Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Krajowy punkt widzenia - Background
 

Podsumowanie działalności Parlamentu Europejskiego: czerwiec 2004 - grudzień 2006

Instytucje - Polska - 12-01-2007 - 12:10
Wyślij do znajomego

W styczniu 2007 roku dobiega końca pierwsza połowa obecnej, szóstej kadencji Parlamentu Europejskiego. Na styczniowej sesji plenarnej w Strasburgu posłowie wybiorą nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczących na drugą połowę kadencji. To dobra okazja, aby dokonać podsumowania dorobku instytucji, przedstawić historię ewolucji Parlamentu, jego inicjatyw i legislacyjnych potyczek.

Rok 2004 oznaczał dla Parlamentu Europejskiego zasadniczą zmianę. W następstwie historycznego rozszerzenia Unii Europejskiej z 15 do 25 państw członkowskich 1 maja 2004 roku, we wszystkich państwach członkowskich, w czerwcu 2004 roku  odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Liczba posłów zasiadających w Parlamencie Europejskim zwiększyła się z 626 do 732. Liczba oficjalnych języków wzrosła z 11 do 20, co oznacza zawrotną liczbę 380 możliwych kombinacji tłumaczeń. Od 1 stycznia 2007 roku, liczba posłów w PE wzrosła do 785 w wyniku dołączenia 35 posłów rumuńskich i 18 bułgarskich. Po wyborach europejskich w 2009 roku w Parlamencie zasiadać będzie 736 deputowanych. Również od 1 stycznia 2007 roku status oficjalnych języków UE uzyskały rumuński, bułgarski oraz irlandzki, a liczba języków oficjalnych wzrosła z 20 do 23.
 
Niniejsze podsumowanie to zwarte omówienie wybranych wydarzeń i inicjatyw Parlamentu Europejskiego podejmowanych w ramach wykonywania swoich uprawnień legislacyjnych, kontrolnych i budżetowych, obejmujące wszystkie najważniejsze i przełomowe decyzje, takie jak zatwierdzenie nowej Komisji Europejskiej, przyjęcie dyrektywy usługowej i rozporządzenia dotyczącego substancji chemicznych oraz głosowanie nad perspektywą finansową na lata 2007-2013.
 
Dot.: 20061221BKG01704

RYNEK WEWNĘTRZNY, PRZEMYSŁ I ENERGIA

Początek stronyNastępny
 
Parlament Europejski przyjął dyrektywę usługową
15.11.2006
 
Zakończyły się kilkuletnie prace nad dyrektywą usługową, której celem jest usunięcie barier, na jakie napotykają usługodawcy świadczący usługi na wspólnym rynku. Treść dyrektywy nie różni się znacząco od tekstu zaproponowanego przez Parlament w pierwszym czytaniu, który zapewniał równowagę między wymogiem zagwarantowania konkurencyjności europejskiej gospodarki, a potrzebą ochrony praw pracowniczych.
 
Zmienione zasady emisji reklam i lokowania produktów w telewizji
13.12.2006
 
Parlament opowiedział się za zmianą przepisów w zakresie rynku reklam telewizyjnych w Europie. Rozszerzając zakres dyrektywy na wszystkie rodzaje usług audiowizualnych, posłowie zawarli ograniczenia możliwości przerywania programów telewizyjnych reklamami oraz dopuścili lokowanie produktów w programach telewizyjnych, ale zgodnie ze wspólnotowymi ograniczeniami. Posłowie ograniczyli częstotliwość przerw reklamowych podczas emisji filmów i niektórych innych programów do jednej na każdy okres 30 minut.
 
 
Dyrektywa patentowa trafia do kosza
06.07.2005
 
Spektakularną klęską zakończył się ponad trzyletni proces legislacyjny nad projektem dyrektywy wprowadzającej zharmonizowane uregulowania prawne w zakresie ochrony patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera. Posłowie odrzucili w drugim czytaniu Wspólne Stanowisko Rady, które nie uwzględniało poprawek zgłoszonych przez posłów w pierwszym czytaniu. Wokół dyrektywy patentowej ścierały się interesy wielkich firm komputerowych oraz zwolenników objęcia patentem tylko samych wynalazków, ale bez oprogramowania, którego kod źródłowy powinien być dostępny innym użytkownikom.
 
Racjonalizacja zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem środków
01.06.2006
 
Efektywność energetyczna stanowi najszerszą, najszybszą i najtańszą odpowiedź na wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym, rosnące i niestabilne ceny oraz problemy środowiskowe. Odnosząc się do przedstawionej przez Komisję Europejską Zielonej księgi, posłowie uważają, że UE mogłaby w sposób opłacalny zaoszczędzić 20% aktualnego zużycia energii i wezwali w tym celu do pełnego wdrożenia istniejących przepisów oraz opracowania planu działania Komisji Europejskiej w dziedzinie racjonalizacji zużycia energii.
 
Parlament Europejski wzywa do konkretnych działań na rzecz wspólnej polityki energetycznej
29.09.2005
 
Jeśli nie zostaną podjęte żadne kroki, uzależnienie UE od importu energii wzrośnie w 2030 roku do 71%. Powtarzające się konflikty wokół cen i warunków dostaw gazu oraz podwyżki cen ropy naftowej dowodzą konieczności działań. W rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski posłowie podkreślili potrzebę ambitnej wspólnej polityki energetycznej, która promowałaby rozwój odnawialnych źródeł energii, solidarność między krajami członkowskimi UE i umożliwiała dokończenie budowy jednolitego rynku energii.
 
Początek stronyNastępny

ŚRODOWISKO

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Parlament przyjął nową legislację dotyczącą substancji chemicznych - REACH
13.12.2006
 
Parlament zatwierdził porozumienie zawarte z Radą w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego substancji chemicznych (REACH). W stosunku do najbardziej niebezpiecznych substancji rozporządzenie nakłada na producentów obowiązek przedstawiania planów ich zastępowania bezpieczniejszymi odpowiednikami. Jeśli takowe nie istnieją, producenci będą musieli wdrożyć plany badawcze zmierzające do ich opracowania. Najbardziej złożony projekt legislacyjny, jaki kiedykolwiek trafił pod obrady Parlamentu wejdzie w życie w czerwcu 2007 roku i nałoży obowiązek rejestracji na ponad 30 tysięcy substancji chemicznych.
 
Wody podziemne: najcenniejsze bogactwo naturalne
12.12.2006
 
Wody podziemne są najważniejszym zasobem naturalnym, jednak ponad połowa z nich jest zanieczyszczona. Wód podziemnych nie można oczyścić, dlatego tak istotna jest ich ochrona. Ułatwi ją nowa dyrektywa, która ustanawia kryteria i procedury służące ocenie stanu chemicznego wód podziemnych, a także wprowadza środki mające na celu powstrzymanie lub ograniczenie przenikania szkodliwych substancji do wód podziemnych.
 
Jakość wody w kąpieliskach
18.01.2006
 
Dobra wiadomość dla miłośników kąpieli. Najpóźniej od 2013 roku kąpiący będą mieli możliwość sprawdzenia w internecie stanu bezpieczeństwa kąpielisk w UE zanim zdecydują się wejść do wody. Stosowne informacje o jakości wody będą także dostępne na terenie kąpielisk. Parlament przez trzy lata negocjował z ministrami UE podwyższenie standardów jakości kąpielisk w Europie.
 
Bezpieczna utylizacja baterii i akumulatorów
04.07.2006
 
Po dwóch latach negocjacji posłowie zatwierdzili projekt dyrektywy, która zapewni, że do 2008 roku w całej UE zostaną ustanowione programy zbiórki zużytych baterii i akumulatorów do recyklingu. Ułatwi to ochronę środowiska przed zawartymi w nich toksycznymi substancjami. Obecnie zaledwie sześć krajów Unii realizuje podobne programy. Dyrektywa wprowadza też ścisłe ograniczenia zawartości rtęci i kadmu, które są szkodliwe dla środowiska i zdrowia człowieka.
 
Mniej gazów fluorowanych w atmosferze
06.04.2006
 
Zwykle nie uświadamiamy sobie jak powszechnie stosowane są gazy fluorowane. Obecne są nie tylko w lodówkach i systemach klimatyzacyjnych, ale także jako warstwa izolacyjna między szybami w oknach, piankach izolacyjnych, a nawet w sportowym obuwiu. Ponieważ stanowią one poważne zagrożenie dla atmosfery, Parlament przyjął dwa projekty legislacyjne, które ograniczą lub zakażą stosowania niektórych z nich.
 
Ostrzejsze normy czystości powietrza, dłuższe okresy odroczeń
26.09.2006
 
Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu sprawozdanie w sprawie jakości powietrza atmosferycznego oraz strategii dotyczącej zanieczyszczenia powietrza. Posłowie opowiedzieli się za przyjęciem ostrzejszych norm czystości powietrza w UE. Jednocześnie jednak w nowej dyrektywie Parlament proponuje wydłużenie okresów przejściowych, które pozwolą państwom członkowskim na lepsze przygotowanie do wypełniania podwyższonych standardów.
 
Zakaz stosowania rtęci w termometrach lekarskich
14.11.2006
 
Rtęć i tworzone przez nią związki są bardzo toksyczne dla ludzi, ekosystemów i przyrody. Zanieczyszczenie rtęcią stanowi dziś problem globalny, dlatego posłowie poparli w pierwszym czytaniu projekt dyrektywy wprowadzającej ograniczenia dotyczące sprzedaży niektórych urządzeń pomiarowych i kontrolnych zawierających rtęć.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

TRANSPORT

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Nowe prawa jazdy od 2013 roku
14.12.2006
 
Wszystkie prawa jazdy wydawane po roku 2013 po raz pierwszy lub jako wtórniki będą posiadać jednakowy w całej UE wzór i format. Tak zadecydował Parlament Europejski przyjmując projekt dyrektywy w sprawie praw jazdy. Nowe dokumenty będą miały wielkość karty kredytowej i zastąpią ponad 110 rodzajów blankietów stosowanych obecnie w państwach członkowskich.
 
Czarna lista linii lotniczych
17.11.2005
 
Parlament Europejski zaakceptował propozycję ustanowienia wspólnotowej listy przewoźników lotniczych, którzy nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Samoloty linii lotniczych, które zostaną na nią wpisane nie będą mogły latać w przestrzeni powietrznej UE. Pasażerowie będą mieli prawo do informacji o przewoźniku obsługującym ich lot oraz do odszkodowania, jeśli przewoźnik zostanie wpisany na listę już po dokonaniu rezerwacji.
 
