Highlights
 

Highlights 2007

Institutioner - 18-12-2007 - 16:52
Del/Gem
Overskrifter fra året der gik i Europa-Parlamentet 2007
2007 blev et travlt og skelsættende år for Europa-Parlamentet. Vi har samlet nogle af de vigtigste overskrifter for at give et overblik over de beslutninger, Parlamentet var med til at tage i 2007. Ved at klikke på emnerne herunder kan du finde et udvalg af de beslutninger, Parlamentet har været med til at tage. I den elektroniske version af oversigten kan man også finde link til pressemeddelelser om emnerne fra Parlamentets Pressetjeneste.
 
Flere medlemmer og ny formand
2007 var året, hvor Europa-Parlamentet endnu engang udvidede antallet af medlemmer. Fra første januar, med optagelsen af Rumænien og Bulgarien, fik Parlamentet  53 nye medlemmer, og kom dermed op på 785 medlemmer.
 
Under den første samling i januar, som samtidig markerede, at halvdelen at valgperioden var overstået, blev Hans-Gert Pöttering (PPE-DE,DE) valgt til formand for Europa-Parlamentet. Han overtog pladsen fra Josep Borrell (PSE, ES).
 
Fejring af 50-året for Romtraktaten og ny traktat
2007 var året, hvor 50-året for Rom-traktaten blev fejret, og arbejdet med at færdiggøre en ny traktat prægede medlemmernes arbejde. Med det tyske formandskab og Angela Merkel i spidsen blev et stort arbejde gjort i første del af 2007, som var med til at bane vejen for, at Lissabon-traktaten kunne underskrives den 13. december i Portugal.  MEP'erne bakkede hele tiden op om processen mod en ny traktat, som vil give Parlamentet mere indflydelse på en række områder. Parlamentet spillede i den forbindelse en vigtig rolle i forhold til at komme med udspil til, hvor mange medlemmer der fremover skal være af Parlamentet. Med den nye traktat vil Parlamentet have 750 medlemmer plus formanden. For Danmarks vedkommende vil det blive til 13 pladser mod de 14 pladser der er i dag.
 
Konkrete resultater for borgerne
2007 blev også året ,hvor en masse konkret lovgivning blev til virkelighed. MEP'erne var med til at sikre lavere priser på mobiltelefoni i udlandet, bedre sidespejle på lastvognene, og de danske MEP'erre var med til at sikre, at vi fortsat kan drikke det danske grundvand uden først at skulle rense det.
 
Nye opgaver til danskerne
For de danske MEP'ere bød starten af året på nye pladser i udvalgene, og tre nye medlemmer i årets løb. Søren Søndergaard (Folkebevægelsen mod EU) tog 1. januar over efter Ole Krarup, og efter valget i november blev Christian Rovsing (K)  og Johannes Lebech (R) nye medlemmer. En anden dansker, Harald Rømer, kunne med udnævnelsen til generalsekretær for Europa-Parlamentet i marts sætte sig på den øverste administrative post i Parlamentet.
 
Ref.: 20071217TMN15631

Institutioner

Sidens topNæste
 
Pöttering formand for Europa-Parlamentet
(16-01-2007)
 
Formandsvalget i Europa-Parlamentet blev afgjort i første runde. Med 450 stemmer (65,3 % af de afgivne stemmer), kunne Hans-Gert Pöttering (PPE-DE, DE) overtage formandsposten fra sin forgænger, Josep Borrell (PSE, ES). Formanden for Europa-Parlamentet bliver valgt for to et halvt år, og Hans-Gert Pöttering vil beholde posten indtil Europa-Parlamentsvalget i juni 2009.
 
Parlamentet giver grønt lys for program til at bekæmpe vold mod børn, unge og kvinder
(22-05-2007 - Den fælles beslutningsprocedure- Andenbehandling - Lovgivningsproceduren afsluttet)
 
I maj kunne Parlamentet afslutte behandlingen af støtteprogrammet Daphne III, som er EU's særlige program til at bekæmpe vold mod børn, unge og kvinder. Den tredje fase af Daphne-programmet dækker perioden 2007-2013 og har et budget på 116,85 millioner Euro.
 
Charteret for grundlæggende rettigheder underskrevet
(29-11-2007 (godkendelse) Den ikke-lovgivningsmæssige procedure), 12-12-2007 (Underskrivelse)
 
Parlamentet gav i slutningen af november med stort flertal (534 for, 85 imod og 21 hverken for eller imod) sin officielle godkendelse af Chartret for Grundlæggende Rettigheder, som vil blive en del af Reformtraktaten og dermed blive retsligt bindende. Den 12. december - dagen inden topmødet, hvor Lissabon-traktaten blev underskrevet - kunne Europa-Parlamentet ved et højtideligt møde proklamere charteret for grundlæggende rettigheder. Det blev underskrevet af formanden for Europa-Parlamentet Hans-Gert PÖTTERING, formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel BARROSO og den portugisiske premierminister, José SOCRATES, formand for Rådet.
 
Nye poster til de danske MEP'ere
(31-01-2007 )
 
I slutningen af januar skiftede en del af de danske medlemmer ud i deres udvalgsposter. Dan Jørgensen (S) blev næstformand i Miljøudvalget, hvor han før blot var almindeligt medlem. I samme udvalg er Margrete Auken nu blevet medlem i stedet for stedfortræder. Christel Schaldemose skal nu være suppleant i kulturudvalget, Ole Christensen bliver suppleant i fiskeriudvalget og i Udvalget for International Handel. I Venstres gruppe har Karin Riis-Jørgensen byttet lidt rundt på sine udvalg. Hun er således nu medlem af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og stedfortræder i Økonomi- og Valutaudvalget.  Britta Thomsen har ønsket at være almindeligt medlem - og ikke næstformand af industriudvalget. Søren Søndergaard har fået en plads som stedfortræder i Udvalget for Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og i Udvalget for Borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender.
 
I slutningen af året efter Folketingsvalget kom to nye MEP'ere til, Christian Rovsing (K) der afløser Gitte Seeberg (NA) og Johannes Lebech (R) der afløser Anders Samuelsen (NA)
 
Reformtraktaten: Parlamentet giver grønt lys til regeringskonferencen
11-07-2007 - Høringsproceduren)
 
Parlamentet gav i juli grønt lys for, at forhandlingerne om en ny traktat officielt kan gå i gang. Regeringskonferencen holdt sit første møde den 23. juli. I den betænkning Parlamentet vedtog i juli, var MEP'erne tilfredse med, at der er blevet givet et klart mandat til forhandlingerne, men de savnede mange af elementerne fra forfatningstraktaten og var bekymret for de undtagelser, som nogle lande har ønsket.  
 
Sidens topNæste

Transport

Sidens topNæsteForrige
 
EU følger trop med sidespejle på lastbiler
(10-05-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Førstebehandling - Lovgivningsproceduren afsluttet)
 
Det var med inspiration fra bl.a. Danmark, at Parlamentet var med til at vedtage nye regler for sidespejle på lastbiler. EU-Kommissionen havde kun lagt op til, at de nye biler skulle omfattes, men da også de ældre lastbiler udgør en stor fare for trafikanterne, fik Parlamentet sikret, at alle tunge lastbiler, som har været på vejene siden 2000, skal have monteret ekstra sidespejle senest den 31. marts 2009.
 
Parlamentet ønsker ophævelse af regler for væsker i fly
06-09-2007 - (Den ikke lovgivningsmæssige procedure)
 
Mens de europæiske lufthavne fortsat konfiskerer tonsvis af vandflasker, parfume og spiritus fra passagerer, der ikke har været opmærksomme på forbuddet mod at tage væsker med i håndbagagen, opfordrede Parlamentet i september Kommissionen til snarest at ophæve forordningen om væsker i fly, hvis der ikke kommer afgørende nye argumenter, der taler for at opretholde forbuddet. Beslutningen blev vedtaget med stort flertal (464 for, 158 imod, 70 hverken/eller).
 
Bedre rettigheder til togpassagerer i hele EU
(25-09-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Tredjebehandling - Lovgivningsproceduren afsluttet)
 
I september kunne Parlamentet endelig efter lange seje forhandlinger med Rådet lægge sidste hånd på den "tredje jernbanepakke," som er med til at sikre bedre rettigheder til togpassagererne, mere konkurrence på togdriften og fælles regler for jernbanepersonalet. Fra 2010 vil den internationale passagertransport blive åben for konkurrence, og der vil blive europæiske regler for kompensation, når toger er forsinket eller aflyst. Jernbanepakken lægger også op til et europæisk certifikat for togførere.
 
Lufthavnene skal være mere effektive
(11-10-2007 - Den ikke-lovgivningsmæssige procedure)
 
Der var stor opbakning til Anne E. Jensens (ALDE, DK) initiativbetænkning om, hvordan man bedre kan udnytte kapaciteten i lufthavnene og sikre en mere effektiv ground handling (f.eks. bagagehåndtering, brændstofpåfyldning, catering etc.). Parlamentet beder også EU-Kommissionen om inden 2009 at komme med en overordnet plan for lufthavskapaciteten i Europa, for f.eks. bedre at kunne koordinere udbygninger af lufthavne i de forskellige lande. Prognoser viser, at mere end 60 europæiske lufthavne i 2025 vil være ude af stand til at klare de travle perioder uden forsinkelser eller aflysninger. 3,7 millioner flyvninger vil blive aflyst om året, forudses det.
 
Parlamentet ønsker flytrafik med i CO2-kvote-systemet
(13-11-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Førstebehandling - endnu ikke afsluttet)
 
Parlamentet støttede i november EU-Kommissionens forslag om, at flytrafikken skal være omfattet af EU's ordning for handel med drivhusgasser. MEP'erne kræver dog skrappere krav til grænserne for CO2-udledning og mener, at også fly mellem EU og tredjelande skal være omfattet af ordningen allerede fra 2011 - og ikke 2012, som foreslået af Kommissionen.  Flytrafikken er den transportform, der er med til at udlede mest CO2 pr. kilometer pr. passager, og udledningerne fra flytrafikken stiger støt.
 
Sidens topNæsteForrige

Retlige og indre anliggender

Sidens topNæsteForrige
 
Kritik af medlemslandene i forhold til CIA-flyvninger
(14-02-2007 - Beslutningsforslag fra det midlertidige udvalg til undersøgelse af CIAs formodede aktiviteter i Europa)
 
Parlamentet vedtog med overbevisende flertal (382 stemmer for, 256 imod og 74 undlod) en kritik af flere medlemslandes manglende deltagelse i undersøgelsen af CIA's formodede fangetransporter og -lejre i Europa. MEP'erne var dybt foruroligede over, at midlertidige hemmelige fængsler i visse tilfælde kan have været placeret på amerikanske baser i Europa. Danmark fik kun meget få kommentarer med på vejen, herunder en beklagelse over, at repræsentanter for regeringen ikke mødtes med udvalget. Mindst 1245 CIA-flyvninger har fundet sted over europæisk luftrum fra udgangen af 2001 til udgangen af 2005, understreger Parlamentet i rapporten fra det midlertidige undersøgelsesudvalg. Gitte Seeberg (PPE-ED, DK) var medlem af udvalget.
 
Udrykningshold skal tackle illegal immigration
(26-04-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Førstebehandling - Lovgivningsproceduren afsluttet)
 
Parlamentet var i april med til at vedtage en ny forordning, der skal hjælpe lande, der oplever massivt pres på deres grænser fra illegale immigranter. Disse lande skal kunne få teknisk og operationel hjælp fra et indsatshold af eksperter, der kan rykke ud inden for maksimalt 5 dage.
 
Parlamentet giver grønt lys for program om forebyggelse af narkotikamisbrug
(06-09-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Andenbehandling  - Lovgivningsproceduren afsluttet)
 
Parlamentet vedtog i september et program til forebyggelse og begrænsning af brugen af narkotika. Programmet skal fremme samarbejdet over grænserne, ved blandt andet at oprette tværfaglige netværk, at sikre mere viden, udveksle oplysninger og gode erfaringer, herunder gennem uddannelse, studiebesøg og personaleudveksling.  
 
Programmet dækker perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2013, og der er afsat 21.35 millioner euro til at udføre programmet i perioden 2007-2013.
 
Parlamentet åben over for 'blue card' for lovlig indvandring
(02-10-2007 - Den ikke lovgivningsmæssige procedure)
 
Medlemmerne af Europa-Parlamentet vedtog i oktober to initiativbetænkninger, der forholder sig til en plan for lovlig indvandring og til bekæmpelsen af ulovlig indvandring. Parlamentet var åben over for muligheden for at skabe en EU-arbejdstilladelse til højtuddannede, det såkaldte "blue card".
 
Sidens topNæsteForrige

Miljø

Sidens topNæsteForrige
 
Nyt udvalg skal se på klimaændringer
 
I april oprettede Parlamentet et nyt midlertidigt udvalg, der skal beskæftige sig med klimaændringer. Udvalget skal komme med forslag til EU's kommende integrerede politik for klimaændringer og koordinere Europa-Parlamentets holdning i forhold til forhandlingerne om en international aftale for klimaændringer i perioden efter 2012, når Kyoto-protekollen ophører. Det midlertidige udvalg består af 60 medlemmer, og har mandat til at arbejde i 12 måneder fra den 10. maj 2007. Dan Jørgensen  (PSE, DK) er eneste danske medlem.
 
Europæisk strategi for håndtering af oversvømmelser
(25-04-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Andenbehandling - Lovgivningsproceduren afsluttet)
 
De europæiske lande skal have en fælles tilgang til håndteringen af oversvømmelser. Parlamentet støttede i april op om Rådets forslag om en fælles indsats. Medlemslandene har to år til at gennemføre lovgivningen.
 
Forbud mod salg af termometre og barometre med kviksølv
(10-07-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Andenbehandling - Lovgivningsproceduren afsluttet)
 
MEP'erne bakkede i juli op om et forbud mod salg af ikke-elektriske kviksølvtermometre og andre instrumenter, der indeholder kviksølv fra 2009. Der vil være en to-årig overgangsperiode for barometre, og visse undtagelser for udstyr brugt af medicinsk personale. Det vil stadig være tilladt at bruge de produkter, der allerede er købt.

Det danske grundvand slipper for flere pesticider 
(23-10-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Førstebehandling - lovgivningsproceduren ikke afsluttet)
 
Europa-Parlamentet vedtog i oktober førstebehandlingen af nye regler for pesticider. EU-Kommissionens forslag om at skabe særlige zoner, hvor alle lande inden for en zone skulle godkende de samme stoffer blev forkastet, hvilket vil give Danmark mulighed for at beskytte drikkevandet ved at forbyde flere pesticider end forslaget lægger op til. Danmark er et af de eneste lande i EU, der ikke renser grundvandet, før det drikkes. Derfor er det vigtigt for Danmark at kunne forbyde brugen af pesticider for at beskytte grundvandet.
 
Renere luft over Europa
(11-12-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Andenbehandling, lovgivningsproceduren afsluttet.)
 
Luftforurening er hvert år skyld i mange dødsfald. I december kunne Europa-Parlamentet afslutte behandlingen af nye regler for begrænsning af luftforurening, der som noget nyt sætter grænseværdier for de farlige mikropartikler eller atmosfærisk støv i luften, de såkaldte PM 2.5. Disse partikler med en diameter under 2,5 mikrometer har ikke før været underlagt europæiske regler. Det betyder, at reglerne, der skal være med til at mindske mængden af partikler i luften, vil senest gælde fra starten af 2010.
 
Sidens topNæsteForrige

Landbrug

Sidens topNæsteForrige
 
Landbrugsordningerne skal forenkles
(24-05-2007 - Høringsproceduren)
 
En betænkning af Niels BUSK (ALDE, DK) anbefaler Parlamentet at bakke op om EU-Kommissionens forslag om at forenkle EU's fælles landbrugspolitik. Kommissionen ønsker at lægge de eksisterende 21 sektorspecifikke landbrugsforordninger sammen i én forordning. Dog påpeger Parlamentet, at der kun skal være tale om en teknisk forenkling, og at det ikke må være en måde at indføre reformer af bagdøren.
 
Parlamentet foreslår ændringer af vinreformen
(12-12-2007 - Høringsproceduren)
 
MEP'erne vedtog i december stort flertal (497 for, 109 imod og 89 undlod) en betænkning, der foreslår en række ændringer til Mariann Fischer Boels foreslåede vinreform. Blandt andet ønsker MEP'erne, at det stadig skal være muligt at tilsætte sukker i vinproduktionen, og at retten til at plante nye vinstokke ikke skal gives helt fri automatisk. Støtten til at rydde vinmarker skal uddeles over tre år i stedet for over fem år, mener MEP'erne.
 
Sidens topNæsteForrige

Økonomiske og monetære anliggender

Sidens topNæsteForrige
 
Bedre tilsyn med bankovertagelser
(13-03-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Førstebehandling - Lovgivningsproceduren afsluttet)
 
Europa-Parlamentet tog i marts stilling til nye europæiske regler for godkendelse af bank-sammenlægninger og sammenlægninger af andre finansielle institutioner. Når en bank eller en lignende finansiel institution skifter ejere eller bliver sammenlagt skal de relevante finansielle overvågningsmyndigheder se på, om det nye ejerskab vil have konsekvenser for bankens finansielle stabilitet. Da denne godkendelsesproces bliver betragtet som en væsentlig hindring for grænseoverskridende fusioner, har Kommissionen foreslået at stramme op på de europæiske regler for tilsynsmæssig vurdering af en potentiel erhverver.
 
Lettere at overføre penge og bruge kortet i Europa
(26-04-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Førstebehandling  - Lovgivningsproceduren afsluttet)
 
Det skal være ligeså nemt at overføre penge til Hamburg som til Hobro. MEP'erne stemte i april om et direktiv, der skal indføre et nyt system for betalingstjenester i Europa. Målsætningen er, at det nye banksystem, som også vil gøre det lettere at bruge betalingskort i andre lande, skal gennemføres fra 2010.
 
Sidens topNæsteForrige

Budget

Sidens topNæsteForrige
 
Budget 2008 vedtaget: Mere til Galileo og udenrigspolitik
(13-12-2007 - Budgetproceduren afsluttet )
 
Parlamentet vedtog i december EU's budget for 2008. Det overordnede budget for 2008 vil blive på 120 mia. euro i betalinger, hvilket svarer til næsten 0,96 % af medlemslandenes bruttonationalindkomst (BNI). Det lykkedes Parlamentet i budgettet for 2008 at sikre flere penge til finansiering af satellitsystemet, Galileo og EIT, Det Europæiske Teknologiinstitut.
 
 
 
Sidens topNæsteForrige

Forbrugere

Sidens topNæsteForrige
 
MEP'erne vedtager forbud mod katte- og hundeskind
(19-06-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Førstebehandling - Lovgivningsproceduren afsluttet)
 
Det var efter flere års kamp i Parlamentet, at MEP'erne i juni med stort flertal kunne vedtage et forslag om forbud mod handel med og import af katte- og hundeskind i EU, der strammede op på Kommissionens oprindelige forslag. Allerede i 2003 opfordrede et rekordstort antal MEP’ere (346 ud af 626) i en erklæring Kommissionen til at indføre et forbud mod katte- og hundeskind.  Forbuddet vil kunne træde i kraft fra 31. december 2008.
 
MEP'ere strammer regler for våben
(29-11-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Førstebehandling - Lovgivningsproceduren afsluttet)
 
Det skal være sværere at anskaffe sig våben ulovligt. I november vedtog MEP'erne med stort flertal (588 stemmer for, 14 imod og 11 hverken for eller imod) nye, strammere regler for kontrol med skydevåben. Direktivet, som skal erstatte regler fra 1991, vil gøre det sværere at købe og sælge våben i EU, og der kommer krav om, at oplysninger om fremstillingen af skydevåben skal opbevares i længere tid end det er tilfældet nu.
 
Sidens topNæsteForrige

Kultur

Sidens topNæsteForrige
 
Tysk-tyrkisk film vinder Parlamentes filmpris
(24-10-2007)
 
Det blev den tysk-tyrkiske produktion, 'Auf der anderen Seite', ('På himlens kant') af Fatih Akin, der løb med medlemmernes hjerter, da Europa-Parlamentets nye filmpris LUX blev uddelt for første gang i oktober. Formanden for Europa-Parlamentet Hans-Gert Pöttering overrakte filmprisen til den tyske skuespiller og en af hovedrolleindehaverne, Hanna Schygulla. Prisen vil finansiere udgifterne i forhold til at kunne vise filmene i alle medlemslande, tekstet i de 23 officielle EU-sprog. MEP'erne kunne stemme på tre film, som var udvalgt at en jury bestående af professionelle inden for filmbranchen fra et bredt udsnit af medlemslandene
 
Parlamentet vedtager nye regler for TV og skjult reklame
(29-11-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Andenbehandling - Lovgivningsproceduren afsluttet)
 
I november kunne Parlamentet sætte sidste punktum for behandlingen af en moderniseret version af direktivet 'TV uden grænser', som nu også kommer til at dække tv på internettet og digitalt. Direktivet gør reglerne for hvor lang tid de europæiske tv-stationer må bruge på reklamer mere enkle (maks. 12 minutter i timen) og som noget nyt er der også kommet regler for skjult reklame. Direktivet sætter minimumsregler for landene, som selv - ligesom Danmark gør nu - kan vælge at vedtage strengere regler.
 
Sidens topNæsteForrige

Menneskerettigheder

Sidens topNæsteForrige
 
Sakharov-prisen 2007 til Salih Mahmoud Osman
(11-12-2007)
 
Den 11. december blev Sakharovprisen for 2007 overrakt til advokaten og menneskerettighedsforkæmperen, Salih Mahmoud Osman, der kæmper for retfærdig rettergang i Sudan. Under sin tale til MEP'erne kom Osman med en kraftig opfordring til EU om at gribe ind i konflikten, og han beskrev de rædsler som tusindvis af sudanesere - herunder hans egen familie var blevet udsat for i Darfur-regionen. Med prisen følger et beløb på 50.000 euro.
 
 
 
Sidens topNæsteForrige

Fri bevægelse for tjenesteydelser

Sidens topNæsteForrige
 
Parlamentet ønsker stop for postmonopoler fra 2011
(11-7-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Førstebehandling - behandling endnu ikke afsluttet)
 
Kærestebreve og postkort vil for fremtiden kunne leveres af andre end Post Danmark, men det skal ikke betyde at servicen skal blive dårligere. Europa-Parlamentet mener, at postmonopolerne på forsendelser under 50 gram skal afskaffes fra 31. december 2010, men understreger, at det skal sikres at posten kommer ud i alle afkroge af EU - også i tyndt befolkede områder mindst fem gange om ugen.
 
