Najważniejsze tematy
 

Podsumowanie działalności Parlamentu Europejskiego: styczeń - grudzień 2007

Instytucje - 18-12-2007 - 10:35
Wyślij do znajomego
W styczniu 2007 roku Parlament Europejski rozpoczął drugą połowę kadencji w rozszerzonym składzie. Początek tego roku to również runda wyborów i nominacji. Pośród wielu inicjatyw legislacyjnych, którymi zajmował się Parlament w tym roku najważniejsze to nowe przepisy dotyczące opłat roamingowych, liberalizacji pasażerskiego transportu kolejowego oraz usług pocztowych, nowe regulacje w zakresie usług audiowizualnych, przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz czystości powietrza atmosferycznego.
Od 1 stycznia 2007 roku, liczba posłów w PE wzrosła do 785 w wyniku dołączenia 35 posłów rumuńskich i 18 bułgarskich. Po wyborach europejskich w 2009 roku w Parlamencie zasiadać będzie, wraz z przewodniczącym, 751 deputowanych. Również od 1 stycznia 2007 roku status oficjalnych języków UE uzyskały rumuński, bułgarski oraz irlandzki, a liczba języków oficjalnych wzrosła z 20 do 23.
 
Parlament Europejski aktywnie angażował się w obchody pięćdziesiątej rocznicy traktatów rzymskich. W 2007 roku odbyło się szereg uroczystości i spotkań pod hasłem półwiecza Unii Europejskiej. Okazał się on również kluczowy dla projektu nowego Traktatu, którego podpisanie nastąpiło w Lizbonie, 13 grudnia.
 
Niniejsze podsumowanie to zwarte omówienie wybranych wydarzeń i inicjatyw Parlamentu Europejskiego podejmowanych w ramach wykonywania swoich uprawnień legislacyjnych, kontrolnych i budżetowych, obejmujące wszystkie najważniejsze i przełomowe decyzje.
 
Archiwum wszystkich komunikatów prasowych wydawanych podczas posiedzeń plenarnych:
 
 
Dot.: 20071217TMN15631

INSTYTUCJE

Początek stronyNastępny
 
Hans-Gert Pöttering przewodniczącym Parlamentu Europejskiego
16-01-2007
 
Hans-Gert Pöttering został nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego na drugą połowę kadencji. Dotychczasowy szef chadeckiej grupy Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów został wybrany w pierwszej turze i uzyskał w tajnym głosowaniu 450 głosów. 62-letni, niemiecki deputowany będzie przewodniczył Parlamentowi Europejskiemu do wyborów europejskich w czerwcu 2009 roku.
 
Parlament poparł ustanowienie programu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet - Daphne III
22-05-2007
 
Parlament Europejski przyjął wspólne stanowisko Rady w sprawie programu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet. Program Daphne III obejmuje okres 2007-2013 i dysponuje budżetem w wysokości 116,85 milionów euro. Z programu będą mogły korzystać organy administracji krajowej i samorządowej, organizacje pozarządowe (NGO), uczelnie i ośrodki badawcze z krajów członkowskich, krajów kandydujących oraz państw EFTA i Bałkanów Zachodnich.
 
Początek stronyNastępny

TRANSPORT

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Transport kolejowy: pasażerowie zdobywają nowe prawa
25-09-2007
 
Pasażerowie podróżujący na trasach międzynarodowych zyskają nowe prawa do rekompensat za opóźnienia pociągów. Parlament Europejski zatwierdził dziś trzy projekty legislacyjne, wchodzące w skład tzw. trzeciego pakietu kolejowego, przewidujące liberalizację pasażerskiego transportu kolejowego oraz określające prawa i obowiązki pasażerów, a także niezbędne kwalifikacje personelu pociągów.
 
Obowiązkowe lusterka eliminujące efekt martwego pola w samochodach ciężarowych
10-05-2007
 
Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu projekt dyrektywy, który przewiduje doposażenie najpóźniej do 31 marca 2009 roku samochodów ciężarowych zarejestrowanych po 1 stycznia 2000 roku w lusterka eliminujące efekt martwego pola. Każdego roku w następstwie wypadków powodowanych efektem martwego pola ginie w Europie 400 użytkowników dróg, w tym wielu nieletnich rowerzystów.
 
Lotnictwo w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych
13-11-2007
 
W 2004 roku udział UE w ogólnej emisji gazów cieplarnianych sektora lotniczego na świecie wzrósł o 7,5% w stosunku do roku 2003. W porównaniu z rokiem 1990 już do dnia dzisiejszego ilość emisji wzrosła o około 87%, co radykalnie odbiega od celu redukcji o 8% przyjętego w Kioto i od unijnego celu redukcji o 30% po 2012 r. Parlament Europejski poparł plany KE dotyczące włączenia lotnictwa do systemu handlu przydziałami emisji.
 
