Kohokohdat
 

Katsaus vuoden 2007 kohokohtiin

Toimielimet - 18-12-2007 - 15:21
Jaa / tallenna
Vuoden päättyessä on hyvä ajankohta arvioida Euroopan parlamentin lainsäädäntötyötä kuluneena vuonna. Tämä katsaus sisältää koosteen Euroopan parlamentin Strasbourgin ja Brysselin täysistunnoissa käyttämästä lainsäädäntö-, valvonta- ja budjettivallan kohokohdista vuonna 2007. Mukana ovat mm. hyväksytyt lainsäädännöt matkapuheluiden verkkovierailumaksuista, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista, audiovisuaalisista mediapalveluista sekä asedirektiivistä.
 
Euroopan parlamentin jäsenet valitsivat nykyisen kuudennen vaalikautensa puolivälissä tammikuussa 2007 uuden puhemiehen ja varapuhemiehet kauden kahden ja puolen viimeisen vuoden ajaksi.
 
Tammikuusta 2007 lähtien parlamentin jäsenten lukumäärä nousi väliaikaisesti 785 jäseneen, sillä tuolloin unioniin liittyvä Romania sai 35 jäsentä ja Bulgaria 18 jäsentä. Seuraavalla vaalikaudella 2009–2014 parlamentin jäseniä on 751.
 
Parlamentin toimivalta kasvaa joulukuussa allekirjoitetun Lissabonin sopimuksen myötä. Parlamentista tulee yhä selvemmin tasaveroinen lainsäädäntövallan käyttäjä neuvoston kanssa. Parlamentin osallistuminen parantaa eurooppalaisen lainsäädännön demokraattista legitiimiyttä.
 
Koosteet täysistuntojen aikana laaditusta tiedotteista löytyvät tästä:
 
Viite: 20071217TMN15631

Toimielimet

Sivun alkuunSeuraava
 
Hans-Gert Poettering Euroopan parlamentin uudeksi puhemieheksi
(16-01-2007)
 
Tammikuussa, Euroopan parlamentin nykyisen viisivuotisen vaalikauden puolivälissä parlamentin jäsenet valitsivat Hans-Gert Poetteringin (PPE-DE, DE) uudeksi puhemieheksi. Uusi puhemies hoitaa tehtäviään nykyisen kuudennen vaalikauden loppuun saakka, joka ulottuu vuoden 2009 puoliväliin. Poettering sai 450 ääntä lasketuista 689 äänestä, mikä on 65,31 prosenttia äänistä.
 
EP hyväksyi ehdotuksen parlamentin kokoonpanoksi
(11-10-2007)
 
Parlamentti hyväksyi ehdotuksen Euroopan parlamentin kokoonpanoksi seuraavien eurovaalien jälkeen vuonna 2009. Parlamentti haluaa, että tätä päätöstä tarkistetaan hyvissä ajoin ennen sitä seuraavan vaalikauden 2014–2019 alkua. Eurooppa-neuvoston tulee hyväksyä yksimielisesti Euroopan parlamentin uusi paikkajako parlamentin ehdotuksen pohjalta. Paikkajako vahvistettiin jäsenvaltioiden johtajien huippukokouksessa 18.–19. lokakuuta 2007.
 
Euroopan parlamentin puhemies Borrellin katsaus kauteensa puhemiehenä
(15-01-2007)
 
Kuudennen vaalikautensa puolivälissä  Euroopan parlamentti valitsi uuden puhemiehen ja varapuhemiehet. Puhemies Josep Borrell arvioi parlamentin työtä vaalikauden kahden ja puolen ensimmäisen vuoden aikana. Hänen mukaansa parlamentti on nyt tunnetumpi ja paremmin tunnustettu. Parlamentti on myös pystynyt vastaamaan laajentumisen haasteeseen.
 
EP kehottaa esittämään Itämeren aluetta koskevan EU-strategian vuoden 2008 aikana
(12-12-2007 - Yhteinen päätöslauselma)
 
Euroopan parlamentti antoi näkemyksensä komission vuoden 2008 lainsäädäntö- ja työohjelmasta. Parlamentti tukee, että työohjelmassa on annettu painoarvoa kasvulle ja työllisyydelle, kestävälle kehitykselle, ilmastonmuutokselle, energialle ja maahanmuutolle. Komission tulisi olla kunnianhimoisempi aloitteiden tekemisessä perusoikeuksien, vapauden, oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen osallisuuden turvaamiseksi. EU:n Itämeri-strategia tulisi esittää ensi vuoden aikana.
 
Sivun alkuunSeuraava

Tietoyhteiskunta

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Matkapuheluiden verkkovierailumaksut halpenevat
(23-05-2007 - Yhteispäätösmenettely - ensimmäinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston kanssa neuvotellun kompromissiehdotuksen matkapuheluiden verkkovierailumaksuista. Parlamentti kävi intensiiviset neuvottelut varmistaakseen, että asetus astuu voimaan mahdollisimman pian, jotta kuluttajat voivat hyötyä halvemmista verkkovierailumaksuista lomillaan jo tänä kesänä.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Ympäristö

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Euroopan parlamentille ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta
(25-4-2007)
 
Euroopan parlamentti päätti asettaa ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan. 10. toukokuuta 2007 toimintansa aloittaneen väliaikaisen valiokunnan toimikauden kesto on kaksitoista kuukautta. Toimikautensa päätteeksi väliaikainen valiokunta antaa parlamentille mietinnön, johon sisällytetään suositukset toteutettaviksi toimiksi. Väliaikaiseen valiokuntaan valittiin 60 jäsentä.
 
Eurooppalainen strategia tulvariskien hallinnalle
(25-04-2007 - Yhteispäätösmenettely - toinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston kanssa aikaansaamansa kompromissin tulvariskien arvioimisesta ja hallinnoimisesta. Jäsenvaltioiden on suoritettava tulvariskien alustava arviointi viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä ja tulvariskikartat tulee koota vuoden 2013 loppuun mennessä. Suunnitelmat tulvariskien hallitsemiseksi tulee olla valmiina vuoden 2015 loppuun mennessä. Jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa muuttaa direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä.
 
Elohopeaa sisältävien mittalaitteiden myyntikielto
(10-07-2007 - Yhteispäätösmenettely - toinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotuksen, jolla rajoitetaan elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista. Direktiivin mukaan elohopeaa ei saa saattaa markkinoille minkäänlaisissa kuumemittareissa eikä muissa mittalaitteissa, jotka on tarkoitettu myytäväksi yleisölle. Ilmanpainemittareita varten hyväksyttiin kahden vuoden siirtymäaika.
 
Ympäristöalan rahoitusväline Life+ käyntiin
(22-05-2007 - Yhteispäätösmenettely - kolmas käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi sovittelukomitean yhteisen tekstin ympäristöalan rahoitusvälineestä Life+, jolla tuetaan erityisesti kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopisteitä. Välineellä rahoitetaan hankkeita, joilla on eurooppalaista lisäarvoa jäsenvaltioissa. Life+ -ohjelmakausi ulottuu vuoden 2013 loppuun.
 
EP tukee henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä
(24-10-2007 - Oma-aloitemietintö)
 
Euroopan parlamentti ennakoi tulevaa lainsäädäntöä ja esittää, että henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen tavoitteeksi tulisi asettaa 125 g/km vuoteen 2015 mennessä. Autoteollisuuden vapaaehtoinen sitoutuminen päästöjen vähentämiseksi ei ole tuottanut tulosta. Lisäksi parlamentti vaatii päästötietojen lisäämistä uusien autojen mainoksiin. Noin 19 prosenttia EU:n kaikista hiilidioksidipäästöistä on lähtöisin henkilöautoista.
 
Ensimmäinen maaperän suojeludirektiivi joustavaksi
(14-11-2007 - Yhteispäätösmenettely- ensimmäinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi tarkistuksia ensimmäiseen EU-lainsäädäntöehdotukseen, joka koskee maaperän suojelua. Ehdotuksen tavoitteena on maaperän suojelu ja kestävä käyttö. Ehdotuksella jäsenvaltiot velvoitetaan kartoittamaan pilaantuneet alueet ja julkaisemaan kartoitukset. Niiden tulee myös laatia kunnostamisstrategiat. Parlamentti listasi mahdollisesti maaperää pilaavat toiminnot. Se halusi direktiiviin joustavuutta, jotta kansalliset olosuhteet voitaisiin ottaa paremmin huomioon.
 
 
Terveydelle vaaralliset pienhiukkaset mukaan ilmanlaatudirektiiviin
(11-12-2007 - Yhteispäätösmenettely- toinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi ilmanlaadun parantamista koskevan lainsäädännön. Keskeisin direktiiviuudistuksen muutos on pahimman uhkan ihmisten terveydelle muodostavien pienhiukkasten (PM2,5) sisällyttäminen mukaan sääntelyyn. Lainsäädännössä myönnetään poikkeus talvihiekoitukselle, joka vaikuttaa pienhiukkasten pitoisuuksiin ja voi johtaa tilapäisesti hiukkasten raja-arvon ylitykseen. Jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivin määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöä.
 
Meristrategiadirektiivi: meriympäristön hyvä tila saavutettava vuoteen 2020 mennessä
(11-12-2007 - Yhteispäätösmenettely- toinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Jäsenvaltioiden tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin varmistaakseen meriympäristön hyvän tilan saavuttamisen vuoteen 2020 mennessä. Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston kanssa neuvotellun kompromissin meristrategiadirektiivistä. Jokaisen jäsenvaltion on laadittava meristrategia meriympäristön jatkuvaksi suojelemiseksi, säilyttämiseksi sekä sen tilan huonontumisen ehkäisemiseksi.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Liikenne

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Peilien jälkiasentaminen kuolleisiin kulmiin liittyvien onnettomuuksien estämiseksi
(10-05-2007 - Yhteispäätösmenettely - ensimmäinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi kompromissitarkistukset direktiiviehdotukseen, joka koskee peilien jälkiasentamista kaikkiin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin. Jäsenvaltioiden on 31.3.2009 alkaen varmistettava, että rekoissa on laajakulmapeilit ja lähietäisyyspeilit. Euroopassa kuolee vuosittain 400 henkilöä onnettomuuksissa, jotka liittyvät niin kutsuttuihin kuolleisiin kulmiin ja nyt hyväksytyllä lainsäädännöllä on tarkoitus estää tämäntyyppisten onnettomuuksien tapahtuminen.
 
Rautatieliikenne: markkinoiden avaaminen ja korvaukset myöhästymisistä
(25-09-2007 - Yhteispäätösmenettely - kolmas käsittely -käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpaketin, jolla pyritään antamaan vauhtia rautatieliikenteelle. Lainsäädäntö koskee matkustajien oikeuksia, rautatiemarkkinoiden avaamista kilpailulle sekä veturinkuljettajien lupakirjaa. Jäsenvaltioiden kansalliset rautatieverkostot avataan 1.1.2010 mennessä kaikkien kansainvälisiä matkustajapalveluja tarjoavien rautatieyritysten käyttöön. Matkustajien oikeudet koskevat kaikkia junamatkustajia vähitellen vuoden 2009 lopusta alkaen.
 
Tiukat säännöt lennon turvahenkilöiden käyttämiselle
(25-04-2007 - Yhteispäätösmenettely - toinen käsittely)
 
Euroopan parlamentti haluaa tiukat säännöt lennon turvahenkilöiden käyttämiselle sekä aseenkannolle lentokoneessa. Se äänesti lentoliikenteen yhteisistä säännöistä turvatarkastuksille, valvonnalle, kiellettyjen tavaroiden listalle sekä lentokoneen ja lentokentän turvallisuudelle. Parlamentti haluaa, että päätös kieltää nesteiden kuljetus matkustamossa tulisi päättyä kuuden kuukauden kuluttua. Ehdotus siirtyi parlamentin ja neuvoston sovittelumenettelyyn, jossa ne pyrkivät löytämään kompromissin.
 
Lentoliikenteelle päästökauppa vuodesta 2011 alkaen
(13-11-2007 - Yhteispäätösmenettely - ensimmäinen käsittely)
 
Euroopan parlamentti tukee lentoliikenteen kytkemistä EU:n päästökauppajärjestelmään. Se haluaa komissiota tiukempia hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita ja korostaa, että järjestelmän tulisi kattaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mannerten väliset lennot. Kaikkien yhteisön lentoasemille saapuvien tai niiltä lähtevien lentojen päästöt olisi sisällytettävä yhteisön järjestelmään vuodesta 2011 alkaen, syrjäisempien alueiden erityistilanne huomioon ottaen. Lainsäädäntöehdotuksen käsittely jatkuu.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Kuluttajat

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
EP kieltää kissan ja koiran turkiksilla käytävän kaupan EU:ssa
(19-06-2007 - Yhteispäätösmenettely - ensimmäinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi lainsäädäntöehdotuksen, jolla kielletään kissan ja koiran turkiksella käytävä kauppa EU:n alueella. Parlamentti poisti ehdotuksesta komission esittämän poikkeuksen, jonka mukaan kielto ei koske turkkia, joka on peräisin kissoista tai koirista, "joita ei ole kasvatettu tai tapettu turkistuotantoa varten". Kielto astuu voimaan 31.12.2008 lähtien.
 
EP tiukensi asedirektiivin sääntöjä
(29-11-2007 - Yhteispäätösmenettely - ensimmäinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi muutoksia vuoden 1991 asedirektiiviin, jotta se täyttää YK:n tuliasepöytäkirjan määräykset. Uusilla säädöksillä torjutaan aseiden laitonta valmistusta ja kauppaa ja sillä pyritään parantamaan aseiden jäljitettävyyttä ja jäsenmaiden välistä tietojenvaihtoa. Alle 18-vuotiaat voivat harjoittaa jatkossakin metsästystä tai urheiluammuntaa vanhempiensa luvalla tai aseenkantoluvan omaavan aikuisen valvonnassa. Direktiivi tulee voimaan vuoden 2008 alkuun mennessä.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Talous- ja raha-asiat

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Rahoitusalan omistusosuuksien hyväksymismenettelyjen yhdenmukaistaminen
(13-03-2007 - Yhteispäätösmenettely - ensimmäinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi direktiiviehdotuksen rahoitusalan omistusosuuksien hyväksymismenettelyjen eurooppalaisista säännöistä. Parlamentin hyväksymä teksti on neuvoteltu yhdessä neuvoston kanssa, joten se voi astua voimaan ilman lisämuutoksia. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä 18 kuukauden kuluessa direktiivin voimaantulosta.
 
Euroopan parlamentti hyväksyi maksupalveludirektiivin
(24-04-2007 - Yhteispäätösmenettely - toinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi maksupalveludirektiivin, jonka tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa elektronisten maksuvälineiden, kuten pankkikorttimaksujen, tilisiirtojen ja suoraveloitusten maksuliikennettä yhtenäisen euromaksualueen luomisen myötä. Direktiivi luo lainsäädännöllisen pohjan yhtenäiselle euromaksualueelle. Parlamentti hyväksyi neuvoston kanssa neuvotellun kompromissin, joten direktiivi hyväksyttiin tässä ensimmäisessä käsittelyssä.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Elintarviketurvallisuus

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
EP hyväksyi vodkan määritelmän
(19-06-2007 - Yhteispäätösmenettely - ensimmäinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi vodkan määritelmän. Vodkaa voidaan tuottaa mistä tahansa maatalouden raaka-aineesta edellyttäen, että se merkitään asianmukaisesti. Hyväksytty asetus koskee väkevien alkoholijuomien ja etenkin vodkan määritelmiä. Parlamentti on saavuttanut asiassa kompromissin neuvoston kanssa, joten neuvosto voi hyväksyä tämän virallisesti kokouksessaan 28.–29.6.2007.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Palveluiden vapaa liikkuvuus

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
EP haluaa vapaat postipalvelut EU:ssa vuoden 2011 alussa
(11-07-2007 - Yhteispäätösmenettely - ensimmäinen käsittely)
 
Euroopan parlamentti haluaa, että postipalvelut avataan kilpailulle EU:n jäsenvaltioissa vuoden 2011 alusta lähtien, kaksi vuotta myöhemmin kuin komission ehdotuksessa. Postipalveluiden markkinoiden täydellinen avaaminen tarkoittaa, että kansallisilla postialan toimijoilla ei enää ole monopolia tietyn painorajan – nykyisin 50 grammaa – alittavissa postilähetyksissä. Suomessa postipalvelut on jo vapautettu. Lainsäädännön käsittely jatkuu.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Kulttuuri

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
LUX-elokuvapalkinnon voittaja: "Auf der anderen Seite"
(24-10-2007)
 
Euroopan parlamentin ensimmäinen LUX-elokuvapalkinto myönnettiin turkkilais-saksalaiselle yhteistuotannolle Auf der anderen Seite. Saksalainen näyttelijä Hanna Schygulla vastaanotti palkinnon täysistunnossa. Läsnä oli myös kahden muun ehdolla olleen elokuvan edustajat.
 
 
Televisiomainonnan ja tuotesijoittelun uusia sääntöjä sovellettava viimeistään vuoden 2009 lopussa
(29-11-2007 - Yhteispäätösmenettely - toinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin, joten televisiomainonnan ja tuotesijoittelun uudet säännöt tulevat voimaan tämän vuoden loppuun mennessä. Jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa siirtää säännökset kansalliseen lainsäädäntöönsä, joten direktiiviä voidaan soveltaa täysimääräisesti vuonna 2009. Direktiivi luo oikeudellisen kehyksen kaikille audiovisuaalisille mediapalveluille ja uudistaa televisiomainonnan ja tuotesijoittelun säännöt.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Ihmisoikeudet

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
EP:n vuoden 2007 Saharov-palkinto luovutettiin Salih Mahmoud Osmanille
(11-12-2007)
 
Euroopan parlamentin puhemies Hans-Gert Pöttering luovutti tämän vuoden Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon Salih Mahmoud Osmanille. Täysistunnossa pitämässään puheessa Osman kertoi Darfurin julmuuksista ja korosti kansainvälisen yhteisön väliintulon tarvetta Sudanissa. Hänen mukaansa alueelle ei saada pysyvää rauhaa ilman oikeudenmukaisuutta.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Schengen

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
EP hyväksyi Schengenin alueen laajentamisen yhdeksään uuteen jäsenvaltioon
(15-11-2007 - Yhteinen päätöslauselma + kuulemismenettely)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston päätöksen Schengenin säännösten soveltamisen laajentamisesta yhdeksään uuteen jäsenvaltioon 21.12.2007 lähtien. Parlamentti muistuttaa uusia jäsenvaltioita siitä, että turvallisuustaso on tarpeen pitää korkeana ja Schengenin alueen vaatimuksia on tarpeen noudattaa tiukasti kaikkina aikoina. Parlamentti toteaa, että Schengenin alueen laajentaminen on jälleen uusi askel kohti uusien jäsenvaltioiden täydellistä yhdentymistä Euroopan unioniin.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Naisten oikeudet / tasa-arvo

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Daphne III -ohjelma käyntiin naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi
(22-05-2007 - Yhteispäätösmenettely - toinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi Daphne III -ohjelman, joka on lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskeva erityisohjelma. Ohjelman kolmas vaihe kattaa vuodet 2007–2013 ja sillä on 116,85 miljoonan euron budjetti.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Oikeus- ja sisäasiat

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
CIA:n toiminta Euroopassa: EP kehottaa neuvostoa painostamaan jäsenvaltioita antamaan lisätietoja
(14-02-2007 - Oma-aloitemietintö)
 
Euroopan valtiot ovat katsoneet sormiensa läpi CIA:n lentoja, joita joissakin tapauksissa käytettiin poikkeuksellisiin luovutuksiin tai vangittujen henkilöiden laittomaan siirtämiseen, Euroopan parlamentti toteaa. Lisäksi Euroopan maissa on saatettu sijoittaa väliaikaisia salaisia pidätyskeskuksia Yhdysvaltojen sotilastukikohtiin. Parlamentti pahoittelee neuvoston ja jäsenvaltioiden yhteistyön puutetta tutkimuksissa ja kehottaa neuvostoa painostamaan jäsenvaltioita antamaan lisätietoja asiassa.
 
Nopeiden rajainterventioryhmien perustaminen
(26-04-2007 - Yhteispäätösmenettely - ensimmäinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti pääsi sopimukseen neuvoston kanssa asetuksesta, joka mahdollistaa nopeiden rajainterventioryhmien perustamisen nopeasti rajalliseksi ajaksi antamaan operatiivista apua sitä pyytävälle jäsenvaltiolle, jonka ulkorajalle saapuu suuri määrä laittomia maahanmuuttajia. Rajainterventioryhmät muodostuvat erityiskoulutuksen saaneista muiden jäsenvaltioiden asiantuntijoista, joita koordinoi EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex.
 
EP hyväksyi huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan ohjelman perustamisen
(10-09-2007 - Yhteispäätösmenettely - toinen käsittely - käsittely päättynyt)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi päätöksen huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan erityisohjelman perustamiseksi vuosille 2007–2013. Ohjelmalla pyritään ehkäisemään ja vähentämään huumeiden käyttöä, edistämään huumeiden käyttöä koskevan tiedotuksen parantamista sekä tukemaan EU:n huumausainestrategian täytäntöönpanoa. Ohjelma on suunnattu kaikille ryhmille, jotka ovat suoraan tai välillisesti tekemisissä huumeongelman kanssa.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Maatalous

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
EP esitti oman näkemyksensä viinialan uudistuksesta
(12-12-2007 - kuulemismenettely)
 
Euroopan parlamentti antoi oman näkemyksensä viinialan uudistamisesta, jolla pyritään parantamaan EU:n viinintuotannon kilpailukykyä ja yksinkertaistamaan viinialan lainsäädäntöä. Ehdotuksella viinin markkinajärjestelmä säilytetään, mutta sitä muutetaan perusteellisesti. Parlamentti tukee komission ehdotusta maltillisempaa uudistusta. Se haluaa myös sallia hedelmäviini-nimitykset. EU on maailman suurin viinin tuottaja, kuluttaja, viejä ja tuoja. Kuulemismenettelyn mukaan neuvoston on kuultava parlamenttia, ennen kuin se tekee lopullisen päätöksen asiassa.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Perusoikeudet

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
EU:n perusoikeuskirja allekirjoitettiin juhlallisesti Euroopan parlamentissa
(12-12-2007)
 
Parlamentin puhemies Hans-Gert Pöttering, Portugalin pääministeri José Socrates ja komission puheenjohtaja José Manuel Barroso allekirjoittivat EU:n perusoikeuskirjan päivää ennen kuin jäsenvaltioiden päämiehet kokoontuvat Lissaboniin allekirjoittamaan uudistussopimuksen. EU:n perusoikeuskirjasta tulee sitova Lissabonin uudistussopimuksen myötä. Perusoikeuskirjassa vahvistetaan kaikki Euroopan kansalaisten oikeudet.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Talousarvio

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Parlamentti hyväksyi EU:n vuoden 2008 budjetin
(13-12-2007 - talousarviomenettely)
 
Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n vuoden 2008 talousarvion maksumäärärahoiksi 120,3 miljardia euroa, mikä vastaa 0.96 prosenttia EU:n BKTL:sta. Maksumäärärahat kasvavat 5,71 prosenttia viime vuoden budjettiin verrattuna. Budjetti on 9,3 miljardia euroa alle monivuotisen rahoituskehyksen. Budjetti allekirjoitetaan muodollisesti tiistaina 18.12.2007 Euroopan parlamentissa.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Ulkosuhteet

Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
 
Rekkajonot: EP kehottaa Venäjää virtaviivaistamaan rajamenettelyjään
(14-11-2007 - Yhteinen päätöslauselma)
 
Euroopan parlamentti ei pidä pitkiä rekkajonoja Suomen puolella rajaa hyväksyttävinä. Se kehottaa Venäjää virtaviivaistamaan rajamenettelyjään ja toteuttamaan EU:n kanssa sovitut toimenpiteet pullonkaulojen vähentämiseksi. Lisäksi ratkaisu puun vientitulliongelmaan tulisi löytää WTO:n sääntöjen mukaisesti. Parlamentti kehottaa luomaan edellytykset sille, että neuvottelut uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta voidaan aloittaa. Se on myös huolissaan Venäjän ihmisoikeustilanteesta.
 
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

Ulkomaankauppa / kansainvälinen kauppa

Sivun alkuunEdellinen
 
Venäjän tulisi ratkaista puutulliongelmat WTO:hon liittymisensä yhteydessä
(19-06-2007 - Oma-aloitemietintö)
 
Venäjän tulisi ratkaista tulevan WTO:hon liittymisensä yhteydessä ongelmat, jotka liittyvät puun vientitulleihin Pohjoismaihin, Euroopan parlamentti toteaa. Se tukee EU:n ja Venäjän välistä energiavuoropuhelua energian toimitusvarmuuden takaamiseksi. EU:n tulisi harkita neuvotteluja Venäjän kanssa energiasuhteita koskevasta virallisesta puiteasiakirjasta. Parlamentin hyväksymä mietintö koskee EU:n ja Venäjän kauppasuhteita.
 
Sivun alkuunEdellinen