Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 151kWORD 53k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B5-0103/2003
6 Φεβρουαρίου 2003
PE 328.076
 
B5‑0110/2003
εν συνεχεία της δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών Anders Wijkman, Mario Mantovani και Françoise Grossetête
εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ
σχετικά με την άδεια χρήσης φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την άδεια χρήσης φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
B5‑0110/2003

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση υπουργών του ΠΟΕ σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 στη Ντόχα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με ταχεία δράση με στόχο μείζονες μεταδοτικές νόσους στο πλαίσιο της μείωσης της φτώχειας, η οποία μεταξύ άλλων εισάγει παγκόσμιο σύστημα κλιμακωτής τιμολόγησης για βασικά φάρμακα με στόχο την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης και των σχετικών με αυτές ασθενειών, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την πρόληψη της εκ νέου εισαγωγής στην αγορά της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεσή του σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ για τον επονομαζόμενο Γύρο της Χιλιετίας του ΠΟΕ (Εγγρ. Α5-0062/1999 – έκθεση Schwaiger),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την τέταρτη Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ (Εγγρ. Β5-0691/2001),

–  έχοντας υπόψη την έκθεσή του σχετικά με την ταχεία δράση με στόχο μείζονες μεταδοτικές νόσους στο πλαίσιο της μείωσης της φτώχειας (Εγγρ. Α5-0263/2001 – έκθεση Khanbhai),

–  έχοντας υπόψη την έκθεσή του σχετικά με το εμπόριο και την ανάπτυξη με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και την επισιτιστική ασφάλεια (Εγγρ. Α5-0230/2002 – έκθεση Deva),

–  έχοντας υπόψη την έκθεσή του σχετικά με κανονισμό της ΕΕ που αφορά την καταπολέμηση των ασθενειών που οφείλονται στην φτώχεια (HIV/AIDS, ελονοσίας και φυματίωσης) στις αναπτυσσόμενες χώρες (Εγγρ. Α5-0394/2002 – έκθεση Wikjkman),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην υπουργική δήλωση της Ντόχα (άρθρο 17) τα μέλη του ΠΟΕ τονίζουν τη σημασία που αποδίδουν στην εφαρμογή και ερμηνεία της Συμφωνίας για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (Συμφωνία TRIPS) κατά τρόπο που υποστηρίζει τη δημόσια υγεία, προωθώντας τόσο την πρόσβαση στα υπάρχοντα φάρμακα όσο και την έρευνα και ανάπτυξη σε νέα φάρμακα και σχετικά με αυτό ενέκριναν ξεχωριστή δήλωση,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η "Δήλωση σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και τη Δημόσια Υγεία", που εγκρίθηκε κατά την τέταρτη Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζουν πολλές αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, επιβεβαιώνει ότι η Συμφωνία TRIPS δεν αποτρέπει και δεν πρέπει να αποτρέπει τα μέλη από το να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, ότι η συμφωνία μπορεί και πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο που να ενισχύει τα δικαιώματα των μελών του ΠΟΕ να προστατεύουν την υγεία του ανθρώπου και, ιδιαίτερα, να προωθούν την πρόσβαση σε φάρμακα για όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Δήλωση επιβεβαιώνεται ότι τα μέλη του ΠΟΕ έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν στο έπακρο τις διατάξεις της Συμφωνίας TRIPS που προβλέπουν ευελιξία για τον σκοπό αυτό,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παράγραφο 6 της Δήλωσης, τα κράτη μέλη του ΠΟΕ αναγνωρίζουν ότι τα μέλη του ΠΟΕ με ανεπαρκή ή καμία παραγωγική ικανότητα στον φαρμακευτικό τομέα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την αποτελεσματική χρήση της υποχρεωτικής άδειας βάσει της Συμφωνίας TRIPS και επομένως αναθέτουν στο Συμβούλιο για τα TRIPS να βρει ταχεία λύση στο πρόβλημα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προτάθηκε συμβιβαστική λύση από τον πρόεδρο του Συμβουλίου TRIPS του ΠΟΕ Eduardo Perez Motta στις 16 Δεκεμβρίου 2002,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Lamy υπέβαλε στα μέλη του ΠΟΕ πρόταση της ΕΕ σχετικά με τη δήλωση της Ντόχα του 2001 και τη συμβιβαστική πρόταση του προέδρου του Συμβουλίου TRIPS με επιστολή της 7ης Ιανουαρίου, εισηγούμενος πολυμερή λύση και παρέχοντας συμβουλευτικό ρόλο αξιολόγησης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για άλλα προβλήματα δημόσιας υγείας εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 22 σημαντικότερων μολυσματικών ασθενειών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γύρος του ΠΟΕ της Ντόχα επικεντρώνεται σε θέματα ανάπτυξης και επομένως πρέπει να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα για να πεισθούν οι φτωχότερες χώρες ότι η επιτυχία του ΠΟΕ έχει κρίσιμη σημασία για τις οικονομίες όλων των χωρών, πλουσίων και φτωχών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβληθείσα πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2002)0592) αποσκοπεί στο να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,

1.  επισημαίνει ότι η καταπολέμηση των σημαντικών μεταδοτικών ασθενειών στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί βασικό τομέα μείωσης της φτώχειας·

2.  τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας για την κοινωνία που βασίζεται στη γνώση·

3.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ανακολουθία εντός των TRIPS ανάμεσα στις χώρες που έχουν ικανότητα παρασκευής φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας και εκείνων που δεν έχουν τέτοια ικανότητα στο βαθμό που οι πρώτες μπορούν να αποφασίζουν μονομερώς πότε θα κάνουν χρήση της υποχρεωτικής άδειας, κάτι που οι τελευταίες δεν μπορούν να κάνουν·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη θέση των ΗΠΑ που τάσσεται υπέρ μιας μονομερούς λύσης και ενός περιορισμένου καταλόγου φαρμάκων για τα οποία οι κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας του ΠΟΕ δεν θα εφαρμόζονται·

5.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2003 που θα προσφέρει πολυμερή λύση επιδιώκοντας να είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη του ΠΟΕ και όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, επιτρέποντας στις αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς ικανότητα παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων να εισάγουν φάρμακα κοινόχρηστης ονομασίας για ευρύτερο φάσμα προβλημάτων δημόσιας υγείας προκειμένου να αντιμετωπισθούν σοβαρές απειλές για την υγεία, παρέχοντας παράλληλα και επαρκή προστασία στην πνευματική ιδιοκτησία·

6.  υπογραμμίζει ότι μόνον οι πολυμερείς συμφωνίες εξασφαλίζουν την ασφάλεια δικαίου που χρειάζονται τόσο οι αναπτυσσόμενες χώρες όσο και οι οικονομικοί παράγοντες·

7.  ζητεί να διευκρινισθεί ο όρος "επαρκής παραγωγική ικανότητα" και να βασισθεί πρωτίστως σε αποτελεσματική ικανότητα από οικονομική άποψη·

8.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από την προθεσμία της 10ης-11ης Φεβρουαρίου, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις της Ντόχα έως την συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ στο Μεξικό τον Σεπτέμβριο 2003·

9.  υπογραμμίζει την κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά τις σημαντικότερες μεταδοτικές ασθένειες στις αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία όπως εμφαίνεται στη δήλωση της Ντόχα δικαιολογεί κατεπείγοντα μέτρα περιλαμβανομένου του δικαιώματος χορήγησης υποχρεωτικών εθνικών αδειών·

10.  ζητεί να αποτιμηθεί εκ νέου το ειδικό ζήτημα της πρόσβασης σε φθηνά φάρμακα εντός της συμφωνίας TRIPS που θα γίνει από κοινού από τον ΠΟΕ και τον ΠΟΥ εντός τριών ετών από την εφαρμογή της συμφωνίας·

11.  θεωρεί σημαντικό να ληφθούν επαρκή μέτρα για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση φαρμάκων, κοινόχρηστης ονομασίας ή άλλων, που προορίζονταν για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

12.  θεωρεί αναγκαίο ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες φάρμακα κοινόχρηστης ονομασίας ή άλλα παράγονται στα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά δεν έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην αγορά για την εσωτερική αγορά σύμφωνα με τις οδηγίες 2001/83/ΕΚ και 2001/82/ΕΚ, πρέπει να εξάγονται στις αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες έχουν υπογραφεί αντίστοιχες συμφωνίες· σε περίπτωση μη τήρησης της αρχής αυτής πρέπει να προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις·

13.  ζητεί οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές να καταρτίσουν μόνιμο μητρώο των φαρμάκων, κοινόχρηστης ονομασίας ή άλλων, που προορίζονται για αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών, με σκοπό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων·

14.  αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου