Procedura : 2005/2580(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0653/2005

Teksty złożone :

B6-0653/2005

Debaty :

PV 14/12/2005 - 6

Głosowanie :

PV 15/12/2005 - 5.19

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0528

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 109kWORD 55k
12 grudnia 2005
PE 368.169v01-00
 
B6-0653/2005
projekt w odpowiedzi na oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Anders Wijkman w imieniu grupy politycznej PPE-DE
Miguel Angel Martínez Martínez i Karin Scheele w imieniu grupy politycznej PSE
Bernard Lehideux i Thierry Cornillet w imieniu grupy politycznej ALDE
Frithjof Schmidt i Margrete Auken w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Luisa Morgantini i Gabriele Zimmer w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy politycznej UEN
w sprawie wspólnej deklaracji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej dotyczącej polityki rozwoju Unii Europejskiej „Europejski konsensus w sprawie rozwoju”

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnej deklaracji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej dotyczącej polityki rozwoju Unii Europejskiej „Europejski konsensus w sprawie rozwoju” 
B6‑0653/2005

Parlament Europejski,

–  uwzględniając konsensus osiągnięty w Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych obradującej w dniach 21 i 22 listopada 2005 r., w porozumieniu z Komisją, w sprawie wspólnej deklaracji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej dotyczącej polityki rozwoju Unii Europejskiej: „Europejski konsensus w sprawie rozwoju”

–  uwzględniając oświadczenie w sprawie polityki rozwojowej Wspólnoty Europejskiej przyjęte przez Radę i Komisję w dniu 10 listopada 2000 r.,

–  uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP-UE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. oraz jej rewizję podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.,

–  uwzględniając Deklarację Milenijną Narodów Zjednoczonych z dnia 8 września 2000 r., określającą Milenijne Cele Rozwoju (MCR) jako kryteria wspólnie uzgodnione przez wspólnotę międzynarodową w celu likwidacji ubóstwa,

–  uwzględniając swoje rezolucje: z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wniosku dotyczącego wspólnej deklaracji Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji dotyczącego polityki rozwoju Unii Europejskiej „Konsensus europejski”(1), z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie strategii na rzecz rozwoju Afryki(2) oraz z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie roli Unii Europejskiej w osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju (MCR)(3),

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

1.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą przejrzenia i zaktualizowania oświadczenia w sprawie polityki rozwoju, a w szczególności zaangażowania w ten proces Parlamentu Europejskiego; z zadowoleniem przyjmuje postanowienie Komisji dotyczące zapewnienia, aby wszystkie jej służby i biura zarządzające programowaniem i wdrażaniem wspólnotowej pomocy rozwojowej stosowały „Europejski konsensus w sprawie rozwoju” jako pierwszoplanowe odniesienie dla wspólnotowych celów i zasad wdrażania wszystkich rodzajów współpracy rozwojowej,

2.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że po raz pierwszy UE i państwa członkowskie podjęły decyzję o wspólnym działaniu w celu propagowania wspólnej unijnej wizji rozwoju, ustalając wspólne cele i zasady oraz potwierdzając zobowiązanie UE do likwidacji ubóstwa, wspierania własności, partnerstwa, udzielania większej i lepszej pomocy oraz promowania spójności polityki rozwoju, co będzie wyznacznikiem działań z zakresu współpracy rozwojowej prowadzonych przez Wspólnotę i państwa członkowskie we wszystkich państwach rozwijających się,

3.  wyraża szczególne zadowolenie, że sygnatariusze „Europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju” wyrazili swoje zdecydowanie w podkreślaniu, że likwidacja ubóstwa i osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju stanowią najważniejsze cele polityki rozwojowej UE, w zagwarantowaniu spójności polityki rozwoju oraz w harmonizowaniu procedur stosowanych przez Wspólnotę, państwa członkowskie i innych donatorów, w określaniu w jeszcze jaśniejszy sposób szczególnej roli Komisji, w pobudzaniu dyskusji i dialogu z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi dotyczącego polityki rozwojowej i osiągania MCR; ponadto jest zdecydowany na kontynuowanie śledzenia oraz, tam, gdzie jest to właściwe, podejmowania inicjatyw zmierzających do osiągania tych celów,

4.  wyraża ubolewanie z powodu uwzględnienia w bardzo ograniczonym stopniu praw dziecka, które powinny stanowić zasadniczą część działań na rzecz rozwoju; wyraża także ubolewanie, że deklaracja nie odzwierciedla w całości znacznej wagi, jaką podczas negocjacji przykładał Parlament do rozwoju społeczeństw, w szczególności w zakresie zdrowia i edukacji; jest nadal zdecydowany na kontynuowanie prac zmierzających do zagwarantowania, że zdrowie i edukacja pozostaną priorytetem dla pomocy rozwojowej Wspólnoty,

5.  z zadowoleniem przyjmuje, że założeniem „Europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju” jest wzmocnienie kontroli nad wywozem broni z UE, co ma na celu uniknięcie sytuacji, w której broń wyprodukowana w UE byłaby używana przeciwko cywilom, oraz podejmowanie konkretnych kroków zmierzających do ograniczenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania broni ręcznej strzeleckiej i lekkiej (SALW), wzywa jednak Komisję do wzmożenia i przyśpieszenia programów rozminowywania i rozbrojenia w regionach, w których zakończyła się wojna,

6.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozwijania zestawu mierzalnych celów wdrażania uzgodnionej polityki rozwoju oraz regularnego oceniania postępów w tej polityce,

7.  wyraża zadowolenie, że prawdziwie otwarty i przejrzysty proces negocjacyjny między Radą, Komisją i Parlamentem Europejskim umożliwił wypracowanie „Europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju”; z zadowoleniem odnotowuje, że w dokumencie uwzględniono liczne propozycje Parlamentu Europejskiego oraz podkreśla, że Parlament odegrał zasadniczą rolę w osiągnięciu tego ambitnego i znaczącego porozumienia; wzywa Radę i Komisję do traktowania tego procesu jako modelu dla przyszłych negocjacji w ważnych sprawach polityki,

8.  wyraża przekonanie, że dokument ten w dużym stopniu odpowiada priorytetom Parlament Europejski ego w obszarze polityki rozwojowej wyrażonym w rozlicznych odpowiednich rezolucjach; podkreśla ponadto, że zamierza odgrywać aktywną rolę w propagowaniu „Europejskiego konsensusu”, w szczególności poprzez działania na rzecz większej spójności wspólnotowej polityki rozwojowej oraz poprzez poszukiwanie dialogu z obywatelami i społeczeństwem obywatelskim na temat polityki rozwojowej UE,

9.  wyraża zgodę na wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej dotyczące polityki rozwoju Unii Europejskiej „Europejski konsensus w sprawie rozwoju”

10.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, Komisji i rządom państw członkowskich.

(1) P6_TA-PROV(2005)0446
(2) P6_TA-PROV(2005)0445
(3) P6_TA(2005)0115

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2005Informacja prawna