Procedura : 2009/2504(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0051/2009

Teksty złożone :

B6-0051/2009

Debaty :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Głosowanie :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0025

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 102kWORD 57k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0051/2009
12 stycznia 2009
PE416.176
 
B6‑0051/2009
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Pasqualina Napoletano i Hannes Swoboda
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie/w Strefie Gazy

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie/w Strefie Gazy 
B6‑0051/2009

Parlament Europejski,

–  uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu, w szczególności rezolucje z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy(1), z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Bliskiego Wschodu(2), z dnia 11 października 2007 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy(3) oraz z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy(4),

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 (1967), 338 (1973) i 1860 z dnia 8 stycznia 2009 r.,

–  uwzględniając IV konwencję genewską (1949),

–  uwzględniając oświadczenie Unii Europejskiej w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie z dnia 30 grudnia 2008 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 27 grudnia Izrael rozpoczął ofensywę wojskową w Strefie Gazy w odpowiedzi na ataki rakietowe Hamasu na południu Izraela,

B.  mając na uwadze, że według najnowszych doniesień w wyniku operacji izraelskiej w Strefie Gazy zginęło do tej pory około tysiąca osób, w większości kobiet i dzieci, tysiące osób zostało rannych oraz zniszczone zostały domy, szkoły i inna ważna infrastruktura cywilna, czego świadkiem było kilku posłów Parlamentu podczas ich ostatniej wizyty w Rafah,

C.  mając na uwadze, że wiele doniesień potwierdza stosowanie przez izraelską armię amunicji fosforowej powodującej bardzo poważne obrażenia,

D.  mając na uwadze, że przejścia graniczne po obydwu stronach granicy z Gazą są zamknięte od osiemnastu miesięcy i że blokada przepływu ludności i towarów wpłynęła na codzienne życie mieszkańców i w jeszcze większym stopniu sparaliżowała gospodarkę w Strefie Gazy,

E.  mając na uwadze, że polityka izolacji Strefy Gazy nie sprawdziła się zarówno na poziomie politycznym, jak i humanitarnym oraz że embargo nałożone na Strefę Gazy stanowi zbiorową karę niezgodną z przepisami międzynarodowego prawa humanitarnego,

F.  mając na uwadze, że znaczące wsparcie finansowe udzielone Palestyńczykom przez Unię Europejską znacznie przyczyniło się do zapobieżenia katastrofie humanitarnej w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu; mając na uwadze, że Unia Europejska wciąż udziela, w tym poprzez UNWRA, pomocy humanitarnej ludności palestyńskiej i zapewnia bezpośrednie dotacje dla pracowników Autonomii Palestyńskiej w Strefie Gazy poprzez mechanizm PEGASE, będący mechanizmem finansowania unijnej i innej międzynarodowej pomocy dla terytoriów Palestyńskich,

1.  wyraża głębokie oburzenie z powodu przemocy w Strefie Gazy wynikającej z nieproporcjonalnego użycia siły przez armię izraelską oraz ciągłego narastania konfliktu zbrojnego powodującego setki ofiar, w większości wśród ludności cywilnej, w tym wśród dzieci; wyraża współczucie dla ludności cywilnej dotkniętej przemocą w Gazie i w południowym Izraelu; bardzo ubolewa, że ucierpiały także obiekty cywilne i obiekty ONZ;

2.  wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego zawieszenia broni połączonego z wycofaniem się armii izraelskiej z ponownie zajętego przez nią w ostatnich dniach terytorium oraz do osiągnięcia rozejmu na drodze negocjacji, gwarantowanego przy pomocy ustanowionego przez wspólnotę międzynarodową mechanizmu zapewniającego wysłanie wielonarodowych sił, w tym sił z państw arabskich i muzułmańskich;

3.  wzywa Izrael do wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego; wzywa Hamas do zaprzestania ataków rakietowych oraz do przyjęcia odpowiedzialności poprzez zobowiązanie się do zaangażowania w proces polityczny, którego celem będzie przywrócenie dialogu między Palestyńczykami oraz zaangażowania w trwający proces negocjacyjny;

4.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie rezolucji 1860 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 8 stycznia 2009 r. oraz, mimo braku chęci obu stron do jej wdrożenia, wzywa wszystkie zainteresowane strony do pełnego przestrzegania jej postanowień i zachęca Radę i państwa członkowskie UE do wywarcia dyplomatycznej presji w celu powstrzymania trwającej przemocy;

5.  zgadza się z koniecznością natychmiastowego zapewnienia, zgodnie z postulatami rezolucji 1860 Rady Bezpieczeństwa ONZ, rozwiązań oraz gwarancji w Strefie Gazy, w celu utrzymania trwałego zawieszenia broni, w tym zapewnienia ponownego otwarcia na stałe przejść granicznych oraz zapobieżenia nielegalnemu przemytowi broni i amunicji;

6.  zdecydowanie domaga się od władz izraelskich, aby zezwoliły na dostawy żywności, pilnej pomocy medycznej i paliwa do Strefy Gazy przez otwarcie przejścia granicznego i zniesienie blokady oraz zagwarantowały ciągły i dostateczny napływ pomocy przez korytarz humanitarny w Rafah; wzywa władze izraelskie, aby zezwoliły prasie międzynarodowej na śledzenie wydarzeń w terenie;

7.  uważa, że należy zagwarantować bez żadnych ograniczeń natychmiastowe wznowienie umowy dotyczącej ruchu granicznego i dostępu do przejść granicznych oraz uzgodnionych zasad dotyczących przejścia granicznego w Rafah, zawartych we wrześniu 2005 r. przez Izrael i Autonomię Palestyńską po jednostronnym wycofaniu się Izraela ze Strefy Gazy, oraz wzywa Radę do wznowienia misji obserwacyjnej UE w Rafah;

8.  wzywa Radę i Komisję oraz innych międzynarodowych darczyńców, we współpracy z ONZ i organizacjami pozarządowymi, do udzielenia odpowiedniej pomocy z myślą o rosnących potrzebach i zwraca się do Izraela, aby nie utrudniał tych podstawowych działań humanitarnych; zwraca uwagę, że pomoc ta musi się przyczynić do stopniowego wznowienia podstawowej odbudowy gospodarczej Strefy Gazy i przywrócenia godnych warunków życia Palestyńczykom, zwłaszcza młodym ludziom;

9.  ponownie stwierdza, że nie istnieje militarne rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego i uważa, że nadszedł czas trwałego i kompleksowego porozumienia pokojowego na bazie negocjacji prowadzonych do tej pory przez dwie strony;

10.  wzywa do zorganizowania międzynarodowej konferencji, wspieranej przez Kwartet, z udziałem wszystkich podmiotów regionalnych, na podstawie poprzedniego porozumienia zawartego między Izraelczykami i Palestyńczykami oraz z inicjatywy Ligi Arabskiej;

11.  podkreśla ogromne znaczenie wznowienia wysiłków na rzecz pojednania między Palestyńczykami oraz podkreśla w tym kontekście potrzebę stałego powiązania geograficznego między Strefą Gazy i Zachodnim Brzegiem, a także ich pokojowego i trwałego zjednoczenia politycznego;

12.  ponownie podkreśla, że wszelka poprawa stosunków politycznych między UE i Izraelem musi być ściśle uzależniona od przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego, rzeczywistego zaangażowania w kompleksowe porozumienie pokojowe, zakończenia kryzysu humanitarnego w Gazie i na okupowanym terytorium palestyńskim, a także od przestrzegania pełnego wdrożenia Przejściowego Układu Stowarzyszeniowego WE-OWP; stwierdza, że dopóki sytuacja pozostaje krytyczna, Parlament zachowa negatywne stanowisko w głosowaniu w sprawie zgody na dalszy udział Izraela w programach WE;

13.  jest zaniepokojony poważnymi skutkami odrodzenia się konfliktu dla perspektyw politycznych w regionie oraz nadziei na trwały pokój na całym Bliskim Wschodzie; podkreśla, że skutki tych poważnych napięć mogą zakłócić wzajemne zrozumienie i dialog między wspólnotami w Europie;

14.  wzywa Unię Europejską, aby zajęła bardziej zdecydowane i jednolite stanowisko, oraz zachęca Radę do skorzystania z możliwości współpracy z nową administracją USA w celu zakończenia konfliktu porozumieniem opartym na rozwiązaniu „dwa państwa dla dwóch narodów”, które da Izraelczykom i Palestyńczykom szansę na życie obok siebie w pokoju, w ramach bezpiecznych i uznanych przez społeczność międzynarodową granic, dążąc do budowania nowego, pokojowego regionalnego systemu bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie,

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiemu przedstawicielowi ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, wysłannikowi Kwartetu Bliskowschodniego, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej, palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, rządowi Izraela, Knesetowi oraz rządowi i parlamentowi Egiptu.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0492.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0350.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0430.
(4) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0064.

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2009Informacja prawna