Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Procedure : 2005/2596(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0471/2005

Indgivne tekster :

B6-0471/2005

Forhandlinger :

PV 06/09/2005 - 4

Afstemninger :

PV 08/09/2005 - 7.1

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0334

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 105kWORD 43k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0458/2005
5. september 2005
PE 361.866v01-00
 
B6‑0471/2005
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro, Willy Meyer, Helmuth Markov og Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen
om naturkatastrofer (brande og oversvømmelser)

Europa-Parlamentes beslutning om naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) 
B6‑0471/2005

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at den ekstreme og alvorlige tørke i Portugal og Spanien har bidraget til at nedsætte jordens fugtighed, og derved øge risikoen for og aggressiviteten af skovbrande,

B.   der henviser til, at der ved udgangen af august var brændt et område på omkring 240.000 ha i Portugal og mere end 120.000 ha i Spanien, hvilket har resulteret i tab af menneskeliv blandt brandmænd, ødelæggelse af huse, gårde og fabrikker, alvorlige skader på økosystemerne i de fleste af de beskyttede områder, andre miljømæssige omkostninger samt store og moralske omkostninger, som intet og ingen kan genoprette,

C.  der henviser til, at oversvømmelserne i de centraleuropæiske lande såsom Tyskland, Østrig og Polen, har forårsaget meget alvorlige ødelæggelser og tab af menneskeliv,

D.   der henviser til alvoren af skaderne forårsaget af tørken, brandene og oversvømmelserne inden for landbrugssektoren, hvortil bør tilføjes de negative konsekvenser og aspekter for den fælles landbrugspolitik for små og mellemstore landbrugere og for familielandbrug, hvilket bidrager til affolkning af landdistrikterne.

E.   der henviser til, at andre naturkatastrofer af tilsvarende omfang desværre kan ske igen som følge af klimaændringer, som visse medlemsstater ikke er i stand til at håndtere, og disse medlemsstater vil derfor have behov for europæisk solidaritet og støtte,

1.  udtrykker sin dybe sorg og solidaritet med ofrenes familier og med indbyggerne i de berørte områder og sin anerkendelse af de brandfolk og andre personer, som utrætteligt har bekæmpet brandene, ofte med fare for deres eget liv,

2.  opfordrer indtrængende Rådet til i forslaget til de kommende finansielle overslag for 2007-2013 at tage hensyn til behovet for at skabe en mekanisme til støtte for de berørte befolkninger og at forebygge nye store katastrofer forårsaget af klimaændringer med henblik på at forsøge at begrænse disses konsekvenser,

3,  opfordrer Kommissionen til at fortsætte samarbejdet med de nationale myndigheder for at yde bistand til de berørte dele af befolkningen, begrænse brandenes og oversvømmelsernes indvirkning på miljøet, give offentlig støtte til genoprettelse af produktionsmulighederne i de berørte områder, forsøge at sætte gang i nye beskæftigelsesmuligheder og til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at kompensere for de sociale omkostninger som følge af de tabte arbejdspladser og andre indtægtskilder; opfordrer også Kommissionen til at fremskynde alle de af Fællesskabets administrative procedurer, der er relevante, navnlig i forbindelse med behovet for at ændre programmerne under strukturfondene og Samhørighedsfonden, og for at gøre de alt for stramme fremgangsmåder ved anvendelsen af disse fonde mere fleksible,

4.  anmoder om støtte til genplantning af skov på de berørte arealer under hensyntagen til bioklimaet og de økologiske karakteristika og udtrykker ønske om, at der vil blive lagt større vægt på genetableringen af landskabet i by- og landbrugsområder med behørig respekt for de særlige lokale træk;

5.  understreger behovet for at udforme en politik for effektiv forebyggelse af skovbrande og slår fast, at Kommissionen skal stimulere overvågnings- og forebyggelsesforanstaltninger, navnlig som led i "Forest Focus"-forordningen og den nye skovstrategi for Den Europæiske Union for at beskytte skovene i Fællesskabet mod brande og især for at finansiere relevante foranstaltninger til forebyggelse af brande, f.eks brandbælter, skovveje, adgangsmuligheder, branddamme og programmer for skovforvaltning;

6.  opfordrer Kommissionen til at foretage detaljerede undersøgelser af klimaændringernes tragiske konsekvenser og i sine forslag at inkludere effektive foranstaltninger til forebyggelse og indgriben med henblik på at støtte udviklingen af landdistrikter og bistå de små og mellemstore landbrug;

7.  opfordrer Kommissionen til at foreslå direkte udbetaling af støtte i medfør af den fælles landbrugspolitik for at tage højde for problemet med brandene (i landbruget) og hurtigt at tage EF-traktatens artikel 87, stk. 2, i anvendelse og yde en passende finansiel støtte til alle de sektorer, som er berørt af katastrofen;

8.  tager Kommissionens meddelelse om risiko- og krisestyring i landbruget (KOM(2005) 74) til efterretning og opfordrer Kommissionen og Rådet til hurtigt at følge op på meddelelsen ved at sikre, at der etableres en beskyttelse, der skal gælde i hele Europa, for så hurtigt som muligt at beskytte landmændene i Europa mod ulykker og kriser som de, der optræder i Portugal og Spanien som følge af den nuværende tørke og skovbrandene; mener, at der bør oprettes en offentlig forsikringsordning for landbruget, der skal finansieres af EU for at sikre landmændene en mindsteindkomst i tilfælde af naturkatastrofer som tørke, brande og oversvømmelser;

9.  tager Kommissionens udtalelse om anvendelsen af Solidaritetsfonden til efterretning og understreger behovet for at gøre brug af denne i de områder og lande, som er ramt af naturkatastrofer, om nødvendigt ved at foretage en hurtig ændring af fonden;

10.  mener, at de seneste ekstreme vejrforhold er endnu et eksempel på de negative konsekvenser af klimaændringerne og understreger, at de ekstreme forhold på ny fremhæver behovet for at gennemføre vidtrækkende initiativer på globalt niveau for at bremse klimaændringerne; mener, at EU fortsat bør spille en ledende rolle i denne proces og styrke sin indsats på kerneområder som miljø, energi, transport osv.; opfordrer Kommissionen til at tage initiativ til overholdelse af forpligtelserne fra Kyoto og at gennemføre forskning i forholdet mellem forurening og klimaændringer;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt til regeringerne i de medlemsstater, som er berørt af brande, tørke og oversvømmelser.

Seneste opdatering: 6. september 2005Juridisk meddelelse