Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Διαδικασία : 2005/2666(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0025/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0025/2006

Συζήτηση :

PV 16/01/2006 - 14
CRE 16/01/2006 - 14

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2006 - 4.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 94kWORD 48k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0025/2006
11 Ιανουαρίου 2006
PE 368.248v01-00
 
B6‑0025/2006
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
του Alexander Stubb
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με την ομοφυλοφοβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ομοφυλοφοβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
B6‑0025/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτές που περιέχονται στις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τα άρθρα 6 και 7 της ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της ΣΕΚ, το οποίο αναθέτει στην ΕΕ την αρμοδιότητα να εγκρίνει κανόνες για την καταπολέμηση των διακρίσεων που βασίζονται, μεταξύ άλλων, στον σεξουαλικό προσανατολισμό και να προωθεί την αρχή της ισότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοφυλοφοβία μπορεί να ορισθεί ως ένας παράλογος φόβος και μια απέχθεια έναντι της ομοφυλοφιλίας και των ομοφυλόφιλων, αμφοτεροφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων, που βασίζεται σε προκαταλήψεις και που προσιδιάζει στο ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό κ.λπ.,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοφυλοφοβία εκδηλώνεται στον ιδιωτικό και το δημόσιο βίο με διάφορα μέσα όπως τα λόγια μίσους και η παρότρυνση στη διάκριση, η γελοιοποίηση, η λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία, η καταδίωξη, οι διακρίσεις κατά παράβαση της αρχής της ισότητας, οι αδικαιολόγητοι και παράλογοι περιορισμοί των δικαιωμάτων, οι οποίοι συχνά προβάλλονται ότι γίνονται για λόγους δημόσιας τάξης και θρησκευτικής ελευθερίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα σημειώθηκε σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ μια σειρά από ανησυχητικά επεισόδια που καταγράφηκαν ευρέως από τον Τύπο και ΜΚΟ, τα οποία περιελάμβαναν την απαγόρευση των ομοφυλοφιλικών παρελάσεων υπέρ της ισότητας, τη χρήση εμπρηστικής, γεμάτης μίσους ή απειλητικής γλώσσας από πολιτικούς ηγέτες, την αδυναμία της αστυνομίας να προστατεύσει κατάλληλα ή έστω να διαλύσει ειρηνικές συγκεντρώσεις, τις βίαιες διαδηλώσεις ομοφυλοφοβικών ομάδων, καθώς και την εισαγωγή τροποποιήσεων σε Συντάγματα, οι οποίες απέβλεπαν στο να εμποδίσουν το γάμο ή την ένωση μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα, μια θετική, δημοκρατική και ανεκτική αντίδραση εκδηλώθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις από τον πληθυσμό που διαδήλωσε κατά της ομοφυλοφοβίας, καθώς και από τα δικαστικά συστήματα, τα οποία επανόρθωσαν τις πλέον εμφανείς και παράνομες μορφές διακρίσεων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εισαγάγει νομοθετικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων, αμφοτεροφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων, την καταπολέμηση των διακρίσεων οι οποίες βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την προώθηση της ισότητας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται περαιτέρω δράση, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, για την εξάλειψη της ομοφυλοφοβίας και την προώθηση μιας κουλτούρας ελευθερίας, ανοχής και ισότητας τόσο μεταξύ των πολιτών όσο και σε νομοθετικό πλαίσιο,

1.  ζητεί με έμφαση από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιταχύνουν τον αγώνα κατά της ομοφυλοφοβίας, με μέτρα διαφώτισης - όπως εκστρατείες κατά της ομοφυλοφοβίας στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα μέσα ενημέρωσης - καθώς και με διοικητικά, νομικά και νομοθετικά μέτρα·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι καταδικάζονται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, τα ομοφυλοφοβικά λόγια μίσους και η παρακίνηση στην πραγματοποίηση διακρίσεων, καθώς και ότι γίνεται πράγματι σεβαστή η ελευθερία διαδήλωσης, που κατοχυρώνεται από όλες τις συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού σε όλους τους τομείς, συμπληρώνοντας τη δέσμη μέτρων κατά των διακρίσεων βάσει του άρθρου 13, είτε προτείνοντας νέες οδηγίες είτε προτείνοντας ένα γενικό πλαίσιο που να καλύπτει όλους τους λόγους διακρίσεων σε όλους τους τομείς·

4.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την καταπολέμηση της ομοφυλοφοβίας κατά τη χορήγηση κονδυλίων για το "Έτος 2007 ‑ Ισότητα για Όλους" και να επιδιώξουν τη συμμετοχή ΜΚΟ ομοφυλόφιλων, αμφοτεροφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων, και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία αυτή και να υποβάλει αμέσως έκθεση στο Κοινοβούλιο σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν το πράξει·

5.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναλάβουν κάθε άλλη δράση που κρίνουν κατάλληλη για την καταπολέμηση της ομοφυλοφοβίας και των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, και να καταστήσουν την αρχή της ισότητας αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνίας και της έννομης τάξης τους·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιανουαρίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου