси гарантирам на Марио Драги пълна готовност за ползотворно сътрудничество с ЕЦБ, особено в този труден за еврото и ЕС момент.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Въз основа на доклада на комисията по икономически и парични въпроси и след процеса на консултиране и оценка на акредитивните писма на кандидата, по-специално с оглед на изискванията на член 283, параграф 2, от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и предвид необходимостта Европейската централна банка (ЕЦБ) да бъде напълно независима, гласувах в подкрепа на доклада за назначаването на председател на ЕЦБ и приветствам назначаването на г-н Драги.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма.(IT) Мога само да подкрепя избора да бъде издигната кандидатурата на Марио Драги за председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) за осемгодишен мандат, считано от следващия ноември. Автобиографията на кандидата несъмнено свидетелства за най-високо ниво на професионализъм и житейски опит и разкрива пред нас един от най-видните италианци на световната икономическа сцена в днешни дни. Считам, че в тези тежки времена е наложително човек от вай-висок калибър да бъде начело на ЕЦБ, а Марио Драги е идеалният пример за такъв човек.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Основната стратегическа цел на Европейската централна банка (ЕЦБ) е да поддържа ценова стабилност в ЕС, като по този начин сериозно съдейства за решаването на икономическите и финансови затруднения на държавите-членки. Г-н Драги завършва университета „Ла Сапиенца“ в Рим, получава докторска степен в областта на икономиката от Масачузетския технологичен институт, работи като управител на Централната банка на Италия, член е на Управителния съвет и Генералния съвет на Европейската централна банка, член на Съвета на директорите на Банката за международни разплащания, управител за Италия в управителните съвети на Международната банка за възстановяване и развитие и Азиатската банка за развитие и председател на Форума за финансова стабилност.

Гласувам в подкрепа на назначаването на г-н Draghi за председател на ЕЦБ, защото считам, че той притежава сериозна академична подготовка и обширен професионален опит, както и защото настоявам за сериозен ангажимент от страна на европейските институции за борба с инфлацията, укрепване на единната валута и устойчивост в кризата на държавния дълг. Считам също така, че новият председател на ЕЦБ ще прилага култура на честност и взискателност и ще съдейства за създаването на силна и последователна икономическа политика, която да изпрати ясен сигнал на увереност до международните пазари.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), в писмена форма. (FR) Считам, че назначаването на г-н Драги начело на Европейската централна банка (ЕЦБ) е напълно обосновано решение, защото е в съответствие с желанието на Европейския съюз да продължи работата, започната от настоящия председател Жан-Клод Трише. В ситуация, когато икономическото състояние на страни като Гърция отслабва еврото, волята и решителността на г-н Драги да запази стабилен курс за една силна валута са крайно необходими, за да се гарантира доверието в нашата икономика. Приветствам също така назначаването на човек, който отговаря на всички изисквания за заемането на тази длъжност. Неговият опит в европейския Съвет за финансова стабилност и начело на Централната банка на Италия са големи преимущества за популярността на институцията на международно равнище и съответно за ролята на Европейския съюз като най-голямата икономическа сила в света. Предвид предизвикателствата, които трябва да преодолеем, за да се подобри икономиката ни, изключително се радвам на назначението на човек, който успя да създаде консенсус и който доказа, че е способен да проправи пътя за един стабилен, силен и конкурентоспособен паричен съюз.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0191/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувам „за“ доклада, тъй като той излъчва ясен сигнал за солидарността на ЕС в кризата, пред която европейската общественост е изправена в момента. В този случай Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ще бъде използван за подпомагане на бивши работници на „General Motors Belgium“ и четири от неговите доставчици с предмет на дейност в сектора на превозните средства между юни 2010 г. и октомври 2010 г.

Всички работници, които са били съкратени, ще могат да ползват индивидуални мерки, подкрепени от финансиране в общ размер 9,59 млн. евро. Това е третият път през 2011 г., когато ЕФПГ се мобилизира. Затова съм на мнение, че е справедливо и уместно фондът да бъде използван в този случай.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма. (ES) Аз гласувах в подкрепа на инициативата за подпомагане на тези 2 834 души, съкратени от „General Motors Belgium“, за повторното им професионално интегриране на пазара на труда, защото поради световната икономическа и финансова криза предприятието не е било в състояние да разшири производствения обект в Антверпен. Приветствам договореността, постигната от социалните партньори по отношение на пакета предложени мерки.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Аз гласувах в подкрепа на доклада от г-жа Matera, защото характеристиките на проблема, поставен от Белгия за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), отговарят на условията, изисквани за достъп до Фонда. Поисканите 9 593 931 евро за тези 2 843 [sic] случая на съкращения, извършени в „General Motors“ и четири от неговите доставчици с предмет на дейност в сектора на превозните средства през четиримесечния референтен период (от юни до октомври 2010 г.), ще бъдат използвани само за повторното професионално интегриране на работниците, изгубили работните си места в резултат на продължаващата глобализация на световните пазари, и по никакъв начин няма да бъде изплатена на предприятието, направило съкращенията.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. − (EN) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е от помощ за облекчаване на затрудненията на работниците, до които се стига вследствие на промените в моделите на световната търговия. В контекста на „General Motors Belgium“ мисля, че изводите, до които стига докладчикът, са обосновани и затова реших да гласувам в подкрепа на това досие.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам работата, извършена въз основа на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), не на последно място за подпомагане на автомобилната промишленост, която беше засегната от икономическата и финансова криза. Аз гласувам също в подкрепа на решението ЕФПГ да бъде мобилизиран в подкрепа на Белгия, в полза на работниците в автомобилния сектор, чрез мерки, които се явяват съгласуван пакет от персонализирани услуги, предназначен за повторното им интегриране на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), в писмена форма. − (EN) Важно е залата да изтъкне огромния потенциал на ЕФПГ.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) След огромната вълна от съкращения от „General Motors Belgium“ и четири от неговите подизпълнители с предмет на дейност в сектора на превозните средства миналата година Белгия поиска – на 20 декември 2010 г. – помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за подпомагане на преквалификацията на 2 834 работници, които бяха съкратени. Този европейски фонд е създаден за оказване на допълнителна подкрепа на работниците, изгубили работните си места поради промени в световната търговия. Много съм радостна, че Парламентът днес одобри помощта, което ще позволи на съкратените работници да получат подкрепа, особено в търсенето на работа от тяхна страна и за обучение. Това са добри новини за хилядите засегнати семейства.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt и Cecilia Wikström (ALDE), в писмена форма. (SV) Отново избрахме да подкрепим мобилизирането на Фонда за приспособяване към глобализацията на ЕС – този път за да помогнем на общо около 2 800 души, които изгубиха работните си места в Белгия – защото Европа все още усеща последствията от икономическата криза, а в изключителни времена се изискват изключителни мерки.

На мнение сме обаче, че в бъдеще вместо това следва да използваме инструментите, които вече съществуват – по-конкретно Европейския социален фонд – за да се подобри конкурентоспособността на пазара на труда на тези, които са получили предизвестие или са били съкратени. През следващия бюджетен период вероятно няма да има нужда от Фонда за приспособяване към глобализацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на доклада, тъй като мисля, че мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е необходимо след съкращенията в предприятието „General Motors Belgium“ и четири от неговите доставчици. Усилията, положени от белгийските органи, трябва да бъдат оценени: те предложиха редица важни мерки в помощ на засегнатите работници при търсенето на работа.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден през 2006 г. с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат от значими структурни промени в световната търговия, и да ги подпомага при връщането им на пазара на труда. Той беше разширен през 2009 г., така че да обхваща и работници, съкратени в резултат на икономическата и финансова криза. Това е третото заявление, което ще бъде разгледано в рамките на бюджета за 2011 г., и се отнася за 9 593 931 евро от ЕФПГ за повторното интегриране на пазара на труда на 2 834 работници от „General Motors Belgium“ и четири от неговите доставчици от Антверпен. Според Комисията заявлението отговаря на критериите за допустимост за помощ от ЕФПГ и тази институция препоръчва на бюджетния орган да одобри мобилизирането му. Фондът ще трябва да бъде мобилизиран бързо и ефикасно, за да не се налага да чакат работниците, които всъщност следва да го ползват.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Докладът е относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ, създаден през 2006 г., има за цел подкрепа на работниците, съкратени в резултат от структурни промени в моделите на световната търговия в резултат на глобализацията. На 20 декември 2010 г. предприятието „General Motors Belgium“ от автомобилния сектор подаде заявление за ЕФПГ, след като се видя принудено да съкрати 2 834 работници от основното предприятие и четири от неговите доставчици.

Настоящата икономическа и финансова криза дава на ЕФПГ ключова роля за смекчаване на социалните последици от несъстоятелността на много предприятия, често причинена от агресивната икономическа политика на нововъзникващите пазари. Това е третото заявление, което трябва да бъде разгледано в рамките на бюджета на ЕС за 2011 г. Тъй като заявлението отговаря на критериите за допустимост, аз съм съгласен с препоръките на докладчика и гласувам в подкрепа на предложението за решение.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Вече имаше искания за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в случаи на масови съкращения в цяла Европа. В този случай става дума за мобилизирането на повече от 9 млн. евро за Белгия с цел подпомагане на около 2 800 работници, съкратени в автомобилния сектор. Това е третото предложение за мобилизиране на фонда, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2011 г. Следователно, след приспадане на поисканата сега сума от наличните средства, на разположение до края на 2011 г. ще останат 489 628 679 евро от тавана от 500 млн. евро.

Макар да подкрепяме тази мобилизация, тъй като е съществено да бъдат подкрепени работниците, бихме искали да изразим отново резервите си и критичната си позиция относно фонда, тъй като сме на мнение, че щеше да бъде дори по-важно на първо място да бъдат взети мерки за недопускане на безработица. За тази цел неолибералните политики, прилагани в ЕС, трябва да бъдат променени, включително упорството за дерегулиране и либерализация на международната търговия.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Макар да запазваме критичната си позиция относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), тъй като мислим, че щеше да бъде по-важно на първо място да бъдат взети мерки за недопускане на безработица, ние гласувахме в подкрепа на мобилизирането на фонда, за да се предостави допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците на преструктурирането на предприятия или на либерализацията на международната търговия. В този случай става дума за мобилизиране на повече от 9 млн. евро за Белгия с цел подпомагане на около 2 800 работници, съкратени от автомобилния сектор. Това е третото заявление за мобилизиране на Фонда, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2011 г.

Следователно, след приспадане на поисканата сега сума от наличните средства, на разположение до края на 2011 г. ще останат 489 628 679 евро от тавана от 500 млн. евро. Много показателно е, че едва малко над 10 млн. евро от планираната сума е усвоена в период, когато социалната и финансова криза се задълбочава и това само по себе си показва необходимостта, най-малкото, от преразглеждане на регламентите, уреждащи дейността на фонда.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), в писмена форма. – (SK) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден с цел предоставяне на достатъчна подкрепа на работниците, засегнати от последиците на значими структурни промени в световната търговия. Съгласно Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление, фондът не може да превиши годишния таван от 500 млн. евро. През април 2011 г. Комисията прие предложение за мобилизиране на фонда в помощ на Белгия, за подпомагане на връщането на пазара на труда на работници, съкратени преди това поради финансовата и икономическа криза. Оценката на Комисията се основаваше на проучване на връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия или финансовата криза. В съответствие с оценката на Комисията заявлението отговаря на условията, даващи право на кандидатстване за финансова подкрепа и по мое мнение е правилно и заявлението да бъде подкрепено. Европейският парламент, Съветът и Комисията потвърдиха в обща декларация от тяхна среща през 2008 г., че във връзка с Междуинституционалното споразумение е важно да се осигури бърза процедура за вземане на решенията за мобилизиране на фонда.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Приветствам доклада, защото Белгия поиска помощ във връзка с 2834 случая на съкращения (всичките в целевата група за подпомагане) в основното предприятие „General Motors Belgium“ и четири от неговите доставчици с предмет на дейност в сектора на превозните средства в региона Антверпен в Белгия по NUTS II. На 20 декември 2010 г. Белгия подаде заявление за мобилизиране на ЕФПГ по отношение на съкращенията в предприятието „General Motors Belgium“ и четири от доставчиците му, като на 24 януари 2011 г. към него беше добавена допълнителна информация. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. По тази причина Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 9 593 931 евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Аз гласувах „за“ мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в подкрепа на Белгия, защото съм на мнение, че този инструмент представлява ценен ресурс за подпомагане на работници, изпаднали в затруднение вследствие на икономическата криза. Както беше посочено по редица поводи, от 2006 г. насам ЕФПГ предоставя практическа подкрепа на европейски работници, съкратени или поради причини, свързани с преместване на техните предприятия, или − след направеното изменение през 2009 г. − поради икономическата криза, за да се улесни повторното им интегриране на пазара на труда. Днешното гласуване беше свързано с искане за помощ за 2 834 случая на съкращения, всичките от които попадат в целевата група за подпомагане, в предприятието „General Motors Belgium“ и четири от неговите доставчици с предмет на дейност в сектора на превозните средства в региона на Антверпен в Белгия по NUTS II, през четиримесечния референтен период от 14 юни до 14 октомври 2010 г., възлизащо на общо 9 593 931 евро, финансирани от ЕФПГ.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), в писмена форма. (IT) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден за да се осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия.

С цел подпомагане на повторното интегриране на пазара на труда на работници, съкратени в резултат на световната финансова и икономическа криза, която засегна по-конкретно предприятието „General Motors Belgium“, Комисията прие ново предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ в подкрепа на Белгия. В тази връзка особено ударение беше поставено на непредвидения характер на съкращенията и на въздействието им върху местната, регионалната и националната заетост.

Да не забравяме, че ЕФПГ беше създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че в това си качество заслужава целево разпределение на средства, вместо трансфери от неизползвани бюджетни редове, което може да възпрепятства постигането на различните цели на политиките.

Смятаме, че заявлението отговаря на условията, определени в Регламента за ЕФПГ, и се обявяваме за одобряването му, като даваме положителното си становище по него. Това, което остава от решаващо значение обаче, е преразглеждането на Регламента за ЕФПГ за решаване на проблема с многонационалните организации, които предизвикват съкращения чрез преструктуриране и изнасяне на производства, и съответно предизвикват намесата на ЕФПГ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Въздържам се от уважение към белгийските работници от завода на „Opel“ в Антверпен, които бяха пожертвани в името на свещената крава на глобализацията. Предвид положението, в което те бяха хвърлени в резултат на неолибералните политики, изповядвани от Европейския съюз, човек би могъл да гласува „против“ мизерната сума, която европейският елит им отпуска. Обаче малкото, което се дава, би могло да облекчи затрудненията им. Това изобщо не прави логиката на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията по-малко нетърпима. Той подкрепя изнасянето на дейности, извършено от американското дружество „General Motors“. Той подклажда ламтежа за печалби на многонационалните компании и техните шефове милиардери. Би трябвало печалбите, които те извличат, а не парите на европейските данъкоплатци, да се използват за подпомагане на служителите.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. − (EN) Известно е, че мобилизирането на Фонда за приспособяване е във връзка с 2834 случая на съкращения (всичките в целевата група за подпомагане) в основното предприятие „General Motors Belgium“ и четири от неговите доставчици с предмет на дейност в сектора на превозните средства в региона на Антверпен през четиримесечния референтен период от 14 юни до 14 октомври 2010 г. Така съкратените служители ще получат помощ под формата на персонализирани мерки, подкрепени от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, който ще мобилизира 9,59 млн. евро за мерките. Аз не съм против мобилизирането на финансова помощ за съкратените белгийски работници. Но мисля, че правилата за прилагане на фонда следва да бъдат променени, за да се предостави помощта и за по-слабо развитите държави-членки на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) получава ежегодно финансиране в размер на 500 млн. евро с цел предоставяне на финансова подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия. Оценките сочат, че между 35 000 и 50 000 служители биха могли да ползват тази подкрепа ежегодно. Парите могат да се използват за заплащане на съдействие при намиране на нова работа, обучение по индивидуален план, съдействие за започване на дейност като самостоятелно заети или основаване на дружество, мобилност и подкрепа за работниците в неравностойно положение или по-възрастните работници. Тъй като от автомобилния завод „General Motors Belgium“ бяха направени 2 834 съкращения, което доведе също до по-нататъшни съкращения в четири предприятия доставчици, общо 9 593 931 евро ще бъдат предоставени от ЕФПГ за Белгия. Аз гласувах в подкрепа на доклада, защото именно такова е предназначението на фонда.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден да подпомага работници, които са в затруднение в резултат на съкращения или други промени като последица от глобализацията в международната конкуренция. Приветствам факта, че многобройните призиви от Парламента доведоха до това да бъдат заделени средства за плащане на обща сума 47 608 950 евро в бюджета по бюджетната линия на ЕФПГ. Именно поради тази причина аз гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), в писмена форма. (LT) Парите от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) трябва да се използват по целенасочен и смислен начин. Финансовата помощ трябва да бъде отпусната възможно най-скоро, особено в случаи, когато едно предприятие съкрати хиляди служители. Забавянето в предоставянето на финансова помощ може да има особено болезнени и трудни последици и затова е от решаващо значение ЕФПГ да бъде мобилизиран и да се отговори своевременно на искането на държавата-членка. Следва да се отбележи, че тези, които са били съкратени, и семействата им понасят неизчислими морални и материални щети. Преди всичко те се сблъскват с големи трудности в опитите си да се върнат на пазара на труда и нямат възможности за обучение или преквалификация. Затова е много важно да се осигури на тези хора да бъде предоставена своевременна финансова помощ, за да бъдат в състояние правилно да се интегрират на пазара на труда. Предвид важността на финансовата помощ приветствам предложението да бъде отпусната финансовата помощ от ЕФПГ на Белгия след масовите съкращения в предприятието „General Motors Belgium“. Призовавам също и други държави-членки, където предприятия съкращават служители поради финансовата криза, незабавно да потърсят финансова помощ с цел смекчаване на отрицателните последици, решаване на въпросите със заетостта и подпомагане на запазването и разкриването на работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) За съжаление, отново сме призовани да гласуваме по мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Казвам „за съжаление“, защото намеса от такъв вид предполага доста затруднено положение. От друга страна обаче, следва да приветстваме органа, който позволява да се даде жизненоважна глътка въздух в ситуации на сериозна криза, които иначе биха носили риск да поставят под сериозна заплаха промишлени сектори, и преди всичко съдбата на много работници. Съгласен съм с разпределението на средства и използването на фонда, но това може да бъде само една временна мярка. Това решение трябва да бъде подкрепено от дългосрочна стратегия, целяща поддържане на европейската икономика, за да се гарантира, че тя е в състояние да не изостава от глобализирания пазар, в който живеем.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден с цел предоставяне на финансова подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия. На 14 април 2011 г. Комисията прие нов проект на решение за мобилизиране на ЕФПГ в подкрепа на Белгия с цел подпомагане на повторното интегриране на пазара на труда на работници, съкратени в резултат на световната икономическа и финансова криза. Това е третото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2011 г. И се отнася за мобилизиране на общо 9 593 931 евро от ЕФПГ за Белгия, във връзка с 2 834 случая на съкращения, всички те потенциални бенефициери на мерките, в основното предприятие „General Motors Belgium“ и четири от неговите доставчици. Тъй като заявлението отговаря на всички необходими изисквания за мобилизиране на механизма за финансовата помощ, аз гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от значими структурни изменения в моделите на световната търговия. На 14 април 2011 г. Комисията прие нов проект на решение за мобилизиране на ЕФПГ в подкрепа на Белгия с цел подпомагане на повторното интегриране на пазара на труда на 2 834 работници, съкратени в основното предприятие „General Motors Belgium“ и четири от неговите доставчици в автомобилния сектор в Антверпен. Оценката на Комисията се основава на проучване на няколко аспекта на въпроса, като: връзката между съкращенията на работници и значимите структурни промени в моделите на световната търговия; финансовата криза; непредвидимия характер на въпросните съкращения; доказването на посочения брой съкращения; обяснението на непредвидимия характер на съкращенията, определянето на извършващите съкращения предприятия и на работниците в целевата група за получаване на помощ; засегнатата територия и нейните органи и заинтересовани лица, въздействието на съкращенията върху местната, регионалната или националната заетост; и съгласувания пакет персонализирани услуги, които да се финансират. За да се гарантира, че тези лица ще бъдат повторно интегрирани в пазара на труда, аз гласувам в подкрепа на въпросното предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE), в писмена форма. − (EN) Аз гласувах в подкрепа на доклада, защото той одобрява предложението на Комисията за мобилизиране на ЕФПГ в подкрепа на Белгия, за да се помогне на 2 834 работници, съкратени в основното предприятие „General Motors Belgium“, да намерят работа, което е в съответствие с моята позиция и с позицията на групата на Европейската народна партия (Християндемократи). Нещо повече – докладът с основание сочи, че за първи път в бюджета за 2011 г. са включени бюджетни кредити за плащания в размер на 47 608 950 евро в бюджетния ред за ЕФПГ. Това означава, че ЕФПГ е признат за отделен специфичен инструмент със свои собствени задачи и срокове и че следователно заслужава целево разпределение на средства за постигане на всички възложени му цели и задачи, вместо трансфери от други бюджетни редове, което може да възпрепятства постигането на различните цели на политиките. Аз също подкрепям призива на докладчика за необходимостта да бъде разгледан в рамките на предстоящия преглед на Регламента за ЕФПГ въпросът за многонационалните дружества, чието преструктуриране или преместване при значими изменения в моделите на световната търговия засяга, особено във времена на финансова криза, обикновените работници, които най-много страдат от нейните последици, и оттам необходимостта от намеса на ЕФПГ.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), в писмена форма. (FR) Целта на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е да се помогне на работниците, които са засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия и да им се помогне да се върнат на пазара на труда. Точно това имах предвид – че трябва да се окаже бърза подкрепа на тези 2 834 работници, съкратени от „General Motors“ в региона на Антверпен. Трябва да подкрепим предложението на Парламента за мобилизиране на 9 593 931 евро, с които ще бъдат предоставени специфични персонализирани услуги, като мерки, свързани с подпомагане на търсенето на работа, обучение за кандидатстване и помощ за самостоятелна заетост и индивидуално професионално обучение. Изправена пред последиците от икономическата и финансова криза, Европа трябва да бъде единна и да покаже солидарност и затова трябва да отговори на призива на Белгия. При все това европейската помощ не следва да освобождава предприятията от тяхната отговорност и необходимите усилия от тяхна страна за адаптиране на техните стратегии към предизвикателствата на времето.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Гласувах в подкрепа на документа. Отправяме искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; в този смисъл оценяваме подобрената процедура, установена от Комисията, вследствие на искането на Парламента за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за ЕФПГ, наред с предложението за мобилизиране на средства от ЕФПГ; изразяваме надежда, че ще бъдат постигнати допълнителни подобрения на процедурата в рамките на предстоящия преглед на ЕФПГ; така ние припомняме ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са били съкратени в резултат от глобализацията и финансовата и икономическата криза; изтъкваме ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; призоваваме все пак за оценка на дългосрочната реинтеграция на тези работници на пазара на труда като пряко следствие от мерките, финансирани от ЕФПГ.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) На 14 април 2011 г. Комисията прие предложение за решение относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в подкрепа на Белгия, с оглед подпомагане на повторното професионално интегриране на работниците, съкратени в резултат на световната финансова и икономическа криза. Изразеното днес мнение важи за 2 834-те случая на съкращения, всичките попадащи в целевата група за подпомагане от фонда, в основното предприятие „General Motors Belgium“ и четири от неговите доставчици с предмет на дейност в сектора на моторните превозни средства. Според оценката на Комисията заявлението отговаря на условията, определени в Регламента за ЕФПГ и тя препоръчва на бюджетния орган да го одобри. Парламентът прие положително становище по въпроса днес.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Бившите служители и четирите доставчика на „Opel Antwerp“ все още са ядосани от начина, по който „GM“ се отнесе с тях. „Opel Antwerp“ беше съвременно и успешно предприятие за сглобяване на коли. Въпреки това „GM“ най-арогантно реши да закрие 2 834 работни места. На Антверпен не беше даден шанс, въпреки многото опити да се намери купувач. Белгия с пълно основание подаде заявление за подпомагане от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), който беше създаден, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия. След положителното становище от Комисията, Европейският парламент днес правилно реши да се предостави общата сума от 9 593 931 евро от ЕФПГ, за да бъде смекчен ударът върху тези работници, които бяха съкратени принудително. Радвам се, че залата днес изрично посочва, че е липсвало желание от страна на ръководството на „Opel“ да се приспособи към текущите предизвикателствата на деня. Парламентът също правилно критикува начина, по който засегнатите държави-членки овладяха кризата в „Opel“. Липсваше съгласуване на дългосрочните мерки в подкрепа на този сектор в различните национални планове за възстановяване. Всичко това оставя особено лош привкус.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. е за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) с цел подпомагане на работници, които губят работните си места поради структурни промени в контекста на световната икономика. При бюджет от 500 млн. евро за 2011 г. Комисията е на мнение, че 9 593 391 евро трябва да бъдат предоставени на Белгия, за да може тя да се справи със съкращенията в „General Motors Belgium“ и четири от неговите доставчици в региона на Антверпен съответно. Мисля, че ЕФПГ следва да финансира активни мерки за повторното професионално интегриране на пазара на труда, позволявайки да бъдат придобити нови умения и те да бъдат приспособени към новата трудова ситуация, с която 2 834-та работници ще трябва да се справят. На мнение съм също, че европейските институции следва да ускорят мобилизирането на ЕФПГ за Белгия, тъй като държавата-членка гарантира интегрирането в активния живот на работниците, съкратени в резултат на глобализацията. Бих наблегнал също, че ЕФПГ не следва да става заместител за правните и финансовите отговорности на „General Motors Belgium“, а да бъде по-скоро допълнителна подкрепа, предоставяна от ЕС за намаляване на социалните трудности, с които се сблъскват тези работници.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. – (RO) Аз гласувах „за“ предложението за решение за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка с предприятието „General Motors Belgium“, разположено в региона на Антверпен, което се занимава с производство на машини и оборудване.