Spójny zestaw norm w zakresie bezpieczeństwa transportu lotniczego
14-03-2007
 
Pasażerowie linii lotniczych w UE powinni mieć pewność, że samoloty przewoźników lotniczych – europejskich lub pozaeuropejskich – zapewniają jednakowy poziom bezpieczeństwa. Parlament Europejski poparł projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).
 
Bezpieczeństwo i konkurencyjność wspólnotowego systemu kolejowego
11.12.2007
 
Parlament Europejski przyjął trzeci projekt z pakietu legislacyjnego, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów kolejowych w Europie. Proponowane rozwiązania umożliwią podróże na trasach dalekobieżnych bez konieczności zatrzymywania na granicach, zmiany lokomotyw, wagonów lub załogi pociągów międzynarodowych.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Zespoły szybkiej interwencji na granicach zewnętrznych UE
26-04-2007
 
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia ustanawiającego mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na zewnętrznych granicach UE. Rozporządzenie umożliwi powoływanie zespołów złożonych z krajowych ekspertów, które świadczyć będą pomoc techniczną i operacyjną w przypadkach nagłych napływów uchodźców.
 
Program profilaktyki i informacji antynarkotykowej na lata 2007-2013
06-09-2007
 
Parlament Europejski zatwierdził stanowisko Rady w sprawie programu szczegółowego „Profilaktyka i informacja antynarkotykowa” stanowiącego część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”. Program skierowany jest do grup ryzyka, do których PE zaliczył młodzież, kobiety, grupy wymagające szczególnej ochrony i społeczności żyjące w niekorzystnym otoczeniu społecznym, a także do nauczycieli, rodziców, pracowników socjalnych i personelu medycznego.
 
Parlament o działaniach CIA w Europie: "Nie można stwierdzić, ani zaprzeczyć", że w Polsce były zlokalizowane tajne ośrodki przetrzymywania
14-02-2007
 
Ponad tysiąc lotów w europejskiej przestrzeni powietrznej oraz prawdopodobieństwo tworzenia tajnych ośrodków przetrzymywania w amerykańskich bazach wojskowych w krajach europejskich zarzuca CIA komisja tymczasowa Parlamentu Europejskiego, której sprawozdanie przyjął Parlament w środę, 14 lutego. Sprawozdanie, które krytykuje rządy niektórych państw członkowskich oraz Radę Ministrów UE za brak współpracy z komisją przyjęto stosunkiem głosów 382 za, 256 przeciw, i 74 wstrzymujących się.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

ŚRODOWISKO

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Europejska strategia zarządzania ryzykiem powodziowym
25-04-2007
 
Rzeki nie znają granic. Powodzie także. W następstwie katastrofalnych powodzi w roku 2002 i 2005 państwa członkowskie UE uzgodniły, w oparciu o propozycję Komisji Europejskiej, strategię wspólnego zarządzania ryzykiem powodziowym. Dyrektywa, którą państwa członkowskie zaczną stosować najpóźniej w połowie 2009 roku przewiduje stopniowe opracowywanie ocen zagrożenia powodziowego (2011), map zagrożenia powodziowego (2013) oraz planów ryzyka powodziowego (2015).
 
Zakaz sprzedaży termometrów zawierających rtęć
10-07-2007
 
Parlament Europejski przyjął w drugim czytaniu projekt dyrektywy wprowadzającej zakaz stosowania rtęci w termometrach lekarskich oraz w innych urządzeniach pomiarowych przeznaczonych do otwartej sprzedaży konsumentom. Posłowie przyjęli wspólne stanowisko Rady nie wprowadzając do niego żadnych zmian, tym samym zrezygnowali ze swojej wcześniejszej propozycji wyłączenia z zakazu na czas nieokreślony barometrów rtęciowych. Parlament zgodził się na dwuletni okres derogacji proponowany przez Radę.
 
Parlament powołał tymczasową komisję ds. zmian klimatycznych
25-04-2007
 
Posłowie zagłosowali za powołaniem komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych na podstawie propozycji złożonej przez Konferencję Przewodniczących. Komisja będzie się składać z 60 członków i została powołana na okres jednego roku. Do kompetencji nowej komisji należeć będzie m.in. analiza zagadnień dotyczących stanu zmian klimatu i proponowanie odpowiednich działań oraz analiza i ocena stosowania właściwego wspólnotowego prawodawstwa.
 
Parlament zatwierdził porozumienie w sprawie programu na rzecz środowiska (LIFE+)
22-05-2007
 
Parlament Europejski zatwierdził porozumienie z Radą osiągnięte w ramach procedury pojednawczej dotyczące finansowania polityki w zakresie ochrony środowiska. Celem programu LIFE+ jest walka ze zmianami klimatycznymi, poprawa stanu środowiska naturalnego i propagowanie odnawialnych źródeł energii. W ciągu nadchodzących siedmiu lat program Life + zapewni na te i na inne projekty fundusz w wysokości prawie 1,9 miliarda euro.
 
Parlament poparł projekt ograniczenia emisji CO2 przez samochody
24-10-2007
 
Z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych pochodzi 19% emisji CO2 w Unii Europejskiej. Parlament uważa, że konieczne są środki legislacyjne w celu promowania projektów i zmian technologicznych, które zagwarantują, że emisje pochodzące z nowych samochodów osobowych od 2015 roku nie będą przekraczać 125g CO2/km.
 
Strategia w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów
23-10-2007
 
Parlament Europejski przyjął propozycję nowelizującą regulacje w zakresie produkcji i stosowania pestycydów. Parlament zaostrzył znacznie warunki dopuszczania do obrotu substancji chemicznych wykorzystywanych do produkcji środków ochrony roślin oraz uregulował szczegółowo przypadki, w których można dokonywać oprysków z powietrza.
 
 
PE zatwierdził propozycję dyrektywy w sprawie jakości powietrza atmosferycznego
11.12.2007
 
Parlament Europejski zatwierdził uzgodnione wcześniej wspólne stanowisko Rady w sprawie dyrektywy dotyczącej jakości powietrza atmosferycznego. Propozycja wprowadza limity koncentracji substancji zanieczyszczających, w szczególności pyłów zawieszonych o wielkości cząstek do 2,5 mikrometra (określanych jako PM2,5), które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

KONSUMENCI

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Posłowie za zakazem handlu futrami z psów i kotów
19-06-2007
 
Parlament Europejski poparł projekt rozporządzenia, które ustanawia bezwarunkowy zakazu wprowadzania do obrotu futer z psów i kotów. Posłowie nie zgodzili się na odstępstwa proponowane we wniosku Komisji Europejskiej, przekonując, że potrzebny jest całkowity zakaz, a nie jedynie zaostrzenie przepisów.
 
Parlament zaostrza kontrolę nabywania i posiadania broni palnej
29-11-2007
 
Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która zaostrza zasady kontroli nabywania i posiadania broni palnej oraz ogranicza jej dostępność w sprzedaży internetowej. Informacje dotyczące broni palnej, także tej importowanej z państw trzecich, przechowywane będą w specjalnych rejestrach przez okres 20 lat. Państwa członkowskie zostaną zobowiązane do sporządzania okresowych sprawozdań z podjętych działań i wdrożonych środków.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia ograniczającego wysokość opłat roamingowych
23-05-2007
 
Parlament przyjął projekt rozporządzenia, które przewiduje ustanowienie limitów stawek opłat roamingowych w publicznych sieciach komórkowych w UE. Stawki opłat detalicznych nie będą mogły być wyższe niż 0,49 euro (netto) za minutę zainicjowanej rozmowy oraz do 0,24 euro za minutę w przypadku rozmów przychodzących. Parlament nalegał na natychmiastowe wejście w życie rozporządzenia, co sprawi, że nowe regulacje zaczną obowiązywać jeszcze przed wakacjami.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

KULTURA

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Dyrektywa audiowizualna: Zmienione reguły emisji reklam i ekspozycji produktów w telewizji
29-11-2007
 
Parlament Europejski zatwierdził bez zmian wspólne stanowisko Rady w sprawie dyrektywy zmieniającej zasady emisji reklam i ekspozycji produktów w programach telewizyjnych. Proponowana dyrektywa dopuszcza lokowanie produktów w ściśle określonych przypadkach i pod określonymi warunkami Udział reklam i spotów telesprzedażowych w ciągu godziny zegarowej nie może przekroczyć 12 minut (20%).
 
Nagroda Filmowa LUX dla filmu "Na krawędzi nieba" (Auf der anderen Seite)
24-10-2007
 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Hans-Gert Pottering, wręczył po raz pierwszy statuetkę Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego - LUX dla producenta Klausa Maeka i niemieckiej aktorki Hanny Schygulli, reprezentujących niemiecko-turecki film: "Auf der anderen Seite" (Na krawędzi nieba) w reż. Fatiha Akina. Ceremonia odbyła się w Strasburgu, podczas sesji plenarnej, w towarzystwie posłów i twórców nominowanych filmów.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

PRAWA CZŁOWIEKA

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Salih Mahmoud Osman laureatem Nagrody imienia A. Sacharowa 2007
25-10-2007
 
Poznaliśmy laureata corocznej Nagrody Parlamentu Europejskiego imienia A. Sacharowa na rzecz wolności myśli. W tym roku Parlament przyznał ją sudańskiemu adwokatowi Salihowi Mahmoudowi Osmanowi, który od 20 lat reprezentuje bezpłatnie przed sądem poszkodowanych podczas wojny domowej i ofiary łamania praw człowieka w Darfurze. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 11 grudnia w Strasburgu.
 
PE wzywa przyszły polski rząd do poparcia Europejskiego Dnia przeciw Karze Śmierci
27.09.2007
 
Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał prezydencję UE i państwa członkowskie do przedłożenia na forum ONZ rezolucji w sprawie moratorium na wykonywanie kary śmierci. Parlament wyraża pełne poparcie dla ustanowienia Europejskiego Dnia przeciwko Karze Śmierci i wzywa przyszły polski rząd do poparcia tej inicjatywy. Była to już trzecia rezolucja PE w sprawie moratorium na karę śmierci w tym roku.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Parlament Europejski przyjął rozszerzoną definicję wódki
19-06-2007
 
Parlament Europejski zatwierdził dziś w głosowaniu porozumienie osiągnięte z Radą w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych. Zgodnie z rozszerzoną definicją wódki zawartą w projekcie będzie ją można produkować z dowolnych produktów rolnych pod warunkiem właściwego oznakowania na butelkach. Przyjęcie tej propozycji w pierwszym czytaniu kończy procedurę legislacyjną w Parlamencie Europejskim.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

SCHENGEN

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Parlament z zadowoleniem przyjmuje wstąpienie nowych państw członkowskich do obszaru Schengen
15-11-2007
 
Utworzenie obszaru Schengen było jednym z największych osiągnięć Wspólnoty umożliwiającym realizację prawa do swobodnego przemieszczania się po terytorium UE, a Parlament z zadowoleniem przyjmuje wstąpienie do tego obszaru dziewięciu nowych państw. W rezolucji przyjętej dziś zdecydowaną większością głosów posłowie gratulują państwom członkowskim olbrzymich wysiłków mających na celu spełnienie wszystkich wymogów Schengen w tak krótkim czasie.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

SWOBODNY PRZEPŁYW USŁUG

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
PE chce liberalizacji usług pocztowych od 2011 roku
11-07-2007
 
Parlament Europejski chce, aby najpóźniej do 31 grudnia 2010 roku państwa członkowskie UE dokonały liberalizacji usług pocztowych. Termin liberalizacji, jaki zaproponowali posłowie jest o dwa lata późniejszy niż proponowała Komisja Europejska. Liberalizacja rynku oznaczać będzie, że narodowi operatorzy utracą monopol na dostarczanie przesyłek o wadze poniżej 50 gramów.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

ROLNICTWO

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Reforma rynku wina: Parlament Europejski za winem owocowym
12.12.2007
 
Parlament pozytywnie rozpatrzył propozycję rozporządzenia wprowadzającego zmiany we wspólnej organizacji rynku wina. Posłowie proponują szybsze rozdysponowanie środków na karczowanie upraw, utrzymanie wsparcia dla procesu wzbogacania win i zachowanie nazw handlowych win owocowych. Sprzeciwiają się natomiast możliwości przekierowania środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

PRAWA PODSTAWOWE

Początek stronyNastępnyPoprzedni
 
Uroczyste podpisanie Karty Praw Podstawowych w Parlamencie Europejskim
12.12.2007
 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering, przewodniczący Rady - premier Portugalii José Sócrates oraz przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso podpisali Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej na uroczystości zorganizowanej podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
 
Początek stronyNastępnyPoprzedni

PRZEMYSŁ

Początek stronyPoprzedni
 
Liberalizacja rynku części zamiennych do samochodów
12.12.2007
 
Posłowie poparli w głosowaniu wniosek Komisji Europejskiej dotyczący liberalizacji rynku wtórnego części zamiennych m.in. dla przemysłu samochodowego i maszynowego. Proponują jednak pięcioletni okres przejściowy zanim rynek zostanie całkowicie uwolniony.
 
Początek stronyPoprzedni