Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2271(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0014/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0014/2012

Συζήτηση :

PV 02/02/2012 - 10
CRE 02/02/2012 - 10

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2012 - 12.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0030

Συζητήσεις
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

10. Ετήσια έκθεση για τη φορολογία (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die kurze Darstellung des Berichts von Olle Schmidt im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über den jährlichen Steuerbericht (2011/2271(INI) (A7-0014/2012).

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, föredragande. − Herr talman! Fru kommissionär! Det var med stor ödmjukhet som jag tog mig an uppgiften som föredragande för detta betänkande, det första årliga skattebetänkandet. Jag vill tacka skuggföredragandena från samliga partigrupper för en konstruktiv diskussion om detta svåra men viktiga ämne. Jag har försökt att införliva kommentarer från alla partigrupper, och jag tycker att vi har kunnat nå ett stort mått av samförstånd. I dag hoppas jag att detta betänkande får ett brett stöd här i kammaren.

Skatter och skattepolitik är ett ämne som berör människor. Skattepolitik skapar känslor – både positiva och negativa. Det finns målkonflikter inom skattepolitiken, och man måste alltid hitta en balans mellan dessa. Vi vet att det inte är det enklaste. I årtionden har skattepolitiken betraktats som en uteslutande nationell angelägenhet, där EU inte spelar någon roll. Den tiden är emellertid förbi. Skattefrågor måste som en följd av globaliseringen även diskuteras på EU-nivå.

Betänkandet syftar till att undersöka områden där ytterligare samordning av skatter – på vissa områden kanske även skatteharmonisering – kan vara nödvändig, och där EU kan spela en viktig roll. En omfattande och hållbar budgetkonsolidering är nödvändig, ty den pågående skuldkrisen är också en skattekris. Bristen på samordning av skattepolitiken bidrar till att fördjupa krisen. Den nödvändiga men smärtsamma skuldminskningen kräver utgiftsbegränsningar, ökat offentligt sparande och också skattehöjningar.

Detta betänkande fokuserar på områden där EU kan göra mer för att förbättra den inre marknadens funktion och för att skapa ett mer konkurrenskraftigt Europa. Tyvärr möter fortfarande företag och medborgare inom EU skattehinder. Dessa hinder måste vi ta bort för att kunna skapa ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen. För att kunna göra det, behöver vi bland annat minska skatten på arbete och höja den på konsumtion.

Jag hoppas vidare att betänkandet kan sätta press på medlemsländerna att anta de skatteförslag som kommissionen har lagt fram, bland annat införandet av en gemensam bolagsskattebas, free CCCTB. Vi måste lösa de skatteproblem som människor möter i sin vardag, om de till exempel bor i ett land och arbetar i ett annat och drabbas av dubbelbeskattning. Skatteavtal mellan medlemsländer är i sig inte tillräckligt för att undanröja dubbelbeskattning. Detta som en följd av bristen på konsekvent avtalstolkning mellan länderna.

Flera fall av dubbelbeskattning är nu för prövning i utskottet för framställningar. Ett exempel är en italiensk lastbilschaufför som arbetar i Tyskland och som beskattades i både Italien och Tyskland. Han fick betala totalt 60 procent av lönen i skatt, trots att han skulle ha beskattats bara i Tyskland och skulle ha betalat 25 procent i skatt. Detta trots att det finns ett skatteavtal mellan Tyskland och Italien, och trots att skattemyndigheterna har fastslagit att detta är fel. Så vitt jag vet är fallet tyvärr ännu inte helt löst. På detta område behövs en gemensam EU-politik och en gemensam lagstiftning som kan göra åtskillnad. Jag välkomnar därför att kommissionen nyligen har antagit ett meddelande om dubbelbeskattning, i vilket även konkreta åtgärder presenteras.

Skatteflykt, fusk och brist på insyn kostar EU och dess medlemsländer många miljarder euro i förlorade skatteintäkter varje år. Jag är särskilt oroad över användningen av kryphål i det europeiska regelverket, som innebär att internationella företag som bedriver verksamhet inom EU försöker undvika att betala skatt inom unionen. Ambitionen måste vara att varje skatteuro som medvetet och genom smarta skattekonstruktioner undanhålls staten i framtiden måste betalas in till skattemyndigheten.

Får jag också bara avslutningsvis säga att punkt 11, dvs. om skattefederalism, har röjt en viss förvirring. Låt mig läsa ursprungsförslaget på engelska som kom från mina kolleger från bland annat Baskien och Katalonien:

‘Believes that fiscal federalism is the best tool in order to achieve self-responsibility in tax management at regional level and so entails higher economic efficiency’. That refers to paragraph 11.

 
  
 

„Catch the eye“-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Egyértelműen üdvözlendő, hogy az Európai Parlament véleményezi az Európában folyó adópolitikai kérdéseket. A jelentés helyesen méri fel az adópolitikák információcserére vonatkozó koordinációjának fontosságát, aminek a hiánya bizony hosszútávon az adózás átláthatatlanságát, valamint az adóelkerülés lehetőségét hozza magával. Ez önmagában azonban sokkal többet jelent euró milliók hiányán, hiszen idővel éppen az egységes piac és a határon átnyúló vállalkozások akadálymentes működése foroghat kockán.

Le kell szögezni azonban, hogy amíg az adópolitika helyesen továbbra is nemzeti hatáskörben marad, addig a tagállamoknak együtt kell működniük a költségvetésük főbb bevételeit is jelentő adópolitikák átláthatóvá és összehasonlíthatóvá tételén, ugyanúgy az adóbeszedés rendszerének, valamint az alkalmazott adótervezési stratégiák mérhetővé és összehasonlíthatóvá tételén is.

Ahhoz azonban, hogy Európa a különböző adópolitikák kapcsán az adóelkerülés és a kettős adóztatás elleni küzdelemben versenyképes legyen az OECD-n kívül magát az európai közösséget is aktívabban be kell vonnia.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (S&D). - Om te beginnen wil ik natuurlijk collega Schmidt danken voor zijn uitstekend verslag, en voor de goede samenwerking. Hij heeft verwezen naar de Eurocrisis, de schuldencrisis, die ons allemaal noodzaakt om eens na te denken over hoe wij onze economie beter kunnen integreren. Het spreekt voor zich dat ook inzake fiscaliteit wij naar elkaar moeten toegroeien, binnen de Eurozone in het bijzonder, maar binnen de Europese Unie in het algemeen.

Het impliceert voor mijn fractie een eerlijkere fiscaliteit. Het wegwerken van belastingontduiking en -ontwijking intern binnen de Europese Unie, maar natuurlijk ook een gemeenschappelijke strategie van de Europese Unie naar derde landen toe. In dat verband pleiten wij voor een gemeenschappelijke aanpak van Europa, akkoorden tussen de Europese Unie enerzijds en Zwitserland en andere derde landen anderzijds, in plaats van akkoorden tussen individuele EU-lidstaten enerzijds en pakweg Zwitserland anderzijds, om dat op te lossen.

Natuurlijk zijn ook maatregelen nodig als een verschuiving van belasting van arbeid naar milieu en vermogen, gemeenschappelijke belastinginstrumenten zoals de financiële-transactietax en tenslotte een harmonisering van belastingschalen, met name voor vennootschapsbelasting. Ik denk dat dat absoluut belangrijk is.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción porque este Parlamento haya respaldado, en este informe anual sobre la fiscalidad, el principio del federalismo fiscal presente en el concierto económico vasco y navarro. Tener competencia sobre los ingresos y no solo sobre los gastos estimula la responsabilidad, previene el déficit y anima al desarrollo de políticas eficaces de apoyo a la economía productiva. Igualmente, el respaldo a las legislaciones de los Estados en esta materia es básico para las regiones que disponen ya de competencias fiscales y para aquellas que las reivindican.

Nuestro apoyo al principio de federalismo fiscal se completa con nuestro acuerdo con los principios de estabilidad financiera, nuestro apoyo al paquete de gobernanza económica y nuestro respaldo a la armonización fiscal. Pero queremos para los sistemas fiscales regionales el mismo trato que para los estatales, porque vivimos la paradoja de afrontar una sanción europea por aplicar en Euskadi incentivos fiscales idénticos a los empleados en la misma época por algunos Estados miembros a los que ni se ha abierto procedimiento sancionador. Armonización, sí, pero para todos.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Súhlasím s pánom poslancom Schmidtom, že daňové úniky sú vážnym problémom Európskej únie a že sa treba zaoberať koordináciou daňových politík. Nie som si istý, či môžme hneď pristúpiť k harmonizácii daní. Myslím, že tie kompetencie štátov sú dosť silné a ani nie je záujem v mnohých krajinách k takejto procedúre pristúpiť.

Domnievam sa však, že by sme mohli začať pracovať na spoločnej účtovnej osnove. Myslím si, že je potrebné vytvoriť spoločné viacjazyčné účtovné formuláre, ktoré by boli akceptované a posudzované vo viacerých jazykoch na viacerých daňových úradoch v jednotlivých krajinách. Potom na základe zjednotenia účtovných postupov a účtovných formulárov by sme mohli začať hovoriť o tom, ako zadefinujeme spoločný daňový základ, ktorý by možno bolo vhodné zadefinovať.

Dane, myslím si, budú ešte dlho v kompetencii a – povedal by som – aj v záujmoch jednotlivých krajín a to bude podľa môjho názoru potrebné tiež rešpektovať.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Putem avea o piaţă unică perfect funcţională doar dacă cei 500 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene beneficiază de toate drepturile comunitare. Din păcate, realitatea a demonstrat că cetăţenii noştri se confruntă cu numeroase blocaje în ceea ce priveşte activitatea transnaţională, blocaje inacceptabile ce pot compromite însăşi ideea de piaţă unică în Uniunea Europeană. Într-o perioadă caracterizată de un nivel ridicat al mobilităţii cetăţenilor europeni, consider că este necesară adoptarea imediată a unor reguli speciale pentru lucrătorii transfrontalieri şi cei mobili, care să ţină seama de interacţiunea sistemelor fiscale şi de asigurări sociale din diverse state membre. Consider că o coordonare şi o cooperare mai bună între administraţiile fiscale ale statelor membre va conduce la îndepărtarea obstacolelor fiscale transnaţionale şi la o armonizare a normelor naţionale, atât de necesară pentru cetăţeni şi pentru companii în Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Súčasná hospodárska a finančná kríza viedla v Európe k významnému nárastu verejného dlhu a v tejto súvislosti sa automatické stabilizátory sociálneho štátu stávajú omnoho dôležitejšími, ako boli doteraz. Účinné zdaňovanie má zásadný význam pre verejné orgány, aby mohli plniť svoje úlohy a povinnosti, ale aj očakávania občanov. Na zaistenie fiškálnej dôveryhodnosti je potrebná dôkladná fiškálna konsolidácia spolu so spravodlivejším a cielenejším rozdelením daňového zaťaženia. Zníženie dlhu si vyžaduje tak obmedzenie výdavkov, ako aj zvýšenie daní, najmä pre vysoko príjmové skupiny. Prioritou musia byť daňové zmeny zamerané na rast. Len tak sa vytvoria základy dlhodobého rastu.

Je preto nevyhnutné usilovať sa o aplikáciu takých postupov, ktoré pomôžu predchádzať vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a zneužívaniu daní. V neposlednom rade je rovnako potrebné zvýšiť aj transparentnosť.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE). - Como relator-sombra do PPE quanto a esta matéria, queria começar por saudar o Sr. Smith pelo extraordinário trabalho que fez. Esta é uma matéria muitas vezes ideológica, em que há diferentes opções, e que foi capaz de alcançar amplos consensos.

É um relatório que trata de matérias presentes mas que lança muitos dos desafios que temos pela frente relativamente à harmonização fiscal, relativamente à tributação das empresas, relativamente ao grau de tributação que os Estados neste preciso momento praticam numa situação de crise financeira. A matéria da concorrência fiscal dentro da Europa e perante Estados terceiros é verdadeiramente fundamental.

A União Europeia tem que ter sistemas fiscais competitivos como forma de trazer riqueza, como forma de trazer investimento para o nosso espaço que tanto precisa.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Funcţia principală a sistemelor fiscale este de a finanţa servicii publice precum educaţia, serviciile medicale, transportul public şi infrastructura, protejarea bunurilor publice şi reducerea inegalităţilor sociale printr-o distribuţie mai echilibrată a veniturilor şi a bogăţiei. Politicile fiscale trebuie să vizeze încurajarea creşterii economice şi a creării de locuri de muncă, intensificarea competitivităţii Uniunii, reducerea costurilor pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri. O fiscalitate eficace ajută autorităţile publice să-şi îndeplinească obligaţiile şi să satisfacă aşteptările cetăţenilor. Comisia şi statele membre trebuie să coopereze în continuare pentru combaterea dublei impuneri, a fraudei fiscale şi a evaziunii fiscale, pentru a creşte transparenţa şi pentru a reduce neajunsurile şi incertitudinile pentru întreprinderi şi cetăţeni în ceea ce priveşte colectarea taxelor. Subliniez importanţa iniţiativei privind introducerea facturilor electronice, tratamentul egal începând cu 2013 privind TVA-ul pentru facturile electronice şi cele pe hârtie, precum şi a serviciilor de guvernare electronică pentru eficienţa şi transparenţa colectării taxelor.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Lipsa unei coordonări a politicilor fiscale la nivelul UE reprezintă un obstacol pentru activităţile şi investiţiile transfrontaliere. Totodată, ea poate genera evaziune, abuzuri şi fraude. Europa are nevoie de o strategie de consolidare fiscală, trebuie eliminate obstacolele fiscale care afectează mobilitatea transnaţională. Sprijin iniţiativa Comisiei de a înfiinţa un grup de lucru pe probleme de dublă impunere. Subliniez că acest mecanism creşte sarcina fiscală globală şi are un efect negativ asupra investiţiilor de capital. Pe termen mediu şi lung, ea pune în pericol competitivitatea societăţilor europene. Convenţiile de evitare a dublei impuneri pot contribui la soluţionarea acestor probleme. Conform unui studiu recent, după adoptarea unei asemenea convenţii, investiţiile bilaterale de portofoliu pot creşte cu până 50%. România a încheiat convenţii pentru evitarea dublei impuneri cu 90 de ţări.

 
  
 

Ende des „Catch the eye“-Verfahrens

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, Member of the Commission. − Mr President, I would like to thank the European Parliament for putting tax policy high on its political agenda as demonstrated by this first annual tax report and, particularly to thank Mr Schmidt, not only for the constructive tone of the report, but for setting the standard high for others to follow. On behalf of the Commission I would also like to welcome the broad support for the Commission’s initiatives and the valuable suggestions made for our future work. Let me address specific points in more detail.

First, in the current economic climate, clearly the European Union needs a more pro-growth, pro-jobs tax policy. In the 2012 Annual Growth Survey: Launching the European Semester, the Commission outlined ways towards growth-friendly tax reform and fiscal consolidation in Member States. In the short term, shifting taxation away from labour towards consumption and polluting activities, in addition to cutting unjustified tax expenditure, could contribute to much-needed growth. Furthermore it will be important to improve the tax environment for businesses. In this respect I would like to highlight our commitment to an EU VAT system with a single set of simple and clear rules providing businesses with more accessible and better information, and creating a new VAT forum: these are some of the actions we have planned in our recent communication for a new VAT regime.

I also very much welcome the support for our proposal on the common consolidated corporate tax base. This proposal will contribute to achieving many goals you seek, such as reducing administrative costs and red tape for companies, especially for small businesses operating across borders. It will help to remove discrimination and double taxation. In this respect, and as a complement to the CCCTB, the Commission is committed to further examining the potential for a binding dispute resolution mechanism covering double taxation, and many of you have spoken about it.

But the Commission is not only aiming to make life easier for businesses and provide advantages to them. In the current economic climate, tackling the causes for Member States’ tax base erosion is of particular importance.

For this reason I am very glad to see very strong support to our efforts to fight tax fraud and tax evasion, but also to tackle double non-taxation of large companies that artificially shift profits to minimise the effective tax rate. Very soon the Commission intends to launch a public consultation on double non-taxation in order to establish the full scale of the problem, and to get information about existing schemes and possible solutions.

By the end of this year, the Commission will present a comprehensive initiative to further address issues highlighted in the report, such as tax havens, aggressive tax planning and double non-taxation. I also very much welcome the support for our communication on removing cross-border tax obstacles for EU citizens and for our efforts to strengthen cooperation and coordination between Member States in order to prevent such obstacles.

As you can see, the Commission’s thinking reflected in our ongoing and planned initiatives is very much in line with the issues raised in the report and by Members today. I am really delighted to see that Parliament agrees on the importance of an EU-coordinated tax policy as an essential element in our strategy to move out of this crisis towards a better future for our citizens.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute um 12.00 Uhr statt.

 
Τελευταία ενημέρωση: 4 Απριλίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου