Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Kansallinen näkökulma - Background
 

KOHOKOHDAT 2004–2006 – Euroopan parlamentin vaalikauden puolivälin katsaus

Toimielimet - Suomi - 12-01-2007 - 11:01
Jaa / tallenna

Euroopan parlamentti saavuttaa kuudennen vaalikautensa puolivälin tammikuussa 2007. Parlamentin jäsenet valitsevat uuden puhemiehen ja varapuhemiehet vaalikauden kahden ja puolen viimeisen vuoden ajaksi tammikuun täysistunnossa Strasbourgissa. Kuluvan vaalikauden puoliväli on hyvä ajankohta arvioida lainsäädäntötyötä tähän saakka.

Euroopan parlamentti koki suuren muutoksen vuonna 2004. EU laajentui 15 jäsenvaltiosta 25 maan unioniksi toukokuussa 2004 ja Euroopan parlamentin vaalit pidettiin kesäkuussa 2004 kaikissa 25 jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena parlamentin jäsenten lukumäärä nousi 626:sta 732 jäseneen. Virallisten kielten määrä kasvoi 11:sta 20:een.
 
Tammikuusta 2007 lähtien parlamentin jäsenten lukumäärä nousee väliaikaisesti 785 jäseneen, sillä tuolloin unioniin liittyvä Romania saa 35 jäsentä ja Bulgaria 18 jäsentä. Vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen jäsenten lukumäärä laskee 736 jäseneen. Tammikuusta 2007 lähtien virallisten kielten määrä nousee 20:sta 23:een, sillä bulgaria, romania ja iirin kieli saavat virallisten kielten aseman.
 
Tämä katsaus sisältää koosteen parlamentin Strasbourgin ja Brysselin täysistunnoissa käyttämästä lainsäädäntö-, valvonta- ja budjettivallan kohokohdista kuluvalla vaalikaudella. Mukana ovat mm. äänestys uudesta komissiosta, palveludirektiivin ja REACH -kemikaalilainsäädännön hyväksyminen sekä äänestys rahoitusnäkymistä 2007–2013.
 
Lisätietoa eräistä keskeisimmistä tällä vaalikaudella käsitellyistä aiheista löytyy oheisista artikkeleista englanniksi:
 
Koosteet täysistuntojen aikana laaditusta tiedotteista löytyvät tästä:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/tous_les_briefing/default/default_fi.htm
 
Viite: 20061221BKG01704

Sisämarkkinat, teollisuus, energia

Sivun alkuunSeuraava
 
Palveludirektiivin valmistelu päätökseen
(16.11.2006)
 
Palveludirektiivin valmistelu saadaan päätökseen. Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston yhteisen kannan vähäisin teknisin muutoksin. Yhteinen kanta oli pääosin parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymän näkemyksen mukainen. Direktiivin tarkoituksena on avata EU:n sisämarkkinat palveluille ja edistää palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta sekä palvelujen vapaata liikkuvuutta. Jäsenvaltioilla on kolme vuotta aikaa muuttaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään.
 
 
Parlamentti hylkäsi ohjelmistopatenttidirektiivin
(6.7.2005) 
 
Parlamentti hylkäsi äänin 648 puolesta, 14 vastaan ja 18 tyhjää direktiiviehdotuksen, joka koskee tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta. Tämä on ensimmäinen kerta, jolloin parlamentti hylkäsi lainsäädäntöehdotuksen yhteispäätösmenettelyn toisessa käsittelyssä. Parlamentin hylättyä yhteisen kannan lainsäädäntömenettely päättyy ja se voidaan avata uudelleen vain uudella komission ehdotuksella. Mietinnön laatija Michel ROCARD (PSE, FR) totesi juuri ennen äänestystä, että parlamentti on jakaantunut asiassa kahtia ja kaikki poliittiset ryhmät päättivät hylätä tekstin, sillä äänestyksen lopputuloksesta ei ollut varmuutta. Rocard osoitti kritiikkiä komission ja neuvoston "epäsopivaan tapaan" direktiiviehdotuksen käsittelyssä. Rocard totesi komission ja neuvoston jättäneen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ilmaiseman kannan huomioimatta.
 
 
Uudet säännöt TV-mainoksille ja tuotesijoittelulle
(13.12.2006)
 
Euroopan parlamentti tukee TV-mainosten sääntöjen uudistamista sekä tiukkojen rajojen asettamista tuotesijoittelulle. Se äänesti televisio ilman rajoja -direktiivin soveltamisalan laajentamisesta koskemaan kaikkia audiovisuaalisia mediapalveluja. Parlamentti haluaa, että elokuvien ja joidenkin muiden tv-lähetysten mainostaukoja rajoitetaan niin, että lähetyksen saa keskeyttää 30 minuutin välein. Se hyväksyi tuotesijoittelulle yhteiset EU-tason rajoitukset.
 
 
Parlamentti huolestunut öljyn hinnan noususta
(29.9.2005)
 
Parlamentti kehottaa EU:ta käyttämään vaihtoehtoisia energianlähteitä sekä edistämään energiansäästöä. Hyväksymässään päätöslauselmassa parlamentti esitti huolensa jatkuneesta öljyn hinnan noususta ja sen vaikutuksista liike-elämään ja väestöön. Parlamentti haluaa saada EU:sta vuoteen 2020 mennessä kaikkein vähiten fossiilisista polttoaineista riippuvaisen ja energiatehokkaimman talouden.
 
 
Parlamentti korostaa tarvetta vahvistaa EU:n ja Venäjän energiasuhteita
(15.6.2006)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi yhteisen päätöslauselman, jonka mukaan EU:n ja Venäjän tehostettu yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisiä tekijöitä koko Euroopan vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Parlamentti on huolestunut demokratian heikentymisestä Venäjällä ja korostaa energiayhteistyön strategista merkitystä.
 
 
EU:n energiahuollon varmuus
(23.3.2006)
 
Euroopan on ennustettu tuovan 71 prosenttia energiastaan vuonna 2030, mikäli mihinkään lisätoimiin ei ryhdytä. Myös Venäjän viimeaikaiset kiistat kaasun hinnoista sekä raakaöljyn hinnannousu ovat paljastaneet tarpeen toimia. Parlamentti hyväksyi energian huoltovarmuutta koskevan yhteisen päätöslauselman, jossa kehotetaan entistä kunnianhimoisempaan unionin energiapolitiikkaan ja solidaarisuuteen jäsenvaltioiden välillä.
 
 
Sivun alkuunSeuraava

Ympäristö

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Parlamentti hyväksyi REACH-kemikaalilainsäädännön
(13.12.2006)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston kanssa neuvotellun kompromissin REACH-kemikaaliasetuksesta. Tuottajien ja maahantuojien on rekisteröitävä kaikki kemikaalit, joita valmistetaan tai tuodaan EU:n alueelle yksi tonni tai enemmän vuodessa. Tuottajien tulee toimittaa vaarallisimpien kemikaalien korvaamissuunnitelma jos sopivia vaihtoehtoja on olemassa. Jos vaihtoehtoja ei ole, tuottajien on esitettävä korvaavia aineita koskeva tutkimussuunnitelma. Asetus astuu voimaan 1.6.2007.
 
 
Käytettyjen paristojen ja akkujen keräysjärjestelmät käyttöön 2008 mennessä
(4.7.2006)
 
Kahden vuoden neuvottelujen jälkeen Euroopan parlamentti hyväksyi direktiivin, jonka mukaan käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen keräysjärjestelmät tulee ottaa käyttöön kaikkialla EU:ssa vuoteen 2008 mennessä. Vain kuudessa jäsenvaltiossa on tällä hetkellä käytössä tällaiset järjestelmät. Vastaisuudessa vanhat paristot tulee kerätä ja kierrättää. Direktiivissä asetetaan myös tiukat rajat paristojen elohopea- ja kadmiumpitoisuuksille.
 
 
Uimaveden laatu paremmaksi
(18.1.2006)
 
Uimareilla on mahdollisuus tarkistaa viimeistään vuodesta 2013 lähtien EU:n uimavesien turvallisuus internetistä. Tieto uimavesien tilasta ilmoitetaan myös uimarannoilla. Parlamentti hyväksyi uimaveden laatua koskevan direktiivin ajantasaistamisen. Se kävi neuvoston kanssa neuvotteluja kolmen vuoden ajan tiukentaakseen normeja ja parantaakseen uimaveden laatua Euroopassa.
 
 
Tiukemmat säännöt pohjavesidirektiiville
(12.12.2006)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi sovittelumenettelyssä hyväksytyn tekstin pohjavesidirektiiviksi. Sovittelumenettelyssä tärkeimpiä keskustelunaiheita olivat pohjaveden tilan heikkeneminen ja nitraattien aiheuttaman pohjavesien pilaantumisen hallinta. Parlamentin ansiosta jäsenvaltioiden velvollisuuksia estää vaarallisten aineiden pääsy pohjaveteen tiukennettiin. Lisäksi direktiivin soveltamisalaa laajennettiin koskemaan pohjaveden pilaantumisen lisäksi huonontumisen estäminen.
 
 
Fluorattujen kaasujen käytön rajoittaminen
(5.4.2006)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi kaksi lainsäädäntöehdotusta, joilla rajoitetaan fluorattujen kaasujen käyttöä. Näitä kaasuja käytetään laajalti mm. ilmastointilaitteissa, jääkaapeissa ja eristävissä vaahdoissa tai jopa urheilujalkineissa. Fluoratut kasvihuonekaasut vaikuttavat myös ilmaston lämpenemiseen ja kaasujen käytön rajoittaminen auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan Kioton pöytäkirjan tavoitteet.
 
 
Kunnianhimoisemmat ja joustavammat tavoitteet ilmanlaadun parantamiselle
(26.9.2006 - Ensimmäinen käsittely)
 
Euroopan parlamentti haluaa kunnianhimoisemmat tavoitteet ilmanlaadun parantamiseksi ja ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi. Se haluaa myös enemmän joustavuutta sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot pystyvät mukautumaan tiukempaan lainsäädäntöön. Ehdotuksella ryhdytään valvomaan ihmisten altistumista ilmassa olevalle hienojakoiselle pölylle, joka on terveysriski.
 
 
Parempi koordinaatio vähentää tulvariskiä
(13.6.2006 - Ensimmäinen käsittely)
 
Euroopan parlamentti kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan tulvariskien arviointia ja hallintaa, sillä lähes 80 prosenttia Euroopan joista virtaa kahden tai useamman jäsenvaltion läpi. Parlamentti kehottaa jäsenvaltioita myös laatimaan tulvariskikartat.
 
 
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Liikenne

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Yhtenäinen eurooppalainen ajokortti vuodesta 2013 lähtien
(14.12.2006)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan vuodesta 2013 lähtien kaikkien uusien EU:ssa myönnettävien ajokorttien on vastattava yhtenäistä eurooppalaista luottokorttimallia. Uusi malli korvaa nykyisin rinnakkain käytössä olevat yli 110 erilaista ajokorttimallia. Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että viimeistään 26 vuotta direktiivin voimaantulosta kaikki käytössä olevat ajokortit vastaavat uutta luottokorttimallia.
 
 
Parlamentti hylkäsi satamapalveludirektiivin
(18.1.2006)
 
Euroopan parlamentti hylkäsi jo toisen kerran komission ehdotukset satamapalvelujen markkinoiden avaamiseksi. Ehdotuksen sijaan monet parlamentin jäsenet korostivat avoimuutta ja reilua kilpailua satamien välillä. Lukuisat parlamentin jäsenet kritisoivat myös parlamentin näkemysten huomiotta jättämistä omahuolinta- ja luotsauskysymyksissä, jotka olivat hyvin kiistanalaisia ensimmäisen satamapalvelupaketin käsittelyssä. Parlamentti osoitti huolta siitä, että komission ehdotus ei ole riittävä.
 
 
Lentoyhtiöiden musta lista käyttöön
(17.11.2005)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi EU-tason luettelon lentoyhtiöistä, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia. Mustalla listalla olevan lentoyhtiön koneet eivät saa laskeutua mihinkään unionin jäsenvaltioon. Myös matkustajien oikeuksia vahvistetaan niin, että heille ilmoitetaan lennosta vastaavan lentoyhtiön nimi. Matkustajilla on oikeus korvauksiin, mikäli lentoyhtiö on asetettu mustalle listalle varauksen tekemisen jälkeen.
 
 
Siviili-ilmailun turvaamista koskevat yhteiset säännöt
(15.6.2006 - Ensimmäinen käsittely)
 
Euroopan parlamentti haluaa selkeät säännöt lennon turvahenkilöiden käyttämiselle lentokoneessa. Asetusehdotuksella on tarkoitus taata yhteiset säännöt, jotka koskevat mm. turvatarkastuksia, valvontaa, kiellettyjä tavaroita sekä lentokoneen ja lentokentän turvallisuuteen liittyviä näkökulmia.
 
 
Parlamentti vahvisti vammaisten henkilöiden oikeuksia lentoliikenteessä
(16.12.2005)
 
Parlamentti hyväksyi asetuksen, jolla parannetaan huomattavasti vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia lentoliikenteessä. Heiltä ei voi evätä pääsyä lennolle heidän vammansa takia. Vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille tulee antaa korvauksetta apua lentokentällä mm. lentokoneeseen nousemisessa ja jatkolennoille pääsemisessä.
 
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Kansanterveys ja kuluttajat

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämät
(16.5.2006)
 
Parlamentin jäsenet hyväksyivät tiukemmat säännöt elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämille. He haluavat selkeät määritelmät väitteille, joiden mukaan elintarvikkeet ovat "vähärasvaisia", "runsaasti kuituja sisältäviä" tai "alentavat kolesterolia". Parlamentti hyväksyi myös ehdotuksen, jolla pyritään yhdenmukaistamaan yhteisön säännöksiä vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin.
 
 
Lastenlääkkeiden kehittämisen vauhdittaminen
(1.6.2006)
 
Parlamentin hyväksymän tekstin johdosta lääkevalmistajien on helpompi kehittää lastenlääkkeitä. Parlamentin hyväksymän asetuksen tarkoituksena on poistaa nykyinen tilanne, jossa useimmille lapsille annetaan aikuisille tarkoitettuja lääkkeitä pieninä annoksina. Tämä ei vastaa lasten aineenvaihduntaa ja voi olla jopa vaarallista. Lääkevalmistajat, jotka kehittävät tehokkaita ja turvallisia kokeita lastenlääkkeille saavat 6 kuukauden jatkoajan patenttiin.
 
 
Kuuden ftalaatin käyttö kielletään leluissa
(5.7.2005)
 
Parlamentti tuki ehdotusta, jolla kielletään lopullisesti kuuden ftalaatin käytön leluissa ja lastentarvikkeissa. Ftalaatteja käytetään pehmitetystä materiaalista valmistettujen tuotteiden taipuisuuden lisäämiseen. Vuodesta 1999 lähtien kuuden ftalaatin käyttö alle kolmevuotiaiden lasten leluissa ja lastentarvikkeissa on ollut väliaikaisesti kielletty, sillä osa ftalaateista voi olla syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia.
 
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Toimintaohjelmat

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Parlamentti hyväksyi EU:n rahoitusnäkymät 2007–2013
(31.5.2006)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n budjetin tulevalle seitsemälle vuodelle, mutta korosti tarvetta ratkaista useat puutteet budjetin uudelleentarkastelussa 2009. Parlamentin hyväksynnän jälkeen parlamentin, komission ja neuvoston edustajat allekirjoittivat sopimuksen. Parlamentti piti myönteisenä neljän miljardin euron lisäystä, mutta sen aiemmin hyväksymät korkeammat määrärahat olisivat mahdollistaneet EU-politiikkojen paremman rahoituksen.
 
 
Parlamentti hyväksyi tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 2007–2013
(30.11.2006)
 
Euroopan parlamentti antoi vihreää valoa eurooppalaisen tutkimuksen ja kehityksen rahoittamiseen vuosina 2007–2013, kun se hyväksyi kymmenen tutkimuksen ja kehittämisen seitsemättä puiteohjelmaa koskevaa mietintöä. Parlamentti hyväksyi neuvoston kanssa neuvotellut kompromissitarkistukset puiteohjelmaan, jonka budjetti on yli 54 miljardia euroa seitsemän vuoden ajalle. Näin ohjelma voi astua voimaan suunnitellusti 1.1.2007.
 
 
Parlamentti hyväksyi 308 miljardin euron rakennerahastopaketin vuosille 2007–2013
(4.7.2006)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi rakennerahastopaketin vuosille 2007–2013. Se hyväksyi viisi mietintöä, jotka määrittelevät rakennerahastojen ja koheesiorahaston tavoitteet ja kriteerit rahoituksen saamiselle. Noin 308 miljardia euroa - 35,7 prosenttia EU:n kokonaisbudjetista - on näin ollen käytettävissä aikataulun mukaisesti 1. tammikuuta 2007 alkaen. Rakennerahastojen tarkoituksena on lisätä solidaarisuutta EU:n alueiden välillä.
 
 
EP hyväksyi koulutus- ja kulttuuriohjelmat 2007–2013
(25.10.2006)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi kolme toisessa käsittelyssä olevaa ehdotusta vuosien 2007–2013 koulutus- ja kulttuuriohjelmista. Kyseessä ovat ehdotukset elinikäisen oppimisen toiminta-ohjelmasta, nuorisotoimintaohjelmasta sekä Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta. Ohjelmista on päästy kompromissiin parlamentin, neuvoston ja komission kesken, joten ohjelmat voivat alkaa aikataulun mukaisesti vuoden 2007 alusta lähtien.
 
 
EP hyväksyi Media 2007- sekä Kulttuuri 2007 -ohjelmat
(24.10.2006)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi kaksi toisessa käsittelyssä olevaa ehdotusta vuosien 2007–2013 kulttuuriohjelmista. Kyseessä ovat ehdotukset Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelmasta sekä Kulttuuri-ohjelmasta. Ohjelmista on päästy kompromissiin parlamentin, neuvoston ja komission kesken, joten ohjelmat voivat alkaa aikataulun mukaisesti vuoden 2007 alusta lähtien.
 
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Kansalaisvapaudet ja -oikeudet

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Parlamentti päätti perustaa väliaikaisen valiokunnan tutkimaan CIA-väitteitä
(19.1.2006)
 
Onko CIA:lla pidätyskeskuksia Euroopassa? Onko CIA käyttänyt eurooppalaisia lentokenttiä terrorismista epäiltyjen kuljetukseen paikkoihin, joissa heitä saatetaan kiduttaa. Parlamentti päätti perustaa näitä väitteitä tutkivan väliaikaisen valiokunnan. Valiokuntaan tulee 46 jäsentä ja se tutkii myös, tiesivätkö eurooppalaiset hallitukset väitetyistä toimista ja mikäli EU kansalaisia on ollut osallisena toiminnassa.
 
 
Parlamentti: CIA joissakin tapauksissa "suoraan vastuussa" laittomista toimista Euroopassa
(6.7.2006)
 
Euroopan parlamentin hyväksymän väliaikaisen mietinnön mukaan CIA oli joissakin tapauksissa suoraan vastuussa "terrorismista epäiltyjen henkilöiden laittomista pidätyksistä, siirroista, sieppauksista ja vangittuna pitämisestä" Euroopassa. Mietinnössä myös kritisoidaan joidenkin EU:n jäsenvaltioiden osallisuutta. Parlamentti kehotti vastuussa olevaa väliaikaista valiokuntaa jatkamaan työtään toiset kuusi kuukautta.
 
 
Maahanmuutto: parlamentti kehottaa neuvostoa hyväksymään palautusdirektiivin
(28.9.2006)
 
Parlamentti huomauttaa hyväksymässään päätöslauselmassa, että seitsemän vuotta Tampereen ohjelman hyväksymisen jälkeen Euroopan unionilla ei ole yhtenäistä maahanmuuttopolitiikkaa, ja siltä puuttuu erityisesti laillista maahanmuuttoa ja palauttamista koskeva politiikka. Se pitää välttämättömänä hyväksyä tasapainoinen EU:n palauttamisdirektiivi ja kehottaa neuvostoa lisäämään ponnistelujaan sen hyväksymiseksi.
 
 
Parlamentti tuomitsee kaikki rasistiset hyökkäykset
(15.6.2006)
 
Parlamentti hyväksyi päätöslauselmaehdotuksen, jossa se "tuomitsee voimakkaasti kaikki rasistiset hyökkäykset ja ilmaisee solidaarisuutensa kaikille kyseisten hyökkäysten uhreille". Se kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan rikoslainsäädäntöön liittyviä toimia, joilla pyritään lähentämään kyseisistä rikoksista langetettavia rangaistuksia kaikkialla Euroopan unionissa.
 
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Talous- ja sosiaaliasiat

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Työaikadirektiivi: opt-out loppuu, päivystysaika työajaksi
(11.5.2005 - Ensimmäinen käsittely)
 
Parlamentti haluaa poistaa yksittäisten työntekijöiden poikkeusmahdollisuuden (opt-out) 48 tunnin viikoittaisesta enimmäistyöajasta kolme vuotta uuden työaikadirektiivin voimaantulon jälkeen. Se haluaa myös, että päivystysaika katsotaan työajaksi useimmissa tapauksissa.
 
 
Digitaaliset ajopiirturit pakollisiksi
(1.2.2006)
 
Kuljettajien väsymyksestä johtuvien liikenneonnettomuuksien odotetaan vähenevän, sillä 1.5.2006 lähtien kaikki uudet rekat ja bussit on varustettava digitaalisella ajopiirturilla. Parlamentti hyväksyi asiaa koskevan ehdotuksen. Ajopiirturit tallentavat ajoneuvon ajoajan ja ovat osa käsiteltävää tieliikenteen sosiaalilainsäädännön pakettia. Paketti sisältää ensimmäistä kertaa myös yhteisen luettelon vakavista liikenneturvallisuuden rikkomuksista.
 
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Toimielimet ja laajentuminen

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Barroson komission valinta
(18.11.2004)
 
Yksi Euroopan parlamentin ensimmäisiä tehtäviä vaalikauden alussa oli äänestys uudesta komissiosta. Parlamentin jäsenet hylkäsivät ensimmäisen italialaisen ehdokkaan Rocco Buttiglionen. Parlamentti hyväksyi lopulta marraskuussa 2004 José Manuel Barroson komission nimittämisen tämän esiteltyä komission uuden kokoonpanon.
 
 
Parlamentti antoi tukensa Euroopan perustuslaille
(12.1.2005)
 
Parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä mietinnön Euroopan perustuslaista tehdystä sopimuksesta, ja ilmaisee siten "kannattavansa vilpittömästi sen ratifiointia". Parlamentin perussopimusvaliokunnassa valmistellun oma-aloitemietinnön olivat laatineet Richard CORBETT (PSE, UK) ja Íñigo MÉNDEZ DE VIGO (PPE-DE, ES). Parlamentti toteaa, että "kokonaisuudessaan perustuslakisopimus on hyvä kompromissi ja olemassa oleviin perussopimuksiin verrattuna valtava parannus.
 
 
Parlamentti kehottaa antamaan selkeän ehdotuksen perustuslakiasian etenemisestä
(14.6.2006)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa se vahvistaa sitoutumisensa siihen, että Euroopan unionille saadaan mahdollisimman nopeasti perustuslakiin pohjautuva ratkaisu. Se kehottaa Eurooppa-neuvostoa siirtymään harkintakaudesta vuoden 2007 puoliväliin jatkuvaan analysointikauteen, jotta saataisiin aikaan selkeä ehdotus siitä, kuinka perustuslakiasiassa edetään.
 
 
Turkin jäsenyysneuvotteluiden aloittaminen
(13.12.2004)
 
Parlamentti hyväksyi mietinnön, joka suosittelee EU-jäsenyysneuvotteluiden aloittamista Turkin kanssa. Parlamentti toteaa, että neuvottelut voidaan aloittaa, mutta Turkin jäsenyydelle on vielä useita ehtoja. Turkin viranomaisten on vielä tehtävä uusia uudistuksia ja pantava jo saavutetut uudistukset täytäntöön. Parlamentin muodollista lupaa neuvotteluille ei tarvita, mutta sen myönteinen kanta tarvitaan ennen kuin uusia valtioita voidaan hyväksyä EU:n jäseniksi.
 
 
Parlamentti kehottaa Turkkia nopeuttamaan uudistusprosessia
(27.9.2006)
 
Parlamentti pitää valitettavana Turkin uudistusprosessin hidastumista viime vuosina ja kehottaa maata nopeuttamaan uudistuksia. Parlamentti kiinnitti erityistä huomiota Turkin Kyproksen- ja Armenian-suhteisiin sekä sanan- ja uskonnonvapauden rajoituksiin. Parlamentti pitää kuitenkin myönteisenä Turkin hallituksen joitakin äskettäisiä toimia kidutuksen torjumisen, korruption vastustamisen ja naisten oikeuksien parantamisen saralla.
 
 
Parlamentti antoi vahvan tukensa jäsenten ohjesäännölle
(23.6.2005)
 
Parlamentti hyväksyi päätöslauselman parlamentin jäsenten asemaa koskevista säännöistä. Päätöslauselma tukee neuvoston esittämää kompromissia. Uuden järjestelyn mukaan parlamentin jäsenten palkat maksetaan EU:n talousarviosta. Palkkiosta maksetaan veroa yhteisölle, mutta jäsenvaltioilla on mahdollisuus soveltaa edustajanpalkkioon kansallista verolainsäädäntöä.
 
 
Parlamentti puoltaa Romanian ja Bulgarian liittymistä unioniin
(13.4.2005)
 
Parlamentti antoi puoltavan lausunnon Romanian ja Bulgarian liittymiselle Euroopan unioniin. Se puolsi Romanian liittymistä äänin 497 puolesta, 93 vastaan ja 71 tyhjää ja Bulgarian liittymistä äänin 522 puolesta, 70 vastaan ja 69 tyhjää. Juuri ennen äänestystä parlamentti onnistui painostamaan neuvostoa hyväksymään Romanian ja Bulgarian liittymisen rahoitusta koskevat parlamentin budjettioikeudet.
 
 
Presidentti Tarja Halonen Euroopan parlamentissa
(5.9.2006)
 
Presidentti Tarja Halonen vieraili Euroopan parlamentissa tiistaina 5.9.2006 ja puhui parlamentin jäsenille juhlaistunnossa. Presidentti keskittyi puheessaan EU:n ulkosuhteisiin. Vierailu ajoittui Suomen EU-puheenjohtajakaudelle. Parlamentin puhemies Josep BORRELL (PSE, ES) toivotti tervetulleeksi "ensimmäisen naisen, joka on valittu Suomen korkeimpaan virkaan". Hän myös muistutti, että 100 vuotta sitten Suomen naiset saivat ensimmäisenä maailmassa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden.
 
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Eurooppa-neuvosto

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Pääministeri Vanhanen esitteli Suomen puheenjohtajakauden ohjelman Euroopan parlamentissa
(5.7.2006)
 
Pääministeri Matti Vanhanen esitteli 1.7.2006 alkaneen Suomen puheenjohtajakauden toimintaohjelman Euroopan parlamentissa. Pääministeri kertoi Suomen painopisteistä seuraavalle puolivuotiskaudelle ja parlamentin jäsenet antoivat näkemyksensä asiasta. Suomen puheenjohtajakauden painopisteitä ovat unionin tulevaisuus, kilpailukyky, EU:n ulkosuhteet sekä oikeus- ja sisäasiat.
 
 
Suomen EU-puheenjohtajakauden tulokset
(18.12.2006)
 
Pääministeri Matti Vanhanen esitteli Euroopan parlamentin jäsenille Suomen puheenjohtajakauden tulokset. Hänen mukaansa Suomen kaudella on saatu aikaiseksi merkittäviä tuloksia, joista hän mainitsi erityisesti EU:n kemikaalilainsäädäntöä koskevan REACH-asetuksen, palveludirektiivin sekä tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman hyväksymisen. Hän puhui myös EU:n laajentumisesta, perustuslakisopimuksesta, Venäjä-politiikasta sekä Libanonin kriisin ratkaisemisesta.
 
 
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Ulkosuhteet

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Parlamentti kehottaa Yhdysvaltoja sulkemaan Guantánamon pidätyskeskuksen
(12.6.2006)
 
Euroopan parlamentti kehottaa Yhdysvaltojen hallitusta sulkemaan Guantánamo Bayn pidätyskeskuksen ja vaatii kohtelemaan kaikkia vankeja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti. Parlamentin hyväksymässä päätöslauselmassa tuomitaan kidutus ja pahoinpitely "kaikissa muodoissaan" ja kehotetaan Yhdysvaltojen viranomaisia varmistamaan, ettei "erityisiä kuulustelutekniikoita" käytetä.
 
 
Parlamentti kehottaa ratkaisemaan ongelmat EU:n ja Venäjän välisillä rajanylityspaikoilla
(13.12.2006)
 
Parlamentti kehottaa ratkaisemaan ongelmat EU:n ja Venäjän välisillä rajanylityspaikoilla. Se on myös huolissaan murhista, jotka kohdistuvat tunnettuihin henkilöihin, kuten Anna Politkovskajaan, jotka ovat vastustaneet Venäjän nykyistä hallitusta. Parlamentin mukaan kumppanuus Venäjän kanssa kärsii pahoin, jos Venäjä ei osoita valmiuttaan avustaa tutkimuksissa murhaajien löytämiseksi.
 
 
Parlamentti tuomitsee Anna Politkovskajan murhan
(25.10.2006)
 
Euroopan parlamentti tuomitsee mitä jyrkimmin Anna Politkovskajan murhan, ja kehottaa Venäjän viranomaisia riippumattomiin tutkimuksiin, jotta tähän rikokseen syyllistyneet saadaan selville ja heitä voidaan rangaista. Parlamentti on huolissaan toimittajien ja muiden nykyistä hallintoa arvostelevien henkilöiden häirinnän, ahdistelun ja murhien lisääntymisestä Venäjällä. Se kehottaa lisäämään ihmisoikeudet ja sananvapauden Venäjän kanssa tehtävän uuden kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ytimeen.
 
 
Pohjoisen ulottuvuuden tulevaisuus
(16.11.2005)
 
Parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa se kehottaa lisäämään pohjoisen ulottuvuuden näkyvyyttä ja osoittamaan sille asianmukaiset määrärahat. Parlamentin mukaan unionin laajentuminen on lisännyt Itämeren alueen merkitystä, mikä edellyttää erillisen Itämeren strategian ottamista osaksi pohjoista ulottuvuutta.
 
 
Pohjoiseen ulottuvuuteen sisältyvä Itämeri-strategia
(20.11.2006)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön pohjoiseen ulottuvuuteen sisältyvästä Itämeri-strategiasta. Strategian tavoitteena on tukea pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa, hyödyntää Itämeren alueen talouksien suomia mahdollisuuksia ja avustaa Itämeren ympäristön tilan kohentamista. Parlamentti kehottaa komissiota laatimaan EU:n Itämeri-strategiaa koskevan ehdotuksen.
 
 
Parlamentti pahoittelee, ettei Venäjä toiminut yhteistyössä naapurimaiden kanssa metsäpalojen aikana
(11.9.2006)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi yhteisen päätöslauselman, jossa se pahoittelee, että Venäjä ei toiminut yhteistyössä naapurimaiden kanssa äskettäisten metsäpalojensa aikana. Parlamentti kehottaa komissiota ottamaan asian esille EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen puitteissa.
 
 
Kehitysavun tehokkuus ja korruption kitkeminen
(6.4.2006)
 
Euroopan parlamentti kehottaa tehostamaan kehitysohjelmien suunnittelua ja tiukentamaan toimia korruption kitkemiseksi. Korruptio aiheuttaa Afrikan bkt:sta 25 prosentin menetykset vuosittain. Parlamentti korostaa mm. hyvän hallinnon, tiedotusvälineiden vapauden ja kansalaisyhteiskunnan korruption valvojan roolin edistämisen merkitystä.
 
 
Saharov-mielipiteenvapauspalkinto
 
Euroopan parlamentti myöntää vuosittain Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon henkilölle tai järjestölle, joka on esimerkillisellä tavalla toiminut sortoa, suvaitsemattomuutta ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Parlamentti on myöntänyt venäläisen ydinfyysikon ja toisinajattelijan Andrei Saharovin (1921–1989) mukaan nimetyn palkinnon vuodesta 1988 lukien. Palkintosumma on 50 000 euroa.
 
Vuoden 2006 Saharov-palkinto myönnettiin Valko-Venäjän oppositiojohtajalle Aljaksandr Milinkevitšille. Vuonna 2005 palkinto myönnettiin kolmelle ehdokkaalle: kuubalaiselle oppositioliikkeelle Naiset valkoisissa, nigerialaiselle ihmisoikeusjuristi Hauwa Ibrahimille ja lehdistönvapautta puolustavalle Toimittajat ilman rajoja -järjestölle. Vuoden 2004 Saharov-palkinto myönnettiin valkovenäläisten toimittajien liitolle.
 
 
Parlamentti kehottaa Israelia lopettamaan välittömästi sotilaalliset toimensa Gazassa
(16.11.2006)
 
Euroopan parlamentti tuomitsee Israelin armeijan toteuttamat suhteettomat toimet Beit Hanunissa. Se kehottaa Israelin hallitusta lopettamaan välittömästi sotilaalliset toimensa Gazassa. Parlamentti toistaa, että Israelin ja Palestiinan konfliktiin ei ole olemassa sotilaallista ratkaisua.
 
 
Palestiinan vaalitulos
(2.2.2006)
 
Parlamentti hyväksyi yhteisen päätöslauselman Palestiinassa 25.1.2006 pidettyjen vaalien tuloksesta. Se haluaa EU:n pysyvän palestiinalaishallinnon suurimpana avunantajana sillä ehdolla, että uusi hallitus sanoutuu irti väkivallasta ja tunnustaa Israelin. Parlamentti kehottaa Palestiinan uutta hallitusta sitoutumaan rauhanomaisten neuvottelujen periaatteeseen, jolloin tavoitteena on kaksi valtiota käsittävä ratkaisu sekä sitoutumaan rauhansuunnitelman nykyisiin saavutuksiin.
 
