FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET
PDF 103kWORD 34k
21 januari 2005
PE 347.490
 
B6‑0081/2005
i enlighet med artikel 114.1 i arbetsordningen
från Alexander Nuno Alvaro
för ALDE-gruppen
om ett integrerat förhållningssätt på EU-nivå i syfte att förebygga alla former av terroristattacker samt att förbereda sig, reagera på och hantera följderna av sådana attacker

Europaparlamentets rekommendation till rådet om ett integrerat förhållningssätt på EU-nivå i syfte att förebygga alla former av terroristattacker samt att förbereda sig, reagera på och hantera följderna av sådana attacker 
B6‑0081/2005

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av Europeiska rådets uttalande om bekämpande av terrorism, som antogs vid Europeiska rådets sammanträde den 25 och 26 mars 2004,

–  med beaktande av Europeiska unionens omarbetade handlingsplan mot terrorism, som antogs vid Europeiska rådets sammanträde den 17 och 18 juni 2004,

–  med beaktande av den rad av åtgärder för att förebygga och bekämpa terrorism som tas upp i Haagprogrammet, vilket antogs vid Europeiska rådets sammanträde den 4 och 5 november 2004 och kompletterades i ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet den 16 och 17 december 2004, särskilt punkterna om terrorism,

–  med beaktande av artikel 114.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De åtgärder som tas upp i Haagprogrammet och som har betydelse för kampen mot terrorismen bör vidtas omgående i syfte att skapa ökad frihet, säkerhet och rättvisa i EU.

B.  Strävan efter att effektivt förebygga och bekämpa det ständiga terroristhotet och samtidigt respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna får inte innebära att medlemsstaterna inskränker verksamheten till att bevara sin egen säkerhet, utan de bör även rikta in sig på hela EU:s säkerhet.

C.  Det har visat sig att en av de viktigaste faktorerna i EU:s politik för att bekämpa det ständiga terroristhotet är ett förbättrat och lojalt samarbete mellan EU:s institutioner.

D.  Det är viktigt att ta tillfället i akt och uppmuntra en förstärkning och en vidareutveckling av EU:s kapacitet när det gäller att förebygga, förbereda och reagera på terroristattacker.

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

   a)Rådet uppmanas att bekämpa terroristhotet genom att stärka samarbetet både internt och på internationell nivå.
   b)Rådet uppmanas att omgående genomföra de åtgärder som tas upp i Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen, särskild de åtgärder som har betydelse när det gäller att bekämpa terrorismen och samtidigt till fullo respektera de grundläggande rättigheterna.
   c)Rådet uppmanas att kräva att medlemsstaterna ställer underrättelse- och säkerhetsinformation till gemensamt förfogande, både för att bevaka sin egen säkerhet och för att i förekommande fall skydda de övriga medlemsstaternas inre säkerhet.
   d)Rådet uppmanas att utan dröjsmål anta erforderliga rättsakter för att på EU-nivå skapa enhetliga och verkningsfulla ramar, både för att förebygga alla former av terroristattacker och för att hantera eventuella följder. Häri inbegrips bestämmelser för att garantera ett väl fungerande samarbete mellan säkerhetsstyrkor och säkerhetsorgan och ett externt samarbete, både för att säkerställa den demokratiska kontrollen och skyddet av de grundläggande rättigheterna.
   e)Rådet uppmanas att anslå erforderliga medel i EU:s årliga budget för att se till att de som drabbas av terroristattacker och deras anhöriga erbjuds skydd och lämpligt stöd.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till Europeiska rådet och kommissionen.

Senaste uppdatering: 21 januari 2005Rättsligt meddelande