Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
WORD 42k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B5-0046/2002
4 Φεβρουαρίου 2002
PE 313.868
 
B5‑0048/2002
εν συνεχεία της δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού
του Mauro Nobilia
εξ ονόματος της Ομάδας ΕΕΕ
σχετικά με την κατάσταση των οδηγών φορτηγών που αποκλείστηκαν στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των οδηγών φορτηγών που αποκλείστηκαν στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου  
B5‑0048/2002

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του όσον αφορά την ασφάλεια των μεταφορών και το σεβασμό των ελαχίστων συνθηκών εργασίας,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αυστριακή διεθνής εταιρεία μεταφορών, η επιχείρηση Κralowetz, που έχει την διεθνή της έδρα στην Esch sur Alzette, δεύτερη πόλη του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, αποτελεί σήμερα αντικείμενο διεθνούς έρευνας λόγω του ότι απασχόλησε παράνομα εκατοντάδες οδηγών φορτηγών από τις ανατολικές χώρες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώτες μαρτυρίες ορισμένων οδηγών φορτηγών φαίνεται να επιβεβαιώνουν σοβαρές ευθύνες της εταιρείας που είχε προσλάβει σλοβάκους, βουλγάρους και τσέχους οδηγούς φορτηγών τους οποίους απασχολούσε παράνομα με μία απλή τουριστική θεώρηση εισόδου, χωρίς έλεγχο ωραρίου, και στους οποίους κατέβαλε μισθούς πείνας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικά επίπονες, δεδομένου ότι οι οδηγοί υποβάλλονταν σε εξοντωτικά ωράρια, με έλλειψη ασφάλειας, και ήσαν στο έλεος του εργοδότη που προέβαινε σε μειώσεις του μισθού για κάθε λάθος στο οποίο υπέπιπταν, γεγονός που ισοδυναμεί με ένα είδος δουλείας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι συνθήκες εργασίας δημιούργησαν πολύ σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η νομοθεσία σχετικά με τις μεταφορές είναι αρκετά ελαστική, γεγονός που ευνοεί τη συγκέντρωση επιχειρήσεων μεταφορών στις χώρες αυτές,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση αυτή δεν αποτελεί παρά ένα μόνο παράδειγμα μεταξύ άλλων, τα οποία καταδεικνύουν την εκμετάλλευση ξένων εργαζομένων στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

1.  εκφράζει κατ’ αρχάς την πλήρη εμπιστοσύνη του στην ικανότητα των ευρωπαϊκών αστυνομιών που έχουν αναλάβει να διεξαγάγουν τη σημαντική αυτή έρευνα και να εξακριβώσουν όλες τις ευθύνες στη συγκεκριμένη υπόθεση·

2.  εκφράζει την επιθυμία, στην περίπτωση που η έρευνα επιβεβαιώσει τις σοβαρές ευθύνες της εταιρείας, να εφαρμοσθούν παραδειγματικές κυρώσεις και να ληφθούν μέτρα που να διασφαλίζουν την εφαρμογή αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, χωρίς εκμετάλλευση των εργαζομένων·

3.  τονίζει εκ νέου την ανησυχία του για τις διαρκείς αυτές παραβιάσεις των ελαχίστων κανόνων των συνθηκών εργασίας που αφορούν ορισμένους μετανάστες εργαζομένους·

4.  επαναλαμβάνει τη θέση του όσον αφορά την οδική ασφάλεια, που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής εκ μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών, στο πλαίσιο των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, αλλά που δυστυχώς τίθεται συχνά σε κίνδυνο με τη συστηματική παραβίαση των βασικών κανόνων ρύθμισης των μεταφορών, όπως επιβεβαιώνει η υπό εξέταση υπόθεση·

5.  εκφράζει τη λύπη του διότι ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίνουν, σε έναν ζωτικό τομέα όπως εκείνο των μεταφορών, νομοθεσίες που δεν τηρούν τις βασικές αρχές οι οποίες πρέπει να καθοδηγούν τη κοινή πολιτική μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις κυβερνήσεις των υποψηφίων προς ένταξη χωρών.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου