Postopek : 2006/2502(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0049/2006

Predložena besedila :

B6-0049/2006

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/01/2006 - 4.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0010

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 96kWORD 43k
12. januar 2006
PE 368.274v01-00
 
B6‑0049/2006
v skladu s členom 54 Poslovnika,
ki ga vlaga Odbor za proračun
o stališču Evropskega sveta glede finančne perspektive in obnove Medinstitucionalnega sporazuma za obdobje 2007–2013

Resolucija Evropskega parlamenta o stališču Evropskega sveta glede finančne perspektive in obnove Medinstitucionalnega sporazuma za obdobje 2007–2013 
B6‑0049/2006

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti člena 272 Pogodbe,

   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka(1) ter zlasti točke 26 Sporazuma,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 26. februarja 2004 z naslovom 'Gradimo našo skupno prihodnost - Politični izzivi in proračunska sredstva razširjene Unije za obdobje 2007-2013' (KOM(2004)0101), sporočila z dne 14. julija 2004 z naslovom 'Finančna perspektiva 2007-2013' (KOM(2004)0487) in delovnega dokumenta Komisije z dne 12. aprila 2005 z naslovom 'Tehnične prilagoditve predloga Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2007-2013' SEC(2005)0494,

   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2005 o političnih izzivih in proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007–2013(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. decembra 2005 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka (2005/2237(INI))(3),

–  ob upoštevanju člena 54 svojega Poslovnika,

A.  ker je Evropski svet na zasedanju 15.-16. decembra 2005 sprejel skupno stališče o finančni perspektivi za obdobje 2007–2013,

B.  ker se bo sedanji Medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka načeloma iztekel v letu 2006 in ker se nov sporazum ali podaljšanje obstoječega lahko sklene le s soglasjem med Evropski parlamentom, Svetom in Komisijo,

C.  ker člen 272 Pogodbe ES predvideva sprejetje letnih proračunov, če ni finančne perspektive,

D.  ker odobritve za prevzem obveznosti za 25 držav članic v proračun za leto 2006, zadnje leto sedanje finančne perspektive, znašajo 1,093 % BND EU,

E.  ker skupno stališče Evropskega sveta, kot je bilo dogovorjeno na zasedanju 15.–16. decembra, predvideva v povprečju 1,045 % BND EU za odobritve za prevzem obveznosti v proračunu EU za 27 držav članic, skupna vsota odobritev za prevzem obveznosti pa znaša 862,363 milijard evrov,

F.  ker pogajalsko stališče Evropskega parlamenta, sprejeto 8. junija 2005, predvideva finančni okvir 974,837 milijard EUR z odobritvami za prevzem obveznosti, ki znašajo povprečno 1,18 % BND EU, zagotavlja boljšo uskladitev političnih prednostnih nalog in finančnih potreb, posodobitev proračuna s pomočjo večje prilagodljivosti in kakovostnejše izvrševanje;

1.  ugotavlja dejstvo, da je Evropskemu svetu končno uspelo doseči skupno stališče držav članic, ki omogoča začetek pogajanj z Evropskim parlamentom o naslednji finančni perspektivi;

2.  ugotavlja, da so sklepi Evropskega sveta osredotočeni na tradicionalne politike, ki jih vodijo države članice, in ne postavljajo v ospredje politik, ki omogočajo Uniji reševanje novih izzivov in razvoj evropske dodane vrednosti za državljane; poleg tega obžaluje, da se države članice borijo za ohranitev svojih nacionalnih interesov in ne spodbujajo evropske razsežnosti ter niso bile zmožne obravnavati glavnega vprašanja reforme sistema lastnih sredstev;

3.  opozarja, da sklepi Evropskega sveta, ki se včasih nanašajo na zelo posebna pravila v okviru programov porabe, ne morejo prevladati nad pristojnostmi, podeljenimi Evropskemu parlamentu kot eni izmed vej zakonodajnega in proračunskega organa, ter vztraja pri celovitem izvrševanju svoje parlamentarne vloge v opredeljevanju politik, njihove reforme in njihovega proračuna;

4.  zavrača skupno stališče Evropskega sveta v sedanji obliki, ker ne zagotavlja proračuna EU, ki bi v prihodnosti povečal blaginjo, konkurenčnost, solidarnost, kohezijo in varnost v skladu s politikami, ki jih je Svet že določil; ne izpolnjuje prevzetih obveznosti do novih držav članic ter ne predvideva zadovoljivega in natančnega mehanizma prilagodljivosti, trdne zavezanosti, da se opravi revizija in dodeli jasna vloga Evropskemu parlamentu, ali zadovoljivih spremljevalnih ukrepov, na primer za zagotavljanje boljšega izvrševanja in nadzora porabe sredstev v državah članicah;

5.  poudarja pomen, ki ga pripisuje večji stopnji prilagodljivosti,

6.  ponovno potrjuje svoje stališče, sprejeto 8. junija 2005, in naroči Odboru za proračun, naj se skladno s tem pogaja o medinstitucionalnem sporazumu;

7.  je pripravljen začeti konstruktivna pogajanja s Svetom na osnovi znanih stališč pod pogojem, da bo avstrijskemu predsedstvu zaupan resničen pogajalski mandat; je odločen zagovarjati kvantitativne, strukturne in kvalitativne vidike svojega pogajalskega stališča in povečati evropsko razsežnost kmetijskih, notranjih in zunanjih politik;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/708/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 269, 14.10.2005, str. 24).
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0224.
(3) Sprejeta besedila, P6_TA PROV(2005)0453.

Zadnja posodobitev: 13. januar 2006Pravno obvestilo