Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Διαδικασία : 2005/2596(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0466/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0466/2005

Συζήτηση :

PV 06/09/2005 - 4

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2005 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0334

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 164kWORD 74k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0458/2005
5 Σεπτεμβρίου 2005
PE 361.861v01-00
 
B6‑0466/2005
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Rosa Miguélez Ramos, Edite Estrela, Heinz Kindermann και Herbert Bösch
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με τις φωτιές και τις πλημμύρες στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις φωτιές και τις πλημμύρες στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2005 
B6‑0466/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6 και 174 της Συνθήκης ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2002 για τις πλημμύρες στην Ευρώπη, το ψήφισμα της 14ης Απριλίου 2005 για την ξηρασία στην Πορτογαλία και το ψήφισμα της 12ης Μαΐου 2005 για την ξηρασία στην Ισπανία,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική μεταβολή (UNFCCC) του Δεκεμβρίου 1997 καθώς και την κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο από την ΕΚ στις 4 Μαρτίου 2002,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση αριθ. 21553 της Επιτροπής με τον τίτλο "Climate change and European water dimension",

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό "Forest Focus",

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή δασική στρατηγική,

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο για την αγροτική ανάπτυξη (FEADER), το πρόγραμμα LIFE και το ταμείο αλληλεγγύης που προβλέπει ο προϋπολογισμός της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ σε περιπτώσεις καταστροφών και κρίσεων,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη βελτίωση των μέτρων πολιτικής προστασίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις βίαιες πλημμύρες, οι οποίες προξένησαν θανάτους και καταστροφές σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο το καλοκαίρι του 2005, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψηφίων χωρών και των άμεσων γειτόνων της ΕΕ,

Β.  εκφράζοντας τη λύπη του για το τραγικό τέλος πολιτών, πυροσβεστών, στρατιωτών και εθελοντών, στην προσπάθειά τους να καταπολεμήσουν τις φυσικές αυτές καταστροφές,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι καταστροφές αυτές στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα την καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων εκταρίων δασών και διαφόρων ειδών βλάστησης, αμπελιών, ελαιώνων, οπωρώνων, κατοικιών και γεωργικών υποδομών στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά ένα μέρος οι πυρκαγιές αυτές οφείλονταν στην ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού, αλλά επίσης στην εγκατάλειψη του κόσμου της υπαίθρου, την ελλιπή συντήρηση των δασών, τη φύτευση ακατάλληλων ποικιλιών δέντρων, και κατά ένα σημαντικό ποσοστό σε εγκληματικές ενέργειες,

Ε.  λαμβάνοντας, αφετέρου, υπόψη τις σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, στην υποδομή και στη γεωργία, τις οποίες προκάλεσαν οι πλημμύρες, ιδιαίτερα στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, τα κράτη της Βαλτικής, καθώς επίσης και σε ορισμένα τμήματα της Σκανδιναβίας, της Ελβετίας, της Μολδαβίας, της Κροατίας και άλλων περιοχών της Ευρώπης,

ΣΤ.  αποφασισμένο να αντιμετωπίσει τις τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και το συνολικό οικονομικό κόστος των πυρκαγιών και των πλημμυρών, προκειμένου να αποκαταστήσει τις τοπικές οικονομίες και να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο που είχαν οι καταστροφές στις παραγωγικές δραστηριότητες και στον τουρισμό· εκτιμώντας ότι η κοινοτική ανταπόκριση δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε κάποια οικονομική αποζημίωση, αλλά να προσεγγίσει και την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και εδαφικής διαχείρισης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχείς ξηρασίες, ιδίως δε στην Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς και οι πλημμύρες που πλήττουν την Κεντρική Ευρώπη για δεύτερη φορά κατά την τελευταία τετραετία, αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που φαίνεται να παρέχει περαιτέρω αποδείξεις για τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής, τονίζοντας δε ότι πρόκειται για μία ακόμα εκδήλωση της ανάγκης να αναληφθεί παγκόσμια δράση για την ανάσχεση της κλιματικής μεταβολής· εκτιμώντας ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει προωθητικό ρόλο στη διαδικασία αυτή και να εντείνει τις προσπάθειές της στους βασικούς τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των μεταφορών,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, και ιδίως οι χώρες συνοχής, οι υποψήφιες χώρες και οι γειτονικές χώρες, δυσκολεύονται να κινητοποιήσουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των καταστροφών και εξαρτώνται από την έντονη οικονομική στήριξη της ΕΕ,

1.  αποτίει ειλικρινή φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν στο ευγενές καθήκον της διατήρησης της κοινής μας κληρονομιάς και σε όσους συμμετείχαν και συμμετέχουν ακόμη στο έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών και διάσωσης των θυμάτων των πλημμυρών· συμμερίζεται τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων·

2.  σημειώνει την άμεση αντίδραση των αρχών στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αλληλεγγύη που επέδειξαν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προς τις πληγείσες περιοχές, τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις υποψήφιες χώρες, καθώς και για την πολύτιμη βοήθεια που παρείχαν στις αρχές τους και τις υπηρεσίες βοήθειας·

3.  θεωρεί ότι οι επιπτώσεις των καταστροφών δικαιολογούν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη υπό τη μορφή μιας πραγματικής ευρωπαϊκής δέσμευσης· δεσμεύεται, συνεπώς, να στηρίξει τις δράσεις για την άμεση βοήθεια προς τα πρόσωπα που επλήγησαν από τις καταστροφές· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει επειγόντως το άρθρο 87, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, προκειμένου να δοθεί η κατάλληλη οικονομική βοήθεια προς όλους τους τομείς που επλήγησαν από τις καταστροφές· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει τη βοήθειά της στα κράτη που επλήγησαν από την καταστροφή, με την εκτίμηση των ζημιών και την ταχεία και αποτελεσματική προετοιμασία των φακέλων·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να κινητοποιήσει ταχέως τους πόρους του ταμείου αλληλεγγύης, προκειμένου να διαθέσει τη δέουσα οικονομική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές και να κινητοποιήσει κάθε δυνατό πόρο, συμπεριλαμβανομένης της προενταξιακής βοήθειας, για να βοηθήσει τις υποψήφιες και τις τρίτες χώρες να αντιμετωπίσουν ταχέως τις συνέπειες των πλημμυρών·

5.  καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει επειγόντως τους κανόνες του ταμείου αλληλεγγύης, προκειμένου να συμπεριληφθεί επειγόντως σε αυτούς η βοήθεια προς τους πληθυσμούς που επλήγησαν από καταστροφές όπως η ξηρασία ή οι δασικές πυρκαγιές·

6.  επαναλαμβάνει ότι το πρωτόκολλο του Κιότο παραμένει το βασικό μέσο της παγκόσμιας στρατηγικής προκειμένου να τεθεί τέρμα στην κλιματική μεταβολή· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες για να διασφαλισθεί η τήρηση των δεσμεύσεων του Κιότο·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργασθούν προς την κατεύθυνση στενότερου συντονισμού των μέτρων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με στόχο να προλαμβάνονται και να ελαχιστοποιούνται οι καταστροφικές συνέπειές τους, εφοδιάζοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα απαραίτητα μέσα άμεσης προειδοποίησης, συντονισμού και διάθεσης υλικοτεχνικής υποστήριξης· καλεί και πάλι την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο για τη συγκρότηση Σώματος Πολιτικής Προστασίας·

8.  προτείνει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές και την πολιτική αναδάσωσης στην Ευρώπη:

   -να ενισχυθεί η δασική πολιτική σε επίπεδο Ένωσης, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στο ρόλο της όσον αφορά την πολυλειτουργικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, και τούτο με διττό στόχο: διατήρηση και απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού και αποφασιστική και ουσιώδης αύξηση του δασικού χώρου·
   -να γίνει μελέτη καταλληλότητας των αυτοχθόνων ποικιλιών που ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε ζώνη ή περιοχή, επικεντρώνοντας ιδίως την προσοχή στις ποικιλίες που ανθίστανται καλύτερα στη φωτιά και την ξηρασία στις ζώνες που επηρεάζονται περισσότερο από τα φαινόμενα αυτά· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του "Forest Focus"·
   -να ευνοηθούν οι πόροι που προορίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη διατήρηση του δασικού χώρου, και όχι τα μέτρα βραχυπρόθεσμης οικονομικής απόδοσης·
   -να κληθούν οι εθνικές και περιφερειακές αρχές να δώσουν, με τη συνδρομή της Ένωσης, περισσότερη προσοχή και οικονομικούς πόρους για τη διατήρηση της καθαρότητας των δασών, ιδίως των προστατευόμενων ζωνών ή των ζωνών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, και να συντονίσουν τις δράσεις και την πείρα τους·
   -να ζητηθεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει ως επιλέξιμη δαπάνη, στα κατάλληλα οικονομικά μέσα, τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης τεχνολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένων και εναέριων μέσων·
   -να προωθηθεί ο ευρωπαϊκός συντονισμός σε τεχνολογικό και ανθρώπινο επίπεδο, ώστε να αποκτηθούν τα καταλληλότερα υλικά μέσα και να αυξηθούν τα επίπεδα εξειδίκευσης και κατάρτισης στους τομείς της πρόληψης και καταπολέμησης των πυρκαγιών·
   -να ενισχυθούν τα ποινικά μέτρα κατά των εγκληματικών ενεργειών που καταστρέφουν το περιβάλλον, ιδίως δε αυτών που προκαλούν την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών·
   -πέρα από τους κανόνες πολεοδομικού χαρακτήρα που εμποδίζουν την κερδοσκοπία επί των καμένων εκτάσεων, να ληφθούν και άλλου είδους μέτρα, τα οποία να καθιστούν υποχρεωτική την αναδάσωση των καμένων χώρων και την ορθή συντήρηση της δασικής έκτασης από τους ιδιοκτήτες·
   -επαναλαμβάνει, τέλος, το αίτημά του να συσταθεί Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Ξηρασία, προκειμένου να προωθηθεί η γνώση, ο περιορισμός και η παρακολούθηση των επιπτώσεων της ξηρασίας στην Ευρώπη·

9.  δεσμεύεται, από την πλευρά του, να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να εγκριθεί, σε κοινοτικό επίπεδο, μια στρατηγική πρόβλεψης και πρόληψης, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για τις δασικές πυρκαγιές·

10.  προτείνει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες:

   -να κληθούν τα κράτη και οι υποψήφιες χώρες να αξιολογούν και αν καθίσταται αναγκαίο να ενημερώνουν διαρκώς τη νομοθεσία τους σε ό,τι αφορά τα ποτάμια και τη διαχείριση των λεκανών, τη χωροταξία, την εγκατάσταση των υποδομών και την κατασκευή κτηρίων στις ευάλωτες ζώνες, προκειμένου να προλαμβάνονται τέτοιες καταστροφές στο μέλλον· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναλάβουν πολιτικές πρωτοβουλίες για μια πιο έντονη συνεργασία της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς·
   -να κληθεί η Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα που διατίθενται για την έρευνα στον τομέα των πυρκαγιών και να συντονίσει τις ερευνητικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο θέμα αυτό στα διάφορα κράτη μέλη, ούτως ώστε να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα μια συνεκτική πολιτική ενέργειας και μεταφορών για την πρόληψη των κινδύνων·
   -να κληθούν τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, να προβλέψουν επαρκή δημοσιονομικά μέσα για την έρευνα που σχετίζεται με την πρόληψη των κινδύνων·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις, αρχές και εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, τόσο στην ΕΕ όσο και στις υποψήφιες χώρες.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Σεπτεμβρίου 2005Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου