Διαδικασία : 2010/2996(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0156/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0156/2011

Συζήτηση :

PV 08/03/2011 - 14
CRE 08/03/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2011 - 10.1
CRE 09/03/2011 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0090

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 211kWORD 146k
17.02.2011
PE459.690v01-00
 
B7-0156/2011

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010


Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

 


Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010  
B7‑0156/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010 που εκπόνησε η Επιτροπή (SEC(2010)1327),

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη(1), της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας(2), της 21ης Μαΐου 2008 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2007(3), της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2008(4), και της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2009(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία,

–   έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την Τουρκία,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/157/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας(6) («εταιρική σχέση για την προσχώρηση»), και τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου του 2001, του 2003 και του 2006 σχετικά με την εταιρική σχέση για την προσχώρηση,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου από το Συμβούλιο και ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών αποτέλεσε την αφετηρία μιας μακράς και ανοικτής διαδικασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται ως ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία να εκσυγχρονιστεί,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι η πλήρης τήρηση όλων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης καθώς και η ικανότητα ενσωμάτωσης στην ΕΕ, η οποία αποτελεί κοινότητα βασιζόμενη σε κοινές αξίες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 2010 η Τουρκία συνέχισε τη διαδικασία πολιτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά η έλλειψη διαλόγου και πνεύματος συμβιβασμού μεταξύ των κύριων πολιτικών κομμάτων έχει αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ των βασικών πολιτικών θεσμών και επιβραδύνει το έργο στον τομέα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν έχει εφαρμόσει ακόμη, για πέμπτη συνεχή χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

1.  επαινεί τους τούρκους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών για τη στήριξη που παρέχουν στον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της Τουρκίας και για τη δέσμευσή τους σε μια ανοικτή και πλουραλιστική κοινωνία·

2.  σημειώνει τη βραδεία πρόοδο της Τουρκίας στον τομέα των μεταρρυθμίσεων και υπενθυμίζει ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις με στόχο τόσο την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης όσο και για το δικό της εκσυγχρονισμό· καλεί την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση αυτή·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και την έλλειψη προθυμίας από πλευράς κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την επίτευξη συναίνεσης επί των βασικών μεταρρυθμίσεων· παροτρύνει όλους τους πολιτικούς φορείς, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να συνεργασθούν για να ενισχύσουν τον πολιτικό πλουραλισμό στους κρατικούς θεσμούς και να προωθήσουν τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό του κράτους και της κοινωνίας· καλεί όλες τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στη μεταρρυθμιστική διαδικασία·

4.  επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ένα σύστημα ελέγχων και ισορροπιών στη διακυβέρνηση ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους, το οποίο πρέπει να βασίζεται στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών και της ισορροπίας μεταξύ της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής λειτουργίας, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και ιδιαίτερα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου, και σε μια συμμετοχική πολιτική κουλτούρα που θα αντικατοπτρίζει πράγματι τον πλουραλισμό μιας δημοκρατικής κοινωνίας·

5.  υπογραμμίζει το ρόλο της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως του θεσμικού οργάνου το οποίο πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών και να στηρίξει ενεργά και εποικοδομητικά, βάσει διακομματικής δέσμευσης, τις εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το δημοκρατικό έλεγχο επί των κυβερνητικών πολιτικών·

6.  χαιρετίζει την έγκριση συνταγματικών τροποποιήσεων ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ζητεί να εφαρμοστούν δεόντως με πλήρη σεβασμό των προτύπων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ταυτόχρονα, την επιτακτική ανάγκη για μια συνολική συνταγματική μεταρρύθμιση η οποία θα μετατρέψει την Τουρκία σε μια πραγματικά πλουραλιστική δημοκρατία με επίκεντρο την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών· χαιρετίζει τη δεδηλωμένη ετοιμότητα της κυβέρνησης καθώς και της αντιπολίτευσης να υλοποιήσουν μια τέτοια μεταρρύθμιση και καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι όλα τα πολιτικά κόμματα και η κοινωνία των πολιτών θα συμμετάσχουν στενά στη σύνολη συνταγματική διαδικασία· ζητεί την εφαρμογή της δέσμης συνταγματικών τροποποιήσεων· συνιστά να κληθεί επίσης να συμμετάσχει η Επιτροπή της Βενετίας·

7.  χαιρετίζει τις συμβολικές χειρονομίες καλής θέλησης καθώς και ορισμένα συγκεκριμένα βήματα της κυβέρνησης στους τομείς της ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, καθώς και της προστασίας των μειονοτήτων και των πολιτιστικών δικαιωμάτων· επιμένει, ωστόσο, ότι απαιτούνται συστηματικές βελτιώσεις με στόχο την πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· ενθαρρύνει ιδιαίτερα την κυβέρνηση να δώσει νέα ώθηση στη διαδικασία δημοκρατικού ανοίγματος και καλεί την αντιπολίτευση να στηρίξει εποικοδομητικά τη διαδικασία και να συμμετάσχει σε αυτή·

Τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης

 

8.  εκφράζει την ανησυχία του για την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, ορισμένες ενέργειες λογοκρισίας και την αυξανόμενη αυτολογοκρισία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υπερασπιστεί την ελευθερία του Τύπου· υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη ανεξάρτητου Τύπου έχει ζωτική σημασία για μια δημοκρατική κοινωνία και επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ουσιαστικό ρόλο της δικαιοσύνης για την προστασία και ενίσχυση της ελευθερίας του Τύπου, στοιχεία που διασφαλίζουν το δημόσιο χώρο για μια ελεύθερη συζήτηση και συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία του συστήματος ελέγχων και ισορροπιών· υπενθυμίζει την ανάγκη θέσπισης νέου νόμου για τα μέσα ενημέρωσης, ο οποίος θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα της ανεξαρτησίας, της ιδιοκτησίας και του διοικητικού ελέγχου·

9.  χαιρετίζει τους νέους νόμους για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, οι οποίοι καθιστούν δυνατές διάφορες θετικές εξελίξεις, όπως αύξηση του ποσοστού μετοχών που μπορούν να κατέχουν νομίμως ξένες οντότητες στις τουρκικές εταιρείες μέσων ενημέρωσης (έως 50%, από 25%), αλλά εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η μετάδοση προγράμματος μπορεί να διακοπεί για λόγους εθνικής ασφαλείας χωρίς δικαστική εντολή ή απόφαση δικαστηρίου· σημειώνει με ανησυχία την πρακτική άσκησης ποινικής δίωξης κατά δημοσιογράφων οι οποίοι φέρνουν στο φως της δημοσιότητας στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος - κυρίως δυνάμει του άρθρου 285 του ποινικού κώδικα «Παραβίαση του απορρήτου ποινικών ερευνών» και του άρθρου 288 «Απόπειρα επηρεασμού της δικαιοσύνης»· θεωρεί ότι η ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί βασικό εμπόδιο στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία και εκφράζει τη λύπη του για το δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι· παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου τροποποιώντας τη σχετική νομοθεσία και προβλέποντας την εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών·

10. εκφράζει τη λύπη του διότι ορισμένες νομικές διατάξεις - όπως τα άρθρα 301, 318 και 220, παράγραφος 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 314, παράγραφος 2, του ποινικού κώδικα, το άρθρο 7, παράγραφος 2, του αντιτρομοκρατικού νόμου, ο νόμος αριθ. 5816 της 25ης Ιουλίου 1951 - καθώς και δηλώσεις της κυβέρνησης και ενέργειες των εισαγγελέων εξακολουθούν να περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης· επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς την κυβέρνηση να ολοκληρώσει την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την ελευθερία της έκφρασης και να το ευθυγραμμίσει χωρίς καθυστέρηση με την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει εν προκειμένω ότι η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να εκδώσει σαφείς οδηγίες προς δικαστές και εισαγγελείς σχετικά με νόμους που χρησιμοποιούνται συχνά για τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης· εκφράζει τη λύπη του για την επανειλημμένη και δυσανάλογη προσφυγή στο κλείσιμο δικτυακών τόπων και ζητεί από την κυβέρνηση να προετοιμάσει τροπολογίες στο νόμο περί Διαδικτύου (νόμος αριθ. 5651) προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν περιορίζει πλέον την ελευθερία της έκφρασης ούτε το δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση σε πληροφορίες·

11. προτρέπει την κυβέρνηση να διαφυλάξει τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, που κατοχυρώνονται στα άρθρα 33 και 34 του τουρκικού συντάγματος· αποδοκιμάζει και καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη βίαιη καταστολή φοιτητικών διαδηλώσεων από την αστυνομία στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, το Δεκέμβριο του 2010·

12. αναγνωρίζει ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων των Ρομά στην Τουρκία αντιμετωπίζεται τώρα με ιδιαίτερη προσοχή και ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αναλάβει σχετική πολιτική δέσμευση· συνιστά την προσεκτική παρακολούθηση και αναθεώρηση του κυβερνητικού στεγαστικού προγράμματος για τους Ρομά, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τη μεθοδολογία του ίδιου του προγράμματος· παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ενεργό ένταξη των κοινοτήτων Ρομά και την αξιόπιστη διαβούλευση με αυτές στο πλαίσιο κάθε διαδικασίας ένταξης των Ρομά εντός της χώρας·

13. εκτιμά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της δικαιοσύνης αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη λειτουργία μιας πλουραλιστικής δημοκρατικής κοινωνίας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι συνθήκες της τουρκικής δικαιοσύνης δεν έχουν βελτιωθεί ακόμη επαρκώς ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη· ζητεί από την κυβέρνηση να εφαρμόσει τις συνταγματικές τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν σε αυτό τον τομέα, με πλήρη σεβασμό της διάκρισης των εξουσιών μεταξύ του εκτελεστικού και δικαστικού κλάδου, και της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

14. εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για την ερμηνεία του κώδικα ποινικής δικονομίας από το Τουρκικό Ανώτατο Δικαστήριο, βάσει της οποίας η περίοδος προφυλάκισης παρατείνεται σε 10 έτη, πράγμα που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων· καλεί τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση να τροποποιήσει το σχετικό νόμο σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· εφιστά επίσης την προσοχή στην υποχρέωση της Τουρκίας να τηρήσει αυστηρά τη δέσμευσή της που απορρέει από το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για εξασφάλιση δίκαιης δίκης εντός λογικής προθεσμίας, ιδίως με τη δημιουργία δευτεροβάθμιων δικαστηρίων στο νομικό της σύστημα και με την ταυτόχρονη ενίσχυση της ικανότητας των ανώτατων δικαστηρίων της·

15. χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 14ης Σεπτεμβρίου 2010 στην υπόθεση Dink κατά Τουρκίας· καλεί συνεπώς τις τουρκικές αρχές να αποδεχθούν πλήρως τις συνέπειες της απόφασης με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την προστασία της άσκησης της ελευθερίας της έκφρασης· εκφράζει την ανησυχία του για τα τεχνητά εμπόδια που προέβαλε η τουρκική κρατική διοίκηση τα οποία παρακωλύουν την αποκάλυψη των πραγματικών ηθικών αυτουργών της δολοφονίας του αρμένιου δημοσιογράφου Hrant Dink·

16. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι εγκριθείσες συνταγματικές τροποποιήσεις παρέχουν τελικά τη βάση για την καθιέρωση του θεσμού του συνηγόρου του πολίτη και παροτρύνει την κυβέρνηση να προετοιμάσει σχετικό νόμο, και το κοινοβούλιο να τον εγκρίνει, που θα καθιστά δυνατό το διορισμό βάσει δημοκρατικής διαδικασίας έτσι ώστε να αναδειχθεί σε αυτό το νέο αξίωμα μια προσωπικότητα που θα χαίρει του σεβασμού της κοινής γνώμης· χαιρετίζει την πρόταση δημιουργίας Εθνικού Ιδρύματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ζητεί από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση να προβεί σε διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών και να παράσχει επαρκή εχέγγυα για την ανεξαρτησία του νέου θεσμού σύμφωνα με τις «Αρχές του Παρισιού»·

17. επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις σχέσεις μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα, ιδιαίτερα την αύξηση της πολιτικής εποπτείας που έχει επιτευχθεί με τον περιορισμό της δικαιοδοσίας των στρατοδικείων, με την παροχή της δυνατότητας δικαστικής επανεξέτασης των αποφάσεων του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου και με τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί δικάζονται από πολιτικά δικαστήρια· σημειώνει ότι η πρόοδος αυτή θα πρέπει να συνεχισθεί περαιτέρω για να διασφαλιστεί πλήρης εποπτεία από τις πολιτικές αρχές και καλεί το τουρκικό κοινοβούλιο να αναλάβει ενεργό δράση για να εξασφαλιστεί η κοινοβουλευτική εποπτεία επί των δυνάμεων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εποπτείας επί του αμυντικού προϋπολογισμού·

18. υπογραμμίζει ότι οι έρευνες για υποθέσεις οι οποίες εικάζεται ότι συνιστούν σχέδια πραξικοπήματος, όπως οι υποθέσεις Εργκένεκον και «Βαριοπούλα», πρέπει να καταδείξουν τη δύναμη και την ορθή, ανεξάρτητη και διαφανή λειτουργία των τουρκικών δημοκρατικών θεσμών και του δικαστικού σώματος· ανησυχεί για τις υπερβολικά μακρές χρονικές περιόδους προφυλάκισης και τονίζει την ανάγκη ουσιαστικών δικαστικών εγγυήσεων για όλους τους υπόπτους·

19. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τροπολογίες σχετικά με την απαγόρευση πολιτικών κομμάτων που προτάθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης συνταγματικής μεταρρύθμισης δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση και παροτρύνει όλα τα πολιτικά κόμμα να ευθυγραμμίσουν τη σχετική νομοθεσία με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας·

20. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις που έχει διατυπώσει σε προηγούμενα ψηφίσματά του για μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, με μείωση του κατώτατου ορίου του 10%, ούτως ώστε να ενισχυθεί με αυτό τον τρόπο ο κομματικός πλουραλισμός και να αντικατοπτρίζεται καλύτερα ο πλουραλιστικός χαρακτήρας της τουρκικής κοινωνίας· εκφράζει ιδιαίτερα τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία μεταρρύθμιση στον τομέα αυτό το 2010· ζητεί συνολική αναθεώρηση των κανόνων για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και τις εκλογικές δαπάνες προκειμένου να ενισχυθεί η εσωκομματική δημοκρατία και να υποστηριχθεί ένα πιο ανοιχτό πολιτικό σύστημα· ενθαρρύνει τα πολιτικά κόμματα να ενδυναμώσουν την εσωκομματική τους δημοκρατία και να ενισχύσουν την υποχρέωση λογοδοσίας των εκλεγμένων μελών έναντι των ψηφοφόρων τους·

21. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στον περιορισμό των ασυλιών των μελών του κοινοβουλίου όσον αφορά αδικήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά, ενώ επισημαίνει ταυτόχρονα την ανησυχία για το κατά πόσον προστατεύεται επαρκώς η έκφραση μη βίαιων απόψεων στο κοινοβούλιο· καλεί επομένως την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να συμφωνήσουν στη δέουσα μεταρρύθμιση του συστήματος των βουλευτικών ασυλιών·

22. σημειώνει ότι η Τουρκία ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και ενθαρρύνει την Τουρκία να αποδείξει την προσήλωσή της στις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπογράφοντας και κυρώνοντας τη Σύμβαση Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και κυρώνοντας όλα τα πρόσθετα πρωτόκολλα στην ΕΣΔΑ·

23. εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων εκκρεμεί από το 2005 και παροτρύνει το τουρκικό κοινοβούλιο να το κυρώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

24. στηρίζει τον εν εξελίξει διάλογο της κυβέρνησης με θρησκευτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων της κοινότητας των Αλεβιτών, της ελληνικής, της αρμενικής, της αραμαϊκής κοινότητας και άλλων χριστιανικών κοινοτήτων· εκφράζει, ωστόσο, την απογοήτευσή του διότι έχει επιτευχθεί περιορισμένη μόνον πρόοδος όσον αφορά το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία αυτών των κοινοτήτων, κυρίως ως προς τη δυνατότητά τους να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, να ανοίγουν και να λειτουργούν οίκους λατρείας, να εκπαιδεύουν κληρικούς και να επιλύουν προβλήματα ιδιοκτησίας τα οποία δεν επιλύονται από το Νόμο περί Ιδρυμάτων· ζητεί, επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις και τα διαδικαστικά προβλήματα που υπάρχουν, να καταβληθούν αποτελεσματικές και συνεχείς προσπάθειες όσον αφορά την εφαρμογή του Νόμου περί Ιδρυμάτων, ο οποίος πρέπει να εξασφαλίζει στις προαναφερθείσες θρησκευτικές κοινότητες τη δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· παροτρύνει την κυβέρνηση να αυξήσει περαιτέρω τη στήριξή της στην ελευθερία της συνείδησης και τη θρησκευτική πολυμορφία στην τουρκική κοινωνία·

25. καλεί, ως εκ τούτου, την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει συστηματικά αυτά τα ζητήματα τροποποιώντας τη νομοθεσία και εξασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή της σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δήμων· επισημαίνει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, τις συστάσεις που ενέκρινε η Επιτροπή της Βενετίας την άνοιξη του 2010 σχετικά με τη νομική προσωπικότητα θρησκευτικών κοινοτήτων και τον εκκλησιαστικό τίτλο "Οικουμενικό" του Ορθόδοξου Πατριαρχείου· χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση της Βακουφικής Συνέλευσης για μεταβίβαση του Ελληνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων της Πριγκήπου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και τη χορήγηση τουρκικής ιθαγένειας σε διάφορους ελληνορθόδοξους κληρικούς, προκειμένου να διευκολυνθεί το Πατριαρχείο και η Ιερά Σύνοδος· χαιρετίζει την τέλεση Θείας Λειτουργίας στο Μουσείο της Μονής Σουμελά στην Τραπεζούντα και την τέλεση Θείας Λειτουργίας στην εκκλησία επί της νήσου Akdamar στην επαρχία Βαν· θεωρεί λυπηρή την απόφαση του Ανώτατου Τουρκικού Δικαστηρίου κατά της Μονής Mor Gabriel, σχετικά με την κτηματική διαφορά της μονής με χωριά και το τουρκικό δημόσιο· επαναλαμβάνει την προσδοκία του ότι τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την επαναλειτουργία της Ελληνορθόδοξης Ιερατικής Σχολής της Χάλκης θα ακολουθήσουν σύντομα συγκεκριμένες ενέργειες και ότι θα ληφθούν μέτρα για την απρόσκοπτη εκπαίδευση του κλήρου των χριστιανικών κοινοτήτων· παροτρύνει την κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται στα σχολεία το οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το θρησκευτικό πλουραλισμό της τουρκικής κοινωνίας, και στην ανάγκη για αμερόληπτο μαθησιακό υλικό·

26. καταδικάζει σθεναρά τη συνεχιζόμενη τρομοκρατική βία του PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, και άλλων τρομοκρατικών ομάδων επί του τουρκικού εδάφους· ενθαρρύνει την Τουρκία, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τη συνεργασία τους στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, σε στενή συνεργασία με το Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης και την Europol και με αυστηρή τήρηση του διεθνούς δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

27. καλεί την κυβέρνηση να δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειές της στο πλαίσιο της διαδικασίας δημοκρατικού ανοίγματος για να αντιμετωπισθεί συνολικά το κουρδικό ζήτημα προς την κατεύθυνση της επίτευξης ειρηνικής λύσης: ιδιαίτερα με την εξασφάλιση μιας συνεπούς ερμηνείας των νόμων που επιτρέπει τη χρήση της κουρδικής γλώσσας στον πολιτικό και δημόσιο βίο και στην εκπαίδευση, με την τροποποίηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας ώστε να αποφεύγονται οι καταχρήσεις ή η διασταλτική της ερμηνεία, με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων που έχουν εκτοπιστεί από τις περιοχές καταγωγής τους συνεπεία, μεταξύ άλλων, μακροχρόνιων συγκρούσεων, και με την περαιτέρω βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας· εκφράζει την ανησυχία του, στο πλαίσιο αυτό, για τις διεξαγόμενες στο Ντιγιαρμπακίρ δίκες 151 κούρδων πολιτικών ακτιβιστών, συμπεριλαμβανομένων οκτώ εκλεγμένων εν ενεργεία δημάρχων, που συνιστούν παρέμβαση σε νόμιμες πολιτικές δραστηριότητες·

28. χαιρετίζει την ενίσχυση του νομικού πλαισίου που διασφαλίζει τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων μέσω της συνταγματικής δέσμης· εκφράζει την ανησυχία του για τα μειούμενα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό ακόμη και μεταξύ γυναικών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο· παροτρύνει την κυβέρνηση, καθώς και τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών να λάβουν ολοκληρωμένα μέτρα, όπως επί παραδείγματι καταπολέμηση του γυναικείου αναλφαβητισμού, ενεργό στήριξη της πρόσβασης των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή παροχή υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, για την αντιμετώπιση της φτώχειας των γυναικών, την αύξηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών και της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας· υποστηρίζει επιπλέον την καθιέρωση συστήματος ποσοστώσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται ουσιαστική παρουσία των γυναικών σε όλα τα επίπεδα στις επιχειρήσεις, στο δημόσιο τομέα και στην πολιτική· καλεί ιδιαιτέρως τα πολιτικά κόμματα να αξιοποιήσουν την ευκαιρία των επικείμενων εκλογών για να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική·

29. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την αύξηση του αριθμού των λεγόμενων «εγκλημάτων τιμής», τα διατηρούμενα υψηλά ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας και το φαινόμενο των καταναγκαστικών γάμων· παροτρύνει την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της πρόληψης σε όλα τα επίπεδα, κυρίως με την επιβολή του νόμου αριθ. 4320 περί προστασίας της οικογένειας και με την παρακολούθηση της εφαρμογής του από την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, υποχρεώνοντας τους δήμους άνω των 50.000 κατοίκων να δημιουργήσουν επαρκή καταφύγια για γυναίκες και ανήλικους που διατρέχουν κίνδυνο, με την αποτελεσματική παρακολούθηση της πλήρους συμμόρφωσης με αυτή την υποχρέωση και με την εφαρμογή συστήματος για τη συνέχιση της παροχής βοήθειας σε γυναίκες και ανηλίκους μετά την αποχώρησή τους από τα καταφύγια, προκειμένου να τους εξασφαλίζεται κατάλληλη ψυχολογική στήριξη, νομική αρωγή, περίθαλψη και βοήθεια για την κοινωνική τους επανένταξη· καλεί την κυβέρνηση να καθιερώσει επαρκή και ουσιαστική εποπτεία της συμμόρφωσης των δήμων προς την εν λόγω υποχρέωση· προτρέπει το δικαστικό σώμα να εξασφαλίσει ότι η βία κατά των γυναικών και των ανηλίκων, καθώς και των ατόμων που αγωνίζονται για την καταπολέμηση των εγκλημάτων τιμής τιμωρείται συστηματικά και κατάλληλα·

