Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Menettely : 2006/2562(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0301/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0301/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/06/2006 - 7.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0237

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 94kWORD 41k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0301/2006
29. toukokuuta 2006
PE 374.565v01-00
 
B6‑0301/2006
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Francis Wurtz, Adamos Adamou ja Luisa Morgantini
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Lähi-idän tilanteesta ja Euroopan unionin päätöksestä keskeyttää suora tuki palestiinalaisille instituutioille

Euroopan parlamentin päätöslauselma Lähi-idän tilanteesta ja Euroopan unionin päätöksestä keskeyttää suora tuki palestiinalaisille instituutioille 
B6‑0301/2006

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Lähi-idän tilanteesta,

–  ottaa huomioon kvartetin 9. toukokuuta 2006 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon neuvoston 15. toukokuuta 2006 antamat päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon huomattavan poliittisen tapahtuman eli Palestiinan presidentin Mahmoud Abbasin virallisen vierailun Euroopan parlamentissa 16. toukokuuta 2006,

B.  ottaa huomioon presidentti Abbasin Euroopan unionille esittämän vetoomuksen, jossa hän pyysi etsimään pikaisesti ratkaisua Palestiinan vakavaan kriisiin sekä humanitaarisista että poliittisista syistä,

C.  ottaa huomioon, että palestiinalaisten pääasiallinen tukija Euroopan unioni, joka antaa vuodessa 500 miljoonaa euroa, keskeytti 7. huhtikuuta 2006 suoran tukensa palestiinalaisviranomaisille, koska Hamas astui hallitustehtäviin,

D.  korostaa, että eurooppalaisen tuen jäädyttäminen on pahentamassa palestiinalaisalueiden taloudellista ja sosiaalista kriisiä, jota Israelin miehitys vielä vaikeuttaa,

E.  ottaa huomioon, että tuen jäädyttäminen myötävaikuttaa palestiinalaisten instituutioiden romahtamiseen, joita Euroopan unioni on itse ollut mukana rakentamassa, mikä saattaa lisäksi tuhota Barcelonan prosessin keskeisen kumppanin,

F.  korostaa, että Israel on keskeyttänyt palestiinalaishallinnon puolesta keräämiensä vero- ja tullitulojen (noin 50 miljoonaa dollaria kuukaudessa) maksamisen palestiinalaisille,

G.  ottaa huomioon, että Yhdysvallatkin on puolestaan keskeyttänyt tuen, mutta Yhdysvaltain kongressi on myös juuri hyväksynyt lain "palestiinalaisterrorismista", jolla suljetaan kaksi PLO:n toimistoa, lopetetaan tuki kaikilla sektoreilla, PLO mukaan lukien, ja kielletään Palestiinaa YK:ssa edustavia henkilöitä poistumaan kaupungista; ottaa huomioon, että kyseisen lain myötä kaikki tuki, jota ei toteuteta uuden mekanismin kautta, katsotaan tueksi terrorismille,

H.  ottaa huomioon, että Lähi-idän kvartetti suositti 9. toukokuuta 2006 antamassaan lausunnossa väliaikaisen kansainvälisen järjestelyn luomista, joka olisi rajallinen niin toiminnaltaan kuin kestoltaankin ja toimisi avoimesti ja jolla taattaisiin avun suora toimittaminen Palestiinan kansalle, jotta voitaisiin huomioida Palestiinalle osoitetun tuen nykyinen puute, ja että neuvosto toisti tämän päätöksen Lähi-idän rauhanprosessia koskevissa 15. toukokuuta 2006 antamissaan päätelmissä,

I.  korostaa Lähi-idän rauhanprosessin poliittista ja diplomaattista lukkiutuneisuutta,

1.  tukee suoran taloudellisen tuen antamista palestiinalaisten instituutioille uudelleen välittömästi; pyytää joka tapauksessa, että seuraavassa Euroopan-neuvoston kokouksessa Brysselissä kokoontuvat Euroopan unionin valtioiden ja hallitusten päämiehet laajentavat uuden rahoitusjärjestelyn soveltamisalaa, johon palestiinalaishallinto ei kuulu, kaikkiin Palestiinan väestön taloudellisiin toimiin, ettei se olisi rajoitettu tiettyihin aloihin (terveydenhuolto, opetus ja palestiinalaishallinnon virkamiesten palkkojen maksaminen);

2.  kehottaa Israelia aloittamaan uudelleen palestiinalaisten vero- ja tullitulojen maksamisen, koska ne ovat keskeisen tärkeitä huomattavan sosiaalisen kriisin torjumiseksi miehitetyillä alueilla;

3.  pyytää samaan aikaan lisäämään humanitaarista apua palestiinalaisväestölle samoin kuin palestiinalaispakolaisille UNRWAn kautta; palauttaa mieliin, että tämänluonteiselle avulle ei pidä asettaa poliittisia ehtoja;

4.  on joka tapauksessa vakuuttunut siitä, ettei ole hyväksyttävää ryhtyä kollektiivisiin rankaisutoimiin koko Palestiinan kansaa kohtaan, varsinkin kun alueella järjestettiin kansainvälisen yhteisön vaatimat ja kiittämät demokraattiset vaalit; palauttaa mieliin, että kansan boikotoiminen on aina epäoikeudenmukaista ja tehotonta eikä se ole koskaan johtanut minkään hallinnon kaatumiseen vaan aiheuttanut ainoastaan enemmän sosiaalista ja taloudellista epävakautta;

5.  kehottaa kvartettimaita pohtimaan, miten epätoivoiseen tilanteeseen Israelin politiikka on ajanut Palestiinan kansan miehityksellä, nöyryytyksellä, kurjuudella, turhautumisella ja rauhanprosessin pysäyttämisellä; pelkää, että Euroopan unionin ja muiden avunantajien tuoreet päätökset vain lisäävät tätä epätoivoa;

6.  palauttaa mieliin, että 25. tammikuuta 2006 pidetyt Palestiinan parlamenttivaalit olivat erittäin demokraattiset ja kiistattoman avoimet; arvioi, että kansainvälisen yhteisön ja erityisesti kvartetin on kunnioitettava vaalien tuloksia sekä niistä juontuvaa instituutioiden demokraattista legitimiteettiä eikä niiden pidä toimia instituutioiden kaatamiseksi vain sen takia, että ne eivät ole Yhdysvaltojen tai Euroopan unionin poliittisten odotusten mukaisia;

7.  korostaa, että Hamas on virallisesti keskeyttänyt kaikki sotilaalliset toimet Israelin vastaan kaksi vuotta sitten, että Israelin hallitus on tunnustanut tämän keskeytyksen avoimesti poliittisella ja sotilaallisella tasolla ja että tämä on hyödyllinen väline kaikkien asianomaisten vuoropuhelussa;

8.  palauttaa mieliin, että vaikka aiemmin PLO:n peruskirjassa kehotettiin suorasanaisesti tuhoamaan Israel ja vaikka Israelin politiikka on perustunut Palestiinan valtion perustamisen periaatteenkin kieltämiseen, näiden kahden välillä on silti ollut neuvotteluja erilaisten kansainvälisten toimijoiden suojeluksessa;

9.  on vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin roolina tässä tilanteessa pitäisi olla yhteyksien ja vuoropuhelun edistäminen palestiinalaisten ja Israelin välillä ja "tulitauon" aikaansaaminen Hamasin ja Israelin välille, varsinkin kun pidetään mielessä, ettei "Change and Reform" -liike todellakaan ole millään terrorismin vastaisella mustalla listalla;

10.  on vakuuttunut siitä, ettei kaksi kansaa ja kaksi valtiota -periaatteen täytäntöönpanolle ole vaihtoehtoja etsittäessä oikeudenmukaista ja kestävää ratkaisua Israelin ja palestiinalaisten väliseen konfliktiin neuvotteluprosessin kautta;

11.  pyytääkin kaikkia konfliktin osapuolia tunnustamaan eksplisiittisesti toistensa perusoikeudet eli Israelin valtion olemassaolon sekä miehityksen lopettamisen ja Palestiinan valtion luomisen vuoden 1967 rajojen pohjalta;

12.  tuomitsee sen yksipuolisen lähestymistavan, jota Israelin hallitus toteuttaa pyrkiessään vahvistamaan Israelin kansainväliset rajat, jonka on ilmoitettu tapahtuvaksi vuonna 2010; kehottaa kvartettia hylkäämään tämän lähestymistavan;

13.  pyytää seuraavaa Euroopan-neuvostoa muistuttamaan, että Euroopan unioni ei tunnusta muutoksia vuotta 1967 edeltäviin rajoihin, osapuolten keskenään sopimia muutoksia lukuun ottamatta;

14.  pyytää kvartettia soveltamaan kirjaimellisesti rauhansuunnitelmassa vahvistettuja periaatteita ja aikataulua sekä edistämään neuvotteluja oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun löytämiseksi Lähi-idän konfliktiin, jotta voitaisiin saavuttaa järkkymätön ja lopullinen rauhansopimus, kuten rauhansuunnitelmassa on esitetty;

15.  vaatii lopettamaan meneillään olevat työt ja purkamaan Israelin ja Palestiinan välisen ns. suoja-aidan, jolla Israelin pääministerin julkisten lausuntojen mukaan vahvistetaan yksipuolisesti Israelin uudet rajat; palauttaa mieliin, että kyseinen aita on todettu laittomaksi YK:n kansainvälisessä tuomioistuimessa ja että se on yksi Palestiinan väestön köyhtymisen keskeisistä osatekijöistä;

16.  korostaa, että Israelin uusi hallitus on lausunnoistaan huolimatta aloittamassa uusien siirtokuntien hyväksynnän erityisesti Itä-Jerusalemin ympäristössä; vaatii purkamaan kaikki siirtokunnat palestiinalaisalueilla;

17.  panee tyytyväisenä merkille, että Gazassa ja Ramallahissa on aloitettu presidentti Abbasin johtama palestiinalaisten keskinäinen vuoropuhelu, jonka tarkoituksena on lopettaa palestiinalaisten turvattomuus ja keskinäiset yhteenotot;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä Israelin, palestiinalaishallinnon, Venäjän ja Yhdysvaltojen hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

Päivitetty viimeksi: 30. toukokuuta 2006Oikeudellinen huomautus