 
Parlamentti kehottaa Irania keskeyttämään uraanin rikastamisen
(15.2.2006)
 
Parlamentti hyväksyi yhteisen päätöslauselman, jossa se tuomitsee Iranin presidentti Ahmadinejadin Israelia uhkaavat lausunnot ja kehottaa Irania keskeyttämään täysin uraanin rikastamiseen liittyvät toimet. Se katsoo, että IAEA:n ehdottama YK:n turvallisuusneuvoston puuttuminen asioihin on välttämätöntä.
 
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Maatalous

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Parlamentti haluaa tehostaa toimia lintuinfluenssan torjumiseksi
(1.12.2005)
 
Parlamentti haluaa tiukempia toimia lintuinfluenssan torjumiseksi. Se haluaa parantaa erityisesti varhaista varoitusjärjestelmää. Viranomaisille tulisi ilmoittaa välittömästi viruksen puhkeamisesta, vaikka kyseessä olisi matalapatogeeninen virus, sillä se voi muuttua vaaralliseksi korkeapatogeeniseksi versioksi. Parlamentti kehottaa kehittämään edullisia rokotteita siipikarjalle sekä koordinoimaan hätäsuunnitelmat ihmistartuntojen varalta.
 
 
Parlamentti kehottaa tiukentamaan eläinten suojelun säännöksiä
(12.10.2006)
 
Parlamentti hyväksyi oma-aloitemietinnön, jossa se kehottaa tiukentamaan eläinten suojelun säännöksiä. Se kehottaa komissiota ponnistelemaan eläinsuojelumerkintöjen kehittämiseksi, vahvistamaan eläinsuojelua WTO:ssa sekä kieltämään hylkeistä valmistettujen tuotteiden tuonnin EU:hun. Parlamentti kehottaa myös lopettamaan koira- ja kukkotaistelut EU:ssa.
 
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Naisten oikeudet

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
EP vaatii ottamaan käyttöön kattavat mammografiaseulonnat
(25.10.2006)
 
Euroopan parlamentti vaatii hyväksymässään päätöslauselmassa, että kattavat mammografiaseulonnat on otettava käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikki 50–69-vuotiaat naiset on kutsuttava mammografiatutkimuksiin kahden vuoden välein, jotta rintasyöpäkuolleisuutta voidaan alentaa merkittävästi. Se kehottaa tukemaan enemmän rintasyövän ehkäisyä koskevaa tutkimusta. Se kehottaa Euroopan komissiota esittämään pian edistymiskertomuksen jäsenvaltioissa toteutetuista toimista rintasyöpäkuolleisuuden alentamiseksi.
 
 
Parlamentti esittää 125 miljoonan euron budjettia Daphne III -ohjelmalle
(5.9.2006 Ensimmäinen käsittely)
 
Euroopan parlamentti haluaa haluaa 125 miljoonan euron budjetin lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa koskevalle Daphne-ohjelmalle vuosiksi 2007-2013. Parlamentti haluaa lisätä kotiväkivallan torjumisen ja naisten sukupuolielinten silpomisen torjumisen ohjelman tavoitteisiin.
 
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Lopuksi: katsaus tuleviin aiheisiin

Sivun alkuunEdellinen
 
Euroopan unioni juhlistaa tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan. Myös Euroopan parlamentissa esillä tulevat olemaan unionin tulevaisuus ja etenkin sen perustuslakisopimuksen kohtalo.
 
Tulevien kuukausien aikana parlamentin jäsenet pohtivat ilmastonmuutoksen torjumista koskevia toimia sekä energiapolitiikkaa ja parlamentti äänestää CIA-väitteitä tutkivan väliaikaisen valiokunnan lopullisesta mietinnöstä.
 
Parlamentin jäsenet pohtivat myös EU:n talousarvion omien varojen järjestelmää. Esillä tulevat olemaan tämän lisäksi EU:n ja Venäjän väliset suhteet sekä suhteet arabimaailmaan.
 
Lainsäädäntöaloitteisiin liittyen parlamentti käsittelee yhteisön rautatiepakettia ja meriturvallisuuteen liittyvää uutta ehdotusta. Myös roaming- eli verkkovierailumaksuja koskeva komission lainsäädäntöaloite tulee parlamentin käsiteltäväksi.
 
Esillä tulevat olemaan myös maahanmuuttoasiat ja parlamentti käsittelee nk. palautusdirektiiviä. Parlamentin jäsenet käsittelevät tämän lisäksi ehdotusta biometrisistä tunnisteista.
 
Turvallisuuteen liittyvät toimet lentokentillä tulevat parlamentin jäsenten käsiteltäviksi samoin kuin postipalvelut. Ehdotus audiovisuaalisista mediapalveluista tulee parlamentin toiseen käsittelyyn. Esillä tulee olemaan myös maaperän suojelu sekä ilmanlaadun parantaminen.
 
Vuosi 2007 on Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi. EU:n uusi tasa-arvoinstituutti on perusteilla Liettuan Vilnaan. Parlamentin naisten oikeuksien valiokunta järjestää kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta seminaarin "1957–2007: naiset rakentamassa Euroopan tulevaisuutta".
 
Sivun alkuunEdellinen