Höjdpunkter
 

Höjdpunkter 2007 - En översikt över Europaparlamentets verksamhet

Institutioner - 18-12-2007 - 14:09
Dela
INTRODUKTION
 
I januari 2007 var första hälften av Europaparlamentets innevarande lagstiftningsperiod till ända. En ny talman tysken Hans-Gert Pöttering och nya vice talmän valdes för den andra hälften liksom nya utskottsordförande. Den 1 januari 2007 anslöt sig dessutom Bulgarien och Rumänien till EU och antalet ledamöter ökade därmed tillfälligt till 785 eftersom 35 nya rumänska ledamöter och 18 nya bulgariska ledamöter tillträdde. Utöver bulgariska och rumänska tillkom den 1 januari 2007 också iriska som officiellt EU-språk.
 
Den 23 mars firades femtioårsdagen av EG-fördraget i Berlin. Den 13 december undertecknade stats- och regeringscheferna ett nytt EU-fördrag i Lissabon och dagen innan, den 12 december proklamerades EU:s stadga för grundläggande rättigheter i Europaparlamentets plenisal i Strasbourg.
 
När vi nu närmar oss slutet av året vill Europaparlamentets presstjänst med denna sammanställning belysa några av de viktigaste ärenden som behandlats av Europaparlamentet under 2007. Det tillfälliga utskottet för utredning av CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar slutfärde sitt arbete och ett nytt tillfälligt utskott för klimatförändringar inrättades. Ett flertal ärenden har rört klimatförändringarna och energipolitiken, med ett antal lagstiftningsinitiativ, bl.a. integreringen av luftfarten i systemet med utsläppsrätter. Bilavgaser, luft-, vatten och markkvalitet och biobränslen är andra områden som behandlats under året. Tidigt i somras lyckades parlamentet få igenom en kompromiss med rådet om kraftigt sänkta roamingkostnader vid gränsöverskridande mobilsamtal. Parlamentet gjorde också sin andra och sista behandling av direktivet om audiovisuella tjänster sedan en överenskommelse träffats med rådet om nya regler för reklam och produktplacering. Parlamentet synade kommissionens grönbok om goda kostvanor och motion för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar och frågan om märkning av alkoholdrycker (däribland vodka) fick en lösning.
 
Nedan följer en sammanställning av de svenska pressmeddelandena som är utdrag från 2007 års utgåvor av EP-veckan.
 
Samtliga utgåvor av EP-veckan finns att läsa här:
 
 
 
Ref.: 20071217TMN15631

Institutioner

Till sidans börjanNästa
 
Hans-Gert Pöttering ny talman för Europaparlamentet
(16.01.2007)
 
Den tyske ledamoten Hans-Gert Pöttering från EPP-ED-gruppen valdes den 16  januari 2007 till Europaparlamentets nye talman. Han uppnådde 450 röster av totalt 689 giltigt avgivna röster. Detta motsvarar 65,3% av de giltiga rösterna och, efter Klaus Hänsch som valdes 1994, det näst högsta valresultatet någonsin.
 
 
Proklamering av EU:s stadga om de grund­läggande rättigheterna
(17-12-2007)
 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna proklamerades den 12 december 2007 i Europaparlamentet i Strasbourg. Vid ceremonin deltog Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering, kommissionens ordförande José Manuel Barroso och rådets tjänstgörande ordförande, Portugals premiärminister José Sócrates. Det nya fördraget som gör stadgan bindande undertecknades i Lissabon den 13 december 2007.
 
Till sidans börjanNästa

Transporter

Till sidans börjanNästaFöregående
 
Särskilda backspeglar bör även monteras på befintliga lastbilar
(10.05.2007- Medbeslutande - 1:a behandlingen ***I)
 
Varje år dör i EU över 400 personer, främst fotgängare, cyklister och motorcyklister efter att ha blivit påkörda av lastbilar vars förare inte ser dem på grund av den döda vinkeln då de kör ut från en korsning eller rondell. Europaparlamentet kräver att extra backspeglar ska monteras senast den 31 mars 2009 på tunga fordon registrerade i gemenskapen sedan 2000.
 
 
Nya rättigheter för tågresenärer från 2009
(25.09.2007 - Medbeslutande - 3:e behandlingen ***III)
 
Parlamentet har nu slutligen godkänt EU:s tredje järnvägspaket. Avregleringen sker från 2010 då den internationella tågtrafiken utsätts för konkurrens och nya rättigheter ska gälla för alla passagerarna från 2009. Kommissionen ska noga övervaka de undantag som medlemsstaterna kan bevilja sina nationella järnvägsnät när det gäller vissa av passagerarnas rättigheter.
 
 
Luftfarten bör omfattas av EU:s system för utsläppsrätter från 2011
(19.11.2007 - Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)
 
Parlamentet stöder kommissionens planer på att låta luftfarten ingå i EU:s system med utsläppsrätter, men det vill att man eftersträvar större minskningar av CO2-utsläppen. Det vill dessutom att både intern lufttrafik och flygningar mellan EU och tredje land ska omfattas från 2011.
 
 
 
Till sidans börjanNästaFöregående

Rättsliga och inrikes frågor

Till sidans börjanNästaFöregående
 
CIA:s verksamhet i Europa - parlamentet kräver att rådet begär in ytterligare uppgifter från medlemsstaterna
(19.2.2007 - Initiativbetänkande)
 
Över tusen CIA-flygningar gjordes över Europa mellan 2001 och 2005 och hemlig internering av fångar kan ha förekommit på amerikanska baser i Europa säger Europaparlamentet i det betänkande som antogs den 14 februari 2007 om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar. Ledamöterna beklagar vissa medlemsstaters undfallenhet inför CIA, däribland Sveriges, och bristen på samarbetsvilja i ministerrådet.
 
 
Överenskommelse om insatsgrupper för snabba ingripanden vid EU:s yttre gränser
(26-4-2007 -  Medbeslutande - 1:a behandlingen ***I)
 
Parlamentet godkände i april en mekanism för upprättande av grupper för snabba ingripanden vid EU:s yttre gränser. Medlemsstaterna ska solidariskt tillhandahålla teknisk och operativ assistans i samband med massiv tillströmning av illegala invandrare. Innehållet omfattas av en överenskommelse med rådet.
 
Till sidans börjanNästaFöregående

Miljö

Till sidans börjanNästaFöregående
 
Europaparlamentet tillsätter ett tillfälligt utskott för klimatförändringar
(25.4.2007)
 
Europaparlamentet beslutade i april att tillsätta ett tillfälligt utskott för klimatförändringar som under ett år horisontellt ska arbeta med klimat och energifrågor, parallellt med och som komplement till det arbete som utförs i Europaparlamentets berörda permanenta utskott. Fyra svenska ledamöter kommer att ingå i utskottet: Anders Wijkman, Åsa Westlund, Lena Ek och Jens Holm.
 
En europeisk strategi för förebyggande av översvämningsrisker
(25.04.2007 - Medbeslutande - 1:a behandlingen ***I)
Omfattande översvämningar orsakade 2005 ett fyrtiotal dödsfall i Europa, främst i Rumänien men också i Tyskland, Schweiz och Österrike. 2002 omkom 250 européer i översvämningar. Katastroferna tenderar att bli alltfler och får allt allvarliga konsekvenser, ofta i flera medlemsstater samtidigt. Parlamentet stärkte i april, med uppbackning av rådet, ett förslag från kommissionen om hur man bättre ska hantera översvämningsriskerna i EU.
 
Förbud mot kvicksilver i nya mätinstrument
(10-07-2007 - Medbeslutande - 2:a behandlingen ***II)
Parlamentet har godkänt att ett förbud införs mot saluföring av icke-elektroniska kvicksilvertermometrar och andra mätinstrument. Parlamentet godkände rådets gemensamma ståndpunkt utan ändringar och upprepade därmed inte Europaparlamentets krav på undantag för barometrar. Istället accepterades rådets linje om ett tillfälligt tvåårigt undantag.
 
Kemiska föroreningar - renare ytvatten senast 2015
(29.05.2007 - Medbeslutande - 1:a behandlingen ***I)
 
Europaparlamentet fortsätter oförtrutet sina ansträngningar för att göra vattnet i EU renare. 2005 rörde det sig om badvatten, 2006 om grundvatten och nu 2007 kräver parlamentet att ytvattnet ska vara renare senast 2015.
 
Krav på moratorium mot import av sälprodukter i EU
(19.03.2007)
 
Europaparlamentet krävde i september 2006 att import av sälprodukter till EU ska förbjudas. Miljökommissionär Stavros Dimas förklarade i mars 2007 att kommissionen måste låta genomföra en vetenskaplig studie innan eventuella rättsliga åtgärder kan vidtas. Ledamöterna krävde att ett moratorium införs under tiden.
 
Överenskommelse om direktivet för en marin EU-strategi
(17-12-2007 -  Medbeslutande - 2:a behandlingen ***II)
 
Medlemsstaterna måste till 2020 vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå och upprätthålla ett gott miljötillstånd. Parlamentet har ställt sig bakom den kompromiss som träffats mellan rådets och parlamentets förhandlare. Marina strategier måste utarbetas för att skydda och bevara den marina miljön, motverka försämringar, återställa marina ekosystem och förhindra och minska föroreningarna i haven. Ett gott miljötillstånd ska garanteras senast 2020.
 
Luftkvaliteten i EU ska förbättras
(17-12-2007 - Medbeslutande - 2:a behandlingen ***II)
 
Luftföroreningar utgör en allvarlig sjukdomsfaktor och leder till ett stort antal förtida dödsfall i EU. Europaparlamentet och rådet han enats om ambitiösa mål i syfte att uppnå renare luft i Europa. Vid sin andrabehandling av kommissionens förslag till direktiv om luftkvalitet antogs endast ändringar som förhandlats fram med rådet.
 
 
 
 
Till sidans börjanNästaFöregående

Ekonomiska och monetära frågor

Till sidans börjanNästaFöregående
 
Stabilitetsbedömning vid förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn
(13.03.2007 - Medbeslutande - 1:a behandlingen ***I)
 
Europaparlamentet har gjort en överenskommelse med rådet om ny lagstiftning för godkännande av sammanslagningar av banker utifrån kommissionens förslag till nya förfaranderegler och utvärderingskriterier för stabilitetsbedömning av förvärv och ökningar av innehav inom finanssektorn.
 
 
Billigare och snabbare betalningstjänster
(02-05-2007 -  Medbeslutande - 1:a behandlingen ***I)
 
Europaparlamentet har godkänt ett nytt rättsligt ramverk som syftar till att göra betalningsöverföringar - korttransaktioner, banköverföringar och kortköp - enklare och billigare och samtidigt bidrar till skapandet av en gemensam betalningsmarknad. Tack vare en uppgörelse med rådet kan ärendet slutföras efter endast en behandling av parlamentet. Medlemsstaterna ska se till att nödvändiga bestämmelser träder i kraft senast den 1 november 2009.
 
Till sidans börjanNästaFöregående

Konsumenter

Till sidans börjanNästaFöregående
 
Totalförbud mot handel med hund- och kattpäls i EU
(19.06.2007 - Medbeslutande - 1:a behandlingen ***I)
 
Europaparlamentet antog ett betänkande i juni som stöder ett totalförbud mot handel med hund- och kattpäls i EU. Ledamöterna accepterar inte undantag för produkter ifrån djur som inte uppfötts eller avlivats för pälsframställningens skull, men för att en förstabehandlingsuppgörelse skulle bli möjlig accepterade parlamentet undantag för uppstoppning och i utbildningssyfte.
 
 
 
 
Skärpta regler för vapeninnehav
(29.11.2007 Medbeslutande - 2:a behandlingen ***II)
 
Europaparlamentet har antagit bestämmelser om ökat utbyte av information, ytterligare åtgärder för att skärpa kontrollerna av vapeninnehav och skärpta villkor för förvärv och innehav. Tiden för lagring av uppgifter förlängs och skrivingen om åldersgränsen skärps något.
 
 
Leksakers säkerhet - mer fordras
(3.10.2007)
 
Europaparlamentet har antagit en resolution om produktsäkerhet med anledning av sommarens larmrapporter om och återkallande av leksaker som tillverkats i Kina. Ledamöterna kräver skärpt lagstiftning och utökade kontroller och vid behov förbud. Mer måste göras för att CE-märkningen innebär en säkerhetsgaranti.
 
 
 
Till sidans börjanNästaFöregående

Informationssamhället

Till sidans börjanNästaFöregående
 
Billigare att ringa mobilsamtal utomlands
(23.05.2007 - Medbeslutande - 1:a behandlingen ***I)
 
Tack vare intensiva förhandlingar mellan EU:s institutioner kunde parlamentet redan vid sin första behandling med överväldigande majoritet godkänna ny lagstiftning för att reglera priserna för internationella mobilsamtal. Genom denna snabba kompromiss såg Europaparlamentet till att konsumenterna redan i slutet av sommaren 2007 kunde ringa billigare inom EU.
 
Till sidans börjanNästaFöregående

Livsmedelssäkerhet

Till sidans börjanNästaFöregående
 
Ledamöterna svalde vodkakompromissen
(19.06.2007 - Medbeslutande - 1:a behandlingen ***I)
 
Europaparlamentet accepterade en definition av vodka som innebär att vodka kan framställas av vilka jordbruksråvaror som helst förutsatt att det tydligt anges. Den kompromiss som föredragande Schnellhardt förhandlat fram med rådet om den nya förordningen om spritdrycker innebar att ärendet avklarades med en enda behandling.
 
 
Livsmedelstillsatser, aromer och enzymer - skärpt lagstiftning på gång
(16.7.2007 - Medbeslutande - 1:a behandlingen ***I)
 
Europaparlamentet har behandlat fyra förordningar som syftar till att uppdatera EU:s lagstiftning och förfaranden för godkännande av livsmedelstillsatser, aromer och enzymer. En rad ändringar antogs till kommissionens förslag som syftar till striktare bestämmelser och starkare konsumentskydd.
 
 
 
Till sidans börjanNästaFöregående

Folkhälsa

Till sidans börjanNästaFöregående
 
Hur förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar i EU?
(02-02-2007 - Initiativbetänkande)
 
I EU är 14 miljoner barn övervikiga. Inom vissa av medlemsländerna är hälften av den vuxna befolkningen överviktig och mellan 20 och 30 procent av de vuxna riskerar att drabbas av fetma. Parlamentet har som ett inlägg i debatten antagit ett initiativbetänkande om kommissionens grönbok om övervikt, fetma och kroniska sjukdomar och förespråkar insatser på EU-nivå.
 
 
Till sidans börjanNästaFöregående

Kultur

Till sidans börjanNästaFöregående
 
Filmen Vid himlens utkant får Europaparlamentets Luxpris
(24-10-2007)
 
Den tysk-turkiska filmen Vid himlens utkant av Fatih Akin tilldelades i oktober Europaparlamentet nya filmpris Lux. Den tyska skådespelerskan Hanna Schygulla, som innehar en av huvudrollerna i filmen, mottog priset i kammaren i närvaro och ledamöterna och representanter från de övriga nominerade filmerna.
 
 
Nya regler för reklam och produktplacering i TV i kraft under 2009
(29-11-2007 - Medbeslutande - 2:a behandlingen ***II)
 
Europaparlamentet har utan ändringar antagit rådets gemensamma ståndpunkt om kommissionens föreslag till en modernisering av EU:s bestämmelser om sändningsverksamhet för television. Det tidigare TV-direktivet från 1989 kommer nu även att omfatta digitala audiovisuella tjänster och reglerna för reklam och produktplacering anpassas samtidigt. De nya reglerna kommer att gälla i medlemsstaterna före utgången av 2009.
 
 
Till sidans börjanNästaFöregående

Forskning

Till sidans börjanNästaFöregående
 
Djurförsök på apor bör upphöra
(09-09-2007)
 
Europaparlamentet har antagit en skriftlig förklaring om primater i vetenskapliga experiment med krav på en tidsplan för att ersätta djurförsök på primater.
 
Till sidans börjanNästaFöregående

Mänskliga rättigheter

Till sidans börjanNästaFöregående
 
Gemensam resolution mot dödstraff
(02-02-2007)
 
I samband med att den tredje världskongressen mot dödstraffet inleds i Paris har Europaparlamentet antagit en gemensam resolution från de största politiska grupperna för att stödja ett FN-initiativ till ett allmänt moratorium för dödsstraff.
 
 
 
Stöd för ett allmänt moratorium för dödsstraff
(03-10-2007)
 
Europaparlamentet har antagit en gemensam resolution till stöd för ett allmänt moratorium för dödsstraff och vill att rådet i detta syfte lägger fram en resolution vid FN:s generalförsamlings 62:a möte så att resolutionen kan antas före årets slut. Ledamöterna vill också att en europeisk dag mot dödsstraffet införs och uppmanar Polens regering att stödja detta initiativ.
 
 
 
Salih Mahmoud Osman mottar Sacharovpriset i Europaparlamentets kammare
(17-12-2007)
 
Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet överräcktes idag den 11 december av Hans-Gert Pöttering till den sudanesiske människorättsadvokaten Salih Mahmoud Osman. Salih Mahmoud Osman sade då han talade till ledamöterna i kammaren att det internationella samfundet måste ingripa mot de fruktansvärda händelser som äger rum i Darfur oavsett vad Sudans regering anser.
 
 
 
Till sidans börjanNästaFöregående

Schengen

Till sidans börjanNästaFöregående
 
Schengenområdet utvidgas med nio nya länder
(15-11-2007 - Resolutionsförslag + Samråd *)
 
Schengenområdet är på väg att utvidgas med nio nya länder. Rådet har beslutat att passkontrollerna vid dessa länders land- och sjögränser till övriga Schengenländer kommer att försvinna i december. Gränskontrollerna vid flygresor upphör i slutet av mars 2008. Parallellt stärks bevakningen vid områdets yttre gränser. Parlamentet har samtyckt till rådets beslut, men antog dessutom en resolution med krav på strikt tillämpning och uppföljning.
 
Till sidans börjanNästaFöregående

Kvinnors rättigheter

Till sidans börjanNästaFöregående
 
Förebyggande av våld mot kvinnor och barn - Daphne 2007-2013
(22-05-2007 - Medbeslutande - 2:a behandlingen ***II)
 
Parlamentet har antagit en andrabehandlingsrekommendation som godkänner rådets gemensamma ståndpunkt om Daphne III. Programmet finansierar åtgärder för att bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor samt för att skydda våldsoffer och riskgrupper. För perioden 2007-2013 finns en budget på 116,85 miljoner euro.
 
Till sidans börjanNästaFöregående

Jordbruk

Till sidans börjanNästaFöregående
 
Parlamentet antog kompromissen om EU:s vinreform
(17-12-2007 - Samråd *)
 
Vid omröstningen i plenum ställde sig majoriteten bakom kraven om en treårsperiod för att förmå fler vinodlare att lämna vinsektorn, fortsatt stöd till druvmust, fler sälj- och marknadsföringsåtgärder, strängare regler för märkning och ursprungsbeteckningar och fortsatt tillstånd att berika vin med socker. Europaparlamentet hörs endast om vinreformen men den kompromiss som nu finns kan utgöra en bas då rådet ska fatta beslut.
 
Till sidans börjanNästaFöregående

Budget

Till sidans börjanNästaFöregående
 
Europaparlamentet har antagit EU:s budget för 2008
(17-12-2007 - Budget)
 
 
Europaparlamentet har antagit EU:s budget för 2008. Den uppgörelse som träffades mellan rådet och parlamentet i slutet av november respekteras. EU:s budget för 2008 kommer att uppgå till drygt 120,346 miljarder euro. Detta motsvarar 0,96 % av medlemsstaternas sammanlagda BNI. Den svenska avgiften till EU 2008 beräknas bli omkring 30 miljarder kronor.
 
Till sidans börjanNästaFöregående

Regeringskonferensen

Till sidans börjanFöregående
 
Reformfördrag - parlamentet välkomnar att en regeringskonferens sammankallas
(16-07-2007 - Samråd *)
 
 
Parlamentet, som formellt måste höras, välkomnar sammankallandet av en regeringskonferens för att ta itu med ett reformfördrag för EU, men det oroas över att mandatet gör det möjligt att låta vissa medlemsstater avstå från genomförandet av vissa centrala bestämmelser. Detta kan leda till att sammanhållningen i unionen försämras.
 
Till sidans börjanFöregående