Parlament odrzucił projekt dyrektywy w sprawie liberalizacji usług portowych
18.01.2006
 
Parlament Europejski po raz drugi odrzucił propozycję Komisji Europejskiej w sprawie dostępu do rynku usług portowych. Wielu posłów domagało się zastąpienia jej nowym projektem w sprawie przejrzystości i uczciwej konkurencji między portami. Posłowie krytykowali Komisję za pominięcie ich stanowiska w sprawie usług przeładunkowych i pilotażu, które budziły najwięcej zastrzeżeń do pierwszego projektu.
 
Dodatkowe prawa dla niepełnosprawnych pasażerów linii lotniczych
16.12.2005
 
Parlament przyjął projekt rozporządzenia, które przyznaje dodatkowe prawa osobom niepełnosprawnym lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się podróżującym drogą lotniczą. Nie będzie wolno odmówić im przyjęcia na pokład oraz należy zapewnić - bez dodatkowych opłat - pomoc w poruszaniu się na terenie lotniska i dotarciu na pokład samolotu. Za zapewnienie bezpłatnie pomocy osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej możliwości poruszania się odpowiedzialny będzie zarząd portu lotniczego.
 
Liberalizacja transportu kolejowego
28.09.2005
 
W pierwszym czytaniu tzw. trzeciego pakietu kolejowego posłowie opowiedzieli się za odszkodowaniami dla podróżnych i przeciwko karaniu przewoźników za spóźnione dostawy towarów. Pasażerowie będą mogli uzyskać zwrot w gotówce w przypadku opóźnień pociągów, ale sankcje w przewozach towarowych zwiększyłyby koszty i zakłócały konkurencję na rynku. Należy raczej ułatwiać dostęp do rynku nowym przewoźnikom, sądzą deputowani. Aby zwiększyć mobilność na rynku pracy, Parlament proponuje jednolite uprawnienia zawodowe dla maszynistów. Drugie czytanie pakietu legislacyjnego odbędzie się 17 stycznia 2007 roku.
 
Nowy system opodatkowania samochodów w UE
05.09.2006
 
Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy dotyczącej podatków od samochodów osobowych. Wprowadza ona roczną opłatę drogową uzależnioną od wielkości emisji spalin, która zastąpi jednorazowe opłaty rejestracyjne. Zdaniem posłów dyrektywa powinna uwzględniać różne typy zanieczyszczeń, nie tylko emisję dwutlenku węgla, jak proponuje w projekcie Komisja Europejska.
 
Wzmocnione środki ochrony lotnictwa cywilnego
15.06.2006
 
Parlament Europejski proponuje określenie szczegółowych uprawnień funkcjonariuszy ochrony lotu. Doskonale wyszkoleni funkcjonariusze nie będą posiadali broni, a państwa członkowskie nie będą zobowiązane godzić się na ich obecność na pokładzie samolotu. To jedna z poprawek, jakie zaproponowali posłowie w pierwszym czytaniu projektu rozporządzenia nowelizującego obecnie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wprowadzone po 11 września 2001 roku.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

ZDROWIE PUBLICZNE I OCHRONA KONSUMENTA

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Decyzja Parlamentu Europejskiego ułatwi opracowywanie leków dla dzieci
01.06.2006
 
Parlament przyjął projekt rozporządzenia, które zwiększy opłacalność badań i produkcji leków przeznaczonych dla dzieci. Obecnie, lekarstwa dla dzieci różnią się od lekarstw dla dorosłych jedynie zmniejszoną dawką substancji czynnej, co nie uwzględnia specyfiki metabolizmu dziecka i w skrajnych przypadkach może być dla niego szkodliwe. Firmy farmaceutyczne, które będą opracowywać specjalne leki dla dzieci uzyskają dłuższą ochronę patentową na nowe leki.
 
Nowe zasady oznaczeń żywieniowych i zdrowotnych produktów spożywczych
16.05.2006
 
Parlament Europejski zatwierdził nowe zasady oznaczeń produktów spożywczych zachwalających ich właściwości odżywcze lub zdrowotne. Posłowie domagają się, aby wyraźnie określić, co oznaczają twierdzenia, że produkt jest "niskokaloryczny", " niskotłuszczowy", ”bogaty w proteiny" lub "obniża cholesterol". Parlament poparł także harmonizację przepisów dotyczących dodawania witamin i substancji mineralnych do środków spożywczych.
 
