Lehdistötiedote
 

Terveydelle vaaralliset pienhiukkaset mukaan ilmanlaatudirektiiviin

Ympäristö - 11-12-2007 - 12:22
Täysistunto
Jaa / tallenna

Euroopan parlamentti hyväksyi ilmanlaadun parantamista koskevan lainsäädännön. Keskeisin direktiiviuudistuksen muutos on pahimman uhkan ihmisten terveydelle muodostavien pienhiukkasten (PM2,5) sisällyttäminen mukaan sääntelyyn. Lainsäädännössä myönnetään poikkeus talvihiekoitukselle, joka vaikuttaa pienhiukkasten pitoisuuksiin ja voi johtaa tilapäisesti hiukkasten raja-arvon ylitykseen. Jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivin määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Direktiivi hyväksyttiin toisessa käsittelyssä, sillä parlamentti ja neuvosto pääsivät asiassa kompromissiin. Direktiivin tavoitteena on tarkistaa nykyistä ilmanlaatusäännöstöä ja yhdistää viisi erillistä säädöstä yhdeksi direktiiviksi. Ehdotuksessa ajantasaistetaan säännöksiä siten, että ne heijastavat uusinta tieteellistä kehitystä.
 
Samalla ryhdytään valvomaan ihmisten altistumista ilmassa olevalle hienojakoiselle pölylle eli PM2,5-hiukkasille. Pienhiukkasten epäillään olevan syy hengityselinten sairauksien, kuten astman, lisääntymiselle. Erityistä huomiota kiinnitetään herkimpiin väestöryhmiin, kuten lapsiin.
 
Pienhiukkaset PM2,5
 
Hienojakoisempien ja ihmisen terveydelle vaarallisempien PM2,5-hiukkasten suhteen parlamentin jäsenet ja neuvosto sopivat alustavaksi tavoitearvoksi 25 μg/m3 vuoteen 2010 mennessä. Vuodesta 2015 tästä tulee sitova tavoite.
 
Parlamentti sai direktiiviin mukaan myös suuntaa antavan raja-arvon, joka on 20 μg/m3 vuoteen 2020 mennessä. Komission tulee tarkastella tätä tavoitetta uudelleen vuonna 2013, jotta tavoitearvo vahvistetaan tai sitä muutetaan.
 
Suuremmat hiukkaset PM10
 
Parlamentin jäsenet hyväksyivät neuvoston yhteisen kannan suurempien hiukkasten (PM10) raja-arvoista. Näiden hiukkasten raja-arvoja tulee laskea 40 μg:aan/m3 vuodessa. Tämä ei tuo muutoksia nykyisen vuodelta 1999 olevan PM10-hiukkasia koskevan direktiivin säännöksiin.
 
Näiden hiukkasten päiväarvo saa olla 50 μg/m3, ja se saa ylittyä enintään 35 kertaa vuoden aikana.
 
Poikkeukset
 
Tietyille alueille tai taajamille myönnetään kolmen vuoden poikkeusaika PM10-hiukkasten raja-arvojen osalta, mikäli ne eivät saavuta vahvistettuja raja-arvoja paikkakohtaisten leviämisolosuhteiden, epäsuotuisten ilmasto-olosuhteiden tai rajat ylittävien päästöjen johdosta.
 
Poikkeuksen saadakseen jäsenvaltion on osoitettava, että se on toteuttanut kansallisella ja paikallisella tasolla kaikki asianmukaiset toimenpiteet, mutta tavoitetta ei ole saavutettu.
 
Jäsenvaltiot voivat nimetä alueita, joilla PM10-hiukkasten raja-arvot ylittyvät, koska teiden talvihiekoitus tai -suolaus aiheuttaa ilmassa leijuman.
 
Näytteenottopaikkojen sijainti
 
Jäsenvaltioiden tulee asettaa näytteenottopaikkoja väestökeskittymiin ja kaupunkeihin (joissa on yli 250 000 asukasta) sekä maaseutualueille, joissa yksi mittausasema tulee olla jokaista 100 000 neliökilometriä kohti.
 
Hiukkasten lisäksi asemilla mitataan rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, lyijyn, bentseenin sekä hiilimonoksidin pitoisuuksia. Komissio valvoo, että jäsenvaltiot soveltavat näytteenottopaikkojen valistaa koskevia vaatimuksia.
 
Direktiivin voimaantulo
 
Jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivin määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöä.
 
Viite: 20071210IPR14640