SOOVITUSE ETTEPANEK NÕUKOGULE
PDF 99kWORD 35k
21. jaanuar 2005
PE 354.172v01-00
 
B6‑0081/2005
vastavalt kodukorra artikli 114 lõikele 1
Esitaja: Alexander Nuno Alvaro
fraktsiooni ALDE nimel
Teema: ELi tasandil integreeritud lähenemine eesmärgiga ennetada mistahes tüüpi terrorirünnakuid, end nende suhtes ette valmistada, neile vastata ja tegeleda nende tagajärgedega

Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ELi tasandil integreeritud lähenemise kohta eesmärgiga ennetada mistahes tüüpi terrorirünnakuid, end nende suhtes ette valmistada, neile vastata ja tegeleda nende tagajärgedega 
B6‑0081/2005

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 24. ja 25. märtsi 2004. aasta Euroopa Ülemkogul vastuvõetud terrorismivastase võitluse deklaratsiooni;

–  võttes arvesse 17. ja 18. juuni 2004. aasta Euroopa Ülemkogul vastuvõetud Euroopa Liidu terrorismivastast tegevuskava;

–  võttes arvesse 4. ja 5. novembri 2004. aasta Euroopa Ülemkogul vastuvõetud Haagi programmis ettenähtud terrorismi ennetamise ja hävitamise meetmete kogu, mida täiendas 16. ja 17. detsembri 2004. aasta Euroopa Ülemkogu juhatuse kokkuvõte, eriti selle terrorismi käsitlev osa;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 1;

A.  arvestades, et Haagi programmis ettenähtud terrorismivastasele võitlusele huvi pakkuvaid meetmeid tuleks kiiresti rakendada, et tugevdada vabadust, julgeolekut ja õiglust Euroopa Liidus;

B.  arvestades, et terrorirünnakute tõhusaks ennetamiseks ja nende vastu tõhusaks võitlemiseks, samas austades inimõigusi ja põhiõigusi, ei saa liikmesriigid oma tegevust suunata vaid nende enda julgeoleku kaitseks, vaid peavad seda ka suunama ELi julgeolekule tervikuna;

C.  arvestades, et jätkuva terroriohu vastaseks võitluses on ilmsiks tulnud, et üks Euroopa Liidu poliitika olulisemaid elemente on lojaalse koostöö parandamine Euroopa Liidu institutsioonide vahel;

D.  arvestades, et on oluline kasutada juhust soodustada ELi võimete tugevdamist ja arengut terrorirünnakute ennetamise, ettevalmistamise ja reaktsiooni valdkondades;

1.  edastab nõukogule järgmised soovitused:

   a)võidelda terroriohu vastu tugevdades koostööd nii sisemisel kui rahvusvahelisel tasandil;
   b)kiiresti rakendada Haagi programmis pealkirjaga "Vabaduse, julgeoleku ja õiguse tugevdamine Euroopa Liidus" ettenähtud meetmeid, eriti neid, mis pakuvad huvi terrorismivastasele võitlusele, austades täielikult põhiõigusi;
   c)nõuda, et liikmesriigid ühendavad luure- ja julgeolekuteenistustelt saadud informatsiooni mitte ainult nende enda julgeolekutohtude tõrjumiseks, vaid ka vajadusel teiste liikmesriikide sisejulgeoleku kaitseks;
   d)kiiremas korras vastu võtta kõik vajalikud õiguslikud meetmed, et ELi tasandil koostada ühtne ja tõhus raamistik nii mistahes tüüpi terrorirünnakute ennetamiseks kui nende tagajärgedega tegelemiseks, kaasa arvatud meetmed, mille eesmärk on tagada laitmatu koostöö toimimine vägede, julgeolekuorganite ja väliskoostöö vahel, tagades ühtlasi demokraatlikku järelevalvet ja põhiõiguste kaitset;
   e)tagada terrorismiohvrite ja nende perekondade kaitse ja adekvaatne abi, tehes vajalikke assigneeringuid Euroopa Liidu iga-aastastesse eelarvetesse;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ja teavitamise eesmärgil Euroopa Ülemkogule ning Euroopa Komisjonile.

Viimane päevakajastamine: 21. jaanuar 2005Õigusalane teave