Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Menettely : 2006/2562(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0305/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0305/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/06/2006 - 7.9

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0237

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 88kWORD 41k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0301/2006
29. toukokuuta 2006
PE 374.569v01-00
 
B6‑0305/2006
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Annemie Neyts-Uyttebroeck
ALDE-ryhmän puolesta
Lähi-idän tilanteesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Lähi-idän tilanteesta 
B6‑0305/2006

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idän tilanteesta ja erityisesti 23. lokakuuta 2003(1) ja 27. tammikuuta 2005(2) antamansa päätöslauselmat presidentinvaaleista sekä 2. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Palestiinan parlamenttivaalien tuloksista,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 242, 338, 1373 ja 1397,

–  ottaa huomioon Lähi-idän kvartetin 30. huhtikuuta 2003 esittämän etenemissuunnitelman (Roadmap for Peace),

–  ottaa huomioon 25. tammikuuta 2006 pidettyjen Palestiinan lakiasäätävän neuvoston (PLC) vaalien tulokset,

–  ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2006 pidettyjen Israelin parlamenttivaalien tulokset,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin puheenjohtajavaltion lausuman PLC:n vaaleista,

–   ottaa huomioon 28. joulukuuta 2005 annetun julkilausuman PLC:n vaaleista,

–   ottaa huomioon EU:n ja Israelin ja EU:n ja Palestiinan väliset naapuruussopimukset,

–   ottaa huomioon Lähi-idän kvartetin johtajien 9. toukokuuta New Yorkissa antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon ulkosuhteiden neuvoston 15. toukokuuta 2006 esittämät päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Lähi-idän kvartetti on ilmaissut halukkuutensa luoda väliaikainen kansainvälinen rahoitusväline, joka ei toimi Palestiinan hallinnon välityksellä ja jolla pyritään toimittamaan apua suoraan palestiinalaisväestölle ja valvomaan avun perillemenoa,

B.  ottaa huomioon, että EU pyrkii kiireesti kehittämään kyseisenlaista järjestelmää, jolla on määrä ensisijaisesti tukea terveyspalveluiden kaltaisten perustarpeiden tyydyttämistä ja joka käsittää kansainvälisten rahoituslaitosten ja muiden avainkumppanien kuulemisen ja että EU kehottaa muita lahjoittajia osallistumaan aktiivisesti ponnisteluihin järjestelmän luomiseksi mahdollisimman pian,

C.  ottaa huomioon, että Hamasin tultua valtaan Israel keskeytti niiden varojen maksamisen, jotka se oli kerännyt veroina ja tullimaksuina palestiinalaishallinnon puolesta,

D.  ottaa huomioon, että kvartetti on hiljan sopinut Palestiinan rahoittamista koskevan politiikkansa muuttamisesta ja ottaa erityisesti huomioon sen, että kvartetti kannattaa EU:n ehdotusta ottaa käyttöön väliaikainen kansainvälinen järjestelmä avun toimittamiseksi suoraan Palestiinan kansalle,

1.  ilmaisee vakavan huolensa Länsirannan ja Gazan humanitaarisen, taloudellisen ja rahoitusta koskevan tilanteen heikkenemisen johdosta;

2.  tukee neuvoston päätöstä kehittää kansainvälinen väliaikainen väline avun toimittamiseksi kvartetin puolesta Palestiinan kansalle suoraan suuren humanitaarisen kriisin välttämiseksi palestiinalaisalueilla; pyytää kuitenkin komissiota varmistamaan johtamissaan neuvotteluissa, että välineestä tulee avoin, jotta estetään petokset ja varojen ohjaaminen muualle, ja että apu on näkyvää sekä vahvistamaan avun aiheena olevat tarpeet ja avun toimitusmenetelmät pitäen mielessä, että Euroopan parlamentti kiinnittää kyseisiin tekijöihin erityistä huomiota ennen kuin se antaa toisena budjettivallan käyttäjänä hyväksyntänsä mahdolliselle taloudellisen avun vapauttamiselle;

3.  suhtautuu myönteisesti Israelin hallituksen päätökseen aloittaa uudelleen joidenkin niiden verojen ja tullimaksujen maksaminen, joita se kerää palestiinalaishallinnon puolesta, sen kansainvälisen väliaikaisen mekanismin kautta, jonka kehittämisen kvartetti antoi Euroopan unionin tehtäväksi;

4.  pitää tervetulleena palestiinalaishallinnon presidentin Mahmud Abbasin ja Israelin vara-pääministerin Simon Peresin ensimmäistä tapaamista Israelin parlamenttivaalien jälkeen 20. toukokuuta Sharm-el-Sheikhissä ja pitää sitä rohkaisevana enteenä, joka avaa tietä Abbasin ja Israelin pääministerin Ehud Olmertin suunnitellulle tapaamiselle, ja toivoo, että nämä yhteydenpidot johtavat lopulta rauhanneuvotteluiden käynnistämiseen uudelleen, jotta pitkään paikallaan polkenut rauhanprosessi voisi jälleen edetä;

5.  vahvistaa, että sen sitoumus pysyä palestiinalaishallinnon merkittävänä avunantajana ja jatkaa tukeaan Palestiinan taloudelliselle kehitykselle ja demokratiaprosessille on riippuvainen siitä, miten uusi hallitus selventää sanoutumista irti väkivallasta ja Israelin tunnustamista; vahvistaa myös vakaan päätöksensä työskennellä rauhan puolesta ja toimia yhdessä sellaisen hallituksen kanssa, joka on valmis työskentelemään rauhanomaisin keinoin;

6.  toistaa, että kaikkea tulevaa apua tarkastellaan siinä valossa, kuinka Palestiinan hallitus noudattaa näitä periaatteita;

7.  on järkyttynyt Hamasin antamasta lausunnosta, jossa israelilaisia siviilejä vastaan tehtyä itsemurhapommi-iskua pidettiin "itsepuolustuksena"; tuomitsee kaikenlaisen terroristitoiminnan ohella voimakkaasti kaikki väkivallan käyttöä oikeuttavat lausunnot, joilla ainoastaan yllytetään väkivaltaan turvautumiseen;

7.  toistaa kehotuksensa Hamasin johtamalle hallitukselle luopua julkisesti väkivallasta, tunnustaa Israelin oikeus olemassaoloon ja kunnioittaa täysin kansainvälistä oikeutta, jos se haluaa säilyttää siteensä Euroopan kanssa; toistaa vakaumuksensa siitä, että politiikassa ei ole sijaa ryhmille tai henkilöille, jotka puolustavat väkivaltaa, ja vaatii kaikkia riiteleviä osapuolia luopumaan aseista;

8.  katsoo, että yhteyksissä Palestiinan uuden hallituksen kanssa olisi pyrittävä lopullisen rauhansopimuksen tunnustamiseen, jonka sopimuksen on perustuttava kaksi elinkelpoista valtiota käsittävään ratkaisuun ja siihen, että hallitus itse ja sitä tukevat ryhmät luopuvat väkivallasta;

9.  toistaa tuomitsevansa siirtokuntien jatkuvan laajentamisen erityisesti Itä-Jerusalemissa ja muurin rakentamisen vuoden 1967 rajojen ulkopuolelle ja kehottaa keskeyttämään nämä toimet viipymättä; katsoo, että tässä on kyse koko Palestiinan kansaan kohdistetusta rankaisusta, jota ei voida hyväksyä ja joka ei ole ainoastaan kansainvälistä oikeutta vastaan, vaan myös este vuoropuhelulle soveliaan ilmapiirin palauttamiselle;

10.  toteaa jälleen kerran ja juuri tällä nimenomaisella hetkellä, että ratkaisu Lähi-idän konfliktiin on mahdollinen vain neuvottelemalla kestävä ja lopullinen rauhansopimus vielä voimassa olevan etenemissuunnitelman mukaisesti ilman ennakkoehtoja ja perustuen kahden demokraattisen, suvereenin ja elinkelpoisen valtion rauhanomaiseen rinnakkaiseloon turvallisten ja tunnustettujen rajojen sisäpuolella;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, palestiinalaishallinnolle ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle, Israelin uudelle hallitukselle ja Knessetille, Yhdysvaltojen hallitukselle, Venäjän federaation hallitukselle ja YK:n pääsihteerille.

(1) EUVL C 82 E, 1.4.2004, s. 610.
(2) EUVL C 253 E, 13.10.2005, s. 35.

Päivitetty viimeksi: 30. toukokuuta 2006Oikeudellinen huomautus