Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Förfarande : 2006/2572(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0299/2006

Ingivna texter :

B6-0299/2006

Debatter :

PV 31/05/2006 - 12
CRE 31/05/2006 - 12

Omröstningar :

PV 01/06/2006 - 7.10
CRE 01/06/2006 - 7.10
PV 13/06/2006 - 7.10
CRE 13/06/2006 - 7.10

Antagna texter :

P6_TA(2006)0254

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 89kWORD 45k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0296/2006
23 maj 2006
PE 373.354v01-00
 
B6‑0299/2006
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Liz Lynne
för ALDE-gruppen
om Guantanamo

Europaparlamentets resolution om Guantanamo 
B6‑0299/2006

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Guantanamofångarnas rätt till en rättvis rättegång och i synnerhet sin resolution av den 7 februari 2002 om fångarna i Guantanamo Bay(1), sin rekommendation till rådet av den 10 mars 2004 om Guantanamofångarnas rätt till en rättvis rättegång(2) och sin resolution av den 16 februari 2006 om Guantanamo,

-  med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2006 om de mänskliga rättigheterna i världen 2005,

-  med beaktande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1984,

-  med beaktande av Europeiska unionens riktlinjer om kampen mot tortyr och dödsstraffet samt dess riktlinjer för dialog om mänskliga rättigheter med tredje land, som antogs 2001,

-  med beaktande av den rapport som utarbetats av fem experter i FN:s kommission för mänskliga rättigheter om fånglägret på Guantanamo Bay,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt den icke-statliga organisationen Human Rights Watch hålls för närvarande uppemot 500 personer fängslade på Guantanamo Bay, bland annat ett stort antal personer från Saudiarabien, Yemen och Afghanistan.

B.  Förenta staterna antas hålla minst tre dussin personer isolerade för längre tid i hemliga fångläger utanför Förenta staternas gränser, vilket strider mot internationella rättsliga förbud mot ofrivilliga försvinnanden.

C.  Det har förekommit åtskilliga övergrepp mot personer som hålls fängslade av Förenta staterna på Guantanamo Bay och endast begränsade försök har gjorts att utreda och straffa inblandad personal.

D.  I den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter slås fast att ingen får utsättas för godtyckligt fängslande och att frihetsberövande måste basera sig på grunder och förfaranden som fastställts i lag. Dessa bestämmelser gäller alla parter.

E.  Tysklands förbundskansler, Förenade kungarikets premiärminister och FN:s generalsekreterare har krävt att Guantanamo skall stängas.

1.  Europaparlamentet uppmanar Förenta staternas regering att stänga fånglägret på Guantanamo Bay och vidhåller att varje fånge bör behandlas i enlighet med internationell humanitär rätt och ofördröjligen få sitt fall prövat i en rättvis och offentlig rättegång av en behörig, oberoende och opartisk domstol.

2.  Europaparlamentet fördömer alla former av tortyr och misshandel och erinrar om att folkrätten måste respekteras.

3.  Europaparlamentet kräver att Förenta staternas regering respekterar fångarnas rätt att få sin rättsliga ställning avgjord av en behörig domstol och att bli behandlade i enlighet med sin ställning.

4.  Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna att leva upp till sin folkrättsliga skyldighet att se till att fångarna på Guantanamo Bay får en human behandling och därefter även bekräfta att man gjort det.

5.  Europaparlamentet påminner ännu en gång om att kampen mot terrorism, som är en av unionens prioriteringar och en central aspekt i dess agerande utåt, endast kan fullföljas på ett framgångsrikt sätt om de mänskliga rättigheterna och de medborgerliga friheterna respekteras fullt ut.

6.  Europaparlamentet påminner om sitt åtagande att ta itu med den komplexa frågan om att försvara mänskliga rättigheter och samtidigt bekämpa internationell terrorism. Parlamentet påpekar att det är oerhört viktigt att EU agerar konsekvent i olika människorättsfrågor om EU vill vara en trovärdig aktör internationellt. Parlamentet tar del av parlamentets beslut att bilda ett tillfälligt utskott för att undersöka CIA:s och eventuellt vissa EU-medlemsstaters eller anslutningsländers påstådda deltagande i de extraordinära överlämnanden som innebär att fångar överförs till hemliga platser, så kallade black sites, där de riskerar att utsättas för tortyr. Parlamentet ser fram emot rapporten och slutsatserna från det tillfälliga utskottet.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, medlemsstaternas parlament, FN:s generalsekreterare och till Förenta staternas president och kongress.

(1) EGT C 284 E, 21.11.2002, s. 353.
(2) EUT C 102 E, 28.4.2004, s. 640.

Senaste uppdatering: 24 maj 2006Rättsligt meddelande