Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
PDF 145kWORD 34k
29 Σεπτεμβρίου 2004
PE 347.483
 
B6‑0070-2004
σύμφωνα με το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού
της Rosa M. Díez González
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με το σχέδιο στρατηγικής κατά των ναρκωτικών της ΕΕ (2005 - 2012)

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο στρατηγικής κατά των ναρκωτικών της ΕΕ (2005 - 2012) 
B6‑0070-2004

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ΔΕΥ στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2004, κατά την οποία θα εξετασθεί σχέδιο στρατηγικής κατά των ναρκωτικών της ΕΕ για την περίοδο 2005 - 2012,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 Δεκεμβρίου 2004, κατά την οποία θα εγκριθεί σχέδιο στρατηγικής κατά των ναρκωτικών της ΕΕ για την περίοδο 2005 - 2012,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας ότι το πλαίσιο και οι προτεραιότητες που καθορίζονται από τη νέα στρατηγική κατά των ναρκωτικών της ΕΕ θα χρησιμεύσουν ως βάση σε δύο τριετή διαδοχικά σχέδια δράσεων κατά των ναρκωτικών της ΕΕ (2005-2007 και 2009-2011), καθένα εκ των οποίων ακολουθείται από περίοδο αξιολόγησης ενός έτους (2008 και 2012),

Β.  εκτιμώντας ότι ένα ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής για τα ναρκωτικά εντός της ΕΕ συνίσταται στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των οργάνων της ΕΕ,

Γ.  εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία προκειμένου να ενθαρρυνθούν και αναπτυχθούν αποτελεσματικές και σφαιρικές πολιτικές καταπολέμησης των ναρκωτικών,

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

   α)να θεσπίσει μια γνήσια ευρωπαϊκή πολιτική κατά των ναρκωτικών, επικεντρωμένη στη μείωση της ζήτησης και τη μείωση της προσφοράς, καθώς και στην πληροφόρηση και την αξιολόγηση·
   β)να ενθαρρύνει και αναπτύξει πολιτικές μείωσης των ζημιών εντός των κρατών μελών, χωρίς να απαγορεύσει σε κανένα από αυτά την έγκριση μέτρων ούτε την υλοποίηση εμπειριών σ' αυτόν τον τομέα·
   γ)να μεριμνήσει με αυστηρότητα για το σεβασμό της ρήτρας κατά των ναρκωτικών στις διεθνείς συμβάσεις και να ζητήσει γι' αυτό το σκοπό όπως αναγνωρισθεί το καθεστώς της "ουσιώδους ρήτρας"·
   δ)να ενεργήσει κατά τρόπον ώστε η εκπόνηση των σχεδίων για τα σχέδια δράσεων κατά των ναρκωτικών (2005-2007 και 2009-2011) από την Επιτροπή να πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία και την Europol και σε διαβούλευση με τις ενεχόμενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Οκτωβρίου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου