Postup : 2012/2553(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0135/2012

Predkladané texty :

RC-B7-0135/2012

Rozpravy :

OJ 14/03/2012 - 102

Hlasovanie :

PV 15/03/2012 - 11.4
CRE 15/03/2012 - 11.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 153kWORD 107k
13.3.2012
PE483.186v01-00}
PE483.191v01-00}
PE483.192v01-00}
PE483.193v01-00}
PE483.195v01-00} RC1
 
B7-0135/2012}
B7-0140/2012}
B7-0141/2012}
B7-0142/2012}
B7-0413/2012} RC1

predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B7‑0135/2012)

PPE (B7‑0140/2012)

ALDE (B7‑0141/2012)

S&D (B7‑0142/2012)

Verts/ALE (B7‑0413/2012)


o Kazachstane


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere, Monica Luisa Macovei v mene poslaneckého klubu PPE
Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Emilio Menéndez del Valle v mene skupiny S&D
Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE
Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o Kazachstane  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie stanovené v článku 21 ZEÚ a na postup uzatvárania medzinárodných dohôd stanovený v článku 218 ZFEÚ,

–   so zreteľom na stratégiu EÚ pre Strednú Áziu,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi ES a Kazachstanom, ktorá nadobudla platnosť v roku 1999, a najmä na jej článok 2 (oddiel Všeobecné zásady),

–   so zreteľom na stratégiu EÚ pre nové partnerstvo so Strednou Áziou, ktorú prijala Európska rada 21. – 22. júna 2007, a na správy o pokroku z 24. júna 2008 a z 28. júna 2010,

–   so zreteľom na vyhlásenie Rady o Kazachstane z 24. mája 2011,

–   so zreteľom na vyhlásenia EÚ o Kazachstane z 3. novembra a 22. decembra 2011 a 19. januára, 26. januára a 9. februára 2012 v Stálej rade OBSE a na vyhlásenia vysokej predstaviteľky EÚ/podpredsedníčky Komisie Catherine Ashtonovej zo 17. decembra 2011 o udalostiach v meste Žanaozen a zo 17. januára 2012 o parlamentných voľbách v Kazachstane, ktoré sa konali 15. januára 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenie o predbežných zisteniach a záveroch misie pod vedením OBSE/ODIHR, ktorá pozorovala parlamentné voľby 15. januára 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenie zástupcu OBSE pre slobodu médií z 25. januára 2012 o situácii v oblasti médií v Kazachstane,

–   so zreteľom na vyhlásenie riaditeľa Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva z 1. februára 2012 o tvrdom zásahu proti kazašskej opozícii,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o stratégii EÚ pre Strednú Áziu(1),

–   so zreteľom na odsek 23 svojho uznesenia zo 16. februára 2012 o Rade OSN pre ľudské práva(2),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ i Kazachstan by mohli získať značné výhody z hlbšej spolupráce a Parlament tento cieľ podporuje, pričom zdôrazňuje, že hospodárska spolupráca musí byť sprevádzaná politickou spoluprácou a musí byť založená na politickej vôli uplatňovať a dodržiavať spoločné hodnoty, vzhľadom na kľúčovú úlohu Kazachstanu, pokiaľ ide o sociálno-hospodársky rozvoj Strednej Ázie a stabilitu a bezpečnosť v tomto regióne;

B.  keďže rokovania o novej rozšírenej dohode medzi EÚ a Kazachstanom, ktorá by mala nahradiť v súčasnosti platnú dohodu o partnerstve a spolupráci, sa začali v júni 2011;

C. keďže 17. februára 2012 kazašský prezident podpísal niekoľko zákonov, ktoré sú zamerané na zlepšenie právneho základu pracovnoprávnych vzťahov, práv zamestnancov a sociálneho dialógu a na posilnenie nezávislosti súdnictva;

D. keďže 16. decembra 2011 bolo mnoho osôb zabitých a ešte oveľa viac zranených počas nepokojov v meste Žanaozen v západnom Kazachstane, kde sa viac než 3000 osôb zúčastnilo na pokojnej manifestácii na hlavnom námestí, aby vyjadrili podporu požiadavkám pracovníkov v ropnom priemysle, ktorí od mája 2011 štrajkovali za vyššie mzdy a lepšie podmienky a právo zvoliť si vlastných odborárskych zástupcov;

E.  keďže úrady informovali, že po tom, ako podľa nezávislých zdrojov a očitých svedkov poriadková polícia napadla demonštrantov a začala strieľať na civilistov vrátane neozbrojených štrajkujúcich a ich rodinných príslušníkov, zahynulo 17 osôb; keďže po týchto zrážkach kazašské orgány vyhlásili výnimočný stav znemožňujúci novinárom a nezávislým pozorovateľom vstup do mesta Žanaozen; keďže výnimočný stav bol napokon zrušený 31. januára 2012, ale svedkovia tvrdia, že počet usmrtených musel byť oveľa vyšší; keďže regionálne orgány sa zaviazali, že poskytnú finančnú podporu rodinám tých, čo zahynuli počas týchto udalostí,

F.  keďže je stále nejasné, čo sa 16. decembra 2011 v Žanaozene skutočne stalo; keďže úrady najprv prerušili komunikačné spojenia a prístup do mesta bol potom kontrolovaný v rámci výnimočného stavu, ktorý trval až do 31. januára 2012; keďže zastrašovanie a násilné útoky proti nezávislým médiám spolu s atmosférou strachu medzi občanmi naďalej bránia lepšiemu objasneniu udalostí;

G. keďže od decembra 2012 bolo zatknutých približne 43 osôb, ktoré čelia obvineniam, za ktoré im hrozia tresty v trvaní až šiestich rokov, medzi ktorými sú poprední predstavitelia a aktivisti zo štrajku pracovníkov v ropnom priemysle vrátane Talata Saktaganova, Rozy Tuletaevovej a Natálie Ažigalievovej; keďže 3. februára 2012 bolo v meste Uralsk zatknutých niekoľko mladých ľudí obvinených z islamistických aktivít a podozrivých z organizovania hromadných nepokojov v Žanaozene;

H. keďže prezident Kazachstanu vyzval na dôkladné prešetrenie udalostí, zriadil vládnu komisiu pod vedením prvého podpredsedu vlády a pozval medzinárodných expertov vrátane expertov z OSN, aby sa zúčastnili na procese vyšetrovania; keďže prebieha vyšetrovanie niekoľkých policajtov za nevhodné použitie zbraní, hoci proti žiadnemu z nich dosiaľ nebolo vznesené obvinenie;

I.   keďže podľa viacerých správ boli zadržané osoby vystavené týraniu a zlému zaobchádzaniu; keďže aj v tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť dôveryhodné vyšetrovanie, po ktorom budú nasledovať náležité právne kroky;

J.   keďže všeobecné voľby, ktoré sa konali 15. januára 2012, neboli podľa OBSE v súlade s jej normami vzhľadom na to, že došlo k rozsiahlym nezrovnalostiam pri hlasovaní a štátne zdroje a slogany boli použité na zvýšenie popularity vládnucej strany, ktorá nezabezpečila potrebné podmienky na usporiadanie skutočne pluralitných volieb, hoci tentoraz sa voľby považovali za dobre zvládnuté z technickej stránky;

K. keďže 6. januára 2012 podpísal prezident Kazachstanu zákon o národnej bezpečnosti, ktorým sa posilňujú právomoci bezpečnostných služieb a potvrdzuje sa, že osoby, ktoré sa považujú za hrozbu pre povesť krajiny vo svete, možno pokladať za „deštruktívne” a budú voči nim vyvodené dôsledky;

L.  keďže niekoľko posledných mesiacov sa nieslo v znamení zhoršovania sa situácie v oblasti ľudských práv v Kazachstane, ako sa uvádza vo vyhláseniach EÚ v Stálej rade OBSE a v nedávnych vyhláseniach zástupcu OBSE pre slobodu médií a riaditeľa Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva;

M. keďže v septembri 2011 prijali orgány zákon o náboženstve, ktorý od všetkých náboženských skupín vyžaduje opätovnú registráciu a obsahuje ustanovenia, ktoré môžu občanom Kazachstanu zakázať slobodne praktizovať ich vieru; keďže okrem toho všetky nedávno prijaté právne predpisy o masmédiách a národnej bezpečnosti zahŕňajú ustanovenia, ktoré posilňujú neliberálne prvky kazašského politického systému a sú v rozpore s deklarovanými snahami o demokratizáciu;

N. keďže mestský súd v Aktau uznal 8. augusta 2011 Natáliu Sokolovovú, právnu zástupkyňu pracovníkov v ropnom priemysle, za vinnú z „podnecovania sociálnych nezhôd“ a „aktívnej účasti na nezákonných zhromaždeniach“ a odsúdil ju na 6 rokov odňatia slobody;

O. keďže Kazachstan sa v očakávaní posilnenia svojej dôveryhodnosti na medzinárodnej úrovni ujal v roku 2010 predsedníctva OBSE a zaviazal sa uskutočniť celý rad demokratických reforiem a dodržiavať základné zásady tejto organizácie;

P.  keďže v priebehu posledných dvoch mesiacov sa opozičné strany a organizácie Alga, Azat a Socialistické hnutie Kazachstanu, ako aj nezávislé médiá vrátane novín Vzgľad, Golos Republik a Respublika a satelitnej televíznej stanice STAN TV, nezávislé odbory vrátane nezávislej odborovej organizácie Žanartu a ďalšie organizácie občianskej spoločnosti stali terčom zintenzívnených represií, pričom došlo okrem iného k zadržaniu vodcu strany Alga Vladimíra Kozlova a šéfredaktora Vzgľadu Igora Viňavského; keďže 28. januára sa v Alma-Ate zúčastnilo na nepovolenom proteste proti represiám asi 1000 ľudí, ktorí vyzvali štátne orgány, aby ukončili politické prenasledovanie;

Q. keďže opozičné strany informovali o pláne uskutočniť 24. marca v Alma-Ate protestné zhromaždenie pri príležitosti uplynutia 100 dní od zabíjania v Žanaozene;

R.  keďže skutočnosť, že pán Kozlov bol zadržaný a držaný v izolácii krátko po návrate zo stretnutí s predstaviteľmi Európskeho parlamentu a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, dáva EÚ ďalší dôvod na znepokojenie a poukazuje na potrebu zabezpečiť schopnosť našich inštitúcií viesť dialógy so širokým spektrom aktérov v partnerských krajinách EÚ bez toho, aby to malo pre našich partnerov v dialógu akékoľvek negatívne následky;

1.  zdôrazňuje význam vzťahov medzi EÚ a Kazachstanom a posilňovania politickej a hospodárskej spolupráce v strategických oblastiach ako demokracia, ľudské práva, životné prostredie, energetika, obchod a doprava, ako aj v oblasti boja proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a obchodovania s drogami; zdôrazňuje, že minulý rok sa niesol v znamení posilnenej spolupráce, častých stretnutí na vysokej úrovni a začali sa rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie a sústrasť v súvislosti s udalosťami, ktoré sa odohrali 16. decembra 2011 v kazašskom meste Žanaozen a pri ktorých zomrelo 17 osôb a ďalších 110 bolo zranených;

3.  dôrazne odsudzuje násilný zásah polície proti demonštrantom v Žanaozene a vyzýva na nezávislé a vierohodné prešetrenie týchto udalostí s medzinárodnou účasťou;

4.  vyhlasuje, že má v úmysle naďalej viesť v rámci svojich vzťahov s Kazachstanom dialóg so zástupcami občianskej spoločnosti v súlade so svojimi postupmi uplatňovanými vo vzťahoch s inými tretími krajinami; očakáva, že tieto dialógy budú rešpektované, a zdôrazňuje, že mu nie je ľahostajná situácia jeho partnerov v dialógu;

5.  je presvedčený, že nevhodné riešenie pracovného sporu v ropnom priemysle v západnom Kazachstane bolo hlavnou príčinou prehĺbenia nespokojnosti obyvateľstva pred udalosťami, ku ktorým došlo v polovici decembra 2011; vyjadruje presvedčenie, že uznanie – slovami aj činmi – práva pracovníkov organizovať sa, dialóg medzi zástupcami odborov, zamestnávateľmi a orgánmi založený na vzájomnom rešpekte, opätovné zamestnanie prepustených pracovníkov alebo zabezpečenie nových pracovných miest pre týchto pracovníkov, podpora rodín postihnutých následkami nedávnych udalostí a budovanie dôvery v orgány presadzovania práva majú kľúčový význam pre dosiahnutie sociálneho zmieru a udržateľnej stability;

6.  vyzýva ESVČ, aby pozorne monitorovala súdny proces s osobami obvinenými z organizovania demonštrácií a informovala Parlament;

7.  víta nedávne prepustenie obhajcu ľudských práv Jevgenija Žovtisa, riaditeľa medzinárodnej kancelárie pre ľudské práva a právny štát v Kazachstane a novinára denníka Vremja Tochnijaza Kučukova, ktorým bola rozhodnutím súdu z 2. februára 2012 udelená milosť po tom, ako boli v septembri 2009 odsúdení na štyri roky v pracovnom tábore,

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že inak existuje len málo výnimiek z negatívneho trendu vývoja v oblasti ľudských práv v Kazachstane, ktorý je dlhodobo prítomný a v poslednom čase sa posilnil, a vyzýva kazašské orgány, aby rodinám uväznených aktivistov zaručili bezpečnosť;

9.  naliehavo žiada kazašské orgány, aby vyvinuli maximálne úsilie na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv vo svojej krajine; zdôrazňuje, že pokrok v rokovaniach o novej posilnenej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom musí závisieť od pokroku politických reforiem; nabáda Kazachstan, aby dodržiaval svoj deklarovaný záväzok uskutočňovať ďalšie reformy s cieľom budovať otvorenú a demokratickú spoločnosť, v ktorej bude fungovať nezávislá občianska spoločnosť a opozícia a v ktorej budú dodržiavané základné ľudské práva a zásady právneho štátu;

10. víta právne zmeny, ku ktorým došlo v posledných mesiacoch a ktorých cieľom je zvýšiť počet strán, ktoré môžu navrhovať kandidátov do parlamentu; poznamenáva, že po posledných voľbách do zákonodarného zboru sú v novom parlamente zastúpené tri strany; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že mnohým opozičným stranám nebolo umožnené sa zaregistrovať, a pobáda kazašské orgány, aby uskutočnili ďalšie reformy, ktoré sú potrebné na zabezpečenie skutočne pluralitných volieb, a aby podporovali fungovanie nezávislých médií a činnosť mimovládnych organizácií;

11. vyzýva kazašské orgány, aby sa prednostne zaoberali zisteniami OBSE/ODHIR s cieľom umožniť opozícii v krajine, aby mohla zohrávať svoju náležitú úlohu v demokratickej spoločnosti, a aby vykonali všetky potrebné opatrenia v záujme dodržiavania medzinárodných volebných noriem; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby podporila Kazachstan pri riešení týchto otázok;

12. berie na vedomie plán pristúpenia Kazachstanu k WTO, ktoré prispeje k vytvoreniu rovnakých podmienok pre podnikateľské kruhy na oboch stranách, zjednoduší a zliberalizuje obchod a vyšle signál o spolupráci a otvorenosti; zdôrazňuje, že po pristúpení k WTO bude Kazachstan povinný dodržiavať všetky pravidlá WTO vrátane zrušenia protekcionistických opatrení;

13. vyjadruje pohoršenie nad väznením opozičných vodcov a novinárov od januára 2012 a vyzýva kazašské orgány, aby zastavili tvrdé zásahy proti opozícii a nezávislým médiám v krajine a prepustili všetky osoby uväznené z politických dôvodov vrátane vodcu strany Alga Vladimíra Kozlova, šéfredaktora Vzgľadu Igora Viňavského a právnej zástupkyne štrajkujúcich pracovníkov v ropnom priemysle Natálie Sokolovovej, ako aj všetkých osôb uvedených v nedávnych vyhláseniach EÚ v Stálej rade OBSE, ktoré sú stále vo väzbe; vyzýva, aby sa pánovi Kozlovovi umožnilo stýkať sa s jeho najbližšou rodinou vrátane jeho ženy a aby sa vykonalo nezávislé posúdenie jeho zdravotného stavu;

14. naliehavo žiada kazašské orgány, aby v súlade s odporúčaniami zástupcov a orgánov OBSE urýchlene zlepšili dodržiavanie slobody zhromažďovania, združovania, prejavu a náboženského vyznania a aby pritom venovali veľkú pozornosť medzinárodným záväzkom, ktoré Kazachstan prijal, ako aj sľubom, ktoré dal predtým, ako sa prijalo rozhodnutie umožniť Kazachstanu ujať sa v roku 2010 predsedníctva OBSE; poukazuje na dôkladne pripravený národný akčný plán v oblasti ľudských práv, ktorý bol prijatý v roku 2009, a naliehavo žiada kazašské orgány, aby ho v plnej miere vykonávali;

15. vyjadruje presvedčenie, že kazašské orgány a spoločnosť by z prijatia takýchto opatrení mali veľký osoh, a to nielen pokiaľ ide o stabilitu a bezpečnosť, ale aj pokiaľ ide o pokračovanie v predchádzajúcom trvalom zlepšovaní medzinárodného postavenia krajiny;

16. zdôrazňuje význam dialógov o ľudských právach medzi orgánmi EÚ a Kazachstanu, v rámci ktorých možno otvorene hovoriť o všetkých otázkach; žiada o posilnenie týchto dialógov, aby boli účinnejšie a väčšmi zamerané na výsledky a aby umožňovali účasť zástupcov občianskej spoločnosti;

17. žiada EÚ, a osobitne vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby vývoj dôkladne monitorovala, aby upozornila kazašské orgány na všetky znepokojivé otázky, ponúkala pomoc a pravidelne informovala Parlament;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie a Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Kazašskej republiky a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1)

P7_TA-PROV(2011)0588

(2)

P7_TA-PROV(2012)0058

Posledná úprava: 14. marca 2012Právne oznámenie