Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2010(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0243/2011

Teksty złożone :

A7-0243/2011

Debaty :

PV 12/10/2011 - 20
CRE 12/10/2011 - 20

Głosowanie :

PV 13/10/2011 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0435

Debaty
Środa, 12 października 2011 r. - Bruksela Wersja poprawiona

20. Ubezpieczeniowe systemy gwarancyjne (krótka prezentacja)
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle le rapport de Peter Skinner, au nom de la commission des affaires économiques et monétaires, sur les régimes de garantie des assurances (COM(2010)0370 - 2011/2010(INI)) (A7-0243/2011).

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo, Ponente suplente. − Señora Presidenta, sustituyo al señor Peter Skinner, ponente de este informe, que me ha pedido que pida disculpas porque no puede estar presente en este debate, tal y como hubiera deseado, y que hable en su nombre.

Quiero, en primer lugar y en su nombre, agradecer a todos los ponentes alternativos el excelente espíritu de cooperación y el intenso trabajo en este informe que hoy se presenta.

El informe sobre los sistemas de garantía de seguros responde al impulso de asegurar que los asegurados estén protegidos contra una eventual insolvencia de su compañía, con independencia del lugar donde hayan contratado la póliza.

Los sistemas de garantía que existen en la actualidad en los Estados miembros contienen elementos distintos que reflejan los respectivos mercados nacionales. El informe apoya un nivel mínimo de armonización que responda a esta diversidad de los sistemas en los diferentes Estados miembros.

El informe pide a la Comisión que presente una directiva de estandarización transfronteriza, en coherencia con los principios del país de origen, que cuente con un nivel de protección coherente de los consumidores en los diferentes tipos de productos en el ámbito de los seguros.

También reclama a la Comisión que lleve a cabo evaluaciones de impacto detalladas y consultas públicas sobre la inclusión de los diferentes tipos de seguros, para que exista un terreno de juego equilibrado entre los mercados europeos de seguros.

Igualmente, el informe pide a la Comisión que establezca un modelo único para la financiación por parte de las aseguradoras de los sistemas de protección de los asegurados en casos de insolvencia.

Saludamos positivamente el anuncio de la Comisión sobre la presentación de un borrador en esta materia. El señor Skinner quiere que transmita además su compromiso para trabajar con igual espíritu de cooperación en las demás legislaciones en el ámbito de los seguros que se están tramitando en estos momentos en el Parlamento Europeo.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Madam President, please pass on my thanks to the rapporteur for his work. I know that Mr Skinner would like to see a coherent cross-border framework for consumer protection insurance, and I thank him for balancing this with much Member State discretion and respecting subsidiarity. However, I will not vote for his report.

The cost of insurance is rising in many countries and in many sectors. Insurers today face low returns on asset portfolios and increased solvency requirements, but with higher claim rates and more exposure to fraud, while in some sectors costs are added by the gold-plating of claims packages. All these costs were added even before Commissioner Reding drove headlong into the women drivers debate. We do risk insurance becoming simply unaffordable, especially for those on lower incomes, and too often the Commission will bring forward legislation that adds costs but has little real benefit.

I want to wait and see what the Commission’s proposals are in this area before making a judgement. Fundamentally, what is the benefit of offering additional consumer protection for insurance products if we leave behind a raft of consumers who cannot afford to buy insurance products in the first place?

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) - Finančná kríza ukázala, že dôvera spotrebiteľov vo finančný systém sa môže rýchlo narušiť. Platí to najmä v prípade, že nie sú dostupné adekvátne postupy náhrady škody, ak spotrebitelia utrpeli straty v dôsledku zlyhania finančných inštitúcií. Systémy poistných záruk môžu byť hodnotným nástrojom pri znižovaní rizík, ktorým sú poistenci vystavení, ak by prišlo k zlyhaniu poisťovacej spoločnosti a tá by sa dostala do platobnej neschopnosti. Často sa však tieto systémy poistných záruk odlišujú v otázke krytia. Z toho potom vyplývajú rôzne stupne ochrany poistencov v jednotlivých členských štátoch.

Výrazné rozdiely sú aj v iných aspektoch ovplyvňujúcich rozsah poskytovanej ochrany a tiež v prevádzkových postupoch a spôsoboch financovania. Na udržanie dôvery spotrebiteľa v poisťovací priemysel, ale aj v jednotný trh s finančnými službami, by podľa môjho názoru mala byť zabezpečená jednotná úroveň ochrany spotrebiteľa. Spotrebiteľ by takpovediac mal mať istotu, že všetky druhy poistných produktov, ktoré si zakúpi, sú kryté systémami poistných záruk a že tieto systémy budú zaručovať, aby získal v stanovenom čase 100 % náhradu, ktorá bude jednotná v celej Európskej únii.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - UE trebuie să ofere protecţie consumatorilor în cazul în care companiile de asigurare insolvabile nu îşi onorează obligaţiile contractuale. Lipsa unei armonizări în acest domeniu ar putea distorsiona concurenţa transfrontalieră şi ar împiedica o protecţie uniformă a consumatorilor.

România este printre cele 11 state membre care dispun în prezent de cel puţin o schemă generală de garantare a asigurărilor. Acest lucru înseamnă că mai bine de jumătate din întreaga piaţă de asigurări din UE nu beneficiază de o protecţie eficientă. Subliniez necesitatea unui cadru legal european, care să ofere o protecţie completă şi continuă deţinătorilor sau, după caz, beneficiarilor poliţelor de asigurare. Totodată, este esenţial ca modelul de finanţare pentru sistemele naţionale de garantare a asigurărilor să respecte principiul subsidiarităţii.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Madam President, I welcome Mr Skinner’s proposals. Certainly the whole issue of insurance has come very much to mind in recent times. I have seen in my own country a rather strange situation occurring whereby wages are going down and yet the cost of insurance is going through the roof. This is true for general insurance and particularly for health insurance. As a result, many consumers cannot afford to be insured, which is not a very satisfactory position. I have also seen, in areas where flooding occurred, that the cost of insurance went up six-fold and even then, when you read the small print, very many situations have not been covered.

So, certainly, an impact study would be very desirable in order to establish a level playing field right across Europe, to ensure that consumers are insured and that they are insured for what they think they are being insured for and for what they are paying for.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Blížiace sa zavedenie smernice Solventnosť II od roku 2013 výrazne zasiahne do európskeho poistného trhu. V súčasnej podobe však táto smernica nechráni spotrebiteľov pred stratami v prípadoch zlyhania poisťovní, a preto Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa odporúča Komisii zosúladiť systém poistných záruk s uvedenou smernicou.

Jednotný, právne záväzný rámec na ochranu systémov poistných záruk založený na minimálnej harmonizácii sa javí ako dobré východisko. Najmä v súvislosti s cezhraničnou činnosťou poisťovateľov môžu v krajinách bez systémov poistných záruk vznikať isté problémy. Európska únia nemá harmonizované normy ochrany spotrebiteľov, a tak poskytovatelia pôsobiaci vo viacerých národných systémoch podľa prístupu hostiteľskej krajiny by museli počítať s vyššími nákladmi. Preto sa ako výhodnejšia alternatíva krytia väčšej geografickej pôsobnosti systému poistných záruk zatiaľ javí zásada domovskej krajiny. Komisia by však mala využiť zostávajúci čas na posúdenie otvorených otázok tak, aby pri vstupe smernice Solventnosť II do platnosti boli dosiahnuté požadované ciele.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) - Rôznorodosť systémov poistných záruk v Európskej únii vyplýva z osobitosti národných trhov v členských štátoch. Rozmanitosť však prináša značnú neistotu pre spotrebiteľov predovšetkým v cezhraničných prípadoch, kde nie je jasne stanové, aké pravidlá sa budú uplatňovať. Systém poistných záruk na európskej úrovni musí zaručiť účinnejšiu ochranu všetkých poistencov v EÚ, a preto by mal aj obsahovať stanovenie primeraných postupov náhrady škody pre spotrebiteľov, ktorí utrpeli straty v dôsledku zlyhania finančných inštitúcií.

Návrh smernice o systémoch poistných záruk by mal zlepšiť existujúci systém ochrany vkladov a prispieť tak k vytvoreniu homogénnejších podmienok na vnútornom trhu s poistením. Jednoznačnou prioritou podľa môjho názoru zostáva zabezpečenie rovnocennej ochrany spotrebiteľa bez ohľadu na domovskú krajinu poisťovateľa a zlepšenie informovanosti spotrebiteľov o rizikách spojených s poskytovaním finančných služieb.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. − Madam President, I would like to congratulate Mr Skinner and his substitute Mr Sánchez Presedo as well as the Committee on Economic and Monetary Affairs for the report on insurance guarantee schemes. This report marks an important step towards a European approach to overcome the fragmented landscape within a minimum harmonisation framework.

As to the time line, the Commission plans to approve a proposal for a directive by the end of 2012. I trust that we all agree on a number of points made in the report, such as the home state principle and the importance of providing consumers with easy and appropriate information, for instance through a single point of contact.

However, there are a few important issues on which the White Paper tabled last year presented arguments for a preliminary position of the Commission that I must recall is not exactly that of the report presented today.

On coverage, our position in the White Paper was that the insurance guarantee scheme should cover both life and non-life insurance policies.

On the level of funding, the White Paper stated that it needs to be set at an appropriate target level with a suitable transition period in an EU directive. Should funding be ex-ante or ex-post? In the White Paper our position was that insurance guarantee schemes established at national level should be all financed, at least to a certain extent, by ex-ante contributions from insurance undertakings. The Commission however did not exclude that, in the case of a lack of resources, ex-ante funds could possibly be complemented by ex-post funding arrangements.

Honourable Members, this report from Mr Skinner comes at an important time when we are preparing for a European regime for insurance guarantee schemes. We believe that it will not be too difficult in the future to find a very good common ground acceptable for both the European Parliament and the Commission. We are encouraged by the commitment shown by you in Parliament, and your report reinforces this basis for our joint work ahead.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain 13 octobre, à 11 h 30.

Déclarations écrites (Article 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. – The recent economic downturn and the absence of proper compensation mechanisms for consumers' losses have, beyond doubt, adverse implications for consumer and citizens’ confidence in the financial sector. Consumers are one of the most vulnerable groups in the financial crisis and need to be reassured that their money and savings are secured. In order to effectively improve citizens’ confidence, protect consumers’ and taxpayers’ rights and enhance market stability, European Institutions, must take urgent actions and build a common cross-boarder framework for IGS, without undermining the protection already offered by some Member States. The IGS should fully take into account consumer interests by providing high degrees of effective, equal and adequate levels of consumer protection. The Commission should ensure that existing legislation really benefits consumers, especially with regards to the provision of information and facilitating cross-border contact and payments. The information available to consumers in the event of an insurer’s insolvency should be easily accessible, comprehensive and easy to follow, with clear indications as to which authority the consumer should approach when making claims or enquiries. Last but not least an appropriate target level of funding should be set, with a suitable transition period in order to guarantee that the schemes compensate consumers effectively over a wide range of circumstances.

 
Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2012Informacja prawna