 
Ograniczenia w stosowaniu niebezpiecznych substancji w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci
4.07.2005
 
Parlament przyjął kompromisowy pakiet poprawek do projektu dyrektywy ograniczającej stosowanie niektórych substancji niebezpiecznych w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci. Dyrektywa przewiduje zakaz stosowania niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalanów) w zabawkach i artykułach dla dzieci. Ftalany, jak wykazują badania, mogą wykazywać własności rakotwórcze i toksyczne. Ponieważ nie są absorbowane przez PVC, mogą przedostawać się do organizmu dziecka.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

FINANSOWANIE PROGRAMÓW, BUDŻET

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Parlament zatwierdził budżet na lata 2007-2013
17.05.2006
 
Parlament zatwierdził budżet UE na kolejny, siedmioletni okres finansowania podkreślając konieczność wprowadzenia poprawek w trakcie przeglądu planowanego w latach 2008-2009. Posłowie z zadowoleniem przyjęli dodatkowe 4 miliardy euro na priorytetowe obszary określone przez PE, ale podkreślili, że wyższe limity wydatków określone przez PE dałyby lepszą podstawę finansowania polityk UE. Po zatwierdzeniu przez Izbę, dokument podpisali przedstawiciele trzech instytucji - Przewodniczący PE Josep Borrell, Kanclerz Wolfgang Schüssel w imieniu Rady oraz komisarz Dalia Grybauskaite w imieniu Komisji.
 
Ponad 50 miliardów € na badania i rozwój technologiczny (2007-2013)
30.11.2006
 
Parlament Europejski przyjął pakiet sprawozdań dotyczących siódmego programu ramowego określających zasady finansowania europejskiego sektora badań i rozwoju w latach 2007-2013. 7PR z budżetem ponad 54 mld euro będzie w kolejnym okresie finansowym głównym źródłem finansowania badań naukowych w UE. Zatwierdzając projekty, odnośnie których uzgodniony został wcześniej kompromis z Radą, PE umożliwił uruchomienie programu zgodnie z planem - 1 stycznia 2007 roku.
 
308 miliardów € na fundusze strukturalne
04.07.2006
 
Parlament Europejski zatwierdził we wtorek, 4 lipca pakiet legislacyjny dotyczący funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. Oznacza to, że od stycznia przyszłego roku do dyspozycji państw członkowskich będzie kwota 308 miliardów euro, czyli 35,7% całego budżetu Unii Europejskiej. Polsce przypadnie prawie 60 miliardów euro.
 
Parlament zatwierdził porozumienie w sprawie programów MEDIA 2007 i Kultura 2007-2013
24.10.2006
 
Parlament Europejski zatwierdził porozumienie osiągnięte z Radą w sprawie decyzji ustanawiających program wspierający europejski sektor audiowizualny MEDIA 2007 oraz program Kultura 2007-2013. Program Media 2007 skierowany jest do europejskiego przemysłu filmowego, a jego celem jest ochrona oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej oraz audiowizualnego dziedzictwa europejskiego. Program Kultura 2007-2013 będzie promował dialog i wymianę kulturalną, uwzględniając dziedzictwo kulturowe i twórczość  artystyczną państw członkowskich.
 
Parlament zatwierdził porozumienie w sprawie programów edukacyjnych na lata 2007-2013
25.10.2006
 
Parlament zatwierdził porozumienie osiągnięte z Radą w sprawie decyzji ustanawiających na lata 2007-2013 programy edukacyjne dotyczące kształcenia ustawicznego, promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego i finansowania inicjatyw edukacyjnych wspierających zaangażowanie społeczne i polityczne młodzieży.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

WOLNOŚCI I PRAWA OBYWATELSKIE

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Parlament zatwierdził mandat komisji ds. domniemanych ośrodków odosobnienia CIA
18.01.2006
 
Czy w Europie istnieją tajne ośrodki odosobnienia CIA? Czy CIA wykorzystywała europejskie lotniska do transportu osób podejrzanych o działalność terrorystyczną? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć nowa komisja tymczasowa, której mandat zatwierdził Parlament Europejski. Komisja, do której wejdzie 46 przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych sprawdzi również, czy rządy państw członkowskich wiedziały o tych działaniach i czy byli w nie zaangażowani obywatele UE.
 
Parlament Europejski uznał, że CIA była w niektórych przypadkach "bezpośrednio odpowiedzialna" za prowadzenie nielegalnych działań w Europie
06.07.2006
 
CIA była w niektórych przypadkach "bezpośrednio odpowiedzialna" za "nielegalne zatrzymania, wydalenia, uprowadzenia i przetrzymywanie osób podejrzanych o terroryzm" w Europie, stwierdza sprawozdanie przyjęte przez Parlament Europejski. Parlament krytykuje w sprawozdaniu zaangażowanie lub współdziałanie ze strony niektórych krajów UE. Posłowie zgodzili się na kontynuowanie prac Komisji przez kolejne 6 miesięcy.
 
Wspólna polityka imigracyjna
27.09.2006
 
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wspólnej polityki imigracyjnej UE, w której proponuje utworzenie funduszu kryzysowego dla finansowania profesjonalnej, praktycznej pomocy w przyjmowaniu imigrantów i rozwiązywaniu kryzysów humanitarnych. Podział odpowiedzialności i ciężarów finansowych między państwa członkowskie powinien stanowić nieodłączną część polityki imigracyjnej EU oraz europejskiego systemu azylowego.
 
SIS II: Kiedy znikną kontrole na polskich granicach?
25.10.2006
 
Ruszył proces legislacyjny w sprawie wdrożenia i funkcjonowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). W październiku Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu projekty dwóch rozporządzeń EP i Rady oraz zatwierdził wniosek KE w sprawie decyzji Rady, które określają zasady funkcjonowania systemu. Uruchomienie SIS II jest niezbędne do włączenia nowych państw członkowskich do strefy Schengen i zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych UE.
 
