Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0352/2006

Ingivna texter :

B6-0352/2006

Debatter :

PV 13/06/2006 - 13
CRE 13/06/2006 - 13

Omröstningar :

PV 15/06/2006 - 9.6
CRE 15/06/2006 - 9.6

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 83kWORD 41k
12 juni 2006
PE 374.631v01-00
 
B6‑0352/2006
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Simon Busuttil
för PPE-DE-gruppen
om situationen för de mänskliga rättigheterna i Tunisien

Europaparlamentets resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Tunisien 
B6‑0352/2006

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen för de mänskliga rättigheterna i Tunisien, särskilt de som antogs den 29 september 2005 och den 15 december 2005,

–  med beaktande av Europa-Medelhavsavtalet om associering mellan Europeiska unionen och Tunisien som trädde i kraft den 1 mars 1998, särskilt artikel 2 i detta,

–  med beaktande av sitt betänkande om klausulen om mänskliga rättigheter och demokrati i Europeiska unionens avtal, antaget den 14 februari 2006,

–  med beaktande av de insatser som gjorts av Europeiska unionens ordförandeländer på området för mänskliga rättigheter i Tunisien mellan september 2005 och maj 2006,

–  med beaktande av utnämningen av Tunisien som ordförandeland för den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet den 1 april 2006,

–  med beaktande av det sammanträde som anordnades den 7 juni 2006 av det politiska utskottet vid den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet,

–  med beaktande av valet av Tunisien till FN:s råd för mänskliga rättigheter och landets åtaganden på området för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De mänskliga rättigheterna är en mycket viktig faktor i förbindelserna mellan Europeiska unionen och Tunisien i enlighet med artikel 2 i associeringsavtalet mellan EU och Tunisien och handlingsplanen för Tunisien inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken.

B.  Den kongress som skulle anordnas av organisationen för de mänskliga rättigheterna (LTDH) den 27–28 maj 2006 ställdes in genom ett domstolsbeslut.

C.  Kommissionen åtog sig att i början av 2006 tillsammans med medlemsstaterna se över situationen för de mänskliga rättigheterna i landet och, om inga framsteg gjorts, besluta huruvida ytterligare åtgärder bör vidtas.

D.  Tunisien innehar ordförandeskapet i den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet sedan den 1 april 2006 och landet har valts in i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

1.  Europaparlamentet erinrar om att ett Europa-Medelhavsavtal om associering ingicks 1998 mellan Europeiska unionen och Tunisien. En mycket viktig aspekt i detta avtal är klausulen om mänskliga rättigheter i artikel 2.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att vissa problem med anknytning till respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i Tunisien fortfarande inte har lösts.

3.  Europaparlamentet uppmanar de berörda parterna i den pågående tvisten om anordnandet av LTDH:s kongress att inleda en dialog för att finna en lösning, och uppmanar de tunisiska myndigheterna att underlätta denna dialog. Parlamentet är bekymrat över att de EU-anslag som öronmärkts för LTDH, till följd av det nuvarande dödläget, är blockerade i Tunisiens centralbank.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra allt för att projektet till stöd för den rättsliga reformen garanterar rättsväsendets oberoende och domarkårens handlingsfrihet. Parlamentet uppmanar samtidigt de tunisiska myndigheterna att acceptera besöket av FN:s särskilda rapportör för domares och advokats oberoende.

5.  Europaparlamentet kräver att den underkommitté för mänskliga rättigheter som planeras i handlingsplanen inrättas.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament och Tunisiens regering.

Senaste uppdatering: 13 juni 2006Rättsligt meddelande