Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Förfarande : 2006/2562(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0302/2006

Ingivna texter :

B6-0302/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/06/2006 - 7.9

Antagna texter :

P6_TA(2006)0237

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 92kWORD 48k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0301/2006
29 maj 2006
PE 374.566v01-00
 
B6‑0302/2006
till följd av uttalandena av den höge representanten för GUSP och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Pasqualina Napoletano och Véronique De Keyser
för PSE-gruppen
om den humanitära krisen i de palestinska territorierna och EU:s roll

Europaparlamentets resolution om den humanitära krisen i de palestinska territorierna och EU:s roll 
B6‑0302/2006

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern, särskilt resolutionen av den 2 februari 2006 om resultaten av valet till Palestinas lagstiftande råd,

–  med beaktande av rapporten från EU:s valobservatörsgrupp i Palestina och rapporten från Europaparlamentets valobservatörer,

–  med beaktande av Mellanösternkvartettens uttalande av den 9 maj 2006,

–  med beaktande av rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern av den 15 maj 2006,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter valen i Palestina och Israel är det dags att lägga en ny grund för ett diplomatiskt och politiskt initiativ med ambitiösa mål från EU och kvartetten (EU, Förenta staterna, Ryssland och FN) i syfte att på nytt inleda förhandlingar och en process för en stabil och hållbar fredslösning.

B.  Den humanitära och sociala situationen både på Gazaremsan och på Västbanken har försämrats drastiskt och omedelbara åtgärder måste vidtas för att undvika kaos och fortsatt politisk instabilitet.

C.  Efter det palestinska valet, som anordnas i enlighet med internationella normer, bildades det en regering som bestod av medlemmar från Hamas lista ”Change and reform”. Det internationella samfundet måste nu respektera valresultatet och undersöka möjligheterna till förbindelser med den nya palestinska regeringen.

D.  Hamas beslut att delta i valet och dess framgång i det ger den också ett ansvar att respektera tidigare överenskommelser som palestinierna undertecknat och som omfattar avståndstagande från terrorism och erkännande av Israels existensberättigande, något som även krävs av det internationella samfundet.

E.  Det är nödvändigt att främja och stödja utvecklingen av en politisk miljö i Palestina som kan främja dialog och stabilitet och, om möjligt, utvidga basen för den nuvarande regeringen.

F.  Den 9 maj 2006 sade kvartetten att den stöder en tillfällig internationell mekanism som skulle vara begränsad tidsmässigt samt till sin omfattning och som skulle ge palestinierna ”direkt stöd”. Detta beslut är ett positivt steg som kunde bryta det rådande dödläget. Kvartetten har gett EU i uppdrag att utforma ett förslag till denna internationella stödmekanism.

G.  Den nya israeliska regeringen har lagt fram riktlinjer som omfattar ett åtagande till förhandlingar med palestinierna men som inte utesluter unilaterala åtgärder för genomförandet av ”konvergensplanen” i syfte att fastställa de slutgiltiga gränserna.

H.  Israel bör påminnas om sina åtaganden enligt Osloavtalen om 1967 års gränser, bosättningarna och Östra Jerusalem. Israel måste vara medveten om den rådande allvarliga situationen och ta sitt ansvar för den palestinska befolkningen.

1.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att intensifiera sina initiativ och samtidigt beakta följande rekommendationer:

   Att inom kvartetten handla i syfte att omedelbart se till att stöd som är oumbärligt för palestinierna (mat, medicinskt bistånd, utbildning, offentliga tjänster) ges genom humanitära organisationer och frivilligorganisationer, genomföra den tillfälliga internationella mekanismen som kvartetten föreslagit samt garantera direkt stöd till den palestinska myndigheten som skall kanaliseras av Världsbanken eller andra internationella organ.
   Att uppmana den amerikanska regeringen och andra givarländers regeringar att se till att denna mekanism har ett brett och flexibelt tillämpningsområde och att underlätta mekanismens funktion genom att direkt involvera presidenten för den palestinska myndigheten samt att garantera ekonomisk kontroll och redovisningsskyldighet för utgifterna.
   Att kräva av den israeliska regeringen att den på nytt börjar göra direkta överföringar av innehållna palestinska skatte- och tullinkomster (en summa på 54 miljoner dollar per månad) som har varit blockerade sedan januari 2006.
   Att stödja de palestinska myndigheterna som ett viktigt bidrag att återuppliva institutionsbyggandet som upplevt en viktig milstolpe vid anordnandet av valet nyligen. Att låta EU vara kvar i Rafah för genomförandet av överenskommelsen om förflyttningar om tillträde.
   Att tillsammans med den höge representanten för GUSP göra en omfattande utvärdering av situationen, att garantera samstämmighet både vid stödåtgärder och vid politiska och diplomatiska initiativ i syfte att föra en dialog med den palestinska myndigheten via dess president och att bidra till att villkoren för förbindelser med företrädarna för den palestinska regeringen och det palestinska parlamentet uppfylls.
   Att till fullo utnyttja handlingsplanen med den palestinska myndigheten inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken. Kommissionen å sin sida måste se till att handlingsplanen för EU och Israel genomförs till fullo vad gäller Israels förpliktelser mot den palestinska myndigheten.

2.  Europaparlamentet välkomnar det uttalande som den palestinska myndighetens president, Abu Mazen, gjorde i plenum den 16 maj 2006 och uppmanar rådet och kommissionen att även i fortsättningen stödja presidenten i hans ansträngningar att diskutera med Israel, den palestinska regeringen och det internationella samfundet.

3.  Europaparlamentet stöder den palestinska presidentens initiativ om att främja en nationell dialog och hoppas att dessa förslag, som lagts fram av ett flertal palestinska grupper och ledande personligheter, skall godtas av samtliga berörda parter. Parlamentet anser att presidenten har rätt att föra förhandlingar och ansvara för förvaltningen av det internationella biståndet.

4.  Europaparlamentet anser att endast förhandlingar mellan de båda sidorna, där det internationella samfundet deltar, kan få till stånd en rättvis och hållbar lösning på konflikten. Dessa förhandlingar måste basera sig på

   respekten för internationell lag och relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd,
   den upprepade bekräftelsen av principen om att avstå från våld,
   respekten av de överenskommelser, i alla dess delar, som redan undertecknats mellan israelerna och palestinierna, särskilt det ömsesidiga erkännandet som baserar sig på principen ”två folk, två stater”,
   avståndstagandet från varje strategi baserad på unilaterala initiativ som kunde föregripa slutgiltiga lösningar i viktiga frågor, såsom byggandet av muren, bosättningarna och Östra Jerusalem,
   uppfyllandet av samtliga bestämmelser i vägkartan utan att utesluta möjligheten att hänvisa till andra förhandlingsplaner såsom Beirutplanen från 2002 som utarbetats av medlemsländerna i Arabförbundet och Genèveinitiativet; dessutom bör viktiga grannländer såsom Egypten och Jordanien delta i arbetet,

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, den höga representanten för GUSP, medlemsstaternas regeringar och parlament, den palestinska myndighetens ordförande, det palestinska lagstiftande rådet, Knesset och Israels regering, Förenta staternas och Rysslands regeringar och FN:s generalsekreterare.

Senaste uppdatering: 30 maj 2006Rättsligt meddelande