 
 
Sidens topNæsteForrige

Industri

Sidens topNæsteForrige
 
MEP'ere presser prisen på mobilopkald i udlandet ned
(23-05-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Førstebehandling - Lovgivningsproceduren afsluttet)
 
Priserne for at bruge mobiltelefonen i udlandet blev presset ned da Parlamentet i maj stemte om de nye regler for priser på mobiltelefoni i udlandet. Fremover vil det komme til at koste under 4,75 kr. i minuttet at ringe hjem fra udlandet, og endnu mindre at modtage opkald. MEP'erne kæmpede for, at lovgivningen kunne træde i kraft så hurtigt som muligt, og kunderne hos de hurtigste mobilselskaber fik allerede glæde af de nye priser i sommerferien.
 
Sidens topNæsteForrige

Fødevaresikkerhed

Sidens topNæsteForrige
 
Hvad er vodka? Parlamentet strides om definition
(19-06-2007 - Den fælles beslutningsprocedure - Førstebehandling - Lovgivningsproceduren afsluttet)
 
Hvornår må vodka kaldes vodka, og hvad må det laves af? Det var et spørgsmål, som skabte stor splid i Parlamentet inden sommerferien i forbindelse med vedtagelsen af en forordning om spiritus. Parlamentet endte med i juni at gå med til, at vodka kan produceres af hvilket som helst landbrugsprodukt, blot det står klart på flasken, hvad det er lavet af. Den 'traditionelle' vodka, som er lavet af kartofler eller korn, kan stadig blot kalde sig kort og godt: vodka. 
 
Sidens topNæsteForrige

Schengen

Sidens topNæsteForrige
 
Endelig åbning af grænserne til nye medlemslande
(15-11-2007 Fælles beslutningsforslag - Lovgivningsproceduren afsluttet)
 
Fra den 21. december 2007 vil endnu flere europæiske borgere kunne krydse grænser uden at skulle vise pas. Det drejer sig om ni af de ti lande, som blev medlem af EU i 2004. Parlamentet gav i november officielt sin godkendelse af denne store udvidelse af det pas-fri Schengen-område.  Udover den formelle opbakning vedtog MEP'erne et fælles beslutningsforslag, der roser de nye medlemslande for den store indsats, de har gjort for at imødekomme alle kravene fra Schengen-aftalen på kort tid, og understreger behovet for at skynde på implementeringen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II).
 
Sidens topNæsteForrige

Andragender

Sidens topNæsteForrige
 
Thulearbejdernes sag til debat
(11-05-2007 - Den ikke-lovgivningsmæssige procedure)

Europa-Parlamentet vedtog i maj en betænkning, der var kritisk over for Danmarks håndtering af flystyrtet i Thule i 1968, hvor et amerikansk B52-fly lastet med atomvåben styrtede ned. Margrethe Auken, der er medlem af Uddraget for Andragender, kritiserede betænkningen for ikke at have inddraget de rigtige oplysninger om Danmarks rolle.
 
Sidens topNæsteForrige

Beskæftigelsespolitik

Sidens topNæsteForrige
 
Stor opbakning til betænkning om flexicurity
(29-11-2007 - Den ikke-lovgivningsmæssige procedure)
 
Ole CHRISTENSENS (PSE, DK) betænkning om flexicurity blev i november  vedtaget med 496 stemmer for, 92 imod og 49 hverken for eller imod. I betænkningen kommer den danske parlamentariker med en lang række anbefalinger til, hvordan det europæiske arbejdsmarked kan indrettes med fokus på skabelse af kvalitetsjob og styrkelse af værdierne i den europæiske sociale model.
 
Sidens topNæsteForrige

Energi

Sidens topForrige
 
Vedvarende energi: Alle lande skal være med
(25-09-2007 - Den ikke-lovgivningsmæssige procedure)

Et stort flertal i Europa-Parlamentet bakkede  i september op om Britta THOMSENS (PSE, DK) initiativbetænkning om vedvarende energi. Parlamentet lægger vægt på, at alle lande skal deltage for at skabe mere vedvarende energi, og ønsker at Kommissionen skal sikre, at andelen af vedvarende energi bliver fordoblet inden 2020.
 
Sidens topForrige