Background
 

Otázky a odpovede – občianska iniciatíva

Ústavné záležitosti - 17-01-2011 - 17:41
Zdieľať

Občania EÚ budú môcť čoskoro požiadať EÚ o zavedenie nového právneho predpisu, pokiaľ na tento účel zozbierajú jeden milión podpisov. Tento nový nástroj, umožňujúci občanom vyjadriť sa k fungovaniu EÚ, bol zavedený Lisabonskou zmluvou. Tzv. občianska iniciatíva vstúpi do platnosti 1. apríla 2012.

Legislatívu, ktorou sa zavádza inštitút občianskej iniciatívy, schválil  Európsky parlament v decembri 2010. Následne ju vo februári 2011 prijala aj Rada.
 
Keďže členské štáty dostali na zapracovanie nových pravidiel do svojich vnútroštátnych právnych predpisov 12 mesiacov, prvé iniciatívy občanov môžu vzniknúť v apríli 2012. Nasledovné odpovede načrtávajú, ako to bude vyzerať po zavedení pravidiel v praxi.
 
 
 
 
 
Odkaz: 20101209BKG08308

1 . Chcem vytvoriť iniciatívu občanov. Ako začať?

Začiatok stránkyNasledujúci
 
Pri vytváraní občianskej iniciatívy musíte najskôr zostaviť občiansky výbor, ktorý bude tvoriť najmenej sedem osôb pochádzajúcich z najmenej siedmich rôznych členských štátov EÚ. Svoju iniciatívu potom zaregistrujte u Európskej komisie v jednom z 23 úradných jazykov EÚ. Komisia zriadi kontaktné miesto, ktoré bude v tejto súvislosti poskytovať informácie a poradenstvo.
 
Pri registrácii iniciatívy treba Komisii poskytnúť názov iniciatívy, opísať jej predmet a ciele, citovať ustanovenia zmluvy o EÚ, ktoré sa podľa vás vzťahujú na danú problematiku, uviesť kontaktné údaje siedmich členov občianskeho výboru a vymenovať všetky zdroje financovania a podpory.
 
Začiatok stránkyNasledujúci

2. Môžem v rámci občianskej iniciatívy navrhnúť čokoľvek?

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Nie. V lehote dvoch mesiacov od zaregistrovania iniciatívy sa vám Komisia ozve a oznámi, či vaša iniciatíva spĺňa požadované podmienky. Ide o tieto podmienky:
bol vytvorený občiansky výbor a určená kontaktná osoba,
navrhovaná iniciatíva zjavne nepatrí mimo rozsah právomocí Komisie predložiť návrh požadovaného právneho aktu Únie na účely plnenia zmlúv,
navrhovaná iniciatíva nie je zjavne urážajúca, neuvážená, ani popudzujúca,
iniciatíva nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými v zmluve.
Ak vaša iniciatíva nespĺňa podmienky, Komisia vysvetlí prečo a poskytne informácie o všetkých možných právnych a iných krokoch, ku ktorým môžete pristúpiť. Všetky schválené iniciatívy budú uverejnené v elektronickom registri, ktorý Komisia vytvorí na tento účel.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

3. Ako môžem zbierať podpisy? Koľko času mám na zbieranie?

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Podpisy môžete zbierať v písomnej alebo elektronickej podobe. Existujú dva druhy vzorových formulárov, ktoré sú určené na zbieranie tzv. vyhlásení o podpore. Voľba formulára závisí od krajiny, v ktorej sa podpisy zbierajú.
 
Ak chcete na zbieranie podpisov využiť elektronický systém, najskôr ho musí osvedčiť príslušný orgán v danom členskom štáte. Signatári tak budú mať záruku, že iniciatíva pamätá aj na ochranu ich osobných údajov. Členské štáty budú povinné vydať osvedčenie v lehote jedného mesiaca.
 
Komisia zadarmo sprístupní softvér na správu a riadenie systému elektronického zberu.
 
Na zozbieranie jedného milióna podpisov budete mať jeden rok. Odpočítavanie sa začne od dátumu, kedy Komisia zaradí vašu iniciatívu do verejného registra.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

4. Aké osobné údaje budú musieť poskytnúť ľudia, ktorí budú chcieť podporiť iniciatívu svojím podpisom?

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Každý štát zodpovedný za overovanie platnosti vyhlásení o podpore vašej iniciatívy si zvolí vlastné kritériá. Väčšina členských štátov bude požadovať tieto údaje: meno, adresu trvalého bydliska, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť a podpis s dátumom.
 
Väčšina členských štátov bude tiež od vás vyžadovať poskytnutie čísla občianskeho preukazu. Týchto deväť krajín to však vyžadovať nebude: Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Írsko, Holandsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

5. Kto môže podpísať občiansku iniciatívu?

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Svojím podpisom je oprávnený podporiť navrhnutú iniciatívu každý občan Európskej únie, ktorý dosiahol príslušný vek na účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Veková hranica vo všetkých členských štátoch EÚ je 18 rokov s výnimkou Rakúska, kde je veková hranica 16 rokov.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

6. Môžem zozbierať všetkých milión podpisov v jednom štáte?

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Nie. Signatári musia pochádzať najmenej z jednej štvrtiny členských štátov Únie. Keďže v súčasnosti má EÚ 27 členských štátov, signatári musia pochádzať najmenej zo siedmich štátov.
 
Aby sa podpisy z danej krajiny mohli započítať do potrebnej štvrtiny, musíte získať v každom členskom štáte určitý minimálny počet podpisov. Ten získate vynásobením počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v danom členskom štáte číslom 750.
 
Dobrou správou je, že tieto minimálne počty podpisov sú už vypočítané:
 
Rakúsko                       12 750
Belgicko                       16 500
Bulharsko                     12 750
Cyprus                           4 500
Česká republika          16 500
Dánsko                          9 750
Estónsko                        4 500
Fínsko                            9 750
Francúzsko                   54 000
Nemecko                     74 250
Grécko                         16 500
Maďarsko                    16 500
Írsko                              9 000
Taliansko                      54 000
Lotyšsko                        6 000
Litva                               9 000
Luxembursko                 4 500
Malta                             3 750
Holandsko                    18 750
Poľsko                         37 500
Portugalsko                  16 500
Rumunsko                    24 750
Slovensko                      9 750
Slovinsko                       5 250
Španielsko                    37 500
Švédsko                       13 500
Spojené kráľovstvo     54 000
 
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

7. Čo nasleduje po zozbieraní jedného milióna podpisov?

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Najskôr musíte predložiť všetky získané vyhlásenia o podpore zainteresovaným členským štátom, ktoré overia ich platnosť. Na overenie majú tri mesiace a ak je všetko v poriadku, vydajú osvedčenie.
 
Keď získate potrebné osvedčenia, môžete iniciatívu predložiť Komisii. Spolu s iniciatívou musíte poskytnúť informácie o všetkých zdrojoch podpory a financovania iniciatívy.
 
Komisia všetky informácie uverejní na svojej internetovej stránke. Následne vás Komisia pozve, aby ste na jej pôde podrobne vysvetlili obsah iniciatívy. Okrem toho budete môcť prezentovať iniciatívu aj v rámci verejného vypočutia v Európskom parlamente. Komisia a Parlament zodpovedajú za zorganizovanie tohto verejného vypočutia.
 
Komisia vás do troch mesiacov informuje o svojich právnych a politických záveroch týkajúcich sa vašej iniciatívy, o opatreniach, ktoré prípadne plánuje prijať, a odôvodní, prečo ich prijme alebo neprijme. Tieto informácie budú zverejnené.
 
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

8. Čo s podpismi po vyhodnotení iniciatívy?

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Spolu s členskými štátmi budete počas trvania iniciatívy zodpovedať za primerané nakladanie s osobnými údajmi signatárov. Najneskôr do jedného mesiaca po dni predloženia iniciatívy alebo najneskôr do 18-tich mesiacov odo dňa registrácie (podľa toho, ktorý dátum je skorší) musíte zničiť všetky vyhlásenia o podpore prijaté v súvislosti s danou iniciatívou a všetky ich kópie.
 
Členské štáty, ktoré overovali vyhlásenia o podpore, sú takisto povinné zničiť vyhlásenia a ich kópie do jedného mesiaca od dátumu vydania osvedčení.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

9. Prečo už teraz nemôžem vytvoriť iniciatívu?

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Hoci inštitúcie EÚ už schválili príslušné nariadenie , členské štáty majú 12 mesiacov na jeho zapracovanie do vnútroštátnych právnych predpisov.
 
Nariadením sa zavádzajú určité pravidlá, ktoré môžu spôsobiť zmeny vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Pravidlá sa týkajú napríklad zodpovednosti organizátorov iniciatívy, možných sankcií v prípade poskytnutia nepravdivých vyhlásení, či podvodného použitia údajov. Členské štáty budú zároveň povinné určiť príslušné orgány.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

10. Aký bol prínos europoslancov pri nastavovaní pravidiel?

Začiatok stránkyPredchádzajúci
 
Europoslanci sa veľkou mierou pričinili o to, aby bola občianska iniciatíva v porovnaní s pôvodným návrhom pre bežných občanov prístupnejšia. Podarilo sa im presadiť tieto zlepšenia:
  • Komisia overí prípustnosť vášho práva na iniciatívu hneď na začiatku, a nie až po zozbieraní 300 000 podpisov, ako sa pôvodne navrhovalo,
  • minimálny počet členských štátov, z ktorých bude potrebné získať podpisy, bol znížený z jednej tretiny na jednu štvrtinu,
  • Komisia poskytne organizátorom pomoc vo forme zrozumiteľne napísanej príručky, vytvorí kontaktné stredisko a zadarmo poskytne softvér na elektronický zber údajov,
  • pokiaľ iniciatívu podporí jeden milión signatárov, bude zaručená primeraná spätná väzba vrátane pozvánky na pôdu Komisie a zorganizovania verejného vypočutia,
  • Komisia bude mať tri a nie (pôvodne navrhované) štyri mesiace na poskytnutie odpovede na iniciatívu.
 
Začiatok stránkyPredchádzajúci