След тези 2 834 съкращения, извършени на 20 декември 2010 г., Белгия подаде искане за мобилизиране на ЕФПГ. Искането беше свързано със съкращенията в рамките на предприятието „General Motors Belgium“ и в четири от неговите доставчици. През периода от 14 юни до 14 октомври 2010 г. бяха извършени 1 336 съкращения, а други 1 498 съкращения бяха извършени преди и след въпросния период.

Като последица от икономическата и финансова криза Европа се сблъска с рязък спад на търсенето на търговски и пътнически автомобили, което доведе до значително намаляване на производството на автомобили. През 2009 г. в Белгия беше отбелязан спад от 23,8 % при сглобяването на автомобили и 34,8 % спад в производството на пътнически автомобили в сравнение с 2008 г.

Следва да наблегна на важната роля, която играе ЕФПГ за повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда. Призовавам да бъде направена оценка на дългосрочната интеграция на тези работници на пазара на труда, като пряк резултат от мерките, финансирани от ЕФПГ. ЕФПГ следва да се използва от всички държави-членки при равни условия.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Много широко мнозинство от Европейския парламент одобри доклада на г-жа Matera, призоваващ за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията на стойност 9,5 млн. евро във връзка със затварянето на завода на General Motors (GM) – Opel в Антверпен (Белгия). Аз гласувах „против“ доклада, защото той финансира уволнението на 2 834 служители на предприятие, което е получило заем от 5 млрд. щатски долара от органите на САЩ през лятото на 2010 г. Нещо повече – продажбата на много марки му позволи да подобри финансовото си положение още през есента на 2010 г. и да възстанови предлагането си на фондовата борса през ноември 2010 г. Органите – било то европейски, национални или регионални, като приемат мобилизирането на публични средства за смекчаване на последиците от затварянето на един завод, което води само до съкращения на пазара, се отказват от правомощията си. Това решение е толкова по-неприемливо поради това, че е взето по време, когато Европейският съюз и неговите държави-членки приемат мерки за строги икономии и орязване на бюджетите, което ще засили икономическата рецесия, свиването на обществените услуги, безработицата, несигурността на работното място, намаляването на заплатите и социалните неравенства.

 
  
  

Доклад: Carlo Casini (A7-0197/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувам „за“ доклада, тъй като новата версия на предложението за член 51 е замислена да постигне три важни цели: първо, разпоредбата да бъде направена по-разбираема и следователно по-пригодна за използване; второ, ново определяне на условията за прилагане на процедурата; и трето, изясняване на целта на процедурата.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) Докладът на моя колега, г-н Casini, разглежда и дава положителен принос за решаването на проблемите, свързани с тълкуването и прилагането на член 51 от Правилника за дейността на Европейския парламент. Напълно споделям мнението на г-н Casini, че за улесняване на прилагането не е достатъчно тълкуване на Правилника или на насоките. Условията за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии и общо гласуване – и тук имам предвид по-конкретно критериите за „компетентност и голямо значение“ на съответния въпрос – са ясни и спомагат за изясняване на правната несигурност, която съществуваше до момента. Изказвам поздравленията си за свършената добра работа и се надявам докладът да бъде в състояние да улесни работата на Парламента чрез по-широко използване на тази процедура.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма. (ES) Аз гласувах в подкрепа на доклада, защото изменението, което се разглежда за член 51, освен че е новаторски метод за сътрудничество между различните комисии, ще направи въпросния член по-разбираем и по-пригоден за използване. Той изяснява условията, които трябва да бъдат изпълнени за неговото прилагане, и определя нормативната му същност.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Докладът предлага изменение на член 51, след като Председателският съвет беше повдигнал проблема, свързан с ограниченията в Правилника за дейността по отношение на съвместните заседания на комисии. Докладът представя предложение за изменение на Правилника за дейността, според което условията за прилагането на член 51 ще бъдат проверявани по-внимателно и чрез по-строги критерии, включително от Председателския съвет. Фактът, че съвместни заседания могат да се провеждат само ако съответният въпрос е от голямо значение, ще гарантира да не се стига до неоправдано широко прилагане на процедура, която по самото си естество е изключителна. Аз гласувам в подкрепа на доклада на г-н Casini.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на доклада, тъй като той значително подобрява сътрудничеството между комисиите, като част от необходимата парламентaрна реформа. Предложението е отговор на по-дълбоки въпроси за компетентността на комисиите в случаите, когато някое законодателно досие е с голяма значимост, като същевременно се спазват принципите на равенство и сътрудничество.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Правилникът за дейността на Парламента, който беше изменен през май 2009 г., сега предвижда нова процедура за съвместни заседания на парламентaрни комисии, когато даден въпрос не попада безспорно в компетентността само на една комисия. Въпреки пълната интеграция на новия член комисията по конституционни въпроси беше натоварена с изясняване и консолидиране на съдържанието на тази нова разпоредба, за да бъде тя по-разбираема, особено в контекста на обикновената законодателна процедура. Ясно е, че разделянето на компетентностите на комисиите създава някои области на припокриване, между които е трудно да се направи разграничение, и затова мисля, че това изясняване е положителна стъпка и че предлаганата нова формулировка ще спомогне за по-голяма последователност при използването на член 51 от Правилника за дейността.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Проектодокладът е свързан с изменението на член 51 от Правилника за дейността на Парламента, като следствие както от създаването на работна група за извършване на преглед на Правилника за дейността, така и от решение на Председателският съвет. На 6 май 2009 г. Парламентът пристъпи към преразглеждане на своя правилник и създаде, посредством член 51, нова „процедура на съвместни заседания на комисии“, за да бъдат уеднаквени процедурите, свързани с одобряването на въпроси, попадащи извън компетентността на дадена отделна комисия, така че в пленарна зала да бъде внасян само един доклад, отразяващ позицията на всички компетентни комисии. Проучването на проекта на насоки за сътрудничеството съгласно член 51, извършено от Съвета на председателите на комисии, доведе до искане от председателя на този орган за неговото разглеждане от комисията по конституционни въпроси. Предложението изяснява имащите отношение въпроси и отнася приемането му към пленарна зала, като има предвид действащия Правилник за дейността. Затова съм съгласен с препоръката на докладчика „съвместните комисии“ да се разглеждат като „водеща комисия” по смисъла на Правилника.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), в писмена форма. – (SK) По време на предишния парламентарен мандат Председателският съвет създаде работна група по въпросите на парламентарната реформа, натоварена със задачата да преразгледа функционирането на Парламента и да предложи подобрения. В рамките на главата, посветена на сътрудничеството между комисиите, работната група предложи не само да се укрепи позицията на асоциираната комисия в процедурата с асоциирани комисии, но и да се развие нова форма на сътрудничество между комисиите, която беше въведена с член 51. Аргументацията в подкрепа на предложението беше, че в определени случаи, когато законодателен документ с голямо значение не спада ясно към компетентността на една комисия, той може да се раздели между няколко комисии. Споровете по отношение на компетентността следва да се решават в съответствие с принципите на равенство и сътрудничество. Членовете на съответните комисии след това могат да направят обща декларация относно измененията, внесени в законодателното предложение. Тогава в пленарна зала ще бъде внесен по-балансиран доклад. По мое мнение за улесняването на прилагането на този процес не е достатъчно тълкуване на Правилника или на насоките. Става дума за важен процедурен въпрос, който трябва да бъде решен чрез гласуване с мнозинство в пленарна зала. Трябва да приемаме по-разбираеми разпоредби, които поради това ще имат по-голям шанс да бъдат прилагани.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Съображенията за предложението са, че в определени случаи, когато някое законодателно досие не спада ясно към компетентността на една комисия, а може в еднаква степен да се раздели между две или повече комисии и е с голямо значение, конфликтът на компетентност следва да се реши в съответствие с принципите на равенство и сътрудничество. Засегнатите комисии заседават съвместно с цел предварителен обмен на аргументи, за да се обособят по-ясно смесените мнозинства и малцинства в комисиите. След това членовете на засегнатите комисии гласуват съвместно предложените изменения на законодателното предложение. Вследствие на това в пленарна зала се внася един единствен доклад, който е по-уравновесен. Затова аз приветствах предложението.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), в писмена форма. (IT) Ние подкрепяме изменението на Правилника за дейността на Европейския парламент, което позволява на Председателския съвет, в случай на законодателен въпрос от голямо значение, да реши да приложи процедура със съвместни заседания на парламентaрни комисии и общо гласуване. Това обаче може да става само в случаите, когато отговорността за въпроса не може да бъде разделена между няколко комисии и въпросът е от голямо значение. Изменението трябва наистина да има за цел да подчертае изключителния характер на тази процедура и е оправдано, наред с другото, от административния и технически обем работа, който тя предполага. Ние сме на мнение, че всичко това със сигурност ще може да улесни, на един първоначален етап, обмена на аргументи между засегнатите комисии и че в случай от голямо значение тя може също да бъде полезна за „подготовка на почвата“ за гласуванията в пленарна зала.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. − (EN) Всяко процедурно правило на Европейския парламент следва да се стреми към три цели: да направи разпоредбата по-разбираема и следователно – по-пригодна за използване; да води до ново определяне на условията за прилагане на процедурата; да определя обхвата на процедурата. Абсолютно съм съгласен с докладчика.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Аз гласувах в подкрепа на доклада на г-н Casini относно изменение на член 51 от Правилника за дейността на Парламента, защото изменението е резултат от работа, която обобщава разпоредбите, изясняващи областта, в която може да се прилага член 51. Новият текст опростява този член, като изважда препратките към други членове и по-добре регулира стандартната процедура, с която две комисии могат да се съберат заедно на съвместно заседание за обсъждане на важни теми, които отразяват взаимни интереси. Целта на изменението следователно е да се създаде възможност за засегнатите комисии да обменят аргументи и да „подготвят почвата“ за разискване. По този начин съвместните комисии стават за тази процедура „водеща комисия“ по смисъла на Правилника.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) По време на предишния парламентарен мандат Председателският съвет създаде работна група по въпросите на парламентарната реформа, натоварена със задачата да преразгледа функционирането на Парламента и да предложи подобрения. Като част от процеса беше развита нова форма на сътрудничество между комисиите, която беше въведена с новия член 51. Бяха повдигнати някои съмнения за прилагането на тази нова форма на сътрудничество между комисиите, които бяха отнесени до комисията по конституционни въпроси. Последната е на мнение, че в случая не е достатъчно просто тълкуване, а става дума за важен процедурен въпрос, който трябва да бъде решен чрез гласуване в пленарна зала с приложимото по отношение на Правилника мнозинство, а именно мнозинство от членовете на ЕП. Съгласна съм с предложената версия, която прави правилото по-ясно и по-пригодно за използване, така че аз гласувах в подкрепа на изменението.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Целта тук е да се създаде възможност за съответните комисии да обменят аргументи на ранен етап и да „подготвят почвата“ за пленарна зала в случаи от голямо значение. Изменението на член 51 се оказва наложително, като прави разпоредбата по-разбираема и следователно – по-пригодна за използване, чрез ново определяне на условията за прилагане на процедурата и определяне на обхвата на процедурата. За да бъдат постигнати тези цели две условия, трябва да бъдат изложени в ясно и лесно разбираема форма. Отговорността за въпроса не следва да се разделя между няколко комисии и накрая – трябва да бъдат определени практическите последици от прилагането на този член за продължаващата законодателна процедура. Съвместните комисии стават така за тази процедура „водеща комисия“ по смисъла на Правилника. За да може да се внесе изменение в член 51 от Правилника за дейността на Европейският парламент относно процедурите със заседания на съвместни комисии, аз давам своя глас в подкрепа на въпросното предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Аз гласувах в подкрепа на документа. По време на предишния парламентарен мандат Председателският съвет създаде работна група по въпросите на парламентарната реформа, натоварена със задачата да преразгледа функционирането на Парламента и да предложи евентуални подобрения. В рамките на главата, посветена на сътрудничеството между комисиите, работната група предложи не само да се укрепи позицията на асоциираната комисия в процедурата с асоциирани комисии – бивш член 47 и настоящ член 50 от Правилника – но и да се развие нова форма на сътрудничество между комисиите, която беше въведена с новия член 51. Аргументацията в подкрепа на предложението беше, че в определени случаи, „когато някое законодателно досие с голяма значимост не спада ясно към компетентността на една комисия, а може в еднаква степен да се раздели между няколко комисии […] конфликтът на компетентност следва да се реши в съответствие с принципите на равенство и сътрудничество. Засегнатите комисии заседават съвместно с цел предварителен обмен на аргументи […], за да се обособят по-ясно смесените мнозинства и малцинства в комисиите. След това членовете на засегнатите комисии гласуват съвместно предложените изменения на законодателното предложение. Вследствие на това в пленарна зала се внася един единствен доклад, който е по-уравновесен […]“.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Докладът подкрепя предложението за изменение на член 51 от Правилника за дейността относно процедурата на съвместни заседания на комисии. За всички практически цели противоречията в текста на този член не могат да бъдат преодолени само чрез тълкуване, предвид важността на процедурния въпрос.

Новата редакция излага по ясен и лесно разбираем начин условията за процедурата със съвместни заседания, премахвайки необходимостта от препратки към други разпоредби. Нещо повече, дейността по ново определяне на тези условия се обосновава с оглед на административната и техническата тежест, която процедурата предполага. В заключение, широко признаваната цел на съвместните заседания – тази за предварителен обмен на мнения на ранен етап и за „подготовка на почвата” в случаи от голямо значение за пленарна зала – е постижима само ако комисиите останат съвместно отговорни на всички етапи на процедурата до самото приемане на акта.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Предлаганата редакция на член 51 от Правилника за дейността на Европейския парламент е опит бъдещото сътрудничество на няколко парламентарни комисии да бъде обединено в единна правна рамка. Предложението се основава на принципа на равенството и сътрудничеството. Аз гласувах в негова подкрепа.

 
  
  

Доклад: Enrico Speroni (A7-0242/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувам в подкрепа заради необходимостта от прозрачност и за да бъдат премахнати правните пречки за предприемане на действия.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Докладът и работата на комисията по правни въпроси ясно показват, че няма основание да се счита, че румънските органи действат злонамерено срещу г-н Severin, и въпреки факта, че позицията на фиктивната лобистка агенция може да породи съмнения доколко са били подходящи действията на информационните оператори, все пак този въпрос изглежда не попада в обхвата на случаи, при които има основание да се прилага имунитет. Гласувам в подкрепа на искането за снемане на имунитета.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) Европейският парламент с право гласува в подкрепа на искането за снемане на парламентарния имунитет на члена на парламента от Румъния, г-н Severin. Срещу него бяха повдигнати обвинения за корупция след публикувани статии във вестник „Сънди Таймс“ през март (спомнете си корупционния скандал, който разтърси Парламента), след което Националната дирекция за борба с корупцията на Румъния образува производство срещу г-н Severin въз основа на предполагаема информация, че е приел 100 000 евро от представители на т.нар. консултантско дружество, създадено от „Сънди Таймс“, които са му били предоставени в замяна на неговата подкрепа за проектоизменение на директивата относно схемата за гарантиране на депозити. Следва продължение.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящият доклад се отнася до искане за снемане на парламентарния имунитет на члена на Европейския парламент от Румъния, г-н Severin, вследствие на образувано производство от Националната дирекция за борба с корупцията на Румъния на 21 март 2011 г. Случаят се основава на информация, според която се твърди, че г-н Severin е прел заплащане от 100 000 евро от консултантското дружество „Тайлър Джоунс Пъблик Афеърс“ (Taylor Jones Public Affairs) в замяна за неговата подкрепа за изменение на Директива 94/19/EО относно срока за възстановяване на депозитите на вложителите в случай на несъстоятелност на банка. В допълнение, дружеството обещало на г-н Severin платена позиция като член на техния Международен консултативен съвет. Впоследствие става ясно, че това е фиктивно дружество, създадено от английския вестник „Сънди Таймс“, чиито действия са осъдителни. Въпреки аргументите на г-н Severin, че става въпрос за фиктивно дружество, от което е бил измамен, въпреки че не са изплатени средства и не са извършени законодателни промени, румънското законодателство предвижда строги санкции за такова поведение. В тази връзка и предвид препоръката на комисията по правни въпроси, която предлага снемане на парламентарния имунитет на г-н Severin, гласувам в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), в писмена форма. – (SK) Adrian Severin, бивш заместник министър-председател на Румъния, беше изключен от Социалдемократическата партия в своята страна, след като стана ясно участието му в корупционен скандал в Европейския парламент. Той е изключен и от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, но продължава да бъде член на ЕП. Заедно с други двама членове на ЕП, срещу него е повдигнато обвинение за корупция въз основа на твърдение, че е приел да подкрепи законодателна промяна срещу заплащане. Въпреки това той самият твърди, че всички обвинения срещу него са изфабрикувани. Аз лично смятам, че поведението на моя колега е осъдително, както и че всяка проява или дори всеки намек за корупция е напълно неприемлив.Трябва да разполагаме със законодателни средства, които да ни позволяват да реагираме в такива ситуации. Също така изразявам твърдо убеждение, че ако някой извърши подобно престъпление, трябва да понесе отговорността за постъпката си. Считам също, че в подобен случай би било правилно и редно съответният член на ЕП да си подаде оставката.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. − (EN) След като разгледа основанията в подкрепа и против снемането на имунитета на члена на ЕП, комисията по правни въпроси препоръчва Европейският парламент да снеме парламентарния имунитет на Adrian Severin, като се има предвид, че до постановяването на окончателно съдебно решение членът на ЕП следва да се ползва с имунитет от всяка форма на задържане или предварително задържане, или всяка друга мярка, която възпрепятства въпросния член на ЕП да изпълнява задълженията, произтичащи от мандата му. Съгласна съм с предложението на комисията по правни въпроси. По принцип обаче, съм против процедурата за снемане на имунитет.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Към Парламента е отправено искане за снемане имунитета на нашия колега, г-н Severin, в резултат на наказателно производство, в рамките на което той е обвинен в клевета съгласно Наказателният кодекс на Унгария. Няма данни, които да сочат, че става въпрос за fumus persecutionis от страна на румънските правораздавателни органи, т.е. няма достатъчно сериозни и точни подозрения, че делото е било завадено с намерение да се причини политическа вреда на члена на Европейския парламент. След като разгледа фактическите и правни основания в подкрепа и против снемането на имунитета на члена на ЕП, комисията по правни въпроси препоръчва Европейският парламент да снеме парламентарния имунитет на г-н Severin, но същевременно счита, че до постановяването на окончателно съдебно решение членът на ЕП следва да се ползва с имунитет от всяка форма на задържане или предварително задържане, или всяка друга мярка, която възпрепятства въпросния член на ЕП за изпълнява задълженията, произтичащи от мандата му. По тези причини гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Гласувах в подкрепа на доклада. На пленарно заседание, проведено на 6 април 2011 г., председателят обяви, в съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент, на 5 април 2011 г. е получил писмо от Националната дирекция за борба с корупцията (Прокуратура към Върховния касационен съд на Румъния) с искане за снемане на парламентарния имунитет на Adrian Severin. Председателят предаде искането на компетентната комисия съгласно член 6, параграф 2. По редица причини, в съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността и след като разгледа основанията в подкрепа и против снемането на имунитета на члена на ЕП, комисията по правни въпроси препоръчва Европейския парламент да снеме имунитета на Adrian Severin, като се има предвид, че до постановяването на окончателно съдебно решение членът на ЕП следва да се ползва с имунитет от всяка форма на задържане или предварително задържане, или всяка друга мярка, която възпрепятства въпросния член на ЕП да изпълнява задълженията, произтичащи от мандата му.

 
  
  

Препоръка: Alain Cadec (A7-0192/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувам в подкрепа на доклада, като имам предвид, че сегашното споразумение за партньорство между Европейската общност и Република Сейшели е в сила от 2006 г. и срокът на действие на протокола към него е изтекъл на 17 януари 2011 г.

Новият протокол за периода 2011—2014 г. ще се прилага временно, което засега считам за достатъчно. Протоколът предвижда Съюзът да заплати на Сейшелските острови 16,8 милиона евро за трите години, от които 2,22 милиона евро годишно ще са предназначени за подкрепа на политиката на Сейшелските острови в областта на рибарството. Считам, че тези суми са подходящи.

Подкрепям също и факта, че в новия протокол е предвидена клауза за временно прекратяване при нарушения на правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма.(ES) Гласувах в подкрепа на споразумението, което ще съдейства за разпространяване по света на методите за устойчив риболов. То гарантира пълен контрол над количеството на улова, използваните методи за риболов, състоянието на улавяната риба и възможността за проследяване на източника й за осигуряване на безопасност на храните и за търговски цели. Освен това Сейшелските острови ще получат 16,8 милиона евро за подкрепа и модернизиране на риболовното стопанство на архипелага, което ще стимулира местното развитие. В заключение, споразумението ще позволи на 60 европейски кораба за улов на риба тон да работят в този район (48 сейнера и 12 кораба с парагади), като улавят до 56 000 тона риба годишно. Споразумението би следвало също да сложи край на демагогските изказвания в тази зала относно европейските риболовни кораби, ловуващи в трети страни. Нашите кораби на Сейшелските острови извършват регулирана дейност, която се контролира строго, и напълно изпълняват изискванията за опазване на околната среда. Те не изчерпват ресурсите, а подпомагат местното развитие. Точно споразумения като настоящото гарантират тези принципи. И накрая, през последната година пиратството предизвика намаляване на улова в този район с 25 %, поради което съответните мерки за противодействие трябва още да се засилят, за да могат корабите да работят в нормални условия

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Докладът на г-н Cadec е относно приемането на протокол, който определя количествата на улова и финансовите вноски, предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели. Подкрепям доклада, защото оценката на споразумението показва, че то спомага за поддържане на присъствието на кораби на ЕС в района и същевременно създава работни места на местния пазар на труда; друга причина, поради която желая да подкрепя споразумението, е, че то съществено подпомага стабилизирането на европейския пазар на консервирана риба тон.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на този документ. Предишното споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Сейшели, чийто срок на действие изтече през януари 2011 г., се подновява от Комисията за още три години, тъй като допринесе двустранни ползи по отношение на интересите на страните към улова на риба тон. Споразумението създаде 230 работни места на корабите за населението на Сейшелските острови, 2900 работни места на Сейшелските острови и 760 работни места в Европа в свързаните със сектора области на дейност. Продължаването на срока на споразумението, което улеснява стабилизирането на европейския пазар на консервирана риба тон, е полезно, защото гарантира присъствието в района на 60 европейски кораба за улов на риба тон и възможността за създаване на нови работни места. Освен това споразумението е ефикасно, защото предоставя на Република Сейшели необходимите инструменти за развитие на отговорно рибарство и на възможностите за управление на запасите и контролиране на улова. Поради това считам за правилно да се продължи практиката за сключване на споразумения за партньорство в този сектор, който е от голямо значение за икономиката на Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада, защото споразумението за партньорство в областта на рибарството, договорено между ЕС и Република Сейшели за срок от три години, ще е от полза и за двете страни. Протоколът ще съдейства за стабилизиране на европейския пазар на консервирана риба и ще подкрепи политиката на устойчив риболов на Сейшелските острови. Споразумението създава пряко и непряко 2900 работни места на Сейшелските острови и още 760 работни места в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепям подновяването на протокола към споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Сейшелските острови, което обслужва интересите в областта на рибарството както на ЕС, така и на Сейшелските острови. Споразумението осигури създаването на 230 работни места на корабите за населението на Сейшелските острови, 2900 работни места на Сейшелските острови и 760 работни места в Европа в свързаните със сектора области на дейност. Същевременно то позволява на Сейшелските острови да придобият средствата за развитие на отговорно рибарство. Новият протокол ще укрепи сътрудничеството между двете страни и ще съдейства за създаване на условия за развитие на политиката на устойчиво рибарство.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно количествата на улова и финансовите вноски, предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели, защото то предвижда временно прилагане на новия протокол, за да не се прекъсва работата на европейските кораби. Одобрявам факта, че в новия протокол е предвидено временно прекратяване при нарушения на правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Устойчивостта на рибните ресурси е една от най-важните задачи на Съюза при сключване или изменение на споразумения за партньорство в областта на рибарството, наред с въздействието на риболова върху местното развитие. Ако не използваме тези ресурси по устойчив начин, бързо ще започнем да унищожаваме видовете риба и ще увеличим замърсяването на морската среда. В новия протокол са предвидени по-големи количества улов за европейските кораби и създаването на работни места както на Сейшелските острови, така и в Европа. Надявам се, че случаите на пиратство в района няма да повлияят отрицателно върху тази дейност.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Докладът на г-н Cadec ни предлага препоръка във връзка с проекта за решение на Съвета относно подписването на протокол, който определя количествата на улова и съответните финансови вноски, предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели. Двустранното споразумение в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Сейшели е подписано през 1987 г. Досегашният протокол беше в сила от 2006 г. и срокът му изтече на 17 януари 2011 г. Комисията, като взе предвид необходимостта това сътрудничество да продължи и въз основа на мандата, предоставен й от Съвета, проведе преговори с правителството на Сейшелските острови относно нова рамка за сътрудничество, основана на прилагането на политика на устойчиво рибарство. Гласувам в подкрепа на това предложение за препоръка, тъй като основните икономически дейности на Сейшелските острови са рибарството и туризма, а споразумението е от полза както за ЕС, така и за Република Сейшели, тъй като създава 3000 работни места на Сейшелските острови и 760 в Европа, като уловът се контролира по многогодишна секторна програма, която създава възможности за научно сътрудничество и укрепва отговорното и устойчиво рибарство.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Протоколът в областта на рибарството осигурява определени количества улов в изключителната икономическа зона на Сейшелските острови за кораби на държавите-членки. В това число се включват пет португалски кораба с парагади за улов на повърхността.

Подновяването на протокола цели да се укрепи устойчивостта на риболовните флоти за далечно плаване на държавите-членки — сектор, който беше особено силно засегнат от кризата в областта на рибарството през последните години. Ние, естествено, споделяме тази цел и загриженост. От друга страна, не можем да не изтъкнем някои оставащи съмнения — възникнали във връзка с други споразумения за партньорство в областта на рибарството — относно ефективността на посочените цели на сътрудничеството в областта на устойчивото развитие на сектора в съответната трета страна и относно устойчивостта и контрола на нейните действия в областта на рибарството. Важно е в бъдеще тези въпроси да бъдат изяснени.

Трябва да отбележим и факта, че количествата улов са намалени наполовина, а цената на разрешителните е увеличена до 40 000 евро за сейнерите за улов на риба тон, въпреки че броят на тези кораби, обхванати от споразумението, е по-голям.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Протоколът в областта на рибарството осигурява определени количества улов в изключителната икономическа зона на Сейшелските острови за кораби на държавите-членки, в това число за пет португалски кораба с парагади за улов на повърхността.

Съгласни сме с подновяването на този протокол в областта на рибарството, който е от значение за осигуряване на оцеляването на риболовните флоти за далечно плаване на държавите-членки — сектор, който беше особено силно засегнат от кризата в областта на рибарството през последните години. От друга страна, тъй като срокът на това споразумение е три години и количествата улов са намалени наполовина, ние сме загрижени относно факта, че цената на разрешителните е увеличена до 40 000 евро за сейнерите за улов на риба тон, въпреки че броят на тези кораби, обхванати от споразумението, е по-голям.

Споделяме загрижеността на докладчика относно проблема с пиратството в Индийския океан, което все по-силно засяга рибарството. По тази причина споразумението за партньорство предвижда „възможност за прилагане на плащане pro rata temporis“, за да се компенсират загубите на корабособствениците, ако са принудени да напуснат Индийския океан, защото считат, че сигурността им е сериозно застрашена.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), в писмена форма. – (SK) През 1987 г. между ЕС и Сейшелските острови беше подписано двустранно споразумение в областта на риболова, а от 2006 г. насам е в сила споразумение за партньорство в риболовния сектор. Икономиката на Сейшелските острови се основава предимно на туризма и риболова, като рибната промишленост, съсредоточена в консервния сектор, съставлява 15 % от БВП и осигурява заетост на 17 % от икономически активното местно население. Въз основа на предоставения й от Съвета мандат Комисията, от името на Европейския съюз, проведе преговори с Република Сейшели с оглед подновяване на протокола към споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Република Сейшели. Споразумението е от взаимна изгода за ЕС и Сейшелските острови, като създава 2900 работни места на Сейшелските острови и 760 работни места в Европа в свързаните със сектора области на дейност. Рамката на споразумението е подобрена качествено чрез многогодишна секторна програма за насърчаване на отговорния риболов и устойчивото развитие на риболова във водите на Сейшелските острови, като в протокола е прибавена клауза за временно прекратяване, която предвижда прекратяване на споразумението, в случай че една от двете договарящи страни установи наличието на нарушение на правата на човека. Споразумението има значителен принос за стабилизиране на европейския пазар и за развитие на политика на управление за постигане на устойчиво рибарство и отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Сейшелските острови. Поради това е правилно да одобрим проекта за нов протокол към споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Сейшелските острови.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Подкрепих този документ, защото предлага да се одобри подновяването на протокола, чийто срок изтече на 27 януари 2011 г. Последващата оценка на споразумението показва, че то успява да съдейства за поддържане на присъствието на кораби от ЕС в района, като същевременно подпомага създаването на работни места там. Изпълнението на протокола е ефикасно и осигурява на Сейшелските острови средства за развитие на отговорно рибарство. Добрите резултати на сектора на сейнерите правят споразумението ефикасно, като запазват изгодния характер на цената на договорените възможности за риболов. Риболовът от кораби със сейнери не излага на опасност биологичната жизнеспособност на експлоатираните запаси. Споразумението има значителен принос за стабилизирането на европейския пазар на консервирана риба тон. Развитието на сектора на рибарството на Сейшелските острови се основава в немалка степен на съществуването на това споразумение. Благодарение на подкрепата за сектора чрез финансови вноски, Сейшелските острови увеличиха капацитета си за управление на запасите и за контрол върху риболова. Новият протокол съответства на целите на споразумението за партньорство в областта на рибарството, насочено към засилване на сътрудничеството между двете страни и към укрепване на рамка за партньорство, която да съдейства за развитие на политика на устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Сейшелските острови. Поради това считам, че предложеният нов протокол към споразумението за сътрудничество в областта на рибарството между ЕС и Сейшелските острови служи на интересите и на двете страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) С днешното гласуване одобрихме предложението за решение на Съвета относно подписването на протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите вноски, предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели. Първото двустранно споразумение в областта на риболова между Европейския съюз и Сейшелските острови е подписано през 1987 г., а от 2006 г. е в сила споразумение за партньорство в риболовния сектор. Както знаем, икономиката на Сейшелските острови се основава предимно на туризма и рибарството; рибната промишленост осигурява 15 % от БВП и в нея са заети 17 % от икономически активното население. Считам, че на проведените от Европейската комисия преговори, които позволяват да се продължи действието на протокола към споразумението за партньорство, е изготвен проект за документ, който е взаимно изгоден, тъй като укрепва сътрудничеството между ЕС и Сейшелските острови и развива партньорство, чрез което да се реализира политика на устойчиво рибарство и отговорно използване на рибните ресурси в риболовните райони на Сейшелските острови.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), в писмена форма. (IT) Новото споразумение в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели ще е с тригодишен срок на действие и ще улесни създаването на работни места, устойчивото използване на морските ресурси и отговорното рибарство, като се спазва принципът за недискриминиране спрямо различните кораби, извършващи риболов в района. Същевременно споразумението ще съдейства за развитие на политическия диалог относно необходимите реформи, които да укрепят сътрудничеството между двете страни, като развива рамка за партньорство, чрез което да се реализира политика на устойчиво рибарство и отговорно използване на рибните ресурси в риболовните райони на Сейшелските острови.

От друга страна, споразуменията за партньорство в областта на рибарството не следва да бъдат само правно средство, което предоставя на европейските кораби достъп до рибните ресурси на трети държави; те следва също така да позволят насърчаване на устойчивото използване на всички морски ресурси. Считаме, че фундаментално значение има подобряването на прозрачността на процедурите за определяне на общия улов и гарантирането на устойчивост на всички механизми спрямо въздействието на корупцията, като за целта се подсилят изискванията за отчетност към местното правителство. Европейският съюз трябва редовно да получава доклади за изпълнението на споразумението, за да се подобрят контролът, прозрачността и съгласуваността на политиката за развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Дейността на европейските кораби край Сейшелските острови се регулира от протокол, обхващащ периода от 18 януари 2005 г. до 17 януари 2011 г. Сейшелските острови разполагат с изключителна икономическа зона от 1 374 000 км² за територия от 453 км², намираща се над водната повърхност. Тази островна държава, състояща се от 115 острова, има население от 80 000 жители, 88 % от което е съсредоточено на остров Махе, чиято столица е Виктория и където се намира основното пристанище на страната. Икономиката на Сейшелските острови се основава предимно на туризма и риболова. Рибната промишленост, съсредоточена в консервния сектор, съставлява 15 % от БВП и осигурява заетост на 17 % от икономически активното местно население. Оценката на споразумението сочи, че то е уместно до степен, че укрепва позициите на флотите на ЕС в региона, като в същото време позволява създаването на работни места там. Прилагането на протокола се оказа ефикасно, като предостави на Сейшелските острови средствата за развиване на отговорен риболов. Споразумението има значителен принос за стабилизирането на европейския пазар на консервирана риба тон. Новият протокол ще бъде в сила от 2011 г. до 2014 г. и съответства на целите на споразумението за партньорство в областта на рибарството, насочено към засилване на сътрудничеството между Европейския съюз и Република Сейшели.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), в писмена форма. (LT) Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Сейшелските острови обслужва интересите и на двете страни. Преди всичко кораби на ЕС могат да извършват риболов във водите на Сейшелските острови. Тези кораби създават много работни места за местните моряци. Споразумението е насочено към засилване на сътрудничеството и към насърчаване на рамка за партньорство и научно сътрудничество в областта на отговорното рибарство и за устойчиво рибно стопанство. Освен това се подобряват условията за развитие на рибарството на Сейшелските острови чрез ангажименти за отговорен риболов, ефективна борба с незаконния, недеклариран и нерегламентиран риболов, и използване на всички възможности на системата за контрол на корабите. Следва да се отбележи, че новото споразумение ще окаже положително влияние върху европейския пазар на консервирана риба тон и несъмнено ще съдейства за неговото стабилизиране. То ще спомогне за спазване на изискванията за съхраняване на рибата в открито море и ще създаде условия за прекратяване на незаконния улов. Подкрепям факта, че е постигнат компромис между двете страни и протоколът за подновяване на споразумението включва клауза за временно прекратяване при наличие на нарушение на правата на човека и в случай на неизпълнение на принципите на МОТ. Трябва да се обърне внимание и на факта, че пиратството все още представлява значителна заплаха за сигурността на корабите в Индийския океан. Поради това двете страни трябва да предприемат необходимите мерки и действия за прекратяване на тази незаконна дейност.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) На 17 януари т.г. изтече срокът на действие на протокола, който урежда риболова и съответното икономическо партньорство между ЕС и Сейшелските острови. За да могат европейските кораби да продължат дейността си в риболовната зона на Сейшелските острови в Индийския океан, ЕС договори продължаване на срока на протокола към споразумението за партньорство в областта на рибарството. Поради това гласувах в подкрепа на препоръката на Съвета за сключване на ново споразумение за партньорство със Сейшелските острови.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Въз основа на предоставения й от Съвета мандат Комисията, от името на Европейския съюз, проведе преговори с Република Сейшели с оглед подновяване на протокола към споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Сейшели. В резултат на тези преговори на 3 юни 2010 г. беше парафиран нов протокол, който беше изменен чрез размяна на писма на 29 октомври 2010 г. Той обхваща период от три години, считано от приемането на решението на Съвета относно подписването и временното прилагане на протокола и след изтичане на сегашния протокол на 17 януари 2011 г.

Споразумението е изгодно както за ЕС, така и за Сейшелските острови: то има значителен принос за стабилизирането на европейския пазар на консервирана риба тон, като осигурява разрешителни за улов на риба тон и така съдейства за създаването на 760 работни места в Европа; от друга страна, благодарение на подкрепата за сектора чрез финансови вноски, Сейшелските острови увеличиха капацитета си за управление на запасите и за контрол върху риболова.

Считам, че този документ е в интерес и на двете страни, поради което препоръчвам да бъде приет.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Сключването на нов протокол към споразумението за партньорство между ЕС и Сейшелските острови е важно за икономическото състояние и развитието на европейския риболовен флот. Новият протокол съответства на целите на споразумението за партньорство в областта на рибарството, насочено към засилване на сътрудничеството между ЕС и Сейшелските острови и към насърчаване на рамка за партньорство за развитие на политика на устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Сейшелските острови, в интерес и на двете страни. Новият протокол предвижда финансови вноски за период от три години и годишни разрешителни за риболов във водите на Сейшелските острови за 48 сейнера и 12 кораба с парагади. Тази количества могат да се увеличават. Новият протокол обхваща период от три години, считано от приемането на решението на Съвета относно подписването и временното прилагане на протокола и след изтичане на сегашния протокол на 17 януари 2011 г. Гласувам „за“ по тези причини, както и за укрепване на сътрудничеството между ЕС и Република Сейшели, насочено към развитие, отговорна експлоатация и отговорно рибарство.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Гласувах „против“. Въз основа на предоставения й от Съвета мандат Комисията, от името на Европейския съюз, проведе преговори с Република Сейшели с оглед подновяване на протокола към споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Сейшели. В резултат на тези преговори на 3 юни 2010 г. беше парафиран нов протокол, който беше изменен чрез размяна на писма на 29 октомври 2010 г. Той обхваща период от три години, считано от приемането на решението на Съвета относно подписването и временното прилагане на протокола и след изтичане на сегашния протокол на 17 януари 2011 г. Новият протокол се прилага временно, считано от 17 януари 2011 г., за да не се прекратява дейността на европейските кораби. Нашата група счита, че такива споразумения са пагубни за рибните запаси и за изграждането на социална структура в третите страни, като ги правят твърде силно зависими от ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Считам, че споразумението за партньорство е взаимно изгодно за рибарството и на ЕС, и на Сейшелските острови. Досегашното споразумение вече създаде много работни места както за населението на Сейшелските острови, така и в Европа, в свързаните със сектора области на дейност. Освен това в новото споразумение са предвидени клаузи за временно прекратяване, в случай че една от двете договарящи страни установи наличието на нарушение на правата на човека. Все още може да се направи много, най-вече по отношение на пиратството в Индийския океан, което вреди все повече на риболова на риба тон. Направеният днес избор обаче укрепва сътрудничеството между двете страни и насърчава партньорството за развитие на устойчиво рибарство и за разумно използване на рибните ресурси на Сейшелските острови.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), в писмена форма. (FR) Като докладчик за становището на комисията по рибно стопанство гласувах в подкрепа на доклада на г-н Cadec, който включва и моите изводи. Споразуменията за партньорство в областта на рибарството не следва да бъдат само правно средство, което предоставя на европейските кораби достъп до рибните ресурси на трети държави. Те следва също така да позволяват насърчаване на устойчивото използване на морските ресурси. Финансовите средства, осигурявани чрез вноски на европейските данъкоплатци, следва да бъдат предоставяни изключително за целите на развитието, т.е. те трябва да бъдат изразходвани в полза на рибарските общности, за подобряване на условията на живот, за осигуряване на обучение, за гарантиране на безопасност по море и за създаване на нови работни места на местно равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), в писмена форма.(PL) Гласувах „за“ приемане на споразумението, което е изгодно за рибарството и на двете страни. Работата на Риболовната служба на Сейшелските острови, която разполага с ефикасна система за контрол на корабите, е много важна за това сътрудничество. Това е от особено значение във връзка със стоящия пред местните органи проблем с незаконния, недеклариран и нерегламентиран улов. Споразумението урежда много въпроси, в това число присъствието на наблюдатели по време на риболовните дейности. Европейските кораби, на които е разрешен риболов във водите на Сейшелските острови, приемат на борда си наблюдатели, определени от органите на Сейшелските острови, а всеки сейнер за улов на риба тон взема на борда си при риболов със съгласието на корабособственика поне двама моряци от Сейшелските острови, като те се избират от списък с имена, предоставен от компетентния орган на Сейшелските острови.

Уредени са не само чисто практически въпроси, но и създаването на многогодишна секторна програма за сътрудничество в областта на отговорния риболов, устойчивото рибно стопанство и съвместните научни изследвания. Най-важният резултат от споразумението е създаването на 230 работни места на корабите за населението на Сейшелските острови, 2900 работни места на Сейшелските острови и 760 работни места в Европа в свързаните със сектора области на дейност, които несъмнено ще спомогнат за подобряване на икономическото състояние на сектора.

 
  
  

Препоръка: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0194/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувам в подкрепа на доклада, като имам предвид, че сегашното споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Сао Томе и Принсипи е в сила от 2006 г. и срокът на действие на протокола към него е изтекъл на 31 май 2011 г. Поради това новият протокол от 15 юни 2010 г. със Сао Томе и Принсипи, обхващащ периода 2011—2014 г., е необходим и Парламентът трябва да го одобри.

Протоколът предвижда Съюзът да заплаща на Сао Томе и Принсипи 682 500 евро годишно, от които 227 500 евро ще са предназначени за подкрепа на политиката на Сао Томе и Принсипи в областта на рибарството, което считам за подходящо. Подкрепям и факта, че в новия протокол е предвидена клауза за временно преустановяване на прилагането на протокола в случай на нарушаване на правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма.(ES) Гласувах в подкрепа на споразумението, което отговаря на целта за поддържане на дейността на риболовните флоти на ЕС, за развитие на сътрудничеството с трети държави с оглед укрепване на устойчивото използване на рибните ресурси, като се отчитат същевременно екологичните, социалните и икономическите фактори. Сао Томе и Принсипи ще получава 682 500 евро годишно, от които 227 500 евро ще са предназначени за подкрепа на политиката на страната в областта на рибарството. Споразумението ще осигури възможности за риболов на 28 сейнера за риба тон и 12 кораба с парагади за улов на повърхността. Искам да подчертая, че предвиденото по предходното споразумение количество улов не беше усвоено изцяло, поради което в новия протокол количествата на улова от кораби с парагади са намалени.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Гласувам в подкрепа на проекта за законодателна резолюция на Европейския парламент във връзка с проекта за решение на Съвета относно протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Демократична република Сао Томе и Принсипи. Проектът е насочен към укрепване на ролята на ЕС в улова на риба тон в Атлантическия океан чрез правно уреждане на дейността на корабите от ЕС. Като се има предвид значението на улова и преработката на риба тон за ЕС, и дори само за Италия, създаването на оперативна рамка за европейските кораби в Гвинейския залив е от първостепенно значение. По тези съображения реших да гласувам в подкрепа на проекта.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. − (IT) Гласувах в подкрепа на доклада, представен от г-н Capoulas Santos. Важна цел при сключване на споразумения за партньорство в областта на рибарството е продължаването и запазването на дейността на европейските риболовни кораби. В частност, продължаването на настоящото споразумение за партньорство съдейства за устойчивостта на улова на риба тон от кораби на ЕС в Атлантическия океан, като създава стабилна правна рамка. Споразумението, което заслужава подкрепа, предвижда корабите от ЕС, които в този географски район ще бъдат 40, да наемат поне 20 % от екипажа си от Сао Томе и Принсипи или от други държави от АКТБ (Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн), както и възможност за вземане на наблюдател, определен от министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи. Тези условия на партньорството позволяват да се работи съвместно с местните органи и да се създават важни работни места; това позволява също Европа да присъства в иначе недостъпни райони, като улеснява разпространяването на добрите практики в рибарството и създава възможност за контролиране на наличието и количеството на съответните рибни запаси.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепям подновяването на протокола към споразумението за партньорство в областта на рибарството (СПОР) между ЕС и Сао Томе и Принсипи, което отговаря на интересите в областта на рибарството и на ЕС, и на Сао Томе и Принсипи. СПОР между ЕС и Сао Томе и Принсипи може да съдейства за поддържане на дейността на корабите от ЕС за улов на риба тон в Атлантическия океан, като създаде за корабите и зависещите от тях европейски райони стабилна средносрочна правна рамка и съдейства да не се прекъсва дейността в риболовните зони в Гвинейския залив, обхванати от споразумението.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt и Cecilia Wikström (ALDE), в писмена форма. (SV) Гласувахме против тези споразумения в областта на рибарството, тъй като няма таван на квотите за улов и защото изследвания показват, че рибните запаси в световния океан намаляват. В няколко от засегнатите държави има широкоразпространена корупция, поради което парите от споразуменията не се изразходват в полза на местното население. Освен това често не се извършват проверки за спазването на споразуменията.

Позицията на Комисията при преговорите се основаваше, наред с другото, и на резултатите от последваща оценка на досегашните протоколи, извършена от външни експерти. Комисията обяви оценките за поверителни, но ние считаме, че те трябва да се предоставят на Европейския парламент колкото е възможно по-скоро.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Демократична република Сао Томе и Принсипи, тъй като е предвидено временно прилагане на новия протокол, за да не се прекъсва дейността на европейските кораби. Подкрепям и факта, че новият протокол съдържа клауза за временно преустановяване при нарушаване на правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Проектът за решение на Съвета е във връзка с подписването на нов протокол към споразумението за партньорство в областта на рибарството (СПОР) между ЕС и Демократична република Сао Томе и Принсипи. Новият протокол изглежда изгоден и за двете страни, и по-конкретно може да подобри устойчивостта на европейския сектор за улов и преработка на риба тон. Надявам се народът на Сао Томе и Принсипи, който има обща история и език с Португалия, да получи значими ползи в резултат от честното прилагане на СПОР, да може да разнообрази дейностите си и да осъществи действителен напредък и развитие. Надявам се, че съвместният комитет ще заседава по-често, за да могат и двете страни да контролират отблизо прилагането на споразумението. В заключение, бих искал да поздравя докладчика за свършената от него работа.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Докладът на г-н Capoulas Santos ни предлага препоръка във връзка с проекта за решение на Съвета относно подписването на протокол, който определя количествата на улова и съответните финансови вноски, предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството (СПОР) между Европейската общност и Демократична република Сао Томе и Принсипи. През 2007 г. Съветът прие регламент (ЕО) № 894/2007 за сключване на споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Демократична република Сао Томе и Принсипи, към което беше прибавен протокол, определящ възможностите за риболов и съответните финансовите вноски, чийто срок изтече на 31 май 2010 г. Комисията, като взе предвид необходимостта споразумението да се поднови и въз основа на мандата, предоставен й от Съвета, проведе преговори относно нов протокол, които приключиха на 15 юли 2010 г. Влизането му в сила зависи от предварителното одобрение на Европейския парламент, съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз. Като имам предвид, че протоколът е в интерес и на двете страни и укрепва отговорното и устойчиво рибарство, гласувам в подкрепа на предложението за препоръка.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Протоколът в областта на рибарството осигурява възможности за улов край бреговете на Сао Томе и Принсипи за различни кораби на държавите-членки до 12 май 2014 г. Според новото споразумение Португалия има три разрешителни за кораби с парагади за улов на повърхността, като броят на корабите е по-малък от предвидения в предходното споразумение.

Като имаме предвид сегашната криза в този сектор, считаме за важно, че не се променят таксите, плащани от корабособствениците, а остават 35 евро, както в старото споразумение, въпреки значителното увеличаване на улова на кораб: 25 тона на сейнер за улов на риба тон и 10 тона на кораб с парагади. От друга страна, според оценката, извършена по време на действието на предходното споразумение, средното количество на годишния улов е било по-малко от договореното. В съответствие с тази оценка и поради тенденцията през последните години договореното количество улов е намалено. Счита се също така, че възможностите за улов са използвани по-непълноценно от корабите с парагади, поради което в настоящия доклад броят им е намален. Както и в други случаи, все още тревога буди ефективността на целите на сътрудничеството за развитие…

(Съкратено съгласно член 170 от Правилника за дейността)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Протоколът в областта на рибарството осигурява възможности за улов край бреговете на Сао Томе и Принсипи за различни кораби на държавите-членки до 12 май 2014 г. Според новото споразумение Португалия има три разрешителни за кораби с парагади за улов на повърхността, като броят на корабите е по-малък от предвидения в предходното споразумение.

Подкрепяме факта, че не се променят таксите, плащани от корабособствениците, а остават 35 евро, както в старото споразумение, въпреки значителното увеличаване на договорения улов. От друга страна, според оценката, извършена по време на действието на предходното споразумение, средното количество на годишния улов е било по-малко от договореното. В съответствие с тази оценка и поради тенденцията през последните години договореното количество улов е намалено. Счита се също така, че възможностите за улов са използвани по-непълноценно от корабите с парагади, поради което в настоящия доклад броят им е намален.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), в писмена форма. – (SK) Договарянето и сключването на споразумения за партньорство в областта на рибарството отговаря на общата цел за поддържане и запазване на риболовните дейности на риболовните кораби на ЕС, включително на риболовния флот за далечно плаване. То съответства и на развитието на взаимоотношения с трети държави в дух на партньорство и сътрудничество с оглед засилване на устойчивото използване на рибните ресурси извън водите на ЕС, като се отчитат същевременно екологичните, социалните и икономическите фактори. В този смисъл през юли 2007 г. Съветът прие регламент за сключване на споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност. Споразумението в областта на рибарството със Сао Томе и Принсипи отговаря не само на потребностите на европейските риболовни кораби, но може също да подкрепи дейността в ЕС в областта на улова на риба тон в Атлантическия океан. Рибарството на Сао Томе и Принсипи се съсредоточава предимно върху крайбрежните ресурси и приблизително 15 % от активното население разчита на него за прехраната си. Предложението по същество обслужва интересите и на двете страни и поради това е правилно да го одобрим.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) С предварителната оценка се заключава, че тъй като отговаря на потребностите на европейските флоти, споразумението в областта на рибарството със Сао Томе и Принсипи може да допринесе за подпомагане на жизнеспособността на сектора на ЕС за риба тон в Атлантическия океан, като предоставя на корабите и районите на Европейския съюз, които зависят от тях, стабилна правна рамка в средносрочен план и като допринася за запазване на непрекъснатостта на обхванатите от споразумения риболовни зони в Гвинейския залив. В съответствие с последващата оценка е постигнат значителен напредък в областта на методите за контрол и инспекция на рибарството (направени са първите стъпки към инсталиране на спътникова система за контрол на корабите с ново правно основание за създаване на корабен регистър). Понастоящем съществува по-голямо участие и видимост на Сао Томе и Принсипи в регионални или подрегионални организации, като Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) и Регионалната комисия за рибарство в Гвинейския залив (COREP). С оценката се заключава също така, че повече от 50 % от финансовото участие на Съюза са предоставени на бюджета за управление на сектора на рибарството на Сао Томе и Принсипи, което е в съответствие с ангажимента, поет от органите на Сао Томе и Принсипи в предишния протокол. Подкрепям този документ, тъй като от извършените оценки е ясно, че предложението отговаря на основните интереси и на двете страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), в писмена форма.(IT) Новото споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи ще е с тригодишен срок на действие и ще развива устойчивото рибарство извън териториалните води на Съюза, като отчита по подходящ начин екологичните, социални и икономически фактори.

Подкрепяме подновяването на клаузата за изключителност, която е по-подробна, както по отношение на временното преустановяване и преразглеждането на плащанията на финансови компенсации, така и по отношение на временното преустановяване на изпълнението на протокола при определени обстоятелства.

Поради това считаме, че Комисията трябва да предаде на Европейския парламент заключенията от заседанията и от работата на съвместния комитет, секторната програма в областта на рибарството, посочена в протокола, както и резултатите от съответните годишни оценки. Комисията трябва също да представи на Европейския парламент и на Съвета, преди предоговарянето на споразумението, пълен доклад за прилагането му и да улесни участието на представители на Парламента като наблюдатели в заседанията на съвместния комитет. В заключение, в рамките на съответните им правомощия, Комисията и Съветът трябва да информират Парламента по време на всички етапи на процедурите, свързани с протокола или евентуалното му подновяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Договарянето и сключването на споразумения в областта на рибарството отговаря на общата цел на ЕС за поддържане и запазване на риболовните дейности на неговите кораби, включително на риболовния флот за далечно плаване, и за развитие на взаимоотношения с трети държави в дух на партньорство и сътрудничество с оглед засилване на устойчивото използване на рибните ресурси извън водите на Съюза, като се отчитат същевременно екологичните, социалните и икономическите фактори. В този смисъл на 23 юли 2007 г. Съветът прие регламент (ЕО) № 894/2007 за сключване на споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност. Това споразумение, приложимо за периоди от 4 години, и което може да бъде подновено с мълчаливо съгласие, освен ако една от страните не го прекрати, отмени и замени първото споразумение, сключено през 1984 г. между ЕО и Сао Томе и Принсипи. Новият протокол е подписан на 13 май 2011 г. и на същата дата Съветът е представил на Парламента искането за одобрение. Напълно съм съгласен с докладчика.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), в писмена форма. (LT) Новият протокол несъмнено е от полза и за двете страни, като укрепва партньорството и сътрудничеството в областта на рибарството, за да бъде риболовът отговорен и устойчив. Преди всичко той ще увеличи възможностите за риболов. Ще се запази възможността кораби от ЕС да извършват риболов в района на Гвинейския залив. Това ще допринесе за присъствието в Атлантическия океан на кораби за риба тон от ЕС и ще подобри конкурентоспособността им. Освен това е много важно да се гарантира, че риболовните дейности отговарят на същите критерии за устойчивост, както риболовът във водите на ЕС. Следва да се отбележи, че Демократична република Сао Томе и Принсипи се нарежда сред най-слабо развитите държави и е с голяма задлъжнялост. Споразумението предвижда предоставяне на по-голяма финансова помощ за политиката в областта на рибарството на тази държава, което ще създаде благоприятни условия за развитие на сектора. Предвид особено затрудненото положение, в което се намира страната, чрез споразумението можем да дадем макар и малък принос за икономическото й благосъстояние, да подкрепим създаването на нови работни места, екологичната и социална устойчивост, опазването и възстановяването на рибните запаси.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Срокът на действие на протокола, уреждащ партньорството в областта на рибарството между ЕС и Сао Томе и Принсипи, изтече на 31 май 2010 г.; новото споразумение е подписано на 13 май 2011 г. и на същата дата Съветът е представил на Парламента искането за одобрение. Споразуменията за партньорство в областта на рибарството са насочени към поддържане и запазване на риболовните дейности на ЕС и към развитие на взаимоотношенията с трети държави с оглед засилване на устойчивото използване на рибните ресурси извън водите на Съюза. Гласувах в подкрепа на препоръката на Съвета към Парламента да одобри сключването на това споразумение.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Договарянето и сключването на споразумения за партньорство в областта на рибарството отговаря на общата цел на ЕС за поддържане и запазване на риболовните дейности на неговите кораби, и по-специално на риболовния флот за далечно плаване, поради което приемането на този документ е изключително важно за постигане на външнополитическите цели на общата политика в областта на рибарството.

В интерес и на двете страни в своята препоръка Парламентът изтъква някои аспекти на комуникацията между институциите, които трябва да се подобрят, например Комисията да предава на Парламента заключенията от заседанията и работата на съвместния комитет, предвиден в споразумението, многогодишната секторна програма, посочена в протокола, и резултатите от годишните оценки.

Парламентът също така изисква пълен отчет за изпълнението на споразумението и желае членовете му да бъдат информирани при бъдещи преговори за подновяване на споразумението, за да имат положително отношение към процеса на преговаряне.

Гласувам в подкрепа на тази препоръка.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Предложението е във връзка с подписването на нов протокол към споразумението за партньорство между ЕС и Сао Томе и Принсипи. Основната му цел е да се определят възможностите за риболов, предлагани на корабите на ЕС, въз основа на наличните излишъци, както и да се определят отделните финансови вноски за право на достъп и за развитие на сектора. Двадесет и осем сейнера с гъргър и дванадесет кораба с парагади за улов на повърхността ще получат разрешение за риболов в района. В резултат от годишните оценки на състоянието на запасите количествата на улова могат да се увеличават или намаляват със съответно коригиране на дължимите финансови вноски. Годишната сума на финансовите вноски ще е 682 500 евро. Тя ще се увеличава с 65 евро на тон допълнителен улов, ако през някоя от годините общият улов на корабите от ЕС превиши 7000 тона. Срокът на споразумението е три години. Гласувах в подкрепа на предложението по тези причини, както и за укрепване на устойчивостта на сектора за риба тон в ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Договарянето и сключването на споразумения в областта на рибарството отговаря на общата цел на ЕС за поддържане и запазване на риболовните дейности на неговите кораби, в това число на риболовния флот за далечно плаване и за развитие на взаимоотношения с трети държави в дух на партньорство и сътрудничество с оглед засилване на устойчивото използване на рибните ресурси извън водите на Съюза, като се отчитат същевременно екологичните, социалните и икономическите фактори. В този смисъл на 23 юли 2007 г. Съветът прие регламент (ЕО) № 894/2007 за сключване на споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност. Това споразумение, приложимо за периоди от 4 години, и което може да бъде подновено с мълчаливо съгласие, освен ако една от страните не го прекрати, отмени и замени първото споразумение за риболов, сключено през 1984 г. между ЕО и Сао Томе и Принсипи. Нашата група традиционно е против тази процедура по отношение както на формата, така и на съдържанието й.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на тази препоръка, защото считам, че отговаря в най-висока степен на интересите и на двете страни. Споразумението за партньорство със сигурност ще допринесе за присъствието на кораби за риба тон от ЕС в Атлантическия океан, като предоставя на корабите и районите на Европейския съюз, които зависят от тях, стабилна правна рамка в средносрочен план и като допринася за запазване на непрекъснатостта на обхванатите от споразумения риболовни зони в Гвинейския залив. Същевременно е желателно в бъдеще съвместният комитет да заседава по-често, а представители на Европейския парламент да могат да присъстват като наблюдатели на заседанията.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Договарянето и сключването на споразумения за партньорство в областта на рибарството отговаря на общата цел на ЕС за поддържане и запазване на риболовните дейности на неговите кораби. Гласувам „за“ приемане на протокола към споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Демократична република Сао Томе и Принсипи, който е свързан с развитието на взаимоотношения с трета държава в дух на партньорство и сътрудничество с оглед засилване на устойчивото използване на рибните ресурси извън водите на Съюза, като се отчитат същевременно екологичните, социалните и икономическите фактори. Новият протокол предвижда финансови вноски за правото на достъп до изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Сао Томе и Принсипи, еквивалентни на улов на стойност 2 047 500 евро за период от три години. Разрешителни за риболов ще получат 28 сейнера за улов на риба тон и 12 кораба с парагади за улов на повърхността. Тези възможности за риболов могат да бъдат променяни.

 
  
  

Препоръка: Vital Moreira (A7-0198/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувам в подкрепа на този доклад и приветствам разпоредбата, насочена към осигуряване на безпрепятствено развитие на търговията между двете страни при високо равнище на митническа сигурност, и това, че той включва набор от правила, за да се гарантира, че споразумението продължава да бъде в съответствие с достиженията на правото на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на споразумението, тъй като е предназначено да гарантира осъществяване на търговията при високо равнище на митническа сигурност и прилагането на набор от стандарти, които са все по-близо до достиженията на правото на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на тази мярка, насочена към продължаване на съществуващото споразумение между ЕС и Княжество Андора по отношение на мерките за митническа сигурност. Необходимостта от тази мярка постоянно нарастваше през последните няколко години, след като Княжество Андора зае централна свързваща роля в незаконния трафик на стоки, по-конкретно цигари, които след това се вкарват в търговската мрежа на държавите-членки на ЕС. Затова е от основно значение ЕС и самото Княжество да определят рамка на сътрудничество по въпроса за митническата сигурност. Предвид това, че опазването на граничната сигурност винаги е представлявало ключов аспект от политическата идеология на „Северна лига“ (Lega Nord), мога само да изразя своето одобрение за тази мярка.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на доклада относно Протокола за включване на митническите мерки за сигурност в обхвата на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора тъй като той насърчава търговията между двете страни при осигуряване на високо равнище на митническа сигурност и съответствие между споразумението и достиженията на правото на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Княжество Андора е исторически свързано с ЕС във всички видове области. Митническият съюз, сключен през 1990 г., увеличи тези вече силни и естествени връзки. Настоящото предложение се отнася до изменения в Митническия кодекс на Общността и разпоредбите за неговото прилагане, по отношение митнически мерки за сигурност за стоки, които се изнасят за или се внасят от страни, които не са членки на ЕС. Предложението установява специален режим между ЕС и Андора, за да се гарантира безпрепятственото осъществяване на търговията между двете страни, без да се застрашава сигурността, свързана с търгуваните стоки. За целта е необходимо да се осигурят равностойни равнища на сигурност в съответните територии. Надявам се, че търговските отношения между ЕС и Андора ще се окажат плодотворни, и че предложението ще даде значителен принос за тази цел. Накрая, бих искал да поздравя докладчика за свършената работа.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Г-н Moreira ни представи предложение за препоръка относно проекторешението на Съвета за сключването на Протокол между ЕС и Княжество Андора, което включва в обхвата на Споразумението митнически мерки за сигурност под формата на размяна на писма между двата партньора, сключено на 28 юни 1990 г. Към действащото споразумение се добавя нов Дял IIA, който обхваща селскостопански продукти. Като се има предвид, че във вече широкообхватните взаимоотношения между ЕС и Княжество Андора това е още една положителна стъпка към евентуална интеграция във вътрешния пазар и че, заедно с включването на правила, които гарантират съответствие между споразумението и достиженията на правото на ЕС, се цели гарантиране на митническа сигурност и нормални взаимоотношения между страните, аз приветствам приемането на препоръката, за което гласувах.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Настоящият протокол е насочен към разширяване на митническите мерки за сигурност в обхвата на сключеното споразумение между ЕС и Княжество Андора. Споразумението ЕС-Андора съществува от 1990 г. Сега обаче беше решено то да включва и селскостопански продукти като част от това споразумение за митнически мерки за сигурност.

Споразумението като такова гарантира безпрепятствено осъществяване на двустранната търговия между двете страни при високо равнище на митническа сигурност. То предвижда също така премахване на изискването за предварително деклариране на стоките, при условие че ЕС и Андора гарантират еднакво равнище на сигурност, както е предвидено в съответните достижения на правото на ЕС в съответните територии. Независимо от нашия глас в подкрепа на документа обаче, ние считаме, че интересите на движението на капитали не следва да бъдат насърчавани за сметка на опазването на правата на хората и работниците и служителите.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Настоящият протокол е насочен към включване на митническите мерки за сигурност в обхвата на сключеното споразумение между ЕС и Княжество Андора. Споразумението ЕС-Андора съществува от 1990 г. Сега обаче беше решено в неговия обхват да се включат селскостопанските продукти, като част от настоящата договореност относно митническите мерки за сигурност. Споразумението цели да осигури безпрепятствено осъществяване на двустранната търговия между двете страни при високо равнище на митническа сигурност. То предвижда също така премахване на изискването за предварително деклариране на стоките, при условие че ЕС и Андора гарантират еднакво равнище на сигурност, както е предвидено в съответните достижения на правото на ЕС в съответните територии.

По време на прегледа на това споразумение ние бихме искали да заявим отново, че интересите на движението на капитали не следва да бъдат подкрепяни за сметка за опазването на правата на хората и работниците и служителите.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), в писмена форма. – (SK) Решението на Съвета, представено в Европейския парламент в рамките на процедурата за даване на съгласие, представлява юридически инструмент за сключването на Протокол между Европейския съюз и Княжество Андора за разширяване на обхвата на споразумението и включване на митнически мерки за сигурност. Споразумението послужи като основа за митническия съюз между двете страни. Митническият кодекс на Общността по принцип се прилага за търговията с всички държави, които не са членки, като позволява други разпоредби в случаи, когато международни споразумения установяват специални мерки за сигурност. Протоколът следва да гарантира, че търговията между двете страни продължава без усложнения при високо равнище на митническа сигурност, и следва да включва набор от правила, които гарантират по-нататъшното съответствие между споразумението и достиженията на правото на ЕС. Затова считам, че е правилно Парламентът да одобри това споразумение. Същевременно обаче, въпреки развитието на взаимоотношенията ЕС-Андора, те са фрагментирани, като съществени части от достиженията на правото на ЕС, валидни за вътрешния пазар, не са въведени в законодателството на Андора и следователно не са приложими. Затова следва да направим анализ в близко бъдеще на възможностите и условията за евентуалното й постепенно интегриране във вътрешния пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Одобрих този документ, защото предложението е свързано с изменения и допълнения на Митническия кодекс на Общността и разпоредбите за неговото прилагане, по отношение на митнически мерки за сигурност за стоки, изнасяни за или внасяни от страни, които не са членки на ЕС. Най-важното е, че промените съдържат разпоредба, че търговците следва да предоставят определена информация преди вноса или износа на стоки.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), в писмена форма. (IT) Ние считаме, че сключването на този протокол между Европейския съюз и Княжество Андора, който включва мерки за митническа сигурност, ще гарантира безпрепятствено развитие на търговията между двете страни при високо равнище на митническата сигурност и ще предостави набор от правила, за да се гарантира, че споразумението продължава да бъде в съответствие с достиженията на правото на ЕС. Затова гласувахме за одобрение на предложението от Парламента. Ние обаче поддържаме становището, че Комисията следва да информира Парламента за заключенията от заседанията и работата на съвместния комитет и резултатите от редовните оценки, а също така и да поеме ангажимент да представи на Парламента оценка за прилагането на споразумението.

Като се има предвид, че отношенията между ЕС и Княжество Андора са широко обхватни, но фрагментирани, ние препоръчваме да се направи анализ на възможностите и условията за евентуалното й постепенно интегриране във вътрешния пазар при първа възможност. Това ще бъде необходимо за гарантиране на безпрепятственото осъществяване на търговията между двете страни, като същевременно се поддържа високо равнище на сигурност. Накрая, ние предвиждаме премахване на изискването за предварително деклариране на стоки, при условие че ЕС и Андора гарантират на своите съответни територии равностойно равнище на сигурност, както е заложено в съответните достижения на правото на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. − (EN) Известно е, че протоколът е насочен към гарантиране на безпрепятственото развитие на търговията между двете страни, като същевременно се поддържа високо равнище на сигурност, и че включва набор от правила, за да се гарантира, че споразумението продължава да бъде в съответствие с достиженията на правото на ЕС. Това е много важна инициатива.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), в писмена форма. (LT) Отношенията между ЕС и Княжество Андора трябва да продължат да се разширяват ефективно и последователно. Трябва да създадем подходящите условия за това. Преди всичко, за да улесним търговията между ЕС и Андора, е важно да прилагаме правилно митническите мерки за сигурност, свързани с декларирането на стоки преди влизането им и излизането им от тази митническа територия, упълномощени икономически оператори и митнически проверки за сигурност и управление на риска. Освен това е необходимо да насърчим по-нататъшно разширяване на вътрешния пазар отвъд ЕС въз основа на общи регулаторни стандарти. Това би било от взаимна полза за гражданите и предприятията в ЕС и Андора. Следва да се отбележи, че протоколът установява специален режим между ЕС и Андора, за да се помогне за гарантиране на безпрепятствено осъществяване на търговията между двете страни, като същевременно се поддържа високо равнище на сигурността. Приветствам предложението протоколът да съдържа разпоредба, според която търговците следва да представят определена информация преди вноса или износа на стоки, за да бъдат правилно прилагани митнически мерки за сигурност. Считам, че е препоръчително да бъде премахнато изискването за предварително деклариране на стоки, при условие че ЕС и Андора гарантират в своите съответни митнически територии равностойно равнище на сигурност, както е предвидено от съответните достижения на правото на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепата за взаимно осигурените граници със съседните на ЕС държави е необходимо за поддържане на суверенитета на нашия Съюз, за развитието на взаимното сътрудничество. Целесъобразният контрол по границата на ЕС с Андора, княжество между две големи държави от ЕС, Франция и Испания, ще осигури по-изгодни и приятелски отношения в бъдеще. Аз гласувах в подкрепа на този протокол, защото той ще насърчи по-голям обмен на информация с Андора във връзка с управлението и контрола на риска, свързан със сигурността, както и стандартизация на митническите мерки за сигурност на ЕС, и ще насърчи безопасното движение на стоки между Андора и други държави от ЕС. Увеличаването на двустранната търговия между Андора и ЕС в по-сигурна, стандартизирана среда, ще бъде от полза за Европа като цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Аз гласувах в подкрепа на доклада на г-н Moreira относно митническите мерки за сигурност, защото считам, че е необходимо да бъдат установени добре определени търговски правила за една страна, която, макар че не е част от ЕС, е анклав в него, и това я поставя в идеална позиция за търговска интеграция. Протоколът е предназначен именно да засили митническите мерки за сигурност по отношение на стоки, внасяни от и изнасяни за страни, които не са членки на Съюза. Граничният контрол гарантира, че търговските оператори ще предоставят подробна информация по време на търговските операции, а същевременно и правилното равновесие между бързина и сигурност на търговските потоци.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на този доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокол за включване на митнически мерки за сигурност в обхвата на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност (ЕИО) и Княжество Андора. Комисията по международна търговия и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите препоръчват сключването на този протокол. Сключването на това ново споразумение е нова крачка към по-голямо сътрудничество между Княжество Андора и ЕС. Важно е двете страни да гарантират, че споразумението ще продължи да наблюдава развитието на достиженията на правото на ЕС в тази област. Тази загриженост беше изразена в споразумението. Както беше споменато от докладчика, аз бих подчертала необходимостта Комисията и Княжество Андора да се ангажират с по-нататъшни разговори с оглед да вземат предвид и, ако е необходимо, да приемат двустранни споразумения за продължаващото прилагане на осъвременения митнически кодекс, който следва да бъде завършен в ЕС в рамките на две години.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Относно сключването на Протокола между Европейския съюз и Княжество Андора за включване на митнически мерки за сигурност в Споразумението, което до сега беше под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора, и което беше сключено на 28 юни 1990 г. Споразумението беше основата за митническия съюз между двете страни. Настоящата договореност по отношение на митническите мерки за сигурност ще бъде добавена към Споразумението от 1900 г. под формата на нов Дял IIA и, за разлика от митническия съюз, ще се прилага за селскостопански продукти. Митническият кодекс на Общността по принцип е приложим спрямо търговията с всички държави, които не са членки. Независимо от това, той позволява различни разпоредби, когато международните споразумения предвиждат специални договорености относно сигурността. Като се имат предвид промените в съответните достижения на правото на ЕС за митниците, предложението установява специален режим между ЕС и Андора, за да се гарантира безпрепятственото осъществяване на търговия между двете страни, като същевременно се поддържа високо равнище на сигурност. Поради тези причини, а също така и за да се активизира търговията между ЕС и Княжество Андора, аз гласувам в подкрепа на новите митнически мерки за сигурност.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Гласувах в подкрепа на документа. Препращането на решение на Съвета към Европейския парламент по процедура за съгласие представлява правен инструмент за сключване на Протокола между Европейския съюз и Княжество Андора за включване на митнически мерки за сигурност в Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора, сключено на 28 юни 1990 г. Споразумението беше основата за митническия съюз между двете страни. Настоящата договореност по отношение на митническите мерки за сигурност ще бъде добавена към Споразумението от 1900 г. под формата на нов Дял IIA и, за разлика от митническия съюз, ще се прилага за селскостопански продукти (член 12б(2) от Протокола).

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Между Княжество Андора и Европейския съюз съществува митнически съюз от 1990 г. въз основа на Споразумение под формата на размяна на писма. Настоящото изменение предлага съвместният комитет да определи мерки за прилагане на разпоредби за митническа сигурност. Вече няма да се изисква предварително деклариране, ако ЕС и Андора гарантират равнището на сигурността на тяхна суверенна територия. Разширяването на стандарта на вътрешния пазар ще бъде от полза за гражданите и предприятията както в ЕС, така и в Андора.

 
  
  

Препоръка: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0298/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувам в подкрепа на това предложение, за да одобри Парламентът сключването на Споразумението. Европейските и канадските дружества ще могат да спестят милиони евро годишно благодарение на по-кратки, по-прости и съответно по-евтини процедури за одобряване на продуктите и взаимно признаване на констатациите по сертифицирането. Споразумението представлява също така нетна полза за ЕС, тъй като с него ще се установи взаимно признаване на констатации по сертифицирането във всички области на летателната годност за всички държави-членки. Споразумението ще направи канадския и европейския пазар не само по-конкурентоспособни, но също така и по-безопасни за пътнически и товарни полети, защото то насърчава сътрудничеството по всички въпроси, свързани със сертифицирането, инспектирането и прилагането.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), в писмена форма.(PL) Канада е водещ световен производител на въздухоплавателни средства и авиационно оборудване. В момента само шест държави-членки имат двустранни споразумения, които обхващат сертифицирането на въздухоплавателни услуги. Предложеното Споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване, както при Споразумението със САЩ, ще подобри значително сътрудничеството между Съюза и Канада и ще уреди този въпрос във всички държави-членки на Европейския съюз. Споразумението дава възможност за хармонизиране на системата за сертифициране. То се основава на взаимното доверие в системата на другата страна и на сравнение между регулаторните различия и по този начин ще позволи да бъдат сведени до минимум дублирането на тестове и контролни мерки. То ще започне и процес на съвместни инспекции, проучвания и обмен на данни за безопасността. Взаимното приемане на констатациите по сертифицирането ще позволи да се постигнат значителни икономии в работата на европейските и канадските авиокомпании. Споразумението, от една страна, ще засили конкурентоспособността на въздухоплавателните пазари, а, от друга страна – като обедини регулаторните органи – ще подобри и тяхната безопасност. С оглед на казаното по-горе аз одобрявам сключването на Споразумението.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма.(ES) Аз гласувах в подкрепа на Споразумението, защото то ще е от полза за европейските и канадските дружества, авиокомпании и пътници. Ще бъдат спестени милиони от процедурите за одобрение на продукти и взаимно признаване на по-кратки, по-прости и по-евтини констатации по сертифицирането. То предвижда използване и признаване на съоръженията за ремонт и техническо обслужване на другата страна. Преди всичко то ще направи пазара по-безопасен и по-конкурентоспособен.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Аз гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Ţicău, тъй като Канада следва да се разглежда като приоритетен партньор за споразумения от този род, като се има предвид, че и Европа, и Канада имат водещи в световен мащаб производители на въздухоплавателни средства. Това Споразумение ще позволи да бъде сведено до минимум дублирането на процедури и да бъде взаимно признато сертифицирането: в резултат от това финансовите икономии и опростяването на бюрократичните процедури ще бъдат значителни и ще имат много положителни последици за нашите предприятия.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. − (LT) Аз гласувах в подкрепа на този доклад, защото считам, че едно двустранно Споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване между ЕС и Канада, каквато е целта му, ще доведе до ползи за европейците, като улесни търговията между двете страни. Целта на Споразумението е да сведе до минимум дублирането на оценки, тестове и контролни мерки, и да позволи на ЕС и Канада да разчитат на системата за сертифициране на продукти за въздухоплаването на другата страна. Чрез сближаване на двата набора от изисквания и двата регулаторни процеса, органите на вносителя ще могат да издават собствен сертификат за продукта, частта или устройството за въздухоплаването, без да дублират всички оценки, направени от органите на износителя. Европейските и канадските дружества ще спестят милиони евро годишно благодарение на по-кратки, по-прости и съответно по-евтини процедури за одобряване на продуктите. Авиокомпаниите също ще извлекат ползи, а канадският и европейският въздухоплавателни пазари ще станат още по-безопасни.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Взаимното признаване на констатациите по сертифицирането ще осигурят по-кратки и по-прости, съответно по-евтини процедури за одобряване на продуктите, като същевременно ще доведе до огромни икономически ползи и за европейските, и за канадските дружества.

Аз гласувам в подкрепа на това Споразумение, тъй като считам, че освен икономическите ползи от него то ще установи и взаимно признаване на констатациите по сертифицирането във всички области на летателната годност за всички държави-членки. Затова то се основава на взаимно доверие в действащите системи, било то в ЕС или в Канада, и предвижда задължения и начини на сътрудничество, за да може органа на вносителя да издаде собствен сертификат за продукт, част или устройство за въздухоплаването, без да дублира всички оценки, направени от органа на износителя. Авиокомпаниите също ще имат полза от това Споразумение, тъй като то предвижда взаимно използване на одобрени съоръжения за ремонт и техническо обслужване.

По този начин то представлява съществена крачка напред към пазари, които са по-конкурентоспособни, но и по-безопасни, тъй като по-добрите приятелски отношения и сътрудничеството по въпросите на сертифицирането, инспекциите и прилагането следва да дадат на страните възможност да гарантират по-високо равнище на сигурност за пътническите и товарните полети.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), в писмена форма. (FR) Аз гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Ţicău, който дава зелена светлина от страна на Европейския парламент за прилагане на Споразумение между Европейската общност и Канада за безопасност на гражданското въздухоплаване. Това Споразумение ще доведе до взаимно признаване на системите за сертифициране на продукти, части или устройства за въздухоплаването по отношение на летателна годност и техническо обслужване. Това ще спести на дружествата, чиито продукти са били сертифицирани в една страна, преминаване през целия процес на сертифициране в друга страна. Това опростяване е добра новина за пазар, който е на стойност близо 50 млрд. евро в търговия между двата региона.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на тази препоръка, защото одобрявам сключването на споразумение, което, от една страна, ще е от полза за европейски и канадски дружества и авиокомпании, като спести милиони евро благодарение на по-кратки и по-прости процедури за сертифициране, а, от друга, ще осигури по-високо равнище на безопасност за пътниците.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Гарантирането на безопасност на въздухоплаването и хармонизирани правила за различните участници на пазара е главната цел на това Споразумение между Европейската общност и Канада за безопасност на гражданското въздухоплаване, наричано по-нататък „Споразумението“.

Споразумението е толкова важно, колкото и въздухоплавателните отрасли в тези две области, затова приемането на общи правила ще избегне дублирането на процеси, като тестове, оценки и сертифициране. Следва да се отбележи също така, че правилото за взаимно признаване и съвместни инспекции, проучвания и обмен на данни за безопасността ще позволят по-голяма ефективност за всички заинтересовани лица.

И не на последно място, Споразумението ще даде възможност за важни икономии не само за въздухоплаването, но и повишаване на ефективността на самите авиокомпании, тъй като сега те ще могат да използват съоръжения за ремонт и техническо обслужване, одобрени от страните по Споразумението.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Икономическите и политическите отношения между Европейския съюз и Канада датират отдавна и техен резултат са няколко двустранни споразумения в тези области. На 6 май 2009 г. беше сключено Споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване между ЕС – тогава Европейска общност – и Канада, подобно на това със САЩ, насочено към засилване на сътрудничеството между двете страни и намаляване на дублирането на проверки за всички мерки за контрол и тестове. Аз гласувах в подкрепа на тази препоръка и приветствам укрепването на отношенията между двете страни. Това Споразумение ще направи и канадския, и европейския пазар по-безопасен и по-конкурентоспособен, тъй като представлява важна крачка напред по отношение установяването на международни стандарти за безопасност на гражданското въздухоплаване. То ще бъде от полза и за авиокомпаниите, тъй като за тях ще бъде възможно да използват взаимно признати съоръжения за ремонт и техническо обслужване.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Споразумението, което е предмет на този доклад, засяга определени аспекти на безопасността на гражданското въздухоплаване и ще замени шестте съществуващи двустранни споразумения между държавите-членки и Канада, които включват сертифициране на продукти. Както ясно заявява докладчикът, намерението за създаване на напълно открито авиационно пространство между тези две страни, един въпрос, по отношение на който сме изразявали съществена загриженост, не попада в обхвата на това Споразумение, а следва да бъде предмет на отделна препоръка.

Главните цели на Споразумението са да бъде сведено до минимум дублирането на оценки, тестове и контролни мерки, освен ако не отразяват значителни регулаторни разлики, и да се позволи и на ЕС, и на Канада да разчитат на системите за сертифициране на другата страна. Наред с другите аспекти, това ще бъде постигнато чрез постепенно сближаване на наборите от изисквания и регулаторните процеси на двете страни.

Това Споразумение следва да доведе до икономии за европейските и канадските въздухоплавателни дружества благодарение на по-кратки и по-прости, и следователно по-евтини процедури за одобрение на продукти, и взаимно признаване на констатациите по сертифицирането.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Това Споразумение засяга определени аспекти на безопасността на гражданското въздухоплаване, без да навлиза във въпроси за създаване на напълно открито авиационно пространство между тези две страни, което според докладчика следва да бъде тема на отделна препоръка. Главната цел на Споразумението е да бъде сведено до минимум дублирането на оценки, тестове и контролни мерки, освен ако не отразяват значителни регулаторни разлики, и да се позволи и на ЕС, и на Канада да разчитат на системите за сертифициране на другата страна.

Това Споразумение следва да доведе до икономии за европейските и канадските въздухоплавателни дружества благодарение на по-кратки и по-прости и следователно по-евтини процедури за одобрение на продукти и взаимно признаване на констатациите по сертифицирането. Според докладчика Споразумението би могло също така да повиши безопасността, тъй като органите по регулиране и прилагане ще си сътрудничат по-тясно по всички въпроси на сертифицирането, инспекциите и прилагането, за да осигурят най-високо равнище на безопасност за пътнически и товарни полети.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), в писмена форма. – (SK) Препоръката се отнася до Споразумението за безопасност, подписано от името на Европейската общност през май 2009 г. От гледна точка на сключването на Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване, което допълва Споразумението за въздушен транспорт, Канада уместно се счита за приоритетна държава, тъй като и Европа, и Канада имат производители на въздухоплавателни средства, двигатели и авиационно електронно оборудване, които заемат водещи позиции на световния пазар. Както при подобното Споразумение за безопасност на въздухоплаването със САЩ, главната цел е да се сведе до минимум дублирането на оценки, тестове и инспекции и да се даде възможност на ЕС и Канада взаимно да разчитат на системите си за сертифициране. По този начин споразумението следва структурата на съществуващите двустранни споразумения за безопасност на гражданското въздухоплаване, сключени между държави-членки и Канада. То възлага задължения и предоставя методи на сътрудничество, основани на взаимно доверие в системите на другата страна и на сравнение между регулаторните различия. Европейските и канадските дружества ще спестят милиони евро годишно благодарение на по-кратки, по-прости и по-евтини процедури за одобряване на продуктите и взаимно признаване на констатациите по сертифицирането. То ще е от полза и за авиокомпаниите, което представлява важен напредък по отношение на установяване на международни стандарти в областта на безопасността на гражданското въздухоплаване. Затова съм на мнение, че е правилно Парламентът да одобри сключването на Споразумението, тъй като то ще направи и канадския, и европейския пазар по-конкурентоспособни и същевременно по-безопасни.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), в писмена форма. (IT) Въпросната препоръка се отнася до Споразумението от 6 май 2009 г. за безопасността на гражданското въздухоплаване. Предвид атмосферата на сътрудничество в Споразумението аз мога да потвърдя моя глас в подкрепа на документа.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. − (LT) Аз приветствах този документ, защото ключовите цели, изложени в директивите за преговори, бяха да се сведе до минимум дублирането на оценки, тестове и контролни мерки (освен ако те не отразяват значителни регулаторни разлики) и да се даде възможност на ЕС и Канада взаимно да разчитат на системите си на сертифициране. Това би могло да се постигне чрез прогресивно сближаване на двата набора от изисквания и двата регулаторни процеса; чрез редовни консултации между страните за проверка на продължаващата пригодност и способност на регулаторните органи, отговорни за изпълнението на споразумението; както и чрез създаване на съвместен комитет, който да предлага решения на проблеми, възникнали вследствие на прилагането на споразумението. За да се поддържа доверие в системите на всяка страна, споразумението предвижда съвместни инспекции, проучвания, обмен на данни за безопасността (инспекции на самолетите и информация във връзка с произшествия), както и засилено регулаторно сътрудничество и консултации на техническо равнище, за да бъдат въпросите разрешавани, преди да са се превърнали в спорове. Предвижда се учредяването на съвместен комитет и подкомитети в области като сертифицирането на летателната годност и техническото обслужване. Разработени са и силни защитни мерки, позволяващи на всяка от страните да преустанови признаването на констатациите на другия компетентен орган или да прекрати споразумението изцяло или частично. Въпреки това цялата система на консултации, комитети и подкомитети има за цел да обезпечи преодоляването на каквито и да е различия, преди да се достигне до този етап.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), в писмена форма. (IT) Споразумението от 2009 г. за безопасност на гражданското въздухоплаване е първата крачка към установяване на напълно открито авиационно пространство между ЕС и Канада. За да се поддържа доверие в системите на всяка страна, Споразумението предвижда съвместни инспекции, проучвания, обмен на данни за безопасността, както и засилено регулаторно сътрудничество и консултации на техническо равнище, за да бъдат въпросите решавани, преди да са се превърнали в „спорове“.

Освен това създаването на съвместен комитет и няколко подкомитети ще позволи на европейските и канадските предприятия да спестят милиони евро всяка година благодарение на взаимното признаване на констатациите по сертифицирането. Органите на вносителите ще могат да издават собствени сертификати за продукти, части или устройства за въздухоплаването, без да дублират всички оценки, направени от органите на износителя.

Авиационните компании също ще се възползват от Споразумението, доколкото то предвижда взаимно използване на съоръжения за ремонт и техническо обслужване. Споразумението не само ще направи канадския и европейския пазар по-конкурентоспособни, но и ще укрепи глобалната сигурност.

Накрая, считаме, че това Споразумение е важно, защото то установява международни стандарти за безопасност на гражданското въздухоплаване и следва да послужи като отправна точка за бъдещи преговори с други важни производители на въздухоплавателни средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Това споразумение е най-амбициозното споразумение за въздушен транспорт между ЕС и важен глобален партньор. Споразумението не само ще направи канадския и европейския пазар по-конкурентоспособни, то ще ги направи и по-безопасни, защото регулаторните органи и органите по прилагането ще си сътрудничат по-тясно във всички въпроси, свързани със сертифицирането, инспектирането и прилагането, за да гарантират най-висока степен на безопасност за пътническите и товарните полети. Споразумението представлява важна крачка напред по отношение на установяването на международни стандарти за безопасност на гражданското въздухоплаване и следва да служи за отправна точка за бъдещи преговори с други важни производители на въздухоплавателни средства и оборудване. Аз подкрепям Silvia-Adriana Ticau.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Споразумението между ЕС и Канада за безопасност на гражданското въздухоплаване, което е допълнение към Споразумението за въздушен транспорт с Канада, е предназначено да премахне техническите пречки пред търговията. По същество целта е да бъдат сведени до минимум дублираните оценки, тестове и контролни мерки, доколкото е възможно, и да се даде възможност за унифицирано сертифициране. Предвижда се създаването на съвместен комитет, за да намери възможни решения на проблеми, които възникват при прилагането. Сътрудничеството и взаимното признаване ще се прилагат в областта на летателната годност и техническото обслужване. В бъдеще има потенциал за неограничено взаимно признаване. Освен съвместния комитет, който ще се занимава с практически проблеми и спорове, има също и планове за съвместни инспекции и проучвания и обмен на данни за безопасността. Трябва да се приветства факта, че са разработени силни защитни мерки, позволяващи на всяка от страните да преустанови временно признаването на констатациите на другия компетентен орган или да прекрати Споразумението изцяло или частично, ако е необходимо.

Споразумението следва да бъде подкрепено, при условие че процедурите за одобрение станат по-кратки и по-прости, без да се компрометират стандартите за безопасност.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Тази препоръка се отнася до Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване, подписано на 6 май 2009 г. от името на (тогавашната) Европейска общност. В момента само шест държави-членки имат двустранни споразумения с Канада за сертифициране на продукти. Те ще станат излишни, когато Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между ЕС и Канада влезе в сила. Силните защитни мерки позволяват да се преустанови временно признаването на констатациите на другия компетентен орган или да се прекрати Споразумението, ако това е препоръчително. Би било възможно Споразумението да се прекрати изцяло или частично. То следва да бъде подкрепено, при условие че процедурите за одобрение станат по-кратки и по-прости, без да се компрометират стандартите за безопасност.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), в писмена форма. (LT) Едно Споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейската общност и Канада има несъмнени ползи и за двете страни. Трябва да се отбележи, че най-важните производители в областта на авиационните технологии се намират в ЕС и Канада. За двете страни равнището на търговията и износа в тази област е огромно. За да бъде постигнато ефективно сътрудничество в областта на безопасността на въздухоплаването, от решаващо значение е да се гарантира, че системите за сертифициране отговарят на изискванията и на двете страни. Доволен съм, че по време на преговорите беше постигнато съгласие за свеждане до минимум на дублирането на оценки, тестове и мерки за контрол. Считам, че е препоръчително да се даде на органите на вносителя право да издават собствен сертификат за продукта за въздухоплаването, с което да се избегне дублирането на оценки, извършени от органите на износителя. Взаимното признаване в областта на летателната годност, техническото обслужване и издаването на разрешителни за техническо обслужване доказва доверието, което всяка от страните има спрямо системите на другата. Това Споразумение ще улесни подобряването на сътрудничеството между регулаторните органи на двете страни в областта на сертифицирането, инспекциите, прилагането и консултациите. Извършването на съвместни инспекции, проучвания и обмен на данни за безопасността ще осигури най-високо равнище на безопасност за пътническите и товарните полети. Трябва да се отбележи, че с влизането в сила на това Споразумение процедурите за одобрение на продукти и издаване на разрешителни ще станат по-гъвкави, по-кратки и по-евтини. Това ще намали разходите на дружествата в този отрасъл.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Аз гласувах в подкрепа на сключването на Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейската общност и Канада, защото считам, че то дава явно преимущество на Европейския съюз, доколкото установява взаимно признаване на документация, предоставяна във всички отрасли свързани с въздухоплаването за всички държави-членки. Споразумението предвижда съвместни инспекции, проучвания, обмен на данни за безопасността, засилено сътрудничество и консултации на техническо равнище. Да се разчита взаимно на системите за сертифициране означава укрепване на сигурността на системата, спестяване на време, което иначе би било изгубено в дублиране на всички оценки, направени от органите на износителя, и гарантиране на ползи за въздухоплавателните дружества благодарение на възможността за взаимно използване на съоръжения за ремонт и техническо обслужване. Всичко това ще направи пазарите във въздухоплаването по-конкурентоспособни и по-безопасни.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на този доклад относно предложение за решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейската общност и Канада за безопасност на гражданското въздухоплаване. Както при Споразумението за безопасност на въздухоплаването със САЩ, ключовите цели, определени в преговорите, бяха да бъде сведено до минимум дублирането на оценки, тестове и контролни мерки, и да се даде възможност и на ЕС, и на Канада взаимно да разчитат на системите си за сертифициране. Това би било постигнато чрез постепенно сближаване на двата набора от изисквания и двата регулаторни процеса и чрез редовни консултации между страните за проверка на продължаващата пригодност и способност на регулаторните органи, участващи в изпълнението на Споразумението. Тези мерки могат да доведат до икономии в размер на милиони евро годишно за европейските и канадските дружества благодарение на по-кратки и по-прости и следователно по-евтини процедури за одобрение на продукти. Взаимното признаване на констатациите при сертифициране представлява огромна полза за ЕС, като се има предвид, че това ще установи взаимно признаване на констатациите при сертифициране във всички области на летателната годност за всички държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Основните цели тук са да се даде възможност ЕС и Канада да разчитат взаимно на своите системи за сертифициране. Това би могло да се постигне чрез прогресивно сближаване на двата набора от изисквания и двата регулаторни процеса; чрез редовни консултации между страните за проверка на продължаващата пригодност и способност на регулаторните органи, отговорни за изпълнението на споразумението; както и чрез създаване на съвместен комитет, който да предлага решения на проблеми, възникнали вследствие на прилагането на Споразумението. Споразумението най-общо следва структурата на съществуващите двустранни споразумения за безопасност на въздухоплаването („BASA“) между държави-членки и Канада. То се основава на взаимното доверие в системата на другата страна, както и на сравнението между регулаторните различия. Следователно то възлага задължения и предоставя методи на сътрудничество, така че органът на внасящата страна да може да издаде собствения си сертификат за въздухоплавателния продукт, част или устройство, без да дублира всички оценки, извършени от органа на изнасящата страна. По този начин канадският и европейският пазар ще станат по конкурентни и по-безопасни и за да станат процедурите за одобрение на продукти по-кратки и по-прости, гласувам в подкрепа на въпросното предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE) , в писмена форма. – (CS) Аз нямам големи резерви по отношение на Споразумението ЕС-Канада за безопасност на гражданското въздухоплаване. Въпреки това аз се въздържах от гласуване. Причината за това е нерешената ситуация във взаимоотношенията между ЕС, Чешката република и Канада във връзка с премахването на едностранното изискване на виза за чешки граждани. Многократно съм предупреждавала, че парламентът на Чешката република ще блокира ратифицирането на съответното споразумение за въздухоплаването по същите причини. Бих искала да призова Комисията най-после да разгледа този проблем напълно сериозно. Хладното отношение на члена на Комисията Малмстрьом е причина тази ситуация да остава нерешена вече две години, и тя допринася за влошаването на отношенията между Чешката република и Канада.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Гласувах в подкрепа на документа. Тази препоръка разглежда Споразумението за безопасност, подписано от името на (тогавашната) Европейска общност на 6 май 2009 г. Споразумението за въздушен транспорт ЕС-Канада, подписано на 17-18 декември 2009 г., и което окончателно ще установи напълно открито авиационно пространство между ЕС и Канада, ще бъде предмет на отделна препоръка. Понастоящем само шест държави-членки имат двустранни споразумения с Канада, които обхващат сертифициране на продукти. Те ще изгубят давност с влизане в сила на Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване ЕС-Канада („Споразумението“). Тъй като премахването на техническите пречки пред търговията със стоки е от изключителната компетентност на Съюза, Споразумението може да бъде сключено с решение на Съвета. За разлика от Споразумението за въздушен транспорт, то не подлежи на временно прилагане и не изисква ратифициране от държавите-членки. Уместно е Канада да бъде разглеждана като приоритетна за сключване на споразумение за безопасност във въздухоплаването, като допълнение към Споразумението за въздушния транспорт, тъй като и Европа, и Канада имат водещи в световен мащаб производители на въздухоплавателни средства, двигатели и авиационно електронно оборудване. Комбинираният износ на технологии за гражданско въздухоплаване надвишава 50 млрд.а евро, а цялостният обем на европейската и канадската търговия с въздухоплавателни и космически средства и техни части през 2008 г. е над 49 млрд. евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Това Споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване, сключено между ЕС и Канада, следва хоризонталното споразумение, което вече беше прието от Парламента през март 2011 г. Канада е стратегическа страна за държавите-членки на ЕС в тази област, тъй като и двете страни са световни лидери в производството на въздухоплавателни средства, двигатели и авиационно електронно оборудване; тя понастоящем е 11-ти по значение търговски партньор на ЕС. Целите на това Споразумение са съсредоточени върху улесняване на търговията със стоки и услуги, като се премахнат техническите пречки и се намали дублирането на регулаторните оценки за летателна годност, тестове и контролни мерки чрез прилагане на принципа на реципрочността. Създаването на открито авиационно пространство ще донесе икономически ползи и за двете страни. По-голямото опростяване и намаляването на административните разходи за европейските и канадските дружества ще доведе до по-голяма конкурентоспособност и безопасност за пътниците. Като заместващ член на комисията по транспорт и туризъм аз гласувах в подкрепа на този доклад, но бих подчертал отново, че Парламентът следва да поеме новите си отговорности, залегнали в Договора от Лисабон, и да бъде информиран на всички етапи в процеса на преговори за международни споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Споразумението е предназначено да сведе до минимум дублираните оценки, тестове и контролни мерки, като позволява и на двете страни да използват системата за сертифициране на другата. Взаимното доверие в системата, използвана от договарящата се страна, се основава на сближаване на изискванията и процесите на регулиране, както и на редовни консултации между страните и създаването на съвместен комитет. Поради позволените по-кратки и по-евтини процедури за одобрение на продукти, дружествата, работещи в този отрасъл, ще спестяват милиони всяка година и ще могат да увеличат своята конкурентоспособност. Споразумението ще направи пазара по-конкурентен и по-безопасен, защото от органите по прилагането ще се изисква по-широко сътрудничество.

 
  
  

Доклад: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Докладът отбелязва, че строгата финансова дисциплина и прозрачността при разпределяне на средства са ключови предпоставки за постигане на общите цели на политиката на сближаване, като допринасят за повишаване на отчетността по отношение на стратегическите цели. Необходими са повече усилия за предотвратяването на прекомерни закъснения и за засилване на действията по изпълнението.

Искам също така да подчертая необходимостта от по-големи взаимодействия с други инструменти на политиката. Политиката на сближаване следва да продължи да помага на най-бедните региони да догонят в развитието си и да адаптира целите си към настоящите и бъдещите предизвикателства, осигурявайки интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в съответствие със стратегията „Европа 2020“.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), в писмена форма. (IT) Политиката на сближаване днес има по-голям потенциал от когато и да било преди и това не следва да се подценява; тя може да подобри състоянието на по-малко развитите региони, намиращи се в постоянно необлагодетелствано положение в географско или природно отношение. Би било безобразие да не се оползотворят или да бъдат излишно пропилени наличните ресурси и поради тази причина е целесъобразно спешно да бъде възприет подход, ориентиран към резултатите, посредством определянето на ясни и измерими цели и показатели за постигнатите резултати. Първата стъпка, която следва да бъде предприета спрямо всички ресурси на Общността, е да бъдат опростени процедурите и да има по-голяма гъвкавост при разпределянето на средства посредством намаляване на бюрократичните бариери, прекомерните административни разходи и пречки, които препятстват целите на провеждане на политиката, що се отнася до заетостта и борбата с бедността. Нека не забравяме, че политиката на сближаване представлява дългосрочен механизъм; следователно започването на работа върху солидна основа, определянето на ясни цели и предоставянето на ясни правомощия на всяко равнище на управление са фактори за постигане на напредък, които ще доведат до видими резултати едва през втората част на програмния период.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Постигането на социално, икономическо и териториално сближаване е една от важните цели на европейския проект. Това е цел, към която се стремят всички държави-членки като част от европейската интеграция. Именно поради тази причина считам, че процесът на финансиране на проекти от политиката на сближаване трябва да се основава на строга финансова дисциплина, изпълнение в стратегически области и не на последно място, на принципа на доброто управление. Целта е да бъдат намалени различията във всички европейски региони. Все пак цялата процедура за изпълнението на тази политика трябва да бъде опростена, за да бъде постигнат този желан резултат. Средствата трябва да се използват и считам, че трябва да се справим с най-големия проблем, който препятства този вид проекти или ги спира: прекомерната европейска бюрокрация. Трябва да правим разлика между бюрокрация и прозрачност, защото не всяка регистрация на хартия или всяко регистрирано одобрение допринася за по-голяма прозрачност на проектите от политиката на сближаване.

Различията между европейските региони са се задълбочавали дълги години наред. Подкрепям предложението на доклада, според което, за да намалим тези неравенства и да рационализираме европейската интеграция за всички държави-членки, трябва да намалим срока за одобряване на финансиране и бюрокрацията, както и всички правила и процедури, които затрудняват излишно, а не помагат на политиката на сближаване на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Докладът относно изпълнението, изготвен от моя колега, г-н Mikolášik, представлява отлична хронология на постиженията на политиката на сближаване за финансовия период 2007-2013 г. Той доказва, че тази политика е полезна, тъй като има безспорен принос за постигане на целта за икономическо, социално и териториално сближаване в рамките на Европейския съюз. В заключение, искам да подчертая, че приемането на този доклад се случва в най-точния момент, тъй като той обогатява разискването относно бъдещето на политиката на сближаване (2014-2020 г.). Всъщност Европейската комисия скоро ще публикува своите предложения с оглед актуализирането, а оттам и подобряването на тази политика.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Гласуването по пакета относно сближаването изпраща ясно послание за желанието ни да имаме политика на сближаване, която демонстрира солидарност и е ефективна и амбициозна, тъй като продължава да бъде една от най-важните европейски политики. Всъщност в момент, когато глобалната криза влоши социално-икономическото положение на много региони и когато вече разискваме бъдещата политика на сближаване, за Европейския парламент беше от първостепенно значение да подчертае своето несъгласие с всеки опит политиката на сближаване да се национализира или да бъде насочена към определен сектор. По-специално в този доклад, който се стреми да направи оценка на изпълнението на програмите, Европейският парламент представя оценка и подчертава успехите, трудностите и възможните решения. Това ще бъде много полезно през следващите месеци, когато Европейският съюз ще въведе нова политика на сближаване за периода след 2013 г., която ще трябва да отстрани недостатъците на текущата политика. По-специално ще бъде важно да опростим и ускорим процедурите по разпределяне, по-специално в полза на малките и средните предприятия, и да насърчим финансирането чрез мултифондове или кръстосано финансиране. Поради тази причина подкрепих доклада, както и останалите три, за да подчертая отново ангажираността си с тази основна политика, като в същото време призовавам за определени промени, които са необходими, за да се справим с новите предизвикателства.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), в писмена форма. (IT) Държавите-членки, както става ясно от фактите и цифрите, представени в националните доклади, отбелязват напредък при постигане на целите на политиката на сближаване, макар и при известна разнородност на равнище държави и региони. Освен това ще припомня, че политиката на сближаване е дългосрочен механизъм и че повечето резултати ще бъдат видими едва по-късно през програмния период. Считам, че основните предпоставки за постигане на общите цели на политиката на сближаване са строгата финансова дисциплина и преди всичко прозрачността при разпределение на средствата. Въпросът за структурата на бъдещата политика на сближаване за периода 2014-2020 г. ще бъде в центъра на политическия дебат през следващите години. В контекста на преговорите за бъдещия програмен период смятам, че силна и добре финансирана регионална политика на Европейския съюз е основно условие за постигане на социално, икономическо и териториално сближаване в Европейския съюз. Следователно средствата, предназначени за политика на сближаване през следващия програмен период, не следва да бъдат намалявани. Освен това, за да избегнем сценарии, при които средствата остават неоползотворени поради прекомерно сложни регламенти и процедури, от първостепенно значение е управлението и изпълнението на политиката на сближаване да бъдат опростени.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Това предложение за резолюция на Европейския парламент относно доклада за 2010 г. относно изпълнението на програмите на политиката на сближаване за периода 2007-2013 г. включва аспекти, които противоречат на принципите на политическата ни позиция и следователно не може да бъде подкрепено. По-специално предложението призовава за подобряване и улесняване на услугите за ромската общност, която предложението определя като „маргинализирана“ общност. Северната лига винаги е подчертавала, че ромското малцинство не може да бъде смятано за жертва на какъвто и да е вид социално „маргинализиране“, тъй като самото малцинство отказва да се интегрира в обществото ни. Ето защо считам, че това предложение, което разглежда ромите като жертва на маргинализация и призовава за привилегированото им третиране въз основа на тази предполагаема маргинализация, не може да бъде одобрено. Поради тази причина гласувах „против“.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. − (LT) Подкрепих доклада, защото политиката на сближаване продължава да доказва своята уместност предвид значителния си принос към подобряването на социално-икономическата обстановка. Освен това политиката на сближаване има за цел да намали различията в равнищата на развитие на европейските региони, улеснява стремежа към модернизация и устойчив растеж и демонстрира европейска солидарност. Така тя е доказала своята съществена роля за напредъка на европейската интеграция, установявайки взаимодействие между различни европейски политики. Очевидно европейските региони все още са изправени пред впечатляващи икономически, социални и свързани с околната среда разлики. Някои от тях са последствие от последните две вълни на разширяване, а други са били изострени поради преките последствия от глобалната финансова и икономическа криза. Държавите-членки възприеха нови изисквания по положителен начин и отбелязват напредък при постигане на целите на политиката на сближаване, както става явно от фактите и данните, представени в националните доклади, макар и при известна присъща разнородност на равнище държави и региони. Като има предвид, че Европейският социален фонд е основен инструмент за борба срещу бедността, социалното изключване, безработицата, неравенството между половете и социалната дискриминация (срещу хора с увреждания, мигранти, възрастни хора и т.н.) чрез намиране на работа за хората, Европейският парламент призовава Комисията да увеличи потенциала на Европейския социален фонд и финансовата му независимост. Освен това следва да опростим управлението на проектите, да хармонизираме и подобрим процедурите и контрола, и да следим по-ефективно текущите проекти.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Политиката на сближаване представлява една от целите на стратегията „ЕС 2020“ и поради тази причина следва да бъде отделено по-голямо внимание на координирането на дейности между Европейския съюз и държавите-членки, които зависят от този сектор. Поради тази причина подкрепих документа. Икономическата криза, както и реформите на политиката за периода 2007-2013 г. доведоха до забавяне на дейността в Европа. С оглед извличането на всички ползи от потенциала, който предлага политиката на сближаване, както докладчикът ясно посочи, е необходимо да се ангажираме по-решително с намаляване на различията между най-развитите и по-слабо развитите региони на Европейския съюз. Считам, че преследването на тази цел е възможно посредством увеличаване на средствата, предназначени за политиката на сближаване, и създаването на условия за по-добър контрол на одобрението на проекти и на методите на инвестиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (ECR), в писмена форма. − (EN) Относно докладите Pieper, Sanchez-Schmid, Stavrakakis, Vlasak и Mikolasik: консерваторите в Европейския парламент отхвърлиха тези доклади относно бъдещата насока на политиката на сближаване, с изключение на доклада Vlasak, по който се въздържахме. Това се дължи на няколко основни причини: считаме, че в момент на продължаваща фискална консолидация във всички държави-членки е напълно неприемливо огромният бюджет, който Европейския съюз разпределя за сближаване, да остане незасегнат от тези усилия. Като цяло тези доклади не съдържат никакви съществени мерки в отговор на тревогите на консерваторите, свързани с управлението от страна на Европейския съюз на политиката на сближаване. Те отхвърлят всички стъпки, които да позволят на по-богатите държави-членки да финансират собственото си регионално развитие и не допускат създаването на по-малка, по-ефективна и по-целенасочена политика на сближаване спрямо най-бедните региони на Европа. Вместо това се предлагат нови бюрократични способи, като например макрорегионалните структури, а националните държави отново биват подкопавани чрез преднамерено изместване към регионализъм. Настоящият период на намаляване на разходите предлага възможност на Европейския съюз да харчи по-малко за остарели и излишни приоритети. Тези доклади са ориентирани в напълно противоположна посока.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. − (EN) Досиета, които анализират ефективността, с която законодателството на Европейския съюз е транспонирано в държавите-членки, са от ключово значение. Подкрепям заключенията на докладчика, по-специално онези, свързани със значението на малките и средните предприятия за европейските икономики и необходимостта да бъде улеснен достъпът до финансиране, както и необходимостта от по-категорично насърчаване на малките и средните предприятия за ускоряване на иновациите, чрез което да бъде повишена конкурентоспособността. Поради тази, а и поради други причини, реших да подкрепя това досие.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), в писмена форма. (FR) В контекста на настоящата финансова криза, в която се намира Европейският съюз, наскоро въведената политика на сближаване е един от ефикасните начини за стимулиране на икономиката на Европейския съюз. Докладът Mikolášik относно изпълнението на програмите на политиката на сближаване за периода 2007-2013 г., който подкрепих, в това отношение представлява важен принос за повторно определяне на целите на тази политика. Призовавайки за опростяване, укрепване и по-голяма прозрачност на разпределението на помощи в рамките на стратегията „Европа 2020“, докладът цели да насърчи европейските програми за сближаване, за да премахне административните тежести, като последните са причината, поради която повечето разпределени средства в момента не се изплащат.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Подкрепих доклада относно изпълнението на програмите на политиката на сближаване за периода 2007-2013 г., тъй като считам, че е необходимо политиката на сближаване да бъде приспособена към предизвикателствата, пред които са изправени европейските региони, така че да подкрепи интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Политиката на сближаване остава един от най-важните стълбове на политиката на Европейския съюз, тъй като е от първостепенно значение за осъществяване на целите от стратегията „Европа 2020“. Именно поради тази причина политиката на сближаване следва да продължи категорично да подкрепя всички европейски региони, като допринася за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

В момент, когато Европа се намира в безпрецедентна икономическа, финансова и социална криза, която засяга най-вече определени региони, които и преди са били по-слаби, от жизненоважно значение за бъдещето е политиката на сближаване да продължи да играе ключовата си роля за балансирано и устойчиво развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Документът, по който докладчик е г-н Mikolášik, е разработен въз основа на съобщението на Комисията, озаглавено „Политика на сближаване: Стратегически доклад за 2010 г. относно изпълнението на програмите за периода 2007-2013 г.“. Това е първата взискателна оценка на изпълнението на около 450 оперативни програми, приета от Комисията. Политиката на сближаване на Европейския съюз е част от европейска рамка на солидарност, която включва 27-те държави-членки и техните 271 региона и има за цел да премахне съществуващите икономически и социални различия в Европейския съюз.

Този доклад има дори още по-голямо значение, предвид икономическата и финансовата криза, в която се намира Европа, и затова той следва да бъде инструмент за преразпределяне и максимално увеличаване на средствата. Всъщност предвид ниската степен на изпълнение е налице необходимост да бъде създаден механизъм, който да даде възможност на държавите-членки в най-неблагоприятно положение да използват предоставените им средства, в противен случай ще има риск да бъдат принудени да върнат тези средства на Европейския съюз, който ще ги пренасочи към по-богати държави. Приветствам приемането на този доклад, който подкрепих не само заради решенията, които предлага, но и заради структурата на бъдещата политика на сближаване, която той препоръчва.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Този доклад признава съществуващите проблеми на политиката на сближаване, като се започне от късното приключване на преговорите по многогодишната финансова рамка (МФР) и законодателния пакет, което доведе до закъснение при изпълнението на националните стратегии и оперативни програми. Тези фактори се допълват от недостатъчния размер на средствата, осигурени за периода 2007-2013 г., по-специално като се има предвид разширяването на Европейския съюз и използването на едва 27,1 % от наличните ресурси през текущия период, както и продължаване на националното съфинансиране и административната тежест. Това положение изважда наяве някои от грешките и недостатъците на политиката на сближаване, които винаги сме осъждали.

Държави като Португалия все повече се отдалечават от обещаното икономическо и социално развитие, което би ги доближило до средните стойности за Европейския съюз. Националното съфинансиране продължава да бъде пречка пред достъпа до средства, по-специално за държавите с по-слаби икономики, които продължават да стават свидетели как много милиони евро биват връщани към държави, които се възползват най-много от основните политики на Европейския съюз, по-специално от икономическия и паричен съюз и вътрешния пазар. Това засилва неравенството между тези държави, вместо да го намалява.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Този доклад признава съществуващите проблеми на политиката на сближаване, като се започне от късното приключване на преговорите по многогодишната финансова рамка (МФР) и законодателния пакет, което доведе до закъснение при изпълнението на националните стратегии и оперативни програми. Тези фактори се допълват от недостатъчния размер на средствата, осигурени за периода 2007-2013 г., по-специално като се има предвид разширяването на Европейския съюз и използването на едва 27,1 % от наличните ресурси през текущия период, както и продължаване на националното съфинансиране и административната тежест. Това положение изважда наяве някои от грешките и недостатъците на политиката на сближаване, които винаги сме осъждали.

Държави като Португалия все повече се отдалечават от обещаното икономическо и социално развитие, което би ги доближило до средните стойности за Европейския съюз. Всичко това се задълбочава от ключовите политики на Европейския съюз, по-специално икономическия и паричен съюз, конкуренцията на вътрешния пазар и либерализирането на международната търговия, наред с други проблеми.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), в писмена форма. – (SK) Докладът относно изпълнението прави анализ на транспонирането на регламентите на Европейския съюз в националното законодателство и прилагането им в държавите-членки. В случая на политиката на сближаване правната рамка се състои от регламенти, които се прилагат пряко. Докладът на Комисията, озаглавен „Политика на сближаване: Стратегически доклад за 2010 г. относно изпълнението на програмите за периода 2007-2013 г.“ следователно анализира въпроса дали държавите-членки прилагат надлежно законодателството, както и начина, по който държавите-членки са разбрали и следвали стратегическите насоки на Общността при изпълнението на техните национални стратегически референтни рамки и оперативни програми. Политиката на сближаване доказва значението си, като допринася съществено за подобряване на социално-икономическата обстановка. Държавите-членки отбелязват напредък при постигане на целите й, както става ясно от фактите и данните, представени в националните доклади. Естествено, ключови предпоставки за постигане на общите цели на политиката на сближаване са строгата финансова дисциплина и прозрачността при разпределението на средствата. Представянето на стратегически доклади, като нов инструменти, може да има значителен принос за повишаване на отговорността при изпълнението на целите на политиката. Също така все още е налице обоснована необходимост от стъпки, водещи до опростяване на управлението и изпълнението на политиката на сближаване, за да бъдат изпълнени целите на тази политика и по този начин да бъде даден принос към европейска солидарност.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), в писмена форма.(PL) Подкрепих документа, защото, въпреки проблемите с използването на средствата от Кохезионния фонд, текущата политика на сближаване следва да продължи да бъде следвана последователно с оглед на дългосрочната й цел. Сближаване на Съюза означава ефективно използване на потенциала на икономически по-слабо развитите региони и растеж чрез използването на ефекта от мащаба в целия Съюз. Това ще доведе до концентрация на инвестиции в комуникационна инфраструктура, което ще улесни функционирането на единния пазар и ще повлияе на околната среда. В новата финансова перспектива средствата не трябва да бъдат пропилявани за секторни проекти.

Налице е също така необходимост от подобряване на сближаването вътре в държавите-членки и от по-добро използване на финансовите ресурси, предназначени за инвестиции в инфраструктура, свързана с изменението на климата, като например хидротехнически съоръжения. В Полша например има недостатъчно използване на средствата от Кохезионния фонд, предназначени за проекти за обществени комуникации, например железопътни линии, трамвайни линии и интернет. Трябва да се обърне внимание на по-ефективното използване на ресурсите чрез рециклиране. Процентът на ресурси на Съюза разпределени за термомодернизиране също е твърде малък, по-специално в държавите от Централна и Източна Европа. В интерес на Съюза е да бъде заличена разликата между важния център и по-слабо развитите периферни региони, така че тези региони да не бъдат само евтини пазари и запаси от работна ръка.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE), в писмена форма. (SV) Шведските консерватори не споделят ентусиазма, изразен в доклада относно използването на структурните фондове в политиката на сближаване. Отнасяме се критично към настоящата структура и обхват на системата, но все пак начинът, по който се използват средствата, е важен въпрос. Този доклад по собствена инициатива не подкрепя разпределянето на допълнителни ресурси към фондовете, а също така посочва, че следва да бъде отдадено приоритетно значение на научноизследователската и развойната дейности при използването на бюджетните кредити. Поради тази причина подкрепихме доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. − (LT) Приветствам този документ, тъй като е необходимо да бъдат взети незабавни коригиращи мерки за подобряване на слабото изпълнение на проекти в някои приоритетни области. Документът препоръчва да бъде извършен задълбочен анализ на проблемите, свързани с изпълнението в тези области, в които е имало забавяния при подбора на проекти. В този контекст докладът призовава държавите-членки да увеличат усилията си за усъвършенстване на подбора на проекти по забавените области и да ускорят изпълнението на всички избрани проекти, за да се избегне рискът от непостигане на договорените цели. Докладът подчертава факта, че малките и средните предприятия са новатори в икономиката и следователно е необходимо този сектор да се развива, наред с другото, чрез прилагане на Акта за малките предприятия, улесняване на достъпа на малките и средните предприятия до финансиране и до оборотен капитал, насърчаване на малките и средните предприятия да участват в новаторски проекти и укрепване на тяхната конкурентоспособност и потенциал за по-висока заетост. Считам, че ефективният подбор и ефективното изпълнение на проекти в някои области се възпрепятстват от липсата на съответни предпоставки, например по-прости процедури за кандидатстване на национално равнище, ясни национални приоритети за някои области на интервенция, своевременно транспониране на правните норми на Европейския съюз и консолидиран институционален и административен капацитет, както и от прекомерна национална бюрокрация. По тази причина документът призовава държавите-членки да улеснят изпълнението на политиката, като преодолеят тези предизвикателства, и по-специално като адаптират правната рамка в областта на държавната помощ, обществените поръчки и правилата във връзка с околната среда, и да проведат институционални реформи.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Политиката на сближаване винаги е била ключов елемент от Европейския план за икономическо възстановяване, чрез който ролята на структурните фондове става очевидна за всички. Като се има предвид спецификата на малките предприятия, тъй като те са смятани за двигатели на развитието в рамките на дадена територия, мерките за сближаване биват насърчавани с оглед подпомагане на регионалните пазари на труда чрез намаляване на разделението между половете и неравнопоставеността, улесняване на междуинституционалния диалог и подобряване на инфраструктурата и услугите за микрорегиони в неблагоприятно положение с висока концентрация на социално маргинализирани групи. Тези интервенции, които са само няколко от многото, са специфични и необходими, за да се поддържа равновесието, което е от ключово значение за териториите. С подкрепата ми за този доклад признавам отличната работа на г-н Mikolášik и се надявам, че политиката на сближаване дори и през следващия програмен период ще продължи да подпомага сближаването и развитието на територии и на европейската икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), в писмена форма.(PL) Изпълнението на политиката на сближаване в периода 2007-2013 г. заслужава вниманието на Парламента по следните няколко важни причини: систематичното увеличаване на сближаването е от стратегическо значение за бъдещето на Съюза; Кохезионният фонд е възможност за новите държави-членки и за регионите, които се намират в особено трудни условия на развитие; през последните години комисията по бюджетен контрол изрази резерви по отношение на изпълнението на политиката поради процента на грешки, който е твърде висок. Докладът Mikolášik заслужава подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), в писмена форма.(IT) Представянето на стратегическите доклади представлява нов елемент от политиката на сближаване. То предоставя навременно доказателство за напредъка в изпълнението на 27-те държави-членки на Европейския съюз и насърчава прозрачността на мерките чрез интегриране на приоритетите на Общността.

Напредъкът, постигнат от държавите-членки, може да бъде счетен за по-скоро задоволителен, предвид контекста на сериозно влошаване на социално-икономическото положение, предизвикано от световната криза, както и предвид реформата на политиката за периода 2007-2013 г. В много отношения все още съществува очевидно разминаване между различните региони на Европейския съюз. Напредъкът се различава значително при отделните държави и по отделните теми: някои стратегически области са изправени пред особено големи закъснения при избора на проекти.

Областите, предизвикващи особена тревога, за които следва да бъде осъществен задълбочен анализ на причините, са следните: железопътният сектор, някои инвестиции в енергетиката и околната среда, цифровата икономика, социалното приобщаване, управлението и изграждането на капацитет. Ето защо са необходими повече усилия за предотвратяването на прекомерни закъснения, за засилване на действията по изпълнението и за гарантиране на по-добра финансова дисциплина.

Политиката на сближаване продължава да доказва своята уместност, предвид значителния си принос към подобряването на социално-икономическата обстановка. Ключови предпоставки за постигане на общите цели на политиката на сближаване са строгата финансова дисциплина и прозрачността при разпределението на средствата.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), в писмена форма. (LT) Политиката на сближаване е гаранция за подобряване на социално-икономическата обстановка, което спомага за намаляване на различията между равнищата на развитие на регионите и улеснява стремежа към модернизация и устойчив растеж. Тя е ефективен и ефикасен инструмент за отговор на социално-икономическите предизвикателства, породени от финансовата криза. За да намалеят различията между по-слабо развитите и най-развитите региони на Европейския съюз, държавите-членки трябва да бъдат насърчени да повишат капацитета за усвояване на структурните фондове и Кохезионния фонд. Държавите-членки трябва да участват по-активно в изпълнението на програмите на политиката на сближаване. При преследване на тези цели е важно да се гарантира, че проектите се подбират и изпълняват правилно, без закъснения. Следователно трябва да има ефективен механизъм за контрол и мониторинг, както и намаляване на бюрокрацията и административната тежест. Следва да се отбележи, че трябва да бъде обърнато особено внимание на и да бъдат разпределени средства за транспорта, който е ключов фактор за осъществяване на териториално, икономическо и социално сближаване. Изразявам разочарованието си, че инвестициите в железопътния сектор са под равнището на тези в автомобилния транспорт. Освен това забавянето на инвестициите в железопътния сектор нанася сериозни щети на изпълнението на мрежата TEN-T. Следва да се отбележи, че за малките предприятия структурните фондове са жизненоважен инструмент за икономическо стимулиране. От ключово значение е да бъдат използвани възможностите, които тези фондове предоставят, за създаване на благоприятна среда за работа за малките и средните предприятия, за подобряване на финансовите възможности и за насърчаване на участието в различни иновативни проекти и сътрудничество на местно и регионално равнища.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Политиката на сближаване е фундаментален стълб на социално-икономическото развитие, като държавите-членки приемат положително новите изисквания и своевременно признават насоките на Европейския съюз, отбелязвайки съществен успех при постигането на целите на политическо сближаване. Това става ясно от доклада относно доклада за 2010 г.; ето защо, с надеждата, че ще продължим по този път, гласувам в подкрепа на доклада относно изпълнението на програмите на политиката на сближаване за периода 2007-2013 г. Също така докладът формулира предложения и препоръки за по-голяма прозрачност и гъвкавост при разпределянето и използването на европейски средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) Политиката на сближаване е жизненоважна за подобряване на социално-икономическата обстановка в Европа и представлява практически израз на солидарност между държавите-членки. Докладът обаче подчертава закъсненията при завършването на стратегически и оперативни програми, което се дължи на трудни преговорни процедури; все пак в него също така се посочва – и това е важен аспект за Гърция – че Европейският съюз трябва да намери начини за справяне с тези закъснения, когато те се дължат на недостиг на публични средства за съфинансиране на проекти. В същото време е важно винаги да се подчертава, че основната предпоставка за постигане на цялостните цели на политиката на сближаване е доброто финансово управление, отчетност и прозрачност при разпределянето на средства. Това може да се постигне чрез представянето на редовни доклади за постигнатия напредък и посредством повишаване на ефективността на публичната администрация.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Политиката на сближаване е фундаментален стълб на политиката на Европейския съюз и един от двигателите за създаване на Европа на една скорост, тъй като допринася за подобряване на социално-икономическата обстановка. Държавите-членки отбелязват напредък при постигане на целите на политиката на сближаване, както става ясно от националните доклади, макар и при известна присъща разнородност на равнище държави и региони. Тази политика не предлага бързи резултати: тя представлява дългосрочен механизъм. И наистина пълната картина за програмния период 2007-2013 г. ще стане ясна едва през 2015 г., две години след втория стратегически доклад, тъй като някои държави разполагат с още две години след 2013 г. за използване на всички разпределени средства. Подкрепих този доклад, който, наред с други аспекти, насочва вниманието към факта, че ефективният подбор и ефективното изпълнение на проекти в някои области се възпрепятстват от фактори, които следва да бъдат отстранени. Бих искала да подчертая късното приключване на преговорите по многогодишната финансова рамка и законодателния пакет на политиката, което доведе до закъснение при завършването на националните стратегии и оперативни програми, както и до недостиг на публични средства за финансиране в държавите-членки. Крайно необходимо е тези въпроси да бъдат решени с оглед цялостното постигане на целите на процеса.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Настоящият доклад анализира дали законодателството е приложено правилно в държавите-членки, както и начина, по който държавите-членки са разбрали и следвали стратегическите насоки на Общността при изпълнението на техните национални стратегически референтни рамки и оперативните програми. Докладът беше разработен главно въз основа на следните два документа: съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата, озаглавено: „Политика на сближаване: Стратегически доклад за 2010 г. относно изпълнението на програмите за периода 2007-2013 г.“, и работния документ на службите на Комисията, придружаващ съобщението. Направени са основни оценки за изпълнението на програмите, като в същото време за целите на сравнителния анализ са взети под внимание разликите от по няколко месеца, тъй като те биха могли да повлияят върху обема на предоставяните помощи за даден сектор. Основни оценки са направени по сходен начин и за представянето на стратегически доклади, което предоставя навременно доказателство за напредъка в изпълнението за цяла Европа, полагайки основите за дебат на високо равнище, партньорска проверка, извличането на изводи за усъвършенстване на политиката и стимули за повишаване на качеството на резултатите, макар тези доклади да са ограничени до известна степен. Подкрепям предложението, за да бъде повишена отчетността при изпълнението на целите на политиката.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), в писмена форма. − (EN) За Европейския съюз е важно да продължи да съсредоточава усилията си върху райони в неблагоприятно положение, за да гарантира, че те няма да бъдат още по-тежко засегнати в настоящата икономическа криза. Подпомагането на по-бедните региони помага и на богатите региони, защото увеличава покупателната способност в съседните пазари, което е една от целите на единния пазар. Структурното финансиране е изключително полезен инструмент за справяне с предизвикателствата в тези региони и трябва да гарантираме, че то ще продължи да функционира ефективно, осигурявайки устойчив и приобщаващ растеж. Докладът обръща внимание на закъсненията при подбор на проекти за области като железопътния сектор, енергийния сектор, сектора на околната среда, цифровата икономика, социалното приобщаване, управлението и изграждането на капацитет. Това са ключови фактори за конкурентоспособност, а следователно и за икономически растеж. Европейският съюз трябва да гарантира, че ще бъдат избягвани прекомерните закъснения по отношение на разпределянето на средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Гласувах в подкрепа на документа. Проектодокладът имаше доста недостатъци, но може да бъде значително подобрен с 22 компромисни изменения и няколко по-категорични параграфа от различни становища, например в областта на социалното включване (параграфи 7 и 19), интегриране на принципа на равенство между половете (параграф 9), намаляване на въглеродните емисии от транспорта (параграф 11), енергийна ефективност (параграф 14) и опазване на околната среда и климата (параграф 15). Формулировката ни относно взаимодействията между фондове (че за всеки фонд трябва да има отделни правила, параграф 28) би могла да бъде включена, както и призивът ни за по-голямо кръстосано финансиране (параграф 29) и за укрепване на партньорството (параграф 33) и прозрачността (параграф 3). Предлагаме също така добри формулировки относно преориентирането на програми, така че да съответстват на целите за устойчив растеж (параграф 35). Все пак не можем да не приветстваме целевото набелязване на средства във връзка с Лисабонската стратегия (параграфи 5 и 20), както и призив за по-добро финансиране на TEN-T проекти (параграф 12). Също така не биха могли да бъдат постигнати повече екологични мерки за изход от кризата (параграф 27).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда, че Европейският съюз „разработва и осъществява свои инициативи, които водят до укрепването на неговото икономическо, социално и териториално сближаване“ и поради тази причина е определил средствата на Съюза за периода 2007-2013 г. в размер на 347 млрд. евро, което представлява 35,7 % от общия бюджет на Европейския съюз. Подкрепям този доклад, защото той прави точен анализ на настоящото състояние на средствата на Съюза, посочвайки областите, в които до момента са изразходвани 93,4 млн. евро, представя препоръки и области, в които да бъдат направени подобрения, допринася с решения за излизане от икономическата и финансова криза и насърчава най-добрите практики и взаимното учене на регионално равнище.

Бих искал да подчертая факта, че изразходването на средства на Европейския съюз е много различно в отделните държави-членки и за Европейския съюз е важно да разбере трудностите, които изпитват някои страни, при предприемането на коригиращи действия, за да допринесе активно за по-голямо усвояване на средства на Европейския съюз в съответствие със стратегията „Европа 2020“. В заключение, бих искал също да поздравя държавите-членки за усилията им по съставянето на първия национален стратегически доклад, който активно допринася за по-голяма прозрачност, гъвкавост, ефективност и отчетност на средствата за политиката на сближаване.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. – (RO) Подкрепих доклада относно изпълнението на програмите на политиката на сближаване за периода 2007-2013 г., тъй като политиката на сближаване е от жизненоважно значение за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“, по-специално в областите на заетостта и социалните въпроси. Изразявам съжалението си във връзка със забавянията при подбора на проекти в стратегически области като транспорт, определени инвестиции в енергетиката и околната среда, цифровата икономика, социалното приобщаване, управлението и укрепването на административния капацитет. Ефективният подбор и изпълнение на проектите в някои области се възпрепятстват от отсъствието на съответни предпоставки, например по-прости процедури за кандидатстване на национално равнище, ясни национални приоритети за някои области на интервенция, своевременно транспониране на правните норми на Европейския съюз, консолидиран институционален и административен капацитет, както и от прекомерна национална бюрокрация.

Считам, че създаването на комбинирана европейска система за транспорт въз основа на мрежата TEN-T и свързването й с националните проекти за автомобилен, железопътен транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища е от жизненоважно значение, за да се гарантира териториално, икономическо и социално включване.

Изразявам съжалението си във връзка с недостатъчните инвестиции в проекти за насърчаване на енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за жилищно строителство и проекти за жилищно строителство в полза на маргинализирани общности. В бъдеще Европа трябва да направи значителни инвестиции в иновации, образование и нови технологии.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Стратегическият доклад относно изпълнението на оперативните програми, съфинансирани в рамките на политиката на сближаване, е нов инструмент, който ще бъде от първостепенно значение за прозрачността и който ще помогне на обществеността в бъдеще да разбира този сложен въпрос. Ежегодно Сметната палата установява огромен брой нередности при разпределянето на субсидии. Ако бъде използван правилно, този инструмент може да играе съществена роля в усилията за прекратяване на тези явления. Поради тази причина подкрепям подобренията, предложени от докладчика, по-специално онези, свързани с качеството на докладите, изготвяни от държавите-членки, които ще гарантират ефективен контрол в бъдеще.

 
  
  

Доклад: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувам в подкрепа на доклада, тъй като той проучва потребностите на градските райони, като поставя основен акцент върху два аспекта: основна инфраструктура и интелигентни инвестиции в инфраструктури и услуги, основани на техническия прогрес. Също така подкрепям призива да бъде обърнато внимание на принципите на стратегическо планиране, а също и необходимостта от по-гъвкаво кръстосано финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ).

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Градското многообразие в Европа трябва да бъде подкрепяно най-вече посредством гъвкав механизъм за изпълнение на политиката на сближаване и чрез координация и приспособяване на проектите за градско развитие в съответствие с нуждите и стратегическите насоки на всеки отделен град. Говори се за интелигентно градско развитие и за необходимостта градовете да подобрят и осъвременят инфраструктурата си и услугите, които предлагат. За да се гарантира, че това ще се осъществи на практика, считам, че трябва да се доверим на местните органи и избраните представители на тези градове. Следва да се вслушаме в желанията на общностите, да започнем изграждане, което се основава на техния списък с приоритети, и да сме уверени, че кметовете най-добре знаят какви са или следва да бъдат приоритетите на градовете. Именно поради това мога да изразя твърдото си убеждение, както го прави и докладчикът, че предлаганото от Европейския съюз финансиране трябва да отговаря на местните потребности и на принципите на интегрирано стратегическо планиране на равнище Европейски съюз. Следователно Европейската програма за градовете трябва помогне за намаляване на различията в стратегическите области, от които всеки съвременен европейски град има нужда, а именно инфраструктура, научни изследвания и иновации, транспорт, околна среда, образование, здравеопазване и култура. Причината за това е, че приемането на интегриран подход спрямо политиката на сближаване е единственият начин, по който можем да помогнем на съвременните градове да се развиват по органичен, устойчив и екологосъобразен начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), в писмена форма. − (EN) Г-н Председател, докладът относно Европейската програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване подчертава факта, че освен значителния принос на действията в рамките на политиката на сближаване към развитието на градските райони, редица други политики на Европейския съюз (например в областта на околната среда, транспорта и енергетиката) имат силно въздействие върху развитието на градовете. Ето защо Комисията следва да извърши оценка на териториалното въздействие на секторните политики, за да оптимизира една ефективна Програма на ЕС за градовете. Докладът също така подчертава, че една от слабостите на Лисабонската стратегия беше липсата на добре функциониращо многостепенно управление и недостатъчното участие на регионалните и местните органи и гражданското общество в етапите на разработване, прилагане, разпространяване на информация и оценка на стратегията. Като се има предвид тази липса, наложително е да се подобри системата за управление на стратегията „ЕС 2020“, с по-активното участие на всички заинтересовани лица във всички етапи.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Като заместник-председател на работната група по въпросите на градовете, отдавам голямо значение на въздействието, което политиката на сближаване може да има в градовете ни, по-специално в области, които са изправени пред проблеми. Подкрепих доклада, защото в него моят колега, г-н Vlasák, насърчава важна роля за градските райони и предлага интелигентен компромис между местни, национални и европейски отговорности. В заключение, държа да добавя, че възнамерявам да продължа да работя по връзките, които трябва да бъдат развивани между градските и селските райони, като последните твърде често не намират място в политиките на териториално планиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Предвид факта, че по-голяма част от европейското население живее в градовете, и че тези градове са изправени пред нови предизвикателства, програмата за градовете в рамките на политиката на сближаване продължава да бъде сравнително непозната, хаотична, а следователно и недостатъчна. Днешното гласуване беше възможност да се подчертае необходимостта от укрепване на сътрудничеството между градовете и предградията, както и да бъде отделено по-голямо внимание на специфични предизвикателства на градовете. Тъй като съм избран в югоизточния избирателен район, обръщам особено внимание на проблеми, свързани с градовете, по-специално предвид факта, че Марсилия е вторият по-големина град във Франция, що се отнася до брой на населението. Както и много други градове, Марсилия е изправена пред много предизвикателства, като например обществен транспорт, заетост, жилищно настаняване и борба със социалното изключване, за справянето с които Европейският съюз може да помогне, по-специално чрез своята политика на сближаване. Докладът поставя акцент върху следните три цели: развитие на физическата инфраструктура; икономическа, социална и екологична модернизация на градовете; и „по-интелигентно“ развитие на градовете. По този начин, и без да пренебрегва селските райони, докладът подчертава ролята, която имат градските райони за европейските региони, и посочва, че градските райони следва да не бъдат „забравяни“ с оглед балансирано регионално развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. − (LT) Подкрепих доклада, защото основната цел на разширената програма за градовете е да послужи за развитието и качественото подобряване на инфраструктурата и услугите в европейските градове. Бъдещите мерки следва да бъдат тясно свързани с общите приоритети на Европейския съюз, за да оправдаят помощта, разпределена от бюджета на Европейския съюз. Европейските градове са центровете на икономическа активност, иновации и трудова заетост, при все това те са изправени пред редица предизвикателства. Сложни проблеми, като например тенденцията към субурбанизация, концентрацията на лишения и безработица в градските квартали, увеличеният брой на задръстванията, изискват интегрирани отговори в транспорта, жилищното настаняване, схемите на обучение и трудова заетост, които трябва да се съобразят с местните потребности. Тези предизвикателства следва да бъдат преодолени, като се взима под внимание европейската регионална политика и политиката на сближаване. Освен това Европейската комисия следва да се стреми към възможно най-доброто хармонизиране на правилата за конкретни фондове и програми на Европейския съюз, в рамките на които проекти за градско и местно развитие могат да бъдат изпълнявани, с цел да се намали максимално бюрокрацията и възможните грешки при изпълнението. Комисията следва да подготви сравнително изследване на досегашната практика на отделните държави-членки по отношение на интегрираното стратегическо планиране и въз основа на резултатите от изследването да изготви специфични насоки на Европейския съюз за практиката на планиране на интегрираното развитие на градските райони, които да насърчават ефикасните и правно регулирани партньорства, включително трансграничните партньорства между градове.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. − (EN) Този доклад се отнася до няколко въпроса, свързани с градското измерение на политиката на сближаване, които комисията по регионално развитие посочи като представляващи особено предизвикателство за бъдещата политика на сближаване. Мерките за намаляване на разходи, които се прилагат в цяла Европа, увеличиха натиска върху всички равнища на публичните разходи, което породи необходимостта от по-добра координация на ресурсите, за да се гарантира най-ефективното използване и разпределение на тези ресурси. Европейският съюз следва да осигури и достатъчен поток от ресурси по цялата верига до поднационано равнище. Споделям становището на докладчика по тези въпроси и поради тази причина ще подкрепя настоящото досие.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Важно е да бъде създадена европейска политика за градовете, която да допринася за устойчиво развитие в градските райони, като взема под внимание принципа на субсидиарност. Европейската програма за градовете не само включва градското измерение на политиките на Европейския съюз, по-специално политиката на сближаване, но и междуправителственото направление на усилията на европейско равнище за координиране на градските политики на държавите-членки, като последното се изпълнява чрез неформални срещи на министрите.

От ключово значение е да бъде засилено градското измерение на политиката на сближаване и да бъде насърчено устойчивото развитие на градските райони, по-специално чрез укрепването и разработването на инструменти за изпълнение на Лайпцигската харта на всички равнища. В същото време динамизмът на градските райони следва да бъде стимулиран чрез ефективното и ефикасното взаимодействие между различните европейски инструменти за финансиране, по-специално по отношение на научните изследвания и иновациите.

Поради тази причина следва да се гарантира, че градските райони във всички региони на Европейския съюз, като центрове на икономическа активност, иновации и трудова заетост, могат да се възползват от необходима и достатъчна подкрепа, за да се справят с огромните предизвикателства, пред които са изправени, като например тенденцията към субурбанизация, концентрацията на бедност и безработица, както и увеличените равнища на задръствания и на замърсяване, наред с другото.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма. (IT) Градовете са оста на социалния и икономическия живот и притежават ключова способност за социална интеграция, защото, от една страна, те гарантират съхраняване на културното многообразие, а от друга страна, поддържат постоянна връзка между центъра и периферните райони. Поради тази причина подкрепям предложението за увеличаване на средствата, предназначени за градско развитие. Също така подкрепям идеята, че нови инвестиции не следва да бъдат правени само в икономиката в специфични сектори; вместо това считам, че е необходимо да бъдат изпълнявани проекти, които са до голяма степен насочени към социално сближаване и интеграция на частите. За тази цел е от ключово значение да бъдат изготвяни проекти, които са устойчиви по отношение на разходи и ресурси, както да бъдат гъвкави, дотолкова, доколкото всеки град е различен и се нуждае от решения, които най-добре да удовлетворят потребностите му. Следователно целите на развитието от европейската програма трябва да бъдат насочени към: подобряване на социалното сближаване в градските райони, включително, но не само, чрез икономически напредък; изпълнение на добре координирана политика както на европейско, така и на местно равнище, което включва местни изборни органи в процеса на вземане на стратегически решения; осигуряване на средства и на стимули за инвестиции за осъществяването на нови проекти, вместо създаването на проекти с цел получаване на финансова помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Karima Delli (Verts/ALE), в писмена форма. (FR) Изразявам задоволството си от приемането на този доклад, тъй като по-голяма част от идеите ни (относно климата, социалното сближаване, интегрирания подход и подхода „отгоре-надолу“, и необлагодетелстваните квартали, кръстосаното финансиране и други) бяха включени в него. Искам обаче да изразя съжалението си, че по отношение на изпълнението на градското измерение няма по-ясен сигнал в подкрепа на по-широко използване на общи субсидии за пряко управление от страна на градовете. Освен това докладът трябваше да разгледа по-задълбочено отварянето на необлагодетелстваните квартали, ролята на средно големите градове в програмата за градовете, както и борбата с изменението на климата и взаимодействието между различните социални слоеве в градовете ни.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), в писмена форма. (FR) Предвид факта, че в тях живее почти 70 % от населението и че произвеждат четири пети от БВП на Съюза, градските райони трябва да се превърнат във висококонкурентни зони с плътна икономическа мрежа, притегателни полюси за високи технологии, и трябва да бъдат директно свързани със своята регионална осигурителна база. Гласувайки в подкрепа на доклада относно Европейската програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване, подкрепям нов подход към политиката за градовете, основан на тясно сътрудничество между оператори на различните равнища от процеса на вземане на решение: Европейски съюз, национално равнище, градски райони и периферни градски райони. Фактът, че колегите почти единодушно подкрепят европейската политика на сближаване, показва колко голямо значение отдаваме на проекта за намиране на нов баланс в развитието в различните региони.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Подкрепих доклада относно Европейската програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване, тъй като той подчертава важността на създаването на мрежи от градове, обмен на най-добри практики и приемане на новаторски решения, засилване на градското измерение на целта на европейското териториално сътрудничество, както и по-ефективно прилагане на принципа на партньорство в политиката на сближаване, с оглед на по-устойчивото развитие на градовете, по-специално що се отнася до модернизацията на инфраструктурата и градските транспортни мрежи.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Едно от най-важните измерения на политиката на сближаване е аспектът, насочен конкретно към градовете, доколкото повечето от тях са градски райони, които изпълняват политиката на сближаване и в които съществуват много от предизвикателствата, които ще бъдат преодолени чрез стратегията „Европа 2020“.

Според данните, предоставени от докладчика, 70 % от населението на Европа живее в градски райони. Тези хора генерират 80 % от брутния вътрешен продукт (БВП) и потребяват около 70 % от енергията в Европейския съюз. Големите градски райони са и основните центрове за иновации, знания и наука, и в тях са базирани повечето производствени дейности, които генерират благосъстояние и допринасят за икономически растеж. Освен това най-големите предизвикателства по отношение на ефективното управление на инфраструктура и транспорт също се намират в градски райони, а те оказват пряко въздействие върху политиката в областта на околната среда и енергетиката.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Политиката на сближаване на Европейския съюз е част от европейска рамка за солидарност, която обхваща 27-те държави-членки и техните 271 региона, и е насочена към премахване на съществуващите икономически и социални различия в Европейския съюз. Целта на този доклад, изготвен от г-н Vlasák, е да бъде продължение на предшестващия доклад, относно „ Градското измерение на политиката на сближаване през новия програмен период“. Безспорна е ролята на градовете, в които живее 80 % от населението на Европа, като източници на създаване на блага и като центрове на социално и икономическо развитие.

Все пак те са засегнати от големи проблеми, които изисква да им бъде обърнато внимание, като например бедност и социално изключване, безработица, недостиг на жилища, престъпност и употреба на наркотици. Въпреки създаването на финансовите инструменти, разработени от Комисията и от Европейската инвестиционна банка, като например Съвместните европейски ресурси за финансиране на микро-, малки и средни предприятия (Jeremie), Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони (Jaspers) и Съвместната европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони (Jessica), и останалите структурни фондове, резултатите са далеч под очакванията. Поради тази причина одобрявам препоръките на докладчика относно изготвянето на всеобхватно и интегрирано финансово планиране, така че средствата да бъдат разпределени към проекти, насочени към постигането на целите, посочени в стратегията „Европа 2020“, а не към действия, които просто изразходват същите тези средства.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Драстичното противоречие, присъщо за този доклад, се състои в това, че той поставя силен акцент върху градовете, но забравя гражданите им. Подчертава се укрепването на Европейската програма за градовете, развитието на основна физическа инфраструктура и приносът й за тъканта на стопанството, както и екологична устойчивост чрез инвестиции, основаващи се на технологични постижения, но хората остават на заден план.

Градовете и цялата им инфраструктура се изграждат от хора. Хората живеят в тях и осъществяват общественото образование, здравеопазването и транспортните услуги, търговията и промишлеността в градовете, както и работата по културните дейности в тях. Тези хора следва да бъдат в центъра на всяка политика за градовете. Именно те обаче получават най-малко внимание в политиките на Европейския съюз.

Считаме, че програмата за градовете следва да отдаде приоритетно значение на по-доброто разпределение на населението в територията на определени държави, по-специално Португалия, като облекчи градовете и като оцени селските райони и предвиди подходящи възнаграждения в селското стопанство; като разпредели производствената дейности в цялата страна; като оцени качествените обществени услуги в селските и градските райони; като се бори с безработицата; като защитава работните места с права; като оценява заплатите и пенсиите; и като се бори с бедността.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Докладът разглежда Европейската програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване. Той поставя силен акцент върху градовете, но забравя ключов компонент на тези градове: хората. Докладът съдържа очевидни противоречия. Той се обявява за укрепване на Европейската програма за градовете, за развитие на основната физическа инфраструктура и приносът й в тъканта на стопанството, както и на енергийната и екологичната устойчивост чрез инвестиции, основаващи се на технологични постижения, но оставя хората на втори план. Все пак факт е, че градовете и цялата им инфраструктура са изградени от хора. Следователно тези хора трябва да са в основната на всяка политика за градовете. Именно те обаче се оказват най-често извън политиките на Европейския съюз.

Считаме, че програмата за градовете следва да отдаде приоритетно значение на по-доброто разпределение на населението в територията на определени държави, по-специално Португалия, като облекчи градовете и като оцени селските райони и предвиди подходящи възнаграждения в селското стопанство; като разпредели производствената дейности в цялата страна; като оцени качествените обществени услуги в селските и градските райони; като се бори с безработицата; като защитава работните места с права; като оценява заплатите и пенсиите; и като се бори с бедността. Този доклад обаче е ориентиран в съвсем друга посока.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), в писмена форма. – (SK) Докладът разглежда няколко аспекта на градското измерение на политиката на сближаване, които, според комисията по регионално развитие, са ключови или проблемни, що се отнася до бъдещето на политиката на сближаване, която следва да бъде пълноценна и ефективна политика, насочена към градовете на Европейския съюз. Териториалното разнообразие и полицентричното развитие са характерни за Европа, като има няколко големи града в сравнително гъстата градска мрежа. По-силна програма за градовете изисква развитието и качественото модернизиране на инфраструктурата и услугите в европейските градове. Желателно е бъдещите действия да бъдат тясно свързани с цялостните приоритети на Европейския съюз. Въпреки че европейските градове изпълняват ролята на центрове на икономическа дейност, иновации и заетост, те са изправени пред много проблеми, а решаването на тези проблеми изисква индивидуален подход, като се взимат под внимание местните потребности. Европейската регионална политика и политиката на сближаване са насочени към решаването именно на този проблем. Възникналите проблеми трябва да бъдат решени чрез интегриран метод на равнище Европейски съюз, на национално и регионално равнище, а възможностите за финансиране трябва да бъдат координирани, за да обхванат широк диапазон от специфични изисквания.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), в писмена форма. − (EN) Ще подкрепя този доклад, защото той подчертава колко е важно да отидем отвъд настоящата цел за емисиите от парникови газове от 20 % и да я увеличим на 30 %, за да работим в посока към целта от 2 градуса по Целзий. Това може да се постигне единствено ако на глобално равнище е налице спазване на и участие в Европейската система за търговия с емисии, която може да бъде напълно ефективна, ако се приложи в по-широк мащаб. Европейската система за търговия с емисии трябва обаче да запази гъвкавостта си в борбата срещу икономическата криза, като се предприемат финансови мерки, които насърчават икономически изгодно намаляване на парниковите газове в Европа. Става все по-ясно, че отлагането на действия не е устойчиво и не само ще увеличи разходите за намаляване на емисиите, но и в резултат на това Европейският съюз ще загуби водещата си позиция в екологичните научни изследвания. Следователно трябва да има постоянни инвестиции в иновации и насърчаване на екологично ефективно развитие във всички държави-членки. Международното сътрудничество по това мащабно предизвикателство, свързано с климата, ще гарантира, че европейската промишленост може да запази конкурентоспособността си и че няма да се окаже в неблагоприятно икономическо положение. Европейският съюз, чийто емисии в световен мащаб са малко над 10 %, не може да се бори с изменението на климата самостоятелно; това е глобален проблем, който изисква глобални действия.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Gualtieri (S&D), в писмена форма. (IT) Градските райони, които са дом за 73 % от населението на Европа и генерират около 80 % от БВП, са основните центрове на Съюза за иновации, култура и растеж. До момента обаче градското измерение получава недостатъчно признание. Поради тази причина е важно Парламентът да предложи утвърждаване на Европейската програма за градовете в рамките на политиките на Европейския съюз, укрепвайки приноса на политиката на сближаване за развитието на градовете и насърчавайки по-активно участие от страна на местните политически заинтересовани страни.

Градското измерение на политическото сближаване трябва да бъде насочено към подкрепа за развитието на основна физическа инфраструктура, модернизацията на икономическите, социалните и екологичните характеристики на градовете, градско обновление и насърчаване на социалните иновации в необлагодетелстваните квартали. Всичко това изисква пряко участие от страна на местните органи и гражданското общество, както и участието на политическите представители на градовете в стратегическото планиране и при определяне на и преговорите по договорите за партньорство. В този контекст е много важен призивът към Комисията да насърчи създаването на градски администратори и създаването на програма „Еразъм“ за местни и регионални изборни представители.

Нека проследим отблизо ангажимента на Комисията да приветства важните предложения в този доклад, защото считаме, че цялостното признаване на основната роля на градското измерение в политиките на Европейския съюз представлява задължително условие за успеха й.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE), в писмена форма. (SV) Шведските консерватори не споделят становището, изразено в доклада, по няколко въпроса. Не приемаме допълнителния контрол на Европейската инвестиционна банка, както и участието на Европейския съюз в градското планиране. Този доклад обаче не подкрепя предоставянето на допълнителни средства от Европейския съюз, а се посочва и ролята на градските райони като центрове на растеж. Като резултат това ни даде повод да подкрепим доклада като цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), в писмена форма. (FR) Принципът на субсидиарност означава, че политиката за градовете е в областта на компетентност на държавите-членки. Развитието на нашите територии обаче не може да се счита за цялостно, ако градското измерение не бъде взето действително под внимание на европейско равнище. Всъщност градовете са движещата сила за постигане на целите ни по отношение на заетостта, обучението и енергийната ефективност.

Докладът успешно доказва добавената стойност на европейските политики, по-специално на политиката на сближаване, що се отнася до развитие и модернизация на инфраструктурата и услугите в европейските градове.

Поради тази причина приветствам факта, че докладът беше приет с голямо мнозинство. Той постига успешен баланс между националните проблеми и местните потребности и европейските приоритети, залегнали в стратегията „Европа 2020“, като в същото време спазва принципите на многостепенното управление и партньорството.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. − (LT) Приветствам този документ, защото той препоръчва градското измерение на политиката на сближаване да се съсредоточи върху три цели: първо, да се помогне на градските райони да развият своята основна физическа инфраструктура като предварително условие за растеж, така че напълно да се оползотвори потенциалният им принос към икономическия растеж в Европа, диверсификацията на икономическата база и енергийната и екологичната устойчивост, по-специално с оглед на поддържане и подобряване на качеството на въздуха в градските центрове, без да се нанасят вреди на реките; второ, да се помогне на градските райони да модернизират своите икономически, социални и екологични характеристики чрез интелигентни инвестиции в инфраструктура и услуги, основаващи се на технологични постижения и тясно свързани със специфични регионални, местни и национални изисквания; трето, да се обновяват градските райони чрез възстановяване на индустриални площи и замърсени земи, като същевременно се взема предвид необходимостта от връзки между градските и селските райони с оглед насърчаване на приобщаващото развитие в съответствие със стратегията „Европа 2020“. Градските райони не се явяват изолирани елементи в рамките на регионите си и поради това тяхното развитие трябва да бъде тясно свързано с околните функционални, крайградски или селски райони. Подкрепям становището, че Европейската комисия следва да се стреми към възможно най-добро хармонизиране на правилата за конкретни фондове и програми на Европейския съюз, в рамките на които проекти за градско и местно развитие могат да бъдат съфинансирани, с цел да се намали максимално бюрокрацията и възможните грешки при изпълнението.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Подкрепих този доклад, защото той представлява важен принос към европейската добавена стойност на кръстосаното финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд по отношение на повишена гъвкавост за проекти за социално включване и програми за интегрирано развитие на градските райони. Считам, че наличието на по-гъвкави условия за кръстосано финансиране може да оптимизира използването на споменатите планове и стратегии, като се възползва от допълнителните взаимодействия по ефективен и ефикасен начин. Често пъти, и по-специално в градски райони, които се открояват поради проблеми със социалното изключване или замърсяването на околната среда, ресурсите на Европейският социален фонд могат да се използват за подкрепа на местни проекти за предотвратяване на изключването, които се изпълняват координирано и единно от публичните органи и частните дружества, действащи като водачи на мрежа от градове. Изразявам надеждата си, че днешното гласуване ще насърчи по-доброто хармонизиране на правила за конкретни фондове и програми на Европейския съюз, в рамките на които проекти за градско и местно развитие могат да бъдат съфинансирани, с цел да се намали максимално бюрокрацията и възможните грешки при изпълнението.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), в писмена форма. (IT) Считаме, че основната цел на Европейската програма за градовете е да послужи за развитието и качественото подобряване на инфраструктурата и услугите в европейските градове. Следователно, преди да бъдат предприети допълнителни стъпки, следва да се извърши подходяща оценка на процеса на включване на градското измерение в политиката на сближаване, която да съдържа списък с предимствата и недостатъците. Това следва да доведе от изготвянето на списък с препоръки или стандарти за по-формализирано местно участие в бъдещото изготвяне и прилагане на политиките.

Следователно развитието на програмата за градовете не трябва да бъде едностранен процес, а да има органично измерение с подход „отгоре-нагоре“. Поради тази причина е от изключително значение гласът на градовете да се чува и да им бъде отделено необходимото внимание на равнище Европейски съюз. Считаме също така, че градовете следва да получат достатъчна степен на гъвкавост, за да могат да използват средствата за собствените си приоритети. Възможностите за регионално, национално финансиране и финансиране от Европейския съюз следва да бъдат координирани, за да обхванат широк спектър от специфични нужди. В заключение, считаме, че бъдещата политика на сближаване следва да се превърне в пълноценна и ефективна политика, насочена към градовете в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Градските райони са от ключово значение за европейското развитие. Те се разрастват бързо и концентрират икономическа мощ, промишленост и преди всичко голям брой хора, като също така пораждат значителен брой социални и инфраструктурни проблеми. Следователно градовете играят изключително съществена роля в политиката на сближаване на Европейския съюз. Докладът отделя подобаващо внимание на този аспект и поради тази причина го подкрепих.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), в писмена форма. (LT) Градовете стимулират икономическия растеж и предприемачеството и допринасят за създаване на нови устойчиви работни места. Когато изпълняваме програмата за градовете, трябва да акцентираме в по-голяма степен на това тя да послужи за развитието и качественото подобряване на инфраструктурата и услугите в европейските градове. За да приложим концепцията за по-интелигентно развитие на градовете, трябва да бъдат създадени условия, в които градовете да развиват правилно и ефективно своята инфраструктура чрез съвременни технологии, по-специално информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Внедряването на интелигентни системи може да допринесе за справяне с предизвикателства, свързани с транспортните задръствания, енергийната ефективност и безопасността в публичния сектор. Предвид специфичните нужди на отделните региони, е необходимо да бъдат насърчавани инвестиции в технологичен напредък. Трябва да насърчаваме социални иновации в градските райони, по-специално в необлагодетелстваните квартали, като използваме възможностите, които предлага политиката на сближаване. От първостепенно значение е да се обновяват градските райони чрез възстановяване на индустриални площи и замърсени земи, като същевременно са насърчава приобщаващо развитие на градските и селските райони. За да постигнем тази цел, трябва да прилагаме многостепенно управление, регионално планиране и принципа на партньорство. Следва да се отбележи, че въз основа на най-добрите практики на държавите-членки по отношение на стратегическото планиране, Комисията следва да изготви специфични насоки на Европейския съюз за практиката на планиране на интегрираното развитие на градските райони и да направи интегрираното градоустройство правно обвързващо. Освен това инициативите на местното самоуправление следва активно да се стремят към партньорство между публичния и частния сектор и да изпълняват иновативни стратегии за развитието на градската инфраструктура.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) Целта на този доклад е да посочи съвременните предизвикателства, пред които са изправени гражданите на Европейския съюз, живеещи в градски райони, по-специално що се отнася до стандарта на живот. Не е излишно да си припомним, че в Европа има около 5 000 града с население между 5 000 и 50 000 жители и почти 1 000 града с население над 50 000. Макар че едва 7 % от населението на Европейския съюз живее в градове с над 5 млн. жители, в сравнение с 25 % в Съединените американски щати, в много градски райони, включително в Гърция, населението се увеличава. Във всеки случай градовете на Европа са центрове на икономическа дейност, иновации и заетост и следователно е важно да бъдат подкрепяни, по-специално в момент на икономическа рецесия. Подкрепеният от мен доклад правилно посочва, че тази подкрепа трябва да бъде предоставяна на четири равнища (на равнище Европейски съюз, национално, регионално и местно равнище), като във всички случаи се използват съответните налични икономически и политически инструменти (фондове на Общността, национални стратегически програми, регионални оперативни програми и местни и частни ресурси).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) От 2009 г., когато беше публикуван първият доклад със заглавие „Градското измерение на политиката на сближаване през новия програмен период“, към тази тема бяха добавени нови предложения и тя получи допълнително развитие. Целта на този доклад е да бъде продължение на предшестващия, като подчертава няколко аспекта на градското измерение на политиката на сближаване, които комисията по регионално развитие определи като основни или представляващи предизвикателство за бъдещата политика на сближаване, която следва да се превърне в пълноценна и ефективна политика, насочена към градовете в Европейския съюз. Подкрепих документа предвид първостепенното значение на тази тема с оглед малките и средните градове да реализират своя потенциал. Одобрявам предупреждението на докладчика, че подходът „проекти за пари“ следва да бъде заменен от подход „пари за проекти“. Всъщност проекти не следва да бъдат изготвяни, за да се усвояват наличните средства, а по-скоро за да се постигат стратегически цели. Опитът показва, че в много случаи идеите за проекти за продиктувани от наличното финансиране, а не от реалните нужди и стратегически приоритети. Борбата с това явление е едно от основните предизвикателства на политиките за развитие и на политиката на сближаване.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Европейските градове са центровете на икономическа активност, иновации и трудова заетост, при все това те са изправени пред редица предизвикателства. Тенденцията към субурбанизация, концентрация на лишения и безработица в градските квартали, увеличеният брой на задръстванията и други проблеми със сходна сложност изискват решения в областите на транспорта и жилищното настаняване, както и схемите на обучение и трудова заетост, които трябва да се съобразят с местните потребности. Европейските регионални политики и политики на сближаване се отнасят до тези предизвикателства. Основната цел на разширената програма за градовете е да послужи за развитието и качественото подобряване на инфраструктурата и услугите в европейските градове. От една страна, бъдещите мерки следва да бъдат тясно свързани с общите приоритети на Европейския съюз, за да оправдаят финансирането от бюджета на Европейския съюз. Стратегията „Европа 2020“ обаче засяга основно насоки за бъдещето. Преодоляването на настоящите неравенства сред европейските градове е от равностойно значение и следва да бъде отразено в приоритетите на бъдещата политика на сближаване. Имайки предвид опита от Лисабонската стратегия, развитието на програмата за градовете не трябва да е едностранен процес, а да има органично измерение с подход „отдолу-нагоре“. Гласувах в подкрепа на предложението, за да могат европейските градове винаги да имат възможност за развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), в писмена форма. − (EN) В Европа има почти 1 000 града с население от над 50 000 души и съставът им постоянно се увеличава. Предвид неотдавнашните промени в населението и миграционните потоци, важно е да се извършва постоянна оценка на начина, по който желаем градовете да се развиват в бъдеще. Трябва да намерим отговори на предизвикателствата пред транспорта, жилищното настаняване, субурбанизацията и зелените пространства. Тези отговори трябва да бъдат съобразени с местните потребности, но като се признае, че проблеми като безработица, лишения и социално изключване са от универсално естество. Регионалните политики и политиките на сближаване на Европейския съюз трябва да се отнасят до тези предизвикателства. Възходът на градовете като икономически двигатели за региони и цели държави означава, че програмата за градовете трябва да се основава на стратегии за териториално развитие, които признават ролята на градовете не само като места за живот и работа, но и като места, в които се предоставя услуга на живеещите вътре и извън тях.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), в писмена форма. (IT) Европа се характеризира с огромно териториално многообразие и полицентрично развитие. В този контекст европейските градове представляват центрове на икономическа активност, иновации и трудова заетост, при все това те са изправени пред редица предизвикателства. Приветствам факта, че съгласно тази програма за градовете въпросът, свързан с определение на концепцията за „градски“, е предвиден да се реши от държавите-членки в съответствие с принципа на субсидиарност. По този начин ще има по-голяма възможност интервенциите да бъдат приспособени към потребностите на всяка държава-членка. Поради тази причина приветствах и подкрепих тази мярка.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Гласувах в подкрепа на документа. Това е поредният доклад по собствена инициатива относно развитието на градовете в Европа, който до голяма степен повтаря вече казаното в предшестващи доклади по този въпрос. Единственият уместен въпрос към този конкретен момент е въпросът за ролята на градското измерение в бъдещата структура на политиката на сближаване за периода след 2013 г. – докладът обаче не дава отговори в това отношение и не съдържа ясни препоръки. Докладът обхваща няколко аспекта на градското измерение на политиката на сближаване, като например многостепенното управление, партньорския принцип, пределегирането на отговорности, интегрираното стратегическо планиране и всеобхватното финансово планиране. Освен малък текст в полза на IBM относно „по-интелигентно развитие на градовете“ (параграф 8), като цяло сме разочаровани, че докладчикът в сянка от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент успя да смекчи добра формулировка за партньорския принцип. Проектодокладът би могъл да бъде подобрен с няколко компромисни изменения, като нашите изменения намериха подобаващо място в него. Имаме добра формулировка относно разходите за икономически растеж (параграф 4), опазването на климата (параграф 9), вътрешното сближаване (параграф 10), интегрирания подход „отдолу-нагоре“ (параграфи 21 и 23), необлагодетелстваните квартали (параграф 25) и кръстосаното финансиране (параграф 28).

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Европа се характеризира с огромно териториално многообразие. Европейските градове представляват центрове на икономическа активност, иновации и трудова заетост, при все това те трябва да се справят с редица предизвикателства. Подкрепям докладчика, че тази политика на сближаване, включително в европейската програма, следва да се стреми към преодоляване на териториалните различия чрез инвестиции в интелигентно развитие на градовете с цел постигане на по-висококачествено равнище на градската инфраструктура и услуги. Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) са създали три финансови инструмента, един от които е насочен към оказването на съвместна подкрепа за устойчиво развитие в градските райони (а именно Съвместната европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони, или JESSICA). С оглед да се отговори на специфични териториални потребности е препоръчително да бъдат координирани по възможно най-добрия начин възможностите за регионално, национално финансиране и финансиране от Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), в писмена форма. – (CS) Подкрепих приемането на доклада на Oldřich Vlasák относно Европейската програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване. Приветствам основната цел на доклада, която е да подкрепи градското измерение на политиката на сближаване през новия програмен период и да вземе под внимание текущото развитие на програмата за градовете в Европейския съюз. Все пак искам да спомена, че неотдавна беше публикувана Бялата книга за бъдещето на транспорта до 2050 г., която очертава стъпките към постигане на единно европейско транспортно пространство. Считам, че една от основните пречки за постигане на амбициозните цели от тази Бяла книга са все още съществуващите различия в равнището на инфраструктурата и на транспортните услуги в различни държави-членки. Поради тази причина инструментите на политиката на сближаване трябва да продължат да играят важна роля за сближаването на тези равнища в интерес на устойчив и безопасен европейски транспорт. Това се отнася както за градовете, така и за селските райони, и по-специално за трансграничните райони, чиито просперитет и перспективи за трудова заетост зависят от развитието на инфраструктурата.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Считам, че Европейската програма за градовете е политика с безспорно значение, като се има предвид, че 70 % от населението на Европа живее в градове и че тези хора генерират около 80 % от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Общо 21,1 млрд. евро са заделени за градско развитие в периода 2007-2013 г., като част от тях са предвидени за възстановяването на индустриални зони и замърсени площи, за проекти за възстановяване на градски и селски райони, за чист градски транспорт и жилищно настаняване. Европейската програма за градовете е насочена към развитие на инфраструктурата и услугите в градовете. Понастоящем градовете са изправени пред различни и разнородни проблеми, които налагат изпълнението на специфични и интегрирани модели за местно развитие. Поради тази причина, тъй като политиката за градовете е интегрирана в целите на политиката на сближаване, последното трябва да служи като връзка със селските райони, за да се насърчи приобщаващо развитие. Гласът на градовете следва да се чува, когато се решават проблемите им чрез многостепенно управление и чрез използване на партньорския принцип. В заключение, искам да подчертая, че подготовката на интегрирано стратегическо планиране следва да се допълва от гъвкав финансов инженеринг, така че националните, регионалните и местните органи да имат свободата да изпълняват приоритетите си.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. – (RO) Подкрепих доклада относно Европейската програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване. Градските райони генерират около 80 % от БВП, потребяват до 70 % от енергията в Европейския съюз и са основните центрове на иновация, знания и култура. Близо 21,1 млрд. евро са разпределени за градско развитие в периода 2007- 2013 г., което представлява 6,1 % от общия бюджет на Европейския съюз в областта на политиката на сближаване. Всъщност 3,4 млрд. евро са предвидени за възстановяването на индустриални зони и замърсени площи, 9,8 млрд. евро – за проекти за възстановяване на градски и селски райони, 7 млрд. евро – за чист градски транспорт и 917 млн. евро за жилищно настаняване.

Интелигентните градове имат нужда от интелигентни комуникации, транспорт и енергийна инфраструктура. Подкрепям развитието на интегрирани планове за градска мобилност и призовавам местните органи да модернизират градския обществен транспорт, за да го направят по-екологосъобразен и ефективен. Изграждането на интелигентни транспортни системи в градските райони ще увеличи енергийната ефективност и безопасността на транспорта.

Тъй като 99 % от жилищния фонд в Европа се състои от стари сгради, призовавам Комисията и държавите-членки да увеличат дела на средствата, разпределени от Европейския фонд за регионално развитие, които всяка държава-членка може да използва за насърчаване на енергийната ефективност на жилищата от 4 % на 15 % в бъдещата многогодишна финансова рамка.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. − (LT) Докладчикът съвсем основателно посочва, че държавите-членки трябва да положат повече усилия, за да гарантират, че устойчивото развитие на градовете ще бъде стратегически приоритет. Въпреки че почти 70 % от населението на Литва живее в градове и в крайградски райони, страната ми няма ясен, интегриран и устойчив подход. Това се дължи на намалена конкуренция.

Много е важно да бъде постигнат баланс между приоритетите на Европейския съюз и местните потребности. Програмата за градовете на Европейския съюз не трябва да се превръща в едностранен процес – от ключово значение е гражданите да изразят становището си.

Докладът разглежда няколко основни предизвикателства на градското планиране, като например градското обновление, адекватното жилищно настаняване и чистия градски транспорт. За съжаление, списъкът на социалните проблеми на градските райони в Литва е доста дълъг. Според официални данни на литовското правителство около 18 % от жителите на градските райони в Литва са изложени на риск от бедност. Литва има един от най-високите проценти на самоубийства в градовете в целия свят.

Статистическите данни на Европейския съюз показват, че над 25 % от младите литовци са принудени да приемат нископлатена работа и да сключват краткосрочни договори при недостатъчни гаранции за социално осигуряване. Това оказва значително въздействие върху независимостта на младите хора, които живеят в градовете, и води до възникването на сериозни демографски предизвикателства, защото създаването на семейство в градските райони се превръща в трудна задача.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. − (DE) Подкрепих доклада. Една от причините, поради които Лисабонската стратегия не успя да постигне целите си, е слабата интеграция на градове и региони. Едно от предложенията на докладчика е да бъде извършена основна промяна на начина, по който се разпределят средствата: „Проектите не би трябвало да бъдат изготвяни за усвояване на наличните средства, а за постигане на стратегическите цели“.

 
  
  

Доклад Marie-Thérèse Sanchez-Schmid – A7-0110/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувам в подкрепа на настоящия доклад, защото в него се посочва необходимостта да се вземат конкретни решения относно някои ключови въпроси за бъдещата политика на сближаване, включително укрепване на цел 3. В тази област е важно да не се пропуснат най-изолираните и отдалечени региони.

Целта „териториално сътрудничество“ е от решаващо значение за прилагане на практика на политиката на сближаване. Бих искал да изтъкна европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), които допринасят значително за сближаването чрез програмите за трансгранично сътрудничество.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), в писмена форма. (IT) Да се работи за хармоничното развитие на ЕС е една от целите на политиката на сближаване, която е необходим инструмент за подсилване на икономическата, социалната и териториалната реалност на Европа, а така също и съществен фактор за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както се предвижда в стратегията „Европа 2020“. Аз подкрепям настоящия доклад, защото считам, че териториалното сближаване трябва да бъде достатъчно подкрепено чрез разпределяне на по-големи структурни фондове, и затова е правилно делът, определен за цел 3, да бъде увеличен от сегашните 2,5 % на 7 %, като освен това се има предвид, че около 37,5 % от европейското население живее в гранични региони. Разпределението на повече средства би означавало, на първо място, инвестиции в трансевропейските транспортни мрежи (TEN), за които модернизацията е неотложен приоритет, и на второ място, да се продължи с намаляването на физическите, културните, административните и регулаторните пречки, които забавят сътрудничеството и териториалното сближаване.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), в писмена форма. (EN) Уважаеми г-н председател, аз гласувах в подкрепа на настоящия доклад, защото в него се подчертава, че европейското териториално сътрудничество, с неговия значителен принос за модела за многостепенно управление, е един от стълбовете на политиката на сближаване. Като се вземе предвид, че териториалното сътрудничество е доказало своята ефективност в насърчаване на хармоничното развитие на Съюза като цяло, от първостепенно значение сега е неговият бюджет да бъде увеличен от настоящите 2,5 % на най-малко 7 % от общия размер на средствата на политиката на сближаване за следващия програмен период.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Въпреки че представям регионите Център, Оверн и Лимузин, които нямат граници с другите държави-членки на Европейския съюз, аз съм убедена в полезността на трансграничното сътрудничество – и по-общо на териториалното сътрудничество – за развитието на Европа и за изграждането на мостове между хората. Напълно приемам предложението, поставено на разискване от докладчика, моята колега г-жа Sanchez-Schmid, особено когато става въпрос за засилване на ролята на европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) и финансирането на тази цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Цел 3 от политиката на сближаване е насочена към икономическо, социално и екологично сближаване на всички европейски региони, особено трансграничните. Това е така, защото е важно да бъдат укрепени връзките между тези региони, особено в областта на енергетиката и транспорта. В момент, когато изживяваме нещо, което би могло да се нарече криза на европейската идея, е важно да се повтори отново за европейската добавена стойност, която осигурява териториалното сближаване. Ето защо, за да може цел 3 да бъде изпълнена по най-добрия възможен начин, ние поискахме значително увеличаване на структурните фондове, предназначени за тази цел, по-специално с оглед на подобряване на транспортната инфраструктура, а по такъв начин и за повишаване на мобилността на европейските граждани на територията на регионите и между тях. Като избран представител на трансграничен регион, аз обърнах специално внимание на този въпрос и съм доволен, че призоваваме за засилване на сътрудничеството на местните органи, което означава както сътрудничество между органите, така и сътрудничество с европейските институции. Необходимо е да подобрим диалога с тези органи, за да разберем по-добре съществуващите проблеми и да посрещнем предизвикателствата. Накрая, тъй като изпълнението на програмите за териториално сътрудничество все още е много сложно, ние изискахме тяхното опростяване и подчертахме специфичния характер на свързаните с тази цел програми, които в самата си същност са международни програми.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Аз гласувам в подкрепа на настоящия доклад, в който се подчертават ползите от засиленото сътрудничество между съседни региони на различните държави-членки. Приемам целта „териториално сътрудничество“ да се превърне в един от стълбовете на политиката на сближаване в Общността при първа необходимост, от гледна точка на засилване на взаимодействието между съседните територии, които, естествено, имат едни и същи потребности, с оглед на подобряване и увеличаване на начините за политически, стопански и административен обмен между съседните региони. Също така считам за положително направеното в доклада предложение за засилване на финансовата ангажираност на Общността, с оглед на поддържането на този стълб на политиката на сближаване.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. − (LT) Аз гласувах в подкрепа на доклада, защото е необходимо засилване на териториалното сътрудничество, чиято цел е да се помогне на териториите и регионите да работят заедно за справяне с общите предизвикателства, пред които са изправени, като се намалят физическите, културните, административните и регулаторните пречки и се смекчи граничното въздействие. Програмите за трансгранично сътрудничество също са важни за това, че са ефективни и че с тях се постигат резултати при изпълнение на стратегиите, свързани с намаляването на бедността и интегрирането на групи в неравностойно положение в европейското общество. Освен това тесните културни и езикови връзки между граничните региони в различните държави-членки трябва да се използват за насърчаване на трансграничното сътрудничество. Необходима е също по-добра координация между управляващите органи и съществуващите трансгранични институции, като еврорегионите, по време на изпълнението на трансграничните програми, за да се гарантира високо равнище на качество, прозрачност и близост до гражданите.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Аз гласувах в подкрепа на доклада относно инициативата за трансгранично и междурегионално сътрудничество. Всъщност аз разбирам значението на по-голямото сътрудничество между участниците на политическата сцена, което е добре подчертано от докладчика, с цел разработване и осъществяване на по-амбициозни и полезни за всички граждани проекти. Знае се, че е по-вероятно населението на граничните региони да страда поради липса на инфраструктура. Явно е, че участието на всички заинтересовани страни може да доведе до задоволяване на потребностите на цялото това население, дори в случай, че е много отдалечено от централните части на Европа. Ето защо това, което е необходимо за постигане на тази цел, е по-стратегическо планиране и сътрудничество на управленско равнище, с оглед на по-лесното използване на някои финансови програми; полезно би било също така да има по-обхватни проверки, за да се гарантира по-голяма яснота и проследимост на използваните средства. Във връзка с това считам за правилно, че Комисията прави тези инструменти по-видими, защото заинтересованите страни може да продължат да работят само при по-голяма публичност на тези мерки и ясни условия.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) През последните години стана още по-важно да се ограничат регулаторните и административните пречки пред сближаването, за да се засили възможността на различните региони да се справят заедно с общите проблеми. Аз подкрепям заключенията, направени от докладчика, и реших да гласувам в подкрепа на този документ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма. (IT) „Териториалното сътрудничество“ със сигурност е една от най-важните теми за Европейския съюз днес. Необходимостта държавите да се сближават и да се засилва по-нататък връзката между хората, живеещи в граничните райони, става по-ясна от всякога, когато вземем предвид факта, че 37,5 % от европейското население живее в гранични региони. По тази причина териториалното сътрудничество се оказва от решаващо значение от няколко различни гледни точки. От една страна, то ще насърчава ефективно укрепването на вътрешния пазар, допринасяйки за премахване на физическите и културните пречки, които спъват този процес, а от друга страна, ще подкрепя европейската интеграция в различните политически сектори, помагайки на държавите да разработват координирани и общи проекти. Одобрявам разпределянето на повече средства за подкрепа на тази политика, преди всичко когато това се отнася до увеличаване на процентния дял от бюджета, отпускан за междурегионално сътрудничество. Друга силна страна, изяснена от доклада, е създаването на европейски групи за териториално сътрудничество (ЕГТС). Считам, че създаването на такива групи може да доведе до положителни резултати както от гледна точка на управлението, затова, че биха означавали трансгранично управление, което гарантира авторството на различните политики на местно и регионално равнище, така и от гледна точка на социалното сближаване, тъй като създава по-големи възможности за сближаването на общности, различаващи се една от друга в езиково и културно отношение.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на доклада относно цел 3 и бъдещата програма за трансгранично и междурегионално сътрудничество и за сътрудничество между съседни страни, тъй като тя е изключително необходима за ефективността на политиката на сближаване. Добре е да се подчертае значението на създаване на европейски групи за трансгранично сътрудничество (EГТС) като ключов инструмент за териториално управление, насочен към необходимостта от структурно сътрудничество от гледна точка на финансите, както и правния статут и многостепенното управление.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Тридесет и седем и половина процента от европейското население живее в гранични региони, което прави трите измерения на териториалното сътрудничество – трансгранично, междурегионално и сътрудничество между съседни страни – основна политика за Съюза, тъй като помага на териториите, регионите и държавите-членки да работят по-добре едни с други в следване на общите им цели.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящият доклад, разработен от г-жа Sanchez-Schmid, е относно цел 3: Предизвикателство пред териториалното сътрудничество – бъдеща програма за трансгранично и междурегионално сътрудничество и за сътрудничество между съседни страни. Ние можем да считаме цел 3, „Европейско териториално сътрудничество“, за „лошата връзка на структурните фондове“. Независимо от факта, че населението на граничните райони наброява почти 200 милиона души, за тази цел са отпуснати само 2,52 % от финансирането за сближаване. Като се вземе предвид, че политиката на ЕС за сближаване е част от рамката за солидарност, включваща 27-те държави-членки и техните 271 региона, и че тя цели да се сложи край на съществуващите в тях икономически и социални различия, от решаващо значение е следващата многогодишна финансова рамка да предвижда увеличаване на средствата, отпускани за тази цел, тъй като това са региони със сериозни проблеми по отношение на конкурентоспособността, а са от решаващо значение за устойчивостта на ЕС. Затова аз приемам предложението на докладчика за укрепване на целта „Териториално сътрудничество“ чрез увеличаване на общия бюджет от 2,5 % на 7 %, като се приемат мерки за опростяване на изпълнението на програмите и за създаване на европейски групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), които са особено важни за работата на системите за трансгранично управление.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), в писмена форма. – (SK) Значението на териториалното сътрудничество значително нарасна в най-близкото минало поради общите правила на структурните фондове и влизането в сила на Договора от Лисабон. Целта му е да се премахнат физическите, административните и регулаторните пречки и да се смекчи така нареченото „гранично въздействие“ между страните и регионите, така че да могат да реагират на общите предизвикателства като единно звено. От решаващо значение е да се запази връзката между трите основни елемента – трансгранично сътрудничество, междурегионално сътрудничество и сътрудничество между съседни държави – тъй като всеки от тях има своята обосновка и ползи. В усилията си за изпълнение на принципа на териториалното сближаване ние трябва да изпълним по-добре целта „териториално сътрудничество“ и стандартните процедури. За да бъде изпълнено успешно и да се развива, териториалното сътрудничество, като важна европейска идея, трябва също така да бъде символично въплъщение на ЕС за всички граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма. (FR) Аз искам да приветствам приемането на настоящия доклад и да подчертая значението на цел 3 относно териториалното сътрудничество в политиката на сближаване на Европейския съюз. Нашият Парламент призовава за увеличаване на дела на структурните фондове, определени за тази цел – от настоящите 2,5 % на 7 %, и аз твърдо подкрепям тази позиция. Цел 3 трябва да бъде поддържана, и което е дори още по-важно, да бъде развивана, така че да можем да осъществяваме интегрирането на общностната територия отвъд националните граници. Като член на Парламента, представящ избиратели, които са много засегнати от трансграничните проблеми, и като човек, който произхожда от единствения регион във Франция, който има обща граница с три други държави-членки на ЕС, аз силно се интересувам от тези въпроси и от проекти в областта на трансграничното сътрудничество. Районите на териториално сътрудничество са привилегировани по отношение на европейското сътрудничество, особено трансграничното сътрудничество. В тези райони границите, трудностите и пречките са по-малко „реални“. Освен това, в превръщането си в истински зони на проектите, тези райони на сътрудничество играят основна роля в укрепване на връзките на местно равнище между партньори от различни държави-членки и между граждани, които се събират, за да се справят с общи проблеми. Териториалното сътрудничество трябва да бъде насърчавано.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), в писмена форма. (DE) Трансграничното сътрудничество е от решаващо значение за граничните региони. Ето защо регионите Euregio и SaarLorLux трябва да бъдат подсилени. Именно по тази причина аз приветствам запазването на трансграничното сътрудничество като основен елемент на структурната политика.

Приветствам по-конкретно призива за отпускане на най-малко 70 % от бюджета на териториалното сътрудничество за трансгранично сътрудничество, от една страна, и за увеличаване на териториалното сътрудничество от 2,5 % – нивото му през настоящия програмен период – на поне 7 % от общите бюджетни средства през следващия програмен период.

Освен това създаването на европейски групи за териториално сътрудничество трябва да бъде улеснено, защото този нов инструмент ще облекчи достъпа на местната администрация и гражданите до по-голямо сътрудничество, което ще облагодетелства много региони, и по-специално граничните.

Най-общо докладът бележи важна стъпка към гарантиране на бъдещето на политиката на ЕС за трансгранично сътрудничество и ще даде възможност на говорещата немски език общност в Белгия, като граничен район, да укрепи още повече и да подобри партньорството си с граничните региони.

Относно политиката на сближаване аз съм доволен, че комисията е приела моето предложение за по-голямо ориентиране на структурните фондове към общата транспортна политика на Европейския съюз. Това може също така да ускори изпълнението на важни проекти в граничните райони.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), в писмена форма. (FR) Граничните региони, които представят 37,5 % от европейското население, са изключително важни за интеграцията и за изграждане на мостове, които да свързват европейските граждани. Сега успехът на териториалното сътрудничество е добре доказан. Тази цел, поставена през 2007 г. и осигурена с бюджет от 8,5 милиарда евро за периода 2007-2013 г., разпределен между програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество, дава възможност на 271 европейски региона да се възползват от значителното финансиране, насочено към разработването и засилването на общите проекти