Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Procedure : 2005/2544(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0260/2005

Indgivne tekster :

B6-0260/2005

Forhandlinger :

PV 14/04/2005 - 15

Afstemninger :

PV 14/04/2005 - 17.4

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0139

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 105kWORD 44k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0255/2005
11. april 2005
PE 357.288v01-00
 
B6‑0260/2005
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro, Giusto Catania, Helmuth Markov, Adamos Adamou og Miguel Portas
om følgerne af tørken i Portugal

Europa-Parlamentets beslutning om følgerne af tørken i Portugal 
B6‑0260/2005

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at Portugal gennemlever en meget exceptionel tørkeperiode med alvorlige sociale, økonomiske og miljømæssige følgevirkninger, som sandsynligvis vil forværres med den forestående sommer og lave nedbørsmængde,

B.  der henviser til, at nedbørsmængden de seneste måneder har ligget på et meget lavere niveau end normalt for denne årstid, og at Portugal har været ramt af en række andre klimatiske fænomener (frost, stormvejr og hagl) med alvorlige socioøkonomiske følger, navnlig inden for landbruget, hvilket har skabt en krise for Portugals landbrug og truer den offentlige vandforsyning i forskellige regioner,

C.  der henviser til, at vand spiller så vital en rolle for menneskelige aktiviteter, at alle foranstaltninger bør bidrage til at sikre en tilstrækkelig vandforsyning af tilstrækkelig god kvalitet i rum og tid, uden at de strategiske reserver og deres økologiske funktion bringes i fare,

D.  der henviser til, at drikkevand er et offentligt gode og en universel ret,

E.  der henviser til, at tørkesituationen bør modvirkes gennem kort- og langsigtede foranstaltninger med henblik på at reducere Portugals sårbarhed over for hydrologiske variationer,

F.  der henviser til, at der efter en tørkeperiode kan indtræffe en periode med stærk nedbør og efterfølgende oversvømmelser, ligesom det skete i 1995,

G.  der henviser til, at vandstanden i næsten alle reservoirer kun er steget ganske lidt ifølge Portugals nationale vandinstitut til trods for de seneste ugers nedbør, men at dette ikke betyder noget særligt, idet det drejer sig om en meget lille forskel; der endvidere henviser til, at vandressourcerne, herunder brønde, ligger på et langt lavere niveau end normalt for denne årstid,

H.  der henviser til, at der allerede har været uoprettelige produktionstab inden for Portugals land- og kvægbrug og en stærk nedgang i vandkraftproduktionen, og at der allerede er forstyrrelser i den offentlige vandforsyning i nogle landsbyer,

I.  der henviser til, at landbrugsafgrøderne gik tabt sidste efterår og vinter som følge af utilstrækkelig spiring og/eller unormal udvikling, hvilket har haft indvirkning på græsarealer og naturlige og/eller dyrkede foderplanter og tvunget landbrugerne til at ty til hø- og halmreserver tidligere end planlagt og købe halm og foder med deraf følgende produktionsnedgang og omkostningsstigning; der endvidere henviser til, at prognoserne for forårs/sommerafgrøderne er meget lave i betragtning af den nært forestående årstid med ringe nedbør og meget begrænsede vandreserver over og under jorden, hvilket ikke alene truer såningen/beplantningen af f.eks. tomater, maj, ris, frugt og grøntsager, men også fodringen af dyr og den normale udvikling af efterårsafgrøder som f.eks. citrusfrugter og vinavl,

J.  der henviser til, at reformen af den fælles landbrugspolitik tvinger landbrugerne til at påtage sig ansvaret for forvaltningen af risici, der tidligere var dækket af markedsstøtte- og prispolitikkerne, og at landbruget som følge af handelsliberaliseringen fortsat er sårbart over for risici og særlige kriser, der ligger uden for landbrugernes kontrol,

K.  der henviser til ødelæggelserne som følge af skovbrandene i 2003-2004, både med hensyn til skovbestand og miljø samt landbrugernes indkomst og nødvendigheden af at gentilplante landet; der endvidere henviser til, at nogle af de genplantninger, der blev foretaget for navnlig at genoprette skove, som blev ødelagt af skovbrandene, er gået uopretteligt tabt som følge af utilstrækkelig fugtighed i jorden, og at den nuværende tørkesituation øger risikoen for skovbrande, hvorfor der snarest muligt bør træffes forebyggelses- og bekæmpelsesforanstaltninger,

L.  der henviser til, at mange små og mellemstore landbrugsbedrifter som følge heraf står over for alvorlige finansielle problemer, som gør det umuligt for dem at betale socialsikringsbidrag og tilbagebetale lån, der er optaget med henblik på det pågældende produktionsår,

M.  der henviser til, at der er opstået omfattende forsinkelser i forbindelse med etableringen af de systemer til oplagring af vand og vandingskanaler, som blev planlagt og igangsat for lang tid siden,

N.  der henviser til, at gennemførelsen af Kyoto-protokollen fortjener særlig bevågenhed og politisk vilje i medlemsstaterne, i EU og i verden som helhed med henblik på at forhindre global opvarmning og de deraf følgende klimatiske variationer,

1.  understreger, at vand er uerstattelig i dets mange funktioner, et offentligt gode, en universel menneskeret, en livsskabende kraft, en klimatisk, miljømæssig og livsafgørende faktor og en strategisk produktionsfaktor, der kan anvendes igen og igen, og som derfor bør beskyttes og under ingen omstændigheder må behandles som en vare;

2.  understreger, at det er nødvendigt at rangordne og optimere anvendelsen af vand og først og fremmest sikre prioriteret dækning af de vigtigste behov, hvilket ikke blot kræver bevidstgørelse og koordinering af indsatsen mellem de offentlige myndigheder, de økonomiske og sociale aktører og befolkningen generelt, men også hasteforanstaltninger til beskyttelse af kilderne, navnlig dem, der anvendes til offentlig vandforsyning, samt etablering af den nødvendige infrastruktur til opsamling, behandling og distribution af vand i de områder, der har det største behov; anmoder medlemsstaterne om at sørge for, at vandproblemerne i Portugal prioriteres ved anvendelsen af strukturfondene og Samhørighedsfonden;

3.  understreger, at det er nødvendigt at fastlægge konkrete foranstaltninger med inddragelse af de forskellige offentlige aktører, der kan bidrage til at foregribe og bekæmpe årsagerne til klimatiske variationer som f.eks. tørke;

4.  understreger, at det er nødvendigt at træffe konkrete foranstaltninger for at hjælpe kommuner og landbrugere i de områder, der er hårdest ramt af tørken, navnlig ved anvendelse af den europæiske solidaritetsfond;

5.  anser det for nødvendigt at tage skridt til oprettelsen af en offentlig sikringsordning for landbruget, som skal finansieres over fællesskabsfondene, og som kan garantere landbrugerne en minimumsindkomst i tilfælde af katastrofer som f.eks. tørke, stormvejr, hagl og skovbrande;

6.  anser det for nødvendigt at fremskynde alle udbetalinger af landbrugsstøtte til landbrugerne;

7.  mener, at den støtte, der er baseret på belægningsgrad, ikke må berøres eller nedskæres, og at der bør tillades større kvæghold, så længe situationen varer ved;

8.  anser det for nødvendigt, at der stilles korn fra intervention såvel som hø og halm fra andre medlemsstater til rådighed på gunstige vilkår;

9.  anser det for nødvendigt, at der indføres en finansiel støtte, som kan minimere omkostningsstigningen og nedgangen i landbrugsproduktionen, og midlertidig fritagelse fra socialsikringsbidrag (uden tab af rettigheder) for heltidslandbrugere med en bedrift på under 12 ESE såvel som forlængelse af rentefrie lån med to år;

10.  mener, at der må indføres fællesskabsstøtte til dyrkning af græs og foderplanter i udkanten af vandingsarealer, hvor der endnu forefindes vand, med henblik på produktion af dyrefoder og minimering af tørkens følgevirkninger i de kommende år;

11.  anmoder om, at Kommissionen i forlængelse af kommissær Fischer Boels tilsagn på samlingen i Rådet (landbrug og fiskeri) den 14. marts 2005 ikke lægger hindringer i vejen for tildeling af statsstøtte til imødegåelse af den langvarige tørke i Portugal, navnlig sektorstøtte til de berørte landbrugere;

12.  understreger, at det er nødvendigt at overholde Kyoto-protokollen for ikke at bidrage til den globale opvarmning;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt arbejdsmarkedets parter.

Seneste opdatering: 12. april 2005Juridisk meddelelse