Debates
PDF 5171k
Terça-feira, 12 de Junho de 2012 - Estrasburgo Edição revista
1. Abertura do período de sessões
 2. Entrega de documentos: ver Acta
 3. Debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito (comunicação das propostas de resolução apresentadas): ver Acta
 4. Base jurídica do mecanismo de avaliação de Schengen (debate)
 5. Supervisão económica e orçamental dos Estados-Membros afetados por graves dificuldades no que diz respeito à sua estabilidade financeira na área do euro - Acompanhamento e avaliação dos projetos de planos orçamentais e correção do défice excessivo dos Estados-Membros da área do euro (debate)
 6. Período de votação
  6.1. Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) - Candidatura FEG/2011/020 ES/Comunidad Valenciana Footwear, Espanha (A7-0189/2012 - Salvador Garriga Polledo) (votação)
  6.2. Projeto de orçamento retificativo n.º 2/2012: Mobilização do Fundo de Solidariedade na sequência das inundações em Itália (Ligúria e Toscana) em 2011 (A7-0181/2012 - Francesca Balzani) (votação)
  6.3. Mobilização do Fundo de Solidariedade da UE: inundações na Ligúria e na Toscana (A7-0182/2012 - José Manuel Fernandes) (votação)
  6.4. Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: FEG/2012/000 TA 2012 - Pedido de assistência técnica por iniciativa da Comissão (A7-0187/2012 - Jan Kozłowski) (votação)
  6.5. Cooperação para o desenvolvimento com a América Latina (A7-0159/2012 - Ricardo Cortés Lastra) (votação)
  6.6. Atividades de voluntariado transfronteiras na UE (A7-0166/2012 - Marco Scurria) (votação)
  6.7. Proteção das infraestruturas críticas da informação: para uma cibersegurança mundial (A7-0167/2012 - Ivailo Kalfin) (votação)
  6.8. Cooperação em matéria de política energética com parceiros para além das nossas fronteiras (A7-0168/2012 - Edit Herczog) (votação)
 7. Declarações de voto
 8. Aprovação da acta da sessão anterior
 9. Representante Especial da UE para os Direitos Humanos (debate)
 10. Relatório anual sobre os direitos humanos (debate)
 11. Negociações relativas ao Tratado sobre o Comércio de Armas das Nações Unidas (debate)
 12. Últimos desenvolvimentos no Médio Oriente, incluindo a situação na Síria (debate)
 13. Acompanhamento das eleições na República Democrática do Congo (debate)
 14. Uma nova estratégia para o Afeganistão (debate)
 15. Situação no Tibete (debate)
 16. Ordem do dia da próxima sessão: ver Acta
 17. Encerramento da sessão


  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

(Die Sitzung wird um 9.00 Uhr eröffnet.)

 
1. Abertura do período de sessões
Vídeo das intervenções

2. Entrega de documentos: ver Acta

3. Debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito (comunicação das propostas de resolução apresentadas): ver Acta

4. Base jurídica do mecanismo de avaliação de Schengen (debate)
Vídeo das intervenções
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Erklärung des Rates über die Rechtsgrundlage des Schengen-Evaluierungsmechanismus (2012/2687(RSP) ).

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es bei dieser Aussprache kein Catch the eye-Verfahren gibt.

Ich habe mit Frau Malmström vereinbart, dass wir Frau Malmström nach den Fraktionsvorsitzenden das Wort für ihre Erklärung erteilen.

 
  
MPphoto
 

  Morten Bødskov, formand for Rådet . − Hr. formand! Ærede medlemmer, ærede kommissær! Mange tak for muligheden for at tale i anledning af Europa-Parlamentets behandling af denne vigtige sag.

Det siges, at politik er kunsten at udskyde beslutninger, indtil de ikke længere er relevante. Det er jeg ikke enig i. Vi er i politik for at træffe beslutninger, beslutninger til gavn for befolkningen, også når beslutningerne ikke er populære. Jeg er sikker på, at det gælder os alle her i dag.

Beslutningen om at ændre hjemmel på forslaget om Schengenevalueringsmekanismen er ikke lige populær alle steder, det indrømmer jeg gerne. Men den er nødvendig, hvis vi skal skabe de resultater, som Europa har brug for. I lyset af medlemsstaternes holdninger var ingen anden beslutning mulig i Rådet.

EU er til gavn for Europas borgere, og skabelsen af et europæisk fællesskab uden indre grænser er en af de største bedrifter i vores europæiske historie. Det er vores ansvar at værne om den sejr. En helt afgørende forudsætning for, at vi kan fastholde et EU uden indre grænser, er tilliden til, at medlemsstaterne lever op til de forpligtelser, de har som følger af Schengenreglerne.

Der har i mange år været et politisk stærkt ønske om at styrke Schengenevalueringsmekanismen. For et år siden opfordrede Det Europæiske Råd til at styrke evalueringssystemet for effektivt at imødegå de udfordringer, vi står overfor, og til, at der blev etableret en særlig mekanisme til at håndtere ekstraordinære situationer, hvor Schengensamarbejdet som sådan er i fare. Det er de to forslag, der udgør den såkaldte Schengen-governance-pakke, og som blev fremlagt i september sidste år.

Både det polske og det danske formandskab har arbejdet intensivt med de to forslag i Rådet. Derfor er jeg også tilfreds med, at et helt enigt Råd i sidste uge samlede sig om et fælles svar på de udfordringer, Schengensamarbejdet står overfor.

Der har efterfølgende været fokus på navnlig ét af elementerne i Rådets fælles svar, nemlig ændringen af retsgrundlaget for Schengenevalueringsforslaget fra artikel 77, stk. 2, litra e), til artikel 70 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det, Rådet besluttede på mødet, bestod imidlertid af flere elementer: for det første politisk enighed om indholdet af Schengenevalueringsmekanismen, herunder et skift af retsgrundlag fra artikel 77, stk. 2, litra e), til artikel 70; for det andet beslutningen om – og det vil jeg gerne meget klart understrege – at høre Parlamentet i overensstemmelse med artikel 19, stk. 7, litra h), i Rådets forretningsorden for at sikre, at der i videst muligt omfang tages højde for Parlamentets holdning, inden den endelige tekst vedtages; og for det tredje en generel indstilling om indholdet af forslaget om at genindføre grænsekontrol, som så udgør grundlaget for den første uformelle trilog med Europa-Parlamentet om dette forslag.

Det er en vigtig beslutning, og jeg er glad for at få mulighed for at redegøre for skiftet fra artikel 77 til artikel 70. For det første er det vigtigt for mig at slå fast, at hvis vi skulle have en ny og styrket evalueringsmekanisme, var det nødvendigt at skifte retsgrundlag. Alternativet var, at vi ikke fik en ny evalueringsmekanisme. Det var nemlig ikke muligt i Rådet at opnå tilslutning til et forslag, der kunne vedtages efter artikel 77. Det er min helt klare overbevisning, at vi som folkevalgte politikere bedst varetager vores ansvar over for vælgerne ved at holde fokus stift rettet mod vores forpligtelse til også at skabe resultater. I Rådet var der én, og kun én mulighed for at opnå et sådant resultat. Den mulighed måtte naturligvis ikke tabes på gulvet. I forlængelse heraf vil jeg for det andet understrege, at det var et enigt Råd, der tilsluttede sig beslutningen om at skifte retsgrundlag. Jeg vil i den forbindelse også gerne fremhæve, at Rådet med beslutningen fulgte de meget klare udtalelser, som Rådets juridiske tjeneste var kommet med på baggrund af forslaget. For det tredje, ja så gjorde Rådet det meget klart, at Rådet ville tage alle aspekter af Europa-Parlamentets holdning i betragtning i forbindelse med den videre behandling af sagen.

Jeg håber derfor og på den baggrund, at det står helt klart, at beslutningen om at skifte retsgrundlag er en ren juridisk beslutning, der alene er baseret på indhold og ikke på politik. Det vil derfor også, ærede medlemmer af Parlamentet, være helt forkert at gøre dette til en kamp mellem Rådet og Parlamentet. Intet, ærede medlemmer, kunne være mere forkert og mere ødelæggende for vores fælles ønske om et stærkere Schengensamarbejde.

Det er vigtigt for mig at understrege, at Rådet lægger op til fortsat dialog om hele Schengenpakken, ikke kun forslaget om grænsekontrol, men også forslaget om evalueringsmekanismen. Med de alvorlige udfordringer, EU nu står overfor, er der brug for et tæt samarbejde, hvor vi sammen forsøger at finde svar på udfordringerne. Kun ved at samarbejde kan vi finde vej til de løsninger, Europas borgere forventer af os. Det danske formandskab lægger derfor overordentligt stor vægt på et tæt samarbejde med Parlamentet.

Fra første dag har vi haft meget tæt kontakt med ordføreren på Schengenevalueringsforslaget, hr. Coelho. Det samme gælder andre medlemmer af Parlamentet. Vi har lyttet og sikret Parlamentet indflydelse, vi har haft en god og konstruktiv dialog, og det vil jeg gerne takke jer for. Det glæder mig derfor også, at ordføreren på forslaget i en debat i LIBE-udvalget torsdag den 31. maj anerkendte formandskabets bestræbelser på at indarbejde Parlamentets synspunkter i den tekst, der nu er opnået enighed om i Rådet. Med forslaget har vi taget et stort skridt i den rigtige retning, og det er ikke mindst takket være indsatsen fra hr. Coelho og andre ærede medlemmer af Parlamentet.

Det er således et stærkt ønske fra Parlamentet, der bl.a. har sikret, at Rådets kompromis også omfatter fraværet af kontrol ved de indre grænser. Herudover indebærer Rådets kompromis navnlig en styrket rolle for Kommissionen, mulighed for uanmeldte evalueringsbesøg, at evalueringsmekanismen både finder anvendelse på første- og på andenmandatevalueringer og endelig også en høj grad af gennemsigtighed med regelmæssige afrapporteringer til Parlamentet.

Vi har haft tæt kontakt, og det er derfor bestemt ikke en overraskelse for formandskabet, at der her er tale om punkter, som er vigtige for Parlamentet. Dertil kommer, at forslaget om Schengengrænsekodeksen fortsætter med at være undergivet den almindelige lovgivningsprocedure med Parlamentet som medlovgiver.

Jeg nævner dette, fordi jeg ved, at spørgsmålet om genindførelse af grænsekontrollen ligger Parlamentet meget nært. Det var derfor også vigtigt for formandskabet at få flyttet de politisk følsomme bestemmelser om netop muligheden for at genindføre grænsekontrollen over i forslaget om grænsekodeksen. Ved at flytte disse bestemmelser sikrede vi, at Parlamentet fortsat er medlovgiver på disse helt centrale bestemmelser, selv om retsgrundlaget for forslaget om evalueringsmekanismen blev skiftet. Der var på et tidspunkt et forslag fremme om at flytte bestemmelserne om genindførelse af grænsekontrol tilbage til evalueringsmekanismen. Det var formandskabet og mange andre medlemsstater imidlertid imod. Hvis de var blevet flyttet, havde det været forståeligt, at Parlamentet var kritisk over for Rådets handlemåde, men det blev de ikke.

Ærede medlemmer af Parlamentet, når vi i dag har et EU uden indre grænser, er det resultatet af mange års bestræbelser, og det er derfor vigtigt at se forslaget i et større perspektiv. Med Rådets kompromis lægger vi op til en mere EU-baseret model. Og som udfaldet af debatten på mødet i Rådet i sidste uge viste, er det centralt for Rådet at inddrage Parlamentet i videst muligt omfang i det videre arbejde med forslaget.

Jeg ser frem til debatten i dag, jeg har glædet mig til den. Ingen af os skal være i tvivl om, at Rådet ønsker en fortsat tæt dialog med Parlamentet om denne sag. Formandskabet har haft et tæt samarbejde med Parlamentet om forslaget. Forslaget er vigtigt for Europas fremtid. Ærede medlemmer, nu er det vores opgave sammen at løfte forslaget videre. Det forventer Europas borgere af os. Tak for ordet.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE . – Monsieur le Président, je vais essayer de garder mon sang-froid. Ce n'est pas l'envie d'exploser qui me manque. C'est de la provocation, Monsieur le Ministre, vous avez encore fait de la provocation supplémentaire ce matin. Mais je garde mon sang-froid.

(Applaudissements)

En décidant à l'unanimité, contre l'avis de la Commission européenne, de changer la base légale du mécanisme d'évaluation de Schengen, les ministres de l'intérieur ont pris une décision absolument inacceptable pour le groupe du Parti populaire européen. Je voudrais remercier Mme Malmström pour le courage qu'elle a eu jusqu'au bout. Elle ne s'est pas couchée devant le Conseil.

(Applaudissements)

Madame Malmström, nous avons besoin de la Commission dans les prochains temps parce que les débats vont être rudes.

Monsieur le Ministre, je me demande pourquoi vous n'avez pas instauré, en même temps, les visas. Vous auriez protégé encore beaucoup plus nos cinq cent millions de consommateurs.

(Applaudissements)

En proposant cette initiative, vous avez cassé le lien de confiance avec ce Parlement, car celle-ci a rompu de façon très dangereuse le principe fondamental qui est la méthode communautaire. Et vous savez que j'y suis très attaché. Vous l'avez attaqué et vous nous trouverez en face de vous.

Ce principe, en effet, garantit que les plus grands États membres n'imposent pas leur volonté aux plus petits. Il assure que l'intérêt général européen l'emporte sur les intérêts nationaux. Cela, vous l'avez cassé, mon cher ami. Ce principe de la méthode communautaire, le Parlement européen, avec la Commission, en sont les garants et nous n'avons aucune intention d'y renoncer.

J'ai demandé jeudi dernier à la Présidence du Conseil, à Mme Thorning-Schmidt, ancienne députée européenne qui plus est, de se présenter devant ce Parlement pour expliquer sa position. Elle m'a téléphoné hier soir, je pense qu'elle aurait dû être là ce matin parce que la méthode communautaire est importante et elle sait de quoi elle parle.

La Présidence danoise ne respecte pas suffisamment les 500 millions d'Européens pour se donner la peine de leur dire pourquoi elle a dénié à ses députés le droit de codécider sur un sujet aussi majeur que la libre circulation des personnes.

Je considère donc pour ma part que, depuis le 7 juin au soir, la Présidence danoise est terminée. D'ici au 30 juin à minuit, nous nous adresserons au Conseil ou à la Présidence suivante, la République de Chypre. Vous le savez, pour dire cela, j'ai dû analyser et décider très durement, mais vous avez cassé la méthode communautaire. Ce n'est pas possible qu'on puisse faire cela.

(Applaudissements)

Dans un moment où la crise économique et sociale que nous traversons appelle de la part de tous, et de tous les dirigeants nationaux et européens, un esprit de solidarité, de responsabilité et de respect, vous avez cassé ce respect. Or les États membres, en retirant leur confiance au Parlement, vont dans une direction opposée à celle qui nous permettra de sortir de la crise par le haut, à savoir une intégration politique entre nous. La solution à nos problèmes, ce n'est pas de nous refermer sur nos frontières. La solution est, au contraire, la souveraineté partagée, c'est la gestion en commun, dans un esprit de confiance mutuelle, de ce qui nous est le plus cher: nos libertés.

Le groupe demande au Conseil de revenir sur sa décision. C'est le seul moyen de revenir dans ce Parlement européen.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, im Namen der S&D-Fraktion . – Herr Präsident! Herr Minister, einige haben gemeint, ich würde es heute schwer haben gegenüber einer sozialdemokratischen Regierung und Präsidentschaft. Herr Minister, Sie haben es mir sehr leicht gemacht. Alles, was Sie gesagt haben, stößt auf unseren Widerstand. Wir hatten gestern eine ausführliche Diskussion in der Fraktion, und wir haben einmütig gesagt: Das, was Sie getan haben, stößt auf unseren starken Widerstand. Wir lehnen diese Haltung, die Sie zum Ausdruck gebracht haben, ab!

(Beifall)

Die Fraktion der Sozialdemokraten steht eindeutig auf der Position, dass Sie den falschen Weg gegangen sind, dass Sie einen gefährlichen Weg gegangen sind. Sie haben die Erfahrung von Dänemark. Haben Sie nichts von Ihrer Vorgängerregierung gelernt, davon, wie die Regierung unter Druck gekommen ist von den Rechtspopulisten? Das hätten Sie doch lernen müssen, dass das nicht der richtige Weg ist! Sie haben leider nichts gelernt.

Darf ich zur Ursache zurückkommen? Da gab es den angeblich massenhaften Ansturm von Tunesiern nach Europa. Das war doch der Ursprung der Debatte. Berlusconi und Sarkozy haben sich dann geeinigt: „Da müssen wir halt die Grenzen schließen“. Als ob das das Problem lösen würde! Wo sind denn die Millionen von Flüchtlingen plötzlich in Europa, auf die Sie reagieren müssen? Etwas anderes gibt es: Die Europäer haben in Libyen interveniert, eine Intervention, die ich voll unterstütze. Millionen von Flüchtlingen sind von Libyen nach Tunesien gekommen. Weil es nach wie vor viele libysche Flüchtlinge in Tunesien gibt, müssen wir unsere Grenzen eventuell sperren oder das Sperren der Grenzen erleichtern? Ist das unsere Antwort auf den Arabischen Frühling? Das ist die falsche Antwort, Herr Minister, die absolut falsche Antwort!

(Beifall)

Ja, es gibt ein Problem, ein Problem an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland. Und dann werden wir unsere Grenzen schließen, weil das Problem nicht anders gelöst werden kann? Ist denn in diesem Europa niemand mehr da, der sagt: „Wir müssen solidarisch sein, wir müssen helfen, dass diese Grenze sicher gemacht wird gegen illegale Flüchtlinge“? Ist es denn in Europa wieder Usus geworden, auf populistische Forderungen zu reagieren? Und die dänische Präsidentschaft macht da mit? Das, finde ich, ist der Skandal. Das ist für uns nicht akzeptabel!

(Beifall)

Da trauen Sie sich noch hierher zu kommen, um zu sagen, wir sollten Ihnen eigentlich dankbar sein, dass Sie Schlimmeres verhindert haben? Ist das Ihre Vorstellung vom Europäischen Parlament, dass wir hier zu Boden kriechen und Ihnen sagen „Danke, Präsidentschaft, Ihr habt verhindert, dass es permanent neue Grenzen in Europa gibt“?

Ich weiß, warum der Rat der Innenminister das Parlament ausgeschaltet hat. Weil diese Institution gemeinsam mit der Kommission – und ich schließe mich dem Dank an die Kommissarin an – immer die Institution gewesen ist, die die Reisefreiheit, diese europäische Errungenschaft, verteidigt hat! In vielen Debatten haben wir das verteidigt. Und weil Sie wissen, dass es hier auf Widerstand stößt, wenn man Grenzen wieder dicht macht ohne Grund, haben Sie dem Parlament das Mitspracherecht bei der Evaluierung entzogen. Wenn man einige Innenminister und Innenministerinnen hört – ich denke da an eine ganz spezifische –, dann weiß man ja, woher der Wind kommt, und dann weiß man, warum man das will. Ja, einige Innenminister wollen wieder mehr Möglichkeiten haben, vor Wahlen, wie das in Dänemark der Fall war, oder bei anderen Gelegenheiten, Grenzen zu schließen. Das steht dahinter, und das lehnen wir ab.

Die sozialdemokratische Fraktion steht, genauso wie die anderen Fraktionen in diesem Haus, einmütig, und wir werden mit allen Möglichkeiten – politischen und rechtlichen Möglichkeiten – gegen das kämpfen, was Sie beginnen. Sie machen ein Tor auf für den Rechtspopulismus in Europa. Es tut mir Leid, dass es die dänische Präsidentschaft ist, die dieses Tor aufmacht.

(Starker Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group . – Mr President, next Thursday – in two days’ time – we will celebrate Schengen’s 27th birthday. So let me thank the Minister very much for the gift.

It is a shame that we are having this debate today. In fact it is a disgrace. Certainly it is a disgrace, Mr Minister when, a few minutes before starting this debate, you publish a press statement in Danish – and we have some Danish Members who will be able to read that – saying that this agreement is good for Europe and that it has been the outcome of a very deep dialogue with the EU Commission and with the EU Parliament. That is what it says in the statement released by your services this morning, just a few minutes ago.

Well, Mr Minister, we are no longer living in the Middle Ages. In the Middle Ages there was a dialogue between the King and the Parliament, but today we live in the 21st century. It is not based on dialogue but on codecision in a modern society and in a modern parliament. So we do not need your dialogue. What we need is for you to recognise the powers of the European Parliament.

In fact, colleagues, this dispute is not about the power of the European Parliament. It is, in fact, a question of an attempt by the Council to renationalise Schengen by doing two things: first of all changing the legal basis so that this Parliament lies outside the decision-making process and secondly – and more importantly – by clearly stating that implementation of the new acquis will be delegated to the Council and not to the Commission. So this is not an attack against Parliament but, more importantly, but an attack against the Commission, against the communitarian method, and against the fact that Schengen is a full part of European Union policies.

What is an even bigger scandal is that the United Kingdom, which is not in Schengen and has an opt-out, will be treated better than Parliament. Under Article 70, the UK will continue to be present at the negotiations –without having a say, apparently, but it will be present – but this Parliament will not.

So we have to take clear action today. Firstly, I think we need to go to court.

Secondly, why is it necessary to pay for all this? If they want to renationalise, let them renationalise, for example, and then pay for the Schengen acquis themselves. Instead it is the European Union which has to do it.

Thirdly, Minister, why are we continuing with you on Justice and Home Affairs? Why continue with the Dublin II report on asylum? We have a trialogue on 19 June. Why is it necessary to go on with it? Why continue with the Díaz de Mera report on the visa safeguard clause? We have two trialogues in the next two weeks. Why are we continuing with this? Why are we continuing with the Weber report on the reintroduction of border controls if we have no say on the Coelho report? Why should we continue in any way with you, the Danish Presidency? Why are we not suspending all talks on Justice and Home Affairs until the new Presidency is in place?

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion . – Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Ratspräsidentschaft! Das Schlimmste ist für mich, dass ich den Eindruck habe, die dänische Regierung handelt wider besseres Wissen. Alle meine Gespräche haben das Ergebnis gebracht, dass ich davon ausgehe, dass man in Dänemark in der Regierung, die gerade in der Schengen-Auseinandersetzung den proeuropäischen Fortschritt bringen wollte, eigentlich weiß, dass es kein gutes Ende nehmen kann, wenn Sozialdemokraten den Rechtspopulisten hinterherlaufen.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, alles Inhaltliche ist hier schon gesagt worden, bis auf einen Aspekt, den ich nochmals betonen möchte. Für mich ist es tatsächlich etwas zutiefst Empörendes, dass eine dänische Ratspräsidentschaft, mit der meine Fraktion die enge Zusammenarbeit gesucht hat, an diesem Tag dem Europäischen Parlament insgesamt das Misstrauen erklärt, und zwar das Misstrauen in einer Frage, die für unsere Bürger in ganz Europa relevant ist. Uns wird nicht zugetraut, im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit zugunsten des Wohlergehens unserer Bürger zu entscheiden. In diesem Parlament sitzen ehemalige Regierungschefs, in diesem Parlament sitzen ehemalige Minister. Sie kennen die alle. Warum denken Sie, warum denken die Innenminister der Europäischen Union, dass man uns die Sicherheit der Bürger nicht anvertrauen kann?

Ich empfinde das als einen tiefen Skandal, und ich glaube, Sie machen da ein bisschen „des Kaisers neue Kleider“. Weil die europäischen Bürger in der Finanz- und Wirtschaftskrise so tief verunsichert sind, gehen Sie zurück auf ein Spielfeld, das wirklich in dieser Art nicht populistisch besetzt werden darf. Sie legen die Axt an eine der größten Errungenschaften der Europäischen Union, die Reisefreiheit, und das ist wirklich beschämend. Wir werden dafür vor Gericht gehen. Ich bin sicher, es ist heute nicht – wie Sie geschrieben haben – in ihrer Ratspräsidentschaft ein guter Tag für Dänemark und Europa. Es ist der traurigste Tag Ihrer Ratspräsidentschaft.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Anthea McIntyre, on behalf of the ECR Group . – Mr President, I too was surprised by the Council’s move to change the legal base of Schengen, but I am even more surprised by colleagues’ reactions here today. This is a time for cool heads and calm consideration. We should not be reacting with a childish tantrum and by throwing our toys out of the pram. We are in very challenging times in Europe and we need good working relations with all the institutions.

Our first step should be to investigate the legal consequences of the Council’s actions, but I have sympathy with the Member States who unanimously agreed on the change of legal base. The evaluation mechanism is linked to the proposal on temporary border controls, both of which we voted on in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) last night. In both cases we have seen proposals from the Commission to create a Brussels-based Schengen governance, and in both cases the Member States strongly disagree, with solid arguments.

You will recall Article 4 of the Treaty on European Union, which states that ‘national security remains the sole responsibility of each Member State’. In my view, the management of a country’s borders is directly linked to matters of national security. I understand why Member States do not want to give up this competence, so let us proceed in an ordered and sensible way with cool heads, rather than this unnecessary reaction.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, im Namen der GUE/NGL-Fraktion . – Meine Damen und Herren! Die Offenheit der Grenzen in der EU, das ist doch wirklich das bedeutendste Symbol der EU weltweit und hat große Anziehungskraft für viele Menschen in der Welt. Zugleich haben wir als GUE – wie Sie wissen – immer kritisiert, dass die EU auch zugleich mit Abschottung nach außen verbunden ist. Gerade deshalb war es uns so wichtig, einen europäischen Notfallmechanismus eingebaut zu erhalten, gegen den der Rat Sturm läuft. Ich kann Ihnen nur sagen, das, was Sie hier tun, was Sie hier als Rat zelebrieren, ist unterirdisch. Kehren Sie zurück zu den Grundlagen der Gemeinschaft! Ich fordere Sie auf, das zu tun! Machen Sie Schluss mit einer solchen Politik, die in letzter Instanz antieuropäisch ist. Meine Damen und Herren, die Politik des Rates in diesem Fall ist antidemokratisch, weil sie uns als Parlament zu Konsultanten degradieren will. Wir lassen das aber nicht zu! Wir haben ein uns verbrieftes vertragliches Recht auf Mitentscheidung. Und das werden und wollen wir auch wahrnehmen!

Das Zweite ist: Die Ratsentscheidung ist zutiefst antieuropäisch, weil sie Schengen nationalisiert. Ich frage Sie, den Rat, die dänische Ratspräsidentschaft: Wollen Sie die Zollgrenzen wieder einführen? Wollen Sie zurück ins 19. Jahrhundert? Was wollen Sie eigentlich mit dieser Entscheidung nach außen hin symbolisieren? Sie machen sich lächerlich vor der Welt und in Europa.

Das Dritte ist: Die Ratsentscheidung ist – im wahrsten Sinne des Wortes – populistisch und leistet genau den Kräften Vorschub, die für Nationalismus stehen, die ein Zurück ins Nationale wollen, die das Europäische zerstören wollen. Damit können wir uns nicht zufrieden geben. Ich fordere Sie auf: Nehmen Sie Ihre Entscheidung zurück, werden Sie wieder Europäer!

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (NI ). - Voorzitter, de lidstaten hebben besloten om zelf weer verantwoordelijk te zijn voor veilige grenzen. Het Europees Parlement zal geen rol meer spelen. De heer Verhofstadt noemde dit besluit, mede namens D66 en de VVD, een oorlogsverklaring. Maar het is juist het Europees Parlement dat een oorlog voert tegen de lidstaten. Dit Parlement heeft niets gedaan om de toestroom van illegalen te stoppen. Dit Parlement wil de problemen met grensoverschrijdende misdaad niet zien.

De lidstaten kiezen vóór veiligheid, en dus tégen dit Parlement. De lidstaten kiezen vóór de burger, en dus tégen dit Parlement. Dat het Parlement zich verzet tegen die keuze, laat alleen maar zien dat de lidstaten heel verstandig zijn. Voorzitter, de lidstaten moeten nog veel meer beleid terughalen naar waar het thuishoort, en wel in de nationale parlementen, de échte volksvertegenwoordiging.

Dit Parlement, Voorzitter, moet zichzelf opheffen. Dat is niet alleen veel goedkoper, maar dat zou een stap in de richting van vrede en veiligheid zijn.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission . − Mr President, a year ago there was a lot of anxiety about Schengen. There was fear of unilateral actions on unclear grounds. There was uncertainty over how to act in cases of real persistent problems at borders and under what conditions borders could temporarily be reinstalled.

The European Council asked the Commission to bring forward proposals to strengthen Schengen and to enable it to deal with future crises. It asked for a European-based mechanism.

In September last year, the Commission brought forward such a proposal. It brought forward a proposal on a European-based evaluation to enable the Commission, together with Member State experts and their agencies, to detect problems early at our borders in order to be able to identify what could be done, to propose remedies, to activate all our tools and to present an action plan that would be compulsory and that the Commission would monitor. This would replace the peer-to-peer review that we have today and which has proven to be quite useless.

The legal basis for this would be Article 77, because only then would there be a robust evaluation with binding impact and an increase in political legitimacy, as the European Parliament would be a co-legislator. This is not just a legal proposal; it is also a political ambition.

(Applause)

The other proposal was on the Schengen border code, which is also a European mechanism for the reintroduction of borders as a last resort and is linked to the evaluation mechanism. Such a situation might arise when everything else has been tried. Member States are masters of their borders, but Schengen is a joint European achievement and very much cherished by our citizens. New borders will affect citizens, business, trade, jobs and growth, and that is why any decision to reinstall borders cannot be taken unilaterally. It must be a European decision.

On the Commission side, there is clear disappointment at the decision by the Council. It adds very little to current rules; we are creating a system where there is no real enforcement decision that can be followed up at EU level and it does not equip us to fight abuse or populist movements arising from domestic pressure.

I appreciate the European Parliament’s support for this and am convinced that the last has not been said on this matter. We also took note of the vote yesterday in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE). The Commission will work on this file together with Parliament, and I count on Parliament’s support to work towards a stronger Schengen to the benefit of our citizens, where we defend security but also freedom of movement for citizens, business, jobs and growth so that we have clear and transparent European rules for evaluation and decision-making.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Morten Bødskov, formand for Rådet . − Hr. formand! Jeg vil gerne takke for dagens meget livlige debat og for lejligheden til direkte over for Parlamentet at redegøre for Rådets forhandlinger om Schengenevalueringsmekanismen. Jeg har lyttet meget nøje til de argumenter og synspunkter, der er blevet fremført i dag, og én pointe vil jeg gerne understrege: Alle de spørgsmål om genindførelse af grænsekontrol, som de ærede medlemmer har været inde på, er omfattet af den almindelige lovgivningsprocedure. Det er derfor en stor misforståelse, at Parlamentet ikke har indflydelse på disse spørgsmål.

Jeg synes, at det er ubegrundet, når nogen forsøger at gøre denne sag til et udtryk for en stor kamp mellem Rådet og Parlamentet. Ændringen af det retslige grundlag har været en nødvendig konsekvens af de indholdsmæssige kompromisser, som det har været muligt at nå tilslutning til i Rådet. Rådets forhandlinger om forslagets indhold viste med stor tydelighed, at der ikke kunne opnås det fornødne flertal for et forslag, som kunne holdes inden for artikel 77.

Der skal ikke være tvivl om, at Rådet til fulde anerkender, at Rådet og Parlamentet har en helt ligeværdig interesse i, at der sikres et godt og velfungerende Schengensystem. Derfor vil jeg også gerne i denne forbindelse anerkende og takke for den drivkraft, som Parlamentet løbende har været i forhold til udviklingen af Schengensamarbejdet. Parlamentet har i mange tilfælde været en afgørende faktor i den stadige tilpasning og udbygning af samarbejdet, og dermed er det også i vid udstrækning Parlamentets fortjeneste, at Schengensystemet har været rustet til at møde de udfordringer, der løbende er opstået. Hr. Coelho har igennem mange år nærmest været personificeringen af denne drivkraft, og det er mit klare håb, at vi også i den kommende tid vil komme til at nyde godt af hr. Coelhos indsigt og engagement i sagen.

På trods af de uoverensstemmelser, der er givet udtryk for i dag, så er jeg sikker på, at det afgørende spørgsmål for os alle er, hvordan vi sammen sikrer en bedre ramme for og en bedre styring af Schengensamarbejdet. Det har Rådet nu fremsat sit bud på i kraft af de forslag, der blev enighed om i torsdags. Rådet og det danske formandskab har været i løbende dialog med Parlamentet om sagen, og jeg føler, at de mange drøftelser, vi har haft om alle dele af Schengen-governance-pakken, har været både konstruktive og udbytterige. Det har været afgørende for det danske formandskab at arbejde for, at Parlamentets hovedønsker blev reflekteret i det kompromis, som Rådet blev enig om. Det er min opfattelse, at formandskabet i meget vid ustrækning er lykkes hermed, og formandskabet håber derfor også meget, at det endelige resultat for alle dele af Schengen-governance-pakken vil være tilfredsstillende for både Rådet og Parlamentet. Nu ligger bolden hos Parlamentet. For så vidt angår grænsekodeksen vil Parlamentet skulle spille sin sædvanlige rolle som medlovgiver. I forhold til Schengenevalueringsmekanismen vil Parlamentet blive inddraget over resultatet af Rådets forhandlinger. Men som jeg understregede i mit indledende indlæg, så lægger Rådet op til en tæt dialog om hele pakken, ikke kun forslaget om grænsekontrol, men også forslaget om evalueringsmekanismen.

I forbindelse med drøftelserne i Rådet i sidste uge kom det tydeligt frem, at Rådet i videst mulig omfang ønsker at tage hensyn til de synspunkter, som Parlamentet giver udtryk for i forbindelse med høringen. Lad mig derfor være helt klar: Rådet har det størst tænkelige ønske og den stærkeste vilje til at indgå i tæt dialog med Parlamentet om denne sag. Ingen skal være i tvivl om, at Rådet har de bedste intentioner! Virkeligheden er jo den, at kun hvis Rådet og Parlamentet lægger kræfterne sammen, kan vi skabe de resultater, som er helt nødvendige, og som også forventes af os.

Jeg ser på den baggrund frem til det videre samarbejde om sagen, og jeg ser frem til at indgå i en tæt og konstruktiv dialog med Parlamentet. Det ved jeg også gælder det kommende formandskab. Jeg ser nu meget frem til, at Parlamentet kommer med et formelt bud på, hvordan I ser på sagen. Jeg vil tage de mange tilkendegivelser, som er kommet her i dag, med tilbage til Rådet, og så vil jeg endnu en gang gerne takke jer for muligheden for at være til stede her i dag for at redegøre nærmere for forhandlingerne i Rådet om denne sag.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Herr Minister, meine Damen und Herren! Ich bitte einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Herr Minister, ich habe den Eindruck, die Freude über die Fortsetzung der Debatte ist sehr einseitig. Artikel 151 unserer Geschäftsordnung sieht vor, dass Redner, die direkt angesprochen worden sind, die Möglichkeit haben, am Ende der Aussprache eine persönliche Erklärung abzugeben. Das trifft für den Berichterstatter, Herrn Coelho, zu, der hier auch mehrfach angesprochen worden ist. Ich erteile ihm deshalb nach Artikel 151 das Wort.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE ). - Senhor Presidente, senhores deputados, a Presidência dinamarquesa começou bem com uma abordagem pragmática do Ministro Bødskov, mas acabou mal devido à intransigência do Conselho. O Conselho prova que não confia neste Parlamento, mas dá sobretudo um péssimo sinal de uma mentalidade pré-Tratado de Lisboa. Acuso o Conselho de não querer reforçar a liberdade de circulação, acuso o Conselho de ter a obsessão de multiplicar, alargar e aumentar a reintrodução de controlos nas fronteiras internas. Acuso o Conselho de não querer uma real avaliação de Schengen, que identifique os problemas, concorra para a sua resolução e reforce a segurança dos nossos cidadãos. Acuso o Conselho de querer manter o sistema que existe em que, como já disse, e muito bem, Cecilia Malmström, os Estados-Membros escondem e ignoram os erros e as insuficiências uns dos outros. Acuso o Conselho de recusar um mecanismo europeu e de recuar para um estafado e ultrapassado modelo intergovernamental. Senhor Presidente, para finalizar, acuso o Conselho de uma vertigem perigosa que foi sublinhada por vários oradores ao longo deste debate: é a indesejável renacionalização do projeto Schengen.

 
  
MPphoto
 

  Morten Bødskov, formand for Rådet . − Hr. formand! Jeg vil blot benytte lejligheden til - nu hvor hr. Coelho tog ordet - at takke ham for det tætte samarbejde, vi har haft, og for, at hr. Coelho igennem lang tid har været en tæt sparringspartner for det danske formandskab om forslaget, samt for, at det er anerkendt, at formandskabet også har lyttet. Synspunkterne vil nu blive taget med tilbage til Rådet, og jeg håber på, at vi herfra kan arbejde videre i en konstruktiv dialog for at sikre, at vi får det, som vi alle sammen har interesse i, nemlig en dialog om, hvordan vi kan styrke Schengensamarbejdet.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

Die Aussprache ist geschlossen. Schriftliche Erklärungen (Artikel 149 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D ), raštu. Prieš metus Taryba pasmerkė vienašališkus valstybių veiksmus, atkuriant pasienio kontrolę, ir įpareigojo Komisiją pateikti konkrečius pasiūlymus, kaip galėtų būti sustiprinta Šengeno erdvės apsauga ir ES išorės sienų valdymas. Visgi dabar ima aiškėti, kad vyriausybės nevertina Šengeno erdvės kaip bendro Europos pasiekimo ar bendros vertybės. Valstybės narės nenori nustatyti centralizuoto ES lygmens sienų valdymo mechanizmo, kurį pasiūlė Europos Komisija ir kuriam pritarimą jau ne kartą išreiškė Europos Parlamentas. Vyriausybių vadovams, pasirodo, būtų nepriimtina turėti nepriklausomą ir nešališką arbitrą, kuris prižiūrėtų, kaip valstybės narės laikosi Šengeno teisyno nuostatų. Mano įsitikinimu, tam, kad užtikrintume tolesnę sėkmingą laisvo judėjimo erdvę Europos Sąjungoje, yra tiesiog būtina siekti nepriklausomo vertinimo ir priežiūros mechanizmo, kurio veikimas būtų paremtas demokratiniais principais, sukūrimo. Būtent todėl yra nelogiška leisti pačioms valstybėms narėms vertinti, kaip yra vykdoma jų pačių atliekama sienų kontrolė, ypač tų valstybių, kurios yra prie išorinių ES sienų, kur kontrolė turi būti griežtesnė. Mano manymu, pastarųjų metų įvykiai būtent ir parodė dabartinio mechanizmo, kuriame valstybės narės turi sprendžiamąjį balsą, trūkumus. Vis dažniau ir ryškiau Europoje įsižiebiant nacionalistiniams judėjimams, valstybių narių tarpusavio pasitikėjimas netruks sugriūti. Todėl tikiuosi, kad priemonės, kurių imsimės mes, Europos Parlamentas, bus veiksmingos, o ES piliečiai galės ir toliau nevaržomai naudotis judėjimo laisve.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D ), în scris. Decizia Consiliului pentru Justiţie şi Afaceri Interne privind dreptul statelor membre ale spaţiului Schengen de a reintroduce temporar controalele la frontierele naţionale reprezintă un mare şi regretabil pas înapoi în procesul de integrare europeană. De asemenea, este o încălcare brutală a prevederilor Tratatului de la Lisabona, care instituie procedura de codecizie Consiliu - Parlamentul European. E o trecere revoltătoare de la atitudinea constant restrictivă, de până acum, a Consiliului faţă de problema libertăţii de circulaţie, la eliminarea Parlamentului European din procesul decizional referitor la spaţiul Schengen. Acest abuz riscă să compromită atât spiritul comunitar, cât şi eşafodajul instituţional şi normativ pe care se întemeiază Uniunea Europeană. Este inadmisibilă tendinţa de renaţionalizare a spaţiului Schengen, la a 27-a sa aniversare, sub presiunea tendinţelor populist-naţionaliste, care se opun liberei circulaţii a cetăţenilor. Iar schimbarea bazei juridice a mecanismului de evaluare a implementării regulilor Schengen echivalează cu retrogradarea Parlamentului European din poziţia de codecident, conform articolului 77 din Tratatul de la Lisabona, într-o postura strict consultativă. E un dublu atac, împotriva graniţelor deschise - unul din simbolurile majore ale Uniunii Europene - şi a singurului for european direct reprezentativ pentru voinţa cetăţenilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D ), în scris . – Decizia Consiliului de a schimba baza juridica a Mecanismului de evaluare Schengen este inacceptabila din cel putin doua motive. In primul rand, ea reprezinta o incalcare grava a Tratatelor si a principiului cooperarii loiale dintre institutii, contribuind astfel la crearea unui spirit de neincredere intre institutiile europene. In al doilea rand, dincolo de considerentele legale si inter-institutionale, abordarea Consiliului pune in pericol chiar integritatea spatiului Schengen. Mecanismul de evaluare propus de Consiliu nu aduce nicio imbunatatire fata de sistemul actual si este opusul a ceea ce Parlamentul European doreste si anume un sistem de evaluare european in care Comisia sa joace rolul central. Practic, Statele Membre doresc sa continue practica ascunderii sub pres a problemelor care exista la frontierele Schengen in loc sa promoveze un mecanism de evaluare eficient care sa presupuna atat asistenta in caz de deficiente cat si sanctiuni, atunci cand acestea sunt necesare. Parlamentul european nu poate accepta o astfel de abordare in ceea ce priveste spatiul Schengen si este pregatit sa se adreseze Curtii Europene de Justitie in cazul in care Consiliul nu isi va reconsidera pozitia.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D ), písemně . – Rozhodnutí ministrů vnitra členských států změnit právní základ utváření nového schengenského hodnotícího mechanismu z článku 77 Smlouvy o fungování Evropské unie na článek 70, tedy ze spolurozhodování Evropského parlamentu, jak původně navrhla Komise, na pouhou konzultaci, je absolutně nepřijatelné. Ministři chtějí rozhodovat o omezování jednoho ze stavebních kamenů Evropské unie, jednoho ze základních práv EU – práva na volný pohyb – raději formou neprůhledných mezivládních dohod bez účasti a demokratické kontroly Evropského parlamentu. Otevírají se tak dveře jednostranným aktivitám a zavírají se dveře evropskému monitoringu třeba v zájmu ochrany mobility pracovních sil. Vlády členských států opět prokázaly, že nerespektují jedinou demokratickou instituci v Evropské unii. V minulých letech jsem opakovaně interpeloval Evropskou komisi kvůli nesmyslným, diskriminujícím a především schengenský kodex porušujícím kontrolám na česko-německé hranici. Komise se nakonec tímto problémem začala skutečně účinně zabývat. Nyní tedy přichází pro všechny evropské občany rána pod pás od jejich vlastních vlád, které by je chtěly zavírat do starých administrativních hranic, kdy se jim zachce. Takové znovuzavádění hranic je cestou zpět jak pro naši svobodu, tak i ekonomiku a další rozvoj. Věřím, že Evropský parlament najde cestu, jak tomu zabránit, a jsem osobně velmi zvědavý na vyjádření Evropského soudního dvora k tomuto postupu pánů ministrů.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D ), kirjallinen . – Kollegani eri poliittisista ryhmistä ovat jo ennättäneet reagoida kovin sanoin neuvoston päätökseen jättää Euroopan parlamentti päätöksenteon ulkopuolelle Schengen-säännösten osalta. Tämä on jälleen yksi surullinen esimerkki siitä, miten parlamentille myönnettyjä valtuuksia yritetään talloa.

Tällä hetkellä CULT-valiokunnassa on käsittelyssä Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, jossa on käynnissä vastaavankaltainen oikeusperustaa koskeva kiista. Komission ja neuvoston mukaan parlamentilla ei ole sananvaltaa ohjelman sisällön suhteen, vaikka kyseessä on kansalaisia hyvin läheisesti koskeva aloite. On se kumma, jos 500:aa miljoonaa eurooppalaista edustava suorilla demokraattisilla vaaleilla valittu laitos ei voi päättää eurooppalaisia koskevien päätösten sisällöstä.

Nyt sama tilanne on käsillä Schengenin kohdalla. Vapaa liikkuvuus on yksi EU:n suurimpia saavutuksia ja EU:n kansalaisen konkreettisimpia oikeuksia. Ihmettelen neuvoston halua purkaa sitä parlamentin roolia, jota samaiset jäsenvaltiot olivat Lissabonissa sille myöntämässä. Vaarana tässä kaikessa on yksilön oikeuksien heikentyminen, demokraattisten periaatteiden kaventuminen sekä parlamentin ja neuvoston välisen yhteistyön heikentyminen jatkossa. Neuvosto on ottanut Euroopan vastaisen linjan.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Scicluna (S&D ), in writing . – The solution is not for Member States to kick countries out of Schengen because they cannot cope with irregular migration, but to work together to ensure that this situation does not happen. The value of the EU is in seeking common solutions to common problems rather than an ‘every man for himself’ attitude which inevitably means that the smaller and poorer countries struggle. The countries that directly border non-EU countries, or are islands, already face a disproportionately high burden, and the question of absorption capacity has become particularly acute following the Arab Spring. My own country, Malta, has seen over 700 irregular migrants arrive in the last month which, when taken on a per capita basis, is akin to Germany having to cope with 400 000 people. The Dublin agreement forms the basis of a common EU approach to immigration. We need a combination of burden-sharing and financial assistance so that asylum seekers and economic migrants can have their cases judged swiftly and fairly. Passport-free movement guaranteed under Schengen is one of the major achievements of the EU. It would be a shame to see it to unravel because of politicians pandering to populist prejudice rather than seeking a solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Severin (NI ), in writing . – The members of the Council insist that the Schengen legal basis is in need of change merely because they want powers to reintroduce the internal borders within the EU. This is utter populism, since internal borders do not improve the life and security of the citizens, but put limits on their freedom. It is clear that the Council intends to renationalise the Schengen project, and to go back to an outdated intergovernmental approach. More than seeking to satisfy the ego of one of the European Institutions, this reflects the demagogic approach of the dialogue with the national societies, rather than the concern for the security of the citizens. The change in the legal basis of the Schengen evaluation mechanism should be considered only in terms of finding the correct paths for the implementation and putting into effect the Schengen acquis. The Member States gathered in the Council want to control and change the Schengen mechanism as they please, not for improving it, but for hiding their incapacity to improve the life of the citizens by presenting the freedom of movement as the source of all evils.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE ), na piśmie . – Decyzja Rady o zmianie podstawy prawnej w odniesieniu do decyzji o czasowym ograniczeniu swobody przepływu osób i tym samy ograniczeniu roli PE w ich podejmowaniu jest zwykłym naruszeniem traktatów, które powinno skończyć się w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Decyzja ta to zagrożenie nie tylko dla ładu instytucjonalnego w UE, ale przede wszystkim dla jednego z największych osiągnięć integracji, jakim jest swobodne poruszanie się obywateli UE po jej terytorium.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D ), schriftelijk. De beslissing van de Raad om het Europees Parlement buitenspel te zetten in de hervorming van het Schengenakkoord, opent de weg voor een aantasting van de fundamentele rechten van de Europese burgers. Als men het Parlement geen medezeggenschap geeft over de evaluatiemechanismen van Schengen, neemt men de democratische controle weg op beslissingen die zelfs kunnen leiden tot het tijdelijk herinvoeren van paspoortcontroles. En dit is onaanvaardbaar. De Raad moet zijn beslissing herzien, omdat het de beginselen en basisvrijheden van de Europese Unie aantast, met name het vrij verkeer van personen. Ik steun daarom ten volle de voorstellen die zijn geopperd om hier als parlement krachtig tegen te reageren. In eerste instantie politiek, door de gesprekken met de Raad in lopende onderhandelingen op te schorten, als juridisch door alle nodige stappen te ondernemen om een procedure voor het Hof van Justitie voor te bereiden. In de moeilijke tijden waar de EU zich nu door worstelt, is er net nood aan meer solidariteit en meer vertrouwen, is er nood aan een Europese aanpak en Europese oplossingen. Niet aan het uithollen van de Europese instellingen, aan het centraal zetten van nationale belangen en het doen primeren van de wensen van de grote lidstaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D ), schriftlich . – Seit Monaten verhandelt das Europäische Parlament im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens über das sogenannte Schengen-Paket. Die Innenminister veränderten nun überraschend die Rechtsgrundlage (Artikel 70) und zielen darauf ab, den Nationalstaaten die Verantwortung zu übertragen. Hinter dieser vielleicht technisch anmutenden Frage steckt die Grundfrage aller europäischen Politik: Sollen die Gemeinschaft und ihre Institutionen auf der Basis gemeinschaftlicher Prinzipien entscheiden oder die nationalen Regierungen auf der Basis mehr oder minder gemeinsam abgestimmter Positionen – also gemeinschaftlich oder intergouvernemental? Das Europäische Parlament hat sich seit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags immer stärker zu einer über nationalen Sonderinteressen stehenden Institution entwickelt. Populistische Politik, wie sie regelmäßig in manchen Mitgliedsstaaten besonders vor nationalen Wahlen auftritt, könnte so vielleicht verhindert werden. Offensichtlich fürchten die europäischen Innenminister und Innenministerinnen, dass das Parlament seine Rolle als Hüterin der Europäischen Grundrechte wahrnimmt.

 

5. Supervisão económica e orçamental dos Estados-Membros afetados por graves dificuldades no que diz respeito à sua estabilidade financeira na área do euro - Acompanhamento e avaliação dos projetos de planos orçamentais e correção do défice excessivo dos Estados-Membros da área do euro (debate)
Vídeo das intervenções
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die gemeinsame Aussprache über

– den Bericht von Jean-Paul Gauzès im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Ausbau der wirtschafts- und haushaltspolitischen Überwachung von Mitgliedstaaten, die von gravierenden Schwierigkeiten in Bezug auf ihre finanzielle Stabilität im Euro-Währungsgebiet betroffen oder bedroht sind
(COM(2011)0819  - C7-0449/2011  - 2011/0385(COD) ) (A7-0172/2012 ) und

– den Bericht von Elisa Ferreira im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Bestimmungen für die Überwachung und Bewertung der Übersichten über die gesamtstaatliche Haushaltsplanung und für die Gewährleistung der Korrektur übermäßiger Defizite der Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet
(COM(2011)0821  - C7-0448/2011  - 2011/0386(COD) ) (A7-0173/2012 ).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, rapporteur . − Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame la Ministre, chers collègues, je voudrais d'abord rappeler pourquoi ce texte vient aujourd'hui en séance plénière, après son adoption par la commission des affaires économiques et monétaires.

Le règlement relatif aux pays en difficulté dont je suis le rapporteur a été adopté par 25 voix contre 4 et 13 abstentions. Ces abstentions émanaient essentiellement du groupe socialiste, qui avait néanmoins voté l'essentiel des amendements et tous les amendements de compromis.

Il m'est apparu nécessaire avant d'ouvrir les négociations, qui ne seront pas aisées – et on vient d'en avoir la preuve en écoutant le représentant de la Présidence –, d'obtenir un mandat plus solide de la plénière. En conséquence, je demanderai, le moment venu, qu'il ne soit pas procédé au vote de la résolution législative afin que nous puissions, le cas échéant, obtenir un accord en première lecture.

Ce projet de règlement relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître des difficultés sérieuses du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro s'inscrit dans le contexte de la crise financière et de la crise de la dette souveraine, auxquelles l'Union européenne est actuellement confrontée et demeure confrontée. Il tente d'en tirer les leçons et de proposer des solutions. Les propositions de la Commission complètent le paquet sur la gouvernance économique, le six-pack , adopté par le Parlement européen et le Conseil en 2011. Les conséquences du surendettement des États peuvent prendre des proportions dramatiques, tant au sein de ces États que pour les autres États membres de l'Union européenne. Les difficultés d'un petit État peuvent même avoir des répercussions au niveau mondial. Plus que l'existence, c'est la réputation de la zone euro qui est en danger.

Les conséquences économiques et sociales graves, que connaissent aujourd'hui certains États membres, auraient pu être évitées si une action précoce et ciblée avait pu être déclenchée mais l'Union ne disposait pas, à l'époque, des instruments nécessaires, ce qui sera corrigé maintenant par la combinaison du six-pack et de ces deux nouveaux règlements du two-pack .

Le six-pack a besoin d'être renforcé en vue d'assurer à la fois la stabilité financière et la croissance économique au sein de la zone euro. En effet, plusieurs États membres ont dû demander une assistance financière. Une action préventive à un stade précoce est préférable à des mesures correctives intervenant tard, trop tard, peut-être, dans la procédure.

Le texte voté par la commission des affaires économiques et monétaires reprend dans ses grandes lignes la proposition initiale qui consiste à prévoir qu'un État membre dont la monnaie est l'euro doit faire l'objet d'une surveillance renforcée lorsqu'il connaît ou risque de connaître de graves perturbations financières. Il convient, en effet, de rétablir rapidement une situation normale et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d'éventuelles retombées négatives. Pour ce faire, le règlement définit des procédures claires pour les pays qui connaissent ces difficultés.

La commission parlementaire a, pour sa part, renforcé les pouvoirs de la Commission européenne en comparaison avec la proposition originale, notamment en prévoyant une utilisation plus large des règles de la majorité qualifiée inversée lors des votes du Conseil. Par exemple, cette règle s'appliquerait lorsque la Commission recommande que des mesures correctives soient prises par un pays ou lorsqu'elle exige que de nouveaux plans de réduction de la dette soient soumis. De telles décisions seraient considérées comme adoptées à moins que le Conseil ne les rejette catégoriquement.

J'observe que la commission ECON a adopté à une large majorité le dispositif de protection d'un État en grande difficulté. Je tiens à préciser que cet amendement n'a fait l'objet d'aucune négociation et que le vote a été laissé à l'appréciation de chacun. Une majorité de députés n'a pas été sensible aux arguments des détracteurs de cette proposition, fondés pour une part sur une dénaturation de son objectif. Il ne s'agit pas d'organiser une restructuration, une réduction de la dette mais de permettre à l'État de se redresser pour faire face à ses obligations.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, relatora . − Senhor Presidente, em 23 de novembro de 2011, o Pacto de Seis ou Six Pack foi oficialmente publicado no Jornal Oficial, no mesmo dia a Comissão publicou o Pacote de Dois, o Two Pack . O Two Pack é mais uma iniciativa de reforço da disciplina orçamental dos Estados-Membros do euro. Agora, depois do Six Pack , do Pacto Orçamental, criam-se condições para uma vigilância reforçada dos países, mesmo antes de solicitarem ajuda, reforçam-se as metas orçamentais que têm de cumprir, coordenam-se os calendários do processo orçamental. A disciplina orçamental tem vindo a ser o alfa e o ómega da iniciativa legislativa da Comissão e o trabalho, os trabalhadores e o salário, a variável de ajustamento. Ignora-se o facto elementar de que se num mercado interno todas as economias, inclusivamente as que apresentam excedentes, praticam austeridade forçada, o mercado acaba por inexoravelmente se contrair. Todos os países tentam exportar para mercados que entretanto se fecham, competindo na base do esmagamento dos salários, a única variável escolhida para o fazer. A procura local desaparece e, nestas condições, o desemprego alastra. O desemprego crescente e a perda de receitas fiscais inviabilizam o reequilíbrio das finanças públicas que se pretende atingir e a dívida dos Estados fica totalmente à mercê das mãos dos operadores financeiros.

A iniciativa legislativa do Two Pack desenvolve-se neste contexto, exatamente quando a quarta economia europeia acaba de mostrar também a sua fragilidade, os representantes dos cidadãos não podem continuar a colegislar em iniciativas que unicamente visam esta vertente de disciplina e austeridade, ela tem de ser compensada, tem de ser reequilibrada. Por isso, é condição essencial que as melhorias introduzidas no texto legislativo sejam neste momento fortemente aprovadas e fortemente apoiadas, elas garantem um equilíbrio entre os objetivos de curto prazo e as necessidades de médio prazo para a correção dos desequilíbrios.

Há um respeito maior pela democracia nacional na construção do orçamento nacional e o reconhecimento da necessidade de coordenação entre países membros, mas também um respeito adicional pelas práticas de concertação social a nível nacional. Mas, para além disso, é também essencial que a Comissão produza, a muito curto prazo, o roteiro para o único quebra fogo possível para suster a dívida soberana, que é o de gerir em comum a carga acima do 60 % da dívida através de um fundo de médio e longo prazo, alguma coordenação na gestão de curto prazo nas emissões dessa dívida e um roteiro que leve à efetiva e definitiva constituição de euro-obrigações.

Por outro lado, é essencial que o bloqueio da procura interna e da falta de instrumentos europeus anticíclicos seja ultrapassado e, por isso, se propõe um instrumento de 1 % do PIB durante 10 anos que permita precisamente preencher esta lacuna; em terceiro lugar, é fundamental que o investimento estratégico que permita aos países ultrapassarem as suas debilidades estruturais seja protegido aquando da avaliação dos níveis de défice, dívida e da imposição das regras que levam ao reequilíbrio orçamental.

Temos vindo a trabalhar, como é apanágio da nossa Comissão ECON e deste plenário, trabalhar intensamente no sentido de buscar consensos e esses consensos obrigam a sacrifícios e a compromissos, quer dentro de cada grupo político, quer entre os diferentes grupos políticos, mas nós confiamos que a votação de amanhã vai reforçar fortemente a posição deste Parlamento que representa os cidadãos e que lhe permitirá ter uma posição construtiva na ultrapassagem da crise que estamos a viver.

 
  
MPphoto
 

  Margrethe Vestager, President-in-Office of the Council . − Mr President, I am grateful for this opportunity to participate in this debate on the two proposals so fluently expressed by the rapporteurs, which are intended to strengthen economic governance of the euro area.

The purpose of the discussion this morning and, of course, of the vote tomorrow, is to establish Parliament’s position in view of upcoming trialogues. I would like to thank in particular Ms Ferreira and Mr Gauzès for their dedicated work; we have talked a number of times about their work on these issues and their contribution to establishing Parliament’s positions on the text put forward by the Commission.

The Council is keenly awaiting the outcome of your deliberations and looks forward to a constructive trialogue. You will be aware that the Danish Presidency steered discussions in the Council to a rapid conclusion, so that already by 21 February we were able to adopt a general approach in Council on both these proposals. The general approach of the Council is to close the original proposals of the Commission which we believe to be an important contribution to ensuring sound and sustainable public finance in the euro area and thereby also to growth and employment, with those two things being two sides of the same coin.

The proposed regulation on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability will ensure that surveillance of those Member States under a financial assistance programme or, of course, facing threats of financial instability, is robust, follows clear procedures and is embedded in EU law.

The proposed regulation on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficits of the Member States in the euro area will require these countries to present their draft budgetary plans, which will enable the Commission to assess whether the budgetary plans are in accordance with budgetary objectives.

The regulation also proposes closer monitoring and reporting requirements for euro area countries in an excessive deficit procedure. I should add that I remain confident that we will reach an agreement which is acceptable to the Council and Parliament in the end. The two proposals will make an important contribution to further strengthening of the economic governance framework within the euro area and we are ready to start a trialogue as soon as Parliament is ready.

However, I would like to recall, and I should of course do that very briefly, the context in which we are discussing these two proposals. We are all only too well aware of the persistent financial and economic crisis which continues to impact across Europe, and also beyond European borders, despite the reins applied and measures taken after 2010. But having said that, I still think it is important to realise that much has been achieved. We have strengthened economic governance and policy coordination within the framework of the European semester. The 'six-pack' – and I consider this a major achievement by the Council and Parliament, with very close cooperation on very difficult files – has strengthened the rules of the Stability and Growth Pact and created a new macroeconomic imbalances procedure. We have set up rescue mechanisms such as the EFSM, the EFS and the ESM, and used these facilities to support vulnerable Member States. We have strengthened financial supervision through a European systemic risk board and strengthened the role of the European supervisory authorities.

As an absolutely crucial part of the EU crisis management strategy, the Council and Parliament are taking major steps on stronger financial regulations. We have agreed, or are in the process of agreeing, on a number of financial regulation files, including new capital requirements of banks, rules on markets for financial derivatives, rules on short selling and credit default swaps, hedge funds and credit rating agencies. Further proposals which will contribute to better regulation of the financial markets are in the pipeline, such as the proposal for an EU framework for bank recovery and resolutions.

Finally, and hand in hand with our efforts on stronger economic governance and financial regulation, we are working on promoting stronger growth and job creation, with this being done through reforms, initiatives at both national level and European level. However, it is clear that further work is required. The current economic problems have revealed the need for an ever closer policy coordination and decisive action from the Council and Parliament.

Mr President, it is against this background that honourable Members will be discussing today the 'two-pack' proposals which, although only a part of the overall picture, will nevertheless play a key role in the overall strengthening of the coordination of economic policies. Much is at stake, and I therefore have strong hopes that, following your debate today and your vote tomorrow, we can make rapid progress towards reaching an overall agreement.

I can assure you of the Danish Presidency’s commitment to this dossier. I also know that, as we are almost at the end of our presidency term, the incoming Cyprus Presidency is equally determined to adopt these proposals as quickly as possible. I look forward very much to your discussion and thank you for your attention.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission . − Mr President, let me first of all thank the rapporteurs, Mr Gauzès and Ms Ferreira, for their very important work and the Presidency and Minister Margrethe Vestager for their excellent and very effective cooperation on these important files.

I also want to thank the Committee on Economic and Monetary Affairs for a very substantive and, may I say, constructive economic dialogue yesterday evening in which we discussed the European Semester as well as our strategy for sustainable growth and job creation, and also discussed issues like the recent decision of the euro area to provide a credit line for the restructuring of the Spanish banking sector. We will continue this discussion tomorrow, both in the morning and afternoon, so today we will focus on the two-pack, which is a very important discussion and decision indeed.

Let me say a few words about the context of this debate. At the summit later this month – as President Barroso will explain in more detail tomorrow – the Heads of State or Government will discuss the next phase of deepening the economic union. They will discuss possibilities such as a growth compact, a financial union and a fiscal union.

So we are, yet again, witnessing a potentially defining moment for Europe’s deeper integration. And once again, this Commission and this Parliament have a special and joint responsibility – a unique responsibility – to prove that the Community method can be and will be at the centre of the next chapter in the making of Europe.

I have little doubt that the Treaty on Stability, Coordination and Governance will be ratified by at least 12 euro area Member States and will thus enter into force. The legislation which is the subject of our debate today has a profound significance in relation to that treaty. That is why it is so important.

The first draft regulation, which is the subject of Mr Gauzès’s report, aims at providing more robust and coherent ways of dealing with vulnerable Member States and Member States under a programme, including enhanced economic and budgetary surveillance. I fully agree with Mr Gauzès that prevention is always much better than correction and this regulation was needed in the past two and a half years, even before that.

The second draft regulation, which is dealt with in Ms Ferriera’s report, aims at establishing a common timeline and common rules to allow for real active prior or ex-ante monitoring and assessment of the national budgets of euro area Member States. This regulation was needed during the past 12 years because, once again, prevention is always better than correction, as we have learned the hard way.

These proposals, submitted to you on 23 November by the Commission, decisively informed and shaped the subsequent discussions that led to the new Fiscal Compact Treaty. Moreover, the authors of the new treaty explicitly required that certain provisions of the treaty should be achieved through the EU’s normal secondary legislation. They welcomed these specific legislative proposals and clearly saw them as an essential supplement to the treaty itself.

And, of course, the authors of the treaty set out the goal that all provisions of the treaty should be incorporated into the legal framework of the EU by 2018 at the latest. So the adoption of this legislation is a vital first step in ensuring that the articulation between the Fiscal Compact Treaty and the EU Treaties is done correctly and will set a positive precedent for the future.

This means that, as co-legislator, you have a choice: either to move forward in a timely way or to delay and create a legal grey area. If the treaty enters into force before this two-pack, we will be confronted with very difficult legal challenges.

What concerns me most is the political signal that such a scenario would send: no legal acrobatics would enable us to hide the fact that we had failed to live up to our political responsibilities, because Member States would be subject to intergovernmental treaty obligations which had not been translated into EU secondary legislation as planned. Frankly, this would be very bad for the credibility of both the EU Treaty and the Community method.

We have to acknowledge that, in this respect, the Council has moved quickly. It agreed its mandate to negotiate on these texts within weeks of the signature of the treaty in February. As a former Member of this House, I understand and deeply respect the principles of democratic scrutiny, which means that this House cannot always be as agile as the Council. But I think – and I say this with respect – that after almost seven months for discussion, this should now be the moment to move forward from discussion to negotiation and then to decision.

The Council’s negotiating mandate will surely provide us with challenges in the negotiations. I have studied Mr Gauzès’s and Ms Ferreira’s reports. It is already clear that the mandate that you will give to the Economic Affairs Committee will also provide us with some challenges. However, my team and I are ready to roll up our sleeves, get down to serious work with this House and the Council, and get this legislation enacted so that we can move forward. It is in our joint interest not to be institutionally overtaken by yet another intergovernmental agreement.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója . − Elnök úr, kedves képviselők! Az Európai Parlament Szociális és Foglalkoztatási Bizottsága üdvözli a költségvetési politikák összehangolt ellenőrzésére irányuló kezdeményezést, különösen a közös költségvetési menetrend létrehozásával kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a túlzotthiány-eljárás alá vont tagállamok fokozott felügyeletére vonatkozó javaslatokat. Bizottságunk rendkívül fontosnak tartja, hogy az Unió költségvetési politikája teljes mértékben összhangban álljon az EU 2020-as stratégiájával, amely új munkahelyek teremtését és a növekedés megindítását célozza. Ugyancsak fontosnak tartja a Szociális és Foglalkoztatási Bizottság, hogy a költségvetési politikák összehangolása, az összehangolt ellenőrzés mellett megmaradjon a tagállamok költségvetési önrendelkezése. S végül, de nem utolsósorban fontosnak tartjuk azokat a rendelkezéseket, amelyek az egyes tagállamok alaptörvényébe javasolják rögzíteni az államadósság maximális mértékét. Üdvözöljük, hogy több tagállam, így Magyarország is, új alaptörvényében már ilyen rendelkezést fogadott el.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden, rapporteur pour avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales . − Monsieur le Président, chers collègues, en tant que rapporteur pour avis de la commission de l'emploi, je tiens tout d'abord à rappeler que, malgré mon opposition à la philosophie de cette gouvernance économique du tout à l'austérité pour réduire brutalement les déficits et les dettes des États membres, avec mon groupe nous n'avons pas suivi la démarche de rejet direct de ces textes.

Nous avons saisi l'opportunité et cru que l'apport parlementaire améliorerait le texte. Nous avons pu, par exemple, dans cette commission sensible aux solidarités, introduire la clause de respect des conventions collectives, rejeter la conditionnalité macroéconomique pour l'accès aux Fonds structurels, donner une place plus importante au Parlement, donner plus d'importance au rôle des budgets nationaux dans la réalisation des objectifs de la stratégie 2020 pour la croissance et l'emploi.

Ces points ont, dans une certaine mesure, été repris par la commission des affaires économiques mais, de manière générale, et notamment pour les sujets qui n'étaient pas de la compétence emploi, et malgré tous les efforts de notre rapporteure, Elisa Ferreira, que je salue, je dois vous faire part d'un sentiment d'insatisfaction. Ce paquet renforce une surveillance économique à laquelle mon groupe s'était déjà opposé lors du vote du six-pack. Cette procédure est inflexible et applique des recettes brutales et uniformisées aux États membres, quelle que soit la structure de leur endettement et son origine.

Après les réunions de ce week-end pour débloquer une aide à l'Espagne, on ne peut affirmer qu'il faut les mêmes recettes pour tout le monde. Le rapport Ferreira contient de belles avancées vers de nouvelles approches de gouvernance mais, même avec l'amendement proposé par notre rapporteure, je crains toujours que les dépenses utiles à la croissance et à l'emploi soient sacrifiées pour essayer de satisfaire les marchés.

Dans le contexte actuel au Conseil – où on reparle enfin de croissance par la relance et l'investissement, parallèlement à la rigueur budgétaire – inscrire dans le droit des processus en décalage avec une nouvelle donne politique n'aidera pas à calmer les marchés et à assurer la croissance.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, namens de PPE-Fractie . – Voorzitter, commissaris, collega's, het is waar dat, ondanks de tientallen maatregelen van de laatste jaren, de EMU nog altijd mank loopt. Het monetaire is volledig geïntegreerd, maar de economische onderbouw, inclusief het bankenstelsel en de begrotingsunie, zijn vooralsnog te versnipperd. Deze week kunnen we echter toch weer een stap in de goede richting zetten met de goedkeuring van het two-pack , waarvan de voorstellen zo net door de rapporteurs Gauzès en Ferreira zijn toegelicht.

Met de PPE, Voorzitter, hebben wij ons er zeer actief voor ingespannen om ervoor te zorgen dat hier effectief twee verslagen op tafel liggen; ik mag nu hopen dat deze keer alle fracties hun verantwoordelijkheid nemen.

In het verslag-Ferreira hebben wij ervoor gewaakt dat de kern van het Commissievoorstel bewaard blijft, het verband gelegd wordt tussen financiële stabiliteit en groei en banen - een én-én-verhaal -, de nationale parlementen beter gerespecteerd worden en de onafhankelijkheid van de begrotingsinstellingen van de lidstaten gewaarborgd is.

Verder hebben wij een aantal key issues uit het begrotingsverdrag in dit stuk communautaire wetgeving geïntegreerd, met name die over de bindende cijfermatige begrotingsregels en een automatisch correctiemechanisme in het nationaal recht en ook het concept van de economische partnerschapsprogramma's voor landen in een excessieve deficitprocedure.

Wat we niet aanvaard hebben noch zullen aanvaarden, is een poging tot het afzwakken van het Groei- en stabiliteitspact. Wij kunnen dat niet steunen, omdat we er niet in geloven dat we het schuldprobleem kunnen oplossen door het maken van nog meer schuld, en evenzeer omdat wij niet medeplichtig willen zijn aan keuzes die én de volgende generatie belasten én het o zo nodige vertrouwensherstel op korte termijn fnuiken. Dat vertrouwen hebben we nodig, onder meer voor de verdere begrotingsintegratie waarvoor ook wij in de PPE openstaan. Open voor een debat ten gronde over vormen van gezamenlijke schulduitgifte, zoals eurobonds of een redemption fund .

Het gaat hier evenwel om zulke hoeveelheden geld en een zo diepgaande herintegratie, dat we ons ervan moeten verzekeren dat de juiste condities en de juiste timing aanwezig zijn. Daarom kunnen we niet zomaar, als het ware met een vingerknip, een heel nieuw hoofdstuk hierover in de artikelen van deze verordening smokkelen. Wél steunen wij de review clause , die de nodige openingen biedt en die we in de Commissie economische zaken precies met het oog daarop geamendeerd hebben.

Tot slot, wat de economische groei betreft willen ook wij daarvoor de nodige middelen verzamelen. Maar, snel snel, in deze wettekst een fonds in het leven roepen, zo groot als het hele huidige jaarbudget van de Europese Unie, zonder zelfs te zeggen waar die middelen vandaan komen, dat is ongeloofwaardig.

Collega's, de PPE-Fractie blijft consequent en zal morgen hetzelfde stemgedrag volgen als eerder in de Commissie economische zaken.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, im Namen der S&D-Fraktion . – Herr Präsident! Ich habe mich als Fraktionsvorsitzender bei dieser Debatte gemeldet, weil ich unterstreichen möchte, wie wichtig diese Gesetzgebung ist. Es ist eine der wichtigsten Gesetzgebungen, die wir für uns haben, und ich möchte den beiden Berichterstattern, Frau Ferreira und Herrn Gauzès, herzlich danken für die Arbeit, sowie auch den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen, die hier mitgeholfen haben.

Ich bin nicht ganz sicher, was Frau Thyssen gemeint hat, ich hoffe zumindest, dass wir uns wirklich einigen können, damit wir morgen hier bei der Abstimmung eine klare Mehrheit haben – so wie es im Ausschuss der Fall war. Wir stehen zu diesem Kompromiss. Wir haben einen einzigen Wunsch, auf den ich gleich eingehen werde. Wir stehen zu diesem Kompromiss, und es wäre ganz wichtig, dass dieses Parlament in großer Einmütigkeit entscheidet. Denn mit dieser Gesetzgebung – das müssen wir auch unseren Regierungschefs und unseren Bürgerinnen und Bürgern sagen – ändern wir auch die Voraussetzungen für die Wirtschaftspolitik und für die Economic Governance in Europa wesentlich.

Wir haben schon viel mehr gemacht, wir bräuchten den Fiskalpakt eigentlich gar nicht, weil wir durch das „Sixpack“ und auch jetzt das „Twopack“ – wenn wir das gemeinsam nehmen – wesentliche neue Voraussetzungen schaffen. Wenn wir beim „Sixpack“ damals zu manchen Dingen kritisch waren, dann sind wir umso mehr für das „Twopack“, weil hier einiges korrigiert und ergänzt werden konnte, sodass wir hier wirklich ein Gesamtpaket haben, das wesentlich darüber hinaus geht, was wir bisher gehabt haben.

Es sind zwei entscheidende Punkte, auf die ich noch aufmerksam machen möchte. Ich gebe Frau Thyssen Recht: Wir müssen von den Schulden wegkommen! Von den Schulden kommen wir aber nur weg, wenn wir auch die Zinsen senken. Denn wir wissen ganz genau – Spanien hat es vorgeführt –, dass wir nicht von den Schulden wegkommen, wenn wir bei dieser hohen Zinsenlast bleiben. Daher ist die Idee des Schuldentilgungsfonds sehr richtig. Viele von uns – auch ich – meinen, dass wir weiter gehen müssen. Wir müssen Richtung Eurobonds gehen, natürlich mit den fiskalischen Voraussetzungen, die wir schaffen, gerade mit „Sixpack“ und „Twopack“. Geben wir jetzt dem Kompromiss des Schuldentilgungsfonds eine Unterstützung? Ich höre einiges von der EVP und hoffe, dass das nicht wahr gemacht wird, dass das jetzt wieder abgelehnt wird und dass wir wirklich diesen Kompromiss halten können.

Das Zweite ist ein Sonderwunsch von Herrn Monti. Und wir sollten Mario Monti nicht im Regen stehen lassen, wenn es um Investitionen geht, um bestimmte, sehr begrenzte, genau definierte Wachstumsinvestitionen. Denn wir haben nach wie vor die Situation, dass wir EU 2020-Ziele haben, aber oft die Investitionen nicht haben. Gar nicht mehr unbedingt auf der nationalen Ebene, sondern oft auf der lokalen Ebene. Daher wäre es sehr wichtig, auch diesen Investitionen einen Vorrang für Wachstum zu geben, denn auch das ist ein wesentlicher Beitrag zur Verminderung der Schulden, wenn wir Wachstum haben. In diesem Sinn hoffe ich morgen bei der Abstimmung auf eine breite Zustimmung, auf einen breiten Konsens.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells, on behalf of the ALDE Group . – Mr President, tomorrow the ‘two-pack’ will be voted in plenary. After six months of negotiations we may have a strong Parliament position. We will vote on new rules on enforcing control of Member States’ finances but also on instruments that may help us out of this crisis. I am talking about the European Redemption Fund, an instrument that combines fiscal discipline and European solidarity, which are not contradictory terms.

It is our responsibility to show the world that our single currency is irreversible, and that we are not ready to go back to national currencies. In this respect, the European Redemption Fund is the only realistic and achievable debt mutualisation instrument that we can get in the short run. The European Redemption Fund is a voluntary, temporary and partial debt mutualisation tool strongly related to fiscal discipline.

Eurobonds will be for the next crisis, not for this crisis. Talking to our citizens about eurobonds as if they were something for next month is populism. We cannot lie to our citizens, ignoring the fact that convergence in fiscal discipline and in a common fiscal stability culture is needed before eurobonds. On the other hand, doing nothing could also be morally unacceptable. While some countries are financing themselves without cost in the short run, other countries are rapidly becoming insolvent due to the increasing cost of their new debt issues. This is why I call on all Members of this Parliament who believe in the European project to vote in favour not only of the two reports but also of the European Redemption Fund.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, im Namen der Verts/ALE-Fraktion . – Herr Präsident! Vielen Dank an Herrn Gauzès und Frau Ferreira und die Kolleginnen und Kollegen. Ich fand, dass wir sehr konstruktiv an den Inhalten der beiden Verordnungen gearbeitet haben. Das war wirklich eine produktive Erfahrung. Im Bericht Gauzès haben wir die Gelegenheit genutzt, weiter auszugestalten, wie das „Sixpack“ auf die verschiedenen Länder wirkt. Durch die Diskussion, die wir dort hatten, ist es uns gelungen, eine ganze Reihe von Verbesserungen durchzusetzen.

Zum einen müssen in Zukunft die sozialen Auswirkungen der jeweiligen Anpassungsprogramme nach den Vorstellungen des Parlaments in den Blick genommen werden. Zweitens werden in Zukunft bei der Erstellung der Anpassungsprogramme Sozialpartner und Nichtregierungsorganisationen angehört. Drittens: Die Methoden bei der Berechnung der Schuldentragfähigkeit der jeweiligen Länder und bei den Vorausschauen für die jeweilige ökonomische Lage der Länder müssen in Zukunft von der Kommission transparent gemacht werden. Da gab es in der Vergangenheit durchaus immer wieder die Vermutung des Schönrechnens. Viertens soll es ein Audit der jeweils verbleibenden Schulden geben. Und fünftens soll die demokratische Kontrolle in Zukunft gestärkt werden, indem die Entscheidung, wer unter verstärkte Aufmerksamkeit gestellt wird, nicht von der Kommission allein getroffen werden kann, sondern vom Rat, aber mit umgekehrter qualifizierter Mehrheit, damit es nicht zu Blockadetendenzen kommt.

Was ich für ganz entscheidend halte, ist, dass diese und andere Verbesserungen, die im Gauzès-Bericht vom Parlament vorgeschlagen werden, nicht nur für Länder in der Zukunft gelten sollen, sondern auch für die Staaten, die jetzt unter so schweren sozialen und ökonomischen Problemen leiden: Griechenland, Portugal, Irland. Damit hat das Parlament seine Verantwortung wahrgenommen, Verbesserungen in dem ganzen Kontext durchzusetzen, und zwar im Rahmen dessen, was hier kontrovers, aber letztlich doch beschlossen wurde, nämlich das „Sixpack“.

Ein Letztes möchte ich noch sagen, was eigentlich in den Bereich des Ferreira-Berichts gehört, aber derzeit in Deutschland kontrovers diskutiert wird: der Schuldentilgungspakt. Wenn das Parlament hier verantwortlich handelt, dann bedeutet das, dass man das Problem der Altschulden in den Blick nehmen muss. Da darf man nicht mit Argumenten reagieren, dass man sagt, das gehört dort nicht eng in den Kontext. Wenn die Mitgliedstaaten das Problem nicht lösen, dann steht der Euro vor dem Aus. Die Altschulden müssen gelöst werden, und deshalb muss das Parlament hier mit einer starken Mehrheit diesen Vorschlag voranbringen. Ich kann hier nur an die EPP appellieren, diesen Änderungsantrag des Parlaments breit mitzutragen.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink, on behalf of the ECR Group . – Mr President, the aim of the ‘two-pack’ is to transpose the Fiscal Treaty into secondary law, but instead of reinforcing the logic of the treaty the ‘two-pack’ reports water it down.

First there is the Gauzès report. After the negotiating process, I am sorry to find only a watered-down version of the ‘golden rule’ that puts the essence of the Fiscal Treaty on a slippery slope. I am happy that another suggestion by Mr Gauzès was retained. He proposes that a Member State at risk of default or suspension of payments should be placed under legal protection. Unfortunately he did not go one step further by adding that if a Member State is unwilling to surrender its sovereignty in this way it should be given the option of leaving the eurozone.

I was criticised as being irresponsible for tabling an amendment in this sense, but I believe it is the other way round: it is irresponsible not to consider the possibility of a country leaving the eurozone. Mr President, you can choose to ignore reality but reality will not ignore you. Following the Greek elections this weekend the facts will come to haunt us all.

The report by Ms Ferreira goes far beyond the aim of the ‘two-pack’. She confuses EU legislation with the manifesto of her Socialist Party. The rapporteur ties budgetary surveillance to a range of other issues such as eurobonds, a European Redemption Fund, a European Debt Authority, a Financial Transaction Tax and a common consolidated corporate tax base.

This is a Christmas tree out of season. During negotiations Mr Gauzès ceded too much to the left, more than many Members of the PPE regarded desirable. In voting, the left mainly abstained regardless.

Ms Ferreira’s report only achieved a small majority. In fact more Members voted against or abstained than voted in favour. Parliament has produced a wish-list about which it is itself divided. It will not stand in Council and rightly so. The ECR will abstain on Gauzès and vote against Ferreira.

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Sampo Terho, EFD-ryhmän puolesta . – Arvoisa puhemies, itse kannatan talouskuria, mutta en pidä tätä omaksumaamme menettelyä oikeana tapana saavuttaa se. Meillä on jo kasvu- ja vakaussopimus, meillä on ollut se pitkään. Meillä on nyt myös six pack , mutta me luomme yhä enemmän uutta sääntelyä nykyisen kriisin varjolla, vaikka uusi sääntely ei nykyistä kriisiä enää ehdi ratkaisemaan.

Sanotaan, että meidän pitää oppia tästä kriisistä, mutta jäsenvaltiot ovat kykeneviä oppimaan myös itse. Suomi esimerkiksi koki 90-luvulla suuren laman, oppi siitä paljon ja sen takia ei ole nyt niin huonossa asemassa kuin silloin. Sanotaan, että täytyy olla valvontaa ylhäältä, mutta rangaistukset ylhäältä eivät auta. Mitä hyötyä on jäsenvaltiolle rangaistuksesta, jos se on jo ennestään perikadon partaalla?

Tässä ei nyt ensisijaisesti pelasteta taloutta. Sääntelyä meillä on tarpeeksi. Tässä rakennetaan liittovaltiota askel kerrallaan, tässä kyseisessä tapauksessa kaksi askelta kerrallaan. Olemme jo täällä puheissa kuulleet visioita seuraavista askelista. Omasta puolestani en voi enää äänestää yhdenkään askeleen puolesta kohti liittovaltiota ennen kuin olemme kysyneet myös kansalaisilta, haluavatko he liittovaltiota, ja kysyneet sitä nimenomaan kansanäänestyksissä ja saaneet selvän vastauksen.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, im Namen der GUE/NGL-Fraktion . – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem „Twopack“ sollen weitere Durchgriffsrechte gegen Krisenländer in der Eurozone geschaffen werden. Das Europäische Semester, das als Rahmen für eine notwendige und bessere Koordinierung der Finanz- und Wirtschaftspolitik geschaffen wurde, soll Zähne bekommen. Nach dem Willen der Kommission sollen Mitgliedstaaten gezwungen werden können, Finanzhilfen anzunehmen. Mit dem Sixpack sind bereits weitgehende Sanktionsmöglichkeiten geschaffen worden, die gegenüber Eurostaaten mit Finanzproblemen verhängt werden können. Das Europäische Semester wird von den Bürgern bereits jetzt mehr als Demokratieabbau denn als sinnvolles wirtschaftspolitisches Koordinierungsinstrument wahrgenommen. Gleichzeitig droht die deutsche Regierung den griechischen Bürgern offen mit Rausschmiss aus der Eurozone, sollten sie sich bei der Wahl am Sonntag falsch entscheiden.

Wieso hören wir nicht auf mit diesen demütigenden und undemokratischen Drohgebärden? In einer Situation, in der sich die Eurokrise erneut dramatisch zugespitzt hat – ich denke an Spanien, an Zypern –, bringt es uns nicht weiter, Mitgliedstaaten, die in der Krise stecken, an den Pranger zu stellen. Wir sollten endlich Lösungen entwickeln! Die Berichterstatter des Twopacks haben dazu durchaus sinnvolle Ansätze entwickelt. Von Elisa Ferreira kam der Hinweis auf den Tilgungsfonds, das wäre eine lohnende und sinnvolle Maßnahme, um die Schulden zu bekämpfen. Aber auch der Vorschlag einer geordneten Staatsinsolvenz, den Jean-Paul Gauzès gemacht hat, wäre vielleicht eine Option.

Zentral ist aber, dass Europa eine gemeinsame und solidarische Kraftanstrengung unternimmt, um die Eurozone wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Die starken Länder in Europa müssen aufhören, selbstzufrieden mit dem Finger auf ihre Partnerländer zu zeigen. Sie müssen anfangen, ihre Hausaufgaben zu machen, in Wachstum investieren und ihre Verantwortung übernehmen. Die einseitige Sparpolitik à la Merkel ist als Krisenlösung schlicht gescheitert.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI ). - Voorzitter, de hier gemaakte afspraken zijn toch telkens niets waard gebleken, als landen zich niet aan die afspraken houden. Spanje lijkt zelfs chantage te hebben toegepast om die 100 miljard euro te krijgen. Volgens Bloomberg heeft Spanje gedreigd met de volgende woorden: "If you want to force a bailout for Spain start preparing 500 billion euros and another 700 billion euros for Italy which will have to be bailed out after us ".

Is het waar, Voorzitter, dat dit gezegd is tijdens de onderhandelingen over de 100 miljard euro voor Spanje? Het verklaart in ieder geval waarom Spanje niet onder streng toezicht van de trojka komt te staan. Premier Rajoy heeft afgelopen zondag 10 juni zo ongeveer uitgeroepen tot nationale feestdag, omdat Spanje 100 miljard euro heeft gekregen. 100 miljard zuur verdiend belastinggeld van onder andere Nederlandse belastingbetalers. En Spanje hoeft niet eens te voldoen aan de strenge voorwaarden, zoals Griekenland, Portugal en Ierland.

Ik wil hierover het volgende vragen aan de Commissie en de Raad: Wat vindt u van de dreigementen die Spanje heeft geuit jegens de Raad tijdens de onderhandelingen? Hoe zullen de Grieken, de Portugezen en de Ieren zich voelen, nu Spanje niet hoeft te voldoen aan dezelfde strenge voorwaarden? Kunt u aan de Grieken en Portugezen uitleggen waarom Spanje een voorkeursbehandeling krijgt? Kunt u aan de Nederlandse en Duitse belastingbetaler uitleggen waarom Spanje jarenlang wanbeleid mocht voeren en nu beloond wordt met 100 miljard euro?

En tenslotte, wat vinden de Commissie en de Raad van het plan van Spanje om de noodlijdende Spaanse voetbalclubs drie kwart miljard euro schulden kwijt te schelden, zodat Nederlandse en Duitse belastingbetalers de miljoenensalarissen van Messi en Ronaldo gaan betalen?

(Spreker is bereid een "blauwe kaart"-vraag te beantwoorden (artikel 149, lid 8, van het Reglement))

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR ), "blauwe kaart"-vraag . – Voorzitter, ik heb een vraag aan de heer Madlener. Hij sprak zo net over het zich houden aan afspraken, de 3% onder andere. Nu heeft zijn eigen partij in de Nederlandse coalitie de kans gehad zich te houden aan deze afspraken, maar zijn partijleider heeft toen besloten om weg te lopen en premier Rutte met de narigheid en de problemen te laten zitten.

Nu vraag ik me af: geeft hij niet het slechte voorbeeld, als hij anderen ervan beschuldigt weg te lopen en zich niet aan afspraken te houden? Zou het niet zo moeten zijn dat zijn partijleider als eerste daarmee moet beginnen?

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI ), "blauwe kaart"-antwoord . – Integendeel, Voorzitter, Nederland is jarenlang geschoffeerd, omdat andere landen zich niet aan de afspraken hielden. Als gevolg daarvan mag Nederland nu de miljarden aan Spanje, Griekenland en Portugal betalen, en als gevolg daarvan heeft Nederland nu zelf financiële problemen.

Het is toch te gek voor woorden dat men zich niet aan al die hier in de afgelopen tien à vijftien jaar gemaakte afspraken heeft gehouden. En nu Nederland er niet aan voldoet, zou het heel onverstandig zijn om nu zwaar te bezuinigen en onze economie kapot te maken, want de economie in Nederland is té belangrijk om nu te verkwanselen.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE ). - Voorzitter, de eurocrisis voltrekt zich als een veenbrand, en de schijnwerpers staan weer gericht op de brandhaarden die nog steeds oplaaien. Dat beangstigt onze burgers, en dat begrijp ik goed.

We hebben echter grote voortgang geboekt. Wij hebben een brandweerbrigade, die afgelopen weekend weer moest uitrukken voor de Spaanse banken. Maar meer dan dat moeten we structureel het eurohuis op orde zien te krijgen. Ook daar is belangrijke voortgang gemaakt, al zijn we er nog lang niet. Het is onze opgave, ook van dit Europees Parlement als wetgevende macht, om voortvarend en vastberaden bij te dragen aan versterking van het fundament van de euro. Daar staat onze fractie voor.

Tegen de heer Madlener en de PVV wil ik zeggen dat sprookjes niet bestaan. We kunnen Europa niet overboord zetten, maar wel de welvaart en de banen voor onze burgers behouden. Dat sprookje bestaat niet en daarom moeten we vastberaden doorgaan.

We hebben belangrijke stappen gezet op weg naar een begrotingsunie en een economische Unie; met het six-pack , het begrotingsverdrag, en - commissaris Rehn heeft gelijk - het two-pack in het kader waarvan de community method , de gemeenschappelijke methode, cruciaal is. Met de Commissie, die kan ingrijpen als het bij landen uit de hand loopt. Dit pakket als geheel is belangrijk voor de structurele oplossing, voor structureel herstel van vertrouwen. Ik hoop dat morgen een brede meerderheid in dit Parlement bereid is daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.

Voorzitter, mevrouw Thyssen heeft gelijk. Het gaat om een én-én, met dit pakket, maar ook met de cruciale bouwstenen gericht op duurzame groei en banen. Ik hoop, commissaris Rehn, dat ook de Raad daar die gemeenschappelijke methode respecteert. Wij zullen ons daarvoor inzetten.

(Spreker is bereid een "blauwe kaart"-vraag te beantwoorden (artikel 149, lid 8, van het Reglement))

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI ), "blauwe kaart"-vraag . – Ik wil mevrouw Wortmann-Kool graag vragen waarom zij hier zo propageert dat er eurobonds moeten worden ingevoerd, en dat Nederland constant maar de rekening van Spanje en Griekenland mag betalen. Vindt u dat eerlijk naar de Nederlanders toe?

Waarom geeft u niet eerlijk toe dat u wilt dat Nederland opdraait voor de schulden van Griekenland en Spanje, en dat u wilt met al uw eurobonds en uw governance dat uiteindelijk de rijke landen betalen voor de arme landen? De goede landen worden gestraft, en de kwade landen die zich niet houden aan de afspraken, worden beloond. Ga dat maar eens uitleggen aan de kiezer. Wat vindt u daarvan, mevrouw Wortmann-Kool?

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE ), "blauwe kaart"-antwoord . – Meneer Madlener, de Nederlandse verkiezingscampagne is hier in het Europees Parlement begonnen. Dat is wel duidelijk. Maar u ontkent dat wij als Nederland ons geld verdienen in Europa, dus ook in de zuidelijke lidstaten. U ontkent dat als de Spaanse banken niet geholpen zouden worden, onze Nederlandse banken ook om zouden vallen en, sterker nog, de pensioenen van de Nederlandse burger aangetast zouden worden.

Als we niet bereid zijn met elkaar de schouders eronder te zetten en te investeren in de toekomst van Europa, Voorzitter, dan gooien we alle verworvenheden en alle banen, alles wat we in de afgelopen jaren bereikt hebben weg, en daar is onze fractie niet toe bereid. Wij willen ook voor onze kinderen een goede toekomst.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D ). - Señor Presidente, la creciente interdependencia económica del funcionamiento de la unión económica y monetaria y la respuesta a la crisis exigen fortalecer el gobierno económico de la Unión Europea. Los dos reglamentos que integran el TUPAC van dirigidos a impulsar la cooperación presupuestaria y a preservar la estabilidad financiera de los países con graves dificultades o que soliciten o requieran programas de asistencia financiera. Las normas de gobernanza económica, hasta la fecha, han estado desequilibradas y aportan insuficiente legitimidad. Se ha hecho más énfasis en la supervisión que en la cooperación, en las sanciones que en los estímulos y en el método intergubernamental que en el comunitario.

Este enfoque ha resultado ineficaz. El presente paquete debe reequilibrarlo. Debe reequilibrarlo, aportar eficacia y también ligitimidad. Por lo tanto, promover la cooperación, impulsar una orientación al crecimiento y al empleo y garantizar una mayor participación democrática. En este sentido van las enmiendas que he presentado al paquete.

Creo que el informe Ferreira aporta importantes avances. Lo hace porque introduce un mandato con una hoja de ruta hacia los eurobonos, el establecimiento de un instrumento de crecimiento sostenible en la zona del euro —que incluye un aumento del capital del BEI y bonos para proyectos— y la creación de un fondo de redención que debe aplicarse sin discriminaciones. Creo que el mandato debiera también incorporar —porque si queremos una disciplina fiscal sostenible tenemos que hablar de calidad de gasto— e identificar las inversiones necesarias para cumplir la Estrategia 2020.

También es necesario destacar que estos informes han fortalecido los efectos de las políticas económicas de un Estado miembro sobre los demás y la protección de los ingresos fiscales, han introducido la cláusula social y contemplan el papel de los interlocutores y la sociedad civil. A mi juicio, lo que queda pendiente es el papel del Parlamento. Cuando hay Estados miembros, como es el caso de España, que han solicitado el programa de asistencia y que, por lo tanto, van a ser objeto de supervisión reforzada, creo que es necesario garantizar el control democrático para que los ciudadanos sepan perfectamente qué condiciones se les imponen y cómo se reparten las cargas.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE ). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente du Conseil, il est dommage que M. Karas ait quitté la présidence parce que le débat de ce matin me fait penser à un trait d'humour autrichien. Il y a en effet un auteur autrichien, Paul Watzlawick, qui dit: "Die Lage ist hoffnungslos aber nicht ernst ". Cela veut dire: "La situation est désespérée, mais pas grave". J'ai un peu l'impression que l'attitude générale ici consiste à la fois à dire à quel point tout est désespéré et probablement à ne pas prendre au sérieux le besoin de mesures immédiates.

Encore une fois je salue les efforts de la Commission et sa volonté d'améliorer les textes et je salue les efforts de nos rapporteurs pour essayer de les améliorer. J'ai été moi-même un des complices du six-pack , donc je suis tout à fait d'accord pour qu'on aille dans le sens de la discipline et des réformes structurelles, mais la conviction qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de réformes urgentes et que nous avons besoin de gestion de crise.

C'est la raison pour laquelle il nous semble que le point le plus important de ces deux textes, c'est la proposition d'un fonds de rédemption – le mot est très étrange – disons en tout cas, d'un fonds qui permettrait de réduire la pression qui existe – encore une fois, je le répète et je le dis notamment à certains collègues – sur des pays qui font les réformes structurelles, qui font les réformes de discipline budgétaire et qui affrontent encore et toujours des taux d'intérêt qui deviennent insoutenables.

La discipline est basée sur les marchés. Elle ne peut fonctionner que si les marchés eux-mêmes reflètent la réalité. Or, aujourd'hui, il y a une divergence qui est malsaine et qui n'est pas durable entre certains pays qui sont, à mon avis, injustement punis et d'autres qui sont probablement injustement favorisés. C'est la cohérence et l'union des Européens qui sont en cause. C'est pour cela que j'appelle tous les collègues à voter pour le redemption fund .

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE ). - Monsieur le Président, chers collègues, ces deux textes sont nécessaires. Ils donnent une base légale à un travail, qu'en fait, la Commission réalise déjà lorsqu'elle fait partie de la troïka dans les pays qui sont, comme on dit, "sous programme" ou lorsqu'elle interagit avec les États membres dans le cadre de leur procédure budgétaire. Je pense qu'il vaut mieux opérer dans un cadre légal qu'en dehors et, dans ce sens-là, ce sont deux textes nécessaires.

Deuxièmement, je dois souligner le fait que les rapporteurs ont vraiment travaillé dans un esprit de rassemblement et j'espère que ce sera démontré par un vote massif demain.

Je voudrais maintenant répondre, peut-être en particulier, à Marianne Thyssen. Oui, il est vrai que nous avons besoin de finances publiques soutenables. On ne peut pas se construire un avenir sur les déficits et la dette. C'est très clair. Cela doit être sans ambiguïté. C'est ce qu'on a dit dans le six-pack , c'est ce qu'on redit dans le two-pack , mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la politique.

Autrement dit, il nous faut également, en complément et non pas en substitut de cela, bien sûr, une forme de mutualisation de la dette qui nous permette d'avoir des taux d'intérêt qui rendent la dette soutenable.

Il nous faut également, et c'est encore plus important, une convergence fiscale pour assurer que, non seulement, nous avons des dépenses soutenables mais que nous avons des recettes qui sont capables de financer ces dépenses.

Enfin, il nous faut investir, investir et investir encore pour permettre le redéploiement de notre économie.

C'est cela, Marianne, que nous avons voulu introduire dans le cadre du two-pack . Bien sûr, Paris ne s'est pas fait en un jour mais, néanmoins, on ne peut pas continuer à dire que la discipline c'est pour tout de suite et que tout le reste suivra plus tard. C'est aujourd'hui que nous devons mettre en place des règles de discipline budgétaire – et cela fait maintenant un an que c'est fait. C'est aujourd'hui que nous devons commencer à mettre en place une mutualisation de la dette. C'est aujourd'hui que nous devons commencer à mettre en place une convergence fiscale. C'est hier, déjà, que nous devions commencer à investir pour assurer notre avenir. Nous ne pouvons donc pas, sans arrêt, dire oui à la discipline tout de suite, et tout le reste suivra un jour.

Nous dire que nous essayons d'introduire cela à la dérobée, non! Ces mesures sont nécessaires depuis deux ans et nous n'avons pas encore commencé à les mettre en œuvre. Je voudrais donc qu'on s'y mette.

Dernier élément, je voudrais répondre à ceux qui disent que tout cela coûte de l'argent aux pays contributeurs nets. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, les pays contributeurs nets – et dans ce cas-là mon pays en est un – "prêtent" de l'argent, qu'ils n'en "donnent" pas. Pour ces prêts, ils reçoivent des intérêts et j'ajoute à cela que des pays comme l'Allemagne, aujourd'hui, se font payer par les investisseurs pour placer leur argent. Leurs taux d'intérêt sont négatifs. L'avantage pour l'Allemagne aujourd'hui est chiffré par la Bremer Landesbank: entre 45 et 65 milliards d'euros. Ce sont des bénéfices immédiats, alors que le coût pour l'Allemagne ne deviendrait un coût que si certains des prêts que nous faisons n'étaient pas remboursés.

Arrêtez donc de dire que nous nous saignons aux quatre veines pour tous ces gens du sud de l'Europe. Pour l'instant, c'est une opération qui rapporte aux pays contributeurs nets.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR ). - Mr President, over the past two years, as the different measures to solve the eurozone crisis have been decided, the legislation required to implement them has been struggling to catch up.

The ‘two-pack’ should do just that: adding the secondary legislation to implement the decisions that were made by the eurozone Member States when they demanded monetary missions to Greece and others as a condition of financial assistance. We need to proceed quickly, as events continue to unfold in individual Member States, and we should not extend the scope.

The framework being put in place rightly allows for the different treatment that Spain will receive, separating out the concept of recapitalisation of banks from a macroeconomic adjustment plan. Yet I have some concerns for those countries which were bailed out earlier and have not been given the benefit of this special treatment.

As the details emerge of precisely what terms the Spanish Government has managed to secure for its banking bailout, the principle of equal treatment must be followed. If a lower interest rate is justified for Spain, it must also be considered retrospectively for Ireland and its banking bailout. Equality in implementation will show true solidarity.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci ritroviamo oggi a discutere di nuovi provvedimenti, a distanza di pochi mesi dall'approvazione di altre norme simili in materia. Sembra di assistere a una continua rincorsa per cercare di recuperare una situazione ormai difficilmente recuperabile. Non credo che mettendo camicie di forza agli Stati e proponendo addirittura tutele giuridiche si possa risolvere questa drammatica situazione in cui versa l'eurozona.

Se si vuole mantenere in vita l'Unione economica e monetaria, si devono trovare anche strumenti per la crescita, come gli Eurobond , o misure che comunque possano favorire gli investimenti. L'euro ha portato vantaggi a pochi ed enormi problemi a tanti. Alcuni Stati, come la Germania, dovrebbero capire bene questa situazione e accettare anche alcuni compromessi, come hanno fatto altri Stati in passato. Se non sarà così, l'Unione economica e monetaria può anche terminare qui, sicuramente senza grossi rimpianti per noi. Forse, sarebbe invece proprio la Germania che alla fine ne risentirebbe maggiormente.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL ). - Senhor Presidente, caros Colegas, infelizmente, as propostas que discutimos aqui hoje confirmam a proibição de políticas anticrise na zona euro e concretizam ainda a lógica do Tratado Orçamental. Há algumas declarações de intenções mas são muito tímidas, refiro-me, por exemplo, ao roteiro para um dia se poder começar a pensar em formas de se definir uma possível legislação para a hipotética introdução das euro-obrigações.

O problema é que esse dia é só quando todos esses problemas da zona euro estiverem resolvidos e ele tarda, e tarda mesmo muito, em chegar. Apoiamos alguns aspetos desta proposta mas, a este ritmo, tudo será demasiadamente pouco e demasiadamente tarde. Colocar um país sob proteção legal implica a manutenção das taxas e dos montantes, assim como a prioridade a novos empréstimos, ou seja, exige-se aos Estados-Membros que honrem a sua dívida mas retira-se-lhes todos, e todos os instrumentos, que lhes possam permitir crescer e encontrar os recursos para o fazer.

Vamos ser francos uns com os outros: a única proteção legal que existe nestas propostas e que está prevista é para os credores, mas nem esses serão resolvidos, porque nem para eles é eficaz. Como vimos na Grécia, na Irlanda, em Portugal e agora em Espanha, isto significa condenar os países à recessão, ao desemprego e à insolvência e termino, Senhor Presidente, dizendo que o agravamento destas situações e o seu alastramento a outras economias nos aproxima de um ponto de não retorno. Perante o fracasso de completa austeridade, a Comissão Europeia ou o Governo alemão propõem-nos a mesma política mas em regime de overdose, é o fanatismo neoliberal que está a matar o euro.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Marie Le Pen (NI ). - Monsieur le Président, les deux règlements proposés visent à donner à la Commission européenne des pouvoirs accrus pour contrôler les budgets et les politiques économiques nationales. Les règles vont être plus strictes et les États défaillants se verront imposer par les technocrates de Bruxelles des coupes budgétaires et des réformes structurelles afin de rétablir leurs équilibres financiers.

Cette surveillance renforcée s'appelle une mise sous tutelle. Les États se verront punis, mis à l'amende, fessés – on peut dire –, les sanctions financières seront renforcées et plus automatiques. Même si certains amendements visent à empêcher la seule austérité budgétaire par des mesures de croissance, vos propositions ne sont là que pour faire passer la pilule.

La croissance, vous le savez comme moi, ne se décrète pas. Sans consulter les peuples et avec la complicité du Parlement européen, nous perdons définitivement notre souveraineté budgétaire, notre liberté de choisir nos politiques. Lorsque, petit à petit, selon la technique du voleur chinois, l'État bureaucratique, technocratique et totalitaire européen aura fini de se constituer, nous aurons perdu notre liberté de peuple tout court.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE ). - Herr Präsident! Das europäische Modell der Wirtschafts- und Währungsunion beruht auf der zentralen Geld- und Währungspolitik der Europäischen Zentralbank und der dezentralen Haushalts- und Finanzpolitik der Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten haben versagt, weil sie ihre eigenen Zusagen nicht eingehalten haben, ebenso wie die Kommission, weil sie das nicht kontrolliert hat.

Die Finanzmärkte haben Europa zu vielfältigen Solidaritätsmaßnahmen gezwungen: Semester, Sixpack, EFSF, ESM, europäische Aufsicht. Niemand aber kann die Nationalstaaten, die Parlamente und Regierungen aus der Verantwortung entlassen! Die gemeinsame Verschuldung fördert den Schlendrian und nicht die Solidarität, führt dazu, dass diejenigen mit höheren Steuern und Zinsen bestraft werden, die wettbewerbsfähig sind und ihre Hausaufgaben vertragsgerecht gemacht haben. Eurobonds, Schuldentilgungsfonds, blue bonds oder red bonds sind ein Irrweg und durch Artikel 125 EU-Vertrag ausdrücklich verboten. Ohne Vertragsänderungen sind sie nicht zulässig. Herr Rehn hat davon gesprochen, dass morgen schon Vorschläge auf den Tisch kommen.

Was die Verantwortung der Kommission angeht, will ich zum Schluss ein Zitat des früheren Chefvolkswirts der Europäischen Zentralbank, Otmar Issing, anfügen: „Wie kann man von einer Europäischen Kommission eine objektive und wirksame Kontrolle erwarten, wenn diese Institution sich selbst immer wieder an vertragswidrigen Initiativen beteiligt oder Probleme verschleiert und damit deren Lösung verteuert?“

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D ). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή η συζήτηση για τους δύο νέους κανονισμούς γίνεται, όπως γνωρίζουμε όλοι, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, για το μέλλον του ευρωπαϊκού σχεδίου, για το μέλλον του ευρώ αλλά και σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για ορισμένα κράτη μέλη της ευρωζώνης που ήδη εφαρμόζουν προγράμματα προσαρμογής και μεταξύ αυτών όλως ιδιαιτέρως η Ελλάδα λόγω των εξαιρετικά κρίσιμων εκλογών της επόμενης Κυριακής. Με τους δύο αυτούς κανονισμούς καλύπτουμε πρώτα από όλα ένα πολύ σημαντικό θεσμικό κενό, γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έλλειψη κοινών ευρωπαϊκών κανόνων στον μέχρι σήμερα σχεδιασμό και στην αξιολόγηση προγραμμάτων προσαρμογής οδήγησε σε ορισμένες περιπτώσεις σε δογματικές, ανελαστικές προσεγγίσεις, τυφλές στην οικονομική και χρηματοπιστωτική συγκυρία, που καθιστούσαν την επίτευξη των στόχων, αν όχι αδύνατη, εξαιρετικά δύσκολη και εντέλει, σε συνδυασμό με δεδομένες εσωτερικές αδυναμίες και παραλείψεις, έπλητταν την ίδια την αξιοπιστία του προγράμματος προσαρμογής και τις πιθανότητες επιτυχίας.

Με αυτή την έννοια θέλω όλο ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές, τον Jean-Paul Gauzès και την Elisa Ferreira, γιατί ο συμβιβασμός που επετεύχθη στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων εισάγει ορισμένους τέτοιους βασικούς κανόνες, οι οποίοι απουσιάζουν σήμερα από τα προγράμματα προσαρμογής που εφαρμόζονται τουλάχιστον από το ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής, και αναφέρομαι ενδεικτικά στη δυνατότητα αλλαγών στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες και μακροοικονομικές και χρηματοπιστωτικές αναταράξεις. Αναφέρομαι επίσης στη ρήτρα Monti για την ανάγκη σεβασμού των κανόνων και των πρακτικών που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις στην Ένωση αλλά και βεβαίως τις υποχρεώσεις του κράτους στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα μου και για την Ευρώπη οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίνουν ουσιαστικό περιεχόμενο στην έννοια της αλληλεγγύης και αποτελούν την καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό και στον καταγγελτικό λόγο με τον οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές της επόμενης Κυριακής.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE ). - Herr talman! När man lyssnar på Jean-Marie Le Pen förstår vi hur viktigt det är att vi agerar snabbt. Vi vet vad det isolationistiska, nationalistiska Europa som Jean-Marie Le Pen önskar har lett till i den europeiska historien och det Europa vill inte jag leva i.

Jag välkomnar de aktuella paketen och lagförslagen och jag tror de är nödvändiga för att klara Europa och eurosamarbetet ur krisen. Vi bör också ge de länder som står utanför eurosamarbetet möjlighet att inträda så småningom – där är vi, fru minister, överens. Reglerna för budgetövervakning behöver förvisso skärpas.

Jag såg i The Economist ett skepp som gick under och där rubriken var: När ska fru Merkel starta motorerna? Ja, men det är kanske inte så dumt att det här skeppet ändå flyter innan motorerna ska starta och därför tror jag att de åtgärder som vi nu vidtar är väsentliga för att båten ska flyta och sen ska den kunna få fart. Det är våra erfarenheter i Sverige under 90-talet: Det handlade inte om att strama åt för åtstramningens egen skull utan det handlade om att ge möjlighet att växa och jag tror att det här är ett bra förslag som ger Europa den möjligheten.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (ECR ). - Priekšsēdētāja kungs! Eiropas Komisijas priekšlikums pēc būtības korekti uzliek uz papīra kā sekundāro likumdošanu to procedūru, ar kuru jau saskaras dalībvalstis, kuras saņem finanšu palīdzību eiro zonā, un reizē novērš pretrunas ar fiskālo kompaktlīgumu un sakārto šo likumdošanu. Jo vairāk mēs šeit Eiropas Parlamentā mēģinām ielikt politiskos akcentus un dažkārt arī nacionālos iekšpolitiskos akcentus, jo vairāk apdraudam ātri sasniedzamu konstruktīvu rezultātu „divpakā”.

Jo par ko īstenībā ir runa? Kas vispirms — vai vispirms fiskālā disciplīna un pēc tam parādu izmaksu samazināšana, izmantojot debt redemption fondu mehānismu vai eurobonds , vai otrādi? Un tas vienā vārdā saucas savstarpējā neuzticība.

Ja nesasniegsim ātru un saprātīgu rezultātu, mēs veicināsim dažādu pieeju un greizsirdību dalībvalstu starpā par atbalstīšanas metodēm. Un tas nav tas, ko mēs īstenībā spējam šajā brīdī sasniegt. Būsim atbildīgi!

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen (EFD ). - Mr President, these proposals are a classic case of too little and too late. Greece is under the water and Ireland and Portugal are not far behind. But now Spain, a far larger economy, is having to bail out its own banks.

Why should private debt be turned into public debt? Whether the money comes from the EU or from national treasuries, the story remains the same. The people who are now suffering from severe belt-tightening will be the ones who end up paying for the wrong decisions made by private companies.

What this Parliament should be demanding is a serious investigation into Spain’s banks, notably Bankia, to understand how a hole of EUR 20 billion could suddenly emerge. Bailing out such banks without investigating how and where the money has gone is an act of irresponsibility and contempt towards European citizens. Enough is enough. We need to call time on this approach.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI ). - Señor Presidente, quiero dar las gracias a los ponentes por el valioso trabajo que han presentado.

Colegas, debatimos ahora el «paquete de dos» después de haber aprobado el «paquete de seis»; después de que casi todos los Jefes de Estado y de Gobierno acordaran dos Tratados internacionales fuera del orden comunitario; después de que otras muchas normas europeas hayan creado más autoridades comunitarias para la supervisión bancaria, la bursátil, la de seguros, para los riesgos del sistema económico. Un despliegue de textos y más textos, de informes, de propuestas, que abordan nuevos criterios de valoración económica, nuevos trámites, nuevos procedimientos.

¿No debemos parar y aplicar lo que ya está aprobado? Frente a la inestabilidad que vive el continente europeo se precisa justo lo contrario: estabilidad y seguridad jurídica. No necesitamos un amasijo de sucesivos hallazgos legales. No sé, queridos colegas, si sueño.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento particolarmente la responsabilità di dover motivare il voto della delegazione italiana del PPE sul "two-pack".

Noi voteremo con convinzione il testo che ha licenziato la commissione ECON perché vogliamo verifiche preventive sui bilanci dei paesi membri dell'Unione. Vogliamo, cioè, maggiore rigore. Allo stesso tempo, votiamo per il "two-pack" perché lo riteniamo il corredo ideale per quello che è stato il "six-pack".

Ma il Fiscal Compact in molti paesi membri non è ancora stato ratificato. Non è stato ratificato in Italia, non è stato ratificato in Germania, non è stato ratificato in Francia. Per essere ratificato da maggioranze qualificate ha bisogno di un compromesso. Voteremo quindi sì alla relazione dell'on. Gauzès e anche alla relazione dell'on. Ferreira, perché crediamo che solo un compromesso possa mettere in condizioni maggioranze adeguate nei nostri paesi per ratificare il Fiscal Compact . Voteremo sì, comprendendo in quel sì anche ciò che riguarda il fondo di redenzione e lo scorporo degli investimenti.

Queste sono le nostre ragioni. Sono le ragioni di una visione che sanno che al centro dell'Europa c'è innanzitutto la preoccupazione per la pace e per lo sviluppo e che le famiglie politiche devono garantire attraverso compromessi la possibilità del rigore e dello sviluppo per tutti.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il "two-pack" dimostra che esiste una base giuridica per una governance comunitaria dell'eurozona, che questo Parlamento aveva chiesto di utilizzare in occasione della riforma dell'articolo 136.

Ciò che ora dobbiamo valutare è se questi due regolamenti appaiono adeguati di fronte al precipitare della crisi e alla potenzialità della loro base giuridica. Qui la risposta è netta: la proposta della Commissione sembra appartenere a un'altra epoca storica. Come il Commissario Rehn ha dichiarato, la Commissione propone un complemento del "six-pack" senza prendere in considerazione gli evidenti limiti delle politiche di austerità e di una governance economica unicamente concentrata sull'introduzione di rigidi vincoli e non sull'attribuzione all'UE di reali poteri di governo dell'economia.

La commissione per i problemi economici e monetari ha introdotto importanti miglioramenti della proposta della Commissione, ben visibili soprattutto nella relazione dell'on. Ferreira, in primo luogo con l'articolo sul fondo di redenzione del debito. Rimangono tuttavia diversi limiti. Colpisce la sordità del relatore Gauzès di fronte alla proposta di coinvolgere il Parlamento nell'attivazione della procedura di sorveglianza rafforzata, introducendo una procedura analoga a quella prevista per gli atti delegati.

Il nostro gruppo ha tuttavia deciso responsabilmente di concentrarsi su un punto, su cui però mi sembra rimanga un po' di confusione. L'emendamento 82 non è un indebolimento del Patto di stabilità e non è una clausola classica di golden rule . È piuttosto uno strumento per difendere il Patto di stabilità e renderlo effettivo e consentirne il rispetto, anche dando un ruolo maggiore alla Commissione. L'emendamento si ispira al concetto di disciplina sostenibile e assegna alla Commissione il compito di privilegiare gli investimenti per la crescita e l'occupazione nella definizione degli obiettivi di medio termine e nella valutazione dei bilanci degli Stati membri.

Per questo invito i colleghi del PPE a leggere l'emendamento, a riflettere e a evitare che questo Parlamento appaia chiuso e arroccato di fronte a una situazione che evolve in tutta Europa e anche nel Consiglio.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE ). - Herr Präsident, liebe Kollegen! Die Krise hält an. Die in den letzten Monaten oder sogar Jahren beschlossenen Maßnahmen haben die Märkte nicht nachhaltig überzeugt. Es ist dringend nötig, dass die Mitgliedstaaten Ernst machen mit einer disziplinierten, ausgewogenen Haushaltspolitik. Das Zweierpaket kann helfen, in dieser Richtung Fortschritte zu erzielen. Es kann die Basis sein für Stabilität und Wachstum.

Allerdings wird schon wieder eine Reihe von Änderungsanträgen eingereicht, die versuchen, die Vorlage hier zu verwässern. Wir brauchen aber keine verwässernde Zweierlösung, sondern wir brauchen einen echten Befreiungsschlag. Dieser Befreiungsschlag kann aus zwei Elementen bestehen: Erstens aus dem von verschiedenen Kollegen schon angesprochenen Schuldentilgungsfonds, der hilft, die Altlasten, die über 60 % der Wirtschaftsleistung hinausgehen, zu vereinheitlichen und über einen Zeitraum von 25 Jahren abzutragen. Zweitens müssen wir echte Fortschritte erzielen bei der Umwandlung der Eurozone in einen echten Finanzbinnenmarkt, das heißt in einen Binnenmarkt mit grenzüberschreitender Bankenaufsicht, einem grenzüberschreitenden Einlagensicherungsfonds und einem grenzüberschreitenden einheitlichen Bankenrettungs- bzw. -abwicklungsmechanismus.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Włosowicz (EFD ). - Panie Przewodniczący! Globalny kryzys, który od ponad trzech lat wywiera negatywny wpływ na gospodarkę światową, ma niestety najbardziej negatywny wpływ na gospodarkę europejską. W znacznym stopniu naruszył on podstawy wzrostu gospodarczego oraz stabilności finansowej. Jak wszyscy wiemy, konsekwencje nadmiernego zadłużenia mogą nabrać dramatycznych rozmiarów, i to nie tylko dla jednego państwa, ale i dla całej strefy, tym razem dla strefy euro.

Uważam, że należałoby się zastanowić i uczciwie przeanalizować, czy w niebezpieczeństwie nie znajduje się samo istnienie, a nie tylko reputacja strefy euro. Unia nie była przygotowana na tak czarny scenariusz, jaki ją zaskoczył. Nie dysponowała potrzebnymi narzędziami. Czy teraz to się zmieni po przyjęciu „sześciopaku” i uzupełnieniu go „dwupakiem”? Zobaczymy. Sądzę, że widać jak na dłoni, że kto zaczął budować dom od dachu, a nie od wyboru solidnego gruntu i budowy fundamentów, ten nie może spodziewać się dobrych rezultatów. Sprawozdawca popiera wniosek Komisji o wzmocnienie nadzoru, by podejmować działania zapobiegawcze na wczesnym etapie, a nie naprawcze, gdy jest już za późno. Czy to wystarczy? Zobaczymy, ale śmiem w to wątpić.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE ). - Senhor Presidente, queria começar por salientar que o Parlamento Europeu discute há aproximadamente seis meses este Two pack . Vamos entrar agora numa fase de trílogos, faço um pedido para que os trabalhos sejam rápidos. Sei bem que os deputados mais envolvidos do Partido Popular Europeu assim o tentaram sucessivamente, as respostas são urgentes para os desafios que hoje temos.

Queria cumprimentar também os relatores, o Jean-Paul Gauzès e a Elisa Ferreira pelo trabalho que fizeram neste Two pack que, juntando ao Six pack , poderá formar um Eight pack de solução que o Parlamento Europeu ajudou a que existisse para esta crise, uma solução que passa pela seguinte premissa: só há crescimento sustentável com finanças públicas disciplinadas, este é o ponto de partida, o ponto de partida para desafios que temos para o futuro, o desafio do crescimento, o crescimento necessita naturalmente de estabilidade política, de estabilidade social e soluções europeias. Algumas são muitíssimo urgentes, algumas têm dificuldades pela frente, para termos um sistema de euro-obrigações temos que alterar os Tratados, para termos um fundo de resgate vamos ter que ter vontade dos Estados, pois que elas apareçam o mais cedo possível. Mais uma vez, tudo se define por uma questão de tempo e se define por uma solução europeia. Ainda há pouco, em relação a Schengen, defendemos aqui uma solução europeia, também sobre esta matéria devemos defender uma solução europeia e apoiar os grandes esforços que a Comissão Europeia tem feito nesse sentido.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D ). - Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, avec ces deux rapports, je crois que le message important que le Parlement européen peut apporter à vos travaux, c'est celui d'un début de cohérence, car nous voyons bien que, dans la crise dans laquelle nous nous enfonçons, dans laquelle nous sommes enfoncés, il nous faut être un peu plus cohérents peut-être.

On ne peut pas à la fois demander beaucoup à quelques États et ne rien donner en échange et on ne peut pas attendre la fin de l'histoire pour récompenser les efforts. C'est toute la question de la gouvernance et d'une gouvernance moderne, intelligente, adaptée à la réalité et à la gravité de la crise que nous connaissons.

Pour trouver cette cohérence, lorsque nous définissons les politiques économiques, il faut tenir compte pleinement de ce que nous avons appris, de ce que nous savons du poids des déséquilibres macroéconomiques et de la nécessité de les corriger. Ce qui signifie que l'évaluation des politiques menées doit se faire dans des conditions, en termes de délai et de critères, qui correspondent pleinement à la prise en compte de ces déséquilibres macroéconomiques.

Et puis, Madame la Présidente, lors du Conseil européen des 28 et 29 juin, manifestement la question de l'Union bancaire sera au cœur des discussions et, par rapport à cela, je crois que le message que ce Parlement peut apporter – notamment avec le rapport de ma collègue Elisa Ferreira – est un message d'équilibre. Un équilibre entre quelque chose de neuf dans le débat au Conseil autour des enjeux de la croissance, dont nous faisons un des axes forts du rapport de Mme Ferreira – et j'espère qu'il sera largement soutenu par cet hémicycle –, et la gestion de l'enjeu de la dette.

C'est cet équilibre entre le traitement de la question de la dette et la nécessité d'une croissance véritable – pas uniquement une libéralisation du marché intérieur, mais bien une croissance avec des objectifs de long terme et d'investissement – qui nous permettra enfin de redonner espoir aux Européens.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE ). - Mr President, we are facing deeper and deeper problems that are threatening the stability and the welfare of our societies. If increased spending and increased deficits had been the solution to our problems we would have no problems today.

The country reports presented by the Commission speak a plain language: it is a matter of a failure to make reforms and of ongoing imbalances based upon too much spending. I say this because we cannot avoid the problem, it is at the core of Europe and present in all of our societies.

The solution is not inventing new institutions or inventing new funds for new spending, it is making reforms in all Member States, something we have known for a number of years. We need to act together and we need to have common rules.

What is even more important is making all the reforms at European level – we can decide on this today – and at Member State level that can open up growth and new jobs. We all know what sort of reforms are needed.

Mr President, we do not need yet more new pacts; we need acts.

 
  
MPphoto
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D ). - Monsieur le Président, comme la plupart des pays de la zone euro, la France est concernée par le two-pack . Elle vient pourtant de réaliser ses dernières émissions d'obligations d'État à des taux historiquement bas. Elle doit relancer sa croissance pour réduire ses déficits et continuer à bénéficier de tels taux.

Pour cela, la rapporteure Ferreira ouvre la perspective de politiques d'investissement volontaristes en proposant, comme Mario Monti, de modifier les règles de calcul des déficits pour distinguer le rôle des investissements publics. Elle soutient aussi la création d'eurobonds nécessaires pour enrayer la spéculation.

Alors que l'avenir de l'euro est en jeu, les conservateurs porteraient une grave responsabilité s'ils rejetaient les amendements et compromis incluant ces deux propositions.

Quant au rapport Gauzès, en généralisant le principe de la majorité qualifiée inversée, il confie tout le pouvoir à la Commission, dont les recommandations sont particulièrement controversées en Grèce mais aussi en France et ailleurs.

Le débat démocratique ne doit pas être fermé. Le Parlement doit disposer d'un droit de veto à l'endroit des décisions de la Commission.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE ). - Sehr geehrte Damen und Herren! Der Stabilitäts- und Wachstumspakt, das Europäische Semester, das Sixpack, das Twopack gehören zusammen. Sie ergänzen einander, sie korrigieren Fehler der Vergangenheit, und sie vertiefen und bedeuten eine Stärkung der Kommission.

Der Gauzès-Bericht bedeutet den ersten wichtigen Schritt hin zu einem europäischen Insolvenzrecht. Das europäische Insolvenzrecht ist eine Voraussetzung für die Fiskalunion. Die Fiskalunion ist eine Voraussetzung für die Umsetzung der politischen Union. Wenn wir die Budgetpolitik nicht europäisieren, können wir keine stabilitätsorientierte Währungspolitik führen. Wir haben mit diesen beiden Berichten auf der einen Seite eine verstärkte Überwachung und den Schutz vor dem Staatsbankrott, auf der anderen Seite haben wir die Kontrolle der Haushaltspläne und ein verstärktes Durchgriffsrecht der Europäischen Kommission. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, er dauert bei uns nur immer verhältnismäßig lang. Gehen wir weiter fort in diese Richtung. Denn nur mit dem Schuldenabbau werden wir noch nicht die Sanierung unserer Krise erreichen.

Aber das Eine bedingt das Andere. Das Eine schafft Vertrauen für die notwendigen Investitionen und das Wiederkaufen von Staatsanleihen. Heute ist ein wichtiger Schritt gesetzt, aber es darf nicht der letzte sein.

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna (S&D ). - Sur President, nixtieq nifraħ lis-Sinjura Ferreira u lis-Sur Gauzès għax-xogħol tagħhom. Hemm qbil fil-Kamra li l-Istati Membri jridu jniżżlu sew id-defiċit sew ukoll id-dejn. F'dan il-kuntest nitlob lill-Kummissjoni tkun iktar viġilanti biex il-benchmarks ikunu rispettati u ma jiġux imġenba minn xi strument innovattiv ta' spejjeż pubbliċi.

Fl-istess ħin rajna, li matul dawn l-aħħar sentejn, il-programm ta' awsterità minn kull Stat Membru sew sinjur jew fqir tefa' f'reċessjoni wieħed wara l-ieħor dawn l-Istati. Anke ċ-ċittadini komuni qegħdin jippuntaw subgħajhom lejna u jgħidulna għaliex dan qiegħed isir. Ma nistgħux nibqgħu ninjoraw li nittekiljaw l-ikbar problema ekonomika li qed tqum biljuni ta' euro f'telf ta' dħul barra li hi moralment ħażina; il-qgħad, speċjalment il-qgħad taż-żgħażagħ.

Il-partit nazzjonali tiegħi ppropona garanzija li jagħti lil kull żagħżugħ u żagħżugħa d-dritt li jkun fl-iskola, fit-training jew fix-xogħol. Miżuri bħal dawn u inċentivi ta' businesses biex iħaddmu ż-żagħżagħ huma mixtieqa. Għalhekk huwa vitali li l-leaders Ewropej mal-patt fiskali jkollhom ukoll patt għat-tkabbir ekonomiku u t-tkattir tax-xogħol li jista' jiġi ppreżentat fis-samit tal-Kunsill tard dan ix-xahar.

 
  
MPphoto
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE ). - Panie Przewodniczący! Dzisiejsza debata jest tak naprawdę kolejną debatą i kolejnym krokiem do powrotu do realizacji założeń paktu stabilności i wzrostu. To zawsze jest trudna debata w Parlamencie Europejskim. Ci, którzy pamiętają debatę o sześciopaku, a przecież wszyscy pamiętamy, wiedzą, jak trudno było znaleźć w tej materii porozumienie.

Dzisiaj rozmawiamy o wzmocnionym nadzorze nad państwami, którym mamy w końcu udzielać pomocy (czy już realnie udzielamy) i nad monitorowaniem założeń budżetowych państw członkowskich. Teoretycznie niby wszyscy zgadzają się z założeniami Komisji, że trzeba monitorować i nadzorować tych, którzy dostają pomoc, natomiast dyskusja toczy się nad tym, jakie mają być kryteria – czy mamy nadzorować coś, co jest ostrym kryterium, które sprowadza się do założeń paktu stabilności i wzrostu, czy mamy zliberalizować te kryteria?

Chciałbym Państwu przypomnieć, że rozmawiamy o zmniejszeniu zadłużenia państw członkowskich strefy euro, a nie o zwiększeniu zadłużenia. Z tej debaty odnoszę wrażenie, że niektórzy postulują o to, żebyśmy udzielali pomocy i ją kontrolowali, natomiast żebyśmy nie tworzyli kryteriów, na mocy których ta pomoc ma przynieść realny efekt. Przypomnę Państwu, że te cele się nie zmieniły, one są od dawna. To jest pytanie o poziom ich realizacji, o stopień ich realizacji. Ten cel nazywa się 3% i on nigdy nie ulegnie zmianie, ale on też nie jest celem nowym. To jest cel, który mamy od dawna, którego nie stosowaliśmy.

Ostatnia rzecz – fundusz amortyzacji długu. Często na tej sali podkreślaliśmy, że pewne sztuczki bankowe powodują, że sprzedaje się pieniądz, którego nie ma. Obawiam się, że pomysł na ten fundusz jest pewną sztuczką, przypomina mi pewną sztuczkę, która sprowadza się do tego, żeby pokazać, że nie ma długu, który realnie jest.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D ). - Herr talman! I betänkandet från ekonomiutskottet finns skarpa skrivningar till försvar för de fackliga fri- och rättigheterna. I alla åtgärder inom ramen för denna lagstiftning ska nationell lönebildning och nationella kollektivavtal respekteras. Detta är viktiga markeringar.

Kommissionen har under krisen gjort en rad övertramp. Via utpressningsliknande krav har minimilöner sänkts, kollektivavtalsstrukturen nedmonterats och fackföreningar uteslutits från förhandlingarna. Man kan konstatera att särskilt i Grekland, Irland och Portugal har arbetsmarknaden skadats. Det måste bli slut på dessa fula ovanor. Det är oacceptabelt att fri- och rättigheter kränks. Dessutom är det kontraproduktivt att attackera fackföreningar. Endast i konstruktiv samverkan, där alla parter finns med och tar ansvar, kan arbetsmarknaden fungera effektivt.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE ). - Monsieur le Président, sans méconnaître l'importance des choix économiques que nous devons assumer, vous me permettrez d'insister sur une remarque de nature plus politique dans le cadre de ce débat. Lors des dernières semaines, nous avons à nouveau eu des preuves du double langage de certains grands leaders européens ou de ceux qui se croient tels.

Alors que chacun ne cesse de plaider pour une coordination des politiques économiques, budgétaires et fiscales enfin digne de ce nom et que cette exigence apparaît même comme une condition sine qua non de la survie de la zone euro, voilà qu'une fois bien installés chez eux, ces messieurs croient malin de décrier les recommandations équilibrées émanant de la Commission, de s'affranchir de certains engagements ou, dans le pire des cas, de monter l'opinion publique contre ces ukases de Bruxelles comme ils les appellent. Cette attitude irresponsable pourrait prêter à rire si nous ne nous trouvions pas dans une situation aussi tragique.

Je vous le dis tout net: nos débats sur la stabilité, l'assainissement nécessaire des finances publiques ou sur les efforts à mener en matière de croissance sont bel et bien voués à l'échec si les errements du passé en matière de dettes et de déficits publics ne prennent pas fin et si les gouvernements des États membres poursuivent dans leur désinvolture. Nous jouons en ce moment avec le feu. La discipline européenne doit jouer pour tous, sans exception, même pour le Grand-Duché de Luxembourg. Cela demande un minimum de courage et nos opinions publiques y sont prêtes, même plus que ne veulent le croire certains de leurs dirigeants.

Un dernier mot à Madame Goulard, sinon je dois lui montrer la carte bleue: je dirais, pour finir, que, dans "rédemption", il y a "rachat".

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE ). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sollten uns auf das konzentrieren, worum es heute geht, und das weglassen, worum es heute nicht geht. Worum geht es heute? Es geht darum, dass wir uns als Parlament zusammen mit den Mitgliedstaaten einbringen wollen, um strenge Spielregeln zu etablieren, die dann nicht den Gang alles Europäischen gehen, das heißt dass sie hier zwar beschlossen werden, dass sie aber, wenn es zur Anwendung kommt, keine große Rolle mehr spielen, wie wir das bereits in vielen, vielen Fällen erlebt haben – nicht nur beim Euro, sondern auch woanders. Wir wollen Spielregeln etablieren, die wirklich die Mitgliedstaaten verpflichten, Dinge zu tun, die dringend notwendig sind, um das zu garantieren, wofür Staaten eigentlich einmal geschaffen wurden, nämlich den Menschen Infrastruktur, Bildung, Beschäftigung, soziale Sicherheit und viele andere Dinge auch zu gewährleisten, aber nicht zu Lasten zukünftiger Generationen und nicht zu Lasten anderer Mitgliedstaaten.

Deswegen sollten wir das andere nicht tun, was hier ja in einer Reihe von Änderungsanträgen enthalten ist, wir sollten neben dieser Verpflichtung keine neuen Finanzierungsquellen entwickeln, die nur eine Aufgabe haben: diejenigen, die sich bisher nicht an Regeln gehalten haben, zu belohnen und diejenigen, die sich an Regeln gehalten haben, zu bestrafen.

Dieses Europa wird dauerhaft nicht funktionieren! Europa wird nur funktionieren, wenn sich alle an die verabredeten Spielregeln halten. Deswegen ist ein Schuldentilgungsfonds abzulehnen. Damit werden nämlich diejenigen bestraft, die gut gewirtschaftet haben, zu Gunsten derer, die schlecht gewirtschaftet haben. Deswegen sind Eurobonds abzulehnen. Damit werden nämlich diejenigen bestraft, die gut gehandelt und sich an die Regeln gehalten haben, und diejenigen belohnt, die sich nicht an Regeln gehalten haben. Deswegen sollten diese Teile abgelehnt werden.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pallone (PPE ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo pienamente d'accordo nel ribadire l'importanza di avere politiche di bilancio sane e rigorose e siamo anche d'accordo sul controllo preventivo dei bilanci, che permetterà alle istituzioni europee di monitorare e agire in modo tempestivo e adeguato se uno Stato non dovesse rispettare i parametri. Su questi assi noi siamo pienamente d'accordo. In questo modo si agirebbe ex-post – come l'Unione europea non ha fatto in questa crisi – sul debito sovrano. Quindi su questi assi noi siamo d'accordo.

Daremo anche un segnale chiaro per frenare una speculazione che è una speculazione internazionale. Abbiamo però bisogno di un sistema di regole efficaci. Tuttavia, questo sistema di regole dev'essere coniugato con misure di sviluppo e di sostegno alla crescita che agiscano sia sulla domanda che sull'offerta. Su questo credo che non possiamo non tenere un dibattito. Si tratta di due assi paralleli che possono e devono intersecarsi. Pertanto, occorre porre la crescita al centro attraverso misure efficaci ed efficienti.

Nel dibattito odierno non dobbiamo dimenticare neanche il dato politico perché altrimenti rischiamo di prenderci in giro tra noi. Questo Parlamento deve riprendersi la priorità anche rispetto a quelli che sono i sistemi degli Stati. Se noi crediamo realmente all'Europa, dobbiamo pensare al bene comune e al bene dell'Europa. Soffia un vento poco simpatico che sta portando avanti nazionalismi e demagogia rispetto alla paura della gente. Qui noi dobbiamo far vedere che gli interessi della gente sono più importanti degli interessi di parte.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE ). - Godājamais priekšsēdētāj, kolēģi! Mēs visi zinām, ka māju ceļ no pamatiem. Ja pamati ir pareizi ielieti, māja būs stabila, bet, ja pamati ir pavirši ielieti, tad māja var šķobīties vai tā var pat sabrukt.

Šobrīd publiskajā telpā tiek, manuprāt, nepareizi pretnostatītas divas lietas. No vienas puses — taupība, no otras puses — izaugsme. Tātad daži saka: „Galvenais — mums vajag taupības politiku.” Citi saka: „Galvenais — mums ir jārunā par izaugsmi. Izaugsmi, tērējot naudu.” Bet draugi mīļie! Ja mēs Eiropā būtu varējuši nodrošināt izaugsmi, tērējot naudu, tad mums vispār krīzes nebūtu. Tātad ir pilnīgi skaidrs, ka, tērējot naudu, nu, tas nav tas veids, kā mēs sasniegsim izaugsmi.

Lai būtu stabila ekonomikas izaugsme, ir vajadzīgi šie stabilie pamati līdzīgi kā mājai. Un tieši taupīga valdības budžeta politika ir tā, kas ieliek šos stabilos pamatus ekonomikas izaugsmei. Ņemam kaut vai piemēru — mana valsts Latvija. Valdība, sakārtojot valsts budžetu, ir nodrošinājusi šodien 5 % izaugsmi gadā. Stabili pamati, stabila izaugsme.

Kolēģi! Aicinu atbalstīt šos likumprojektus! Ir ļoti svarīgi stiprināt mūsu ekonomikas pamatus. Paldies par uzmanību!

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra (catch the eye)

 
  
MPphoto
 

  Zofija Mazej Kukovič (PPE ). - Kriza se sama po sebi gotovo ne bo umirila, ne bo se iznihala in ta dvojček bi lahko dobil tudi podnaslov: Zdravje za rast.

Kajti brez preventive, ki ji že danes težko rečemo preventiva, prehaja že v kurativo, prehaja v dražje celjenje ran iz preteklosti.

Lahko bi bil tudi boljši nadzor na osnovi obstoječe zakonodaje, gledano za nazaj, ampak vsi smo lahko pametni za nazaj, misliti moramo za jutri, misliti moramo na to, da ne naložimo novim generacijam, mladim generacijam, dodatnih dolgov.

Rast bo prihajala seveda iz tega, če bomo znali biti v omejenih proračunih, v proračunih z omejenimi krediti in z omejenimi primanjkljaji.

In v tem je prihodnost.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D ). - Szeretném felhívni Olli Rehn biztos úr és a jelentéstevők figyelmét, hogy a jelenlegi szabályozásban van egy rendezetlenség. Arról szól a történet, hogy a most tárgyalt szabályozáshoz kapcsolt költségvetési aranyszabály csak az euróövezeten belül engedi meg a hiány túlszaladását, az övezeten kívül nem. Igaz, hogy az övezeten belül-övezeten kívül a három százalék és a fél százalék eltér, de amennyiben a szabályozás nem fogalmazza meg, hogy az eurózóna tagjai számára a növekedésösztönző csomaggal mennyiben lehet túllépni, mennyivel lehet továbblépni, akkor az eurózónán kívüli tagállamok számára ez a lehetőség nincs, az eurózónában lévők számára pedig nagyobb hiány érhető el. Fontos lenne pontosan szabályozni, hogy az eurózóna tagjai esetében a növekedésösztönzés mennyivel lépheti túl a fél százalékot.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE ). - Az elmúlt hónapok válságkezelési tapasztalataiból világosan kiolvasható, hogy a fiskális fegyelem nélkül nemhogy valódi gazdasági növekedésről, de valódi gazdasági teljesítményről sem beszélhetünk. Ugyanakkor felettébb megtévesztő az a nézet, hogy a fiskális szigor elegendő a válságkezelésre. Az igazság az, hogy semmi sem köti jobban béklyóba a gazdaságokat, mint az államadósság, amely megbénítja a növekedést, évekre elvágva ezzel a fejlődés- és befektetésösztönzés lehetőségét.

Az előttünk fekvő két jelentés minimumkövetelményeket fogalmaz meg. Ezek a minimum követelmények az alapjai a további fejlődésnek, ezért ezeket a jelentéseket feltétlenül támogatnunk kell. Persze mindig lesznek olyan érvek és olyan javaslatok, amelyek továbblépésről szólnak, azonban ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz az előző pontokat le kell zárni. A mi feladatunk és felelősségünk, képviselőtársaim, hogy ez a válasz időben érkezzen.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D ). - Šiandien vėl grįžtame prie diskusijų dėl siekio priimti atitinkamas Europos Sąjungos priemones, kurios leistų koordinuoti ir prižiūrėti valstybių narių biudžeto ir ekonominę politiką.

Praėjusiais metais priėmėme šešių teisės aktų dokumentą, kuriame buvo mėginama sugriežtinti tam tikrų šalių politiką, tačiau šiandien jau akivaizdu, kad, norint išsaugoti ekonominį stabilumą ne tik euro zonoje, bet ir už jos ribų, to jau nebepakanka. Todėl jau privalome koncentruotis ne tik tai į griežto taupymo priemones, kaip ir buvo daugelio čia pasakyta, bet būtina ieškoti kitų sprendimų, kurie leistų tikėtis ekonominio atsigavimo ir naujų darbo vietų sukūrimo.

Todėl reikia tikėtis, kad šie du teisės aktai iš tikrųjų išspręs šią problemą, ir mes ateityje galėsime tikėtis visų valstybių didesnės integracijos, kalbant apie biudžeto tvirtinimą ir apie ekonominį savo veiksmų suderinamumą.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE ). - Senhor Presidente, vivemos dias de jogos europeus. Enquanto há presidentes de Estado que assistem a partidas de futebol quando se tomam decisões económicas importantes para a cidadania e os povos, ficamos fora de jogo. Por isso, é necessário apoiar medidas europeias para combater a crise na zona euro, uma crise que afeta a cidadania, traduzida em severos recortes, em especial nos Estados-Membros com maiores dificuldades económicas e altas taxas de desemprego.

Estou de acordo com a Deputada Ferreira no facto de que as políticas que vão contra a solidariedade rompem o roteiro europeu, mas não se pode construir um futuro construtivo sobre a base da dívida e do paradigma da disciplina orçamental. Por exemplo, onde está o controlo democrático e a legitimidade do escandaloso resgate ao Estado espanhol como o único beneficiário à banca privada? É este o exemplo do partido europeu que queremos jogar para combater a crise na zona euro?

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL ). - Mr President, in Commissioner Rehn’s opening remarks he declared his ‘deep respect for the principles of democratic scrutiny’. I have to ask him whether there is a room inside the Commission where he can leave that deep respect while he gets on with his work, because the reality is that the Commission, in collaboration with the establishment political parties across Europe, have displayed a deep contempt for any democratic rights throughout the course of the crisis.

With the ‘six-pack’, with the austerity treaty and now with the ‘two-pack’, the basic democratic right of elected governments to decide on economic and budgetary policy has been undermined.

As always in these institutions, this is shrouded in euphemisms that are largely the ‘defence of the indefensible’, as George Orwell said. So let me remove the veil of euphemism. The enhanced surveillance being referred to here means the placing of governments into administration, it provides a legal basis for the semi-colony status of many countries now within the European Union, it means the further technocratisation of economic policy and includes a mechanism to force countries into austerity programmes.

This is all a means for the Commission to employ yet more failed austerity policies – failed from the point of view of the millions, but which work from the point of the views of the multi-millionaires whom the Commission and the establishment parties represent.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD ) - V mojej krajine máme príslovie, ktoré hovorí, že dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Zmluvy o Európskej únii zakazujú kolektivizáciu dlhov, a preto nerozumiem aktivitám Európskej komisie aj Európskeho parlamentu na zriadenie umŕtvovacieho fondu, ktorý má kolektivizovať dlhy jednotlivých štátov Únie, či na vydávanie eurodlhopisov. Vážený pán komisár, akým právom nám predkladáte materiály, ktoré sú v zásadnom rozpore s primárnou právnou bázou Európskej únie. Vážený pán predsedajúci, akým právom rokuje Európsky parlament o zavádzaní opatrení, ktoré Lisabonská zmluva explicitne zakazuje. Vážené kolegyne, kolegovia, zastavme sa, nepúšťajme sa do opatrení, na ktoré nemáme oprávnenia a riešme problémy dlhov v niektorých štátov len tak, ako nám to naše zmluvy umožňujú.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian (PPE ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho assistito alla discussione per tutta questa mattina e le parole d'ordine sono state: disciplina, rigore, governance, controlli, monitoraggi, stabilità, coordinamento, convergenza, "six-pack", "two-pack" e "Fiscal Compact". Tutto il nostro ragionamento è spostato verso la stabilità. Io credo e tutti noi sappiamo che la Casa europea brucia. La tensione sociale nei nostri Stati è alle stelle, con umiliazioni e suicidi.

Io credo che sia giunta l'ora di chiarirci cosa intendiamo per crescita. Crescita è il lavoro e l'aumento del PIL, e dobbiamo dire quando e come. Credo che, se questo non avverrà immediatamente, non sarà neanche possibile rispettare gli impegni presi con tutto quello che abbiamo deciso finora nel Fiscal Compact . Signor Presidente, ho una sola domanda: come può uno Stato ridurre e arrivare fino al 60% del proprio debito in 20 anni in una situazione recessiva?

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D ). - Arvoisa puhemies, tämän päivän uutisia esimerkiksi Suomesta otsikolla: 'Eurokriisi vetää Suomen taantumaan'. Kansainvälisissä uutisissa puhutaan, kuinka taantuva euroalue hidastaa globaalia kasvua. Minusta nämä otsikot pitäisi liittää siihen keskusteluun, että olemme oikeasti samassa veneessä. Ei ole mitään hyviä ja huonoja maita tai väärin asiansa hoitaneita maita, vaan tällä hetkellä olemme samassa veneessä.

Minusta sekä puheenjohtajavaltio että komissio ansaitsevat kunnioituksemme sen takia, että erittäin paljon on tapahtunut. Jos kaikki se, mitä on tapahtunut – säätely, pelastusmekanismi, systeemiriskikomitea ja muu – luetellaan, niin yhdessä se on aika suuri saavutus.

Mutta yksi puuttuu ja sen mukana kaikki. Se mikä puuttuu, on näkemys Euroopan suunnasta, ja tämän takia äänestäjät ovat vihaisia, markkinat hermostuneita ja meidän globaalit partnerimme eivät oikein tiedä, mihin Eurooppa haluaa. Tämän takia seuraava huippukokous on erittäin tärkeä samoin kuin komission uusi tiekartta, jotta saadaan enemmän tietoisuutta siitä, mitä Eurooppa oikeasti haluaa. Eurooppalaisten vastuullisten puolueiden pitäisi luoda tämä näkemys myös.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE ). - Monsieur le Président, qui est fautif en matière de dette souveraine? En toute logique, il s'agit en l'occurrence de tous les États dont la dette dépasse les 60 % de leur PIB. Tout ce qui est supérieur à 60 % constitue donc une dette illicite. Or, les marchés punissent les uns et récompensent les autres. Malgré le fait qu'ils dépassent les 60 %, les uns paient 5 %, les autres paient 0 ou 1 %.

Je suis en faveur de la mutualisation de la partie de la dette illicite. Dans le domaine de l'environnement, on appliquerait le principe pollueur-payeur. Transposer ce principe dans le domaine de la politique budgétaire, dans la zone euro, revient à mutualiser cette partie de la dette.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL ). - Senhor Presidente, em primeiro lugar, importa dizer que esta iniciativa sofre de um grave problema legal, é assumido que tenta incorporar o conteúdo do Tratado Orçamental no direito derivado da União Europeia. O pequeno problema que encontramos é que o Tratado Orçamental nem sequer foi ratificado e nem sequer está inscrito no direito fundamental da União Europeia porque é um tratado intergovernamental. Daqui se vê que os objetivos da Comissão Europeia, corroborados pela maioria deste Parlamento, são impostos aos povos por todas as vias, ainda que carecendo de legitimidade legal. É esta a cidadania europeia que os senhores dizem querer promover? Em segundo lugar, importa salientar que, por muito que se tente decorar o texto, com palavras sobre o crescimento e o emprego, as medidas de reforço da supervisão económica e orçamental não são mais do que o aprofundamento do Pacto de Estabilidade e Crescimento e a institucionalização eterna das medidas ditas de austeridade, a limitação da soberania orçamental e económica dos países.

Aqueles que são aqui chamados programas de ajustamento macroeconómico não se distanciarão das medidas ditas de austeridade, ou seja, levarão a cabo a receita no corte nos serviços sociais públicos, nos sistemas de segurança social, na redução dos custos unitários do trabalho através da redução dos salários e dos direitos dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D ). - Señor Presidente, la situación que supone el rescate es muy preocupante. No se dice toda la verdad a los ciudadanos españoles sobre la nueva deuda que, avalando deuda privada, asumen como deuda pública el Gobierno y el Estado españoles. El Gobierno español ha solicitado una ayuda que antes decía no querer, y lo presentan ridículamente como un triunfo, lo que ya advirtió algún colega en este debate. No hay triunfo, sino fracaso con Bankia y demás.

Insisto, aquí no hay más política correcta para Europa que la patrocinada por el Gobierno francés, detrás de la que hay que cerrar filas parlamentarias, pues no saldremos de la crisis de la deuda sin el crecimiento armónico de todos y del conjunto. Supervisión, como se reclama en los dos informes —claro que sí, toda la supervisión que sea precisa—, pero crecimiento imprescindible, simultáneo, antiespeculativo también, tal y como se menciona en algunas de las medidas de ambos informes y de otros informes también. Por favor, claridad y transparencia, también equilibrio, como decía antes mi colega Sánchez Presedo.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI ). - Mr President, it is not the business of the EU to give instructions to Member States on their budgets, even if the instructions were wise and the Member States foolish.

Democracy means rule by the people, and not wise rule by the people. Democracies have the right to be foolish. Some of the Member States might, indeed, have been foolish. However, that does not mean that austerity measures are the answer. Putting the populations of debtor countries out of employment will not help them to get out of debt. Advice for countries to be frugal should be addressed to them before they get into debt and not when they are heavily indebted.

Is the answer to borrow even more so they can engage in Keynesian expansionism? My advice would be that quantitative easing would be preferable to credit creation and borrowing. However, full payment should be delayed until any resulting production has emerged in goods and services, in order to avoid inflation.

But reversion to devalued domestic currency would itself produce export-led growth. That would generate government revenue and reduce debt.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra (catch the eye))

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission . − Mr President, honourable Members, let me thank you for a very substantive and serious debate. I think that you share the sense of urgency and determination to pursue our joint strategy for sustainable growth and job creation.

These two draft regulations are indeed very important parts of that strategy in order to address macroeconomic imbalances pre-emptively and in order to restore the sustainability of public finances, which is a necessary condition for sustainable growth and employment. Let me comment on two or three key policy issues in this debate.

First, with a view to the European Council in mid-June, we need to define the main steps towards full economic union. In that context our guiding principle should be that, in order to move to further mutualisation, it is necessary in parallel to further strengthen our stability culture. That means, when talking about the prospect of a fiscal union, that more mutualisation of sovereign risk necessarily requires more fiscal integration before it can be acceptable to all. Moreover, more fiscal integration requires more pooling of fiscal sovereignty and that calls for a very profound debate on this issue.

One important avenue to strengthen economic and monetary union (EMU) is to construct a financial union as an essential element of a real and genuine EMU. The main building blocks towards a financial union could include at least larger banks of systemic importance for macro-financial stability in Europe and its regions. It will call for a solid EU euro area compact, including strengthened financial supervision at European level, a resolution authority at European euro area level and a single deposit guarantee scheme at European euro area level – all these in the same arrangement covering at least the euro area’s larger financial institutions.

The basic point here is the same as on the fiscal side: the sharing of risk in the guarantee scheme calls for substantially reinforced regulation and supervision at the relevant euro area or European level. In other words, any step in the further sharing of risk can only be taken on the condition that it is balanced by provisions to avoid free riding on the consolidation efforts of other Member States. This applies also to fiscal integration; for instance, the proposal of a debt redemption pact by the Chairman of the Council of Economic Advisers is no different.

It is often referred to as a debt redemption fund but that is only part of it; it is a pact which has two sides. This debt redemption pact proposal would balance the suggested mutualisation of debt with very strict fiscal rules for the participating Member States for a very large number of years.

Why is that? In order to make it rational for all participants to agree to further risk-sharing, enhanced economic surveillance must ensure fiscal prudence and minimise moral hazard, which again will require a very fundamental debate about pooling of fiscal sovereignty. This principle applies to the prospective construction of both financial and fiscal union.

Finally, I shall make some statements on Spain as well, as I find it is a very important subject at this critical juncture. Following the Euro Group’s positive response to Spain’s announcement that it is opting for support from the euro area for the restructuring of its financial sector, the Commission is ready to proceed swiftly with the necessary assessment on the ground, in close alliance with the European Central Bank, the European Banking Authority and the International Monetary Fund, and subsequently to propose appropriate conditionality for the financial sector in Spain. This means that system-wide and financial framework conditionality will include specific recommendations concerning financial sector supervision and regulatory requirements. In addition, bank-specific conditionality subject to state aid rules would be applied exclusively to the banks benefiting from the EFSF/ESM assistance.

With this thorough restructuring of the banking sector in Spain, together with the ongoing determined implementation of structural reforms and fiscal consolidation, Spain can gradually regain confidence and create the conditions for a return to sustainable growth and job creation. The only objective – and let me underline this – of this euro area decision, which the Commission supports, is to protect the savings of ordinary Spaniards and to enable credit flows to productive enterprises and ordinary households in Spain. This is indeed crucial for returning to recovery and for sustainable growth and job creation which, of course, is our ultimate objective. It is important also for the whole of Europe because this is also being done in order to safeguard financial stability in Europe as a whole.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Margrethe Vestager, Présidente en exercice du Conseil . − Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne takke for en debat, som har været særdeles vidtrækkende, og som afspejler den alvor, som ethvert politisk lederskab må have i lyset af den europæiske situation. Der er sagt mange forskellige ting, også om det helt afgørende om at forene bestræbelsen på igen at skabe tillid til de offentlige budgetter og på samme tid at skabe vækst og arbejdspladser i de europæiske medlemsstater.

Jeg har med stor interesse lyttet til de mange forskellige bidrag denne morgen. Jeg har desværre ikke i den tid, der er til rådighed, mulighed for at svar på alt, men der vil blive mulighed for at udveksle endog særdeles detaljerede forslag, når vi begynder på trilogprocessen. Blot én kommentar: En af de ting, som er meget afgørende, er at genskabe tilliden til det politiske lederskab, både i Europa som sådan og i hvert enkelt medlemsland. Der er ingen vej til den tillid via en knusende gæld. Der er heller ingen vej til den tillid via budgetter, som vi ikke holder. Det er ganske enkelt helt afgørende, at vi ser en konsolidering af vores budgetter samt bæredygtige offentlige budgetter som en forudsætning for vækst, og ikke som en bremse for væksten.

Den stærke fokus på at få kontrol over de penge, vi bruger, går hånd i hånd med vores fokus på vækst. Det er afgørende at skabe tillid til markederne fra vores side, men også at markederne hører, hvad der bliver sagt, og reagerer på, hvad der bliver besluttet. Vi har foran os to solide, ordentlige forslag, som er med til at komplettere den reform af vækst- og stabilitetspagten, som Kommissionen, Rådet og Parlamentet med stor alvor fik gennemført. Jeg håber, at det vil være muligt at skabe hurtige fremskridt og dermed også at nå frem til en aftale. Det er vigtigt, at vi viser, at når det kommer til grundlæggende ting, som f.eks. det at forholde sig til budgetplaner og det at sikre en tilstrækkelig robust opfølgning, hvis man har for store underskud, så er vi villige til at finde kompromiserne. Derfor er det nu, vi kan vise, at fællesskabsmetoden også virker, når Europa er i krise - at vi kan levere endnu et afgørende bidrag til at styrke vores økonomiske styring til den ramme, der er vigtig for at komme ud af krisen.

Jeg vil gerne takke hr. Swoboda for at understrege nødvendigheden af at handle og få startet trilogen hurtigt. Det er vigtig at få en aftale, for får vi en aftale, så bidrager vi til at skabe balance mellem hvert enkelt medlemslands ansvar - som de har fået fra deres vælgere - for at styre økonomien og komme tilbage på vækstsporet og så en europæisk dimension, som er uomgængelig for at skabe vækst og tillid igen. Fra formandskabets side ser vi frem til at begynde trilogen. Debatten i dag har været en vigtig forudsætning, og vi håber, at afstemningen i morgen giver et solidt afsæt for, at trilogen begynder snarest.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, rapporteur . − Monsieur le Président, à cette heure-ci, il faut éviter les très longs discours. Je voulais simplement indiquer au commissaire que je partage sa préoccupation que nous avancions vite et qu'ainsi nous montrions l'efficacité de la méthode communautaire.

Je voulais dire à Mme la présidente du Conseil, qui s'en fout complètement, que nous avons la ferme intention d'obtenir ici un vote important et de commencer le trilogue. Avant que ne commence le débat ce matin, il a été question de Schengen et de la Présidence danoise. J'espère que, sur ce sujet, vous montrerez que vous savez tenir compte des avis de ce Parlement.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, relatora . − Senhor Presidente, com as condições de tempo extremamente limitado que temos, quero unicamente neste momento dizer à Comissão que pode contar, como sempre tem contado, com este Parlamento num trabalho eficaz em prol da solidez da zona euro e da Europa, mas que isso só se consegue quando, às iniciativas que se concentram na disciplina, nós conseguirmos adicionar as condições para que haja uma partilha equilibrada de ganhos e de sacrifícios entre os diferentes Estados-Membros e entre os diferentes cidadãos e uma esperança, uma esperança de que sairemos da crise que estamos a atravessar. Para que essa esperança exista, é preciso outras iniciativas e são essas que este Parlamento está a tentar preencher, uma iniciativa virada para o investimento, para o crescimento e para o controlo da dívida soberana que tem sido o calcanhar de Aquiles evidente, que reflete a fragilidade dos sistemas económicos de alguns dos países membros.

Senhor Comissário, pode contar connosco, Conselho, Senhora Presidente, podem contar connosco, mas a agenda tem de ser uma agenda abrangente, não pode ser uma agenda que faz da disciplina a condição para que tudo o resto venha a seguir, nem que faz da disciplina o alfa e o ómega das nossas propostas europeias. Os nossos cidadãos esperam isso de nós, podem contar com o Parlamento e quero agradecer de novo aos colegas, aos relatores, ao Senhor Gauzés, que é outro relator, e a todos os colegas que, enquanto relatores-sombra ou meramente elementos ativos na construção deste projeto, foram capazes de contribuir para um projeto do Parlamento mais equilibrado, mais sólido e que eu espero que mereça o respeito, a capacidade de diálogo e o espírito de construção e de compromisso que até agora tem vingado.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate conjunto.

La votación tendrá lugar mañana, a las 11.30 horas.

Pasamos al turno de votaciones.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D ), na piśmie. Proponowane dziś rozwiązania zawarte w rezolucji ws. WRF to ważny krok w walce z kryzysem w Europie. Potrzeba ograniczania wydatków to dzisiaj kluczowe zagadnienie dotyczące budżetów państw UE. Mechanizmy zawarte w tzw. dwupaku – poddanie budżetów pod kontrolę KE we współpracy z parlamentami krajowymi ułatwi ich konsolidację i umożliwi szczególny nadzór nad krajami z nadmiernym deficytem budżetowym. To rozwiązanie wzmacnia wpływ instytucji UE na politykę budżetową państw członkowskich bez naruszania procedur demokratycznych. Projekt obejmuje też działania dążące do pobudzenia wzrostu gospodarczego. Samo oszczędzanie nie jest w stanie zapewnić powrotu gospodarki na właściwe tory. Co więcej, uderza przede wszystkim w zwykłych obywateli. Projekt zobowiązuje Komisję i państwo do przyjęcia rozwiązań, które nie zabijałyby wzrostu gospodarczego, ani inwestycji – szczególnie w edukacji i służbie zdrowia.

W najbliższej przyszłości musimy także podjąć działania w celu powiększenia budżetu UE. Dochody uzyskane np. z euroobligacji czy podatku od transakcji finansowych będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Zrównoważony wzrost gospodarczy i przestrzeganie dyscypliny budżetowej jest możliwe, co widać na przykładzie Polski. Dzięki ograniczeniom budżetowym, które wprowadzono do konstytucji w 1997 r. kraj może pochwalić się nawet dziś prawie 4% wzrostem PKB. Rezolucja ws. WRF będzie początkiem nowej jakości w dziedzinie finansów publicznych UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Kārlis Šadurskis (PPE ), in writing. Adoption of the so-called “two-pack” is an important step towards strengthening the economic governance framework within the euro area. The six-pack complemented by the two-pack is the badly needed “medicine” to achieve further economic growth, financial stability and stronger budgetary discipline. Unfortunately, now we are learning the hard way about the dramatic effects of Member States' excessive debt. The two-pack is needed in order to put in place the legal framework for the work European Commission is already performing as it is closely linked with the “Fiscal Compact Treaty”. Our future growth is dependent on sustainable public finances and budgetary discipline rather than on creating new debt and deficit. Austerity measures should be seen as a stable foundation for future growth in Europe as they are not mutually exclusive concepts. Take, for example, the case of Latvia — the country which during the crisis had the greatest budgetary consolidation (17% of its GDP) in the EU and now is the fastest growing economy in the EU-27. In the long-term, stability and growth in the euro zone are the most crucial factors and stimulus for other EU countries to join in the upcoming years.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE ), írásban. A 2011-ben elfogadott, az európai gazdasági kormányzásról szóló hatos csomagot kiegészítő újabb jogalkotási csomag célja a pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamok költségvetési felügyeletének további erősítse, valamint egy hatékony válság-megelőzési mechanizmus létrehozása. Mindkét új jogalkotási javaslat az euró-övezeti tagállamokra vonatkozóan irányoz elő rendelkezéseket. Az utóbbi évek tapasztalatai sajnos jól mutatják, hogy egyetlen tagállam nehézségei az egész unió gazdaságára kihatással lehetnek, ezért olyan mechanizmust kell létrehozni, amellyel meg lehet óvni a többi euró-övezeti tagállamot az esetleges negatív, tovagyűrűző hatásoktól. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a pénzügyi válság nemcsak az euró-zónát érinti, hanem az egész Uniót. Azonban hangsúlyoznunk kell, hogy Magyarország egyszerre két nagy küzdelemnek is a részese, ezért saját szempontjaink szerint kell értékelnünk a helyzetet. Egyfelől az elmúlt nyolc év hibás gazdaságpolitikájának súlyos következményeit kell orvosolnunk, másfelől az euró válsága is fájdalmasan érinti hazánkat. Éppen ezért Magyarország új Alaptörvényének egyik legfontosabb rendelkezése a költségvetési korlátok beépítése. A szóban forgó közpénzügyi szabály célja megakadályozni azt, hogy hazánkat újból eladósítsák. Elsődleges feladatunk az ország gazdaságának talpra állítása, és ehhez az államadósság folyamatos csökkentésére van szükség. Az új alkotmány ebben a tekintetben egy új kezdet Magyarország számára. A megújulás eredményeinek köszönhetően Magyarország ma képes megállni a maga lábán.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D ), par écrit. Malgré les avancées significatives obtenues par les socialistes suite au travail parlementaire en commissions de l’Emploi et des Affaires économiques (une place plus importante à la réalisation des objectifs de la stratégie UE 2020, une feuille de route pour la mise en œuvre des eurobonds, ou encore le nécessaire respect du dialogue social et des conventions collectives), ce texte reste contraire à notre souhait d'une Europe de solidarité. Nous voulons lancer un signal fort et voterons par la négative si la droite ne se décide pas à humaniser sa démarche.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI ), schriftlich . – Angesichts der anhaltenden Strukturkrise wurde im vergangenen Jahr das „Sixpack“ verabschiedet, um jene Mitgliedstaaten, die die Grenzen für Haushaltsdefizit und Staatsschulden überschreiten, klar an ihren Platz verweisen zu können. Im „Twopack“ geht es nun darum, jene Mitgliedstaaten der Eurozone, die massiv von schweren finanziellen Problemen betroffen oder zunächst bedroht sind, „an die Hand“ zu nehmen und ihnen so die Rückkehr zu einer normalen Lage zu ermöglichen sowie darum, die anderen Mitgliedstaaten vor potenziellen negativen Auswirkungen zu bewahren. Seit 2009 ist es unmöglich, die Arbeitslosenquote wegen des viel zu geringen Aufschwungs auf dem Arbeitsmarkt zu senken, im Gegenteil, die Jugendarbeitslosigkeit ist in vielen Mitgliedstaaten stark angestiegen und liegt zum Beispiel in Spanien schon bei über 50 %. Handlungsbedarf ist demnach dringend geboten.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

 

6. Período de votação
Vídeo das intervenções
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι οι ψηφοφορίες.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές πληροφορίες επί της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

6.1. Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) - Candidatura FEG/2011/020 ES/Comunidad Valenciana Footwear, Espanha (A7-0189/2012 - Salvador Garriga Polledo) (votação)

6.2. Projeto de orçamento retificativo n.º 2/2012: Mobilização do Fundo de Solidariedade na sequência das inundações em Itália (Ligúria e Toscana) em 2011 (A7-0181/2012 - Francesca Balzani) (votação)

6.3. Mobilização do Fundo de Solidariedade da UE: inundações na Ligúria e na Toscana (A7-0182/2012 - José Manuel Fernandes) (votação)

6.4. Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: FEG/2012/000 TA 2012 - Pedido de assistência técnica por iniciativa da Comissão (A7-0187/2012 - Jan Kozłowski) (votação)

6.5. Cooperação para o desenvolvimento com a América Latina (A7-0159/2012 - Ricardo Cortés Lastra) (votação)

6.6. Atividades de voluntariado transfronteiras na UE (A7-0166/2012 - Marco Scurria) (votação)

6.7. Proteção das infraestruturas críticas da informação: para uma cibersegurança mundial (A7-0167/2012 - Ivailo Kalfin) (votação)

6.8. Cooperação em matéria de política energética com parceiros para além das nossas fronteiras (A7-0168/2012 - Edit Herczog) (votação)
 

- Μετά την παράγραφο 19:

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, rapporteur . − Mr President, I am sorry to have slowed down the voting but I would like to mention an oral amendment. An additional amendment to paragraph 19 was tabled and adopted in the Committee on Foreign Affairs, but was omitted by the secretariat in the final text. I would like to read it.

After paragraph 19 as it stands at the moment, we should add the following: ‘supports the use of instruments such as the Early Warning Mechanism in relations with energy suppliers and transit countries; is convinced that further promotion of the idea of common purchasing of energy raw materials by Member States is needed in the context of growing competition for resources and existing producer monopolies’. That is the oral amendment.

We have learned that there is no need for the second oral amendment, so I would like to withdraw it.

Finally, the remarks on the Socialist voting list are actually incorrect. I wanted to make sure that the remarks are correct, of course.

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

 

7. Declarações de voto
Vídeo das intervenções
 

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση : Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012 )

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR ). - Mr President, one in three people in Latin America still live below the poverty line. Twenty-eight million citizens do not how to read or write and the IMF estimated an average GDP growth rate of four and a half percent for 2011.

I welcome, therefore, Parliament’s report in defining a new development cooperation with Latin America, as it rightly acknowledges that the EU needs to assist the region in eradicating poverty and to help promote sustainable economic and social development. The EU should work with the region to support development and stability by reducing social inequalities. As Latin America is a growing economic region, it is only sensible that the EU should intensify its role to strengthen existing trade and investment relations with the whole of that region, but particularly Brazil and Mexico, which are important strategic partners for investment and trade respectively.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea è il principale donatore di aiuti allo sviluppo per il maggiore investimento nella regione dell'America Latina nonché il suo secondo partner commerciale. Questa collaborazione ha senza dubbio portato risultati positivi per il Sudamerica riducendo la povertà dal 44% al 33% in un solo decennio e dando al paese delle prospettive di crescita, nonostante la crisi economica internazionale, pari al +4% per il 2012. Il ciclo di crescita dell'America Latina ha determinato notevoli progressi sociali ed economici, ma in molti Stati non è tuttavia coinciso con un'equa distribuzione del reddito né con la diminuzione delle diseguaglianze sociali. È per questo motivo che l'Unione europea è chiamata a migliorare ulteriormente l'efficacia dei suoi aiuti per favorire una crescita economica e sociale più giusta.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE ). - Mr President, this report is an important step towards achieving the Millennium Development Goals and the fulfilment of international commitments to human rights, food security and environmental sustainability. Development aid has noticeably reduced poverty in Latin American countries. The global, economic and financial crisis has impacted Latin America less than other regions. However, this is a region in which 180 million people live below the poverty threshold.

The EU is the principal donor of development aid, the principal investor and the second trading partner of this region. It is essential that we continue to support those countries. The rapporteur requests that the Commission present a coherent strategy for the gradual withdrawal of bilateral aid to the middle-income countries and that will reinforce aid to the LICs, the low-income countries. However, there is a danger in this. It is absolutely crucial that we get this right. Withdrawing or redirecting aid too soon could undo all the years of assistance and the good that we have done.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE ). - Mr President, Latin America is key in global policy, security and trade, yet it is still vulnerable to global risk. It must remain a priority.

The eradication of poverty through sustainable development is vital for good governance, democracy and human rights. We must continue to support this region which, despite making progress in eliminating poverty, still has many living below the poverty line. It is also threatened by violence and insecurity, which jeopardise the sustainability of its own development.

Aid has a positive impact on the region but, for long-lasting change, domestic resources must be developed, tax systems made transparent, corruption and fraud must be eliminated and civil society strengthened.

By increasing the well-being of all people, democratic institutions can regain the public’s trust. We must continue the political and human rights dialogues with Latin America, supporting their economic growth and social development.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR ). - Panie Przewodniczący! Chociaż kryzys gospodarczy nie dotknął Ameryki Łacińskiej w tak znaczącym stopniu jak inne regiony świata i w roku bieżącym Ameryka osiągnie prawdopodobnie poziom 4,5% wzrostu, to jednak nadal kraje te charakteryzują znaczące różnice poziomu zamożności, a niemal 200 milionów osób żyje poniżej progu ubóstwa. Wspólnota pozostaje głównym inwestorem i drugim po Stanach Zjednoczonych partnerem handlowym tego regionu. Działania wspierające jego rozwój leżą więc bezpośrednio w naszym interesie. Uzasadniona wydaje się konieczność wzmocnienia obecności Unii w tym regionie jako gwaranta prawidłowej drogi wychodzenia z kryzysu. Współpraca z krajami o średnich dochodach i ich wspieranie pomoże im rozwijać potencjał w walce z ubóstwem i w rozwoju na szczeblu regionalnym. Wymiana handlowa jest kluczowa dla zapewnienia dobrobytu na obu kontynentach. Palącą sprawą są również wzajemne działania wspierające zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Popieram rezolucję.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR ). - Panie Przewodniczący! Poparłem to sprawozdanie. Unia Europejska i Ameryka Łacińska tworzą strategiczne partnerstwo. To partnerstwo powinno być oparte także na poszanowaniu wspólnych wartości. W naszym sprawozdaniu zwracamy uwagę, iż jednym z zasadniczych celów zewnętrznych działań Unii Europejskiej jest umacnianie porządku demokratycznego, umacnianie praw człowieka. Chcę powiedzieć, że dobrze, iż w naszym sprawozdaniu wzywamy do tego, by jednym z priorytetów uczynić ochronę ofiar przestępstw w Ameryce Łacińskiej. Chcę zadać pytanie – co w sytuacji, w której sprawcą tych przestępstw jest aparat państwowy? Mam tutaj na myśli zbrodniczy reżim Fidela Castro na Kubie, który prześladuje swoich obywateli i oni (w sensie zbiorowym) są ofiarą jednego wielkiego przestępcy, jakim jest reżim komunistyczny na Kubie. Poparłem to sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR ). - Mr President, I voted in favour of this report on development cooperation with Latin America. I am, however, slightly concerned by the Commission’s current proposals on the development cooperation instrument, which seeks to reduce bilateral aid from the European Union to 11 middle-income countries in Latin America and has entirely removed the provision of basic services from its list of priorities for the region.

Improved political and economic relations with Latin America must continue to be a priority for the European Union. We already have association agreements with Central America, Mexico and Chile, and hopefully soon with Colombia and Peru. Continuing to build on these relationships will bring major benefits to all parties concerned.

I welcome the new Pacific Alliance recently signed between Mexico, Chile, Peru and Colombia, which is a step in the right direction for more regional cooperation, both political and economic, at a time when the Pacto Andino and Mercosur are clearly floundering.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR ). - Mr President, Latin America is a real presentational problem for committed Euro-integrationists. Here is a region with great cultural and linguistic homogeneity, and there is a political unity of outlook. In every capital city you will find statues of Simon Bolivar; you will find the same legal system; you find cultural inter-changeability; people watch each other’s abdominal soap operas; they are able to understand each other – even the Brazilians can understand South American Spanish although, rather unfairly, the reverse is not true – and yet they remain independent countries, despite the best efforts of the European Union which has been pouring money into regional cooperation and integration projects. It has done so even to the extent of refusing to sign trade and aid deals with individual states, insisting on block-to-block cooperation.

In fact, whereas the EU takes heterogeneity of nations and creates common political institutions, South America is the opposite. Now guess which one is growing; guess which one has the more successful rates at the moment, despite some of the far Left governments there at the moment. There is a lesson there which is that prosperity comes from competition, diversity, variety and pluralism.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR ). - Mr President, we all have to be careful when we talk about a region, because in the same way that I am often critical of those who always want a one-size-fits-all solution for Europe, we should be careful of a one-size-fits-all approach for Latin America. We must recognise that there are countries with varying levels of economic development. If you compare the range from Brazil all the way through to Bolivia you can see the range of development, and Brazil is clearly a power house.

The second thing, which is important for me as a Member of the European Parliament for London, is that we are host to a very large Latin-American community in London and we should be taking advantage of those diaspora communities to encourage more trade links with their home countries. But we should also make sure that we encourage development based on trade issues and investment, and get away from this ideology that we sometimes see here that if a service is not provided by the state then it should not be provided at all.

We should be encouraging investment in as many services possible – including in education, health and water – to make sure that people are taken out of poverty and live a better life.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD ). - Hr. formand! Jeg synes, at denne betænkning indeholder mange gode tanker. Det er grundlæggende sympatisk at ville bekæmpe fattigdom i verden, ikke mindst i Latinamerika. Alle de initiativer, der oplistes, er selvfølgelig af sympatisk karakter. Jeg kan dog alligevel ikke lade være med, når jeg læser betænkningen, at tænke på: Gad vide, hvornår kompasset vender? Gad vide, hvornår det bliver Latinamerika, der skal give EU råd om, hvordan man bekæmper fattigdom?

Mercosur-området, hele Latinamerika, har igennem de sidste ti år vist en fantastisk evne til at skabe vækst og udvikling, bekæmpe fattigdom osv. I den samme periode har vi i Europa set langtidsledigheden vokse, ungdomsledigheden vokse, recessionen brede sig osv.

Der står i betænkningen, at frihandel er vejen frem. Det kan jeg tilslutte mig. Måske skulle man overveje det samme her i Europa. Man skulle droppe al den overregulering, den overbureaukratisering af det europæiske kontinent, droppe den forkrampede ideologiske kamp for, at euroen skal eksistere og holdes fast, uanset at den ude i den virkelige verden skaber armod. Jeg tror, at den dag er meget tæt på, hvor det er latinamerikanerne, der skal til at give os i Europa gode råd.

 
  
  

Έκθεση : Marco Scurria (A7-0166/2012 )

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, tengo molto a sottolineare l'importanza di questa relazione sul volontariato, e a complimentarmi anche con il relatore, con il quale abbiamo avuto un'ottima condivisione in sede di commissione per la cultura, soprattutto perché dopo l'Anno del volontariato non si spenga l'attenzione del Parlamento su questo tema.

Volevamo – io l'avevo chiesto precedentemente come relatore ombra – un Libro bianco della Commissione sul volontariato che purtroppo non è stato fatto e che serviva a dare un quadro generale di confronto a livello europeo fra le diverse realtà, a definire uno status delle associazioni di volontariato europeo e trattamenti fiscali omogenei. Trovo che, non avendo avuto questo, questa relazione colmi un vuoto e guardi avanti. Importante è voler rafforzare il volontariato transfrontaliero, eliminare le barriere che si frappongono a molti volontari per poter accedere a quest'opportunità e in particolare anche ai soggetti svantaggiati che devono poter essere soggetti a volontariato. Importantissimo credo che sia il fatto di approfondire la conoscenza del volontariato nei settori dei beni culturali, dell'ambiente e dello sport e prevedere che nei bandi europei il lavoro del volontariato possa essere considerato un cofinanziamento ai fini dell'accesso a questi bandi.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR ). - Mr President, I am hugely supportive of volunteering activities, many of which help ensure a better quality of life for my Welsh constituents. As well as having enormous societal value, they also serve to equip individuals volunteering with important skills which can assist them later in becoming more employable.

Whilst I recognise the importance and merits of promoting cross-border voluntary activities across the EU, and indeed the wider world, I was unable to fully support this report in its current format. I believe that initiatives such as promoting youth volunteering in sport or health and increased cooperation with third countries is of great value. However, I have reservations about the references made in the report concerning its funding. I do not agree that national, regional or local authorities should be mandated to ring-fence funding for organisations involved in volunteering activities.

I also cannot support the recommendation for the creation of a new multiannual programme which would effectively guarantee funds to be available for volunteer projects. In these current economically turbulent times authorities should be free to determine whether they would like to earmark funds for these voluntary groups or to direct them towards other projects nationally.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono circa 100 milioni i cittadini europei operanti in varie attività di volontariato. Dalle grandi manifestazioni sportive agli eventi culturali è fondamentale il ruolo svolto dai volontari e non va tralasciato poi il lavoro di quelle persone che accorrono a fornire aiuto e solidarietà in caso di gravi calamità naturali o ambientali. Il volontariato costituisce una delle più ampie espressioni di cittadinanza attiva ed è un'attività cruciale per lo sviluppo dei valori democratici e di uguaglianza all'interno dell'Unione europea. Per questo motivo auspico lo sviluppo di un volontariato di alta qualità sia nazionale che transfrontaliero e l'eliminazione degli ostacoli attualmente esistenti.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore del collega Scurria che, a conclusione dell'Anno europeo del volontariato, ne concretizza gli obiettivi e le strategie. Condivido pienamente il fine di accrescere l'importanza del volontariato e di promuoverne una regolamentazione transfrontaliera a livello di Unione. Il volontariato transfrontaliero rappresenta infatti una fonte inesauribile di apprendimento e di crescita personale, contribuendo allo sviluppo di una coscienza sociale economicamente ed ecologicamente sostenibile. A tal fine, ritengo fondamentali tre iniziative proposte nella relazione: la creazione di un portale centralizzato sul volontariato, l'istituzione di un corpo unitario europeo di aiuto umanitario e lo sviluppo di un passaporto europeo delle competenze. Mi auguro, infine, che continui ad essere presente la forte volontà comune di investire su un tema di tale importanza che favorisce lo sviluppo di valori comuni e giova al processo di integrazione.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI ). - Voorzitter, christen-democraat Scurria heeft de gouden sleutel gevonden om nog meer mensen naar Europa te halen en ons continent te laten overstromen door laag opgeleide kansarme mensen onder het mom van 'vrijwilligers'. Deze mensen mogen dan in theorie wel niet de banen innemen van de West-Europeanen, maar in de praktijk zal dat wel gebeuren.

Immers, immigranten uit niet-lidstaten mogen hier visumvrij naartoe gaan reizen, krijgen vrije toegang tot ons gezondheidsstelsel, alsmede recht op een uitkering, werk na afloop van hun vrijwilligersperiode en uiteraard recht op gezinsvorming. Wij als burgers moeten vooral solidair zijn met deze instroom van 'interculturele verrijking' en dan vindt dit Parlement het gek dat burgers zich steeds meer afkeren van Europa. Voorzitter, wij als PVV zijn totaal niet verbaasd. Gaat u vooral zo door, des te eerder stort de Europese elitestaat in.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE ). - A Uachtaráin, ba mhaith liom labhairt faoi ghné áirithe; is é sin an bhliain Eorpach um aosú gníomhach agus um dlúthpháirtíocht idir glúine. Tá faoin mbliain feasacht a ardú faoin méid a dhéanann daoine scothaosta chun cur leis an tsochaí. Táthar ag iarraidh lucht déanta beartas agus páirtithe leasmhara ag gach leibhéal a spreagadh le gníomhú, d’fhonn deiseanna níos fearr a chruthú don aosú gníomhach agus d’fhonn dlúthpháirtíocht i measc na nglún a neartú.

Aosú gníomhach: sin dul in aois i ndea-shláinte mar lanbhall den tsochaí, mothú níos comhlíonta inár bpost, níos neamhspleáiche inár ngnáthshaol agus níos lárnaí mar shaoránaigh. Is cuma cé chomh sean is atáimid, tig linn fós ár bpáirt a imirt sa tsochaí agus taitneamh a bhaint as an saol níos fearr. Seo é an dúshlán, fiú nuair a bhímid an-aosta. Fáiltím go mór roimh an tuarascáil seo.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il volontariato costituisce un'espressione fondamentale di cittadinanza attiva in tutti gli ambiti della vita sociale. Ci sono ben 100 milioni di cittadini impegnati in quest'attività che, tra l'altro, contribuisce alla produzione del 5% del PIL europeo. Il volontariato non è soltanto una straordinaria occasione di sviluppo e di formazione personale e di rafforzamento di valori civici e morali, ma significa anche promozione delle politiche europee e creazione di capitale sociale. Soprattutto i giovani devono essere di più coinvolti nel volontariato, anche perché questo significa aumentare la formazione e quindi aprirsi a un futuro di opportunità occupazionali. Quindi, davvero, complimenti al relatore, l'on. Scurria, per l'ottimo lavoro svolto.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il voto odierno il Parlamento europeo attribuisce finalmente il giusto riconoscimento alle attività di volontariato anche a livello transfrontaliero. Il passaporto europeo delle competenze del volontariato certifica finalmente come il volontariato sia fonte di apprendimento non solo sul piano etico e personale ma anche su quello professionale e lavorativo. Tutte le organizzazioni di volontariato avranno d'ora in poi l'opportunità di ricevere maggiori informazioni sui fondi e sui progetti europei e il loro coinvolgimento sarà facilitato dalla riduzione dei costi e degli oneri amministrativi.

Promuovere il volontariato in tutte le sue forme diventa una delle priorità dell'Unione europea nei prossimi anni, uno strumento con cui contrasteremo razzismo e pregiudizi e stimoleremo il dialogo interculturale e interreligioso. Questo è un tributo agli oltre 100 milioni di cittadini che in tutt'Europa, quotidianamente, operano a favore di chi ha realmente bisogno. Sono valori – e non dobbiamo mai dimenticarlo – che nutrono le fondamenta dell'Europa in cui viviamo e che ogni giorno ci impegniamo a migliorare.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR ). - Panie Przewodniczący! Wolontariat to jedna z najważniejszych dziedzin życia, w której obywatele mogą uczestniczyć w życiu społecznym. Poprzez wolontariat dajemy możliwość obywatelom – obywatele dają sobie taką możliwość – by pomagać, by tworzyć rzeczywistość niekoniecznie przez zaangażowanie stricte polityczne. Korzystając z tej okazji, że rozmawiamy dzisiaj o wolontariacie, chciałem powiedzieć i złożyć głęboki hołd tysiącom wolontariuszy, którzy dzisiaj w moim kraju i na Ukrainie pracują nad tym, by Mistrzostwa Europy 2012 przebiegły jak najlepiej. Chciałem im za to podziękować. To właśnie piękny przykład aktywności wolontariatu.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR ). - Mr President, I abstained on this report on recognising and promoting cross-border voluntary activities within the European Union. I do support the idea generally, as I fully believe that volunteering should play an important part in our modern-day society. I am particularly keen to see more volunteering amongst young people in London, which is the region I represent, and this chimes well with Prime Minister David Cameron’s idea of the big society in the United Kingdom.

However, despite backing its premise, there were aspects of the report itself with which I could not agree. While there may be a call for volunteering to be made easier, I do not agree with the idea that it would be made easier with the creation of a centralised EU portal, as proposed by the rapporteur, or with the establishment of a European skills passport, which sounds very bureaucratic. Surely this is something as an issue – the issue of volunteering, even cross-border volunteering – which is best left to the Member States and to local and regional governments to organise amongst themselves rather than being regulated at EU level.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE ). - Mr President, I welcome this report; I certainly think it was an appropriate follow-on from last year, the European Year of Volunteering.

The report contains a number of very important proposals, first of all that the ILO Manual on the Measurement of Volunteer Work should be adopted by Member States. This would give us good, robust and comparable data across the EU which could be used by policy-makers for making decisions. One of the figures which we already have from the UN satellite accounts is that volunteering contributes between 1 % and 5 % of GDP. That certainly indicates that not only is it a social good, it is an economic good.

Speaking of the economy, it is absolutely essential that, in these times of austerity, there is no adverse impact on voluntary organisations. They need a certain level of assistance and they have shown that they deliver value for money. For every one euro invested in volunteering there is a return of between five and eight euros. We must also remember that, while volunteer time is unpaid, it is certainly not cost-free.

So two of the proposals in the report – those on matching funding and VAT exemption – deserve our support.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI ). - Mr President, whilst I abstained on this report, I want to make it clear that I fully support the many volunteering activities that take place in my own constituency, in my Member State and indeed right across Europe. As a parent, how many times have I been grateful for the time and energy that volunteers – particularly in the uniformed organisations like Girls’ Brigade, Boys’ Brigade, scouts etc. – have given to the nurturing of my son and daughter?

In my own constituency of Northern Ireland, volunteering underpins much of community life. It is estimated that 280 000 people in Northern Ireland regularly give their time as volunteers. However, in recent times it has become a matter of concern that many volunteering societies are reporting an increased difficulty in volunteer recruitment.

In response to this, I am delighted that in March 2012 Northern Ireland’s first ever volunteering strategy was launched. It is my hope that through such strategies we can continue to nurture and grow our volunteering sector, making it easier for people to contribute their time and views to create the kind of society in which we all want to live.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE ) - Ekonomická kríza naplno odhalila to, že nie je možné budovať solidaritu medzi štátmi, pokiaľ neexistuje solidarita medzi občanmi týchto štátov. Tento deficit je potrebné prekonať a cezhraničná spolupráca dobrovoľníkov je jedným zo spôsobov ako sa to dá dosiahnuť. Európsky rok dobrovoľníctva 2011 nám ukázal, že môžeme urobiť veľa pre podporu dobrovoľnej angažovanosti, ako na európskej, tak aj národnej úrovni. V období šetrenia je veľmi dôležité posilniť najmä sociálny rozmer dobrovoľníctva a význam zručností získaných pri dobrovoľníckej činnosti pre pracovný život. Zavedenie európskeho pasu zručnosti nie je ideálnym riešením, ale môže pomôcť nielen mladým ľuďom pri hľadaní pracovných príležitostí aj v sťažených podmienkach krízy. Gratulujem spravodajcovi a správu som podporila.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE ). - Arvoisa puhemies, minäkin haluan sanoa muutaman sanan tästä Marco Scurrian erinomaisesta mietinnöstä.

Me vietimme viime vuonna vapaaehtoistyön teemavuotta Euroopan unionin tasolla, ja on tärkeää, että sille tulee myös jatkoa. Voin sanoa, että tuon vuoden työn tuloksena me tiedämme, että vapaaehtoisuus on erittäin tärkeä asia. Vapaaehtoistyö on merkittävää Euroopan tasolla, koska se liikuttaa yli sataa miljoonaa eurooppalaista, ja niin kuin täällä on moneen otteeseen todettu, sillä on myös myönteisiä vaikutuksia eurooppalaiseen talouteen. Se on noin viisi prosenttia bruttokansantuotteesta.

On hyvä myös se, että nyt ollaan rakentamassa tällaista osaamispassia. Ajattelen sitä erityisesti nuorten, miksei varttuneempienkin, kannalta siinä suhteessa, että erilaiset osaamiset kirjataan ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi katastrofitapauksien ja luonnonkatastrofien yhteydessä. Me tiedämme, mistä löytyy sellaista apuvoimaa, jolla on osaamista ja taitoa. Vapaaehtoistyö tarvitsee tunnustusta, ja sitä on erittäin tärkeää pitää esillä.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR ). - Mr President, it is important that when we consider volunteering, we actually consider the barriers to volunteering and how we overcome those barriers.

Consider the case, in my own constituency, of a lady who ran a Sunday school for 30 years. Suddenly she was presented with paperwork by a local official. She decided to close that Sunday school down. Consider a friend of mine who was asked to take part in a volunteer football team for local disadvantaged youth. He was sent paperwork of 150 pages. He turned down the opportunity. Consider the example of a friend of mine who was going to set up an amateur dramatic society in his local village, to encourage the local youth to come off the streets. When he looked at the issue of liability insurance and health and safety issues, he decided it was too much and decided not to set up that scheme.

When you talk to the people affected by them, you find that all these barriers originate from EU legislation and are gold-plated by local civil servants. So, rather than talking about all this bureaucracy of setting up a central portal to encourage volunteering, we should be removing the barriers to volunteering, in order to encourage the benefits to society.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR ). - Señor Presidente, sabemos —y los ciudadanos también lo saben— donde acabará el rescate a España. Y lo sabemos por la sencilla razón de que ya lo hemos visto en Grecia e Irlanda. Acabará en deflación, en pobreza y en emigración. Los líderes de la Unión Europea, cada vez más alejados del pueblo, están haciendo pagar un precio tremendo a los ciudadanos y lo hacen con el único interés de mantener con vida su proyecto, ya marcadamente disfuncional.

España es un gran país, un país de ricos recursos y de pueblo con espíritu ganador. Por desgracia, no prosperará hasta que se le deje ser independiente y gestionar su economía en base a sus propios intereses. La tragedia no es simplemente que España haya perdido su independencia; el verdadero drama es que han prolongado su recesión. España, te mereces más.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione in esame valuta correttamente le criticità e le positività caratterizzanti il mondo del volontariato e avanza soluzioni importanti per la cooperazione transfrontaliera. È fondamentale, vista la libertà di circolazione interna all'UE, che anche le organizzazioni di volontariato possano svolgere la loro attività senza ostacoli burocratici, economici e sociali. La proposta di valutare a livello europeo le competenze e la creazione di un corpo di coordinamento del volontariato sono positive, come anche al necessità di migliorare le reti di informazione, la formazione e l'aiuto finanziario.

Un tema che non viene trattato, ma che ritengo degno di valutazione, è quello relativo alle due grandi classi del volontariato, e cioè coloro che prestano la loro attività in modo totalmente gratuito e coloro che invece ricevono un'indennità o uno stipendio. Sarebbe bene suddividere competenze e aree di intervento fra questi due modi di essere volontari che, seppur differenti, sono ugualmente indispensabili.

 
  
  

Έκθεση : Ivailo Kalfin (A7-0167/2012 )

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR ). - Mr President, with the increased prevalence of cyber-security threats, it is prudent for the EU to develop and review its strategy with regard to key infrastructure projects. Cyber-security attacks have been known to cause complete havoc across the EU and globally, with their tactics becoming more and more sophisticated.

The effects of an attack can be highly damaging and costly, particularly to businesses, which are often subject to thefts of their intellectual property. My government in the UK has recognised this and listed cyber-security as one of its top priorities. However, these threats do not recognise national borders, and so I support the EU coordinating efforts to counter large-scale attacks.

As the EU is not alone in being subjected to these attacks, it is sensible to develop a global coordinated strategy and response, along with private companies, to counter them. I urge a global perspective as we develop all these strategies to counter future cyber-security threats.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal settore delle comunicazioni alla finanza, ai trasporti, all'energia, dalla cultura alla salute, è sempre più rilevante il ruolo ricoperto dalla tecnologia. L'utilizzo sempre più assiduo di Internet e dei mezzi digitali rende il problema della sicurezza informatica una delle priorità dell'agenda europea. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono infatti favorire lo sviluppo economico e sociale solo se le norme in vigore garantiscono la sicurezza degli utenti in merito alla riservatezza dei dati e ai diritti di proprietà intellettuale. Per questo solo una piena cooperazione internazionale, che coinvolga Stati membri, istituzioni e industrie del settore, può dar vita a un sistema solido in grado di introdurre misure efficaci per garantire la sicurezza informatica.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho condiviso pienamente i contenuti e la relazione del collega Kalfin, che ringrazio per l'ottima qualità del lavoro svolto. Internet è un'infrastruttura critica. Gli attacchi on line possono causare gravi conseguenze e rischi per la sicurezza tanto per le aziende quanto per i cittadini. Per questo motivo approvo l'urgenza, evidenziata dalla relazione, di sviluppare un quadro d'azione reattivo e flessibile per la prevenzione di ciberattacchi. Poiché la virtualità non conosce confini, per rendere efficaci future strategie sarà necessario migliorare la cooperazione e la regolamentazione internazionali. A tale riguardo, il Servizio europeo per l'azione esterna può e deve avere un ruolo fondamentale al fine di avviare un dialogo costruttivo con i paesi terzi includendo, laddove possibile, questioni legate alla sicurezza di Internet nell'ambito delle sue relazioni esterne.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE ). - Mr President, the role of technology has increasingly expanded in our everyday lives in all of its aspects, from communication to finance and banking, from transportation to energy, from culture and entertainment to health. Nowadays, with the increasing use of the internet and computer-based technologies, the security of the internet stands as one of the highest political priorities for the EU and for the rest of the world.

The EU 2020 Strategy included the EU digital agenda as a flagship policy, setting ambitious goals for the technological development of the EU. The increasing use and deployment of innovative ICT technologies and internet services all rely on cyber-security and resilience. The next steps to be taken have to be to increase the focus on international cooperation beyond the borders of the EU.

The report is a reaction to the Commission’s 2011 Communication on critical information infrastructure protection, where Parliament recognised that the internet is a critical infrastructure that requires not only protection measures but also the prevention of the internet attacks that have been repeated time and time again. This has to be a priority.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE ). - Herr Präsident! Man könnte auch sagen, der Schutz kritischer Informationsstrukturen im Internet ist eine unterschätzte Gefahr. Entstanden ist das Internet für viele rein als Ort, an dem Informationen gespeichert und ausgetauscht werden. Diese Zeit ist schon längst vorbei. Über das Internet werden mittlerweile auch Geldströme realisiert, Online-Banking findet statt, letztendlich werden auch Sicherheitssysteme im wirtschaftlichen Leben über das Internet gesteuert. Wir haben es dann nicht nur mit Wirtschaftsspionage zu tun, sondern teilweise auch mit Terrorismus. Oder wir haben auch Gruppen, die einfach nur Internetverbindungen und Programme zerschlagen wollen, rein aus Lust an der Freude. Dem ist Einhalt zu gebieten. Es geht letztendlich um unser aller Sicherheit. Darum ist das ein ganz entscheidender Bericht.

Ich schließe mich den Vorrednern an, die sagen, es ist ein erster Schritt. Wir brauchen hier ein Zusammengehen in der Europäischen Union, aber wir müssen dann letztendlich auch global denken.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo anch'io nel sottolineare l'importanza delle infrastrutture critiche informatizzate. Sono importanti per la sicurezza, per gli scambi economici e commerciali e, in generale, per migliorare la qualità della vita dei cittadini europei. Ma spesso queste infrastrutture critiche non sono difese e non sono valorizzate nel modo giusto. Basti pensare anche al livello di sofisticazione raggiunto dai ciberattacchi. Quindi ci vuole uno sforzo maggiore per proteggere queste infrastrutture critiche, anche attraverso un approccio integrato, sia a livello di Unione europea che a livello transcontinentale – quindi Unione europea e Stati Uniti.

Tra l'altro, a mio avviso, è opportuno creare ed investire nell'istruzione della sicurezza informatica. Penso, per esempio, a tirocini per dottorandi, corsi universitari e formazione per studenti, perché sono attività di informazione specializzata che, oltre alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, danno delle grandi opportunità ai nostri giovani.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono dare un importante apporto allo sviluppo dell'economia e della società. Tuttavia, affinché queste potenzialità vengano sfruttate, è necessario garantire prima la sicurezza delle stesse. Le numerose controversie circa la legislazione vigente in materia di riservatezza dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale applicata ad Internet devono portarci a una profonda riflessione.

Ho sostenuto la proposta della collega Kalfin, poiché credo che le potenzialità offerte dal web, sia in termini di innovazione che di crescita per le imprese europee, non possano andare perse, specialmente in un contesto di estrema competitività come quello vigente oggi a livello globale. Tuttavia, voglio sottolineare che ritengo necessaria una rapida implementazione del programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, compresa la creazione della rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR ). - Panie Przewodniczący! Nowoczesna technologia odgrywa coraz bardziej powszechną rolę w naszym życiu codziennym. Za pośrednictwem internetu dokonujemy wielu niezbędnych czynności w ramach szerokiego wachlarza dziedzin od komunikacji czy bankowości poprzez pracę, sferę kultury i rozrywki. Bezpieczeństwo sieci staje się więc powoli najważniejszym priorytetem w zakresie bezpieczeństwa w ogóle. Jak pokazuje przypadek Estonii, cyberatak może sparaliżować państwo równie skutecznie jak atak wojskowy czy katastrofa. Należy również pamiętać, że zakłócenia w funkcjonowaniu internetu mogą prowadzić do znacznych strat i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, co nie pozostaje bez wpływu na sytuację europejskich obywateli i przedsiębiorstw.

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania. Podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony krytycznej infrastruktury przed cyberatakami oraz opracowanie krajowych planów awaryjnych w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego wymaga skoordynowanej polityki i współpracy wszystkich krajów członkowskich. Popieram także apel o objęcie ataków cybernetycznych surowszymi sankcjami karnymi.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR ). - Panie Przewodniczący! To, co jeszcze 10, 15 lat temu, kiedy internet stawał się powszechny, wydawało się scenariuszem filmu science fiction – że mogą być prowadzone cybernetyczne wojny i że rywalizacja, brutalność może przenieść się z realnego życia do internetu, właśnie do cyberprzestrzeni – to dziś wydaje się być już zupełnie możliwe. To nie tylko jest za progiem, ale wynika choćby z raportu, który niedawno został opublikowany, w którym czytamy, że reżim w Korei Północnej zainwestował bardzo duże pieniądze w szkolenie własnych cyberterrorystów, którzy dla północno-koreańskiego komunistycznego reżimu planują różne ataki na Zachód. To pokazuje, że współpraca międzynarodowa i zwalczanie zagrożeń związanych z niebezpieczeństwami w cyberprzestrzeni jest dzisiaj absolutnie priorytetowym wymogiem chwili – dlatego poparłem ten dokument.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR ). - Mr President, I voted in favour of the Kalfin Report on critical infrastructure protection in terms of cyber-security against cyber attacks. I believe that the Commission’s approach to this is very serious – this is a very serious issue – and it is the right one. This is something which we as the European Union, or for that matter the Member States alone, do not have the capacity to face; we need international cooperation.

So I fully back the Commission’s conclusion that we must work harder to form a better global understanding of the risk of cyber-security on the Internet and to share best IT practice on how to reduce the risk. In order to do this we must improve communications at every level between private and public sectors, between Member States and international organisations, in particular within NATO, and I therefore back the Commission’s calls for the Member States to set up – if they have not done so already – national cyber-incidence contingency plans as well as fully operational computer emergency response teams which will, as well as offering heightened protection, be able to share best practice against cyber attacks, including cyber-terrorist attacks, with their counterparts in other Member States and also globally, for that matter.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR ). - Señor Presidente, hemos llegado a la paradoja de que los españoles tengan que alimentar a la bestia que les está matando. Un sistema financiero corrompido por decisiones desastrosas. Para solventar las ineficiencias del Estado se ha creado un macroestado con más ineficiencias y más burocracia. Para transmitir que «quien la hace, la paga», los ciudadanos están rescatando bancos que se involucraron en prácticas de dudosa moralidad y sostenibilidad.

Europa está obligando a los pueblos a socializar los despilfarros cometidos por gobiernos incompetentes e instituciones irresponsables. Señorías, señor Presidente, ¿tiene algo de esto sentido? Es un hecho, hay que rediseñar este proyecto ya que se les ha ido de las manos.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR ). - Mr President, we should all be aware of the range of crimes that could qualify as cyber-crimes – from those numerous e-mails that I receive from the widows of African dictators offering me millions of pounds in my bank account if I give them my bank account details, all the way through to viruses aimed at particular services or servers to ensure a denial of service, therefore affecting users and perhaps military installations as well.

But we have to be careful, because in this place, whatever the problem, the solution appears to be more Europe and more regulation. My plea is not to use this very important issue of cyber-security as an excuse to impose disproportionate costs or measures on companies, and also to make sure that we do not breach our very own data protection laws and the rights of our citizens.

But also, at the same time, why are we using this as an excuse to push something called an EU-wide curriculum on information security? Surely this issue is global and we should be pushing for global coordination, not simply more Europe.

 
  
  

Έκθεση : Edit Herczog (A7-0168/2012 )

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR ). - Mr President, with the global population projected to reach nine billion by 2050, global energy demand is forecast to increase by 40% in the shorter period of now until 2030. So competition for scarce fossil fuels will grow accordingly.

Member States within the EU need to develop and coordinate their energy policies with all strategic partners, particularly given the current challenges we are facing in energy security.

Some Member States are becoming increasingly interconnected with respect to their energy supply already, so a coordinated EU approach may help energy security for the EU as a whole. It is similarly important for the EU to look to a number of new countries to supply its energy, in order to avoid reliance on a small number of suppliers. There is a need to strengthen relationships with key strategic partners, including Russia.

Although I strongly support the importance of diversification and infrastructure development to enhance our energy security, I am unable to support the demand for the Commission to be involved in all Member States’ energy negotiations with third countries, regardless of whether its assistance is required or requested. This is clearly against the principle of subsidiarity. I therefore abstained on this report.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho sostenuto la relazione della collega Herczog, la quale rileva correttamente la necessità di un approccio coerente per migliorare la convergenza normativa con i paesi limitrofi. La circostanza che l'Unione europea sia uno dei maggiori acquirenti di energia sui mercati globali può di fatto essere considerata un fattore di debolezza. Tuttavia, il fatto di essere per converso anche il maggior importatore potrebbe diventare uno dei nostri punti di forza se solo i paesi dell'Unione europea assumessero una posizione negoziale comune nei confronti dei paesi terzi. Condivido quindi l'impostazione tenuta e proposta dalla collega in particolare sui tre obiettivi che sottendono l'intera strategia, vale a dire il miglioramento e il coordinamento a livello di Unione europea, in particolare nei settori strategici come la ricerca e l'innovazione, la necessità di una maggiore diversificazione dell'approvvigionamento energetico e, infine, lo sviluppo di politiche comuni sostenibili su scala globale.

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione perché soltanto un approccio armonizzato e coerente da parte degli Stati membri può consentire un'efficace promozione all'esterno degli obiettivi energetici dell'Europa. Una migliore cooperazione in materia di politica energetica è oggi necessaria se si vogliono raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 e della tabella di marcia per un'economia a bassa emissione di carbonio nel 2050. Saranno fondamentali, da questo punto di vista, sia una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento dell'Unione europea sia lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili. In quest'ottica, è fondamentale l'effettivo coordinamento con il settore industriale, in modo da promuovere concretamente quegli investimenti in grado di favorire la crescita economica e lo sviluppo e di garantire allo stesso tempo energia pulita e sicura. La sfida è aperta e l'Europa deve poter giocare la sua partita per la competitività sostenibile nel nostro mercato energetico.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE ). - Mr President, this is a welcome, practical and well-thought-through report, and I voted for it.

As has been said repeatedly today, the EU is a major importer of energy. What the rapporteur wants to do is to coordinate importation of energy in order to enhance our trading power and our influence. European energy policy needs to focus on coordination of energy market rules. I welcome this.

The EU needs to assume its place as a leader in energy, regulation and importation. The report emphasises better coordination, diversification, energy sustainability and strengthened partnerships with supplier countries.

The report suggests regular coordination among Member States, the Commission and the Council via the Strategic Group for International Energy Cooperation. This will undoubtedly increase our bargaining position in the energy market and introduce and promote competition among suppliers.

The report suggests a sharing of information, using an information-sharing tool, to collect and make available relevant data on energy programmes and projects in third countries.

Energy security is absolutely vital to the European project and I welcome the report.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE ). - Herr Präsident! Auch ich habe dem Initiativbericht zugestimmt, denn Energieversorgungssicherheit ist ein wesentliches Element auch für unseren Wohlstand in der Europäischen Union. Es geht hier wirklich darum, durch einen entsprechenden Energiemix die sichere Energieversorgung zu gewährleisten. Meine Vorredner haben schon gesagt: Das ist ein Fokus, auf den wir uns richten müssen. Der andere ist, mit der Energie, die wir brauchen, möglichst effizient umzugehen. Das ist ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt. Ich möchte noch einen dritten ergänzen: Wir sollten zunehmend versuchen, auch durch wissenschaftlichen Fortschritt, die eigenen Energieressourcen zu erschließen. Denn weniger Energie, die wir importieren müssen, ist die sicherste Energieversorgung, die wir überhaupt haben.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE ). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, i cambiamenti climatici, il costante aumento dell'inquinamento ambientale, l'industrializzazione e il progressivo aumento della popolazione ci pongono di fronte a sfide energetiche a livello globale. Ritengo utile agire attraverso il rafforzamento della dimensione esterna della politica energetica dell'Unione europea, assumendo una posizione univoca sulla diversificazione delle fonti e delle rotte energetiche. Ho dato il mio voto favorevole alla proposta della collega poiché ritengo fondamentale garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e contemporaneamente promuovere la produzione e il consumo sostenibile. Auspico, tuttavia, che in futuro vi siano un maggiore coordinamento tra le politiche degli Stati membri, così come interventi congiunti e solidarietà nel campo della politica energetica esterna e della sicurezza energetica. Bisogna riconoscere l'importanza che in tal senso trasparenza e attuazione del mercato interno dell'energia possono svolgere.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE ). - Mr President, energy issues need to be a priority for the EU’s cooperation with third countries as well as for its engagement in international organisations. Here I would like to stress the importance of the Energy Charter as one of the few international energy organisations in the world. I fully support the call to make better use of the Energy Charter as part of the EU’s external policy, especially in such key areas as straight transit investment and dispute resolution.

The Energy Charter’s practical use will grow significantly when not only Russia but also countries like Morocco, Algeria, Tunisia and China are full members. Its rules could facilitate energy trade from northern Africa just as much as the diversification of sources of gas supply and the security of existing ones, notably the southern corridor and Ukraine. In order to achieve this, strong support from the EU, its institutions and Member States is indispensable. The report which we adopted today is a very important step in the right direction and that is why I supported it with my vote.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR ). - Panie Przewodniczący! W ciągu ostatniej dekady energia stała się mechanizmem polityki zagranicznej – szczególnie rosyjskiej – w którym niektórzy importerzy surowców energetycznych – tacy choćby jak mój kraj, Polska – poddawani są szantażowi politycznemu ze strony Kremla. Negocjacje rosyjskich dostaw zazwyczaj sprowadzają się do kwestii niezwiązanych ze ściśle pojętymi stosunkami ekonomiczno-handlowymi. Sytuacja, gdy kraje członkowskie o silniejszej pozycji gospodarczej uzyskują znacznie korzystniejsze warunki tych samych kontraktów nie jest właściwa, gdyż pokazuje, że pozostałe są dyskryminowane.

Postulowane rozwiązanie, aby kraje Unii zajmowały wspólne skoordynowane stanowisko negocjacyjne pozwoli nam wszystkim uzyskać pozycję silnego gracza na światowym rynku energii. Szczególnie w relacjach z Moskwą winniśmy przemawiać jednym głosem, co znacząco podniesie pozycję krajów takich jak Polska, uzależnionych od rosyjskich dostaw. W interesie mojego kraju oraz całej Unii leży dywersyfikacja źródeł energii. Dlatego wspierając wszelkie działania na tym polu apeluję o wsparcie dla inwestycji gazoportu w Świnoujściu.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR ). - Panie Przewodniczący! Już 10 lat temu bardzo wysoki przedstawiciel wywiadu rosyjskiego publicznie powiedział, że Gazprom jest narzędziem polityki rosyjskiej. Ostatnie 10 lat udowodniły, że nie mylił się ani trochę. Dzisiaj jesteśmy świadkami sytuacji, w której Rosja używa negocjacji cenowych w sprawie gazu do dzielenia Unii Europejskiej. Kraje, które uznaje za lepsze, bardziej Rosji przyjazne, nagradzane są lepszymi cenami. Kraje, na które Rosja chce wywrzeć presję, muszą płacić za rosyjski gaz więcej. Dywersyfikacja dostaw gazu z jednej strony jest więc bardzo ważna dla obywateli Unii Europejskiej, ale zawarta w tym dokumencie propozycja, by Komisja Europejska była automatycznie zaangażowana w negocjacje z państwami trzecimi, budzi moje poparcie. Do tego potrzebujemy europejskiej solidarności, by kraje, które są słabsze w obliczu rosyjskiej potęgi, mogły liczyć na swoich silniejszych zachodnich partnerów, ergo na Komisję Europejską.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR ). - Mr President, I abstained on this report for one very important reason. I do not accept that Member States should have a mandatory obligation to involve the European Commission in discussions and agreements on energy generation and supply contracts. It may be appropriate bilaterally. That is up to them.

I would like to specifically mention the bilateral memorandum of understanding signed by the UK and Iceland on 30 May 2012. The two parties have pledged, amongst many other things, to exchange information on development of the deep geothermal sector. This is a clean, environmentally sustainable energy source, an area where Iceland is a clear technological leader globally and has much to teach us. The UK is testing this technology and will greatly benefit from this relationship.

The agreement also explores the possibility of developing electricity interconnection between Iceland and the UK. This is two competent sovereign nations working together to mutual benefit. I see no benefit at all in insisting that these arrangements be approved with the dead hand of the Commission.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR ). - Mr President, I think we can see a rationale why, in an increasingly interconnected world, it is important that we look at energy cooperation and coordination – with coordination, not coercion, being the key – particularly when some countries are concerned about over-dependence on Russia for energy supplies.

But when we are looking at energy supplies we should be looking at diversification and barriers to new supplies. Let us look at issues such as more micro-generation; let us look at how we continue to use fossil fuels by using technologies such as carbon capture to make sure it is used in a clean way; let us look at how we can use palm oil stearin and other non-edible by-products of palm oil to ensure better energy diversification; and let us look at the issue of nuclear power.

But let us also look at bureaucracy getting in the way of supplies. This year in May, British Gas Group pulled out of building a liquefied natural gas terminal in Brindisi in South Italy after 11 years and investing EUR 250 million – because of local bureaucracy.

It is that sort of bureaucracy that does more to harm the supply of energy than anything else. Let us get rid of the bureaucracy instead of giving more power to the Commission and negotiating positions to the Commission.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR ). - Mr President, with the session drawing to its close, may I, on behalf of all the Members, thank you and your staff for your patience in presiding over it.

We have been working our leisurely way through this voting list oblivious, it seems, to what is happening on our doorsteps. Hundreds of millions of euros are being withdrawn from banks around the Mediterranean. It is now a toss up as to whether Cyprus or Italy will be the next in line for a bailout. We have been told up until now by all the euro optimists that Spain was different from all the other countries because it did not have the same debt level. Well, that is no longer true. It has just increased its liabilities by one hundred billion euros. The money is coming from countries which are themselves running deficits. We are giving ourselves a transfusion from one arm to the other.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Κύριε Hannan, μου επιτρέπετε; Είστε εδώ, έχετε πάρει εργολαβία τις αιτιολογήσεις ψήφου, αλλά είστε μονίμως εκτός θέματος. Αν μη τι άλλο, η δημοκρατία και η δημοκρατική παρέμβαση απαιτεί να σεβόμαστε την ημερήσια διάταξη. Βεβαίως έχετε το δικαίωμα αιτιολόγησης της ψήφου αλλά επί του θέματος. Απευθύνω έκκληση λοιπόν έστω και σε αυτή την τελευταία σας παρέμβαση να είστε εντός θέματος. Διαφορετικά οι άσκοπες μονωδίες δεν έχουν κανένα νόημα. Συγνώμη για τη διακοπή συνεχίστε.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR ). - In that case, Mr President, I will finish by saying that it is crazy for indebted countries to be guaranteeing debts to other indebted countries ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD ). - Hr. formand! Det bliver sagt fuldstændigt rigtigt i denne betænkning, at stadig flere lande betragter energipolitik som magtpolitik. Og det er egentlig meget klogt, at vi så i EU, i Europa, gør noget ved det, at vi sørger for at blive uafhængige i stedet for som i dag at fylde potentielle terroristers lommer med oliepenge i Mellemøsten eller østeuropæiske oligarker osv.

Men når man ser på den politik, der rent praktisk bliver implementeret i EU, må man ryste på hovedet. For hvad er det, vi ser? Vindmøller, solceller, bølgekraft osv., alt sammen noget, der er sat op, er skabt, for at skabe elektricitet. Men er det elektricitet, vi importerer fra Mellemøsten? Eller elektricitet, vi importerer fra Rusland? Nej! Derfor er fokus fuldstændig forkert. Fokus bør være på det, vi fylder i vores biler. Vi har masser af muligheder i biomasse, i biogas osv., men vi forspilder dem, fordi vi er så forblændede af, at vindmøllerne, at solcellerne, at bølgekraften, hvad har vi, skal fylde hele kontinentet.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (S&D ). - Mr President, thank you for your patience for all these explanations of vote.

I just want to draw attention to paragraph 55 of the resolution which we voted on today. My group voted against paragraph 55 because, although we feel we should be developing cooperation with other countries to secure our energy future, we believe we should do so in the context of our commitment to tackle global climate change.

Some of what is said in that paragraph we feel – I feel – does not meet that requirement so I voted against that paragraph and I also voted against the final report.

We need to look at these issues about oil sands, tar sands and shale gas but we need to do so looking at our commitment to cut our carbon emissions. We cannot ignore that when we are looking at energy cooperation.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση : Salvador Garriga Polledo (A7-0189/2012 )

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D ), por escrito . Voto favoravelmente, tendo em conta que a candidatura apresenta todas as condições de elegibilidade. Como tal, a Espanha tem direito a uma contribuição financeira ao abrigo desse Regulamento. Noto que o setor do calçado representava 26 % do emprego total na região da Comunidad Valenciana, contribuindo, deste modo, sobremaneira para o tecido económico local, composto principalmente por pequenas e médias empresas dos setores tradicionais como o têxtil, o calçado e a cerâmica.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE ), par écrit . – Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a été créé pour apporter une aide supplémentaire aux travailleurs qui souffrent des conséquences des modifications majeures de la structure du commerce mondial. À la demande de l’Espagne, nous avons décidé d’aider les travailleurs de la région de Valence qui ont été licenciés dans le secteur de la chaussure. Cette aide s'élèvera à 1,6 million d'euros. En cette période de crise économique et de concurrence internationale renforcée, il est indispensable que l’Europe soutienne ses entreprises et ses citoyens !

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D ), raštu . − Balsavau už šį dokumentą, kuriuo bus suteikiama finansinė parama iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų darbo netekusiems Ispanijos žmonėms. Finansinė parama bus skirta iš 146 įmonių, vykdančių veiklą odos ir odos dirbinių gamybos sektoriuje Valensijos regione, atleistiems 876 darbuotojams. Šia parama siekiama, kad darbo dėl pasaulinės ekonomikos krizės padarinių netekę žmonės galėtų vėl grįžti į darbo rinką. Kadangi paraiška atitinka paramos skyrimo kriterijus, pritariau 1 631 565 mln. eurų sumos skyrimui iš minimo fondo.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE ), în scris . − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că fondul european de ajustare la globalizare ar trebui mobilizat pentru a acorda sprijin financiar ca răspuns la cererea iniţiată de Spania. Prin această propunere, se urmăreşte sprijinirea reintegrării pe piaţa muncii a lucrătorilor spanioli disponibilizaţi în urma crizei economice şi financiare mondiale. Disponibilizările din regiunea Comunidad Valenciana au fost cauzate de schimbările radicale în repartiţia geografică a producţiei de încălţăminte şi delocalizarea producţiei în ţări terţe. Ca urmare a creşterii importurilor şi a scăderii exporturilor de încălţăminte în UE, în Spania numărul producătorilor a scăzut cu 36%. În plus, în Comunidad Valenciana, 188 întreprinderi producătoare de încălţăminte s-au închis. În aceste condiţii, atrag atenţia asupra necesităţii ca asistenţa financiară oferită de UE să fie pusă la dispoziţie cât de rapid şi eficient posibil. De asemenea, subliniez importanţa îmbunătăţirii formarii profesionale a acestor lucrători, precum și recunoașterea capacităților și competenţelor sale.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE ), por escrito . O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afetados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho.

A partir 1 de maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEG foi alargado passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência direta da crise económica, financeira e social. Nesta altura, em que nos vemos confrontados com uma grave crise financeira, económica e social, destacando-se o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego.

Assim, apoiei o presente relatório que diz respeito à mobilização de 1 631 565 euros do FEG a favor de Espanha, com o objetivo de apoiar os 876 trabalhadores despedidos por 146 empresas da indústria do couro e dos produtos do couro, na região da Comunidade Valenciana.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD ), in writing . − By pouring money into ailing sectors left stranded by over-regulation and exacerbated by the perpetuated single currency crisis the EU is effectively writing off an important Spanish industry. Given better flexibility to compete with countries able to manufacture at a much cheaper cost, I have no doubt the Spanish footwear market could flourish. It has a global reputation and is an industry Spain should fight to preserve. The EGF will do for unique industries what bail outs have done for member states' economies, which is to weaken their resolve and force them to subsume within a wider European ideology. I would rather see Brussels lift the restrictive and destructive regulation placing a stranglehold on business and allow member states to leave the single currency than continue pumping liquidity from a centrally harvested fund in return for control.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE ), par écrit . – J'ai voté en faveur de ce rapport prônant le soutien à la proposition de la Commission concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour 146 entreprises du secteur manufacturier de la chaussure de la région de Valence en Espagne. Cette enveloppe de 1.631.565 euros s'inscrit en effet parfaitement dans l'objectif fixé lors de la création de ce FEM en 2006, et élargi en 2009 par une dérogation en raison de la crise, pour soutenir les cas récurrents d'ouvriers souffrant directement des conséquences de la mondialisation sur l'activité économique de leur entreprise. Je note toutefois que le Parlement européen regrette la décision du Conseil de bloquer l'extension de cette "dérogation de crise" jusqu'à la fin de l'année 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE ), por escrito . Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a mobilização do FEG na situação em apreço, uma vez que as condições estipuladas no artigo 2.º, alínea b), do Regulamento FEG são preenchidas e que Espanha tem, portanto, direito a uma contribuição financeira ao abrigo desse regulamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE ), por escrito . Embora lamentando as ocorrências que originaram este pedido de apoio na Região da Comunidade Valenciana, em Espanha, sublinho a importância de a União se encontrar dotada dos instrumentos legais e orçamentais adequados para prestar um apoio complementar aos trabalhadores atingidos pelos efeitos de mudanças estruturais importantes no comércio mundial e para os auxiliar a reintegrar-se no mercado de trabalho, incluindo o apoio aos trabalhadores despedidos em consequência direta da crise económica e financeira global.

Esta é a segunda candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento para 2012 e refere-se à mobilização de um montante total de 1,6 milhões de euros do FEG a favor de Espanha (876 casos de despedimento de trabalhadores, na região de Comunidade Valenciana), valor que espero seja rapidamente mobilizado. Louvando a rápida atuação das autoridades espanholas neste caso, que começaram a aplicar as medidas antes da decisão final sobre a concessão do apoio do FEG em relação ao pacote coordenado proposto, espero agora que a interação entre o Estado, as empresas e os trabalhadores em busca de emprego frutifique, permitindo ultrapassar esta situação o mais rápido possível, num Estado-Membro onde o desemprego já atingiu o preocupante valor de 24,4% da população ativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE ), par écrit . – J'ai voté en faveur de ce texte qui accorde à la région espagnole de Valence une aide financière européenne pour soutenir la réinsertion sur le marché du travail de 876 travailleurs licenciés dans le secteur de la chaussure. Cette décision illustre le rôle majeur que peut jouer le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour aider les secteurs économiques en crise. Une Union européenne forte est une Union qui protège avant tout ses citoyens face aux aléas de la vie !

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE ), por escrito . Uma região tão dependente da indústria do calçado como é a Comunidade Valenciana não poderia deixar de se ressentir da concorrência internacional que, a baixo custo e a baixo preço final, inunda o mercado europeu. Outras regiões sentem a mesma pressão da concorrência e, infelizmente, conhecem o flagelo do desemprego. No caso valenciano, foram 146 que despediram 876 empregados. Atendendo a que o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização visa minorar os impactos negativos deste fenómeno, concordo que o mesmo seja mobilizado para procurar ajudar os trabalhadores da indústria de calçado valenciana a suportarem melhor este período difícil das suas vidas e, eventualmente, contribuir para que possam regressar ao mercado de trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE ), por escrito . O presente relatório debruça-se sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho sobre a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) e enquadra-se no ponto 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006 entre o PE, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira.

O FEG, criado em 2006, visa apoiar os trabalhadores que, devido a alterações estruturais nos padrões do comércio mundial originadas pela globalização, acabaram por ser despedidos. Em 28 de dezembro de 2011, a Espanha, na sequência do despedimento de 876 trabalhadores da indústria do couro e seus derivados (divisão NACE, Revisão 2), ocorridos em 146 empresas da região da Comunidade Valenciana (ES52) de nível NUTs II, apresentou uma candidatura ao FEG – FEG/2011/020 ES/Comunidad Valenciana Footwear, Espanha - que foi aprovada pela Comissão em 4 de maio de 2012. Considerando que a candidatura reúne os critérios de elegibilidade e tendo em conta as recomendações da relatora, voto favoravelmente esta proposta de mobilização do FEG (a segunda em 2012) no montante de 1.631.565 euros destinados a promover a recuperação do tecido empresarial daquela região de modo a que seja possível reintegrar os trabalhadores despedidos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL ), por escrito . Pela segunda vez este ano, o Parlamento Europeu aprova a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos na Comunidade Valenciana, em Espanha. Desta vez, a candidatura refere-se a 876 casos de despedimento de trabalhadores, ocorridos em 146 empresas do setor da indústria do couro e dos produtos do couro. Foi solicitada a mobilização de 1 631 565 euros. Este caso integra-se nas dezenas de mobilizações pedidas em dezembro de 2011, antes do final da derrogação crise . Mais uma vez, não podemos deixar de lamentar a decisão do Conselho de não prolongar, para além de dezembro de 2011, a derrogação crise , que aumentava a taxa de cofinanciamento da UE para 65 %. Isto significa que os países com maiores dificuldades económicas e sociais, aqueles onde mais têm encerrado empresas e mais desemprego existe, são os que menos poderão recorrer a este fundo. Continuamos a defender o aumento do cofinanciamento do FEG, sobretudo para os países em condições financeiras frágeis, como Portugal, de forma a garantir que a comparticipação nacional não ultrapasse os 5 % do financiamento global previsto. Mas, ao mesmo tempo e sobretudo, continuaremos a defender uma inversão das políticas que levaram à existência e obrigam à mobilização deste Fundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D ), písomne Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať doplňujúcu podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku významných zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri opätovnom začlenení sa do trhu práce. Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje uvoľniť prostriedky z EGF v rámci ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR. Dňa 28. decembra 2011 Španielsko predložilo žiadosť o uvoľnenie prostriedkov z EGF v dôsledku prepúšťania v 146 podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 15 („Výroba kože a kožených výrobkov“) a ktoré pôsobia v regióne NUTS II Comunidad Valenciana (ES52), a túto žiadosť doplnilo do 23. februára toho roku o dodatočné informácie. Keďže žiadosť spĺňa všetky stanovené požiadavky, Komisia navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 1 631 565 EUR. Som presvedčená, že je na mieste uvoľniť prostriedky s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou Španielska.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD ), per iscritto . − Il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione ha lo scopo di sostenere il reinserimento dei lavoratori che hanno perso il lavoro a causa del processo di globalizzazione dei mercati mondiali. La Spagna ha visto la chiusura di 188 imprese operanti nel settore della confezione di articoli in pelle e simili, a causa della tendenza dell’industria europea a dislocare i sottoprocessi produttivi in Paesi non appartenenti all’Unione, in cui la manodopera abbia costi minori. Considerato quanto premesso e considerato che la Spagna ha confermato, da un lato, che il contributo FEG non sostituisce le misure di competenza delle imprese e, dall’altro, che le azioni previste, destinate a fornire sostegno ai singoli lavoratori, non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell’Unione, il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE ), par écrit . – Souvent l'Europe et ses Institutions sont présentées comme des entités éloignées des citoyens, de leurs préoccupations et de leurs besoins. Pourtant, régulièrement l'Union européenne agit pour aider des "zones sinistrées" ou "des situations difficiles", notamment à travers le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM). Ainsi, cette semaine, le Parlement européen a approuvé une aide du FEM de 1,6 millions d'euros pour les "salariés de la chaussure", dans la Région de Valence en Espagne, actuellement soumis à une concurrence des pays asiatiques très rude et confrontés à de nombreux licenciements. J'ai résolument voté en faveur de l'adoption de ce rapport. Ces aides sont aussi naturelles qu'essentielles : l'Europe s'est construite sur la solidarité, lorsqu'un de ses membres est en difficulté il est normal de lui venir en aide.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE ), in writing . − I am pleased that this funding for redundant workers in the Spanish footwear industry was approved. This funding will assist in the reintegration of the workers into employment. This funding should prove particularly important as 41 % of the redundant workers have only a basic education, while 48 % are uneducated or early school leavers. Unless these workers are given an opportunity to upskill or retrain, they will add to the already unacceptably high rate of unemployment in Spain. With unemployment at 24.3 %, youth unemployment a staggering 51.5 %, and GDP set to decrease by 1.8 % this year, Spanish workers need assistance to give them opportunities to find employment or set up their own businesses. In this context, I call on the Council to reconsider its approach on EGF and ask the blocking minority to reconsider, to look at the added value of the EGF, and to remember in particular the needs of low-skilled and unskilled workers who lose their jobs.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD ), raštu . − Pritariau balsuodamas, kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos pokyčių, ir jiems padėti vėl integruotis į darbo rinką, nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones. Šiuo atveju Ispanija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš 146 įmonių, vykdančių odos ir odos dirbinių gamybos sektoriuje veiklą Valensijos regione. Šiame avalynės sektoriuje dirbo 26 proc. visų Valensijos regiono darbuotojų ir dėl to šis sektorius buvo svarbus vietos ekonomikos, kurioje vyrauja tokiuose tradiciniuose sektoriuose kaip tekstilė, avalynė ir keramika veikiančios mažosios ir vidutinės įmonės, veiksnys. Nustatyta, kad ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija pasiūlė mobilizuoti 1 631 565 EUR sumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE ), par écrit . – J'ai soutenu le rapport de mon collègue Salvador Garriga Polledo en plénière, qui a été soutenu à une large majorité par 542 voix. L'adoption de ce rapport en plénière va permettre de mobiliser le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) afin de venir en aide à l'Espagne, qui est actuellement confrontée à des licenciements dans le secteur de la chaussure. La mobilisation de ce fonds intervient après la demande introduite par l'Espagne à la suite de licenciements intervenus dans 146 entreprises.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (ALDE ), písomne Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a to v rámci ročného limitu 500 miliónov EUR. V Comunidad Valenciana ma sídlo 11,5 % obuvníckych podnikov Španielska s podielom 26 % na regionálnej zamestnanosti. Dovoz obuvi do Španielska v rokoch 2006 – 2010 vzrástol o 20 %, zaniklo vyše 10 tisíc pracovných miest. Španielsko žiada prefinancovať koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktoré majú umožniť získanie špecifickej odbornej kvalifikácie, podporu na hľadanie zamestnania a presídlenie, či založenie nového podniku s predpokladom na opätovné začlenenie 876 pracovníkov späť do výroby. Podporil som tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D ), in writing . − I voted for this proposal. One of the criteria for the Commission’s assessment was the evaluation of the link between the redundancies and major structural changes in world trade patterns or the financial crisis. The Spanish authorities describe the redundancies in the Comunidad Valenciana region against a background of radical change in the distribution of footwear production. Third countries, specifically China and India, increasingly dominate the world trade in footwear, and countries such as Vietnam and Indonesia continue to increase their share of world production. The Spanish authorities argue that, according to available data imports of footwear from non-EU countries into the EU increased almost 6% during the period 2006-2009 while EU exports declined by 16.4% during the same period. As a direct consequence of the fall in exports, the number of footwear producers in EU-27 decreased: in 2008 there were only 24 000 producers in the EU while in 2005 there were still 27 125. This reduction (11.58%) in the number of firms had a direct impact on employment: 78 800 direct jobs – representing almost 20% of the total – were lost in the sector during the period 2005-2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE ), în scris . − Fondul european de ajustare la globalizare reprezintă un sprijin substanţial pentru lucrătorii concediaţi în urma transformărilor ce au loc în structura comerţului mondial şi, mai recent, ca urmare a efectelor crizei economice. Principala problemă de natură economică în Spania este rata îngrijorătoare a şomajului. La ora actuală, în Spania rata a şomajului se ridică la 25%, însumând peste cinci milioane de şomeri. Cele mai afectate sunt zonele industrializate, care pierd treptat teren în competiţia cu ţările emergente. Consider important suportul prin finanţarea FEAG, pe care îl pot compara cu un colac de salvare în ajutorul celor disponibilizaţi. Muncitorii afectaţi au nevoie însă de un sprijin substanţial ulterior prin intermediul programelor Fondului Social European ce au ca scop reprofesionalizarea şi reinserţia lor pe piaţa muncii. Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider necesar acest sprijin urgent pentru muncitorii disponibilizaţi. Zonele afectate de disponibilizări ar trebui să beneficieze de o atenţie specială din partea autorităţilor pentru atragerea de noi investiţii şi sprijin pentru oportunităţi de afaceri. Energia regenerabilă este un domeniu cu potenţial pentru crearea de locuri de muncă. Subliniez faptul că muncitorii disponibilizaţi din Comunitatea Valenciana construiesc azi cele mai mari parcuri fotovoltaice în Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE ), in writing . − I voted in favour of this report, which utilises the European Globalisation Adjustment Fund in the sum of €1,631,565 to support 876 workers in developing new skills and finding new jobs after being made redundant from the Spanish footwear manufacturing sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE ), por escrito . A UE é um espaço de solidariedade e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Estes apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do fator trabalho, que são praticados em vários países, nomeadamente na China e na Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores.

O FEG destina-se a ajudar os trabalhadores vítimas da deslocalização de empresas e é fundamental para facilitar o acesso a um novo emprego. O FEG já foi, no passado, utilizado por outros países da UE, cabendo agora dar esse auxílio a Espanha que apresentou pedidos de assistência relativamente a 876 casos de despedimento de trabalhadores, todos potenciais beneficiários da intervenção, ocorridos em 146 empresas da divisão 15 (Indústria do couro e dos produtos do couro) da NACE/Revisão 2 na Comunidad Valenciana, região de nível NUTS II (ES52), em Espanha.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D ), in writing . − It is known that this is the second application to be examined under the 2012 budget and refers to the mobilisation of a total amount of EUR 1 631 565 from the European Globalisation Fund for Spain. It concerns 876 redundancies, all targeted for assistance, in 146 enterprises operating in Manufacture of leather and related products in the region of Comunidad Valenciana during the nine-month reference period from 25 January 2011 to 25 October 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI ), schriftlich . Die Kreditklemme brachte zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen in ernste Schwierigkeiten. Das Geschäftsmodell der Comunidad Valenciana ist gekennzeichnet durch einen hohen Anteil an kleinen und mittleren Unternehmen, die hauptsächlich auf die Herstellung von Möbeln, Schuhen, Textilien, Keramik und Spielzeug spezialisiert sind. Diese Unternehmen konzentrieren sich in den Randgebieten einer begrenzten Zahl von Gemeinden. Die Entlassungen in der Comunidad Valenciana sind auf einen radikalen Wandel des Vertriebs in der Schuhindustrie zurückzuführen, bei dem Drittländer – allen voran China und Indien, aber auch Vietnam und Indonesien – in zunehmendem Maße den Welthandel mit Schuhen beherrschen. Generell werden in der Schuhindustrie die meisten untergeordneten Prozesse in kostengünstigere Nicht-EU-Länder verlagert und nur mehr die hochwertigeren Produktionsschritte, wie zum Beispiel Produktdesign und Produktmarketing, in der EU belassen. Ich habe für den Einsatz des Globalisierungsfonds gestimmt, da alle Kriterien für dessen Inanspruchnahme erfüllt sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D ), písomne Európska únia založila fond na prispôsobenie sa globalizácii za účelom poskytnúť dodatočnú podporu zamestnancom zasiahnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. V súčasnosti čelíme ekonomickej kríze obrovských rozmerov. Všetky členské štáty sa snažia zmierniť následky tejto krízy na svoje obyvateľstvo. Ako poslankyňa za Slovenskú republiku môžem potvrdiť, že okrem udržateľného rastu je práve podpora zamestnanosti jedným z hlavných nástrojov pre boj s krízou. Preto vítam prijatie nového návrhu rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Španielska s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov prepustených z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI ), schriftlich . Die Kommission hat einen neuen Vorschlag für die Inanspruchnahme des EGF zugunsten von Spanien angenommen. Dadurch soll Arbeitnehmern, die infolge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise entlassen worden sind, bei ihrer Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt geholfen werden. Konkret geht es um 876 Entlassungen von Arbeitern, welche im Bereich Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen tätig sind. Ich unterstütze ausdrücklich Maßnahmen für europäische Arbeitnehmer, die durch die Verlagerung von Industrien in Billiglohnländer ihren Arbeitsplatz verlieren! Daher hat der Bericht meine Stimme erhalten!

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE ), per iscritto . − Il FEG, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, viene utilizzato per risollevare le sorti di aziende europee in difficoltà o incentivarne lo sviluppo verso un equilibrio nel mercato europeo. La domanda in questione, per la quale ho espresso il mio parere favorevole, riguarda 876 esuberi in 146 imprese operanti nella Comunidad Valenciana nel settore delle calzature, per i quali sono stati chiesti 1 631 565 euro. La richiesta, che ha già ricevuto l'avallo ufficiale della Commissione europea, ha avuto tra i criteri di valutazione la connessione tra i licenziamenti e i cambiamenti causati dalla crisi finanziaria. La Spagna ha classificato questi licenziamenti come conseguenza della diminuzione del commercio delle calzature a causa del dominio di Cina e India.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE ), por escrito . No âmbito do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, a Comissão Europeia aprovou, em 4 de maio de 2012, uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor da Espanha a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência da crise financeira e económica global. Trata-se da segunda candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2012 e refere-se à mobilização de um montante global de 1.631.565 euros do FEG a favor de 876 casos de despedimento de trabalhadores, todos potenciais beneficiários da intervenção, ocorridos em 146 empresas da divisão 15 da NACE/Revisão 2 (Indústria do couro e dos produtos do couro), na região de Comunidad Valenciana (ES52) de nível NUTS II, durante o período de referência de nove meses, compreendido entre 25 de janeiro de 2011 e 25 de outubro de 2011. Tendo sido feita uma análise do processo por todas as partes envolvidas, designadamente a Comissão Europeia, e estando a Comissão de Emprego associada e sendo favorável à mobilização do Fundo a favor da Espanha, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE ), por escrito . Desde a sua criação, em 2006, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) tem desempenhado um importante papel na ajuda a trabalhadores atingidos pelas mudanças estruturais dos padrões do comércio mundial ou pelos efeitos da atual crise económica e financeira mundial. Uma vez que esta candidatura cumpre todos os requisitos, nomeadamente o de haver um nexo de causalidade entre os despedimentos e as mudanças estruturais do comércio mundial, urge tomar medidas de forma célere de modo a contornar a presente situação na Comunidade Valenciana.

Votei, assim, a favor deste relatório, por considerar que as medidas preconizadas se afiguram adequadas e eficazes, tendo em vista uma rápida reintegração dos trabalhadores no mercado de trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE ), par écrit . – La crise économique et l'accroissement de la concurrence avec les fabricants de pays tiers a conduit à un déclin de l'activité des producteurs de chaussures en Europe. Les exportations de chaussures de l'UE ont diminué de 16,4% entre 2006 et 2009. Si l'ensemble des pays européens est touché, l'Espagne l'est plus durement que les autres : le nombre de fabricants de chaussures a chuté de 36% entre 2006 et 2010, avec pour conséquence une perte de plus de 10 000 emplois. Dans la région de Valence, durement frappée par la récession, la situation de ces fabricants est particulièrement préoccupante. L'Espagne avait demandé en décembre 2011 que les travailleurs en difficulté de cette région puissent bénéficier du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Avec l'adoption de cette résolution, nous marquons notre accord pour qu'une aide de plus de 1,6 million soit débloquée. Cela permettra d'aider 876 anciens salariés de 146 fabricants de chaussures à trouver un emploi, par des mesures telles que l'assistance à la recherche d'emploi, la formation professionnelle et le soutien à la création d'entreprises. J'y apporte mon soutien, en soulignant une fois encore que soutenir la production industrielle en Europe est plus que jamais nécessaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ), in writing . − In favour. On 28 December 2011 Spain submitted an application to the Commission requesting assistance from the EGF for 876 redundancies in 146 enterprises operating in the region of Comunidad Valenciana in Spain. The Spanish authorities describe the redundancies in the Comunidad Valenciana region against a background of radical change in the distribution of footwear production. Third countries, specifically China and India, increasingly dominate the world trade in footwear, and countries such as Vietnam and Indonesia continue to increase their share of world production. The Spanish redundancies also follow the general trend in the footwear industry in the EU towards delocalisation to lower-cost non-EU countries of most manufacturing sub-processes, keeping within the EU only the higher-value tasks such as product design and product marketing. The Commission has established that this application complies with the requirements for determining the financial contributions as laid down in Article 10 of Regulation (EC) No 1927/2006 and, therefore, on 4 May it adopted a proposal for a decision to mobilise EUR 1 631 565 in favour of Spain.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE ), per iscritto . − Ritengo necessaria la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro degli operai impiegati nel manifatturiero in esubero a causa della crisi economica globale. Le autorità spagnole motivano i licenziamenti effettuati nella regione della Comunidad Valenciana con il radicale cambiamento avvenuto nella distribuzione della produzione di calzature: i colossi asiatici e cinesi dominano sempre più il commercio mondiale delle calzature, con Vietnam e Indonesia in ascesa per quanto riguarda le quote di produzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE ), per iscritto . − L'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato ampliato e, a partire dal 1° maggio 2009, è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale. Proprio a tale riguardo la Spagna versa, nel settore calzaturiero, in una profonda crisi dovuta all'impatto dello squilibrio tra importazioni ed esportazioni, dichiarato superiore a quello registrato in tutto il territorio europeo, che genera così una cospicua ondata di licenziamenti derivanti anche dalla tendenza generale dell'industria delle calzature dell'Unione a dislocare la maggior parte dei sottoprocessi di produzione in paesi non appartenenti all'Unione europea. L'occupazione nel predetto specifico settore è calata del 31,80% e 188 imprese hanno cessato la loro attività.

Con questo voto a favore si sostiene la richiesta di accedere al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in esubero a causa della crisi finanziaria ed economica globale, cercando inoltre di garantire una procedura rapida, nel rispetto dell'accordo interistituzionale tra Parlamento, Consiglio e Commissione, per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del Fondo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE ), por escrito . O Regulamento (CE) n.º 1927/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, instituiu o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) com o objetivo de apoiar os trabalhadores que perdem os seus postos de trabalho devido a alterações estruturais no contexto da economia global. Espanha apresentou um pedido de mobilização do FEG a favor dos 876 trabalhadores despedidos em 146 empresas da indústria do couro e dos produtos do couro localizadas na Comunidade Valenciana. Concordo com a mobilização de € 1.631.565 euros no intuito de apoiar a reintegração dos trabalhadores no mercado de trabalho, nomeadamente as medidas relativas à formação profissional que visam criar empregos de elevado valor acrescentado no setor do calçado, evitando assim a deslocalização do conhecimento adquirido no referido setor industrial. Importa ainda salientar que o FEG não se deve substituir às responsabilidades legais e financeiras das empresas espanholas, sendo este um apoio complementar concedido pela União Europeia para diminuir as dificuldades sociais que os trabalhadores irão enfrentar.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . − Am votat pentru raportul referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare privind cererea trimisă de Spania (Comunidad Valenciana). Spania a solicitat asistenţă pentru 876 de cazuri de disponibilizare din 146 întreprinderi din industria fabricării articolelor din piele şi a articolelor de încălţăminte. Sectorul încălţămintei reprezintă 26 % din totalul locurilor de muncă din regiunea Comunidad Valenciana, având o contribuţie importantă la economia locală, care este dominată de întreprinderi mici şi mijlocii din sectoare tradiţionale precum textilele, încălţămintea şi ceramica. Subliniez faptul că punerea în aplicare a acestei cereri vizând concedieri masive în cadrul a numeroase IMM-uri dintr-un singur sector ar trebui să servească drept exemplu în ceea ce priveşte eligibilitatea persoanelor care desfăşoară activităţi independente şi a patronilor de IMM-uri pentru sprijin din partea FEG în următorul regulament. Reamintesc angajamentul instituţiilor de a asigura o derulare rapidă şi fără probleme a procedurii de adoptare a deciziilor de mobilizare a FEG, oferind astfel un sprijin pentru lucrătorii disponibilizaţi ca urmare a globalizării şi a crizei financiare şi economice.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI ), in writing . − The footwear sector represents 26 % of the total employment in the region of Comunidad Valenciana and is therefore an important contributor to the local economy which is dominated by small and medium-sized enterprises in traditional sectors like textiles, shoes and ceramics. The adoption of this report will contribute to the additional support to workers who are suffering from the consequences of major structural changes in world trade and assist in their reintegration into the labour market.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL ), por escrito . É a segunda vez, este ano, que o PE aprova a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização com o objetivo enunciado de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos, em consequência da crise económica e financeira, na Comunidade Valenciana, Espanha. Desta vez, a candidatura refere-se a 876 casos de despedimento de trabalhadores, ocorridos em 146 empresas do setor da indústria do couro e dos produtos do couro. Para tal, foi solicitada a mobilização de 1 631 565 euros. Este caso espanhol integra-se nas dezenas de mobilizações solicitadas em dezembro de 2011, antes do final da derrogação crise . Assim, mais uma vez, não podemos deixar de lamentar a decisão do Conselho de não prolongar, para além de 31 de dezembro de 2011, a derrogação crise , que aumentava a taxa de cofinanciamento da UE para 65 %. Isto significa que os países com maiores dificuldades económicas e sociais, aqueles onde mais têm encerrado empresas e mais desemprego existe, são os que menos poderão recorrer a este fundo. Continuamos a defender o aumento do cofinanciamento do FEG, sobretudo para os países em condições financeiras frágeis, como Portugal, de forma a garantir que a comparticipação nacional não ultrapasse os 5 % do financiamento global previsto.

 
  
  

Έκθεση : Francesca Balzani (A7-0181/2012 )

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D ), por escrito . Aprovo o presente relatório, considerando essencial que a União Europeia dê uma resposta eficaz e essencial à resolução de catástrofes como esta. É nestes momentos, em que os povos europeus passam as maiores dificuldades devido a fatores incontroláveis, que a União Europeia deve-se exprimir a uma só voz e dar corpo à solidariedade entre os povos europeus, bem patente em todos os Tratados que compõem a União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE ), par écrit . – Le Fonds de solidarité de l’Union européenne a été mis en place en 2002 et dispose d'un budget annuel d'un milliard d'euros. Il a déjà été utilisé près de 50 fois. Nous avons voté le projet de budget rectificatif de ce fonds qui est si utile lorsque des catastrophes naturelles se produisent sur notre territoire européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D ), raštu . − 2011 m. spalio mėn. Italijos Ligūrijoje ir Toskanoje kilę potvyniai smarkiai nuniokojo šiuos regionus, padarė daug žalos gyvenamiesiems namams, verslo įmonėms bei žemės ūkiui, sugriovė pagrindines transporto jungtis ir svarbiausius viešosios infrastruktūros tinklus. Italijos valdžios institucijų apskaičiavimu, visa potvynių padaryta tiesioginė žala siekia apie 722,5 mln. eurų. Pritariau 18 061 682 eurų įtraukimui į 2012 m. ES biudžetą. Manau, kad ateityje ES turi greičiau ir efektyviau reaguoti skirdama pagalbą stichinių nelaimių paliestomis valstybėms narėms, todėl pritariu, kad būtų peržiūrėti ES solidarumo fondo lėšų skirstymo koordinavimo ir paskyrimo principai.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE ), în scris . − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece susţin mobilizarea fondului de solidaritate al UE în vederea remedierii efectelor inundaţiilor care au afectat atât Liguria, cât şi Toscana, în anul 2011. Consider că persoanele afectate de respectivele dezastre naturale trebuie să beneficieze de sprijin şi ajutor financiar. Iar el ar trebui acordat cât mai rapid posibil, pentru a ameliora condiţiile de viaţă ale populaţiei. În acelaşi timp, sunt de părere că ar trebui să existe o implicare atât la nivel local, cât şi regional, prin intermediul autorităţilor competente în planul respectiv. Mobilizarea fondului trebuie să aibă în vedere şi coordonarea măsurilor, după o evaluare adecvată a nevoilor. Doresc să subliniez importanţa şi necesitatea utilizării eficiente a fondului de solidaritate pentru prevenirea unor viitoare astfel de dezastre naturale şi sociale. În aceste condiţii, proiectul de buget rectificativ respectă disciplina bugetară şi buna gestiune financiară.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE ), por escrito . O projeto de orçamento retificativo n.º 2/2012 refere-se à mobilização do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE), no montante de 18 061 682 euros, com o objetivo de atenuar os efeitos das inundações em Itália (na Ligúria e na Toscana), em outubro de 2011. A finalidade do projeto de orçamento retificativo é a de inscrever formalmente este ajustamento orçamental no orçamento de 2012. A libertação rápida da assistência financeira através do Fundo de Solidariedade da UE é de extrema importância para as partes afetadas por catástrofes naturais, pelo que se lamenta que o Conselho tenha esperado oito semanas para informação aos parlamentos nacionais, razão pela qual o presente orçamento retificativo não pode ser adotado antes da sessão plenária de junho.

O presente relatório, que apoiei, aprova a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 2/2012 e exorta as partes envolvidas nos Estados-Membros, a nível local e regional, e as autoridades nacionais a melhorarem a avaliação de necessidades e a coordenação de eventuais futuras candidaturas ao FSUE, com o objetivo de acelerar, na medida do possível, a mobilização do Fundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D ), raštu . − Balsavau už šį Europos Parlamento pranešimą, kadangi 2012 m. taisomojo biudžeto Nr. 2 projekte (TBP) numatyta iš ES solidarumo fondo (ESSF) mobilizuoti 18 061 682 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų dėl 2011 m. spalio mėn. potvynio Italijoje (Ligūrijoje ir Toskanoje). Labai svarbu greitai teikti finansinę pagalbą nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms šalims, panaudojant Europos Sąjungos solidarumo fondą. Atsižvelgiant į taisomojo biudžeto projektą siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto pakeitimą į 2012 m. biudžetą. Komisijos pristatytame taisomojo biudžeto projekte siūloma didinti mokėjimų asignavimų lygį, kadangi šiuo ankstyvu metų etapu nėra galimo reikiamų mokėjimų asignavimų perskirstymo šaltinio. Taip pat Taryba iš dalies pakeitė Komisijos pasiūlymą, kai Komisija prašyme dėl asignavimų perkėlimo DEC 9/2012 nurodė galimus reikiamos sumos perskirstymo šaltinius.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE ), per iscritto . − Con sincera soddisfazione esprimo il mio voto favorevole alla relazione sul progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 2 per l'esercizio 2012, recante l'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo di 18 061 682 EUR in stanziamenti a seguito delle alluvioni che hanno colpito Liguria e Toscana nell'ottobre 2011.

Tale evento ha colpito profondamente non soltanto le popolazioni interessate, ma la più vasta opinione pubblica, dato il costo in termini di vite umane (sei vittime nella città di Genova) e i gravi danni prodotti dai successivi eventi alluvionali in aree che rappresentano un hub logistico primario o zone di riconosciuto valore ambientale e paesaggistico.

Dispiace in effetti che, illo tempore , il Consiglio non abbia ravvisato le condizioni di urgenza necessarie ad abbreviare i termini, ai sensi del protocollo n. 1 al TFUE, dato che oggi si traduce in questa soluzione di emergenza a fronte del pericolo di ulteriori ritardi negli stanziamenti. È importante, nell'interesse generale, che il sistema venga calibrato alla luce della dolorosa esperienza che abbiamo affrontato, al fine di recuperare maggiore tempestività ed efficienza nelle procedure di attivazione del Fondo di solidarietà.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD ), in writing . − It is vital during events of natural disaster that nations pull together to help one another. However I refuse the right of the European Union to act as arbiter for such judgements.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE ), par écrit . – Je me félicite de l'approbation par le Parlement de ce projet de budget rectificatif présenté par la Commission afin de venir en aide aux régions italiennes durement touchées à l'automne 2011 par des inondations en Ligurie et en Toscane. D'un montant de 18.061.682 euros, le Fonds de solidarité de l'Union européenne a fait l'objet d'une véritable coopération entre le Parlement, qui n'a pas déposé d'amendements, la Commission et le Conseil, pour que l'aide soit apportée dans les plus brefs délais à ces deux régions sinistrées.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE ), por escrito . Votei favoravelmente o relatório em apreço por considerar importante a celeridade na libertação de assistência financeira através do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE) para as partes afetadas por catástrofes naturais.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE ), per iscritto . − Approvo con soddisfazione l'adozione della risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2012 dell'Unione europea, finalizzato alla mobilitazione del fondo di solidarietà in seguito alle inondazioni in Italia (Liguria e Toscana) nel 2011. Ritiene, infatti, che questo strumento europeo sia di vitale importanza, perché opera proprio in presenza di gravi calamità, come quella che ha colpito la Liguria e la Toscana nel 2011. Mi associo all'auspicio espresso nella risoluzione di vedere in futuro tempi più celeri per l'erogazione perché a oggi la burocrazia e il mancato coordinamento tra le varie autorità competenti ritardano di molto la procedura. Un tale strumento, infatti, può essere davvero efficace e utile se capace di rispondere rapidamente ai gravi problemi derivanti dalle calamità.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE ), par écrit . – J'ai voté en faveur de cette décision qui accorde à l'Italie une aide financière suite aux nombreux dommages causés par les inondations qui ont touché les régions italiennes de la Ligurie et de la Toscane en octobre 2011. Des fonds non utilisés dans d'autres programmes seront redéployés pour ce faire, afin de ne pas alourdir le budget 2012 et assurer une utilisation raisonnable et responsable de l'argent public. Avec cette aide, l'Union montre donc l'exemple, en faisant preuve de sa capacité à répondre aux besoins et aux imprévus, tout en garantissant un budget stable.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE ), por escrito . Para além da união na diversidade, na Europa, devemos cultivar a união na adversidade, a solidariedade e a coesão quando elas são mais precisas. As inundações de outubro de 2011, em Itália, constituem um motivo triste para recordar essa necessidade de estarmos mais juntos e mais atentos às necessidades e problemas dos nossos parceiros, A necessidade de acorrer às regiões sinistradas motivou a elaboração de um projeto de orçamento retificativo que já contemplasse a ajuda a prestar-lhes. Aprovo a prestação de um apoio europeu a quem tanto perdeu e que se alterem os instrumentos financeiros adequados para que esta ajuda possa ter cabimento nas contas europeias. Lamento profundamente a devastação que se abateu sobre Itália e faço votos para que a solidariedade europeia continue a manifestar-se sempre que para tal for convocada. E que o faça com empenhamento e eficácia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE ), por escrito . Em outubro de 2011, as regiões italianas da Ligúria e da Toscana foram devastadas por uma catástrofe natural que provocou grandes inundações e originou a perda de várias vidas, além de prejuízos materiais superiores a setecentos e vinte e dois mil milhões de euros. O relatório em análise, elaborado pela colega Francesca Balzani, versa sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 2/2012 da União Europeia (UE) para o exercício de 2012, Secção III – Comissão, de modo a permitir a mobilização do montante de 18.061.682 euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) em dotações para autorizações e pagamentos na sequência das inundações em Itália supra referidas.

Embora inicialmente a Comissão considerasse que não existiam fundos que permitissem a reafetação das dotações para pagamentos requeridas, posteriormente sugeriu que fossem mobilizados os montantes resultantes da subexecução do Plano de Relançamento da Economia Europeia (PREE), o que mereceu a concordância do Conselho. Não obstante concordar com a relatora de que este método deve ser considerado uma solução pontual, dado o seu caráter de urgência, votei favoravelmente este projeto de orçamento retificativo.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL ), por escrito . O orçamento retificativo que este relatório dá aprovação, refere-se à mobilização do Fundo de Solidariedade da UE para atenuar os efeitos das inundações em Itália, em outubro de 2011. Foi apurado um montante em dotações de autorizações e pagamentos de cerca de 18 milhões de euros. A necessidade deste orçamento retificativo é de inscrever este ajustamento na rubrica do fundo, para o orçamento 2012. O relatório considera importante libertar rapidamente a assistência financeira através do Fundo de Solidariedade da UE para as partes afetadas por catástrofes naturais e lamenta fortemente que o outro ramo da autoridade orçamental tenha esperado oito semanas para tomar posição . Infelizmente, estas situações têm vindo a repetir-se. Votámos favoravelmente por concordarmos que as regiões afetadas por catástrofes desta e de outra natureza possam prontamente contar com o apoio do Fundo de Solidariedade da União. As inundações ocorridas em outubro de 2011 na Ligúria e na Toscana originaram graves danos em residências, em empresas e no setor agrícola, assim como em ligações ao nível dos transportes e de redes essenciais de infraestruturas públicas. É assim importante que os meios financeiros para a reconstrução e cobertura de danos estejam disponíveis o quanto possível para o apoio a estas populações.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE ), per iscritto . − Ho votato a favore delle relazioni della collega on. Francesca Balzani. A seguito delle inondazioni che si sono verificate in Liguria e in Toscana, l`Italia ha presentato richiesta di assistenza all`Unione europea; il disastro, essendo di origine naturale, rientra nell`ambito di applicazione del Fondo di solidarietà. Ricordo infatti che il fondo di solidarietà deve intervenire principalmente nei casi di grave calamità naturale con serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull`ambiente o sull`economia di una o più regioni di uno Stato membro. Le condizioni delle zone colpite si sono aggravate, come accade sempre in queste occasioni, a causa del dramma delle vite umane perdute, del grande numero di feriti, delle famiglie che hanno perso tutto e dei gravissimi danni riscontrati alle abitazioni, alle aziende, all`agricoltura, al trasporto e alle infrastrutture; quindi l'impiego dei 18 milioni di euro, erogati dal fondo, in queste regioni potrà aiutare i nostri concittadini a riacquistare la tranquillità che purtroppo hanno perso. Permettetemi infine un plauso ai volontari della Protezione Civile italiana che in quelle settimane, così come in questi giorni in Emilia e Lombardia e come sempre in passato, hanno dato dimostrazione di professionalità e umanità.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D ), písomne 18 061 682 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v súvislosti s povodňami v Taliansku v októbri 2011. Dňa 25. októbra 2011 zapríčinili extrémne poveternostné podmienky nad severozápadným Talianskom v priebehu niekoľkých hodín intenzívne zrážky. Najviac zasiahnuté boli provincie La Spezia v Ligúrii a Massa Carrara v Toskánsku. Prívalové dažde spôsobili rozsiahle škody na budovách, podnikom a v poľnohospodárstve a takisto narušili hlavné dopravné spojenia a základnú verejnú infraštruktúru. Katastrofa čiastočne zasiahla aj oblasť Cinque Terre, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou talianskej riviéry a patrí do svetového dedičstva UNESCO. V dôsledku tejto katastrofy Taliansko následne predložilo žiadosť o finančnú pomoc z Fondu solidarity Európskej únie. Keďže výška celkových škôd neprekračuje bežnú prahovú hodnotu na mobilizáciu Fondu solidarity, žiadosť bola posúdená na základe kritéria tzv. „výnimočnej regionálnej katastrofy“. Na základe uvedeného možno pomoc z fondu vo výnimočných prípadoch poskytnúť aj regiónu, ktorý bol postihnutý výnimočnou katastrofou, najmä prírodného charakteru, ktorá postihla väčšinu jeho obyvateľstva a má vážne a trvalé dôsledky na životné podmienky a hospodársku stabilitu regiónu. Považujem za opodstatnené uvoľniť finančnú pomoc pre oblasti postihnuté katastrofami prostredníctvom Fondu solidarity EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD ), per iscritto . − Essendo questa richiesta di bilancio rettificativo necessaria alla mobilitazione del Fondo di solidarietà a favore delle Regioni Liguria e Toscana, danneggiate dalle inondazioni del 2011, il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR ), in writing . − Liguria and Tuscany following devastating floods. This fund is crucial for providing funding to areas which have suffered from natural disasters and other serious crises. However, for this fund to be successful in the future, and for funding to be granted promptly, we need to make its application simpler and more transparent. The unnecessary delay caused by the Commission seeking funding through negative reserves was completely avoidable, and this practice is completely unacceptable to me and the majority of Member States. Thankfully the Danish Presidency presented a compromise in which the necessary funding was found from a reallocation of under-implemented lines in the European Energy Plan. Although this reallocation is a messy solution, it is preferable to using negative reserves. I hope this money will go some way towards relieving the suffering of those affected by the floods.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD ), raštu . − Pritariau dokumentui, kadangi taisomojo biudžeto Nr. 2/2012 projekte numatyta iš Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizuoti 18 061 682 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų siekiant sušvelninti 2011 m. spalio mėn. potvynio Italijoje (Ligūrijoje ir Toskanoje) pasekmes. Pagal taisomojo biudžeto Nr. 2/2012 projektą siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto pakeitimą į 2012 m. biudžetą. Pritariu tam, kad yra labai svarbu greitai teikti finansinę pagalbą nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms šalims panaudojant ESSF, todėl labai gaila, kad konkrečiu taisomojo biudžeto Nr. 2/2012 projekte numatytu atveju kita biudžeto valdymo institucija, prieš priimdama poziciją, laukė 8 savaites, nenukrypdama nuo savo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 1 protokolo interpretacijos (nacionalinių parlamentų informavimo terminas). Visos suinteresuotos šalys valstybėse narėse, t. y. ir vietos, ir regionų lygmenimis, ir nacionalinės institucijos turėtų geriau įvertinti poreikius ir ESSF galimo lėšų mobilizavimo koordinavimą ateityje siekiant kiek įmanoma labiau pagreitinti tą mobilizavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE ), par écrit . – Le rapport de ma collègue Francesca Balzani, adopté en plénière en date du 12 juin, va permettre de mobiliser l'intervention du Fonds de solidarité de l'Union européenne à la suite des inondations en Italie d'octobre 2011. J'ai soutenu ce rapport en plénière.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE ), na piśmie . − Powódź, która nawiedziła Ligurię oraz Toskanię w październiku roku 2011, spowodowała znaczne straty w budynkach mieszkalnych, przedsiębiorstwach i w rolnictwie oraz uszkodziła połączenia komunikacyjne i podstawową infrastrukturę publiczną. Podobne katastrofy niejednokrotnie przytrafiały się w moim kraju i dlatego zdaję sobie sprawę, na jak poważne szkody narażone jest środowisko rolne. Zagrożone są wtedy zwierzęta hodowlane oraz plony, których strata może spowodować znaczący spadek dochodów z działalności gospodarczej. Regiony nawiedzane przez powodzie rzadko potrafią uporać się z problemami same. W celu zapewnienia jak najszybszej rewitalizacji takich obszarów potrzebne są środki finansowe. Unia Europejska została stworzona między innymi w celu niesienia pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują, zwiększenia ich dobrobytu i zapewnienia stabilnego rozwoju. Pieniądze przeznaczone na taką pomoc w ramach Funduszu Solidarności doskonale spełniają te cele.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR ), na piśmie . − Podobnie jak grupa ECR, głosowałem za przyjęciem projektu budżetu korygującego, który dotyczy uruchomienia Funduszu Solidarności UE w wysokości 18 milionów EUR w ramach środków na zobowiązania i płatności w związku z powodzią, do której doszło we Włoszech w październiku 2011 r. Grupa ECR sprzeciwiała się wykorzystaniu rezerwy ujemnej przewidzianej w art. 44 rozporządzenia finansowego, ponieważ dostrzegamy brak transparentności związany z tym zabiegiem. Zgadzam się także z panią sprawozdawczynią, że to nie pomogłoby nam w obecnej sytuacji, a jedynie spowodowałoby odłożenie rozwiązania problemu na później.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (ALDE ), písomne Návrh opravného rozpočtu č. 2/2012 sa týka mobilizácie Fondu solidarity EÚ vo výške 18 061 682 EUR vo viazaných i platobných rozpočtových prostriedkoch v súvislosti so záplavami v Taliansku (Ligúria a Toskánsko) v októbri 2011. Celkový ročný rozpočet fondu solidarity predstavuje 1 miliardu EUR. Uznané priame škody zo záplav dosiahli 722,4 milióna EUR, suma pomoci predstavuje 18,1 milióna EUR, čo je 2,5 % škôd. Financovanie tohto návrhu bude z očakávaného nedostatočného plnenia európskeho plánu na oživenie hospodárstva EÚ. S návrhom riešenia som pri hlasovaní vyslovil súhlas.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE ), per iscritto . − Sono molto contento per l'approvazione del Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2012 relativo alla richiesta di assistenza a valere sul Fondo di Solidarietà avanzata dall'Italia, a sèguito delle inondazioni che hanno colpito la Liguria e la Toscana nell'ottobre 2011. Come è noto, queste hanno causato gravi danni alle abitazioni, alle aziende e all'agricoltura interrompendo le principali reti di trasporto e danneggiando le infrastrutture pubbliche essenziali. Con il nostro voto si potrà procedere all'iscrizione nel Bilancio UE del 2012 delle somme necessarie per consentire la mobilitazione del Fondo di Solidarietà per un importo pari a 18.061.682 euro, che rappresentano un aiuto concreto per le persone e i territori devastati da questi eventi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D ), in writing . − I voted for Draft Amending Budget (DAB) No 2 for the year 2012 which covers the mobilisation of the EU Solidarity Fund for an amount of EUR 18 061 682 in commitment and payment appropriations relating to flooding in Italy (Liguria and Tuscany) in October 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE ), în scris . − Am votat în favoarea raportului întocmit de colega Balzani privind mobilizarea sumei de 18 061 682 EUR în credite de angajament şi de plată din Fondul de solidaritate al UE pentru Liguria şi Toscana, deoarece consider că este necesar să ne concentrăm atenţia asupra daunelor provocate de calamităţi şi, simultan, să ne exprimăm solidaritatea faţă de regiunile afectate. Totodată, ne gândim şi la victimele acestor dezastre, pentru care nu se mai poate face nimic în acest moment. Îmi exprim, astfel, compasiunea faţă de familiile care au suferit pierderi ireparabile.

Uniunea Europeană trebuie să intervină în vederea diminuării efectelor catastrofelor naturale majore care au generat daune importante gospodăriilor, întreprinderilor şi agriculturii, precum şi perturbarea unor legături majore de transport şi a unor reţele esenţiale de infrastructură publică în regiunile Liguria şi Toscana. Doresc să atrag atenţia asupra importanţei creşterii capacităţii de reacţie a Fondului, astfel încât asistenţa financiară pentru statele afectate de catastrofe să fie disponibilă mult mai rapid. Un rol deosebit de important în acest sens le revine şi autorităţilor locale, regionale şi naţionale, care trebuie să îmbunătăţească modalităţile de coordonare a cererilor pentru Fondul de Solidaritate.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE ), per iscritto . − Esaminando la documentazione e la tempestività con la quale il Governo italiano ha presentato la richiesta di mobilitazione del fondo concordo pienamente con la decisione della Commissione. Il mio voto per lo stanziamento di oltre 18 milioni di euro per le inondazioni in Liguria e Toscana nel 2011 è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE ), por escrito . Este relatório tem por objetivo aprovar o orçamento retificativo para mobilizar o Fundo de Solidariedade da UE para atenuar os efeitos das inundações em Itália, em outubro de 2011. Foi apurado um montante em dotações para autorizações e pagamentos de cerca de 18 milhões de euros. Com a aprovação deste relatório é possível inscrever este ajustamento na rubrica do Fundo para o orçamento 2012. Concordo com o relator quando este refere que é "importante libertar rapidamente a assistência financeira através do Fundo de Solidariedade da UE para as partes afetadas por catástrofes naturais."

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D ), in writing . − This draft amending budget n°2 relates to the mobilisation of the EU Solidarity Fund in Italy for a total amount of EUR 18 061 682 in commitments and payments. I support the assistance to those who suffered in natural disasters. However, I would like to ask why during mass corruption of electricity in Latvia in 2011 European Parliament was not concerned about assistance?

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D ), písomne Záplavy, ktoré na jeseň minulého roku zasiahli oblasti Ligúrie a Toskánska v Taliansku, si vyžiadali mnoho obetí a zanechali po sebe obrovské škody na majetku presahujúce 700 miliónov eur. Slovenská republika bola v ostatných rokoch tiež niekoľkokrát postihnutá týmto živlom, preto si plne uvedomujem závažnosť takejto situácie. Preto vítam návrh opravného rozpočtu č. 2/2012 za rok 2012, ktorý sa týka mobilizácie Fondu solidarity EÚ vo výške 18 061 682 eur vo viazaných i platobných rozpočtových prostriedkoch práve v súvislosti so záplavami v Taliansku.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE ), per iscritto . − La mobilitazione del fondo di solidarietà è, come sempre, una voce dell'Europa a supporto delle popolazioni colpite da catastrofi naturali. La vicinanza ai cittadini da parte delle istituzioni può essere espressa anche in questo modo. Ho quindi votato a favore della mobilitazione di 18 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dall'alluvione dello scorso ottobre 2011 in Toscana e Liguria con la speranza che il nostro impegno possa essere utile alla ricostruzione delle infrastrutture pubbliche basilari. Per sbloccare il fondo la cifra predisposta sarà inserita all'interno del bilancio 2012 dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE ), por escrito . O projeto de orçamento retificativo para o ano de 2012 diz respeito à mobilização do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE) num montante de 18 061 682 de euros em dotações para autorizações e pagamentos relativamente às inundações em Itália (na Ligúria e na Toscana), que ocorreram em outubro de 2011. Sendo consensual o apoio a esta mobilização, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE ), por escrito . O projeto de orçamento retificativo n.º 2/2012 diz respeito à mobilização do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE) num montante de 18 061 682 de euros em dotações para autorizações e pagamentos destinadas a atenuar os efeitos das inundações na Ligúria e na Toscana, ocorridas em outubro de 2011.

A libertação rápida da assistência financeira através do Fundo de Solidariedade da UE é de extrema importância para as partes afetadas por catástrofes naturais, pelo que se lamenta que o Conselho tenha esperado oito semanas para adotar a sua posição. Por forma a acelerar a mobilização do FSUE, exorta-se ainda todas as partes envolvidas nos Estados Membros, a nível local e regional, a melhorarem a avaliação de necessidades e a coordenação de eventuais futuras candidaturas. Votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ), in writing . − In favour. Draft Amending Budget (DAB) No 2 for the year 2012 covers the mobilisation of the EU Solidarity Fund for an amount of EUR 18 061 682 in commitment and payment appropriations relating to flooding in Italy (Liguria and Tuscany) in October 2011. It was discussed during the 26 March Trilogue, when the Council considered that no urgency justifies a derogation to the Council’s interpretation of Protocol 1 TFEU (eight-week deadline for the national parliament’s information). Parliament then recalled its reservation to the possible use of a negative reserve, as was the case in 2011 – a mechanism which makes provision for redeployments later in the year to avoid providing fresh money – especially in the current context of shortage of payments in 2012 and the close to 100% implementation rates in 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD ), per iscritto . − Il mio voto sulla relazione è ovviamente favorevole. Il giorno stesso dei drammatici avvenimenti che hanno colpito la Liguria e la Toscana alcuni mesi fa, ho indirizzato alla Commissione europea un'interrogazione urgente per sollecitare attenzione al dramma che stava avvenendo specialmente a Genova, nelle Cinque Terre e nelle aree limitrofe. Esprimo il mio voto con ancora nella mente le commoventi immagini dello spirito di altruismo degli "angeli del fango" che hanno aiutato le popolazioni coinvolte e con il ricordo del dolore ancora vivo per chi, in quei giorni maledetti, ha perduto la propria vita o quella dei sui cari.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D ), par écrit . – Le vote positif était une évidence. La proposition de la Commission, en amont, concernant de nouveaux moyens va tout à fait dans le sens de la déclaration commune relative aux crédits de paiement adoptée en novembre 2011. Il y était mentionné que le Conseil et le Parlement européen se prononceront sur tout projet de budget rectificatif dans les plus brefs délais afin d'éviter toute insuffisance dans les crédits de paiement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE ), por escrito . Considerando que é muito importante libertar rapidamente a assistência financeira através do Fundo de Solidariedade da União Europeia para as partes afetadas por catástrofes naturais, num montante de 18 061 682 euros em dotações para autorizações e pagamentos, para atenuar os efeitos das inundações em Itália, nas regiões da Ligúria e Toscana, em outubro de 2011, votei a favor do orçamento retificativo n.º 2/2012 que prevê esta dotação.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . − Am votat pentru raportul care se referă la mobilizarea Fondului de solidaritate în urma inundaţiilor din Italia, regiunea Liguria - Toscana. Cerea în cauză se referă la mobilizarea unei sume de 18 061 682 EUR în credite de angajament şi de plată din Fondul de solidaritate al UE pentru a contracara efectele inundaţiilor care au afectat Italia (Liguria şi Toscana) în octombrie 2011. Consider importantă acordarea rapidă de ajutor financiar prin intermediul Fondului de solidaritate al UE (FSUE) pentru cei afectaţi de dezastre naturale. Regret că cealaltă componentă a autorităţii bugetare a aşteptat opt săptămâni înainte de a adopta o poziţie, insistând asupra interpretării sale a Protocolului nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (termenul-limită pentru informarea parlamentelor naţionale). Solicit tuturor părţilor implicate din statele membre, atât de la nivel local, cât şi regional, dar şi autorităţilor naţionale, să evalueze mai bine nevoile şi să îmbunătăţească coordonarea pentru eventualele viitoare cereri pentru FSUE, pentru a accelera, pe cât posibil, mobilizarea fondului către cei afectaţi.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI ), in writing . − The rapporteur considers the quick release of financial assistance through the EU Solidarity Fund (EUSF) to be of great importance for those affected by natural catastrophes. They greatly deplore, for the specific case addressed by Draft amending Budget No 2/2012, that the other branch of the budgetary authority has awaited eight weeks before taking its position. The acceleration and mobilisation of the EUSF are in the focus of this report to which I fully agree. Its adoption will improve the quick release of financial assistance through the EU Solidarity Fund (EUSF) for those affected by natural catastrophes.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD ), na piśmie . − Bilans powodzi, jaka dotknęła rejony Ligurii i Toskanii w 2011 r., jest porażający: 9 osób zabitych i 10 zaginionych. Straty w obu rejonach zostały oszacowane na ponad 700 milionów euro. W przeciągu niespełna 6 godzin spadło tam ponad 330 milionów metrów sześciennych wody. Gigantyczne opady, wręcz rekordowe oberwanie chmury, doprowadziło w tej części Włoch do tego, że z brzegów wystąpiły rzeki. Wsie i miasteczka położone opodal tych rzek zostały zalane przez lawiny wody, błota i kamieni. Wobec takiego dramatu, z jakim spotkali się mieszkańcy Włoch, niezbędna jest zmiana budżetu korygującego Funduszu Solidarności. Katastrofy spowodowane przez żywioły są przyczyną ogromnych strat w tych rejonach, gdzie występują. Zdaję sobie sprawę, że obecna pomoc, jaka zostanie skierowana do Włoch, nie pokryje w pełni strat poniesionych przez tamtejszą ludność. Jednakże mam nadzieję, że w pewnym stopniu przyczyni się do odbudowy infrastruktury w tych rejonach oraz powrotu do normalnego życia.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL ), por escrito . O orçamento retificativo a que este relatório dá aprovação refere-se à mobilização do Fundo de Solidariedade da UE para atenuar os efeitos das inundações em Itália, em outubro de 2011. Foi apurado um montante em dotações de autorizações e pagamentos de cerca de 18 milhões de euros. A necessidade deste orçamento retificativo é de inscrever este ajustamento na rubrica do fundo para o orçamento 2012. Votámos favoravelmente por concordarmos que as regiões afetadas por catástrofes desta e de outra natureza possam prontamente contar com o apoio do Fundo de Solidariedade da União. As inundações ocorridas em outubro de 2011 na Ligúria e Toscana originaram graves danos em residências, em empresas e no setor agrícola, assim como em ligações ao nível dos transportes e de redes essenciais de infraestruturas públicas. É importante que os meios financeiros para a reconstrução e cobertura de danos estejam o quanto antes disponíveis para o apoio a estas populações.

 
  
  

Έκθεση : José Manuel Fernandes (A7-0182/2012 )

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D ), por escrito . Aprovo o presente relatório considerando essencial que a União Europeia dê uma resposta eficaz e essencial à resolução de catástrofes como esta. É nestes momentos, em que os povos europeus passam as maiores dificuldades devido a fatores incontroláveis, que a União Europeia deve-se exprimir a uma só voz e dar corpo à solidariedade entre os povos europeus, bem patente em todos os Tratados que compõem a União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE ), par écrit . – Avant les tremblements de terre mortels du mois dernier en Italie, nous avons estimé qu’il était primordial de venir en aide aux citoyens des régions de Toscane et de Ligurie, sévèrement touchées par des inondations. Grâce au Fonds de solidarité de l’Union européenne, l'Europe pourra contribuer à la réparation des dégâts à hauteur de 18 millions d'euros. Ce Fonds, mis en place en 2002, dispose d'un budget annuel d'un milliard d'euros. Il a déjà été utilisé près de 50 fois pour aider les Européens touchés par des catastrophes.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D ), raštu . − 2011 m. spalio mėn. Italijos Ligūrijoje ir Toskanoje kilę potvyniai smarkiai nuniokojo šiuos regionus, padarė daug žalos gyvenamiesiems namams, verslo įmonėms bei žemės ūkiui, sugriovė pagrindines transporto jungtis ir svarbiausius viešosios infrastruktūros tinklus. Italijos valdžios institucijų apskaičiavimu, visa potvynių padaryta tiesioginė žala siekia apie 722,5 mln. eurų. Pritariau 18 061 682 eurų finansinės pagalbos skyrimui iš ES solidarumo fondo, kuria būtų prisidedama prie potvynių sukeltų padarinių sušvelninimo. Manau, kad ateityje ES turi greičiau ir efektyviau reaguoti skirdama pagalbą stichinių nelaimių paliestomis valstybėms narėms, todėl pritariu, kad būtų peržiūrėti ES solidarumo fondo lėšų skirstymo koordinavimo ir paskyrimo principai.

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Bartolozzi (PPE ), per iscritto . − Le violente alluvioni che nell'ottobre 2011 hanno colpito la Liguria e la Toscana hanno provocato gravi danni alle infrastrutture, alle reti di trasporto, alle aziende, all'agricoltura e alle abitazioni. Di fronte a tale disastro, l'Italia ha richiesto la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che è stato istituito nel 2002 proprio per fornire assistenza a regioni colpite da eventi disastrosi.

Il voto favorevole che abbiamo espresso alla relazione del collega Fernandes permetterà la mobilitazione del Fondo, la prima dell'anno in corso, a favore delle regioni italiane interessate, per un totale di 18 061 682 euro. Tutto questo assumerà la duplice importanza di aiuto concreto alla ricostruzione materiale e di gesto simbolico, che potrà ricordare a tutti i cittadini europei il valore della solidarietà, che è uno dei principi cardine sui quali si fonda l'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE ), în scris . − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că mobilizarea fondului de solidaritate al UE în favoarea Italiei în condiţiile de faţă este binevenită. Atrag atenţia asupra necesităţii remedierii daunelor cauzate de inundaţiile din regiunile Liguria şi Toscana din 2011 asupra gospodăriilor, întreprinderilor şi agriculturii. De asemenea, legăturile majore de transport şi reţelele esenţiale de infrastructură publică trebuie ameliorate în consecinţă. Întrucât fondul de solidaritate a fost creat în vederea exprimării solidarităţii cu populaţia din zonele afectate de calamităţi naturale, consider că mobilizarea sa în scopul menţionat este utilă şi necesară. Având în vedere că daunele produse de inundaţii sunt de origine naturală, intrând astfel în domeniul de aplicare al fondului de solidaritate, sunt de părere că asistenţa ar trebui acordată în mod rapid şi eficient. Susţin importanţa acestui instrument în vederea atenuării sau prevenirii unor astfel de dezastre sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE ), por escrito . A União Europeia criou o Fundo de Solidariedade da União Europeia para manifestar a sua solidariedade para com as populações das regiões afetadas por catástrofes. O Fundo de Solidariedade intervém, principalmente, em casos de catástrofe natural de grandes proporções, com graves repercussões nas condições de vida dos cidadãos, no meio natural ou na economia de uma ou mais regiões de um Estado-Membro, ou de um país candidato à adesão à União Europeia (UE).

Em circunstâncias excecionais, o FSUE também pode ser mobilizado para catástrofes consideradas “regionais” quando uma região é atingida por uma catástrofe que provoque prejuízos que afetem a maior parte da sua população e tenha repercussões graves e prolongadas nas suas condições de vida e estabilidade económica. A Itália apresentou o pedido de mobilização do Fundo relativamente à catástrofe causada pelas inundações ocorridas na Ligúria e na Toscana, que causaram graves danos em residências, em empresas do setor agrícola, bem como perturbações ao nível de importantes ligações de transportes e de redes essenciais de infraestruturas públicas. A candidatura respeita os critérios de elegibilidade do Regulamento (CE) n.º 2012/2002, pelo que votei favoravelmente a mobilização de 18 061 682 euros a favor de Itália.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE ), par écrit . – J'ai voté pour le rapport Fernandes et pour la mobilisation du Fonds de solidarité. Depuis 2002, le Fonds de solidarité de l'Union vient en aide aux victimes de catastrophes naturelles. Il est l'expression concrète de la solidarité européenne ; il a récemment été utilisé pour aider la région italienne des Abruzzes qui a subi un grave tremblement de terre en 2009. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle fois décidé de soutenir l'Italie qui a connu d'importantes inondations en Toscane et en Ligurie en 2011. Une aide de 18 millions va donc être débloquée pour aider les habitants, les entreprises et les régions concernées à réparer les dégâts causés.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD ), per iscritto . − Non posso che sostenere e dirmi soddisfatta dell'odierna decisione del Parlamento europeo di stanziare 18 milioni di euro a favore di Toscana e Liguria. Tengo però a sottolineare che resta comunque inaccettabile la tempistica dell'intervento. Gli otto mesi trascorsi dalla richiesta dell'Italia testimoniano la mancanza di tempestività ed efficacia di uno strumento – il Fondo di solidarietà – che deve essere al più presto riformato.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D ), raštu . − Balsavau už šį Europos Parlamento pranešimą, kadangi Komisija siūlo pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 26 punktą iš Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų suteikti finansinę pagalbą Italijai. Tarpinstituciniame susitarime (TIS) numatyta galimybė panaudoti fondo lėšas neviršijant maksimalios metinės 1 milijardo eurų ribos. Tai pirmasis pasiūlymas panaudoti fondo lėšas 2012 metais. Taip pat tuo pat metu, kai buvo pateiktas šis pasiūlymas mobilizuoti Solidarumo fondo lėšas Italijos reikmėms, Komisija pateikė taisomojo biudžeto projektą tam, kad į 2012 m. biudžetą būtų įtraukti atitinkami įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai. Italija pateikė prašymą dėl fondo pagalbos po potvynių, nuniokojusių Ligūrijos ir Toskanos regionus 2011 m. spalio mėn., padariusių daug žalos gyvenamiesiems namams, verslo įmonėms bei žemės ūkiui ir sugriovusių pagrindines transporto jungtis ir svarbiausius viešosios infrastruktūros tinklus. Nelaimė priskirta gamtinės kilmės nelaimėms ir patenka į Europos Sąjungos solidarumo fondo taikymo sritį. Komisija patvirtino, jog šis pasiūlymas atitinka tinkamumo kriterijus ir pasiūlė panaudoti lėšas įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimams iš ES solidarumo fondo.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD ), in writing . − It is vital during events of natural disaster that nations pull together to help one another. However I refuse the right of the European Union to act as arbiter for such judgements.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE ), par écrit . – L'adoption du rapport Fernandes est une très bonne chose pour la réparation la plus rapide possible des dégâts importants subis dans les régions italiennes de Ligurie et de Toscane lors de violentes inondations en octobre 2011. Ce rapport se prononce en faveur de la proposition faite par la Commission de mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne à hauteur de 18.061.682 euros. Cet accord interinstitutionnel est un très bel exemple de solidarité entre les États membres et prouve une nouvelle fois la force de la mobilisation des institutions communautaires pour agir concrètement dans l'intérêt des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE ), per iscritto . − Sono lieto che il Parlamento europeo si sia dimostrato, come me, a favore della relazione sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le regioni Liguria e Toscana, redatta dal collega Fernandes.

Le inondazioni che hanno colpito queste regioni nell'ottobre 2011 causando gravi danni alle abitazioni, alle aziende, al settore turistico e all'agricoltura, interrompendo le principali reti di trasporto e danneggiando le infrastrutture pubbliche essenziali hanno provocato un danno diretto complessivo di 722,5 milioni di EUR (stima delle autorità italiane). La cifra prevista dalla mobilitazione del FSUE, pari a 18 061 682 euro in stanziamenti d'impegno e di pagamento, permetterà di coprire almeno una parte delle spese per la ricostruzione delle zone colpite e il loro rilancio economico e produttivo, soprattutto per ripristinare le infrastrutture primarie tra cui le forniture di acqua, gas ed elettricità.

Pur esprimendo la mia soddisfazione per questo risultato positivo, che risponde a una specifica richiesta proveniente da aree colpite da catastrofi naturali, auspico per il futuro una sempre maggiore celerità nella valutazione e nella conseguente mobilitazione di fondi a favore delle aree in difficoltà. Soprattutto in un periodo di profonda crisi economica e finanziaria, quale è quello che stiamo vivendo, in futuro dovrà essere possibile completare l'effettiva erogazione dei fondi in tempi più ridotti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE ), por escrito . Votei favoravelmente por concordar com a mobilização do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE) para acorrer à situação em apreço.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE ), por escrito . Tem-se registado a nível mundial um aumento dramático do número e da gravidade de catástrofes naturais, como é o caso de incêndios florestais, cheias e desabamentos de terras, terramotos, etc. Infelizmente, também a UE e os seus Estados-Membros não são alheios a este tipo de catástrofes, pelo que dado o ritmo crescente da ocorrência das alterações climáticas e o aumento da probabilidade de catástrofes naturais mais frequentes e mais intensas, é necessário um máximo de solidariedade, nomeadamente ao nível das operações de assistência, bem como a mobilização rápida dos instrumentos que a UE tem ao seu dispor.

O Fundo de Solidariedade financeira da UE permite ajudar as populações das regiões que tenham sido afetadas por catástrofes até um limite máximo anual de mil milhões de euros. Na sequência das inundações que afetaram, em outubro do ano passado, as regiões de Ligúria e da Toscana, foi apresentado um pedido de assistência pela Itália. Os prejuízos causados por esta catástrofe natural ascenderam a cerca de 722,5 milhões de euros e atingiram habitações, empresas, explorações agrícolas, redes de transportes e comunicações e infraestruturas públicas. Não existindo dúvidas quanto à elegibilidade deste pedido, apoio a decisão de se mobilizar a quantia de 18 061 682 euros do Fundo de Solidariedade.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D ), în scris . − Sunt întru totul de acord cu propunerea Comisiei pentru mobilizarea Fondului de solidaritate al UE în favoarea Italiei, în urma inundaţiilor care au afectat regiunile Liguria şi Toscana în octombrie 2011, cauzând daune importante gospodăriilor, întreprinderilor şi agriculturii, precum şi perturbarea unor legături majore de transport şi a unor reţele esenţiale de infrastructură publică.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE ), por escrito . O Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) foi criado na sequência das cheias devastadoras que assolaram a Europa Central no verão de 2002, enquanto veículo para a expressão da solidariedade europeia para com a população das regiões da UE afetadas por grandes catástrofes naturais. Foi já acionado 48 vezes, tendo atribuído cerca de 2,5 mil milhões de euros em ajudas.

As chuvas torrenciais seguidas por inundações, que afetaram em outubro último o norte de Itália, provocando graves danos nas regiões costeiras da Ligúria e da Toscana, deixaram-nos perplexos e apreensivos, pela sua extrema violência e forte poder destruidor. Enquanto União de Estados e fazendo uso dos instrumentos que possuímos para socorrer populações afetadas por catástrofes naturais, parece-me evidente mobilizar o FSUE para aliviar o sofrimento das populações afetadas. Uma palavra de apreço e reconhecimento para o meu colega relator José Manuel Fernandes pelo excelente e célere trabalho efetuado na elaboração deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE ), par écrit . – J'ai voté en faveur de cette décision qui permet à l'Union européenne d'apporter un soutien financier à l'Italie, suite aux nombreux dommages causés par les inondations qui ont touché les régions italiennes de la Ligurie et de la Toscane en octobre 2011. Les fonds permettront notamment de reconstruire les habitations. En réagissant rapidement après un accident naturel, l'Union européenne témoigne ainsi de la solidarité de l'ensemble des citoyens envers les populations sinistrées.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D ), in writing . − I voted in favour of the motion for a European Parliament resolution on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund, because this represents urgent action to enable delivery of EU aid to the Italian regions of Liguria and Toscana, heavily affected by last year’s tremendous floods. The total estimated damages reach the sum of EUR 722 467 million, and the EU action will provide an important contribution of some EUR 18 061 682. I am very much looking forward to seeing the full restoration of the situation in the two Italian regions: the help from the European Union Solidarity Fund will be an important instrument for the restoration of damage to residential homes, businesses and agriculture and the disruption of major transport links and essential public infrastructure networks.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE ), por escrito . O Fundo de Solidariedade da União Europeia é o mecanismo mais adequado para procurar auxiliar Estados-Membros e suas regiões afetadas por catástrofes de proporções relevantes. É sabido que, no caso da Ligúria e da Toscana, as inundações que ocorreram em outubro de 2011 tiveram um impacto enorme na vida e nas finanças locais, justificando-se o pedido do governo italiano para a mobilização do fundo e a nossa aquiescência a essa mesma mobilização. Infelizmente, catástrofes naturais têm-se multiplicado na Europa. Este facto deveria levar-nos a refletir acerca do modo como vimos gerindo os recursos naturais e como cuidamos que a técnica e a tecnologia que hoje temos são de molde a prescindir de um bom entendimento com o ambiente em que nos inserimos. Espero que as regiões italianas tão afetadas pelas inundações possam usar da melhor maneira os fundos que lhe são disponibilizados.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE ), por escrito . Em outubro de 2011, as regiões italianas da Ligúria e da Toscana foram devastadas por uma catástrofe natural que provocou grandes inundações e originou a perda de várias vidas, além de prejuízos materiais superiores a setecentos e vinte e dois mil milhões de euros. O presente relatório versa sobre uma proposta de decisão do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho relativa à mobilização do montante de 18.061.682 de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) em dotações para autorizações e pagamentos, na sequência das inundações em Itália supra referidas.

Esta proposta enquadra-se nos termos do ponto 26 do Acordo Interinstitucional, de 17 de maio de 2006, e é acompanhada pelo projeto de orçamento retificativo (POR) n.º 2/2012, a fim de ser possível inscrever, no orçamento de 2012, as dotações para autorização e de pagamentos necessárias. Para esse efeito, a Comissão propôs a mobilização do FSUE como objeto único do POR 02/2012, de acordo com a Declaração Conjunta do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de julho de 2008. Na qualidade de relator, congratulo-me com a aprovação, por uma larga maioria, deste relatório e faço votos de uma rápida recuperação das regiões afetadas pelas inundações de outubro de 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL ), por escrito . Apoiámos este relatório. A decisão do Parlamento Europeu e do Conselho de mobilizar o Fundo de Solidariedade da União Europeia para com as populações da Ligúria e da Toscana, regiões afetadas pela catástrofe causada pelas inundações ocorridas em outubro de 2011 e que originaram graves danos em residências, em empresas e no setor agrícola, assim como em ligações ao nível dos transportes e de redes essenciais de infraestruturas públicas é inteiramente justificada e enquadra-se, plenamente, nos objetivos deste Fundo. Os prejuízos diretos das inundações foram estimados em 722,5 milhões de euros, sendo verificados os critérios de elegibilidade para a mobilização do fundo. A Comissão, mediante o pedido de assistência, previu uma ajuda baseada em 2,5 % do valor estimado, 18 061 682 euros. Assim, é também proposta a inscrição deste montante na rubrica orçamental, criada com vista à mobilização do fundo em questão. Uma vez mais, não podemos deixar de chamar a atenção para o tempo excessivo que decorre entre a ocorrência da catástrofe, a decisão de mobilização do FSUE e a efetiva chegada do apoio comunitário aos Estados-Membros e às regiões afetadas. Por esta razão, temos vindo a defender a necessidade de adaptação das regras de mobilização deste Fundo, permitindo uma mobilização mais flexível e atempada.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE ), per iscritto . − Ho votato a favore delle relazioni del collega José Manuel Fernandes. A seguito delle inondazioni che si sono verificate in Liguria e in Toscana l`Italia ha presentato richiesta di assistenza all`Unione Europea; il disastro, essendo di origine naturale, rientra nell`ambito di applicazione del Fondo di solidarietà. Ricordo infatti che il fondo di solidarietà deve intervenire principalmente nei casi di grave calamità naturale con serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull`ambiente o sull`economia di una o più regioni di uno Stato Membro. Le condizioni delle zone colpite si sono aggravata, come accade sempre in queste occasioni, a causa del dramma delle vite umane perdute, del grande numero di feriti, delle famiglie che hanno perso tutto e dei gravissimi danni riscontrati alle abitazioni, alle aziende, all`agricoltura, al trasporto e alle infrastrutture; quindi l'impiego dei 18 milioni di euro, erogati dal fondo, in queste regioni potrà aiutare i nostri concittadini a riacquistare la tranquillità che purtroppo hanno perso. Permettetemi infine un plauso ai volontari della Protezione Civile italiana che in quelle settimane, cosi' come in questi giorni in Emilia e Lombardia e come sempre in passato, hanno dato dimostrazione di professionalita' e umanita'.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D ), písomne Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie v rámci ročného stropu vo výške 1 mld. EUR nad rámec príslušných okruhov finančného rámca. Európska únia zriadila Fond solidarity Európskej únie, aby prejavila solidaritu s obyvateľstvom v regiónoch postihnutých katastrofami. Taliansko predložilo žiadosť o mobilizáciu fondu v súvislosti s prírodnou katastrofou spôsobenou záplavami v Ligúrii a Toskánsku. Na základe posúdenia danej žiadosti a pri zohľadnení maximálne možnej finančnej podpory z fondu, ako aj rozsahu prerozdeľovania rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu, v ktorom sú potrebné dodatočné výdavky, Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie v celkovej výške 18 061 682 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD ), per iscritto . − Le inondazioni verificatesi in Italia nel 2011 hanno provocato ingenti danni strutturali nelle Regioni Liguria e Toscana ed è necessario un grande sforzo per limitare i danni subiti dai settori agricolo, delle infrastrutture pubbliche, dei trasporti e dal patrimonio culturale. Per questo, il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR ), in writing . − I voted in favour of the mobilisation of the EU Solidarity Fund to provide much needed aid to Liguria and Tuscany following devastating floods. This fund is crucial for providing funding to areas which have suffered from natural disasters and other serious crises. However, for this fund to be successful in the future, and for funding to be granted promptly, we need to make its application simpler and more transparent. The unnecessary delay caused by the Commission seeking funding through negative reserves was completely avoidable, and this practice is completely unacceptable to me and the majority of Member States. Thankfully the Danish Presidency presented a compromise in which the necessary funding was found from a reallocation of under-implemented lines in the European Energy Plan. Although this reallocation is a messy solution, it is preferable to using negative reserves. I hope this money will go some way towards relieving the suffering of those affected by the floods.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE ), in writing . − I support the mobilisation of the Solidarity Fund in favour of the Italian regions of Tuscany and Liguria which experienced severe floods in 2011. This natural disaster caused catastrophic damage to private homes, businesses, agriculture and public infrastructure, and using EU funds to assist in the rebuilding of these is an excellent example of how the Solidarity Fund can add value to a Member State’s reconstruction efforts. While the amount of funding provided is small in comparison to the total cost of damage caused, nonetheless it is a recognition that the EU will stand in solidarity with all its members in the event of a country or region being struck by a disaster.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD ), raštu . − Pritariau dokumentui, kad Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo būtų skiriama 18 061 682 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, atsižvelgiant į Italijos pateiktą paraišką mobilizuoti fondo lėšas dėl potvynių Ligūrijoje ir Toskanoje sukeltos nelaimės.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE ), par écrit . – Le rapport de mon collègue José Manuel Fernandes a été adopté le 12 juin par 658 voix. Il va permettre de mobiliser le Fonds de solidarité pour aider l'Espagne et l'Italie touchées par de graves catastrophes naturelles en Ligurie et en Toscane. L'adoption de ce rapport va permettre de mobiliser un montant d'environ 18 millions en crédits d'engagement et de paiement en 2012. J'ai soutenu ce rapport en plénière.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR ), na piśmie . − Wraz z moją grupą polityczną głosowałem za uruchomieniem Europejskiego Funduszu Solidarności. Powódź, która dotknęła regiony Ligurii i Toskanii w październiku 2011 r., powodując znaczne straty w budynkach mieszkalnych, przedsiębiorstwach i w rolnictwie oraz uszkadzając połączenia komunikacyjne i podstawową infrastrukturę publiczną, była ogromną tragedią dla obywateli Włoch. Straty bezpośrednie spowodowane powodzią według szacunków władz włoskich wynoszą 722,5 mln EUR. Uważam, że w obliczu tej klęski żywiołowej naszym obowiązkiem jest działać solidarnie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (ALDE ), písomne Komisia navrhuje mobilizovať Európsky fond solidarity v prospech Talianska v rámci ročného stropu vo výške 1 miliardy EUR. Tento návrh je prvým návrhom na mobilizáciu fondu v roku 2012. Podľa odhadov talianskych orgánov dosiahli škody z povodní, ktoré zasiahli v októbri 2011 Ligúriu a Toskánsko, celkom 722,5 miliónov EUR. Po preskúmaní súladu s kvalifikačnými kritériami Komisia navrhuje mobilizovať fond solidarity v celkovej sume 18 061 682 EUR, ktorá sa vyčlení v rámci viazaných aj výdavkových rozpočtových prostriedkov. Predložený návrh som podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D ), in writing . − I supported this Commission proposal to mobilise the European Solidarity Fund in favour of Italy on the basis of point 26 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006. The IIA allows the mobilisation of the Fund within the annual ceiling of EUR 1 billion. This is the first proposal to mobilise the Fund in 2012. In parallel to this proposal to mobilise the Solidarity Fund in favour of Italy, the Commission has presented a draft amending budget (DAB No 2/2012 of 16 March 2012) in order to enter in the 2012 budget the corresponding commitment and payment appropriations as foreseen in point 26 of the IIA.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE ), per iscritto . − Ho votato favorevolmente rispetto alla richiesta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea a favore dell'Italia in merito alle alluvioni che hanno colpito le regioni della Liguria e della Toscana nell'ottobre del 2011 per un ammontare pari a 722,567 milioni di euro. Tale fondo risulta di estrema importanza per fornire aiuto agli Stati membri nel caso di catastrofi naturali, ma necessita ancora di alcuni miglioramenti per far sì che il suo disborso avvenga in termini rapidi perché, come in questo caso, gli aiuti avvengono con tempistiche eccessivamente dilatate.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE ), in writing . − This report calls for the mobilisation of the EU Solidarity Fund to address flooding in Liguria and Tuscany in October 2011. I support the report and the assistance it should help to provide.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE ), por escrito . Na sequência das inundações que atingiram a Ligúria e a Toscana em outubro de 2011, e que causaram graves danos em residências, empresas e no setor agrícola, bem como perturbações ao nível das ligações de transportes e de redes essenciais de infraestruturas públicas, a Itália requereu assistência ao Fundo de Solidariedade. Os prejuízos diretos totais causados pelas inundações, estimados pelas autoridades italianas, ascendem a 722,5 milhões de euros. Este sinistro foi classificado como catástrofe natural e, como tal, enquadra-se no âmbito de aplicação do Fundo de Solidariedade.

Após a verificação de que o pedido em apreço respeita os critérios de elegibilidade do Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, a Comissão propôs a mobilização do Fundo de Solidariedade da UE numa quantia total de 18 061 682 euros em dotações para autorização e pagamento. Assim, dei o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D ), in writing . − This application relates to flooding that affected the regions of Liguria and Tuscany in October 2011, causing severe damage to residential homes, businesses and agriculture and the disruption of major transport links and essential public infrastructure networks. The total direct damage caused by the flooding, as estimated by the Italian authorities, amounts to EUR 722, 5 million. The Commission proposed to mobilise the EU solidarity Fund for a total amount of EUR 18 061 682

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI ), schriftlich . Sintflutartige Regenfälle haben im Oktober 2011 in Ligurien und Teilen der Toskana zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Flüsse traten über ihre Ufer und überschwemmten die engen Straßen der Dörfer und Gemeinden, Häuser und Brücken stürzten ein, Straßenverbindungen und Bahnstrecken wurden blockiert. Der besonders bei Touristen beliebte Hafen des knapp tausend Einwohner zählenden Örtchens Vernazza in der Gegend der Cinque Terre wurde vollkommen zerstört. Schutt, Schlamm und Wasser überfluteten die gesamte Hafengegend. In vielen Orten sei zudem die Strom, Gas- und Wasserversorgung unterbrochen. Schätzungen zufolge betragen die Schäden über 90 Millionen Euro. Ich habe dafür gestimmt, den Solidaritätsfonds in Anspruch zu nehmen, um zur Schadensbehebung beizutragen.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD ), per iscritto . − Sono soddisfatto che si sia finalmente giunti all'approvazione di questi stanziamenti per la Toscana e la Liguria, duramente colpite dalla alluvioni dello scorso autunno. Questi soldi saranno sicuramente utili per risollevare le aree danneggiate. L'unico mio rammarico riguarda la tempistica; avrei infatti preferito un iter più rapido per portare un aiuto concreto nel più breve tempo possibile. Mi impegnerò quindi affinché il Fondo di solidarietà dell'Unione europea possa essere riformato, rendendolo più agevole e immediato, più vicino cioè alle esigenze e ai bisogni delle popolazioni. Nel frattempo mi auguro che questi soldi, 18 milioni di euro in totale, siano utilizzati subito e al meglio. Nei prossimi mesi seguirò personalmente gli sviluppi dei lavori, tornando in Lunigiana e nei comuni maggiormente colpiti per valutare realmente l'utilizzo e l'efficacia di questi fondi europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE ), per iscritto . − Quando si tratta di catastrofi naturali che hanno comportato vittime e la distruzione di interi paesi "perle del turismo", il tempo usato per decidere le procedure e definire l'ammontare degli aiuti è sempre troppo, anche se bisogna riconoscere che tanto le autorità italiane quanto gli organi delle varie istituzioni europee si sono mossi senza frapporre indugi.

Colgo l'occasione di questo dibattito per auspicare che le istituzioni si muovano celermente anche per contribuire alle spese del governo italiano relative al terremoto che non termina mai in Emilia-Romagna e nel basso mantovano. Il sisma non ha distrutto solo abitazioni e beni artistici e culturali, ma ha distrutto anche fabbriche, capannoni industriali e cascine legate all'attività lattiero-casearia, all'agricoltura e all'agro-alimentare. La gente vuole riprendere a lavorare per questo sono necessari interventi immediati per dare alle amministrazioni delle zone terremotate il diritto di intervenire fuori dal Patto di stabilità.

Auspico la collaborazione attiva della Commissione per la mobilitazione del Fondo di solidarietà corrispondente ai danni diretti ritenuti ammissibili e non calcolati a spanne. Si tratta di mettere in moto l'economia di una regione tra le più produttive e organizzate d'Europa, nella convinzione che ciascun euro andrà a buon fine.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI ), schriftlich . Aufgrund der Überschwemmungen, von denen die Regionen Ligurien und Toskana im Oktober 2011 heimgesucht wurden und durch die schwere Schäden an Wohnhäusern, Unternehmen und in der Landwirtschaft angerichtet und wichtige Verkehrsverbindungen und grundlegende öffentliche Infrastrukturnetze unterbrochen wurden, hat Italien einen Antrag auf Unterstützung aus dem Solidaritätsfonds gestellt. Nachdem die Überschwemmungen gravierende Schäden verursacht haben (geschätzte Direktschäden 722,5 Mio EUR) und es sich um eine Naturkatastrophe im Sinne des Solidaritätsfonds handelt, habe ich für den gegenständlichen Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE ), kirjalikult . − On kahetsusväärne, et eelmise aasta oktoobris toimunud üleujutused kahjustasid Itaalia Liguuria ja Toscana maakondi niivõrd rängalt, et õnnetuse otseseks kahjuks hinnatakse lausa 722,5 miljonit eurot. Et tegemist oli loodusõnnetusega, on võimalik Itaaliat üleujutuste tagajärgede likvideerimisel Euroopa Liidu solidaarsusfondi eelarvest aidata, seda 18 061 682 euro ulatuses. Itaalia üleujutused on esimene taoline abitaotlus käesoleval aastal, mistõttu on Euroopa Liidu solidaarsusfondi eelarves piisavalt vahendeid, et rahuldada antud taotlus ning säilitada piisav reserv 2012. aasta viimaseks kvartaliks. Nendel põhjustel hääletasin ma solidaarsusfondi kasutuselevõtmise poolt ning leian, et abi tuleks anda nii kiiresti kui võimalik, et Liguuria ja Toscana piirkondades saaks taastuda endine elukorraldus.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE ), por escrito . A Itália requereu assistência ao Fundo de Solidariedade Europeu na sequência das inundações que atingiram as regiões da Ligúria e da Toscana, em outubro de 2011, que causaram graves danos em residências, em empresas e no setor agrícola, bem como perturbações ao nível de importantes ligações de transportes e de redes essenciais de infraestruturas públicas.

Após a verificação de que o pedido em apreço respeita os critérios de elegibilidade do Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, a Comissão propôs a mobilização do Fundo de Solidariedade da UE numa quantia total de 18 061 682 euros em dotações de autorização e de pagamento. Acompanhando a recomendação de aprovação da proposta da Comissão relativa à decisão anexa ao presente relatório, feita pelo relator, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Pirillo (S&D ), per iscritto . − Sono nella memoria di tutti gli ingenti danni che le alluvioni in Liguria e Toscana hanno provocato, causando l'inagibilità di migliaia di abitazioni, la distruzione di reti e infrastrutture, nonché la morte di diverse vite umane a seguito delle inondazioni. I danni economici sono elevatissimi. Sono stupito che di fronte a questa emergenza non siano ancora stati erogati i fondi previsti dal Fondo di solidarietà. La rapidità dell'intervento del fondo è, infatti, un elemento imprescindibile per la sua credibilità e non possiamo permettere che mere lungaggini burocratiche delegittimino gli strumenti che abbiamo predisposto. In un periodo in cui i cittadini, a seguito della crisi, stanno iniziando a perdere fiducia nell'Europa, è fondamentale che la risposta delle istituzioni sia tempestiva, soprattutto in condizioni di emergenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR ), na piśmie . − Włochy wystąpiły o uruchomienie Europejskiego Funduszu Solidarności w związku z powodzią, która dotknęła regiony Ligurii i Toskanii w październiku 2011 roku, powodując znaczne straty w budynkach mieszkalnych, przedsiębiorstwach i w rolnictwie oraz uszkadzając połączenia komunikacyjne i podstawową infrastrukturę publiczną. Niecałe dwa lata wcześniej niebezpieczne powodzie nawiedziły Europę Środkową, w tym region z którego pochodzę – Podkarpacie. W przyjętej wówczas rezolucji Parlament Europejski wezwał do udzielenia pomocy obszarom dotkniętym kataklizmem. W przypadku katastrof naturalnych wszystkie kraje UE powinny być solidarne i okazywać jak najdalej idącą pomoc tym, którzy znaleźli się w potrzebie. Dlatego poparłem sprawozdanie pana Fernandesa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE ), por escrito . A União Europeia criou o Fundo de Solidariedade da União Europeia para apoiar as populações das regiões afetadas por catástrofes. A Itália apresentou o pedido de mobilização do Fundo relativamente à catástrofe causada pelas inundações ocorridas na Ligúria e na Toscana, que causaram graves danos em residências, em empresas do setor agrícola, bem como perturbações ao nível de importantes ligações de transportes e de redes essenciais de infraestruturas públicas. Uma vez que a candidatura cumpre todos os requisitos de elegibilidade, votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE ), par écrit . – En octobre dernier, l'Italie a été frappée par des pluies d'une extrême violence. L'équivalent de six mois de précipitations a été déversé sur la Toscane et la Ligurie en quelques heures, causant des inondations sans précédent. Les dégâts matériels provoqués par l'eau, les glissements de terrain et les coulées de boue ont été considérables : maisons ravagées, canalisations détruites, lignes électriques et téléphoniques coupées, routes et autoroutes endommagées, etc. Les autorités italiennes ont estimé que le coût total des dommages directs s'élevait à 772,5 millions d'euros, et ont sollicité l'aide du Fonds de solidarité de l'UE. À travers l'adoption de cette résolution, que je soutiens, nous approuvons un financement d'environ 18 millions d'euros en vue d'aider à réparer les dégâts causés par ces inondations, et permettre notamment la remise en état des infrastructures de base, comme l’approvisionnement en eau, en gaz et en électricité. Les citoyens de ces régions pourront ainsi retrouver des conditions de vie normales et les activités économiques, comme le tourisme, seront en mesure de reprendre.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ), in writing . − In favour. The decision concerns the mobilisation of the EU Solidarity Fund (EUSF) in favour of Italy in parallel to approving a draft amending budget (DAB No 2/2012 of 16 March 2012) to enter in the 2012 budget EUR 18 061 682 in commitment and payment appropriations. Italy applied for assistance from the Fund following the flooding that affected the regions of Liguria and Tuscany in October 2011, causing severe damage to residential homes, businesses and agriculture and the disruption of major transport links and essential public infrastructure networks. The disaster has been qualified as of natural origin and therefore falls within the field of application of the EUSF. The Council considered that no urgency justifies derogation to its interpretation of Protocol 1 TFEU (eight-week deadline for the national parliament’s information) for DAB No 2/2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE ), per iscritto . − Il Parlamento europeo viene ancora una volta incontro alle esigenze di una popolazione messa a dura prova da una catastrofe naturale. Le inondazioni verificatesi in Liguria e Toscana nell'ottobre 2011 hanno colpito gravemente le abitazioni, le aziende e l'agricoltura locale causando oltre 700 milioni di euro di danni. Con questo voto si dà finalmente il via libera alla mobilitazione del Fondo europeo di solidarietà per un totale di oltre 18 milioni di euro in stanziamenti d'impegno e di pagamento, dando ossigeno all'economia locale che, a distanza di molti mesi, si trova in alcuni casi ancora a fare fronte all'emergenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD ), per iscritto . − La mobilitazione di fondi per aiutare le realtà coinvolte nei tragici avvenimenti che hanno colpito la Liguria è doverosa. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è una realtà molto importante che unisce i cittadini d'Europa molto più di tante iniziative politiche o legislative. Durante l'espressione del mio voto favorevole, il mio pensiero andava alle persone che, con l'alluvione, hanno subito lutti e perso ogni loro avere. Visto il ripetersi con sempre maggiore frequenza di questi avvenimenti, mi pare sia giunto il tempo di elaborare, con la collaborazione della Commissione europea, un programma che individui gli idonei strumenti per investire sul territorio in innovazione e prevenzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE ), per iscritto . − La domanda presentata dall'Italia nell'ottobre del 2012 a sostegno dei danni subiti nelle regioni della Liguria e della Toscana a causa delle inondazioni che hanno generato gravi danni alle abitazioni, alle aziende, al settore dell'agricoltura e provocato un'interruzione delle principali reti di trasporto causando quindi danni alle infrastrutture pubbliche essenziali, è oggetto di interesse comune nonché sensibilizzazione dell’intera Comunità. Il danno diretto complessivo provocato dalle inondazioni, ammonta secondo il governo italiano a 722,5 milioni di EUR. Il disastro è di origine naturale indi rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà. La Commissione ha proposto di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'UE per un importo totale di EUR 18 061 682 in stanziamenti d'impegno e di pagamento. Il mio è oggi un voto favorevole con la speranza che tali fondi vengano stanziati il più rapidamente possibile per tener fede agli impegni precedentemente presi e che vadano a colmare e risanare i gravi disagi tutt’ora gravanti nelle predette regioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D ), γραπτώς . – Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του και να καλωσορίσω την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τις πλημμύρες στη Λιγουρία και την Τοσκάνη, οι οποίες τον Οκτώβριο του 2011 προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και στη γεωργία και προκάλεσαν επίσης τη διακοπή των κύριων συγκοινωνιακών συνδέσεων και των βασικών δημόσιων υποδομών. Προτεραιότητα από εδώ και στο εξής αποτελεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών που επλήγησαν από τις πλημμύρες, καθώς και η ταχεία ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στις εν λόγω περιοχές. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ καταδεικνύει, για ακόμα μια φορά, τη σημασία του στην αντιμετώπιση μειζόνων φυσικών καταστροφών παρέχοντας χρηματοδοτική ενίσχυση στα πληγέντα κράτη. Ωστόσο, δεν μπορώ παρά να μην εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι χρειάστηκε να περάσουν οκτώ μήνες από τότε που οι πλημμύρες έπληξαν τις συγκεκριμένες περιοχές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κινητοποίησης του Ταμείου. Γι αυτό τον λόγο θα πρέπει και τα τρία θεσμικά όργανα να εργαστούν, ώστε να καταστούν οι παρεμβάσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης ταχύτερες και πιο ευέλικτες. Με αυτό το τρόπο θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε την πραγματική προστιθέμενη άξια του εν λόγω μέσου.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D ), par écrit . – L'essence même de l'Europe doit être la solidarité. Il était normal d'accepter la demande d'aide venue d'Italie pour une intervention du Fonds à la suite des inondations qui ont touché les régions de la Ligurie et de la Toscane en octobre 2011. Cette catastrophe a gravement endommagé des maisons d'habitation, des entreprises et des exploitations agricoles, et a provoqué des perturbations sur les grands réseaux de transport et dans les infrastructures publiques de base. Pour rappel, le total des dommages directs causés par les inondations s'élèverait à plus de 700 millions d'euros. Les inondations ont été qualifiées de catastrophe naturelle et relèvent donc du champ d'application du Fonds de solidarité.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE ), por escrito . A Comissão propôs a mobilização do Fundo de Solidariedade europeu a favor de Itália na sequência das inundações que atingiram as regiões da Ligúria e da Toscana, em outubro de 2011, e que causaram graves danos em residências, em empresas e no setor agrícola, bem como perturbações ao nível de importantes ligações de transportes e de redes essenciais de infraestruturas públicas.

A mobilização do Fundo de Solidariedade da UE será feita numa quantia total de 18 061 682 euros em dotações de autorização e de pagamento, tendo a Comissão do Desenvolvimento Regional, à qual pertenço, dado o seu apoio construtivo e a sua contribuição à aplicação do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Por estes motivos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE ), schriftlich . Ich habe dem Beschluss zugestimmt. Es ist notwendig und sinnvoll, die Katastrophenopfer in Italien zu unterstützen. Die rechtlichen Voraussetzungen für eine EU-Hilfe sind hier gegeben.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI ), in writing . − This report calls on the European Parliament to approve the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the Flexibility Instrument to provide the sum of EUR 18 061 682 in commitment and payment appropriations to assist Italy hit by severe flooding in 2011 and therefore has to be supported.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD ), na piśmie . − Fundusz Solidarności został stworzony na podstawie decyzji podjętej przez Radę w listopadzie 2002 r. po to, aby reagować na klęski żywiołowe. Dzięki temu mechanizmowi Unia Europejska może wspierać finansowo państwa członkowskie lub regiony, który zostały dotknięte klęską żywiołową. Łącznie na ten cel można przeznaczyć do 50% łącznej kwoty kwalifikowanych kosztów poniesionych strat. Jak wiadomo, rejony Ligurii i Toskanii pod koniec zeszłego roku zostały dotknięte klęską żywiołową, która spowodowała ogromne straty szacowane na ok. 722,5 milionów euro. Taka sytuacja niewątpliwie jest powodem do tego, aby Włochy mogły skorzystać ze wspomnianego wyżej Funduszu Stabilności. Środki w kwocie 18 061 682 euro, zaproponowane przez Komisję, niewątpliwie przyczynią się do złagodzenia skutków powodzi, jednakże trzeba mieć świadomość, że odbudowa tych regionów może potrwać lata. Każde środki, które teraz trafią do Ligurii i Toskanii są niezwykle ważne.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE ), per iscritto . − Il bilancio delle inondazioni che hanno colpito Toscana e Liguria nell'ottobre del 2011 è stato drammatico: oltre ai morti e ai numerosi feriti ci sono state strade e ferrovie interrotte, case e aziende allagate e danni ingenti alle infrastrutture pubbliche, con un danno diretto stimato intorno ai 720 milioni di euro. Ho dunque espresso il mio voto favorevole all'iscrizione nel bilancio dell'Unione per il 2012 di stanziamenti d'impegno e di pagamento che, tramite la mobilitazione del Fondo di solidarietà, permetteranno di aiutare le vittime delle inondazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL ), por escrito . Demos o nosso acordo à decisão do Parlamento Europeu e do Conselho de mobilizar o Fundo de Solidariedade da União Europeia para as populações da Ligúria e da Toscana, regiões afetadas pela catástrofe causada pelas inundações ocorridas em outubro de 2011 e que originaram graves danos em residências, em empresas e no setor agrícola, assim como em ligações ao nível dos transportes e de redes essenciais de infraestruturas públicas. Os prejuízos diretos das inundações foram estimados em 722,5 milhões de euros e, por verificar os critérios de elegibilidade para a mobilização do fundo, a Comissão, mediante o pedido de assistência, previu uma ajuda baseada em 2,5 % do valor estimado, 18 061 682 euros. Assim, é também proposta a inscrição deste montante na rubrica orçamental, criada com vista à mobilização do fundo em questão.

 
  
  

Έκθεση : Jan Kozlowski (A7-0187/2012 )

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE ), par écrit . – Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a été créé pour apporter une aide supplémentaire aux travailleurs qui souffrent des conséquences des modifications majeures de la structure du commerce mondial. Il s'agit cette fois-ci d’une aide directe à la France qui atteint un montant de 24 493 525 euros. Comme l’explique le rapporteur, le nombre total de travailleurs appelés à bénéficier de l'ensemble cofinancé de services personnalisés s'élève à 3 582, dont 1 384 licenciements survenus chez Renault et sept de ses fournisseurs entre le 1er avril 2009 et le 31 juillet 2009, et à 2 198 autres travailleurs licenciés par les huit mêmes entreprises.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D ), raštu . − Balsavau už šį dokumentą. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF), įsteigtas 2006 m. siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, netekusiems darbo dėl pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių padarinių. Ekonominės ir finansų krizės laikotarpiu finansinė parama iš šio fondo taip pat galėjo būti skiriama žmonėms, atleistiems dėl krizės sukeltų padarinių. EGF reglamentas numato galimybę kiekvienais metais techninei pagalbai Komisijos iniciatyva skirti 0,3 proc. metinės didžiausios EGF sumos. Atsižvelgdamas į šią nuostatą, pritariau 1,12 mln. eurų skyrimui iš EGF fondo lėšų, kad būtų užtikrintas tinkamas EGF reglamento įgyvendinimas. Tačiau Komisija taip pat turi atsižvelgti į Europos Parlamento prašymus, ypač dėl lėšų taupymo administracinės ir techninės pagalbos srityse, žinių bazės sukūrimo bei efektyvios stebėsenos užtikrinimo. Neigiamai vertinu Tarybos sprendimą nepratęsti leidimo taikyti nukrypimą dėl krizės, pagal kurį buvo galima papildomai teikti finansinę pagalbą darbuotojams, atleistiems dėl dabartinės ekonomikos ir finansų krizės, ir padidinti ES finansavimo lygį iki 65 proc. programos sąnaudų. Manau, kad atsižvelgiant į išliekančią sudėtingą ekonominę situaciją ir didelį nedarbo lygį valstybėse narėse būtina pratęsti šios išimtinės nuostatos galiojimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE ), în scris . − Am votat în favoarea acestui raport, întrucât susţin propunerea raportorului de a mobiliza 730 000 euro din FEG, sub formă de credite de angajament şi credite de plată, pentru asistenţă tehnică la iniţiativa Comisiei. Subliniez importanţa acestui fond, în condiţiile în care lucrătorii concediaţi trebuie sprijiniţi în demersul lor de a-şi găsi un nou loc de muncă. Iar fondul european de ajustare la globalizare are ca scop tocmai furnizarea de sprijin suplimentar lucrătorilor afectaţi de schimbările majore din structura comerţului mondial. Acest instrument s-a dovedit util în atenuarea efectelor crizei economice, precum şi în prevenirea altor dezastre sociale, până în momentul de faţă. Însă consider că asistenţa Uniunii în acest sens ar trebui să fie mai dinamică şi este nevoie ca ea să fie disponibilă cât mai rapid şi eficient posibil. Doresc să atrag atenţia asupra importanţei relaţionării şi a schimburilor de informaţii referitoare la fond. În acelaşi timp, consider că mecanismele procedurale şi bugetare ar trebui îmbunătăţite, în vederea accelerării mobilizării FEG.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE ), por escrito . O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afetados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir 1 de maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência direta da crise económica, financeira e social. O regulamento (CE) n.º 1927/2006 estabelece igualmente que 0,35% do montante máximo do FEG pode ser disponibilizado anualmente para assistência técnica, por iniciativa da Comissão.

Assim, apoiei o presente relatório referente ao pedido da Comissão para a mobilização de 730.000 euros do Fundo para cobrir as suas necessidades administrativas em matéria de acompanhamento relativamente à recolha de dados sobre candidaturas recebidas e financiadas, informação respeitante à atualização e ampliação do sítio Web do FEG, criação de uma base de conhecimento tendo em vista a definição de um sistema normalizado para as candidaturas ao FEG, assistência técnica e administrativa e avaliação do FEG.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD ), in writing . − The European Globalisation Adjustment Fund does not work. This application, from the Commission, for funds to cover the cost of technical assistance, is essentially EUR 200 000 of taxpayers' money to be spent on EU 'propaganda'. Videos and information leaflets will be produced to highlight the 'wonderful' work of the EGF and how its proliferation will help protect the European Union from the realities of globalisation, including EUR 250 000 to be spent on networking activity, or in other words, a chance for interested parties to have a nice meal at the taxpayers' expense. The most destructive force placing a stranglehold on European business in the context of a global marketplace is the deluge of regulation emanating from Brussels. I would rather the money be spent on a thorough evaluation of the fund. I will continue to vote against any further EGF funding.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE ), par écrit . – Je partage l'avis du rapporteur Kozlowski quant à la réduction du montant alloué à l'initiative de la Commission pour l'Assistance technique liée à la mobilisation du Fonds européen d'assistance à la mondialisation. Confirmant la somme de 730.000 euros décidée par le Conseil, sur les 1.750.000 euros qui pourraient théoriquement légalement être débloqués, ce rapport prend une position de bon sens dans une période où l'argent public doit être géré le plus efficacement possible. Je note par ailleurs que cette proposition du rapporteur a été acceptée par la commission des budgets, en soulignant la nécessité d'aboutir dès que cela sera possible à la suppression pure et simple de ces fonds spécifiques alloués à la Commission européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE ), por escrito . Uma vez que o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) se destina a prestar apoio adicional aos trabalhadores despedidos devido a importantes mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial, para os ajudar na reintegração no mercado de trabalho, votei favoravelmente o presente relatório que propõe a mobilização do FEG no montante assinalado, por iniciativa da Comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Češková (ECR ), písemně . − Hlasovala jsem proti této zprávě zejména z toho důvodu, že pokládám některé plánované činnosti Komise za zbytečné a příliš nákladné. Některé návrhy týkající se zveřejnění informací o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci jsou dle mého názoru neefektivní, příliš nákladné a jejich potřebnost není dostatečně podložena. Nebyly předloženy jasné údaje o dopadu a účinnosti informačních nástrojů financovaných z prostředků určených na technickou pomoc v předchozích letech. Jsem tedy toho názoru, že nemáme podklady k tomu, abychom mohli vyhodnotit, zda je třeba a do jak významné míry je třeba usilovat o zlepšení obecného povědomí a zlepšení viditelnosti Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Zvláště se domnívám, že přidaná hodnota z natočení a distribuce propagačního videa vycházejícího z několika případů, které byly v poslední době realizovány nebo dokončeny, je nízká vzhledem k prostředkům, které bude nutné vynaložit na jeho realizaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D ), în scris . − Sunt de acord cu măsurile propuse de Comisie, care urmează să fie luate în legătură cu Fondul european de ajustare la globalizare, deoarece acest instrument a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectaţi de schimbările majore din structura comerţului mondial. Cred că statele membre trebuie să încurajeze schimburile de bune practici şi să înveţe mai ales de la statele membre care au instituit deja reţele naţionale de informare cu privire la FEG la care toţi participă partenerii sociali şi actorii locali, pentru a dispune de o bună structură a acestui instrument la toate nivelurile.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE ), por escrito . Concordo com o valor proposto para a assistência técnica ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização de 730 mil euros (apesar de o valor solicitado pela Comissão ter sido superior a este montante de 1,12 milhões de euros), pelo que votei favoravelmente este relatório.

Conforme é sublinhado no texto do relatório, existe uma margem de poupança que a Comissão deverá usar de forma a conter as despesas dentro do valor agora aprovado. Sublinho ainda a importância do conhecimento do impacto e da eficiência dos instrumentos de divulgação financiados a título de assistência técnica em anos anteriores e a apresentação de dados fidedignos sobre a utilização desses mesmos instrumentos. Espero ainda que as negociações para o novo Regulamento FEG 2014-2020 se iniciem brevemente e que as mesmas conduzam a um reforço da UE em termos da sua intervenção nesta área.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE ), par écrit . – Alors que le Parlement européen et le Conseil ont mis en place depuis 2008 un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation destiné à soutenir financièrement les travailleurs licenciés pour raisons économiques, le texte soumis au vote visait à prélever une partie des sommes allouées pour de simples dépenses de fonctionnement (suivi, évaluation du Fonds, communication). Étant donné que ces dépenses ne répondent pas aux objectifs du fonds et pourraient être assumées sur le budget de la Commission, j'ai choisi dans un souci de gestion responsable des fonds publics de ne pas approuver cette proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE ), por escrito . O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização tem sido abundantemente usado nos últimos anos, em consequência da crise económico-financeira que se abateu sobre a União Europeia, agravada pela globalização do comércio, pelo envelhecimento da população, pela obsolescência de algumas indústrias, entre tantos outros fatores. No decurso da sua existência e mobilização, foram sendo detetadas imperfeições e a necessidade de agilizar os seus procedimentos de modo a que pudesse ter um impacto positivo efetivo nas vidas dos trabalhadores desempregados a quem procura acorrer. A assistência técnica ao fundo é, por isso, essencial. A União deverá, se possível, manter o mesmo tipo de dotação financeira para essa assistência, de modo a não permitir um retrocesso na forma como este é aplicado, divulgado, acompanhado e avaliado.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE ), por escrito . A União Europeia (UE), ao verificar as consequências sociais muito graves decorrentes da atual crise económica e financeira, criou o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) a fim de prestar um apoio complementar aos trabalhadores atingidos pelas mudanças estruturais no comércio mundial. O presente relatório debruça-se sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho sobre a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG), nos termos do ponto 28 do Acordo Interinstitucional, de 17 de maio de 2006, entre o PE, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (FEG/2012/000 TA 2012 – assistência técnica por iniciativa da Comissão), a primeira candidatura ao FEG de 2012.

A Comissão, no dia 4 de abril de 2012, aprovou uma proposta de decisão relativa à mobilização de 1.120.000 de euros do FEG destinada a custear as despesas de assistência técnica da Comissão (acompanhamento, informação, criação de uma base de conhecimentos, assistência técnica e administrativa e avaliação). Tendo em conta o parecer da Comissão EMPL e uma vez que está dentro das que podem ser disponibilizadas anualmente para cobrir as despesas de assistência técnica da Comissão, que é de 1,75 milhões de euros, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL ), por escrito . Apoiámos este relatório. A proposta da Comissão diz respeito à mobilização de 1,12 milhões de euros do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para cobrir despesas de assistência técnica da Comissão. Pode ser utilizado anualmente um montante máximo de 1,75 milhões de euros para cobrir as necessidades de implementação do FEG, envolvendo as seguintes atividades: acompanhamento, informação, criação de uma base de conhecimentos, assistência técnica e administrativa e avaliação. Consideramos positivo que a Comissão dos Orçamentos tenha aprovado as alterações apresentadas pelo grupo de trabalho do FEG da Comissão do Emprego e Assuntos Sociais. Estas alterações iam no sentido de pedir uma maior simplificação e um tratamento mais rápido das candidaturas, uma avaliação da eficiência dos instrumentos de divulgação financiados a título de assistência técnica e da necessidade de uma avaliação, antes da aprovação do novo regulamento FEG para o período de 2014-2020, sobre a eficácia do critério de aplicação da derrogação crise .

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D ), písomne V bode 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení sa umožňuje uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) prostredníctvom nástroja flexibility s ročným stropom 500 miliónov EUR nad rámec príslušných okruhov finančného rámca. V nariadení (ES) č. 1927/2006 sa stanovuje, že 0,35 % ročnej maximálnej sumy sa môže každoročne poskytnúť na technickú pomoc. Navrhovaný príspevok na technickú pomoc z podnetu Komisie má v roku 2012 výšku 1 120 000 EUR. Po uvoľnení tejto sumy zostane potenciálne k dispozícii suma 630 000 EUR pre prípad ďalších potrieb v neskorších fázach roka. Vzhľadom na maximálnu možnú výšku príspevku z EGF, ako aj vzhľadom na možnosti prerozdelenia rozpočtových prostriedkov Komisia navrhuje uvedenú celkovú sumu z fondu EGF uvoľniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD ), per iscritto . − Sono contrario alla mobilitazione del Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione per la gestione tecnica del Fondo stesso. Ritengo infatti che, in primo luogo, l’ammontare richiesto sia sovradimensionato e suffragato da informazioni contabili troppo vaghe. In secondo luogo, considerando la grave crisi economica che stiamo affrontando ed il serio problema dei lavoratori in esubero che affligge diversi Stati membri, ritengo che la Commissione dovrebbe evitare inutili spese, ed internalizzare, invece, i compiti per i quali richiede la mobilitazione del Fondo. Il Fondo stesso potrà, in tal modo, rimanere disponibile per il suo scopo primario: l’aiuto al reinserimento dei lavoratori in esubero. Per questi motivi, il mio voto è stato contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR ), in writing . − I voted against mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) for the simple reason that it does not work and is a colossal waste of taxpayers’ money. This application, from the Commission, is for funds to cover the cost of technical assistance, but what does that really mean? It means that we have just voted for EUR 200 000 to be spent on ‘propaganda’. Videos and information leaflets will be produced to highlight the wonderful work of the EGF and how its proliferation will help protect the European Union from the realities of globalisation. Nobody is buying this myth, not least the taxpayer. We have also voted in favour of EUR 250 000 to be spent on networking activity, or in other words, a chance for interested parties to have a nice meal at the taxpayers’ expense. If we are to spend any money on this pointless scheme, I would prefer that we spent it on a thorough evaluation of the fund. Supporting wasteful funding like this brings this Parliament into disrepute. I want it to go on the record that I voted against this report and will continue to vote against any further EGF funding.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE ), in writing . − I am happy to support this proposal, as I believe we need to make this investment to ensure the efficient usage of the Fund. Furthermore, this efficiency will improve the Fund’s added value. The monies will be used to provide information both to workers and to the managing authorities who apply for EGF funds. In regard to workers, it is extremely important that they are fully informed as to what is happening. Also, the managing authorities need the opportunities to learn from best practice elsewhere. Having examined most of the EGF application as part of the EGF working group, it is very clear that some Member States have really good systems in place and this delivers much better outcomes for workers. The sharing of this knowledge and mutual learning is extremely valuable and is facilitated by technical assistance funds.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Kozłowski (PPE ), na piśmie . − Chciałbym przedstawić uzasadnienie głosowania nad sprawozdaniem na temat wniosku Komisji o uruchomienie środków z EGF na pomoc techniczną. Po pierwsze wniosek Komisji jest zgodny z artykułem 8 rozporządzenia ustanawiającego EGF. Mimo to wniosek napotkał na mniejszość blokującą w Radzie, wobec czego prezydencja duńska wypracowała propozycję kompromisową, obejmującą kwotę 730 tysięcy euro, co jest zbieżne z przeciętnymi nakładami, z których korzystała Komisja w poprzednich latach. Uważam, że przyjęcie propozycji prezydencji jest rozsądną drogą do szybkiego uruchomienia środków na wdrożenie działań zaplanowanych przez Komisję, zwłaszcza ewaluacji programu, mającej podstawowe znaczenie w świetle dyskusji o przyszłości programu. Ponadto uważam za istotne wezwanie Rady, aby jak najszybciej podjęła działania zmierzające do przedłużenia derogacji, umożliwiającej wsparcie z EGF pracowników dotkniętych zwolnieniami z powodu kryzysu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D ), in writing . − I supported this proposal for the mobilisation of EUR 1.12 million from the Fund, covering technical assistance for the Commission. According to Article 8(1) of the legal basis, 0.35% of the annual maximum amount of the EGF can be made available each year for technical assistance at the initiative of the Commission. A maximum of EUR 1.75 million can be used each year in order to cover the indicated needs for the implementation of the Fund.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE ), in writing . − This report assists the European Commission to finance monitoring, information, administrative support including audit control and evaluation activities necessary to implement the European Globalisation Adjustment Fund. Technical assistance is helpful to the smooth running and better functioning of the EGF. I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE ), por escrito . O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi criado para prestar um apoio complementar aos trabalhadores atingidos pelos efeitos de mudanças estruturais importantes nos padrões do comércio mundial. A proposta diz respeito à mobilização de 1,12 milhões de euros do Fundo para cobrir despesas de assistência técnica da Comissão. De acordo com o n.º 1 do artigo 8.º da base jurídica, 0,35 % do montante máximo anual do FEG pode ser disponibilizado anualmente, por iniciativa da Comissão, para despesas de assistência técnica. Pode ser utilizado anualmente um montante máximo de 1,75 milhões de euros para cobrir as necessidades de implementação do Fundo. Esta verba destina-se a financiar as atividades de monitorização, informação, apoio administrativo e técnico, bem como as atividades de controlo, auditoria e avaliação necessárias à execução do Regulamento FEG, e é muito importante para se aferir da boa utilização do FEG, bem como da sua eficácia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D ), in writing . − On 4 April 2012 the Commission has adopted a new proposal for a decision on the mobilisation of the EGF. It concerns the mobilisation of EUR 1.12 million from the Fund, covering technical assistance for the Commission. A maximum of EUR 1.75 million can be used each year in order to cover the indicated needs for the implementation of the Fund. According to Commission's proposal, this amount is intended to cover the following activities: Monitoring, Information, Creation of a knowledge base, Administrative and technical support, Evaluation

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE ), por escrito . No âmbito do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, em 4 de abril de 2012, a Comissão aprovou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG para a mobilização de 1,12 milhões de euros do Fundo para cobrir despesas de assistência técnica da Comissão. De acordo com o n.º 1 do artigo 8.º da base jurídica, 0,35 % do montante máximo anual do FEG pode ser disponibilizado anualmente, por iniciativa da Comissão, para despesas de assistência técnica. Pode ser utilizado anualmente um montante máximo de 1,75 milhões de euros para cobrir as necessidades de implementação do Fundo indicadas.

A Comissão justifica a transferência desta verba com base na necessidade de cobrir as atividades de acompanhamento, informação (manutenção do sítio Web do FEG e tradução em todas as línguas oficiais da UE), criação de uma base de conhecimento, assistência técnica e administrativa e avaliação. Atento o parecer favorável da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e a aprovação da Comissão dos Orçamentos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE ), por escrito . Desde a sua criação, em 2006, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) tem desempenhado um importante papel na ajuda aos trabalhadores atingidos pelas mudanças estruturais dos padrões do comércio mundial ou pelos efeitos da atual crise económica e financeira mundial. O facto de o Regulamento (CE) n.º 1927/2006 estabelecer um montante máximo de 0,35 % do montante anual do FEG, destinado a financiar as atividades de acompanhamento, informação, apoio administrativo e técnico, bem como as atividades de controlo, auditoria e avaliação necessárias à execução do Regulamento FEG merece o meu aplauso.

Para além disso, incentiva a prestação de informações e orientações aos Estados-Membros na utilização, no acompanhamento e na avaliação do FEG, assim como a prestação de informações sobre a utilização do FEG aos parceiros sociais europeus e nacionais. Pelo exposto, votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ), in writing . − In favour. On 4 April 2012 the Commission adopted a new proposal for a decision on the mobilisation of the EGF. It concerns the mobilisation of EUR 1.12 million from the Fund, covering technical assistance (monitoring, information, administrative and technical, support and evaluation activities) for the Commission. According to Article 8(1) of the legal basis, 0.35% of the annual maximum amount of the EGF can be made available each year for technical assistance at the initiative of the Commission. A maximum of EUR 1.75 million can be used each year in order to cover the indicated needs for the implementation of the Fund. In light of the ongoing debate at the Council about the future of EGF, the Council has challenged the amount of the technical assistance proposed by the Commission for the first time since the establishment of the Fund, arguing that the amount requested by the Commission would cover the start of the next MFF period as well.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D ), γραπτώς . – Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στη Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει σκοπό τη στήριξη των απολυμένων εργαζομένων, κυρίως στις περιφέρειες και τους κλάδους που μειονεκτούν λόγω του ανοίγματος στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΤΠ, το ανώτατο όριο του 0,35% του ετήσιου ποσού του μπορεί να διατεθεί κάθε χρόνο για τεχνική βοήθεια. Η Επιτροπή ζήτησε 1,12 εκ. ευρώ για το 2012 γι’ αυτό τον σκοπό. Από τη μεριά του, το Συμβούλιο πρότεινε να μειωθεί το ποσό της ζητούμενης τεχνικής βοήθειας στα 730.000 ευρώ, με τη δικαιολογία ότι το μέλλον του ΕΤΠ στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο εξακολουθεί να είναι ασαφές. Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχτηκαν την πρόταση του Συμβουλίου, θα πρέπει από τη μεριά μας να καταστήσουμε σαφές ότι οι αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ ως εργαλείου της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ. Η στοχοθετημένη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει σε προγράμματα για την επανεκπαίδευση και την επανενσωμάτωση των εργαζομένων που πλήττονται από τις ομαδικές απολύσεις, είναι ιδιαίτερης σημασίας. Επιπλέον, η υποστήριξη που παρέχεται αποτελεί την έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE ), por escrito . O Regulamento (CE) n.º 1927/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, instituiu o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) com o objetivo de apoiar os trabalhadores que perdem os seus postos de trabalho devido a alterações estruturais no contexto da economia global. Anualmente, a Comissão Europeia tem o direito de mobilizar até 0,35% do valor global do FEG (1.750.000,00 euros) para atividades de assistência técnica como é o caso da monitorização financeira, do suporte administrativo ou da auditoria e controlo.

Neste sentido, foi solicitada uma verba de 1.120.00,00 euros, reduzida pelo Conselho a 730.000,00 euros, com a justificação de que não é necessário realizar atividades de divulgação do presente programa quando este já se encontra no fim do período de programação. Por fim, entendo que o montante em causa poderá auxiliar as instituições europeias a envidar todos os esforços no sentido de melhorarem as disposições processuais e orçamentais do FEG, tendo assim votado a favor do presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . − Am votat pentru raportul referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară. Salut instituirea instrumentelor legislative şi bugetare adecvate necesare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectaţi de schimbările majore intervenite în structura comerţului mondial şi de criza economică şi financiară şi pentru a le acorda asistenţă în procesul de reintegrare pe piaţa forţei de muncă. Consider că asistenţa financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor disponibilizaţi ar trebui să fie dinamică şi ar trebui pusă la dispoziţie cât mai rapid şi mai eficient posibil. Salut crearea unui site internet, disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii, pentru a oferi şi disemina informaţii privind cererile, evidenţiind, în acelaşi timp, rolul autorităţii bugetare. Regret că rezultatele privind evaluarea finală a FEG vor fi disponibile prea târziu pentru a contribui la dezbaterea privind noul regulament al FEG pentru perioada 2014-2020, în special în ceea ce priveşte eficacitatea aplicării criteriului pentru acordarea de derogări în perioada de criză, deoarece cazurile vizate nu au fost analizate în cadrul raportului de evaluare a FEG la jumătatea perioadei.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI ), in writing . − The EGF is there to help workers suffering from the consequences related to major changes in world trade patterns and to assist them in re-integration into the labour market – the Commission has made this first request to enter specific commitment and payment appropriations in this year’s budget (acc to IIA of 17 May 2006, p. 28), in order to cover technical assistance, i.e. to cover monitoring, information, administrative and technical support and evaluation.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD ), na piśmie . − Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, który został ustanowiony, aby udzielać wsparcia osobom objętym zwolnieniami wynikającymi z poważnych zmian strukturalnych w światowym handlu spowodowanych globalizacją. Należy jednak przy tym wskazać, że nie zawsze ten rodzaj pomocy spełnia swoje zadanie, ponieważ wykorzystanie wyżej wspomnianego funduszu czasami służy jedynie finansowej grze rynkowej.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL ), por escrito . Esta proposta da Comissão diz respeito à mobilização de 1,12 milhões de euros do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para cobrir despesas de assistência técnica da Comissão. Pode ser utilizado anualmente um montante máximo de 1,75 milhões de euros para cobrir as necessidades de implementação do FEG, envolvendo as seguintes atividades: acompanhamento, informação, criação de uma base de conhecimentos, assistência técnica e administrativa e avaliação. Consideramos positivo que a Comissão dos Orçamentos tenha aprovado as alterações apresentadas pelo grupo de trabalho do FEG da Comissão do Emprego e Assuntos Sociais. Estas alterações iam no sentido de solicitar maior simplificação e a um tratamento mais rápido das candidaturas, uma avaliação da eficiência dos instrumentos de divulgação financiados a título de assistência técnica e uma avaliação, antes da aprovação do novo regulamento FEG para o período de 2014-2020, sobre a eficácia do critério de aplicação da derrogação crise .

 
  
  

Έκθεση : Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012 )

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D ), por escrito . Aprovo o presente relatório, considerando que apesar de a América Latina ser uma das maiores parceiras comerciais da União Europeia e de ser alvo de ajuda financeira da União Europeia, através do Instrumento para o Desenvolvimento e Cooperação, a verdade é que ainda se assiste a uma grande pobreza na América Latina, onde cerca de 180 milhões de pessoas ainda vivem abaixo do nível de pobreza. No entanto, considero positivo o esforço deste relatório no sentido de a presença da União Europeia na América Latina ser reforçada com o redirecionamento da política de ajuda, considerando necessária cooperação à medida, ou seja, com base na situação de cada país e baseada nos indicadores transfronteiriços. É necessário reforçar a política de cooperação para o desenvolvimento, encorajando e reforçando a cooperação regional Sul-Sul.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D ), in writing . − Dear Mr. President, I voted for this report because I agree with the need of finding new channels of development cooperation between the European Union and the Latin American Region. The EU is the principal donor of development aid, the principal investor and the second trading partner in the region. The EU aid to Latin America throughout these years has contributed positively to the efforts of each country to consolidate their Rule of Law and to reduce their pressing poverty issues. Now is not the time to abandon them but to redirect cooperation where it is needed the most in order to address poverty reduction through the Development Cooperation Instrument and the new Partnership Instrument.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE ), par écrit . – J’ai voté en faveur du renforcement de la coopération avec l’Amérique latine. Selon les termes du traité de Lisbonne, nous avons pour objectif de promouvoir le développement économique et social durable. Il est important de transmettre nos valeurs démocratiques dans le monde. La région regroupe des pays à revenu intermédiaire qui ont obtenu des succès remarquables en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités, grâce à la croissance économique et à des réformes politiques et sociales. Ainsi, même s’il reste de nombreux efforts à fournir, en matière de malnutrition, de sécurité alimentaire, de pauvreté, d’espérance de vie, etc., nous devons élargir nos domaines de coopération. Le taux moyen de croissance de ces pays est trop important pour que nous les laissions de côté ! L’Europe doit prendre en compte ces nouveaux modèles économiques !

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D ), raštu . − Balsavau už šį pranešimą. Vienas iš ES užsienio politikos tikslų – plėtoti santykius ir kurti partnerystes su trečiosiomis šalimis skatinant besivystančių šalių ekonominį, socialinį ir aplinkos apsaugos tvarų vystymąsi. Lisabonos sutartyje numatyta, jog bendras vystomojo bendradarbiavimo tikslas yra siekti panaikinti skurdą ir skatinti tvarų ekonominį bei socialinį vystymąsi bei iki 2015 m. pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT). Pritariu Europos Parlamento išsakytam raginimui, kad būtina ieškoti naujų ES ir Lotynų Amerikos regiono vystomojo bendradarbiavimo būdų derantis dėl kitos vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės 2014–2020 m. Pritariu, kad reikia padėti Lotynų Amerikos šalims vykdyti sąžiningesnę fiskalinę politiką, sustiprinti mokestinius pajėgumus ir kovą su sukčiavimu bei mokesčių slėpimu, 20 % ES skiriamų lėšų skirti švietimo ir sveikatos programoms bei plėsti įvairias programas, skirtas ES ir Lotynų Amerikos dialogui ir bendradarbiavimui stiprinti. Manau, kad naujoje vystomojo bendradarbiavimo finansinėje priemonėje didžiausias dėmesys turi būti skiriamas kovai su skurdu bei TVT tikslų įgyvendinimui, ypač remiant regioninę, fiskalinę ir mokesčių politiką bei skatinant socialines paslaugas, mokslą ir inovacijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE ), în scris . − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece America Latină trebuie să transforme creşterea economică destul de încurajatoare de care se bucură în dezvoltare durabilă. Acest lucru a fost subliniat şi în analiza comună a OCDE şi CEPALC cu privire la perspectivele economice ale regiunii pentru 2012. Fiind pe locul întâi atât în termeni de asistenţă, cât şi de investiţii în America Latină, Uniunea Europeană poate contribui în mod semnificativ la acest proces. De aceea, salut propunerile de redefinire a politicii de cooperare pentru dezvoltare, cu accent pe principiul de diferenţiere şi concentrare a ajutorului.

Sunt de acord cu nevoia de a acorda o atenţie adecvată ţărilor cu venit mediu, în conformitate cu Consensul european privind dezvoltarea, dar şi cu recomandările OCDE. Subliniez importanţa relaţiilor economice cu America Latină şi efectele benefice ale acordurilor comerciale. Este, însă, nevoie să se asigure coordonarea lor cu obiectivele de dezvoltare. Totodată, solicit Comisiei să acorde o atenţie prioritară programelor vizând reducerea criminalităţii şi violenţei. Susţin că un accent deosebit trebuie pus pe acţiunile concrete vizând combaterea violentei împotriva femeilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE ), por escrito . A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu estão envolvidos no processo de negociação do próximo Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) e do quadro financeiro para o período 2014-2020. O presente relatório, que apoiei, pretende contribuir para este processo no que se refere aos novos meios de cooperação para o desenvolvimento entre a UE e a América Latina. Não é aceitável que, na proposta da CE sobre o ICD, os serviços básicos tenham desaparecido, de forma explícita, da lista de prioridades.

Assim o relator insiste no respeito do compromisso atual de destinar 20% da ajuda aos principais setores da educação, formação e saúde pública. Há necessidade de dotar de valor acrescentado a nova proposta de ICD- não só mediante o aumento quantitativo da ajuda, mas também, e principalmente, com uma melhoria qualitativa do instrumento. A nova programação do ICD deve prosseguir a luta contra as alterações climáticas, através de fundos e programas específicos, especialmente com vista à adaptação dos países vulneráveis da América Latina.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI ), în scris . − Sunt adeptul ideii că America Latină trebuie să fie o prioritate pentru Europa. Parteneriatul UE-America Latină înseamnă lupta împotriva sărăciei, a excluziunii şi a discriminării femeilor şi copiilor ca priorităţi strategice. Competiţia cu China este şi în acest domeniu o realitate căreia trebuie să-i facem faţă. Ca atare, susţin ideea şi am votat raportul care prevede că volumul alocărilor pentru dezvoltare să fie menţinut în perioada 2014-2020 pentru ţările din America Latină.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D ), raštu . − Balsavau už šį pranešimą, kadangi Lotynų Amerika ir ES vykdo strateginę dviejų regionų partnerystę, pagrįstą bendromis vertybėmis ir pagarba žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms. ES negali nustoti traktuoti Lotynų Amerikos kaip prioriteto, ir tai atsispindi ES ir Lotynų Amerikos tarpregioniniuose santykiuose, kuriuos plėtojant pastaraisiais metais padaryta didelė pažanga. Taip pat Lisabonos sutartyje numatyta, jog bendras vystomojo bendradarbiavimo tikslas – panaikinti skurdą ir skatinti tvarų ekonominį bei socialinį vystymąsi, taip pat 2015 m. pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT). Lotynų Amerikos regionas priklauso grupei vidutines pajamas gaunančių šalių, kurios padarė didelę pažangą mažindamos skurdą ir nelygybę, nes buvo užtikrintas ekonomikos augimas ir įgyvendintos politinės ir socialinės reformos, tačiau, nepaisant to, vienas iš trijų Lotynų Amerikos gyventojų dar gyvena žemiau skurdo ribos ir dešimt regiono šalių tebėra tarp penkiolikos šalių, kuriose nelygybė didžiausia pasaulyje. ES, vadovaudama Pietų šalių savitarpio bendradarbiavimui ir kovai su skurdu, turi bendradarbiauti su visomis Lotynų Amerikos šalimis. Socialinė sanglauda yra svarbiausias strateginės partnerystės tikslas nuo pat jos įgyvendinimo pradžios.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE ), în scris . − America Latină beneficiază, din anii '60, de asistenţa financiară şi tehnică a Uniunii Europene, care ocupă primul loc în susţinerea publică pentru dezvoltare. Politica comunitară de dezvoltare şi cooperare are drept obiectiv lupta împotriva sărăciei şi a inegalităţii sociale, integrarea în economia mondială şi consolidarea statului de drept. Aceasta ia forma acordurilor la nivel regional şi bilateral care acoperă toate domeniile de activitate comercială, tehnică, financiară, culturală şi politică. Criza economică şi financiară globală afectează economiile europene în mod semnificativ. Totuşi, se observă că impactul crizei asupra Americii Latine a fost mai puţin grav şi că perspectiva de creştere economică pentru anul 2012 este de 4,5 %. FMI stipulează în mod clar că incertitudinile referitoare la redresarea mondială ar putea să afecteze creşterea economică a Americii Latine. În pofida previziunilor economice pozitive, observăm cu îngrijorare că în această regiune 180 de milioane de persoane trăiesc sub limita sărăciei, iar zece ţări din regiune se numără între primele cincisprezece din lume din punctul de vedere al nivelului de inegalitate.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE ), par écrit . – J'ai voté en faveur du rapport relatif à la définition d'une nouvelle coopération au développement avec l'Amérique latine. Principal bailleur de fonds dans le domaine de l'aide au développement en Amérique latine, l'Union européenne souhaite renforcer sa coopération dans cette région par la promotion du dialogue en matière de changement climatique, d'innovation et de lutte contre la drogue. Bien que l'Amérique latine ait connu la plus forte progression de croissance ces dernières années, la région doit poursuivre ses efforts pour consolider l'état de droit. En effet, malgré des progrès en termes de justice sociale et d'amélioration du niveau de vie, 52 millions de personnes vivent avec moins de deux dollars par jour. En ce sens, de nombreux défis sont à relever dans la lutte contre la pauvreté et la cohésion sociale, la promotion de l'esprit d'entreprise et le développement du secteur privé. Il est également important d'encourager les services sociaux en investissant dans la recherche et l'innovation. Cette nouvelle coopération est également vouée à intensifier les relations bi-régionales avec la signature de l'accord établissant une association avec l'Amérique centrale. Elle entérine par ailleurs la création d'un mécanisme d'investissement pour l'Amérique latine et la mise en œuvre de la Fondation UE-ALC.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE ), por escrito . Votei favoravelmente o presente relatório por considerar necessário reforçar a coordenação entre a União Europeia e a América Latina na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), especialmente as ações que visam o combate à pobreza, a criação de empregos e a inclusão social de grupos marginalizados, bem assim como a mitigação do impacto das alterações climáticas no desenvolvimento sustentável, na proteção da biodiversidade, na desflorestação e na produção agrícola na América Latina.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE ), por escrito . A cooperação entre a União Europeia e a região da América Latina revestiu-se, desde sempre, de uma importância considerável a vários níveis, nomeadamente na cooperação para o desenvolvimento. Trata-se de uma região com 180 milhões de pessoas que vivem abaixo do limiar de pobreza e que apresenta os maiores níveis de desigualdade do mundo. Não obstante os progressos conseguidos, os níveis de pobreza continuam a ser muito elevados e são insuficientes os progressos na concretização dos Objetivos do Milénio, sobretudo no que respeita à pobreza, criação de empregos e coesão social. É necessário repensar e atuar com maior eficiência no quadro da nossa política de cooperação e desenvolvimento com a América Latina: atender às especificidades de cada país através de uma abordagem diferenciada em articulação com a nossa política comercial, disponibilizando recursos através do ICD para a melhoria das condições de vida e que promovam a equidade, o trabalho digno, a reforma dos sistemas judiciais, o combate contra a violência e criminalidade, a conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável da região. Para atingir estes objetivos, considero necessário o envolvimento pleno das autoridades nacionais, dos blocos regionais e da sociedade civil na definição das prioridades bem como na prossecução dos programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D ), în scris . − Deoarece ţările cu venituri medii reprezintă un motor de dezvoltare şi integrare regională şi întrucât o criză în aceste ţări împiedică progresul ţărilor cu venituri mici din aceste regiuni, consider necesar îmbunătăţirea coordonarea dintre Uniunea Europeană şi America Latină în vederea îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), mai ales în ceea ce priveşte îndeplinirea măsurilor care vizează combaterea sărăciei, crearea de locuri de muncă şi integrarea socială a grupurilor marginalizate.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE ), par écrit . – J'ai choisi de ne pas soutenir ce texte qui propose de consacrer un tiers des aides géographiques européennes en matière de coopération et de développement à l'Amérique latine. Alors que les pays de l'Union européenne sont préoccupés par leur faible croissance, voire leur récession, il m'est apparu irresponsable de maintenir un niveau important de fonds pour une région où les taux de croissance dépassent largement les nôtres. À l'heure de la gestion raisonnable des fonds publics, l'aide européenne au développement doit aller en priorité aux pays qui en ont le plus besoin !

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE ), por escrito . A política da UE de cooperação para o desenvolvimento deve ser coerente com as restantes políticas da União e, em conjunto, desempenhar um papel fundamental na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e no cumprimento dos compromissos internacionais em matéria de direitos humanos, segurança alimentar e sustentabilidade ambiental. No entanto, a definição de uma nova cooperação para o desenvolvimento com a América Latina é também uma oportunidade económica para a Europa. Dado o crescimento económico da América Latina, não obstante as desigualdades persistentes, a UE tem, neste processo de definição de uma nova cooperação com a América Latina, uma oportunidade de se asseverar que o benefício seja mútuo. Em particular dadas as circunstâncias económicas da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE ), por escrito . Neste mundo globalizado onde o dinheiro é rei e senhor , quem vive no submundo do crime e da corrupção encontra terreno favorável nos países em desenvolvimento cujas populações vivem, muitas vezes, abaixo do limiar da pobreza. Alguns países da África, da Ásia e da América do Sul encontram-se nesta situação. Têm economias dependentes do cultivo de estupefacientes, exploram, muitas vezes, o turismo sexual em clara violação dos direitos humanos, e proliferam as economias paralelas onde grassa a fraude e a corrupção. A União Europeia, principal doadora na ajuda internacional aos países da América Latina, atenta a este fenómeno, tem cooperado com outras organizações internacionais. É de assinalar os progressos conseguidos em alguns países que apresentaram um crescimento superior a 4% quanto ao seu Produto Interno Bruto e têm, agora, condições para deixarem a agenda da pobreza e passarem à agenda do desenvolvimento.

Votei favoravelmente o relatório presente sobre a definição de uma nova cooperação para o desenvolvimento com a América Latina que, embora continue a apoiar os países que vivem abaixo do limiar da pobreza, altera alguns procedimentos de cooperação, passando de ajuda a parceria, conferindo um nível mais elevado no relacionamento entre a UE e estes países.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL ), por escrito . Este relatório é extenso e não isento de grandes contradições. Contendo pontos positivos, como a posição assumida sobre a alteração ao Sistema de Preferências Pautais Generalizadas (SPG), rejeitando a exclusão de diversos países latino-americanos deste sistema, como proposto pela Comissão, a visão dominante é marcada, todavia, pela defesa do livre comércio - visão de que nos demarcamos e que rejeitamos vivamente. A confusão entre uma política de cooperação para o desenvolvimento (necessária e desejável) e a defesa de interesses comerciais dos grupos económicos europeus é manifesta em diversos pontos do relatório. As preocupações expressas com a presença crescente da China na região são elucidativas. A habitual retórica em torno dos direitos humanos não esconde flagrantes contradições. Defende-se o Acordo de Associação com a Colômbia, ao mesmo tempo que se ignoram os problemas que persistem no país a este nível. Ignorado é também o criminoso bloqueio imposto a Cuba, desde há décadas. Fica clara, mais uma vez, uma visão instrumental dos direitos humanos, que repudiamos. É ainda indisfarçável uma certa tentativa de impor um determinado modelo político e económico, desrespeitando assim a soberania e as legítimas opções dos povos - que em diversos países da América, os têm levado a romper com o neoliberalismo. Não podemos apoiar este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D ), písomne Každý tretí obyvateľ Latinskej Ameriky žije pod hranicou chudoby. Tento údaj predstavuje 180 miliónov ľudí, z ktorých 52 miliónov žije z necelých 2 eur na deň. Desať krajín tohto regiónu patrí medzi 15 krajín sveta s najväčšími rozdielmi. 28 miliónov občanov Latinskej Ameriky nevie čítať ani písať, indexy podvýživy dosahujú viac než 20 %. 44 miliónov osôb zostáva mimo systémov sociálnej ochrany. Latinská Amerika síce v poslednom období dosiahla v súvislosti s obmedzovaním chudoby významný pokrok, napriek tomu aktuálne údaje o chudobe, nezamestnanosti a zlých sociálnych podmienkach sú zarážajúce. Podľa Lisabonskej zmluvy je globálnym cieľom rozvojovej spolupráce odstránenie chudoby a podpora trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Európska únia by v rámci boja proti chudobe mala spolupracovať so všetkými krajinami Latinskej Ameriky a toto vynakladané úsilie musí zostať jednou z priorít EÚ. Som presvedčená, že práve boj proti chudobe, zmenšovanie rozdielov a zabezpečenie prístupu k základným službám tvoria základ sociálnej súdržnosti, ktorá musí zostať prioritnou za každých okolností.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD ), per iscritto . − Considerando che la relazione chiede un miglioramento nella distribuzione degli aiuti allo sviluppo, e che, tenendo conto dei recenti sviluppi dell’America Latina, auspica un reindirizzamento degli aiuti stessi verso la promozione di programmi di istruzione e salute e verso i settori che incidono maggiormente sulla lotta alla povertà, il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE ), par écrit . – Nous avons été amenés à nous prononcer sur une réorientation des priorités de notre coopération au développement avec l'Amérique latine. J'ai voté en faveur du rapport de Monsieur Cortés Lastra car il souligne la nécessité d'aller vers une coopération renouvelée avec l'Amérique latine. C'est l'occasion pour l'UE d'arrêter avec les recettes néolibérales du passé. La promotion de la croissance ne permet pas la prospérité pour tous ! La cohésion sociale a une importance cruciale dans ce processus. Croissance et lutte contre la pauvreté ne peuvent pas être systématiquement liées. Le PE va bientôt être interrogé sur son approbation au Traité de libre-échange avec la Colombie et le Pérou et sur l'Accord d'association avec l'Amérique centrale. Ils vont totalement à l'encontre des objectifs de la politique de développement que nous menons. La Commission européenne a toujours eu ce travers d'interpréter la politique de développement par le prisme du commerce international. Il est temps d'inverser la logique et de mettre la cohérence des politiques pour le développement au cœur même de tout accord. Le rapport rappelle justement la nécessité d'une cohérence de l'ensemble des politiques européennes et du respect systématique des standards environnementaux et sociaux, tout en incluant la société civile.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD ), raštu . − Pritariau dokumentui, kadangi ES bendradarbiavimo, vystymosi politiką reikėtų apibrėžti glaudžiai konsultuojantis su Lotynų Amerika, siekiant suformuoti tvarią, sąžiningą ir gerai suderintą vystymosi politiką regiono atžvilgiu. Siekiant suderinti Lotynų Amerikos ir ES vystymosi politiką, Lotynų Amerika privalo dėti ypatingas pastangas, siekdama skatinti savo regiono politinę, ekonominę ir prekybinę integraciją. Lisabonos sutartyje nustatyta, kad bendras vystomojo bendradarbiavimo tikslas – panaikinti skurdą ir skatinti tvarų ekonominį bei socialinį vystymąsi, taip pat 2015 m. pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT). Lotynų Amerika ir ES vykdo strateginę dviejų regionų partnerystę, pagrįstą bendromis vertybėmis ir pagarba žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms. Du iš devynių strateginių ES partnerių pasaulyje yra Lotynų Amerikoje (Brazilija ir Meksika), o ES yra didžiausia investuotoja ir antra pagal dydį prekybos partnerė, taip pat pagrindinė paramos vystymuisi teikėja. Didelė dalis skurde gyvenančių pasaulio žmonių gyvena šiose vidutines pajamas gaunančiose šalyse. Dažnai šios šalys susiduria su akivaizdžia nelygybe ir silpnu valdymu, kuris kelia grėsmę jų pačių vystymosi proceso tvarumui. Vidutines pajamas gaunančioms šalims tenka svarbus vaidmuo sprendžiant pasaulio politikos, saugumo ir prekybos klausimus, gaminant ir saugant bendras pasaulines viešąsias gėrybes. Po ekonominio klestėjimo laikotarpių jos vis dar yra pažeidžiamos, atsižvelgiant į pasaulines ekonomikos, aplinkos ar saugumo grėsmes. Parama šioms vidutines pajamas gaunančioms šalims yra svarbi siekiant TVT.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE ), par écrit . – L'Union européenne est le principal bailleur de fonds dans le domaine de l'aide au développement et le principal investisseur et deuxième partenaire commercial de l'Amérique latine. Par le biais de ce rapport d'initiative, le Parlement a choisi de définir une nouvelle coopération au développement qui tienne désormais compte de la situation de chaque pays et qui se fonde sur des indicateurs plus larges que le niveau de revenus, tels que les avancées économiques et technologiques, l'indice de pauvreté, de vulnérabilité et de crise d'ECHO. J'ai soutenu ce rapport en plénière, qui a été adopté à une large majorité. Je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE ), kirjallinen . − Äänestin raportin puolesta, sillä se edustaa uutta aikakautta EU:n kehityspolitiikassa. Latinalaisessa Amerikassa on koettu monia mullistuksia viime vuosikymmenten aikana. Se, että jotkut Latinalaisen Amerikan maat ovat kivunneet maailman talousmahtien joukkoon, ei ole tullut kaikkien eduksi. Vaikka absoluuttinen köyhyys on vähentynyt, on maiden sisäinen eriarvoisuus vain lisääntynyt. Lisäksi talousmoottoreiden menestys on kääntänyt katseita pois maista, jotka eivät ole onnistuneet pääsemään talouskasvun tielle. Siksi EU:n on aika arvioida kehitysapunsa kohdentamistarpeet uudelleen. EU:n kehityspolitiikan onkin katsottava jokaisen maan yksittäistä tilannetta ja laajempia indikaattoreita kuin pelkästään keskimääräistä tulotasoa köyhyyttä mitatessa – etenkin keskitulon maissa. Tässä prosessissa Rio+20 –kokouksessa mahdollisesti päätettävät kestävän kehityksen tavoitteet nousisivat keskipisteeseen. Keskitulon maiden kanssa teknologia- ja innovaatioyhteistyö on mielenkiintoinen – vielä potentiaalisesti pitkälle vietävä – uusi alue. EU on Latinalaisen Amerikan suurin kehitysavun antaja, mutta aikojen muuttuessa on tätä kehitysapua sovellettava ja kohdennettava uudelleen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (ALDE ), písomne V rámci rokovaní o ďalšom nástroji rozvojovej spolupráce a finančnom rámci na roky 2014 – 2020 sa navrhuje, aby sa inovoval spôsob rozvojovej spolupráce medzi EÚ a regiónom Latinskej Ameriky. Aj keď Latinská Amerika nebola súčasnou krízou výrazne zasiahnutá a očakáva sa v roku 2012 jej hospodársky rast 4,5 %, existujúce neistoty ekonomického vývoja vo svete by mohli zasiahnuť aj tento región. Ide o región, v ktorom 180 miliónov obyvateľov žije pod hranicou chudoby a desať krajín tohto regiónu spadá medzi 15 krajín sveta s najväčšou nerovnosťou. Keďže stále nedošlo k racionálnym zmenám v usporiadaní príjmov, návrh nového nástroja rozvojovej spolupráce musí zvýšiť dôraz na politiky prerozdeľovania, posilnenia sociálnej súdržnosti, čo som pri hlasovaní aj podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE ), în scris . − America Latină va fi în continuare o prioritate pentru Uniunea Europeană şi acest lucru este evidenţiat, în primul rând, de relaţiile biregionale ce au înregistrat progrese considerabile în ultimii ani. În calitate de membru al delegaţiei Parlamentului European în relaţiile cu Mercosur, consider că Uniunea Europeană trebuie să continue să sprijine intens procesul de dezvoltare şi stabilizare a regiunii şi să dezvolte în strânsă consultare cu statele din America Latină o politică de dezvoltare a regiunii care să fie durabilă, echitabilă şi echilibrată. În acest scop, recomand intensificarea dialogului bilateral şi cooperarea în domenii cheie, de interes comun, cum sunt energia, transportul, cercetarea, ştiinţa şi tehnologia, precum şi buna guvernanţă în materie fiscală. Aceasta presupune ajustarea relaţiilor pentru fiecare caz în parte, în vederea obţinerii celor mai mari beneficii reciproce. De asemenea, această abordare va completa şi sprijini eforturile de a atinge o mai mare integrare regională.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D ), in writing . − The EU must continue rising to the current global challenges and improve the efficiency of its aid, but at the same time it must commit the necessary resources so that millions of children do not grow up without the possibility of developing their capacities and improving their living conditions. This objective is a goal for everyone and is brought before the EU and all Europeans, despite the crisis, as the most compassionate and humane project ever developed, a responsibility that must be shared and supported by the countries of the region, encouraging regional cooperation and strengthening South-South cooperation.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE ), per iscritto . − La politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE assolve a una funzione essenziale nella realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio e degli impegni internazionali in materia di diritti umani, di sicurezza alimentare e di sostenibilità ambientale.

Abbiamo compiuto progressi constanti nell'avanzamento dei rapporti con i paesi dell'America centrale, con l'attivazione della fondazione UE-ALC, con il varo di uno strumento per gli investimenti a favore dell'America Latina e con i dialoghi di estrema rilevanza sui cambiamenti climatici, l'innovazione, le droghe o sulla migrazione.

Riteniamo che sia giunto ora il momento di imprimere un nuovo slancio alla nostra politica di cooperazione allo sviluppo. Si impone la necessità di una cooperazione coordinata e su richiesta, che tenga in considerazione la situazione di ciascun paese e si basi su indicatori più ampi rispetto a quelli per la misurazione del livello di reddito. È doveroso ricordare che l'associazione strategica dell'UE poggia su valori comuni e sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come è necessario insistere sul fatto che le sfide come la crisi alimentare, la lotta ai cambiamenti climatici e l'uscita dalla crisi dal punto di vista sociale accomunano l'UE e l'America Latina e devono essere affrontate rafforzando il multilateralismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE ), per iscritto . − Concordo appieno sulla necessità di vincolare il progresso nelle relazioni con l'America Latina a una politica di sviluppo coerente. E’ necessario elaborare obiettivi di cooperazione su misura per ciascun paese, concentrando le risorse sui paesi più vulnerabili e migliorando la coerenza delle politiche per lo sviluppo. Sono d’accordo inoltre con la richiesta alla Commissione di mantenere, per il periodo 2014-2020, il volume dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per l'America Latina a un terzo dell'importo geografico totale. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE ), por escrito . O Tratado de Lisboa estabelece que a ação da União no quadro internacional se deve basear nos princípios da universalidade e da indivisibilidade dos direitos humanos, no respeito pela dignidade humana e nos princípios de igualdade e solidariedade. Indica, igualmente, que a União deve procurar desenvolver relações e criar parcerias com países terceiros, apoiando o desenvolvimento sustentável nos planos económico, social e ambiental dos países em desenvolvimento, com o objetivo primordial da erradicação da pobreza.

É essencial que a política da UE de cooperação para o desenvolvimento e, em especial, a coerência entre as políticas da União desempenhem um papel fundamental na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e no cumprimento dos compromissos internacionais em matéria de direitos humanos, segurança alimentar e sustentabilidade ambiental. É no âmbito destes objetivos que se deve desenvolver a cooperação entre a UE e a América Latina, região do globo em franco desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE ), par écrit . – Ces dernières années, l’Amérique latine a bénéficié de l’un des taux de croissance les plus élevés. Il est pourtant nécessaire de maintenir les fonds d’aide au développement dans cette région. En effet, un habitant sur trois y vit encore en-dessous du seuil de pauvreté. Certains pays d’Amérique latine comptent parmi les pays du monde où les inégalités économiques et sociales sont les plus marquées et où la violence sévit le plus avec un taux de criminalité très important. Pour lutter contre la pauvreté, la coopération doit se réorienter vers les domaines où elle est la plus utile. Et face à l’hétérogénéité économique et sociale des pays de la région, il faut y maintenir une coopération différenciée. Une réduction des aides au développement ne peut se faire que progressivement afin que ces pays renforcent leur primauté du droit et réduisent davantage les risques d’extrême pauvreté. L'Amérique latine partage certaines valeurs avec l’Union européenne. Les deux régions ont des intérêts communs et c’est donc ensemble que nous devons relever les défis actuels auxquels sont confrontées nos sociétés, plus que jamais interdépendantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D ), in writing . − The Rapporteur insists that, for the EU, reinforcing our presence in Latin America could provide a new impetus towards the way out of the crisis. Therefore, the Rapporteur believes in the necessity of a redirection of our development aid policy. Coordinated and customised cooperation is necessary, that gives due regard to the situation of each country and that is based on broader indicators than those that measure income level. The Rapporteur requests that the European Commission present a coherent strategy for the gradual withdrawal of bilateral aid to the middle income countries, and that it reinforce aid to the low income countries. He also insists on maintaining the current commitment of directing 20 % of aid to the key sectors of education, training and public health.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI ), schriftlich . Die EU hat viele Abkommen abgeschlossen und wird auch noch einige abschließen. Einige davon sind wünschenswert, andere sind meiner Meinung nach strikt abzulehnen. Das Abkommen mit Lateinamerika ist zwar kein perfektes, da es einige Punkte gibt, die verändert werden hätten können, aber insgesamt gesehen ist das Abkommen zu unterstützen. Die EU setzt damit einen Beitrag zur Integration in Lateinamerika. Mit dem Abkommen können z. B. Arbeitsplätze geschaffen werden, man kann die Armut bekämpfen, politische, wirtschaftliche und handelsbezogene Integration in der Region kann vorangetrieben werden und einiges mehr. Man muss aber auch das Fehlen einer umfassenden EU-Politik und eines regionalen Ansatzes für Lateinamerika zur Unterstützung der Süd-Süd-Zusammenarbeit (SSC) sowie das Fehlen klarer Leitlinien für die Politik der EU im Hinblick auf die SSC und die interregionale Assoziierung hervorheben, mit denen autonome Bereiche für die Koordination und politische Zusammenarbeit zwischen den Ländern Lateinamerikas ohne Einbeziehung Europas oder Nordamerikas geschaffen werden sollen. Auch in Anbetracht der Prognosen einiger Fachleute, dass China die EU beim Handel mit Lateinamerika bis 2015 überholen wird, ist dies etwas, dem man entgegensteuern muss. Wir können aus diesem Abkommen einiges mitnehmen. Deshalb habe ich alles in allem für dieses Abkommen gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D ), písomne Podľa Lisabonskej zmluvy činnosť Európskej únie na medzinárodnej scéne vychádza okrem iného zo zásad univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv, rešpektovania ľudskej dôstojnosti a zásad rovnosti a solidarity. Je všeobecne známe, že úroveň dodržiavania ľudských práv v niektorých krajinách Latinskej Ameriky je na veľmi nízkej úrovni. Podľa údajov z Programu OSN pre rozvoj ide o región, v ktorom žije vyše 180 miliónov obyvateľov pod hranicou chudoby, a zároveň desať krajín Latinskej Ameriky patrí do skupiny pätnástich krajín s najväčšou nerovnosťou na svete. Napriek kritickej situácii v sociálnej oblasti a v oblasti ľudských práv, je tento región zasiahnutý krízou omnoho menej ako napríklad Európska únia. Vyhliadky na rok 2012 sú naozaj pozitívne a ekonomický rast by mohol dosiahnuť výšku 4,5 percenta. Súhlasím so spravodajcom, pánom Cortésom Lastraom, že návrh nového nástroja rozvojovej pomoci by sa mal venovať hlavne zlepšeniu prerozdeľovania a posilneniu sociálnej súdržnosti. Boj proti chudobe na čo by mal nový nástroj rozvojovej spolupráce klásť väčší dôraz, pričom by mal zároveň podporovať hlavne investície do vzdelávania, vedy a techniky.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE ), per iscritto . − Concordo con la relazione del collega Cortés Lastra sulla cooperazione allo sviluppo con l'America latina perché ritengo che i partenariati con i Paesi terzi siano per l'UE un trampolino di lancio per il mercato dell'Unione e soprattutto un ottimo incentivo per i Paesi in via di sviluppo e le realtà meno fortunate che potranno mettere le basi per una crescita. Favorire lo sviluppo sostenibile in altri Paesi sul piano economico e socio-politico è la base per un futuro migliore sia per l'UE che per i partner che nel caso dell'America latina si presentano con enormi disomogeneità per quanto riguarda ricchezza e realtà sociale. Investire, quindi, oltre a voler significare un interesse europeo è anche una forma di lotta alla povertà e alla disoccupazione e un incentivo alla crescita di molti paesi del Sud America.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE ), por escrito . Numa altura em que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu estão envolvidos no processo de negociação do próximo ICD e do quadro financeiro para o período 2014-2020, o presente relatório propõe-se, com a devida antecedência, contribuir para este processo relativamente aos novos meios de cooperação para o desenvolvimento entre a União Europeia e a região da América Latina. Sendo a América Latina a região mais dinâmica do mundo em termos de cooperação Sul-Sul, votei favoravelmente o presente relatório, permanecendo permanentemente atenta a acordos que possam vir a ser negociados e que tendem a trocar o setor agrícola europeu por benefícios noutros setores, o que importa prevenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE ), por escrito . O presente relatório preconiza uma nova abordagem no que toca à cooperação para o desenvolvimento entre a União Europeia e a América Latina. O objetivo global desta cooperação para o desenvolvimento consiste, essencialmente, na erradicação da pobreza e na promoção do desenvolvimento económico e social sustentável. Existem, porém, enormes desafios a ser superados, que vão desde a diminuição da violência e da criminalidade à promoção da educação e da formação. Desta forma, a UE deve atuar como um ator global, assumindo-se como membro ativo da comunidade internacional e não apenas como principal doador mundial. Caso contrário, a UE pode condenar-se a si própria à irrelevância em regiões inteiras, abrindo o caminho à intervenção de outros protagonistas.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE ), per iscritto . − Oggi in plenaria è stata votata la relazione dell'on. Cortés Lastra riguardante le cooperazione allo sviluppo con l'America Latina. Il trattato di Lisbona sancisce che l'Unione si adoperi per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi, favorendo lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà.

L'America Latina registra 180 milioni di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà e comprende dieci paesi che continuano ad annoverarsi tra i quindici Stati con le disuguaglianze più profonde al mondo. La collaborazione offerta dall'UE, che costituisce il principale donatore di aiuti allo sviluppo e il maggiore investitore in America Latina, per mezzo degli accordi di associazione sottoscritti e, soprattutto, grazie all'aiuto allo sviluppo, costituisce un contributo positivo allo sforzo che ciascun paese ha compiuto per consolidare il proprio Stato di diritto e ridurre i lancinanti problemi di povertà al suo interno. Nonostante la crisi economica mondiale, l'UE deve continuare a dare il suo supporto ai settori fondamentali dell'America Latina, quali l'istruzione e la sanità.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Roatta (PPE ), par écrit . – L'UE est le principal bailleur de fonds dans le domaine de l'aide au développement, le premier investisseur, et le deuxième partenaire commercial de l'Amérique latine. L'Amérique latine a été moins durement touchée par la crise économique et financière que les économies européennes: soit + 4,5% de croissance prévus pour 2012. Malheureusement, encore 180 millions de personnes vivent en-dessous du seuil de pauvreté en Amérique latine. La définition d'une nouvelle coopération avec l'Amérique latine était donc importante, notamment par la modification des outils de l'aide à cette coopération. En effet, et comme le rapporteur le conseille, l'accent doit être mis sur la suppression progressive de l'aide bilatérale aux pays à revenu intermédiaire pour ainsi renforcer l'aide aux pays à revenu faible. Devant la situation humanitaire et sanitaire des pays de l'Amérique latine, il est primordial de remettre à l'ordre des priorités les services essentiels que sont l'éducation, la formation, l'hygiène et la santé, supprimés par la Commission européenne. Enfin, et à son titre de moteur pour l'avenir de cette coopération, il faut stimuler les politiques régionales afin de réajuster les politiques budgétaires et fiscales. Mon vote en faveur de ce rapport rappelle la nécessité de réorienter les politiques de coopération régionale sur les questions sanitaires et humanitaires urgentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ), in writing . − In favour. The Treaty of Lisbon defines that the actions of the Union on the international stage shall be based on, among others, the principles of the universality and indivisibility of human rights, respect for human dignity and the principles of equality and solidarity. It also indicates that the Union shall attempt to develop relations and create associations with third countries, supporting sustainable development at the economic, social and environmental levels of the developing countries, with the fundamental aim of eradicating poverty. The EU development cooperation policy, and especially coherence between Union policies, plays a fundamental role in achieving the Millennium Development Goals and in the fulfilment of international commitments to human rights, food security and environmental sustainability.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE ), per iscritto . − Ho votato a favore di questo documento perché ritengo che aumentare la presenza europea in America Latina potrebbe garantire vantaggi ad entrambe le parti. Mentre la crisi economica e finanziaria mondiale ha colpito pesantemente le economie europee, si riscontra invece un impatto minore per l'America Latina, dove esistono addirittura prospettive di crescita nel 2012 attorno al 4,5%. La collaborazione offerta dall'UE all'America Latina, anche attraverso accordi di associazione e aiuti specifici allo sviluppo, deve essere la base per consolidare il suo Stato di diritto e agire concretamente in supporto dei 180 milioni di persone che nel continente sudamericano vivono ancora al di sotto della soglia di povertà.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE ), per iscritto . − La partnership, sia dal punto di vista culturale, che da quello commerciale, tra Unione europea e America Latina è da sempre molto forte. L'Unione, infatti, è il principale donatore di aiuti allo sviluppo e investitore nell'area. Ho votato a favore della relazione sulla cooperazione allo sviluppo con l'America Latina, perché affronta con precisione e puntualità temi rilevanti per la collaborazione futura fra Unione europea e America Latina. In questo periodo di crisi economica il rapporto che già esiste tra UE e America Latina deve essere rafforzato. Crisi alimentare, lotta ai cambiamenti climatici e problemi sociali sono sfide che accomunano queste due aree.

La positiva risoluzione delle sopra citate issues dipenderà molto dal rapporto di collaborazione che s'instaurerà negli anni a venire. Il multilateralismo e il rafforzamento della cooperazione sono due strade che devono essere intraprese con decisione. Cooperare e collaborare con l'America Latina, con l'invio di aiuti mirati e calibrati in base alla situazione e alle esigenze specifiche di ogni singolo Stato, non significa solo indirizzarsi verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM). Questa cooperazione aiuterà inoltre a combattere la povertà e le disuguaglianze e darà uno stimolo allo sviluppo economico dell'area.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE ), per iscritto . − I principi di universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo, il rispetto della dignità umana e i principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dal trattato di Lisbona hanno come obiettivo l'eliminazione della povertà oltre all'incremento di relazioni internazionali e partenariati. Fondamentale a tale riguardo, in un periodo di profonda crisi in cui versa l'intera Unione europea, è il rapporto intercorrente tra quest'ultima e l'America Latina dove, nonostante 180 milioni di persone vivano al di sotto della soglia di povertà, la crescita del PIL si prospetta pari al 4,5% per il periodo 2012. L'UE costituisce il principale donatore di aiuti allo sviluppo e il maggiore investitore nella regione dell'America Latina, nonché il secondo partner commerciale della stessa.

Con il voto favorevole si sostiene la continuità e l'incremento degli aiuti volti al sostegno dell'America Latina andando a garantire, attraverso la proposta del prossimo Piano di cooperazione e sviluppo, il mantenimento dell'impegno attuale di destinare il 20% degli aiuti ai settori cruciali dell'istruzione, della formazione e della sanità pubblica, non penalizzando a causa della crisi economica chi già soccombe a stadi gravosi di povertà e garantendo così la possibilità per milioni di bambini di crescere sviluppando le loro capacità e di migliorare le loro condizioni di vita.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE ), schriftelijk . − Positief in de nieuwe ontwikkelingssamenwerking met Latijns-Amerika is de gedifferentieerde benadering van de verschillende landen. De hulp aan landen met een gemiddeld inkomen wordt gradueel afgebouwd en de criteria voor hulp worden objectiever. Er wordt voortaan ook rekening gehouden met de graad van ongelijkheid. De Gini-coëfficiënt wordt voortaan ook meegenomen.

Het BNP is inderdaad onvoldoende als maatstaf. Het EP pleit terecht voor een betere sociale samenhang, een herverdeling van middelen door een goed fiscaal beleid en verwijst naar de autonomie van de parlementen, de regionale autoriteiten en de civiele samenleving om ontwikkelingsstrategieën te ontwerpen. Een goede zaak ook dat het middenveld gevraagd wordt een sterke rol te spelen in de strijd tegen de ongelijkheid.

Daarnaast is er ook het belang van toezicht op het gebruik van financiële middelen. Enkele groene amendementen hebben het geheel nog versterkt. Het gaat onder meer over de noodzakelijke coherentie tussen handel en ontwikkeling, het belang van regionale integratie, en de vraag aan de EU om de productie van agro-brandstoffen niet in te zetten als ontwikkelingssamenwerking. Tot slot werden onze suggesties overgenomen om straffeloosheid aan te pakken en het werk van het Inter-American System of Human Rights politiek en financieel te steunen, zodat geweld tegen vrouwen kan worden aangepakt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D ), par écrit . – Mon support à ce texte est évident. En effet, il me semble que nous avons un réel rôle à jouer dans le respect des engagements internationaux en matière de droits de l'homme, de sécurité alimentaire et de durabilité environnementale. L'Union européenne s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers, en soutenant le développement durable des pays en développement sur le plan économique, social et environnemental dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté. Les politiques de l'Union européenne jouent un rôle fondamental dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE ), por escrito . Embora os efeitos da crise económica e financeira mundial na América Latina tenham sido menos graves do que noutras regiões e, apesar das positivas previsões económicas, esta região tem 180 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza e dez países entre os quinze com maiores níveis de desigualdade do mundo. A UE é a principal fonte de ajuda ao desenvolvimento, o principal investidor e o segundo parceiro comercial da região. É necessário avançar com a celebração de um acordo de parceria com a América Central, criando uma facilidade de investimento para a América Latina e estabelecendo diálogos sobre as alterações climáticas, a inovação, as drogas ou a migração. Para além disso, a proposta do próximo Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) pode trazer um valor acrescentado. É no combate à pobreza, à desigualdade e à exclusão que se deve colocar maior destaque, incentivando políticas regionais, orçamentais e fiscais, impulsionando os serviços sociais básicos e o investimento na ciência, tecnologia e inovação, a luta contra a insegurança, a produção, o consumo e o tráfico de estupefacientes, bem como a promoção da igualdade de género. Votei, por estes motivos, a favor do relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . − Am votat pentru raportul privind definirea unei noi politici de cooperare pentru dezvoltare în relaţiile cu America Latină întrucât, potrivit Tratatului de la Lisabona, obiectivul global al cooperării pentru dezvoltare constă în eradicarea sărăciei şi promovarea dezvoltării economice şi sociale durabile, şi în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului(ODM) în anul 2015. America Latină şi UE formează un parteneriat strategic biregional, bazat pe valori comune şi pe respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, iar Brazilia şi Mexic-ul reprezintă doi dintre cei nouă parteneri strategici ai UE din lume. Totodată, UE este principalul investitor şi al doilea partener comercial, precum şi principalul furnizor de ajutor pentru dezvoltare în regiune. Printre priorităţile UE în cooperarea pentru dezvoltare şi implicit cu America Latină se numără: eficacitatea energetică, energiile regenerabile, transportul, protejarea biodiversităţii şi sprijinirea IMM-urilor. În acest context, încheierea unui acord de asociere între UE şi MERCOSUR va stimula cooperarea şi dezvoltarea între America Latină şi Uniune, cu condiţia ca acesta să se bazeze pe principiul comerţului echitabil şi pe respectarea standardelor în domeniul muncii, al mediului, al achiziţiilor publice şi drepturilor de proprietate intelectuală. Schimburile comerciale dintre America Latină şi UE constituie un factor crucial în reducerea sărăciei şi asigurarea bunăstării pe ambele continente.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE ), in writing . − While I have voted in favour of resolution No 2011/2286(INI) on defining a new development cooperation with Latin America, it is of great importance that we realise there are substantial issues that continue to persist. I do commend the rapporteur on the report; however, I do feel that there were some problems that went unaddressed or were perhaps not given enough attention where this was needed.

When discussing the further development of Latin America, we must take into consideration the long history of oppression and society’s reluctance to have faith in governance. One such example is when numerous governments attempted and succeeded in privatising the use of natural streams and rivers used in rural areas for water. Now every time a citizen goes for a bucket of water this is taxed and represents a large part of their monthly salary. Many of the companies that own these waters are from the United States. Similarly, since the creation of NAFTA there have been substantial acts of land grabbing and continued acts of labour exploitation.

I strongly feel that there is much work ahead of us to better improve our development cooperation with Latin America and we must stay diligent and consistent in our pursuits.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI ), in writing . − Fostering of social cohesion, strengthening of regional integration, the fight against poverty and the fair distribution of wealth in Latin America are the main focus of this report with which I fully agree. Its adoption will help eradicate poverty and strengthen the democratic system and the defence of human rights in Latin America.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL ), por escrito . A promoção da cooperação solidária entre países e que promova o desenvolvimento não dependente dos países que são apoiados, é sempre importante. No entanto, e em relação a este relatório, não podemos deixar de apontar pontos com que discordamos e cujas medidas contribuirão para a perpetuação da dependência dos países da América Latina, de que são exemplo os acordos de livre comércio apoiados neste relatório e que estão a ser contestados por trabalhadores e produtores daqueles países. Por outro lado, a cooperação deve ser feita de forma desinteressada e não com base em motivos como a concorrência aos investimentos chineses na região. Não aceitamos ainda a possibilidade de qualquer ligação entre o apoio ao desenvolvimento e a intervenção da ação externa (militarista) da UE.

 
  
  

Έκθεση : Marco Scurria (A7-0166/2012 )

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D ), por escrito . Aprovo o presente relatório, destacando antes de mais que a atividade de voluntariado contribui diretamente para os objetivos-chave das políticas da UE como a inclusão social, o emprego, a educação, o desenvolvimento de capacidades, a cidadania, a justiça e a solidariedade social. De modo a que tal possa ser reconhecido, é necessário encorajar a Comissão Europeia a continuar a apoiar as atividades de voluntariado através dos seus programas e através dos programas de coesão, bem como o reconhecimento da aprendizagem não formal e informal que inclui a dimensão do voluntariado e a aceitação desta atividade a níveis nacional e europeu. Contudo, é necessário para tal criar estratégias nacionais e um claro quadro legal a nível da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE ), în scris . − Voluntariatul aduce beneficii atât în dezvoltarea personală, cât şi societăţii civile în ansamblul ei. Prin desfăşurarea de activităţi în domeniul voluntariatului transfrontalier, cetăţenii europeni au oportunitatea de a dezvolta noi competenţe, necesare unei bune inserţii profesionale, şi de a beneficia de experienţa diversităţii culturale şi lingvistice. Consider că este necesar ca statele membre să promoveze implicarea în voluntariatul transfrontalier, să stabilească un cadru juridic favorabil desfăşurării activităţilor de voluntariat şi să recunoască drepturile voluntarilor. Cred că este esenţial ca abilităţile şi competenţele dobândite prin intermediul activităţilor de voluntariat să fie recunoscute drept experienţă profesională şi de învăţare informală şi non-formală. Din toate aceste motive, am votat în favoarea acestei rezoluţii.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE ), par écrit . – La mobilité de nos entreprises, des citoyens, et de nos enfants à travers l’Union européenne, ne doit pas être entravée par la paperasserie et les obstacles linguistiques. J’ai donc voté en faveur d’un rapport qui vise à faciliter la pratique du volontariat transfrontalier. Incroyable opportunité d'échanges et d'apprentissage, le volontariat peut également être facteur de croissance puisqu’il représente d’ores et déjà près de 5 % du PIB de l’Union européenne. Nous devions reconnaître et valoriser la pratique du volontariat !

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE ), i scríbhinn . − Measann 80% de phobal na hEorpa gur gné thábhachtach den tsochaí í an obair dheonach. Tá breis is 100 milliún duine san AE ag gabháil d’obair dheonach rialta agus ag gineadh 5% d’OTI na hEorpa.

Tá idir óg agus aosta san AE ag gabháil d’obair dheonach sna hearnálacha seo a leanas: oideachas, spórt, cultúr, an comhshaol, óige, forbairt inbhuanaithe, sláinte, inimirce, cearta daonna, freagracht shóisialta chorparáideach agus caidreamh an AE le tíortha eile. Is cúis áthais ar leith dom gur glacadh leis na moltaí uaimse maidir le creat um cháilíochtaí a chur i bhfeidhm do thraenálaithe deonacha spóirt. Ní mór aitheantas a thabhairt don am agus do na acmhainní atá á gcur isteach chun traenálaithe a oiliúint agus ní mór gur scileanna inaistrithe a bheadh i gceist.

Chuige sin, fearaim fáilte roimh an togra maidir le Pas Eorpach Scileanna d’oibrithe deonacha. Cuirfidh an Pas leis an tsoghluaisteacht san earnáil dheonach agus ginfidh sé nasc tábhachtach luachmhar idir an fhoghlaim neamhfhoirmiúil agus an t-oideachas foirmiúil. Beidh mic léinn níos fearr as anois toisc an fhoghlaim agus scileanna neamhfhoirmiúla a bheith aitheanta faoin gCóras Eorpach d’Aistriú Creidiúna. Cuirfidh sé sin le cumas na mac léinn fostaíocht a bhaint amach.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE ), írásban . − Támogattam „A határokon átnyúló önkéntes tevékenységek elismerése és ösztönzése az EU-ban” című jelentést. Véleményem szerint a dokumentum széles körűen tárgyalja az európai önkéntességgel kapcsolatban felmerülő előnyöket, eredményeket, hiányosságokat. Az önkéntes tevékenységek európai éve (2011) után az önkéntesség továbbra is egyik meghatározó eleme marad az aktív idősödés (2012) és az aktív polgári szerepvállalás (2013) európai éveinek.

Egyetértek azzal, hogy az önkéntesek tevékenységük során olyan készségeket sajátítanak el, melyeket érdemes lenne egy közös „európai kompetencia-útlevélben” összegezni. Ezzel lehetne motiválni az önkénteseket, illetve nyilvánosan elismerni e téren szerzett tapasztalataikat. Továbbá az önkéntes tevékenység segíti az interkulturális tanulást is, hiszen az önkénteseknek lehetőségük van munkavállalásuk helyszínén nyelvet tanulni és a helyi kultúrát megismerni. Magyar néppárti képviselőként fontosnak tartom még, hogy a harmadik országokban dolgozó önkéntesekkel jó együttműködés alakuljon ki, gondolok itt Szerbiára és Ukrajnára, és az ott folytatott önkéntes tevékenységek demokráciához és a jogállamiság előmozdításához való hozzájárulásának jótékony hatására.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D ), raštu . − Balsavau už šį pranešimą. 2011 m. buvo paskelbti Europos savanoriškos veiklos metais, kurias buvo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į šią svarbią sritį bei paskatinti savanorystę, ypač tarp jaunimo bei vyresnio mažiaus žmonių. Savanoryste užsiimančių žmonių skaičius ženkliai skiriasi valstybėse narėse, o kai kurios iš jų neturi aiškios ir savanoriškos veiklos teisinės sistemos, kuria būtų siekiama skatinti savanoriškos veiklos augimą, bei savanorių teisių pripažinimą. Savanoriška veikla yra labai svarbi siekiant skatinti socialinius pokyčius bei kartų solidarumą, padėti lengviau išgyventi perėjimą nuo darbo prie pensijos vyresnio amžiaus žmonėms, mažinti socialinę atskirtį bei skatinti didesnę jaunų žmonių įtrauktį į visuomenės ir socialinius procesus. Tačiau norint visiškai išnaudoti savanoriškos veiklos privalumus būtina pašalinti esamas kliūtis, ypač jaunimui, užsiimti savanoriška veikla tiek savo valstybėse narėse, tiek ir skatinti savanorystę tarpvalstybiniu mastu, būtina užtikrinti įgūdžių ir kompetencijos pripažinimą neformaliuoju švietimu ir darbo patirtimi. Todėl visiškai pritariu raginimui, kad Komisija turi imtis neatidėliotinų veiksmų bei užtikrinti, kad kuo greičiau būtų pradėtas taikyti Europos įgūdžių pasas, kuris užtikrintų didesnį socialinį saugumą, ypač jauniems žmonėms, bei skatintų juos aktyviau užsiimti savanoriška veikla.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE ), în scris . − Am votat în favoarea acestui raport, pentru că el prezintă propuneri utile, care vor sprijini activitatea de voluntariat la nivel european. Deoarece trăim într-o eră digitală, susţin în special sugestia din articolul 20 cu privire la crearea unui portal centralizat al Uniunii. El va permite accesul rapid la toate informaţiile necesare pentru cetăţenii din orice stat membru al Uniunii, inclusiv în domeniul voluntariatului transfrontalier.

Sprijin, totodată, ideea unui „paşaport european al competenţelor”. Consider că el nu doar va permite valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor de voluntariat, dar va reprezenta şi o completare oportună la măsurile de recunoaştere a diplomelor şi calificărilor profesionale la nivel european. Atrag atenţia asupra rolului pe care îl poate juca voluntariatul în tranziţia către primul loc de muncă, dar şi de la viaţa activă la pensie. Semnalez că în România a avut loc, în perioada 14-20 mai, a unsprezecea ediţie a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului. În activităţile care s-au desfăşurat cu acest prilej au fost implicate peste 10.000 de persoane din 111 localităţi.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE ), por escrito . As iniciativas organizadas no âmbito do Ano Europeu das Atividades de Voluntariado (2011) demonstraram a importância do voluntariado, fenómeno que envolve cerca de 100 milhões de cidadãos europeus capazes de contribuir para a produção de 5% do PIB europeu. Verifica-se um número crescente de cidadãos de todas as idades com intervenção em diversos domínios como a educação, a cultura, a juventude, o desporto, o ambiente e as relações com países terceiros. Infelizmente, a necessidade de consolidação orçamental ameaça a sustentabilidade financeira de muitas ONG, pelo que é necessário garantir um financiamento adequado e estável e simplificar os procedimentos administrativos. Insta-se os Estados-Membros à implementação de quadros jurídicos adequados e à elaboração de estratégias nacionais para promoção do voluntariado, seja pelo reconhecimento dos direitos e papel dos voluntários, seja pelo aperfeiçoamento das redes de informação.

Insta-se igualmente a Comissão a negociar a simplificação na concessão de vistos a nacionais de países terceiros e a criar um portal centralizado da UE dedicado ao voluntariado. Destaca-se o apoio às propostas da Comissão de criação do Corpo Voluntário Europeu de Ajuda Humanitária e do Passaporte Europeu de Competência, sendo o conjunto destas medidas essencial para promoção do voluntariado transfronteiriço. Pelo exposto, votei favoravelmente o relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI ), în scris . − Am dorit să explic votul meu favorabil, pentru că eu chiar sunt un cetăţean activ, cred în voluntariat, cred în mecenat, cred că a fi puternic înseamnă să faci bine. Deşi sunt progrese din ce în ce mai mari în ceea ce priveşte voluntariatul (anul 2011 a fost Anul european al Activităţilor de voluntariat), raportorul consideră că trebuie să existe o distincţie clară între valoarea activităţilor de voluntariat, care nu au contra-parte financiară şi activităţile lucrative. Voluntariatul trebuie sprijinit în continuare, iar crearea unui portal UE centralizat al voluntariatului, înfiinţarea unui „Corp voluntar european de ajutor umanitar” şi crearea unui „paşaport european al competenţelor” ar aduce o îmbunătăţire considerabilă noţiunii de voluntariat şi proceselor de voluntariat în general. Astfel, prin acest paşaport al competenţelor, voluntariatul va putea fi recunoscut public (chiar şi în CV, de exemplu), iar competenţele dobândite vor putea fi folosite ulterior de către tineri, în educaţie şi activitatea profesională.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD ), per iscritto . − Sostengo la relazione dell'on. Scurria volta a far sì che il volontariato possa svilupparsi a livello europeo in modalità nuove e meglio strutturate. Gli obiettivi sono ambiziosi ma quanto mai utili. Soprattutto in questa fase storica europea, è necessario promuovere la cooperazione fra gli Stati membri dell'UE e le organizzazioni che in essi agiscono, eliminare le limitazioni burocratiche che spesso impediscono l'accesso a determinate attività e riconoscere le competenze che di fatto si acquisiscono attraverso le attività di volontariato. Il progetto si prefigge in particolare la creazione di un Corpo volontario europeo e di un Passaporto europeo delle competenze. Il primo vorrebbe formare volontari e in seguito occuparsi del loro coordinamento, inviandoli per esempio nei vari paesi per coadiuvare i gruppi locali ad esempio negli interventi in caso di catastrofi naturali. Il secondo sarà sviluppato sul modello esistente dell'Europass.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D ), raštu . − Balsavau už šį pranešimą, kadangi Savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metais (2011 m.) vykdytos iniciatyvos buvo sėkmingai įgyvendintos Europos, nacionaliniu bei regioniniu lygmenimis, ir todėl būtina aiškiai ir nedviprasmiškai pabrėžti savanoriškos veiklos vertę. Prasidėję 2012 m. Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metai bus dar viena svarbi proga įvertinti savanoriškos veiklos svarbą kasdieniam gyvenimui bei suteikti galimybę vyresnio amžiaus žmonėms prisidėti prie solidaraus bendruomenės vystymosi. Savanoriška veikla – visų amžiaus grupių žmonių neformaliojo mokymosi patirtis. Jos nauda susijusi su asmeniniu tobulėjimu, demokratijos, pilietinių vertybių, socialinio solidarumo stiprinimu, aktyvesniu dalyvavimu demokratinėje veikloje, žinių apie kitas kultūras didinimu ir socialinių bei profesinių įgūdžių įgijimu. Dar daugiau, šia veikla prisidedama prie politinių ES siekių socialinės įtraukties ir kovos su diskriminacija, užimtumo, švietimo, kultūros, įgūdžių ugdymo ir pilietiškumo srityse. Tai yra svarbus veiksnys įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ tikslus.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE ), în scris . − Activităţile de voluntariat contribuie în mod direct la obiectivele fundamentale ale politicilor UE, cum ar fi incluziunea socială, ocuparea forţei de muncă, educaţia, dezvoltarea competenţelor şi promovarea cetăţeniei. Cu toate acestea, nu există un cadru juridic clar pentru activităţile de voluntariat, iar competenţele pe care le dobândesc voluntarii sunt adesea insuficient recunoscute. Salut decizia de a elabora un „paşaport european al competenţelor”, deoarece, astfel, se va asigura recunoaşterea calificărilor profesionale la nivel transfrontalier, iar cetăţenii vor avea posibilitatea de a păstra o evidenţă a capacităţilor şi a competenţelor dobândite prin intermediul voluntariatului.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE ), per iscritto . − Desidero congratularmi con il relatore on. Marco Scurria per l'ottimo lavoro svolto. La relazione, infatti, affronta un tema vasto e complesso – il ruolo, il significato e il futuro del volontariato in Europa – in una prospettiva articolata e ambiziosa. Salvo alcuni caveat, quale quello relativo al paragrafo 9 del dispositivo, ritengo che la relazione vada approvata per il suo valore di principio e per una serie di richiami e sottolineature, in essa contenute, che meritano attenzione e seguito fattivo. Tra le tante, segnalo la richiesta di riconoscimento del Passaporto delle competenze quale certificazione delle attività di volontariato.

Il volontariato è già, in un'ottica di sussidiarietà e di sostenibilità, un elemento importante nel sistema di welfare e di servizi alla persona, che gli apparati statuali non potranno che assicurare in misura sempre più ridotta. Il volontariato perciò acquisisce oggi un valore pedagogico indispensabile a una completa e consapevole cittadinanza contemporanea. È importante favorirne la mobilità transnazionale come strumento pedagogico in generale e in particolare come esperienza propedeutica alla conoscenza e all'inserimento in un mercato del lavoro sempre più continentale. Infine, ritengo che maggiore mobilità nel volontariato significhi anche più sana competizione, più confronto e più offerta non soltanto tra le ONG, ma anche nella comparazione tra le modalità degli Stati membri di valorizzare queste risorse della società civile.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE ), par écrit . – J'ai voté en faveur de ce rapport. Consacrée "Année du volontariat", l'année 2011 a permis à la Commission et au Parlement européen d'étudier les enjeux des activités de volontariat sur le territoire européen. Instrument indispensable au soutien actif de la société, le volontariat fait vivre les principes de solidarité et de démocratie en Europe. Les activités volontaires représentent 5% du PIB produit dans le monde : elles constituent ainsi une véritable valeur ajoutée aux politiques européennes. Il est donc de notre devoir de promouvoir ce secteur à l'avenir, d'adopter un cadre juridique clair et de simplifier les procédures administratives. En ce sens, je soutiens les différentes actions proposées, notamment la création d'un portail européen centralisé sur le volontariat, et la création d'un corps volontaire européen d'aide humanitaire. Une des mesures phares de ce rapport est l'élaboration d'un passeport européen des compétences. Il me semble important de valoriser les compétences personnelles et professionnelles acquises lors de ces engagements citoyens. Par ailleurs, afin de faciliter les activités de volontariat transfrontalières, j'estime que notre action doit être complétée par l'élaboration d'un statut européen des associations.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE ), písemně . − Dobrovolnou činnost považuji za zdroj neformálního učení a osobního rozvoje. Zejména přeshraniční dobrovolná činnost je příležitostí k mezikulturnímu obohacení mladých Evropanů. Důležité sportovní události zapojují stále větší počet evropských zemí do společné organizace akcí a zapojují i tisíce dobrovolníků pocházejících z různých členských států. Potřeba dobrovolnictví však bohužel vyvstává i u přírodních a ekologických katastrof, kterými bývá Evropa zasažena a které mají často důsledky v několika členských státech zároveň. Dobrovolníci nabízejí svou pomoc, pracovní sílu a solidaritu, přičemž se kromě obtíží způsobených katastrofou potýkají i s problémy, za nimiž stojí jazykové a byrokratické bariéry, a ty je možno omezit pomocí odpovídajících evropských podpůrných politik. Stále přetrvává potřeba jasně a jednoznačně rozlišovat hodnotu bezplatné dobrovolné činnosti a činností ziskových a základní potřeba zdůrazňovat úlohu dobrovolné činnosti při podpoře zásad identity a společných evropských hodnot, jako je solidarita a sociální soudržnost, a to jak v rámci EU, tak i mimo ni. Poté, co byla dobrovolná činnost díky Evropskému roku dobrovolné činnosti zviditelněna, je třeba se soustředit na celou řadu konkrétních opatření na podporu dobrovolné činnosti, jako je myšlenka zřídit centrální portál EU věnovaný dobrovolné činnosti se zvláštním oddílem věnovaným přeshraniční dobrovolné činnosti, vytvořit Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci a evropský znalostní pas.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D ), písemně . − Evropský rok dobrovolnictví 2011 přispěl k hodnocení dobrovolné činnosti jako projevu aktivního občanství, která by měla získat maximální podporu jak ze strany organizací a institucí v jednotlivých členských státech, tak od Evropské unie. Podporuji myšlenku přeshraniční spolupráce v dobrovolnické činnosti. Jenom tak se dají přenést zkušenosti, odlišné hodnoty a nové nápady v oblasti aktivního občanství. Mezinárodní spolupráce v dobrovolnické činnosti by měla být intenzivnější a měla by umožnit volný pohyb dobrovolníků mezi jednotlivými evropskými státy. Tím by se dala rovněž zlepšit spolupráce například v případě přírodních katastrof či při mezinárodních setkáních mládeže. Přeshraniční spolupráce přispěje k výměně aktivních občanů jednotlivých států Evropské unie a podpoří získání dovedností v zahraničí, které vedou k silnější identitě jednotlivých dobrovolníků jako členů evropské občanské společnosti. Z těchto důvodů jsem hlasovala pro zprávu o přeshraniční dobrovolné činnosti v EU.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD ), in writing . − This measure calls for a relaxation of visa policy and demands more funding programmes to ensure volunteers have access to social security benefits when in another country. It is essential during times of austerity that matters such as funded volunteering are a national prerogative and are determined on a needs only basis, not imposed centrally at EU level. It is a method by the European Commission to mask the true extent of youth unemployment in afflicted member states yet simply shifts the economic toll onto other countries without tackling the real issues at the crux of the problem. It is also my belief that the determination of who lives and works, albeit in a voluntary capacity, and who is entitled to welfare is a matter of sovereign consideration.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE ), per iscritto . − Ho votato a favore della relazione del collega Scurria in quanto riguarda un settore che, pur interessando 100 milioni di cittadini e il 5% del PIL, fino allo scorso anno risultava pressoché non disciplinato a livello europeo e necessitava pertanto di una maggiore regolamentazione. Lo sport, la tutela dell'ambiente, la prevenzione e la gestione delle emergenze, la difesa del patrimonio artistico e culturale sono settori per cui il volontariato è essenziale.

La "Comunicazione sulle politiche dell'UE e il volontariato: riconoscere e promuovere le attività di volontariato transfrontaliero nell'UE" della Commissione è stata un ottimo punto di partenza per la redazione del documento che abbiamo approvato oggi e che esalta il ruolo del volontariato all'interno dell'Unione. Nella relazione è prevista l'istituzione di diversi positivi strumenti, tra i quali un portale dove si racconti ai cittadini delle possibilità di volontariato nei vari Stati membri e di come potervi partecipare, un passaporto europeo delle competenze che permetta il riconoscimento ufficiale delle capacità acquisite attraverso il volontariato, una misurazione del volontariato sulla base dei manuali dell'OIL e dell'ONU, al fine di avere statistiche e dati comparabili che forniscano un quadro chiaro sul rilevante contributo del volontariato e sulle esigenze dei volontari in tutta l'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE ), por escrito . Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que as atividades de voluntariado constituem uma expressão de cidadania ativa em todos os quadrantes da vida social e representam uma atividade fundamental para o desenvolvimento dos valores democráticos, da dignidade humana, da igualdade e da subsidiariedade e ainda por considerar que é necessário salientar o papel do voluntariado na promoção dos princípios da identidade e dos valores comuns europeus, tais como a solidariedade e a coesão social, inclusivamente fora da Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE ), por escrito . O voluntariado assume um papel de grande relevo na sustentabilidade económica e social europeia. Traduz os valores fundamentais de justiça, solidariedade, inclusão e cidadania sobre os quais a União Europeia se funda. Realizado com sucesso o ano Europeu do Voluntariado (2011), cumpre agora abrir caminho ao desenvolvimento desta atividade que contribui diretamente para os objetivos essenciais das políticas da UE, como a inclusão social, o emprego, a educação, o desenvolvimento de competências e a cidadania. Para além de aumentar a tolerância das pessoas, cria capital humano e social e desempenha um papel fortíssimo nos domínios da ajuda e cooperação humanitária, seja em situações pós-crise ou catástrofe, seja no processo de desenvolvimento sustentável além-fronteiras. Defendo, pois, que a Comissão e os Estados-Membros devem promover as atividades de voluntariado, estabelecendo um quadro jurídico claro e adequado para os voluntários, eliminando burocracias e barreiras, tais como a concessão de vistos a nacionais de países terceiros que pretendam entrar na União para efeitos de voluntariado, criação de sinergias com as organizações existentes, a criação de um portal centralizado da UE para o Voluntariado e do Corpo Europeu de Voluntários para a Ajuda Humanitária, previsto no Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D ), în scris . − Am votat pentru această rezoluţie, deoarece consider că avem nevoie de un cadru juridic clar şi adecvat pentru activităţile de voluntariat la nivelul fiecărui stat membru. Potenţialul activităţilor de voluntariat în dezvoltarea coeziunii socioeconomice nu trebuie neglijat. De aceea, cred că statele membre trebuie să protejeze drepturile voluntarilor şi să asigure accesul non-discriminatoriu la serviciile medicale, precum şi la cele de protecţie socială. În ceea ce priveşte activitatea de voluntariat transfrontalieră, este important ca persoanele în vârstă care aleg să se implice în activităţi de voluntariat într-un alt stat membru să aibă acces necondiţionat la informaţii şi să beneficieze de o finanţare şi un sprijin adecvate pentru condiţia lor.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D ), în scris . − Activităţile de voluntariat atrag, an de an, din ce în ce mai mulţi tineri, lucru care este benefic pentru atât pentru dezvoltarea la nivel local, cât şi pentru cooperarea transfrontalieră. Asemenea proiecte de cooperare joacă un rol semnificativ în promovarea solidarităţii, a cetăţeniei active şi a învăţării interculturale, pentru că tinerii voluntari au posibilitatea de a studia limba şi cultura ţării în care lucrează. Consider că statele membre ale Uniunii trebuie să recunoască avantajele participării tuturor cetăţenilor la activităţile de voluntariat transfrontaliere, activităţi prin care aceştia au posibilitatea de a-şi dezvolta noi competenţe, care pot să contribuie la o mai bună integrare pe piaţa forţei de muncă, dar şi la mobilitatea acestora.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE ), par écrit . – 100 millions, c'est le nombre de citoyens européens engagés dans des activités de volontariat. En 2011, l'Europe les a mis sur le devant de la scène grâce à l'Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active. En 2012, le Parlement européen continue d'agir pour favoriser leur développement et lever les obstacles qui entravent ces activités. C'est le but que s'est fixé ce rapport, et c'est pourquoi j'ai voté en sa faveur. L'une des mesures-clé qu'il avance est le "passeport européen des compétences". Désormais, les savoir-faire, les compétences et les qualifications professionnelles acquis dans le cadre du volontariat seront mieux reconnus, et ce dans toute l'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE ), por escrito . As iniciativas organizadas no ano passado, no âmbito do Ano Europeu do Voluntariado, demonstraram a importância crescente do fenómeno do voluntariado no continente europeu, em diversos domínios, desde a educação à cultura, políticas da juventude, desporto, proteção do ambiente e desenvolvimento sustentável, saúde, imigração, defesa dos direitos, responsabilidade social das empresas e nas relações da UE com os países terceiros, envolvendo cerca de 100 milhões de nossos concidadãos e contribuindo para cerca de 5% do PIB europeu.

Infelizmente, a crise económica e a consolidação orçamental estão a ameaçar a sustentabilidade financeira de muitas ONG e de muitos voluntários que trabalham quotidianamente para intensificar a cidadania ativa, a solidariedade e a inclusão social em toda a Europa, pois a crise económica e as condicionantes político-económicas, possuem um impacto objetivo no financiamento sustentável e na angariação de fundos para estas atividades. Deste relatório de iniciativa, o qual votei favoravelmente e pelo qual congratulo o relator, destaco o apoio às propostas da Comissão para a criação do Corpo Voluntário Europeu de Ajuda Humanitária e o Passaporte Europeu de Competência.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE ), par écrit . – Les Européens qui désirent se lancer dans le volontariat international se heurtent trop souvent à la paperasserie ou aux obstacles linguistiques. Il s'agit pourtant d'une incroyable opportunité d'échanges et d'apprentissage pour les citoyens. Le bénévolat concerne près de 100 millions d'Européens et contribue à près de 5 % du PIB de l'UE. Il faut donc mettre un terme aux difficultés linguistiques et techniques rencontrées par les citoyens européens désireux d’effectuer un volontariat. De nouveaux outils performants et innovants doivent être développés, comme un portail européen qui centralise l’ensemble des offres de volontariat et la reconnaissance des qualifications acquises. Enfin, il ne peut pas y avoir de bénévole sans organisation. C'est pourquoi la Commission doit avancer vers la reconnaissance d'un statut européen des associations.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE ), írásban . − Az önkéntesség mint az Unió egyik alapelve fejleszti a szociális készségeket és a kompetenciákat, ezáltal hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez. Segíti a társadalmi szolidaritás megerősödését, valamint sokoldalú tapasztalatot nyújt, így a javát szolgálja mind az önkéntesnek, mind pedig a közösségeknek, valamint a társadalom egészének. Egyértelmű számunkra, hogy ennek a személy szabad választásából és motivációja alapján, nyereségszerzés szándéka nélküli, önként vállalt tevékenységnek mind nemzeti, mind regionális, mind pedig helyi és európai szinten pozitív hatásai vannak. Ily módon az önkéntesség igen fontos szerepet játszik a társadalmi tőke és a fejlődés megvalósításában. Ez a fajta demokratikus életben való részvétel megszilárdítja a polgári értékeket. Éppen ezért tartom fontosnak azon tartós akadályok leküzdését hangsúlyozni, amelyekre ez a jelentés is kitér, miszerint egyes tagállamok nemzeti jogrendszerében az önkéntesség gyakorlását nem, vagy csak részben ismerik el.

Mindannyiunk számára ismert, hogy a gazdasági válság miatt az önkéntes szervezetek nem rendelkeznek megfelelő erőforrásokkal, hogy a meglévő uniós programok keretében forráshoz jussanak. Ahhoz, hogy a határon átnyúló projektjeiket jobban kihasználhassák, fontos a szereplőkkel megismertetni a már meglévő európai programokat, különösen a kohéziós politikán belüli „európai területi együttműködés” programjait, továbbá egy, az önkéntesekre vonatkozó megfelelő jogi kerettel bíró nemzeti stratégiát kell kidolgozni. Megemlíteném még, hogy az európai szomszédsági politika keretében ez az együttműködés különös fontossággal bírna, hiszen így a kisebbségek számára is lehetővé válna az önkéntes tevékenységekben való részvétel, amely így hozzájárul társadalmi integrációjukhoz és beilleszkedésükhöz.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D ), in writing . − I voted in favour of the motion for a European Parliament resolution on recognising and promoting cross-border voluntary activities in the EU because of the great contribution that voluntary work organisations make to the EU, the Member States and all the regions of Europe. This report, in particular by urging national, regional and local authorities to ensure stable funding and provide tax incentives, aims at a strengthened recognition of the organisations involved in volunteering activities. It also stresses the importance of ensuring that skills and knowledge gained by volunteers during their work should help them find jobs and receive due recognition as part of their working experience. Moreover, the transnational nature that characterises voluntary work should receive special treatment from the European Union, since it represents one of those issues that actively trigger a dynamic definition of European citizenship. Voluntary work puts transnational European solidarity into motion.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE ), por escrito . Voluntariado é, na sua definição mais simples, boa vontade em ação . É gratuito, generoso, livre e descomprometido. É, também, um pilar fundamental de qualquer sociedade, sendo que o trabalho de milhares de voluntários, agindo formal ou informalmente em diversas áreas faz todos os dias a diferença em milhares de vidas. Neste momento, há 100 milhões de cidadãos europeus empenhados em várias atividades de voluntariado, o que é um número muitíssimo significativo. Propõe agora o relator melhorar as condições do voluntariado com a criação de um portal centralizado da UE dedicado ao voluntariado, com uma secção específica sobre o voluntariado transfronteiras, a instituição de um Corpo Voluntario Europeu de Ajuda Humanitária e o desenvolvimento de um Passaporte Europeu de Competências . Concordo genericamente com as ideias apresentadas pelo relator, que estão em linha com o CDS, que sempre olhou politicamente para a questão do voluntariado, reconhecendo-lhe a sua inegável dimensão social e procurando apresentar propostas concretas para ajudar os voluntários, dando-lhes a dignidade e reconhecimento que merecem. Porém, considero que a atividade de voluntariado deve manter-se o mais possível livre e desregulada.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE ), por escrito . O relatório em análise, elaborado por Marco Scurria, surge depois de 2011 ter sido o Ano do Voluntariado e debruça-se sobre a necessidade de reconhecer e promover as atividades de voluntariado transfronteiras na União Europeia (EU). Numa União Europeia (UE) que se pretende cada vez mais fraterna e solidária, o voluntariado transfronteiriço adquire uma importância crescente sobretudo se tivermos em conta a situação de crise económica e financeira que atravessamos e a falta de perspetivas de que a mesma termine a curto prazo. Antes de mais, quero saudar a importância que as instituições europeias pretendem conferir a este trabalho solidário, numa perspetiva de reconhecimento e de criação de condições para que mais cidadãos possam entregar-se a esta nobre causa em qualquer uma das seguintes áreas: social, ambiental e patrimonial.

Como não há voluntariado sem organizações, é imprescindível a aprovação de um quadro jurídico que promova e incentive as atividades destas ONG, nomeadamente, isentando-as do pagamento do IVA, simplificando os procedimentos e criando um passaporte de voluntariado. Consciente de que um mundo grande é feito por pequenos atos diários, voto favoravelmente este relatório e insto os Estados-Membros a incentivarem o voluntariado e a medir o seu impacto na economia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL ), por escrito . Este relatório é extenso, detalhando diversos aspetos relacionados com o voluntariado. Sem menosprezar a importância e o potencial do voluntariado - que muito valorizamos - não acompanhamos inteiramente a perspetiva aqui vertida sobre o voluntariado, essencialmente pelo que pode implicar em termos de desresponsabilização do Estado e menosprezo do papel das políticas públicas num conjunto amplo de domínios. Alguns riscos decorrentes da distorção e mesmo subversão do conceito de voluntariado não são convenientemente abordados. O voluntariado não pode, em nenhuma circunstância, servir para justificar ou legitimar situações de desresponsabilização do Estado, como a falta ou deficiente formação nas escolas, ou para se extorquir trabalho gratuito a jovens, adultos e idosos. No entanto, valorizamos o facto de as alterações propostas pelo nosso grupo terem sido quase todas aceites. É importante atacar alguns problemas hoje sentidos pelos voluntários e pelas ONG que o promovem – nomeadamente dificuldades no financiamento, burocracia e falta de reconhecimento das atividades que se desenvolveram. O relatório tem alguns bons parágrafos sobre o reforço do financiamento das associações, coletividades e afins. Mas demarcamo-nos de propostas como a do Estatuto Europeu para as Associações, nos termos em que é aqui formulada.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE ), per iscritto . − Voto a favore della relazione del collega on. Marco Scurria sulle attività di volontariato transfrontaliero nell`UE. Dopo la visibilità ottenuta con l`anno europeo del volontariato è opportuno concentrare le proprie azioni verso misure concrete per un'ulteriore promozione dell`attività. La creazione di un "Corpo volontario europeo di aiuto umanitario" che si occupi di formare persone che si dedicano principalmente al volontariato transfrontaliero, apporta un contributo inestimabile e assolutamente necessario alla società, mostrando il bisogno di costruire un`Europa da modellare attorno al rispetto dei diritti fondamentali e alla creazione di solidarietà e di benessere non solo all`interno dei confini nazionali e non solo da un punto di vista economico. In una società in piena mutazione come quella Europea la valorizzazione della solidarietà è un elemento prezioso; permette di affrontare e superare necessità e preoccupazioni umane, sociali, intergenerazionali e ambientali. Oggi l`Unione europea conta 100 milioni di volontari che contribuiscono a migliorare l`Europa e il mondo e sono certo che questo numero sia destinato ad aumentare significativamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D ), písomne Dobrovoľníctvo je skúsenosť v oblasti neformálneho vzdelávania, je vhodné pre osoby všetkých vekových kategórií, ponúka výhody v oblasti osobného rozvoja, posilnenia demokracie, občianskych hodnôt a spoločenskej solidarity. Prispieva k cieľom politík EÚ v oblasti sociálneho začlenenia, boja proti diskriminácii a zvýšeniu zamestnanosti. Pomáha riešiť ľudské, sociálne, environmentálne a medzigeneračné problémy. Dobrovoľnícka činnosť je zásadná pre rozvoj hodnôt ľudskej dôstojnosti a rovnosti. Často dokáže zaistiť rýchle poskytnutie pomoci v prípade prírodných katastrof a živelných pohrôm. V rôznych dobrovoľníckych činnostiach pracuje približne 100 miliónov európskych občanov. Približne 80 % občanov EÚ považuje dobrovoľníctvo za dôležitý prvok demokracie a významný prostriedok, ktorým sa každý jednotlivec môže podieľať na živote spoločnosti. Napriek tomu by som však chcela zdôrazniť, že dobrovoľníctvo nesmie byť vnímané ako alternatíva riadne platenej práce a nesmie byť dôvodom neplnenia povinností zo strany vlád členských štátov v sociálnej oblasti. Podpora dobrovoľníckej činnosti nesmie viesť k tomu, že sa dobrovoľníctvo stane povinnou požiadavkou. Rok 2013 bude Európskym rokom občanov a i v kontexte tejto skutočnosti som presvedčená, že podpora dobrovoľníctva v živote európskych občanov má svoje miesto a je nesmierne dôležitá.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD ), per iscritto . − Anche in qualità di Vicepresidente della commissione Cultura, sostengo gli intenti, espressi dalla presente relazione, di promuovere e sviluppare il volontariato, da un lato, e, dall’altro, di favorire il riconoscimento delle competenze informali che si acquisiscono attraverso lo stesso, per mezzo della creazione di un Passaporto europeo delle competenze. Considerando, inoltre, che la relazione analizza tanto gli aspetti positivi quanto le criticità che caratterizzano la situazione attuale del volontariato, e propone buone soluzioni, il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE ), per iscritto . − Come si è potuto constatare anche in occasione dei terremoti che recentemente hanno colpito l'Italia settentrionale, l'opera di persone impegnate in attività di volontariato porta un contributo fondamentale ed insostituibile. Il settore del volontariato ha una dimensione europea. Sono infatti circa 100 milioni i cittadini europei che partecipano alle varie attività di volontariato. E' importante che l'Unione Europea dia il suo contributo per incentivare e rafforzare il volontariato transfrontaliero, che rappresenta uno strumento importante per migliorare la coesione sociale, per rafforzare integrazione e solidarietà, per costruire l'identità europea. Il Parlamento in particolare chiede che vengano abbattuti gli ostacoli burocratici e che vengano riconosciute ai volontari le competenze professionali maturate nel corso delle attività svolte.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D ), in writing . − Volunteering activities are essential for encouraging citizens to be active in their societies, for enhancing integration and promoting democratic values. In Europe, according to figures from the European Commission, over 100 million Europeans are engaged in voluntary activities; three in ten EU citizens claim to be active in a voluntary activity and close to 80% of respondents consider volunteering an important part of democratic life. In additional to having a clear social impact volunteering activities also have an economic impact as volunteers can improve their working skills and widen professional qualifications. In fact voluntary activities alone can add to the production of 5% of European GDP. To continue supporting volunteering activities in Europe, the current report calls on the Commission and the Member States to set a legal framework and define clear rules for volunteering and volunteers in and between Member States. The report suggests using existing programmes, such as the Cohesion Policy and CEV, along with new schemes, such as tax breaks and the ‘European Skills Passport’, to facilitate and promote activities across Europe. Implementing this report could accelerate efforts to build a social and economic citizens’ Europe, therefore I voted in favour of it.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE ), par écrit . – J'ai voté en faveur de ce rapport, qui vise à renforcer et à faciliter le volontariat transfrontalier et à réduire les obstacles (administratifs, juridiques et linguistiques) à la pratique du volontariat. Dans ce rapport, nous invitons les Etats membres à fixer des objectifs nationaux en matière de volontariat ainsi qu'à reconnaître des droits aux volontaires, notamment par la mise en place d'un statut européen pour le volontariat. Notre rapport suggère aussi la mise en place d'un portail d'informations en ligne sur les questions liées au volontariat. 100 millions de citoyens européens sont actuellement engagés dans des activités de volontariat ! Le volontariat est une incroyable opportunité d'échanges et d'apprentissage, et le volontariat transfrontalier présente un grand potentiel pour l’éducation, l’emploi et la citoyenneté, pour améliorer la compréhension mutuelle et contribuer