Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Menettely : 2006/2591(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0379/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0379/2006

Keskustelut :

PV 05/07/2006 - 17
CRE 05/07/2006 - 17

Äänestykset :

PV 06/07/2006 - 6.19
CRE 06/07/2006 - 6.19

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0321

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 94kWORD 42k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0375/2006
28. kesäkuuta 2006
PE 374.693v01-00
 
B6‑0379/2006
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Fiona Hall, Marios Matsakis ja Elizabeth Lynne
ALDE-ryhmän puolesta
aidsista: aika toimia

Euroopan parlamentin päätöslauselma aidsista: aika toimia 
B6‑0379/2006

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 26. erityisistunnossa kesäkuussa 2001 annetun YK:n julistuksen HI-viruksesta/aidsista,

–  ottaa huomioon 26. erityisistunnon tuloksia ja YK:n HIV/aids-julistuksen täytäntöönpanoa käsitelleen seurantakokouksen, joka pidettiin 31. toukokuuta–2. kesäkuuta 2006 YK:n tiloissa New Yorkissa,

–  ottaa huomioon tulevan kansainvälisen konferenssin "HIV/AIDS: Time to Deliver", joka pidetään Torontossa elokuussa 2006,

–  ottaa huomioon Abujassa joulukuussa 2004 kokoontuneen terveydenhuollon vuosituhattavoitteita käsitelleen korkean tason foorumin ja sen päätelmät,

–  ottaa huomioon vuosituhannen kehitystavoitteet ja New Yorkissa syyskuussa 2005 pidetyn korkean tason kokouksen, jossa tarkasteltiin kehitystavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistystä, ja sen päätelmät,

–  ottaa huomioon komission, neuvoston ja parlamentin joulukuussa 2005 allekirjoittaman kehitysyhteistyöpoliittisen lausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  palauttaa mieleen HIV/aids-julistuksen, joka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen historiallisessa erityisistunnossa 2001, jonka on allekirjoittanut 189 kansakuntaa ja jossa tunnustetaan harvinaisessa kansainvälisessä yhteisymmärryksessä, että aids on yksi ihmiskunnan historian suurimmista kehityskriiseistä,

B.  ottaa huomioon, että G8-maiden vuoden 2005 kokouksessa ja syyskuussa 2005 pidetyssä YK:n maailmankokouksessa kokoontuneet maailman johtajat sitoutuivat tehostamaan huomattavasti HI-viruksen leviämisen estämistä ja tartunnan saaneiden hoitoa, jotta päästäisiin mahdollisimman lähelle tavoitetta eli kaikkien tarvitsevien pääsyä hoidon piiriin vuoteen 2010 mennessä,

C.  katsoo, että aids on erityistapaus ja että siihen on myös reagoitava erityistoimin,

D.  toteaa, että asiassa on edistytty merkittävästi vuoden 2001 erityisistunnon jälkeen, mutta suhtautumisessa HI-virukseen on erittäin suuria eroja eri maiden ja alueiden välillä eikä asiaan ole vieläkään reagoitu riittävän pontevasti,

E.  toteaa, että HI-viruksesta ja aidsista pahiten kärsivät maat ei kykene saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteita, vaan taantuvat edelleen, mistä voi muodostua uhka yhteiskunnalliselle vakaudelle,

F.  ottaa huomioon, että maailmassa oli vuoden 2005 lopussa arviolta 38,6 miljoonaa HI-viruksen kantajaa, hiljattain tartunnan saaneita arvioidaan olevan 4,1 miljoonaa ja aidsiin on kuollut arviolta 2,8 miljoonaa ihmistä,

G.  toteaa, että kaikkien HIV-tartuntojen huippuluvut uskotaan saavutetun 1990-luvun lopulla ja että ne ovat sittemmin tasaantuneet,

H.  toteaa, että yhdenvertaiset mahdollisuudet saada hoitoa ovat ratkaiseva seikka HI-viruksen tehokkaassa maailmanlaajuisessa torjunnassa,

I.  katsoo, että aids-pandemian kitkeminen riippuu suuresti siitä, onnistutaanko muuttamaan sen leviämiseen vaikuttavia sosiaalisia normeja, asenteita ja käyttäytymistä,

J.  toteaa, että maailmanlaajuinen rahasto on tuottanut merkittäviä tuloksia, sillä yli 540 000 HI-viruksen kantajaa on nyt päässyt elintärkeän antiretroviraalisen lääkehoidon piiriin rahastosta rahoitettavien ohjelmien puitteissa,

1.  vahvistaa poliittisen sitoutumisensa vuoden 2001 julistukseen, asetettuihin tavoitteisiin ja kansainvälisesti sovittujen tavoitteiden, myös vuosituhannen kehitystavoitteiden, saavuttamiseen;

2.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä toteuttamaan lupauksensa elokuisessa Toronton konferenssissa ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kehitysmaiden terveydenhoitomenoissa saavutetaan annettujen poliittisten sitoumusten mukainen taso;

3.  kehottaa erityisesti komissiota lisäämään kehitysmaiden terveydenhoitoon ja varsinkin köyhyydestä johtuvien sairauksien torjuntaan tarkoitettuja määrärahoja kehitysyhteistyövälineen puitteissa;

4.  korostaa, että komissio on HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaan tarkoitetun maailmanlaajuisen rahaston suurimpia rahoittajia yhteensä 522 miljoonan osuudellaan vuosina 2002–2006; kehottaa komissiota harkitsemaan rahastoon maksamansa osuuden lisäämistä;

5.  panee huolestuneena merkille uhkaavan ennen näkemättömän inhimillisen katastrofin ja katsoo, että HIV/aids on maailmanlaajuinen hätätilanne, joka edellyttää poikkeuksellisia ja laajamittaisia toimia kaikilta kansainvälisiltä toimijoilta;

6.  panee merkille, että kansalliset ja kansainväliset ponnistelut ovat tuottaneet merkittäviä tuloksia vuoden 2001 jälkeen;

7.  on kuitenkin hyvin huolestunut pandemian leviämisestä ja sen naisistumisesta sekä siitä, että puolet maailman HI-viruksen kantajista on nykyään naisia ja 60 prosenttia Afrikan HIV-potilaista on naisia;

8.  pitää erittäin huolestuttavana, että puolet kaikista uusista HIV-tartunnoista todetaan lapsilla ja nuorilla; on pettynyt siihen, että vaikka suuri osa tartunnoista johtuu huumeruiskujen yhteiskäytöstä, monissa maissa, joiden joukossa on myös EU:n jäsenvaltoita, ei ole vieläkään tehokkaita ohjelmia, joiden puitteissa toimitetaan puhtaita ruiskuja huumeidenkäyttäjille

9.  toistaa, että kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräinen toteutuminen kaikkien ihmisten osalta on olennainen tekijä HIV/aids-pandemian maailmanlaajuisessa torjunnassa;

10.  kehottaa kansainvälisiä rahoituslaitoksia ja maailmanlaajuista rahastoa torjumaan aidsia, tuberkuloosia ja malariaa ja kannustamaan muita rahoittajia antamaan lisää resursseja;

11.  panee merkille, että YK:n HIV/aids-ohjelmassa on arvioitu, että vuoteen 2010 mennessä tarvitaan vuosittain 20–23 miljardia US-dollaria aids-torjunnan tehostamiseksi nopeasti alhaisen tulotason ja keskitulotason maissa;

12.  kannustaa lääkeyrityksiä, tukijoita, monenvälisiä organisaatioita ja muita toimijoita kehittämään julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, joilla tuetaan tutkimusta ja kehitystä sekä teknologian siirtoa HI-viruksen ja aidsin laajamittaisessa torjunnassa;

13.  katsoo, että aidsin torjunnan on oltava huomattavasti entistä pontevampaa, strategisempaa ja parammin koordinoitua, jos maailma haluaa saavuttaa vuoden 2001 julistuksen tavoitteet;

14.  pitää valitettavana, että ennaltaehkäisyohjelmat tavoittavat yhäkin vain pienen vähemmistön niitä tarvitsevista ja että monia ennaltaehkäisytavoitteita ei ole saavutettu;

15.  pitää valitettavana, että vaikka vuosina 2003–2005 tapahtui jonkin verran edistystä, aidsin torjunnasta ei ole monissa maissa vieläkään tehty ihmisoikeusasiaa;

16.  kehottaa toteuttamaan pontevia ja kestäviä tutkimustoimia ja tehostamaan ehkäisevän rokotteen ja muiden uusien ehkäisytapojen kehitystä; kannattaa myös uusia tutkimusponnisteluja yksinkertaisten ja nopeiden diagnoositestien aikaansaamiseksi;

17.  kehottaa lisäämään ja monipuolistamaan hoidonsaantipaikkoja, jotka nykyään keskittyvät kaupunkialueille;

18.  kehottaa tehostamaan HI-viruksen tarkkaa seulomista luovutetusta verestä ja muista luovutetuista biologisista nesteistä; korostaa, että kehitysmaiden veripankeille on annettava näissä asioissa erityisapua;

19.  kehottaa toteuttamaan toimia, joilla voidaan vähentää terveydenhoitoalan työntekijöiden saamia neulanpistoja ja haavoja, esimerkiksi tehostamaan koulutusta ja parantamaan työskentelymenetelmiä, käyttämään turvallisia neuloja ja välttämään mahdollisuuksien mukaan neulojen sulkemista korkilla sekä toteuttamaan turvallisia menetelmiä neulojen ja muiden terävien esineiden hävityksessä;

20.  kehottaa tehostamaan terveydenhoitoalan kaikkien työntekijöiden rekrytointia ja koulutusta ja vaatii kansallisilta hallituksista ja kansainvälisiltä avunantajilta toimia koulutusrahoituksen lisäämiseksi;

21.  korostaa, että kansallisten hallitusten tulisi poistaa lääkkeiden hinnoitteluun, kauppaan ja lääkealan sääntelyyn liittyviä esteitä ja varmistaa elintärkeiden lääkkeiden, myös toisen, kolmannen ja neljännen sukupolven lääkkeiden, kohtuuhintainen saatavuus;

22.  kehottaa tekemään vuosina 2008 ja 2011 YK:n yleiskokouksen suorittamien vuottaisten tarkastelujen yhteydessä kokonaisvaltaisen arvioinnin siitä, miten on edistytty HIV/aids-julistuksen toteutuksessa;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden hallitusten päämiehille, YK:n pääsihteerille ja Maailman terveysjärjestön WHO:n pääsihteerille.

Päivitetty viimeksi: 29. kesäkuuta 2006Oikeudellinen huomautus