30. παροτρύνει την κυβέρνηση να εγγυηθεί, διά του νόμου και της ουσιαστικής επιβολής του, την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικής ταυτότητας, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· εκφράζει τη λύπη του για την πρόσφατη νομική δράση κατά ενώσεων λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων (LGBT), αλλά χαιρετίζει το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια· σημειώνει, ωστόσο, ότι είναι ανάγκη να αναληφθεί περαιτέρω δράση κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να δώσει εντολή στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να σταματήσουν να χαρακτηρίζουν την ομοφυλοφιλία ως «ψυχοσεξουαλική» διαταραχή·

31. είναι πεπεισμένο ότι, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου, η Τουρκία πρέπει να θεσπίσει νομοθεσία η οποία θα εισαγάγει την πολιτική ή κοινωνική υπηρεσία ως εναλλακτική της στρατιωτικής θητείας που δεν θα έχει, λόγω της διάρκειάς της, τιμωρητικό χαρακτήρα και θα βασίζεται σε ελεύθερη επιλογή· ζητεί από την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση προς την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Ülke κατά Τουρκίας, τροποποιώντας τη νομοθεσία ώστε να τερματισθεί η δίωξη αντιρρησιών συνείδησης λόγω της άρνησής τους να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία· ζητεί από την κυβέρνηση να ερευνήσει τις καταγγελίες για κακοποίηση αντιρρησιών συνείδησης υπό στρατιωτική κράτηση και να λάβει μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων καταχρήσεων στο μέλλον·

32. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η παροχή ουσιαστικής προστασίας στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες δίκες και δικαστικές διώξεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στη δίκη της Pinar Selek που διαρκεί δώδεκα χρόνια παρά τις δύο αθωωτικές αποφάσεις· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εν λόγω υπόθεση, καθώς και όλες τις άλλες παρεμφερείς υποθέσεις, και να παρίσταται συστηματικά στις δίκες αυτές·

33. παροτρύνει τα μεγάλα πολιτικά κόμματα να καταλήξουν σε λύση για το ζήτημα της απαγόρευσης της μαντίλας στα πανεπιστήμια, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η πόλωση που προκαλεί το εν λόγω ζήτημα στην τουρκική κοινωνία· ζητεί η λύση αυτή να βασίζεται στο σεβασμό της ελεύθερης επιλογής των γυναικών·

34. επαναλαμβάνει σθεναρά την έκκλησή του προς την τουρκική κυβέρνηση - δεδομένου ότι δεν έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα πρόοδος μετά το ψήφισμα 1625 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, να εφαρμόσει πολιτικές που αποσκοπούν στη διατήρηση του διττού πολιτισμικού χαρακτήρα των νήσων Gökçeada (Ίμβρου) και Bozcaada (Τενέδου) και ιδιαίτερα να επιληφθεί των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ελληνικής μειονότητας στους τομείς της εκπαίδευσης και των περιουσιακών δικαιωμάτων·

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας

 

35. επαινεί την ανθεκτικότητα της τουρκικής οικονομίας έναντι της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης· τονίζει ότι αυτή η οικονομική ανάκαμψη αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να αυξηθούν τα ποσοστά συμμετοχής του εργατικού δυναμικού και απασχόλησης, που εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλά, φθάνοντας μόλις στο 50%, και για να τεθεί σε κίνηση η διαδικασία προοδευτικής κοινωνικής ένταξης· επισημαίνει την ευθύνη που έχουν από κοινού η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι και τους ενθαρρύνει να εντείνουν τη συνεργασία τους προκειμένου να εδραιωθεί περαιτέρω μια οικονομία της αγοράς με κοινωνικό προσανατολισμό·

36. σημειώνει την αλληλεξάρτηση της οικονομίας της ΕΕ και της τουρκικής οικονομίας και επισημαίνει το δυναμικό της για την ενδυνάμωση της ευημερίας τόσο στην ΕΕ όσο και στην Τουρκία, καθώς προχωρεί η ενσωμάτωση της Τουρκίας στην αγορά της ΕΕ·

37. χαιρετίζει τις βελτιώσεις που επέφεραν οι συνταγματικές τροποποιήσεις στον τομέα του κοινωνικού διαλόγου και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων· επιμένει, ωστόσο, ότι, πέραν αυτών των βελτιώσεων, το νομικό πλαίσιο, περιλαμβανομένης της εκκρεμούσας νομοθεσίας για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, πρέπει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις προδιαγραφές της ΕΕ και της ΔΟΕ· ενθαρρύνει όλα τα μέρη του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου να ενισχύσουν τη δέσμευση και τη συνεργασία τους για την προώθηση αυτού του στόχου·

38. επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ τουρκικών περιφερειών και μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τον ιδιαίτερο ρόλο της εκπαίδευσης και την ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι διατηρούμενες μεγάλες περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης και τα ποσοστά εγγραφής·

39. ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να εξετάσει πλήρως τη βιωσιμότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σχεδίων της για νέες υποδομές στους τομείς του ύδατος και της ενέργειας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου της Νοτιοανατολικής Ανατολίας (GAP) και που κινδυνεύουν να καταστρέψουν το περιβάλλον και το μοναδικό τοπίο πολλών περιοχών, και ειδικότερα τον αντίκτυπο που έχει το σχέδιο αυτό στο γειτονικό Ιράκ· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι το σχέδιο νόμου για την προστασία της φύσης και τη βιοποικιλότητα θα τροποποιηθεί κατά τρόπον ώστε να προστατεύεται η πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού των ευρωπαϊκών προτύπων και να υπάρχει σαφής κατανομή της ευθύνης για την προστασία της φύσης εντός της εκτελεστικής εξουσίας· καλεί την κυβέρνηση να εγκρίνει ένα πιο φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής που θα βασίζεται σε συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την καταπολέμηση της αύξησης των εκπομπών άνθρακα·

Οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας

 

40. καλεί την τουρκική κυβέρνηση και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να στηρίξουν ενεργά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό ζήτημα και να συμβάλουν με απτό τρόπο σε μια συνολική διευθέτηση, και καλεί την κυβέρνηση να διευκολύνει τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος για διαπραγματεύσεις αρχίζοντας αμέσως την απόσυρση των δυνάμεών της από την Κύπρο· παροτρύνει μετ’ επιτάσεως τις δύο κοινότητες στην Κύπρο να εργαστούν εντατικά, όπως ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, για να κεφαλαιοποιήσουν την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη λύση, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προωθώντας ειδικότερα το ψήφισμα 550 (1984), και με τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, προς όφελος των κυπρίων πολιτών, της ΕΕ και της Τουρκίας·

41. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει τη στήριξή της προς την Επιτροπή Αγνοουμένων στην Κύπρο, ιδιαίτερα διευκολύνοντας την πρόσβασή της σε στρατιωτικές ζώνες και στα αρχεία, καθώς και να αναλάβει κάθε ενδεδειγμένη δράση, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων·

42. ζητεί από την Τουρκία και τις τουρκοκυπριακές αρχές να απέχουν από τη δημιουργία νέων οικισμών τούρκων πολιτών στη νήσο, ειδάλλως θα εξακολουθήσει να μεταβάλλεται η δημογραφική ισορροπία και να μειώνεται η πίστη των πολιτών της σε ένα μελλοντικό κοινό κράτος με βάση το κοινό παρελθόν του· καλεί την Τουρκία να αντιμετωπίσει το ζήτημα της εγκατάστασης τούρκων πολιτών στη νήσο σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης και τις αρχές του διεθνούς δικαίου·

43. παροτρύνει και τις δύο πλευρές, την Τουρκία και την Αρμενία, να κυρώσουν χωρίς όρους τα πρωτόκολλα και να ανοίξουν τα σύνορα και καλεί την Τουρκία να χρησιμοποιήσει το βάρος που έχει στην περιοχή για να ενισχύσει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης·

44. σημειώνει τις εντατικές προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών τους σχέσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει ανακληθεί ακόμη η απειλή του casus belli που έχει κηρύξει η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδας· αναμένει από την τουρκική κυβέρνηση να παύσει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας και τις πτήσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά·

45. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας έχει υπογραφεί από την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις·

46. εκτιμά την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης της κουρδικής περιφερειακής κυβέρνησης, και επισημαίνει ιδιαίτερα τη συμβολή της Τουρκίας στη σταθεροποίηση του Ιράκ· προτρέπει την Τουρκία να διαμορφώσει, μαζί με την ιρακινή κυβέρνηση και άλλους γείτονες, μέτρα για την αντιμετώπιση του αρνητικού αντίκτυπου που έχει το έργο κατασκευής υδροηλεκτρικού φράγματος που έχει εξαγγείλει η τουρκική κυβέρνηση·

Προώθηση της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας

 

47. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή από την Τουρκία, γεγονός που εξακολουθεί να επηρεάζει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, και ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση την πλήρη εφαρμογή του πρωτοκόλλου·

48. σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την Τουρκία στο κεφάλαιο «Ενέργεια» και προτρέπει το Συμβούλιο για μια ακόμη φορά να αρχίσει διαπραγματεύσεις για το εν λόγω κεφάλαιο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της στις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα· χαιρετίζει την κύρωση της Διακυβερνητικής Συμφωνίας για τον αγωγό φυσικού αερίου Nabucco και την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας για τη λειτουργία του Διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Τουρκία-Ελλάδα-Ιταλία (ITGI), δύο σημαντικών έργων για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ·

49. χαιρετίζει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο «Ασφάλεια τροφίμων, κτηνιατρική και φυτοϋγειονομική πολιτική», που άνοιξε στις 30 Ιουνίου 2010· παροτρύνει την Τουρκία να ολοκληρώσει τα απαιτούμενα βήματα για να κλείσουν ορισμένα κεφάλαια όπως «Επιχειρήσεις και βιομηχανική πολιτική» και «Διευρωπαϊκά δίκτυα»·

50. χαιρετίζει την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη σημασία της εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της μετανάστευσης και των συνοριακών ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του μεγάλου ποσοστού παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· χαιρετίζει τη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών με αντικείμενο τρία νομοσχέδια για το άσυλο και προτρέπει την κυβέρνηση να φέρει τα νομοσχέδια στη βουλή το συντομότερο· υποστηρίζει ότι, μόλις τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία για την επανεισδοχή, το Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει εντολή στην Επιτροπή να αρχίσει διάλογο για τις θεωρήσεις με ιδιαίτερη προσοχή στους όρους εισόδου επιχειρηματιών και φοιτητών που ταξιδεύουν στην ΕΕ, ως αναγκαίο βήμα για την κινητικότητα·

51. σημειώνει την ολοένα και πιο ενεργό εξωτερική πολιτική της Τουρκίας η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου της ως περιφερειακού παράγοντα· παροτρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να λάβει πλήρως υπόψη αυτή τη διάσταση και να δεσμευτεί με την Τουρκία για το συντονισμό των στόχων και τη σωστή προώθηση των συμφερόντων της ΕΕ· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να προβεί σε στενότερο συντονισμό της εξωτερικής πολιτικής της με αυτήν της ΕΕ· χαιρετίζει καταρχήν την πρόσφατα εξαγγελθείσα πολιτική των «μηδενικών προβλημάτων» με τους γείτονες της Τουρκίας, αλλά επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθεί η σαφής προσήλωση της Τουρκίας στις κοινές ευρωπαϊκές μας αξίες και συμφέροντα· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να εντείνει τον υφιστάμενο διάλογο με την Τουρκία για θέματα εξωτερικής πολιτικής αμοιβαίου ενδιαφέροντος·

52. τονίζει τη στρατηγική σημασία που έχει για την ΕΕ η περιοχή του Εύξεινου Πόντου· εκτιμά ότι η Τουρκία αποτελεί σημαντικό εταίρο της ΕΕ στην περιοχή αυτή και καλεί την Τουρκία να υποστηρίξει και να συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της ΕΕ στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, περιλαμβανομένης ενδεχόμενης στρατηγικής της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο·

53. παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να στηρίξει πλήρως τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων και εκφράζει τη λύπη του διότι η Τουρκία καταψήφισε το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα μπορούσε να συμβάλει στον εκδημοκρατισμό και την ενίσχυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Ιράν, συντονίζοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειές της με την ΕΕ·

54. είναι πεπεισμένο ότι η Τουρκία καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προωθώντας το διάλογο στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση στο Λίβανο και καλεί την Τουρκία να ανανεώσει τους στενούς δεσμούς της με το Ισραήλ, να αναλάβει εκ νέου τον εποικοδομητικό διαμεσολαβητικό της ρόλο και, ιδιαίτερα, να συμβάλει στην ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής·

55. εκτιμά την εποικοδομητική δέσμευση της Τουρκίας να στηρίξει τις προσπάθειες των διατλαντικών εταίρων στο Αφγανιστάν και στα Βαλκάνια· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι η στρατηγική συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ πέρα από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στη συμφωνία «Βερολίνο Συν», δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω των αντιρρήσεων της Τουρκίας·

56. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να υποβάλει προς κύρωση το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αυξάνοντας έτσι περαιτέρω τη συμβολή και τη συμμετοχή της σε ένα παγκόσμιο πολυμερές σύστημα·

57. σημειώνει τα συμπεράσματα και τις βελτιώσεις που προτείνει η Επιτροπή στην ετήσια έκθεση για το 2009 όσον αφορά την εκτέλεση του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) προκειμένου να ιεραρχήσει τους στόχους και τα προγράμματα με βάση τα κριτήρια προσχώρησης, όπως προτείνεται στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 16/2009· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνολική παρακολούθηση της εκτέλεσης του ΜΠΒ όσο δρομολογούνται περισσότερα έργα·

58. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

(1)

ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 284.

(2)

ΕΕ C 263 E, 16.10.2008, σ. 452.

(3)

ΕΕ C 279 E, 19.11.2009, σ. 57.

(4)

ΕΕ C 87 E, 01.04.2010, σ. 139.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0025.

(6)

ΕΕ L 51, 26.2.2008, σ. 4.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Μαΐου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου