Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Διαδικασία : 2006/2594(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0393/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0393/2006

Συζήτηση :

PV 05/07/2006 - 12
CRE 05/07/2006 - 12

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2006 - 6.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0317

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 109kWORD 71k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0386/2006
3 Ιουλίου 2006
PE 377.282v.
 
B6‑0393/2006
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld και Margarita Starkevičiūtė
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την παρακολούθηση των δεδομένων τραπεζικών εντολών με το σύστημα SWIFT από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παρακολούθηση των δεδομένων τραπεζικών εντολών με το σύστημα SWIFT από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ 
B6‑0393/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και συγκεκριμένα το άρθρο 8,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα τα άρθρα 7 και 8,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Ατόμων σχετικά με την Αυτόματη Μηχανογράφηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

–  έχοντας υπόψη το Άρθρο 6 της ΣΕΕ και το Άρθρο 286 της ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την Οδηγία 95/46/ΕΚ της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 45/2001 της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(2),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (COM(2005) 343) σχετικά με τις μεταφορές χρηματικών ποσών,

–  έχοντας υπόψη τις καταγγελίες που κατατέθηκαν από την Privacy International στις αρχές ρύθμισης της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας σε 33 χώρες, σύμφωνα με τις οποίες οι μεταφορές SWIFT πραγματοποιήθηκαν χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και ότι η κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών έγινε χωρίς καμιά νομική βάση ή εξουσιοδότηση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας ότι τα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης απεκάλυψαν πρόσφατα την ύπαρξη του Προγράμματος Εντοπισμού Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, το οποίο εφαρμόσθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και επέτρεψε στις αρχές της χώρας αυτής την πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά δεδομένα που είχε αποθηκεύσει η SWIFT (Παγκόσμια εταιρία διατραπεζικών χρηματοπιστωτικών τηλεπικοινωνιών), μια βελγική εταιρία στην οποία συμμετέχουν περισσότερες των 8000 εμπορικές τράπεζες και ιδρύματα σε 200 χώρες, συμπεριλαμβανομένου και αριθμού κεντρικών τραπεζών,

B.  εκτιμώντας ότι οι πληροφορίες που είχε αποθηκεύσει η SWIFT, στις οποίες είχαν πρόσβαση οι αμερικανικές αρχές, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της ΕΕ, εφόσον οι ευρωπαϊκές τράπεζες χρησιμοποιούν το σύστημα αποστολής μηνυμάτων για την μεταφορά χρηματικών ποσών παγκοσμίως μεταξύ τραπεζών και ότι η SWIFT παράγει καθημερινά εκατομμύρια μεταφορές και τραπεζικές συναλλαγές,

Γ.  θεωρώντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων που παρήχθησαν εντός της επικράτειας της ΕΕ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν εκτός της επικράτειας αυτής, θα πρέπει να αποτελέσουν τουλάχιστον αντικείμενο εκτίμησης της επάρκειας της προστασίας σύμφωνα την οδηγία 95/46 ΕΚ για την προστασία των δεδομένων,

1.   υπενθυμίζει την αποφασιστικότητά του για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και πιστεύει στην ανάγκη να εξευρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ μέτρων ασφάλειας και προστασίας των πολιτικών ελευθεριών και θεμελιωδών δικαιωμάτων· εκφράζει τη ζωηρή του ανησυχία για το γεγονός ότι δημιουργείται ένα κλίμα υποβάθμισης του σεβασμού της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων·

2.  τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο κράτος δικαίου και ότι όλες οι μεταφορές προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες υπόκεινται στην νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία προβλέπει ότι οποιαδήποτε μεταφορά πρέπει να επιτραπεί από δικαστική αρχή και ότι οιαδήποτε παρέκκλιση από την αρχή αυτή πρέπει να είναι αναλογική και να βασίζεται σε νόμο ή διεθνή συμφωνία·

3.   πιστεύει ότι μόνον με την εφαρμογή του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενεργώντας στο πλαίσιο της Κοινοτικής Νομοθεσίας και έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Οδηγίας 95/46 ΕΚ, μπορούν τα κράτη μέλη - προς το συμφέρον της ασφάλειας του κράτους, της δημόσιας τάξης και ασφάλειας- να παρεκκλίνουν από την αρχή του τελικού σκοπού των δεδομένων απαγορεύοντας τη διαβίβαση εμπορικών δεδομένων που αποτελεί τη μόνη νόμιμη βάση για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων από ιδιωτικούς φορείς, και κατά συνέπεια να μειώσουν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων μόνον όταν αυτό είναι απαραίτητο, ανάλογο και συμβατό με μια δημοκρατική κοινωνία·

4.   επισημαίνει την πρόταση Κανονισμού για τις πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (COM(2005)0343), οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για την μεταφορά αυτών των πληροφοριών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- σε αντίθεση με την αρχή της έντιμης και σταθερής συνεργασίας μεταξύ των Κοινοτικών οργάνων- δεν ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και του τριμερούς διαλόγου από τα άλλα κοινοτικά όργανα, ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για την ύπαρξη των μεταφορών SWIFT·

5.   ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εξηγήσουν πλήρως σε ποιο βαθμό τελούσαν εν γνώσει της μυστικής συμφωνίας μεταξύ της SWIFT και της κυβέρνησης των ΗΠΑ·

6.   ζητεί στο πλαίσιο αυτό να διευκρινισθεί ο ρόλος και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και καλεί τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να διερευνήσει, το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.45/2001 της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, το κατά πόσον η ΕΚΤ ήταν υποχρεωμένη να αντιδράσει σε πιθανή παραβίαση της προστασίας των δεδομένων που είχε περιέλθει στην αντίληψή της·

7.   υπενθυμίζει ότι η ΕΚΤ μεριμνά να εξασφαλίσει την πρόσβαση των κεντρικών τραπεζών στην SWIFT εντός νομίμων πλαισίων·

8.   ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν και να εξακριβώσουν ότι δεν υφίσταται νομικό κενό σε εθνικό επίπεδο και ότι η κοινοτική νομοθεσία προστασίας των δεδομένων καλύπτει και τις Κεντρικές Τράπεζες· ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάσουν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

9.   ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει κατεπειγόντως και να εγκρίνει την απόφαση πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων στη δικαστική και αστυνομική συνεργασία προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουν ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής επικράτειας·

10.   εφιστά συγκεκριμένα την προσοχή του Συμβουλίου στις τροπολογίες 26 και 58 της έκθεσης του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στις 14 Ιουνίου 2006 σχετικά με την οδηγία πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων(3), οι οποίες αποσκοπούν να ρυθμίσουν την επεξεργασία των δεδομένων τα οποία διαβιβάζονται, χάριν του δημόσιου συμφέροντος, σε τρίτα μέρη·

11.   επαναλαμβάνει τη μεγάλη του απογοήτευση για την απροθυμία που επέδειξε το Συμβούλιο να υπερκερασθεί η τρέχουσα νομοθετική κατάσταση, στην οποία εφαρμόζονται, είτε στα πλαίσια του πρώτου ή του τρίτου πυλώνα, δύο διαφορετικά διαδικαστικά πλαίσια για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, το αίτημά του να καταργηθεί αυτό το διπλό πλαίσιο με την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας "γέφυρας" που προβλέπεται στο Άρθρο 42 της ΣΕΕ·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει την αξιολόγηση όλης της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της ΕΕ με στόχο την αποτελεσματικότητα, την αναγκαιότητα, την αναλογικότητα και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν ποια μέτρα οφείλουν να λάβουν προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον επαναλήψεις παρόμοιων σοβαρών παραβιάσεων της ιδιωτικότητας·

13.  αποδοκιμάζει απερίφραστα οιαδήποτε μυστική δράση στην επικράτεια της ΕΕ που επηρεάζει την ιδιωτική ζωή πολιτών της ΕΕ· ανησυχεί σοβαρά για το γεγονός ότι παρόμοιες δράσεις λαμβάνουν χώρα χωρίς να ενημερώνονται οι ευρωπαίοι πολίτες και οι κοινοβουλευτικοί τους εκπρόσωποι· παροτρύνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις υπηρεσίες της πληροφοριών και ασφαλείας να ενεργούν υπό το πνεύμα της καλής συνεργασίας και να ενημερώνουν τους συμμάχους τους για τις δραστηριότητες ασφάλειας που προτίθενται να αναλάβουν στην επικράτεια της ΕΕ· 

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, καθώς και στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και τα δύο Σώματα του Κογκρέσου.

(1) ΕΕ L 281, 23.11.1995, σελ. 31.
(2) ΕΕ L 8, 12.1.2001, σελ. 1.
(3) Πρακτικά της ημερομηνίας αυτής, P6-TA-PROV(2006)0258.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου