Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 23 czerwca 2011 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): patrz protokół
 4.Upoważnienie do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2012 (debata)
 5.Piąte sprawozdanie KE w sprawie spójności oraz strategia dotycząca polityki spójności po 2013 r. – Realizacja programów polityki spójności w latach 2007–2013 – Europejski program rozwoju miast i jego przyszłość w ramach polityki spójności – Cel 3: Wyzwanie dla współpracy terytorialnej – przyszły program współpracy transgranicznej, ponadpaństwowej i międzyregionalnej – Aktualna sytuacja oraz przyszła synergia między EFRR a innymi funduszami strukturalnymi na rzecz zwiększenia skuteczności (debata)
 6.Powitanie
 7.Piąte sprawozdanie KE w sprawie spójności oraz strategia dotycząca polityki spójności po 2013 r. – Realizacja programów polityki spójności w latach 2007–2013 – Europejski program rozwoju miast i jego przyszłość w ramach polityki spójności – Cel 3: Wyzwanie dla współpracy terytorialnej – przyszły program współpracy transgranicznej, ponadpaństwowej i międzyregionalnej – Aktualna sytuacja oraz przyszła synergia między EFRR a innymi funduszami strukturalnymi na rzecz zwiększenia skuteczności (dalszy ciąg debaty)
 8.Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie rejestru na rzecz przejrzystości (podpisanie)
 9.Sprawy różne
 10.Skład Parlamentu
 11.Dobrowolny system etykietowania opakowań produktów przemysłowych w alfabecie Braille’a (oświadczenie pisemne)
 12.Głosowanie
  12.1.Mianowanie na stanowisko prezesa Centralnego Banku Europejskiego – Kandydat Mario Draghi (A7-0229/2011 – Sharon Bowles)
  12.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: General Motors/Belgia (A7-0191/2011 – Barbara Matera)
  12.3.Zmiana art. 51: wspólne posiedzenia komisji (A7-0197/2011 – Carlo Casini)
  12.4.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego posła Adriana Severina (A7-0242/2011 – Francesco Enrico Speroni)
  12.5.Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Republiką Seszeli (A7-0192/2011 – Alain Cadec)
  12.6.Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (A7-0194/2011 – Luis Manuel Capoulas Santos)
  12.7.Protokół UE/Andora rozszerzający o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między WE a Andorą (A7-0198/2011 – Vital Moreira)
  12.8.Umowa w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego WE/Kanada (A7-0298/2010 – Silvia-Adriana Ţicău)
  12.9.Realizacja programów polityki spójności w latach 2007-2013 (A7-0111/2011 – Miroslav Mikolášik)
  12.10.Europemski program rozwoju miast i jego przyszłość w ramach polityki spójności (A7-0218/2011 – Oldřich Vlasák)
  12.11.Cel 3: Wyzwanie dla współpracy terytorialnej – przyszły program współpracy transgranicznej, ponadpaństwowej i międzyregionalnej (A7-0110/2011 – Marie-Thérèse Sanchez-Schmid)
  12.12.Aktualna sytuacja oraz przyszła synergia między EFRR a innymi funduszami strukturalnymi na rzecz zwiększenia skuteczności (A7-0141/2011 – Georgios Stavrakakis)
  12.13.Zapobieganie zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie (A7-0183/2011 – Elisa Ferreira)
  12.14.Przyspieszenie i wyjaśnienie procedury nadmiernego deficytu (A7-0179/2011 – Diogo Feio)
  12.15.Wymogi dotyczące ram budżetowych w państwach członkowskich (A7-0184/2011 – Vicky Ford)
  12.16.Nadzór budżetowy w strefie euro (A7-0180/2011 – Sylvie Goulard)
  12.17.Wzmocnienie nadzoru nad pozycjami budżetowymi oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (A7-0178/2011 – Corien Wortmann-Kool)
  12.18.Środki egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro (A7-0182/2011 – Carl Haglund)
  12.19.Prawa konsumentów (ostateczne głosowanie) (A7-0038/2011 – Andreas Schwab)
  12.20.Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności (A7-0091/2011 – Salvatore Tatarella)
  12.21.Postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (A7-0214/2011 – Romana Jordan Cizelj)
  12.22.Upoważnienie do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2012 (A7-0230/2011 – Francesca Balzani)
  12.23.WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (A7-0202/2011 – Al.bert Deß)
 13.Wykładnia Regulaminu: patrz protokół
 14.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 16.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): patrz protokół
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia: patrz protokół
 18.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 19.Odroczenie sesji
Debaty
Wydanie Dz.U. (1357 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (5115 kb)
Ostatnia aktualizacja: 17 października 2011Informacja prawna