Rezolucja w sprawie nasilenia przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w Europie
15.06.2006     
 
Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępia rasistowskie ataki, do których doszło w kilku krajach Europy w ostatnich miesiącach. Parlament wyraża również zaniepokojenie wzrostem nietolerancji powodowanej rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i homofobią w Polsce. Rezolucja wymienia siedem przypadków ataków o podłożu rasistowskim do jakich doszło w Europie od początku tego roku. Wśród nich m.in. zabójstwo czarnoskórej opiekunki i dziecka w Antwerpii,  morderstwo 17-letniego chłopca na dworcu centralnym w Brukseli, okrutne tortury i morderstwo transseksualnej Gisberty w portugalskim Oporto oraz napaść na Michaela Schudricha, Naczelnego Rabina Polski.
 
Ochrona danych osobowych w ramach współpracy policyjnej i sądowej
27.09.2006
 
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie ochrony danych osobowych w ramach współpracy policyjnej i sądowej. Projekt decyzji ramowej pozwoli na zwiększenie spójności i skuteczności ram prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Prezydencja fińska zadeklarowała przedstawienie w następnym półroczu propozycji zmierzających do wzmocnienia ochrony danych osobowych w ramach III filaru.
 
Umowa z USA w sprawie przekazywania danych osobowych pasażerów
07.09.2006
 
Posłowie przyjęli sprawozdanie w sprawie porozumienia WE ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wykorzystywaniu danych dotyczących nazwisk pasażerów (PNR) w celu zapobiegania aktom terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym przestępczości zorganizowanej.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

POLITYKA SPOŁECZNA

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Dyrektywa w sprawie czasu pracy
11.05.2005
 
Posłowie chcą, aby przepis pozwalający pracownikom na rezygnację z 48-godzinnego tygodnia pracy został zniesiony najpóźniej w trzy lata po wejściu w życie dyrektywy w sprawie czasu pracy. W pierwszym czytaniu projektu Parlament zaproponował rozróżnienie między „przepracowanymi” lub „nieaktywnymi” godzinami dyżuru, które nie byłyby liczone jako czas pracy.
 
Krótszy czas pracy kierowców, to mniej wypadków drogowych
01.02.2006
 
Liczba wypadków drogowych powodowanych przez zmęczonych kierowców powinna zmaleć po przyjęciu przez Parlament Europejski przepisów nakładających obowiązek montowania w nowych autobusach i pojazdach ciężarowych dokładniejszych, cyfrowych tachografów. Parlament przyjął projekt dyrektywy przewidującej nowe środki w zakresie poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego, w tym po raz pierwszy określającej wspólny katalog najpoważniejszych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu.
 
Integracja wspólnotowego rynku hipotecznego korzystna dla konsumentów
14.11.2006
 
Posłowie uważają, że właściwie ukierunkowana integracja wspólnotowego rynku hipotecznego przyniesie korzyści konsumentom. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym ustosunkowuje się do Zielonej księgi przedstawionej przez Komisję Europejską, zawierającej ocenę kosztów i korzyści dalszej integracji rynków kredytów hipotecznych. Posłowie wyrażają przekonanie, że rynek kredytów hipotecznych winien być dostępny dla szerszej liczby potencjalnych kredytobiorców, na przykład dla pracowników na kontraktach terminowych i osób nabywających nieruchomości po raz pierwszy.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

SPRAWY INSTYTUCJONALNE I ROZSZERZENIE

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Wybór Komisji Europejskiej
18.11.2004
 
Nowa Komisja Europejska, pod przewodnictwem José Manuela Barroso, uzyskała w czwartek, 18 listopada 2004 r. poparcie Parlamentu Europejskiego. Oddano 449 głosów za, 149 przeciw i 82 wstrzymujące się. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego uznał, podsumowując wyniki głosowania, że jest to "zakończenie epizodu ważnego dla europejskiej historii demokracji parlamentarnej, który przyczynił się do konsolidacji konstrukcji europejskiej". Jego zdaniem dziś Komisja Europejska i Parlament są silniejsze niż wczoraj. Partnerstwo między dwiema instytucjami musi opierać się na wzajemnym zaufaniu i szacunku, by "UE była bardziej demokratyczna, prawomocna i skuteczna".
 
"Tak" dla Konstytucji
12.01.2005
 
Przeważającą większością głosów Parlament Europejski przyjął 12 stycznia 2005 roku sprawozdanie w sprawie Konstytucji Europejskiej. 500 posłów głosowało za przyjęciem Konstytucji, 137 przeciwko a 40 wstrzymało się od głosu. Sprawozdanie wyjaśnia korzyści płynące z przyjęcia Konstytucji dla obywateli oraz różnice między nowym tekstem, a już obowiązującymi traktatami. Posłowie uznali, że projekt ustanawiający Konstytucję dla Europy stanowi "satysfakcjonujący kompromis", który doprowadzi do "wyczuwalnej poprawy dla obywateli Europy, dla Parlamentu Europejskiego będącego ich demokratyczną reprezentacją i dla instytucji Unii Europejskiej, ale także dla Państw Członkowskich, ich władz lokalnych i regionalnych oraz dla Unii Europejskiej jako całości".
 
Okres refleksji i co dalej?
14.06.2006
 
Próby zniweczenia kompromisu osiągniętego w Traktacie Konstytucyjnym mogłyby zwiększyć ryzyko osłabienia i podziałów w Unii, przestrzega Parlament Europejski. Posłowie proponują przejście od okresu refleksji do okresu analiz, który trwałby do połowy 2007r. Najpóźniej w drugiej połowie przyszłego roku należy uzyskać jasną propozycję dalszego postępowania w sprawie Traktatu Konstytucyjnego. W rezolucji przyjętej stosunkiem głosów 347 za, 212 przeciw i 70 wstrzymujących się, posłowie wezwali Radę Europejską, aby do końca okresu refleksji wymogła na Państwach Członkowskich ożywienie publicznej debaty na temat przyszłości Europy i opracowanie realistycznych scenariuszy ratyfikacji Traktatu przez kraje, które tego nie uczyniły.
 
Postępy Turcji na drodze do przystąpienia
15.12.2004
 
Unia Europejska powinna rozpocząć negocjacje akcesyjne z Turcją "bez zbędnej zwłoki". Posłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli rezolucję, w której utrzymują, że Turcja poczyniła dostateczne postępy w zakresie przestrzegania kryteriów kopenhaskich, aby móc rozpocząć negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Niemniej posłowie przyznają, że nadal występują problemy w dziedzinie praw mniejszości etnicznych, wolności wyznaniowej, praw związków zawodowych, praw kobiet, roli armii oraz stosunków z Cyprem i Armenią. Dlatego też rezolucja podkreśla, że w pierwszej fazie negocjacji członkowskich konieczne jest priorytetowe potraktowanie politycznych kryteriów członkostwa. W przypadku wystąpienia poważnych naruszeń politycznych kryteriów, negocjacje winny być zawieszone. Posłowie dodatkowo podkreślili, że rozpoczęcie negocjacji nie zakłada automatycznie przyszłego członkostwa Turcji w Unii Europejskiej.
 
PE krytykuje Turcję za spowolnienie procesu reform
26.09.2006
 
Mimo podjęcia przez tureckie władze działań zmierzających do likwidacji tortur, zwalczania korupcji i zagwarantowania praw kobiet, posłowie wypomnieli Turcji wiele niedociągnięć na jej drodze do członkostwa w UE. Parlament upominiał Turcję za spowolnienie tempa reform, trudne relacje z Cyprem i Armenią oraz ograniczanie swobody wypowiedzi.
 
Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej
30.11.2006
 
Parlament Europejski przyjął dwa sprawozdania w sprawie akcesji Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Parlament uznaje, że oba kraje poczyniły zadowalające postępy, jednak posłowie zwrócili uwagę na kilka obszarów, w których reformy będą musiały być kontynuowane już po akcesji.
 
Nowy Statut Posła do Parlamentu Europejskiego
23.06.2005
 
Parlament przyjął projekt nowej decyzji w sprawie zatwierdzenia statusu posła do Parlamentu Europejskiego. Projekt nowego Statut przewiduje likwidację różnic w wysokości wynagrodzeń posłów, którzy według obowiązujących obecnie regulacji zarabiają tyle, ile wynosi uposażenie posła do narodowego Parlamentu kraju, z którego pochodzą.
 
Nagroda im. Sacharowa
26.10.2006
 
Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego uhonorowała przywódcę białoruskiej opozycji Aleksandra Milinkiewicza Nagrodą im. Sacharowa na rzecz wolności myśli. Nagroda jest przyznawana każdego roku osobom lub organizacjom, które wyróżniły się w działaniach przeciw przemocy, nietolerancji i niesprawiedliwości. W roku 2005 nagrodą uhonorowano troje laureatów - „Kobiety w bieli”– grupę kobiet, które protestują przeciwko przetrzymywaniu w areszcie ich mężów i synów; Huawę Ibrahim - prawniczkę zajmującą się sprawami z zakresu praw człowieka w Nigerii oraz „Reporterów bez granic” - międzynarodową organizację walczącą o wolność prasy. W 2004 roku Nagrodę im. Sacharowa otrzymał Białoruski Związek Dziennikarzy.
 
Parlament przyjął rezolucję w sprawie rocznicy Solidarności i jej przesłania dla Europy
28.09.2005
 
W rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski deputowani wyrazili szacunek dla polskich robotników i dla wszystkich ludzi, którzy w Europie Środkowo-Wschodniej walczyli o prawa człowieka, wolność, solidarność i jedność Europy. Dla upamiętnienia tej walki i stworzenia dla niej miejsca w zbiorowej pamięci Europy Parlament Europejski zdecydował o ustanowieniu dnia 31 sierpnia - daty podpisania porozumień sierpniowych w Stoczni Gdańskiej - Dniem Wolności i Solidarności.
 
Parlament Europejski uczcił rocznicę węgierskiej rewolucji '56
26.10.2006
 
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie pięćdziesiątej rocznicy rewolucji węgierskiej '56 oraz jej historycznego znaczenia dla Europy, w której uznaje, że rewolucja węgierska była "historyczną próbą zjednoczenia podzielonej Europy" i pozostaje "kamieniem milowym wspólnego europejskiego dziedzictwa historycznego".
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich
06.04.2006
 
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich, w której krytykuje władze Białorusi za przeprowadzenie wyborów w atmosferze strachu, prześladowania i aresztowań czołowych przywódców opozycji. Gościem Parlamentu był Aleksander Milinkiewicz, wspólny kandydat na prezydenta białoruskiej opozycji.
 
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyborów na Ukrainie
06.04.2006
 
Parlament Europejski uważa, że Ukraina zmierza w kierunku dojrzałej demokracji, która pozwoli zająć należne jej miejsce w europejskiej wspólnocie narodów demokratycznych. Posłowie z zadowoleniem odnotowali fakt, że wybory parlamentarne i samorządowe zostały przeprowadzone w sposób satysfakcjonujący i w pełnym poszanowaniu międzynarodowych standardów wyborczych.
 
Rezolucja w sprawie stosunków UE - Rosja po zabójstwie dziennikarki Anny Politkowskiej
25.10.2006
 
Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której oddaje hołd pracy i zasługom Anny Politkowskiej oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie UE do zajęcia pryncypialnego i konsekwentnego stanowiska w negocjacjach w sprawie nowego porozumienia o partnerstwie i współpracy z Federacją Rosyjską. Posłowie chcą, aby demokracja, prawa człowieka i wolność wypowiedzi legły u podstaw przyszłego porozumienia o współpracy z Rosją.
 
Parlament zaniepokojony eskalacją konfliktu w Południowej Osetii i sytuacją w regionie Naddniestrza
26.10.2006
 
Parlament Europejski potępił jednostronne próby uzyskania niepodległości podejmowane przez region Naddniestrza i wezwał Rosję do wycofania wsparcia dla organizowania tak zwanych referendów w sprawie niepodległości w tym regionie. W kolejnej rezolucji, poświęconej sytuacji w Południowej Osetii, posłowie zaapelowali do wszystkich stron o powstrzymanie się od jednostronnych działań, które przyczyniają się do eskalacji konfliktu.
 
Parlament Europejski za kontynuacją pomocy dla Autonomii Palestyńskiej
02.02.2006
 
W reakcji na wynik wyborów parlamentarnych, posłowie potwierdzili gotowość UE do pozostania największym ofiarodawcą pomocy dla władz Autonomii Palestyńskiej pod warunkiem, że wyrzekną się przemocy i uznają państwo Izrael. Posłowie wezwali nową Palestyńską Radę Ustawodawczą oraz przyszły rząd do wyrzeczenia się jakiejkolwiek formy terroryzmu, przestrzegania dotychczasowymi ustaleń mapy drogowej oraz do współpracy z Kwartetem Bliskowschodnim (UE, ONZ, USA, Rosja).
 
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie
06.09.2006
 
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie po tragicznych wydarzeniach wojennych w Libanie. W rezolucji Parlament podkreśla, że konfliktu na Bliskim Wschodzie nie można rozwiązać środkami militarnymi. Posłowie z zadowoleniem przyjęli deklaracje państw członkowskich UE dotyczące wysłania 7 tys. żołnierzy w ramach kontyngentu UNIFIL.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

PRAWA KOBIET, RÓWNOUPRAWNIENIE, ZDROWIE PUBLICZNE

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
14.12.2006
 
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie dotyczące ustanowienia Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, co pozwoli Instytutowi rozpocząć prace jeszcze w 2007 roku. Zadaniem Instytutu będzie, między innymi, ustanowienie i stosowanie jednolitego systemu gromadzenia i analizowania informacji na temat równego traktowania mężczyzn i kobiet, który zapewni spójność i porównywalność danych umożliwiając dokładną analizę porównawczą sytuacji w Europie.
 
Walka z rakiem piersi w rozszerzonej Unii Europejskiej
25.10.2006
 
Każdego roku na raka piersi zapada 275 000 kobiet w UE. Rocznie z tego powodu umiera 88 000 kobiet i 1000 mężczyzn. PE przyjął rezolucję w sprawie działań na rzecz walki z tą chorobą, stanowiącą główną przyczynę umieralności wśród kobiet w wieku od 35 do 59 lat. Posłowie wzywają do wprowadzenia na szeroką skalę przesiewowych badań mammograficznych, tworzenia interdyscyplinarnych ośrodków leczenia oraz rozwoju badań nad zapobieganiem i leczeniem raka piersi.
 
Większy budżet na walkę z przemocą wobec kobiet, młodzieży i dzieci (Daphne III)
05.09.2006
 
Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu sprawozdanie w sprawie programu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet - 'Daphne' proponując zwiększenie budżetu programu do 125 mln euro. Komisja Europejska proponowała połączenie programów zapobiegania przemocy i profilaktyki antynarkotykowej, czemu sprzeciwili się posłowie.
 
Strategie zapobiegania handlu kobietami i dziećmi
17.01.2006
 
Handel kobietami i dziećmi wykorzystywanymi do niewolnictwa seksualnego jest działalnością przestępczą, której wzrost wobec innych form przestępczości zorganizowanej w ramach UE jest najszybszy. Posłowie uważają, że staje się ona problemem, z którym należy walczyć na poziomie globalnym, wspólnotowym i krajowym.
 
Zero tolerancji dla przemocy wobec kobiet
02.02.2006
 
Posłowie dali wyraz zaniepokojeniu rosnącą przemocą wobec kobiet - problemem, który dotyczy kobiet w każdym wieku, niezależnie od wykształcenia, dochodów i pozycji społecznej. Przyjmując sprawozdanie przygotowane z inicjatywy własnej Parlament zaapelował, aby wobec zjawiska przemocy stosować zasadę "zero tolerancji" i zaproponował działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej wobec tego problemu.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

ROLNICTWO

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów
16.03.2006
 
Europejskie produkty stanowiące regionalne lub tradycyjne specjalności powinny być wyraźnie oznakowane jako produkty pochodzące z Unii Europejskiej, uznali posłowie. Opowiedzieli się również za wyraźnym rozróżnieniem oznaczeń jakości oraz ściślejszym przestrzeganiem pochodzenia surowców wykorzystywanych w produkcji.
 
Rezolucja PE w sprawie sytuacji w sektorze owoców miękkich
12.10.2006
 
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji w sektorze owoców miękkich i wiśni przeznaczonych do przetworzenia. Rezolucja, której projekt powstał z inicjatywy polskich deputowanych z parlamentarnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wzywa Komisję Europejską do przyjęcia środków ograniczających nadmierny import owoców miękkich z krajów trzecich oraz wprowadzenia mechanizmów wsparcia dla grup producentów.
 
Ptasia grypa: Parlament rekomenduje kolejne środki zapobiegawcze
01.12.2005
 
Parlament rekomenduje kolejne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu wirusa ptasiej grypy. Systemy wczesnego ostrzegania powinny umożliwiać lokalizowanie ognisk wirusa nawet o małej zjadliwości ze względu na jego zdolność mutacji w niebezpieczny wirus o wysokiej zjadliwości. Parlament zaleca ponadto stosowanie szczepionek dla ptactwa i opracowanie planów interwencyjnych w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego.
 
Parlament Europejski za wyższymi standardami ochrony zwierząt
12.10.2006
 
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym wzywa do podwyższenia standardów ochrony zwierząt w UE. Posłowie wzywają KE do przedłożenia planów wdrożenia unijnych etykiet i uwzględnienia problemu ochrony zwierząt w negocjacjach w ramach WTO oraz wprowadzenia całkowitego zakazu przywozu wyrobów z fok oraz produktów z państw trzecich pozyskiwanych w okrutnych warunkach.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW, KONSUMENCI

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Parlament wzywa do zniesienia ograniczeń swobody przepływu pracowników na rynku pracy Unii Europejskiej
05.04.2006
 
Posłowie wzywają do zniesienia przepisów przejściowych ograniczających pracownikom z ośmiu nowych Państw Członkowskich dostęp do rynku pracy niektórych krajów dawnej Piętnastki. Rządy krajów, które stosują ograniczenia będą musiały do 1 maja zadecydować, czy znoszą obowiązujące ograniczenia, czy zachowują ich stosowanie do maja 2009 roku.
 
Jeden rozmiar nie dla wszystkich
02.02.2006
 
Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu propozycję dyrektywy wprowadzającej deregulację zasad dotyczących rozmiarów opakowań jednostkowych produktów. Pozwoli to na stworzenie lepszych warunków konkurencji w sektorze sprzedaży dóbr konsumpcyjnych i zapewnienie swobody wyboru klientom. Dyrektywa umożliwi producentom oferowanie towarów - a klientom możliwość ich kupowania – w opakowaniach o praktycznie dowolnym rozmiarze.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

CO NOWEGO W 2007 ROKU?

Początek stronyPoprzedni
 
Parlament Europejski rozpoczyna drugą połowę kadencji w rozszerzonym składzie. Po przystąpieniu Rumunii i Bułgarii liczba posłów wzrosła z 732 do 785. Początek tego roku to również runda wyborów i nominacji. W połowie parlamentarnej kadencji nastąpią zmiany na stanowiskach przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji, wybrany zostanie nowy przewodniczący Parlamentu, wiceprzewodniczący i kwestorzy.
 
Pośród wielu inicjatyw legislacyjnych, którymi będzie się zajmował Parlament Europejski w tym roku najważniejsze to nowe przepisy dotyczące opłat roamingowych, liberalizacja pasażerskiego transportu kolejowego oraz usług pocztowych, nowe regulacje w zakresie usług audiowizualnych, bezpieczeństwo energetyczne, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz przyszła polityka morska UE.
 
Ponadto Parlament Europejski aktywnie zaangażuje się w obchody pięćdziesiątej rocznicy traktatów rzymskich. W 2007 roku odbędzie się szereg uroczystości i spotkań pod hasłem półwiecza Unii Europejskiej. Może się on także okazać kluczowy dla projektu traktatu konstytucyjnego. To jeden z najważniejszych punktów w programie niemieckiej prezydencji UE, która zaczęła się 1 stycznia i potrwa przez sześć miesięcy.
 
Wymienione zagadnienia to tylko zarys planów Parlamentu na 2007 rok. Dodać można do nich jeszcze reformę rynku wina, przepisy dotyczące imigracji, europejskie stolice kultury oraz, być może, negocjacje i podpisanie nowego porozumienia o partnerstwie z Rosją.
 
Początek stronyPoprzedni