Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Menettely : 2005/2535(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0276/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0276/2005

Keskustelut :

PV 27/04/2005 - 8

Äänestykset :

PV 28/04/2005 - 9.14

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0151

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 120kWORD 50k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0272/2005
20. huhtikuuta 2005
PE 357.318v01-00
 
B6‑0276/2005
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček ja Gérard Onesta
Verts/ALE-ryhmän puolesta
romanien tilanteesta Euroopassa

Euroopan parlamentin päätöslauselma romanien tilanteesta Euroopassa 
B6‑0276/2005

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 3, 6, 7, 29 ja 149 artiklan, jotka velvoittavat jäsenvaltiot varmistamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille kansalaisille,

–  ottaa huomioon Amsterdamin sopimuksen 13 artiklan, jonka nojalla Euroopan yhteisö voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän torjumiseksi,

–  ottaa huomioon rodusta riippumatonta yhdenvertaista kohtelua koskevan neuvoston direktiivin 2000/43/EY, jossa kielletään etniseen alkuperään perustuva syrjintä,

–  ottaa huomioon kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen 4 artiklan sekä Euroopan yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen 1557/2002 3 kohdan, jossa korostetaan, että romanien syrjintä on levinnyt laajalle ja että heihin kohdistuvan syrjinnän seurantajärjestelmää on vahvistettava,

–  ottaa huomioon romanikysymyksiä käsittelevän COCEN-ryhmän Tampereen huippukokouksessa vuonna 1999 hyväksymän Euroopan unionin asiakirjan, joka koskee romanien tilannetta ehdokasmaissa ja jossa korostetaan, että kansalaisia on valistettava romaneihin kohdistuvasta rasismista ja syrjinnästä,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jonka Euroopan parlamentin puhemies sekä neuvoston ja komission puheenjohtajat allekirjoittivat ja julkistivat toimielimiensä puolesta joulukuussa 2000 pidetyssä Nizzan Eurooppa-neuvoston kokouksessa,

–  ottaa huomioon Euroopan poliittisten puolueiden peruskirjan rasismista vapaan yhteiskunnan puolesta,

–  ottaa huomioon perusoikeuksia, syrjinnän torjumista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia käsittelevien komission jäsenten ryhmän perustamisen ja odottaa ryhmän ohjelman esittelyä,

–  ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1035/97 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamisesta, seurantakeskuksen vuosikertomukset ja aihekohtaiset kertomukset EU:ssa ilmenevästä rasismista sekä komission vihreän kirjan tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä laajentuneessa Euroopan unionissa (KOM(2004)0379),

–  ottaa huomioon komission hiljattain julkaiseman raportin, jossa kiinnitetään huomiota siihen, että romaneihin ja kiertolaisiin Euroopassa kohdistuva vihamielisyys ja heidän ihmisoikeuksiensa loukkaaminen on saavuttanut erittäin huolestuttavat mittasuhteet,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa parhaillaan käsiteltävänä olevan mietinnön vähemmistöjen suojelusta ja syrjinnänvastaisista politiikoista (2005/2008(INI)) sekä 27. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman juutalaisten kansanmurhan muistamisesta, antisemitismistä ja rasismista,

–   ottaa huomioon kansainväliset oikeudelliset välineet, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa toimivan rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean (CERD) antaman yleissuosituksen XXVII romaneihin kohdistuvasta syrjinnästä sekä rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen eurooppalaisen komission (ECRI) toimintaperiaatteita koskevan yleissuosituksen nro 3 romaneihin kohdistuvan rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumisesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että huhtikuun 8. on nimetty kansainväliseksi romanipäiväksi ja että sitä pidetään romanien vuosipäivänä ja tapahtumana, jonka tarkoituksena on lisätä tietämystä Euroopan laajimmasta etnisestä ryhmästä ja sen sosiaalisen syrjäytymisen määrästä,

B.  ottaa huomioon, että Euroopassa asuu 12–15 miljoonaa romania, joista 7–9 miljoonaa asuu Euroopan unionissa ja että he kärsivät rotusyrjinnästä ja moniin heistä kohdistuu usein sukupuoleen, ikään, sukupuoliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen perustuvaa moninkertaista syrjintää,

C.  ottaa huomioon, että romanien ainutlaatuinen menneisyys vuosisatoja vanhana eurooppalaisena vähemmistönä edellyttää toimia, joilla romanit integroidaan viimeinkin yhteiskuntaan, ja että samalla on pyrittävä voittamaan syvään juurtuneet yhteiskunnalliset asenteet, jotka estävät romaneja elämästä täysin arvostettuina ja tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä,

D.  ottaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole saattaneet rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän torjumista koskevaa neuvoston direktiiviä (2000/43/EY) osaksi omaa lainsäädäntöään tai eivät ole panneet sitä täydellisesti täytäntöön, vaikka se on tärkeä osa strategioita, joilla edistetään usein syrjinnän kohteiksi joutuvien yhteisöjen integroitumista,

E.  katsoo, että romanien kansanmurha on myönnettävä täysin ottaen huomioon vakavat rikokset, joihin natsit syyllistyivät tuhotakseen fyysisesti Euroopan romanit aivan kuin juutalaisetkin; kehottaa tässä yhteydessä komissiota ja viranomaisia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta Letyssä (Tšekin tasavallassa) entisen keskitysleirin alueella sijaitseva siankasvatuslaitos lakkautetaan ja sen tilalle pystytetään viehättävä muistomerkki,

F.  ottaa huomioon, että valtava määrä romaneja joutui ja joutuu edelleen sodan uhreiksi ja Kosovon, Kroatian sekä Bosnia ja Hertsegovinan etnisten puhdistusten kohteiksi; ottaa huomioon, että valtava määrä turvapaikkaa hakevia romaneja on karkotettu EU:n isäntämaista, jotka ovat näin ollen rikkoneet YK:n vuonna 1951 tehdyn yleissopimuksen mukaista turvapaikkamenettelyä,

G.   ottaa huomioon, että romanivastaisuus on edelleen laajalle levinnyttä ja että romanit joutuvat säännöllisesti ääriryhmien rasististen hyökkäysten, vihanlietsonnan ja fyysisen väkivallan sekä laittomien häätöjen kohteiksi ja poliisien ahdistelemiksi ja että heiltä yleensäkin evätään kansalaisoikeuksia, kuten äänioikeus ja oikeus olla ehdokkaana vaaleissa,

H.  ottaa huomioon, että useissa maissa on saatu selvää näyttöä siitä, että poliisivoimissa ja muissa rikosoikeutta koskevan järjestelmän instansseissa ilmenee romanivastaisia suuntauksia, mikä johtaa järjestelmälliseen rotusyrjintään rikosoikeusasioita käsiteltäessä,

I.  ottaa huomioon, että romanit ovat edelleen aliedustettuina niiden jäsen- ja ehdokasvaltioiden hallintorakenteissa ja julkishallinnossa, joissa heidän osuutensa väestöstä on huomattava; muistuttaa, että kyseiset hallitukset ovat sitoutuneet lisäämään romanien määrää päätöksentekojärjestelmissään ja että asiassa on tapahduttava selvempää edistymistä,

J.  ottaa huomioon, että romanit kohtaavat jatkuvasti terveydenhuoltoon liittyvää syrjintää, ja pitää huolestuttavana, että synnytysosastoilla ilmenee eristämistä ja että romaninaisia steriloidaan ilman heidän suostumustaan,

K.  ottaa huomioon, että ala-arvoiset ja epähygieeniset elinolot ja ilmeinen gettojen muodostuminen on laajalle levinnyttä ja että romaneja estetään yleisesti muuttamasta pois tällaisilta asuinseuduilta,

L.  ottaa huomioon, että useiden jäsen- ja ehdokasvaltioiden koulujärjestelmissä harjoitetaan rotuerottelua, jolloin romanilapsiin sovelletaan parhaassakin tapauksessa laadultaan kehnompaa opetussuunnitelmaa ja pahimmillaan heidät sijoitetaan kehitysvammaisille tarkoitettuihin laitoksiin,

M.  katsoo, että joissakin jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa lehdistön ja tiedotusvälineiden romaneista välittämät tiedot ovat edelleen syrjiviä, mikä ruokkii romaneihin usein yhdistettyjä kielteisiä stereotypioita ja vahvistaa niiden olemassaoloa,

N.  ottaa huomioon, ettei jäsenvaltioissa eikä ehdokasmaissa ole koottu kattavia tilastotietoja romaneihin kohdistuneista räikeistä ihmisoikeusloukkauksista ja rotusorrosta,

1.  iloitsee Euroopan komission puheenjohtajan Barroson äskettäin antamasta julistuksesta, joka koskee romaniväestöön kohdistuvan syrjinnän poistamisen tärkeyttä ja Lissabonin strategian mahdollista merkitystä romanien mahdollisuuksien parantamisessa; kehottaa neuvostoa, komissiota, jäsenvaltioita ja ehdokasmaita ryhtymään julkiseksi toimiin kaikenmuotoisen romanivihan torjumiseksi kaikilla tasoilla;

2.  kehottaa komissiota korostamaan romanivihan ja romanivastaisuuden torjumista kaikkialla Euroopassa yhtenä ensisijaisena aiheena vuonna 2007 järjestettävälle, kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevalle eurooppalaiselle teemavuodelle ja vaatii poliittista ja kansalaisyhteiskuntaa tekemään kaikilla tasoilla selväksi, ettei romaneihin kohdistuvaa rotuvihaa sallita eurooppalaisessa yhteiskunnassa;

3.  kehottaa jäsenvaltioita saattamaan rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän torjumista koskevan direktiivin (2000/43/EY) nopeasti osaksi omaa lainsäädäntöään ja panemaan sen täydellisesti täytäntöön; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita perustamaan viipymättä riippumattoman tasa-arvoelimen, jolla voisi olla ratkaiseva tehtävä direktiivin täytäntöönpanon seurannassa;

4.  kehottaa Euroopan unionin toimielimiä, jäsenvaltioita, ehdokasmaita ja Euroopan kaikkia poliittisia puolueita tuomitsemaan yksiselitteisesti kaikki romanivastaisuuden/romanivihan, suvaitsemattomuuden, vihanlietsonnan, ahdistelun ja väkivallan ilmenemismuodot;

5.  vaatii kattavan ihmisoikeuskoulutuksen järjestämistä lainvalvonnasta vastaaville viranomaisille ja oikeusjärjestelmässä toimiville, sekä kyseisen materiaalin sisällyttämistä oppilaitosten opetusohjelmiin, jotta alalla toimivat virkamiehet olisivat perillä syrjinnän vastaisesta eurooppalaisesta lainsäädännöstä ja eurooppalaisen yhteiskunnan sosiaalisista arvoista;

6.  kehottaa sellaisten maiden, joissa on huomattava romaniväestö, hallituksia toteuttamaan aiempien sitoumusten mukaisesti lisätoimia romanivirkamiesten ottamiseksi mukaan kaikille hallinnon ja päätöksenteon tasoille ja tarvittavien resurssien kohdentamiseksi, jotta ne voivat hoitaa asemansa mukaisia tehtäviään asianmukaisesti ja tehokkaasti;

7.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja ehdokasmaita kehittämään strategian ja ohjelman, joiden tarkoituksena on lisätä romanien osallistumista vaaleihin keskittymällä romaneihin äänestäjinä (vaalikoulutus) ja ehdokkaina (politiikka ja poliittiset järjestelmät) pormestarien, kunnallisvaltuutettujen, kansanedustajien ja Euroopan parlamentin jäsenten vaaleissa;

8.  kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja ehdokasmaita tekemään yhteistyötä, jotta kansallisissa kehityssuunnitelmissa keskitytään erityisesti romaneiden sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen, elinikäiseen oppimiseen liittyvien ohjelmien ja sellaisten muiden järjestelyjen kannustamiseen, jotka on kehitetty avoimen yhteensovittamismenetelmän alaisuudessa Lissabonin strategian tavoitteita noudattaen;

9.  kehottaa komissiota julkisesti rohkaisemaan kansallisia hallituksia varmistamaan, että kun rahoitusohjelmat kohdistetaan romaneihin, romanitoimijat ovat mukana tällaisten hankkeiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa ja että romaniasioiden kanssa työskenteleville kansalaisyhteiskunnan järjestöille tiedotetaan jatkuvasti rahoituksesta ja ohjelmista, jotka heillä on käytettävissään työssään;

10.  kehottaa jäsenvaltioita ja ehdokasmaita ryhtymään toimiin kaikille yhtäläisten terveydenhoitopalvelujen käyttömahdollisuuksien varmistamiseksi, romanien eristämisen lopettamiseksi synnytysosastoilla, romaninaisten sterilisointikäytännön estämiseksi ja kaikkien sellaisten lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan saattamiseksi vastuuseen tuomioistuimessa, jotka syyllistyvät tällaisiin tekoihin;

11.  katsoo, että nykyistä yleiseurooppalaista gettoutumista ei voida hyväksyä, ja kehottaakin jäsenvaltioita ja ehdokasmaita ryhtymään konkreettisiin toimiin gettojen poistamiseksi, syrjivien käytäntöjen torjumiseksi asuntotarjonnassa ja romanihenkilöiden auttamiseksi löytämään vaihtoehtoinen hygieeninen asunto;

12.  kehottaa jäsenvaltioita ja ehdokasvaltioita, joissa romanilapset sijoitetaan erilleen kehitysvammaisille tarkoitettuihin kouluihin tai erotetaan muutoin ikätovereistaan, käynnistämään sovitussa aikataulussa erottelun lopettavia ohjelmia, joilla taataan laadukkaan opetuksen tarjoaminen romanilapsille ja estetään romanivastaisen hengen kehittyminen muiden koululaisten parissa;

13.  muistuttaa vuonna 1989 antamastaan päätöslauselmasta, joka koskee romanilasten ja kiertolaislasten koulutusta, ja katsoo olevan edelleen ensisijaista varmistaa, että kaikki romanilapset voivat saada saman koulutuksen kuin valtaväestö;

14.  vaatii, että yhtenä merkittävänä tulevaisuuden koulutustavoitteena on oltava romanien kulttuuriperinnön (kieli ja historia) opettaminen romanilapsille; kannustaa jäsenvaltioita sisällyttämään kansallista romanivähemmistöä koskevat tiedot valtaväestölle tarkoitettuun opetussuunnitelmaan; korostaa tässä yhteydessä tarvetta kehittää erikoisvälineitä romanien kaltaisten heikoimmassa asemassa olevien ryhmien sivistyksellisten oikeuksien suojelemiseksi;

15.  kehottaa viranomaisia, jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden tiedotusvälineet mukaan luettuina, lisäämään vähemmistöryhmien edustusta ottamalla käyttöön syrjinnänvastainen politiikka henkilöstön rekrytoinnissa ja ylentämisessä sekä muuttamalla sisäisiä toimintatapoja;

16.  edellyttää EU-tason koordinointia, jotta kansalliset ja paikalliset viranomaiset voivat järjestää romaniyhteisöille tiedotuskampanjoita mahdollisuuksista ja parhaista menetelmistä, joilla voidaan torjua syrjäytymistä asumis-, terveydenhuolto-, koulutus- ja työmarkkinoilta;

17.  kehottaa jäsenvaltioita ja ehdokasmaita laatimaan strategian ihmisoikeuksien loukkauksia ja romanien rotusyrjintää koskevien tilastotietojen keräämisen, analysoinnin ja julkaisun helpottamiseksi;

18.  kehottaa Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskusta ja perusoikeusvirastoa (sitten kun se on perustettu) kiinnittämään enemmän huomiota Euroopassa rehottavaan romanivastaisuuteen/romanivihaan, huolehtimaan tarvittavien resurssien kohdentamisesta perustamalla romaneihin kohdistuvan rotusyrjinnän ja ihmisoikeusloukkausten seurantaan erikoistuvia yksiköitä ja laitoksia, ja tiedottamaan havainnoistaan kertomuksissa;

19.  pitää Euroopan romanifoorumin perustamista sekä parlamentissa toimivien, romani- ja vähemmistöasioihin keskittyvien ryhmien toimintaa myönteisinä; tunnustaa näiden ryhmien kanssa tehtävän yhteistyön merkittävyyden Euroopan romanipolitiikkaa kehitettäessä;

20.  tukee EU:n toimielimien jatkuvaa pyrkimystä sisällyttää Etyj:n kehittämä romaneilta-romaneille lähestymistapa tulevaisuudessa henkilöstön palkkaamiseen romaneille ja muille tarkoitettuihin työpaikkoihin;

21.  suhtautuu myönteisesti romanien osallisuuden vuosikymmentä koskevaan hankkeeseen, jonka viisi jäsenvaltiota ja ehdokasmaata ovat allekirjoittaneet, ja kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä kyseisten hallitusten kanssa asianmukaisen EU-rahoituksen kohdentamiseksi, jotta mainittu hanke voidaan toteuttaa;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2005Oikeudellinen huomautus