Menettely : 2011/2821(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0523/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0523/2011

Keskustelut :

PV 27/09/2011 - 15
CRE 27/09/2011 - 15

Äänestykset :

PV 28/09/2011 - 4.14
CRE 28/09/2011 - 4.14
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0427

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 131kWORD 74k
21.9.2011
PE472.704v01-00
 
B7-0523/2011

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä YK:ssa


Michèle Striffler, Mariya Nedelcheva, Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta
Richard Howitt, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta
Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Franziska Katharina Brantner, Rui Tavares, Keith Taylor, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cornelis de Jong, Bairbre de Brún, Miguel Portas, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä YK:ssa  
B7‑0523/2011

Euroopan parlamentti, joka

–     ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–     ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston perustamisesta annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman A/RES/60/251,

–     ottaa huomioon Euroopan unionin puheenjohtajavaltion unionin puolesta 16. maaliskuuta 2006 antaman julkilausuman YK:n ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–     ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusneuvoston 16. istunnosta(1),

–     ottaa huomioon 16. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta(2),

–     ottaa huomioon aikaisemmat YK:ssa hyväksytyt yhteiset julkilausumat, muun muassa 22. maaliskuuta 2011 annetun ihmisoikeusneuvoston yhteisen julkilausuman seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan väkivallan ja ihmisoikeuksien rikkomisen lopettamisesta sekä 18. joulukuuta 2008 annetun yleiskokouksen julkilausuman ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä,

–     ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2011 annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman A/HRC/17/19 ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä,

–     ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 17. istunnon, jossa hyväksyttiin päätöslauselma A/HRC/17/19 ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä, sekä YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunnon, jossa käydään paneelikeskustelu päätöslauselman A/HRC/17/19 toimeksiannon perusteella,

–     ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2010 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 1728 seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvasta syrjinnästä sekä 31. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen CM/Rec(2010)5 toimenpiteistä seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi,

–     ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2011 annetun Amerikan valtioiden järjestön päätöslauselman AG/RES. 2653 ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä,

–     ottaa huomioon perusoikeusviraston marraskuussa 2010 julkaiseman selonteon, jossa käsiteltiin homo- ja transfobiaa sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella tapahtuvaa syrjintää,

–     ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan, 18, 21 ja 27 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 10 artiklan,

–     ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston keinovalikoiman homo-, bi- ja transseksuaalisten henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman ihmisoikeuksien, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin käsittelystä Yhdistyneissä kansakunnissa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.   katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja suojelu ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä;

B.   ottaa huomioon, että useisiin seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviin ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistytään päivittäin Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella;

C.   katsoo, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että ne noudattavat omassa toiminnassaan ja käytännöissään ihmisoikeuksia, jotta EU:n asema ihmisoikeusneuvostossa vahvistuisi ja saisi uskottavuutta;

D.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni pitää ensiarvoisen tärkeänä yleismaailmallisia ja jakamattomia ihmisoikeuksia;

E.    ottaa huomioon, että seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti sisältyvät jo nyt EU:n työhön YK:n piirissä, alueellisissa elimissä ja eräissä sen kahdenvälisissä ihmisoikeusvuoropuheluissa;

F.    ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselma ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä on ensimmäinen Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymä päätöslauselma, jossa käsitellään nimenomaan seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä seikkoja;

G.   ottaa huomioon, että valtiot, jotka edustavat kaikkia alueita, muun muassa kaikki YK:n ihmisoikeusneuvostossa olevat EU:n jäsenvaltiot, äänestivät ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman puolesta ja 21 EU:n jäsenvaltiota tuki päätöslauselmaa;

H.   ottaa huomioon, että useat yleissopimuksella perustetut Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuselimet, erityistarkkailijat ja järjestöt sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutettu ovat ilmaisseet olevansa vakavasti huolissaan homo- ja biseksuaaleihin ja transsukupuolisiin henkilöihin ympäri maailmaa kohdistuneista ihmisoikeusrikkomuksista;

I.     ottaa huomioon, että eräät muut alueelliset instituutiot, muun muassa Euroopan neuvosto ja Amerikan valtioiden järjestö ovat hiljattain hyväksyneet päätöslauselmia, joissa tuomitaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella tapahtuvat ihmisoikeusrikkomukset;

1.    toistaa olevansa huolissaan seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvista lukuisista ihmisoikeusrikkomuksista ja laajalle levinneestä syrjinnästä sekä EU:ssa että sen ulkopuolella;

2.    antaa tunnustusta ihmisoikeusneuvoston, YK:n pääsihteerin, ihmisoikeusvaltuutetun, yleissopimuksella perustettujen YK:n ihmisoikeuselinten, erityistarkkailijoiden ja muiden YK:n järjestöjen työlle, jolla ne ovat jo nyt pyrkineet varmistamaan, että kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja sovelletaan täysmääräisesti henkilön seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta, sekä tukee tätä työtä;

3.    ilmaisee tyytyväisyytensä ihmisoikeuksia, seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevan YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman A/HRC/17/19 hyväksymisestä;

4.    haluaa kiinnittää huomion siihen, että päätöslauselmaa tuki kaikkia alueita edustavia valtioita ja että Etelä-Amerikka pani sen alulle; toistaa, että ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia ja jakamattomia ja että niitä sovelletaan yhtäläisesti kaikkiin seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta;

5.    tukee sitä, että ihmisoikeusneuvoston 19. istunnossa keväällä 2012 järjestetään paneelikeskustelu, jossa on tarkoitus käydä rakentavaa, tietoon perustuvaa ja avointa vuoropuhelua yksilöitä näiden seksuaaliseen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella syrjivästä lainsäädännöstä ja käytännöistä sekä heihin kohdistuvista väkivallanteoista; katsoo, että kaikkia maailman alueita edustavien YK:n jäsenvaltioiden on välttämätöntä käydä kunnioittavaa ja avointa keskustelua ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä;

6.    on tyytyväinen siihen, että EU:n jäsenvaltiot sekä komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat jo pitkään tukeneet seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien näkökohtien sisällyttämistä ihmisoikeusneuvoston ja muiden YK:n elinten työhön, myös aikaisempiin yhteisiin julkilausumiin;

7.    muistuttaa, että Euroopan unionin neuvoston ihmisoikeustyöryhmän keinovalikoimassa homo-, bi- ja transseksuaalisten henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ensisijaisina tavoitteina mainitaan homoseksuaalisuuden rangaistavuuden poistaminen maailmanlaajuisesti, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys sekä ihmisoikeuksien puolustajien suojelu; katsoo, että korkean edustajan ja jäsenvaltioiden olisi järjestelmällisesti noudatettava näitä tavoitteita ulkosuhteissa;

8.    kehottaa korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita yhdessä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa järjestelmällisesti edistämään YK:ssa ja muilla monenvälisillä foorumeilla sekä kahdenvälisissä ihmisoikeusvuoropuheluissaan ihmisoikeuksien suojaamista ja kunnioittamista seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta;

9.    kehottaa jäsenvaltioita yhdessä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa osallistumaan rakentavasti yleiseen kausiarviointiin ja yleissopimuksella perustettujen elinten prosesseihin sen varmistamiseksi, että ihmisoikeuksia noudatetaan täysimääräisesti seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta; kehottaa jäsenvaltioita ja korkeaa edustajaa siksi varmistamaan, että EU:n ulkoinen ja sisäinen toiminta ihmisoikeuksien alalla on johdonmukaista, kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan 3 kohdassa määrätään;

10.  kehottaa korkeaa edustajaa, komissiota ja jäsenvaltioita yhdessä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa jatkamaan ihmisoikeuksien edistämistä myös seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvissä asiayhteyksissä kahdenvälisissä ihmisoikeusvuoropuheluissaan sekä demokratiaa ja koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen avulla;

11.  pitää valitettavana, että EU:ssa ei aina täysin noudateta homo- ja biseksuaalisten ja transsukupuolisten henkilöiden oikeuksia, joita ovat muun muassa oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen, oikeus yksityisyyteen ja perhe-elämään, oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen, kokoontumisvapaus, oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, liikkumisvapaus sekä oikeus turvapaikkaan;

12.  haluaa kiinnittää huomion EU:n perusoikeusviraston marraskuussa 2010 julkaisemaan selontekoon, jossa käsiteltiin homo- ja transfobiaa sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella tapahtuvaa syrjintää; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan selonteon perusteella toimenpiteitä mahdollisimman laajasti;

13.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota pyrkimään tarmokkaasti poistamaan eriarvoisuudet; pyytää toistamiseen komissiota laatimaan kattavan suunnitelman homo- ja transfobian sekä sukupuolisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella tapahtuvan syrjinnän torjumiseksi;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, Euroopan unionin neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä YK:n pääsihteerille.

 

(1)

P7_TA-PROV(2011)0097.

(2)

P7_TA(2010)0489.

Päivitetty viimeksi: 29. syyskuuta 2011Oikeudellinen huomautus